(ondernemingen die zijn verbonden met, die worden bestuurd door illycaffè S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(ondernemingen die zijn verbonden met, die worden bestuurd door illycaffè S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie en"

Transcriptie

1 Naar aanleiding van de nieuwe e-shop zijn de voorwaarden voor de verwerking van de gegevens bijgewerkt. Daarom doen wij gebruikers die reeds zijn ingeschreven de voorwaarden toekomen volgens welke de gegevens in de nieuwe e- shop worden verwerkt, en wijzen wij erop dat de gegevens worden verwerkt met doelen waarvoor toestemming vereist is, altijd uitsluitend indien deze toestemming tijdig door de gebruiker is verstrekt. Voorlichting voor illycaffè S.p.A. uit hoofde van art. 13 van wetgevend decreet 196/03, art. 5 van de Ley Orgánica 15/1999 del 13 diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, art. 19 van de Bundesdatenschutzgesetz-German Federal Data Protection Act en art. 33 van de Wbp- Dutch Data Protection Act. illycaffè S.p.A. (hierna tevens "de firma" of illycaffè genoemd) maakt u middels deze voorlichting (aangezien u op het punt staat zich te registreren voor de site e-shop en waarbij wij u vervolgens derhalve ook aanduiden als gebruiker of betrokkene ) de doelen en modaliteiten bekend van de verwerking van de gegevens (die door u zijn verstrekt en/of die het resultaat zijn van verwerking voor de firma) die in haar bezit zijn. Indien u zich registreert en u koopt als wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming/firma/instelling, wordt onder gebruiker of betrokkene verstaan de door u vertegenwoordigde onderneming/de firma/de instelling (die feitelijk het geregistreerde subject is en die koopt) en worden uw gegevens alleen door illycaffè verwerkt om vast te stellen dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent en ten behoeve van hetgeen wordt beschreven onder punt 2 letter A,B,D,E, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de onderneming/firma/instelling die u vertegenwoordigt toestemming verleent voor de verwerking van de (via u) verstrekte gegevens. Behalve de toestemming voor de doeleinden zoals beschreven onder punt 2 letter A van deze voorlichting gaan wij er tevens van uit dat u uw naam verstrekt als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming/firma/instelling die door u wordt vertegenwoordigd. Wij verzoeken u deze voorlichting door te nemen, en wijzen u erop tevens kennis te nemen van het bijbehorende privacybeleid van de site shop.illy.com. Wanneer u zich registreert, hoeft u niet steeds al uw gegevens in te voeren, maar enkele daarvan en hoeft u niet steeds de vereiste toestemming te verlenen. Wij herinneren u eraan dat u niet verplicht bent zich te registreren (waarbij u zich dus niet akkoord verklaart met de betreffende verwerking) om onze producten te kopen via het betreffende deel van deze site waarin u kunt kopen zonder u te registreren. Wij wijzen u erop dat u alleen uw gegevens hoeft in te voeren (behoudens hetgeen hieronder gespecificeerd is onder punt 4 letter G en H van deze voorlichting) en/of gegevens van de onderneming/firma/instelling die door wordt vertegenwoordigd. Wat betreft de doeleinden die worden beschreven onder punt 2 letter B van deze voorlichting geldt dat indien de aankoop en de registratie door de door u vertegenwoordigde onderneming/firma/instelling wordt gedaan, de adressen met betrekking tot de activiteiten zoals beschreven onder punt 2 letter B van deze voorlichting overeen dienen te komen met de adressen van de onderneming/firma/instelling die door u wordt vertegenwoordigd. 1. De gegevens worden verwerkt en bewaard door illycaffè in overeenstemming met wetgevend decreet 196/03 en alle geldende normen (en dus ook met inachtneming van de principes van correctheid, wettigheid en transparantie en bescherming van de vertrouwelijkheid en de rechten). De gegevens betreffende illycaffè worden bewaard in de vestigingen van illycaffè S.p.A. (in de Europese Gemeenschap) en door degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking die benoemd zijn door illycaffè S.p.A. behalve bij derden die per categorie worden vermeld in deze voorlichting, aan wie de gegevens kunnen worden bekendgemaakt en die de gegevens verwerken als autonome houders. De gegevens worden ook in gegevensbanken opgeslagen tevens elektronische databases. 2. De gegevens kunnen door illycaffè worden verwerkt in papiervorm, handmatig waarbij de gegevens van illycaffè derhalve worden bewaard en verwerkt op papieren drager of elektronische drager) met gebruik van beschermingssystemen van illycaffè die geschikt zijn om de vertrouwelijkheid te beschermen en met logica die nauw verbonden is met de doelen die in deze voorlichting zijn vermeld. De gegevens kunnen worden verwerkt door illycaffè (die alleen de gegevens verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor het behalen van een bepaald doel en voert met de gegevens alleen de handelingen uit die noodzakelijk zijn voor het behalen van deze doelen): A. Om de registratie op de site shop.illy.com uit te voeren, u te herkennen zodra u zich hebt geregistreerd als gebruiker en de registratie zelf te beheren (zonder de toestemming voor deze doelen kunt u zich niet registreren). Door registratie hebt u met een enkel wachtwoord en een gebruikersnaam tevens toegang tot alle gereserveerde gedeelten van de site illy.com. Wij verwijzen u tevens naar punt 9 van deze voorlichting; B. opdat illycaffè (u als gebruiker) reclamemateriaal of informatiemateriaal en/of materiaal voor directe verkoop over producten-diensten-initiatieven van illycaffè en zijn partners kan sturen en commerciële mededelingen kan doen toekomen over producten-diensten-initiatieven van illycaffè en zijn partners, dit alles via de telefoonnummers (en dus ook via SMS/MMS) en de postadressen van de gebruikers zoals vermeld op het formulier. Wij wijzen u erop dat het verzenden van SMS/MMS en ook op elektronische wijze kan plaatsvinden met behulp van geautomatiseerde middelen. De toestemming voor de verwerking en de verstrekking met dit doel zijn absoluut facultatief en de gebruiker kan kopen, zich registreren en eventueel worden onderworpen aan de activiteiten die worden genoemd onder punt 2 letter C van deze voorlichting, ook zonder toestemming te geven voor de verwerking voor deze doelen. De enige consequentie van de nietverstrekking en het niet verlenen van de toestemming is derhalve dat de gebruiker niet wordt onderworpen aan de activiteiten die worden vermeld in dit punt (punt 2 letter B van deze voorlichting); C. om op basis van de informatie over de gebruiker die in het bezit zijn van illycaffè, een gebruikersprofiel te kunnen aanmaken inclusief onderzoek naar de consumptiegewoonten en keuzes die ook voortkomen uit de analyse van de keuze van producten, die gericht is op het uitvoeren van specifieke activiteiten op het gebied van marketing, verkoopbevordering, directe verkoop en commerciële communicatie door illycaffè S.p.A., in overeenstemming met de specifieke eisen van de gebruiker zelf, die duidelijk worden op basis van het profiel en die er bovendien op gericht zijn de consumptiegewoonten en keuzes van de afnemers van producten van illycaffè te analyseren. De verwerking met deze doelen vindt ook geautomatiseerd plaats in gegevensbanken en na de betreffende bekendmaking aan de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens die geraadpleegd kan worden op de site Er kan een profiel worden aangemaakt van de specifieke gebruiker of van homogene klassen gebruikers. Eventueel kunnen ook gegevens worden samengevoegd of vergeleken die afkomstig zijn uit verschillende gegevensbanken van partners van illycaffè

2 (ondernemingen die zijn verbonden met, die worden bestuurd door illycaffè S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie en ondernemingen die verbonden zijn met, die worden bestuurd door de groep illy S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie). De activiteiten op het gebied van marketing, verkoopbevordering, commerciële communicatie en directe verkoop worden alleen uitgevoerd als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking ten behoeve van de doelen die worden genoemd onder punt 2 letter B van deze voorlichting. Net als voor de doelen die worden genoemd onder punt 2 letter B van deze voorlichting, zijn de toestemming voor en de verstrekking van de gegevens voor deze doelen (punt 2 letter C van deze voorlichting) absoluut facultatief en het staat de gebruiker derhalve vrij te kopen, zich te registreren en eventueel te worden onderworpen aan de activiteiten die worden genoemd onder punt 2 letter B van deze voorlichting, ook zonder de gegevens te verstrekken en zonder toestemming te verlenen voor de verwerking van de gegevens voor de doelen die worden genoemd in dit punt van de voorlichting (punt 2 letter C van deze voorlichting). De enige consequentie van de niet-verstrekking en het niet verlenen van de toestemming is derhalve dat de gebruiker niet wordt onderworpen aan de activiteiten die worden vermeld in dit punt (punt 2 letter C van deze voorlichting); D. ingeval wordt overgegaan tot de aankoop, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aankoopcontract en dus ook Voor wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditkaart verwijzen wij tevens naar hetgeen wordt beschreven in de paragraaf over de betaling op de site; E. Om te voldoen aan een verplichting die wordt bepaald door de wet, een voorschrift of de communautaire normen en om een recht van illycaffè in rechte te doen gelden of te verdedigen. Wij wijzen u erop dat de verwerking ten behoeve van hetgeen wordt bepaald onder punt 2 letter D en E van deze voorlichting, kan plaatsvinden zonder toestemming voor de verwerking en dit volgens art. 24 letter a), b), f) van wetgevend decreet 196/03, van art. 6 van de Ley Orgánica 15/1999 del 13 diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, art. 4 van de Bundesdatenschutzgesetz-German Federal Data Protection Act, art. 23 van de Wbp- Dutch Data Protection Act. Bijgevolg is deze toestemming niet vereist. Ten behoeve van hetgeen wordt bepaald in punt 2 letter B en C van deze voorlichting, is de toestemming niet nodig om zich te registreren en te kopen en de gebruiker kan dus ook kopen en zich registreren zonder toestemming te verlenen voor de verwerking ten behoeve van deze doelen. 3. De gegevens worden niet door illycaffè aan derden bekendgemaakt met de doelen die worden genoemd punt 2 letter A (voor deze doelen verwijzen wij u naar punt 9 van deze voorlichting) en C van deze voorlichting. De gegevens kunnen door illycaffè ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter D van deze voorlichting (waarbij alleen de gegevens bekendgemaakt worden die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) in Italië of in het buitenland worden bekendgemaakt aan: banken voor verschuldigde betalingen, vervoerders en expediteurs, de post, distributeurs, bedrijven (ook buitenlandse) aan wie de contracten kunnen zijn overgedragen volgens hetgeen is bepaald in het aankoopcontract (in dit geval vindt met de overdracht van het contract ook de overdracht van gegevens betreffende het contract en de uitvoering en het beheer ervan plaats), advocaten en juridisch adviseurs, accountantskantoren indien niet verantwoordelijk benoemd voor de verwerking van de gegevens. Ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter D en E van deze voorlichting kunnen door illycaffè de gegevens in Italië en in het buitenland worden bekendgemaakt (waarbij alleen de gegevens worden bekendgemaakt die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) aan gerechtelijke autoriteiten, de recherche en de openbare veiligheid en openbare organen indien een dergelijke verplichting bestaat en aan advocatenkantoren en juridisch adviseurs en de post (waarbij het adres te zien is om eventuele schriftelijke berichten te versturen). Ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 van letter B van deze voorlichting kunnen door illycaffè de gevens worden bekendgemaakt (waarbij alleen de gegevens worden bekendgemaakt die nodig worden geacht voor deze doelen) aan vervoerders en expediteurs (ook in het buitenland) voor de overdracht van eventueel materiaal. illycaffè zorgt ervoor dat derden de doelen worden bekendgemaakt waarmee de gegevens hun zijn verstrekt en bekendgemaakt. Voor rekening van illycaffè kunnen al diegenen die zijn belast met de verwerking van de gegevens en die hiertoe zijn benoemd door illycaffè (medewerkers van de administratieve sector, medewerkers van het transport en verpakking, ook van buiten de onderneming, diegenen die belast zijn met de marketing en het beheer van de site, ook van buiten de onderneming, informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen die ook functies van systeembeheer kunnen uitvoeren, degenen die belast zijn met de public relations, degenen die belast zijn met juridische zaken, leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, intern auditor, stagiaires, vrije beroepen en consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici die ook functies van systeembeheerder kunnen uitoefenen, kwaliteitsadviseurs, juridisch adviseurs, en accountants) en eventueel personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van buiten de onderneming (onderneming-professionals-studies die activiteiten ontplooien die instrumenteel zijn voor die van illycaffè S.p.A. zoals marketingactiviteiten, verzendings- en verpakkingsactiviteiten of callcenteractiviteiten, accountantactiviteiten en public relations activiteiten, ondernemingen voor outsourcing op het gebied van informatica, ook gevestigd in andere staten) en binnen de onderneming (bijvoorbeeld de verantwoordelijke die wordt genoemd onder punt 7 van deze voorlichting) die altijd zijn benoemd door illycaffè, kennis hebben van de gegevens, waarbij alleen de gegevens worden verwerkt die nodig zijn voor de uitvoering van de taken die hun zijn toegekend door illycaffè en waarbij hiermee alleen de handelingen worden uitgevoerd die nodig zijn voor de uitvoering van de taken zelf en dit altijd indien nodig voor het behalen van de vermelde doelen. De externe verantwoordelijke personen verwerken de gegevens rechtstreeks of via hun medewerkers die belast zijn met de verwerking voor rekening van illycaffè die dezelfde activiteiten ontplooien als de activiteiten die worden ontplooid door medewerkers voor illycaffè anders dan de activiteiten van het beheer/het onderhoud van de computers/servers van deze externe verantwoordelijke personen waarop eventueel de gegevens van illycaffè zijn opgeslagen. Degenen die belast zijn met en verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens verwerken de gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de taken die hun zijn toegekend door illycaffè en dit beperkt zich tot de gegevens die nodig zijn door de uitvoering van deze taken, waarbij alleen de werkzaamheden worden uitgevoerd die nodig zijn voor de uitvoering van deze taken zelf. 4. Verstrekking aan illycaffè

3 A. De verstrekking van de gegevens op het registratieformulier die verplicht ingevuld dienen te worden (vetgedrukt) is noodzakelijk voor de doeleinden die zijn genoemd in punt 2 letter D van deze voorlichting en derhalve kan de weigering om deze helemaal of gedeeltelijk te leveren aanleiding geven tot de onmogelijkheid voor de onderneming om het contract ten uitvoer te brengen en dus om de producten van illycaffè te kopen. De vermelding van het te kopen product en de betaalmethode is nodig om het product zelf te kunnen kopen (en dit altijd met de doelen die worden genoemd in punt 2 van letter D van deze voorlichting) en de ontbrekende vermelding leidt tot de onmogelijkheid om het product te kopen. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 4 letter G van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die zijn opgenomen in de facultatieve velden verwijzen wij ook naar hetgeen hieronder is vermeld. Indien niet anders gespecificeerd in deze voorlichting kunnen de gegevens in de facultatieve velden facultatief worden verstrekt en het niet verstrekking leidt tot geen enkele consequentie behalve dat u niet profiteert van deze gegevens (die echter nuttig kunnen zijn voor bepaalde doelen). B. De verstrekking van de gegevens (fiscaal nummer of BTW-nummer, gegevens van de burgerlijke stand en adres, factuurgegevens en aankoopgegevens, andere gegevens die nodig zijn voor het nakomen van wettelijke en voorgeschreven verplichtingen en communautaire normen of om een recht van illycaffè in rechte te doen gelden of uit te oefenen) voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2 letter E van deze voorlichting, is noodzakelijk en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om zich te registreren en/of om gevolg te geven aan het aankoopcontract. C. De verstrekking van de gegevens die als verplicht zijn aangegeven (de vetgedrukte) op het registratieformulier, met het oogmerk van de registratie (punt 2 letter A van deze voorlichting) is facultatief maar het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de registratie uit te voeren. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 4 letter G van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot het BTW-nummer en de handelsnaam verwijzen wij ook naar hetgeen is vermeld in punt 4 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard verwijzen wij naar hetgeen is vermeld in punt 4 letter E van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die net vetgedrukt zijn op het registratieformulier en eventuele andere verstrekte gegevens, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt niet tot consequenties, behalve dat deze gegevens niet in aanmerking worden genomen die in sommige gevallen nuttig zouden kunnen zijn om de order beter te beheren (wij verwijzen ook naar hetgeen is vermeld in letter F van punt 4 van deze voorlichting). D. Wat betreft de doeleinden die worden genoemd in punt 2 van letter C van deze voorlichting, verwijzen wij naar dit punt zelf. E. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de betaling middels creditcard uit te voeren. F. De verstrekking van de gegevens die worden vereist in geval van vereiste factuur (zoals die van het BTWnummer en de handelsnaam) is facultatief, maar het niet verstrekken ervan leidt tot de onmogelijkheid om de factuur uit te schrijven met de vermelde gegevens, indien vereist. G. De verstrekking van de gegevens met betrekking tot de alternatieve adressen waar de goederen naartoe moeten worden gestuurd en/of waar een cadeau naartoe moet worden gestuurd is facultatief, maar het niet verstrekken van de vetgedrukte gegevens leidt tot de onmogelijkheid om het materiaal naar het vermelde adres te versturen. Wij wijzen erop dat voor dergelijke speciale activiteiten de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de instemming van de persoon wiens gegevens worden vermeld om de goederen naar diens adres te sturen of om deze op te geven als begunstigde van het cadeau. Bovendien is de gebruiker voor dergelijke activiteiten verplicht om aan de persoon wiens gegevens hij aan illycaffè bekendmaakt (de persoon aan wie de goederen worden gestuurd of die de begunstigde van het cadeau is) aan te geven dat deze de gegevens aan illycaffè zelf bekendmaakt zodat illycaffè deze kan verwerken (via de vermelde personen die hiermee belast zijn en die hiervoor verantwoordelijk zijn die hiervan kennis moeten hebben voor de uitvoering van de taken die zijn toegekend door illycaffè) om het materiaal naar het opgegeven adres te sturen en hem evenzo te informeren dat illycaffè hem de speciale voorlichting verstrekt over de verwerking van de gegevens en hem hoe dan op de hoogte te stellen zodra illycaffè de gegevens kan bekendmaken aan de vervoers en transporteurs en dat de verstrekking van de gegevens facultatief is en dat het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de goederen naar het opgegeven adres te sturen en/of de persoon te vermelden als begunstigde van het cadeau. De gebruiker is verplicht de toestemming (indien vereist) te verkrijgen voor de bekendmaking van de gegevens aan illycaffè en de verwerking ervan (waarmee ook toestemming wordt verleend voor de registratie in de databases van illycaffè) door illycaffè zelf voor de doelen die hierboven in dit punt worden gespecificeerd. De gegevens van de gebruiker zijn in dit geval ook bekend bij degene die de goederen ontvangt. H. De toestemming voor de verwerking van de gegevens voor de doelen die worden vermeld in punt 2 van letter B van deze voorlichting en de verstrekking van de gegevens voor deze doelen zijn facultatief en wanneer deze niet worden verstrekt en wanneer geen toestemming wordt gegeven leidt dit ertoe dat het voor de onderneming onmogelijk is de activiteiten uit te oefenen die bij de doelen zelf worden genoemd (waarbij dit echter geen enkele consequentie heeft voor de verwerking voor de andere doelen en dus ook op de mogelijkheid om zich te registreren en te kopen) op de vermelde adressen. Wij wijzen erop dat indien de gebruiker het materiaal en de bekendmakingen niet wenst te ontvangen bij een van de twee bestellingen (bijvoorbeeld de telefonische) hij deze wens kan aangeven via of anders aan de Customer Care op nummer Wij wijzen u er tevens op dat het mogelijk is op enig moment bezwaar te maken (en de toestemming in te trekken) tegen de verwerking van de gegevens met het oogmerk van de verzending van reclame- of informatiemateriaal of directe verkoop en met het oogmerk van commerciële communicatie (waarbij er dus om wordt verzocht niet te worden onderworpen aan deze activiteit) door zich op wettelijke wijze te wenden tot degene die verantwoordelijk is voor de verwerking die wordt vermeld bij punt 7 van deze voorlichting op het adres van de onderneming en door als onderwerp van de bekendmaking, indien schriftelijk, intrekking toestemming-verzet tegen verwerking van de gegevens, t.a.v. de

4 verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, Corporate Directeur van de Human Resources, Organisation,Informatiesystemen en de Procesorganisatie ) te vermelden of door een te sturen naar het adres met als onderwerp intrekking toestemming-verzet tegen verwerking van de gegevens. Bij het verzenden van de bekendmakingen kunnen altijd andere aanvullende wijzen van intrekking van de toestemming en dus van bezwaar tegen de verwerking worden vermeld. 5. De gegevens kunnen worden bewaard door illycaffè voor een periode die overeenstemt met de doelen waarvoor deze worden verwerkt en in overeenstemming met de geldende normen. 6. De titelhouder van de verwerking is ondergetekende Società illycaffè S.p.A. gevestigd te via Flavia 110 te Trieste, telefoonnummer , faxnummer , 7. Degene die verantwoordelijk is voor de verwerking tot wie u (de gebruiker) zich kunt wenden voor alles wat de verwerking van de gegevens en in het bijzonder voor de uitvoering van de rechten volgens de termijnen en de wijzen waarin de wet voorziet zoals genoemd in art. 7 van het wetgevend decreet 196/03, art. 15 en 16 van de Ley Orgánica 15/1999 del 13 diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, art. 20 van de Bundesdatenschutzgesetz-German Federal Data Protection Act, art. 35 en 36 van de Wbp- Dutch Data Protection Act en om de complete en bijgewerkte lijst te verkrijgen van de andere personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking, is de Corporate Directeur van de Human Resources, Organisation,Informatiesystemen en de Procesorganisatie die hiertoe benaderd kan worden op het adres van illycaffè S.p.A. (als de bekendmakingen of de verzoeken schriftelijk plaatsvinden, dient de bekendmaking of het verzoek te worden gericht aan "de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, Corporate Directeur van de Human Resources, Organisation,Informatiesystemen en de Procesorganisatie met als onderwerp privacy ). Op de internetsite op de pagina policy privacy kunnen eventuele wijzigingen van de bovengenoemde verantwoordelijke persoon en eventuele updates van deze voorlichting worden bekendgemaakt. Daarom verzoeken wij u om de site zelf te bezoeken ongeacht de mogelijkheid om ook informatie op te vragen op de wijze zoals bepaald door art. 9 van wetgevend decreet 196/03. Iedere informatie die wordt opgevraagd (inclusief de informatie zoals vermeld in art. 7 van wetgevend decreet 196/03) met betrekking tot de verwerking van de gegevens kan ook worden opgevraagd door een te sturen naar altijd met als onderwerp privacy t.a.v. de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, de Corporate Directeur van de Human Resources, Organisation,Informatiesystemen en de Procesorganisatie. 8. De gebruiker kan op ieder moment volgens de termijnen en de wijzen waarin de wet voorziet, de rechten die worden genoemd in artikel 7 van wetgevens decreet 196/03 uitoefenen, die wij hieronder overnemen: 1. De betrokkene heeft het recht om de bevestiging van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens te verkrijgen die betrekking op hem hebben, ook als deze nog niet zijn geregistreerd, en de bekendmaking ervan op begrijpelijke wijze. 2. De betrokkene heeft recht om de vermelding te verkrijgen: a) van de herkomst van de persoonsgegevens; b) van de doelen en de modaliteiten van de verwerking; c) van de logica die is toegepast in geval van verwerking die plaatsvindt met behulp van elektronische instrumenten; d) van de identiteitsgegevens van de titelhouder, de verantwoordelijke en de vertegenwoordiger die zijn genoemd volgens artikel 5, alinea 2; e) van de subjecten en de categorieën subjecten aan wie de persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt of die hiervan kennis kunnen nemen als aangewezen vertegenwoordiger in het territorium van de staat, verantwoordelijke of belaste persoon. 3. De betrokkene heeft recht op verkrijging van: a) De bijwerking, de rectificatie of, indien dit van belang is, de integratie van de gegevens; b) de annulering, de omvorming tot anonieme vorm of de blokkering van de gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, inclusief de gegevens die niet noodzakelijkerwijs bewaard hoeven worden met betrekking tot de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt; c) de verklaring dat de handelingen zoals vermeld bij letter a) en b) zijn bekendgemaakt, ook wat betreft de inhoud ervan, aan degenen aan wie de gegevens bekendgemaakt of verspreid zijn, met uitzondering van het geval waarin de nakoming onmogelijk blijkt of een aanwending met zich meebrengt van middelen die duidelijk buiten proportie zijn gezien het beschermde recht; 4. De betrokkene heeft het recht geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken: a) om legitieme redenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking op hem hebben, hoewel ze relevant zijn met het oogmerk van de verzameling; b) tegen de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem met het oogmerk van de verzending van reclamemateriaal of materiaal van directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie. 9. Wij wijzen u erop dat de registratiegegevens worden verwerkt door illycaffè S.p.A. (ook in de vestigingen Spanje, Nederland, Duitsland) of door illycaffè France s.a.s. en illy caffé North America Inc. zodat de gebruiker altijd in meerdere landen aankopen kan doen en de gebruiker dankzij de registratie niet telkens alle gegevens (maar slechts een paar) hoeft in te voeren indien hij een aankoop wil doen in een een ander land dan het land waarin hij zich registreert. Op het moment van aankoop zal vervolgens, afhankelijk van de staat waarin de aankoop plaatsvindt, de verwerking ten behoeve van de doelen die voortvloeien uit het aankoopcontract en tevens ten behoeve van administratieve-boekhoudkundige doeleinden en het orderbeheer, plaatsvinden door het land waarin de order is geplaatst. De bekendmaking van de gegevens aan illycaffè France s.a.s. en illy caffé North America Inc, kan tevens plaatsvinden zonder de toestemming van de betrokkene volgens artikel 24 letter i-ter van wetgevend decreet 196/03. Voorlichting bijgewerkt op 29/05/2015. Deze bijwerking is uitgevoerd in het kader van beleid van constante herziening van de voorlichting. De versies van de eerdere voorlichting zijn op te vragen via Voorlichting voor illycaffè France s.a.s. krachtens artikel 32 van de Wet nr van 06/01/1978 illycaffè France (hierna tevens "de firma" of illycaffè France genoemd) maakt u middels deze voorlichting (aangezien u op het punt staat zich te registreren voor de site e-shop en waarbij wij u vervolgens derhalve ook aanduiden als

5 gebruiker of betrokkene ) de doelen en modaliteiten bekend van de verwerking van de gegevens (die door u zijn verstrekt en/of die het resultaat zijn van verwerking voor de firma) die in haar bezit zijn. Indien u zich registreert en u koopt als wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming/firma/instelling, wordt onder gebruiker of betrokkene verstaan de door u vertegenwoordigde onderneming/de firma/de instelling (die feitelijk het geregistreerde subject is en die koopt) en worden uw gegevens alleen door illycaffè France verwerkt om vast te stellen dat u de wettelijke vertegenwoordiger bent en ten behoeve van hetgeen wordt beschreven onder punt 2 letter A,B,C, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de onderneming/firma/instelling die u vertegenwoordigt toestemming verleent voor de verwerking van de (via u) verstrekte gegevens. Behalve de toestemming voor de doeleinden zoals beschreven onder punt 2 letter A van deze voorlichting gaan wij er tevens van uit dat u uw naam verstrekt als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming/firma/instelling die door u wordt vertegenwoordigd. Wij verzoeken u deze voorlichting door te nemen, en wijzen u erop tevens kennis te nemen van het bijbehorende privacybeleid van de site shop.illy.com. Wanneer u zich registreert, hoeft u niet steeds al uw gegevens in te voeren, (maar enkele daarvan) en hoeft u niet steeds de vereiste toestemming te verlenen. Wij herinneren u eraan dat u niet verplicht bent zich te registreren (waarbij u zich dus niet akkoord verklaart met de betreffende verwerking) om onze producten te kopen via het betreffende deel van deze site waarin u kunt kopen zonder u te registreren. Wij herinneren u eraan dat u alleen uw gegevens en/of de gegevens van de onderneming/firma/instelling hoeft te vermelden die door u wordt vertegenwoordigd. 1. De gegevens worden verwerkt en bewaard door illycaffè France in overeenstemming met Wet nr van 06/01/1978 en alle geldende normen (en dus ook met inachtneming van de principes van correctheid, wettigheid en transparantie en bescherming van de vertrouwelijkheid en de rechten). De gegevens worden bewaard bij illycaffè France en bij degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking die benoemd zijn door illycaffè France behalve bij derden die per categorie worden vermeld in deze voorlichting, aan wie de gegevens kunnen worden bekendgemaakt en die de gegevens verwerken als autonome houders. De gegevens worden ook in gegevensbanken opgeslagen tevens elektronische databases. 2. De gegevens kunnen door illycaffè France worden verwerkt in papiervorm, handmatig en op elektronische en telematische wijze (waarbij de gegevens van illycaffè France derhalve worden bewaard en verwerkt op papieren drager of elektronische drager) met gebruik van beschermingssystemen van illycaffè France die geschikt zijn om de vertrouwelijkheid te beschermen en met logica die nauw verbonden is met de doelen die in deze voorlichting zijn vermeld. De gegevens kunnen worden verwerkt door illycaffè France (die alleen de gegevens verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor het behalen van een bepaald doel en voert met de gegevens alleen de handelingen uit die noodzakelijk zijn voor het behalen van deze doelen): A. om de registratie op de site shop.illy uit te voeren, u te herkennen zodra u bent geregistreerd als gebruiker en de registratie zelf te beheren (zonder toestemming hiervoor kunt u zich niet registreren en de toestemming wordt zoals hierboven vermeld, ook verleend aan illycaffè S.p.A. en illycaffè North America Inc.); B. ingeval wordt overgegaan tot de aankoop, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aankoopcontract en dus ook om administratieve en boekhoudkundige redenen en voor het orderbeheer. Voor wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditkaart verwijzen wij tevens naar hetgeen wordt beschreven in de paragraaf over de betaling op de site; C. om te voldoen aan een verplichting die wordt bepaald door de wet, een voorschrift of de communautaire normen en om een recht van illycaffè France in rechte te doen gelden of te verdedigen. Wij wijzen u erop dat ten behoeve van hetgeen wordt vermeld onder punt 2 letter B en C van deze voorlichting, de verwerking kan plaatsvinden zonder toestemming voor de verwerking en dit krachtens artikel 7 van de Wet nr van 06/01/1978. Daarom is deze toestemming niet vereist. 3. De gegevens worden door illycaffè France niet bekendgemaakt aan derden ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter A van deze voorlichting. De gegevens kunnen door illycaffè France ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter B van deze voorlichting (waarbij alleen de gegevens bekendgemaakt worden die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) in Frankrijk of in het buitenland worden bekendgemaakt aan: banken voor verschuldigde betalingen, vervoerders en expediteurs, de post, distributeurs, bedrijven (ook buitenlandse) aan wie de contracten kunnen zijn overgedragen volgens hetgeen is bepaald in het aankoopcontract (in dit geval vindt met de overdracht van het contract ook de overdracht van gegevens betreffende het contract en de uitvoering en het beheer ervan plaats), advocaten en juridisch adviseurs, accountantskantoren indien niet verantwoordelijk benoemd voor de verwerking van de gegevens. Ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter B en C van deze voorlichting kunnen door illycaffè France de gegevens in Frankrijk en in het buitenland worden bekendgemaakt (waarbij alleen de gegevens worden bekendgemaakt die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) aan gerechtelijke autoriteiten, de recherche en de openbare veiligheid en openbare organen indien een dergelijke verplichting bestaat en aan advocatenkantoren en juridisch adviseurs en de post (waarbij het adres te zien is om eventuele schriftelijke berichten te versturen). Voor rekening van illycaffè France kunnen al diegenen die zijn belast met de verwerking van de gegevens en die hiertoe zijn benoemd door illycaffè France (medewerkers van de administratieve sector, medewerkers van het transport en verpakking, ook van buiten de onderneming, diegenen die belast zijn met de marketing en het beheer van de site, ook van buiten de onderneming, informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen die ook functies van systeembeheer kunnen uitvoeren, degenen die belast zijn met de public relations, degenen die belast zijn met juridische zaken, leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, intern auditor, stagiaires, vrije beroepen en consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici die ook functies van systeembeheerder kunnen uitoefenen, kwaliteitsadviseurs, juridisch adviseurs, en accountants) en eventueel personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van buiten de onderneming (onderneming-professionals-studies die activiteiten ontplooien die instrumenteel zijn voor die van illycaffè France zoals marketingactiviteiten, verzendings- en verpakkingsactiviteiten of callcenteractiviteiten, accountantactiviteiten en public relations activiteiten, ondernemingen voor outsourcing op het gebied van informatica, ook gevestigd in andere staten) en binnen de onderneming (bijvoorbeeld de verantwoordelijke die wordt genoemd onder punt 7 van deze voorlichting) die altijd zijn benoemd door illycaffè France, kennis hebben van de gegevens, waarbij alleen de gegevens worden verwerkt die nodig zijn voor de uitvoering van de taken die hun zijn toegekend door illycaffè France en waarbij hiermee

6 alleen de handelingen worden uitgevoerd die nodig zijn voor de uitvoering van de taken zelf en dit altijd indien nodig voor het behalen van de vermelde doelen. De externe verantwoordelijke personen verwerken de gegevens rechtstreeks of via hun medewerkers die belast zijn met de verwerking voor rekening van illycaffè France die dezelfde activiteiten ontplooien als de activiteiten die worden ontplooid door medewerkers voor illycaffè France anders dan de activiteiten van het beheer/het onderhoud van de computers/servers van deze externe verantwoordelijke personen waarop eventueel de gegevens van illycaffè France zijn opgeslagen. Degenen die belast zijn met en verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens verwerken de gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de taken die hun zijn toegekend door illycaffè France en dit beperkt zich tot de gegevens die nodig zijn door de uitvoering van deze taken, waarbij alleen de werkzaamheden worden uitgevoerd die nodig zijn voor de uitvoering van deze taken zelf. 4. Verstrekking aan illycaffè France A. De verstrekking van de gegevens op het registratieformulier die verplicht ingevuld dienen te worden (vetgedrukt) is noodzakelijk voor de doeleinden die zijn genoemd in punt 2 letter B van deze voorlichting en derhalve kan de weigering om deze helemaal of gedeeltelijk te leveren aanleiding geven tot de onmogelijkheid voor de onderneming om het contract ten uitvoer te brengen en dus om de producten van illycaffè te kopen. De vermelding van het te kopen product en de betaalmethode is nodig om het product zelf te kunnen kopen (en dit altijd met de doelen die worden genoemd in punt 2 van letter B van deze voorlichting) en de ontbrekende vermelding leidt tot de onmogelijkheid om het product te kopen. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 4 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die zijn opgenomen in de facultatieve velden verwijzen wij ook naar hetgeen hieronder is vermeld. Indien niet anders gespecificeerd in deze voorlichting kunnen de gegevens in de facultatieve velden facultatief worden verstrekt en het niet verstrekking leidt tot geen enkele consequentie behalve dat u niet profiteert van deze gegevens (die echter nuttig kunnen zijn voor bepaalde doelen). B. De verstrekking van de gegevens (fiscaal nummer of BTW-nummer, gegevens van de burgerlijke stand en adres, factuurgegevens en aankoopgegevens, andere gegevens die nodig zijn voor het nakomen van wettelijke en voorgeschreven verplichtingen en communautaire normen of om een recht van illycaffè in rechte te doen gelden of uit te oefenen) voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2 letter C van deze voorlichting, is noodzakelijk en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om zich te registreren en/of om gevolg te geven aan het aankoopcontract. C. De verstrekking van de gegevens die als verplicht zijn aangegeven (de vetgedrukte) op het registratieformulier, met het oogmerk van de registratie (punt 2 letter A van deze voorlichting) is facultatief maar het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de registratie uit te voeren. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 4 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot het BTW-nummer en de handelsnaam verwijzen wij ook naar hetgeen is vermeld in punt 4 letter E van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard verwijzen wij naar hetgeen is vermeld in punt 4 letter D van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die net vetgedrukt zijn op het registratieformulier en eventuele andere verstrekte gegevens, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt niet tot consequenties, behalve dat deze gegevens niet in aanmerking worden genomen die in sommige gevallen nuttig zouden kunnen zijn om de order beter te beheren (wij verwijzen ook naar hetgeen is vermeld in letter F van punt 4 van deze voorlichting). D. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de betaling middels creditcard uit te voeren. E. De verstrekking van de gegevens die worden vereist in geval van vereiste factuur (zoals die van het BTWnummer en de handelsnaam) is facultatief, maar het niet verstrekken ervan leidt tot de onmogelijkheid om de factuur uit te schrijven met de vermelde gegevens, indien vereist. F. De verstrekking van de gegevens met betrekking tot de alternatieve adressen waar de goederen naartoe moeten worden gestuurd en/of waar een cadeau naartoe moet worden gestuurd is facultatief, maar het niet verstrekken van de vetgedrukte gegevens leidt tot de onmogelijkheid om het materiaal naar het vermelde adres te versturen. Wij wijzen erop dat voor dergelijke speciale activiteiten de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de instemming van de persoon wiens gegevens worden vermeld om de goederen naar diens adres te sturen of om deze op te geven als begunstigde van het cadeau. Bovendien is de gebruiker voor dergelijke activiteiten verplicht om aan de persoon wiens gegevens hij aan illycaffè France bekendmaakt (de persoon aan wie de goederen worden gestuurd of die de begunstigde van het cadeau is) aan te geven dat deze de gegevens aan illycaffè France zelf bekendmaakt zodat illycaffè France deze kan verwerken (via de vermelde personen die hiermee belast zijn en die hiervoor verantwoordelijk zijn die hiervan kennis moeten hebben voor de uitvoering van de taken die zijn toegekend door illycaffè France) om het materiaal naar het opgegeven adres te sturen en hem evenzo te informeren dat illycaffè France hem de speciale voorlichting verstrekt over de verwerking van de gegevens en hem hoe dan op de hoogte te stellen zodra illycaffè France de gegevens kan bekendmaken aan de vervoerders en transporteurs en dat de verstrekking van de gegevens facultatief is en dat het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de goederen naar het opgegeven adres te sturen en/of de persoon te vermelden als begunstigde van het cadeau. De gebruiker is verplicht de toestemming (indien vereist) te verkrijgen voor de bekendmaking van de gegevens aan illycaffè France en de verwerking ervan (waarmee ook toestemming wordt verleend voor de registratie in de databases van illycaffè France) door illycaffè France zelf voor de doelen die hierboven in dit punt worden gespecificeerd. De gegevens van de gebruiker zijn in dit geval ook bekend bij degene die de goederen ontvangt. 5. De gegevens kunnen worden bewaard door illycaffè France voor een periode die overeenstemt met de doelen waarvoor deze worden verwerkt en in overeenstemming met de geldende normen. 6. Titelvoerder van de verwerking is de schrijver Società illycaffè France s.a.s. met zetel te Parijs aan de 19 rue du Quatre Septembre, telefoonnummer: , faxnummer: Degene die verantwoordelijk is voor de verwerking tot wie u zich (de gebruiker) kunt wenden voor alles wat betreft de verwerking van de gegevens en in het bijzonder om volgens de door de wet bepaalde termijnen en

7 voorwaarden de wettelijk bepaalde rechten uit te oefenen en om de volledige en bijgewerkte lijst van andere personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking te verkrijgen, is de algemeen directeur die hiertoe bereikbaar is op het adres van illycaffè France. 8. De gebruiker kan op ieder moment volgens de termijnen en de wijzen waarin de wet voorziet, de wettelijk bepaalde rechten uitoefenen, die wij hieronder overnemen: 1. De betrokkene heeft het recht om de bevestiging van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens te verkrijgen die betrekking op hem hebben, ook als deze nog niet zijn geregistreerd, en de bekendmaking ervan op begrijpelijke wijze. 2. De betrokkene heeft recht om de vermelding te verkrijgen: a) van de herkomst van de persoonsgegevens; b) van de doelen en de modaliteiten van de verwerking; c) van de logica die is toegepast in geval van verwerking die plaatsvindt met behulp van elektronische instrumenten; d) van de identiteitsgegevens van de titelhouder, de verantwoordelijke en de vertegenwoordiger die zijn genoemd volgens artikel 5, alinea 2; e) van de subjecten en de categorieën subjecten aan wie de persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt of die hiervan kennis kunnen nemen als aangewezen vertegenwoordiger in het territorium van de staat, verantwoordelijke of belaste persoon. 3. De betrokkene heeft recht op verkrijging van: a) De bijwerking, de rectificatie of, indien dit van belang is, de integratie van de gegevens; b) de annulering, de omvorming tot anonieme vorm of de blokkering van de gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, inclusief de gegevens die niet noodzakelijkerwijs bewaard hoeven worden met betrekking tot de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt; c) de verklaring dat de handelingen zoals vermeld bij letter a) en b) zijn bekendgemaakt, ook wat betreft de inhoud ervan, aan degenen aan wie de gegevens bekendgemaakt of verspreid zijn, met uitzondering van het geval waarin de nakoming onmogelijk blijkt of een aanwending met zich meebrengt van middelen die duidelijk buiten proportie zijn gezien het beschermde recht; 4. De betrokkene heeft het recht geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken: a) om legitieme redenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking op hem hebben, hoewel ze relevant zijn met het oogmerk van de verzameling; b) tegen de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem met het oogmerk van de verzending van reclamemateriaal of materiaal van directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie. 9. Wij wijzen u erop dat de registratiegegevens worden verwerkt door illycaffè France s.a.s. of illycaffè S.p.A. (ook in de vestigingen Spanje, Nederland, Duitsland) en illy caffé North America Inc. zodat de gebruiker altijd in meerdere landen aankopen kan doen en de gebruiker dankzij de registratie niet telkens alle gegevens (maar slechts een paar) hoeft in te voeren indien hij een aankoop wil doen in een ander land dan het land waarin hij zich registreert. Op het moment van aankoop zal vervolgens, afhankelijk van de staat waarin de aankoop plaatsvindt, de verwerking ten behoeve van de doelen die voortvloeien uit het aankoopcontract en tevens ten behoeve van administratieve-boekhoudkundige doeleinden en het orderbeheer, plaatsvinden door het land waarin de order is geplaatst. Voorlichting bijgewerkt op 18/03/2012. Deze bijwerking is uitgevoerd in het kader van beleid van constante herziening van de voorlichting. Voorlichting voor illy caffé North America Inc. volgens de Amerikaanse norm. Inleiding illycaffè streeft ernaar uw privacy te beschermen. Om de beste informatie en diensten te leveren evenals een nog persoonlijker navigatie of shoppingervaring, kunnen wij informatie vergaren over uw bezoek aan onze site. Dit beleid over de privacy verklaart onze methoden om online informatie te verzamelen en hoe wij de verzamelde informatie gebruiken. Het beleid is alleen van toepassing op bezoekers en klanten in de Verenigde Staten. De informatie die wij verzamelen Wanneer u een aankoop doet op onze site, zich inschrijft voor onze mailinglist of online nieuwsbrief of deelneemt aan een online forum, aan een community of een boodschap op een bulletinboard, of schrijf een beoordeling of een review van een product, kunnen wij persoonsgegevens van u verzamelen zoals naam, adres, , postadres, telefoonnummer en creditcardgegevens. Wij kunnen ook niet-persoonlijke informatie verzamelen wanneer u onze site bezoekt. Voorbeelden van dit type informatie zijn de domeinnaam van de provider van de internetdiensten en het type browser dat u gebruikt. Hoe wij de verzamelde informatie gebruiken Door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u bestelling, verzoeken om informatie en diensten te verwerken en om u producten, diensten, prijsvragen, enquêtes en informatie die volgens ons voor u van belang van zijn aan te bieden. Ook kunnen wij van tijd tot tijd de geselecteerde informatieve of promotionele aanbiedingen uitbreiden voor rekening van een van onze partners, maar zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen, verhuren of bekendmaken. De niet-persoonlijke gegevens die wij verzamelen kunnen worden gebruikt in geïntegreerde vorm om het design van onze site te optimaliseren, de gebruikerservaring te verbeteren en demografische informatie over onze gebruikers te verkrijgen. Wij behouden ons het recht voor welke informatie dan ook bekend te maken zonder vooraankondiging of toestemming naar aanleiding van een wettelijk verzoek, voorschrift of dagvaarding, of indien wij het noodzakelijk achten op te treden met betrekking tot vermeende illegale activiteiten of fraude of om de integriteit van onze site of de veiligheid van onze bezoekers te beschermen.

8 Gebruik van cookies In toevoeging tot wat is gespecificeerd in de privacy policy van deze site neem s.v.p. in acht dat cookies deeltjes informatie zijn die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Cookies bevatten geen persoonlijke identificatiegegevens, maar zorgen ervoor dat u van speciale features kunt genieten en verbetert het online surfen aan de hand van uw voorkeuren. Omdat cookies nodig zijn bij check outs op deze site en om gebruik te kunnen maken van mogelijkheden waarvoor u moet inlogen, adviseren wij u om te cookies ingeschakeld te laten. Wenst u liever dat uw browser de cookies tegenhoudt, of als u gewaarschuwd wil worden als een nieuwe cookie wordt ontvangen, raadpleeg dan de helpfunctie van uw browser. Sommige van onze web pagina s kunnen kleine elektronische beelden, genaamd web beacons, bevatten. Dit zijn transparante GIF s of GIF s bestaande uit één pixel. Deze afbeeldingen worden op een pagina geplaatst om nietpersoonlijke identificatiegegevens te verzamelen, zoals het aantal gebruikers dat een pagina heeft bezocht, of hebben gehandeld naar een promotie. Veiligheid De veiligheid van de informatie die u wordt verstrekt heeft onze grootste prioriteit. Onze veilige servers maken gebruik van beveiligende wachtwoorden om uw identiteit vast te stellen, evenals de geavanceerde cryptografie om de gegevens van uw creditcard te beveiligen terwijl deze wordt doorgestuurd. Wanneer u ons informatie verstrekt of een bestelling plaatst, worden uw gegevens beveiligd door middel van de codering met de technologie SSL, een cryptografisch protocol dat informatie beveiligt terwijl deze zich over internet verplaatst. Hoe kunnen de informatie en de voorkeuren voor de berichtgeving worden gewijzigd U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens en de voorkeuren wat betreft de , nieuwsbrieven en de post updaten en wijzigen. Geregistreerde klanten kunnen de persoonlijke informatie online updaten of wijzigen met behulp van mijn account beheren, een functie die beschikbaar is na de registratie. Bovendien is het mogelijk direct contact op te nemen met illycaffè om de gegevens te updaten. Via Door een mail te sturen naar Via de telefoon: door het gratis nummer 877-4MY-ILLY ( ) te bellen, te bereiken van maandag tot en met vrijdag 9:00-19:00 (E.S.T.) Gegevens bewaren De verzamelde gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten, in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten. De Amerikaanse gebruikersdata zal worden verwerkt door illycaffè North America Inc. en worden opgeslagen in Italié door illycaffè S.p.A. (vertegenwoordiger in Europa en verantwoordelijk voor de verwerking voor de veiligheidsmaatregelen) die Engineering.IT SpA inschakelt voor de veiligheidsmaatregelen van de applicaties. Engineering.IT SpA bewaart de gegevens in de server die zich bevindt in "Via Carlo Viola Pont Saint Martin (AO) Italië. Hier worden de gegevens eenvoudigweg bewaard volgens de Italiaanse wet (D.Lgs 196/03 - Tutela dei dati personali) waarbij de passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen en gegevens niet aan derden worden bekendgemaakt (met uitzondering van eventuele bekendmakingen die verplicht zijn volgens de wet of bekendmakingen die nodig zijn om een recht van illycaffè North America Inc. te doen gelden of te beschermen, voor welke doeleinden de gegevens altijd verwerkt mogen worden). Om de rechten uit te oefenen in overeenstemming met de Italiaanse wet (art. 7 van D.Lgs. 196/03 te vinden op de site verzoeken wij u contact op te nemen met onze medewerker die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens door een mail te sturen naar Het is verplicht de gegevens te verstrekken en indien de gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk u in te schrijven voor de eshop. Eigenaar van de verwerking is illycaffè North America Inc. Wijzigingen van de Privacy Policy Van tijd tot tijd kunnen wij deze Privacy Policy updaten of perfectioneren. Wij verzoeken u ons beleid regelmatig na te lezen op onze website.

(ondernemingen die zijn verbonden met, die worden bestuurd door illycaffè S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie en

(ondernemingen die zijn verbonden met, die worden bestuurd door illycaffè S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie en Naar aanleiding van de nieuwe e-shop zijn de voorwaarden voor de verwerking van de gegevens bijgewerkt. Daarom doen wij gebruikers die reeds zijn ingeschreven de voorwaarden toekomen volgens welke de gegevens

Nadere informatie

Voorlichting voor illycaffè S.p.A.

Voorlichting voor illycaffè S.p.A. Wij maken u erop attent dat de gebruiker ook kan kopen zonder zich te registreren, via het betreffende deel van de site shop.illy.com. Wanneer u zich in de e-shop registreert (doelen worden beschreven

Nadere informatie

Privacyreglement Earn4Learning

Privacyreglement Earn4Learning Privacyreglement Earn4Learning Dit privacyreglement betreft de informatie, verzameld op de website(s) van WHNEarn4Learning B.V. en WHN Concepts B.V., postadres: postbus 5033, 3502 JA Utrecht, ( verder

Nadere informatie

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW Privacy Beleid In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens LF2018/Friesland.nl zowel online als offline verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Lees

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Vertrouwelijkheidsbeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid Vertrouwelijkheidsbeleid Planet Parfum respecteert en beschermt je privéleven. Daarom stellen wij je dit vertrouwelijkheidscharter ter beschikking zodat je op onze e-shop een positieve ervaring beleeft

Nadere informatie

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats,  adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden: Privacy Statement Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyverklaring ThePerfectWedding

Privacyverklaring ThePerfectWedding Privacyverklaring ThePerfectWedding Voor ons van ThePerfectWedding, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

Dit Privacy Beleid Hillhout heeft betrekking op ieder bezoek aan de Hillhout website en op iedere overeenkomst gesloten via de Hillhout webshop.

Dit Privacy Beleid Hillhout heeft betrekking op ieder bezoek aan de Hillhout website en op iedere overeenkomst gesloten via de Hillhout webshop. Versie 07-02-2013 Dit heeft betrekking op ieder bezoek aan de Hillhout website en op iedere overeenkomst gesloten via de Hillhout webshop. Hillhout is de merknaam waaronder Outdoor Life Group Nederland

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

Privacybeleid. Klik op de link voor meer informatie

Privacybeleid. Klik op de link voor meer informatie Privacybeleid Wij respecteren de privacy van iedereen die deze site bezoekt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door, zodat u begrijpt hoe de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, door ons verzameld

Nadere informatie

DEALS VOOR JOU Privacybeleid

DEALS VOOR JOU Privacybeleid DEALS VOOR JOU Privacybeleid In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de DEALS VOOR JOU Website te laten werken

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V

Is een merk van: CashWijzer B.V Is een merk van: CashWijzer B.V. - 1 - Cashwijzer Algemeen Privacy statement Dit is het Privacy Statement van Cashwijzer B.V. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze

Nadere informatie

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] (Sportaneous). Sportaneous is de Privacybeleid Sportaneous B.V. [i.o] Algemeen Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren: Veiligheid & privacy In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Ticketmaster en haar groepsmaatschappijen (in deze policy: "wij" of "Ticketmaster") zowel online (onder meer via apps) als offline

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Wij waarderen het vertrouwen dat u stelt in Bakkerij Dellafaille en nemen uw rechten zeer ernstig op. Deze algemene beschrijven wat de wettelijke situatie is tijdens uw

Nadere informatie

Welke persoonlijke informatie gebruikt de Academie voor Kindercoaching?

Welke persoonlijke informatie gebruikt de Academie voor Kindercoaching? Privacy en Cookies Uw privacy is belangrijk voor ons. We waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft. Daarom beschermen we iedere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Dit document, wat zo nu

Nadere informatie

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 18 oktober 2016

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 18 oktober 2016 Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 18 oktober 2016 Delhaize Le Lion/de Leeuw Comm. VA ( Delhaize ) en de N.V. Points Plus Punten ( PPP ) nemen uw privacy en uw rechten bij gegevensverwerking

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013 Onze inzet voor Privacy Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt,

Nadere informatie

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is:

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is: PRIVACY STATEMENT en COOKIE POLICY Verantwoordelijke De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is: CRH Bouwmaterialenhandel Nederland B.V. Stationsweg

Nadere informatie

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt,

Nadere informatie

Privacy Policy

Privacy Policy Stramark B.V. Zekeringstraat 17 1014 BM Amsterdam 020 71 65 411 www.stramark.nl Privacy Policy www.stramark.nl Dit is de Privacy Policy van Stramark B.V. (hierna te noemen Stramark, "wij," "ons" of "onze").

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc.

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc. PRIVACYBELEID Laatstelijk aangepast op 1 november 2016: we hebben het document aangepast waarnaar wordt verwezen in de laatste alinea van de paragraaf Hoe we jouw informatie verzamelen en gebruiken, waarin

Nadere informatie

PRIVACY POLICY MENUEZ INTERNATIONAL B.V.

PRIVACY POLICY MENUEZ INTERNATIONAL B.V. PRIVACY POLICY MENUEZ INTERNATIONAL B.V. Privacy policy Artikel 1 Inleiding 1. MENUEZ exploiteert een systeem (het systeem) ten behoeve van orderopvolging voor de creatie van marketing communicatiemiddelen.

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING PRIVACY STATEMENT 1. ALGEMEEN Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld. Onderstaand wordt de omgang van Kaan s Kaashandel. met uw persoons- en bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

Privacybeleid & Cookie notice Wijzorg.nl

Privacybeleid & Cookie notice Wijzorg.nl Privacybeleid & Cookie notice Wijzorg.nl In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de website van Wijzorg, te

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Artikel 1 Inleiding. Artikel 2 Algemene Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 Inleiding. Artikel 2 Algemene Gebruikersvoorwaarden Artikel 1 Inleiding 1. Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gebruikers van de Site en/of diensten van Ziezzo aan Ziezzo verstrekken. 2. Ziezzo hecht het grootste belang aan

Nadere informatie

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij Privacy Policy Beheer De website www.sportentrainer.nl is een onderdeel van het bedrijf Sportentrainer.nl. Het bedrijf staat geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 59939761 De adresgegevens

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam;

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam; Artikel 1 Begripsbepalingen Aanvraag: Beheerder: Betrokkene: Registrar: Domeinnaam: Domeinnaamaanvrager: Domeinnaamhouder: SIDN: Register: Verwerking: Verantwoordelijke: Wbp-regeling: de aanvraag aan SIDN

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De diensten onder de naam voordekunst worden aangeboden door Stichting voordekunst (hierna: voordekunst ). De bepalingen in dit gelden voor de gebruikers (onder wie Projectmakers en Donateurs) van de diensten

Nadere informatie

Privacy policy. DoctorPill.com 2016

Privacy policy. DoctorPill.com 2016 Privacy policy DoctorPill.com 2016 Inhoudsopgave Algemeen Doeleinden van gebruik Privacy op internet en cookies Beveiligde server Vragen Privacy policy Algemeen Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst

Nadere informatie

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017 PRIVACY BELEID Versie 0.2 1 januari 2017 Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van

Nadere informatie

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij Privacy Policy Beheer De website www.sportentrainer.nl is een onderdeel van het bedrijf Sportentrainer.nl. Het bedrijf staat geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 59939761 De adresgegevens

Nadere informatie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie Privacy & Cookie Policy Make Your Own Spirit 1. Vennootschap De vennootschap Make Your Own Spirit BVBA, met maatschappelijke zetel te Oudburgweg 56, 9830 Sint-Martens-Latem, België (hierna MYOS ), is verantwoordelijk

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld

Verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld Privacybeleid Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Vandaar dat wij u graag willen informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u aan dit privacybeleid

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 Listr neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Listr altijd in

Nadere informatie

Privacybeleid voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE. België. (Versie: 21-04-2016) 1. Verantwoordelijke instantie voor de HUGO BOSS EXPERIENCE

Privacybeleid voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE. België. (Versie: 21-04-2016) 1. Verantwoordelijke instantie voor de HUGO BOSS EXPERIENCE Privacybeleid voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE België (Versie: 21-04-2016) HUGO BOSS hecht enorm veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. 2. Identiteit van de verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van gegevens

PRIVACYBELEID. 2. Identiteit van de verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van gegevens PRIVACYBELEID 1. Definitie en aard van de gegevens van persoonlijke aard Tijdens uw gebruik van de website www.boerenenburen.nl (hierna: de ' website ') kunnen wij u vragen ons gegevens van persoonlijke

Nadere informatie

3. In welke gevallen verstrekt Watt Car uw persoonsgegevens aan derden? 4. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen?

3. In welke gevallen verstrekt Watt Car uw persoonsgegevens aan derden? 4. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen? WATT CAR PRIVACY POLICY Wie is Watt Car? Watt Car is een online platform en community voor de huur van elektrische auto s. Dit gebeurt door middel van het downloaden van een app via de appstore (zie onze

Nadere informatie

PRIVACY POLICY BATAVIA STAD

PRIVACY POLICY BATAVIA STAD PRIVACY POLICY BATAVIA STAD Batavia Stad Outlet Shopping B.V. (hierna: 'ons', 'wij' en 'onze') hecht belang aan bescherming van en respect voor de privacy van u, de eindgebruiker (hierna: 'u' of 'uw').

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN BLACK FRIDAY CASHBACK

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN BLACK FRIDAY CASHBACK BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN BLACK FRIDAY CASHBACK Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "Black Friday Cashback", hierna actie 1. Organisator van deze actie is Media

Nadere informatie

4. Deze actie kent een looptijd van vrijdag 1 april uur tot en met zaterdag 30 april uur.

4. Deze actie kent een looptijd van vrijdag 1 april uur tot en met zaterdag 30 april uur. BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN Koop in april 2016 een Personal Care product vanaf 49,95 en ontvang één voucher voor een dagje Wellness bij één van de deelnemende resorts Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Via de website www.solvo.nl en de applicatie (app) van Solvo B.V. (hierna: Solvo ) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Solvo vindt

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie

Privacyverklaring Amsio BV

Privacyverklaring Amsio BV Privacyverklaring Amsio BV Via de website en de diensten van hostingbedrijf Amsio BV (www.amsio.com en www.netwerkstatus.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Amsio bv

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIE BELEID ALDA

PRIVACY- EN COOKIE BELEID ALDA Privacy- en cookie policy Deze Privacy- en cookiepolicy ziet op de wijze waarop ALDA Holding B.V en haar gelieerde ondernemingen (Alda) de informatie van gebruikers (individueel: "Gebruiker", gezamenlijk:

Nadere informatie

Algemene privacyverklaring

Algemene privacyverklaring Algemene privacyverklaring 1. Inleiding 1.1. Respect voor privacy De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor de Federale overheid van het hoogste belang. Alle persoonsgegevens die in het kader

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WOO HAH

PRIVACY STATEMENT WOO HAH PRIVACY STATEMENT WOO HAH In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de organisator van WOO HAH, Mojo Concerts A Live Nation Company (hierna: Mojo), omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Plus500UK Limited. Privacybeleid

Plus500UK Limited. Privacybeleid Plus500UK Limited Privacybeleid Privacybeleid Plus500 Privacyverklaring Bescherming van de privacy en de bescherming van de persoonlijke en financi?le informatie van onze klanten en bezoekers heeft onze

Nadere informatie

Privacy Policy Oude Dibbes

Privacy Policy Oude Dibbes Privacy Policy Oude Dibbes 22-08-15 pagina 1 van 6 Inhoudopgave 1 Privacy Policy... 3 1.1 Oude Dibbes en derden... 3 1.2 Welke informatie wordt door Oude Dibbes verwerkt en voor welk doel?... 3 1.2.1 Klantgegevens...

Nadere informatie

De Basis voor Succes

De Basis voor Succes De Basis voor Succes Privacy Policy Kees van Dijk Voorwoord De Privacy Policy die hieronder genoemd wordt mag jij gebruiken voor je webwinkel. De Privacy Policy is uiterste zorg opgesteld en heeft betrekking

Nadere informatie

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten.

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten. VOORWAARDEN Over de adverteerder Ter kennismaking wordt het Kwebbels Boekenpakket gratis aangeboden, u betaalt alleen de administratie- en verzendkosten van 6,95. Na de kennismaking betaalt u de normale

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

Privacy Statement DELA Vastgoed

Privacy Statement DELA Vastgoed Privacy Statement DELA Vastgoed DELA Vastgoed hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (CAO 68) Op het volgende adres vindt u het elektronische aangifteformulier:

Nadere informatie

LensOn s verkoopvoorwaarden

LensOn s verkoopvoorwaarden LensOn s verkoopvoorwaarden De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van contactlenzen en accessoires door u als eindverbruiker. Wij sturen u graag een exemplaar van deze voorwaarden

Nadere informatie

2. INFORMATIEVERSTREKKING

2. INFORMATIEVERSTREKKING EDUARDS TRAILER FACTORY BVBA Industrieweg 7 T. +32 14 820 115 BE-2490 Balen E. saris@eduard.nl W. www.eduard.nl 1. PRIVACYVERKLARING Eduard Trailers streeft er naar best vermogen naar de gegevens die u

Nadere informatie

Daarom hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Daarom hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. PRIVACY Wij vinden het belangrijk dat klanten die onze site bezoeken zich veilig voelen. Daarom hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In de volgende alinea's kunt u lezen

Nadere informatie

Privacyreglement (VVZ).docx

Privacyreglement (VVZ).docx Privacyreglement (VVZ).docx inhoudsopgave toelichting reglement oplegger... 1 toelichting formulier... 2 1. Titel... 2 oplegger 1. Status vast te stellen Versie 1.0 Printdatum 14 augustus 2014 2. Documenteigenaar

Nadere informatie

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Maart 2014 Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Inleiding Het bestaan van een charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer benadrukt het engagement van Ethias met

Nadere informatie

Privacybeleid Toestemming Live Chat Cookies Doelgerichte marketingmails Overdracht van persoonlijke informatie buiten lokale landen

Privacybeleid Toestemming Live Chat Cookies Doelgerichte marketingmails Overdracht van persoonlijke informatie buiten lokale landen Privacybeleid Dit privacybeleid (het 'privacybeleid') kan van tijd tot tijd wijzigen. We brengen u niet noodzakelijkerwijs op de hoogte van deze wijzigingen. Bezoek deze pagina daarom periodiek om het

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

Wanneer u de websites van Rackspace op www.rackspace.nl,

Wanneer u de websites van Rackspace op www.rackspace.nl, Privacy Policy Rackspace respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Deze Privacy Policy toont aan dat Rackspace Benelux B.V. (hierna "Rackspace" genoemd)

Nadere informatie

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt.

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt. PRIVACY Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: NV FASHION STORE met maatschappelijke zetel te Hulstsestraat 6, 2431 Veerle Laakdal.

Nadere informatie

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. MedKey is een single sign- on dienst waarbij medische professionals na eenmalige

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW

PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW StudyFlow neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Studyflow altijd in overeenstemming

Nadere informatie

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Privacybeleid Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN BLACK FRIDAY CASH BACK

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN BLACK FRIDAY CASH BACK BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN BLACK FRIDAY CASH BACK Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "Black Friday cash back", hierna actie 1. Organisator van deze actie is Media

Nadere informatie

Nidito.nl Privacy Beleid

Nidito.nl Privacy Beleid Nidito.nl Privacy Beleid klik hier om het document te downloaden. Of klik hier voor meer informatie over cookies. Deze privacy beleid is opgesteld om te informeren hoe NIDITO.nl omgaat met uw persoonlijke

Nadere informatie

Pettorway PRIVACYBELEID

Pettorway PRIVACYBELEID Pettorway PRIVACYBELEID De Pettorway website en de bijbehorende mobiele toepassingen, producten en diensten (gezamenlijk de "Site") is en het Pettorway tracking device-service ("Service") aangeboden door

Nadere informatie

Cookiebeleid: Privacybeleid:

Cookiebeleid: Privacybeleid: Cookiebeleid: Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN Philips/Saeco cashback

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN Philips/Saeco cashback BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN Philips/Saeco cashback Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie " Philips/Saeco cashback", hierna actie 2. Organisator van deze actie is

Nadere informatie

U gaat er met name mee akkoord dat:

U gaat er met name mee akkoord dat: VI NETHERLANDS PRIVACYBELEID De informatie is verzameld op deze website door Vi Netherlands B.V., WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard, 231, 1118 BH Schiphol ("Vi", wij, onze of ons ). Vi is toegewijd

Nadere informatie

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding.

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding. Privacy Statement Onze principes zijn openheid, eerlijkheid en transparantie. Dat geldt natuurlijk niet voor jouw persoonsgegevens. De gegevens die wij over jou verwerken en opslaan, gebruiken wij alléén

Nadere informatie

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar Privacybeleid van http://www.groepdriemo.be/ Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar Dhr Philippe Driegelinck, philippe@driemo.be Soorten verzamelde Gegevens Onder het soort gegevens

Nadere informatie

Privacybeleid. De informatie die we verzamelen

Privacybeleid. De informatie die we verzamelen Privacybeleid Afdrukken Opslaan PDF Bijgewerkt: 11 januari 2012 Disney Club Penguin ("Club Penguin") wordt in alle locaties beheerd en aan gebruikers gepresenteerd door Disney Online Studios Canada Inc.

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app

Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app versie april 2016 Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de software "mijndoomijn". Lees deze goed door. Zodra u de gebruikersvoorwaarden

Nadere informatie

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Privacy policy Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Clics Toys (B.B.M. NV)is een bedrijf geregistreerd in België bij de rechtbank in Antwerpen onder het nummer BE0471 761 280

Nadere informatie

Privacy Beleid Internet KPMG Meijburg & Co

Privacy Beleid Internet KPMG Meijburg & Co Privacy Beleid Internet Referentie 5703/IK/- pagina 2 Inleiding Deze website wordt geëxploiteerd door en B.V. gevestigd te Amsterdam, en, voorzover van toepassing, mede ten behoeve van Special Services

Nadere informatie