1. Inleiding Energiebeleid Trend energieverbruik KDN Analyse energieverbruikers Inventarisatie CO2 reductiemogelijkheden 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding 2. 2. Energiebeleid 3. 3. Trend energieverbruik KDN 4. 4. Analyse energieverbruikers 5. 5. Inventarisatie CO2 reductiemogelijkheden 6"

Transcriptie

1 Aan Opgesteld door Functie Voor accoord Functie : leden Energieteam KDN : Harrie Sluijer : manager QSHE KDN : Eric Driessen : Managing Director KDN datum : december 2010 Versie : 10.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Energiebeleid 3 3. Trend energieverbruik KDN 4 4. Analyse energieverbruikers 5 5. Inventarisatie CO2 reductiemogelijkheden 6 6. Energie actieplan 7 7. Verantwoordelijkheden en uitvoering 8 Bijlage 1: Linking list ISO14001 EN zorgsystemen

2 1. Inleiding KDN monitort, analyseert en evalueert periodiek de verschillende energiestromen om tot verdere energie- en kostenbesparingen te komen. In afgelopen jaren zijn er in de KDN vestigingen verschillende energieaudits uitgevoerd onder andere door KWA Bedrijfsadviseurs (2006) en McKinnon & Clarke (2008). De laatste energieaudit is alleen in vestigingen Amsterdam en Emmen uitgevoerd, mede geselecteerd op basis van het verbruiksvolume. Conclusie uit het de energie auditrapport was, dat meeste aspecten van het energieverbruik erg goed werden gemonitord en beheerst. Het energieverbruik altijd serieus aandacht heeft gehad en er continu stimulans is geweest om het verbruik te verminderen. In het algemeen spreekt men van een goede onderhoudsstandaard voor de fabrieken en is er een vrij efficiënt energiebeheer. Tegelijkertijd zijn er ook quick wins en reductiekansen geïnventariseerd om het energieverbruik substantieel omlaag te brengen. Sommige mogelijkheden vergen grote investeringen en/of diepgaander onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit. In dit Energiezorg Plan zijn de laatste gegevens over de grootverbruikers geactualiseerd en worden de verschillende reductiemogelijkheden in kaart gebracht. Op basis hiervan is een actieplan op hoofdlijnen vastgesteld waarmee het energieteam in de komende planperiode de gewenste energiereductie en dus CO2-reductie wil gaan realiseren. Tevens is voor het KDN energiezorgsysteem een analyse uitgevoerd van de EN16001 norm voor energiemanagement in relatie met de milieunorm ISO14001 uit ons geïntegreerd KAM zorgsysteem. Aanvullende eisen en de focus op energie aspecten vanuit deze EN16001 zijn daar waar nodig opgenomen in ons KAM zorgsysteem. Dit document beschrijft in samenhang met de KAM handboeken het actuele energiezorgsysteem. Het Energiezorg plan geeft invulling aan de onderzoeksverplichting zoals in de Wmb vergunning is gesteld en voor KDN van toepassing is. KAM KDN dec 2010 versie 10.2 blz. 2 van 9

3 2. Energiebeleid Draka is zich bewust van de milieubelastende effecten van haar energieverbruik en verplicht zich om op structurele wijze het energieverbruik te verlagen en de energie efficiency van haar processen te verbeteren. Door het geïntegreerd toepassen van het al aanwezige kwaliteit- en milieuzorgsysteem (volgens resp. ISO9001 en ISO14001) met het energiemanagement systeem (volgens EN16001) is geborgd dat er een continue verbetercirkel is in relatie met het energiegebruik. Dit betekent ook dat Draka op periodieke basis checkt dat: 1. aan organisatorische en financiële voorwaarden worden voldaan 2. medewerkers betrokken zijn bij energiemaatregelen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd 3. er rekening gehouden wordt met relevante wettelijke eisen en regelgeving op energiegebied 4. energieverbruikscijfers regelmatig worden gemeten en geanalyseerd 5. projecten om energie bewustzijn te stimuleren adequaat worden uitgevoerd 6. energie prestaties worden gemonitord en geëvalueerd via periodieke audits 7. reductiedoelstellingen op CO2-emissie op systematische wijze worden nagestreefd Continue verbetering De aanpak van verbetermaatregelen op energiegebied is gebaseerd op de bekende verbetercyclus van Deming (zie onderstaand schema), zoals ook ons in KAM-zorgsysteem al wordt toegepast. Naast de overall CO2 emissie indicator zal worden onderzocht of er extra verbruiksindicators op gebruikersniveau op een geschikte wijze kunnen worden ontwikkeld om de monitoring te versterken. In de interne KAM audits en de periodieke management review zal de nadruk op energie aspecten en een doelmatig energiebeleid tot uiting komen. KAM KDN dec 2010 versie 10.2 blz. 3 van 9

4 3. Trend energieverbruik KDN Trend energieverbruik Het verbruik voor stroom (scope 2) en gas (scope 1) in de afgelopen 5 jaren is in onderstaande grafieken weergegeven. Gemiddeld werd er in deze periode ca MWh stroom verbruikt en ca. 2 miljoen m 3 gas. Er is een direct verband met het productievolume in de fabrieken en veranderende productiemethodes, zoals heetwater- of stoomvulkanisatie processen. De gemiddelde buitentemperatuur in een productiejaar kan nogal invloed hebben op het aardgasverbruik ten behoeve van de verwarming van de fabriekshallen. Voor de CO2 prestatieladder wordt vanaf 2009 een emissie indicator gehanteerd om de productiejaren goed met elkaar te kunnen vergelijken M Wh Stroomverbruik indirecte emissiebron x m3 Gasverbruik directe emissiebron jaar jaar Energieverbruik per locatie In onderstaande diagrammen is de verdeling weergegeven van de stroom- en aardgasverbruik per locatie, als hulpmiddel voor het bepalen van het reductiepotentieel. Stroomverbruik per locatie 2009 [kwh] Gasverbruik per locatie 2009 [m3 gas] Nieuw Bergen 7% Amsterdam 21% Nieuw Bergen 5% Amsterdam 28% Emmen 72% Emmen 67% Stroom- en gasverbruik kan worden omgerekend naar het primaire energieverbruik in Joule (GJ) en onderling worden opgeteld en vergeleken om de juiste prioriteit te kunnen stellen per locatie. Voor locatie A dam betekent dat bijvoorbeeld, dat het stroom- en gasverbruik even zwaar wegen bij de te nemen reductiemaatregelen. Energieverdeling Amsterdam 2009 [in GJ] Energieverdeling Emmen 2009 [in GJ] Energieverdeling Nieuw Bergen 2009 [in GJ] gas 48% stroom 52% gas 40% stroom 60% gas 37% stroom 63% KAM KDN dec 2010 versie 10.2 blz. 4 van 9

5 4. Analyse energieverbruikers Per locatie is een rangschikking gemaakt naar de grootste verbruikers van gas en naar de belangrijkste elektrische installaties of afdelingen (in GJ-primair). In Emmen en Nieuw Bergen zijn recente enkele nieuwe machines geplaatst waarvan het precieze verbruik en geïnstalleerd vermogen nog moeten worden bepaald. Voor 2010 is een kwalitatieve analyse gemaakt van de verbruikers, deze komen in grote lijnen overeen met de eerder gemaakt balansen in warmte- en elektriciteitsverdelingen. Locatie Amsterdam Locatie Emmen Locatie Nieuw Bergen KAM KDN dec 2010 versie 10.2 blz. 5 van 9

6 5. Inventarisatie CO2 reductiemogelijkheden Bijgaand een niet uitputtende opsomming van mogelijkheden en/of reeds gestarte maatregelen en bewustzijnsprogramma s om het energieverbruik te kunnen reduceren. CO2 reductiemaatregelen + mogelijkheden Scope 1 periode door Gasverbruik gebouwen Optimalisatie temperatuurregelingen fabriekshallen voor 2010 engineering Gepaste temperatuurverlaging fabriekshallen 2009 ev facilities Zoveel mogelijk toepassen van snelsluit roldeuren continu facilities Hete luchtgordijnen bijtijds uitschakelen in voorjaar 2011 facilities Gasverbruik productieprocessen Heet watervulcanisatie XLPE vervangen door omgevingslucht vulcanisatie continu R&D Zomerstanden verwarmingsketels bijtijds inschakelen/controleren. continu facilities Rijdend materieel LPG-heftrucks zoveel mogelijk vervangen door elektrische trucks continu inkoop Onderzoek naar inhuur van A en B label auto's 2011 inkoop Scope 2 Elektriciteitsverbruik gebouwen Oude lichtarmaturen vervangen door energiezuiniger HF armaturen continu facilities Energie bewustzijnscampagne medewerkers oa Toolbox opzetten 2011 KAM Centrale lichtschakelaars om delen gebouwen uit te schakelen voor 2010 engineering Oude pc+beeldschermen vervangen door energiezuinig alternatieven ICT Aantal ICT servers verminderen / serverpark uitbesteden 2010 ev ICT Elektriciteitsverbruik productieprocessen Opsporen en verminderen lekverliezen in persluchtinstallaties; Leak & Seek-programma continu TD Zoveel mogelijk oude regelingen vervangen door frequentie geregelde installaties continu TD Project OEE, machine efficiency verbeteren 2010 ev FPT Inkoop groene stroom 2011 directie Frequentieomvormer toepassen tbv koelwatersysteem in VE 2010 engineering Nieuwe start werkgroep BOME "Bewust Omgaan Met Energie" in VE 2010 productie Presentatie energiebewustzijn "Machine uit? Dit bespaart een flinke duit!" in VA 2010 ev prod/td Mobiliteit Zoveel mogelijk gebruik maken van webex meetingen continu allen Zoveel mogelijk carpoolen bij onderling bezoek vestigingen continu allen Scope 3 Ingehuurd transport Logistiek LLP-project reductie Europese transport km's (Logistic Lead Provider -project) 2010 ev logistiek Transport tender; criteria voor CO2 uitstoot vrachtwagens 2011 logistiek Introductie nieuwe haspelmaten voor optimaler vulling haspels voor 2009 Introductie lichter+recyclebaar kunststof verkoophaspel 2009 prod.man. Ingekochte grondstoffen DEEP project vermindering materiaalmeerverbruik FPT Recycling kunststof door toepassing hotmelt cutters bij extrusielijnen continu FPT Toepassing duurzaam geproduceerd hout voor verkoophaspels voor 2010 inkoop KAM KDN dec 2010 versie 10.2 blz. 6 van 9

7 6. Energie actieplan In navolgende tabel zijn de geplande acties benoemd die KDN tot en met 2013 wil gaan realiseren. Verdere uitsplitsing van activiteiten en benoemen van trekkers zal in de komende planperiode worden uitgewerkt. Energie actieplan versie 10.1 nr omschrijving planning reductie potentieel effect in scope door investering A) Operationele verbeteringen 1 Bewustwording vergroten - Energie Toolbox meeting 2011H energieteam laag 2 Structurele communicatie over energiebesparing ± KAM+comm. laag 3 Eerder/bijtijds inschakelen zomerstand verwarmingsketels facilities laag 4 Gepaste temperatuur verlaging fabriekshallen engin.+productie laag 5 Temperatuur verwarmingsketel naar lager setpunt facility laag 6 Gepaste verlaging werkdruk persluchtnet 2010ev ++ 2 engin.+productie 7 Hete luchtgordijnen bijtijds uitschakelen 2011 ± 1 facility laag 8 Timers toepassen bij opstart/stop 2011 ± 2 engineering laag 9 Stopprocedure persluchtnet - verlies beperken engineering medium 10 Onderzoek optimalisatie verwarming fabriekshallen - HTS student opdracht 2011H KAM laag/hoog B) Vervangingsinvesteringen Diesel/LPG heftrucks vervangen door elektrische 1 trucks 2011 ± 1 inkoop+productie hoog 2 Isolatie verwarmingsketels; extra en/of vernieuwing engineering medium 3 Toepassing HF lichtarmaturen bij vervanging 2010 ev + 2 engineering medium 4 Inventarisatie voor toepassing VSD engineering medium 5 Snelsluitdeuren toepassen facilities medium 6 Frequentieomvormer toepassen koelwatersysteem engineering laag Oude pc's+beeldschermen vervangen door 7 energiezuiniger modellen / serverpark outsourcen 2010 ev ± 2 ICT medium C) Onderhoud 1 Opheffen perslucht lekkages; Leak & Seek programma TD laag 2 Verdeelstation verwarming herstellen engineering hoog 3 Stoomlekkages voorkomen - isoleren 2011 ± 1 TD laag D) Bemetering en monitoring Inventarisatie extra stroommeters plaatsen oa 1 compound energie inhoud verlaging engin.+c3 medium 2 OEE project machine efficiency verbetering 2010 ± 1-2 engin.+productie medium E) Technische investeringen 1 Oriëntatie op toepassing WKK systemen KAM+engin. zeer hoog KAM KDN dec 2010 versie 10.2 blz. 7 van 9

8 7. Verantwoordelijkheid en uitvoering In bijgaande matrix is overzichtelijk gemaakt hoe de structuur en verantwoordelijkheden zijn geregeld binnen KDN met betrekking tot het energiezorgsysteem. In laatste kolom is de minimale frequentie weergegeven waarop evaluatie/uitvoering plaats vindt van betreffende taak of overleg. ref.nr. Taak Structuur en verantwoordelijkheid Energiemanagement KDN Directie KDN Vestigingsleider Hoofd TD / Engineering (a) (b) (c) (d) Facilities beheerder 1 Energiebeleid V+C V+C U A+C J 2 Planning acties V U K Wettelijke eisen V+C A+C K Doelen en uitvoeringsprogramma A+C A+C K 3 Implementatie & uitvoering V V Communicatie (overleg) U U+C K Controle uitvoering maatregelen U U C C K 4 Controle & corrigerende maatregelen V Monitoring energiecijfers V+U U U+C C M Acties bij afwijking energiecijfers V+U U C C M Energiedocumenten V+U C U+C M 5 Evaluatie (werking E-zorg) V V V+U C U+C K Directie KDN: Eric Driessen (MT vertegenwoordiger) KAM KDN: Harrie Sluijer (energie coördinator) Toelichting V = Verantwoordelijk U = Uitvoerend Vest. Amsterdam A = Advies (a) Eric Driessen C = Controlerend (b) Ruud van Westen (c) Theo van Eijk (d) Chrisje van Lieshout KAM functionaris vestiging KAM KDN Frequentie M = maand K= kwartaal J= jaar (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) Vest. Emmen Kees van der Sluijs Wim Westera + Bertus Bruins Wim Westera Wim Westera Vest. Nieuw Bergen Peter van Hoorn Henry Op het Veld Henry Op het Veld Frank van Schaijk Overlegstructuur Per locatie is een energiewerkgroep actief die gemiddeld 2-maandelijks de geplande acties initieert en opvolgt. In het KDN techniek overleg (incl. management) wordt elk kwartaal de voortgang in het energie actieplan besproken en de CO2-emissie resultaten beoordeeld en bijgestuurd. In het Energieteam zitten vertegenwoordigers van elke vestiging die 3x per jaar de getroffen maatregelen evalueren, besparingskansen inventariseren, best practices en ervaring uitwisselen. KAM KDN dec 2010 versie 10.2 blz. 8 van 9

9 Bijlage 1: Linking list ISO EN Linking list: verband tussen milieu- en energiezorgsysteem ISO EN Toelichting op verschillen 1 Scope 1 Scope EN is gericht op energie aspecten en verbetering in energie efficiency. compliant 2 Normatieve verwijzingen nvt nvt Geen verwijzingen in EN Termen en definities 2 Termen en definities Definities in EN zijn specifiek gerelateerd aan energie 4.1 Algemene eisen 3.1 Algemene eisen EN is gericht op energie management systeem 4.2 Milieu beleid 3.2 Energie beleid EN eist commitment naar continue verbetering in energie efficiency Identificatie en evaluatie van milieu aspecten Bijhouden van wettelijke en andere eisen Identificatie en evaluatie van energie aspecten Bijhouden van wettelijke en andere eisen EN eist meer details mbt energie aspecten en evaluatie van historische gegevens. Doel is grote verbruikers vaststellen welke het meeste reductiepotentieel opleveren. Plus overzicht met besparingsmogelijkheden. EN beperkt zich alleen tot wettelijke eisen in relatie tot energie aspecten Doel en taakstellingen Energie doelen en taakstellingen Doelstellingen dienen consistent te zijn met energiebeleid en significante energie aspecten, niet met per se met alle milieu aspecten Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid en bevoegdheid Middelen, taakverdeling, EN is gericht op energiebeheer. MT verantwoordelijkheid en bevoegdheid. vertegenwoordiger kan worden aangesteld als energie manager Bekwaamheid, training en bewustzijn Bekwaamheid, training en bewustzijn Relevante opleidingen in energiebeheer. Algemene kennis communiceren en bewustzijn stimuleren Communicatie Communicatie Regelmatige communicatie over energieprestaties Documentatie Documentatie energiezorg systeem Geen significant verschil Documentbeheer Documentbeheer Geen significant verschil Beheersing van werkzaamheden Beheersing van werkzaamheden EN richt zich op specifieke energie aspecten: monitoren en verminderen van energieverbruik. Criteria voor bediening en onderhoud mbt energieverbruikers Identificeren en reageren op nvt nvt nvt in EN noodsituaties Monitoring en meting Monitoring en meting EN vraagt specifiek om een verbeterplan voor het meten van energieverbruik, relatie leggen tussen verbruiksfactoren en evalueren van werkelijk verbruik tegen het verwachte verbruik. Significante afwijkingen registreren en benchmarken met vergelijkbare organisaties Beoordeling van de naleving Beoordeling van de naleving Geen significant verschil Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen EN schrijft minder voor in deze eis Beheersing van registraties Beheersing van registraties Geen significant verschil Interne audit Interne audit van energiezorg systeem EN verscherpt de eis voor verificatie van ondernomen acties nav audits. 4.6 Management review 3.6 Management review Geen significant verschil. KAM KDN dec 2010 versie 10.2 blz. 9 van 9

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

3B2 Energie Management Actieplan

3B2 Energie Management Actieplan 3B2 Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. 19-06-2014, versie 1 Opgesteld door: P.C. Kesselaar(KAM-coördinator) Vrijgave door: K.J.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

Energie en CO2: Energiemanagement programma

Energie en CO2: Energiemanagement programma TBI Infra B.V. Landdrostlaan 49 7327 GM Apeldoorn Postbus 20175 7302 HD Apeldoorn Telefoon +31 55-538 22 22 Fax +31 55-538 22 44 Energie en CO2: Energiemanagement programma Het structureel verbeteren van

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kurt Vanhemel 10 dec. 2014 R00 Frank Machiels, Operations Manager 2 P agina

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 CO 2 Prestatieladder Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie