Goederen. (Inkoop) Kennisontwikkeling & kennis uitwisseling. Diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goederen. (Inkoop) Kennisontwikkeling & kennis uitwisseling. Diensten"

Transcriptie

1 1. Uitstraling intern 1. Duurzaam aanbestedingsbeleid/inkoopbeleid 2. Communiceren over duurzaamheid 3. Inkoopvoorwaarden bijv. 50% materiaal verduurzamen 4. Verlagen mondiale voerafdruk bijv. reduceren autokilometers bijv. energiebesparing bijv. Papierverbruik 2. Imago extern bijv. communiceren over duurzame inkoop 3. Bewustzijn biodiversiteit 4. Inspireren stakeholders Kennisontwikkeling & kennis uitwisseling 1. Duurzaamheidbeleid energetisch beleid reduceren CO 2 uitstoot verbeteren energielabels optimaliseren ingrepen 2. Energetische maatregelen bijv. vervanging CV ketels bijv. isoleren daken, gevels, vloer, glas 3. Nieuwbouw verhogen van de minimale kwaliteit 4. Innovatieve technieken 1. Communiceren over duurzaamheid bijv. communiceren over energiebesparing bijv. voorlichting 2. gedrag 3. Woonlasten 4. Lokale energie coöperatie 5. Gezond binnenklimaat

2 Aert Swaens 1. Kantoor van Aert Swaens is voorzien van een WKO-installatie. Bezig met het opstellen van een integraal duurzaamheidsbeleid voor vastgoed. Beleid voor andere bedrijfsonderdelen volgt in een later stadium. 2. In jaarverslag is een artikel opgenomen over de uitvoering van het energiebeleid. In jaarverslag komt ook deelname Aert Swaens aan werkgroep Energie Neutraal Wonen in Brainport (Enwib) aan bod. 1. In het programma van eisen (voor nieuwbouw) is opgenomen dat FSC-hout is vereist. 3. In het groot onderhoud van 228 eengezinswoningen worden zwaluwpannen toegepast voor de gierzwaluw. 4. Aert Swaens maakt deel uit van werkgroep Energie Neutraal Wonen in Brainport (Enwib), om als doel energieneutraal bouwen te bevorderen. 4. De kilometervergoeding woon-werk verkeer is begrensd op max. 25 km enkele reis, Daarnaast wordt bij een nieuwe auto van de zaak gekozen voor een hybride auto of een auto met een A- of B-label. 1. Bezig met het opstellen van integraal duurzaamheidsbeleid op basis van GPR-gebouw. Doelen in energiebeleidsplan ( ) voor de bestaande voorraad: beperken woonlasten verbeteren concurrentiepositie bestaande bouw t.o.v. nieuwbouw eind 2012 woningen gemiddeld label C uitvoering wordt gecombineerd met planmatig en grootonderhoud, budget periode ,3 miljoen 2. Planmatig onderhoud: vooral geïnvesteerd in HR++ glas & kierdichting. Groot onderhoud: hele schil waar nodig verbeterd (spouw, dak & vloer). 1. Aert Swaens heeft een voorbeeld project ontwikkeld om huurders te informeren over energieneutraal wonen (Energyhouse). 3. Een van de doelen van het energiebeleid is het beperken van de woonlasten. 5. Verbeteren van bouwfysische kwaliteit en comfort wordt specifiek benoemd in het energiebeleidsplan. 4. Samen met enkele marktpartijen proef opgezet waarbij een woning is gebouwd die enerzijds energieneutraal is en anderzijds voorziet in de eigen energievoorziening. Deze woning is dan los te koppelen van het energienet.

3 1. Kantoor van AlleeWonen Roosendaal maakt gebruikt van WKO en licht in beide vestigingen op bewegingssensoren. Printers staan standaard op zwart/wit en dubbelzijdig printen. 2. Communicatie in de jaarverslagen 2010/2011 is gericht op externe communicatie. 3. Groene stroomcontracten, FSC-papier. 4. Vergoeding van woon-werk kilometers is beperkt tot 60 km enkele reis. (medewerkers hebben de beschikking voor (korte) zakelijke km over een elektrische bedrijfsscooter, een fiets of anders een zuinige auto. 1. AlleeWonen heeft een Programma van Eisen waarin haar duurzaamheidsambitie is verwerkt. De GPR-tool met de duurzaamheidsaspecten is gebruikt als basis. Wel is het FSC hout convenant ondertekend. Echter is de implementatie hiervan nog niet goed ingericht 2. AlleeWonen profileert zich vooral op het gebied van toepassen van innovatie technieken. Het bouwen en renoveren op passiefhuis niveau heeft veel publiciteit gegeneerd. Daarnaast maakt AlleeWonen duidelijk dat het in eerste instantie gaat om het beperken van de woonlasten. 4. Project Kroeven (passiefhuis) is een landelijk voorbeeldproject. 1. AlleeWonen volgt landelijke convenanten m.b.t. energiereductie. Dit is vastgelegd in lokale prestatieafspraken met de gemeenten in beide vestigingen. Voorwaarde van energiebesparingspakketten is dat bewoners meebetalen aan investering. Effecten op woonlasten zijn leidend bij keuzes. In het financieel afwegingskader heeft energiebesparing hoge prioriteit. Bestaande bouw gaat voor nieuwbouw. Speciale aandacht voor het versneld afbouwen van de F en G labels. 2. Zie boven. 1. Adviesgesprekken bij Het Punt over energiebesparing, voorlichting bij woningaanbieding, organiseren energiemarkt. Toepassen (en ontwikkelen) communicatiemodel energielasten. 2. Interesse voor gedragsbeïnvloeding van huurders, echter lastig te realiseren. Betrokken bij het Futuraproject Duurzaam Wonen, waar onderzocht is wat effectieve middelen voor gedragsbeïnvloeding zijn. 3. Speerpunt van energiemaatregelen is terugdringen van energielasten voor huurder. 3. In nieuwbouw toepassen van verschillende duurzame technieken (o.a. WKO) bij diverse projecten. Nieuw Programma van Eisen ontwikkeld gebaseerd op GPR-tool met aandacht voor de eisen m.b.t. de duurzaamheidsaspecten. 4. Op grotere schaal toepassen van passiefhuis nieuwbouw en renovatie met toepassing verschillende nieuwe technieken. 4. In 2011 is een duurzaam energiebedrijf (DEE AlleeWonen BV) opgericht om duurzame energie te leveren aan huurders. AlleeWonen doet mee aan haalbaarheidsonderzoek om aan te sluiten op een nog te ontwikkelen biomassacentrale in Breda ter verduurzaming van het bestaande stadsverwarmingsnet. 5. Bij verduurzaming & nieuwbouw aandacht voor gezond binnenklimaat.

4 Casadivers communicatie naar bewoners, ook voor medewerkers. 3. Inkoop van duurzame bouwborden 4. Geen directe acties gemeld in jaarverslagen 2010, 2011 of ondernemingsplan. De kilometervergoeding voor woon-werk verkeer voor medewerkers is beperkt tot 30 km enkele reis. Het gebruik van OV wordt volledig vergoed. Er is geen vergoeding voor zakelijke km onder de 5 km, men wordt geacht op de fiets te gaan. Meer digitaal werken (95% van de medewerkers heeft een I-pad via Casade aangeschaft) en bij printen nu standaard dubbelzijdig als instelling. Intussen 6% minder printertikken, streven is 10% 1. Hebben beleidsuitspraak gedaan bij inkoop hout, alleen FSCgecertificeerd hout. 2. Willen zich profileren als duurzame corporatie om draagvlak te creëren bij huurders en bij maatschappelijke partners. D.m.v. klantpanel wordt gevraagd of Casade gezien wordt als een corporatie die duurzaamheid bevorderd. Andere actie is bv het hebben van duurzame bouwborden bij (nieuw)bouw projecten. 4. Geen gerichte acties, alleen beeldvorming dat Casade beschouwd wil worden als een corporatie die duurzaamheid bevorderd 1. Speerpunten uit het ondernemingsplan: a. CO 2 reductie door vermindering van gasverbruik b. 15% minder in 2014 t.o.v. 2009; c. Aantal woningen met energielabel A t/m C stijgt tot 58% in 2014; d. Positief imago van Casade voor duurzaamheid 2. Oprichting van een woningverbeteringsteam dat bekijkt hoe het budget van 2 miljoen voor duurzame verbeteringen zo goed mogelijk ingezet kan worden. In 2011 zijn 126 woningen voorzien van diverse energiebesparende maatregelen 3. en 4. Bij drie projecten innovatie technieken toepassen. Het gaat hierbij dan om toepassing van WKO installaties en ook wil Casade een passiefhuis project gaan doen. 1. Via Casadivers, bewonersblad, vast item over energiebesparing en het is een terugkerend thema bij het klantenpanel van Casade. Daarnaast hebben ze een huurder van Casade die als duurzaamheidsambassadeur voorlichting geeft. 2. Geen specifieke acties, alleen via communicatie bewustwording creëren 3. De vermindering van het gasverbruik voor CO 2 reductie zorgt ook tot voor woonlasten vermindering. (lager gasverbruik) 4. Plannen voor toepassen van meer WKO in nieuwbouw (500 woningen). Dit betekent uitbreiding van de activiteiten van de Casade Energie BV 5. Geen strikt beleid, wel aandachtspunt in combinatie met wooncomfort bij nieuwbouw en verbetering.

5 1. Domein heeft een logo ontwikkeld (WONENERGIE) waarmee ze communiceren over duurzaamheid. Dit logo dient enerzijds om de missie op het gebied van duurzaamheid uit te dragen, anderzijds het bewustzijn van een duurzame wereld te verhogen voor onze relaties en dus ook onze klanten. 1. Inkoop van vastgoed op basis van ketenintegratie: het integraal verbeteren van het proces met als doel een hogere klanttevredenheid, optimale kennisbenutting en kostenreductie. Daarnaast is in inkoopvoorwaarden specifiek benoemd dat alleen FSC-hout toegepast mag worden. Specifiek een verantwoordelijke voor benoemt die ook implementatie intern oppakt. 4. Domein heeft een logo ontwikkeld (WONENERGIE) waarmee ze communiceren over duurzaamheid. 1. In 2010 gewerkt aan een energie- en duurzaamheidbeleid. Doelstelling: Duurzame woningkwaliteit en 20% CO 2 reductie door: verbeteren energieprestatie, sloop en vervangende nieuwbouw, onderzoek mogelijkheid duurzame energie exploitatie. 2. In 2010 plan van aanpak om in 6 jaar 4300 woningen met label C of lager te voorzien van energiebesparende maatregelen. In 7 pilotprojecten wordt ervaring opgedaan op het gebied van energiebesparende maatregelen. Deze worden aangeboden in combinatie met andere onderhoudswerkzaamheden. Bij deze projecten wordt gestreefd naar label C of B. 1. Naast logo (WONENERGIE) ook veel communicatie via de website over actuele projecten waarbij energiebesparende maatregelen worden toegepast. 4. Onderzoek naar haalbaarheid van een eigen energie exploitatie maatschappij. 5. In een grootonderhoud project met 57 woningen is gebruik gemaakt van vraaggestuurde ventilatie om label B te behalen.

6 1. In het hoofdkantoor zijn diverse energiebesparende maatregelen uitgevoerd (warmtewiel, verlichting HFTL met sensoren en luchtbevochtiging o.b.v. osmose i.p.v. stoom). Binnenkort worden er ook zonnecollectoren op het dak geplaatst. 4. Medewerkers kunnen voor dienstreizen gebruik maken van een dienstauto (klein en zuinig). 1. In moederbestekken is FSC-hout opgenomen. Er heeft een implementatietraject plaatsgevonden, controle is echter nog aandachtspunt. 1. Nog geen apart energiebeleid, wel een aantal doelstellingen: Energiebesparende maatregelen doorvoeren in ca woningen; het terugbrengen van het gasverbruik met min. 20% in 2016; elke nieuwe woning voldoet aan het uitgangspunt van duurzaam bouwen. 2. Opstellen van een plan van aanpak om animo onder huurders te vergroten, bv energiemaatregelen onderdeel te laten uitmaken van planmatig onderhoud, meer maatwerk en het werken met eenheidsprijzen. 3. Voorzetting bouwen volgens convenant duurzaam bouwen. Opstellen van PVE voor duurzaamheid. 4. Warmtepomptechniek verder toepassen waar mogelijk en financieel haalbaar. 1. Er is aandacht voor het thema energiebesparing in diverse artikelen in bewonersblad en op de website. Huurders kregen een folder over de energie besparende maatregelen. In 2010 zijn er verschillende energiemarkten georganiseerd i.s.m. gemeente, waarbij huurders die de markt bezochten, van hun huurwoning het energielabel kregen. 2. Bewustwording van energiebesparing. 3. Energiebesparing levert lagere woonlasten op. Thuisvester zoekt uit of het haalbaar is om 1 nota voor energie en huur richting huurders uit te doen. Ze zoekt hiervoor de samenwerking met energieleveranciers. 5. Aandacht op de website voor gezondheid en binnenmilieu.

7 1. De backoffice verhuist naar Intermezzo (WKO en licht op bewegingssensoren). Medewerkers zijn bekend met het eigen duurzaam energiebedrijf dat voor een aantal nieuwbouwcomplexen warmte/koude levert. De groene parel award 2011 leidde intern tot positieve reacties. 2. Begin 2010 aparte duurzaamheidsuitgave van ons blad voor relaties Blik. In jaarverslagen vormt het thema duurzaamheid een vast onderdeel. Onlangs in het nieuws met eerste renovatielift met A-label. 1. Vastgelegd dat alleen FSC hout toegepast mag worden. In standaardbestek wordt zoveel mogelijk gekozen voor duurzame materialen. 2. Tilburgse corporaties hebben de groene parel award 2011 gewonnen. Deelname aan: Groene Huisvesters, DEPW (duurzame energie projectontwikkeling woningbouw), klimaatschap Tilburg en Energieraad Breda. 4. Bezig met uitwerking van een duurzaam mobiliteitsplan, nog geen nieuw vastgesteld beleid. 4. In Energieraad Breda wordt samen met gemeente, Essent en diverse partijen gewerkt aan goede afstemming van lokaal energiebeleid. Samen met gemeente Tilburg en Tilburgse corporaties klimaatschap Tilburg ontwikkeld met meerdere stedelijke participanten. Doel: onderlinge afstemming t.a.v. duurzame toepassingen. 1. Het energiebeleid heeft 3 doelstellingen: Acceptabele woonlasten; Waarde ontwikkeling en CO 2 neutraal in Toepassing van Trias Energetica. 2. Bij alle groot onderhoudsprojecten streven wij naar verbetering van het energielabel naar B. De zittende huurder betaalt daarvoor nooit meer dan de reëel te verwachten energiebesparing. Geven geen garanties ivm individueel gedrag. 3. Bij nieuwbouw en bij vervangende bouw na sloop worden de doelstellingen uit het energiebeleid getoetst. Geen aanvullende eisen t.o.v. het bouwbesluit; we onderzoeken per project wat het maximaal haalbare is (bv mogelijkheden WKO toepassingen). 4. Innovatieve technieken zijn een middel om de doelstellingen uit het energiebeleid te bereiken. Nu bezig met verkenning mogelijke deelname aan de energiesprong (landelijk project energieneutraal renoveren). 1. Voorlichting bij woningaanbieding, verstrekking van energielabel bij het betrekken van woning. In huisblad voor huurders regelmatig aandacht voor energiebesparing. 2. In 2 pilots wordt gewerkt met een communicatieplan om energie besparende maatregelen te laten volgen door energiebesparende gedrag. Toepassing van slimme meters. 3. Woonlasten is speerpunt van energiebeleid, vanwege draagvlak. De energiebesparing levert minimaal evenveel of meer op dan extra huur. Omdat lage inkomens meer profijt hebben van energiebesparing (vanwege huurtoeslag), wordt gestart complexen met lage inkomens. In Tilburg is dit beleid gekoppeld aan het armoedebeleid. 4. WonenBreburg heeft een Duurzame Energie Exploitatie BV. Daarnaast onderzoekt men i.s.m. Essent en andere partijen de mogelijkheid van een biomassacentrale in Breda. 5. In het energiebeleid is aandacht voor leefklimaat en ventilatie.

8 1. Visie Woonbedrijf m.b.t Duurzaamheid en Energie communiceren TNS: ook intern inzetten om medewerkers warm te krijgen en doelen duurzaamheid nader te definiëren. Bewustwording medewerkers creëren oa door verduurzamen eigen bedrijfsvoering. 2. Communicatieplan in ontwikkeling. 4. Woonbedrijf onderschrijft doel om mondiale voetafdruk te verlagen maar dit is niet uitgedrukt in hoeveelheden; voetafdruk nu en over x- aantal jaar. 1. Inkoop van vastgoed op basis van ketenintegratie: het integraal verbeteren van het proces. Doel: hogere klanttevredenheid, optimale kennisbenutting en kostenreductie. Bewezen technieken toepassen; Grondstoffenbankgedachte vraagt veel van leveranciers maar we willen dit wel ontwikkelen. 2. Communicatieplan in ontwikkeling. 4. Met de gemeente Eindhoven gekeken naar de aanpak van The Natural Step. Woonbedrijf is actief betrokken bij bijeenkomsten (zoals renovatiebeurs, provada) om stakeholders te inspireren op gebied van duurzaamheid en nieuwe manieren van samenwerken. Duurzaam bedrijfsmodel; Klantbelang; Gebiedsgericht aanpakken; Milieubelasting woning gedurende hele LCA. 1. Medio 2012 duurzaamheid strategie vastgesteld. Gebiedsgerichte insteek van belang; Milieubelasting van de woning Bewezen technieken toepassen; Thema s zijn energie, water, materialen en afval en ruimtegebruik; Middels BOEIenD methode verschil tussen IST en SOLL situatie woningen inzichtelijk krijgen. 2. Uitgangspunt is Trias Energetica, zie verder paragraaf 3.1 Strategie duurzaamheid bij Woonbedrijf. Ook 4.1 Presteren naar vermogen; nr Nu nog volgens Bouwbesluit. In 2014 eerste passieve woningen, egz en mgz. Ontwikkelen duurzame woonconcepten nieuwbouw. 4. Alleen bewezen technieken toepassen. 1. Bewustwording creëren door o.a. in 2011 opgerichte klimateams waarin bewoners elkaar coachen op het gebied van energiebesparing. Communicatieplan wordt opgesteld. 2. In een complex is i.s.m. Endinet slimme meters geplaatst om bewoners te informeren over hun energieverbruik en het effect van hun gedrag. 3. Erkennen van stijgende energielasten wat leidt tot stijgende woonlasten. 4. Mogelijkheden aan het onderzoeken. 5. Isoleren betekent ook ventileren. Hier is aandacht voor. Ook communicatie richting bewoners hierover is van belang.

9 1. Een van doelen van het energiebeleid is energiezuinig werken. Het laten rouleren onder medewerkers van een Wattcher om thuis energieverbruik te monitoren. 2. Opstellen energielabel van eigen kantoor en het opstellen van een beleidsplan voor energiebesparing in de bedrijfsvoering. 4. Er wordt gedacht aan: dubbelzijdig printen, het beperken van kleur prints, gerecycled papier, het installeren van LED verlichting, s voorzien van de groene aftiteling en gebruik van auto s met een A- label. Al ondernomen: presentatie van duurzame kerstattentie aan de medewerkers, meedoen aan tender voor de aanschaf van 8 kleine elektrische auto s. 1. FSC-hout wel in moederbestekken maar borging en controle vraag nog aandacht. 2. Meedoen met de dag van de duurzaamheid. 4. In samenwerking met maatschappelijke partners op de dag van de duurzaamheid een recycleactie georganiseerd. 1. Energiebeleid is in ontwikkeling en richt zich op vijf velden: energiebesparing in bestaand vastgoed; energiebesparingen in nieuwbouwwoningen; stimuleren energiezuinig gedrag van huurders; energiezuinig werken; opwekking van duurzame energie. Verantwoordelijk hiervoor is een te benoemen energiecoördinator. 2. In komende 12 jaar verbetering woningen naar minimaal C label. Dit heeft tot gevolg gemid energie index verbetert met 24%, gemid gas en warmteverbruik daalt met 32% en CO 2 uitstoot reduceert met 26%. In 52% vd woningen moeten daarom energiebesparende maatregelen gerealiseerd worden. 3. Per project wordt ism gemeente de GPR ambitie bepaald. 4. Waar mogelijk bij nieuwbouw warmtepompen toepassen. Proefproject met zonneboilers Meegedaan aan het futuraproject duurzaam wonen, over instrumenten om bewonersgedrag te beïnvloeden. Woonpartners heeft regisseursrol bij stimuleren energiezuinig gedrag, twee trajecten ingezet: Energiebewustwordingsprogramma s op basisscholen en bewoners worden bezocht door energieadviseurs De energieadviseurs richten zich vooral op minima omdat daar vermindering van woonlasten het grootste verschil maakt.

10 1. Kantoor is voorzien van een klimaatregelsysteem met vloerverwarming en twee luchtwarmtepompen. Ook is verlichting automatisch geregeld. 3. FSC hout wordt als ongeschreven regel gehanteerd bij inkoop van bijvoorbeeld kozijnwerk Vieya vergoedt als werkgever maximaal 100km per dag woonwerkverkeer. Daarnaast is voor korte afstanden onder werktijd een dienstfiets beschikbaar. 1. Geen apart energiebeleid. Duurzaamheid vertaalt Vieya naar: zorg voor waardebehoud van de woningvoorraad en stedenbouwkundig duurzaam ruimtegebruik, met respect voor historische structuren en een heldere overgang tussen stedelijke en groen-dorpse woonmilieus. Vieya is bezig met het formuleren van een duurzaamheidsbeleid. In de prestatieafspraken met de gemeente Dongen is de afspraak gemaakt om in nieuwbouw een EPC van 0,4 na te streven. 2. Aantal huurwoningen met A t/m C label is in 2011 gestegen tot 1029 (ambitie 2014: 1450). In 2011 zijn bij 107 woningen CV ketels vervangen. Bij ketelvervanging worden altijd HR107 ketels toegepast. 3. In project Reggestraat zijn 42 woningen gerealiseerd met individuele warmtepompinstallaties. In de nieuwbouwwijk Beljaart zijn woningen aangesloten op de collectieve warmtepompinstallatie en voorzien van vloerverwarming en boilers. 4. In de nieuwbouw wordt veelal gewerkt met warmtepompen. 1. Bij de eerste ingebruikname van woningen met nieuwe installaties wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het effectief en efficiënt gebruik van de installatie in kwestie. 3. Duurzaam energieverbruik wordt gekoppeld aan een beperking van 5. - de woonlasten, vanuit de kerntaak betaalbaar wonen mogelijk te maken.

11 1. Bij het ontwerp van het nieuwe kantoor is veel aandacht besteed aan het duurzaamheidsaspect. 2. In 2012 wordt een interne bijeenkomst georganiseerd voor medewerkers met als doel bewustwording over energiebesparing. 4. De kilometervergoeding voor woon-werk verkeer is maximaal 25 km enkele reis. Printers zijn standaard ingesteld op dubbelzijdig afdrukken en alle medewerkers hebben een tablet (ipad) om papierverbruik te verminderen. 1. In moederbestekken staat opgenomen dat FSC-hout vereist is, plannen zijn dit door middel van steekproeven ook te controleren. 2. Geen gerichte acties. 1. Zayaz heeft i.s.m. Huurders belangen vereniging een energiebeleid opgesteld dat in 2012 wordt geïmplementeerd. Ambitie is om alle woningen met label D of slechter te verbeteren. Hierbij wel rekening houdend met de strategie van de woningen. 2. Jaarlijks wordt bij ± 300 woningen het energielabel verbeterd. Bij renovatie verbetert Zayaz de woning tot label B, C of D primair door de schil van de woning beter te isoleren. Bij onderhoud wordt gekozen voor de energetisch meest optimale kwaliteit, dus bij vervangen ketel of glas, een HR-ketel of HR++glas. In 2008 is Zayaz i.s.m. Essent een project gestart om in bestaande woningen apparatuur te plaatsen (bv zonnepanelen) om zelf energie op te wekken, te gebruiken en terug te leveren. Project is afgerond, de data wordt nog verwerkt. 3. Zayaz gaat uit van de wettelijke EPC norm van 0,6 per 1 jan Er is een nieuwbouwproject in voorbereiding waarbij energieneutrale woningen worden gebouwd. 4. Bij diverse nieuwbouwprojecten worden WKO-installaties gebruikt. 1. Deelname aan project Watt n Besparing (gestopt in 2011). Deelnemers kregen energie adviezen en een energie besparingspakket om te stimuleren energiezuiniger te zijn. Bij renovatie worden bewoners geïnformeerd over energiebesparing door verbetering v/d schil v/d woning en door gedrag. Er is ook aandacht voor het binnenklimaat. 2. Beïnvloeden bewoners dmv individuele & groepsgewijze communicatie. 3. Bij renovatie wordt bij energetische verbetering een huurverhoging gevraagd die een afgeleide is van de energielasten. Hierbij wordt goede uitleg gegeven over de woonlasten en wordt een woonlastenwaarborg afgegeven. Zayaz wil in zijn volledige bedrijfsvoering meer sturen op woonlasten c.q. woonquote en dit is bij o.a. het energiebeleid het belangrijkste uitgangspunt. 5. Bij het verbetering energetische kwaliteit van woningen aandacht voor binnenklimaat: bv door controle ventilatiebalans in de woning.

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 2/25 3/25 1. Praktijk van het verleden

Nadere informatie

Duurzaamheid in Boswinkel Oost

Duurzaamheid in Boswinkel Oost Programma Waarom energiezuinig en duurzaam (ver)bouwen? Waarom energiemonitoring Duurzaamheid in Boswinkel Oost Energiemonitoring Velve Lindenhof, Enschede De energiezuinigste wijk van Enschede De uitvraag

Nadere informatie

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Wat loopt er allemaal? Duurzaamheid is: Energiebesparing Gezond wonen

Nadere informatie

Ir. G.N. Sweringa (Truus)

Ir. G.N. Sweringa (Truus) Verduurzaming Woningmarktdebat woningbestand Apeldoorn 15 april 2010 Ir. G.N. Sweringa (Truus) Directeur Bestuurder 7-5-2010 1 MISSIE OFW Het bieden van een kansrijke woon- en leefomgeving voor mensen

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Conceptoplossingen door samenwerking Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Waarom bouwen we zoveel muren en slaan we zo weinig bruggen? Brink Climate Systems 1903 Smederij te Assen 2013 Fabrikant

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Vereniging Amersfoort Bedrijven (VAB) Dinsdag 3 maart 2015

Vereniging Amersfoort Bedrijven (VAB) Dinsdag 3 maart 2015 Vereniging Amersfoort Bedrijven (VAB) Dinsdag 3 maart 2015 Kenniscentrum Duurzaam Bouwen Elke bijdrage is er één Kenniscentrum Duurzaam Bouwen Een unieke samenwerking van Amersfoortse bedrijven die:» Elkaar

Nadere informatie

Oost Flevoland Woondiensten

Oost Flevoland Woondiensten Oost Flevoland Woondiensten Truus Sweringa directeur bestuurder Duurzaam renoveren: van improviseren naar organiseren 22 maart 2012 www.ofw.nl Oost Flevoland Woondiensten Actieve, middelgrote woningcorporatie

Nadere informatie

Energielabels in het beleid van Woonbron

Energielabels in het beleid van Woonbron Energielabels in het beleid van Woonbron 27 november 2007 Fokje Siderius Inhoud Wooncorporatie Woonbron Duurzaam Woonbron Energielabels in beleid Woonbron Wooncorporatie Woonbron Woningcorporatie regio

Nadere informatie

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid.

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid. Van 0-meting tot haalbare business case Meer informatie: www.w-e.nl www.gprsoftware.nl ir. Janny Stevens (stevens@w-e.nl) ir. Saskia van Hulten (hulten@w-e.nl) Wie zijn wij? W/E adviseurs www.w-e.nl Saskia

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst donderdagavond 20 november te Utrecht

StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst donderdagavond 20 november te Utrecht StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst donderdagavond 20 november te Utrecht Stookjerijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Haarlemse huursector Systematiek energielabels Waar gaat

Nadere informatie

SAVE. - Verbeterd wooncomfort, lagere woonlasten -

SAVE. - Verbeterd wooncomfort, lagere woonlasten - SAVE - Verbeterd wooncomfort, lagere woonlasten - Introductie 1 Doelstelling SAVE 2 Proces a b c Communicatie met bewoners Woonlastenmodel Energie index SAVE SAmen VErduurzamen Doelstelling: (1) Woningen

Nadere informatie

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014 Stook je rijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector 29 Oktober 2014 Programma 19.00 uur Inloop 19.30 uur Opening en aanleiding 19.40 uur Presentatie Woonbond, Robert Willé 19.50 uur

Nadere informatie

CONCEPT FACTSHEETS KLIMAATCONTRACT PROVINCIE DRENTHE GEMEENTE HOOGEVEEN Datum: Blad 1 van 5

CONCEPT FACTSHEETS KLIMAATCONTRACT PROVINCIE DRENTHE GEMEENTE HOOGEVEEN Datum: Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 Hoogeveen deelprogramma Diep Onder Drenthe 1. WKO installatie BVG/CH/Raadhuis 2. WKO installatie 1. Een WKO installatie in het BVG/CH/Raadhuis. 2. Duidelijkheid over de haalbaarheid van een

Nadere informatie

Het kan minder! ing. P. Hameetman

Het kan minder! ing. P. Hameetman Het kan minder! ing. P. Hameetman manager innovatie BAM Vastgoed bv Inleiding Afbakening: Presentatie is toegespitst op woningbouw Verdieping van technische mogelijkheden 2 Klimaatakkoord Gemeenten en

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Energieprestaties grondgebonden woningen

Energieprestaties grondgebonden woningen Energieprestaties grondgebonden woningen Meer wooncomfort met minder energie Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Stap voor stap naar minder energiegebruik De overheid stelt steeds scherpere

Nadere informatie

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln 5 Kwaliteit bezit Visie en doelstellingen kwaliteit bezit De kwaliteit van de woning is cruciaal voor het thuisgevoel van de bewoners. We zetten in op verduurzaming van het bezit onder de voorwaarde dat

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. wonen zonder. energierekening

Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. wonen zonder. energierekening Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat wonen zonder energierekening regeltechniek Slimme installatieconcepten voor nieuwbouw en renovatie Vandaag nog beginnen

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Bouwlokalen: Energieplus Bouwen en Renoveren. Haico van Nunen

Bouwlokalen: Energieplus Bouwen en Renoveren. Haico van Nunen : Energieplus Bouwen en Renoveren Haico van Nunen 2013 BOUWHULPGROEP: advies en architectuur Architectuur en stedenbouw: de bestaande stad Advisering: wijk- en locatieontwikkeling Innovatie: energie, milieu

Nadere informatie

De keuze voor duurzaam bouwen

De keuze voor duurzaam bouwen De keuze voor duurzaam bouwen Ad Stas Woonbelang Veghel Wat aan de orde? Woonbelang Veghel beleid duurzaam (ver)bouwen en ervaringen instrumentarium, dilemma s en procesgang duurzaam concept; houtskeletbouw

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Betaalbaarheid en duurzaamheid

Betaalbaarheid en duurzaamheid Bijlage 1 Advies Bewoners Advies Groep Betaalbaarheid en duurzaamheid Juli 2009 John van Veen Senioradviseur WKA Inleiding In de maanden mei en juni is een groep betrokken huurders van Nijestee in een

Nadere informatie

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Vastgoedontwikkeling, Marieke Keyzer, 23-11-2015 Inhoud presentatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Levenscyclusbenadering in de bouw. Winket voor de bouw Tim de Jonge - nov./dec. 2008

Levenscyclusbenadering in de bouw. Winket voor de bouw Tim de Jonge - nov./dec. 2008 Levenscyclusbenadering in de bouw Levenscyclusbenadering in de bouw Levenscyclusbenadering in de bouw Nieuwbouw Renovatie LCC / woonlasten Energie Milieu winket.nl Bouwkosten sturing ontwerp budget projectdefinitie

Nadere informatie

Welkom Themabijeenkomst Gezond Wonen

Welkom Themabijeenkomst Gezond Wonen Welkom Themabijeenkomst Gezond Wonen Gezond Wonen Jetske Thielen Programma Themabijeenkomst Gezond Wonen 12.30 Project Gezond Binnenklimaat (Jetske Thielen) 13.30 Gezond Wonen GGD (Ad Dilven) 14.00 Workshops

Nadere informatie

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak vanuit het besef dat het verstandig is om anders om te gaan met onze aarde. Op het gebied

Nadere informatie

6-11-2012. Nut en noodzaak energieconcepten in renovatie. Visie renovatie & energiezuinigheid. Programma. Renoveren in bestaande bouw

6-11-2012. Nut en noodzaak energieconcepten in renovatie. Visie renovatie & energiezuinigheid. Programma. Renoveren in bestaande bouw Programma Nut en noodzaak energieconcepten in renovatie van visie tot concept renovatie & energiezuinigheid Voorbeeldprojecten Toekomst + gebruiker (bestaande) bouw ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur

Nadere informatie

De waarde van het energielabel voor Woonbron

De waarde van het energielabel voor Woonbron De waarde van het energielabel voor Woonbron Seminar Het Energielabel Nootdorp, 24 april 2008 Rik rashoff, duurzaamheidsambassadeur Woonbron De waarde van het energielabel voor Woonbron Lid Platform Energietransitie

Nadere informatie

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Uitgangspunt Bestaand, oorspronkelijk gebouw had als gebruik een mix aan functies. Dit waren

Nadere informatie

Het energiebeleid van Habeko wonen Martin Bogerd directeur bestuurder.

Het energiebeleid van Habeko wonen Martin Bogerd directeur bestuurder. Verslag bijeenkomst 21 januari 2015 van Stichting Bewonersbelangen Habeko Wonen (SBHW) in samenwerking met Habeko wonen en gastspreekster Antoinette Vunderink van Het Energiehuis over Hoe houd ik mijn

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Topprestaties in energiezuinige bouw

Topprestaties in energiezuinige bouw Topprestaties in energiezuinige bouw Henk Zwartbol Zwartbol Planontwikkeling & Advies Projectmanager herstructurering Stekkenberg West in Groesbeek Het project Sloop/nieuwbouw van 240 sociale huurwoningen

Nadere informatie

Gemeente Arnhem Duurzame woningen. 14 mei 2012

Gemeente Arnhem Duurzame woningen. 14 mei 2012 Gemeente Arnhem Duurzame woningen 14 mei 2012 Beleidsplan Duurzaamheid Input van klanten Input van gemeenten Input van medewerkers Visie en missie Vivare ER-doelen meer Duurzaamheid beter beheersen Woonlasten

Nadere informatie

Conceptoplossingen en samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten

Conceptoplossingen en samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Conceptoplossingen en samenwerking Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Waarom bouwen we zoveel muren en slaan we zo weinig bruggen? Brink Climate Systems 1903 Smederij te Assen 2013 Fabrikant

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

KleurrijkWonen en Duurzaamheid

KleurrijkWonen en Duurzaamheid KleurrijkWonen en Duurzaamheid Definitie: Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar behoeften wordt voorzien zonder de komende generaties deze mogelijkheid te onthouden

Nadere informatie

De Woonmensen is een woonzorgorganisatie

De Woonmensen is een woonzorgorganisatie Bert Stroop Hans Veldman De Woonmensen De Woonmensen De Woonmensen is een woonzorgorganisatie 1 Onze organisatie ruim 250 medewerkers, 200 vrijwilligers producten en diensten voor wonen, zorg & welzijn

Nadere informatie

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Met passie, samenwerken en deskundigheid naar een blijvend duurzaam provincie kantoor

Nadere informatie

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

Energieambities in strategisch voorraadbeleid

Energieambities in strategisch voorraadbeleid TEN KROODE & VAN ZEE ORGANISATIE-ADVISEURS Energieambities in strategisch voorraadbeleid Artikel 090.003 12 februari 2008 In opdracht van SenterNovem Ten Kroode & Van Zee, organisatie-adviseurs www.tkvz.nl

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep Presentatie Voorstellen BVR Groep Uitleg Concepten 2 BVR

Nadere informatie

u kunt er niet omheen

u kunt er niet omheen EPA-W Advies Het energielabel: u kunt er niet omheen Eigenaren van woningen zijn bij de verkoop of verhuur verplicht om een Energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Als erkend EPA-W Adviseur

Nadere informatie

Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel

Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel W2N advies bureau in Drachten Freerk Wiersum Inhoud Deel1 Deel2 - Trias energetica - Verbruik/kosten - Constructie/installatie - Monitoring

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE o o o o Portaal (6x) Bo-Ex Stanleylaan Bo-Ex Livingstonelaan Isolatie Geen Wel Wel Glas enkel Dubbel Dubbel

Nadere informatie

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Energie besparing en woning verbetering voor VvE s sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Onderzoek doen en experimenteren met als doel: Mensen prettig laten wonen, leven en werken Experiment:

Nadere informatie

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Stookjerijk2015 Apeldoorn Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Onderdelen presentatie Doel Stookjerijk Beleid SER akkoord 2013 Actuele

Nadere informatie

Energielabels en gemeenten. Pieter Biemans Programmamanager energie & klimaat Gemeente Tilburg

Energielabels en gemeenten. Pieter Biemans Programmamanager energie & klimaat Gemeente Tilburg Energielabels en gemeenten Pieter Biemans Programmamanager energie & klimaat Gemeente Tilburg Inhoud Energie- en klimaatbeleid in Tilburg Rol gemeente m.b.t. EPBD/energielabel Eigen organisatie Particulieren

Nadere informatie

Energietransitie bij Renovatie

Energietransitie bij Renovatie Energietransitie bij Renovatie Ir. Frans de Haas de Haas & Partners Studiedag Energietransitie bij Renovatie, naar de passief bouwen standaard? 9 oktober 2008 Inhoud 1981 Inhoud 1984 Inhoud 1997 Inhoud

Nadere informatie

Schilindex. Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG. Gerrit Jan Kuiper NII

Schilindex. Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG. Gerrit Jan Kuiper NII Nederlandse Schilindex Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG Gerrit Jan Kuiper 1 Nederlandse Een goede schil is het halve werk 2 Schilindex = logisch denken

Nadere informatie

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Agenda 1. Welkomstwoord voorzitter AH Woon. 2. Huurbeleid 2015 en verder 3. Wat heeft AH Woon gedaan 4. Pauze 5. Er

Nadere informatie

Renoveren Het slimme renovatieconcept. Van VolkerWessels

Renoveren Het slimme renovatieconcept. Van VolkerWessels Renoveren Het slimme renovatieconcept. Van VolkerWessels PlusRenoveren: Eenvoudig, zorgeloos, duurzaam De Nederlandse woningvoorraad slurpt nog altijd energie. Tegelijk blijven de energieprijzen stijgen.

Nadere informatie

Duurzaamheidsaanpak en de Stroomversnelling. Chris Faro Beleidsadviseur Tiwos

Duurzaamheidsaanpak en de Stroomversnelling. Chris Faro Beleidsadviseur Tiwos Duurzaamheidsaanpak en de Stroomversnelling Chris Faro Beleidsadviseur Tiwos Visie Tiwos: betaalbaarheid centraal! Tiwos staat voor betaalbare woonlasten (huur en energie), comfortkeuze is voor rekening

Nadere informatie

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis Winst en comfort uit duurzaamheid Bouw op onze kennis Even voorstellen "Het verschil tussen gewoon en uitzonderlijk is vaak dat kleine beetje extra, waarin samenwerking en krachtenbundeling mijn drijfveer

Nadere informatie

#Welkom op de Wal. #Duurzaam denken en doen PLATFORM VOOR WONEN SPECIAL DUURZAAMHEID

#Welkom op de Wal. #Duurzaam denken en doen PLATFORM VOOR WONEN SPECIAL DUURZAAMHEID W SPECIAL DUURZAAMHEID PLATFORM VOOR WONEN UITGAVE VOOR SAMENWERKINGSPARTNERS VAN WOONBEDRIJF VOORJAAR 2017 WPLATFORM.NL #Duurzaam denken en doen #Welkom op de Wal DUURZAAM DENKEN EN DOEN Ambitie, uitgangspunt

Nadere informatie

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak 2017 ICS Groep 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategische milieu en co2 reductie doelstellingen... 3 Milieu en CO2-reductie doelstellingen 2017... 3 3.

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Welkom Programma Inleiding gemeente Capelle aan den IJssel Toelichting programma naar een duurzame VvE Vragen

Nadere informatie

Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes?

Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes? Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes? Nico Nieboer 3 november 2015 Delft University of Technology Challenge the future Inleiding Presentatie uitkomsten onderzoek naar verbetering energieprestatie

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CORPORATIES: ZONNESTROOM EN

CORPORATIES: ZONNESTROOM EN CORPORATIES: ZONNESTROOM EN -- FINANCIERING Solar Solutions International, 22 maart 2017 Bart Jansen Atrivé WIE IS ATRIVÉ? Adviesbureau op het gebied van Wonen Woningcorporaties & gemeente/overheid Duurzaamheid:

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Datum: donderdag 16 april 2015 Aanvang: 19:00 Traject

Nadere informatie

Stook je rijk 2013. Rondetafel Energiebesparing in de Eindhovense huursector. 25 april 2013

Stook je rijk 2013. Rondetafel Energiebesparing in de Eindhovense huursector. 25 april 2013 Stook je rijk 2013 Rondetafel Energiebesparing in de Eindhovense huursector 25 april 2013 Programma 19.30 uur Inloop 19.45 uur Opening en aanleiding 19.55 uur Vergelijking Eindhovense corporaties 2012

Nadere informatie

Energiesprong Nul op de meter. Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies?

Energiesprong Nul op de meter. Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies? Energiesprong Nul op de meter Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies? Energiesprong Waarom zou je dat willen? omdat de buitenschil lek en tochtig

Nadere informatie

Advies BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid. Portaal Utrecht. mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Advies BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid. Portaal Utrecht. mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 1 BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid Portaal Utrecht 1 mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en centrum Inleiding Op 4 april jongstleden is een groep van veertien huurders van Portaal

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE RAAD

MEDEDELING AAN DE RAAD MEDEDELING AAN DE RAAD Aan: In afschrift aan: Van: Datum: Onderwerp: Registratienr.: Zaaknr.: Bijlage(n): De gemeenteraad De buitengewone leden van de gemeenteraad Wethouder G.J.W. Toonen 14 augustus 2013

Nadere informatie

E + Revital. voor duurzame woonwaarde-ontwikkeling

E + Revital. voor duurzame woonwaarde-ontwikkeling aanbieder (geen aannemer) woonwaarde ontwikkeling directeur Bouwbedrijf EBU Verduurzamen bestaande (huur)woningen: COMPLEX DUUR OVERLAST WAT LEVERT HET OP? Integraal Slim & Snel Ketenintegratie Trias Energetica

Nadere informatie

Hoe kunnen we oudbouw woningen energieneutraal maken?

Hoe kunnen we oudbouw woningen energieneutraal maken? Groen Links Zuid Holland, 11 oktober 2014 Hoe kunnen we oudbouw woningen energieneutraal maken? Lessons learned 20x Energieneutraal Samenwerking Gemeente Den Haag, gemeente Delft en Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

Duurzaam bouwen en renoveren. Wim Gilijamse Lector Duurzame Energievoorziening

Duurzaam bouwen en renoveren. Wim Gilijamse Lector Duurzame Energievoorziening Duurzaam bouwen en renoveren Wim Gilijamse Lector Duurzame Energievoorziening Ontwikkeling energieprestatie woningen 3,5 3 2,5 nieuw bestaand EPC 2 1,5 1 0,5 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2016 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

23-10-2009 MiddenBeemster. Aanpak tussen gemeente en huurders. Duurzaam Woonbron

23-10-2009 MiddenBeemster. Aanpak tussen gemeente en huurders. Duurzaam Woonbron 23-10-2009 MiddenBeemster Aanpak tussen gemeente en huurders Duurzaam Woonbron Even voorstellen Jan Willem Croon, ambassadeur duurzaamheid Woonbron Ir. Bouwkunde TU Delft 10 jaar Stork contracting. 10

Nadere informatie

Op weg naar klimaatneutraal bouwen

Op weg naar klimaatneutraal bouwen Op weg naar klimaatneutraal bouwen Waarom klimaatneutraal bouwen? Klimaatneutraal bouwen Klimaatneutraal bouwen Energieneutraal bouwen CO 2 neutraal bouwen Regelgeving en initiatieven EPBD EPC en Energielabel

Nadere informatie

zoeken naar een bestuurlijke visie op de energietransitie

zoeken naar een bestuurlijke visie op de energietransitie zoeken naar een bestuurlijke visie op de energietransitie Seminar All Electric Woningen Institute for Business Research Arnhem, 2 november 2017 Leon Bobbe, directievoorzitter De Key perspectief aanpak

Nadere informatie

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Energiebesparing Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 ENERGIEBESPARING Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 2007, Nederlandse

Nadere informatie

Ecokosten/waardebenadering in de bouw. Winket bv

Ecokosten/waardebenadering in de bouw. Winket bv Ecokosten/waardebenadering in de bouw Winket bv Tim de Jonge - september 2009 Ecokosten/waardebenadering in de bouw Winket bv Tim de Jonge - juli 2009 Ecokosten/waardebenadering in de bouw Nieuwbouw Renovatie

Nadere informatie

Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0

Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0 Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0 ing. A.F. (André) Kruithof Oktober 2015 Programma Op weg naar 2050: doelstellingen bestaande bouw & nieuwbouw BENG-indicatoren Energiezuinigheid in de

Nadere informatie

Duurzaam omgaan met energie in de bestaande woningvoorraad. KIVI NIRIA Kring Alkmaar 15 maart 2011

Duurzaam omgaan met energie in de bestaande woningvoorraad. KIVI NIRIA Kring Alkmaar 15 maart 2011 Duurzaam omgaan met energie in de bestaande woningvoorraad KIVI NIRIA Kring Alkmaar 15 maart 2011 C.M. Peerdeman 6 okt. 2010 Verven of duurzaam renoveren? De Huidige nieuwbouw wordt door regelgeving en

Nadere informatie

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integrale energiestrategie UU Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integraal en Samen! 2 3-10-2017 Integrale energiestrategie UU Universiteit Utrecht Opgericht in 1636 30.000 studenten en 7.500 medewerkers

Nadere informatie

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 4.000 woningen te verduurzamen. Onder

Nadere informatie

Activiteitenplan Duurzaamheid 2015

Activiteitenplan Duurzaamheid 2015 Activiteitenplan Duurzaamheid 2015 Inhoud 1. Doelstellingen duurzaamheid 2. Activiteiten bij planmatig onderhoud 3. Activiteiten bij installaties 4. Activiteiten bij niet planmatig onderhoud 5. Wijzigingen

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Energie besparen met uw huurders

Energie besparen met uw huurders Energie besparen met uw huurders Mijn e-loket helpt u: uw energiebeleid te communiceren energielabels inzichtelijk te maken CO2 uitstoot met uw huurder te verminderen Mijn e-loket helpt uw huurders: bewust

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Hoe komt energielabel tot stand Relatie (of niet!)

Nadere informatie

Energie Prestatie in beleid en organisatie

Energie Prestatie in beleid en organisatie 1 Energie Prestatie in beleid en organisatie 6 november 2008 2 Patrimonium naoorlogse woningvoorraad ca. 6000 woningen 2/3 gestapelde bouw (galerij en portiek) 1/3 grondgebonden jaarlijks ca. 100 nieuwbouw

Nadere informatie

Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan

Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan 2013-2017 Inleiding In juli 2012 heeft de Woningstichting aan de bewonerscommissies en de huurders formeel advies gevraagd over het ondernemingsplan

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie