Duurzaamheidsverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheidsverslag 2013"

Transcriptie

1 Duurzaamheidsverslag Inleiding Naar aanleiding van het Bestuursprogramma is eind 2010 het beleidskader Duurzaamheid vastgesteld. Daarmee hebben we onze ambities en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid voor de komende jaren bepaald. Die zijn gebaseerd op de doelstellingen van het Klimaatakkoord tussen het Rijk en de waterschappen. Dit akkoord bevat klimaat- en duurzaamheidopgaven die zijn gericht op de thema s energie, duurzaam inkopen/bouwen, mobiliteit, chemicaliën/afval. Ook zijn vanuit het perspectief van watersystemen - aanvullend op afspraken voor WB21 en KRW - acties benoemd ter bevordering van mitigatie en adaptatie. Dit verslag biedt inzicht in de ontwikkelingen en stappen die in 2013 in dit kader zijn gezet. Ook wordt ingegaan op acties die zijn uitgevoerd om de beoogde transitie van RWZI naar Grondstoffenfabriek te realiseren. Het is enkel bedoeld als een bestuurlijke rapportage. Onze omgeving wordt via een publieksvriendelijke versie van dit verslag op onze website op de hoogte gesteld van wat we in 2013 op het gebied van duurzaamheid hebben gedaan. 2. Doelstellingen In de komende jaren staan diverse acties en maatregelen gepland om het volgende te bereiken: - verlaging van onze CO 2 -uitstoot (lang-cyclisch) met 30% in de periode ; - een energiereductie van 30% (van ons inkoopvolume) in de periode ; - in 2020 wekken wij 40% van ons energieverbruik zelf op ; - we gebruiken zo weinig mogelijk schaarse grond- en brandstoffen en selecteren grondstoffen en materialen op herbruikbaarheid; - al onze inkoop- en bouwcontracten zijn voor 100% gebaseerd op duurzaamheidseisen die het Rijk hanteert; - bij ons waterbeheer maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke processen en wentelen problemen niet af (op anderen of in tijd en ruimte). Daarnaast beogen we voor de middellange termijn (2030) de transitie van de rioolwaterzuiveringinstallatie naar een energie- en grondstoffenfabriek die afvalwater omzet in energie, grondstoffen en (proces)water. 3. Activiteiten en voortgang in 2013 Klimaatvoetafdruk (CO 2- uitstoot) Onder auspiciën van de nie van Waterschappen is in 2012 een landelijk model voor de klimaatvoetafdruk ontwikkeld. Deze is ingedeeld conform de NEN ISO norm die grote overeenkomsten heeft met het internationaal gehanteerde GHG-protocol. Met dit instrument zijn we in staat om onze CO 2 -uitstoot jaarlijks te monitoren. Bovendien verkrijgen we daarmee ook inzicht welke bronnen daarvoor in meer of mindere mate verantwoordelijk zijn. Over 2013 bedroeg de uitstoot ton CO 2 (bedrijfsactiviteiten, excl. effect van lachgas en methaan). Dit is iets lager dan in De belangrijkste bronnen van onze uitstoot zijn energieverbruik (47%) en brandstofverbruik voor 1

