Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

2 Inleiding 3 Waar staan we voor? 4 Organisatie 5 Producten/diensten 8 Besparen particulieren 9 Besparen bedrijven 10 Gezamenlijke inkoop energie 11 Gezamenlijke inkoop PV 12 Collectieve opwekking 13 Promotie 14 Jaaroverzicht in beeld 16 Financieel verslag en begroting Jaarplan

3 Jaarverslag Inleiding I n het tweede jaar van haar bestaan heeft ZummerePower hard gewerkt om het draagvlak te vergroten. Juist als coöperatie is het belangrijk om een actieve inbreng te hebben van de leden. En hoewel het geen doel op zich is om veel leden te hebben, maakt het de wederzijdse betrokkenheid wel groter. Wat we in ieder geval geleerd hebben, is dat we een lange adem nodig hebben. Het thema duurzaamheid, en dan vooral in relatie tot energie, komt steeds prominenter in het nieuws. Deels door internationale ontwikkelingen (gas uit Rusland, schaliegas uit Amerika), deels door nationale ontwikkelingen (aardbevingen in Groningen ten gevolge van gaswinning, stevige discussies over windenergie). Maar ook regionale ontwikkelingen zoals de rol van biomassa in verduurzaming en intensivering van de agrarische sector is onderwerp van publieke discussie. In dat dynamische speelveld zoeken wij samen met andere energiecoöperaties onze weg. Ondanks de toegenomen aandacht van het publiek vertaalt dit zich niet onmiddellijk in een grote toeloop naar de coöperatie. In 2015 gaan we daarom andere wegen bewandelen en doelgroepen meer gericht aanspreken. Daarbij leren we ook van de ervaringen die andere coöperaties in de regio en het land opdoen. Op die manier willen we weer een stevige stap zetten op weg naar onze droom: een energieneutraal Someren in De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht. (Gandhi)

4 4 Waar staat ZummerePower voor? V anuit een brede visie op duurzaamheid richt ZummerePower zich in de eerste plaats op bewustwording rondom het energievraagstuk. Door inwoners en bedrijven van Someren actief te betrekken bij en deelgenoot te maken van het energievraagstuk en oplossingen aan te reiken zal bewustwording over duurzaamheid in bredere zin gestimuleerd worden en gevolgen hebben voor het gedrag. De trias energetica is daarbij richtinggevend. Het is onze ambitie om het energieverbruik in de bebouwde omgeving met 50% terug te brengen in Een andere ambitie is om in Someren in % lokaal duurzaam opgewekte energie te gebruiken en om in 2050 energieneutraal te zijn, dat wil zeggen dat Someren in haar eigen energiebehoefte kan voorzien. In het verre verschiet ligt CO2-neutraliteit. Dit heeft geleid tot het volgende Mission Statement: ZummerePower, samen en energiek op weg naar een duurzaam zelfvoorzienend Someren!

5 5 Organisatie Z ummerepower heeft een platte organisatiestructuur. De coöperatieve vorm is gekozen om de leden maximaal zeggenschap te bieden. Ieder lid heeft één stem in de ledenvergadering. Dat geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Algemene vergadering Eind 2014 heeft ZummerePower 75 leden (61 eind 2013), waaronder vier bedrijven/zzp-ers. De particuliere leden betalen een contributie van 20,-- per jaar. Bedrijven betalen meer naar gelang grootte van het bedrijf. In 2014 is de Algemene Ledenvergadering vier maal bijeen geweest, telkens gecombineerd met een Energiecafé. De actieve leden werken samen in werkgroepen. Soms worden vanuit een werkgroep ook projectgroepen geformeerd. Dit ziet u terug in hoofdstuk Producten/diensten. Bestuur Vanuit iedere werkgroep heeft minstens één vertegenwoordiger zitting in het bestuur. Eind 2014 is de samenstelling als volgt: Ans van der Velden-Coolen, voorzitter; Anton van Weert, vicevoorzitter; Carel van der Zanden, secretaris/penningmeester; Kees Deelen, lid; Lorenz de Leeuw, lid. Jan van de Rijdt is als adviseur van het bestuur aanwezig bij de vergaderingen. Hij is vanaf het eerste begin betrokken bij ZummerePower. In 2014 is het bestuur tien keer bijeen geweest. Herkozen zijn Ans van der Velden-Coolen en Anton van Weert.

6 6 Vervolg organisatie W erkgroep Reductie en Inkoop Deze werkgroep richt zich ten eerste op energiebesparing. Daartoe monitort ze het energieverbruik van inwoners en bedrijven van Someren. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheid tot energiebesparing en zorgt dat er besparingsprojecten worden opgezet. Daarbij wordt ook samenwerking gezocht met lokale partijen. Een andere opdracht voor de werkgroep is om in beeld te brengen met welke (groene) energieleveranciers kan worden samengewerkt. Leden: Lorenz de Leeuw (voorzitter), Clemens Dijcks (verslag), Frits Rutjens, Anton van Weert, Carel van der Zanden. Werkgroep Productie en Opslag Deze werkgroep richt zich vooral op lokale en duurzame energieproductie, -levering en opslag. Zij onderzoekt concrete mogelijkheden op dit vlak en zet waar mogelijk projecten op van lokale energieproductie, -levering en opslag. Leden: Kees Deelen (voorzitter), Carel Smits, Steef van t Slot, Feike Hoogenbos, John van Asten, Peter Huijgens. Werkgroep Communicatie De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor de wijze waarop de coöperatie naar buiten treedt. Zij houdt zich bezig met identiteit en imago van de coöperatie. Zij geeft vorm aan activiteiten en projecten ten behoeve van bewustwording, ledenwerving, educatie en relatiebeheer. Ook worden social media ingezet bij het benaderen van de doelgroep(en). Leden: Ans van der Velden (voorzitter), Ted Manders, Hans Rutten, Gonny van Bussel, Bas van Velthoven, Rian Verberne.

7 7 Vervolg Organisatie D ivers Actieve leden hoeven niet perse structureel in een werkgroep plaats te nemen. Zij kunnen ook specifieke diensten verrichten en/of incidenteel actief zijn. In dat kader noemen wij graag: - Thieu van Lierop, die de ledenadministratie verzorgt; - Ton en Maria Vinken, die regelmatig medewerking geven aan het uitdragen van het gedachtengoed van ZummerePower, onder andere door het laten bezichtigen van hun duurzaam ingerichte woning en het begeleiden van leerlingen van het Technasium; - Guido Hesselmans, die ZummerePower ondersteunt bij boekhoudkundige en belastingtechnische kwesties. Samenwerking ZummerePower staat in contact met mensen en organisaties die lokaal regionaal, provinciaal en landelijk werken. Net als in 2013 is er in 2014 met de gemeente Someren regelmatig overleg geweest, zowel ambtelijk al bestuurlijk. Gemeente Someren heeft daarnaast een aantal uren ter beschikking gesteld voor ambtelijke ondersteuning. ZummerePower heeft in 2014 deelgenomen aan het SRE - koepelproject Lokale Energiecoöperaties Zuidoost-Brabant. Hierin zijn zo n 20 initiatieven vertegenwoordigd. Medio 2014 is dit project losgekoppeld van SRE en als zelfstandig netwerk Energiecoöperaties Zuidoost-Brabant gecontinueerd. Daarbij kan het netwerk gebruikmaken van de diensten van de regionale energiecoördinator. Carel van der Zanden neemt deel aan de bestuurlijke Adviesgroep. Buiten de regio waren er contacten met o.a. EC Boxtel, Energie Dongen, Verenigde Energie Coöperaties Noord-Brabant, ValleiEnergie, SchijndelEnergie, Deventer Energie. En landelijk bleek Hier Opgewekt wederom een goed platform te bieden om kennis te delen.

8 8 Producten en diensten D e coöperatie ZummerePower is opgericht om producten/diensten te leveren aan haar leden. Dit wordt voorbereid in de werkgroepen, en aanhangende projectgroepen. Een aantal producten en diensten is opgeleverd, andere zijn in voorbereiding. Energiebesparing Het energieverbruik in Someren (peiljaar 2013) is in beeld gebracht. Uit onderstaande blijkt dat ongeveer 68% van het energieverbruik in Someren zakelijk verbruik betreft. Daarnaast wordt ruim 14% verbruikt door wegverkeer en mobiele werktuigen. De huishoudens in Someren verbruiken jaarlijks gemiddeld m3 gas en kwh elektriciteit. Dat is hoger dan het gemiddelde huishouden in Nederland, dat resp m3 en kwh verbruikt. Een mogelijke verklaring is de gemiddeld grotere woning - en huishoudengrootte in Someren. Wil Someren in 2050 energieneutraal zijn, dan zal naast duurzame opwekking zo n 50% energiebesparing gerealiseerd moeten worden. ZummerePower zet projecten op om dit te bereiken, zowel gericht op particulieren als op bedrijven.

9 9 Bewust worden en besparen bij particulieren P roject bewust worden en besparen bij particulieren is in de loop van 2014 geëffectueerd. De doelstelling van dit project is: De inwoners van Someren bewust maken van het energieverbruik in en rondom de woning. De volgende subdoelstellingen zijn beschreven: ontwikkelen en realiseren van informatieve content voor de op energieverbruik gerichte onderdelen Bewust worden en Besparen op de website van ZummerePower; bewustwording van schaarste aan grondstoffen in het algemeen; het ontzorgen van de inwoners van Someren op het gebied van bewust worden en energie besparen; publieksactie in Someren om bewust worden van en besparen op energieverbruik in het bijzonder en ZummerePower in het algemeen onder de aandacht te brengen. De projectgroep heeft een energiescan ontwikkeld die gratis aan huis wordt aangeboden aan de leden. In 2014 zijn 8 energiescans uitgevoerd. Met Kluspunt Someren zijn afspraken gemaakt om leden van ZummerePower met korting energiebesparende producten te laten afnemen. Daarbij levert Kluspunt ook service aan huis, bijvoorbeeld bij de aanschaf van LED-verlichting. Met het Technasium van het Varendonck-College is samengewerkt door middel van het verstrekken van verschillende opdrachten aan groepen leerlingen van het Technasium, bedoeld om het bewustzijn rondom duurzaamheid en energieverbruik en opwekking te bevorderen. De projectgroep bestond in 2014 uit: Jean-Paul Haazen, Hans Rutten, Luut van Slooten, Jos Verhoeven en Carel van der Zanden.

10 10 Bewust worden en besparen bij bedrijven E nergiebesparing bij bedrijven vraagt om goed inzicht in de nulsituatie van het totale energieverbruik van bedrijven in Someren. In 2014 is geprobeerd de gegevens sluitend te krijgen. Met name de gegevens uit de glastuinbouw ontbraken nog, in combinatie met hun eigen energieproductie. In afwachting daarvan wordt wel nagedacht over de mogelijkheid om als ZummerePower een energiescan aan te bieden aan het bedrijfsleven, gevolgd door advies over besparingsmaatregelen. Een eerste pilot is uitgevoerd in gemeenschapshuis De Bunt te Someren-Heide. In 2014 is een projectgroep hiermee aan de slag gegaan bestaande uit Jean-Paul Haazen, Frits Rutjens en Maria Vinken. Het uitwisselen van reststromen van energie door bedrijven kan per saldo leiden tot minder verbruik van grondstoffen en/of energie. Met reststromenmakelaar Frank de Bruijn van de provincie Noord-Brabant is een projectgroep gevormd die de verkenning van duurzaam gebruik van reststromen ontwikkelt. In deze projectgroep hebben zitting: ZLTO, ICAS, DIA/ OVA, Clemens Dijcks (namens de gemeenten Someren en Asten), Ans van der Velden-Coolen en Carel van der Zanden. Zowel provincie Noord-Brabant als gemeenten Asten en Someren hebben zich bereid verklaard dit project financieel te willen ondersteunen mits het bedrijfsleven evenredig bijdraagt. Eind 2014 was de quick scan gereed. Hieruit blijkt dat er enkele kansen zijn die tot verder overleg/onderzoek uitdagen.

11 11 Gezamenlijke inkoop van energie G ezamenlijke inkoop van energie ZummerePower wil stimuleren dat haar leden groene energie afnemen tegen een scherpe prijs. Veel afnemers van energie stappen niet over omdat ze bang zijn voor administratieve problemen of laten zich afschrikken door verhalen van overstapleed. ZummerePower wil de klant daarin ontzorgen. Na een vergelijking van verschillende leveranciers heeft ZummerePower ervoor gekozen om in zee te gaan met Greenchoice. Deze leverancier koppelt de levering van groene energie (elektra en bos gecompenseerd gas) aan een scherpe prijs en een gewaardeerde klantenservice. Duurzame opwekking van energie In 2050 zal 50% van de in Someren verbruikte energie duurzaam opgewekt moeten zijn wil Someren energieneutraal zijn. Verwacht wordt dat dit gerealiseerd kan worden zoals in het nevenstaande schema vermeld.

12 12 Gezamenlijke inkoop van pv-zonnepanelen G ezamenlijke inkoop van pv-zonnepanelen is in 2014 voor de tweede keer georganiseerd. Er hebben 15 adressen meegedaan aan het gezamenlijke inkooptraject. Het gerealiseerde vermogen is 65,7 kwp, geïnstalleerd bij 15 huishoudens met een geschatte opbrengst van kwh. Er zijn 251 panelen verkocht. De kosten van aanschaf en installatie bedroegen 78300,-. ZummerePower heeft de klanten zoveel mogelijk ontzorgd door begeleiding van het proces van begin tot eind door Kees Deelen. Dit omvatte ook het informeren over de wijze waarop de BTW op de investering teruggevraagd kon worden. Tenslotte is het project na een inventarisatie onder de klanten geëvalueerd met de leverancier HD Solar. Gemeente Someren Gem. grootte < inw Provincie Noord Brabant Nederland Geregistreerd vermogen zonne-energie (mw) Geregistreerd zonne-energie installaties

13 13 Collectieve opwekking C ollectieve opwekking door windenenergie is in 2014 onderzocht. Er is een locatie gevonden die kansrijk wordt geacht mits de provincie haar beleid verruimt. Gemeente Someren is bereid om het initiatief tot een klein windpark te ondersteunen. Met direct aanwonenden heeft een gesprek plaatsgevonden om hen vroegtijdig te informeren over het initiatief. De projectgroep die zich hiermee bezighoudt bestaat uit: Ans van der Velden-Coolen, Steef van t Slot en Carel van der Zanden. Overige systemen De andere in het diagram genoemde systemen van duurzame opwekking worden nog verkend. de omgeving is geschikt bevonden voor geothermie; opslag van energie vraagt nog veel ontwikkeling op technisch en praktisch vlak; biomassa zal een substantieel aandeel innemen. Ook in de regio vindt hierover overleg plaats. Collectieve opwekking door middel van zonne-energie Collectieve opwekking door middel van zonne-energie is in 2013/2014 verkend naar aanleiding van het geplande geluidsscherm bij de A67 ter hoogte van Lierop. Uit Lierop was het verzoek gekomen of ZummerePower wilde onderzoeken of hier pv-panelen op aangebracht kunnen worden. We hebben daartoe overleg gehad met Belangengroep Lierop, gemeente en Rijkswaterstaat. Er is een klankbordgroep gevormd van bewoners. Eind 2014 bleek de landelijke postcoderegeling nog onvoldoende interessant om deelnemers te kunnen enthousiasmeren. De SDE+-regeling kon nog niet aangevraagd worden omdat de discussie rondom de ruit rond Eindhoven nog gevolgen kan hebben, in verband met het mogelijk in de tijd naar voren halen van verbreding van de A67. Hier zal de politiek eerst een uitspraak over moeten doen. Ook over gebouwen van agrariërs en gemeente heeft ZummerePower verzoeken binnengekregen. Deze worden nog op hun mogelijkheden verkend. In de agrarische sector lijkt de combinatie van vervangen van asbestdaken door daken met geïntegreerde zonnepanelen kansrijk.

14 14 Promotie D e promotieactiviteiten vallen uiteen in diverse onderdelen die hieronder zijn uitgewerkt. Voorlichtingsbijeenkomsten In de loop van 2014 zijn er vier ledenvergaderingen/energiecafés georganiseerd rondom diverse thema s: zonneboilers/warmtepompen, pelletkachels; energienota, energieverbruik, energiel leverancier Greenchoice; de slimme meter/ Enexis en duurzaamheid/energiebesparing Klok & Peelmuseum; energiebesparing door gedragsverandering/energiebesparing in de bestaande bouw. Informatieavond 6 mei 2014 t.b.v. gezamenlijke inkoop zonnepanelen bij HD Solar. Deelname aan het evenement Agrarische Dagen Someren, dat plaatsvond op zaterdag 20 en zondag 21 september Dit was een groot evenement waaraan 170 standhouders deelnamen. ZummerePower stond samen met haar partner HD Solar met een stand op het energieplein. ZummerePower liet met behulp van het Energiehuisje op speelse wijze zien hoeveel mogelijkheden er zijn om je huis te verduurzamen. Presentatie bij IVN Asten-Someren op op uitnodiging van het IVN.

15 15 Promotie vervolg PR-activiteiten de website is geüpdatet; er zijn twee filmpjes gemaakt van leden die heel actief zijn op het gebied van energiebesparing. De eerste presentatie vond plaats tijdens de voorlichtingsbijeenkomst bij het IVN. De filmpjes zijn te zien via de website, door op het YouTubeicoontje te klikken; productie van vier nieuwe flyers rondom: zonnepanelen, de energiescan, gezamenlijk inkopen van energie en gezamenlijk investeren in duurzame energie; nieuwsbrief uitgegeven; social media: ZummerePower is actief op Facebook, Twitter en YouTube; regelmatig publiciteit in Eindhovens Dagblad, t Contact, Peelbelang en lokale omroep SIRIS; vermelding op site Hier opgewekt: vermelding op site SRE: -brabant.

16 Jaaroverzicht Al onze evenementen en projecten op een rij. Informatieavond collectieve inkoop zonnepanelen Nieuwsbrief van februari 2014 Nieuwe look van de website: Energiecafé: Energienota s lezen 26 juni jaarvergadering in Klok en Peelmuseum Energiecafé: Pelletkachels 2014 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun

17 17 Nieuwe Flyers Technasium projecten Tweede tranch e zonnepanelen Première info rmatiefilmpjes op de avond bij IVN ADS Someren Jul Energiecafé energiebesparing Aug Sep Okt Nov Dec

18 18 Financieel verslag 2014 en begroting 2015

19 29 Balans

20 20 Jaarplan 2015 Organisatie Brabantse Energiecoöperaties Aantal leden per Best Duurzaam: 100 Leden Energyport Peelland: 104 Het aantal leden blijft achter bij de eerdere verwachtingen. Kempen Energie: 120 Ledenwerving zal (nog) meer actief 040 energie: 26 Morgen Groene Energie Helmond: 40 opgepakt gaan worden. Eind 2014 hebben we 75 leden. Een netto toename van 14 leden t.o.v. een jaar geleden. 250 Het lidmaatschap is geen doel op zich. Wel willen we graag Morgen Groene Energie Nuenen: zoveel mogelijk mensen betrekken bij onze activiteiten en O3 energie Oirschot: 5 doelstellingen. Actieve leden zijn daarbij erg belangrijk. We ZummerePower: 61 zullen ook daarom de energiecafés meer interactief gaan 120 Sonenergie: inrichten en minder combineren met ledenvergaderingen. Daarnaast willen we producten en diensten blijven aanbieden tegen aantrekkelijke condities. Eind 2015 wil ZummerePower 100 leden hebben. In 2015 is er minimaal één ledenvergadering, en wel in juni. Werkgroepen Sommige werkgroepen verlopen moeizaam. Naast het verloop van leden speelt ook dat er te weinig doeners zijn en er dus te veel werk bij een gering aantal personen ligt, waardoor zaken vertragen of niet opgepakt worden. We nemen ons daarom voor om meer personen in het eigen netwerk aan te spreken op hun talenten om te kijken of ze die willen inzetten voor concrete projecten. Ook de bestaande ledenlijst zal nog eens worden nagelopen. Bestuur Streven is om in 2015 uit te breiden van vijf naar maximaal zeven bestuursleden. De functie van penningmeester wordt separaat ingevuld. Raad van Commissarissen Het is aan de ledenraad om een Raad van Commissarissen in te stellen. Als ZummerePower in 2015 projecten aangaat met grote financiële verplichtingen zal zij de ledenvergadering adviseren om hiertoe te besluiten.

21 21 Jaarplan 2015 (2) Samenwerking De samenwerking met de gemeente Someren wordt voortgezet en mogelijk uitgebreid in relatie tot concrete projecten. ZummerePower zal de organisaties/bedrijven die vanaf het eerste uur betrokken waren nogmaals benaderen om de samenwerking zo mogelijk te intensiveren. In 2015 zal ZummerePower actief participeren binnen het netwerk Energiecoöperaties ZuidoostBrabant en de daaraan gelieerde bestuurlijke Adviesgroep. ZummerePower blijft contact onderhouden met de Verenigde EnergieCoöperaties Noord-Brabant (VEC). Indien wenselijk zullen we erbij aansluiten. In de regio en daarbuiten onderhoudt ZummerePower relaties met o.a. energiecoöperaties, energiebedrijven, netwerkbedrijven, kenniscentra, overheden. Een samenwerking met de lokale woningcorporatie hoort tot de mogelijkheden. Producten en diensten Energiebesparing Project bewust worden en besparen bij particulieren wordt in 2015 gecontinueerd. Dit houdt in dat er energieadviezen aan huis gegeven worden met praktische tips voor energiebesparing. Er zullen daartoe energieadviseurs geworven en opgeleid worden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de resultaten van opdrachten uitgevoerd door leerlingen van het Varendonck-College (Technasium). Met Kluspunt worden afspraken gemaakt m.b.t. aanschaf van energiebesparende producten met korting voor de leden. Er wordt besloten of er een infraroodcamera wordt aangeschaft. De website van ZummerePower zal verwijzen naar hulpmiddelen bij energiebesparing.

22 22 Jaarplan 2015 (3) Energiebesparing bij bedrijven wordt in 2015 door een projectgroep op de haalbaarheid onderzocht. Ongeveer 68% van het energieverbruik in Someren is zakelijk. In het streven naar een energieneutraal Someren is betrokkenheid van het bedrijfsleven onmisbaar. Het uitwisselen van reststromen van energie krijgt in 2015 een vervolg door middel van de uitwerking van enkele pilots. Dit onder voorwaarde dat het bedrijfsleven bereid is om mee te investeren in het onderzoek. De rol van ZummerePower is faciliterend en ondersteunend. Gezamenlijke inkoop van energie ZummerePower heeft een samenwerkingsovereenkomst met Greenchoice. In 2015 wordt bezien of en zo ja hoe de samenwerking kan worden geïntensiveerd. (Nieuwe) leden die energie afnemen bij Greenchoice zijn in 2015 geen contributie verschuldigd. Ook niet-leden kunnen ZummerePower steunen door bij Greenchoice energie af te nemen. Daarnaast blijft ZummerePower wat betreft samenwerking oog houden voor ontwikkelingen op de markt van energieleveranciers. Duurzame opwekking van energie ZummerePower organiseert een derde tranche gezamenlijke inkoop van pv-zonnepanelen. Dit zal eerste helft 2015 gerealiseerd zijn, met een uitloop tot najaar In verband met collectieve opwekking door middel van zonneenergie blijft ZummerePower de ontwikkelingen volgen met betrekking tot de postcoderegeling en evt. subsidieregelingen zoals de SDE+. Dit zowel ten behoeve van collectieve opwekking op gebouwen van de gemeente, bedrijven als in de agrarische sector.

23 23 Jaarplan 2015 (3) Collectieve opwekking door windenenergie vraagt allereerst om een lobby richting de provincie. ZummerePower doet dat samen met andere energiecoöperaties en mogelijk ook gemeente (n). Mocht politieke besluitvorming de verdere ontwikkeling mogelijk maken dan zal dit gebeuren met zo groot mogelijke betrokkenheid van de lokale bevolking en bedrijfsleven. Overige systemen Verder zal ZummerePower alert zijn op kansen die zich voordoen op het gebied van andere systemen van duurzame opwekking. De mogelijkheid van geothermie zal besproken worden met tuinbouwbedrijven. Ook zal biomassa als duurzame bron nader onderzocht worden. Monitoring Zowel de ontwikkeling van energieverbruik als -opwekking wordt gemonitord o.a. met behulp van de Klimaatmonitor. Energieopslag ZummerePower zoekt naar mogelijkheden om geproduceerde energie op te kunnen slaan. Gedacht kan worden aan kortdurende opslag om kleine verschillen in productie versus energievraag op te kunnen vangen. Er wordt gesproken met Enexis over een pilot die dit bedrijf elders in Brabant uitvoert.

24 24 Jaarplan 2015 (4) Promotie 2015 is voor ZummerePower een belangrijk jaar om tot vergroting van het draagvlak te komen. We gaan een meer doelgroepgerichte benadering opzetten. Voorlichting om meer bekendheid voor ZummerePower te creëren is de gedachte om een meer doelgroepgerichte benadering te kiezen. Er wordt daarom eerst een buurtgerichte aanpak ontwikkeld, mogelijk in samenwerking met Buurkracht. Ook KBO s en vrouwenorganisaties worden mogelijk benaderd; de vier energiecafés zullen gericht zijn op een actievere opstelling van de bezoekers en leden, om meer interactie en gezamenlijkheid te creëren. Thema s zijn zo concreet mogelijk, bijvoorbeeld rondom led-verlichting, consumentenelektronica, energiescans, warmtebeelden, slimme thermostaten. Deelnemers moeten zich van tevoren kunnen voorbereiden. Aan de ledenvergadering wordt de vraag voorgelegd welke locatie(s) zij prefereert; er komt een voorlichtingsavond voor de derde tranche zonnepanelen; er is een excursie naar House of Tomorrow Today in Sterksel; er komt een excursie najaar 2015; we organiseren een activiteit rondom de landelijke dag van de duurzaamheid: vrijdag 9 oktober 2015; we ontwikkelen met de ouderejaars van het Technasium een educatief programma gericht op scholen. Daarnaast zullen de brugklassers van het Technasium weer een modelwoning plus marketingcampagne ontwerpen. PR-activiteiten Website wordt geüpgraded; Er worden meerdere nieuwsbrieven uitgegeven; Facebook, Twitter en YouTube worden stelselmatig benut; Onderzocht wordt of de uitkomsten van het Technasium onderzoek bruikbare ideeën geven voor Guerillamarketing; Als er aanleiding toe is zoekt ZummerePower via de lokale en regionale media de publiciteit.

Jaarverslag 2015 Jaarplan 2016

Jaarverslag 2015 Jaarplan 2016 Jaarverslag 2015 Jaarplan 2016 Inleiding 3 Waar staan we voor? 4 Organisatie 5 Producten/diensten 8 Besparen particulieren 9 Besparen bedrijven 10 Gezamenlijke inkoop energie 11 Gezamenlijke inkoop PV

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014

Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014 Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014 Inleiding 3 Voorgeschiedenis 4 Visie 7 Missie 8 Organisatie 10 Producten/diensten 17 Promotie 21 Jaaroverzicht in beeld 22 Financieel verslag 2013 24 en begroting

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Ontstaan BECO Initiatiefgroep: lokaal en duurzaam Gesteund door lokale RABO en gemeente Najaar 2012 publieksavond Tweede avond voor belangstellenden werkgroepen Januari

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Gebiedsontwikkeling de Vlaas Registratienummer: 00592142 Datum: 8 september 2016 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: DHM Verbaarschot Nummer: RIB-HV-1667 Geachte heer,

Nadere informatie

Berkel-Enschot 9 oktober 2013

Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Programma Terugblik Organisatie BEC "Lokale energie: van Brussel tot Berkel- Enschot door Donald van den Akker Speerpunten BEC Wat bieden we leden? Hoe verder? Terugblik -

Nadere informatie

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014 Energiecafé BECO 16 Oktober 2014 Programma Welkom Introductie Presentatie Voorzitter BECO Peer Verkuijlen Waarom BECO? Gemeente Bernheze wethouder Wijdeven Energiemarkt in beweging DE Unie Rense van Dijk

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING 17 september 2013 coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek Agenda 1. Introductie Zuidenwind Ontstaan, doelstelling Actueel project: ontwikkeling

Nadere informatie

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl LTO inzet duurzame energie 1. Verbetering inkomenspositie door (decentrale)energieproductie

Nadere informatie

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 1 Inhoud Duurzame energie in Weert POL en samenwerking Uitgangspunt

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Deel 2: Activiteiten MONITOR

Deel 2: Activiteiten MONITOR Deel 2: Activiteiten MONITOR Deze Monitor gaat over jullie activiteiten met, voor en door bewoners op het gebied van: 1. Inkoop energie 2. Collectieve inkoopacties zonnepanelen 3. Energiebesparingsacties

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

ALV januari Bestuur 040energie

ALV januari Bestuur 040energie ALV januari 2016 Bestuur 040energie 1 Agenda Orde van de vergadering: Opening, Agenda, Notulist Tellen aanwezige stemrechtige deelnemers + machtigingen Notulen vorige ALV jan. 2015 Bestuursverslag 2015

Nadere informatie

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 4.000 woningen te verduurzamen. Onder

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 INFOBOEKJE WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 Welkom WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 AGENDA 1. Opening 2. Wat is WeertEnergie? Peter Gloudi 3. Inkoopactie zonnepanelen en zonneboilers

Nadere informatie

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014 1 AGENDA 20.00 uur 1. Welkom / opening 2. Kort voorstelrondje 3. Inventarisatie van initiatieven die aanwezigen graag willen bespreken 4. Vaststellen agenda 5. Korte presentatie Duurzaam Hilversum & Hilversum

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn Algemene Leden Vergadering Woensdag 25-jan-2017 20:00 in De Jister Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag 5. Financieel verslag 6. Vaststellen

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam ProjectManagement Bureau Joost de Valk Noodzaak en ambitie Klimaatbeleid Amsterdam: forse CO 2 reductie 40% in 2025 en klimaatneutraal bouwen en gemeentegebouwen

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Kruishoutem energieneutraal. i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen Energielandschap December 2015

Kruishoutem energieneutraal. i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen Energielandschap December 2015 Kruishoutem energieneutraal i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen Energielandschap December 2015 Oost-Vlaanderen Energielandschap!Oost-Vlaanderen ombouwen tot een volwaardig energielandschap Hernieuwbare Energiescan

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Inhoud 1. Maak van uw gemeente een Energieke Regio... 2 2. De start... 3 3. Het vervolg... 4 4. Aanbod... 5 1 1. Maak van uw gemeente een Energieke

Nadere informatie

Endura. Samen duurzaam

Endura. Samen duurzaam Endura Samen duurzaam December 2016 Onze naam Endura is de lokale energiecoöperatie voor Harderwijk en Hierden. Onze naam staat voor duurzaamheid en uithoudingsvermogen. p.2 / December 2016 Wim Sederel

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Gerben van Lunteren, Feike van der Zandt, Aernoud Olde, Renske den Exter, Raoul Santibanez Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal

Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal 1 Intentie Bedrijvenkring Veenendaal, de coöperatieve verenigingen van Ondernemend Veenendaal, de deelnemende bedrijven en de gemeente Veenendaal

Nadere informatie

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z075167D42B* Geachte raad, Registratienummer : Z -16-69161 / 8211 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder : Wethouder Van der Vlugt Raadsvergadering

Nadere informatie

Algemene informatie Energie Gilze Rijen

Algemene informatie Energie Gilze Rijen Algemene informatie Energie Gilze Rijen Aanleiding. Op bescheiden schaal, doch onweerlegbaar in toenemende mate vindt er in de samenleving een ontwikkeling plaats in het denken van burgers op welke wijze

Nadere informatie

De Energiecoördinator

De Energiecoördinator De Energiecoördinator Samenwerkende partijen Presentatie Slotmanifestatie 18-09 Presentatie Slotmanifestatie 18-09 Historie Waarom energiecoördinator? Presentatie Slotmanifestatie 18-09 Presentatie Slotmanifestatie

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie Gemeente Reusel-De Mierden Stand van zaken Klimaatvisie 20 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Opening door wethouder 2. Tot stand koming Klimaatvisie 3. Wat is er bereikt? 4. Wat is er nog nodig? 5. Wat is de

Nadere informatie

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL 2013 www.hieropgewekt.nl twitter: @hieropgewekt #energypit Handout businessplan dea Energy Pit -12 april 2013 Profiel dea is een energiecoöperatie

Nadere informatie

3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015

3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015 3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015 Zie de leidraad op www.zondeventer.nl Waarom zonne-energie Wat is zonne-energie Kengetallen Opbrengst zonne-energie Stappenplan Componenten Plaatsing Turnkey

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE

INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE 1. Rol van de gemeente bij het opzetten en ondersteunen van lokale duurzame energie initiatieven. 2. Onderzoek naar de mogelijkheden plaatsing

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

Ontbijtbijeenkomst GRIC Gilze en Rijen 16 september 2015

Ontbijtbijeenkomst GRIC Gilze en Rijen 16 september 2015 Ontbijtbijeenkomst GRIC Gilze en Rijen 16 september 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in Gilze en Rijen? ons

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2013

groene energie JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Inhoud Energietransitie zet door Over Morgen Groene Energie Missie Visie Hoe doen we dat Organisatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Resultaten van 2013 Inkoop groene energie Lokale

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Stichting Hooghalen Duurzaam 1. Introductie, doelstelling en ambities 2. Werkgroep Collectiviteit 3. Collectieve

Nadere informatie

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN 01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / VOORWAARDEN 05 / VERVOLGSTAPPEN 06 / VRAGEN AANLEIDING Ambitie Capelle aan den IJssel Energieneutraal

Nadere informatie

Stichting Solar Tiel. Plan van aanpak. 20 januari 2016 Zonnepanelen voor de Tielse sportverenigingen

Stichting Solar Tiel. Plan van aanpak. 20 januari 2016 Zonnepanelen voor de Tielse sportverenigingen Stichting Solar Tiel Plan van aanpak 20 januari 2016 Zonnepanelen voor de Tielse sportverenigingen Inleiding Binnen de Gemeente Tiel zijn vele sportverenigingen actief. Diverse verenigingen maken gebruik

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 1 edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2016: het edup

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf 1 NAMENS WETHOUDER TON ANCION VAN HARTE WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND PV- PROJECT Duurzame Verlichting Landgraaf PROJECTLEIDER GEMEENTE LANDGRAAF: RONALD BOUWERS ALGEMEEN Een van de milieu ambities van

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Presentatie 18 dec. VV. Berkum Eddy Bramer

Nadere informatie

presentatie over Zonnedak Holthuizen

presentatie over Zonnedak Holthuizen presentatie over Zonnedak Holthuizen 13 maart 2017 1 Zonnedak Holthuizen INHOUD presentatie: 1. introductie (FvH) 2. wat is en wat doet AGEM? (RK) 3. praktijkervaring met zonnedaken (RK) 4. Zonnedak Holthuizen

Nadere informatie

Duurzaam Montfoort. Forum Samenleving. 21 maart

Duurzaam Montfoort. Forum Samenleving. 21 maart Duurzaam Montfoort Forum Samenleving 1 21 maart 2017 Wat doen we Duurzaam Montfoort stelt zich als taak betrokken partijen: bewust te maken van het onderwerp duurzaamheid en energie, te informeren en met

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014)

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) AH 1874 2014Z04158 van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 1621 1 Is er een

Nadere informatie

Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer?

Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer? Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer? Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid? 1 Wie wil er geen energie besparen? Hoewel het er vaak niet van komt,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o.

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. Informatiebijeenkomst SpoorZon 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. We zitten op het goede spoor Agenda De aanloop Waarom doen? Win-Win Zo werkt Coöperatie SpoorZon Wat hebben we bereikt? Wat betekent

Nadere informatie

ROMS interieur & display makers

ROMS interieur & display makers Gespreksverslag januari 2013 Duurzaamheid ROMS interieur & display makers Waarderveldseweg 97 Dhr. O. Meijer 023-5347284 oscar@roms.nl Rinco Bakker 06 532 95 684 energiecoach@parkmanagement.nl Aanleiding:

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

Heel Apeldoorn Groen Jaarplan 2015

Heel Apeldoorn Groen Jaarplan 2015 Heel Apeldoorn Groen Jaarplan 2015 1 Voorwoord Het jaarplan in plaatjes De plannen voor 2015 kort en krachtig. Geen lange stukken tekst maar in een aantal illustratieve figuren hopen we dat je een goed

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

: Betaalbaar, eigen en duurzaam

: Betaalbaar, eigen en duurzaam Energie Dongen, informatie voor de 1 e algemene ledenvergadering 6 juni 2012: Locatie Tijd : Cammeleur : 19.30u Inhoud van deze notitie: 1. Agenda van de avond 2. Samenvatting Plan van Aanpak 3. Uitleg

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda 1. Breda DuurSaam Breda DuurSaam is een onafhankelijke coöperatie die projecten opzet, begeleidt en uitvoert die bijdragen aan een volhoudbare, leefbare en gezonde Bredase samenleving. Deze projecten richten

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Raadsvergadering, 10 december 2013 Voorstel aan de Raad Nr.: 20131210 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 19 november 2013 Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Ik krijg ENERGIE van dea

Ik krijg ENERGIE van dea Ik krijg ENERGIE van dea Jaarplan 2014 1 Voorwoord Het jaarplan in plaatjes De plannen voor 2014 kort en krachtig. Geen lange stukken tekst maar in een aantal illustratieve platen hopen we dat je een goed

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Coöperatie Waalre Energie Lokaal. Waalre, 28 november 2012

Voorlichtingsbijeenkomst Coöperatie Waalre Energie Lokaal. Waalre, 28 november 2012 Voorlichtingsbijeenkomst Coöperatie Waalre Energie Lokaal Waalre, 28 november 2012 Pieter Brouwers Voorzitter Agenda Doel van deze avond Hoe is de coöperatie geboren Wat kan er momenteel op het gebied

Nadere informatie

Zonnig huren Boxtel In 10 weken op 100 woningen 1000 zonnepanelen! Woonstichting St. Joseph Energie coöperatie Boxtel

Zonnig huren Boxtel In 10 weken op 100 woningen 1000 zonnepanelen! Woonstichting St. Joseph Energie coöperatie Boxtel Zonnig huren Boxtel In 10 weken op 100 woningen 1000 zonnepanelen! Woonstichting St. Joseph Energie coöperatie Boxtel U bespaart samen al energie! 4000 3500 3520 3614 3604 3420 3316 Bijna 10% besparing

Nadere informatie

Dan op een ander dak!

Dan op een ander dak! Geen zonnepanelen op eigen dak? Dan op een ander dak! Een initiatief van Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is burgerinitiatief Buurtbewoners kopen gezamenlijk zonnepanelen Op

Nadere informatie

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder?

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Enexis: Wij brengen energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Enexis: Een rijke historie IJsselmij Frigem EGD Ruil verzorgingsgebied

Nadere informatie

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Uitgangspunt Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen participeren in duurzaamheids-

Nadere informatie

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

7-PUNTENPLAN 2013-2014

7-PUNTENPLAN 2013-2014 7-PUNTENPLAN 2013-2014 oplegger bij het meerjarig actieplan DUURZAME WADDENEILANDEN OP WEG NAAR EEN ENERGIEKE TOEKOMST IN 2020 1 1. Inleiding Dit 7-punten plan is een oplegger bij het meerjarig actieplan

Nadere informatie

Delft Energie coöperatie

Delft Energie coöperatie presentatie Delft Energie wie zijn wij presentatie Zonne-Strijp Arthur Hilgersom - Wouter Deen 22 februari 2017 1. Even voorstellen 2. Widar in de Zon 3. Duurzaamheidseducatie 4. Duurzaamheidsadvies 5.

Nadere informatie

Hands on energiescan sportverenigingen. Energiek vooruit 18 september 2014

Hands on energiescan sportverenigingen. Energiek vooruit 18 september 2014 Hands on energiescan sportverenigingen Energiek vooruit 18 september 2014 Inhoud 1. Wat houdt de scan in? 2. Uitkomst van de scan 3. Aandacht voor financiering 4. Workshop 1. Wat houdt de scan in? Intake

Nadere informatie

MEI Westerkwartier 4 april 2011

MEI Westerkwartier 4 april 2011 Duurzame Energie veranderingen in de markt van Photo Voltaische systemen (PV) MEI Westerkwartier 4 april 2011 Frans Debets Duurzame energie 4 redenen om het te ontwikkelen 1. Klimaatbeleid, CO2 reductie

Nadere informatie

WIJKAANPAK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM

WIJKAANPAK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM OVER BERKUM Geschiedenis en ligging Berkum is een grote wijk in het oosten van Zwolle. Ten oosten van Berkum stroomt de rivier

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

Jason Young Projectmanager, Alliander Energiebesparing Tjalle Weekenborg Consultant, Alliander IT Energietransitie

Jason Young Projectmanager, Alliander Energiebesparing Tjalle Weekenborg Consultant, Alliander IT Energietransitie Jason Young Projectmanager, Alliander Energiebesparing Tjalle Weekenborg Consultant, Alliander IT Energietransitie 12 november 2012 Agenda Intro Energieaandeel Zoektocht naar klantbehoefte nav Energieakkoord

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder.

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder. MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO 2 prestatieladder nieuwsbrief MDB en SSC Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 prestatieladder. Scope 1, directe CO 2emissies door aardgas,

Nadere informatie