RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING"

Transcriptie

1 RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Mei 2011 Definitief 1

2 1. Inleiding Inkoopbeleid en Inkoopproces Inleiding Inkoop versus aanbesteden Organisatie inkoopfunctie Aanleiding en achtergrond van de samenwerking Resultaten samenwerking Inkoopconsulent Ontwikkeling Inkoopbeleid De organisatie van het inkoopproces De resultaten van de samenwerking Rechtmatigheid Conclusies en Aanbevelingen Reactie van het College van Burgemeester en Wethouders Nawoord van de rekenkamercommissie...21 Bijlage 1. Intentieverklaring...22 Bijlage 2. Notitie VIP-project...24 Bijlage 3. Doelstellingen inkoopbeleid gemeente Wijk bij Duurstede...29 Bijlage 4. Uitgangspunten voor het inkoopbeleid Bijlage 5. Beschrijving inkoopproces gemeente Wijk bij Duurstede...31 Bijlage 6. Inkoopactiviteiten Wijk bij Duurstede en Bunnik Bijlage 7. Overzicht drempelbedragen...34 Bijlage 8. Kraljic-Matrix

3 1. Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede werkt op een aantal terreinen samen met andere gemeenten. Redenen voor die samenwerking zijn onder andere het behalen van schaalvoordelen of het waarborgen van de continuïteit van uitvoering van taken. De gemeente Bunnik en Wijk bij Duurstede hebben in 2002 een intentieverklaring getekend waarin zij uitspreken te willen samenwerken op het gebied van het inkoopbeleid, de gezamenlijke inkoop van goederen en diensten en de aanstelling van een inkoopconsulent 1. De rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede heeft een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking met de gemeente Bunnik op het terrein van inkoop en aanbesteden. De rekenkamercommissie wil weten hoe het daarbij staat met de doelmatigheid en doeltreffendheid van die samenwerking. Wat betreft de gemeente Wijk bij Duurstede wil de rekenkamercommissie nagaan in hoeverre inkoop en aanbesteding rechtmatig gebeurt. Meer in het bijzonder wil de commissie proberen de volgende vragen te beantwoorden: 1. Wat zijn de aanleiding en achtergrond van de samenwerking met de gemeente Bunnik op het gebied van inkoop? 2. Is de samenwerking met de gemeente Bunnik wat betreft inkopen en aanbesteden doeltreffend? Welke schaalvoordelen zijn gerealiseerd en welke zijn te verwachten? 3. Is de uitvoering voor zover het de gemeente Wijk bij Duurstede betreft rechtmatig? Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden is het nodig na te gaan of een (gezamenlijk) inkoopbeleid is geformuleerd en vastgesteld en welke (gezamenlijke) doelstellingen zijn bepaald. Zo mogelijk wordt tevens nagegaan of het gezamenlijk inkoopvolume sinds de samenwerking is toegenomen, welke inkopen gezamenlijk plaats vinden en wat de voornemens op dit gebied voor de toekomst zijn. Hierna is in hoofdstuk 2 kort uiteen gezet wat inkoopbeleid en inkoopproces inhouden. Daarna wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan op het ontstaan van samenwerking met de gemeente Bunnik op het terrein van inkoop en aanbesteden. In hoofdstuk 4 is in kaart gebracht welke inkoop- en aanbestedingsactiviteiten gezamenlijk met de gemeente Bunnik hebben plaats gevonden. In dat hoofdstuk is ook de rechtmatigheid van de inkoopactiviteiten door de gemeente Wijk bij Duurstede aan de orde. De rekenkamercommissie heeft contact gezocht met haar collega s in Bunnik met het voorstel het onderzoek gezamenlijk uit te voeren. De rekenkamercommissie Bunnik heeft aangegeven dat een onderzoek naar de samenwerking bij inkoop/aanbesteding thans niet in haar programma paste. Aangezien tijdens de loop van het onderzoek bleek dat het aantal gezamenlijke inkoopactiviteiten van beide gemeenten (nog) gering was in verhouding tot het totale inkoopvolume, heeft de rekenkamercommissie besloten verder af te zien van onderzoek naar de samenwerkingsaspecten en de aandacht te verleggen naar het inkoopbeleid en de inkoopfunctie bij de gemeente Wijk bij Duurstede vanaf de start van de samenwerking tot Intentieverklaring Samenwerkingtussen de gemeente Bunnik en Wijk bij Duurstede op het gebied van inkoopbeleid en cetrale inkoop, d.d. 1 maart 2002 (zie bijlage 1). 3

4 2. Inkoopbeleid en Inkoopproces 2.1. Inleiding Inkoopbeleid is, evenals het beleid voor de overige middelenfuncties (financiën, personeel), bedoeld om een bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen. In bedrijfsmatige termen: het moet bijdragen aan het realiseren van de ondernemingsstrategie en is daar tot op zekere hoogte ook een afgeleide van. Inkoopbeleid heeft betrekking op het inkopen of aanbesteden van leveringen, diensten of werken. Op inkopen en aanbesteden is diverse regelgeving van toepassing, zoals onder ander de Europese aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EC voor leveringen, diensten en werken. Inkopen en aanbestedingen kenmerken zich door het feit dat zij een verplichting en een factuur genereren en er op enig moment betaald moet worden. Inkoop- en aanbestedingsbeleid spelen zich op drie niveaus af. Zoals in onderstaande figuur is aangegeven. Tactische en operationele inkoop samen worden aangeduid als het standaard inkoopproces, dat, naar Van Weele, in het volgende schema is weergegeven. De beschrijving van het inkoopproces Wijk bij Duurstede is opgenomen in bijlage 4. 4

5 2.2. Inkoop versus aanbesteden Inkopen en aanbesteden zijn vergelijkbare activiteiten, maar er is een duidelijk onderscheid. Inkopen is het van externe bronnen betrekken van goederen en diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de bedrijfsprocessen, bij voorkeur tegen de meest gunstige voorwaarden. Kenmerk van inkopen is dat het tot gevolg heeft dat er verplichtingen ontstaan en het (op termijn) facturen van derden genereert. Aanbesteden is een vorm van inkopen waarbij de opdrachtgever zijn eisen specificeert en op transparante en objectieve wijze mogelijke leveranciers benadert. Uit de mogelijke leveranciers selecteert de opdrachtgever degene die het best voldoet aan zijn eisen oftewel de beste aanbieding heeft gedaan. Gegund wordt aan de leverancier of aannemer die de economisch meest voordelige aanbieding of Laagste Prijs heeft aangeboden. Dit zijn de zogenaamde gunningcriteria bij aanbesteden. Deze leverancier krijgt vervolgens de opdracht voor de levering van de (leveringen, diensten of werken)goederen of diensten, in de regel voor een langere periode veelal onder het regime van een raamcontract. Aanbesteden is zo een gestructureerde en geformaliseerde vorm van inkopen. Hierna zal steeds de term inkopen worden gebruikt ook wanneer de term aanbesteden is bedoeld. Om dezelfde reden wordt met het begrip leverancier ook dienstverlener of aannemer bedoeld. Daarnaast wordt in deze rapportage het begrip inkoopfunctie gebruikt en omvat het inkoopen aanbestedingsbeleid en het inkoopproces Organisatie inkoopfunctie De organisatie van inkopen en aanbesteden kent op hoofdlijnen drie varianten. 1. Een centraal model waarbij alle taken en activiteiten bij één organisatieonderdeel zijn ondergebracht en dat in de regel ook beschikt over het benodigde budget voor het doen van de inkopen. 2. Een decentraal model waarbij wat betreft inkoop het decentrale management verantwoordelijk is voor alle taken en activiteiten en de manier waarop die worden uitgevoerd en over het benodigde budget beschikken. 3. Het coördinatie model waarbij wat betreft de inkoop het decentrale management binnen centraal vastgestelde kaders verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken en activiteiten en over het benodigde budget beschikt. Daarbij kan het decentrale management voor advies en ondersteuning een beroep doen op een inkoopcoördinator of adviseur (vgl. de financiële- en personele functie). Boven een bepaald drempelbedrag is een advies van de inkoopcoördinator of adviseur veelal verplicht. In dit model beschikt de inkoopcoördinator of adviseur zelf niet over een budget. Wel is hij verantwoordelijk voor het onderhouden van de centrale kaders, bijvoorbeeld door deze aan te passen aan nationale of Europese wetgeving. Het gecoördineerd inkoopmodel is veruit dominant bij gemeenten in Nederland. 5

6 3. Aanleiding en achtergrond van de samenwerking Aanleiding voor de samenwerking tussen de gemeenten Wijk bij Duurstede en Bunnik is voor een deel het gevolg van ontwikkelingen bij de gemeente Bunnik. Daar vond in januari 2001 een inkooponderzoek plaats dat er toe leidde dat het college van B&W van die gemeente het besluit nam het inkoopproces verder vorm te geven onder andere door het aanstellen van een inkoopconsulent. In Bunnik was bekend dat ook in Wijk bij Duurstede het professionaliseren van de inkoop in de belangstelling stond. Gelet op de schaalgrootte van de gemeente Bunnik en de overeenkomstige problematiek 2 zocht Bunnik samenwerking met Wijk bij Duurstede om het inkoopproces verder gestalte te geven. Wat betreft de schaalgrootte was van belang dat geen van beide gemeenten over voldoende budget beschikte om een voltijds inkoopconsulent aan te stellen. Een aanleiding voor de samenwerking was dus ook gelegen in het personeelsbeleid. Bestuurlijke en ambtelijke contacten leidden tot de conclusie dat samenwerking op het terrein van inkoop gewenst was. De afdelingshoofden facilitaire zaken van beide gemeenten kregen de opdracht een advies voor beide colleges op te stellen over de wenselijke inkoopstructuur, de profielschets voor een inkoopconsulent en de gewenste samenwerking tussen beide gemeenten. Het advies, in de vorm van een notitie, met als titel Verbetering Inkoop Performance (VIP), is deels als een projectopdracht op te vatten en bevat voor beide gemeenten een korte beschrijving van de bestaande en de gewenste situatie met daarnaast een voorstel voor de organisatie van het inkoopproces, de rol van de inkoopconsulent daarin, en een doelstelling en planning van het VIP-project (zie bijlage 2). Verder bevat het advies een taakomschrijving voor de inkoopconsulent en de taken van de budgethouders/vakspecialisten. Op 22 januari 2002 bespreekt het college van Wijk bij Duurstede de aanstelling van een inkoopfunctionaris in samenwerking met de gemeente Bunnik. Het college besluit in te stemmen met het aangaan van een samenwerkingsverband met Bunnik ten behoeve van een tijdelijke aanstelling van een inkoopfunctionaris en aan de raad voor te stellen de noodzakelijke budgetten beschikbaar te stellen ten behoeve van het samenwerkingsproject Verbetering Inkoop Performance. De hiervoor genoemde VIP-notitie is, naast andere documenten, als bijlage bij het collegevoorstel gevoegd. In de samenvattende toelichting op het voorstel aan het college wordt over de notitie opgemerkt: Het gaat m.i. te ver om de notitie inhoudelijk verder te bespreken. Waar het vooral om gaat is het aangeven, dat inkoopbeleid tot fikse voordelen kan leiden (..) en hoe we daarbij als gemeenten iets gezamenlijks kunnen opzetten. 3 Het college stelt de VIP-notitie niet expliciet vast maar stemt wel in met het samenwerkingsproject VIP zoals dat in de notitie is beschreven. Het collegebesluit leidt tot een raadsvoorstel van het college van Wijk bij Duurstede en op 26 februari 2002 besluit de raad om gezamenlijk met de gemeente Bunnik een inkoopfunctionaris aan te trekken voor een proefperiode van 2 tot 3 jaar. De raad stelt ,- beschikbaar voor het wervings- en selectietraject en het realiseren van een extra werkplek. In de toelichting op het voorstel stelt het college het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de samenwerking beperkt blijft tot Bunnik en Wijk bij Duurstede en dat er is gekozen voor een 2 Eind jaren 90 van de vorige eeuw is in Wijk bij Duurstede de Nota Aanbestedingsbeleid vastgesteld. Vervolgens is in 1998 een notitie inkoop opgesteld die in 2000 door het MT werd vastgesteld. 3 Collegevoorstel d.d , afd. Middelen/FZ, pag 2. 6

7 proefperiode zonder daar andere gemeenten reeds op voorhand bij te betrekken. Ook geeft het college aan dat er na afloop van de proefperiode een evaluatie van het project zal plaats vinden. Wat betreft de kostenbesparing stelt het college als meetpunt bij de evaluatie voor dat bij gelijk blijvend volume en dezelfde kwaliteit, de budgetten structureel kunnen worden verlaagd c.q. minder hoeven te worden verhoogd dan de prijsindex. In eerste instantie leggen de gemeenten hun plannen voor samenwerking in een intentieverklaring vast die nader wordt uitgewerkt in een raamovereenkomst centrale inkoop waarin de verdeling van kosten, beëindiging overeenkomst e.d. zijn geregeld en een detacheringsovereenkomst voor de inkoopconsulent. De inkoopconsulent treedt per 1 januari 2003 in dienst bij de gemeente Bunnik en werkt 18 uur per week voor de gemeente Wijk bij Duurstede Vanaf de start van de samenwerking heeft de inkoopconsulent in beide gemeenten dezelfde functieomschrijving en taken en bevoegdheden. Tot op heden is het consulentschap door twee functionarissen vervuld. De grondslag voor de samenwerking vormt nog steeds de hiervoor genoemde raamovereenkomst centrale inkoop en de inkoopconsulent van Bunnik werkt nog steeds op detacheringsbasis voor Wijk bij Duurstede. De inkoopconsulent krijgt, conform punt 10 van de intentieverklaring een projectopdracht zoals die is opgenomen in het advies Verbetering Inkoop Performance. Het project kent drie fasen waarin met name tijdens de derde fase voornemens tot uitvoering moeten komen. In de notitie Verbetering Inkoop Performance is voor deze fase het volgende stappenplan opgenomen 4 : 1. Vanaf september 2002 het opstellen van een inkoopplan, waaronder: Het verankeren van de inkoopethiek in een gedragscode; Het opstellen van algemene inkoopvoorwaarden; Het opstellen van en werken met standaard inkoopcontracten; Het structureren van een programma van eisen; Het profiel van de `ideale leveranciers'; De opzet van een offerteaanvraag; Handreiking voor het beoordelen van offertes. 2. Vaststellen prioriteiten in artikelgroepen; 3. Inventarisatie komende aanschaffingen en/of lopende contracten; 4. Opzeggen lopende contracten (in overleg met budgethouders); 5. Opstellen inkoopactieplan per artikelgroep, (het verder uitwerken van het VIP-project); 6. Vaststellen functionele specificaties t.b.v. raamcontracten; 7. Afsluiten raamcontracten; 8. Opstellen inkoophandboek; 9. (doorlopend) Afsluiten eenmalige contracten. Het stappenplan bevat alle noodzakelijke elementen om, volgens de theorie, inkoopbeleid te realiseren en de inkoopfunctie vorm te geven. Uit de notitie blijkt niet of het uitvoeren van het stappenplan een activiteit van beide gemeenten gezamenlijk zou zijn dan wel dat elke gemeente afzonderlijk dit stappenplan zou doorlopen. In paragraaf 4.3. is aangegeven welke van de in het stappenplan genoemde onderdelen tot op heden zijn gerealiseerd. 4 Concept B&W Notitie Het VIP-project (Verbetering Inkoop Performance), 2001, pag. 4. 7

8 In het kader van dit onderzoek is aan de functionaris, die tot 2008 als inkoopconsulent optrad, de vraag voorgelegd of, en in hoeverre, het bovenstaande stappenplan is uitgevoerd. Tijdens een gesprek op 3 maart heeft hij aangegeven zich niet te kunnen herinneren dat de notitie- VIP, en dus zijn projectopdracht, aan hem is overhandigd; in ieder geval heeft hij de notitie niet herkend als sturingsinstrument. Zijn opdracht was primair de budgethouders te ondersteunen en te adviseren bij hun inkoopactiviteiten Ook voor de huidige inkoopadviseur geldt dat hij niet met de notitie VIP met stappenplan bekend was, maar er pas in het kader van dit onderzoek door de rekenkamercommissie kennis van heeft genomen. 4. Resultaten samenwerking 4.1. Inkoopconsulent Het eerste resultaat van de samenwerking is de aanstelling van een voor beide gemeenten werkzame inkoopconsulent per 1 januari Wat Wijk bij Duurstede betreft ondersteunt en adviseert hij de budgethouders (materiedeskundige ambtenaren) bij de eerste fasen van het inkoopproces, nl. specificeren, selecteren en contracteren; in termen van figuur 1 hiervoor het tactisch niveau. De inkoopconsulent koopt zelf niet(s) in. Daarnaast is de inkoopconsulent verantwoordelijk voor de actualisatie van het inkoopbeleid onder andere met het oog op externe ontwikkelingen zoals EU-regelgeving, de Aanbestedingswet en duurzaam inkopen. Zoals hiervoor is opgemerkt verschilt deze situatie niet van die in Bunnik. In het raadsvoorstel uit 2002 om tot het aanstellen van een inkoopconsulent over te gaan was de clausule opgenomen dat na een proefperiode van twee a drie jaar de samenwerking zou worden geëvalueerd. Na de proefperiode heeft echter geen formele evaluatie plaats gevonden. De inkoopconsulent heeft gedurende de proefperiode ieder kwartaal gerapporteerd aan het toenmalige MT over onder andere de behaalde besparingen (begrote uitgaven versus gerealiseerde inkoopprijzen) als gevolg van zijn activiteiten. Uit die rapportages bleek dat de gerealiseerde besparingen groter waren dan de kosten van de inkoopconsulent. Het bestaansrecht van de inkoopfunctionaris was op die manier voldoende aangetoond en de samenwerking werd gecontinueerd. Dat was tevens aanleiding om zoals in het raadsvoorstel was aangegeven de budgetten minder of niet te corrigeren voor de stijging van de prijsindex. Met andere woorden de budgetten samenhangend met inkoop werden afgeraamd Ontwikkeling Inkoopbeleid De samenwerking tussen de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede heeft vooralsnog niet geleid tot een gemeenschappelijk, door beide betrokken colleges vastgesteld 5, inkoopbeleid. Voor de afzonderlijke gemeenten is door de colleges het inkoopbeleid vastgesteld. Bij de start van de samenwerking zijn geen productgroepen (bijv. bedrijfskleding, kantoorinrichting of -artikelen, voedingsmiddelen, koeriersdiensten) gedefinieerd die vanaf dat moment gezamenlijk zouden worden ingekocht. Beide gemeenten hebben een eigen inkoopbeleid. In Wijk bij Duurstede is dat het laatst in 2005 vastgesteld en per 1 januari 2006 geactualiseerd. Op hoofdlijnen komt het inkoopbeleid van beide gemeenten overeen, maar er zijn enkele verschillen. In 2008 zijn, als onderdeel van 5 De vaststelling van het inkoopbeleid in de gemeente Wijk bij Duurstede is, ingevolge art. 25 van de Financiële Beheersverordening 2006 gemeente Wijk bij Duurstede een bevoegdheid, van het college van B&W. 8

9 het inkoopbeleid, door het college van B&W de algemene inkoopvoorwaarden gemeente Wijk bij Duurstede vastgesteld die van kracht zijn bij leveringen en diensten. Sinds die datum zijn zowel de adviesdrempel, de drempel waarbij inschakeling van de inkoopconsulent noodzakelijk is, de laagste drempel van het inkoopbeleid en de Europese drempelbedragen per december 2008 gewijzigd. Per 1 december 2008 is dit drempelbedrag bij collegebesluit verhoogd van ,- naar ,-. 6 Belangrijke reden voor de aanpassing van het drempelbedrag is de borging van de rechtmatigheid van handelen op advies van de accountant van Wijk bij Duurstede en daarnaast de beschikbare capaciteit van de inkoopconsulent; bij een laag drempelbedrag stijgt de werkvoorraad van de inkoopconsulent aanzienlijk. Een en ander betekent dat inkopen tot een bedrag van ,- niet worden getoetst, in het kader van rechtmatigheid en automatisch rechtmatig zijn; de budgethouder is bevoegd. Hij dient uiteraard wel te voldoen aan de eisen en uitgangspunten van het inkoopbeleid (zie bijlage 3), en is verantwoordelijk voor het inkoopproces, het inkoopdossier en de bewaking van het contract. De kaderstellende documenten (het inkoopbeleid c.a.) zijn voor medewerkers van de gemeente te raadplegen via Binnennet, het gemeentelijk intranet 7. Daar is ook de beschrijving van het inkoopproces te vinden zoals die is opgenomen in bijlage 4. Voor het onderdeel contractbeheer is begin 2011 een procesbeschrijving in concept afgerond. In het Wijkse inkoopbeleid zijn geen concrete doelstellingen opgenomen over te realiseren kostenvoordelen of efficiencywinst. Wat dit aspect betreft luidt de doelstelling: streven naar een hoge mate van uniformiteit, efficiency en effectiviteit 8 en is deze verder niet gekwantificeerd. De centrale coördinatie beperkt zich formeel tot inkopen/aanbestedingen met een waarde van meer dan ,- waar de inschakeling van de inkoopconsulent verplicht, en goedkeuring door het college noodzakelijk, is. Wanneer niet aan die voorwaarden is voldaan, is sprake van een onrechtmatige inkoop. Budgethouders kunnen uiteraard bij bestedingen lager dan het drempelbedrag de inkoopconsulent inschakelen. Voor de jaren 2009 en 2010 is er een registratie van de inkoop-/aanbestedingstrajecten waarbij het verplicht is de inkoopconsulent in te schakelen verplicht, wordt ingeschakeld. Er is geen registratie van verzoeken om advies/ondersteuning bij inkopen beneden het drempelbedrag. in Excel vanaf De gemeente Bunnik heeft deze gedragslijn gevolgd en het drempelbedrag per 1 januari 2009 verhoogd tot ,-. 7 Daarnaast zijn daar de volgende documenten te raadplegen: Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Wijk bij Duurstede Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten Inkoopbeleid Uitgangspunten inkoopbeleid Inkoophandreiking Checklist voor projectondersteuning Wanneer advies inkoopconsulent verplicht? Handreiking Duurzaam inkopen Aanbestedingsreglement voor Werken, ARW Zie voor de overige doelstellingen en uitgangspunten bijlage 1. 9

10 In het kader van dit onderzoek is geprobeerd, onder meer om na te gaan welke zaken wel en niet in concurrentie - waarbij meer dan twee offertes zijn aangevraagd - ingekocht, wat voor het jaar 2010 de verhouding is tussen inkopen met een waarde boven respectievelijk beneden het drempelbedrag van ,-. In het eerste geval is sprake van concurrentie en in het tweede niet (zie bijlage 3). De crediteurenadministratie van de gemeente Wijk bij Duurstede maakt echter geen onderscheid naar het type betaling, zodat het in veel gevallen niet direct duidelijk is of de betaling een bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling, een subsidie, representatiegelden, belasting, contributie of de factuur van een leverancier betreft. Het handmatig uitsplitsen van de bijna 1500 betalingen in 2010 zou in het kader van dit onderzoek onevenredig veel tijd hebben gekost. Daarom is van deze exercitie afgezien. Een registratie van afgesloten contracten op één plaats binnen de organisatie (vergl. de personeelsadministratie) ontbreekt waardoor geen sprake is van een systematisch contractbeheer (zie ook par. 4.3.). Dat heeft tot gevolg dat er onvoldoende inzicht en overzicht bestaat in de momenten waarop contracten expireren, aantallen leveranciers, etc. Dit geldt zowel binnen de gemeente Wijk bij Duurstede als in het samenwerkingsverband met Bunnik. Inmiddels is met de gemeente Bunnik een werkgroep ingesteld om het contractbeheer te systematiseren. In 2010 zijn alle contracten geïnventariseerd. Het voornemen is thans om medio 2011 met behulp van de extra module contractbeheer in bestaande reeds gebruikte applicatie Topdesk binnen de gemeente alle contracten en hun kenmerken (type, expiratiedatum, etc.) te registreren De organisatie van het inkoopproces De organisatie van het inkoopproces in de gemeente Wijk bij Duurstede is in formele zin die van het gecoördineerd inkoopmodel. Het inkoopbeleid 2006 zegt hierover: Conform de gemeentelijke budgetregeling mogen uitsluitend bevoegde ambtenaren geld uitgeven. In het licht van professioneel inkopen worden ambtenaren beschouwd als de materiedeskundigen. en De gemeente heeft gekozen voor een inkoopconsulentschap. De inkoopconsulent koopt niet(s) zelf in maar adviseert de materiedeskundigen. De inkoopconsulent oefent geen rechtstreekse invloed op budgetten uit. In ieder adviestraject waar het protocol op van toepassing is wordt stelselmatig getoetst op doelmatigheid en wetgeving. Deze organisatie van het inkoopproces sluit zo naadloos aan op de keuze van de gemeente voor het integraal management als besturingsfilosofie waarbij binnen centrale kaderstelling (het inkoopbeleid) en coördinatie de integrale manager en budgethouders verantwoordelijk zijn voor, onder andere, de feitelijke inkoop. De budgethouders beheren dan ook het inkoopdossier en de contracten met leveranciers. In de praktijk is het gecoördineerd inkoopmodel dus alleen van toepassing op inkopen die een bedrag van ,- te boven gaan. Het decentraal model (zie par. 2.3.) is van toepassing voor inkopen beneden het drempelbedrag van ,-. Overigens zijn er wat betreft de hoogte van de drempelbedragen en de bijbehorende voorwaarden aanzienlijke verschillen tussen gemeenten. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van drempelbedragen die een aantal willekeurig gekozen gemeenten hanteert. 10

11 4.4. De resultaten van de samenwerking De resultaten van de samenwerking tussen beide gemeenten betreffen zowel de gezamenlijke inkoopactiviteiten van Bunnik en Wijk bij Duurstede als de verdere ontwikkeling van het inkoopproces bij de gemeenten zelf. Gezamenlijke inkoopactiviteiten Wat betreft de gezamenlijke inkoopactiviteiten zijn deze ten behoeve van dit onderzoek door de inkoopconsulent in kaart gebracht vanaf het jaar Uit het overzicht blijkt dat in de periode acht gezamenlijke inkooptrajecten hebben plaats gevonden. Bij de helft van deze trajecten waren meer gemeenten dan Bunnik en Wijk bij Duurstede betrokken, zoals bijvoorbeeld in het geval van de inkoop van energie dat in BRU verband heeft plaats gevonden. De regie van het aanbestedings- of inkoopproces is in die gevallen door een van de betrokken gemeenten of het samenwerkingsverband gevoerd. Van een exclusieve samenwerking Bunnik/Wijk bij Duurstede was in vier gevallen sprake en het betrof steeds een Europese aanbesteding met uitzondering van de aanschaf van de contractenmodule. Daarnaast zijn in breder verband regionaal gezamenlijk aanbestedingen uitgevoerd zoals kantoorartikelen, leerlingenvervoer en schoonmaak. Hiervoor is aangegeven dat het bepalen van het inkoopvolume van de gemeente Wijk bij Duurstede voor één jaar omslachtig en tijdrovend is. Dit geldt des te meer wanneer het de inkoopvolumes van beide gemeenten voor meerdere jaren betreft. De vraag naar de toename van het gezamenlijke inkoopvolume sinds de start van de samenwerking kan daarom in het kader van dit onderzoek niet worden beantwoord. Tot welke besparingen de gezamenlijke inspanningen tot op heden wat betreft de prijs en inkoopkosten hebben geleid kan slechts in enkele gevallen, en dan nog bij benadering, worden aangegeven. In het geval van de aanbesteding van de hulp in de huishouding in het kader van de WMO was overigens niet de prijs, maar een aantal kwaliteitscriteria bepalend bij de keuze voor een leverancier. In het geval van het onlangs afgesloten contract voor drukwerk (zie bijlage 2.) is een prijsvoordeel van 40% behaald door gezamenlijk aan te besteden en de gezamenlijke (Europese) aanbesteding van energie heeft geresulteerd in een naar schatting 30% lager tarief voor gas en elektriciteit in vergelijking met de standaardtarieven. En bij de gezamenlijke regionale aanbesteding kantoorartikelen is een prijsvoordeel van 80% behaald. In bovenstaande gevallen geldt uiteraard wel dat de gerealiseerde besparing tevens afhankelijk is van het feitelijk verbruik. Daarnaast zijn genoemde producten ook duurzaam ingekocht, volgens de duurzaamheidcriteria die door de rijksoverheid zijn vastgesteld. Doordat in het geval van gezamenlijk inkopen/aanbesteden niet iedere gemeente zelfstandig het inkoopproces behoeft te doorlopen treden eveneens besparingen op, maar daar staan kosten tegenover zoals die in verband met het afstemmen van de diverse programma s van eisen. Hier geldt uiteraard dat hoe meer gemeenten deelnemen des te groter het aantal bespaarde ambtelijke uren. Met name de Europese aanbestedingen zoals schoonmaak en energie kunnen 9 Zie bijlage 2 voor een overzicht van de gezamenlijke inkoopactiviteiten in de periode

12 veel ambtelijke capaciteit vragen (opstellen bestek, aankondigen, beantwoorden vragen leveranciers, etc.). Tijdens een Bestuursoverleg op 21 april 2008 hebben beide gemeenten de wens uitgesproken om de gezamenlijke inkoopsamenwerking verder te verbreden en te verdiepen. Een eerste aanzet daartoe is opgenomen in het Plan van Aanpak Synergie inkoopsamenwerking tussen Wijk bij Duurstede en Bunnik. Het plan bevat 6 hoofdactiviteiten om de inkoopsamenwerking te verbeteren en te verdiepen plus een aantal randvoorwaarden, (o.a. commitment van bestuur, management en organisatie, contractbeheer) om synergievoordelen uit de inkoopsamenwerking te realiseren. Eén van de hoofdactiviteiten uit genoemd plan van aanpak betreft het laten uitvoeren van inkoopdiagnose om zo meer inzicht te krijgen in de effecten en (kansen) van de inkoopsamenwerking tussen beide gemeenten en in de gemeenschappelijkheid en het verbeterpotentieel. Deze inkoopdiagnose is in opdracht van beide colleges in 2009 uitgevoerd. Het betreft een zogenaamde Spend Analyse die betrekking heeft op het inkoopvolume van beide gemeenten samen in het jaar De opzet van deze analyse brengt met zich mee dat er voor beide gemeenten afzonderlijk geen conclusies aan kunnen worden verbonden. De rapportage over de Spend Analyse bevat vijf conclusies met betrekking tot de inkoopsamenwerking tussen beide gemeenten. Op basis van die conclusies zijn 5 aanbevelingen geformuleerd gericht op het realiseren van synergievoordelen. De conclusies en aanbevelingen zijn hierna weergegeven: 1. Een eerste conclusie is dat de inkoopquote van beide gemeenten samen vrij hoog is (42%). Dit onderkent het belang van de inkoopfunctie voor beide gemeenten en legitimeert verdere inspanningen op weg naar inkoopsamenwerking. Aanbeveling: Naar aanleiding van dit kwantitatieve onderzoek de mogelijkheden tot inkoopsamenwerking onderstrepen en verder onderzoeken aan de hand van een kwalitatief onderzoek. 2. Het percentage diensten in de gezamenlijke spend is zeer hoog. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door de inhuur van adviezen (productgroep 8 t/m 31) en interim personeel. Aanbeveling: Voor de inhuur van personeel kan een dynamische aanbestedingsvorm worden gekozen. Hierbij kan samenwerking tussen beide gemeenten samen optrekken om synergievoordelen te realiseren. 3. De ABC-analyse geeft een enorm grote groep aan C-leveranciers aan. Om inkoopkosten te verminderen wordt aanbevolen om het aantal leveranciers binnen deze groep te reduceren. Hierbij kan samenwerking een rol spelen. 11 Aanbeveling: Het onderzoeken van de mogelijkheden om het bestand C-leveranciers te reduceren door middel van samenwerking. Standaardisatie en automatisering kan hierbij een rol spelen, zie ook punt De Kraljic-matrix geeft een redelijke groep leveranciers in het hefboomsegment weer. Binnen dit segment kunnen kostenbesparingen worden gerealiseerd door middel van concurrentiestelling Spend Analyse Gemeenten Wijk bij Duurstede en Bunnik. NIC B.V., oktober De grootste groep leveranciers (82%) die slechts 10% van het inkoopvolume vertegenwoordigen. De groep A- leveranciers daarentegen is gering in omvang, maar vertegewoordigt 72% van het inkoopvolume. B-leveranciers vormen een tussencatgorie. 12

13 Aanbeveling: Het analyseren van het leveranciersbestand en de lopende contracten binnen het hefboomsegment. Aan de hand van de uitkomsten het op nieuw in de markt zetten van deze inkoopgroepen, al dan niet door de gemeenten gezamenlijk. 5. De Kraljic-matrix geeft een grote groep productgroepen in het routinesegment weer. Doelstelling bij deze productgroepen is het minimaliseren van bestelkosten. Aanbeveling: Het bestellen van producten binnen het routinesegment op een geautomatiseerde en gestandaardiseerde wijze. Hierbij kunnen beide gemeenten samen optrekken, om uiteindelijk gebruik te maken van dezelfde systemen, om zo synergievoordelen te bereiken. 13 Tot op heden is aanbeveling 4 uitgewerkt voor wat betreft de inventarisatie en analyse van de contracten. Elementen van de overige aanbevelingen zijn uitgewerkt in een plan van aanpak Quick Wins en Investeringen Wijk bij Duurstede en Bunnik. Enkele daarin genoemde aanbestedingen zijn inmiddels uitgevoerd, andere zijn in voorbereiding. Inkoopactiviteiten Wijk bij Duurstede In welke mate het inkoopbeleid en het aanstellen van een inkoopconsulent, een gevolg van de samenwerking met de gemeente Bunnik, tot meer uniformiteit, efficiency en effectiviteit bij inkoop/aanbesteding bij de gemeente Wijk bij Duurstede hebben geleid valt moeilijk na te gaan. Hiervoor is al aangegeven dat geen sprake is van systematisch contractbeheer wat consequenties heeft voor inzicht en overzicht met betrekking kosten, leveranciers, etc. Ook wordt niet periodiek geëvalueerd, bijvoorbeeld aan de hand van een vergelijking van begroot budget voor aanschaffingen versus gerealiseerde inkoopprijzen, of het inkoopbeleid en de inzet van een inkoopconsulent effectief is (beter product/dienst tegen een lagere prijs). Hierna is aangegeven welke onderdelen van de in het stappenplan (zie pag. 8)beschreven producten zijn tot op heden zijn gerealiseerd. 1. Vanaf september 2002 het opstellen van een inkoopplan, waaronder: Het verankeren van de inkoopethiek in een gedragscode; Het opstellen van algemene inkoopvoorwaarden; gerealiseerd in Het opstellen van en werken met standaard inkoopcontracten; Het structureren van een programma van eisen; onderdeel van het Inkoophandboek Het profiel van de `ideale leveranciers'; De opzet van een offerteaanvraag; Handreiking voor het beoordelen van offertes; onderdeel van het Inkoophandboek Vaststellen prioriteiten in artikelgroepen; in het plan van aanpak Quick Wins en Investeringen Wijk bij Duurstede en Bunnik is een aantal artikelgroepen en investeringen gedefinieerd. 3. Inventarisatie komende aanschaffingen en/of lopende contracten; in 2008 is op basis van de meerjarenbegrotingen van Bunnik en Wijk bij Duurstede een gezamenlijk inkoopagenda voor 2009 en 2010 opgesteld; contracten zijn in 2010 geïnventariseerd. 12 De Kraljic-matrix is een instrument voor de analyse van het inkoopportfolio. Aan de hand van twee dimensies invloed op de winst en inkooprisico onderscheidt het instrument in een 2x2 matrix vier soort producten, nl. hefboomproducten, strategische producten, routineproducten en knelpuntproducten. Zie ook bijlage Spend Analyse Gemeenten Wijk bij Duurstede en Bunnik. NIC B.V., oktober 2009, pag

14 4. Opzeggen lopende contracten (in overleg met budgethouders); is niet zozeer een product als wel onderdeel van het reguliere inkoopproces. 5. Opstellen inkoopactieplan per artikelgroep, (het verder uitwerken van het VIP-project); zie punt 2 resp Vaststellen functionele specificaties t.b.v. raamcontracten; 7. Afsluiten raamcontracten; er is een aantal raamcontracten afgesloten. 8. Opstellen inkoophandboek; Inkoophandboek (doorlopend) Afsluiten eenmalige contracten, ); is niet zozeer een product als wel onderdeel van het reguliere inkoopproces Rechtmatigheid Op het punt van de rechtmatigheid van de inkopen/aanbestedingen verricht, als onderdeel van de jaarlijkse interne controle ten behoeve van de jaarrekening (de gemeente periodiek) onderzoek. Voor de laatste maal is in oktober 2010 aan de directie (het college) gerapporteerd over de rechtmatigheid bij inkoop. In het onderzoek zijn uitsluitend aanbestedingen groter dan ,- betrokken, immers inkopen tot een bedrag van ,- zijn per definitie rechtmatig. Aan de hand van 20 steekproeven had de controle betrekking op een bedrag van ,-. De geconstateerde onrechtmatigheden betroffen in totaal een bedrag van ,-, waarvan ,- betrekking had op de kosten van extern personeel. Het laatste vindt met name zijn oorzaak in het feit dat bij de start van de inzet van extern personeel niet duidelijk is (vastgelegd) hoe lang deze inzet zal duren en overeenkomsten worden verlengd waardoor het drempelbedrag van ,- ongemerkt wordt overschreden. Het onderzoek wordt met de volgende conclusies afgesloten: De controle geeft aan dat het inkoop- en aanbestedingsproces niet goed beheerst wordt. Het aantal geconstateerde afwijkingen van het inkoopbeleid geeft reden tot zorgen. De huidige beheersmaatregelen (o.a. verplicht gebruik van B&W-rapport sjablonen boven ) werkt nog niet afdoende. Ook het besef van de consequenties van overtreding inhuur personeel is bij de afdelingshoofden nog niet goed doorgedrongen. Tevens is het advies gegeven aan de betreffende budgethouders om middels een B&W besluit, de rechtmatigheidfouten te laten repareren. Dit is inmiddels gebeurd. In samenwerking met de Controller is een checklist rechtmatigheid Inkoop en Aanbesteden ontwikkeld, deze staat op het Binnennet. In dit verband valt een onderscheid te maken naar interne en externe sancties. Interne sancties zijn vrijwel uitsluitend het in corrigerende zin aanspreken van de betreffende budgethouder(s). Externe sancties kunnen onder andere zijn een oordeelsonthouding door de accountant wat betreft de rechtmatigheid of een claim van een potentiële leverancier die meent niet in de gelegenheid te zijn geweest om mee te dingen naar een opdracht voor levering van product of dienst. Indien de rechter een dergelijke claim toewijst kunnen de opgelegde boetes aanzienlijk zijn. Dit geldt des te meer in het geval van een Europese aanbesteding. 14

15 5. Conclusies en Aanbevelingen Conclusies en Aanbevelingen Het onderzoek naar het gemeentelijk inkoopbeleid, en de samenwerking daarbij met de gemeente Bunnik, is voor de rekenkamercommissie aanleiding voor de volgende conclusies. 1. De afgelopen jaren is het nodige gebeurd op het terrein van inkoop. Dit is terug te zien in de vorm van een vastgesteld inkoopbeleid, handboeken en procedures. Deze informatie is via het intranet voor alle medewerkers toegankelijk. 2. De gemeente Wijk bij Duurstede beschikt over een in 2005 door het college vastgesteld inkoopbeleid. De doelstellingen daarvan zijn weinig concreet geformuleerd wat de beoordeling van de doeltreffendheid ervan bemoeilijkt. Afgezien van enkele afzonderlijke gevallen kan de rekenkamercommissie daarover geen uitspraak doen, bijvoorbeeld over behaalde prijsvoordelen als gevolg van een groter inkoopvolume. 3. De gemeenten Wijk bij Duurstede en Bunnik hebben tot op heden geen gemeenschappelijk inkoopbeleid vastgesteld. 4. De door beide gemeenten gezamenlijk opgestelde VIP-notitie, waarvan de status onduidelijk is maar die wel in de getekende intentieverklaring is genoemd, noemt verscheidene voor het inkoopbeleid noodzakelijke onderdelen waarvan een aantal inmiddels is gerealiseerd. De rekenkamercommissie concludeert dat de realisatie, gerekend vanaf de start van de samenwerking, een lange periode in beslag heeft genomen, bijvoorbeeld het contractbeheer of het benoemen van inkooppakketten. 5. Hoewel dit onderdeel in het raadsvoorstel uit 2002 was opgenomen heeft geen evaluatie aan het einde van de proefperiode plaats gevonden. 6. In 2008 is, op basis van de meerjarenbegroting, een inkoop-/investeringsplanning voor de jaren opgesteld. Enkele onderdelen daarvan zijn gezamenlijk met Bunnik ingekocht/aanbesteed. Daarnaast hebben in samenwerking met diverse regiogemeenten aanbestedingen plaats gevonden. 7. De uitvoering en de resultaten van het inkoopbeleid worden niet gemeten en er worden geen periodieke overzichten gegenereerd en een overall overzicht van de prestaties wat betreft inkoop ontbreekt. 8. In vergelijking met andere gemeenten is het drempelbedrag voor onderhandse aanbesteden, en volstaan kan worden met één offerte, hoog. 9. Uit door het college ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van inkopen blijkt dat met name bij het aantrekken van tijdelijk extern personeel het drempelbedrag wordt overschreden en er sprake is van onrechtmatigheid. Op basis van bovenstaande conclusies doet de rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen aan het college van B&W. 1. Concretiseer de doelstellingen voor het inkoopbeleid, zodat monitoren op efficiency, effectiviteit en rechtmatigheid mogelijk is. 2. Onderzoek, vanuit de gedachte dat inkopen een vak is, voor 1 oktober 2011 of een andere organisatie van de inkoopfunctie doeltreffender kan zijn en tot meer besparingen kan leiden. Bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid van het contractbeheer wat betreft routineproducten bij de inkoopconsulent onder te brengen. 3. Houdt het contractregister actueel, zodat er adequaat bijgestuurd kan worden. 15

16 4. Ontwikkel nog dit jaar een systematiek om de rechtmatigheid bij het aanstellen van tijdelijk extern personeel te borgen. 5. Voeg aan de vereisten van het inkoopbeleid de verplichting toe dat bij onderhandse aanschaffingen boven ,- ten minste drie offertes worden aangevraagd. 6. Bepaal prestatieindicatoren en evalueer periodiek de prestaties op het gebied van inkoop en stuur bij waar nodig. 16

17 6. Reactie van het College van Burgemeester en Wethouders 17

18 18

19 19

20 20

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 13971

\ Raadsvoorstel Zaak 13971 \ Raadsvoorstel Zaak 13971 Onderwerp: Nota Inkoopbeleid gemeente Voerendaal 2015 heid: Portefeuillehouder: Wethouder Leunissen Datum Raad: 18-12-14 Nummer: 2014/13/ \ Samenvatting In mei 2012 is de Nota

Nadere informatie

Inkoopactieplan oktober 2004

Inkoopactieplan oktober 2004 Inkoopactieplan oktober 2004 Opgesteld door: Bestemd voor: Erik van der Kamp (inkoopcoördinator) DT, CMO Inleiding De strategische en commerciële betekenis van inkoop neemt steeds meer toe. Meer dan voor

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten

Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten November 200 COLOFON Samenstelling Carla Vianen Masja van

Nadere informatie

Van bestellen naar inkopen

Van bestellen naar inkopen Van bestellen naar inkopen onderzoek naar de inkoopfunctie bij de gemeente Doetinchem verkorte versie Onderzoeksgegevens, bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Doetinchem oktober 2005

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

===========================================================================

=========================================================================== Bijlage: behorende bij de nieuwe Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Hilversum 2011-2015 Betreft: Overzicht op welke wijze de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Hilversum (18-08-2009) in

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9. Aan de Raad. Made, 15 april 2003

Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9. Aan de Raad. Made, 15 april 2003 Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9 Aan de Raad Made, 15 april 2003 Onderwerp Voorstel Evaluatie samenwerking Stichting Inkoopbureau West Brabant

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken.

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Hoofdstuk 1: Uitvoering van het inkoopbeleid: "Leveringen en Diensten". Hoofdstuk 2: Uitvoering van het inkoopbeleid:

Nadere informatie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie (P.J. Vonk, hoofd concernstaf, ism de organisatie) Het verbeterplan is

Nadere informatie

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks 23 januari 2015 2 Inhoud 1. Trends: Toen Nu Straks 2. Hoe kun

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Nummer: 9d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 10 december 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009

Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009 Meningsvormende raad d.d. 23 maart 2010. Agendanr. 9. Rekenkamercommissie Bellingwedde-Vlagtwedde Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009 Korte Notitie Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Smit, N. Tel.nr. (0318) 680 449 Verzameling Raadsstukken registratienummer afdeling datum: 2012/96 724010 V&R 11-12-2012 Cie. AZ&M

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Pro Mereor Inkoopanalyse Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De analyse... 3 2.1 Kwantitatieve inkoopanalyse... 3 2.2 Kwalitatieve inkoopanalyse... 6 3. Verbetertraject...

Nadere informatie

Samenvatting bevindingen rapport. Wat is met de aanbevelingen gedaan? Aan Gemeente Giessenlanden t.a.v. De gemeenteraad Postbus ZG Hoornaar

Samenvatting bevindingen rapport. Wat is met de aanbevelingen gedaan? Aan Gemeente Giessenlanden t.a.v. De gemeenteraad Postbus ZG Hoornaar Aan Gemeente Giessenlanden t.a.v. De gemeenteraad Postbus 1 4223 ZG Hoornaar > Vught, 15 juni 2009 Betreft Doorwerking rekenkamerrapport aanbestedingen Bijlage Aanbevelingen uit rapport 2007 Stand van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Inkoopbeleid 2017 Registratienummer: 00606873 Op voorstel B&W d.d.: 25 juli 2017 Datum vergadering: 26 september 2017 Portefeuillehouder: H.J. Mak Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 13a van de Financiële Verordening Overbetuwe; b e s l u i t e

Nadere informatie

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN Hoe kan ik in deze tijd kosten besparen, zonder mijn bedrijfsvoering te reorganiseren? De bedrijfskundige experts in de zorg, facility, inkoop en logistiek van

Nadere informatie

Inkopen bij de gemeente Winterswijk

Inkopen bij de gemeente Winterswijk Inkopen bij de gemeente Winterswijk door Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator auteur: Erny Hogenkamp 1 Inkopen bij de gemeente Winterswijk Wat zijn de regels? Wat is het beleid van de Achterhoekse gemeenten?

Nadere informatie

Amsterdamse Inkoop op de schop!

Amsterdamse Inkoop op de schop! Amsterdamse Inkoop op de schop! Hans Dussel, Hoofd Inkoop Gemeente Amsterdam PIANOo-congres 6 juni 2013 Resultaat: Een professionele inkooporganisatie die bijdraagt aan de (beleids)doelen en de (bezuinigings)opgave

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

Portefeuillehouder: De heer G.O. van Veldhuizen Raad d.d.: 7 april 2009 Budgethouder: n.v.t. Corsa registratienr. : 09.09181

Portefeuillehouder: De heer G.O. van Veldhuizen Raad d.d.: 7 april 2009 Budgethouder: n.v.t. Corsa registratienr. : 09.09181 Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: De heer G.O. van Veldhuizen Raad d.d.: 7 april 2009 Budgethouder: n.v.t. Corsa registratienr. : 09.09181 2 de Budgethouder: n.v.t. Onderwerp: Stand van zaken inkoop

Nadere informatie

INKOOPDIAGNOSE GEMEENTE HOGERDAM september 2015

INKOOPDIAGNOSE GEMEENTE HOGERDAM september 2015 INKOOPDIAGNOSE GEMEENTE HOGERDAM september 2015 Inkoopdiagnose gemeente Hogerdam pagina 1 van 14 M A N A G E M E N T S A M E N V A T T I N G Inleiding Deze rapportage bevat de resultaten van de Inkoopdiagnose,

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond 0BDIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.09160 Voorstel aan het

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID

INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID Professionaliseren facilitaire zaken Project Opdrachtgever Adviseur : Almeerse Scholen Groep (ASG) : de heer Hank de Jong : Martine de Kok Periode : juni 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 6 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbeleid Datum: 17 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 326 Informant:

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 Contract- en leveranciersmanagement is een vak in opkomst. Om dit vakgebied in uw organisatie in een keer goed op de kaart

Nadere informatie

Voorstel aan Door tussenkomst van Nummer Onderwerp Bijlage(n) Samenvatting Voorgestelde beslissing

Voorstel aan Door tussenkomst van Nummer Onderwerp Bijlage(n) Samenvatting Voorgestelde beslissing Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 november 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 november 2011 Nummer : Onderwerp : Inkoop- en aanbestedingsbeleid Bijlage(n) : 1. Kadernota Inkoop & Aanbesteding

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-049 Houten, 16 november 2009 Onderwerp: Actualisering Inkoop- en aanbestedingsbeleid Beslispunten: Onderstaande kaderstellende aspecten rondom het aangepaste

Nadere informatie

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie.

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Definities inkoop terminologie Definitie inkoop: Inkoop is alles

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Kwalitatieve Inkoopscan. Gemeente Steenwijkerland. september 2004

Kwalitatieve Inkoopscan. Gemeente Steenwijkerland. september 2004 Kwalitatieve Inkoopscan Gemeente Steenwijkerland september 2004 INHOUD Samenvatting...3 Inleiding...5 Overzicht interviews...7 Inkoopsituatie...8 In het oog springende bevindingen inkoopscan per artikelcluster...9

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.2y8.oor rnboeknummer osjorzs64 Classificatienummer oy Dossiernummer s4y.sop r9 november 202 Raads informatiebrief Betreft aanbesteding accountantswerkzaamheden 1 Inleiding

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot Inkoopbeleid Gemeente Oirschot 2010-2013 Copyright BIZOB. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Uitvoering inkoopbeleid tot heden

Uitvoering inkoopbeleid tot heden Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 23 november 2017 Agendapunt : Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, De ODZOB huurt vanaf 2013 inkopers in van BIZOB voor met name de Europese aanbestedingen

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was:

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was: Inleiding Misbruik en oneigenlijk gebruik van het Persoonsgebonden budget (PGB), een onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormt voor gemeenten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken,

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1 Concerninkoop Contract- en leveranciersmanagement Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Actualiteit inkoop en aanbesteden utrecht Concerninkoop Feiten en cijfers 2008 inkooporganisatie Inkoopproces

Nadere informatie

Inkoop: definitie en regelgeving

Inkoop: definitie en regelgeving Inkoop: definitie en regelgeving Handboek Financiën Universiteit Leiden (juni 2011) Beheer: Goovert Schipprheijn (UFB/UIL), G.M.Schipperheijngm@vuw.leidenuniv.nl, tsl. 3304 Inhoud 1. Inkoop: definitie

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllllill

Illlllllllllllllllllllill Voorstel aan Dagelijks Bestuur Illlllllllllllllllllllill routina met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 19 november 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 18-12-2012 commissie wb commissie bcwvm algemeen

Nadere informatie

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Aanbestedingsbeleid gemeente Dinkelland Aanbestedingen Hoe hoog zijn de jaarlijks gemeentelijke uitgaven en hoeveel procent hiervan bestaat uit aanbestedingen?

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het College van B&W Reglement van orde Gemeenteraad

Schriftelijke vragen aan het College van B&W Reglement van orde Gemeenteraad Schriftelijke vragen aan het College van B&W Reglement van orde Gemeenteraad Aan de voorzitter van de Gemeenteraad Gemeente De Bilt Vragensteller: Ebbe Rost van Tonningen namens de fractie van Beter De

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Aanbesteding accountant VRHM

Aanbesteding accountant VRHM 2. 1. Samenvatting voorstel Het contract met de accountant (Deloitte) is per 31 december 2015 afgelopen. Daarom is een nieuwe (onderhandse) aanbesteding gestart om een partij te selecteren die vanaf het

Nadere informatie

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 d a c ment & voort gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 Opdrachtgevers: Colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg, namens deze, de gemeentesecretarissen Leonie

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 16 05/144 Dienst: PCFO Afdeling: DIR Steller: C. Hagesteijn ((0591) )

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 16 05/144 Dienst: PCFO Afdeling: DIR Steller: C. Hagesteijn ((0591) ) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Inkoop- en aanbestedingsbeleid Portefeuillehouder: J. Kuper Dienst: PCFO Afdeling: DIR Steller: C. Hagesteijn ((0591)68 55 39) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí In te stemmen

Nadere informatie

Presentatie Raad 4 februari INKOOP. Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland

Presentatie Raad 4 februari INKOOP. Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland Presentatie Raad 4 februari 2016 - INKOOP Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland Even voorstellen Aanleiding: N.a.v. de nieuwsbrief waarin verslag werd gedaan over de evaluatie van het inkoop-

Nadere informatie

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie 3 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel pag.: van 7 code: STR-BEN-vra-00-bl versie. Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel Hieronder vindt u voor elk van de negen elementen uit het inkoopvolwassenheidsmodel (zie afbeelding) een aantal mogelijke

Nadere informatie

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak Mei 2004 Afdeling ABJ 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Probleemstelling 3 2.1. Huidige situatie 2.2. Probleemstelling 3. Doelstelling 4 3.1. Hoofddoelstelling 3.2. Uitwerking

Nadere informatie

Financiële consequenties: Inkoopvoordeel maaien en rioolinspectie, is (deels) reeds verwerkt in de meerjarenbegroting.

Financiële consequenties: Inkoopvoordeel maaien en rioolinspectie, is (deels) reeds verwerkt in de meerjarenbegroting. Nota van B&W Onderwerp: inkoopvoordelenrapportage SP71 Portefeuillehouder:Bloemen Afdeling: Directie Registratienummer: 11-357 Samenvatting: Op 25 oktober ontvingen wij de inkoopvoordelenrapportage gemeente

Nadere informatie

Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX

Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX REGELING INKOOP- EN AANBESTEDING AVALEX Inhoud INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...4

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN B&W AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN B&W AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN B&W AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A.A. Buwalda AFDELING: FJZ - AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2014 Dokkum, 26-11-2015 ONDERWERP: Wijziging bijlage

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

OP WEG NAAR PROFESSIONEEL INKOPEN (Samen contracteren, samen incasseren) Inkoopbeleid van de gemeente Leidschendam- Voorburg

OP WEG NAAR PROFESSIONEEL INKOPEN (Samen contracteren, samen incasseren) Inkoopbeleid van de gemeente Leidschendam- Voorburg OP WEG NAAR PROFESSIONEEL INKOPEN (Samen contracteren, samen incasseren) Inkoopbeleid van de gemeente Leidschendam- Voorburg 2005 Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg op

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad Punt (2 : Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Aan de Raad. Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten

Aan de Raad. Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten Aan de Raad Agendapunt: 4 Onderwerp: Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten Kenmerk: Status: BV - Management / SdB Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Het contract met onze huidige

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013

Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013 Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013 1 Functie van inkoop Op de markt de beste partij vinden om de doelen van de organisatie te realiseren: Value for taxpayers money Dus niet:

Nadere informatie

- het inschakelen van externen waar de gemeenten in principe wél de mogelijkheid van uitvoering door eigen personeel zou hebben.

- het inschakelen van externen waar de gemeenten in principe wél de mogelijkheid van uitvoering door eigen personeel zou hebben. Inleiding Gemeenten beschikken voor het uitvoeren van hun taken over een eigen apparaat, maar maken daarnaast ook gebruik van de diensten van derden. Met een algemene aanduiding wordt dit het inhuren van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 Inleiding Artikel 19 van de Financiële Verordening Gemeente Oud-Beijerland bepaalt dat het college zorg draagt voor de interne regels voor de inkoop en aanbesteding

Nadere informatie

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder RSZK INKOOP September 2014, Bas De Kinder INHOUD Deze presentatie bevat de volgende onderwerpen: INKOOPBELEID PIJLERS UITGANGSPUNTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN INKOOPPROCES STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL

Nadere informatie

Nalevingsonderzoek & Duurzaamheidsonderzoek

Nalevingsonderzoek & Duurzaamheidsonderzoek Nalevingsonderzoek & Duurzaamheidsonderzoek 2 0 1 1 Versie 1.1 Datum maart 2012 Auteur W.A. Gerdes Bureau Inkoop Inkoop pagina 2 van 12 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Uitvoering nalevingsonderzoek...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Facilitair inkopen Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Inhoud Voorwoord Eeuwige spagaat bij duurzaam inkopen Outsourcing: integraal uitbesteden van facilitaire diensten

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie