)"$<,0*8)?*6)*D1D1*),*8)6)*" name="description"> )"$<,0*8)?*6)*D1D1*),*8)6)*">

Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper"

Transcriptie

1 Veilige communicatie via het LSP Ervaringen van een koploper

2 !"#$%&$'()$*+#,*-%./%,0*12324** 8)6)*8(0)C<&$*0)8##$?*6(("*DE-F*GHC#0)*59::* 9)*6"7$*($?(')"*9:59;*<,*=#8),>)"$<,0*8)?*6)*D1D1*),*8)6)* 8(0)C<&$*0)8##$?*6(("*6)*I#,6)C<&$)*B##$0"()H*2JKLEKMF* GHC#0)*9N:: ISBN O)6#.%) Marion Borghuis, Herman Levelink, Jaap Schreuder, Sabine Verheggen, Willem Regout!"(&).?.(P"6<,#%)*),*)<,6")6#.%) Margriet van Aalten D("80)+<,0 Bureau Ketel, Nijmegen K"7$>)"$!"#$%%&#'(!)*+',-./!0'(1&2&- November 2012

3 Voorwoord 85#2'-7.&44'-2&-/!:97!;9.!-'&.!H85199#I!&&-!.5&8&22'-2<!0$/!&&-!99-.94! (9#&-!C&#;&#/!8'(-!:&!85C&#<!J&.!'7!5-7!2&4$%.!51!1&.!C944&-!&-!5E7.99-!&&-! F#&-2&-!:99#C9-!:&!C&&4!C55#;&4&-!5-;&#C'-;&-<!! K&!8'(-!&#!.#5.7!5E!;9.!D&.!5-;&#4'-2!#99;E4&2&-!C9-!1&;'7+D&!2&2&C&-7! F'--&-!5-8&!#&2'5!&&-!C9-8&4G7E#&%&-;D&';!'7!2&:5#;&-<!"'.!C&#455E.! C99%!-52!C'9!C&#7+D'44&-;&!'-G#97.#$+.$#&-<!L99#!;99#!:99#!152&4'(%! +511$-'+&#&-!:&!C'9!D&.!M9-;&4'(%!N+D9%&4!O$-.!PMNOQ<!R#992!:'44&-!:&!1&.! F&D$4E!C9-!;'.!F5&%!5-8&!%&--'7!;99#C9-!5C&#;#92&-< 05&1!D&.!5-F&7+D&';&-/!199#!:'(!8'(-!&#C9-!5C&#.$'2;!;9.!;&!STJ0!&-!;&! 7.9-;99#;!D&FF&-!-&&#2&8&.!;'&!947!C55#F&&4;!%9-!;'&-&-!C55#!;&!2&D&4&! 2&85-;D&';785#2<!V$'7.!51;9.!D&.!E#5(&+.!85!HF#&&;I!'7!$'.26/!.&#:'(4! ;&!1&&7.&!TSWAE#5(&+.&-!5E!&&-!71944&!F97'7!:5#;&-!$'.2&C5&#;<!J&.!'7! 2&+5-G#5-.&&#;!1&.!;&!-5;'2&!1'7C&#7.9-;&-/!$!8$4.!:9-.#5$:&-!:&2! 15&.&-!-&1&-!&-!;#992C49%!15&.&-!8'&-!.&!+#&,#&-<!"9-!'7!&#!-9.$$#4'(%! -52!;&!.&+D-'7+D&!#51E7451E!:99#!$!8'+D!1'77+D'&-!D&.!4'&G7.!+51E4&&.! 9G8'(;'2!C9-!D5$;.<!)-!;9-!D&FF&-!:&!D&.!-'&.!&&-7!5C&#!944&7!:9.!&#F'(!%51.! %'(%&-!99-!F&C&'4'-27E#5+&;$#&7!&-!2&;#927#&2&47!1&.!F&.#&%%'-2!.5.!E#'C9+Y<! L99#!8&2!-$!8&4GZ!D&.!%&$#'2!5E7499-!C9-!;577'&#7!'-!&&-!7&#C&#7Y7.&&1!;9.! F'(!:'(8&!C9-!7E#&%&-!5-;&#!D&.!F$#&9$F49;!C9-!;&!;5%.&#7977'7.&-.&!E97./! 1

4 5E!D&.!MNO<!K9-.!;'&!^7!&#!-'&.<!_5%!8'(-!:&!;&!&&#7.&-!51!.&!8&22&-!;9.! K9-.!D5&!1&&#!85#2C&#4&-&#7!5E!D&.!7Y7.&&1!8'(-!99-2&745.&-!&-!D5&!1&&#! 1&;'7+D&!;577'&#7!5EC#992F99#!8'(-/!;&7!.&!F&.&#!D&.!MNO!:&#%.<!)-!;9.!'7! MNO!'7!2&&-!;5&4!5E!8'+D<!X'.&'-;&4'(%!;#99'.!D&.!51!;&!%:94'.&'.!C9-!85#2<!! "9.!;'&!&#!:9.!F&.#&6!C&'4'2D&';!&-!E#'C9+Y!5E!C55#$'.!299./!;bb#!F5&%&-!:&! ;&!2#55.7.&!:'-7.< -5C&1F&#!=>\= Marion Jaap Schreuder J$'79#.7&-%#'-2!0'(1&2&-!PC9-!=>>d!.`1!=>\>Q Herman Guido van de Sander Benraad L&.!;9-%!99-Z K'44&1!f&25$./!E#52# &#!eUeU

5 Inhoud 1 Introductie 5 \<\!! \<=!! \<d!! K99#!%51.!U)R)0!8&4G!C9-;99-[! j \<k!! MNO/!:99#51!&'2&-4'(%[! l \<?!! K9.!15&.!&#!245F994!2&F&$#&-[! \\ 2 Het hoe en wat van het LSP 13 =<\!! K9.!'7!D&.!MNO[! \d =<=!! K'&!8'.!&#!9+D.&#!D&.!MNO[! \d =<d!! K9.!:5#;.!2&+511$-'+&&#;!C'9!D&.!MNO[! \k =<k!! K9.!D5$;.!;&!E#5G&77'5-&4&!791&-C9m-2!'-[! \? =<?!! K'&!D&&6!.5&29-2!.5.!D&.!MNO[! \j =<j!! J5&!'7!;&!.5&29-2!F&C&'4'2;[! \n =<n!! \n 3 Het aansluitproces 19 d<\!! \l d<=!! =d d<d!! =j 4 Veiligheid en betrouwbaarheid 35 k<\!! R&;#927A!&-!+$4.$$#C&#9-;&#'-2! d? k<=!! dj k<d!! dp k<k!! S5-.#54&#&-! k\ Tot slot 42 N.B. In de tekst ziet u verwijzingen naar bijlagen. Deze bijlagen zijn te vinden op een speciaal daarvoor ingericht deel van de website van de AM4F*1<)*>>>F.</,F,CQ/7<=#"?=),H(=?),*+(("*8))"*<,R("8#%)F

6 k

7 Introduceren

8

9 Introductie 1.1 Wat is het doel van het praktijkboek? K&!:'44&-!$!'-!;'.!F5&%!49.&-!8'&-!;9.!D&.!;&!15&'.&!:99#;!'7!51!1&.! 1!.&!299-!:&#%&-<!"9.!$!-&.!947!:'(!299.!&#C9#&-!;9.! ;9-!55%!&&-!F#&;&#!;#992C49%!C55#!MNO!.&!+#&,#&-!5-;&#!85#2C&#4&-&#7! :99#F'(!C#'(:&4!'&;&#&&-!F&#&'%F99#!'7/!'7!$'.&'-;&4'(%!7$++&7C54< D5&!;9-[! )-!last but not R#992!2&C&-!:&!'-8'+D.!'-!D&.!.5.994E9%%&.!99-!C&#9-;&#'-2&-!5E!D&.!2&F'&;! 1.2 Voor wie is het praktijkboek bedoeld? "'.!D9-;F5&%!'7!F&;5&4;!C55#!85#2C&#4&-&#7!;'&!:'44&-!7.9#.&-!1&.!MNOA 2#5.&#!5G!%4&'-&#!C&#F9-;!99-!;&!7492!:'44&-!299-!1&.!D&.!#&94'7&#&-!C9-!MNO! 5****E##"*>)*$("?>)0*=H")$),*(+)"*I-!L.(887,<.#%)*')6()C),*>)*6)*##,=C7<%,0*(H*6)*C#,6)C<&$)* <,R"#=?"7.?77"*+(("*S("0.(887,<.#%)*+#,*S("0+)"C),)"*?(?*S("0+)"C),)"*+<#*/)?*I-!F?

10 J&.!F'&;.!'-8'+D.&-!&-!D9-;C9c&-!C55#!E#5G&77'5-947/!19-92&1&-./! 9G;&4'-2&-!7E5&;&'7&-;&!D$4E!C9-!8'&%&-D$'8&-!&-!9E5.D&%&-<! PE9#91&;'7+D&Q!85#2C&#4&-&#7!q!85947!C&#457%$-;'2&-/!GY7'5.D&#9E&$.&-/! P5G!5-;&#;&4&-!;99#C9-Q!'-!;&!&&#7.&4'(-785#2< 85#299-F'&;&#7!#99%./!!%9-!D&.!C&#9-;&#'-27E#5+&7!55%!D&.!F&7.&!;55#!;&! 8&!-9$:!F&.#5%%&-!15&.&-!8'(-!F'(!D&.!-&1&-!C9-!;&!&&#7.&!7.9EE&-!&-!;&! +51E4&.&!$'.C5&#'-2!C9-!D&.!E#5+&7<! _E!&&-!1&&#!'-;'#&+.!-'C&9$!'7!;'.!F5&%!.&!2&F#$'%&-!;55#! 1.3 Waar komt ZEGEN zelf vandaan? %9-.&-!F&C&'4'2;!8'(-<!g44&7!51!;&!%:94'.&'.!C9-!85#2!.&!%$--&-!29#9-;&#&-<! K9-.!;99#!299.!D&.!$'.&'-;&4'(%!51<! :&&%&-;&-!5E!;&!D$'79#.7&-E57.<!K99#51[!T-!;&!F&4&C'-2!C9-!'-7.&44'-2&-! &-!F&#5&E7F&5&G&-99#7!947!;&!D$'79#.7&-E57./!;&!9E5.D&%&#7/!8'&%&-D$'8&-! &-!;&!D$'79#.7&-!q!;'&!C&#&-'2;!8'(-!'-!;&!J$'79#.7&-%#'-2!0'(1&2&-!q!C&#4'&E! #&2'5!0'(1&2&-<!e55#94!F'(!&&-!'-7.&44'-2!947!!;&!D$'79#.7&-E57.!:97!85I-! j

11 De belangrijkste reden voor Stichting OZIS om zich aan te sluiten bij Stichting ZEGEN was om een betere samenwerking binnen de gehele lijn te realiseren. Het kunnen beschikken over de juiste medische informatie van de patiënt maakt dat wij, als gehele eerste lijn, in staat zijn ons vak beter uit te oefenen. Je kunt ideeën hebben, plannen en business cases maken en eindeloos discussiëren over de beste aanpak. Uiteindelijk komt het erop neer dat mensen uit de praktijk laten zien hoe het moet. Stichting ZEGEN is op het gebied van elektronische communicatie een voorbeeld voor iedereen die twijfelt aan nut en noodzaak, of niet weet hoe het moet. In het begin was er weerstand bij de huisartsen. Vanwege het moeten veranderen van gewoontes; ook de angst voor het onbeken de speelde mee. Bovendien kregen ze met die typische kinderziektes te maken, als een systeem dat er vaak uit lag, of traag werkte. Ik vergelijk het wel eens met de weerstand die ik had bij de opkomst van internetbankieren. Ik dacht toen ook: waarom helemaal inloggen op een site als een girobetaalkaart ook werkt? Inmiddels weet ik niet beter. L9#'5-!35#2D$'7/!;'#&+.&$#!STJ0!&-!U)R)0

12 Het systeem wérkt; een heleboel huisartsen zijn gestart om aan te sluiten. Nu komt het erop aan meer volume krijgen. Hoe meer patiënten aangemeld zijn, hoe meer gegevens er te vinden zijn. V99E!N+D#&$;&#/!D$'79#.7!&-!C55#8'c&#!C9-!;&!J$'79#.7&-%#'-2!0'(1&2&-!&<5<! PC9-!=>>d!.`1!=>\>Q Waarschijnlijk was de sleutel tot succes de sterke samenhang tussen de HAP en de huisartsen. Die heeft uiteindelijk ge resulteerd in de oprichting van Stichting ZEGEN. Dat de regio zich zo goed heeft ontwikkeld is voor een groot deel te danken aan de gedrevenheid, passie, maar ook de positiefkritische houding van zowel de HAP als de directie en de betrokken huisartsen. Toch zijn we er nog lang niet. Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan meer tweerichtingsverkeer tussen huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria, zodat ook apothekers in staat zijn hun vak (nog) beter uit te oefenen. En de toekomstige ontwikkeling van verder geïntegreerde behandelingen en het ontwikkelen van zorggroepen vergen steeds meer samenwerking.

13 &-&#8'(;7!&-!;&!SJ0!&-!91F$49-+&;'&-7.!9-;&#8'(;7<!"#$%&''#(($)*$+ s&'.&4'(%!8'(-!&#!q!c9-$'.!;&!d$'79#.7&-%#'-2!&-!9e5.d&%&#7!q!c9-9g!;&!(9#&-! :5#;.!'-!=>>k!2&2&C&-<!U)R)0!'7!&&-!791&-:&#%'-27C&#F9-;!.$77&-!C'&#! U'&%&-D$'7!PSKUQ<!"5&4!C9-!D&.!E#5(&+.!'7!;&!$'.:'77&4'-2!C9-!2&2&C&-7!7.&#%!.&!C&#F&.&#&-!&-!C&#7-&44&-!;55#!state of the art!'-.&#-&c&+d-5452'&<!09! &&-!5#',-.&#&-;&!G97&!q!:9.!F&7.99.!&#!&'2&-4'(%!94!5E!;'.!2&F'&;[!q!:5#;.! 2&%58&-!C55#!&&-!5E4577'-2!;'&!G&'.&4'(%!944&&-!-52!5E!E9E'&#!F&7.99.Z!;&! C97.2&4&2;<!"#*$,)-"#$.$( U)R)0!F#&-2.!D99#!5E;#9+D.!5-;&#!'-!C'&#!E#5(&+.2#5&E&-!;'&!8'+D!#'+D.&-!! 5E!&4%!C9-!;&!C542&-;&!5-;&#:&#E&-Z! D$'79#.7&-E57.!8'(-!99-2&745.&-a! u 2&2&C&-7$'.:'77&4'-2!.$77&-!;&!D$'79#.7&-E57.!&-!;&!7E5&;&'7&-;&!D$4E!! C9-!D&.!SKUa u 9E5.D&%&#7a u C&#F&.&#'-2!C9-!D&.!F&#'+D.&-C&#%&&#!.$77&-!SKU/!D$'79#.7&-!&-!9E5.D&%&#7<! /#.'#.$")"&*$,) U)R)0!:5#;.!'-!=>>?!$'.2&%58&-!;&&4!.&!-&1&-!99-!D&.!%5E45E&#.#9(&+.!C55#! D&.!49-;&4'(%!)O"<!g47!%5E45E&#E#5(&+.!:5#;.!U)R)0!;55#!D&.!1'-'7.&#'&!C9-! '7!9--5!=>\=!5C&#2&-51&-!;55#!NSUQ< n

14 3'--&-!D&.!%5E45E&#.#9(&+.!4'2.!;55#!;&!99-C9-%&4'(%!2&%58&-!$'.29-27E$-.&-! '7!&#!D&.!F&7&G!;9.!&'2&-4'(%!;&!D&4&!#&2'5-94&!TSW!5E!&&-!D52&#!E49-! Co existente oplossing J$'79#.7&-!:5#;&-! !99-2&745.&-!5E!D&.!);'G9+.A-&.:&#%<!e55#.7! :5#;&-!;&!&4&%.#5-'7+D&!C&#:'(8'-2&-!C9-!D$'79#.7!-99#!8'&%&-D$'7! D$'79#.7&-!.&!49.&-!+511$-'+&#&-!1&.!;&!D$'79#.7&-E57.!P&-!85!;$7! 1&&#!;577'&#7!F&7+D'%F99#!.&!%#'(2&-Q!#&94'7&&#.!U)R)0!1&.!7.&$-!C9-! ;'&!C54;5&.!99-!;&!_UTNAC55#:99#;&-<!_E!;&8&!19-'&#!%9-!;&!SJ0! +511$-'+&#&-!1&.!85#299-F'&;&#7!;'&!5E!D&.!MNO!8'(-!99-2&745.&-!]-! P%$--&-Q!:&#%&-<!"&8&!E9#944&44&!5-.:'%%&4'-2!C9-!&&-!&&#7.&4'(-77&#C&#!;'&! F&7.99.!-997.!D&.!MNO!:5#;.!55%!:&4!99-2&;$';!1&.!;&!.&#1!H+5A&v'7.&-.&! 5E4577'-2I<!X'.&'-;&4'(%!'7!;&!&&#7.&4'(-77&#C&#!C&#;&#!5-.:'%%&4;!&-!'-2&8&.! =>\\!&-!=>\=!2&7.92-&&#;< Succesvol #&7$4.99.2&#'+D.&!99-E9%a!299-;&:&2!:5#;&-!5E4577'-2&-!2&C5-;&-/!;5&.! 1&-!4&&#&#C9#'-2!5E/!:5#;&-!F&49-2#'(%&!%&$8&7!2&199%.!&-!:5#;.!2&:&#%.! 99-!5#29-'79.5#'7+D&!199.#&2&4&-!&-!2&;#927C&#9-;&#'-2&-<!L&.!D&.! ;5&4!D&4;&#!C55#!52&-!&-!1&.!2#5.&!F&.#5%%&-D&';!C9-!;&!F&#5&E72#5&E! &-!;&!5C&#'2&!F&49-2D&FF&-;&-!'7!D&.!E#5(&+.!2&74992;<!e55#!&&-!2#55.! ;&&4!'7!;9.!55%!.&!;9-%&-!99-!&&-!.#9-7E9#9-.&!:&#%:'(8&!&-!&&-!8&%&#&! 99#;'2!'-+977&#'-27C&#152&-<!)#!'7!C&&4!99-;9+D.!F&7.&&;!99-!;&!:&c&4'(%&! p

15 Ik vind dat je verplicht bent zorg te leveren aan je patiënten, ook op de momenten dat je geen dienst hebt. Door je dossiers op orde te hebben en via het LSP beschikbaar te stellen kan er een goede overdracht plaatsvinden. De kennis van chronische aandoeningen of medicatie geeft een veel beter beeld van je patiënt. Dat overzicht heb je nodig om als waarnemer de patiënt goed te kunnen behandelen. Ik denk dat daar de grote winst in zit. J9-!3&&%:'4;&#/!D$'79#.7!.&!_57.&#D5$. Dankzij digitale communicatie weten wij op de post nu eerder wat de patiënt mankeert. In de spanning vergeten mensen wel eens dat ze een chronische aandoening hebben. Iemand die belt en zegt nooit ziek te zijn, blijkt dan bijvoorbeeld toch diabetes te hebben en insuline te spuiten. Het is zó n onderdeel van zijn of haar leven dat het niet meer gezien wordt als een ziekte, terwijl die kennis voor ons wél van belang is.!g--&c&!e&&-d5g/!+5y#;'-&#&-;!;5%.&#7977'7.&-.&

16 Je moet je hersens blijven gebruiken. Je kunt niet blind varen op het dossier, maar zult triage moeten blijven doen zoals je dat altijd al deed. Het dossier is niets meer of minder dan een prettig hulpmiddel dat duidelijkheid schept. Een grote fout die een arts kan maken is dat hij de hypothesen van zijn voorganger niet toetst, maar klakkeloos overneemt en daardoor relevante informatie over het hoofd ziet. Als arts moet je vooral naar de patiënt blijven luisteren en kijken. Je moet telkens even bij af beginnen, zelfs als je zélf de vorige arts was. Met andere woorden: de informatie die je als arts uit E communicatie haalt, moet kritisch worden beschouwd en niet zonder meer voor waarheid worden aangenomen. Bovendien kun je je afvragen of een EPD überhaupt ooit compleet kan zijn. V99E!N+D#&$;&#/!D$'79#.7!&-!C55#8'c&#!C9-!;&!J$'79#.7&-%#'-2!0'(1&2&-!&<5<! PC9-!=>>d!.`1!=>\>Q

17 #&2&47!&-!C55#7+D#'6&-!&-!;&!%:94'.&'.7&'7&-!&-!+#'.&#'9!;'&!99-!;&! J&.!E#5(&+.!D&&6!#$'1!C'(G!(99#!2&;$$#;!&-!'7!F&2'-!=>\>!7$++&7C54!9G2&#5-;<! C&#455E.!.5.!C544&!.&C#&;&-D&';!C9-!;&!2&F#$'%&#7!&-!1&.!C&#.#5$:&-!C9-! +5-.#54&!.&!D9-;D9C&-!&-!85!-5;'2!C&#F&.&#E49--&-!$'.!.&!C5&#&-<! 1.4 LSP, waarom eigenlijk? "&!199.7+D9EE'(!C#992.!'-!.5&-&1&-;&!19.&!51!C&#F&.&#'-2!C9-!;&! F&49-2!&-!:5#;.!55%!7.&&;7!1&&#!947!C9-8&4G7E#&%&-;!2&8'&-<!L99#!-$!'7!;&! C#992/!:99#51!D&.!MNO[!J&.!9-.:55#;!499.!8'+D!85#2C$4;'2/!199#!.5+D!55%! C#'(!&&-;$';'2!G5#1$4&#&-Z!:9--&&#!&&-!F&C5&2;&!85#2C&#4&-&#!'-!&&-!25&;! F&C&'4'2;&!TSWA512&C'-2!&&-!F&E&#%.&!7&.!%9-!5EC#92&-!C9-!F&.#5$:F9#&! C&'4'2D&';!C9-!;&!85#2<! MNO!P199#!55%!;&!&&#7.&4'(-77&#C&#Q!199%.!D&.!152&4'(%!;9.!85#2C&#4&-&#7! 5-;&#!7.#'%.&!C55#:99#;&-!7-&4/!")#C%8)!&-!=k`n!9+.$&4&!&-!#&4&C9-.&! 8'(-/!%9-!;'.!7517!+#$+'994!8'(-!C55#!;&!%:94'.&'.!&-!;&!C&'4'2D&';!C9-!;&!85#2< Zorgvuldig, eenduidig, betrouwbaar l

18 :&#%&-!1&.!&&-!2&C&#'o&&#;!3N0!85#2.!&#C55#!;9.!;&!1&;'7+D&!2&2&C&-7! ;9.!944&&-!2&9$.5#'7&&#;&!85#2C&#4&-&#7!.5&29-2!D&FF&-!.5.!E#&+'&7!;b.! 0&(1$'2*345$"+6+4"$-2#(&&' '-!;&!85#2!D&&6!;&!9G2&45E&-!(9#&-!&&-!D52&!C4$+D.!2&-51&-<!"&!;'C&#7&! 85#2'-7.&44'-2&-!19%&-!;99#F'(!2&F#$'%!C9-!&&-!2#55.!99-.94!5E4577'-2&-<! "&-%!;99#F'(!99-!49-;&4'(%!:&#%&-;&!.&+D-'&%&-!85947!);'G9+.!&-!U5#2;51&'-/! 2&-5&1;&!&&#7.&4'(-77&#C&#<!09;&&4!C9-!;&8&!:'(8&!C9-!+511$-'+&#&-!'7! ;9.!;&8&!C&&494!F&E&#%.!C54;5&.!99-!7.9-;99#;&-!;'&!C9-;992!;&!;92!99-! D$'79#.7!F$'.&-!;&!#&2'5!F&85&%.<!K99#51!;9-!&-&#2'&!&-!2&4;!7.&%&-!'-! &&-!#&2'5-994!7Y7.&&1/!947!&#!55%!&&-!49-;&4'(%&!.&+D-'&%!F&7+D'%F99#!'7!&-! ;&!'-G#97.#$+.$$#!D&4&1994!C55#!$!4'2.!$'.26[!e55#94!947!D&.!$!H74&+D.7I! '-7E9--'-2&-!;'&!F'(!D&.!'-#'+D.&-!C9-!&&-!#&2'5-94&!7&#C&#!%51&-!%'(%&-< 7Y7.&&1!5C&#F5;'2!199%.<!s&'.&4'(%!%$--&-!;&!7Y7.&1&-!-997.!&4%99#! F&7.99-<!35C&-;'&-!'7!D&.!85!q!&&-!F'(%51&-;!C55#;&&4!C9-!D&.!MNO!q! ;9.!;&!#&2&47!&-!E#5+&;$#&7!;'&!.&-!2#5-;7492!4'22&-!99-!;&!49-;&4'(%&! P94!'7!;9.!:&4!9{9-%&4'(%!C9-!;&!.&+D-'7+D&!5E4577'-2&-!;'&!'-!&&-!F&E994;&! \>

19 Het gros van onze achterban is vóór gegevens uitwisseling, vooral wanneer het gaat om de zorg voor chronisch zieken. Diabetespatiënten snappen heel goed dat er één dossier nodig is om gegevens op elkaar te laten aansluiten. Een ander deel van de achterban is huiverig, omdat zorgverleners óók te maken hebben met GGZ patiënten die veel vragen stellen over de bescherming en privacy van hun gegevens. )#'+!e&#%99#/!;'#&+.&$#!u5#2f&49-2!r&4;&#49-; Het gekke is dat je door zo n groot traject als aansluiting op het LSP veel meer spin off krijgt. Vijf jaar geleden had je bij een specialist niet moeten aankomen over standaardisatie van een specialistenbrief. Ze gaven uitgebreide be schrijvingen, begonnen pas aan het einde met hun conclusie en noteerden hun overwegingen. Zaken waar een huisarts niet altijd boodschap aan had. We hebben nu voor elkaar kunnen krijgen dat er voor de specialistenbrief net zo n standaard is als voor de verwijsbrief. Dit leidt tot meer samenwerking. "'+%!L$-7.&#19-/!C55#194'2!+5y#;'-9.5#!D$'79#.7&-89%&-!SKU

20

21 #&2'5!C55#!D9-;&-!8'(-Q<!_E!;'&!19-'&#!'7!D&.!152&4'(%!51!#&2'5-94&! 1.5 Wat moet er globaal gebeuren? J&.!'7!&&-!D&4&!5-;&#-&1'-2!51!C9-$'.!;&!$'.&&-45E&-;&!TSWA7Y7.&1&-!'-! 5E4577'-2&-!&-!F&E994!5G!$!;&!152&4'(%D&;&-!&-`5G!F&E&#%'-2&-!9++&E.&&#.! 5G!C55#!&&-!-'&$:&!5E4577'-2!%'&7.!1&.!F'(%51&-;&!&v.#9!C&#9-;&#'-2&-<! %#'(2&-!.&!19%&-!1&.!&&-!+51E4&v&!&-!51C9-2#'(%&!517492!:99#!C&&4! F&C5#;&#&-!5G!F&4&11&#&-<!N91&-:&#%&-!'7!D'&#!&'2&-4'(%!D&.!.5C&#:55#;<! ;9.!944&7!1&.!&4%99#!791&-D9-2./!'&;&#&&-!q!C9-!;&!D$'79#.7/!C'9!;&! 9E5.D&%&#!.5.!;&!D$'79#.7&-E57.!&-!;&!&&#7.&!D$4E!q!'7!C9-!&4%99#! C&#&-'2&-<!)-!;9.!F&.&%&-.Z!944&!-&$8&-!;&8&4G;&!%9-.!5E/!2&891&-4'(%! E#'5#'.&'.&-!G5#1$4&#&-/!C55#!52&-!D5$;&-!:9.!D&.!2&1&&-7+D9EE&4'(%&! C&#89-;&-!'-!&'-;&458&!;'7+$77'&7!D'&#5C&#/!199#!7.&4!C55#9G!D&&4!+5-+#&&.! C97.!:9.!(&!E#&+'&7!1&.!&4%99#!:'4.!+511$-'+&#&-!&-!85#2!;9.!2&2&C&-7! ;99;:&#%&4'(%!F&7+D'%F99#!8'(-!P5G!:5#;&-!2&7.&4;Q<!3&-5&1!5E2&751;&! F&8:9#&-!&-!E#5F4&1&-!&-!8'&!8&!947!99-;9+D.7A!5G!C&#F&.&#E$-.&-!&-!-'&.! 947!HF&#&-!5E!;&!:&2I<!)&-!E#5(&+.!947!;'.!%51.!!E97!C9-!;&!2#5-;!947!944&! '7<!e9-!;99#$'.!%$-!(&!&#!C&#;&#!99-!H7+D9C&-!&-!;5&-I< 11

22 Veranderen 51!947!C&'4'2/!'-.&2&#!&-!F&.#5$:F99#!2&%:94'o+&&#;!.&!:5#;&-/!;9-!'7! D&.!899%!5E!;&!D552.&!.&!8'(-!C9-!944&!C55#:99#;&-!&-!7.9-;99#;&-!;'&! 8'(-!5-.:'%%&4;!5E!D&.!2&F'&;!C9-!TSWAC55#8'&-'-2&-!'-!;&!85#2<!L99#!D&.! '7!D&.!-5;'2!C&#9-;&#'-2&-!'-!2&;#92!&-!+$4.$$#!.&!F&:&#%7.&44'2&-<!w5#.! +#&,#&-<! \=

23 Informeren

24

25 Het hoe en wat van het LSP 2.1 Wat is het LSP? 7+D9%&4E$-.!;99#'-!'7!D&.!MNO!PM9-;&4'(%!N+D9%&4!O$-.Q<!J&.!F&2#'E!MNO!:5#;.! 947!99-;$';'-2!2&F#$'%.!C9-!;&!2&D&4&!85#2'-G#97.#$+.$$#<!T-!D&.!7+D9%&4E$-.! '7!;&!C&#:'(7'-;&v!5E2&-51&-!:99#1&&!;&!($'7.&!85#2C&#4&-&#!C9-!;&! C9-!D&.!$'.:'77&4&-!&-`5G!5E7499-!C9-!;&!2&2&C&-7!;'&!%$--&-!:5#;&-! '-2&8'&-<!J&.!MNO!199%.!947!D&.!:9#&!H8'+D.F99#I!:&4%&!85#299-F'&;&#!'-! 8&4G!F4'(C&-!F'(!;&!85#299-F'&;&#<!"99#1&&!'7!D&.!MNO!'7!-9;#$%%&4'(%!2]]-! 85#299-F'&;&#!C542&-7!:&c&4'(%&!#&2&47!.&-!99-8'&-!C9-!F&.#5$:F99#D&';! &-!C&'4'2D&';!&-!5-;&#!7E&+'o&%&!C55#:99#;&-!.5&29-2!.5.!2&2&C&-7!;'&!C9-! 2.2 Wie zit er achter het LSP? '-!;&!85#2!.&!F&:&#%7.&44'2&-!2&r-C&7.&&#;!'-!;&!D'&#C55#!-55;89%&4'(%&! =>\=!'7!;&!C&#9-.:55#;&4'(%D&';!C55#!;&!2&2&C&-7C&#:&#%'-2!;55#! \d

26 ;&!5C&#D&';!5C&#2&;#92&-!99-!eUeU!Pe&#&-'2'-2!C9-!U5#299-F'&;&#7! ;&!%5&E&47!C9-!D$'79#.7&-!PMJeQ/!D$'79#.7&-E57.&-!PeJ0Q/!9E5.D&%&-! C&#9-.:55#;&4'(%!C55#!D&.!F&D&&#!C9-!;&!'-G#97.#$+.$$#<!"99#-997.!8'&.!eUeU!.5&!5E!&&-!25&;&!:&#%'-2!C9-!D&.!MNO<! 2.3 Wat wordt gecommuniceerd via het LSP? J&.!F&&4;!'7! !;9.!85#2C&#4&-&#7!C'9!D&.!MNO!947!D&.!:9#&!D&.!)O"! %5-;&-!H;5:-459;&-I<!"'.!'7!&&-!1'7C9m-2<!"5%.&#7977'7.&-.&-/!D$'7!9#.7&-/! C&#E4&&2%$-;'2&-/!9E5.D&%&#7!&-!9-;&#&!85#2C&#4&-&#7!-&1&-!-'&.!1&&#! 85#2C&#4&-&#7/!:5#;.!&&-!E#5G&77'5-&4&!791&-C9m-2!2&-5&1;<!3'(!;&!7.9#.! C9-!D&.!MNO!8'(-!&#!.:&&!7&.7Z!;&!D$'79#.7&-:99#-&&12&2&C&-7!PJKRQ!&-!;&! D&.!;577'&#!C9-!;&!D$'79#.7!&-!8'(-!944&&-!F&7+D'%F99#!5E!;&!D$'79#.7&-E57.! '&;&#&!85#2C&#4&-&#!;'&!D&.!#&+D.!D&&6!;&!2&2&C&-7!'-!.&!8'&-!&-!;'&!;&8&! \k

27 Dat er zoveel politieke en maatschappelijke discussies over het LSP zijn gevoerd, begrijp ik best. Het is ook goed. De veiligheid van zo n omvangrijk ICT systeem met betrekking tot gevoelige informatie is al even belangrijk als hygiëne bij een operatie. Datahygiëne noemde iemand het pas... L9#'5-!35#2D$'7/!;'#&+.&$#!STJ0!&-!U)R)0 Wie heeft bedacht om het EPD te noemen weet ik niet. Daarmee is een beeld ont staan waar iedereen tegenaan loopt. Big Brother is watching you, dat idee... Mensen denken ten onrechte dat heel hun dossier ergens wordt opgeslagen en iedereen met een pasje overal bij kan.!j&#19-!m&c&4'-%/!d$'79#.7!&-!f&7.$$#74';!u)r)0

Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper

Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper Veilige communicatie via het LSP Ervaringen van een koploper !"#$%&'()*(+,-($.'/$0)12)/3$45657$"8$"/$/'9:-$ 8';-/:-&("/3$;-#$7"1)

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Bijlage 1 UZI-passen en mandatering. 1. Inleiding

Bijlage 1 UZI-passen en mandatering. 1. Inleiding Bijlage 1 UZI-passen en mandatering 1. Inleiding De organisatie maakt gebruik van een zorginformatiesysteem voor het vastleggen van verrichtingen. Voor het inloggen op dit systeem en gebruik van het LSP

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Nieuwsbrief OASE 4 plus

Nieuwsbrief OASE 4 plus juni 2007 Jaargang 2, nummer 2 Ondersteuning Promedico ASP Regionale Automatiseringscie. Inloggen met wachtwoord. Als de praktijk aangesloten is op Zorgring, kun je de digipas wel thuislaten. Na ingeven

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL Uitwisseling van uw medische en medicatiegegevens bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren, tussen huisartsen, huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis WAAROM UITWISSELING VAN MEDISCHE GEGEVENS? Uw huisarts

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Informatiebeveiliging heeft betrekking op het behoud van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van (patiënten)informatie binnen de CIHN.

Informatiebeveiliging heeft betrekking op het behoud van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van (patiënten)informatie binnen de CIHN. Bijlage 2 Informatiebeveiligingsbeleid CIHN 1. Inleiding Het informatiebeveiligingsbeleid betreft hoofdzakelijk strategische uitgangspunten betreffende de toegang tot en uitwisseling van patiënteninformatie.

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Mijn onderzoek gaat vooral over in hoeverre HL7 zijn doelstellingen heeft bereikt en wat de huidige problemen precies zijn. NICTIZ speelt natuurlijk een

Nadere informatie

Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt

Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt Naam :... M/V Voorletter(s) :... Roepnaam:... Adres :... Postcode / Woonplaats:... Telefoonnummer(s):.../06-... Geboortedatum :... BSN nummer (voorheen: sofi-nummer):...

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding... 2 methode... 2 respondenten... 2 resultaten... 2 AANTAL COMPUTERS

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

ier Veiligheidseisen en datahygiëne Dossiers op orde en beschikbaar!

ier Veiligheidseisen en datahygiëne Dossiers op orde en beschikbaar! ier Veiligheidseisen en datahygiëne Dossiers op orde en beschikbaar! workshop EZD 9 april 2014 NHG Carinke Buiting Workshop in drie rondes focus 1 e ronde: Waar staan we? (14:30) focus 2 e ronde: Waar

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Gezondheidszorg

Informatiebeveiliging. Gezondheidszorg IBGZ Informatiebeveiliging Gezondheidszorg Fabels en feiten over informatiebeveiliging Med. Drs. Hossein Nabavi Drs. Jaap van der Kamp CISSP Er bestaan heel wat misverstanden over informatiebeveiliging

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving ICT in de zorg Over de impact van wet- en regelgeving Impact van weten regelgeving op ICT in de zorg Voldoen aan wet- en regelgeving is voor ICT-afdelingen in de zorgsector een steeds vaker terugkerend

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA-K-U-2772744

Nadere informatie

Digitaal raadplegen van medische gegevens

Digitaal raadplegen van medische gegevens Digitaal raadplegen van medische gegevens Inleiding De Ommelander Ziekenhuis Groep heeft van elke patiënt een medisch dossier. Hierin houden de medisch specialisten en andere zorgverleners van het ziekenhuis

Nadere informatie

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Gedeeld Farmaceutisch Dossier Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Lokaal Farmaceutisch dossier Wettelijke : apotheker moet voorgeschreven geneesmiddelen registreren Tenzij de patiënt bezwaar maakt mogen

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Scholings- en trainingsmateriaal bij het traject Zelfmanagement in de praktijk

Scholings- en trainingsmateriaal bij het traject Zelfmanagement in de praktijk Scholings- en trainingsmateriaal bij het traject Zelfmanagement in de praktijk Inhoudsopgave: Presentatie Zelfmanagement in de Praktijk Doortje Boshuizen Vilans pag. 2 Werkwijze Introductie van het IZP

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

Nadere informatie

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht CSC Datum: Aantal pagina s: Versie: 2012 CSC All rights reserved CSC Mendelweg 32 2333 CS Leiden Tel. 071-52 56 747 Fax 071-52 16 675 E-mail servicecentre.hg.nld@csc.com

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN MEER INFORMATIE U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg

Nadere informatie

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging In jouw schoenen Een praktische invulling van informatiebeveiliging Informatiebeveiliging hot topic Hoeveel weet jij eigenlijk van informatiebeveiliging? veel voldoende te weinig Vooraf.. Wat vind jij

Nadere informatie

Het elektronisch dossier van de zorgverlener en de patiënt wordt het belangrijkste instrument om nieuwe medische kennis te verwerven

Het elektronisch dossier van de zorgverlener en de patiënt wordt het belangrijkste instrument om nieuwe medische kennis te verwerven Diagnostics Quality of care EMD als registratie- en kennisinstrument Education development Care for the elderly Nicolas Delvaux, 22 oktober 2015 www.achg.be Het elektronisch dossier van de zorgverlener

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht?

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) Je kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie doorgeven per e-mail: patientenportaal@umcutrecht.nl

Nadere informatie

EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg

EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg Het runnen van een praktijk vraagt vandaag de dag veel van u. Het elektronisch patiëntendossier (EPD), verslaglegging van diagnose

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg Juli 2009 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Het EPD in het JBZ Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Aankondigingstekst in brochure In januari 2014 is het eerste specialisme binnen het JBZ gestart met het digitaal

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0 Handleiding Curasoft Het cliëntenportaal Versie 2.0 Inleiding Het cliëntenportaal is ontwikkeld om cliënten gemakkelijk online toegang te geven tot zijn of haar vragenlijsten, afspraken en informatie over

Nadere informatie

Diabeteszorg en noodzaak van standaardisatie voor data uitwisseling. Henk Bilo Symposium Clinical data Ware House 11 december 2013

Diabeteszorg en noodzaak van standaardisatie voor data uitwisseling. Henk Bilo Symposium Clinical data Ware House 11 december 2013 Diabeteszorg en noodzaak van standaardisatie voor data uitwisseling Henk Bilo Symposium Clinical data Ware House 11 december 2013 Volgordelijkheid - 1 Vaststellen, welke gegevens essentieel zijn voor het

Nadere informatie

ZORGPORTAAL ONLINE AFSPRAKENSYSTEEM

ZORGPORTAAL ONLINE AFSPRAKENSYSTEEM ZORGPORTAAL ONLINE AFSPRAKENSYSTEEM 527 Wat is Zorgportaal? Zorgportaal is het online afsprakensysteem van het Sint Franciscus Gasthuis. Via de beveiligde website Zorgportaal kunt u 24 uur per dag, zeven

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Aan de slag met MijnZorgnet.nl!

Aan de slag met MijnZorgnet.nl! Aan de slag met MijnZorgnet.nl! Vanaf vandaag kunt u gratis gebruik maken van MijnZorgnet.nl. Op deze nieuwe en beveiligde website kunt u gemakkelijk contact leggen met patiënten, mantelzorgers en zorgverleners.

Nadere informatie

Privacy bij regionale uitwisseling van patiëntgegevens: Handreiking naar aanleiding van bevindingen van het CBP bij twee regionale situaties

Privacy bij regionale uitwisseling van patiëntgegevens: Handreiking naar aanleiding van bevindingen van het CBP bij twee regionale situaties Privacy bij regionale uitwisseling van patiëntgegevens: Handreiking naar aanleiding van bevindingen van het CBP bij twee regionale situaties September 2010 1 Inhoudsopgave: Vooraf 3 1 Inleiding 4 1.1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief overstap naar LSP

Nieuwsbrief overstap naar LSP Nieuwsbrief overstap naar LSP Aansluiten en opt-in Nu het project bijna 2 maanden onderweg is (zo ongeveer halverwege de eerste fase) wordt het tijd eens goed naar de cijfers te kijken. Hoe staat het met

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht?

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Je kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie doorgeven per e-mail: patientenportaal@umcutrecht.nl Wat staat er in deze folder Voor ouders 2 Wat

Nadere informatie

HIS DemoDag 2014 De voorkant van het patiëntportaal

HIS DemoDag 2014 De voorkant van het patiëntportaal HIS DemoDag 2014 De voorkant van het patiëntportaal Christie Manintveld (christie@m-t-o.nl) Tijdens het ochtendprogramma van de HIS DemoDag stond het patiëntportaal centraal. Hoewel de aanwezigen in de

Nadere informatie

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Onderwerpen Een stukje geschiedenis Wat is het LSP en hoe werkt het? Patiënttoestemming Hoe

Nadere informatie

Het nieuwe patiëntenplatform voor mensen met een chronische aandoening

Het nieuwe patiëntenplatform voor mensen met een chronische aandoening Het nieuwe patiëntenplatform voor mensen met een chronische aandoening Leven met een chronische aandoening is vanuit medisch oogpunt al een belasting. Zorgen dat je de zorg krijgt die je zoekt en je weg

Nadere informatie

Digitale poli vruchtbaarheidsproblematiek

Digitale poli vruchtbaarheidsproblematiek Digitale poli vruchtbaarheidsproblematiek Heerenveen In deze folder vindt u informatie over de website MijnZorgnet.nl en over de community waarvan u (gratis) lid kunt worden. Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

C C CC DDC C CEC C CC C

C C CC DDC C CEC C CC C C DC CCDEEC CCF C DECEFC CC DCE ECCCC CC EDCEEFC CDCCC C CE ECCCCC E DCEEFC CDCC C CDCCC CC CF CC CDCCCEFC DFCC C ACFCC C C CCA CFCCEFC DC ECDC CCCF CDC CCACDC ECDCEFC FDC CCFCC CC CC FECCFCCEFC ED CCE

Nadere informatie

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyprotocol jan 2012 Inleiding: Medewerkers van De Stal zijn zich ervan bewust, dat zij bij de uitvoering van het werk in aanraking komen

Nadere informatie

Bijlage 11 Taakomschrijving rollen NEN informatiebeveiliging. 1. Doel

Bijlage 11 Taakomschrijving rollen NEN informatiebeveiliging. 1. Doel Bijlage 11 Taakomschrijving rollen NEN informatiebeveiliging 1. Doel In dit document leggen we vast hoe de taken en bevoegdheden ten aanzien van informatiebeveiliging verdeeld zijn over de diverse medewerkers.

Nadere informatie

Rapport definitieve bevindingen

Rapport definitieve bevindingen Onderzoek naar de verwerking van medicatiegegevens door Farmazorg BV te Nijmegen Z2013-131 Rapport definitieve bevindingen 12 november 2013 Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft in 2012-2013

Nadere informatie

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik Handleiding Office 2013 en Office 365 voor thuisgebruik Versie: augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 2. Wat je moet weten voordat je gaat installeren?.... 13 3.

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Onderzoek naar de verwerking van medicatiegegevens door Emma. Apotheek Nijmegen BV te Nijmegen. Rapport definitieve bevindingen

Onderzoek naar de verwerking van medicatiegegevens door Emma. Apotheek Nijmegen BV te Nijmegen. Rapport definitieve bevindingen Onderzoek naar de verwerking van medicatiegegevens door Emma Apotheek Nijmegen BV te Nijmegen Z2013-130 Rapport definitieve bevindingen 12 november 2013 Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft

Nadere informatie

Tentamen SPM1120 Analyse van bedrijfssystemen 18 Januari 2011, 9:00-12:00

Tentamen SPM1120 Analyse van bedrijfssystemen 18 Januari 2011, 9:00-12:00 Tentamen SPM20 Analyse van bedrijfssystemen 8 Januari 20, 9:00-2:00 Bij de meerkeuzevragen, vul de antwoorden in op het schrapformulier. Vul daarop behalve je naam ook je studienummer in (zowel in cijfers

Nadere informatie

TOESTEMMING MEDISCHE GEGEVENS POLIKLINIEK LONGZIEKTEN

TOESTEMMING MEDISCHE GEGEVENS POLIKLINIEK LONGZIEKTEN TOESTEMMING MEDISCHE GEGEVENS POLIKLINIEK LONGZIEKTEN 417 Na verwijzing van uw huisarts bent u terecht gekomen op de polikliniek Longziekten van het Sint Franciscus Gasthuis. Het Sint Franciscus Gasthuis

Nadere informatie

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Wat is OZIS en hoe werkt het?... 3 1.1 Hoe werkt het bevragen van KIS naar HIS nu precies?... 3 1.2 Wat kan er

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen Inzage, notificaties en patiëntprofielen Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wouter Tesink ICT Architect 13 juni 2013 Transparantie voor de patiënt in 6 stappen 1. Instellen van wat er

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21 19 Medisch dossier.1 Inleiding 0. Status 0..1 Coderingsrand 0.. Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 0..3 Statisch medisch gedeelte 1..4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 1.3 Dossiervorming 1.3.1

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

R E L E A S E N O T E S

R E L E A S E N O T E S R E L E A S E N O T E S VitalHealth KIS versie 1.4.2 Software for personalized health management Eigenaar document Gijsbert Roordink Datum 10-04-2014 Versie document 1.1 Versies KIS modules Diabetes 3.6.4.2,

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Huisartsenpost Nightcare BV te Heerlen. Rapport definitieve bevindingen

College bescherming persoonsgegevens. Huisartsenpost Nightcare BV te Heerlen. Rapport definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Zonder deze kopieën kunnen wij uw inschrijving niet in behandeling nemen.

Zonder deze kopieën kunnen wij uw inschrijving niet in behandeling nemen. Geachte heer, mevrouw, U wilt zich inschrijven als patiënt bij Huisartsenpraktijk Blaak. Wilt u bijgaande formulieren invullen en persoonlijk bij ons inleveren, tezamen met een kopie van uw identiteitsbewijs

Nadere informatie

28-11-12. Leren en hulpmiddelen. Roy Kessels. Mariëlle Hammer-Schilderman. Mevrouw Wesseling

28-11-12. Leren en hulpmiddelen. Roy Kessels. Mariëlle Hammer-Schilderman. Mevrouw Wesseling Mevrouw Wesseling Leren en hulpmiddelen Roy Kessels Hooglereaar neuropsychologie Radboud Alzheimer Centrum & RU Nijmegen Mariëlle Hammer-Schilderman Ergotherapeut, Zorggroep Sint Maarten Wat is leren?

Nadere informatie

VVE-UP. De Haagse Scholen 18 juni 2012. Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP

VVE-UP. De Haagse Scholen 18 juni 2012. Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP VVE-UP De Haagse Scholen 18 juni 2012 Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP Doel vanavond U informeren over VVE-UP (Met de gedachte: als u meer weet over de achtergrond kunt u beter meedenken). Beantwoorden

Nadere informatie

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg NEN 7510: Een kwestie van goede zorg Menig zorginstelling geeft aan nog niet te voldoen aan de NEN 7510 omdat deze (nog) niet verplicht is. Wettelijk is dit wellicht het geval, maar wat nu als men dit

Nadere informatie

Voor huisartsen Overdrachten dienen bij voorkeur elektronisch aangeleverd te worden via het WebHIS ArtsPortaal van callmanager (labelsoft).

Voor huisartsen Overdrachten dienen bij voorkeur elektronisch aangeleverd te worden via het WebHIS ArtsPortaal van callmanager (labelsoft). Doel: Het eenduidig aanleveren en verwerken van informatie met betrekking tot overdrachten van de eigen huisarts teneinde de patiëntenzorg te optimaliseren. via het WebHIS ArtsPortaal Labelsoft biedt via

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding (Uitwisseling NGF) Versie 2.14 Pagina 2 van 14 Versie 2.14 Inhoudsopgave Rapportage naar de NGF...5 Controlelijst leden naar NGF... 5 Uitwisseling ledengegevens NGF... 6 Waarom krijgt

Nadere informatie

DRAAIBOEK BRAINSTORM WORKSHOP GEROPACK

DRAAIBOEK BRAINSTORM WORKSHOP GEROPACK DRAAIBOEK BRAINSTORM WORKSHOP GEROPACK Student: Bart Soeters Student#: 2033839 Student: Cas Degen Student#: 2032089 Bedrijf: Geropack B.V. Docent: Lara de Hoogd 1. ORGANISATIE Geropack is een full service

Nadere informatie

MEMO Betreft : Ervaringen bij Rivas met de LSP Connect Viewer Enovation

MEMO Betreft : Ervaringen bij Rivas met de LSP Connect Viewer Enovation MEMO Aan : Leden POC VVT Kopie : Hanneke van der Haar, Leo Jetten Van : Marianne Velthoven Betreft : Ervaringen bij Rivas met de LSP Connect Viewer Enovation Datum : 20-05-2015 De landelijke zorginfrastructuur

Nadere informatie

Wat is een regionaal HIS?

Wat is een regionaal HIS? Wat is een regionaal HIS? Centrale HIS-ondersteuning- en beheerorganisatie voor HA-praktijken Huisartsenpost Huisartsenpraktijken Zorggroep / KIS Beveiligde verbindingen Beveiligde infrastructuur HIS +

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek naar het gebruik van waarneemdossiers bij Stichting. Gezondheidscentra Haarlemmermeer

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek naar het gebruik van waarneemdossiers bij Stichting. Gezondheidscentra Haarlemmermeer POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie