)"$<,0*8)?*6)*D1D1*),*8)6)*" name="description"> )"$<,0*8)?*6)*D1D1*),*8)6)*">

Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper"

Transcriptie

1 Veilige communicatie via het LSP Ervaringen van een koploper

2 !"#$%&$'()$*+#,*-%./%,0*12324** 8)6)*8(0)C<&$*0)8##$?*6(("*DE-F*GHC#0)*59::* 9)*6"7$*($?(')"*9:59;*<,*=#8),>)"$<,0*8)?*6)*D1D1*),*8)6)* 8(0)C<&$*0)8##$?*6(("*6)*I#,6)C<&$)*B##$0"()H*2JKLEKMF* GHC#0)*9N:: ISBN O)6#.%) Marion Borghuis, Herman Levelink, Jaap Schreuder, Sabine Verheggen, Willem Regout!"(&).?.(P"6<,#%)*),*)<,6")6#.%) Margriet van Aalten D("80)+<,0 Bureau Ketel, Nijmegen K"7$>)"$!"#$%%&#'(!)*+',-./!0'(1&2&- November 2012

3 Voorwoord 85#2'-7.&44'-2&-/!:97!;9.!-'&.!H85199#I!&&-!.5&8&22'-2<!0$/!&&-!99-.94! (9#&-!C&#;&#/!8'(-!:&!85C&#<!J&.!'7!5-7!2&4$%.!51!1&.!C944&-!&-!5E7.99-!&&-! F#&-2&-!:99#C9-!:&!C&&4!C55#;&4&-!5-;&#C'-;&-<!! K&!8'(-!&#!.#5.7!5E!;9.!D&.!5-;&#4'-2!#99;E4&2&-!C9-!1&;'7+D&!2&2&C&-7! F'--&-!5-8&!#&2'5!&&-!C9-8&4G7E#&%&-;D&';!'7!2&:5#;&-<!"'.!C&#455E.! C99%!-52!C'9!C&#7+D'44&-;&!'-G#97.#$+.$#&-<!L99#!;99#!:99#!152&4'(%! +511$-'+&#&-!:&!C'9!D&.!M9-;&4'(%!N+D9%&4!O$-.!PMNOQ<!R#992!:'44&-!:&!1&.! F&D$4E!C9-!;'.!F5&%!5-8&!%&--'7!;99#C9-!5C&#;#92&-< 05&1!D&.!5-F&7+D&';&-/!199#!:'(!8'(-!&#C9-!5C&#.$'2;!;9.!;&!STJ0!&-!;&! 7.9-;99#;!D&FF&-!-&&#2&8&.!;'&!947!C55#F&&4;!%9-!;'&-&-!C55#!;&!2&D&4&! 2&85-;D&';785#2<!V$'7.!51;9.!D&.!E#5(&+.!85!HF#&&;I!'7!$'.26/!.&#:'(4! ;&!1&&7.&!TSWAE#5(&+.&-!5E!&&-!71944&!F97'7!:5#;&-!$'.2&C5&#;<!J&.!'7! 2&+5-G#5-.&&#;!1&.!;&!-5;'2&!1'7C&#7.9-;&-/!$!8$4.!:9-.#5$:&-!:&2! 15&.&-!-&1&-!&-!;#992C49%!15&.&-!8'&-!.&!+#&,#&-<!"9-!'7!&#!-9.$$#4'(%! -52!;&!.&+D-'7+D&!#51E7451E!:99#!$!8'+D!1'77+D'&-!D&.!4'&G7.!+51E4&&.! 9G8'(;'2!C9-!D5$;.<!)-!;9-!D&FF&-!:&!D&.!-'&.!&&-7!5C&#!944&7!:9.!&#F'(!%51.! %'(%&-!99-!F&C&'4'-27E#5+&;$#&7!&-!2&;#927#&2&47!1&.!F&.#&%%'-2!.5.!E#'C9+Y<! L99#!8&2!-$!8&4GZ!D&.!%&$#'2!5E7499-!C9-!;577'&#7!'-!&&-!7&#C&#7Y7.&&1!;9.! F'(!:'(8&!C9-!7E#&%&-!5-;&#!D&.!F$#&9$F49;!C9-!;&!;5%.&#7977'7.&-.&!E97./! 1

4 5E!D&.!MNO<!K9-.!;'&!^7!&#!-'&.<!_5%!8'(-!:&!;&!&&#7.&-!51!.&!8&22&-!;9.! K9-.!D5&!1&&#!85#2C&#4&-&#7!5E!D&.!7Y7.&&1!8'(-!99-2&745.&-!&-!D5&!1&&#! 1&;'7+D&!;577'&#7!5EC#992F99#!8'(-/!;&7!.&!F&.&#!D&.!MNO!:&#%.<!)-!;9.!'7! MNO!'7!2&&-!;5&4!5E!8'+D<!X'.&'-;&4'(%!;#99'.!D&.!51!;&!%:94'.&'.!C9-!85#2<!! "9.!;'&!&#!:9.!F&.#&6!C&'4'2D&';!&-!E#'C9+Y!5E!C55#$'.!299./!;bb#!F5&%&-!:&! ;&!2#55.7.&!:'-7.< -5C&1F&#!=>\= Marion Jaap Schreuder J$'79#.7&-%#'-2!0'(1&2&-!PC9-!=>>d!.`1!=>\>Q Herman Guido van de Sander Benraad L&.!;9-%!99-Z K'44&1!f&25$./!E#52# &#!eUeU

5 Inhoud 1 Introductie 5 \<\!! \<=!! \<d!! K99#!%51.!U)R)0!8&4G!C9-;99-[! j \<k!! MNO/!:99#51!&'2&-4'(%[! l \<?!! K9.!15&.!&#!245F994!2&F&$#&-[! \\ 2 Het hoe en wat van het LSP 13 =<\!! K9.!'7!D&.!MNO[! \d =<=!! K'&!8'.!&#!9+D.&#!D&.!MNO[! \d =<d!! K9.!:5#;.!2&+511$-'+&&#;!C'9!D&.!MNO[! \k =<k!! K9.!D5$;.!;&!E#5G&77'5-&4&!791&-C9m-2!'-[! \? =<?!! K'&!D&&6!.5&29-2!.5.!D&.!MNO[! \j =<j!! J5&!'7!;&!.5&29-2!F&C&'4'2;[! \n =<n!! \n 3 Het aansluitproces 19 d<\!! \l d<=!! =d d<d!! =j 4 Veiligheid en betrouwbaarheid 35 k<\!! R&;#927A!&-!+$4.$$#C&#9-;&#'-2! d? k<=!! dj k<d!! dp k<k!! S5-.#54&#&-! k\ Tot slot 42 N.B. In de tekst ziet u verwijzingen naar bijlagen. Deze bijlagen zijn te vinden op een speciaal daarvoor ingericht deel van de website van de AM4F*1<)*>>>F.</,F,CQ/7<=#"?=),H(=?),*+(("*8))"*<,R("8#%)F

6 k

7 Introduceren

8

9 Introductie 1.1 Wat is het doel van het praktijkboek? K&!:'44&-!$!'-!;'.!F5&%!49.&-!8'&-!;9.!D&.!;&!15&'.&!:99#;!'7!51!1&.! 1!.&!299-!:&#%&-<!"9.!$!-&.!947!:'(!299.!&#C9#&-!;9.! ;9-!55%!&&-!F#&;&#!;#992C49%!C55#!MNO!.&!+#&,#&-!5-;&#!85#2C&#4&-&#7! :99#F'(!C#'(:&4!'&;&#&&-!F&#&'%F99#!'7/!'7!$'.&'-;&4'(%!7$++&7C54< D5&!;9-[! )-!last but not R#992!2&C&-!:&!'-8'+D.!'-!D&.!.5.994E9%%&.!99-!C&#9-;&#'-2&-!5E!D&.!2&F'&;! 1.2 Voor wie is het praktijkboek bedoeld? "'.!D9-;F5&%!'7!F&;5&4;!C55#!85#2C&#4&-&#7!;'&!:'44&-!7.9#.&-!1&.!MNOA 2#5.&#!5G!%4&'-&#!C&#F9-;!99-!;&!7492!:'44&-!299-!1&.!D&.!#&94'7&#&-!C9-!MNO! 5****E##"*>)*$("?>)0*=H")$),*(+)"*I-!L.(887,<.#%)*')6()C),*>)*6)*##,=C7<%,0*(H*6)*C#,6)C<&$)* <,R"#=?"7.?77"*+(("*S("0.(887,<.#%)*+#,*S("0+)"C),)"*?(?*S("0+)"C),)"*+<#*/)?*I-!F?

10 J&.!F'&;.!'-8'+D.&-!&-!D9-;C9c&-!C55#!E#5G&77'5-947/!19-92&1&-./! 9G;&4'-2&-!7E5&;&'7&-;&!D$4E!C9-!8'&%&-D$'8&-!&-!9E5.D&%&-<! PE9#91&;'7+D&Q!85#2C&#4&-&#7!q!85947!C&#457%$-;'2&-/!GY7'5.D&#9E&$.&-/! P5G!5-;&#;&4&-!;99#C9-Q!'-!;&!&&#7.&4'(-785#2< 85#299-F'&;&#7!#99%./!!%9-!D&.!C&#9-;&#'-27E#5+&7!55%!D&.!F&7.&!;55#!;&! 8&!-9$:!F&.#5%%&-!15&.&-!8'(-!F'(!D&.!-&1&-!C9-!;&!&&#7.&!7.9EE&-!&-!;&! +51E4&.&!$'.C5&#'-2!C9-!D&.!E#5+&7<! _E!&&-!1&&#!'-;'#&+.!-'C&9$!'7!;'.!F5&%!.&!2&F#$'%&-!;55#! 1.3 Waar komt ZEGEN zelf vandaan? %9-.&-!F&C&'4'2;!8'(-<!g44&7!51!;&!%:94'.&'.!C9-!85#2!.&!%$--&-!29#9-;&#&-<! K9-.!;99#!299.!D&.!$'.&'-;&4'(%!51<! :&&%&-;&-!5E!;&!D$'79#.7&-E57.<!K99#51[!T-!;&!F&4&C'-2!C9-!'-7.&44'-2&-! &-!F&#5&E7F&5&G&-99#7!947!;&!D$'79#.7&-E57./!;&!9E5.D&%&#7/!8'&%&-D$'8&-! &-!;&!D$'79#.7&-!q!;'&!C&#&-'2;!8'(-!'-!;&!J$'79#.7&-%#'-2!0'(1&2&-!q!C&#4'&E! #&2'5!0'(1&2&-<!e55#94!F'(!&&-!'-7.&44'-2!947!!;&!D$'79#.7&-E57.!:97!85I-! j

11 De belangrijkste reden voor Stichting OZIS om zich aan te sluiten bij Stichting ZEGEN was om een betere samenwerking binnen de gehele lijn te realiseren. Het kunnen beschikken over de juiste medische informatie van de patiënt maakt dat wij, als gehele eerste lijn, in staat zijn ons vak beter uit te oefenen. Je kunt ideeën hebben, plannen en business cases maken en eindeloos discussiëren over de beste aanpak. Uiteindelijk komt het erop neer dat mensen uit de praktijk laten zien hoe het moet. Stichting ZEGEN is op het gebied van elektronische communicatie een voorbeeld voor iedereen die twijfelt aan nut en noodzaak, of niet weet hoe het moet. In het begin was er weerstand bij de huisartsen. Vanwege het moeten veranderen van gewoontes; ook de angst voor het onbeken de speelde mee. Bovendien kregen ze met die typische kinderziektes te maken, als een systeem dat er vaak uit lag, of traag werkte. Ik vergelijk het wel eens met de weerstand die ik had bij de opkomst van internetbankieren. Ik dacht toen ook: waarom helemaal inloggen op een site als een girobetaalkaart ook werkt? Inmiddels weet ik niet beter. L9#'5-!35#2D$'7/!;'#&+.&$#!STJ0!&-!U)R)0

12 Het systeem wérkt; een heleboel huisartsen zijn gestart om aan te sluiten. Nu komt het erop aan meer volume krijgen. Hoe meer patiënten aangemeld zijn, hoe meer gegevens er te vinden zijn. V99E!N+D#&$;&#/!D$'79#.7!&-!C55#8'c&#!C9-!;&!J$'79#.7&-%#'-2!0'(1&2&-!&<5<! PC9-!=>>d!.`1!=>\>Q Waarschijnlijk was de sleutel tot succes de sterke samenhang tussen de HAP en de huisartsen. Die heeft uiteindelijk ge resulteerd in de oprichting van Stichting ZEGEN. Dat de regio zich zo goed heeft ontwikkeld is voor een groot deel te danken aan de gedrevenheid, passie, maar ook de positiefkritische houding van zowel de HAP als de directie en de betrokken huisartsen. Toch zijn we er nog lang niet. Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan meer tweerichtingsverkeer tussen huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria, zodat ook apothekers in staat zijn hun vak (nog) beter uit te oefenen. En de toekomstige ontwikkeling van verder geïntegreerde behandelingen en het ontwikkelen van zorggroepen vergen steeds meer samenwerking.

13 &-&#8'(;7!&-!;&!SJ0!&-!91F$49-+&;'&-7.!9-;&#8'(;7<!"#$%&''#(($)*$+ s&'.&4'(%!8'(-!&#!q!c9-$'.!;&!d$'79#.7&-%#'-2!&-!9e5.d&%&#7!q!c9-9g!;&!(9#&-! :5#;.!'-!=>>k!2&2&C&-<!U)R)0!'7!&&-!791&-:&#%'-27C&#F9-;!.$77&-!C'&#! U'&%&-D$'7!PSKUQ<!"5&4!C9-!D&.!E#5(&+.!'7!;&!$'.:'77&4'-2!C9-!2&2&C&-7!7.&#%!.&!C&#F&.&#&-!&-!C&#7-&44&-!;55#!state of the art!'-.&#-&c&+d-5452'&<!09! &&-!5#',-.&#&-;&!G97&!q!:9.!F&7.99.!&#!&'2&-4'(%!94!5E!;'.!2&F'&;[!q!:5#;.! 2&%58&-!C55#!&&-!5E4577'-2!;'&!G&'.&4'(%!944&&-!-52!5E!E9E'&#!F&7.99.Z!;&! C97.2&4&2;<!"#*$,)-"#$.$( U)R)0!F#&-2.!D99#!5E;#9+D.!5-;&#!'-!C'&#!E#5(&+.2#5&E&-!;'&!8'+D!#'+D.&-!! 5E!&4%!C9-!;&!C542&-;&!5-;&#:&#E&-Z! D$'79#.7&-E57.!8'(-!99-2&745.&-a! u 2&2&C&-7$'.:'77&4'-2!.$77&-!;&!D$'79#.7&-E57.!&-!;&!7E5&;&'7&-;&!D$4E!! C9-!D&.!SKUa u 9E5.D&%&#7a u C&#F&.&#'-2!C9-!D&.!F&#'+D.&-C&#%&&#!.$77&-!SKU/!D$'79#.7&-!&-!9E5.D&%&#7<! /#.'#.$")"&*$,) U)R)0!:5#;.!'-!=>>?!$'.2&%58&-!;&&4!.&!-&1&-!99-!D&.!%5E45E&#.#9(&+.!C55#! D&.!49-;&4'(%!)O"<!g47!%5E45E&#E#5(&+.!:5#;.!U)R)0!;55#!D&.!1'-'7.&#'&!C9-! '7!9--5!=>\=!5C&#2&-51&-!;55#!NSUQ< n

14 3'--&-!D&.!%5E45E&#.#9(&+.!4'2.!;55#!;&!99-C9-%&4'(%!2&%58&-!$'.29-27E$-.&-! '7!&#!D&.!F&7&G!;9.!&'2&-4'(%!;&!D&4&!#&2'5-94&!TSW!5E!&&-!D52&#!E49-! Co existente oplossing J$'79#.7&-!:5#;&-! !99-2&745.&-!5E!D&.!);'G9+.A-&.:&#%<!e55#.7! :5#;&-!;&!&4&%.#5-'7+D&!C&#:'(8'-2&-!C9-!D$'79#.7!-99#!8'&%&-D$'7! D$'79#.7&-!.&!49.&-!+511$-'+&#&-!1&.!;&!D$'79#.7&-E57.!P&-!85!;$7! 1&&#!;577'&#7!F&7+D'%F99#!.&!%#'(2&-Q!#&94'7&&#.!U)R)0!1&.!7.&$-!C9-! ;'&!C54;5&.!99-!;&!_UTNAC55#:99#;&-<!_E!;&8&!19-'&#!%9-!;&!SJ0! +511$-'+&#&-!1&.!85#299-F'&;&#7!;'&!5E!D&.!MNO!8'(-!99-2&745.&-!]-! P%$--&-Q!:&#%&-<!"&8&!E9#944&44&!5-.:'%%&4'-2!C9-!&&-!&&#7.&4'(-77&#C&#!;'&! F&7.99.!-997.!D&.!MNO!:5#;.!55%!:&4!99-2&;$';!1&.!;&!.&#1!H+5A&v'7.&-.&! 5E4577'-2I<!X'.&'-;&4'(%!'7!;&!&&#7.&4'(-77&#C&#!C&#;&#!5-.:'%%&4;!&-!'-2&8&.! =>\\!&-!=>\=!2&7.92-&&#;< Succesvol #&7$4.99.2&#'+D.&!99-E9%a!299-;&:&2!:5#;&-!5E4577'-2&-!2&C5-;&-/!;5&.! 1&-!4&&#&#C9#'-2!5E/!:5#;&-!F&49-2#'(%&!%&$8&7!2&199%.!&-!:5#;.!2&:&#%.! 99-!5#29-'79.5#'7+D&!199.#&2&4&-!&-!2&;#927C&#9-;&#'-2&-<!L&.!D&.! ;5&4!D&4;&#!C55#!52&-!&-!1&.!2#5.&!F&.#5%%&-D&';!C9-!;&!F&#5&E72#5&E! &-!;&!5C&#'2&!F&49-2D&FF&-;&-!'7!D&.!E#5(&+.!2&74992;<!e55#!&&-!2#55.! ;&&4!'7!;9.!55%!.&!;9-%&-!99-!&&-!.#9-7E9#9-.&!:&#%:'(8&!&-!&&-!8&%&#&! 99#;'2!'-+977&#'-27C&#152&-<!)#!'7!C&&4!99-;9+D.!F&7.&&;!99-!;&!:&c&4'(%&! p

15 Ik vind dat je verplicht bent zorg te leveren aan je patiënten, ook op de momenten dat je geen dienst hebt. Door je dossiers op orde te hebben en via het LSP beschikbaar te stellen kan er een goede overdracht plaatsvinden. De kennis van chronische aandoeningen of medicatie geeft een veel beter beeld van je patiënt. Dat overzicht heb je nodig om als waarnemer de patiënt goed te kunnen behandelen. Ik denk dat daar de grote winst in zit. J9-!3&&%:'4;&#/!D$'79#.7!.&!_57.&#D5$. Dankzij digitale communicatie weten wij op de post nu eerder wat de patiënt mankeert. In de spanning vergeten mensen wel eens dat ze een chronische aandoening hebben. Iemand die belt en zegt nooit ziek te zijn, blijkt dan bijvoorbeeld toch diabetes te hebben en insuline te spuiten. Het is zó n onderdeel van zijn of haar leven dat het niet meer gezien wordt als een ziekte, terwijl die kennis voor ons wél van belang is.!g--&c&!e&&-d5g/!+5y#;'-&#&-;!;5%.&#7977'7.&-.&

16 Je moet je hersens blijven gebruiken. Je kunt niet blind varen op het dossier, maar zult triage moeten blijven doen zoals je dat altijd al deed. Het dossier is niets meer of minder dan een prettig hulpmiddel dat duidelijkheid schept. Een grote fout die een arts kan maken is dat hij de hypothesen van zijn voorganger niet toetst, maar klakkeloos overneemt en daardoor relevante informatie over het hoofd ziet. Als arts moet je vooral naar de patiënt blijven luisteren en kijken. Je moet telkens even bij af beginnen, zelfs als je zélf de vorige arts was. Met andere woorden: de informatie die je als arts uit E communicatie haalt, moet kritisch worden beschouwd en niet zonder meer voor waarheid worden aangenomen. Bovendien kun je je afvragen of een EPD überhaupt ooit compleet kan zijn. V99E!N+D#&$;&#/!D$'79#.7!&-!C55#8'c&#!C9-!;&!J$'79#.7&-%#'-2!0'(1&2&-!&<5<! PC9-!=>>d!.`1!=>\>Q

17 #&2&47!&-!C55#7+D#'6&-!&-!;&!%:94'.&'.7&'7&-!&-!+#'.&#'9!;'&!99-!;&! J&.!E#5(&+.!D&&6!#$'1!C'(G!(99#!2&;$$#;!&-!'7!F&2'-!=>\>!7$++&7C54!9G2&#5-;<! C&#455E.!.5.!C544&!.&C#&;&-D&';!C9-!;&!2&F#$'%&#7!&-!1&.!C&#.#5$:&-!C9-! +5-.#54&!.&!D9-;D9C&-!&-!85!-5;'2!C&#F&.&#E49--&-!$'.!.&!C5&#&-<! 1.4 LSP, waarom eigenlijk? "&!199.7+D9EE'(!C#992.!'-!.5&-&1&-;&!19.&!51!C&#F&.&#'-2!C9-!;&! F&49-2!&-!:5#;.!55%!7.&&;7!1&&#!947!C9-8&4G7E#&%&-;!2&8'&-<!L99#!-$!'7!;&! C#992/!:99#51!D&.!MNO[!J&.!9-.:55#;!499.!8'+D!85#2C$4;'2/!199#!.5+D!55%! C#'(!&&-;$';'2!G5#1$4&#&-Z!:9--&&#!&&-!F&C5&2;&!85#2C&#4&-&#!'-!&&-!25&;! F&C&'4'2;&!TSWA512&C'-2!&&-!F&E&#%.&!7&.!%9-!5EC#92&-!C9-!F&.#5$:F9#&! C&'4'2D&';!C9-!;&!85#2<! MNO!P199#!55%!;&!&&#7.&4'(-77&#C&#Q!199%.!D&.!152&4'(%!;9.!85#2C&#4&-&#7! 5-;&#!7.#'%.&!C55#:99#;&-!7-&4/!")#C%8)!&-!=k`n!9+.$&4&!&-!#&4&C9-.&! 8'(-/!%9-!;'.!7517!+#$+'994!8'(-!C55#!;&!%:94'.&'.!&-!;&!C&'4'2D&';!C9-!;&!85#2< Zorgvuldig, eenduidig, betrouwbaar l

18 :&#%&-!1&.!&&-!2&C&#'o&&#;!3N0!85#2.!&#C55#!;9.!;&!1&;'7+D&!2&2&C&-7! ;9.!944&&-!2&9$.5#'7&&#;&!85#2C&#4&-&#7!.5&29-2!D&FF&-!.5.!E#&+'&7!;b.! 0&(1$'2*345$"+6+4"$-2#(&&' '-!;&!85#2!D&&6!;&!9G2&45E&-!(9#&-!&&-!D52&!C4$+D.!2&-51&-<!"&!;'C&#7&! 85#2'-7.&44'-2&-!19%&-!;99#F'(!2&F#$'%!C9-!&&-!2#55.!99-.94!5E4577'-2&-<! "&-%!;99#F'(!99-!49-;&4'(%!:&#%&-;&!.&+D-'&%&-!85947!);'G9+.!&-!U5#2;51&'-/! 2&-5&1;&!&&#7.&4'(-77&#C&#<!09;&&4!C9-!;&8&!:'(8&!C9-!+511$-'+&#&-!'7! ;9.!;&8&!C&&494!F&E&#%.!C54;5&.!99-!7.9-;99#;&-!;'&!C9-;992!;&!;92!99-! D$'79#.7!F$'.&-!;&!#&2'5!F&85&%.<!K99#51!;9-!&-&#2'&!&-!2&4;!7.&%&-!'-! &&-!#&2'5-994!7Y7.&&1/!947!&#!55%!&&-!49-;&4'(%&!.&+D-'&%!F&7+D'%F99#!'7!&-! ;&!'-G#97.#$+.$$#!D&4&1994!C55#!$!4'2.!$'.26[!e55#94!947!D&.!$!H74&+D.7I! '-7E9--'-2&-!;'&!F'(!D&.!'-#'+D.&-!C9-!&&-!#&2'5-94&!7&#C&#!%51&-!%'(%&-< 7Y7.&&1!5C&#F5;'2!199%.<!s&'.&4'(%!%$--&-!;&!7Y7.&1&-!-997.!&4%99#! F&7.99-<!35C&-;'&-!'7!D&.!85!q!&&-!F'(%51&-;!C55#;&&4!C9-!D&.!MNO!q! ;9.!;&!#&2&47!&-!E#5+&;$#&7!;'&!.&-!2#5-;7492!4'22&-!99-!;&!49-;&4'(%&! P94!'7!;9.!:&4!9{9-%&4'(%!C9-!;&!.&+D-'7+D&!5E4577'-2&-!;'&!'-!&&-!F&E994;&! \>

19 Het gros van onze achterban is vóór gegevens uitwisseling, vooral wanneer het gaat om de zorg voor chronisch zieken. Diabetespatiënten snappen heel goed dat er één dossier nodig is om gegevens op elkaar te laten aansluiten. Een ander deel van de achterban is huiverig, omdat zorgverleners óók te maken hebben met GGZ patiënten die veel vragen stellen over de bescherming en privacy van hun gegevens. )#'+!e&#%99#/!;'#&+.&$#!u5#2f&49-2!r&4;&#49-; Het gekke is dat je door zo n groot traject als aansluiting op het LSP veel meer spin off krijgt. Vijf jaar geleden had je bij een specialist niet moeten aankomen over standaardisatie van een specialistenbrief. Ze gaven uitgebreide be schrijvingen, begonnen pas aan het einde met hun conclusie en noteerden hun overwegingen. Zaken waar een huisarts niet altijd boodschap aan had. We hebben nu voor elkaar kunnen krijgen dat er voor de specialistenbrief net zo n standaard is als voor de verwijsbrief. Dit leidt tot meer samenwerking. "'+%!L$-7.&#19-/!C55#194'2!+5y#;'-9.5#!D$'79#.7&-89%&-!SKU

20

21 #&2'5!C55#!D9-;&-!8'(-Q<!_E!;'&!19-'&#!'7!D&.!152&4'(%!51!#&2'5-94&! 1.5 Wat moet er globaal gebeuren? J&.!'7!&&-!D&4&!5-;&#-&1'-2!51!C9-$'.!;&!$'.&&-45E&-;&!TSWA7Y7.&1&-!'-! 5E4577'-2&-!&-!F&E994!5G!$!;&!152&4'(%D&;&-!&-`5G!F&E&#%'-2&-!9++&E.&&#.! 5G!C55#!&&-!-'&$:&!5E4577'-2!%'&7.!1&.!F'(%51&-;&!&v.#9!C&#9-;&#'-2&-<! %#'(2&-!.&!19%&-!1&.!&&-!+51E4&v&!&-!51C9-2#'(%&!517492!:99#!C&&4! F&C5#;&#&-!5G!F&4&11&#&-<!N91&-:&#%&-!'7!D'&#!&'2&-4'(%!D&.!.5C&#:55#;<! ;9.!944&7!1&.!&4%99#!791&-D9-2./!'&;&#&&-!q!C9-!;&!D$'79#.7/!C'9!;&! 9E5.D&%&#!.5.!;&!D$'79#.7&-E57.!&-!;&!&&#7.&!D$4E!q!'7!C9-!&4%99#! C&#&-'2&-<!)-!;9.!F&.&%&-.Z!944&!-&$8&-!;&8&4G;&!%9-.!5E/!2&891&-4'(%! E#'5#'.&'.&-!G5#1$4&#&-/!C55#!52&-!D5$;&-!:9.!D&.!2&1&&-7+D9EE&4'(%&! C&#89-;&-!'-!&'-;&458&!;'7+$77'&7!D'&#5C&#/!199#!7.&4!C55#9G!D&&4!+5-+#&&.! C97.!:9.!(&!E#&+'&7!1&.!&4%99#!:'4.!+511$-'+&#&-!&-!85#2!;9.!2&2&C&-7! ;99;:&#%&4'(%!F&7+D'%F99#!8'(-!P5G!:5#;&-!2&7.&4;Q<!3&-5&1!5E2&751;&! F&8:9#&-!&-!E#5F4&1&-!&-!8'&!8&!947!99-;9+D.7A!5G!C&#F&.&#E$-.&-!&-!-'&.! 947!HF&#&-!5E!;&!:&2I<!)&-!E#5(&+.!947!;'.!%51.!!E97!C9-!;&!2#5-;!947!944&! '7<!e9-!;99#$'.!%$-!(&!&#!C&#;&#!99-!H7+D9C&-!&-!;5&-I< 11

22 Veranderen 51!947!C&'4'2/!'-.&2&#!&-!F&.#5$:F99#!2&%:94'o+&&#;!.&!:5#;&-/!;9-!'7! D&.!899%!5E!;&!D552.&!.&!8'(-!C9-!944&!C55#:99#;&-!&-!7.9-;99#;&-!;'&! 8'(-!5-.:'%%&4;!5E!D&.!2&F'&;!C9-!TSWAC55#8'&-'-2&-!'-!;&!85#2<!L99#!D&.! '7!D&.!-5;'2!C&#9-;&#'-2&-!'-!2&;#92!&-!+$4.$$#!.&!F&:&#%7.&44'2&-<!w5#.! +#&,#&-<! \=

23 Informeren

24

25 Het hoe en wat van het LSP 2.1 Wat is het LSP? 7+D9%&4E$-.!;99#'-!'7!D&.!MNO!PM9-;&4'(%!N+D9%&4!O$-.Q<!J&.!F&2#'E!MNO!:5#;.! 947!99-;$';'-2!2&F#$'%.!C9-!;&!2&D&4&!85#2'-G#97.#$+.$$#<!T-!D&.!7+D9%&4E$-.! '7!;&!C&#:'(7'-;&v!5E2&-51&-!:99#1&&!;&!($'7.&!85#2C&#4&-&#!C9-!;&! C9-!D&.!$'.:'77&4&-!&-`5G!5E7499-!C9-!;&!2&2&C&-7!;'&!%$--&-!:5#;&-! '-2&8'&-<!J&.!MNO!199%.!947!D&.!:9#&!H8'+D.F99#I!:&4%&!85#299-F'&;&#!'-! 8&4G!F4'(C&-!F'(!;&!85#299-F'&;&#<!"99#1&&!'7!D&.!MNO!'7!-9;#$%%&4'(%!2]]-! 85#299-F'&;&#!C542&-7!:&c&4'(%&!#&2&47!.&-!99-8'&-!C9-!F&.#5$:F99#D&';! &-!C&'4'2D&';!&-!5-;&#!7E&+'o&%&!C55#:99#;&-!.5&29-2!.5.!2&2&C&-7!;'&!C9-! 2.2 Wie zit er achter het LSP? '-!;&!85#2!.&!F&:&#%7.&44'2&-!2&r-C&7.&&#;!'-!;&!D'&#C55#!-55;89%&4'(%&! =>\=!'7!;&!C&#9-.:55#;&4'(%D&';!C55#!;&!2&2&C&-7C&#:&#%'-2!;55#! \d

26 ;&!5C&#D&';!5C&#2&;#92&-!99-!eUeU!Pe&#&-'2'-2!C9-!U5#299-F'&;&#7! ;&!%5&E&47!C9-!D$'79#.7&-!PMJeQ/!D$'79#.7&-E57.&-!PeJ0Q/!9E5.D&%&-! C&#9-.:55#;&4'(%!C55#!D&.!F&D&&#!C9-!;&!'-G#97.#$+.$$#<!"99#-997.!8'&.!eUeU!.5&!5E!&&-!25&;&!:&#%'-2!C9-!D&.!MNO<! 2.3 Wat wordt gecommuniceerd via het LSP? J&.!F&&4;!'7! !;9.!85#2C&#4&-&#7!C'9!D&.!MNO!947!D&.!:9#&!D&.!)O"! %5-;&-!H;5:-459;&-I<!"'.!'7!&&-!1'7C9m-2<!"5%.&#7977'7.&-.&-/!D$'7!9#.7&-/! C&#E4&&2%$-;'2&-/!9E5.D&%&#7!&-!9-;&#&!85#2C&#4&-&#7!-&1&-!-'&.!1&&#! 85#2C&#4&-&#7/!:5#;.!&&-!E#5G&77'5-&4&!791&-C9m-2!2&-5&1;<!3'(!;&!7.9#.! C9-!D&.!MNO!8'(-!&#!.:&&!7&.7Z!;&!D$'79#.7&-:99#-&&12&2&C&-7!PJKRQ!&-!;&! D&.!;577'&#!C9-!;&!D$'79#.7!&-!8'(-!944&&-!F&7+D'%F99#!5E!;&!D$'79#.7&-E57.! '&;&#&!85#2C&#4&-&#!;'&!D&.!#&+D.!D&&6!;&!2&2&C&-7!'-!.&!8'&-!&-!;'&!;&8&! \k

27 Dat er zoveel politieke en maatschappelijke discussies over het LSP zijn gevoerd, begrijp ik best. Het is ook goed. De veiligheid van zo n omvangrijk ICT systeem met betrekking tot gevoelige informatie is al even belangrijk als hygiëne bij een operatie. Datahygiëne noemde iemand het pas... L9#'5-!35#2D$'7/!;'#&+.&$#!STJ0!&-!U)R)0 Wie heeft bedacht om het EPD te noemen weet ik niet. Daarmee is een beeld ont staan waar iedereen tegenaan loopt. Big Brother is watching you, dat idee... Mensen denken ten onrechte dat heel hun dossier ergens wordt opgeslagen en iedereen met een pasje overal bij kan.!j&#19-!m&c&4'-%/!d$'79#.7!&-!f&7.$$#74';!u)r)0

Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper

Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper Veilige communicatie via het LSP Ervaringen van een koploper !"#$%&'()*(+,-($.'/$0)12)/3$45657$"8$"/$/'9:-$ 8';-/:-&("/3$;-#$7"1)

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

Bijlage 1 UZI-passen en mandatering. 1. Inleiding

Bijlage 1 UZI-passen en mandatering. 1. Inleiding Bijlage 1 UZI-passen en mandatering 1. Inleiding De organisatie maakt gebruik van een zorginformatiesysteem voor het vastleggen van verrichtingen. Voor het inloggen op dit systeem en gebruik van het LSP

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

Wie kan bij uw dossier?

Wie kan bij uw dossier? Test UITWISSELING PATIËNTGEGEVENS Wie kan bij uw dossier? Er is veel onduidelijk over het Landelijk Schakelpunt, de opvolger van het gesneuvelde elektronisch patiëntendossier. Zelfs bij de miljoenen Nederlanders

Nadere informatie

Nieuwsbrief OASE 4 plus

Nieuwsbrief OASE 4 plus juni 2007 Jaargang 2, nummer 2 Ondersteuning Promedico ASP Regionale Automatiseringscie. Inloggen met wachtwoord. Als de praktijk aangesloten is op Zorgring, kun je de digipas wel thuislaten. Na ingeven

Nadere informatie

DIGITALE ZORG EN PRIVACY

DIGITALE ZORG EN PRIVACY DIGITALE ZORG EN PRIVACY MAARTEN VERKERK DANIEL TIJINK ALDERT DE JONGSTE INLEIDING 1 Samenleving wordt steeds complexer 2 Meer aandacht voor individu (pluriformiteit) 3 Grote hoeveelheden data 4 Steeds

Nadere informatie

Informatiekaarten Promedico ASP

Informatiekaarten Promedico ASP Informatiekaarten Promedico ASP Versie 20 december 2017 Inhoudsopgave 1 Registreren en aanmelden dossier... 3 2 Afschermen patiëntgegevens... 4 3 Verwerken waarneemberichten... 6 4 Opvragen verstrekkingen...

Nadere informatie

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS,

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS, De Wielewaal 20 2761XZ Zevenhuizen T 0180631783 (praktijk) T 0180328003 (spoedlijn) F 0180631521 (fax) E info@huisartsvanbreugel.nl W huisartsvanbreugel.nl TOESTEMMINGSFORMULIER ELEKTRONISCHUITWISSELENVANMEDISCHEGEGEVENS

Nadere informatie

Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten

Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten Voor wie? De Radboudumc Apotheek is er voor alle patiënten van het Radboudumc. De medicijnen die u gebruikt worden voorgeschreven door een specialist van het Radboudumc

Nadere informatie

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL Uitwisseling van uw medische en medicatiegegevens bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren, tussen huisartsen, huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis WAAROM UITWISSELING VAN MEDISCHE GEGEVENS? Uw huisarts

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming?

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming? Veilig uitwisselen van medische gegevens Hoe geeft u toestemming? Inleiding Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekende

Nadere informatie

Uitwisseling labwaarden

Uitwisseling labwaarden Uitwisseling labwaarden Stads-apotheker is spin in het web o patiënt beweegt tussen huisarts en specialist o patiënt beweegt tussen specialist A en specialist B o patiënt beweegt tussen ziekenhuis X en

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte

Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte Alleen als u dat goed vindt Wat leest u in deze folder? U heeft een chronische ziekte. Daarvoor wordt u langere tijd behandeld.

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen Elektronische gegevensuitwisseling tussen AMC, VUmc, OLVG en Spaarne Gasthuis juni 2017 Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen U kunt elektronisch uw

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT mei 2008

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT mei 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 9 mei 2008 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Invoering elektronisch

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 1 Sushma Gangaram Panday Regio Manager Bart Molenaar Product Manager Medicatiedomein 2 Agenda Over VZVZ Het LSP Beveiliging

Nadere informatie

Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt

Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt Naam :... M/V Voorletter(s) :... Roepnaam:... Adres :... Postcode / Woonplaats:... Telefoonnummer(s):.../06-... Geboortedatum :... BSN nummer (voorheen: sofi-nummer):...

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Mijn onderzoek gaat vooral over in hoeverre HL7 zijn doelstellingen heeft bereikt en wat de huidige problemen precies zijn. NICTIZ speelt natuurlijk een

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding... 2 methode... 2 respondenten... 2 resultaten... 2 AANTAL COMPUTERS

Nadere informatie

Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via en internet.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via  en internet. Patiënteninformatie Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via e-mail en internet. rkz.nl Door de inzet van digitale middelen (internet en e-mail)

Nadere informatie

Scholings- en trainingsmateriaal bij het traject Zelfmanagement in de praktijk

Scholings- en trainingsmateriaal bij het traject Zelfmanagement in de praktijk Scholings- en trainingsmateriaal bij het traject Zelfmanagement in de praktijk Inhoudsopgave: Presentatie Zelfmanagement in de Praktijk Doortje Boshuizen Vilans pag. 2 Werkwijze Introductie van het IZP

Nadere informatie

Informatiebeveiliging heeft betrekking op het behoud van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van (patiënten)informatie binnen de CIHN.

Informatiebeveiliging heeft betrekking op het behoud van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van (patiënten)informatie binnen de CIHN. Bijlage 2 Informatiebeveiligingsbeleid CIHN 1. Inleiding Het informatiebeveiligingsbeleid betreft hoofdzakelijk strategische uitgangspunten betreffende de toegang tot en uitwisseling van patiënteninformatie.

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni Invoering in de Zorg: GGZ Idius Felix Programma Invoering EPD en in de Zorg Bijeenkomst Invoering GGZ Nederland - 23 juni 2008 Agenda Wbsn-z: Wat betekent de wet voor zorgaanbieders in de GGZ? - Wbsn-z

Nadere informatie

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn:

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn: Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Medisch Centrum de Poort hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Digitaal raadplegen van medische gegevens

Digitaal raadplegen van medische gegevens Digitaal raadplegen van medische gegevens Inleiding De Ommelander Ziekenhuis Groep heeft van elke patiënt een medisch dossier. Hierin houden de medisch specialisten en andere zorgverleners van het ziekenhuis

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

Hit the Ground Running INGEZET, WAT NU?

Hit the Ground Running INGEZET, WAT NU? INGEZET, WAT NU? Het is belangrijk te beseffen dat niet iedere opdrachtgever een gedegen inwerkprogramma heeft zoals je bij Calco bent tegengekomen. Dat de laptop klaarstaat op je nieuwe bureau, je stoel

Nadere informatie

ier Veiligheidseisen en datahygiëne Dossiers op orde en beschikbaar!

ier Veiligheidseisen en datahygiëne Dossiers op orde en beschikbaar! ier Veiligheidseisen en datahygiëne Dossiers op orde en beschikbaar! workshop EZD 9 april 2014 NHG Carinke Buiting Workshop in drie rondes focus 1 e ronde: Waar staan we? (14:30) focus 2 e ronde: Waar

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Gezondheidszorg

Informatiebeveiliging. Gezondheidszorg IBGZ Informatiebeveiliging Gezondheidszorg Fabels en feiten over informatiebeveiliging Med. Drs. Hossein Nabavi Drs. Jaap van der Kamp CISSP Er bestaan heel wat misverstanden over informatiebeveiliging

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA-K-U-2772744

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging In jouw schoenen Een praktische invulling van informatiebeveiliging Informatiebeveiliging hot topic Hoeveel weet jij eigenlijk van informatiebeveiliging? veel voldoende te weinig Vooraf.. Wat vind jij

Nadere informatie

Performance monitoring op de huisartsenpost

Performance monitoring op de huisartsenpost Performance monitoring op de huisartsenpost Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jacqueline Noltes directeur Huisartsendienst Twente-Oost en Huisartsenpost Hengelo Renate Haakmeester informatieadviseur

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN MEER INFORMATIE U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Transvaal Apotheek Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Status: geldig HB75.8-001-FOR Pagina 1 van 2 Opsteldatum: 01-11-2013 Revisie 6 Laatste mutatie: 23-10-2016 AR Voor

Nadere informatie

Patiëntenhandleiding Gezondheidscentrum De Bilt

Patiëntenhandleiding Gezondheidscentrum De Bilt Patiëntenhandleiding Gezondheidscentrum De Bilt Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal GHC De Bilt. Diensten die wij met GHC De Bilt aanbieden zijn: 1. rechtstreeks

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg Juli 2009 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Gedeeld Farmaceutisch Dossier Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Lokaal Farmaceutisch dossier Wettelijke : apotheker moet voorgeschreven geneesmiddelen registreren Tenzij de patiënt bezwaar maakt mogen

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

Nadere informatie

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Het EPD in het JBZ Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Aankondigingstekst in brochure In januari 2014 is het eerste specialisme binnen het JBZ gestart met het digitaal

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

ZORGPORTAAL ONLINE AFSPRAKENSYSTEEM

ZORGPORTAAL ONLINE AFSPRAKENSYSTEEM ZORGPORTAAL ONLINE AFSPRAKENSYSTEEM 527 Wat is Zorgportaal? Zorgportaal is het online afsprakensysteem van het Sint Franciscus Gasthuis. Via de beveiligde website Zorgportaal kunt u 24 uur per dag, zeven

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding 2 Methode 2 Respondenten 2 Resultaten 2 Aantal computers op de

Nadere informatie

Aan de slag met MijnZorgnet.nl!

Aan de slag met MijnZorgnet.nl! Aan de slag met MijnZorgnet.nl! Vanaf vandaag kunt u gratis gebruik maken van MijnZorgnet.nl. Op deze nieuwe en beveiligde website kunt u gemakkelijk contact leggen met patiënten, mantelzorgers en zorgverleners.

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht CSC Datum: Aantal pagina s: Versie: 2012 CSC All rights reserved CSC Mendelweg 32 2333 CS Leiden Tel. 071-52 56 747 Fax 071-52 16 675 E-mail servicecentre.hg.nld@csc.com

Nadere informatie

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyprotocol jan 2012 Inleiding: Medewerkers van De Stal zijn zich ervan bewust, dat zij bij de uitvoering van het werk in aanraking komen

Nadere informatie

Toegang tot uw medisch dossier. Overal en altijd A B C D. Dat is Mijn Westfriesgasthuis. Met smartphone, tablet of computer. Mijn.

Toegang tot uw medisch dossier. Overal en altijd A B C D. Dat is Mijn Westfriesgasthuis. Met smartphone, tablet of computer. Mijn. Toegang tot uw medisch dossier Overal en altijd Dat is Mijn Westfriesgasthuis 23 A B C D? Met smartphone, tablet of computer Mijn Handleiding INHOUDSOPGAVE Wat is Mijn Westfriesgasthuis? pag. 4 Wat heeft

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE RZCC REGIO. Anne Landstra

SAMENWERKING IN DE RZCC REGIO. Anne Landstra SAMENWERKING IN DE RZCC REGIO Anne Landstra Agenda Het RZCC in het kort; Project E-overdracht; Van papier naar digitaal Strategie Aanpak Winst voor de patiënt Winst voor de regio Zuidoost Nederland 4 ziekenhuizen

Nadere informatie

13 februari 2007 Bijeenkomst GGD Nederland

13 februari 2007 Bijeenkomst GGD Nederland BSN in de zorg 13 februari 2007 Bijeenkomst GGD Nederland Jeannette Kuijper-Smit Project BSN in de zorg Ministerie van VWS Agenda Wat is BSN Gebruik BSN in de zorg Verantwoordelijkheden invoering BSN in

Nadere informatie

VVE-UP. De Haagse Scholen 18 juni 2012. Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP

VVE-UP. De Haagse Scholen 18 juni 2012. Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP VVE-UP De Haagse Scholen 18 juni 2012 Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP Doel vanavond U informeren over VVE-UP (Met de gedachte: als u meer weet over de achtergrond kunt u beter meedenken). Beantwoorden

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving ICT in de zorg Over de impact van wet- en regelgeving Impact van weten regelgeving op ICT in de zorg Voldoen aan wet- en regelgeving is voor ICT-afdelingen in de zorgsector een steeds vaker terugkerend

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

Presentatie focusgroepen EPD door het Rathenau Instituut

Presentatie focusgroepen EPD door het Rathenau Instituut Presentatie focusgroepen EPD door het Rathenau Instituut Expertmeeting EPD Eerste Kamer 9 december 2009 Geert Munnichs I Inleiding Op verzoek van de Eerste Kamer heeft het Rathenau Instituut onderzoek

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Het nieuwe patiëntenplatform voor mensen met een chronische aandoening

Het nieuwe patiëntenplatform voor mensen met een chronische aandoening Het nieuwe patiëntenplatform voor mensen met een chronische aandoening Leven met een chronische aandoening is vanuit medisch oogpunt al een belasting. Zorgen dat je de zorg krijgt die je zoekt en je weg

Nadere informatie

Uitwisseling status nierfunctie in adherentiegebied Elkerliek ziekenhuis. 7 april 2014 dr. CHH Schoenmakers

Uitwisseling status nierfunctie in adherentiegebied Elkerliek ziekenhuis. 7 april 2014 dr. CHH Schoenmakers in adherentiegebied Elkerliek ziekenhuis Per jaar ongeveer 120 000 creatinine metingen Standaard MDRD klaring toegevoegd Per jaar ongeveer 120 000 creatinine metingen Standaard MDRD klaring toegevoegd

Nadere informatie

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht?

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Je kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie doorgeven per e-mail: patientenportaal@umcutrecht.nl Wat staat er in deze folder Voor ouders 2 Wat

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie