(ondernemingen die zijn verbonden met, die worden bestuurd door illycaffè S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(ondernemingen die zijn verbonden met, die worden bestuurd door illycaffè S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie en"

Transcriptie

1 Naar aanleiding van de nieuwe e-shop zijn de voorwaarden voor de verwerking van de gegevens bijgewerkt. Daarom doen wij gebruikers die reeds zijn ingeschreven de voorwaarden toekomen volgens welke de gegevens in de nieuwe e- shop worden verwerkt, en wijzen wij erop dat de gegevens worden verwerkt met doelen waarvoor toestemming vereist is, altijd uitsluitend indien deze toestemming tijdig door de gebruiker is verstrekt. Voorlichting voor illycaffè S.p.A. uit hoofde van art. 13 van wetgevend decreet 196/03, art. 5 van de Ley Orgánica 15/1999 del 13 diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, art. 19 van de Bundesdatenschutzgesetz-German Federal Data Protection Act en art. 33 van de Wbp- Dutch Data Protection Act. illycaffè S.p.A. (hierna tevens "de firma" of illycaffè genoemd) maakt u middels deze voorlichting (aangezien u op het punt staat zich te registreren voor de site e-shop en waarbij wij u vervolgens derhalve ook aanduiden als gebruiker of betrokkene ) de doelen en modaliteiten bekend van de verwerking van de gegevens (die door u zijn verstrekt en/of die het resultaat zijn van verwerking voor de firma) die in haar bezit zijn. Indien u zich registreert en u koopt als wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming/firma/instelling, wordt onder gebruiker of betrokkene verstaan de door u vertegenwoordigde onderneming/de firma/de instelling (die feitelijk het geregistreerde subject is en die koopt) en worden uw gegevens alleen door illycaffè verwerkt om vast te stellen dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent en ten behoeve van hetgeen wordt beschreven onder punt 2 letter A,B,D,E, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de onderneming/firma/instelling die u vertegenwoordigt toestemming verleent voor de verwerking van de (via u) verstrekte gegevens. Behalve de toestemming voor de doeleinden zoals beschreven onder punt 2 letter A van deze voorlichting gaan wij er tevens van uit dat u uw naam verstrekt als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming/firma/instelling die door u wordt vertegenwoordigd. Wij verzoeken u deze voorlichting door te nemen, en wijzen u erop tevens kennis te nemen van het bijbehorende privacybeleid van de site shop.illy.com. Wanneer u zich registreert, hoeft u niet steeds al uw gegevens in te voeren, maar enkele daarvan en hoeft u niet steeds de vereiste toestemming te verlenen. Wij herinneren u eraan dat u niet verplicht bent zich te registreren (waarbij u zich dus niet akkoord verklaart met de betreffende verwerking) om onze producten te kopen via het betreffende deel van deze site waarin u kunt kopen zonder u te registreren. Wij wijzen u erop dat u alleen uw gegevens hoeft in te voeren (behoudens hetgeen hieronder gespecificeerd is onder punt 4 letter G en H van deze voorlichting) en/of gegevens van de onderneming/firma/instelling die door wordt vertegenwoordigd. Wat betreft de doeleinden die worden beschreven onder punt 2 letter B van deze voorlichting geldt dat indien de aankoop en de registratie door de door u vertegenwoordigde onderneming/firma/instelling wordt gedaan, de adressen met betrekking tot de activiteiten zoals beschreven onder punt 2 letter B van deze voorlichting overeen dienen te komen met de adressen van de onderneming/firma/instelling die door u wordt vertegenwoordigd. 1. De gegevens worden verwerkt en bewaard door illycaffè in overeenstemming met wetgevend decreet 196/03 en alle geldende normen (en dus ook met inachtneming van de principes van correctheid, wettigheid en transparantie en bescherming van de vertrouwelijkheid en de rechten). De gegevens betreffende illycaffè worden bewaard in de vestigingen van illycaffè S.p.A. (in de Europese Gemeenschap) en door degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking die benoemd zijn door illycaffè S.p.A. behalve bij derden die per categorie worden vermeld in deze voorlichting, aan wie de gegevens kunnen worden bekendgemaakt en die de gegevens verwerken als autonome houders. De gegevens worden ook in gegevensbanken opgeslagen tevens elektronische databases. 2. De gegevens kunnen door illycaffè worden verwerkt in papiervorm, handmatig waarbij de gegevens van illycaffè derhalve worden bewaard en verwerkt op papieren drager of elektronische drager) met gebruik van beschermingssystemen van illycaffè die geschikt zijn om de vertrouwelijkheid te beschermen en met logica die nauw verbonden is met de doelen die in deze voorlichting zijn vermeld. De gegevens kunnen worden verwerkt door illycaffè (die alleen de gegevens verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor het behalen van een bepaald doel en voert met de gegevens alleen de handelingen uit die noodzakelijk zijn voor het behalen van deze doelen): A. Om de registratie op de site shop.illy.com uit te voeren, u te herkennen zodra u zich hebt geregistreerd als gebruiker en de registratie zelf te beheren (zonder de toestemming voor deze doelen kunt u zich niet registreren). Door registratie hebt u met een enkel wachtwoord en een gebruikersnaam tevens toegang tot alle gereserveerde gedeelten van de site illy.com. Wij verwijzen u tevens naar punt 9 van deze voorlichting; B. opdat illycaffè (u als gebruiker) reclamemateriaal of informatiemateriaal en/of materiaal voor directe verkoop over producten-diensten-initiatieven van illycaffè en zijn partners kan sturen en commerciële mededelingen kan doen toekomen over producten-diensten-initiatieven van illycaffè en zijn partners, dit alles via de telefoonnummers (en dus ook via SMS/MMS) en de postadressen van de gebruikers zoals vermeld op het formulier. Wij wijzen u erop dat het verzenden van SMS/MMS en ook op elektronische wijze kan plaatsvinden met behulp van geautomatiseerde middelen. De toestemming voor de verwerking en de verstrekking met dit doel zijn absoluut facultatief en de gebruiker kan kopen, zich registreren en eventueel worden onderworpen aan de activiteiten die worden genoemd onder punt 2 letter C van deze voorlichting, ook zonder toestemming te geven voor de verwerking voor deze doelen. De enige consequentie van de nietverstrekking en het niet verlenen van de toestemming is derhalve dat de gebruiker niet wordt onderworpen aan de activiteiten die worden vermeld in dit punt (punt 2 letter B van deze voorlichting); C. om op basis van de informatie over de gebruiker die in het bezit zijn van illycaffè, een gebruikersprofiel te kunnen aanmaken inclusief onderzoek naar de consumptiegewoonten en keuzes die ook voortkomen uit de analyse van de keuze van producten, die gericht is op het uitvoeren van specifieke activiteiten op het gebied van marketing, verkoopbevordering, directe verkoop en commerciële communicatie door illycaffè S.p.A., in overeenstemming met de specifieke eisen van de gebruiker zelf, die duidelijk worden op basis van het profiel en die er bovendien op gericht zijn de consumptiegewoonten en keuzes van de afnemers van producten van illycaffè te analyseren. De verwerking met deze doelen vindt ook geautomatiseerd plaats in gegevensbanken en na de betreffende bekendmaking aan de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens die geraadpleegd kan worden op de site Er kan een profiel worden aangemaakt van de specifieke gebruiker of van homogene klassen gebruikers. Eventueel kunnen ook gegevens worden samengevoegd of vergeleken die afkomstig zijn uit verschillende gegevensbanken van partners van illycaffè

2 (ondernemingen die zijn verbonden met, die worden bestuurd door illycaffè S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie en ondernemingen die verbonden zijn met, die worden bestuurd door de groep illy S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie). De activiteiten op het gebied van marketing, verkoopbevordering, commerciële communicatie en directe verkoop worden alleen uitgevoerd als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking ten behoeve van de doelen die worden genoemd onder punt 2 letter B van deze voorlichting. Net als voor de doelen die worden genoemd onder punt 2 letter B van deze voorlichting, zijn de toestemming voor en de verstrekking van de gegevens voor deze doelen (punt 2 letter C van deze voorlichting) absoluut facultatief en het staat de gebruiker derhalve vrij te kopen, zich te registreren en eventueel te worden onderworpen aan de activiteiten die worden genoemd onder punt 2 letter B van deze voorlichting, ook zonder de gegevens te verstrekken en zonder toestemming te verlenen voor de verwerking van de gegevens voor de doelen die worden genoemd in dit punt van de voorlichting (punt 2 letter C van deze voorlichting). De enige consequentie van de niet-verstrekking en het niet verlenen van de toestemming is derhalve dat de gebruiker niet wordt onderworpen aan de activiteiten die worden vermeld in dit punt (punt 2 letter C van deze voorlichting); D. ingeval wordt overgegaan tot de aankoop, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aankoopcontract en dus ook Voor wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditkaart verwijzen wij tevens naar hetgeen wordt beschreven in de paragraaf over de betaling op de site; E. Om te voldoen aan een verplichting die wordt bepaald door de wet, een voorschrift of de communautaire normen en om een recht van illycaffè in rechte te doen gelden of te verdedigen. Wij wijzen u erop dat de verwerking ten behoeve van hetgeen wordt bepaald onder punt 2 letter D en E van deze voorlichting, kan plaatsvinden zonder toestemming voor de verwerking en dit volgens art. 24 letter a), b), f) van wetgevend decreet 196/03, van art. 6 van de Ley Orgánica 15/1999 del 13 diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, art. 4 van de Bundesdatenschutzgesetz-German Federal Data Protection Act, art. 23 van de Wbp- Dutch Data Protection Act. Bijgevolg is deze toestemming niet vereist. Ten behoeve van hetgeen wordt bepaald in punt 2 letter B en C van deze voorlichting, is de toestemming niet nodig om zich te registreren en te kopen en de gebruiker kan dus ook kopen en zich registreren zonder toestemming te verlenen voor de verwerking ten behoeve van deze doelen. 3. De gegevens worden niet door illycaffè aan derden bekendgemaakt met de doelen die worden genoemd punt 2 letter A (voor deze doelen verwijzen wij u naar punt 9 van deze voorlichting) en C van deze voorlichting. De gegevens kunnen door illycaffè ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter D van deze voorlichting (waarbij alleen de gegevens bekendgemaakt worden die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) in Italië of in het buitenland worden bekendgemaakt aan: banken voor verschuldigde betalingen, vervoerders en expediteurs, de post, distributeurs, bedrijven (ook buitenlandse) aan wie de contracten kunnen zijn overgedragen volgens hetgeen is bepaald in het aankoopcontract (in dit geval vindt met de overdracht van het contract ook de overdracht van gegevens betreffende het contract en de uitvoering en het beheer ervan plaats), advocaten en juridisch adviseurs, accountantskantoren indien niet verantwoordelijk benoemd voor de verwerking van de gegevens. Ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter D en E van deze voorlichting kunnen door illycaffè de gegevens in Italië en in het buitenland worden bekendgemaakt (waarbij alleen de gegevens worden bekendgemaakt die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) aan gerechtelijke autoriteiten, de recherche en de openbare veiligheid en openbare organen indien een dergelijke verplichting bestaat en aan advocatenkantoren en juridisch adviseurs en de post (waarbij het adres te zien is om eventuele schriftelijke berichten te versturen). Ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 van letter B van deze voorlichting kunnen door illycaffè de gevens worden bekendgemaakt (waarbij alleen de gegevens worden bekendgemaakt die nodig worden geacht voor deze doelen) aan vervoerders en expediteurs (ook in het buitenland) voor de overdracht van eventueel materiaal. illycaffè zorgt ervoor dat derden de doelen worden bekendgemaakt waarmee de gegevens hun zijn verstrekt en bekendgemaakt. Voor rekening van illycaffè kunnen al diegenen die zijn belast met de verwerking van de gegevens en die hiertoe zijn benoemd door illycaffè (medewerkers van de administratieve sector, medewerkers van het transport en verpakking, ook van buiten de onderneming, diegenen die belast zijn met de marketing en het beheer van de site, ook van buiten de onderneming, informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen die ook functies van systeembeheer kunnen uitvoeren, degenen die belast zijn met de public relations, degenen die belast zijn met juridische zaken, leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, intern auditor, stagiaires, vrije beroepen en consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici die ook functies van systeembeheerder kunnen uitoefenen, kwaliteitsadviseurs, juridisch adviseurs, en accountants) en eventueel personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van buiten de onderneming (onderneming-professionals-studies die activiteiten ontplooien die instrumenteel zijn voor die van illycaffè S.p.A. zoals marketingactiviteiten, verzendings- en verpakkingsactiviteiten of callcenteractiviteiten, accountantactiviteiten en public relations activiteiten, ondernemingen voor outsourcing op het gebied van informatica, ook gevestigd in andere staten) en binnen de onderneming (bijvoorbeeld de verantwoordelijke die wordt genoemd onder punt 7 van deze voorlichting) die altijd zijn benoemd door illycaffè, kennis hebben van de gegevens, waarbij alleen de gegevens worden verwerkt die nodig zijn voor de uitvoering van de taken die hun zijn toegekend door illycaffè en waarbij hiermee alleen de handelingen worden uitgevoerd die nodig zijn voor de uitvoering van de taken zelf en dit altijd indien nodig voor het behalen van de vermelde doelen. De externe verantwoordelijke personen verwerken de gegevens rechtstreeks of via hun medewerkers die belast zijn met de verwerking voor rekening van illycaffè die dezelfde activiteiten ontplooien als de activiteiten die worden ontplooid door medewerkers voor illycaffè anders dan de activiteiten van het beheer/het onderhoud van de computers/servers van deze externe verantwoordelijke personen waarop eventueel de gegevens van illycaffè zijn opgeslagen. Degenen die belast zijn met en verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens verwerken de gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de taken die hun zijn toegekend door illycaffè en dit beperkt zich tot de gegevens die nodig zijn door de uitvoering van deze taken, waarbij alleen de werkzaamheden worden uitgevoerd die nodig zijn voor de uitvoering van deze taken zelf. 4. Verstrekking aan illycaffè

3 A. De verstrekking van de gegevens op het registratieformulier die verplicht ingevuld dienen te worden (vetgedrukt) is noodzakelijk voor de doeleinden die zijn genoemd in punt 2 letter D van deze voorlichting en derhalve kan de weigering om deze helemaal of gedeeltelijk te leveren aanleiding geven tot de onmogelijkheid voor de onderneming om het contract ten uitvoer te brengen en dus om de producten van illycaffè te kopen. De vermelding van het te kopen product en de betaalmethode is nodig om het product zelf te kunnen kopen (en dit altijd met de doelen die worden genoemd in punt 2 van letter D van deze voorlichting) en de ontbrekende vermelding leidt tot de onmogelijkheid om het product te kopen. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 4 letter G van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die zijn opgenomen in de facultatieve velden verwijzen wij ook naar hetgeen hieronder is vermeld. Indien niet anders gespecificeerd in deze voorlichting kunnen de gegevens in de facultatieve velden facultatief worden verstrekt en het niet verstrekking leidt tot geen enkele consequentie behalve dat u niet profiteert van deze gegevens (die echter nuttig kunnen zijn voor bepaalde doelen). B. De verstrekking van de gegevens (fiscaal nummer of BTW-nummer, gegevens van de burgerlijke stand en adres, factuurgegevens en aankoopgegevens, andere gegevens die nodig zijn voor het nakomen van wettelijke en voorgeschreven verplichtingen en communautaire normen of om een recht van illycaffè in rechte te doen gelden of uit te oefenen) voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2 letter E van deze voorlichting, is noodzakelijk en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om zich te registreren en/of om gevolg te geven aan het aankoopcontract. C. De verstrekking van de gegevens die als verplicht zijn aangegeven (de vetgedrukte) op het registratieformulier, met het oogmerk van de registratie (punt 2 letter A van deze voorlichting) is facultatief maar het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de registratie uit te voeren. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 4 letter G van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot het BTW-nummer en de handelsnaam verwijzen wij ook naar hetgeen is vermeld in punt 4 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard verwijzen wij naar hetgeen is vermeld in punt 4 letter E van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die net vetgedrukt zijn op het registratieformulier en eventuele andere verstrekte gegevens, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt niet tot consequenties, behalve dat deze gegevens niet in aanmerking worden genomen die in sommige gevallen nuttig zouden kunnen zijn om de order beter te beheren (wij verwijzen ook naar hetgeen is vermeld in letter F van punt 4 van deze voorlichting). D. Wat betreft de doeleinden die worden genoemd in punt 2 van letter C van deze voorlichting, verwijzen wij naar dit punt zelf. E. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de betaling middels creditcard uit te voeren. F. De verstrekking van de gegevens die worden vereist in geval van vereiste factuur (zoals die van het BTWnummer en de handelsnaam) is facultatief, maar het niet verstrekken ervan leidt tot de onmogelijkheid om de factuur uit te schrijven met de vermelde gegevens, indien vereist. G. De verstrekking van de gegevens met betrekking tot de alternatieve adressen waar de goederen naartoe moeten worden gestuurd en/of waar een cadeau naartoe moet worden gestuurd is facultatief, maar het niet verstrekken van de vetgedrukte gegevens leidt tot de onmogelijkheid om het materiaal naar het vermelde adres te versturen. Wij wijzen erop dat voor dergelijke speciale activiteiten de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de instemming van de persoon wiens gegevens worden vermeld om de goederen naar diens adres te sturen of om deze op te geven als begunstigde van het cadeau. Bovendien is de gebruiker voor dergelijke activiteiten verplicht om aan de persoon wiens gegevens hij aan illycaffè bekendmaakt (de persoon aan wie de goederen worden gestuurd of die de begunstigde van het cadeau is) aan te geven dat deze de gegevens aan illycaffè zelf bekendmaakt zodat illycaffè deze kan verwerken (via de vermelde personen die hiermee belast zijn en die hiervoor verantwoordelijk zijn die hiervan kennis moeten hebben voor de uitvoering van de taken die zijn toegekend door illycaffè) om het materiaal naar het opgegeven adres te sturen en hem evenzo te informeren dat illycaffè hem de speciale voorlichting verstrekt over de verwerking van de gegevens en hem hoe dan op de hoogte te stellen zodra illycaffè de gegevens kan bekendmaken aan de vervoers en transporteurs en dat de verstrekking van de gegevens facultatief is en dat het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de goederen naar het opgegeven adres te sturen en/of de persoon te vermelden als begunstigde van het cadeau. De gebruiker is verplicht de toestemming (indien vereist) te verkrijgen voor de bekendmaking van de gegevens aan illycaffè en de verwerking ervan (waarmee ook toestemming wordt verleend voor de registratie in de databases van illycaffè) door illycaffè zelf voor de doelen die hierboven in dit punt worden gespecificeerd. De gegevens van de gebruiker zijn in dit geval ook bekend bij degene die de goederen ontvangt. H. De toestemming voor de verwerking van de gegevens voor de doelen die worden vermeld in punt 2 van letter B van deze voorlichting en de verstrekking van de gegevens voor deze doelen zijn facultatief en wanneer deze niet worden verstrekt en wanneer geen toestemming wordt gegeven leidt dit ertoe dat het voor de onderneming onmogelijk is de activiteiten uit te oefenen die bij de doelen zelf worden genoemd (waarbij dit echter geen enkele consequentie heeft voor de verwerking voor de andere doelen en dus ook op de mogelijkheid om zich te registreren en te kopen) op de vermelde adressen. Wij wijzen erop dat indien de gebruiker het materiaal en de bekendmakingen niet wenst te ontvangen bij een van de twee bestellingen (bijvoorbeeld de telefonische) hij deze wens kan aangeven via of anders aan de Customer Care op nummer Wij wijzen u er tevens op dat het mogelijk is op enig moment bezwaar te maken (en de toestemming in te trekken) tegen de verwerking van de gegevens met het oogmerk van de verzending van reclame- of informatiemateriaal of directe verkoop en met het oogmerk van commerciële communicatie (waarbij er dus om wordt verzocht niet te worden onderworpen aan deze activiteit) door zich op wettelijke wijze te wenden tot degene die verantwoordelijk is voor de verwerking die wordt vermeld bij punt 7 van deze voorlichting op het adres van de onderneming en door als onderwerp van de bekendmaking, indien schriftelijk, intrekking toestemming-verzet tegen verwerking van de gegevens, t.a.v. de

4 verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, Corporate Directeur van de Human Resources, Organisation,Informatiesystemen en de Procesorganisatie ) te vermelden of door een te sturen naar het adres met als onderwerp intrekking toestemming-verzet tegen verwerking van de gegevens. Bij het verzenden van de bekendmakingen kunnen altijd andere aanvullende wijzen van intrekking van de toestemming en dus van bezwaar tegen de verwerking worden vermeld. 5. De gegevens kunnen worden bewaard door illycaffè voor een periode die overeenstemt met de doelen waarvoor deze worden verwerkt en in overeenstemming met de geldende normen. 6. De titelhouder van de verwerking is ondergetekende Società illycaffè S.p.A. gevestigd te via Flavia 110 te Trieste, telefoonnummer , faxnummer , 7. Degene die verantwoordelijk is voor de verwerking tot wie u (de gebruiker) zich kunt wenden voor alles wat de verwerking van de gegevens en in het bijzonder voor de uitvoering van de rechten volgens de termijnen en de wijzen waarin de wet voorziet zoals genoemd in art. 7 van het wetgevend decreet 196/03, art. 15 en 16 van de Ley Orgánica 15/1999 del 13 diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, art. 20 van de Bundesdatenschutzgesetz-German Federal Data Protection Act, art. 35 en 36 van de Wbp- Dutch Data Protection Act en om de complete en bijgewerkte lijst te verkrijgen van de andere personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking, is de Corporate Directeur van de Human Resources, Organisation,Informatiesystemen en de Procesorganisatie die hiertoe benaderd kan worden op het adres van illycaffè S.p.A. (als de bekendmakingen of de verzoeken schriftelijk plaatsvinden, dient de bekendmaking of het verzoek te worden gericht aan "de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, Corporate Directeur van de Human Resources, Organisation,Informatiesystemen en de Procesorganisatie met als onderwerp privacy ). Op de internetsite op de pagina policy privacy kunnen eventuele wijzigingen van de bovengenoemde verantwoordelijke persoon en eventuele updates van deze voorlichting worden bekendgemaakt. Daarom verzoeken wij u om de site zelf te bezoeken ongeacht de mogelijkheid om ook informatie op te vragen op de wijze zoals bepaald door art. 9 van wetgevend decreet 196/03. Iedere informatie die wordt opgevraagd (inclusief de informatie zoals vermeld in art. 7 van wetgevend decreet 196/03) met betrekking tot de verwerking van de gegevens kan ook worden opgevraagd door een te sturen naar altijd met als onderwerp privacy t.a.v. de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, de Corporate Directeur van de Human Resources, Organisation,Informatiesystemen en de Procesorganisatie. 8. De gebruiker kan op ieder moment volgens de termijnen en de wijzen waarin de wet voorziet, de rechten die worden genoemd in artikel 7 van wetgevens decreet 196/03 uitoefenen, die wij hieronder overnemen: 1. De betrokkene heeft het recht om de bevestiging van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens te verkrijgen die betrekking op hem hebben, ook als deze nog niet zijn geregistreerd, en de bekendmaking ervan op begrijpelijke wijze. 2. De betrokkene heeft recht om de vermelding te verkrijgen: a) van de herkomst van de persoonsgegevens; b) van de doelen en de modaliteiten van de verwerking; c) van de logica die is toegepast in geval van verwerking die plaatsvindt met behulp van elektronische instrumenten; d) van de identiteitsgegevens van de titelhouder, de verantwoordelijke en de vertegenwoordiger die zijn genoemd volgens artikel 5, alinea 2; e) van de subjecten en de categorieën subjecten aan wie de persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt of die hiervan kennis kunnen nemen als aangewezen vertegenwoordiger in het territorium van de staat, verantwoordelijke of belaste persoon. 3. De betrokkene heeft recht op verkrijging van: a) De bijwerking, de rectificatie of, indien dit van belang is, de integratie van de gegevens; b) de annulering, de omvorming tot anonieme vorm of de blokkering van de gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, inclusief de gegevens die niet noodzakelijkerwijs bewaard hoeven worden met betrekking tot de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt; c) de verklaring dat de handelingen zoals vermeld bij letter a) en b) zijn bekendgemaakt, ook wat betreft de inhoud ervan, aan degenen aan wie de gegevens bekendgemaakt of verspreid zijn, met uitzondering van het geval waarin de nakoming onmogelijk blijkt of een aanwending met zich meebrengt van middelen die duidelijk buiten proportie zijn gezien het beschermde recht; 4. De betrokkene heeft het recht geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken: a) om legitieme redenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking op hem hebben, hoewel ze relevant zijn met het oogmerk van de verzameling; b) tegen de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem met het oogmerk van de verzending van reclamemateriaal of materiaal van directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie. 9. Wij wijzen u erop dat de registratiegegevens worden verwerkt door illycaffè S.p.A. (ook in de vestigingen Spanje, Nederland, Duitsland) of door illycaffè France s.a.s. en illy caffé North America Inc. zodat de gebruiker altijd in meerdere landen aankopen kan doen en de gebruiker dankzij de registratie niet telkens alle gegevens (maar slechts een paar) hoeft in te voeren indien hij een aankoop wil doen in een een ander land dan het land waarin hij zich registreert. Op het moment van aankoop zal vervolgens, afhankelijk van de staat waarin de aankoop plaatsvindt, de verwerking ten behoeve van de doelen die voortvloeien uit het aankoopcontract en tevens ten behoeve van administratieve-boekhoudkundige doeleinden en het orderbeheer, plaatsvinden door het land waarin de order is geplaatst. De bekendmaking van de gegevens aan illycaffè France s.a.s. en illy caffé North America Inc, kan tevens plaatsvinden zonder de toestemming van de betrokkene volgens artikel 24 letter i-ter van wetgevend decreet 196/03. Voorlichting bijgewerkt op 29/05/2015. Deze bijwerking is uitgevoerd in het kader van beleid van constante herziening van de voorlichting. De versies van de eerdere voorlichting zijn op te vragen via Voorlichting voor illycaffè France s.a.s. krachtens artikel 32 van de Wet nr van 06/01/1978 illycaffè France (hierna tevens "de firma" of illycaffè France genoemd) maakt u middels deze voorlichting (aangezien u op het punt staat zich te registreren voor de site e-shop en waarbij wij u vervolgens derhalve ook aanduiden als

5 gebruiker of betrokkene ) de doelen en modaliteiten bekend van de verwerking van de gegevens (die door u zijn verstrekt en/of die het resultaat zijn van verwerking voor de firma) die in haar bezit zijn. Indien u zich registreert en u koopt als wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming/firma/instelling, wordt onder gebruiker of betrokkene verstaan de door u vertegenwoordigde onderneming/de firma/de instelling (die feitelijk het geregistreerde subject is en die koopt) en worden uw gegevens alleen door illycaffè France verwerkt om vast te stellen dat u de wettelijke vertegenwoordiger bent en ten behoeve van hetgeen wordt beschreven onder punt 2 letter A,B,C, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de onderneming/firma/instelling die u vertegenwoordigt toestemming verleent voor de verwerking van de (via u) verstrekte gegevens. Behalve de toestemming voor de doeleinden zoals beschreven onder punt 2 letter A van deze voorlichting gaan wij er tevens van uit dat u uw naam verstrekt als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming/firma/instelling die door u wordt vertegenwoordigd. Wij verzoeken u deze voorlichting door te nemen, en wijzen u erop tevens kennis te nemen van het bijbehorende privacybeleid van de site shop.illy.com. Wanneer u zich registreert, hoeft u niet steeds al uw gegevens in te voeren, (maar enkele daarvan) en hoeft u niet steeds de vereiste toestemming te verlenen. Wij herinneren u eraan dat u niet verplicht bent zich te registreren (waarbij u zich dus niet akkoord verklaart met de betreffende verwerking) om onze producten te kopen via het betreffende deel van deze site waarin u kunt kopen zonder u te registreren. Wij herinneren u eraan dat u alleen uw gegevens en/of de gegevens van de onderneming/firma/instelling hoeft te vermelden die door u wordt vertegenwoordigd. 1. De gegevens worden verwerkt en bewaard door illycaffè France in overeenstemming met Wet nr van 06/01/1978 en alle geldende normen (en dus ook met inachtneming van de principes van correctheid, wettigheid en transparantie en bescherming van de vertrouwelijkheid en de rechten). De gegevens worden bewaard bij illycaffè France en bij degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking die benoemd zijn door illycaffè France behalve bij derden die per categorie worden vermeld in deze voorlichting, aan wie de gegevens kunnen worden bekendgemaakt en die de gegevens verwerken als autonome houders. De gegevens worden ook in gegevensbanken opgeslagen tevens elektronische databases. 2. De gegevens kunnen door illycaffè France worden verwerkt in papiervorm, handmatig en op elektronische en telematische wijze (waarbij de gegevens van illycaffè France derhalve worden bewaard en verwerkt op papieren drager of elektronische drager) met gebruik van beschermingssystemen van illycaffè France die geschikt zijn om de vertrouwelijkheid te beschermen en met logica die nauw verbonden is met de doelen die in deze voorlichting zijn vermeld. De gegevens kunnen worden verwerkt door illycaffè France (die alleen de gegevens verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor het behalen van een bepaald doel en voert met de gegevens alleen de handelingen uit die noodzakelijk zijn voor het behalen van deze doelen): A. om de registratie op de site shop.illy uit te voeren, u te herkennen zodra u bent geregistreerd als gebruiker en de registratie zelf te beheren (zonder toestemming hiervoor kunt u zich niet registreren en de toestemming wordt zoals hierboven vermeld, ook verleend aan illycaffè S.p.A. en illycaffè North America Inc.); B. ingeval wordt overgegaan tot de aankoop, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aankoopcontract en dus ook om administratieve en boekhoudkundige redenen en voor het orderbeheer. Voor wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditkaart verwijzen wij tevens naar hetgeen wordt beschreven in de paragraaf over de betaling op de site; C. om te voldoen aan een verplichting die wordt bepaald door de wet, een voorschrift of de communautaire normen en om een recht van illycaffè France in rechte te doen gelden of te verdedigen. Wij wijzen u erop dat ten behoeve van hetgeen wordt vermeld onder punt 2 letter B en C van deze voorlichting, de verwerking kan plaatsvinden zonder toestemming voor de verwerking en dit krachtens artikel 7 van de Wet nr van 06/01/1978. Daarom is deze toestemming niet vereist. 3. De gegevens worden door illycaffè France niet bekendgemaakt aan derden ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter A van deze voorlichting. De gegevens kunnen door illycaffè France ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter B van deze voorlichting (waarbij alleen de gegevens bekendgemaakt worden die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) in Frankrijk of in het buitenland worden bekendgemaakt aan: banken voor verschuldigde betalingen, vervoerders en expediteurs, de post, distributeurs, bedrijven (ook buitenlandse) aan wie de contracten kunnen zijn overgedragen volgens hetgeen is bepaald in het aankoopcontract (in dit geval vindt met de overdracht van het contract ook de overdracht van gegevens betreffende het contract en de uitvoering en het beheer ervan plaats), advocaten en juridisch adviseurs, accountantskantoren indien niet verantwoordelijk benoemd voor de verwerking van de gegevens. Ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter B en C van deze voorlichting kunnen door illycaffè France de gegevens in Frankrijk en in het buitenland worden bekendgemaakt (waarbij alleen de gegevens worden bekendgemaakt die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) aan gerechtelijke autoriteiten, de recherche en de openbare veiligheid en openbare organen indien een dergelijke verplichting bestaat en aan advocatenkantoren en juridisch adviseurs en de post (waarbij het adres te zien is om eventuele schriftelijke berichten te versturen). Voor rekening van illycaffè France kunnen al diegenen die zijn belast met de verwerking van de gegevens en die hiertoe zijn benoemd door illycaffè France (medewerkers van de administratieve sector, medewerkers van het transport en verpakking, ook van buiten de onderneming, diegenen die belast zijn met de marketing en het beheer van de site, ook van buiten de onderneming, informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen die ook functies van systeembeheer kunnen uitvoeren, degenen die belast zijn met de public relations, degenen die belast zijn met juridische zaken, leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, intern auditor, stagiaires, vrije beroepen en consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici die ook functies van systeembeheerder kunnen uitoefenen, kwaliteitsadviseurs, juridisch adviseurs, en accountants) en eventueel personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van buiten de onderneming (onderneming-professionals-studies die activiteiten ontplooien die instrumenteel zijn voor die van illycaffè France zoals marketingactiviteiten, verzendings- en verpakkingsactiviteiten of callcenteractiviteiten, accountantactiviteiten en public relations activiteiten, ondernemingen voor outsourcing op het gebied van informatica, ook gevestigd in andere staten) en binnen de onderneming (bijvoorbeeld de verantwoordelijke die wordt genoemd onder punt 7 van deze voorlichting) die altijd zijn benoemd door illycaffè France, kennis hebben van de gegevens, waarbij alleen de gegevens worden verwerkt die nodig zijn voor de uitvoering van de taken die hun zijn toegekend door illycaffè France en waarbij hiermee

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens? Deze website wordt u aangeboden door Hilti Nederland B.V. (Hoofdkantoor) ('Hilti'). Termen zoals 'wij', 'ons', 'onze' enz. verwijzen in dit privacybeleid naar Hilti. Termen zoals 'u', 'uw' enz. verwijzen

Nadere informatie

Mexx Privacy Policy. 1. Reikwijdte van de Privacy Policy

Mexx Privacy Policy. 1. Reikwijdte van de Privacy Policy Mexx Privacy Policy 1. Reikwijdte van de Privacy Policy Deze privacy policy (Privacy Policy) is van toepassing op alle persoonlijke informatie van consumenten die door Mexx Europe B.V. en aan haar gelieerde

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Privacy policy Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Clics Toys (B.B.M. NV)is een bedrijf geregistreerd in België bij de rechtbank in Antwerpen onder het nummer BE0471 761 280

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan Intro Deze privacyverklaring heeft betrekking op hoe dochterondernemingen en filialen van United Technologies Corporation die werkzaam zijn onder de UTC Building & Industrial Systems rapportageeenheid

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Privacybeleid. 1. Verantwoordelijkheid] 2. Algemene gegevensregistratie en algemeen gebruik. 2.1 Gegevensregistratie en gebruik. 2.

Privacybeleid. 1. Verantwoordelijkheid] 2. Algemene gegevensregistratie en algemeen gebruik. 2.1 Gegevensregistratie en gebruik. 2. Privacybeleid Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE ONLINE PRIVACY

SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE ONLINE PRIVACY SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE ONLINE PRIVACY Wij begrijpen en respecteren dat privacy belangrijk voor u is. Persoonlijke gegevens die u online verstrekt, worden door ons uitsluitend

Nadere informatie

Privacy Policy Website

Privacy Policy Website Privacy Policy Website Inleiding In dit document wordt het beleid beschreven van Sogeti Nederland B.V. (hierna Sogeti ) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens en

Nadere informatie

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die u als een persoon identificeren, zoals:

Persoonsgegevens zijn gegevens die u als een persoon identificeren, zoals: Privacyverklaring The Chemours Company LLC en haar dochterondernemingen ("Chemours") hechten waarde aan privacy en willen u laten weten hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaren. Deze Privacyverklaring

Nadere informatie

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 SPAREN Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Geldig per 1 november 2009 Voorwaarden Lloyds Bank Sparen 1. Definities (1) In deze voorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

A lg em ene vo orwaarden

A lg em ene vo orwaarden A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik

Nadere informatie

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux 2) Algemene Verkoopvoorwaarden Michelin Belux 1) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Privacybeleid van Travian Games GmbH

Privacybeleid van Travian Games GmbH Privacybeleid van Travian Games GmbH Dit is het Privacybeleid van Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, 80807 München, Duitsland (hierna te noemen: TRAVIAN GAMES ). Het Privacybeleid is van toepassing

Nadere informatie

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KBC SECURITIES NV BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Linklaters LLP Rue Brederode 13 B - 1000 Brussels Telephone (+32) 2 501 94 11 Facsimile (+32) 2 501 94 94 Versie 18 mei 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE Artikel 1 Definities LEPELTJE LEPELTJE: Evenement: Bezoeker: Social Media: Website(s): de vennootschap onder firma LEPELTJE LEPELTJE VOF, gevestigd en zaakdoende in (3811

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website www.prada.com (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet Persoons Registraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen aan een Europese Richtlijn.

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Privacyverklaring en cookies Informatie overeenkomstig art. 13 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/03

Privacyverklaring en cookies Informatie overeenkomstig art. 13 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/03 Privacyverklaring en cookies Informatie overeenkomstig art. 13 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/03 Südtirol Marketing (SMG) Südtirol Marketing Piazza della Parrocchia/Pfarrplatz 11 39100 Bolzano/Bozen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen 2 Deze toelichting is verdeeld in drie onderdelen: een algemene toelichting, een instructie voor het gebruik van het meldingsformulier met informatie die van belang is ná de melding en een toelichting

Nadere informatie