Duurzaamheidsverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheidsverslag 2013"

Transcriptie

1 Duurzaamheidsverslag Inleiding Naar aanleiding van het Bestuursprogramma is eind 2010 het beleidskader Duurzaamheid vastgesteld. Daarmee hebben we onze ambities en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid voor de komende jaren bepaald. Die zijn gebaseerd op de doelstellingen van het Klimaatakkoord tussen het Rijk en de waterschappen. Dit akkoord bevat klimaat- en duurzaamheidopgaven die zijn gericht op de thema s energie, duurzaam inkopen/bouwen, mobiliteit, chemicaliën/afval. Ook zijn vanuit het perspectief van watersystemen - aanvullend op afspraken voor WB21 en KRW - acties benoemd ter bevordering van mitigatie en adaptatie. Dit verslag biedt inzicht in de ontwikkelingen en stappen die in 2013 in dit kader zijn gezet. Ook wordt ingegaan op acties die zijn uitgevoerd om de beoogde transitie van RWZI naar Grondstoffenfabriek te realiseren. Het is enkel bedoeld als een bestuurlijke rapportage. Onze omgeving wordt via een publieksvriendelijke versie van dit verslag op onze website op de hoogte gesteld van wat we in 2013 op het gebied van duurzaamheid hebben gedaan. 2. Doelstellingen In de komende jaren staan diverse acties en maatregelen gepland om het volgende te bereiken: - verlaging van onze CO 2 -uitstoot (lang-cyclisch) met 30% in de periode ; - een energiereductie van 30% (van ons inkoopvolume) in de periode ; - in 2020 wekken wij 40% van ons energieverbruik zelf op ; - we gebruiken zo weinig mogelijk schaarse grond- en brandstoffen en selecteren grondstoffen en materialen op herbruikbaarheid; - al onze inkoop- en bouwcontracten zijn voor 100% gebaseerd op duurzaamheidseisen die het Rijk hanteert; - bij ons waterbeheer maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke processen en wentelen problemen niet af (op anderen of in tijd en ruimte). Daarnaast beogen we voor de middellange termijn (2030) de transitie van de rioolwaterzuiveringinstallatie naar een energie- en grondstoffenfabriek die afvalwater omzet in energie, grondstoffen en (proces)water. 3. Activiteiten en voortgang in 2013 Klimaatvoetafdruk (CO 2- uitstoot) Onder auspiciën van de nie van Waterschappen is in 2012 een landelijk model voor de klimaatvoetafdruk ontwikkeld. Deze is ingedeeld conform de NEN ISO norm die grote overeenkomsten heeft met het internationaal gehanteerde GHG-protocol. Met dit instrument zijn we in staat om onze CO 2 -uitstoot jaarlijks te monitoren. Bovendien verkrijgen we daarmee ook inzicht welke bronnen daarvoor in meer of mindere mate verantwoordelijk zijn. Over 2013 bedroeg de uitstoot ton CO 2 (bedrijfsactiviteiten, excl. effect van lachgas en methaan). Dit is iets lager dan in De belangrijkste bronnen van onze uitstoot zijn energieverbruik (47%) en brandstofverbruik voor 1

2 onderhoudswerkzaamheden en slibtransporten (33,3%). De uitstoot aan lachgas en methaan bedraagt ton en is daarmee ook een fractie lager dan in it Stowa-onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid lachgas en in mindere mate methaan niet goed kan worden bepaald en dat er ook geen direct toepasbare reductiemogelijkheden voor handen zijn. In overleg met het Rijk is vastgesteld dat de gemaakte reductieafspraak op dit vlak niet langer houdbaar is. De uitstoot vanwege biogas wordt niet veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstof en heeft daardoor een kortcyclisch karakter. Om die reden wordt deze uitstoot niet meegerekend bij onze klimaatvoetafdruk. De voetafdruk is als bijlage (1) bij dit verslag gevoegd. Deze is gebaseerd op een indeling in een drietal scopes: scope 1: directe emissies (eigen energieverbruik binnen en buiten de inrichting) scope 2: indirecte emissies (energieopwekking buiten de inrichting) scope 3: overige indirecte emissies (overige emissies buiten de inrichting). Beoordeling van het verloop van onze CO 2 -emissie vanaf 1990 (nuljaar) lijkt niet haalbaar aangezien er - afgezien van een landelijke uit boekenonderzoek afgeleide totaalscore voor alle waterschappen - daarvan geen gegevens beschikbaar zijn. De realisatie van de doelstelling van 30% CO 2 -reductie ten opzichte van 1990 is op het niveau van individuele waterschappen dan ook niet te volgen. Met de beschikbaarheid van de model-voetafdruk is het uiteraard wel mogelijk om het verloop van de CO 2 -uitstoot van ons waterschap vanaf 2000 te bepalen en te volgen. Op basis van de meest essentiële parameters is inmiddels becijferd dat de CO 2 -uitstoot van ons waterschap voor de jaren 2001/2002 bijna ton per jaar bedroeg. Vergeleken met 2013 is sprake van een daling van ca. 50%. De voornaamste oorzaken daarvan zijn de overschakeling op groene stroom en het lager energieverbruik bij de zuiveringen. Energie Reductie Doelstelling van het Klimaatakkoord is o.a. een energiereductie van 30% in 2020 ten opzichte van Het verminderen van het energieverbruik binnen ons waterschap blijft een continu proces, evenals onderzoek en uitvoering van reductiemaatregelen. Eind 2013 is de totale inkoop van primaire energie met bijna 10% gedaald ten opzichte van Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, is dit bijna geheel veroorzaakt door besparingen bij de zuiveringen. Door reductiemaatregelen is onze energie-inkoop voor de zuiveringen in 2013 ca. 26 % lager dan in De ingekochte aardgas op de zuiveringen is in 2013 gestabiliseerd ten opzichte van Aangezien het aardgasverbruik maar ca. 1% van de totale primaire energieconsumptie van het zuiveringsproces is, ligt de focus qua verdere reductie dus bij het elektriciteitsverbruik. Overigens beslaat ons totale aardgasverbruik ca. 4% van de totale primaire energieconsumptie. In 2013 is kwh elektriciteit retour geleverd aan onze leverancier. Dit is opgewekt middels de wkk-installaties (warmtekrachtkoppeling) en kon op het moment van opwekking niet gebruikt worden op de zuiveringen. In 2013 zijn plaatbeluchters op de rwzi Veendam geplaatst waardoor jaarlijks ca kwh aan elektriciteit wordt bespaard. Los van de duurzaamheidswinst wordt daarmee ook een jaarlijkse besparing van ca ,- bereikt. Voor de periode 2013 t/m 2016 is een energie-efficiency-plan voor de zuiveringen opgesteld. Op basis daarvan wordt in deze periode uitgegaan van een besparing op de inkoop van primaire energie van minstens GJ (ruim 8% ten opzichte van 2011). Overigens is het zo dat we voorlopen op de doelstelling die middels de energie-efficiencyplannen voor zuiveringen is vastgesteld. Voor meer 2

3 details over maatregelen voor reductie en eigen opwekking bij de zuiveringen over de periode wordt verwezen naar bijlage 2. Het energieverbruik (inkoop) bij het peilbeheer is in 2013 ruim 30% hoger dan in 2005 en iets gestegen vergeleken met Daarbij is wel van belang dat het jaar 2005 een heel gunstig energieverbruik laat zien (weersomstandigheden). Door de sterke afhankelijkheid van weersomstandigheden in relatie tot de energie-inzet zijn reducties bij dit onderdeel veel lastiger te sturen en te realiseren. Eind 2013 is een onderzoek gestart naar mogelijkheden om op systeem- en objectniveau het energieverbruik bij het boezem- en peilbeheer te verlagen. Op basis daarvan zal in 2014 een maatregelprogramma worden bepaald. Er is nog geen duidelijkheid over de vraag of het wel billijk is om voor het boezem- en peilbeheer 2005 als nuljaar te hanteren. Mocht landelijk vastgehouden worden aan dit uitgangspunt dan roept dat de vraag op of de reductiedoelstellingen voor 2020 (30%) in ons geval wel haalbaar zijn. Overigens geldt voor het peilbeheer niet een MJA 3 - overeenkomst zoals dat bij de zuiveringen het geval is. In 2013 zijn diverse energiebeperkende maatregelen voor het waterschapskantoor uitgevoerd. Zo is onder andere de afzuiging in het gebouw op diverse punten beter ingeregeld en schakelen de bureaucomputers die aan het eind van de werkdag op standby staan automatisch uit. De besparing op primaire energie door deze maatregelen is 9%. Het verbruik bij overige objecten (vooral gebouwen en vka-gemalen) is ten opzichte van 2005 met 25% gedaald. Naar aanleiding van een energiescan voor het waterschapkantoor zijn diverse maatregelen genomen; zo is eind 2013 begonnen met de uitvoering van een optimalisatie van de isolatie van het gebouw. Eigen opwekking Door de nuttige inzet van biogas kunnen we bij de rwzi s ook energie opwekken en die inzetten voor het zuiveringsproces. Het streven is om in % van ons totale energieverbruik zelf op te wekken. Eind 2013 bedroeg het aandeel eigen opwekking waterschapsbreed circa 19% van het primaire energieverbruik. We hebben daarmee het tussendoel voor 2015 (16%) al ruimschoots overtroffen. 3

4 Met onze slibgistingen en WKK- installaties op rwzi s wekten we in ,4 miljoen kwh elektriciteit op. Dit komt overeen met het verbruik van huishoudens en vormt een besparing op inkoop van Daarnaast zorgt de afbraak van slib in de slibgistingen voor een reductie van het slib waardoor minder verwerkingskosten in de keten ontstaan. Om het beoogde aandeel eigen opwekking te behalen zal verdere reductie van het energieverbruik en vergroting van het volume aan eigen opwekking nodig zijn. Naast de inzet van biogas bij de zuiveringen zullen hiervoor aanvullende alternatieve energiebronnen benut moeten worden te meer daar de bovengrens voor eigen opwekking bij de zuiveringen in zicht komt. In 2013 is een onderzoek naar alternatieve duurzame energiebronnen (wind-, zonne- en waterkrachtenergie) uitgevoerd. Door de lage inkoopprijs voor energie zijn de terugverdientijden voor investeringen in duurzame alternatieven relatief lang. Er wordt nog onderzocht welk afwegingskader qua terugverdientijd voor dit soort maatregelen wordt aangehouden. Mede op grond daarvan zal dan beoordeeld worden welke maatregelen qua alternatieve energiebronnen haalbaar zijn. In 2014 zal hierover besluitvorming plaatsvinden. De biogasopbrengst is na een voortdurende stijging gestabiliseerd op net boven de m 3. Ruim 90% van dit opgewekte biogas wordt nuttig ingezet op de zuiveringsinstallaties. Het restant wordt afgefakkeld. Het affakkelvolume wordt aanzienlijk verlaagd doordat op de rwzi Assen het overschot aan biogas inmiddels volledig verwerkt kan worden door de opwerkinstallatie van de firma Host. Deze is eind 2013 operationeel geworden en zo kon in dat jaar nog uit m 3 biogas m 3 groen gas (aardgas) worden geproduceerd en terug geleverd. Op jaarbasis verwachten we hiermee zo n 80% van ons totale overschot aan biogas nuttig te kunnen inzetten. Er wordt nog onderzoek gestart of er een rendabele techniek is om de biogasproductie nog verder te verhogen door het slib een bepaalde behandeling te geven. Energieverbruik Kijken we naar het energieverbruik sec dan valt op dat we in 2013 iets meer primaire energie nodig hadden dan in Dat jaar was echter voor het peilbeheer een heel erg gunstig jaar en ligt het energieverbruik voor dat onderdeel in latere jaren stukken hoger met overigens wel een dalende tendens. Daarbij moet worden onderkend dat het energieverbruik bij het peilbeheer dat ruim 35% van ons energieverbruik beslaat erg afhankelijk is van weersomstandigheden is. Een objectiever beeld ontstaat als we uitgaan van bijvoorbeeld een 3-jaarsgemiddelde voor het peilbeheer; in dat geval laat 4

5 ons totale energieverbruik in 2013 ten opzichte van 2005 een daling zien van ruim 12%. Het aandeel duurzame energie (eigen opwekking) is ten opzichte van 2005 meer dan verdubbeld en bedraagt inmiddels ca. 19%. Duurzaam inkopen/bouwen Bij contracten voor leveringen en diensten van derden houden wij de duurzaamheidseisen aan die het Rijk (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO) voor de voor onze relevante productgroepen hanteert. In 2013 zijn bij de 18 aanbestedingstrajecten waar duurzaamheidscriteria (vooral producteisen) voor beschikbaar zijn en voor zover deze relevant zijn ook daadwerkelijk toegepast. Naast deze producteisen zijn er aanvullende criteria die beogen om de bedrijfsvoering zo aan te passen dat milieuschade en onnodig gebruik van (schaarse) grondstoffen zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Deze aanvullende eisen worden sinds 2013 door ons in beperkte mate meegenomen. Dit vraagt bij de start van processen om een (meer fundamentele) analyse. Ingaande 2014 willen we daar een vervolgstap mee maken en de omvang daarvan uitbreiden. Bij de aanbesteding van kadeherstel langs het Eemskanaal in 2013 is duurzaamheid meegewogen. Transport van de klei was daarbij belangrijk in de afwegingen. De winnende opdrachtnemer heeft het klei per schip getransporteerd waarmee duurzaamheidswinst geboekt is ten opzichte van transport over de weg (minder energie/emissies). Bij contracten voor werken (bouwen) wordt duurzaamheid op verschillende niveaus meegenomen. Zo zijn in de algemene programma s van eisen (apve) voor kwantiteitsgemalen en rioolgemalen de duurzaamheidscriteria van RVO opgenomen. Bij de inrichtingsprojecten (grond-, weg- en waterbouwsector) worden niet strikt de duurzaamheids-criteria toegepast maar worden op basis van ontwerpkeuzes, aanbestedingsvorm en ervaring eisen gesteld en voorwaarden in bestekken opgenomen (materiaalkeuzes, gebiedseigen materialen, hergebruik grond/bagger en energiezuinig ontwerp). Een gestructureerde en eenduidige toepassing van duurzaamheidscriteria in bouwprocessen is nog niet gerealiseerd. Omdat de toepassing van duurzaamheid in GWW-projecten tamelijk lastig is hebben we aansluiting gezocht bij een initiatief om een landelijke methodiek daarvoor aan de hand van pilots eigen te maken. Daarbij zal ook invulling worden gegeven aan de ontwikkeling om meer met resultaatspecificaties en minder met producteisen te werken ten einde de creativiteit en innovatie vanuit het bedrijfsleven te stimuleren en te benutten. Voor die pilots is een drietal processen geselecteerd waarvan een tweetal in de loop van 2013 zijn gestart, namelijk de opstelling van een apve voor stuwen en de aanleg van een natuurvriendelijke oever in het Oldambt. De afronding 5

6 daarvan vindt plaats in De pilot voor een meerjarig renovatieprogramma voor rioolgemalen zal naar verwachting in 2014 starten. Kern van de gehanteerde methodiek is dat de probleemstelling vanuit een zevental verschillende duurzaamheids-perspectieven wordt beoordeeld en vervolgens tot een ambitiekeuze wordt gekomen. Hoewel de pilots nog lopen kan al wel worden vastgesteld dat deze methodiek (ambitieweb) noopt tot een bredere analyse en afweging dan nu de praktijk is. Verwacht wordt dat een dergelijk proces uiteindelijk leidt tot meer duurzame, kwalitatief betere en goedkopere oplossingen. Op basis van de ervaringen zal worden beoordeeld of een bredere en gestructureerde toepassing van deze methodiek bij ons waterschap wenselijk is. Productgroep Toepassing duurzaamheidscriteria bij leveringen en diensten door derden Groenvoorzieningen Beheer en onderhoud kantoorgebouwen In afgelopen jaren toegepast X X Aantal inkoopcontracten 2013 Kantoorartikelen X 1 Transportdiensten Dienstauto s, incl. onderhoud X Zware motorvoertuigen en mobiele werktuigen X 5 Waterzuivering/slibbehandeling X 1 Waterbouwkundige constructies X 6 Gemalen X 2 Kunstwerken X 1 Bedrijfskleding X Papier X 1 Drukwerk X 1 Elektriciteit Hardware X X X Mobiliteit Ons wagenpark bestaat uit 105 bedrijfsauto s. Eind 2013 bestond zo n 10% van ons wagenpark uit auto s met het hoogste energielabel (A: relatief meest zuinige motoren). itgangspunt is om auto s met een A-label en een lage CO 2 -uitstoot te hanteren (in de praktijk dieselvoertuigen), tenzij functionele aspecten (bijv. verhoogde bodem bij terreinwagens) nopen tot een label met een lagere energiezuinigheid. Bij de vervanging van bedrijfsauto s en onderhoudsmaterieel worden uiteraard de duurzaamheidscriteria van het Rijk toegepast (naast energiezuinigheid o.a. voldoen aan emissienormen). Bij dienstreizen is uitgangspunt om van het openbaar vervoer gebruik te maken; waar dat praktische problemen oplevert wordt met toestemming van de werkgever gebruik gemaakt van auto s van medewerkers. Wij houden daarbij rekening met de beperkingen qua openbaar vervoer in ons gebied en de omvang van ons beheergebied. Het in 2013 aangeschafte onderhoudsmaterieel - 4 tractoren en 1 wielkraan - voldoet aan de hoogste Europese emissie-eisen. Bij service, onderhoud en reparatie wordt gebruik gemaakt van afbreekbare en niet-giftige smeer- en oliemiddelen. Ondanks een toename van het aantal gereden s met auto s van het waterschap (als gevolg van de overname van het muskusrattenbeheer in de provincie Groningen) wijkt het brandstofverbruik in 2013 nauwelijks af van dat van Hoewel dat niet met cijfers is te staven, lijkt die ontwikkeling verband te houden met het groeiend aandeel van zuinigere auto s. Elk jaar wordt een deel van ons wagenpark vervangen. In 2013 betrof het zo n 15 auto s. Vermeldenswaard is ook de daling van het aantal zakelijke kilometers met auto s van het personeel in combinatie met de toename van het gebruik van het openbaar vervoer (treinreizen) voor zakelijke doeleinden met zo n (50%). 6

7 Inzet auto s (zakelijk gebruik) en onderhoudsmaterieel gebruik auto s personeel gebruik auto s waterschap brandstofverbruik (inkoop) onderhoudsmaterieel ltr ltr ltr ltr ltr. De toename van het brandstofverbruik bij het onderhoudsmateriaal komt door een toename van het aantal draai-uren (van bijna naar zo n ), mede door extra-inzet als gevolg van het herstel van dicht gestoven watergangen in het voorjaar van Daarnaast speelt de compensatie van diefstal van brandstof (ca ltr.). Groot-transport Het transport van (nat) zuiveringsslib van de zuiveringsinstallaties naar een drietal eigen gistingsinstallaties (Assen, Veendam en Scheemda) of naar Garmerwolde vindt plaats per vrachtwagen. In 2010 betrof het ritten ( m 3 slib), in ritten ( m 3 ), in ritten ( m 3 ) en in ritten ( m3). De optie van transport per schip is in 2012 onderzocht. Geconcludeerd is dat zo n transportkeuze economisch niet aantrekkelijk is. We streven er naar om zoveel mogelijk slib te verwerken in onze eigen slibgistingsinstallaties. Dit doen we om de afvoer van tonnen droge stof naar de locatie voor ontwatering en eindverwerking (Garmerwolde) zo veel mogelijk te reduceren en om zo veel mogelijk biogas te produceren. Het biogas wordt omgezet in elektriciteit en warmte die weer benut kan worden op de rwzi. Op de drie hiervoor aangegeven zuiveringen bestaat de mogelijkheid om het slib van onze andere zuiveringen te vergisten. Samen met waterschap Noorderzijlvest is in 2013 onderzocht wat voor beide waterschappen de meest optimale slibketen is. In januari 2014 is het concept-rapport opgeleverd en de uitkomsten moeten nog geëvalueerd worden. Het streven om zoveel mogelijk slib te verwerken in onze eigen slibgistingsinstallaties heeft geleid tot een toename van transport Waar daarvoor het slib vanuit de zuiveringen rechtstreeks naar 7

8 Garmerwolde werd gebracht, gaat dit nu in eerste instantie naar onze eigen gistingsinstallaties en van daaruit in een latere fase naar Garmerwolde. In 2013 zien we een echter afname van het aantal transporten. Ook is de hoeveelheid slib dat we produceren vanaf 2005 steeds verder gedaald. De influentbelasting laat ook een dalende trend zien. De belasting van 2013 ten opzichte van 2012 is gelijk. In bovenstaande grafiek is zichtbaar dat de reductie van de slibproductie en de transportreductie tot gevolg heeft dat de in 2013 benodigde energie voor het transport ten opzichte van 2005 iets is afgenomen (ongeveer 2%). De biogas-opbrengst is ten opzichte van 2012 constant gebleven. Chemicaliën en afvalstoffen Chemicaliën Het gebruik van chemicaliën speelt vooral bij het zuiveringsproces. Voor het indikken van het zuiveringsslib gebruiken we polymeer. Voor defosfatering en lichtslib bestrijding worden metaalzouten (aluminiumzout en ijzer) ingezet. We streven naar een zo laag mogelijk gebruik van chemicaliën. Dat vraagt ook om beter inzicht in en sturing op het dagelijks verbruik van chemicaliën. Overigens voldoen de chemische middelen die wij inzetten aan de richtlijnen voor duurzaam inkopen (gericht op ecotoxiciteit). De verwijdering van fosfaat uit het afvalwater verloopt hoofdzakelijk langs biologische weg. Bij twee van de 13 rioolzuiveringsinstallaties worden daarvoor chemische middelen ingezet. Voor de rwzi Veendam is de mogelijkheid van biologische fosfaatverwijdering onderzocht. Door de verwerking (indikking en gisting) van extern slib op rwzi was het economisch niet rendabel om de zuivering om te bouwen tot een bio-p installatie. it modelmatige berekeningen van de gezamenlijke slibstudie met Noorderzijlvest is gebleken dat beoordeeld moet worden of het nog verstandig is om extern slib op Veendam te blijven verwerken. Het in 2013 genomen besluit om een 2 e bandindikker en een struvietreactor bij de rwzi Veendam te realiseren, is dan ook aangehouden. Trend van de laatste jaren is dat het volume aan polymeren vrij stabiel blijft ondanks dat er aanzienlijk meer slib is ingedikt. In 2013 zien we een duidelijke daling. Polymeer inkoop (kg) Assen Foxhol Scheemda Veendam Totaal De inzet van polymeer uitgedrukt in gr/kg droge stof levert een aanzienlijke daling op. Ten opzichte van 2010 is sprake van een vermindering van ruim 28%. In 2013 zet deze trend zich voort. Dit komt door het gebruik van andere type polymeren en extra aandacht vanuit beheer. g actief PE/kg droge stof Assen Foxhol Scheemda Veendam Totaal ,1 3,2 12,5 7,9 8, ,6 6,0 15,2 7,6 9, ,7 6,1 17,1 9,0 10, ,5 6,2 9,9 8,8 7, ,9 5,5 8,8 10,5 7, ,1 4,8 4,7 10,8 6,2 Het verbruik van metaalzouten is ten opzichte van 2012 sterk afgenomen. Bij de rwzi s Scheemda en Veendam is het verbruik bijna met de helft gereduceerd. Procesaanpassingen en optimalisatie van 8

9 regelingen zijn hiervoor verantwoordelijk. Naast deze structurele vermindering is de daling van het verbruik ook het gevolg van gunstigere seizoenomstandigheden voor lichtslibbestrijding. Metaalzout (kg) Om verspreiding van onkruidbestrijdingsmiddelen naar riolering en oppervlaktewater te voorkomen is duurzaam terreinbeheer van belang. Daarom gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen op verhardingen en hebben we via een pilot onderzocht of duurzame alternatieven voor chemische onkruidbestrijding en bemesting op onze zeedijk en regionale waterkeringen mogelijk zijn. In 2013 is de proef afgesloten met als gevolg dat bemesting voortaan alleen nog wordt uitgevoerd als dat strikt nodig is voor een grasmat met een goede doorworteling. Wat bestrijdingsmiddelen betreft worden solitaire distels en onkruiden voortaan handmatig verwijderd. Voor grotere oppervlakten waar onkruiden dicht op elkaar staan wordt nog tijdelijk met middelen gewerkt met als doel om na verloop van enkele jaren over te gaan op handmatige verwijdering. Verder stimuleren we andere terreinbeheerders (bijv. gemeenten) om een duurzaam beheer toe te passen. Afvalstoffen Bij het zuiveringsproces en het peilbeheer/onderhoud (vanuit rioolwater en watergangen) hebben we te maken met grote hoeveelheden afval (grof vuil, zand etc.). Het afval wordt gescheiden opgeslagen (en waterdicht afgedekt) en afgevoerd. Daarnaast hebben we eigen bedrijfsafval. Ambitie is om deze afvalstroom te beperken en zoveel mogelijk materialen te gebruiken die recyclebaar en dus herbruikbaar zijn. Aan afvalverwerker aangeboden afval per kg Soort Afval rwzi s (vuilrooster/zand) 494,05 391,30 464,16 357,84 410,20 Afval gemalen (drijfvuil watergangen) 131,54 155,40 128,60 149,5 251,61 Chemisch afval laboratorium 7,42 7,63 6,91 9,57 10,18 Bedrijfsafval gebouwen Geen gegevens beschikbaar omdat dit afval bij afvoer niet wordt gewogen De stijging van het drijfvuil (afval gemalen) heeft te maken met de afvoer van een groot volume riet bij de zeedijk als gevolg van weersomstandigheden (storm en windrichting). De toename van het chemisch afval bij het lab heeft te maken met de verhoogde afvoer van zuurafval als gevolg van een stijging van het aantal monsters (20% meer, vooral voor de rwzi Garmerwolde). Het onderhoud van watergangen en schouwpaden levert grote hoeveelheden maaisel op. Het maaisel heeft een aanzienlijke potentie als biomassa. Verzameling en transport hiervan naar een biovergister (rwzi) vergt echter aanzienlijke kosten. We blijven alert op mogelijkheden om deze potentie te benutten. Afvalwater als grondstof Op grond van onze zuiveringsvisie 2030 zien we afvalwater niet als een afvalproduct dat na zuivering weer aan het oppervlaktewater wordt toegevoegd maar als een bron van allerlei grondstoffen en energie. Vergisting van zuiveringsslib levert biogas op waarmee we energie opwekken, zowel voor eigen gebruik als voor levering aan derden. In de afgelopen jaren is met een innovatieve techniek een brandstofcel ontwikkeld en getest. Voor de voeding van deze cel wordt ammoniakgas gebruikt dat ontstaat door struviet te verwarmen. Het onderzoek is in december 2013 met een STOWA-rapport afgesloten. De conclusie is dat de techniek is bewezen, echter uit de business-case blijkt dat de 9

10 brandstofcellen nog te duur zijn ten opzichte van conventionele energieopwekking. Verder is besloten de rwzi Veendam te voorzien van een installatie om struviet terug te winnen. itvoering hiervan is - zoals hiervoor aangegeven - aangehouden en afhankelijk van de uitkomsten van de slibstrategiestudie. it overleggen met mestvergisters in de omgeving is een Noordelijk Nutriënten Platform opgericht. Het Landelijk Nutriënten Platform (NP-nl) heeft dit initiatief omarmd en gezamenlijk worden met het MKB voor 2014 een tweetal bijeenkomsten over nutriënten en (afval)water voorbereid. Van hieruit worden mogelijkheden onderzocht voor de afzet van struviet en andere toepassingen. Landelijk nemen we actief deel aan het concept van de grondstoffenfabriek. In dat verband is een tweetal STOWA-rapporten uitgebracht, namelijk Verkenning mogelijkheden grondstof rwzi en Fosfor houdende producten uit de communale afvalwaterketen. Met het Ministerie is overeengekomen om voor struviet een categorie te maken binnen het itvoeringsbesluit meststoffen, waardoor afzet voor bepaalde toepassingen mogelijk wordt. Verwacht wordt dat dit in de loop van 2014 in de Tweede Kamer wordt behandeld. In STOWA-verband wordt de samenstelling van het struviet van de verschillende productielocaties onderzocht. Verder wordt landelijk onderzoek gedaan naar het terugwinnen van cellulose en het produceren van bioplastic uit slib. Voor de afzet van (proces)water uit effluent zijn we ook attent op eventuele kansen. Zo is samen met Noorderzijlvest gekeken naar hergebruik van het effluent van de rwzi Garmerwolde voor de RWE-centrale. Mogelijke kansen doen zich ook voor bij het industrieterrein Oosterhorn. Tot slot zijn we gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor een pilot om op de oude slibdroogbedden van de rwzi Assen een wilgenzuivering te realiseren. Voeding met stikstof en fosfaatrijk water van de zuivering is mogelijk een (kansrijke) optie om biomassa te kweken en wilgengroei te stimuleren. Een dergelijke benadering past ook goed in het beeld om de zuivering duurzaam in te passen in het Havenkwartier. Watersystemen Nagenoeg alle acties/maatregelen die opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma voor duurzaamheid zijn ook onderdeel van andere trajecten, zoals onze opgaven voor Waterbeheer 21 e eeuw (meer water vasthouden en bergen), de Kaderrichtlijn Water (verbetering ecologische waterkwaliteit) en het Klimaatakkoord Rijk-Waterschappen (inspelen op en voorkomen van klimaateffecten). Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegd voortgangsoverzicht (bijlage 3) van onze uitwerking van het Klimaatakkoord. Mede naar aanleiding van de evaluatie c.q. herijking van de duurzaamheidsparagraaf bij bestuursvoorstellen is een visie op duurzame watersystemen opgesteld. De daarin benoemde duurzaamheidsperspectieven vormen een hulpmiddel om het denken in duurzaamheidstermen binnen de organisatie richting en meer gestalte te geven. Binnen onze organisatie gebruiken we een op basis van deze perspectieven in 2013 ontwikkelde checklist bij het formuleren van opgaven en oplossingen voor inrichting, beheer en onderhoud. Duiding van de duurzaamheidsaspecten in bestuursvoorstellen middels een nieuwe en in het voorjaar van 2013 ingevoerde duurzaamheidsparagraaf - vindt plaats op basis van deze checklist. In 2015 evalueren we deze werkwijze. Interne organisatie en communicatie Om onze duurzaamheidambities meer in onze organisatie te verankeren hanteren we een intern team van energie- en duurzaamheidsadviseurs. We hebben ook in 2013 weer diverse momenten aangegrepen (bijvoorbeeld Dag van de duurzaamheid, de pilots voor duurzaam GWW, de Waterspiegel, implementatie nieuwe duurzaamheidsparagraaf) om de bewustwording voor dit 10

11 onderwerp binnen de organisatie te vergroten. Belangrijk daarbij is het besef dat het belangrijk is om het duurzaamheidsperspectief aan de voorkant van onze processen mee te nemen. Merkbaar is dat het denken over duurzaamheid veelal ook kwaliteitsverbetering, innovatie en kostenbesparing bevordert. Wij attenderen onze omgeving via onze communicatie- en educatie-activiteiten ook regelmatig op ons duurzaamheids-handelen. Dat doen we generiek of bij specifieke projecten. In 2013 is onze omgeving via advertenties in huis-aan-huisbladen, nieuwsbrieven en internet geïnformeerd over onze duurzaamheids-maatregelen, mede in relatie tot klimaatverandering. Ook is het duurzaamheidsverslag (versie 2012) voor het eerst in een publieksvriendelijke versie uitgebracht. Een bijzondere actie - gericht op de jeugd - was onze bijdrage aan de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid: zes medewerkers hebben via een voorleesactie en aansluitend een groepsgesprek duurzaamheid onder de aandacht gebracht van zo n 250 leerlingen van het basisonderwijs. 11

12 Bijlage 1 Klimaatvoetafdruk Waterschap Hunze en Aa's, verslagjaar 2013 Overzicht totaal CO2 gerelateerd de activiteiten van het waterschap Soorten emissies en de scope conform NEN ISO CO2 bron Hoeveelheid CO2 totaal in 2013 [ton/jaar] [%] Directe CO2 emissies Brandstoffen afvalwaterzuivering Scope 1 Aardgas Nm3 89 1,2% Brandstoffen afvalwaterzuivering Scope 1 Diesel 0 liter 0 0,0% Brandstoffen afvalwaterzuivering Scope 1 Overige brandstoffen 0 GJ 0 0,0% Brandstoffen watersysteem Scope 1 Aardgas Nm ,1% Brandstoffen watersysteem Scope 1 Diesel liter 26 0,3% Brandstoffen watersysteem Scope 1 Overige brandstoffen 0 GJ 0 0,0% Brandstoffen overig (o.a. huisvesting) Scope 1 Aardgas Nm ,9% Brandstoffen overig (o.a. huisvesting) Scope 1 Overige brandstoffen 0 GJ 0 0,0% Brandstofverbruik zakelijk verkeer wagenpark Scope 1 Brandstof liter 452 5,9% Brandstofverbruik vrachttransport en onderhoud (eigen materieel) Scope 1 Brandstof liter ,4% Indirecte CO2 emissies door energieopwekking Elektriciteitsverbruik afvalwaterzuivering Scope 2 Elektriciteit kwh ,5% Elektriciteitsverbruik watersysteem Scope 2 Elektriciteit kwh ,5% Elektriciteitsverbruik overig (o.a. huisvesting) Scope 2 Elektriciteit kwh 171 2,2% Warmte ingekocht Scope 2 Warmte 0 GJ 0 0,0% Overige indirecte CO2 emissies Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto s Scope 3 Brandstof ,5% Brandstofverbruik woonwerkverkeer priveauto's Scope 3 Brandstof ,3% Brandstofverbruik openbaar vervoer Scope 3 Brandstof ,1% Brandstofverbruik zakelijke vliegreizen Scope 3 Kerosine ,2% Brandstofverbruik uitbesteed zuiveringslibtransport Scope 3 Diesel l 708 9,2% Brandstofverbruik uitbesteed onderhoud watersysteem Scope 3 Diesel l 436 5,7% Brandstofverbruik uitbesteed overig vrachttransport Scope 3 Diesel 0 l 0 0,0% Inkoop metaalzouten (FeCl3, FeSO4, en AlClSO4) Scope 3 Metaalzouten 290 ton 255 3,3% Inkoop polymeer Scope 3 Polymeer 62 ton 55 0,7% Totaal % Overzicht overige broeikasgassen lachgas en methaan, verslagjaar 2013 Soorten emissies en de scope conform NEN ISO CO2 totaal [ton/jaar] [%] Directe CO2 emissies Procesemissies diffuus methaan Scope 1 Methaan kg ,9% Procesemissies diffuus lachgas Scope 1 Lachgas kg ,8% Emissies lachgas uit effluent Scope 3 Lachgas kg 982 9,3% Totaal % Overzicht memo-items (inzet biogas), verslagjaar 2013 Soorten emissies en de scope conform NEN ISO CO2 bron CO2 bron Hoeveelheid in 2013 Hoeveelheid in 2013 CO2 totaal [ton/jaar] [%] Overige CO2-emissie die niet onder de voetafdruk vallen Biogas nuttig ingezet Memo-item Biogas Nm ,6% Procesemissies spui biogas Memo-item Biogas 0 Nm3 0 0,0% Biogas afgefakkeld Memo-item Biogas Nm ,4% Totaal Nm % Overzicht emissies per hoofdactiviteit en per scope Actviteit / Scope CO2 totaal [ton/jaar] [%] Afvalwaterzuivering (brandstof & elek.) % Afvalwaterzuivering (metaalzouten en polymeren) 311 4% Watersysteem (brandstof & elek.) % Goederentransport & personenvervoer % Huisvesting (brandstoffen & elek.) 468 6% Totaal % Scope conform NEN ISO Scope % Scope % Scope % Totaal % Verdeling naar activiteit Afvalwaterzuivering (brandstof & elek.) Verdeling naar scope conform NEN ISO % 21% 4% Afvalwaterzuivering (metaalzouten en polymeren) Watersysteem (brandstof & elek.) 29% 35% Scope 1 Scope 2 49% 20% Goederentransport & personenvervoer Huisvesting (brandstoffen & elek.) 36% Scope 3 12

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater 15 november 2011 Giel Geraeds en Ad de Man Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Onderwerpen Introductie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN Verslagjaar DECEMBER 2017

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN Verslagjaar DECEMBER 2017 KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN Verslagjaar 2016 5 DECEMBER 2017 KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN Contactpersonen CINDY GOORTS MSC Adviseur Milieu en Duurzaamheid T +31 (0)62706 1596 M +31 (0)62706 1596 E cindy.goorts@arcadis.com

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Klimaatmonitor waterschappen

Klimaatmonitor waterschappen Klimaatmonitor waterschappen Met behulp van deze spreadsheet kan de CO 2 -voetafdruk en de omvang van de overige broeikasgassen conform het model van de Klimaatmonitor 22 berekend worden. Gegegevens waterschap

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2014

Duurzaamheidsverslag 2014 Duurzaamheidsverslag 2014 1. Inleiding Eind 2010 heeft het algemeen bestuur het beleidskader Duurzaamheid vastgesteld. Daarmee hebben we onze ambities en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid voor

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

RWZI Tilburg Energie- en grondstoffenfabriek

RWZI Tilburg Energie- en grondstoffenfabriek RWZI Tilburg Energie- en grondstoffenfabriek Waterschap De Dommel Het idee + Afvalwater zuiveringsslib = Waarom RWZI Tilburg? RWZI Tilburg (cap. 350.000 i.e.; 8.000 ton d.s.) alleen aanpassingen in de

Nadere informatie

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag Imagine the result Klimaatmonitor 2012 Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag KLIMAATMONITOR 2012 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 1 november 2012 076767015:0.1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

klimaatmonitor waterschappen 2014

klimaatmonitor waterschappen 2014 Imagine the result klimaatmonitor waterschappen 2014 Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 1 edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2015: het edup

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014 KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 30 september 2014 076767015:0.1 - Definitief B02015.000180.0100 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 7 1 Achtergrond, opzet & uitvoering...

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Search CO 2 -footprint. Rapportage 2014 januari - juni

Search CO 2 -footprint. Rapportage 2014 januari - juni Search CO 2 -footprint Rapportage 2014 januari - juni Inleiding Search heeft de ambitie om haar positieve footprint te verdubbelen en haar negatieve footprint te halveren, en in 5 jaar al met 20% te verminderen.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF, SCOPE ÉÉN EMISSIE... 4 2.1 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 2.2 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT, SCOPE TWEE EMISSIE... 5 3.1 REDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 J.H. Oosterbeek Beheer B.V. Auteur(s): Paul Veldman, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Locatie Bolswarderbaan Antonius Zorggroep Milieubarometer - 2013 Locatie Bolswarderbaan Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Waterschappen en Energieakkoord

Waterschappen en Energieakkoord Waterschappen en Energieakkoord Energiekansen in het Waterbeheer Hennie Roorda/Rafaël Lazaroms Unie van Waterschappen mei 5, 2014 1 Waar staan de waterschappen voor? Waterveiligheid (veilig wonen en werken

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Barendrecht, 27 juni 2016 Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur CO 2 prestatieladder voortgangsrapportage 2015 Synorga Groep B.V. 27

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Versie: 0.0 Datum: 21-4-2015 Auteur: Vrijgave: M.J.A. Rijpert T. Crum 1 IKN (Innovatie Kenniscentrum Nederland) Copier is de initiatiefnemer

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2013

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2013 Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 1-2013 Voor akkoord, opsteller Naam R.W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 24-09-2013 Handtekening 1 Voortgang doelstellingen voor Scope 1 en 2 1.1 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 11-11-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Rapportage 1 e half jaar 2017 en prognose CO 2 voetafdruk 2017 Autorisatie paraaf datum gecontroleerd prl Projectleider Van

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N031-0495501BUJ-los-V01-NL Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 19-08-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2014 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.3 summary Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: november 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 Schuuring Pagina 1 van 5 1 Inleiding Dit document beschrijft het Energiemanagementprogramma

Nadere informatie