DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK. Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK. Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG"

Transcriptie

1 DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG Mei 2012 Referentienummer: CSC-IT1201 ALGEMENE AANBESTEDING BELGISCHE BEKENDMAKING

2 INHOUDSOPGAVE 1. AFWIJKINGEN VAN ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN 2. AANBESTEDENDE OVERHEID 3. GUNNINGSPROCEDURE 4. DUUR VAN DE OPDRACHT 5. BEPALINGEN DIE DE OPDRACHT REGELEN 6. VOORWERP VAN DE OPDRACHT 7. OPTIES 8. ONDERAANNEMING 9. CRITERIA VOOR KWALITATIEVE SELECTIE 9.1. Voorwaarden voor deelname 9.2. Criteria voor uitsluiting 9.3. Financiële, economische en technische capaciteiten 10. BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN 11. ONREGELMATIGE PRIJSOPGAVEN 12. CRITERIA VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT 13. PRIJSOPGAVEN Indiening en opening van de prijsopgaven Mogelijkheden voor indiening van de prijsopgaven Geldigheid van de prijsopgave Gunning 14. PRIJS Prijsbepaling Bij de prijs inbegrepen elementen 15. LEVERING / ONTVANGST 16. BOETES VOOR LAATTIJDIGE LEVERING EN UITVOERING 17. FACTURERING EN BETALING 18. WAARBORGSOM 19. VARIA Intellectuele eigendomsrechten Vertrouwelijkheid Rechtsvordering 20. BIJLAGEN A. Technische kenmerken en extra bijlagen B. Offerteformulier

3 1. AFWIJKINGEN VAN ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN (Bijlage bij het KB van 26/09/1996) Niet van toepassing. 2. AANBESTEDENDE OVERHEID (AO) De KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG is een semioverheidsinstelling van categorie B die niet aan btw is onderworpen. Ondernemingsnummer BE Adres van de aanbestedende overheid: Koninklijke Muntschouwburg Leopoldstraat Brussel De KMS wordt wettig vertegenwoordigd door Algemeen Directeur M. Peter de Caluwe en Financieel beheerder M. Bernard Coutant. De leidende ambtenaar is de enige die mag tussenkomen bij de toekenning en uitvoering van de opdracht. De leidende ambtenaar belast met de leiding en controle van de opdracht is Mijnheer Peter de Caluwe, Algemeen directeur. De leidende ambtenaar kan een deel of al zijn bevoegdheden overdragen. De financiële beheerder en de Raad van Bestuur moeten het bijzondere bestek en de toekenning van de onderhavige opdracht goedkeuren. Aankoopdienst, informatie: Financieel beheer - dienst informatica Bevoegde contactpersoon om te antwoorden op de vragen van de inschrijvers: M. Sébastien FORTHOMME, hoofd van de dienst informatica Leopoldstraat Brussel Tel.: 02 / Fax: 02 / De contactpersoon zal eveneens optreden in het kader van de uitvoering van deze opdracht.

4 3. GUNNINGSPROCEDURE De onderhavige opdracht wordt toegekend via een procedure met een algemene openbare aanbesteding met voorafgaande Belgische bekendmaking. Met toepassing van artikel 18 van de wet van 24 december 1993 kan de aanbestedende overheid mits motivering afzien van de uitvoering van de opdracht of de procedure overdoen, indien nodig via een andere gunningsprocedure. De inschrijvers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding wanneer de aanbestedende overheid van die mogelijkheid gebruikmaakt. 4. DUUR VAN DE OPDRACHT Deze opdracht wordt vanaf de dag van de toewijzing toegekend voor een periode van 12 maanden. De overeenkomst zal ongeacht eventuele maatregelen die ambtshalve werden getroffen opzegbaar zijn door beide partijen op voorwaarde dat 30 (dertig) kalenderdagen van tevoren via een aangetekende brief een voorafgaande kennisgeving geschiedt, te tellen vanaf de datum van verzending van de brief (de poststempel geldt als bewijs). De opzegging van de opdracht in het bovengenoemde geval geeft geen enkel recht op een schadevergoeding. 5. BEPALINGEN DIE DE OPDRACHT REGELEN Het bijzondere bestek en de onderstaande beschikkingen (en de wijzigingen daarvan) regelen de opdracht met uitsluiting van alle andere beschikkingen, met name de algemene verkoopvoorwaarden van de inschrijver: o o o Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

5 o o leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken evenals de bijlage ervan met het bestek. Alle wijzigingen aan de wet en de voornoemde besluiten die van toepassing zijn op de uiterste datum voor de ontvangst van de prijsopgaven. Alle documenten waarnaar een van de bovenvermelde documenten of dit bijzondere bestek verwijzen. Bovenvermelde teksten gelden slechts al voorbeeld. In werkelijkheid mag de inschrijver de diverse wetgevingen en voorschriften die van kracht zijn in België alsmede hun wijzigingen niet negeren. Hij moet ze naleven en toepassen. De inschrijver wordt geacht alle verplichtingen die hem worden opgelegd te hebben begrepen zoals ze voortvloeien uit de hierboven opgesomde algemene documenten en de bijzondere bepalingen in dit bijzondere bestek. Alle documenten met betrekking tot overheidsopdrachten kunnen worden geraadpleegd op de website van de FOD Justitie: Deze documenten zijn gratis te downloaden. 6. VOORWERP VAN DE OPDRACHT De onderhavige opdracht is bestemd voor de aankoop, installatie en implementatie van een ERP (Enterprise Resource Planning) softwarepakket in een heterogene omgeving. De voornoemde onderneming vormt een opdracht waarvan de KMS zich het recht voorbehoudt de context en het kader van de ontwikkeling aan te passen aan haar noden. De inschrijver moet een prijsopgave indienen voor het geheel van volgende modules: - module 1: algemene planning - module 2: beheer van de middelen (planning van uurroosters en time sheets) - module 3: beheer van de contracten - module 4: beheer van het koor - module 5: beheer van het orkest - module 6: internetmodule - module 7: module voor de export van gegevens tussen applicaties Bovenop de hierboven vermelde verplichte modules wordt de inschrijver ook uitgenodigd om een prijs op te maken voor de volgende optionele modules:

6 - module 8: beheer van de muzikale bibliotheek - module 9: mailing De inschrijver moet eveneens een prijsopgave indienen voor het geheel van de volgende onderdelen: - Module 10: voorbereiding/installatie - Module 11: contract voor ondersteuning en onderhoud - Module 12: aanpassing van de bepalingen voor de exportsjablonen - Module 13: opleiding beheer algemene planning (per uur) - Module 14: opleiding beheer van de middelen (per uur) - Module 15: opleiding beheer van de contracten (per uur) - Module 16: opleiding beheer van het koor (per uur) - Module 17: opleiding beheer van het orkest (per uur) Ten slotte moeten de inschrijvers voorzien in de integratie van de ERP-software in de softwarepakketten voor loonbeheer en het intranet van de KMS. De technische kenmerken worden in detail beschreven in bijlage A. 7. OPTIES De inschrijver heeft het recht om alle opties voor te stellen waarmee hij denkt zijn aanbod te kunnen verbeteren. Hiervoor voegt hij bij zijn prijsopgave een gedetailleerde omschrijving van de opties die hij voorstelt, vergezeld van hun eenheidsprijs exclusief btw. De inschrijver motiveert de meerwaarde van de voorgestelde opties. De aanbestedende overheid behoudt zich evenwel het recht voor om deze opties al dan niet te bestellen. 8. ONDERAANNEMING Indien de inschrijver een beroep doet op de medewerking van een derde, dient hij dat duidelijk in zijn prijsopgave te vermelden. Hij bezorgt daarbij de gegevens van de onderaannemer en de mate waarin die zal tussenkomen. De inschrijver zal de goedkeuring van de aanbestedende overheid moeten krijgen.

7 Die goedkeuring ontslaat hem niet van zijn aansprakelijkheid, die volledig gedragen wordt door de inschrijver. De aanbestedende overheid erkent geen enkele contractuele relatie met de onderaannemer. 9. CRITERIA VOOR KWALITATIEVE SELECTIE 9.1. Voorwaarden voor deelname De prijsopgave wordt in twee exemplaren opgesteld, naar het voorbeeld van de sjabloon in bijlage B van dit bijzondere bestek. Bij elke offerte moeten alle documenten, formulieren of bijlagen worden gevoegd die door dit bijzondere bestek worden verplicht, namelijk: 1) Het bewijs (kopie van registratie) van de inschrijving in het handels- of beroepsregister of de statuten van de vennootschap evenals elk ander nuttig document om de deskundigheid van de ondertekenaars aan te tonen. 2) De volledige gegevens van de contactpersoon van de inschrijver. 3) Het bij dit bijzondere bestek gevoegde offerteformulier (en samenvattend quantabestek (en samenvattend quantabestek aanpasbaar in functie van de voorgestelde oplossing) in twee exemplaren, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend. 4) De documenten die hieronder bij de criteria voor uitsluiting en de financiële, technische en economische capaciteiten zijn vermeld Criteria voor uitsluiting Door zijn deelname aan de onderhavige gunningsprocedure van de opdracht verklaart de inschrijver op erewoord dat de gevallen voor uitsluiting zoals bedoeld in artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken niet op hem van toepassing zijn. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat de aanbestedende overheid zich voor de gunning van de opdracht, en ter aanvulling van de verklaringen waar hierboven sprake van is, de mogelijkheid voorbehoudt om van de inschrijver te eisen dat hij informatie verschaft of volgende documenten indient die de AO in staat stellen zijn persoonlijke situatie te verifiëren:

8 1) Een attest betreffende het voorlaatste afgelopen kwartaal ten opzichte van de uiterste datum voor indiening van de prijsopgaves, afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie van het desbetreffende land en waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen aangaande de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid (RSZ attest). 2) De documenten die aantonen dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen aangaande de betaling van zijn directe belastingen en van de btw (in België: een recent attest 276 C2 van de directe bijdragen en een attest van de btw-administratie). Opmerkingen: De twee laatstgenoemde fiscale attesten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden ten opzichte van de uiterste datum voor indiening van de offertes. De kandidaat-opdrachtnemer beschikt over maximum 12 kalenderdagen, te tellen vanaf de datum van het hem toegestuurde verzoek, om deze documenten te verschaffen. Indien hij niet in staat is deze documenten te verschaffen binnen deze termijn, behoudt de aanbestedende overheid zich de mogelijkheid voor om de inschrijver uit te sluiten Financiële, economische en technische capaciteiten Deze capaciteiten zullen aan de hand van volgende gegevens geëvalueerd worden: - De totale omzet van de inschrijver voor de jaren 2009, 2010 en Een referentielijst met naam en telefoonnummer van de verantwoordelijke van minimum 3 ondernemingen die gebruikmaken van het softwarepakket. Deze lijst dient te worden opgesteld voor elk van de volgende modules: algemene planning, beheer van de middelen en de contracten. De aanbestedende overheid kan elke inschrijver die de bovengenoemde vereiste bewijstukken niet of niet in de vereiste vorm aanlevert, uitsluiten van de opdracht. 10. BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN

9 Naast de documenten voor de kwalitatieve selectie dienen ook de onderstaande documenten verplicht bij de offerte te worden gevoegd: - Het bij dit bijzondere bestek gevoegde offerteformulier (en samenvattend quantabestek) in twee exemplaren, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend. - De statuten evenals elk ander nuttig document om de deskundigheid van de ondertekenaars aan te tonen. - De volledige gegevens van de contactpersoon van de onderaannemer. Vergezeld van: - Een planning voor de levering en ontwikkeling in overeenstemming met de planning van de KMS (zie bijlage A). - Een voorstel voor een onderhoudscontract waarin de beschikbaarheid van ondersteuning en de interventietijden precies beschreven staan. Conformiteitsvoorwaarden: 1. De mogelijkheid om planningen op te maken die dezelfde informatie bevatten als de planningen in bijlage A. 2. De mogelijkheid om contracten op te maken die dezelfde informatie bevatten als de contracten in bijlage A. 3. De mogelijkheid om alle in het bestek vermelde planningen te beheren. 4. De mogelijkheid om alle in het bestek vermelde contracten te beheren. 5. De mogelijkheid om de individuele planningen van het personeel van de technische dienst te beheren. 6. De mogelijkheid om het technische reglement te programmeren voor het berekenen van de uren (zie bijlage A). 7. De aanwezigheid van een systeem voor het reserveren van zalen of een voorstel voor de specificaties van een hiervoor te ontwikkelen module binnen de voorgestelde planning. 8. De aanwezigheid van een systeem voor het valideren van contracten of een voorstel voor de specificaties van een hiervoor te ontwikkelen module binnen de voorgestelde planning. 9. Mogelijkheid om de clientgedeelde zowel op PC als op Mac te laten draaien. Elke conformiteitsvoorwaarde wordt beschreven in een technische beschrijving die ons in staat stelt te concluderen of de vereiste functionaliteit beschikbaar is binnen het voorgestelde softwarepakket.

10 De KMS behoudt zich het recht voor de offerte van een inschrijver die niet al deze documenten heeft bijgevoegd, als onregelmatig en dus nietig te beschouwen. De inschrijver beschikt over de mogelijkheid om aan zijn offerte alle nodige documenten en inlichtingen toe te voegen die hij nuttig acht om de kwalitatieve aspecten van zijn offerte te staven. Door de indiening van zijn offerte doet de inschrijver afstand van al zijn algemene verkoopsvoorwaarden en aanvaardt hij de volledige en gehele toepassing van de voorwaarden die bepaald werden door de bovenvermelde wettelijke bepalingen en door het onderhavige bijzondere bestek en de verscheidene documenten waaraan het refereert. 11. ONREGELMATIGE PRIJSOPGAVEN Na opening van de prijsopgaven worden die bestudeerd door een evaluatiecommissie. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de offertes die niet voldoen aan de voorwaarden in dit bestek als niet-conform en dus nietig te beschouwen. Prijsopgaven met ongewoon lage of hoge prijzen kunnen worden afgevoerd. De inschrijvers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding wanneer de aanbestedende overheid deze bepaling toepast. De inschrijvers moeten binnen 7 kalenderdagen, te tellen vanaf de dag na verzending van de brief door de aanbestedende overheid, reageren op elke vraag naar bijkomende inlichtingen ingediend na de opening van de prijsopgaven. Afhankelijk van de vraag kan de genoemde brief een gepastere termijn voorzien. 12. CRITERIA VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT Welke reglementaire offerte de interessantste is, zal worden bepaald op basis van de punten die worden verkregen voor de volgende criteria: De aankoop- en installatieprijs van de volgende modules: 45 punten Voor de software en licenties 35 punten Diensten (voorbereiding en installatie, ondersteuning en onderhoud, opleidingen, diverse aanpassingen) 10 punten

11 De kwaliteit van de prijsopgave, geëvalueerd op basis van: 45 punten De mate waarin het voorgestelde softwarepakket beantwoordt aan de in het bijzondere bestek beschreven behoeften inzake het beheer van de planningen 10 punten De mate waarin het voorgestelde softwarepakket beantwoordt aan de in het bijzondere bestek beschreven behoeften inzake het beheer van de contracten 7 punten De mate waarin het voorgestelde softwarepakket beantwoordt aan de in het bijzondere bestek beschreven behoeften inzake het beheer van de planning van de middelen en het berekenen van de time sheets 8 punten De mate waarin het voorgestelde softwarepakket beantwoordt aan de in het bijzondere bestek beschreven behoeften inzake het beheer van het koor 5 punten De mate waarin het voorgestelde softwarepakket beantwoordt aan de in het bijzondere bestek beschreven behoeften inzake het beheer van het orkest 5 punten Beheer van de rechten van de gebruikers 5 punten De mogelijkheid om de planning te raadplegen in ics-format 5 punten Het onderhoudscontract 2 punten Levering van de server en levering van de te ontwikkelen onderdelen (indien nodig) 3 punten Beschikbaarheid van ondersteuning (zie ondersteuningscontract) 2 punten De interventietijd (zie ondersteuningscontract) 3 punten Beoordeling van de criteria voor de gunning van de opdracht: De criteria voor de gunning van de opdracht zullen worden beoordeeld volgens de onderstaande procedure: De interessantste reglementaire offerte: De interessantste reglementaire offerte is die offerte die voor alle criteria samen de meeste punten behaalt.

12 Regel van drie: De aanbestedende overheid zal de becijferde antwoorden van de offerte beoordelen via een regel van drie. Beoordeling van de kwaliteit van het aanbod en varia: stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is de algemene planning tot stand te brengen. (2 punten) stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is de productieplanning tot stand te brengen. (2 punten) stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is de maandelijkse planning tot stand te brengen. (2 punten) stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is het dienstkaartje tot stand te brengen. (1 punt) stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is de regieplanning tot stand te brengen. (1 punt) stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is de planning voor de koren tot stand te brengen. (1 punt) stellen duidelijk te bepalen of de planning voor het orkest tot stand te brengen. (1 punt) stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is de contracten van onbepaalde duur tot stand te brengen. (2 punten)

13 stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is de contracten van bepaalde duur tot stand te brengen. (5 punten) stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is de time sheets te berekenen. (4 punten) stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is de planning van de middelen van de technische dienst te beheren. (4 punten) stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is de planning van de middelen van het koor te beheren en de diensten te tellen. (5 punten) stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is de planning van de middelen van het orkest te beheren en de diensten te tellen. (5 punten) stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is op eenvoudige en flexibele wijze de gebruikersrechten te beheren. (5 punten) stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is de algemene planning te raadplegen via een webpagina of zich erop te abonneren via het ics-formaat. (1 punt) stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is het dienstkaartje te raadplegen via een webpagina of zich erop te abonneren via het ics-formaat. (1 punt) stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is de productieplanning te raadplegen via een webpagina of zich erop te abonneren via het ics-formaat. (1 punt) stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is de planning voor de koren te raadplegen via een webpagina of zich erop te abonneren via het ics-formaat. (1 punt)

14 stellen duidelijk te bepalen of het mogelijk is de planning voor het orkest te raadplegen via een webpagina of zich erop te abonneren via het ics-formaat. (1 punt) Indien de ondersteuning 7 dagen op 7 10 van de 24 uur beschikbaar is, geven wij de helft van de punten. Indien de offerte onze verwachtingen overtreft, geven we meer punten. Is het tegendeel waar, dan geven we er minder. Indien de interventietermijn 4 u bedraagt, geven wij de helft van de punten. Indien de offerte onze verwachtingen overtreft, geven we meer punten. Is het tegendeel waar, dan geven we er minder. Ontbrekende informatie: Voor alle naar aanleiding van dit bijzondere bestek beoordeelde inlichtingen die ontbreken in de offerte van de inschrijver, zal telkens een score van nul worden toegekend. De aanbestedende overheid is immers niet in staat om een oordeel te vellen als de inschrijver gewoonweg nalaat die informatie te vermelden of als hij niet voldoet aan één van de (sub)criteria. De inschrijver dient er dus goed op te letten dat hij voor elk van de voorziene (sub)criteria een voorstel doet. Eindcijfer: De scores voor de verschillende criteria voor gunning van de opdracht worden opgeteld. De opdracht zal worden toegewezen aan de inschrijver wiens offerte het hoogste eindcijfer krijgt. 13. PRIJSOPGAVEN Indiening en opening van de prijsopgaven De uiterste datum voor de ontvangst van de prijsopgaven is donderdag 14 juni 2012 om u s ochtends. De zitting voor de opening van de prijsopgaven zal diezelfde dag op datzelfde uur plaatsvinden in de Leopoldstraat nr. 23 (lokaal nog te bepalen, inlichten te verkrijgen aan het onthaal). De inschrijver zal zijn prijsopgave indienen in een gesloten omslag.

15 De buitenkant van de omslag toont de volgende informatie: - De vermelding VERTROUWELIJKE PRIJSOPGAVE. - Benaming van de opdracht: ontwikkeling van een ERP softwarepakket. - Referentienummer van de KMS: CSC IT1201. De ondertekende prijsopgave moet samen met alle bijgevoegde documenten in twee exemplaren worden bezorgd. De prijsopgaven dienen te zijn opgesteld in het Frans of Nederlands. Bij de beoordeling van de ingediende prijsopgaven wordt alleen rekening gehouden met offertes die strikt overeenkomen met de indeling van de tabel die werd toegevoegd aan het prijsopgaveformulier (bijlage B). Indien een inschrijver fouten of weglatingen ontdekt in het bijzondere bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht waardoor het bepalen van zijn prijs onmogelijk of het vergelijken van de offertes onwerkzaam wordt, dient hij dit onmiddellijk via of fax mee te delen aan de KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG en dat ten laatste 7 kalenderdagen voor de datum van opening van de prijsopgaven Mogelijkheden voor indiening van de prijsopgaven a) Ofwel per verzenden: De prijsopgaven mogen worden verstuurd naar het adres ten laatste op de vastgestelde dag en het vastgestelde uur voor de ontvangst van de offertes. De inschrijver zal vervolgens een origineel, ondertekend exemplaar van zijn offerte per post versturen. De inschrijver moet er zelf voor zorgen dat de ontvangst van zijn offerte wordt bevestigd. b) Ofwel persoonlijk afgeven: De offertes kunnen ten laatste op het uur en de dag vastgelegd voor de ontvangst van de offertes persoonlijk worden afgegeven bij de receptie van de Koninklijke Muntschouwburg, ter attentie van Bernard Coutant Financieel Beheer, Leopoldstraat Brussel, waarna de indiener onmiddellijk een ontvangstbevestiging krijgt. c) Ofwel per post verzenden: De offertes kunnen als een gewone of aangetekende brief worden verzonden naar de

16 Koninklijke Muntschouwburg ter attentie van Bernard Coutant Financieel Beheer Leopoldstraat Brussel. Ze moeten hem ten laatste toekomen op het uur en de dag vastgelegd voor de ontvangst van de offertes. De inschrijver moet er zelf voor zorgen dat de ontvangst van zijn offerte wordt bevestigd Geldigheid van de prijsopgave De inschrijvers blijven aan de verplichtingen van hun prijsopgave gebonden gedurende 120 (honderdtwintig) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag na de uiterste datum vastgelegd voor de ontvangst van de prijsopgaven Gunning De opdracht is toegewezen zodra de desbetreffende inschrijver door middel van een aangetekende brief de schriftelijke goedkeuring van zijn inschrijving ontvangt. 14. PRIJS Prijsbepaling De onderhavige opdracht is een opdracht met een prijslijst (prijs per module) volgens de technische kenmerken (bijlage A). De prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien. De in de offerte vermelde prijzen worden geformuleerd in euro, tot twee cijfers na de komma. Dat geldt zowel voor de eenheidsprijzen als voor de totaalbedragen. Alleen voorstellen die exact stroken met de sjabloon voor offertes en die de prijzen vermelden zoals bepaald in het offerteformulier, worden bij de verwerking van de offertes in aanmerking genomen zodat de prijzen van de verschillende geïnteresseerde inschrijvers met elkaar kunnen worden vergeleken Bij de prijs inbegrepen elementen Alle kosten, rechten, lasten en belastingen (uitgezonderd btw) worden geacht bij de prijs

17 te zijn inbegrepen. Het btw-percentage en bedrag zullen voor elke dienst apart vermeld worden. De inschrijver vermeldt ten slotte voor elke dienst ook nog het bedrag inclusief btw. 15. LEVERING / ONTVANGST De inschrijver verbindt zich ertoe de gevraagde ontwikkeling in 2 fases af te leveren: - Voorlopige ontvangst: algemene installatie uitgevoerd 1 installatie van de basismodules (planning, contract, beheer van de middelen en time sheets) ten laatste op 18 juni bijkomende ontwikkelingen (indien nodig) op 6 augustus installatie van de modules voor het beheer van het koor en het orkest op 24 september Definitieve ontvangst: na het programmeren en wanneer het ontwikkelde systeem stabiel is gebleken gedurende een periode van drie maanden. - Een begeleidsperiode voorzien tussen de installatie van het systeem en de ingebruikneming van de software. Bij de ontvangst van de eerste stabiele versie zullen eveneens een handleiding en verklarende documentatie over de opbouw van het systeem worden overhandigd. 16. BOETES VOOR LAATTIJDIGE LEVERING EN UITVOERING Indien de inschrijver de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhavige opdracht niet nakomt, zal een proces-verbaal voor de vaststelling van die niet-naleving worden opgesteld conform de Algemene Aannemingsvoorwaarden bij het KB van 26 september De opdrachtnemer wordt in elk geval beschouwd als falend bij de uitvoering wanneer de dienstverlening niet binnen de overeengekomen termijnen gebeurt. Die vertraging bij de uitvoering kan leiden tot de ontbinding van de opdracht zonder schadevergoeding voor de inschrijver. Alle voorschriften aangaande boetes voor vertragingen die in de Algemene

18 Aannemingsvoorwaarden zijn vermeld, zijn van toepassing op het onderhavige bijzondere bestek. 17. FACTURERING EN BETALING De facturen vermelden het nummer van de bestelbon die door de aanbestedende overheid werd afgeleverd; er zal slechts één factuur worden opgemaakt per bestelbon. De facturen met daarop het nummer van de bestelbon moeten worden verstuurd naar: Koninklijke Muntschouwburg Bernard Coutant Financieel Beheer Leopoldstraat Brussel 20% van het totaalbedrag van de offerte wordt betaald bij aanvang van het project. De rest zal aan het einde van het project en na de definitieve ontvangst worden uitbetaald. De betaling gebeurt op het rekeningnummer dat in de offerte van de inschrijver vermeld staat. 18. WAARBORGSOM De inschrijver moet een waarborgsom ten bedrage van 5% van de jaarlijkse waarde excl. btw van zijn offerte vestigen. Dat bedrag wordt afgerond naar het hogere tiental euro s. Hij plaatst de waarborgsom bij een instelling naar keuze, conform de bepalingen van artikel 5 3 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden (gewijzigd door het KB van ). Binnen 30 kalenderdagen na de dag van kennisgeving van de toekenning moet de inschrijver aan de aanbestedende overheid het door de instelling ondertekende bewijs tot vastlegging van de waarborgsom bezorgen om de waarborgsom aan te tonen. De door de houder ondertekende documenten voor het vestigen van de waarborgsom vermelden het doel waarvoor de waarborgsom werd vastgelegd evenals de precieze bestemming ervan en geven daarbij beknopte informatie over het doel van de opdracht, het referentienummer van het bestek evenals de naam, de voornaam en het volledige adres van de inschrijver en eventueel van de derde die de indiening in naam van de inschrijver heeft uitgevoerd, met de vermelding sponsor of gevolmachtigde,

19 naargelang wat van toepassing is. De waarborgsom, die bij wijze van garantie van de naleving van de verplichtingen door de inschrijver bewaard blijft tot de definitieve ontvangst van de opdracht, zal op schriftelijk verzoek van die laatste worden vrijgegeven. 19. VARIA Intellectuele eigendomsrechten De opdrachtnemer kan op geen enkele manier aanspraak maken op een speciale vergoeding of eender welke vorm van schadevergoeding of schadeloosstelling voor het gebruik van patenten, licenties, copyright,... bij de uitvoering van de onderhavige opdracht. Hij wordt geacht rekening te hebben gehouden met de daaraan verbonden kosten bij de uitwerking van zijn offerte. Bovendien wordt gepreciseerd dat de aanbestedende overheid onder geen beding kan worden verplicht om wat voor bedrag dan ook te betalen aan eender welke derde partij die in het bezit is van een patent, licentie,... gebruikt voor de uitvoering van de onderhavige opdracht en/of die die exploiteert. De opdrachtnemer draagt in alle gevallen de exclusieve last van de leveringen en diensten (forfaitaire eenheidsprijzen en/of forfaitaire prijzen per post). Hij draagt eveneens alle lasten van de uitvoeringsprocedures. Zelfs wanneer uit de voorschriften die van toepassing zijn op de onderhavige opdracht slechts op indirecte manier blijkt dat het gebruik van een patent, licentie,... nodig is voor de uitvoering van de opdracht conform de leveringen en diensten,... die door dit bijzondere bestek worden geregeld. Samengevat vallen alleen rechten van patenten, licenties, royalty s of fees, auteursrechten,... ten laste van de opdrachtnemer, die alleen verantwoordelijk blijft voor alle vorderingen die binnen dit kader zouden kunnen opduiken. Als een derde de aanbestedende overheid zou dagvaarden wegens schending van de auteursrechten, dan verbindt de opdrachtnemer zich ertoe op simpel verzoek van de KMS voor het gerecht te verschijnen Vertrouwelijkheid De informatie, inlichtingen en documenten bezorgd aan de inschrijver of de opdrachtnemer of waarvan die kennis heeft genomen, zijn vertrouwelijk. De inschrijver of opdrachtnemer verbindt zich dus tot discretie.

BIJZONDER BESTEK. Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. April 2013. Referencienr : CSC-IMP1301

BIJZONDER BESTEK. Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. April 2013. Referencienr : CSC-IMP1301 BIJZONDER BESTEK Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 April 2013 Referencienr : CSC-IMP1301 BELGISCHE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG CSC-IMP1301 Financieel Beheer 1/14 25/04/13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Betreffende het onderhoud van de centrale systemen KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. november 2013. Referentienummer: CSC-IT1301

BIJZONDER BESTEK. Betreffende het onderhoud van de centrale systemen KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. november 2013. Referentienummer: CSC-IT1301 BIJZONDER BESTEK Betreffende het onderhoud van de centrale systemen november 2013 Referentienummer: CSC-IT1301 DIRECTE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BELGISCHE BEKENDMAKING CSC-IT1301 Financieel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Betreffende de dienstverlening KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. Juli 2009. Referentienummer: CSC-ADM0901 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK. Betreffende de dienstverlening KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. Juli 2009. Referentienummer: CSC-ADM0901 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK Betreffende de dienstverlening Inzake beroepsmatige verplaatsingskosten en aanverwante diensten Juli 2009 Referentienummer: CSC-ADM0901 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG CSC-ADM0901 Financieel

Nadere informatie

VERVOERSDIENSTEN VAN INSTRUMENTEN

VERVOERSDIENSTEN VAN INSTRUMENTEN BIJZONDER BESTEK NR. CSC ORCH0701 ALGEMENE AANBESTEDING Betreft: VERVOERSDIENSTEN VAN INSTRUMENTEN EN AANVERWANTE DIENSTEN VOOR DE CSC-ORCH0701 Financieel Beheer 1/15 22/03/07 INHOUDSOPGAVE 1. AFWIJKINGEN

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN FOYERS BIJZONDER BESTEK

DIENSTVERLENING EN FOYERS BIJZONDER BESTEK THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE RUE LÉOPOLD 4 BE 1000 BRUXELLES KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG LEOPOLDSTRAAT 4 BE 1000 BRUSSEL T +32 2 229 12 00 F +32 2 229 13 30 WWW.LAMONNAIE.BE WWW.DEMUNT.BE DIENSTVERLENING

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel 7.1.6. 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Onderhavige verkoopprocedure werd opgemaakt door Elia System

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Overeenkomst CNV-CA-2016.

Overeenkomst CNV-CA-2016. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr. Yves Vander

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel 7.1.6. 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Onderhavige verkoopprocedure werd opgemaakt door Elia System

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- PA0701

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- PA0701 BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- PA0701 Betreft: Het leveren van diensten inzake beroepsmatige verplaatsingskosten en bijkomende diensten voor de Koninklijke Muntschouwburg.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie