Milieujaarverslag Milieujaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieujaarverslag 2013. Milieujaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Milieujaarverslag 2013 verslaglegging milieuprestaties

2 Voorwoord directie Voor u ligt het eerste milieujaarverslag van Bron drukwerkveredeling. Wij kennen een lange historie van aandacht voor het milieu. Al rond 1975 werd geëxperimenteerd met de toepassing van oplosmiddelvrije lakken en lijmen voor het aanbrengen van laminaat. Dit was de eerste stap op weg naar een meer milieuvriendelijke productiewijze. Sinds de jaren negentig is onze productie oplosmiddelvrij, waarbij alleen nog waterdamp en koellucht vrij komt. Ook andere milieuaspecten als energie(besparing) en gescheiden aanbieden van afvalstromen, waaronder restanten veredeld drukwerk voor recycling, hebben al lange tijd onze aandacht. In onze ogen past het uitbrengen van een milieujaarverslag bij een open communicatie over wat wij willen bereiken en bereikt hebben op het gebied van duurzaamheid. Het publiceren van deze informatie is voor ons een kwestie van verantwoording (willen) afl eggen aan onze stakeholders over de resultaten die behaald zijn met betrekking tot de milieu-impact van onze bedrijfsvoering. Op dit milieujaarverslag heeft geen externe verifi catie plaatsgevonden. Voortvloeiend uit ISO certifi cering wordt Bron drukwerkveredeling regelmatig gecontroleerd door externe, onafhankelijke auditoren. Ons inziens biedt dit voldoende waarborg voor de objectiviteit en juistheid van de informatie opgenomen in dit jaarverslag. In het vertrouwen dat dit jaarverslag u een juiste indruk geeft van onze resultaten en doelen, wens ik u veel leesplezier toe. Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen. Guus Kil, directeur T E 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord directie 2 Inhoudsopgave 3 1 Profiel Missie Organisatieprofiel Milieubeleid Certificering en onderscheiding Verslagleggingsprofiel 6 2 Duurzaam ondernemen Milieubarometer Resultaten Energie Water Emissies Grondstoffen Gevaarlijk afval Bedrijfsafval Vervoer Kantoorpapier CO 2 -emissie Hinder en milieu-incidenten Naleving wet- en regelgeving 14 3 Vooruitblik 2014 en verder Reductie CO 2 -emissie door energiebesparing Reductie CO 2 -emissie en fijnstof door vervoer Toepassing grondstoffen en materialen geschikt voor recycling Less paper in the office 16 3

4 1 Profiel 1.1 Missie Bron drukwerkveredeling wil de beste veredelaar van Nederland zijn als het gaat om product- kwaliteit, service en duurzaam produceren. Bron drukwerkveredeling heeft zich sinds 1950 door kennis, ervaring en inzet ontwikkeld tot marktleider in de veredelingsbranche binnen Nederland. Wij willen deze positie behouden door de ideale partner te blijven voor de totale veredeling van drukwerk. Essentieel hiervoor zijn een constante en hoogwaardige productkwaliteit, sterke service, grote diversiteit aan bewerkingen en een duurzame productiewijze, waarbij adequaat wordt ingespeeld op eisen vanuit de maatschappij en markt. 1.2 Organisatieprofiel Bron drukwerkveredeling BV is een besloten vennootschap en is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Bron drukwerkveredeling BV omvat: Bron drukwerkveredeling BV, hoofdvestiging, Voorschoterweg 49, 2235 SE, Valkenburg (ZH). Bron Elst, nevenvestiging, Pascalweg 24, 6662 NX, Elst. Bron Hengelo, nevenvestiging, Aquamarijnstraat 95, 7554 NN, Hengelo. Bron Zaanstad, nevenvestiging, Soldaatweg 30, 1521 RL, Wormerveer. Met de overname in oktober 2012 is Lamineerbedrijf Briljant, Oostergracht 16, 3763 LZ in Soest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer en handelend onder de naam Bron Briljant eveneens een nevenvestiging. Per 1 januari 2013 is de nevenvestiging Bron Houten, Peppelkade 50, 3992 AK in Houten gesloten en zijn alle bedrijfsactiviteiten ondergebracht in Soest. Bron drukwerkveredeling is lid van het Vouwkarton Platform Nederland. Bron drukwerkveredeling heeft circa 40 medewerkers in dienst. 4

5 DGA verkoop administratie/ PZ technische dienst Bron Valkenburg bedrijfsbureau Bron Elst - lamineren - expedi e Bron Hengelo - lamineren - volvernissen - expedi e Bron Zaanstad - lamineren - volvernissen - spotvernissen - expedi e Bron Briljant - lamineren - volvernissen - expedi e productie - lamineren - spotvernissen - volvernissen expeditie Figuur 1. Organisatieschema 1.3 Milieubeleid Ons milieubeleid is erop gericht om bij onze bedrijfsactiviteiten aan de zorg voor milieu dezelfde prioriteit toe te kennen als aan de overige hoofddoelstellingen van het bedrijf. Binnen dit kader streven wij naar: het blijvend voldoen aan wettelijke eisen en voorschriften met betrekking tot milieu; preventie van milieubelasting als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten; continue verbetering van onze milieuprestatie. Door Bron drukwerkveredeling is in een vroeg stadium al veel aandacht besteed aan milieuvriendelijke grondstoffen en energiezuinige machines, zodat onze huidige productie emissievrij is qua oplosmiddelen; er komt slechts waterdamp, koellucht en warmte vrij. Het merendeel van onze afvalstromen wordt gescheiden ingezameld voor recycling en hergebruik; de hoeveelheid gevaarlijk afval is zeer beperkt. Wij blijven actief streven naar verdere preventie van milieubelasting, daar waar dit technisch en economisch haalbaar is. Mede door de stand der techniek bijvoorbeeld op het gebied van UV verlichting zullen naar 5

6 verwachting vooralsnog slechts kleine(re) stappen gemaakt kunnen worden. Onze aandacht gaat de komende jaren uit naar: toepassing grondstoffen en materialen die geschikt zijn voor recycling; uitbanning oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen met een vlampunt < 21 C; reductie CO 2 -emissie als gevolg van verbruik energie; reductie CO 2 -emissie en fi jnstof als gevolg van vervoer; less paper in the offi ce. Wij beogen een goede verstandhouding en communicatie met het bevoegd gezag van de vestigingsgemeenten en alle andere externe belanghebbenden door een open en zakelijke relatie met hen te continueren en hen te informeren over onze milieudoelstellingen, prestaties en te nemen acties. 1.4 Certificering en onderscheiding Wij zijn van mening dat het werken volgens een gecertifi ceerd managementsysteem een belangrijk instrument is om het gewenste performanceniveau van onze organisatie op peil te houden en indien mogelijk verder te verbeteren. Bron drukwerkveredeling is sinds september 2008 gecertifi ceerd conform ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 door Bureau Veritas Certifi cation Nederland BV; dit is een geaccrediteerde certifi catie-instantie. 1.5 Verslagleggingsprofiel Het milieujaarverslag betreft alle bedrijfsactiviteiten van Bron Drukwerkveredeling BV voor zowel de hoofdvestiging in Valkenburg (ZH) als nevenvestigingen in Elst, Hengelo en Zaanstad. Bron Houten en Bron Briljant Soest vallen niet onder de scope van dit milieujaarverslag; informatie voor periode is niet compleet of accuraat beschikbaar. De verslagperiode loopt vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december Gerapporteerde informatie over prestatie-indicatoren heeft betrekking op deze en de twee voorgaande kalenderjaren 2012 en Dit betreft ons eerste milieujaarverslag. De hierin opgenomen informatie is niet eerder door ons formeel gecommuniceerd naar derden; geen noodzaak tot herformulering hiervan. Het milieujaarverslag wordt minimaal eens per twee jaar samengesteld en gepubliceerd. 6

7 2 Duurzaam ondernemen Wij zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving, nu en in de toekomst. Ons beleid is erop gericht om bij onze bedrijfsactiviteiten aan de zorg voor milieu dezelfde prioriteit toe te kennen als aan de overige hoofddoelstellingen van het bedrijf. Wij spannen ons dan ook in om de impact van onze bedrijfsvoering ten aanzien van milieubelasting, CO2 emissie en hinder te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Continue verbetering van onze milieuprestatie is voor ons de lat. Wij voldoen en zullen blijven voldoen aan de eisen en voorschriften, die voortvloeien uit wet-&regelgeving met betrekking tot milieu. 2.1 Milieubarometer Bron drukwerkveredeling past de Milieubarometer Stichting Stimular toe. Deze duurzaamheidsmonitor maakt de milieubelasting en CO 2 -emissie als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten inzichtelijk. De CO 2 -emissie is gebaseerd op de gezamenlijke CO 2 -emissiefactoren vastgesteld door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), beheerder van de CO 2 -prestatieladder, Stichting Stimular en het Connektprogramma Lean and Green. Figuur 2. Milieubelasting en CO 2 -emissie 7

8 2.2 Resultaten 2013 Met de inkoop van groene stroom heeft Bron drukwerkveredeling in 2012 een belangrijke stap gezet qua reductie van de milieubelasting en CO 2 -emissie. Door een hoger aardgasverbruik en afvoer van meer gevaarlijk afval is de milieubelasting en CO 2 -emissie in 2013 licht gestegen naar 282 ton, + 4.5% t.o.v Prestaties 2013 Inzet nieuwe, in energetisch opzicht zuinigere thermo lamineermachine. Fasegewijze toepassing LED ruimteverlichting binnen Bron Valkenburg. Uitfasering vluchtige oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen door toepassing van minder vluchtige alternatieven zijnde middelen met vlampunt 55 C (VBF klasse AIII) voor dagelijks gebruik en ontvettingsmiddel met vlampunt 21 C (VBF klasse AII). Gescheiden inzameling kunststof emballage inhoud 10 liter voor recycling of hergebruik. Verbruik kantoorpapier gereduceerd met 34.5% door toepassing less paper in the office. Vervangingsbeleid bedrijfswagens gericht op minder CO2-emissie en uitstoot fijnstof w.o. Citroen Jumper voorzien van roetfilter voor expeditie en Volkswagen Crafter Bluemotion voor de technische dienst. 2.3 Energie Vanaf 1 januari 2012 inkoop groene stroom, opgewekt door waterkracht, voor alle vestigingen via Stichting Energie Inkoop (SEI). Tot op heden geen inkoop van groen gas. Elektriciteit verbruik elektriciteit (kwh) per bruto draaiuur Bron Valkenburg Bron Elst Bron Hengelo Bron Zaanstad Bron totaal

9 Aardgas verbruik aardag (m 3 ) voor verwarming per m 3 gebouwinhoud met graaddagencorrectie Bron Valkenburg Bron Elst Bron Hengelo Bron Zaanstad Bron totaal Toename aardgasverbruik in 2013 is grotendeels toe te wijzen aan de seizoensinvloed van een lagere gemiddelde jaartemperatuur met een relatief koude winter. Gemiddelde jaartemperatuur 2013 is 9.8 C ten opzichte van 10.3 C en 10.9 C in 2012 respectievelijk Gemiddelde temperatuur in het winterseizoen (december/januari/februari) is 2.9 C in 2013 ten opzichte van 4.1 C in 2012 (bron KNMI). 2.4 Water verbruik water (m 3 ) per medewerker (fte) Bron Valkenburg Bron Elst Bron Hengelo Bron Zaanstad Bron totaal Relatief hoog waterverbruik door vervanging watermeter in oktober 2011; functioneerde niet goed. 2. Relatief hoog waterverbruik door niet goed functionerende verwarming van thermo lamineermachine; watermeter op hol geslagen. 3. Relatief hoog waterverbruik door waterleidingbreuk; naar verwachting ontstaan door heiwerkzaamheden in de directe omgeving. 9

10 2.5 Emissies Vluchtige organische stoffen (VOS) verbruik oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen (in liter) K3 reinigingsmiddel met vlampunt 55 C (VBF klasse AIII) niet bekend K2 middel met vlampunt C (VBF klasse AII) niet bekend inkoopaandeel K2-middel 55% 55% niet bekend Bron drukwerkveredeling beoogt een gefaseerde uitbanning van vluchtige oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen met vlampunt 55 C. Sinds 2009 is het gebruik van isopropylalcohol (IPA) als ontvettingsmiddel niet meer toegestaan. Sinds 2011 worden minder vluchtige alternatieven ingekocht zijnde reinigingsmiddelen met vlampunt 55 C (VBF klasse AIII) voor dagelijks gebruik en ontvettingsmiddel met vlampunt 21 C (VBF klasse AII). Ozonlaagafbrekende stoffen Ozonlaagafbrekende stoffen worden gebruikt in koelinstallaties gekoppeld aan UV lakmachines in Valkenburg en Zaanstad. Koelinstallaties bevatten HFK koudemiddel R407C (Valkenburg) en HCFK koudemiddel R22 (Zaanstad). Vanuit wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de Europese verordening voor gefluoreerde broeikasgassen (zgn. F-gassenverordening) worden deze koelinstallaties ontmanteld en buiten bedrijf gesteld, indien wordt geconstateerd dat deze ondeugdelijk functioneren. Tot 1 januari 2015 is het ook toegestaan om gebruik te maken van geregenereerd HCFK koudemiddel; als gevolg van lekkage is de koelinstallatie in Zaanstad in 2011 eenmalig bijgevuld met 0,9 kg geregenereerd R22. In Valkenburg wordt gebruik gemaakt van airco-units voor ruimtekoeling. Vanwege de uitfasering van HCFK koudemiddel R22 zijn in januari 2012 twee nieuwe split-units geplaatst met HFK-koudemiddel R410A. Onderhoud en CFK-controle wordt uitbesteed aan erkende bedrijven in bezit van een geldig bedrijfscertificaat F-gassen. In de periode hebben zich geen emissies als gevolg van lekkage voorgedaan. 10

11 2.6 Grondstoffen Bron drukwerkveredeling draagt als loonbedrijf in opdracht en conform specificatie van klanten zorg voor de veredeling van plano drukwerk middels lamineren, volvernissen, spot (UV) vernissen en aanverwante bewerkingen. De klant is leverancier van het plano materiaal als grondstof. 2.7 Gevaarlijk afval Binnen Bron drukwerkveredeling komt gevaarlijk afval vrij als gevolg van productieactiviteiten en onderhoud door eigen technische dienst. In Valkenburg vindt centrale inzameling en afgifte hiervan plaats aan Van Gansewinkel Nederland, VIHB erkend (registratienummer NB500800VIHB) en ISO 14001:2004 gecertificeerd. gevaarlijk afval (kg) verf- en lakafval oplosmiddelen / vervuild spoelwater (spoelmeubel zeeframen) lijmafval afgewerkte smeerolie / afvalolie halogeenarm vervuilde emballage vuilgewicht in uitwasbare poetsdoeken KGA / spuitbussen ongesorteerd gevaarlijk afval kg gevaarlijk afval per bruto draaiuur Afgifte gevaarlijk afval vindt 1 à 2 keer per jaar plaats; daardoor fluctuaties in hoeveelheden per afvalstroom als gevolg van het ophaalmoment in het betreffende kalenderjaar. Langjarig gemiddelde is kg gevaarlijk (chemisch) afval per bruto draaiuur. 11

12 2.8 Bedrijfsafval Binnen Bron Drukwerkveredeling is veel aandacht voor een gescheiden inzameling van bedrijfsafvalstromen ten behoeve van recycling. Bedrijfsafval wordt aangeboden aan Roele de Vries, eveneens VIHB-erkend (registratienummer NH512729VIXX) en ISO 14001:2004-gecertificeerd. Ongesorteerd brandbaar restafval wordt aangeboden aan Van Gansewinkel Nederland. bedrijfsafval (kg) papier en karton kunststof folie (rek- en wikkelfolie) kunststof overig (laminaatfolie) hout A metalen ferro brandbaar restafval % afvalscheiding t.b.v. recycling Naast laminaatfolie wordt ook gescheiden inzameling van lege kunststof emballage voor recycling en hergebruik. In 2012 gestart met lege IBC containers en (lak)vaten met inhoud 30 liter. In 2013 ook kunststof cans met inhoud 10 liter; in totaal 72 cans. 2.9 Vervoer Bron drukwerkveredeling levert in principe direct aan haar klanten, tenzij het product door de klant of in diens opdracht wordt opgehaald. Levering vindt plaats middels inzet van eigen transport of goederenvervoer door derden. Eigen transportbussen rijden op diesel, maar zijn voorzien van een roetfilter. Leasewagens voor zakelijk verkeer hebben minimaal energielabel B, maar bij voorkeur energielabel A. Dalende trend in totale CO 2 -emissie voor zakelijk vervoer met eigen transportmiddelen is het gevolg van de keuze voor goederenvervoer door derden; voorheen dedicated goederenvervoer middels één vrachtwagen in opdracht van Bron drukwerkveredeling. Beoogde CO 2 -reductie door groepagevervoer Paper Express (preferred supplier sinds maart 2012) niet gerealiseerd. Inzet is beperkt gebleven door toename werkaanbod in vouwkartonnage en verpakkingsdrukwerk. Dit betreft veelal grotere partijen (bulktransport) die, mede vanuit voedselveiligheidseisen, middels rechtstreekse zendingen geleverd moeten worden. Tevens wordt de inzet beperkt doordat nevenvestigingen veel klanten in de directe regio kennen; groepagevervoer vanuit distributiecentrum Vianen is niet lonend. 12

13 bedrijfsafval (kg) Bron Valkenburg Bron Elst Bron Hengelo Bron Zaanstad Bron totaal Kantoorpapier In 2013 is een reductie qua verbruik kantoorpapier van 34.5% gerealiseerd door verdere implementatie van less paper in the office ; is mede mogelijk gemaakt door investering in Exact Globe als managementinformatiesysteem. Vanaf januari 2014 vindt digitale facturering plaats tenzij dit niet wenselijk of mogelijk is, w.o. digitale workflow van de klant is hierop niet ingericht. Op dit moment is circa 65% van onze klanten overgestapt op digitale facturering. verbruik kantoorpapier (kg) kantoorpapier A4-formaat CO 2 -emissie Met de inkoop van groene stroom per 01/01/2012 is een sterke reductie van de CO 2 -emissie gerealiseerd. Op dit moment vindt geen compensatie van CO2 emissie plaats, mede omdat hiervoor geen aantrekkelijke mogelijkheden zijn in Nederland of directe buurlanden. 13

14 CO 2 -emissie Bron Valkenburg Bron Elst Bron Hengelo Bron Zaanstad Bron totaal Hinder en milieu-incidenten Wij spannen ons in om negatieve milieueffecten en hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. In de verslagperiode zijn geen klachten van omwonenden ontvangen betreffende hinder. Tevens hebben er geen milieu-incidenten plaats gevonden met een mogelijk risico op bodem-, grondwater- en/of oppervlaktewaterverontreiniging. Incidenten betreffende morsing of lekkage van lakken, lijmen en olie hebben zich alle inpandig voorgedaan op vloeistofkerende productievloeren en zijn adequaat afgehandeld Naleving wet- en regelgeving Wij beogen blijvend te voldoen aan wettelijke eisen en voorschriften met betrekking tot milieu. Meest relevante wet- en regelgeving is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim). Hierbij zijn alle vestigingen ingedeeld als type B inrichting met een meldingsplicht bij verandering van inrichting. Relevante wet- en regelgeving omvat verder o.m. Besluit Ozonlaag afbrekende stoffen milieubeheer, Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer en Landelijk Afvalbeheerplan. In de verslagperiode heeft het bevoegd gezag geen controlebezoeken op handhaving gebracht aan de vestigingen van Bron drukwerkveredeling uitgezonderd Bron Houten d.d. 16 mei Tot op heden hebben wij nog nooit een milieuboete ontvangen vanwege overtreding van geldende wettelijke eisen en voorschriften; dit past ook niet binnen ons beleid. 14

15 3 Vooruitblik 2014 en verder Bron drukwerkveredeling kent onderstaande milieuthema s waarop verbetering van onze prestaties op de korte of langere termijn mogelijk wordt geacht, mede afhankelijk van de stand der techniek en financiële haalbaarheid. 3.1 Reductie CO 2 -emissie door energiebesparing Fasegewijze toepassing van LED-ruimteverlichting wordt gecontinueerd binnen Bron Valkenburg en eventueel uitgebreid naar nevenvestigingen in Soest en/of Hengelo. Binnen Bron Zaanstad is reeds HF-ruimteverlichting geplaatst. LED UV-verlichting is op dit moment nog niet in beeld qua technische en financiële haalbaarheid. De LED-capaciteit zal eerst sterk vergroot moeten worden om dergelijke investeringen te kunnen doen; dit blijft een langetermijn doelstelling. Bron drukwerkveredeling blijft de ontwikkelingen op dit gebied actief volgen, omdat het besparingspotentieel groot is zowel qua CO 2 - emissie als in financieel opzicht. 3.2 Reductie CO 2 -emissie en fijnstof door vervoer Bron drukwerkveredeling continueert haar vervangingsbeleid voor bedrijfswagens gericht op minder CO 2 -emissie en fijnstof, waaronder uitrusting met roetfilter en bij voorkeur energielabel A, maar minimaal energielabel B. In 2014 oriënteren wij ons op mogelijkheden voor outsourcing van transport (goederenvervoer). Bij de keuze van vervoerders is de wijze waarop zij invulling geven aan duurzaam transport een belangrijk criterium. 3.3 Toepassing grondstoffen en materialen geschikt voor recycling Op dit moment worden vrijkomende afvalstromen maximaal gescheiden in gevaarlijk afval, bedrijfsafval geschikt voor recycling of hergebruik en brandbaar restafval. Restanten (gelamineerd) drukwerk, kunststof folie, kunststof emballage 10 liter, metaal, aluminium, (pallet)hout, cartridges, gasontladingslampen en elektronische apparatuur inclusief mobiele telefoons worden aangeboden voor recycling en hergebruik. 15

16 Reeds in 2009 is samenwerking gezocht met het FNOI om te onderzoeken of tweezijdig gelamineerd drukwerk recyclebaar is. Dit onderzoek kent tot op heden weinig tot geen prioriteit als gevolg van een groot aanbod aan oud papier, resulterend in een lage oud-papierprijs. Bron drukwerkveredeling zal de ontwikkelingen hierin blijven volgen en indien mogelijk dit opnieuw onder de aandacht brengen. 3.4 Less paper in the office Door de keuze voor digitale facturering per januari 2014 zal een zekere reductie op verbruik kantoorpapier behaald worden, echter niet meer zo spectaculair als in Animo onder klanten voor digitaal factureren zal naar verwachting niet groter worden dan de huidige 65%. Tevens is de digitale workflow binnen Bron drukwerkveredeling nog niet ingericht op digitale aanmaning van facturen en archivering. In opdracht samengesteld door Wonink Quality Management Ede 16

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

MKB-Milieubarometer. Achtergronden, herzien 2004. Rapport. M.I. (Margret) Groot M.J. (Martijn) Blom. Oplossingen voor.

MKB-Milieubarometer. Achtergronden, herzien 2004. Rapport. M.I. (Margret) Groot M.J. (Martijn) Blom. Oplossingen voor. CE Oplossingen voor milieu, milieu, economie en technologie en technologie Oude Oude Delft Delft 180 2611 HH HH Delft tel: tel: 0152 2 150 150 fax: fax: 0152 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: website:

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP)

Energiemanagement plan (EMP) Jaarrapportage m.b.t. D Participatie Energiemanagement plan t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 W. BROUWER/J.CUSVELLER KAM Namens

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Voorwoord Sinds de oprichting van de onderneming in 1972 staat Hulskamp bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening,

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Emissie-inventarisatie 2011 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN

Emissie-inventarisatie 2011 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Emissie-inventarisatie 2011 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN 8 maart 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. ORGANISATIE... 4 2.1 Organogram

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV 2 Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV over de milieuprestaties van 2013 (1 jan. t.e.m. 31 dec.), in het kader van zijn EMAS registratie (registratienummer

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Milieubeleid 2009 2013 Universiteit Leiden Milieubeleid in het licht van duurzaamheidsbeleid

Milieubeleid 2009 2013 Universiteit Leiden Milieubeleid in het licht van duurzaamheidsbeleid Milieubeleid 2009 2013 Universiteit Leiden Milieubeleid in het licht van duurzaamheidsbeleid Vastgesteld door het College van Bestuur 0p 19 mei 2009. Afd. VGM Managementsamenvatting Duurzaamheid hoort

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag over 2012, inclusief duurzaamheidsverslag, aan.

Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag over 2012, inclusief duurzaamheidsverslag, aan. Jadestraat 1 1812 RD Alkmaar Postbus 9199 1800 GD Alkmaar Telefoon (072) 5411 311 Fax: (072) 5411 344 www.hvcgroep,nl ING 65,10,04.500 Rabobank 37,64,50,010 K.v.K. nr, 37061260 BTW nr NL 8106,96,459,6,01

Nadere informatie