BEELDKWALITEITPLAN JULIANASTRAAT 9-11 UDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEELDKWALITEITPLAN JULIANASTRAAT 9-11 UDEN"

Transcriptie

1 (bron Bestemmingsplan Markt 20-22) BEELDKWALITEITPLAN JULIANASTRAAT 9-11 UDEN Gemeente Uden oktober 2010

2 Straatbeeld Julianastraat met percelen nummer 9 en 11 op voorgrond

3 Inleiding Op de locatie Julianastraat 9-11 te Uden wordt een plan met 20 starterswoningen ontwikkeld. De locatie is gelegen in een aanloopstraat van het centrum van Uden. In de huidige situatie staan er op deze locatie een tweetal woningen met voortuinen aan de straat. Aan de overzijde van de locatie bevindt zich een appartementencomplex in 4 en 5 lagen met winkels in de plint. Ca 20 meter verder is op de hoek van de Markt en de Julianastraat ook een appartementencomplex in 4 lagen gebouwd. Ook in het verlengde van de Julianastraat buiten de centrumring zij recentelijk appartementencomplex verschenen. De plannen voor de sloop van de bestaande 2 woningen en het bouwen van een complex met 20 starterswoningen past in het veranderende karakter van de Julianastraat waarbij de meer kleinschalige bebouwing verdwijnt. PR Bouw heeft het voornemen om 20 starterswoningen te realiseren aan de Julianastraat. De woningen krijgen een voorgevel aan de Julianstraat en worden ontsloten vanaf de achterzijde van het gebouw. Aan de achterzijde komen de benodigde parkeerplaatsen voor eigen gebruik. Aan voorzijde van het gebouw aan de de Julianastraat komen een 6 tal openbare parkeerplaatsen ten behoeve van bezoekers. Voorliggend beeldkwaliteitplan geeft de kaders aan voor de uiterlijke verschijningsvorm van de bebouwing in het plangebied. Het beeldkwaliteitplan gaat in op zaken als sfeer en kleur- en materiaalgebruik. Uiteindelijk is het een hulpmiddel om tot een passende architectuur van de bebouwing te komen. Het beeldkwaliteitplan zal door de welstandscommissie worden gebruikt als toetsingkader bij de beoordeling van bouwplannen.

4 Impressie vooraanzicht toekomstige situatie

5 ANALYSE Uden was aanvankelijk een agrarische gemeenschap en had van oudsher een centrumfunctie binnen het Land van Herpen en later Land van Ravenstein. Een van de pijlers van het economisch leven in die tijd was de markt. Op de Biggenmarkt (de tegenwoordige Markt), destijds een groot grasveld, omgeven door boerderijen, kwam de weekmarkt tot bloei. Op de markt, die geheel in dienst stond van landbouw en veeteelt, verkochten de plaatselijke boeren hun vee, landbouw- en gebruiksartikelen. Uden is ontstaan uit een aantal buurtschappen en bebouwingsconcentraties. Linten met daar aan gekoppelde bebouwing gaven de eerste bebouwingscontouren aan. De Julianastraat vormde aan het eind van de 19e eeuw de verbinding tussen de westkant van de Markt en het station van Uden. Het onderhavige plangebied was destijds nog niet bebouwd. Op de topografische kaart van 1956 is de locatie nog steeds onbebouwd. De huidige woonhuizen zijn wel aangegeven op de topografische kaart uit In de loop der tijd zijn tussen de linten planmatig opgezette woonwijken ontstaan. Tegenwoordig is Uden een compacte kern, strak ingekaderd door een ringwegenstructuur. Binnen de kern dragen ruime groene profielen bij aan een ontspannen ruimtelijk beeld. Dit beeld wordt verder versterkt door parken en aaneengesloten groengebieden, zodat een groen, dorps beeld ontstaat. Het centrum van Uden heeft een meer verstedelijkt karakter en is met name in de laatste decennia van de 20e eeuw ingrijpend veranderd. Het Udens centrum vervult een regiofunctie en ligt midden in het hart van een regio met een bereik van ongeveer mensen. Uiteraard heeft dat ook een impuls gegeven aan het winkel- en uitgaansaanbod. Ook in de huidige tijd is de Julianastraat nog steeds een aanloopstraat van het centrum. Rondom het plangebied in het centrum heeft is in de afgelopen decennia een schaalvergroting van de bebouwing plaatsgevonden. Nabij de Markt zijn met name winkels en andere centrumfuncties aanwezig. Iets verderop richting de Koopmansstraat heeft de straat een woonfunctie. De meeste woningen bestaan uit appartementen. Op het perceel Julianastraat 9-11 staan twee vrijstaande woningen. Aan de zuidkant van nummer 11 ligt de ontsluiting van de achtertuinen, garageboxen van de woningen en bedrijven aan de Julianastraat, de Wilhelminastraat en de Oranjestraat. Op dit achterterrein is alleen parkeergelegenheid voor vergunninghouders.

6 Impressie straatbeeld Julianastraat gezien vanuit Julianastraat kijkend richting Markt

7 Impressie straatbeeld Julianastraat gezien vanaf de Markt

8 Voor het perceel Julianastraat 9-11 is een bouwplan ontwikkeld om een appartementengebouw met 20 wooneenheden te realiseren. Het appartementengebouw zal bestaan uit 3 bouwlagen met een kap. Op de begane grond en de drie verdiepingen daarboven zullen vijf wooneenheden worden gerealiseerd. De woon-eenheden op de verdiepingen worden door middel van een galerij aan de achterzijde ontsloten. De entree van de woningen op de begane grond is eveneens aan de achterzijde gesitueerd. Op eigen terrein zijn aan de achterzijde 20 parkeerplaatsen en een fietsenstalling gesitueerd. Deze parkeerplaatsen worden ontsloten vanaf de bestaande parkeerhof. Bij het architectonisch ontwerp is uitgegaan van een verticale geleding in de gevelopbouw. Die geleding wordt niet alleen bereikt door het kleur- en materiaalgebruik in de gevel, maar ook door de gevelindeling en door (beperkte) hoogteverschillen in de goothoogte. Het gebouw krijgt hierdoor een individuele en minder massieve uitstraling. Het bouwplan heeft een meer stedelijke uitstraling dan de huidige twee vrijstaande woningen en past daardoor in stedenbouwkundig opzicht beter in het straatbeeld in de directe invloedssfeer van de Markt en het centrum. De huidige woningen geven de plek een 'dorpse' uitstraling, terwijl de Julianastraat een aanloopstraat naar het centrum is. De bouwhoogte van het pand sluit goed aan op de onlangs gerealiseerde pand Oranjekwartier van 5 bouwlagen op de hoek met de Oranjestraat en op de appartementengebouwen aan de overzijde van de straat.

9

10 Voorlopig schetsontwerp plan Julianastraat in situatie ingetekend d.d. mei 2010

11 Beeldkwaliteit Ambitiegebied beeldkwaliteit De ambitie van de gemeente Uden is erop gericht om voor toekomstige ontwikkelingen op de meest representatieve plekken van Uden een beeldkwaliteitplan op te stellen. De meest representatieve plekken betreffen vooral de percelen grenzend aan de hoofdstructuren van Uden, Volkel en Odiliapeel. Ook het centrum van Uden is een gebied waar het ambitieniveau voor de toekomst hoog ligt. De huidige kwaliteit van de bebouwing in het centrum van Uden laat in sommige gevallen te wensen over. Bij toekomstige ontwikkelingen in het centrum dient een beeldkwaliteitplan gemaakt te worden, om op die manier de kwaliteit te verhogen. De begrenzing van het centrumgebieden en doorgaande routes waarbinnen de gemeente Uden de ambitie heeft een beeldkwaliteitplan op te stellen is opgenomen op de welstandskaart als 'Ambitiegebied beeldkwaliteit' (aangegeven met blauwe lijn in afbeelding hieronder). Om te komen tot een kader met beeldkwaliteitsregels is aansluiting gezocht bij de welstandscriteria voor Historische dorpsgebieden/ bebouwingslinten met ambitieniveau B. De welstandsbeoordeling richt zich bij ambitieniveau B primair op het handhaven of gericht veranderen en verbeteren van de basiskwaliteit van het gebied. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de invloed op de omgeving en de architectonische uitwerking van het bouwplan. Detaillering en materialisatie worden op hoofdlijnen bekeken. In dit beeldkwaliteitplan is een selectie uit de welstandscriteria met ambitieniveau B opgenomen.

12 uitsnede kaartbeeld welstandsnota Uden 2009 Bebouwing en omgeving De kernen in de gemeente Uden zijn ontstaan als agrarische nederzettingen. De oude dorpsgebieden kenmerkten zich vanouds door relatief open en kleinschalige bebouwing met daarbinnen een zekere variatie. Met name in de twintigste eeuw zijn de oude dorpsgebieden sterk verdicht. Tegenwoordig zijn binnen deze gebieden sporadisch nog onbebouwde percelen in gebruik als weiland of moestuin. Op enkele plaatsen en met name langs kruisingen van belangrijke wegen komt verdichting voor. Naast wonen zijn er functies als detailhandel en ambachten. In de historische dorpslinten treffen we nog oude kloosters, kerken en boerderijen aan. Oorspronkelijke dorpsgebieden vormen waardevolle elementen in het huidige beeld van de gemeente. Ze vormen de historische context van veel objecten van cultuurhistorische waarde, zijn belangrijke schakels binnen het wegennetwerk en ondersteunen de oriëntatie binnen de gemeente. Langs de oudere hoofdwegen en uitvalswegen zijn vanuit de historische bebouwingskernen in de loop der tijd bebouwingslinten

13 ontstaan. Door een langdurig proces van verdichting zijn ze langzaam aaneengegroeid. Vaak is in de historische dorpsgebieden de oorspronkelijke samenhang in het wegennet nog herkenbaar. Aan het beeld van deze routes is de ontstaansgeschiedenis van de gemeente binnen de oorspronkelijke landschappelijke omgeving af te lezen. Typerend is de gevarieerdheid van deze linten: er komt bebouwing uit veel verschillende perioden voor, van eeuwenoud tot zeer recent. Bebouwing op zich De bebouwing in de historische dorpsgebieden is zeer divers van vorm en karakter. De gebouwen zijn individueel ontworpen en dateren uit verschillende tijdsperioden. Materiaal, detaillering en kleur De gevels zijn in de meeste gevallen opgetrokken uit baksteen, soms gestuukt, het dak is overwegend bedekt met pannen. De detaillering van de bebouwing is afhankelijk van de ontstaansperiode. Men treft diverse ornamenten, detailleringen in het metselwerk (onder andere strek- en rollagen) en diverse gevelbeëindigingen aan. Kenmerkend is het contrast tussen de kleur van het metselwerk en die van de kozijnen. Waardering De historische dorpsgebieden/bebouwingslinten zijn uit cultuurhistorisch, architectonisch en stedenbouwkundig oogpunt van belang. Het totaalbeeld van de bebouwing in relatie tot de omgeving, maar ook de bebouwing op zich is historisch gezien van onschatbare waarde voor het aflezen van de ontstaansgeschiedenis van de dorpslinten. Naast het ensemblebeeld zijn ook veel individuele panden cultuurhistorisch van grote waarde en dient er derhalve ook op detailniveau zorgvuldig met nieuwe ontwikkelingen te worden omgesprongen. Weliswaar is de bebouwing vaak zeer divers van aard, maar doordat het beeld organisch is gegroeid, vallen dissonanten onmiddellijk als storend element op in het totaalgezicht.

14 Keuze : Historische dorpsgebieden/ bebouwingslinten met ambitienieveau B Er is een selectie gemaakt uit de criteria behorende bij Ambitieniveau B Plaats/situering/karakteristiek 1 De karakteristiek van de bebouwing dient aan te sluiten op de karakteristiek van de omliggende historische bebouwing. De karakteristiek van de bebouwing uit zich onder andere in de bouwmassa, de kapvorm, de mate van detaillering, het kleur- en materiaalgebruik en de variatie daartussen. 2 De situering of wijziging van de bouwmassa en/of de oriëntatie mag het historische straatbeeld niet verstoren. 3 Het wisselende bebouwingbeeld van herkenbare individuele panden is uitgangspunt. Massa/vorm 4 De bebouwingseenheden dienen individueel herkenbaar te blijven. 5 Traditionele kapvormen, zoals een zadeldak (eventueel met wolfseind), schilddak en mansardekap zijn uitgangspunt. Gevelopbouw 6 De oorspronkelijke gevelopbouw en traditionele indeling van de gevels dienen gerespecteerd te worden. Kleur, materiaal en detaillering 7 Het bestaande materiaal- en kleurgebruik is uitgangspunt. Afwijkingen hiervan zijn mogelijk, mits passend binnen de karakteristiek van het individuele pand en de omgeving.

15 Referentiebeeld beeldkwaliteit en materiaalgebruik

16

17 Beeldkwaliteit Bebouwing Naast de criteria die staan beschreven in de Welstandsnota Uden 2009 zijn een aantal aanvullende criteria geformuleerd. Architectuur en oriëntatie: Een heldere bebouwingskarakteristiek met een heldere vormgeving. Bouwmassa en dakvorm: Archetype van een gebouw, volume met een kap, is zeker aan de voorzijde een belangrijk uitgangspunt. De kap van de woning is een zadeldak of een schilddak. Kleur en materiaalgebruik: Felle kleuren en onnatuurlijke kleuren zijn niet toegestaan. Natuurlijke materialen zoals baksteen, stucwerk, hout, zink. De dakbedekking bestaat uit keramische dakpannen (ongeglazuurd), leien of zink. De kleur van de dakbedekking is zwart of antraciet (dakpannen of leien) of metaal (zink)

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Inleiding op de bijlage 4 2 Het Eiland van Dordrecht 6 2.1 De ontwikkeling van het eiland 7 Leeswijzer Dit pdf-document bevat de wijkbeschrijving

Nadere informatie

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture Inhoud A Inleiding A1 Koppeling met de Koepelnota Welstand A2 Overzicht doorlopen proces

Nadere informatie

4.3.3 Deelgebieden. Hoofdstuk 4 41

4.3.3 Deelgebieden. Hoofdstuk 4 41 4.3.3 Deelgebieden Deelgebied 1: Zenderensestraat / Hoofdstraat Dit eerste deelgebied bestaat uit de Zenderensestraat / Hoofdstraat met aanliggende lintbebouwing. In dit deelgebied vindt van oudsher de

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen G ROENBELEIDSVISIE Groen moet je doen Uitwerking beleidsthema s groen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Groenbeleidsvisie

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

uitgangspunten voor het omgaan met monumenten

uitgangspunten voor het omgaan met monumenten 10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten werkgroep monumentenpublicaties / federatie welstand Je moet niet alleen, om de plek te bereiken, thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken. Er

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

VIZIER OP DE RIVIER. Masterplan Katwijk langs de Rijn

VIZIER OP DE RIVIER. Masterplan Katwijk langs de Rijn VIZIER OP DE RIVIER Masterplan Katwijk langs de Rijn COLOFON Opgesteld door Bosch Slabbers Landschapsarchitecten Opdrachtgever gemeente Katwijk Datum December 2010 VIZIER OP DE RIVIER Masterplan Katwijk

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen in woord en beeld

Nieuwe landgoederen in woord en beeld Nieuwe landgoederen in woord en beeld Nieuwe landgoederen in woord en beeld Analyses, handreikingen en ontwerpsuggesties Provincie Gelderland Markt 11 Postbus 9090 6800 GX Arnhem T (026) 359 90 00 www.gelderland.nl

Nadere informatie

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Bijlage 1 Nota van Inspraak Projectleider: Niel Glas Projectbureau Leidsche Rijn Gemeente Utrecht April 2009 Inhoudsopgave THEMA GELUID...3 THEMA VERKEER...4 THEMA

Nadere informatie

Beleidsnotitie schuilstallen

Beleidsnotitie schuilstallen Beleidsnotitie schuilstallen Pagina 1 van 8 1 Aanleiding en achtergrond Lang niet alle (kleinschalige) houders van paarden, ezels, koeien, schapen of geiten hebben hun dieren direct bij huis lopen, maar

Nadere informatie

BOUWEN AAN HET LANDSCHAP OP DE TUSSENSCHAAL. Bouwstenen voor ruimtelijke kwaliteit in de Gelderse Vallei

BOUWEN AAN HET LANDSCHAP OP DE TUSSENSCHAAL. Bouwstenen voor ruimtelijke kwaliteit in de Gelderse Vallei BOUWEN AAN HET LANDSCHAP OP DE TUSSENSCHAAL Bouwstenen voor ruimtelijke kwaliteit in de Gelderse Vallei BOUWEN AAN HET LANDSCHAP OP DE TUSSENSCHAAL Bouwstenen voor ruimtelijke kwaliteit in de Gelderse

Nadere informatie

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Een eerste integrale verkenning, naar kansrijke herbestemming... auteur(s): werkatelier EH 2 atelier voor haalbare herbestemming van erfgoed Reünie klas 1964 Bijsterveld.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten?

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014 Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Samen werken Tot hoever mag mijn uitstalling staan? aan de kwaliteit Hoe groot mag mijn terras zijn? van Centrum

Nadere informatie

MOB complex te Bussum

MOB complex te Bussum Nota van Uitgangspunten MOB complex te Bussum Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inlei ding/plandoelstelling 4 2 Bestaande situatie...5-14 3 Randvoor waarden, onderzoek en adviezen 15-23 4 Uitgangspunten/doelstellingen..

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

een toekomst voor molens Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens

een toekomst voor molens Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens een toekomst voor molens Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens Dankzij particulier initiatief, molenorganisaties, eigenaren en het Rijk is er in de afgelopen decennia op het gebied van molenbehoud

Nadere informatie

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op e Romte 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Opbouw reactienota... 3 2. Zienswijzen en reacties... 4 2.1 Structuurvisie algemeen...

Nadere informatie

Plan van Transformatie ENCI-gebied

Plan van Transformatie ENCI-gebied Plan van Transformatie ENCI-gebied 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1. Inleiding 7 2. Gebiedsbeschrijvingen 8 2.1. Groeve... 8 2.1.1. Het basispakket...10 2.1.2. Het eindplan...15 2.1.3. Toekomstige

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Acupuncture at the post-war city

Acupuncture at the post-war city Acupuncture at the post-war city Reflectieverslag A.L. Hagg-Kleingeld 1514652 14-05- 13 Graduation Technical Universiteit Delft RMIT, architecture Transforming Neighbourhoods. Docenten: Lidwine Spoormans/Hielkje

Nadere informatie

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit Grote gebouwen Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit 1 Aanloopproject afstuderen Het Grote Generieke Gebouw Begeleiders: ir. M. Willems prof. ir. J. Westra November 2008 Dit boekwerk

Nadere informatie