2 onderhoudswerkzaamheden en slibtransporten (33,3%). De uitstoot aan lachgas en methaan bedraagt ton en is daarmee ook een fractie lager dan in it Stowa-onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid lachgas en in mindere mate methaan niet goed kan worden bepaald en dat er ook geen direct toepasbare reductiemogelijkheden voor handen zijn. In overleg met het Rijk is vastgesteld dat de gemaakte reductieafspraak op dit vlak niet langer houdbaar is. De uitstoot vanwege biogas wordt niet veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstof en heeft daardoor een kortcyclisch karakter. Om die reden wordt deze uitstoot niet meegerekend bij onze klimaatvoetafdruk. De voetafdruk is als bijlage (1) bij dit verslag gevoegd. Deze is gebaseerd op een indeling in een drietal scopes: scope 1: directe emissies (eigen energieverbruik binnen en buiten de inrichting) scope 2: indirecte emissies (energieopwekking buiten de inrichting) scope 3: overige indirecte emissies (overige emissies buiten de inrichting). Beoordeling van het verloop van onze CO 2 -emissie vanaf 1990 (nuljaar) lijkt niet haalbaar aangezien er - afgezien van een landelijke uit boekenonderzoek afgeleide totaalscore voor alle waterschappen - daarvan geen gegevens beschikbaar zijn. De realisatie van de doelstelling van 30% CO 2 -reductie ten opzichte van 1990 is op het niveau van individuele waterschappen dan ook niet te volgen. Met de beschikbaarheid van de model-voetafdruk is het uiteraard wel mogelijk om het verloop van de CO 2 -uitstoot van ons waterschap vanaf 2000 te bepalen en te volgen. Op basis van de meest essentiële parameters is inmiddels becijferd dat de CO 2 -uitstoot van ons waterschap voor de jaren 2001/2002 bijna ton per jaar bedroeg. Vergeleken met 2013 is sprake van een daling van ca. 50%. De voornaamste oorzaken daarvan zijn de overschakeling op groene stroom en het lager energieverbruik bij de zuiveringen. Energie Reductie Doelstelling van het Klimaatakkoord is o.a. een energiereductie van 30% in 2020 ten opzichte van Het verminderen van het energieverbruik binnen ons waterschap blijft een continu proces, evenals onderzoek en uitvoering van reductiemaatregelen. Eind 2013 is de totale inkoop van primaire energie met bijna 10% gedaald ten opzichte van Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, is dit bijna geheel veroorzaakt door besparingen bij de zuiveringen. Door reductiemaatregelen is onze energie-inkoop voor de zuiveringen in 2013 ca. 26 % lager dan in De ingekochte aardgas op de zuiveringen is in 2013 gestabiliseerd ten opzichte van Aangezien het aardgasverbruik maar ca. 1% van de totale primaire energieconsumptie van het zuiveringsproces is, ligt de focus qua verdere reductie dus bij het elektriciteitsverbruik. Overigens beslaat ons totale aardgasverbruik ca. 4% van de totale primaire energieconsumptie. In 2013 is kwh elektriciteit retour geleverd aan onze leverancier. Dit is opgewekt middels de wkk-installaties (warmtekrachtkoppeling) en kon op het moment van opwekking niet gebruikt worden op de zuiveringen. In 2013 zijn plaatbeluchters op de rwzi Veendam geplaatst waardoor jaarlijks ca kwh aan elektriciteit wordt bespaard. Los van de duurzaamheidswinst wordt daarmee ook een jaarlijkse besparing van ca ,- bereikt. Voor de periode 2013 t/m 2016 is een energie-efficiency-plan voor de zuiveringen opgesteld. Op basis daarvan wordt in deze periode uitgegaan van een besparing op de inkoop van primaire energie van minstens GJ (ruim 8% ten opzichte van 2011). Overigens is het zo dat we voorlopen op de doelstelling die middels de energie-efficiencyplannen voor zuiveringen is vastgesteld. Voor meer 2

3 details over maatregelen voor reductie en eigen opwekking bij de zuiveringen over de periode wordt verwezen naar bijlage 2. Het energieverbruik (inkoop) bij het peilbeheer is in 2013 ruim 30% hoger dan in 2005 en iets gestegen vergeleken met Daarbij is wel van belang dat het jaar 2005 een heel gunstig energieverbruik laat zien (weersomstandigheden). Door de sterke afhankelijkheid van weersomstandigheden in relatie tot de energie-inzet zijn reducties bij dit onderdeel veel lastiger te sturen en te realiseren. Eind 2013 is een onderzoek gestart naar mogelijkheden om op systeem- en objectniveau het energieverbruik bij het boezem- en peilbeheer te verlagen. Op basis daarvan zal in 2014 een maatregelprogramma worden bepaald. Er is nog geen duidelijkheid over de vraag of het wel billijk is om voor het boezem- en peilbeheer 2005 als nuljaar te hanteren. Mocht landelijk vastgehouden worden aan dit uitgangspunt dan roept dat de vraag op of de reductiedoelstellingen voor 2020 (30%) in ons geval wel haalbaar zijn. Overigens geldt voor het peilbeheer niet een MJA 3 - overeenkomst zoals dat bij de zuiveringen het geval is. In 2013 zijn diverse energiebeperkende maatregelen voor het waterschapskantoor uitgevoerd. Zo is onder andere de afzuiging in het gebouw op diverse punten beter ingeregeld en schakelen de bureaucomputers die aan het eind van de werkdag op standby staan automatisch uit. De besparing op primaire energie door deze maatregelen is 9%. Het verbruik bij overige objecten (vooral gebouwen en vka-gemalen) is ten opzichte van 2005 met 25% gedaald. Naar aanleiding van een energiescan voor het waterschapkantoor zijn diverse maatregelen genomen; zo is eind 2013 begonnen met de uitvoering van een optimalisatie van de isolatie van het gebouw. Eigen opwekking Door de nuttige inzet van biogas kunnen we bij de rwzi s ook energie opwekken en die inzetten voor het zuiveringsproces. Het streven is om in % van ons totale energieverbruik zelf op te wekken. Eind 2013 bedroeg het aandeel eigen opwekking waterschapsbreed circa 19% van het primaire energieverbruik. We hebben daarmee het tussendoel voor 2015 (16%) al ruimschoots overtroffen. 3

4 Met onze slibgistingen en WKK- installaties op rwzi s wekten we in ,4 miljoen kwh elektriciteit op. Dit komt overeen met het verbruik van huishoudens en vormt een besparing op inkoop van Daarnaast zorgt de afbraak van slib in de slibgistingen voor een reductie van het slib waardoor minder verwerkingskosten in de keten ontstaan. Om het beoogde aandeel eigen opwekking te behalen zal verdere reductie van het energieverbruik en vergroting van het volume aan eigen opwekking nodig zijn. Naast de inzet van biogas bij de zuiveringen zullen hiervoor aanvullende alternatieve energiebronnen benut moeten worden te meer daar de bovengrens voor eigen opwekking bij de zuiveringen in zicht komt. In 2013 is een onderzoek naar alternatieve duurzame energiebronnen (wind-, zonne- en waterkrachtenergie) uitgevoerd. Door de lage inkoopprijs voor energie zijn de terugverdientijden voor investeringen in duurzame alternatieven relatief lang. Er wordt nog onderzocht welk afwegingskader qua terugverdientijd voor dit soort maatregelen wordt aangehouden. Mede op grond daarvan zal dan beoordeeld worden welke maatregelen qua alternatieve energiebronnen haalbaar zijn. In 2014 zal hierover besluitvorming plaatsvinden. De biogasopbrengst is na een voortdurende stijging gestabiliseerd op net boven de m 3. Ruim 90% van dit opgewekte biogas wordt nuttig ingezet op de zuiveringsinstallaties. Het restant wordt afgefakkeld. Het affakkelvolume wordt aanzienlijk verlaagd doordat op de rwzi Assen het overschot aan biogas inmiddels volledig verwerkt kan worden door de opwerkinstallatie van de firma Host. Deze is eind 2013 operationeel geworden en zo kon in dat jaar nog uit m 3 biogas m 3 groen gas (aardgas) worden geproduceerd en terug geleverd. Op jaarbasis verwachten we hiermee zo n 80% van ons totale overschot aan biogas nuttig te kunnen inzetten. Er wordt nog onderzoek gestart of er een rendabele techniek is om de biogasproductie nog verder te verhogen door het slib een bepaalde behandeling te geven. Energieverbruik Kijken we naar het energieverbruik sec dan valt op dat we in 2013 iets meer primaire energie nodig hadden dan in Dat jaar was echter voor het peilbeheer een heel erg gunstig jaar en ligt het energieverbruik voor dat onderdeel in latere jaren stukken hoger met overigens wel een dalende tendens. Daarbij moet worden onderkend dat het energieverbruik bij het peilbeheer dat ruim 35% van ons energieverbruik beslaat erg afhankelijk is van weersomstandigheden is. Een objectiever beeld ontstaat als we uitgaan van bijvoorbeeld een 3-jaarsgemiddelde voor het peilbeheer; in dat geval laat 4

5 ons totale energieverbruik in 2013 ten opzichte van 2005 een daling zien van ruim 12%. Het aandeel duurzame energie (eigen opwekking) is ten opzichte van 2005 meer dan verdubbeld en bedraagt inmiddels ca. 19%. Duurzaam inkopen/bouwen Bij contracten voor leveringen en diensten van derden houden wij de duurzaamheidseisen aan die het Rijk (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO) voor de voor onze relevante productgroepen hanteert. In 2013 zijn bij de 18 aanbestedingstrajecten waar duurzaamheidscriteria (vooral producteisen) voor beschikbaar zijn en voor zover deze relevant zijn ook daadwerkelijk toegepast. Naast deze producteisen zijn er aanvullende criteria die beogen om de bedrijfsvoering zo aan te passen dat milieuschade en onnodig gebruik van (schaarse) grondstoffen zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Deze aanvullende eisen worden sinds 2013 door ons in beperkte mate meegenomen. Dit vraagt bij de start van processen om een (meer fundamentele) analyse. Ingaande 2014 willen we daar een vervolgstap mee maken en de omvang daarvan uitbreiden. Bij de aanbesteding van kadeherstel langs het Eemskanaal in 2013 is duurzaamheid meegewogen. Transport van de klei was daarbij belangrijk in de afwegingen. De winnende opdrachtnemer heeft het klei per schip getransporteerd waarmee duurzaamheidswinst geboekt is ten opzichte van transport over de weg (minder energie/emissies). Bij contracten voor werken (bouwen) wordt duurzaamheid op verschillende niveaus meegenomen. Zo zijn in de algemene programma s van eisen (apve) voor kwantiteitsgemalen en rioolgemalen de duurzaamheidscriteria van RVO opgenomen. Bij de inrichtingsprojecten (grond-, weg- en waterbouwsector) worden niet strikt de duurzaamheids-criteria toegepast maar worden op basis van ontwerpkeuzes, aanbestedingsvorm en ervaring eisen gesteld en voorwaarden in bestekken opgenomen (materiaalkeuzes, gebiedseigen materialen, hergebruik grond/bagger en energiezuinig ontwerp). Een gestructureerde en eenduidige toepassing van duurzaamheidscriteria in bouwprocessen is nog niet gerealiseerd. Omdat de toepassing van duurzaamheid in GWW-projecten tamelijk lastig is hebben we aansluiting gezocht bij een initiatief om een landelijke methodiek daarvoor aan de hand van pilots eigen te maken. Daarbij zal ook invulling worden gegeven aan de ontwikkeling om meer met resultaatspecificaties en minder met producteisen te werken ten einde de creativiteit en innovatie vanuit het bedrijfsleven te stimuleren en te benutten. Voor die pilots is een drietal processen geselecteerd waarvan een tweetal in de loop van 2013 zijn gestart, namelijk de opstelling van een apve voor stuwen en de aanleg van een natuurvriendelijke oever in het Oldambt. De afronding 5

6 daarvan vindt plaats in De pilot voor een meerjarig renovatieprogramma voor rioolgemalen zal naar verwachting in 2014 starten. Kern van de gehanteerde methodiek is dat de probleemstelling vanuit een zevental verschillende duurzaamheids-perspectieven wordt beoordeeld en vervolgens tot een ambitiekeuze wordt gekomen. Hoewel de pilots nog lopen kan al wel worden vastgesteld dat deze methodiek (ambitieweb) noopt tot een bredere analyse en afweging dan nu de praktijk is. Verwacht wordt dat een dergelijk proces uiteindelijk leidt tot meer duurzame, kwalitatief betere en goedkopere oplossingen. Op basis van de ervaringen zal worden beoordeeld of een bredere en gestructureerde toepassing van deze methodiek bij ons waterschap wenselijk is. Productgroep Toepassing duurzaamheidscriteria bij leveringen en diensten door derden Groenvoorzieningen Beheer en onderhoud kantoorgebouwen In afgelopen jaren toegepast X X Aantal inkoopcontracten 2013 Kantoorartikelen X 1 Transportdiensten Dienstauto s, incl. onderhoud X Zware motorvoertuigen en mobiele werktuigen X 5 Waterzuivering/slibbehandeling X 1 Waterbouwkundige constructies X 6 Gemalen X 2 Kunstwerken X 1 Bedrijfskleding X Papier X 1 Drukwerk X 1 Elektriciteit Hardware X X X Mobiliteit Ons wagenpark bestaat uit 105 bedrijfsauto s. Eind 2013 bestond zo n 10% van ons wagenpark uit auto s met het hoogste energielabel (A: relatief meest zuinige motoren). itgangspunt is om auto s met een A-label en een lage CO 2 -uitstoot te hanteren (in de praktijk dieselvoertuigen), tenzij functionele aspecten (bijv. verhoogde bodem bij terreinwagens) nopen tot een label met een lagere energiezuinigheid. Bij de vervanging van bedrijfsauto s en onderhoudsmaterieel worden uiteraard de duurzaamheidscriteria van het Rijk toegepast (naast energiezuinigheid o.a. voldoen aan emissienormen). Bij dienstreizen is uitgangspunt om van het openbaar vervoer gebruik te maken; waar dat praktische problemen oplevert wordt met toestemming van de werkgever gebruik gemaakt van auto s van medewerkers. Wij houden daarbij rekening met de beperkingen qua openbaar vervoer in ons gebied en de omvang van ons beheergebied. Het in 2013 aangeschafte onderhoudsmaterieel - 4 tractoren en 1 wielkraan - voldoet aan de hoogste Europese emissie-eisen. Bij service, onderhoud en reparatie wordt gebruik gemaakt van afbreekbare en niet-giftige smeer- en oliemiddelen. Ondanks een toename van het aantal gereden s met auto s van het waterschap (als gevolg van de overname van het muskusrattenbeheer in de provincie Groningen) wijkt het brandstofverbruik in 2013 nauwelijks af van dat van Hoewel dat niet met cijfers is te staven, lijkt die ontwikkeling verband te houden met het groeiend aandeel van zuinigere auto s. Elk jaar wordt een deel van ons wagenpark vervangen. In 2013 betrof het zo n 15 auto s. Vermeldenswaard is ook de daling van het aantal zakelijke kilometers met auto s van het personeel in combinatie met de toename van het gebruik van het openbaar vervoer (treinreizen) voor zakelijke doeleinden met zo n (50%). 6

7 Inzet auto s (zakelijk gebruik) en onderhoudsmaterieel gebruik auto s personeel gebruik auto s waterschap brandstofverbruik (inkoop) onderhoudsmaterieel ltr ltr ltr ltr ltr. De toename van het brandstofverbruik bij het onderhoudsmateriaal komt door een toename van het aantal draai-uren (van bijna naar zo n ), mede door extra-inzet als gevolg van het herstel van dicht gestoven watergangen in het voorjaar van Daarnaast speelt de compensatie van diefstal van brandstof (ca ltr.). Groot-transport Het transport van (nat) zuiveringsslib van de zuiveringsinstallaties naar een drietal eigen gistingsinstallaties (Assen, Veendam en Scheemda) of naar Garmerwolde vindt plaats per vrachtwagen. In 2010 betrof het ritten ( m 3 slib), in ritten ( m 3 ), in ritten ( m 3 ) en in ritten ( m3). De optie van transport per schip is in 2012 onderzocht. Geconcludeerd is dat zo n transportkeuze economisch niet aantrekkelijk is. We streven er naar om zoveel mogelijk slib te verwerken in onze eigen slibgistingsinstallaties. Dit doen we om de afvoer van tonnen droge stof naar de locatie voor ontwatering en eindverwerking (Garmerwolde) zo veel mogelijk te reduceren en om zo veel mogelijk biogas te produceren. Het biogas wordt omgezet in elektriciteit en warmte die weer benut kan worden op de rwzi. Op de drie hiervoor aangegeven zuiveringen bestaat de mogelijkheid om het slib van onze andere zuiveringen te vergisten. Samen met waterschap Noorderzijlvest is in 2013 onderzocht wat voor beide waterschappen de meest optimale slibketen is. In januari 2014 is het concept-rapport opgeleverd en de uitkomsten moeten nog geëvalueerd worden. Het streven om zoveel mogelijk slib te verwerken in onze eigen slibgistingsinstallaties heeft geleid tot een toename van transport Waar daarvoor het slib vanuit de zuiveringen rechtstreeks naar 7

8 Garmerwolde werd gebracht, gaat dit nu in eerste instantie naar onze eigen gistingsinstallaties en van daaruit in een latere fase naar Garmerwolde. In 2013 zien we een echter afname van het aantal transporten. Ook is de hoeveelheid slib dat we produceren vanaf 2005 steeds verder gedaald. De influentbelasting laat ook een dalende trend zien. De belasting van 2013 ten opzichte van 2012 is gelijk. In bovenstaande grafiek is zichtbaar dat de reductie van de slibproductie en de transportreductie tot gevolg heeft dat de in 2013 benodigde energie voor het transport ten opzichte van 2005 iets is afgenomen (ongeveer 2%). De biogas-opbrengst is ten opzichte van 2012 constant gebleven. Chemicaliën en afvalstoffen Chemicaliën Het gebruik van chemicaliën speelt vooral bij het zuiveringsproces. Voor het indikken van het zuiveringsslib gebruiken we polymeer. Voor defosfatering en lichtslib bestrijding worden metaalzouten (aluminiumzout en ijzer) ingezet. We streven naar een zo laag mogelijk gebruik van chemicaliën. Dat vraagt ook om beter inzicht in en sturing op het dagelijks verbruik van chemicaliën. Overigens voldoen de chemische middelen die wij inzetten aan de richtlijnen voor duurzaam inkopen (gericht op ecotoxiciteit). De verwijdering van fosfaat uit het afvalwater verloopt hoofdzakelijk langs biologische weg. Bij twee van de 13 rioolzuiveringsinstallaties worden daarvoor chemische middelen ingezet. Voor de rwzi Veendam is de mogelijkheid van biologische fosfaatverwijdering onderzocht. Door de verwerking (indikking en gisting) van extern slib op rwzi was het economisch niet rendabel om de zuivering om te bouwen tot een bio-p installatie. it modelmatige berekeningen van de gezamenlijke slibstudie met Noorderzijlvest is gebleken dat beoordeeld moet worden of het nog verstandig is om extern slib op Veendam te blijven verwerken. Het in 2013 genomen besluit om een 2 e bandindikker en een struvietreactor bij de rwzi Veendam te realiseren, is dan ook aangehouden. Trend van de laatste jaren is dat het volume aan polymeren vrij stabiel blijft ondanks dat er aanzienlijk meer slib is ingedikt. In 2013 zien we een duidelijke daling. Polymeer inkoop (kg) Assen Foxhol Scheemda Veendam Totaal De inzet van polymeer uitgedrukt in gr/kg droge stof levert een aanzienlijke daling op. Ten opzichte van 2010 is sprake van een vermindering van ruim 28%. In 2013 zet deze trend zich voort. Dit komt door het gebruik van andere type polymeren en extra aandacht vanuit beheer. g actief PE/kg droge stof Assen Foxhol Scheemda Veendam Totaal ,1 3,2 12,5 7,9 8, ,6 6,0 15,2 7,6 9, ,7 6,1 17,1 9,0 10, ,5 6,2 9,9 8,8 7, ,9 5,5 8,8 10,5 7, ,1 4,8 4,7 10,8 6,2 Het verbruik van metaalzouten is ten opzichte van 2012 sterk afgenomen. Bij de rwzi s Scheemda en Veendam is het verbruik bijna met de helft gereduceerd. Procesaanpassingen en optimalisatie van 8

9 regelingen zijn hiervoor verantwoordelijk. Naast deze structurele vermindering is de daling van het verbruik ook het gevolg van gunstigere seizoenomstandigheden voor lichtslibbestrijding. Metaalzout (kg) Om verspreiding van onkruidbestrijdingsmiddelen naar riolering en oppervlaktewater te voorkomen is duurzaam terreinbeheer van belang. Daarom gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen op verhardingen en hebben we via een pilot onderzocht of duurzame alternatieven voor chemische onkruidbestrijding en bemesting op onze zeedijk en regionale waterkeringen mogelijk zijn. In 2013 is de proef afgesloten met als gevolg dat bemesting voortaan alleen nog wordt uitgevoerd als dat strikt nodig is voor een grasmat met een goede doorworteling. Wat bestrijdingsmiddelen betreft worden solitaire distels en onkruiden voortaan handmatig verwijderd. Voor grotere oppervlakten waar onkruiden dicht op elkaar staan wordt nog tijdelijk met middelen gewerkt met als doel om na verloop van enkele jaren over te gaan op handmatige verwijdering. Verder stimuleren we andere terreinbeheerders (bijv. gemeenten) om een duurzaam beheer toe te passen. Afvalstoffen Bij het zuiveringsproces en het peilbeheer/onderhoud (vanuit rioolwater en watergangen) hebben we te maken met grote hoeveelheden afval (grof vuil, zand etc.). Het afval wordt gescheiden opgeslagen (en waterdicht afgedekt) en afgevoerd. Daarnaast hebben we eigen bedrijfsafval. Ambitie is om deze afvalstroom te beperken en zoveel mogelijk materialen te gebruiken die recyclebaar en dus herbruikbaar zijn. Aan afvalverwerker aangeboden afval per kg Soort Afval rwzi s (vuilrooster/zand) 494,05 391,30 464,16 357,84 410,20 Afval gemalen (drijfvuil watergangen) 131,54 155,40 128,60 149,5 251,61 Chemisch afval laboratorium 7,42 7,63 6,91 9,57 10,18 Bedrijfsafval gebouwen Geen gegevens beschikbaar omdat dit afval bij afvoer niet wordt gewogen De stijging van het drijfvuil (afval gemalen) heeft te maken met de afvoer van een groot volume riet bij de zeedijk als gevolg van weersomstandigheden (storm en windrichting). De toename van het chemisch afval bij het lab heeft te maken met de verhoogde afvoer van zuurafval als gevolg van een stijging van het aantal monsters (20% meer, vooral voor de rwzi Garmerwolde). Het onderhoud van watergangen en schouwpaden levert grote hoeveelheden maaisel op. Het maaisel heeft een aanzienlijke potentie als biomassa. Verzameling en transport hiervan naar een biovergister (rwzi) vergt echter aanzienlijke kosten. We blijven alert op mogelijkheden om deze potentie te benutten. Afvalwater als grondstof Op grond van onze zuiveringsvisie 2030 zien we afvalwater niet als een afvalproduct dat na zuivering weer aan het oppervlaktewater wordt toegevoegd maar als een bron van allerlei grondstoffen en energie. Vergisting van zuiveringsslib levert biogas op waarmee we energie opwekken, zowel voor eigen gebruik als voor levering aan derden. In de afgelopen jaren is met een innovatieve techniek een brandstofcel ontwikkeld en getest. Voor de voeding van deze cel wordt ammoniakgas gebruikt dat ontstaat door struviet te verwarmen. Het onderzoek is in december 2013 met een STOWA-rapport afgesloten. De conclusie is dat de techniek is bewezen, echter uit de business-case blijkt dat de 9

10 brandstofcellen nog te duur zijn ten opzichte van conventionele energieopwekking. Verder is besloten de rwzi Veendam te voorzien van een installatie om struviet terug te winnen. itvoering hiervan is - zoals hiervoor aangegeven - aangehouden en afhankelijk van de uitkomsten van de slibstrategiestudie. it overleggen met mestvergisters in de omgeving is een Noordelijk Nutriënten Platform opgericht. Het Landelijk Nutriënten Platform (NP-nl) heeft dit initiatief omarmd en gezamenlijk worden met het MKB voor 2014 een tweetal bijeenkomsten over nutriënten en (afval)water voorbereid. Van hieruit worden mogelijkheden onderzocht voor de afzet van struviet en andere toepassingen. Landelijk nemen we actief deel aan het concept van de grondstoffenfabriek. In dat verband is een tweetal STOWA-rapporten uitgebracht, namelijk Verkenning mogelijkheden grondstof rwzi en Fosfor houdende producten uit de communale afvalwaterketen. Met het Ministerie is overeengekomen om voor struviet een categorie te maken binnen het itvoeringsbesluit meststoffen, waardoor afzet voor bepaalde toepassingen mogelijk wordt. Verwacht wordt dat dit in de loop van 2014 in de Tweede Kamer wordt behandeld. In STOWA-verband wordt de samenstelling van het struviet van de verschillende productielocaties onderzocht. Verder wordt landelijk onderzoek gedaan naar het terugwinnen van cellulose en het produceren van bioplastic uit slib. Voor de afzet van (proces)water uit effluent zijn we ook attent op eventuele kansen. Zo is samen met Noorderzijlvest gekeken naar hergebruik van het effluent van de rwzi Garmerwolde voor de RWE-centrale. Mogelijke kansen doen zich ook voor bij het industrieterrein Oosterhorn. Tot slot zijn we gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor een pilot om op de oude slibdroogbedden van de rwzi Assen een wilgenzuivering te realiseren. Voeding met stikstof en fosfaatrijk water van de zuivering is mogelijk een (kansrijke) optie om biomassa te kweken en wilgengroei te stimuleren. Een dergelijke benadering past ook goed in het beeld om de zuivering duurzaam in te passen in het Havenkwartier. Watersystemen Nagenoeg alle acties/maatregelen die opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma voor duurzaamheid zijn ook onderdeel van andere trajecten, zoals onze opgaven voor Waterbeheer 21 e eeuw (meer water vasthouden en bergen), de Kaderrichtlijn Water (verbetering ecologische waterkwaliteit) en het Klimaatakkoord Rijk-Waterschappen (inspelen op en voorkomen van klimaateffecten). Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegd voortgangsoverzicht (bijlage 3) van onze uitwerking van het Klimaatakkoord. Mede naar aanleiding van de evaluatie c.q. herijking van de duurzaamheidsparagraaf bij bestuursvoorstellen is een visie op duurzame watersystemen opgesteld. De daarin benoemde duurzaamheidsperspectieven vormen een hulpmiddel om het denken in duurzaamheidstermen binnen de organisatie richting en meer gestalte te geven. Binnen onze organisatie gebruiken we een op basis van deze perspectieven in 2013 ontwikkelde checklist bij het formuleren van opgaven en oplossingen voor inrichting, beheer en onderhoud. Duiding van de duurzaamheidsaspecten in bestuursvoorstellen middels een nieuwe en in het voorjaar van 2013 ingevoerde duurzaamheidsparagraaf - vindt plaats op basis van deze checklist. In 2015 evalueren we deze werkwijze. Interne organisatie en communicatie Om onze duurzaamheidambities meer in onze organisatie te verankeren hanteren we een intern team van energie- en duurzaamheidsadviseurs. We hebben ook in 2013 weer diverse momenten aangegrepen (bijvoorbeeld Dag van de duurzaamheid, de pilots voor duurzaam GWW, de Waterspiegel, implementatie nieuwe duurzaamheidsparagraaf) om de bewustwording voor dit 10

11 onderwerp binnen de organisatie te vergroten. Belangrijk daarbij is het besef dat het belangrijk is om het duurzaamheidsperspectief aan de voorkant van onze processen mee te nemen. Merkbaar is dat het denken over duurzaamheid veelal ook kwaliteitsverbetering, innovatie en kostenbesparing bevordert. Wij attenderen onze omgeving via onze communicatie- en educatie-activiteiten ook regelmatig op ons duurzaamheids-handelen. Dat doen we generiek of bij specifieke projecten. In 2013 is onze omgeving via advertenties in huis-aan-huisbladen, nieuwsbrieven en internet geïnformeerd over onze duurzaamheids-maatregelen, mede in relatie tot klimaatverandering. Ook is het duurzaamheidsverslag (versie 2012) voor het eerst in een publieksvriendelijke versie uitgebracht. Een bijzondere actie - gericht op de jeugd - was onze bijdrage aan de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid: zes medewerkers hebben via een voorleesactie en aansluitend een groepsgesprek duurzaamheid onder de aandacht gebracht van zo n 250 leerlingen van het basisonderwijs. 11

12 Bijlage 1 Klimaatvoetafdruk Waterschap Hunze en Aa's, verslagjaar 2013 Overzicht totaal CO2 gerelateerd de activiteiten van het waterschap Soorten emissies en de scope conform NEN ISO CO2 bron Hoeveelheid CO2 totaal in 2013 [ton/jaar] [%] Directe CO2 emissies Brandstoffen afvalwaterzuivering Scope 1 Aardgas Nm3 89 1,2% Brandstoffen afvalwaterzuivering Scope 1 Diesel 0 liter 0 0,0% Brandstoffen afvalwaterzuivering Scope 1 Overige brandstoffen 0 GJ 0 0,0% Brandstoffen watersysteem Scope 1 Aardgas Nm ,1% Brandstoffen watersysteem Scope 1 Diesel liter 26 0,3% Brandstoffen watersysteem Scope 1 Overige brandstoffen 0 GJ 0 0,0% Brandstoffen overig (o.a. huisvesting) Scope 1 Aardgas Nm ,9% Brandstoffen overig (o.a. huisvesting) Scope 1 Overige brandstoffen 0 GJ 0 0,0% Brandstofverbruik zakelijk verkeer wagenpark Scope 1 Brandstof liter 452 5,9% Brandstofverbruik vrachttransport en onderhoud (eigen materieel) Scope 1 Brandstof liter ,4% Indirecte CO2 emissies door energieopwekking Elektriciteitsverbruik afvalwaterzuivering Scope 2 Elektriciteit kwh ,5% Elektriciteitsverbruik watersysteem Scope 2 Elektriciteit kwh ,5% Elektriciteitsverbruik overig (o.a. huisvesting) Scope 2 Elektriciteit kwh 171 2,2% Warmte ingekocht Scope 2 Warmte 0 GJ 0 0,0% Overige indirecte CO2 emissies Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto s Scope 3 Brandstof ,5% Brandstofverbruik woonwerkverkeer priveauto's Scope 3 Brandstof ,3% Brandstofverbruik openbaar vervoer Scope 3 Brandstof ,1% Brandstofverbruik zakelijke vliegreizen Scope 3 Kerosine ,2% Brandstofverbruik uitbesteed zuiveringslibtransport Scope 3 Diesel l 708 9,2% Brandstofverbruik uitbesteed onderhoud watersysteem Scope 3 Diesel l 436 5,7% Brandstofverbruik uitbesteed overig vrachttransport Scope 3 Diesel 0 l 0 0,0% Inkoop metaalzouten (FeCl3, FeSO4, en AlClSO4) Scope 3 Metaalzouten 290 ton 255 3,3% Inkoop polymeer Scope 3 Polymeer 62 ton 55 0,7% Totaal % Overzicht overige broeikasgassen lachgas en methaan, verslagjaar 2013 Soorten emissies en de scope conform NEN ISO CO2 totaal [ton/jaar] [%] Directe CO2 emissies Procesemissies diffuus methaan Scope 1 Methaan kg ,9% Procesemissies diffuus lachgas Scope 1 Lachgas kg ,8% Emissies lachgas uit effluent Scope 3 Lachgas kg 982 9,3% Totaal % Overzicht memo-items (inzet biogas), verslagjaar 2013 Soorten emissies en de scope conform NEN ISO CO2 bron CO2 bron Hoeveelheid in 2013 Hoeveelheid in 2013 CO2 totaal [ton/jaar] [%] Overige CO2-emissie die niet onder de voetafdruk vallen Biogas nuttig ingezet Memo-item Biogas Nm ,6% Procesemissies spui biogas Memo-item Biogas 0 Nm3 0 0,0% Biogas afgefakkeld Memo-item Biogas Nm ,4% Totaal Nm % Overzicht emissies per hoofdactiviteit en per scope Actviteit / Scope CO2 totaal [ton/jaar] [%] Afvalwaterzuivering (brandstof & elek.) % Afvalwaterzuivering (metaalzouten en polymeren) 311 4% Watersysteem (brandstof & elek.) % Goederentransport & personenvervoer % Huisvesting (brandstoffen & elek.) 468 6% Totaal % Scope conform NEN ISO Scope % Scope % Scope % Totaal % Verdeling naar activiteit Afvalwaterzuivering (brandstof & elek.) Verdeling naar scope conform NEN ISO % 21% 4% Afvalwaterzuivering (metaalzouten en polymeren) Watersysteem (brandstof & elek.) 29% 35% Scope 1 Scope 2 49% 20% Goederentransport & personenvervoer Huisvesting (brandstoffen & elek.) 36% Scope 3 12

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag Imagine the result Klimaatmonitor 2012 Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag KLIMAATMONITOR 2012 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 1 november 2012 076767015:0.1

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid VEMW is hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers. VEMW Duurzaam industrieel watergebruik Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid Februari 2013 VEMW De

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Foto geeft een impressie van het toekomst beeld van TU/e Science Park Energie Efficiency Plan TU/e 2013-2016 1 Titelblad Dit Energie Efficiency Plan (EEP)

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016. Ordina te Nieuwegein

ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016. Ordina te Nieuwegein ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016 te Nieuwegein September 2012 Status document: definitief concept 1.0 bladzijde 1 van 34 MJA-sector : ICT Looptijd : 2013-2016 Vestigingsadres Ringwade 1, Nieuwegein Postadres

Nadere informatie

Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015

Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015 Fractie Natuurterreinen Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015 Agendapunt 3.a.1 Jaarrekening 2014 Pag 2: wat is verkeerstoren en waarom hoeft er niet te worden opgeschaald vanwege opschaling van

Nadere informatie

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat April 2010 Inhoudsopgave QUICKSCAN STRATEGISCHE NOTITIE ENERGIE & KLIMAAT 1 HOOFDRAPPORT 5 1.1 INTRODUCTIE 5 1.2 ACHTERGROND & AANLEIDING 5 1.3 AMBITIE

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Postbus 90156 4800 RH Breda Contactpersoon:

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020 www.deventer.nl Inhoudsopgave SAMENVATTING 1. INLEIDING 8 1.1. Aanleiding 9 1.2. Doelstelling 9 1.3. Geldigheidsduur 9 1.4. Totstandkoming 9 1.5. Leeswijzer

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie