Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

2 Inleiding 3 Waar staan we voor? 4 Organisatie 5 Producten/diensten 8 Besparen particulieren 9 Besparen bedrijven 10 Gezamenlijke inkoop energie 11 Gezamenlijke inkoop PV 12 Collectieve opwekking 13 Promotie 14 Jaaroverzicht in beeld 16 Financieel verslag en begroting Jaarplan

3 Jaarverslag Inleiding I n het tweede jaar van haar bestaan heeft ZummerePower hard gewerkt om het draagvlak te vergroten. Juist als coöperatie is het belangrijk om een actieve inbreng te hebben van de leden. En hoewel het geen doel op zich is om veel leden te hebben, maakt het de wederzijdse betrokkenheid wel groter. Wat we in ieder geval geleerd hebben, is dat we een lange adem nodig hebben. Het thema duurzaamheid, en dan vooral in relatie tot energie, komt steeds prominenter in het nieuws. Deels door internationale ontwikkelingen (gas uit Rusland, schaliegas uit Amerika), deels door nationale ontwikkelingen (aardbevingen in Groningen ten gevolge van gaswinning, stevige discussies over windenergie). Maar ook regionale ontwikkelingen zoals de rol van biomassa in verduurzaming en intensivering van de agrarische sector is onderwerp van publieke discussie. In dat dynamische speelveld zoeken wij samen met andere energiecoöperaties onze weg. Ondanks de toegenomen aandacht van het publiek vertaalt dit zich niet onmiddellijk in een grote toeloop naar de coöperatie. In 2015 gaan we daarom andere wegen bewandelen en doelgroepen meer gericht aanspreken. Daarbij leren we ook van de ervaringen die andere coöperaties in de regio en het land opdoen. Op die manier willen we weer een stevige stap zetten op weg naar onze droom: een energieneutraal Someren in De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht. (Gandhi)

4 4 Waar staat ZummerePower voor? V anuit een brede visie op duurzaamheid richt ZummerePower zich in de eerste plaats op bewustwording rondom het energievraagstuk. Door inwoners en bedrijven van Someren actief te betrekken bij en deelgenoot te maken van het energievraagstuk en oplossingen aan te reiken zal bewustwording over duurzaamheid in bredere zin gestimuleerd worden en gevolgen hebben voor het gedrag. De trias energetica is daarbij richtinggevend. Het is onze ambitie om het energieverbruik in de bebouwde omgeving met 50% terug te brengen in Een andere ambitie is om in Someren in % lokaal duurzaam opgewekte energie te gebruiken en om in 2050 energieneutraal te zijn, dat wil zeggen dat Someren in haar eigen energiebehoefte kan voorzien. In het verre verschiet ligt CO2-neutraliteit. Dit heeft geleid tot het volgende Mission Statement: ZummerePower, samen en energiek op weg naar een duurzaam zelfvoorzienend Someren!

5 5 Organisatie Z ummerepower heeft een platte organisatiestructuur. De coöperatieve vorm is gekozen om de leden maximaal zeggenschap te bieden. Ieder lid heeft één stem in de ledenvergadering. Dat geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Algemene vergadering Eind 2014 heeft ZummerePower 75 leden (61 eind 2013), waaronder vier bedrijven/zzp-ers. De particuliere leden betalen een contributie van 20,-- per jaar. Bedrijven betalen meer naar gelang grootte van het bedrijf. In 2014 is de Algemene Ledenvergadering vier maal bijeen geweest, telkens gecombineerd met een Energiecafé. De actieve leden werken samen in werkgroepen. Soms worden vanuit een werkgroep ook projectgroepen geformeerd. Dit ziet u terug in hoofdstuk Producten/diensten. Bestuur Vanuit iedere werkgroep heeft minstens één vertegenwoordiger zitting in het bestuur. Eind 2014 is de samenstelling als volgt: Ans van der Velden-Coolen, voorzitter; Anton van Weert, vicevoorzitter; Carel van der Zanden, secretaris/penningmeester; Kees Deelen, lid; Lorenz de Leeuw, lid. Jan van de Rijdt is als adviseur van het bestuur aanwezig bij de vergaderingen. Hij is vanaf het eerste begin betrokken bij ZummerePower. In 2014 is het bestuur tien keer bijeen geweest. Herkozen zijn Ans van der Velden-Coolen en Anton van Weert.

6 6 Vervolg organisatie W erkgroep Reductie en Inkoop Deze werkgroep richt zich ten eerste op energiebesparing. Daartoe monitort ze het energieverbruik van inwoners en bedrijven van Someren. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheid tot energiebesparing en zorgt dat er besparingsprojecten worden opgezet. Daarbij wordt ook samenwerking gezocht met lokale partijen. Een andere opdracht voor de werkgroep is om in beeld te brengen met welke (groene) energieleveranciers kan worden samengewerkt. Leden: Lorenz de Leeuw (voorzitter), Clemens Dijcks (verslag), Frits Rutjens, Anton van Weert, Carel van der Zanden. Werkgroep Productie en Opslag Deze werkgroep richt zich vooral op lokale en duurzame energieproductie, -levering en opslag. Zij onderzoekt concrete mogelijkheden op dit vlak en zet waar mogelijk projecten op van lokale energieproductie, -levering en opslag. Leden: Kees Deelen (voorzitter), Carel Smits, Steef van t Slot, Feike Hoogenbos, John van Asten, Peter Huijgens. Werkgroep Communicatie De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor de wijze waarop de coöperatie naar buiten treedt. Zij houdt zich bezig met identiteit en imago van de coöperatie. Zij geeft vorm aan activiteiten en projecten ten behoeve van bewustwording, ledenwerving, educatie en relatiebeheer. Ook worden social media ingezet bij het benaderen van de doelgroep(en). Leden: Ans van der Velden (voorzitter), Ted Manders, Hans Rutten, Gonny van Bussel, Bas van Velthoven, Rian Verberne.

7 7 Vervolg Organisatie D ivers Actieve leden hoeven niet perse structureel in een werkgroep plaats te nemen. Zij kunnen ook specifieke diensten verrichten en/of incidenteel actief zijn. In dat kader noemen wij graag: - Thieu van Lierop, die de ledenadministratie verzorgt; - Ton en Maria Vinken, die regelmatig medewerking geven aan het uitdragen van het gedachtengoed van ZummerePower, onder andere door het laten bezichtigen van hun duurzaam ingerichte woning en het begeleiden van leerlingen van het Technasium; - Guido Hesselmans, die ZummerePower ondersteunt bij boekhoudkundige en belastingtechnische kwesties. Samenwerking ZummerePower staat in contact met mensen en organisaties die lokaal regionaal, provinciaal en landelijk werken. Net als in 2013 is er in 2014 met de gemeente Someren regelmatig overleg geweest, zowel ambtelijk al bestuurlijk. Gemeente Someren heeft daarnaast een aantal uren ter beschikking gesteld voor ambtelijke ondersteuning. ZummerePower heeft in 2014 deelgenomen aan het SRE - koepelproject Lokale Energiecoöperaties Zuidoost-Brabant. Hierin zijn zo n 20 initiatieven vertegenwoordigd. Medio 2014 is dit project losgekoppeld van SRE en als zelfstandig netwerk Energiecoöperaties Zuidoost-Brabant gecontinueerd. Daarbij kan het netwerk gebruikmaken van de diensten van de regionale energiecoördinator. Carel van der Zanden neemt deel aan de bestuurlijke Adviesgroep. Buiten de regio waren er contacten met o.a. EC Boxtel, Energie Dongen, Verenigde Energie Coöperaties Noord-Brabant, ValleiEnergie, SchijndelEnergie, Deventer Energie. En landelijk bleek Hier Opgewekt wederom een goed platform te bieden om kennis te delen.

8 8 Producten en diensten D e coöperatie ZummerePower is opgericht om producten/diensten te leveren aan haar leden. Dit wordt voorbereid in de werkgroepen, en aanhangende projectgroepen. Een aantal producten en diensten is opgeleverd, andere zijn in voorbereiding. Energiebesparing Het energieverbruik in Someren (peiljaar 2013) is in beeld gebracht. Uit onderstaande blijkt dat ongeveer 68% van het energieverbruik in Someren zakelijk verbruik betreft. Daarnaast wordt ruim 14% verbruikt door wegverkeer en mobiele werktuigen. De huishoudens in Someren verbruiken jaarlijks gemiddeld m3 gas en kwh elektriciteit. Dat is hoger dan het gemiddelde huishouden in Nederland, dat resp m3 en kwh verbruikt. Een mogelijke verklaring is de gemiddeld grotere woning - en huishoudengrootte in Someren. Wil Someren in 2050 energieneutraal zijn, dan zal naast duurzame opwekking zo n 50% energiebesparing gerealiseerd moeten worden. ZummerePower zet projecten op om dit te bereiken, zowel gericht op particulieren als op bedrijven.

9 9 Bewust worden en besparen bij particulieren P roject bewust worden en besparen bij particulieren is in de loop van 2014 geëffectueerd. De doelstelling van dit project is: De inwoners van Someren bewust maken van het energieverbruik in en rondom de woning. De volgende subdoelstellingen zijn beschreven: ontwikkelen en realiseren van informatieve content voor de op energieverbruik gerichte onderdelen Bewust worden en Besparen op de website van ZummerePower; bewustwording van schaarste aan grondstoffen in het algemeen; het ontzorgen van de inwoners van Someren op het gebied van bewust worden en energie besparen; publieksactie in Someren om bewust worden van en besparen op energieverbruik in het bijzonder en ZummerePower in het algemeen onder de aandacht te brengen. De projectgroep heeft een energiescan ontwikkeld die gratis aan huis wordt aangeboden aan de leden. In 2014 zijn 8 energiescans uitgevoerd. Met Kluspunt Someren zijn afspraken gemaakt om leden van ZummerePower met korting energiebesparende producten te laten afnemen. Daarbij levert Kluspunt ook service aan huis, bijvoorbeeld bij de aanschaf van LED-verlichting. Met het Technasium van het Varendonck-College is samengewerkt door middel van het verstrekken van verschillende opdrachten aan groepen leerlingen van het Technasium, bedoeld om het bewustzijn rondom duurzaamheid en energieverbruik en opwekking te bevorderen. De projectgroep bestond in 2014 uit: Jean-Paul Haazen, Hans Rutten, Luut van Slooten, Jos Verhoeven en Carel van der Zanden.

10 10 Bewust worden en besparen bij bedrijven E nergiebesparing bij bedrijven vraagt om goed inzicht in de nulsituatie van het totale energieverbruik van bedrijven in Someren. In 2014 is geprobeerd de gegevens sluitend te krijgen. Met name de gegevens uit de glastuinbouw ontbraken nog, in combinatie met hun eigen energieproductie. In afwachting daarvan wordt wel nagedacht over de mogelijkheid om als ZummerePower een energiescan aan te bieden aan het bedrijfsleven, gevolgd door advies over besparingsmaatregelen. Een eerste pilot is uitgevoerd in gemeenschapshuis De Bunt te Someren-Heide. In 2014 is een projectgroep hiermee aan de slag gegaan bestaande uit Jean-Paul Haazen, Frits Rutjens en Maria Vinken. Het uitwisselen van reststromen van energie door bedrijven kan per saldo leiden tot minder verbruik van grondstoffen en/of energie. Met reststromenmakelaar Frank de Bruijn van de provincie Noord-Brabant is een projectgroep gevormd die de verkenning van duurzaam gebruik van reststromen ontwikkelt. In deze projectgroep hebben zitting: ZLTO, ICAS, DIA/ OVA, Clemens Dijcks (namens de gemeenten Someren en Asten), Ans van der Velden-Coolen en Carel van der Zanden. Zowel provincie Noord-Brabant als gemeenten Asten en Someren hebben zich bereid verklaard dit project financieel te willen ondersteunen mits het bedrijfsleven evenredig bijdraagt. Eind 2014 was de quick scan gereed. Hieruit blijkt dat er enkele kansen zijn die tot verder overleg/onderzoek uitdagen.

11 11 Gezamenlijke inkoop van energie G ezamenlijke inkoop van energie ZummerePower wil stimuleren dat haar leden groene energie afnemen tegen een scherpe prijs. Veel afnemers van energie stappen niet over omdat ze bang zijn voor administratieve problemen of laten zich afschrikken door verhalen van overstapleed. ZummerePower wil de klant daarin ontzorgen. Na een vergelijking van verschillende leveranciers heeft ZummerePower ervoor gekozen om in zee te gaan met Greenchoice. Deze leverancier koppelt de levering van groene energie (elektra en bos gecompenseerd gas) aan een scherpe prijs en een gewaardeerde klantenservice. Duurzame opwekking van energie In 2050 zal 50% van de in Someren verbruikte energie duurzaam opgewekt moeten zijn wil Someren energieneutraal zijn. Verwacht wordt dat dit gerealiseerd kan worden zoals in het nevenstaande schema vermeld.

12 12 Gezamenlijke inkoop van pv-zonnepanelen G ezamenlijke inkoop van pv-zonnepanelen is in 2014 voor de tweede keer georganiseerd. Er hebben 15 adressen meegedaan aan het gezamenlijke inkooptraject. Het gerealiseerde vermogen is 65,7 kwp, geïnstalleerd bij 15 huishoudens met een geschatte opbrengst van kwh. Er zijn 251 panelen verkocht. De kosten van aanschaf en installatie bedroegen 78300,-. ZummerePower heeft de klanten zoveel mogelijk ontzorgd door begeleiding van het proces van begin tot eind door Kees Deelen. Dit omvatte ook het informeren over de wijze waarop de BTW op de investering teruggevraagd kon worden. Tenslotte is het project na een inventarisatie onder de klanten geëvalueerd met de leverancier HD Solar. Gemeente Someren Gem. grootte < inw Provincie Noord Brabant Nederland Geregistreerd vermogen zonne-energie (mw) Geregistreerd zonne-energie installaties

13 13 Collectieve opwekking C ollectieve opwekking door windenenergie is in 2014 onderzocht. Er is een locatie gevonden die kansrijk wordt geacht mits de provincie haar beleid verruimt. Gemeente Someren is bereid om het initiatief tot een klein windpark te ondersteunen. Met direct aanwonenden heeft een gesprek plaatsgevonden om hen vroegtijdig te informeren over het initiatief. De projectgroep die zich hiermee bezighoudt bestaat uit: Ans van der Velden-Coolen, Steef van t Slot en Carel van der Zanden. Overige systemen De andere in het diagram genoemde systemen van duurzame opwekking worden nog verkend. de omgeving is geschikt bevonden voor geothermie; opslag van energie vraagt nog veel ontwikkeling op technisch en praktisch vlak; biomassa zal een substantieel aandeel innemen. Ook in de regio vindt hierover overleg plaats. Collectieve opwekking door middel van zonne-energie Collectieve opwekking door middel van zonne-energie is in 2013/2014 verkend naar aanleiding van het geplande geluidsscherm bij de A67 ter hoogte van Lierop. Uit Lierop was het verzoek gekomen of ZummerePower wilde onderzoeken of hier pv-panelen op aangebracht kunnen worden. We hebben daartoe overleg gehad met Belangengroep Lierop, gemeente en Rijkswaterstaat. Er is een klankbordgroep gevormd van bewoners. Eind 2014 bleek de landelijke postcoderegeling nog onvoldoende interessant om deelnemers te kunnen enthousiasmeren. De SDE+-regeling kon nog niet aangevraagd worden omdat de discussie rondom de ruit rond Eindhoven nog gevolgen kan hebben, in verband met het mogelijk in de tijd naar voren halen van verbreding van de A67. Hier zal de politiek eerst een uitspraak over moeten doen. Ook over gebouwen van agrariërs en gemeente heeft ZummerePower verzoeken binnengekregen. Deze worden nog op hun mogelijkheden verkend. In de agrarische sector lijkt de combinatie van vervangen van asbestdaken door daken met geïntegreerde zonnepanelen kansrijk.

14 14 Promotie D e promotieactiviteiten vallen uiteen in diverse onderdelen die hieronder zijn uitgewerkt. Voorlichtingsbijeenkomsten In de loop van 2014 zijn er vier ledenvergaderingen/energiecafés georganiseerd rondom diverse thema s: zonneboilers/warmtepompen, pelletkachels; energienota, energieverbruik, energiel leverancier Greenchoice; de slimme meter/ Enexis en duurzaamheid/energiebesparing Klok & Peelmuseum; energiebesparing door gedragsverandering/energiebesparing in de bestaande bouw. Informatieavond 6 mei 2014 t.b.v. gezamenlijke inkoop zonnepanelen bij HD Solar. Deelname aan het evenement Agrarische Dagen Someren, dat plaatsvond op zaterdag 20 en zondag 21 september Dit was een groot evenement waaraan 170 standhouders deelnamen. ZummerePower stond samen met haar partner HD Solar met een stand op het energieplein. ZummerePower liet met behulp van het Energiehuisje op speelse wijze zien hoeveel mogelijkheden er zijn om je huis te verduurzamen. Presentatie bij IVN Asten-Someren op op uitnodiging van het IVN.

15 15 Promotie vervolg PR-activiteiten de website is geüpdatet; er zijn twee filmpjes gemaakt van leden die heel actief zijn op het gebied van energiebesparing. De eerste presentatie vond plaats tijdens de voorlichtingsbijeenkomst bij het IVN. De filmpjes zijn te zien via de website, door op het YouTubeicoontje te klikken; productie van vier nieuwe flyers rondom: zonnepanelen, de energiescan, gezamenlijk inkopen van energie en gezamenlijk investeren in duurzame energie; nieuwsbrief uitgegeven; social media: ZummerePower is actief op Facebook, Twitter en YouTube; regelmatig publiciteit in Eindhovens Dagblad, t Contact, Peelbelang en lokale omroep SIRIS; vermelding op site Hier opgewekt: vermelding op site SRE: -brabant.

16 Jaaroverzicht Al onze evenementen en projecten op een rij. Informatieavond collectieve inkoop zonnepanelen Nieuwsbrief van februari 2014 Nieuwe look van de website: Energiecafé: Energienota s lezen 26 juni jaarvergadering in Klok en Peelmuseum Energiecafé: Pelletkachels 2014 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun

17 17 Nieuwe Flyers Technasium projecten Tweede tranch e zonnepanelen Première info rmatiefilmpjes op de avond bij IVN ADS Someren Jul Energiecafé energiebesparing Aug Sep Okt Nov Dec

18 18 Financieel verslag 2014 en begroting 2015

19 29 Balans

20 20 Jaarplan 2015 Organisatie Brabantse Energiecoöperaties Aantal leden per Best Duurzaam: 100 Leden Energyport Peelland: 104 Het aantal leden blijft achter bij de eerdere verwachtingen. Kempen Energie: 120 Ledenwerving zal (nog) meer actief 040 energie: 26 Morgen Groene Energie Helmond: 40 opgepakt gaan worden. Eind 2014 hebben we 75 leden. Een netto toename van 14 leden t.o.v. een jaar geleden. 250 Het lidmaatschap is geen doel op zich. Wel willen we graag Morgen Groene Energie Nuenen: zoveel mogelijk mensen betrekken bij onze activiteiten en O3 energie Oirschot: 5 doelstellingen. Actieve leden zijn daarbij erg belangrijk. We ZummerePower: 61 zullen ook daarom de energiecafés meer interactief gaan 120 Sonenergie: inrichten en minder combineren met ledenvergaderingen. Daarnaast willen we producten en diensten blijven aanbieden tegen aantrekkelijke condities. Eind 2015 wil ZummerePower 100 leden hebben. In 2015 is er minimaal één ledenvergadering, en wel in juni. Werkgroepen Sommige werkgroepen verlopen moeizaam. Naast het verloop van leden speelt ook dat er te weinig doeners zijn en er dus te veel werk bij een gering aantal personen ligt, waardoor zaken vertragen of niet opgepakt worden. We nemen ons daarom voor om meer personen in het eigen netwerk aan te spreken op hun talenten om te kijken of ze die willen inzetten voor concrete projecten. Ook de bestaande ledenlijst zal nog eens worden nagelopen. Bestuur Streven is om in 2015 uit te breiden van vijf naar maximaal zeven bestuursleden. De functie van penningmeester wordt separaat ingevuld. Raad van Commissarissen Het is aan de ledenraad om een Raad van Commissarissen in te stellen. Als ZummerePower in 2015 projecten aangaat met grote financiële verplichtingen zal zij de ledenvergadering adviseren om hiertoe te besluiten.

21 21 Jaarplan 2015 (2) Samenwerking De samenwerking met de gemeente Someren wordt voortgezet en mogelijk uitgebreid in relatie tot concrete projecten. ZummerePower zal de organisaties/bedrijven die vanaf het eerste uur betrokken waren nogmaals benaderen om de samenwerking zo mogelijk te intensiveren. In 2015 zal ZummerePower actief participeren binnen het netwerk Energiecoöperaties ZuidoostBrabant en de daaraan gelieerde bestuurlijke Adviesgroep. ZummerePower blijft contact onderhouden met de Verenigde EnergieCoöperaties Noord-Brabant (VEC). Indien wenselijk zullen we erbij aansluiten. In de regio en daarbuiten onderhoudt ZummerePower relaties met o.a. energiecoöperaties, energiebedrijven, netwerkbedrijven, kenniscentra, overheden. Een samenwerking met de lokale woningcorporatie hoort tot de mogelijkheden. Producten en diensten Energiebesparing Project bewust worden en besparen bij particulieren wordt in 2015 gecontinueerd. Dit houdt in dat er energieadviezen aan huis gegeven worden met praktische tips voor energiebesparing. Er zullen daartoe energieadviseurs geworven en opgeleid worden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de resultaten van opdrachten uitgevoerd door leerlingen van het Varendonck-College (Technasium). Met Kluspunt worden afspraken gemaakt m.b.t. aanschaf van energiebesparende producten met korting voor de leden. Er wordt besloten of er een infraroodcamera wordt aangeschaft. De website van ZummerePower zal verwijzen naar hulpmiddelen bij energiebesparing.

22 22 Jaarplan 2015 (3) Energiebesparing bij bedrijven wordt in 2015 door een projectgroep op de haalbaarheid onderzocht. Ongeveer 68% van het energieverbruik in Someren is zakelijk. In het streven naar een energieneutraal Someren is betrokkenheid van het bedrijfsleven onmisbaar. Het uitwisselen van reststromen van energie krijgt in 2015 een vervolg door middel van de uitwerking van enkele pilots. Dit onder voorwaarde dat het bedrijfsleven bereid is om mee te investeren in het onderzoek. De rol van ZummerePower is faciliterend en ondersteunend. Gezamenlijke inkoop van energie ZummerePower heeft een samenwerkingsovereenkomst met Greenchoice. In 2015 wordt bezien of en zo ja hoe de samenwerking kan worden geïntensiveerd. (Nieuwe) leden die energie afnemen bij Greenchoice zijn in 2015 geen contributie verschuldigd. Ook niet-leden kunnen ZummerePower steunen door bij Greenchoice energie af te nemen. Daarnaast blijft ZummerePower wat betreft samenwerking oog houden voor ontwikkelingen op de markt van energieleveranciers. Duurzame opwekking van energie ZummerePower organiseert een derde tranche gezamenlijke inkoop van pv-zonnepanelen. Dit zal eerste helft 2015 gerealiseerd zijn, met een uitloop tot najaar In verband met collectieve opwekking door middel van zonneenergie blijft ZummerePower de ontwikkelingen volgen met betrekking tot de postcoderegeling en evt. subsidieregelingen zoals de SDE+. Dit zowel ten behoeve van collectieve opwekking op gebouwen van de gemeente, bedrijven als in de agrarische sector.

23 23 Jaarplan 2015 (3) Collectieve opwekking door windenenergie vraagt allereerst om een lobby richting de provincie. ZummerePower doet dat samen met andere energiecoöperaties en mogelijk ook gemeente (n). Mocht politieke besluitvorming de verdere ontwikkeling mogelijk maken dan zal dit gebeuren met zo groot mogelijke betrokkenheid van de lokale bevolking en bedrijfsleven. Overige systemen Verder zal ZummerePower alert zijn op kansen die zich voordoen op het gebied van andere systemen van duurzame opwekking. De mogelijkheid van geothermie zal besproken worden met tuinbouwbedrijven. Ook zal biomassa als duurzame bron nader onderzocht worden. Monitoring Zowel de ontwikkeling van energieverbruik als -opwekking wordt gemonitord o.a. met behulp van de Klimaatmonitor. Energieopslag ZummerePower zoekt naar mogelijkheden om geproduceerde energie op te kunnen slaan. Gedacht kan worden aan kortdurende opslag om kleine verschillen in productie versus energievraag op te kunnen vangen. Er wordt gesproken met Enexis over een pilot die dit bedrijf elders in Brabant uitvoert.

24 24 Jaarplan 2015 (4) Promotie 2015 is voor ZummerePower een belangrijk jaar om tot vergroting van het draagvlak te komen. We gaan een meer doelgroepgerichte benadering opzetten. Voorlichting om meer bekendheid voor ZummerePower te creëren is de gedachte om een meer doelgroepgerichte benadering te kiezen. Er wordt daarom eerst een buurtgerichte aanpak ontwikkeld, mogelijk in samenwerking met Buurkracht. Ook KBO s en vrouwenorganisaties worden mogelijk benaderd; de vier energiecafés zullen gericht zijn op een actievere opstelling van de bezoekers en leden, om meer interactie en gezamenlijkheid te creëren. Thema s zijn zo concreet mogelijk, bijvoorbeeld rondom led-verlichting, consumentenelektronica, energiescans, warmtebeelden, slimme thermostaten. Deelnemers moeten zich van tevoren kunnen voorbereiden. Aan de ledenvergadering wordt de vraag voorgelegd welke locatie(s) zij prefereert; er komt een voorlichtingsavond voor de derde tranche zonnepanelen; er is een excursie naar House of Tomorrow Today in Sterksel; er komt een excursie najaar 2015; we organiseren een activiteit rondom de landelijke dag van de duurzaamheid: vrijdag 9 oktober 2015; we ontwikkelen met de ouderejaars van het Technasium een educatief programma gericht op scholen. Daarnaast zullen de brugklassers van het Technasium weer een modelwoning plus marketingcampagne ontwerpen. PR-activiteiten Website wordt geüpgraded; Er worden meerdere nieuwsbrieven uitgegeven; Facebook, Twitter en YouTube worden stelselmatig benut; Onderzocht wordt of de uitkomsten van het Technasium onderzoek bruikbare ideeën geven voor Guerillamarketing; Als er aanleiding toe is zoekt ZummerePower via de lokale en regionale media de publiciteit.

Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014

Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014 Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014 Inleiding 3 Voorgeschiedenis 4 Visie 7 Missie 8 Organisatie 10 Producten/diensten 17 Promotie 21 Jaaroverzicht in beeld 22 Financieel verslag 2013 24 en begroting

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2013

groene energie JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Inhoud Energietransitie zet door Over Morgen Groene Energie Missie Visie Hoe doen we dat Organisatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Resultaten van 2013 Inkoop groene energie Lokale

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 3 mei 2013 (conceptversie voor ALV 30/5/2013) Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 31 mei 2013 Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570 572 217, Email: info@deventerenergie.nl

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 Inhoud Energietransitie Inleiding Relevantie Lokale Opwekking als duurzaam alternatief Zuid-Oost Brabant als kans De actieve consument De lokale energiecoöperatie als aanjager

Nadere informatie

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Energiek Leur Duurzaam Dorp in Bedrijf Projectplan in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Provincie Gelderland 10 augustus 2014 Voorwoord Het project Energiek Leur

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energie-U

Ondernemingsplan Energie-U Ondernemingsplan Energie-U Versie 12-02-2012 Utrecht, 12 februari 2012 Energie-U is een lokaal duurzaam energiebedrijf voor en door Utrechters, bewoners en bedrijven. De missie van Energie-U is om voor

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie