jubileumjaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1983-2008 jubileumjaar"

Transcriptie

1 Kanovereniging de IJsselstreek jubileumjaar 1-08

2 Kanovereniging "de IJsselstreek" Clubhuis: Zomerdijk 41 Tel: (030) Opgericht: 2 november 1983 Postadres: K.V. "de IJsselstreek" T.a.v. het secretariaat Kievitweide DA Houten Postbanknummer: T.a.v. KV de IJsselstreek Internet: Clubavond: woensdagavond Oeverloo(d)s Clubblad van kanovereniging "de IJsselstreek", waarvan de loods gevestigd is op sportpark IJsseloever en in welk blad de leden en bestuur oeverloos met elkaar debatteren, over wat er allemaal loos is binnen onze vereniging. Oever Van stromen, vaarten, meren, enz., IJsseloever. Loods Iemand die goed bekend is met de ondiepten en gevaarlijke plaatsen in een vaarwater. Loods Bergplaats voor o.a. vaartuigen. Oeverloos Zonder oever, niet direct aan het water.

3 BESTUUR Jacky Cöhrs Weegbree KA IJsselstein e jaargang nr. 1 Inhoudsopgave: Jan van Mourik Pandora HW IJsselstein Jos Noyen Kievitweide DA Houten CONTACTPERSONEN Jos Noyen Kievitweide DA Houten Hans Broekema Wielewaal AR Nieuwegein Jan Akkerman Muntslag WS Houten Wouter van Hamersveld Rijfveld SN Houten Marten de la Vieter Merellaan EC Maartensdijk jaar KVIJ Pag. 2 Uitnodiging ALV Pag. 3 Notulen ALV 2007 Pag. 4 Financiën Pag. 6 Jaarverslagen vd Pag. 9 commissies Herinrichting Pag. 17 sportpark IJsseloever Verslag opruimdag Pag. 19 Verslag Tiengemeten Pag. 22 Verslag wintertocht Pag. 25 Linge Thema-avonden Pag. 28 Tochtaankondigingen Pag. 28 Klein Nieuws Pag Jos Noyen Kievitweide DA Houten André Miedema Waaloord BH Woerden André Miedema = adres Mailinglist Oeverloo(d)s nr. 2 Kopijsluiting: 2 maart 2008 Verschijnt op: 12 maart 2008 Oeverloo(d)s nr. 3 Kopijsluiting: 12 april 2008 Verschijnt: 23 april 2008 Pagina 1

4 25 jaar KVIJ. In november 2008 is het 25 jaar geleden dat ons cluppie is opgericht of beter gezegd, te water is gelaten. Dit betekent dus een lustrumjaar met een zilveren rand en dat gaan we vieren. In het weekend van 31 mei en 1 juni zullen we voor heel kanoënd Nederland IJsselstein even in het middelpunt zetten. Een kanobeurs, twee prachtige tochten, overnachting, eten, drinken en vooral gezelligheid. Op 6 september proberen we iets ludieks met kano s te organiseren in de IJsselsteinse grachten en op 23 november gaan we met onze eigen club op pad. Niet om te varen maar gewoon om met elkaar een gezellige dag te beleven met natuur en cultuur. Tijdens de ledenvergadering van eind maart zullen we het definitieve programma presenteren. Wat u nu alvast kunt doen is deze data vastleggen in uw agenda en vanzelfsprekend zullen we binnenkort een beroep doen op uw clubliefde. Een over enthousiast organisatieteam: Jacky Cöhrs Ella Broekema Henk Hylkema Kano- en Duiksport Zaltbommel - Sportduik opleidingscentrum - Verkoop/verhuur van duikmaterialen - Perslucht vulstation - Verkoop van alle modellen kano s - Uitgebreid assortiment kanotoebehoren - Groepsverhuur voor scholen en bedrijven - Verzorgde dagtochten op de Linge - Transport naar elke gewenste plaats Pagina 2

5 Uitnodiging en Agenda Algemene Leden Vergadering: 26 maart 2008 om uur 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Verslag ALV van 14 maart Jaarverslagen bestuur en commissies 6. Financieel verslag van de penningmeester 7. Verslag kascommissie over Decharge penningmeester voor het in 2007 gevoerde financieel beleid. 9. Decharge bestuur voor het in 2007 gevoerde financieel beleid 10. Begroting Voorstel tot contributieverhoging in Mutaties bestuursleden en rooster van aftreden 13. Benoeming leden van de kascontrolecommissie 14. Jubileum 25 jaar KVIJ Pauze 15. Plannen voor het sportpark (presentatie 5 maart 2008) 16. Rondvraag 17. Sluiting Wij nodigen graag iedereen van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Jacky Cöhrs Voorzitter Denkt u aan het eventueel machtigen van een clublid indien u bent verhinderd? Zie de tekst op de volgende pagina als voorbeeld. Hubo Wim van Eijk Utrechtsestraat CT IJsselstein Tel.: Pagina 3

6 Machtiging Hierbij draag ik mijn stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering van Kanovereniging de IJsselstreek op 28 maart 2008 over aan: Plaats: Datum: Naam: Sturen naar: J. Noyen Kievitweide DA Houten Notulen KVY Algemene Ledenvergadering 14 maart 2007 Aanwezig: 35 leden, presentielijst aanwezig bij de secretaris. Notulen: Steven Westerman Afwezig met machtiging: 2 leden, machtigingen aanwezig bij de secretaris Mededelingen: Jan van Mourik is gelukkig weer onder ons, na een hartaanval. Ingekomen stukken: geen Notulen vorige ALV 22 maart 2006: Lening/hypotheek op clubhuis: loopt nog 13 jaar, rente is 7%, subsidie 10%, dus netto 6,3% rente. Nog restschuld. Blijft zo, geen winst te halen in overzetten of afkoop. Recht van opstal: betalen we daar ook voor? Nico en Jan v. M. zoeken die vraag na. Wous levert Nico nog notariële akte waarin staat dat KVIJ niet verplicht NKB lid hoeft te zijn. Administratie zou op 1 plek moeten liggen, in de KVIJ kast op zolder van het clubhuis. Het bestuur gaat dit regelen. Eerst de kast opruimen. Pagina 4

7 Van de commissies: Toer: in 2006 is lekker gevaren, genoeg animo voor de tochten, ook de winter door. In 2007 gaan nieuwe trekkers het in de commissie het langzaam overnemen. Geopperd wordt om seniorentochtjes (kort en op beschut water) te organiseren. De aanwezigheid bij tochten wordt bijgehouden om hiermee het aanbod verder te kunnen verbeteren (bepalen welk aanbod goed loopt en welk niet). Groot water & Zee: goed gevaren in 2006, zie verder het jaarverslag Ruim water: nieuwe commissie, blijkt in een behoefte te voldoen, wordt voortgezet. T&O: loopt goed, veel animo voor beginnerscursus, lekker in winter geoefend in zwembad. Na discussie over ledenwerven bepaalt de vergadering groei tot 20 clubboten en 125 leden. Klusgroep: vorig jaar aardig geklust, dit jaar (2007) alleen loods 1 in te richten, verder niet Redactie: blijft goed gaan, nieuwe adverteerders gevonden i.p.v. oude. Zoekt nog bezorgers in Nieuwegein om de portokosten te drukken. Dit wordt ter plekke geregeld. Kascommissie: verslag 2006 wordt goedgekeurd en de commissie wordt zeer bedankt. Contributie blijft op zelfde peil, voorziene reserve eind 2007 circa 9.000, -. Commissieleden: Hindrik-Jan blijft nog 1 jaar aan, Govert-Jan is nieuw lid, Igor reservelid. Bestuurswisseling: Jan van Mourik blijft penningmeester, een nieuwe penningmeester is welkom per Steven Westerman wordt secretaris en Jacky Cöhrs voorzitter (beiden in 2009 herkiesbaar) Jubileum: In 2008 bestaat de KVIJ 25 jaar. Tijdens de ALV is een jubileumcommissie gevormd (Jacky Cöhrs, Henk Hylkema, Ella Broekema en Wous Hilhorst). Zij gaan een en ander voorbereiden. Rondvraag: Wous: - sprak Henk de Ruiter over maandelijkse rondvaart door IJsselstein met volle maan voor de gemeente. De KVIJ zou dit moeten trekken. Wordt vervolgd. - Henk de Ruiter onderzoekt of de gewraakte buis onder de brug bij het stadhuis-fulco verwijderd kan worden. (Dit is inmiddels gebeurd, red.) Pagina 5

8 - Het clubblad kan ook digitaal worden ontvangen. André zal dit in het blad melden. Volgende ALV vergadering: maart of april 2008, precieze datum nog te bepalen. Financiële terugblik 2007 en begroting 2008 Door Jan van Mourik Eind 2006 bedroeg ons saldo 5.498,40; eind 2007 was dit opgelopen naar ,78. Een stijging dus van ongeveer 7.400,00. Een gedeelte hiervan was voorzien, maar er zijn ook een aantal meevallers die hebben bijgedragen aan deze enorme stijging. In februari 2007 hebben we 1.845,03 terug gekregen van Vitens, aangezien een aantal jaren - bij de betaling van het voorschot - werd uitgegaan van een te grote watermeter. Eind 2007 ontvingen we van Eneco in totaal 1.766,02 omdat we in 2007 nog steeds een te hoog maandelijks - voorschotbedrag betaalden. Sinds kort is dit naar beneden bijgesteld, aangezien we na aanschaf van de nieuwe verwarming veel minder energie gebruiken. In totaal dus 3.611,05 (10). Een plus t.o.v. de begroting bij verhuur clubhuis (4) 900,00 - botenverhuur(5) 700,00 - Koninginnedag (6) iets meer dan 400,00 en T&O (7-21) bijna 500,00 en 600,00 minder uitgaven voor boten (16) en botenwagens (17) en reservering onderhoud (24) 2.000,00 zorgen voor een stijging van 8.700,00. Aan onderhoud clubhuis/loodsen(14) is 900,00 meer uitgegeven dan begroot voor 2007 en de baropbrengst (3) valt ca. 400,00 lager uit. Pagina 6

9 Begroting 2008 De begroting 2008 ziet er heel anders uit dan de begrotingen van de voorgaande jaren. Aan de inkomstenkant zijn een aantal posten veel lager begroot en wel om de volgende redenen: 1. contributie leden (1): In 2007 zijn er behoorlijk wat opzeggingen binnengekomen en dit heeft uiteraard een direct gevolg voor de contributieopbrengst. 2. baropbrengst (3): Aangezien het clubhuis niet veel meer wordt verhuurd hebben we een lagere baromzet en wordt het grootste gedeelte hiervan binnengebracht door onze eigen leden. Omdat wij bij de consumptiekaarten werken met een korting van 20% bedraagt de winstmarge t.o.v. de inkoopprijs geen 100% meer. Mijn voorstel is om de consumptieprijzen niet te verhogen, naar genoegen te nemen met een wat lagere opbrengst. 3. verhuur clubhuis (4): Valt veel lager uit omdat hardloopvereniging REactive vanaf januari 2008 geen gebruik meer maakt van ons clubhuis. 4. Koninginnedag (6): Omdat het steeds moeilijker werd om voldoende vrijwilligers in te roosteren die dag, hebben we helaas moeten besluiten de satéverkoop te beëindigen en alleen de kanoverhuur voort te zetten. Aan de uitgavenkant kunnen we één meevaller noteren: 1. clubhuis overige kosten (12): I.v.m. een herbeoordeling van onze verzekeringsmaatschappij moeten we in 2008 weliswaar veel meer betalen voor de opstalverzekering van ons clubhuis en de bijbehorende loodsen (het premiepercentage is verhoogd en het verzekerde bedrag is aangepast, waardoor we niet meer onderverzekerd zijn), maar dit wordt ruimschoots goedgemaakt door de lagere nota s van Eneco en Vitens. Het is gelukt om een sluitende begroting te presenteren, waar echter geen ruimte meer is voor reserveringen. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren een behoorlijk bedrag aan reserve op kunnen bouwen ( ,00), maar met het jubileum voor de deur en de nodige onderhoudskosten (herinrichting overige 5 loodsen en de onzekerheid of het dak van het clubhuis waterdicht blijft) stel ik voor de contributie met ongeveer drie procent te verhogen. De basiscontributie wordt dan 93,00 per jaar. Pagina 7

10 inkomsten begroting 2007 realisatie 2007 begroting contributie leden 9.000, , ,00 2 contributie donateurs 165,00 165,00 132,00 3 baropbrengst 1.200, ,50 800,00 4 verhuur clubhuis 1.500, ,00 800,00 5 botenverhuur 800, , ,00 6 Koninginnedag 800, ,60 300,00 7 T & O 1.186,00 8 oeverloods 400,00 307,00 289,00 9 rente 50,00 0,25 10 diversen 100, ,05 66,00 totaal , , ,00 uitgaven begroting 2007 realisatie 2007 begroting clubhuis vaste kosten 3.200, , ,00 12 clubhuis overige kosten 4.000, , ,00 13 inkoop bar 1.212,02 14 onderhoud clubh./loodsen 700, , ,00 15 bestuur en cies / kosten 500,00 412,60 500,00 16 boten 650,00 204,00 300,00 17 botenwagens 300,00 136,58 200,00 18 Koninginnedag 802,90 19 oeverloods 900,00 773,67 800,00 20 TKBN 1.300, , ,00 21 T & O 711,11 22 clubactiviteiten 200,00 262,32 300,00 23 diversen 265,00 221,07 270,00 24 reservering onderhoud 2.000,00 0,00 totaal , , ,00 Pagina 8

