Datum 15 augustus 2012 Onderwerp Stand van zaken MJA3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 15 augustus 2012 Onderwerp Stand van zaken MJA3"

Transcriptie

1 Ingekomen stuk Aan algemeen bestuur 19 september 2012 Datum 15 augustus 2012 Stand van zaken MJA3 Docbasenummer Portefeuillehouder Heemraden B. Vreeswijk en J. Verhoef Projectnummer Programma Waterketen Afdeling Planvorming Bijlage(n) 1. Ingekomen stuk D&H Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de stand van zaken betreffende de Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA3) bij de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe. In dit voorstel wordt de voortgang van deze afspraken beschreven alsmede de behaalde prestaties tot nu toe en in hoofdlijnen de plannen voor de komende jaren. Deze plannen zullen worden opgenomen in een nieuw op te stellen EEP voor de planperiode De belangrijkste conclusie is dat het nieuwe waterschap Vallei & Veluwe i.o. op basis van de resultaten van de rechtsvoorgangers tot en met 2011 de energie efficiëntie ten minste met 19% heeft verbeterd (exclusief groene energie inkoop). Rekenen we de groene energie inkoop mee dan heeft het nieuwe waterschap energie efficiëntie verbetering ten minste met 38% verbeterd. Voor de komende planperiode zal de energie-efficiency verder toenemen als gevolg van de geplande realisatie van de energiefabriek Amersfoort en de verdere optimalisatie van de energiefabriek Apeldoorn. Voor het jaar 2016 als deze twee energiefabrieken zijn gerealiseerd en geoptimaliseerd is de prognose dat de energie-efficiency is verbeterd met 28% exclusief de inkoop van groene energie. Als we de inkoop van groene energie wel meerekenen is de verbetering bijna 40%. 2. Bestuurlijke aanleiding en vraag Inleiding Sinds 2008 zijn alle waterschappen aangesloten bij de Meerjarenafspraak Energieefficiency (MJA3). Het doel van deze afspraak is om als branche over de periode een verbetering van de energie-efficiency te bereiken van 30% of wel 2% per jaar. De landelijke coördinatie van het convenant loopt via de Unie van waterschappen en de Verenging van Zuiveringsbeheerders (VvZB), terwijl het AgentschapNL inhoudelijke en procesmatige ondersteuning geeft, in het bijzonder wat betreft het opstellen van de energie-efficiencyplannen en het monitoren van het energieverbruik. Zowel het waterschap Veluwe als het waterschap Vallei & Eem zijn na de

2 Blad 2 van 10 ondertekening op 1 juli 2008 gestart met het opstellen van een energie-efficiencyplan (EEP) voor de periode Energie-Efficiency Plan Op basis van de MJA3 afspraken in 2009 is gestart met het opstellen van een EEP voor de planperiode Voor beide waterschappen was het uitgangspunt om in de planperiode minimaal 8% energie-efficiency te behalen. In de eerste EEP s is beschreven welke wetgeving en overige verplichtingen van toepassing zijn en hoe de energiezorg binnen het waterschap wordt georganiseerd. Vervolgens zijn de processen beschreven van het zuiveren van afvalwater die van invloed zijn op de energie- en warmtebalans. Aangezien 2005 het startjaar was van de MJA3 afspraken is het energieverbruik en de prestatiematen als referentie vastgelegd. Prestatiematen voor de procesefficiëntie zijn de hoeveelheid getransporteerde afvalwater, de verwijderde vuilvracht in i.e. s en de hoeveelheid ontwaterde slib. Voor het bepalen van de verbetering van energie efficiëntie wordt gebruik gemaakt van drie factoren: de procesefficiëntie, de duurzaamheid van energie en de efficiëntie in de keten. Als basis voor de energie efficiëntie verbetering over de planperiode is gebruik gemaakt van bestaande investeringsplannen uit Bij het opstellen van het EEP is gebruik gemaakt van bestaande (energiebesparende/duurzame energie opwekkende) plannen. Energiebesparing was voor beide waterschappen al een belangrijke doelstelling, waardoor het opstellen van het EEP eigenlijk niets meer was dan het opschrijven van bestaande investeringsplannen. Tussenstand MJA3 Het MJA resultaat wordt berekend aan de hand van het totale primaire energieverbruik, de geleverde prestatie en het daaruit herleide referentieverbruik op basis van Het primaire energieverbruik omvat de ingekochte energie (elektriciteit en aardgas) inclusief de inzet van duurzame energie en geleverde energie. Hierbij gaat het zowel om de eigen opwekking als de inkoop van duurzame energie. Het primaire energiegebruik wordt gecorrigeerd met het energiegebruik van maatregelen die uitgevoerd moesten worden als gevolg van invloedsfactoren zoals bijvoorbeeld strengere regelgeving. Elk jaar wordt het energieverbruik aan het Agentschap gerapporteerd door middel van de MJA Monitoring, zie Bijlage 1. De onderbouwing van deze monitoring is het energieoverzicht zoals gegeven in Bijlage 2. Uit de laatste MJA-monitoring 2011 van het Agentschap blijkt dat de beide waterschappen (exclusief groene energie inkoop) ten opzichte van 2005 hun energie efficiency (EEI) als volgt hebben verbeterd: Vallei & Eem met 11,7% Veluwe met 27,1%. Gezamenlijk levert dit een energie efficiency besparing op van 19%, zie bijlage 3. Het relatief hoge percentage van waterschap Veluwe wordt vooral veroorzaakt door de eigen opwekking van duurzame energie op de RWZI Apeldoorn. Bij waterschap Veluwe lag de prioriteit bij de efficiency in duurzame energie, terwijl bij het waterschap Vallei&Eem zich vooral op procesefficiency heeft gericht. In bijlage 2 is het energieoverzicht gegeven van de beide waterschappen.

3 Blad 3 van 10 De boven genoemde verbeteringen zijn berekend zonder rekening te houden met het verbeteren van de ketenefficiëntie. Beide waterschappen hebben namelijk al verbeteringen in de keten gerealiseerd alleen is het onduidelijk hoe deze meegenomen moeten worden. Daarom kan gesteld worden dat genoemde percentages ten minste aangeven wat de energie efficiëntie verbetering is. Groene energie De inkoop van groene energie staat ter discussie als energiebesparingsmaatregel, maar wordt conform de MJA afspraken vooralsnog wel als besparingsmaatregel binnen de pijler duurzame energie gewaardeerd. Indien de inkoop van groene energie wordt meegeteld zakt voor het MJA de duurzaamheidindex naar 0 en wordt de energie efficiency als volgt: Vallei & Eem 41,0% Veluwe 35,4%. Vallei&Veluwe samen 38,7% Voor Vallei & Eem betekent dit een sterke verbetering van het resultaat. Bij Veluwe is de verbetering kleiner omdat het aandeel van de eigen opwekking van duurzame energie niet meer zichtbaar is in de factor duurzame energie. Bijlage 1 zijn de MJA tabellen weergegeven zoals in het elektronisch Meer Jaren Verslag (e-mjv) per waterschap zijn gepresenteerd. Uitgevoerde maatregelen Bij het Waterschap Veluwe is de energiebesparing behalve door het project slibvergisting externe afvalstromen tot stand gekomen door de volgende maatregelen: RWZI Apeldoorn o Deelstroombehandeling (DEMON) o Isoleren navergister. RWZI Elburg o Bijplaatsen gasmotor RWZI Epe o Nieuwbouw Nereda als zuiveringsproces o Verbetering (isolatie) bedrijfsgebouw Bij het Waterschap Vallei & Eem zijn de belangrijkste maatregelen die in de afgelopen planperiode zijn uitgevoerd als volgt: RWZI Amersfoort o Bellenbeluchting o Actief koolfilter biogas o Vervanging slibcentrifuges RWZI Veenendaal o Aanpassen beluchtingsregeling o Actief koolfilter biogas o Vervanging gasmotor voor HR WKK RWZI Renkum o Vervanging influentpompen voor HR pomp

4 Blad 4 van 10 RWZI Ede o Uitbreiding analyzers beluchtingscircuit o Aanpassing procesregeling o Mechanische menging slibgisting RWZI Soest o Actief koolfilter Nog uit te voeren maatregelen: In het EEP van Vallei & Eem staan de volgende 3 maatregelen nog op de planning: 1) Deels bellenbeluchting op de RWZI Veenendaal (in werking gekomen februari 2011). 2) Deels bellenbeluchting RWZI Soest staat op de planning om uitgevoerd te worden in 2012 onder voorbehoud dat het financieel haalbaar is. 3) Deels bellenbeluchting RWZI Woudenberg; deze is komen te vervallen omdat het niet aan de voorwaarde kan doen dat het geïnvesteerde geld binnen 10 jaar terugverdiend kan worden. In het EEP van Veluwe staat voor 2012 nog de optimalisatie van de beluchting op de RWZI Brummen op de planning. Invloedsfactoren De resultaten van alle bovengenoemde maatregelen zijn beïnvloed door een aantal factoren. Deze zijn in de EEP s beschreven en kunnen een positief (besparend) of negatief (ontsparend) effect hebben. Bijvoorbeeld wanneer er een zandfiltratie wordt gebouwd gaat dit meestal veel extra energie kosten, maar levert het niet veel op in de verwijdering van i.e. s. Dit surplus aan kwh s mag dan worden afgetrokken van het totaalverbruik. Invloedsfactoren gaan over het algemeen over ontsparende maatregelen. Hieronder worde de belangrijkste maatregelen en invloedsfactoren per waterschap nader toegelicht. Ws Veluwe Op de RWZI Apeldoorn is in november 2007 de slibontwateringsinstallatie in bedrijf genomen. Hierdoor nam het totaal elektriciteitsverbruik toe. In de periode voor 2007 werd het slib niet ontwaterd maar afgevoerd naar de Vartech installatie. (Dit is een ketenmaatregel waarbij uit onderzoek is gebleken dat de gebruikte verwijderingsmethode via de Vartech installatie energetisch ongunstiger was dan de nieuwe verwijderingsmethode). Op de RWZI Harderwijk is in 2009 de zandfiltratie in bedrijf genomen. Deze installatie was noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de strengere effluenteisen. De RWZI Terwolde is sinds 2007 overbelast als gevolg van een externe belasting van een stortplaats. Deze afvalstroom heeft een zeer ongunstige CZV/N verhouding, waardoor er veel energie nodig is bij de zuivering. Ws Vallei & Eem In de periode vanaf 2008 is het waterschap begonnen met de bouw van nabehandelingsinstallaties (o.a. zandfiltratie) om te kunnen voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water. In 2009 zijn er drie installaties gerealiseerd, namelijk op de RWZI s Nijkerk, Bennekom en Woudenberg. In 2011 zijn er twee bijgekomen op de

5 Blad 5 van 10 RWZI s Amersfoort en Veenendaal, maar die zijn pas op het einde van het jaar in bedrijf genomen en zijn nauwelijks van invloed geweest op het energieverbruik in Daarnaast zijn er twee nieuwe slibontwateringsinstallaties gebouwd op respectievelijk Ede (november 2007) en Amersfoort Deze kunnen, net als in Apeldoorn, beide beschouwd worden als keten maatregelen (Amersfoort voert sinds 2008 niet 20% ds maar 24% ds af. De ontwatering op Ede is gebouwd omdat gestopt is met afvoeren naar de Vartech). Vervolg MJA3 door Waterschap Vallei&Veluwe EEP Voor de volgende planperiode zal door het waterschap Vallei&Veluwe een nieuw Energy Efficiency Plan (EEP) worden opgesteld. Dit EEP wordt in principe een update van de twee vorige EEP s. Voor de nieuwe periode geldt binnen het kader van de algemene afspraken als doelstelling een energiebesparing van gemiddeld 2% per jaar met als referentie het jaar Wel worden er enkele accenten verlegd. In het bijzonder krijgen ketenmaatregelen nadrukkelijker de aandacht. Zij zullen meer in beeld moeten worden gebracht. Maar kern van het EEP vormen de geselecteerde, energiebesparende maatregelen. Hierbij is de context van het EEP van belang, namelijk het bedrijfinterne, strategische afwegingskader en de externe omgeving waarin het waterschap opereert. Het EEP dient voor 1 oktober bij het Agentschap.NL te worden ingediend. Energiefabrieken Apeldoorn en Amersfoort In de komende planperiode zullen twee geplande maatregelen zorgen voor een grote energie efficiency besparing, namelijk optimalisatie en realisatie van de energiefabrieken Apeldoorn en Amersfoort, In beide rwzi s zal door aanpassingen aan het zuiveringsproces en de slibverwerking de biogasproductie enorm toenemen, waarmee extra warmte en elektriciteit zal worden geproduceerd. Daarnaast zal het drogestofgehalte van het ontwaterd slib hoger worden. Dit levert voordeel op in de keten. De prognose is dat met de realisatie van de twee energiefabrieken de energie efficiency verbetering exclusief de inkoop van groene energie 2016 in totaal meer dan 28% zal zijn t.o.v. het jaar Als de inkoop van groene energie wel wordt meegerekend is dit bijna 40%. Naast deze maatregelen zullen ook op een aantal andere ruzies nog verbeteringen worden aangebracht die voor een verdere energiebesparing zullen zorg dragen. Klimaatakkoord In het voorjaar van 2010 is door de Unie van waterschappen en het Rijk een Klimaatakkoord afgesloten waarin ook de MJA wordt genoemd. Daarnaast is de ambitie vastgesteld om in 2030 voor 40% in eigen energieverbruik te voorzien door eigen duurzame energieproductie (vooral biogas) en om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Op basis van de resultaten van 2011 blijkt dat het waterschap Vallei&Veluwe al meer dan 50% van het energieverbruik zelf opwekt. In 2016 zal dit na optimalisatie en realisering van de energiefabrieken Apeldoorn en Amersfoort naar verwachting oplopen naar ongeveer 69%. Hiermee zal het Waterschap Vallei&Veluwe een grote bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord.

6 Blad 6 van 10 Andere energiemaatregelen Het waterschap Vallei&Veluwe is niet alleen bezig met energiebesparing in de waterketen, maar ook in het waterbeheer. Sinds 2010 is een waterkrachtcentrale in bedrijf naast de Hezenbergerstuw tussen Hattem en Wapenveld. Het vallende water brengt een vijzel in beweging waardoor elektriciteit wordt opgewekt. De centrale levert circa 150 MWh per jaar wat overeenkomt met het gemiddeld jaarlijks energieverbruik van 43 huishoudens. Voorts zullen op het dak van het waterschapsgebouw in Apeldoorn voor eind september zonnepanelen worden geplaatst. De panelen met een oppervlak van ca 330 m 2 zullen gemiddeld een energieproductie van 45 MWh per jaar leveren. Dit is ongeveer 10% van het totale energieverbruik in het kantoor. 3. Bestuurlijke risico s / positionering / mandatering Het uitvoeren van de MJA3 afspraken is conform het convenant dat door de Unie van waterschappen met het Ministerie van EZ is getekend in MJA heeft een impuls gegeven aan de verdere professionalisering van de energiezorg binnen het waterschap. Het optimaliseren van het energieverbruik en de opwekking levert naast het realiseren van de klimaatdoelstellingen ook voordelen op met betrekking tot het verminderen van de afhankelijkheid van de prijsontwikkelingen op de energiemarkt. 4. Uitgangspunten / eerdere besluiten Het D&H van Waterschap Vallei & Eem is op 3 juli 2008 akkoord gegaan met het afsluiten van het Meerjaren Energie Efficiency-convenant. Daarna is nog niet gerapporteerd over tussenresultaten. Bij Waterschap Veluwe is in juni 2010 een tussenstand gemeld aan het D&H en aan het AB. 5. Maatschappelijk draagvlak/mvo Het uitvoeren van het MJA3 convenant door het waterschap past naadloos in het MVO beleid. Communicatie De resultaten van de tussenstand van de MJA afspraken kunnen na publicatie een bijdrage leveren aan het imago van het waterschap Vallei&Veluwe als vooruitstrevende en duurzaam gerichte organisatie.

7 Blad 7 van Ondertekening ing. P. Spaan secretaris mr. G.P. Dalhuisen secretaris ir. G. Verwolf dijkgraaf drs. J.M.P. Moons dijkgraaf 7. Besluit Bestuur

8 Blad 8 van 10 Bijlage 1 MJA Monitoring 2011 MJA resultaat Veluwe Totale primaire energiegebruik ( TJ) 254, ,534 Referentie energieverbruik (TJ) 254, ,734 Correctiefactor (TJ) 1,350 Eigen opwekking (TJ) 196,578 Doorgeleverde warmte (TJ) 17,752 MJA resultaat Vallei&Eem Totale primaire energiegebruik ( TJ) 298, ,115 Referentie energieverbruik (TJ) 298, ,930 Correctiefactor (TJ) 6,250 Eigen opwekking (TJ) 144,891 Doorgeleverde warmte (TJ) - 1 TJ (Terra Joule) = Kilowattuur (afgerond)

9 Blad 9 van 10 Bijlage 2 Energieoverzicht Referentiejaar 2005 Energieverbruik Inkoop inkoop aardgas Warmte ve verw. verbruik zandfiltratie opwekking groen grijs inkoop levering MWh/j MWh/j MWh/j MWh/j MWh/j m3/j TJ/j Vallei&Eem ,9% Veluwe ,2% Vallei&Veluwe ,6% Energieverbruik Inkoop inkoop aardgas Warmte ve verw verbruik zandfiltratie opwekking groen grijs inkoop levering MWh/j MWh/j MWh/j MWh/j m3/j TJ/j Vallei&Eem ,1% Veluwe ,2% ,8 Vallei&Veluwe ,3% ,8 Prognose 2016 Energieverbruik Inkoop inkoop aardgas Warmte ve verw verbruik zandfiltratie opwekking groen grijs inkoop levering MWh/j MWh/j MWh/j MWh/j m3/j TJ/j Vallei&Eem ,1% Veluwe ,1% ,8 Vallei&Veluwe ,2% ,8

10 Blad 10 van 10 Bijlage 3 Energie efficiency verbetering EEI verbetering in 2011 EEI verbetering V&E VEL V&V Exclusief inkoop groene energie ( %) 11,7 27,1 19,0 Inclusief inkoop groene energie ( %) 41,0 35,4 38,7 Prognose EEI verbetering in 2016 EEI verbetering V&V Exclusief inkoop groene energie ( %) 28,4 Inclusief inkoop groene energie ( %) 39,7 Toelichting EEI EEI = Energie Efficiency Index: dit is het quotiënt van enerzijds het energiegebruik in het betrokken jaar en anderzijds het energiegebruik dat nodig zou zijn geweest om hetzelfde productievolume te realiseren met het specifiek energiegebruik voor de betreffende producten in het referentiejaar; alsmede de hiermee samenhangende vermeden CO2- emissies. Het referentiejaar is 2005.

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag Imagine the result Klimaatmonitor 2012 Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag KLIMAATMONITOR 2012 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 1 november 2012 076767015:0.1

Nadere informatie

Informatiesheets ter ondersteuning van de MJA-monitoring dienstensectoren

Informatiesheets ter ondersteuning van de MJA-monitoring dienstensectoren Informatiesheets ter ondersteuning van de MJA-monitoring dienstensectoren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Januari 2015 Croeselaan 15 Postbus 8242 3503 RE Utrecht t +31 (0)88 042 42 42 e info@rvo.nl

Nadere informatie

Energie-efficiencyplan 2009-2012. Asfalt Productie Amsterdam BV

Energie-efficiencyplan 2009-2012. Asfalt Productie Amsterdam BV Energie-efficiencyplan 2009-2012 voor Asfalt Productie Amsterdam (APA) te Amsterdam EEP-nummer: 1442 MJA-nummer: 110.024 September 2009 Betrokkenen Karel Leeuwenhaag Allard van Krevel Paul Heidbuurt Asfalt

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Milieujaarverslag 2014. Universitair Medisch Centrum Groningen

Milieujaarverslag 2014. Universitair Medisch Centrum Groningen Milieujaarverslag 2014 Universitair Medisch Centrum Groningen Milieujaarverslag 2014 Universitair Medisch Centrum Groningen Datum: mei 2015 Status: definitief Ondertekening: Naam : T.M.A. Vos-Schuurke

Nadere informatie

Dienst Huisvesting juli 2011.

Dienst Huisvesting juli 2011. Energiejaarverslag Sedumdak van Spectrum gebouw 2010 Dienst Huisvesting juli 2011. 1 Voorwoord bij het Energie Jaarverslag 2010 Het jaarverslag 2010 is bedoeld als naslagwerk en geeft een goed beeld van

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR. 24 februari 2011 Waterschap Vallei & Eem/ 1 maart Waterschap Veluwe

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR. 24 februari 2011 Waterschap Vallei & Eem/ 1 maart Waterschap Veluwe VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt: Datum vergadering: Behandelend bestuurders 24 februari 2011 Waterschap Vallei & Eem/ 1 maart Waterschap Veluwe drs. J.M.P. Moons / Ir. G. Verwolf Onderwerp:

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Foto geeft een impressie van het toekomst beeld van TU/e Science Park Energie Efficiency Plan TU/e 2013-2016 1 Titelblad Dit Energie Efficiency Plan (EEP)

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34 Energie Efficiency Plan 2013-2016 Verzamelrapport Pagina 1 uit 34 Titelblad: Algemene gegevens van de organisatie: Bedrijfsnaam : Vrije Universiteit Amsterdam Naam locatie : VU Postadres : Van der Boechorststraat

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016. Ordina te Nieuwegein

ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016. Ordina te Nieuwegein ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016 te Nieuwegein September 2012 Status document: definitief concept 1.0 bladzijde 1 van 34 MJA-sector : ICT Looptijd : 2013-2016 Vestigingsadres Ringwade 1, Nieuwegein Postadres

Nadere informatie

Warmte-energie, de motor van de industrie

Warmte-energie, de motor van de industrie DAVIDSE CONSULTANCY Warmte-energie, de motor van de industrie Ontwikkelingen in het gebruik en de opwekking van industriële warmte Bennekom, oktober 2012 In opdracht van: BEGELEIDENDE BRIEF Warmte-energie,

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

C02-monitor stadsregio Rotterdam

C02-monitor stadsregio Rotterdam C02-monitor stadsregio Rotterdam 2012 m DCMR milieudienst Rijnmond C02-monitor stadsregio Rotterdam 2012 Auteur (s) Afdeling Bureau Documentnummer Datum :K. Groen :Expertisecentrum :KenV :21435803 :19

Nadere informatie

fase 1 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting

fase 1 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting Final l rereport fase 1 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting rapport 2011 33 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting rapport 2011 33 ISBN 978.90.5773.549.3 stowa@stowa.nl www.stowa.nl TEL 033 460 32 00 FAX

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur:

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur: 4 Energie 4.1 Inleiding Veruit de meeste energie wordt nu nog opgewekt met fossiele brandstoffen: olie, gas en kolen. Diverse sectoren spannen zich in om de energievoorziening duurzamer te maken. Dit is

Nadere informatie

Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord Eindrapport Ten geleide Voor u ligt het

Nadere informatie

Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel

Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel Verantwoording Titel Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel Opdrachtgever Waterschap De Dommel Projectleider ir. A.G. (Tony) Flameling Auteur(s)

Nadere informatie

SCHOON EN VEILIG WATER

SCHOON EN VEILIG WATER SCHOON EN VEILIG WATER Publicatie Afvalwater 2011 U staat er vast niet dagelijks bij stil wat er allemaal voor nodig is om het afvalwater en regenwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren.

Nadere informatie

Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting

Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting Rapport Delft, juni 2010 Opgesteld door: A. (Ab) de Buck M.J. (Martijn) Blom M. (Martine) Smit L.M.L. (Lonneke)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Meerjarenafspraken energie-efficiency. Resultaten 2007

Meerjarenafspraken energie-efficiency. Resultaten 2007 Meerjarenafspraken energie-efficiency Resultaten 2007 Inhoudsopgave Inleiding MJA3 komt eraan! 7 Deelname MJA (monitoring) 8 Kerncijfers MJA 10 Resultaten MJA2 Energie-efficiencyverbetering 15 Energiebesparende

Nadere informatie

Beleidsbegroting 2015

Beleidsbegroting 2015 Beleidsbegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2016 tot en met 2019 Datum 12 november 2014 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 59 INHOUDSOPGAVE 1. Nota van aanbieding...

Nadere informatie

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken September 2013 Verantwoording Projectleiding Marc Londo (ECN) en Pieter Boot (PBL) Met actieve medewerking van Bert Daniels,

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer

Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doelstelling 2 1.2 Achtergrond 2 1.3 Leeswijzer 3 2 Klimaatbeleid 4 2.1 Internationaal klimaatbeleid

Nadere informatie