Aanbestedingsleidraad Huishoudelijke Hulp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbestedingsleidraad Huishoudelijke Hulp"

Transcriptie

1 1 Aanbestedingsleidraad Huishoudelijke Hulp Leidraad voor de contractering van aanbieders Huishoudelijke Hulp Gemeente Lelystad 20 augustus 2014 Dit document is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring van de gemeente Lelystad.

2 2 Introductie De gemeente Lelystad vindt het belangrijk om de uitvoering van de taak Huishoudelijke Hulp in samenwerking met haar partners vorm en inhoud te geven. De aanbesteding van Huishoudelijke Hulp heeft als doel partners te vinden waarmee op basis van samenwerking en verbetering inhoud gegeven kan worden aan Huishoudelijke Hulp (voorheen Huishoudelijke Hulp 1). De gemeente Lelystad wil alle aanbieders die geïnteresseerd zijn in het leveren van Huishoudelijke Hulp in de gemeente Lelystad uitnodigen om zich in te schrijven voor de aanbesteding voor de levering van Huishoudelijke Hulp in de gemeente Lelystad per 1 januari De gemeente Lelystad heeft ervoor gekozen om de Huishoudelijke Hulp per 1 januari 2015 anders in te richten. Er is gekozen om te gaan werken met resultaatsfinanciering, dat wil zeggen dat aanbieders een bedrag per cliënt krijgen voor het resultaat een schoon en leefbaar huis. Elke aanbieder krijgt per cliënt een vast bedrag per vier weken. Dit bedrag is niet cliëntgebonden maar moet wel worden ingezet om bij de cliënten het resultaat een schoon en leefbaar huis te bewerkstelligen. Dit document wordt aangeduid als aanbestedingsleidraad Huishoudelijke Hulp en geeft alle partijen inzicht in de werking van de Huishoudelijke Hulp, de doelen die de gemeente Lelystad wenst te realiseren met de inzet van Huishoudelijke Hulp, de wijze van contractering en de verschillende stappen in het aanbestedingsproces. Onder voorbehoud: alle data genoemd in dit document zijn indicatief en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. De biedingsleidraad Huishoudelijke Hulp wordt tijdig gecommuniceerd via Tenderned.

3 3 Inhoudsopgave Introductie... 2 Deel 1: Toelichting Huishoudelijke Hulp Een schoon en leefbaar huis Overeenkomst met alle aanbieders Relatie met het Sociaal Wijkteam Bekostiging Persoonsgebonden budget Deel 2: Aanbestedingsproces Het aanbestedingsproces Huishoudelijke Hulp Stap 1. Marktconsultatie Stap 2. Selectiecriteria en overeenkomst worden beschikbaar gesteld Stap 3. Aanbieders tonen aan te voldoen aan de selectiecriteria Stap 4. De gemeente Lelystad beoordeelt de aanbieders op basis van de gestelde selectiecriteria Stap 5. Voorlopige gunning van de aanbieders Huishoudelijke Hulp Communicatie en informatievoorziening... 15

4 Deel 1: Toelichting Huishoudelijke Hulp 4

5 5 1. Een schoon en leefbaar huis Per 1 januari 2015 verlopen de huidige contracten tussen de gemeente Lelystad en de huidige aanbieders voor Huishoudelijke Hulp. Op dit moment wordt de Huishoudelijke Hulp aan cliënten toegekend op basis van geïndiceerde uren. Dit gaat met ingang van 1 januari 2015 veranderen. Indicatie in uren Gemeenten zijn sinds 2007 verantwoordelijk voor het bieden van Huishoudelijke Hulp aan hun inwoners als onderdeel van de compensatieplicht in de Wmo. Hierbij hebben gemeenten veelal de praktijk, zoals die voorheen binnen de AWBZ werd toegepast, overgenomen. De gemeente Lelystad bepaalt in deze praktijk aan de hand van de beperkingen van de cliënt of deze recht heeft op huishoudelijke hulp. Aan de hand van protocollen wordt dit recht vervolgens concreet vertaald in een aantal uren Huishoudelijke Hulp per week. De aanbieder van deze Huishoudelijke Hulp mag vervolgens, veelal wekelijks, tot het maximum van deze indicatie, uren huishoudelijke hulp leveren aan de cliënt. De focus ligt nu sterk op uren en niet zozeer op een beoogd resultaat. Schoon en leefbaar huis Voor de gemeente Lelystad is bovenstaande aanleiding geweest om de overstap te maken per naar een uitvoering waarin het zo efficiënt mogelijk realiseren van het beoogde resultaat centraal staat. Dit resultaat is gedefinieerd als een schoon en leefbaar huis. Hoe dit resultaat wordt bereikt en wat hiervoor van de kant van de aanbieders wordt ingezet, komen cliënt en aanbieder samen overeen. De gemeente Lelystad stelt geen lijst op van activiteiten en prestaties. Het door cliënt en aanbieder afgesproken resultaat staat centraal. Een andere wijziging per ten opzichte van het huidige beleid van Huishoudelijke Hulp is het schrappen van de component Huishoudelijke Hulp 2 (HH2) uit het totale pakket van Huishoudelijke Hulp. HH2, ofwel de regie-component binnen Huishoudelijke Hulp, vormt geen onderdeel meer van deze aanbesteding en is ondergebracht bij de aanbesteding Ondersteuning Thuis. Deze aanbesteding focust zich alleen op Huishoudelijke Hulp 1 (HH1), en omvat die activiteiten die bijdragen aan schoon en leefbaar. Er zal in de toekomst niet meer worden gesproken over HH1 en HH2 maar alleen over Huishoudelijke Hulp. Inzet alfahulpen De gemeente Lelystad wilt de inzet van alfahulpen niet op voorhand uitsluiten maar wilt ook voorkomen dat personeel in loondienst op grote schaal wordt vervangen door alfahulpen. Daarom wordt in de overeenkomst met de aanbieders de bepaling opgenomen dat, als de landelijke regelgeving dit toestaat, een alfahulp mag worden ingezet als een klant of een medewerker daarom vraagt.

6 6 Rol gemeente en aanbieders De gemeente Lelystad bepaalt nog wel de toegang tot de voorziening maar verbindt dit niet langer aan een indicatie in uren. De cliënt ontvangt van de gemeente een beschikking met daarin opgenomen dat de cliënt recht heeft op Huishoudelijke Hulp met het resultaat een schoon en leefbaar huis. Hoe het resultaat een schoon en leefbaar huis wordt bereikt en wat hiervoor van de kant van de aanbieders wordt ingezet, komen cliënt en aanbieder samen overeen. De afspraken hierover worden vervolgens vastgelegd in een zorgplan dat door beide partijen (cliënt en aanbieder) wordt ondertekend en dat bij de gemeente Lelystad wordt aangeleverd. 2. Overeenkomst met aanbieders die voldoen aan eisen gemeente Lelystad De gemeente Lelystad organiseert een aanbestedingsprocedure volgens het zogenoemde Zeeuwse Model. Het Zeeuwse model van aanbesteden onderscheidt zich van reguliere aanbestedingen door het feit dat de gemeente zelf de prijs van de Huishoudelijke Hulp vaststelt. Een ander element is dat een overeenkomst wordt gesloten met aanbieders die voor deze prijs de Huishoudelijke Hulp kunnen leveren en aan de gestelde selectiecriteria voldoen. In de overeenkomst wordt uitgegaan van een vaste prijs per cliënt per maand. Er wordt geen afspraak gemaakt over het aantal uren of het aantal cliënten (er komt dus geen volume-afspraak). De cliënt krijgt inzicht in de gecontracteerde aanbieders, de cliënt kan zelf kiezen voor een aanbieder naar keuze, op deze manier heeft de cliënt een optimale keuzevrijheid. Overeenkomst heeft betrekking op gehele werkgebied gemeente Lelystad; dus geen anders dan ondersteuning thuis en dagbesteding onderscheid naar stadsdelen en/of aandachtsgroepen. Deze Overeenkomst heeft een duur van twee (2) jaar met ingang van 1 januari 2015 tot en met 31 december Daarbij heeft de Gemeente drie (3) keer de optie om de overeenkomst met maximaal één (1) jaar te verlengen.

7 7 3. Relatie met het Sociaal Wijkteam De gemeente Lelystad werkt in de uitvoering van de Wmo met sociale wijkteams. In elk van de vier onderscheiden stadsdelen is een sociaal wijkteam geformeerd. Het sociale wijkteam is onafhankelijk, handelt professioneel autonoom en staat organisatorisch los van de levering van de ondersteuning in de stadsdelen. De gemeente Lelystad hanteert een organisatorische scheiding tussen toegang en uitvoering. De sociale wijkteams zijn verantwoordelijk voor de toegang tot ondersteuning thuis, dagbesteding en huishoudelijke hulp die uit hoofde van de WMO beschikbaar is voor inwoners van de gemeente Lelystad. Het sociaal wijkteam is geen onderdeel van deze aanbestedingsprocedure die leidt tot de contractering van Huishoudelijke Hulp. Wel hebben de sociale wijkteams een belangrijke functie in de toewijzing van huishoudelijke hulp en andere vormen van WMO-ondersteuning. Het sociaal wijkteam heeft een schakelfunctie en biedt zelf geen of zeer kortdurende begeleiding. Daartoe heeft het sociale wijkteam de volgende taken/functies: - informatievoorziening: in het stadsdeel is het sociaal wijkteam het eerste aanspreekpunt voor de inwoners met een mogelijke ondersteuningsvraag. Het sociale wijkteam geeft inwoners met een ondersteuningsbehoefte informatie over mogelijkheden in het stadsdeel. Deze informatie heeft betrekking op alle vormen van ondersteuning (basis, Ondersteuning Thuis, dagbesteding en Huishoudelijke Hulp); - toegang en het opstellen van een ondersteuningsplan: Voor inwoners die zijn aangewezen op Huishoudelijke Hulp stelt het sociaal wijkteam een ondersteuningsplan op. Het is een

8 8 ondersteuningsplan op hoofdlijnen (basis voor doorverwijzing), waarna de concrete invulling (in activiteiten en doelen) wordt ingevuld door de aanbieder van Huishoudelijke Hulp waarvoor de cliënt heeft gekozen. De concrete invulling van het ondersteuningsplan gaat in samenspraak met de cliënt. Het ondersteuningsplan is de basis voor de individuele beschikking van de gemeente, deze beschikking geeft inwoners de mogelijkheid om deze vorm van ondersteuning te verkrijgen. De gemeente Lelystad is verantwoordelijk voor de sociale wijkteams. De gemeente bepaalt het aantal, het werkgebied, de samenstelling en de taken en verantwoordelijkheden van de sociale wijkteams. De gemeente Lelystad werkt op dit moment aan een nadere concretisering van de samenstelling van de teams en de benodigde borging van de kwaliteit en inzet van deelnemers aan het wijkteam. In het ondersteuningsplan is ook ruimte voor andere Wmo-voorzieningen die de cliënt mogelijkerwijs ontvangt te beschrijven; ondersteuning thuis, dagbesteding, hulpmiddelen, woningaanpassingen etc. Het ondersteuningsplan is daarmee een integraal plan. 3.1 Overgang bestaande cliënten Onder verantwoordelijkheid van het Sociaal Wijkteam/de gemeente Lelystad worden er vanaf september 2014 tot en met medio 2015 gesprekken gevoerd met alle huidige cliënten met een ondersteuningsvraag (Ondersteuning Thuis, Dagbesteding en/of Huishoudelijke Hulp). In deze gespreksronde wordt ook de noodzaak van Huishoudelijke Hulp besproken en wordt het vernieuwde ondersteuningsplan op hoofdlijnen opgesteld waarbij geen uren worden afgesproken met de cliënt maar alleen de behoefte (wel of geen Huishoudelijke Hulp). Zodra het Sociaal Wijkteam en de cliënt aangeven dat Huishoudelijke Hulp noodzakelijk is kiest de cliënt een aanbieder naar keuze en gaat deze aanbieder met de cliënt in gesprek over verdere invulling van de Huishoudelijke Hulp waarbij het resultaat een schoon en leefbaar huis centraal staat. Nieuwe cliënten zullen vanaf 1 januari 2015 op bovenstaande wijze worden toe geleidt door het Sociaal Wijkteam en indien Huishoudelijke Hulp noodzakelijk is worden zij doorverwezen naar een aanbieder (naar keuze) voor de levering en de verdere invulling van de Huishoudelijke Hulp.

9 9 4. Bekostiging De gemeente Lelystad kiest voor een resultaatfinanciering bij Huishoudelijke Hulp. De reden hiervoor zijn dat het innovatie bij de zorgaanbieders stimuleert: er wordt één bedrag betaald en slimme, doelmatige vormen van ondersteuning komen ten gunste van de dienstverlening. Daarnaast is het mogelijk om de dienstverlening veel meer flexibel, maatgericht en klantgericht te laten plaatsvinden. De gemeente Lelystad is ook van mening dat resultaatfinanciering ervoor zorgt dat er minder complexe indicering nodig is omdat er geen inschatting wordt gemaakt van de omvang (in tijdseenheden) en daarmee de verantwoording eenvoudiger word: de gemeente trekt zich terug, is regisseur en ziet toe op het resultaat en in hoeverre de afspraak tussen de cliënt en de aanbieder voldoende zijn voor het resultaat een schoon en leefbaar huis. Met het invoeren van een resultaatfinanciering wijzigt dus de huidige financieringssystematiek. Er wordt nog steeds een indicatie gesteld voor ondersteuning, maar het bepalen van de omvang wordt overgelaten aan de aanbieder en cliënt. Deze eerste draagt verantwoordelijkheid voor het realiseren van resultaat: een huis dat schoon en leefbaar is. Nadat een cliënt keuze heeft gemaakt voor een aanbieder van Huishoudelijke Hulp dan krijgt deze per cliënt een vast bedrag per vier weken, dit bedrag is vastgesteld voor 2015 op 182 per cliënt. Dit bedrag wordt aan de aanbieder bevoorschot, het is daarom wel belangrijk dat de aanbieder per periode aangeeft hoeveel nieuwe cliënten er gebruik gaan maken van Huishoudelijke Hulp. Dit bedrag is niet cliëntgebonden maar moet wel worden ingezet om het resultaat een schoon en leefbaar huis te bewerkstelligen. Dit betekent dat dit bedrag een gemiddelde is, waarbij het voor kan komen dat voor de ene cliënt meer geld/tijd moet worden ingezet om dit resultaat te bereiken dan voor andere cliënten, maar in alle gevallen met als het resultaat een schoon en leefbaar huis. Een belangrijk aspect bij het invoeren van een resultaatfinanciering is het bewaken van het kwaliteitsniveau. De gemeente Lelystad vindt het belangrijk dat de aanbieder systematisch werkt aan het verbeteren van de kwaliteit en dit borgt door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk erkend is en gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe audit). In dit kwaliteitssysteem zijn de kwaliteitseisen vanuit de Wmo 2015 en de Overeenkomst Huishoudelijke Hulp geïntegreerd;

10 10 5. Persoonsgebonden budget De client kan ten alle tijden kiezen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Het PGB is persoonsvolgend, dat betekent dat de betreffende cliënt het beschikbare bedrag niet in handen krijgt. Het PGB wordt beheerd door de Sociale VerzekeringsBank (SVB). Het PGB wordt toegekend door de gemeente Lelystad op basis van een aanvraag van de cliënt Het staat de cliënt vervolgens vrij om het beschikbare bedrag naar eigen inzicht in te zetten bij aanbieders of andere hulpverleners. 6. Rol gemeente Lelystad De gemeente Lelystad (of een door de gemeente aangewezen partij) is verantwoordelijk voor de betaling en facturering van de Huishoudelijke Hulp in de gemeente Lelystad. De gemeente Lelystad verstrekt de budgetten aan aanbieders en aanbieders declareren bij de gemeente Lelystad. Daarnaast doet de gemeente Lelystad klanttevredenheidsonderzoeken onder de cliënten die Huishoudelijke Hulp ontvangen. Dit gebeurt op twee manieren, namelijk via telefonische enquêtes maar ook door middel van huisbezoeken aan cliënten. Aanbieders zijn verplicht om mee te werken aan deze onderzoeken.

11 Deel 2: Aanbestedingsproces 11

12 12 7. Het aanbestedingsproces Huishoudelijke Hulp De gemeente Lelystad onderscheidt de volgende stappen in de aanbesteding van de aanbieders van Huishoudelijke Hulp: Stap 1. Marktconsultatie vindt plaats op 27 augustus 2014 Stap 2. Selectiecriteria en concept overeenkomst worden beschikbaar gesteld deadline: 3 september 2014 Stap 3. Aanbieders tonen aan te voldoen aan de selectiecriteria 3 t/m 23 september 2014 Stap 4. Beoordeling deadline: 26 september 2014 Stap 5. Voorlopige gunning deadline: 1 oktober 2014 Deze stappen worden in dit hoofdstuk uitgewerkt. Stap 1. Marktconsultatie Het doel van de marktconsultatie is nadere informatie bieden aan aanbieders en hen te consulteren over de aanpak van aanbesteding, de contractering, de organisatie en de bekostiging van Huishoudelijke Hulp. Aanbieders kunnen in de marktconsultatiebijeenkomst aangeven of de uitvraag werkbaar is, de gemeente attenderen op mogelijke knelpunten en verbeterpunten. Ook is er gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen. Eventuele opmerkingen kunnen zo mogelijk in de definitieve stukken (leidraad, conceptovereenkomst) worden verwerkt.

13 13 Deelname aan de marktconsultatie staat open voor alle partijen. Het betreft een consultatie waarvoor partijen/aanbieders worden uitgenodigd via Tenderned en berichtgeving via de website gemeente Lelystad. Voorwaarde voor deelname aan de consultatie is dat partijen van mening zijn dat zij over de mogelijkheden beschikken om als aanbieder de Huishoudelijke Hulp te kunnen bieden vanaf 1 januari Berichtgeving hierover verloopt via Tenderned en aankondiging is ook te zien op de website van de gemeente Lelystad Ter voorbereiding op deze marktconsultatie stelt de gemeente Lelystad alle conceptdocumenten (aanbestedingsleidraad en de concept overeenkomst) beschikbaar aan partijen via Tenderned. Deelnemers aan de consultatie kunnen op deze documenten mondeling reageren tijdens de marktconsultatiebijeenkomst. Planning stap 1 - In de week van 18 augustus 2014 worden de concept documenten (aanbestedingsleidraad en concept overeenkomst) beschikbaar gesteld via Tenderned. - In de daaropvolgende week wordt een consultatiebijeenkomst georganiseerd (woensdag 27 augustus 2014). Stap 2. Selectiecriteria en overeenkomst worden beschikbaar gesteld Op basis van de marktconsultatie worden de documenten definitief gemaakt. De volgende documenten worden dan aangeboden: aanbestedingsleidraad, de biedingsleidraad en de overeenkomst. Planning stap 2 - Tussen 28 augustus en 3 september 2014 worden alle documenten definitief gemaakt - Uiterlijk 3 september 2014 worden deze documenten gepubliceerd op Tenderned. Stap 3. Aanbieders tonen aan te voldoen aan de selectiecriteria Doel van stap 3 is te komen tot een selectie van partijen die in staat zijn om de Huishoudelijke Hulp volgens de gestelde criteria uit te voeren. Partijen moeten aan de volgende selectiecriteria voldoen: 1. Ingevulde Eigen Verklaring inleveren; 2. Beschikken over Gedragsverklaring Aanbesteden (voorheen VOG); 3. Financieel gezond zijn; 4. Beroepsbekwaamheid en organisatiekracht aantonen.

14 14 Voor deze stap wordt een separate biedingsleidraad opgesteld met een uitgebreide toelichting op deze selectiecriteria. Planning stap 3 - Partijen hebben van 4 tot 23 september 2014 de tijd om, via Tenderned, aan te tonen te voldoen aan de gestelde selectiecriteria. - In deze tussentijd (van 4 tot 16 september 2014) hebben Partijen de kans om vragen te stellen, de Gemeente zal tussentijds vragen beantwoorden middels een Nota van Inlichting. De laatste Nota van Inlichtingen zal verschijnen op 19 september Stap 4. De gemeente Lelystad beoordeelt de aanbieders op basis van de gestelde selectiecriteria Alle aanbieders die voldoen aan de selectiecriteria, zoals gesteld in stap 3 en toegelicht in de separate biedingsleidraad, wordt een contract gegund. Planning stap 4 - Beoordeling door de gemeente Lelystad vindt plaats tussen 24 en 26 september Stap 5. (Voorlopige) gunning van de aanbieders Huishoudelijke Hulp Alle aanbieders die positief worden beoordeeld krijgen een contract voor Huishoudelijke Hulp (voorlopig) gegund. Planning stap 5 - De (voorlopige) gunning wordt uiterlijk 1 oktober 2014 gedaan. - De definitieve gunning vindt plaats na akkoord management. - De start van de opdracht is 1 januari 2015.

15 15 8. Communicatie en informatievoorziening Alle communicatie met betrekking tot de aanbesteding wordt gedaan via Tenderned.

Huishoudelijke Ondersteuning, Gunningfase Openbare aanbesteding TenderNed-kenmerk: Nota van Inlichtingen versie 3 dd

Huishoudelijke Ondersteuning, Gunningfase Openbare aanbesteding TenderNed-kenmerk: Nota van Inlichtingen versie 3 dd Huishoudelijke Ondersteuning, Gunningfase Openbare aanbesteding TenderNed-kenmerk: 45590 Nota van Inlichtingen versie dd 19-09-014 Steller Nr Hfdst Par Bijl Vraag Antwoord 1 F1 Onze organisatie JMS Zorggroep

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo PGB U kiest zelf uw zorgverlener en u moet zelf inschatten / bepalen hoe de zorg wordt verleend. U kunt iemand die u kent inhuren. U maakt zelf de zorgafspraken met de

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

Persoongebonden budget

Persoongebonden budget Persoongebonden budget Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 2 2. Wanneer een pgb? 2 3. Een pgb aanvragen 3 4. Inkopen met een pgb 4 5. Overige regels bij een pgb 5 6. Lijst met begrippen

Nadere informatie

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT HEAD Congres Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT Aanpak inkoop begeleiding / kdv 1. Algemeen: A. 8 gemeenten B. 3.000 cliënten C. 80 aanbieders 2. Interactief proces: A. Projectteam

Nadere informatie

Aanbesteding Dyslexie 2018

Aanbesteding Dyslexie 2018 Aanbesteding Dyslexie 2018 Door Sander Otto, adviseur aanbestedingen Lidwien van Langen, adviseur Marktconsultatie aanbieders Dyslexie Regio Eemland 15 mei 2017 Disclaimer: Alle informatie in de sheets

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg WMO - GEMEENTE Is het al officieel dat de Wmo ingaat op 1 januari 2015? Ja, met dien verstande dat 2015 een overgangsjaar wordt. Verandert het recht op

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voor u ligt het budgetplan Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 3 september 2014 overlegronde 1

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 3 september 2014 overlegronde 1 Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 3 september 2014 overlegronde 1 Hier komt tekst Ingangsdatum 1 januari 2015 Hier komt ook tekst Agenda 9.00 9.15 uur Voorstelronde 9.15 9.30 uur Toelichting op het proces

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 -

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 - Inhoudsopgave 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING - 2-2. GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - 2-3. TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2-4. DUUR, WIJZIGING, EN BEËINDIGING VAN DE ZORGAFSPRAKEN - 3-5. KWALITEIT

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo. Voor: - Ondersteuning thuis - Dagbesteding - Huishoudelijke ondersteuning - Kortdurend verblijf

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo. Voor: - Ondersteuning thuis - Dagbesteding - Huishoudelijke ondersteuning - Kortdurend verblijf PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo Voor: - Ondersteuning thuis - Dagbesteding - Huishoudelijke ondersteuning - Kortdurend verblijf PGB U bepaalt zelf wie bij u de ondersteuning levert. U kunt iemand die

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? 399 2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren. Brochure PGB voor kinderen.indd 1

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren.  Brochure PGB voor kinderen.indd 1 Het Persoonsgebonden budget voor kinderen/jongeren www.jeugdteamzaanstad.nl Brochure PGB voor kinderen.indd 1 10-03-15 16:35 Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 3 2. Wanneer een pgb? 4

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Introductie vragen Wie van u vindt dat de wens van de klant centraal staat? Wie van u vindt dat de wens van de klant ook wat betreft

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-Mail Leidse regio Breestraat Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165192 r.kater@leiden.nl Datum 28 mei Contactpersoon

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? 380 2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening

Nadere informatie

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017 Midden-Delfland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Totstandkoming inkoopkader... 3 1.2 Looptijd inkoopkader... 3 1.3 Verbinding Wmo contracten en Jeugdhulp... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden. budget. voor volwassenen. Sociaal Wijkteam. www.swtzaanstad.nl. welzijn zorg werk wonen inkomen

Het Persoonsgebonden. budget. voor volwassenen. Sociaal Wijkteam. www.swtzaanstad.nl. welzijn zorg werk wonen inkomen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen www.swtzaanstad.nl welzijn zorg werk wonen inkomen Brochure PGB voor volwassennen.indd 1 Sociaal Wijkteam 10-03-15 16:27 Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200 Nota van Inlichtingen Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbesteding Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Nadere informatie

ONTWIKKELTAFEL INKOOP WMO 2018 EN VERDER BELLINGWEDDE / VLAGTWEDDE 11 SEPTEMBER 2017

ONTWIKKELTAFEL INKOOP WMO 2018 EN VERDER BELLINGWEDDE / VLAGTWEDDE 11 SEPTEMBER 2017 ONTWIKKELTAFEL 11-9-2017 INKOOP WMO 2018 EN VERDER BELLINGWEDDE / VLAGTWEDDE 11 SEPTEMBER 2017 AGENDA VERSLAG VAN DE ONTWIKKELTAFEL 17 JULI DISCLAIMER ONTVANGEN HUISWERK PLANNING PROCEDURE PLAN VAN EISEN

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 81712 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Bestuurlijke aanbesteding hulp bij het huishouden 2014 e.v. jaren

Bestuurlijke aanbesteding hulp bij het huishouden 2014 e.v. jaren Bestuurlijke aanbesteding hulp bij het huishouden 2014 e.v. jaren Gemeentebladnummer: 2013/21 Docmannummer: 2013/5701 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller H.

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden HO & Begeleiding

Leveringsvoorwaarden HO & Begeleiding Artikel 1. Begripsomschrijving Algemene voorwaarden = de voorwaarden van Groenoord Zorgt voor de levering van zorg- en dienstverlening, die integraal deel uitmaakt van de bevestiging zorgafspraken. Klant

Nadere informatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief basispresentatie Doelen Doelen 1. geven kort overzicht van voor cliënten belangrijke tendensen 2. toelichten aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief 3. aanreiken

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo)

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo) Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo) U wilt voor uzelf of voor een ander ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Betreft Aanbesteding Hulp bij het Huishouden 2014

Betreft Aanbesteding Hulp bij het Huishouden 2014 Betreft Aanbesteding Hulp bij het Huishouden 2014 Vergaderdatum 11 september 2013 Gemeenteblad 2013 / 45 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Akkoord te gaan met de

Nadere informatie

aanbesteding en inkoop 3D

aanbesteding en inkoop 3D aanbesteding en inkoop 3D 9 juli 2015 1 inleiding In het onderzoeksprogramma dat de Rekenkamer Lansingerland op 20 februari 2015 aan de raad heeft gestuurd, is een onderzoek aangekondigd naar de aanbesteding

Nadere informatie

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg 1 Raad 18 december 2014, punt 20 C7 Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg De Himmelsjek Inleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) gemeente Dalfsen

Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) gemeente Dalfsen secretariaatdmo@minvws.nl Datum: 27 oktober 2014 Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Dalfsen 2015-2016 Geachte mevrouw/mijnheer, De Dalfsen en aanbieders van huishoudelijk hulp dienen hierbij

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Hulp bij het Huishouden (categorie A) De toekomst in de Leidse regio. P. Paardekoper Gemeente Leiderdorp en C. Duyvendak Gemeente Oegstgeest

Hulp bij het Huishouden (categorie A) De toekomst in de Leidse regio. P. Paardekoper Gemeente Leiderdorp en C. Duyvendak Gemeente Oegstgeest 1 Hulp bij het Huishouden (categorie A) De toekomst in de Leidse regio P. Paardekoper Gemeente Leiderdorp en C. Duyvendak Gemeente Oegstgeest 2 Inhoud presentatie Aanleiding Huidige situatie Scenario s

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WMO. 1 december 2015

Informatiebijeenkomst WMO. 1 december 2015 Informatiebijeenkomst WMO 1 december 2015 Agenda Opening wethouder A. Verblakt Doelen, resultaten en Martina Kames/ arrangementen nieuwe WMO Daphne Kagelmaker Bestuurlijk aanbesteden Mariëlle Smeets Proces

Nadere informatie

Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo

Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo Waar vind ik algemene informatie over de Wmo? Op de landelijke website www.info-wmo.nl en de website van de gemeente (www.boxtel.nl/wmo of www.haaren.nl kies

Nadere informatie

Nota - 2. Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT03824. Datum vergadering: 2 3 SEP, 2014 Nota openbaar: Ja

Nota - 2. Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT03824. Datum vergadering: 2 3 SEP, 2014 Nota openbaar: Ja - 2 Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT03824 Datum vergadering: 2 3 SEP, 2014 Nota openbaar: Ja - Onderwerp: Aanbesteding hulp bij het huishouden 2015 Advies: Het bestek voor de inkoop van

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Q&A s definitieve gunning Maatwerkvoorzieningen

Q&A s definitieve gunning Maatwerkvoorzieningen Q&A s definitieve gunning Maatwerkvoorzieningen 1. Wat is het doel van de aanbesteding maatwerkvoorzieningen Wmo2015 en Jeugdwet alle leeftijden? a Door de maatwerkvoorzieningen alle leeftijden aan te

Nadere informatie

OMGAAN MET ALS MEER- SCHALIG- HEID GEMEENTEN OPDRACHT- GEVER ESSAY

OMGAAN MET ALS MEER- SCHALIG- HEID GEMEENTEN OPDRACHT- GEVER ESSAY GEMEENTEN OMGAAN MET ALS MEER- OPDRACHT- SCHALIG- GEVER HEID Straks zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en het welzijn van haar inwoners. Zij moeten dan diensten voor begeleiding,

Nadere informatie

Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente: Boxmeer Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Procedure melding, onderzoek en aanvraag 3 Artikel

Nadere informatie

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Attentiepunt: substitutie Inkopen van

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Wijziging I Artikel 5. Gesprek Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Uitvoering Wmo in 2015

Uitvoering Wmo in 2015 Uitvoering Wmo in 2015 Werkbijeenkomst gemeente Mill en Sint Hubert 11 september 2014 H.J. (Eric) van Maaren Beleidsadviseur Sociaal Domein Werkorganisatie CGM Beleidskaders Wmo 2015 Wettelijk beleid Gemeentelijk

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Uitvoering Motie Aanpak bureaucratie, wachttijden thuiszorg en telefonisch. herindiceren. Informatieronde Gemeenteraad, 8 oktober 2009

Uitvoering Motie Aanpak bureaucratie, wachttijden thuiszorg en telefonisch. herindiceren. Informatieronde Gemeenteraad, 8 oktober 2009 Uitvoering Motie Aanpak bureaucratie, wachttijden thuiszorg en telefonisch herindiceren. Informatieronde Gemeenteraad, 8 oktober 2009 Op 25 juni 2009 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen Opdracht

Nadere informatie

Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo Datum: 19 maart 2014 Auteurs: Marije Klink & Anoek Huigen

Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo Datum: 19 maart 2014 Auteurs: Marije Klink & Anoek Huigen Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Datum: 19 maart 2014 Auteurs: Marije Klink & Anoek Huigen Ontwerp Wmo 2015-2018 Kaders WMO 2015-2018 8 sturingsprincipes Beleidsplan Wmo 2015-2018: 1. Relatie met

Nadere informatie

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 De nieuwe Wmo Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 Hervorming langdurige zorg PowerPoint Op 1 januari 2015 presentatie verdwijnt Lelystad de AWBZ: deel gaat

Nadere informatie

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding Inkoop Wmo 2016 Ambulante ondersteuning & Dagbesteding 19 juni 2015 Introductie Hessel van Kordenoordt Projectleider inkoop Wmo Afdeling Zorg Onderwijs, Jeugd & Zorg (OJZ) Gemeente Amsterdam Voorbehoud

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 6 maart 2007 1 Programma Kennismaking Uitleg door ABVAKABO FNV Uitleg door vertegenwoordiger gemeente Vragen en antwoorden 6 maart 2007 2 Inwerkingtreding 1 januari

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R g6q..ooz Inboeknummer o8bstoo888 Dossiernummer 8.4o88 22 april 2008 Informatienota voor de raad Kennis nemen van Contouren Europese aanbesteding hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl betreft Artikel

Nadere informatie

De contracten voor de (Wmo) dienstverlening hulp bij het huishouden lopen per 1 januari 2018 af. De

De contracten voor de (Wmo) dienstverlening hulp bij het huishouden lopen per 1 januari 2018 af. De Samenvatting De contracten voor de (Wmo) dienstverlening hulp bij het huishouden lopen per 1 januari 2018 af. De opdracht moet daarom opnieuw worden aanbesteed. Gemeenten in de regio Maastricht Heuvelland

Nadere informatie

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013 PowerPoint Expertmeeting presentatie Lelystad AWBZ Juni/ juli 2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern. kern-awbz alleen

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. : 2 december 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : E. de Vries Onderwerp : Transformatie

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Onderwerp Marktconsultatie Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland Geachte heer, mevrouw, Op dinsdag 5 en woensdag 6 april zal de Regio Centraal Gelderland een marktoconsultatie organiseren met betrekking

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Checklist voor de POOL - t.b.v. herindicatiebestand LTP Wijchen

Checklist voor de POOL - t.b.v. herindicatiebestand LTP Wijchen Versie 23 september 2015 Checklist voor de POOL - t.b.v. herindicatiebestand LTP Wijchen Doel: Waar moeten we aan denken bij de afhandeling van aflopende ZIN en PGB s? Wat moeten we doen? Algemene aandachtspunten,

Nadere informatie

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG (Wlz) 2017 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2016 na nota van

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning

Maatschappelijke Ondersteuning Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Maatschappelijke Ondersteuning Contactpersoon J. Tittel Telefoon 14 030 Fax E-mail j.tittel@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo 2015 Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, onder welke voorwaarden u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting.

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Looptijd: Dit interim declaratieprotocol geldt voor de periode

Nadere informatie