11 Jaarverslag Bar 2007 door Marten de la Vieter Dit kan heel kort zijn: gezelligheid en vriendschap dmv kanogeleuter op sap maal 50 of iets langer. Meer gedetailleerd het volgende: Op verzoek van onze voorzitter Jan van Mourik nam ik per 1 januari 2005 de barcoördinatie op mij. Het afgelopen jaar was een voortzetting van het barbeleid van In het assortiment is geschrapt, minder variatie in frisdranken en biersoorten, geen ijsverkoop meer en minder versnaperingen. De prijzen werden in 2005 eveneens bijgesteld. Dit geheel gebeurde in overleg met het bestuur. Wat in afgelopen jaar gebeurd is, kon niet zonder de hulp van anderen. Die anderen zijn: Jan van Mourik, als algemeen raadgever; Wout van Hamersveld en Jos Noyen, die zorgen voor de inkopen en wat hen voor de voeten komt; Wout en Cocky Decker voor het noodzakelijke kluswerk en aankleding onderhoud en schoonhouden; de barmedewerkers, die ons vochtgehalte op peil houden. Het papierwerk: Dit mag geen bureaucratie worden, maar er ligt een barboek op de bar met formulieren die direct te maken hebben met het functioneren van de bar en een barboek met bestuursreglement, certificaten, vergunningen e.d. in de bestuurskamer. Dit is uiterst noodzakelijk i.v.m. controles door gemeente en brandweer. Het assortiment en de prijzen: Het besluit in 2006 om in het assortiment te schrappen is goed bevallen, (minder variatie in frisdranken, minder versnaperingen en bij de biersoorten wordt gelet op bijzondere aanbiedingen). De bijzondere bieren worden meer verkocht en het pilsje minder. De prijzen zijn gelijk gebleven aan die van Wetgeving: Inmiddels voldoet de KVIJ aan de wettelijke eisen van de drank- en horecawet, hebben we een bestuursreglement en is de gemeentelijke vergunning binnen. Eveneens hebben 19 leden (waarvan een aantal helaas de club heeft verlaten) het IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) certificaat behaald. (zie Oeverloods ). Indien er belangstelling is, kan voor hen een IVA-cursus worden aangevraagd aldus Jan van Mourik. (IVA = Instrucitie Verantwoord Alcoholgebruik). Financiën: De bar bracht in 2007 op: 2067,50 (incl. 345,60 consumpties bestuur/commissies, beginnerscursus en ALV), voor 1212,02. werd Pagina 9

12 ingekocht, zodoende heeft de bar 855,48 (begroot was 1200,00) opgeleverd. Voor verdere details hierover verwijs ik naar het verslag van de penningmeester. De consumpties worden betaald via de consumptiekaart voor het bedrag van 10 Euro; de kaart zelf heeft een waarde van 12 Euro. André Miedema heeft een nieuwe barkaart ontworpen, waarbij het maximale bedrag op de kaart van 1 Euro is vervangen door 80 Eurocent. (Het totaal bedrag wat geconsumeerd kan worden, is hetzelfde gebleven). Barmedewerkers: Afgelopen jaar is er wat verloop geweest. Twee vaste medewerkers verdwenen door verhuizing maar voor hen kwam gelukkig een goede vervanging. Echter nieuwe barmedewerkers zijn altijd van harte welkom. Onze barmedewerkers zijn: Esther Bloembergen, Jacky Cöhrs, Henk Hylkema, André Miedema, Marina Orri, Karin Schaap, Marten de la Vieter, Rieki van Wijk. Onze reserves zijn:, Alwin Hylkema en Bertus van der Werf. Terugtredend waren helaas met onze dank voor hun bewezen diensten: Nico Brandjes en Harald Roskam Teruggekomen in de bar dienst zijn: Esther van Bloembergen en Rieki van wijk, geheel nieuw in onze barbezetting is Karin Schaap (aan haar een hartelijk woord van welkom). IVA gecertificeerden: Jan Akkerman, Esther Bloembergen, Dirk Bouw, Jan Braam, Nico Brandjes, Jacko Brouwer, Jacky Cöhrs, Cor van Egmond, Wout van Hamersveld, Alwin Hylkema, Henk Hylkema, André Miedema, Jan van Mourik, Jos Noyen, Marina Orri, Harald Roskam, Ad van Veenendaal, Marten de la Vieter en Bertus van der Werf. (inmiddels hebben Jan Braam, Nico Brandjes en Harald Roskam de club verlaten) Tot slot een paar puntjes om te onthouden: A - Voor commissies is de eerste consumptie voor rekening van de commissie, de overige consumpties zijn voor eigen rekening. B - Openingstijden van de bar zijn: In het zomerseizoen is de bar open vanaf uur; in het winterseizoen vanaf uur. Het zomerseizoen is van openingstocht tot slottocht; het winterseizoen van slottocht tot openingstocht. Pagina 10

13 Jaarverslag Bestuur door Jacky Cöhrs Het nieuwe jaar begon met nieuwelingen, een nieuwe voorzitter, secretaris én penningmeester. Gelukkig is de penningmeester de oude voorzitter, in de persoon van Jan van Mourik, dus de kennis bleef in huis. Er waren al een flink aantal zaken in behandeling genomen in het jaar 2006, nu is het lekker warm en droog in het clubhuis, maar er stonden er ook nog een paar op het lijstje. Denk daarbij aan de herinrichting van de loodsen, opruimen van de zolder en met het sluiten van de markt, zelfs op zoek naar een ander zwembad voor T&O. Zoals inmiddels gemerkt zijn loods 1 en 2 nu klaar, is de zolder opgeruimd en hebben we een ander zwembad gevonden. De beginnerscursus was weer een succes met 22 deelnemers en de als altijd enthousiaste begeleiding. Naast de beginnerscursus werden er op woensdag avond ook door onze opleiders techniekavonden georganiseerd voor alle leden. Denk aan natte oefeningen en peddeltechnieken. Ook ruim water heeft zijn plek gevonden naast het groot water gebeuren. Als gevolg van de interesse in ruim water heeft toer wat van zijn vaste bezetting in moeten leveren. Daardoor hebben enkelen de kans genomen om tochten te organiseren. Een ontwikkeling die wij komend jaar verder willen stimuleren, reden waarom de vaarkalender voor toervaren op de slotavond nog niet is vastgesteld. Al met al wordt het weer een interessant nieuw peddeljaar, niet op de laatste plaats omdat we ook nog eens 25 jaar bestaan. Dit willen we niet ongemerkt aan eenieder voorbij laten gaan. Noteer daarom 31 mei en 1 juni alvast in je agenda. REMBRANDT voor * Verf * Behang * Flexa dealer UTRECHTSESTRAAT 40 Telefoon Pagina 11

14 Jaarverslag Beheer Door Jos Noyen De sneltreinvaart waarmee we in 2006 de renovatieklussen hadden opgepakt, is door allerlei omstandigheden veranderd in een stoptrein. We zijn en blijven een vereniging waarbij de meeste klussen gedaan worden door leden en we hebben naast ons kanoleven óók nog een privéleven. Toch zijn er weer wat klussen gedaan. Loods 1 en 2 zijn voorzien van nieuwe ligplaatsen Alle kajaks hebben een nieuwe (definitieve) ligplaats gekregen. Deze 2 klussen zijn op één dag geklaard met 22 vrijwilligers. Ook de zolder en voorzolder zijn nogmaals opgeruimd. De beide douches zijn voorzien van een deugdelijk ventilatiesysteem en de urinoirs hebben nu een goed doorspoelsysteem. In 2008 hopen we loodsen 3 t/m 7 te voorzien van nieuwe ligplaatsen, de vloeren in de beide douches te verbeteren en een betere buitenverlichting aan te brengen. De bestrating van het terras en voor loods 5 t/m 7 zal in de toekomst worden aangepakt. We hebben van de gemeente controle gehad over de brandveiligheid en horecavergunning. Er waren dit keer géén op- en aanmerkingen. Ook dat was weer een positieve ervaring. Onze inspanningen worden dus gehonoreerd. Ik wil iedereen bedanken die het afgelopen jaar op de een of andere manier heeft geholpen bij het realiseren van de klussen. Jaarverslag Gootwatercommissie 2007 Een terugblik op de activiteiten van de Gootwatercommissie. Vier coaches van Grootwater hebben ook dit jaar weer mede richting gegeven aan de ontwikkeling binnen de werkgroep Ruimen&Grootwater, in overleg en in de praktijk. Aspirant-en vaarleiders hebben alle tochten goed afgeleverd. Lees het Jaarverslag van de Ruimwater werkgroep voor meer details. Brandingvaren: Dit jaar zijn we een keer gaan brandingvaren. Met het weer hadden we geen geluk: bij aflandige wind heb je nl. geen golven. Toch was het die ene Pagina 12

15 keer voor de deelnemers een verrijking voor hun technieken en bootbeheersing. Volgend jaar weer, dus. Techniekdagen: De Technieken dagen, vijf in totaal en dit jaar voor het eerst ingelast, zijn goed bezocht door zeer enthousiaste deelnemers. Goed om hier nog eens te vermelden voor wie, wat en waarom. Deze technieken dagen zijn speciaal bedoeld voor de beginnende ruimwatervaarder. Tijdens deze sessies wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke vaardigheden. Er wordt verder uitleg gegeven over navigatie, slepen, schegwerking en drift. Verder wordt er zoveel mogelijk gevaren in wisselende omstandigheden. Wind en golven zijn onze medespelers. Het doel is de beginnende ruimwatervaarder op een hoger niveau te brengen zodat hij aansluiting krijgt op grootwater en evt. kan afreizen naar de zeekampen van de TKBN. Wintervaren: Wanneer u dit leest is het wintervaren bijna teneinde, toch wil ik het hier even benoemen. Deze tochten worden namelijk ook meer bezocht dan in andere jaren, gemiddeld 6-8 personen is toch niet mis. Erg aantrekkelijk zijn deze tochten niet want het kan behoorlijk koud zijn wanneer je je in de openlucht moet aan- en uitkleden, bbbbrrrr. Dit geeft weer aan hoe gemotiveerd men is om dit te trotseren voor een aantal peddeluurtjes. Al met al een zeer geslaagd seizoen dankzij jullie inzet en deelname. Kortom de Grootwatercommissie kijkt tevreden terug want ook dit jaar zijn er weer een aantal die bij de TKBN hun zeevaardigheid certificaat hebben behaald. Alsnog vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd Tot ziens op het water. Namens de overige cie.leden: Jan Akkerman Voorzitter cie Grootwater. Pagina 13

16 Jaarverslag Redactie Het redactie team André Miedema & Rieki van Wijk Ja, een terugblik op 2007 is eigenlijk niet moeilijk. Voor de Oeverloo(d)s is het gewoon een redelijk gebruikelijk jaar geweest. Eén keer is de oeverloods 1 week later verschenen wegens gebrek aan kopij. Over het algemeen zijn de bladen behoorlijk gevuld geweest. De beslissing om voortaan maar een week de tijd te hebben tussen de kopijsluiting en de verschijning van de oeverloo(d)s is een verkeerde geweest. We gaan 2008 weer uit van een periode van 1,5 week zodat er minder stress is om het blad bij de drukker te krijgen en ook bij iedereen op de mat. Er is in de loop van het jaar een lichte toename van het aantal, dat de Oeverloo(d)s via krijgen. Mede dank zij onze adverteerders is het weer mogelijk geweest om de oeverloods te laten verschijnen. Helaas is er 1 adverteerder afgehaakt. De Website met de mailinglist is een iets ander verhaal. Mocht het in de eerste 10 maanden allemaal behoorlijk vlekkeloos gaan, op het moment dat onze provider besloot dat het anders moest gingen er veel dingen mis. Op dat moment was ik bezig met een grote renovatie van onze website zodat er in ons jubileum jaar een kompleet vernieuwde website zou zijn. Een korte opsomming van wat er gebeurde door de verhuizing : De mailinglist kreeg een ander adres. Bij het gebruik van de mailinglist kregen diverse leden vreemde meldingen die om het simpel te maken ook nog in het Engels waren. De (oude)website verscheen met foutmeldingen. De nieuwe (in aanbouw) website werd zichtbaar wat nog lang niet de bedoeling was. Tot slot werd ik als beheerder opgezadeld met extra wachtwoorden en inlogconstructies waarbij ik dingen niet meer kon beheren die ik wel zou willen beheren. Kortom het digitale gedeelte van de club heeft de nodige vrije tijd en hoofdbrekens gekost. Jaarverslag Toercommissie Ook dit jaar voeren de toervaarders in de wintertijd. Hun goede conditie kwam voor de openingstocht goed van pas. Met een stevige wind vertrokken wij vanuit de kanovereniging LKV Rijnland te Leiden, door de stad. De grootwatervaarders gingen over de meren. Voordat de grootwatervaarders de eerste plas over trokken werd door Jan A. een veilige koers uitgezet. Voor de Kagerplassen was de wind voor de één te veel en anderen genoten juist van de golven en het surfen. Pagina 14

17 In het clubhuis was een goed verzorgde borrel. Daar hoorden de vaarders dat iemand een nat pak kreeg. Gelukkig bleef deze man enthousiast voor het varen. Met Hemelvaart werd gevaren in Friesland. Igor en Jacky hadden een uitstekende plek uitgezocht, Camping Leenstra in Ter Oele, een gehucht aan het Koevordermeer. Een groep enthousiaste ruimwatervaarders gingen volgeladen een trektocht maken. Ook hier was het Jan A. die de groep bekwaam en met veel tegenwind naar een camping loodste. De andere dag kwamen zij terug. De andere groep maakte dagtochten. De eerste dag naar Heeg en sommigen moesten nog een stuk klunen rond Heeg. De tweede dag was de wind nog fors en Hans B. regelde de kanokar om een tocht te maken over de onbekende doch mooie beek de Linde. Voldaan gingen wij aan het einde van die dag met de complete groep uit eten. De laatste dag gingen wij gezamenlijk naar Langweer. Nu was het bijna windstil. Ook de zon maakte dat het een zeer geslaagd weekend werd. Elly en Steven zorgden dat ook deze zomer werd gevaren met de beginners. In de 4 windstreken werden tochten gemaakt van stad tot landelijk groen. Tot slot werd er een tocht gevaren in Nieuwkoop. Van de cursisten werd er maar één lid. Toertochten werden ook dit jaar georganiseerd. Hennie en Theo zorgen voor heerlijk gebak met hun Lopikerwaardroute. Het aanbod van tochten was zeer matig door toedoen van TC als leden. Igor organiseerde de slottocht in de Biesbosch. De avond was weer een gezellige bijeenkomst waar Jacky de leden vertelde over de plannen voor het 25-jarig bestaan. Overige tochten gingen naar de Biesbosch, Noord-Hollandse plassen, Kinderdijk. Het aantal tochten was niet groot dit jaar, de wil was er wel, maar.de man/vrouwkracht ontbrak! De toercommissie is met een flink aantal mensen uitgedund. Steven verhuisde, Hans Scheewe en Ella Broekema traden af, Hans Broekema en Elly van Laarhoven zullen zich na de algemene ledenvergadering terugtrekken. Dit baat ons, leden, A.B. en T.C. grote zorgen! Namens de toercommissie, Igor, Elly en Hans. Pagina 15

18 Jaarverslag Training en Opleiding T&O Beginnerscursus: De beginnerscursus is dit jaar een groot succes geweest. Er hadden zich 22 deelnemers uit de regio aangemeld. Een grondige evaluatie van de inhoud van de cursus van 2006 heeft geleid tot een nog professionelere aanpak. De eerste les in het zwembad, nu totaal 3 uur zodat er nog meer aandacht gegeven kan worden. Jan Akkerman vulde 45 minuten met theorie, terwijl de anderen groep praktijk kreeg. Een half uur om zich om te kleden, en te wisselen. De cursus van 2006 heeft onze vereniging 1 nieuw lid opgeleverd wat vrij mager is. Ook dit jaar zijn we ingegaan op het aanbod van de gemeente IJsselstein om deel te nemen aan het cursusproject De inschrijvings dag heeft geleid tot 18 cursisten en 6 via andere kanalen voor de cursus van Ook stonden we dit jaar op de lijst van het cursus project Houten, wat voor de tweede keer niet veel op leverde. Ook zijn wij benaderd door cursus project Woerden om daar mee te doen, wat nog verder uitgewerkt moet worden. Er zijn ook in 2007 vaarleiders opgeleid, voor de begeleiding van kvij tochten. Hier zal in 2008 meer inhoud aan gegeven worden. Zwembad oefeningen en buiten water in een wat later stadium. Training Tull en t Waal: Deze trainings dag is voor het eerst afgelast dit jaar, dit omdat er te weinig aanmeldingen waren. Ook is de BBQ daarom niet doorgegaan. Zondag-zwembad-oefen-uurtjes: Door enthousiaste en financiële ondersteuning vanuit ons bestuur zijn deze oefenuurtjes inmiddels een KVIJ-T&O traditie geworden. Een melding aan de mailing list, die een storm vloed aan inschrijvingen te weeg bracht. Pagina 16

19 Maar het moest later allemaal omgezet worden, omdat het zwembad in Vreeswijk ging sluiten. Na wat heen en weer gebel hebben we het voor elkaar om in Merwestein onze uurtjes te houden. Dit bad is twee maal zo groot, dus we kunnen er met grote getalen naar toe. Kortom laat je opnemen in de list, als je bij wilt blijven van het club gebeuren. Toch zijn er vaak afmeldingen en personen die gewoon niet komen, laat wel even wat van je horen. LEDEN LAAT JE IN DE MAILINGLIST ZETTEN!!! Je bent sneller op de hoogte van ingelaste club activiteiten Een mailtje naar Andre Miedema is genoeg! 1) lees het clubblad door èn 2) reageer aub op de verschillende oproepen die er in staan, niet alleen op die van T&0 Het bespaart je clubleden vele telefoonuurtjes. Ook zij willen graag tijd overhouden om te varen of voor hun privéleven. Het team van T&O: Jan Akkerman, Dick Bouw, Peter van Gorp, Wout van Hamersveld, Annette Spelt, Peter Grobbée, Andrea Veldman, Jos Noyen, Igor Spee. Herinrichting sportpark IJsseloever door Jan van Mourik De afgelopen maanden zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarbij vijf gebruikers van sportpark IJsseloever hebben gekeken naar de herinrichting, In eerste instantie hebben de hockey-, korfbal- en handbalvereniging een plan opgesteld waarbij een sporthal en een extra veld voor de hockeyvereniging centraal staan. Vervolgens heeft de jeu de boulesvereniging aangegeven dat zij mee willen doen, aangezien zij een te klein clubhuis hebben en overdekte banen willen. De vraag kwam daarbij naar voren of wij samen met de jeu de boulesvereniging willen verhuizen naar de huidige hangplek - richting Hollandse IJssel. Onze bestaande lokatie zal dan gaan fungeren als hangplek. Pagina 17

20 Gang van zaken Het initiatief hiertoe komt van de Samenwerkende Sportverenigingen IJsseloever (SSIJ) en zij hebben in overleg met ons een zg. sportloods gesitueerd, waarbij in het midden de overdekte banen van de jeu de boulesvereniging liggen en aan de beide eindzijden de clubhuizen. Ons clubhuis komt aan de kant van de Hollandse IJssel. We hebben afgesproken dat wij dit plan met onze leden gaan bespreken en zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2008 een beslissing moeten nemen. Ook de overige verenigingen zullen vóór eind maart 2008 beslissen of zij wel of niet mee willen doen, waarna dit plan zal worden voorgelegd aan de Sportraad. Bij een positief advies zal dit vervolgens bij de gemeente IJsselstein worden ingediend. Bij een eventueel nee van de kanovereniging zal alleen het plan van de hockey-, korfbal- en handbalvereniging worden ingediend en zal de jeu de boulesvereniging op zoek moeten naar een alternatief. Dit betekent dat wij in alle rust en zonder druk een beslissing kunnen nemen. Wat betekent dit voor ons Wij zullen met elkaar goed moeten kijken naar de voor- en nadelen die dit met zich meebrengt en daarom hebben wij besloten om woensdag 5 maart a.s. aanvang uur -een bijeenkomst te organiseren bij ons in het clubhuis, waarbij de plannen nader zullen worden uitgelegd en iedereen vragen kan stellen en zijn mening kan geven. Voor degenen die op deze avond niet kunnen en toch graag vantevoren geïnformeerd willen worden, liggen de plannen vanaf volgende week woensdag iedere week in het clubhuis ter inzage. Omdat wij verwachten dat velen hierover een mening zullen hebben, hebben we voor deze voorbespreking gekozen om zodoende tijdens de ALV de nodige chaos te voorkomen. We hopen dan ook dat veel leden op 5 maart a.s. aanwezig zullen zijn. Pagina 18

Kanovereniging "de IJsselstreek"

Kanovereniging de IJsselstreek Kanovereniging de IJsselstreek 2-06 Kanovereniging "de IJsselstreek" Clubhuis: Zomerdijk 41 (030) 6870115 Opgericht: 2 november 1983 Postadres: K.V. "de IJsselstreek" T.a.v. het secretariaat Boedapestlaan

Nadere informatie

Kanovereniging "de IJsselstreek"

Kanovereniging de IJsselstreek Kanovereniging de IJsselstreek 5-04 Kanovereniging "de IJsselstreek" Clubhuis: Zomerdijk 41 (030) 6870115 Opgericht: 2 november 1983 Postadres: K.V. "de IJsselstreek" T.a.v. het secretariaat Boedapestlaan

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging ROEIEN ARZV BIJ DE De gids van de Alkmaarse roeivereniging INTERVIEWS MET ENKELE VRIJWILLIGERS De roeivereniging ARZV is een vereniging van alle leeftijdsgroepen. Zij richt zich zowel op het recreatieve

Nadere informatie

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam 2 e jaargang No 9 12 oktober 2010 Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam Redactie Afgemeerd: L. de Graaf-Zoet Tel. 0251-246843 e-mail: l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl Havenblad van de Jachthaven

Nadere informatie

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014 KADE11 SLUIS NR 45 juni 2014 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENIGING ALMERE HAVEN S KA De haven in beeld MAGAZINE VAN W Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering Retouradres:

Nadere informatie

COBRALIA. Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail: Piet Wijn Voorzitter@cobraclub.

COBRALIA. Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail: Piet Wijn Voorzitter@cobraclub. COBRALIA Als Cobra-liefhebber verzamelt u wellicht vele zaken die met Cobra s te maken hebben. Om uw collectie uit te breiden heeft de Cobra club verschillende hebbedingetjes in de verkoop. Poloshirt met

Nadere informatie

Foto kaft by Allan Henderson http://www.flickr.com/photos/allanhenderson/3109712111/

Foto kaft by Allan Henderson http://www.flickr.com/photos/allanhenderson/3109712111/ INHOUD Van Bestuur en commissies De voorzitter aan het woord Uitnodiging begrotingsvergadering Agenda begrotingsvergadering Toelichting op de Agenda Begroting Toelichting op de begroting Baggeren, de regels

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon Deze editie: - Bedford Belangen Club tradities - jubilea 1994-2009 - Bedford en brandstof - en het begon allemaal in 1989,... - weldoeners nummer 1, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL 1 Bestuur EKVV 51 Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. 077 3828944. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo. 077 3542840

Nadere informatie

T W. december 2011, nr. 8. clubblad van Toerclub Wageningen

T W. december 2011, nr. 8. clubblad van Toerclub Wageningen T W C december 2011, nr. 8 clubblad van Toerclub Wageningen De details maken het verschil Wat u echt zal inspireren in een keuken van ALNO is de liefde voor het detail waarmee de keuken ontworpen en gerealiseerd

Nadere informatie

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 Februari 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Meer Vrijwilligers Wielerkleding Nieuwe MTB route ALV Vrijwilliger in het zonnetje Clinics Nieuwe MTB route Tegelhuys MTB tocht Toer Nieuws

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid.

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid. Jaargang 22 nr. 4 december 2011 Uw sympathie en hulp hebben wij in het afgelopen jaar bijzonder gewaardeerd. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij wensen u fijne feestdagen toe en een voorspoedig en gelukkig

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie