)"$<,0*8)?*6)*D1D1*),*8)6)*" name="description"> )"$<,0*8)?*6)*D1D1*),*8)6)*">

Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper"

Transcriptie

1 Veilige communicatie via het LSP Ervaringen van een koploper

2 !"#$%&$'()$*+#,*-%./%,0*12324** 8)6)*8(0)C<&$*0)8##$?*6(("*DE-F*GHC#0)*59::* 9)*6"7$*($?(')"*9:59;*<,*=#8),>)"$<,0*8)?*6)*D1D1*),*8)6)* 8(0)C<&$*0)8##$?*6(("*6)*I#,6)C<&$)*B##$0"()H*2JKLEKMF* GHC#0)*9N:: ISBN O)6#.%) Marion Borghuis, Herman Levelink, Jaap Schreuder, Sabine Verheggen, Willem Regout!"(&).?.(P"6<,#%)*),*)<,6")6#.%) Margriet van Aalten D("80)+<,0 Bureau Ketel, Nijmegen K"7$>)"$!"#$%%&#'(!)*+',-./!0'(1&2&- November 2012

3 Voorwoord 85#2'-7.&44'-2&-/!:97!;9.!-'&.!H85199#I!&&-!.5&8&22'-2<!0$/!&&-!99-.94! (9#&-!C&#;&#/!8'(-!:&!85C&#<!J&.!'7!5-7!2&4$%.!51!1&.!C944&-!&-!5E7.99-!&&-! F#&-2&-!:99#C9-!:&!C&&4!C55#;&4&-!5-;&#C'-;&-<!! K&!8'(-!&#!.#5.7!5E!;9.!D&.!5-;&#4'-2!#99;E4&2&-!C9-!1&;'7+D&!2&2&C&-7! F'--&-!5-8&!#&2'5!&&-!C9-8&4G7E#&%&-;D&';!'7!2&:5#;&-<!"'.!C&#455E.! C99%!-52!C'9!C&#7+D'44&-;&!'-G#97.#$+.$#&-<!L99#!;99#!:99#!152&4'(%! +511$-'+&#&-!:&!C'9!D&.!M9-;&4'(%!N+D9%&4!O$-.!PMNOQ<!R#992!:'44&-!:&!1&.! F&D$4E!C9-!;'.!F5&%!5-8&!%&--'7!;99#C9-!5C&#;#92&-< 05&1!D&.!5-F&7+D&';&-/!199#!:'(!8'(-!&#C9-!5C&#.$'2;!;9.!;&!STJ0!&-!;&! 7.9-;99#;!D&FF&-!-&&#2&8&.!;'&!947!C55#F&&4;!%9-!;'&-&-!C55#!;&!2&D&4&! 2&85-;D&';785#2<!V$'7.!51;9.!D&.!E#5(&+.!85!HF#&&;I!'7!$'.26/!.&#:'(4! ;&!1&&7.&!TSWAE#5(&+.&-!5E!&&-!71944&!F97'7!:5#;&-!$'.2&C5&#;<!J&.!'7! 2&+5-G#5-.&&#;!1&.!;&!-5;'2&!1'7C&#7.9-;&-/!$!8$4.!:9-.#5$:&-!:&2! 15&.&-!-&1&-!&-!;#992C49%!15&.&-!8'&-!.&!+#&,#&-<!"9-!'7!&#!-9.$$#4'(%! -52!;&!.&+D-'7+D&!#51E7451E!:99#!$!8'+D!1'77+D'&-!D&.!4'&G7.!+51E4&&.! 9G8'(;'2!C9-!D5$;.<!)-!;9-!D&FF&-!:&!D&.!-'&.!&&-7!5C&#!944&7!:9.!&#F'(!%51.! %'(%&-!99-!F&C&'4'-27E#5+&;$#&7!&-!2&;#927#&2&47!1&.!F&.#&%%'-2!.5.!E#'C9+Y<! L99#!8&2!-$!8&4GZ!D&.!%&$#'2!5E7499-!C9-!;577'&#7!'-!&&-!7&#C&#7Y7.&&1!;9.! F'(!:'(8&!C9-!7E#&%&-!5-;&#!D&.!F$#&9$F49;!C9-!;&!;5%.&#7977'7.&-.&!E97./! 1

4 5E!D&.!MNO<!K9-.!;'&!^7!&#!-'&.<!_5%!8'(-!:&!;&!&&#7.&-!51!.&!8&22&-!;9.! K9-.!D5&!1&&#!85#2C&#4&-&#7!5E!D&.!7Y7.&&1!8'(-!99-2&745.&-!&-!D5&!1&&#! 1&;'7+D&!;577'&#7!5EC#992F99#!8'(-/!;&7!.&!F&.&#!D&.!MNO!:&#%.<!)-!;9.!'7! MNO!'7!2&&-!;5&4!5E!8'+D<!X'.&'-;&4'(%!;#99'.!D&.!51!;&!%:94'.&'.!C9-!85#2<!! "9.!;'&!&#!:9.!F&.#&6!C&'4'2D&';!&-!E#'C9+Y!5E!C55#$'.!299./!;bb#!F5&%&-!:&! ;&!2#55.7.&!:'-7.< -5C&1F&#!=>\= Marion Jaap Schreuder J$'79#.7&-%#'-2!0'(1&2&-!PC9-!=>>d!.`1!=>\>Q Herman Guido van de Sander Benraad L&.!;9-%!99-Z K'44&1!f&25$./!E#52# &#!eUeU

5 Inhoud 1 Introductie 5 \<\!! \<=!! \<d!! K99#!%51.!U)R)0!8&4G!C9-;99-[! j \<k!! MNO/!:99#51!&'2&-4'(%[! l \<?!! K9.!15&.!&#!245F994!2&F&$#&-[! \\ 2 Het hoe en wat van het LSP 13 =<\!! K9.!'7!D&.!MNO[! \d =<=!! K'&!8'.!&#!9+D.&#!D&.!MNO[! \d =<d!! K9.!:5#;.!2&+511$-'+&&#;!C'9!D&.!MNO[! \k =<k!! K9.!D5$;.!;&!E#5G&77'5-&4&!791&-C9m-2!'-[! \? =<?!! K'&!D&&6!.5&29-2!.5.!D&.!MNO[! \j =<j!! J5&!'7!;&!.5&29-2!F&C&'4'2;[! \n =<n!! \n 3 Het aansluitproces 19 d<\!! \l d<=!! =d d<d!! =j 4 Veiligheid en betrouwbaarheid 35 k<\!! R&;#927A!&-!+$4.$$#C&#9-;&#'-2! d? k<=!! dj k<d!! dp k<k!! S5-.#54&#&-! k\ Tot slot 42 N.B. In de tekst ziet u verwijzingen naar bijlagen. Deze bijlagen zijn te vinden op een speciaal daarvoor ingericht deel van de website van de AM4F*1<)*>>>F.</,F,CQ/7<=#"?=),H(=?),*+(("*8))"*<,R("8#%)F

6 k

7 Introduceren

8

9 Introductie 1.1 Wat is het doel van het praktijkboek? K&!:'44&-!$!'-!;'.!F5&%!49.&-!8'&-!;9.!D&.!;&!15&'.&!:99#;!'7!51!1&.! 1!.&!299-!:&#%&-<!"9.!$!-&.!947!:'(!299.!&#C9#&-!;9.! ;9-!55%!&&-!F#&;&#!;#992C49%!C55#!MNO!.&!+#&,#&-!5-;&#!85#2C&#4&-&#7! :99#F'(!C#'(:&4!'&;&#&&-!F&#&'%F99#!'7/!'7!$'.&'-;&4'(%!7$++&7C54< D5&!;9-[! )-!last but not R#992!2&C&-!:&!'-8'+D.!'-!D&.!.5.994E9%%&.!99-!C&#9-;&#'-2&-!5E!D&.!2&F'&;! 1.2 Voor wie is het praktijkboek bedoeld? "'.!D9-;F5&%!'7!F&;5&4;!C55#!85#2C&#4&-&#7!;'&!:'44&-!7.9#.&-!1&.!MNOA 2#5.&#!5G!%4&'-&#!C&#F9-;!99-!;&!7492!:'44&-!299-!1&.!D&.!#&94'7&#&-!C9-!MNO! 5****E##"*>)*$("?>)0*=H")$),*(+)"*I-!L.(887,<.#%)*')6()C),*>)*6)*##,=C7<%,0*(H*6)*C#,6)C<&$)* <,R"#=?"7.?77"*+(("*S("0.(887,<.#%)*+#,*S("0+)"C),)"*?(?*S("0+)"C),)"*+<#*/)?*I-!F?

10 J&.!F'&;.!'-8'+D.&-!&-!D9-;C9c&-!C55#!E#5G&77'5-947/!19-92&1&-./! 9G;&4'-2&-!7E5&;&'7&-;&!D$4E!C9-!8'&%&-D$'8&-!&-!9E5.D&%&-<! PE9#91&;'7+D&Q!85#2C&#4&-&#7!q!85947!C&#457%$-;'2&-/!GY7'5.D&#9E&$.&-/! P5G!5-;&#;&4&-!;99#C9-Q!'-!;&!&&#7.&4'(-785#2< 85#299-F'&;&#7!#99%./!!%9-!D&.!C&#9-;&#'-27E#5+&7!55%!D&.!F&7.&!;55#!;&! 8&!-9$:!F&.#5%%&-!15&.&-!8'(-!F'(!D&.!-&1&-!C9-!;&!&&#7.&!7.9EE&-!&-!;&! +51E4&.&!$'.C5&#'-2!C9-!D&.!E#5+&7<! _E!&&-!1&&#!'-;'#&+.!-'C&9$!'7!;'.!F5&%!.&!2&F#$'%&-!;55#! 1.3 Waar komt ZEGEN zelf vandaan? %9-.&-!F&C&'4'2;!8'(-<!g44&7!51!;&!%:94'.&'.!C9-!85#2!.&!%$--&-!29#9-;&#&-<! K9-.!;99#!299.!D&.!$'.&'-;&4'(%!51<! :&&%&-;&-!5E!;&!D$'79#.7&-E57.<!K99#51[!T-!;&!F&4&C'-2!C9-!'-7.&44'-2&-! &-!F&#5&E7F&5&G&-99#7!947!;&!D$'79#.7&-E57./!;&!9E5.D&%&#7/!8'&%&-D$'8&-! &-!;&!D$'79#.7&-!q!;'&!C&#&-'2;!8'(-!'-!;&!J$'79#.7&-%#'-2!0'(1&2&-!q!C&#4'&E! #&2'5!0'(1&2&-<!e55#94!F'(!&&-!'-7.&44'-2!947!!;&!D$'79#.7&-E57.!:97!85I-! j

11 De belangrijkste reden voor Stichting OZIS om zich aan te sluiten bij Stichting ZEGEN was om een betere samenwerking binnen de gehele lijn te realiseren. Het kunnen beschikken over de juiste medische informatie van de patiënt maakt dat wij, als gehele eerste lijn, in staat zijn ons vak beter uit te oefenen. Je kunt ideeën hebben, plannen en business cases maken en eindeloos discussiëren over de beste aanpak. Uiteindelijk komt het erop neer dat mensen uit de praktijk laten zien hoe het moet. Stichting ZEGEN is op het gebied van elektronische communicatie een voorbeeld voor iedereen die twijfelt aan nut en noodzaak, of niet weet hoe het moet. In het begin was er weerstand bij de huisartsen. Vanwege het moeten veranderen van gewoontes; ook de angst voor het onbeken de speelde mee. Bovendien kregen ze met die typische kinderziektes te maken, als een systeem dat er vaak uit lag, of traag werkte. Ik vergelijk het wel eens met de weerstand die ik had bij de opkomst van internetbankieren. Ik dacht toen ook: waarom helemaal inloggen op een site als een girobetaalkaart ook werkt? Inmiddels weet ik niet beter. L9#'5-!35#2D$'7/!;'#&+.&$#!STJ0!&-!U)R)0

12 Het systeem wérkt; een heleboel huisartsen zijn gestart om aan te sluiten. Nu komt het erop aan meer volume krijgen. Hoe meer patiënten aangemeld zijn, hoe meer gegevens er te vinden zijn. V99E!N+D#&$;&#/!D$'79#.7!&-!C55#8'c&#!C9-!;&!J$'79#.7&-%#'-2!0'(1&2&-!&<5<! PC9-!=>>d!.`1!=>\>Q Waarschijnlijk was de sleutel tot succes de sterke samenhang tussen de HAP en de huisartsen. Die heeft uiteindelijk ge resulteerd in de oprichting van Stichting ZEGEN. Dat de regio zich zo goed heeft ontwikkeld is voor een groot deel te danken aan de gedrevenheid, passie, maar ook de positiefkritische houding van zowel de HAP als de directie en de betrokken huisartsen. Toch zijn we er nog lang niet. Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan meer tweerichtingsverkeer tussen huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria, zodat ook apothekers in staat zijn hun vak (nog) beter uit te oefenen. En de toekomstige ontwikkeling van verder geïntegreerde behandelingen en het ontwikkelen van zorggroepen vergen steeds meer samenwerking.

13 &-&#8'(;7!&-!;&!SJ0!&-!91F$49-+&;'&-7.!9-;&#8'(;7<!"#$%&''#(($)*$+ s&'.&4'(%!8'(-!&#!q!c9-$'.!;&!d$'79#.7&-%#'-2!&-!9e5.d&%&#7!q!c9-9g!;&!(9#&-! :5#;.!'-!=>>k!2&2&C&-<!U)R)0!'7!&&-!791&-:&#%'-27C&#F9-;!.$77&-!C'&#! U'&%&-D$'7!PSKUQ<!"5&4!C9-!D&.!E#5(&+.!'7!;&!$'.:'77&4'-2!C9-!2&2&C&-7!7.&#%!.&!C&#F&.&#&-!&-!C&#7-&44&-!;55#!state of the art!'-.&#-&c&+d-5452'&<!09! &&-!5#',-.&#&-;&!G97&!q!:9.!F&7.99.!&#!&'2&-4'(%!94!5E!;'.!2&F'&;[!q!:5#;.! 2&%58&-!C55#!&&-!5E4577'-2!;'&!G&'.&4'(%!944&&-!-52!5E!E9E'&#!F&7.99.Z!;&! C97.2&4&2;<!"#*$,)-"#$.$( U)R)0!F#&-2.!D99#!5E;#9+D.!5-;&#!'-!C'&#!E#5(&+.2#5&E&-!;'&!8'+D!#'+D.&-!! 5E!&4%!C9-!;&!C542&-;&!5-;&#:&#E&-Z! D$'79#.7&-E57.!8'(-!99-2&745.&-a! u 2&2&C&-7$'.:'77&4'-2!.$77&-!;&!D$'79#.7&-E57.!&-!;&!7E5&;&'7&-;&!D$4E!! C9-!D&.!SKUa u 9E5.D&%&#7a u C&#F&.&#'-2!C9-!D&.!F&#'+D.&-C&#%&&#!.$77&-!SKU/!D$'79#.7&-!&-!9E5.D&%&#7<! /#.'#.$")"&*$,) U)R)0!:5#;.!'-!=>>?!$'.2&%58&-!;&&4!.&!-&1&-!99-!D&.!%5E45E&#.#9(&+.!C55#! D&.!49-;&4'(%!)O"<!g47!%5E45E&#E#5(&+.!:5#;.!U)R)0!;55#!D&.!1'-'7.&#'&!C9-! '7!9--5!=>\=!5C&#2&-51&-!;55#!NSUQ< n

14 3'--&-!D&.!%5E45E&#.#9(&+.!4'2.!;55#!;&!99-C9-%&4'(%!2&%58&-!$'.29-27E$-.&-! '7!&#!D&.!F&7&G!;9.!&'2&-4'(%!;&!D&4&!#&2'5-94&!TSW!5E!&&-!D52&#!E49-! Co existente oplossing J$'79#.7&-!:5#;&-! !99-2&745.&-!5E!D&.!);'G9+.A-&.:&#%<!e55#.7! :5#;&-!;&!&4&%.#5-'7+D&!C&#:'(8'-2&-!C9-!D$'79#.7!-99#!8'&%&-D$'7! D$'79#.7&-!.&!49.&-!+511$-'+&#&-!1&.!;&!D$'79#.7&-E57.!P&-!85!;$7! 1&&#!;577'&#7!F&7+D'%F99#!.&!%#'(2&-Q!#&94'7&&#.!U)R)0!1&.!7.&$-!C9-! ;'&!C54;5&.!99-!;&!_UTNAC55#:99#;&-<!_E!;&8&!19-'&#!%9-!;&!SJ0! +511$-'+&#&-!1&.!85#299-F'&;&#7!;'&!5E!D&.!MNO!8'(-!99-2&745.&-!]-! P%$--&-Q!:&#%&-<!"&8&!E9#944&44&!5-.:'%%&4'-2!C9-!&&-!&&#7.&4'(-77&#C&#!;'&! F&7.99.!-997.!D&.!MNO!:5#;.!55%!:&4!99-2&;$';!1&.!;&!.&#1!H+5A&v'7.&-.&! 5E4577'-2I<!X'.&'-;&4'(%!'7!;&!&&#7.&4'(-77&#C&#!C&#;&#!5-.:'%%&4;!&-!'-2&8&.! =>\\!&-!=>\=!2&7.92-&&#;< Succesvol #&7$4.99.2&#'+D.&!99-E9%a!299-;&:&2!:5#;&-!5E4577'-2&-!2&C5-;&-/!;5&.! 1&-!4&&#&#C9#'-2!5E/!:5#;&-!F&49-2#'(%&!%&$8&7!2&199%.!&-!:5#;.!2&:&#%.! 99-!5#29-'79.5#'7+D&!199.#&2&4&-!&-!2&;#927C&#9-;&#'-2&-<!L&.!D&.! ;5&4!D&4;&#!C55#!52&-!&-!1&.!2#5.&!F&.#5%%&-D&';!C9-!;&!F&#5&E72#5&E! &-!;&!5C&#'2&!F&49-2D&FF&-;&-!'7!D&.!E#5(&+.!2&74992;<!e55#!&&-!2#55.! ;&&4!'7!;9.!55%!.&!;9-%&-!99-!&&-!.#9-7E9#9-.&!:&#%:'(8&!&-!&&-!8&%&#&! 99#;'2!'-+977&#'-27C&#152&-<!)#!'7!C&&4!99-;9+D.!F&7.&&;!99-!;&!:&c&4'(%&! p

15 Ik vind dat je verplicht bent zorg te leveren aan je patiënten, ook op de momenten dat je geen dienst hebt. Door je dossiers op orde te hebben en via het LSP beschikbaar te stellen kan er een goede overdracht plaatsvinden. De kennis van chronische aandoeningen of medicatie geeft een veel beter beeld van je patiënt. Dat overzicht heb je nodig om als waarnemer de patiënt goed te kunnen behandelen. Ik denk dat daar de grote winst in zit. J9-!3&&%:'4;&#/!D$'79#.7!.&!_57.&#D5$. Dankzij digitale communicatie weten wij op de post nu eerder wat de patiënt mankeert. In de spanning vergeten mensen wel eens dat ze een chronische aandoening hebben. Iemand die belt en zegt nooit ziek te zijn, blijkt dan bijvoorbeeld toch diabetes te hebben en insuline te spuiten. Het is zó n onderdeel van zijn of haar leven dat het niet meer gezien wordt als een ziekte, terwijl die kennis voor ons wél van belang is.!g--&c&!e&&-d5g/!+5y#;'-&#&-;!;5%.&#7977'7.&-.&

16 Je moet je hersens blijven gebruiken. Je kunt niet blind varen op het dossier, maar zult triage moeten blijven doen zoals je dat altijd al deed. Het dossier is niets meer of minder dan een prettig hulpmiddel dat duidelijkheid schept. Een grote fout die een arts kan maken is dat hij de hypothesen van zijn voorganger niet toetst, maar klakkeloos overneemt en daardoor relevante informatie over het hoofd ziet. Als arts moet je vooral naar de patiënt blijven luisteren en kijken. Je moet telkens even bij af beginnen, zelfs als je zélf de vorige arts was. Met andere woorden: de informatie die je als arts uit E communicatie haalt, moet kritisch worden beschouwd en niet zonder meer voor waarheid worden aangenomen. Bovendien kun je je afvragen of een EPD überhaupt ooit compleet kan zijn. V99E!N+D#&$;&#/!D$'79#.7!&-!C55#8'c&#!C9-!;&!J$'79#.7&-%#'-2!0'(1&2&-!&<5<! PC9-!=>>d!.`1!=>\>Q

17 #&2&47!&-!C55#7+D#'6&-!&-!;&!%:94'.&'.7&'7&-!&-!+#'.&#'9!;'&!99-!;&! J&.!E#5(&+.!D&&6!#$'1!C'(G!(99#!2&;$$#;!&-!'7!F&2'-!=>\>!7$++&7C54!9G2&#5-;<! C&#455E.!.5.!C544&!.&C#&;&-D&';!C9-!;&!2&F#$'%&#7!&-!1&.!C&#.#5$:&-!C9-! +5-.#54&!.&!D9-;D9C&-!&-!85!-5;'2!C&#F&.&#E49--&-!$'.!.&!C5&#&-<! 1.4 LSP, waarom eigenlijk? "&!199.7+D9EE'(!C#992.!'-!.5&-&1&-;&!19.&!51!C&#F&.&#'-2!C9-!;&! F&49-2!&-!:5#;.!55%!7.&&;7!1&&#!947!C9-8&4G7E#&%&-;!2&8'&-<!L99#!-$!'7!;&! C#992/!:99#51!D&.!MNO[!J&.!9-.:55#;!499.!8'+D!85#2C$4;'2/!199#!.5+D!55%! C#'(!&&-;$';'2!G5#1$4&#&-Z!:9--&&#!&&-!F&C5&2;&!85#2C&#4&-&#!'-!&&-!25&;! F&C&'4'2;&!TSWA512&C'-2!&&-!F&E&#%.&!7&.!%9-!5EC#92&-!C9-!F&.#5$:F9#&! C&'4'2D&';!C9-!;&!85#2<! MNO!P199#!55%!;&!&&#7.&4'(-77&#C&#Q!199%.!D&.!152&4'(%!;9.!85#2C&#4&-&#7! 5-;&#!7.#'%.&!C55#:99#;&-!7-&4/!")#C%8)!&-!=k`n!9+.$&4&!&-!#&4&C9-.&! 8'(-/!%9-!;'.!7517!+#$+'994!8'(-!C55#!;&!%:94'.&'.!&-!;&!C&'4'2D&';!C9-!;&!85#2< Zorgvuldig, eenduidig, betrouwbaar l

18 :&#%&-!1&.!&&-!2&C&#'o&&#;!3N0!85#2.!&#C55#!;9.!;&!1&;'7+D&!2&2&C&-7! ;9.!944&&-!2&9$.5#'7&&#;&!85#2C&#4&-&#7!.5&29-2!D&FF&-!.5.!E#&+'&7!;b.! 0&(1$'2*345$"+6+4"$-2#(&&' '-!;&!85#2!D&&6!;&!9G2&45E&-!(9#&-!&&-!D52&!C4$+D.!2&-51&-<!"&!;'C&#7&! 85#2'-7.&44'-2&-!19%&-!;99#F'(!2&F#$'%!C9-!&&-!2#55.!99-.94!5E4577'-2&-<! "&-%!;99#F'(!99-!49-;&4'(%!:&#%&-;&!.&+D-'&%&-!85947!);'G9+.!&-!U5#2;51&'-/! 2&-5&1;&!&&#7.&4'(-77&#C&#<!09;&&4!C9-!;&8&!:'(8&!C9-!+511$-'+&#&-!'7! ;9.!;&8&!C&&494!F&E&#%.!C54;5&.!99-!7.9-;99#;&-!;'&!C9-;992!;&!;92!99-! D$'79#.7!F$'.&-!;&!#&2'5!F&85&%.<!K99#51!;9-!&-&#2'&!&-!2&4;!7.&%&-!'-! &&-!#&2'5-994!7Y7.&&1/!947!&#!55%!&&-!49-;&4'(%&!.&+D-'&%!F&7+D'%F99#!'7!&-! ;&!'-G#97.#$+.$$#!D&4&1994!C55#!$!4'2.!$'.26[!e55#94!947!D&.!$!H74&+D.7I! '-7E9--'-2&-!;'&!F'(!D&.!'-#'+D.&-!C9-!&&-!#&2'5-94&!7&#C&#!%51&-!%'(%&-< 7Y7.&&1!5C&#F5;'2!199%.<!s&'.&4'(%!%$--&-!;&!7Y7.&1&-!-997.!&4%99#! F&7.99-<!35C&-;'&-!'7!D&.!85!q!&&-!F'(%51&-;!C55#;&&4!C9-!D&.!MNO!q! ;9.!;&!#&2&47!&-!E#5+&;$#&7!;'&!.&-!2#5-;7492!4'22&-!99-!;&!49-;&4'(%&! P94!'7!;9.!:&4!9{9-%&4'(%!C9-!;&!.&+D-'7+D&!5E4577'-2&-!;'&!'-!&&-!F&E994;&! \>

19 Het gros van onze achterban is vóór gegevens uitwisseling, vooral wanneer het gaat om de zorg voor chronisch zieken. Diabetespatiënten snappen heel goed dat er één dossier nodig is om gegevens op elkaar te laten aansluiten. Een ander deel van de achterban is huiverig, omdat zorgverleners óók te maken hebben met GGZ patiënten die veel vragen stellen over de bescherming en privacy van hun gegevens. )#'+!e&#%99#/!;'#&+.&$#!u5#2f&49-2!r&4;&#49-; Het gekke is dat je door zo n groot traject als aansluiting op het LSP veel meer spin off krijgt. Vijf jaar geleden had je bij een specialist niet moeten aankomen over standaardisatie van een specialistenbrief. Ze gaven uitgebreide be schrijvingen, begonnen pas aan het einde met hun conclusie en noteerden hun overwegingen. Zaken waar een huisarts niet altijd boodschap aan had. We hebben nu voor elkaar kunnen krijgen dat er voor de specialistenbrief net zo n standaard is als voor de verwijsbrief. Dit leidt tot meer samenwerking. "'+%!L$-7.&#19-/!C55#194'2!+5y#;'-9.5#!D$'79#.7&-89%&-!SKU

20

21 #&2'5!C55#!D9-;&-!8'(-Q<!_E!;'&!19-'&#!'7!D&.!152&4'(%!51!#&2'5-94&! 1.5 Wat moet er globaal gebeuren? J&.!'7!&&-!D&4&!5-;&#-&1'-2!51!C9-$'.!;&!$'.&&-45E&-;&!TSWA7Y7.&1&-!'-! 5E4577'-2&-!&-!F&E994!5G!$!;&!152&4'(%D&;&-!&-`5G!F&E&#%'-2&-!9++&E.&&#.! 5G!C55#!&&-!-'&$:&!5E4577'-2!%'&7.!1&.!F'(%51&-;&!&v.#9!C&#9-;&#'-2&-<! %#'(2&-!.&!19%&-!1&.!&&-!+51E4&v&!&-!51C9-2#'(%&!517492!:99#!C&&4! F&C5#;&#&-!5G!F&4&11&#&-<!N91&-:&#%&-!'7!D'&#!&'2&-4'(%!D&.!.5C&#:55#;<! ;9.!944&7!1&.!&4%99#!791&-D9-2./!'&;&#&&-!q!C9-!;&!D$'79#.7/!C'9!;&! 9E5.D&%&#!.5.!;&!D$'79#.7&-E57.!&-!;&!&&#7.&!D$4E!q!'7!C9-!&4%99#! C&#&-'2&-<!)-!;9.!F&.&%&-.Z!944&!-&$8&-!;&8&4G;&!%9-.!5E/!2&891&-4'(%! E#'5#'.&'.&-!G5#1$4&#&-/!C55#!52&-!D5$;&-!:9.!D&.!2&1&&-7+D9EE&4'(%&! C&#89-;&-!'-!&'-;&458&!;'7+$77'&7!D'&#5C&#/!199#!7.&4!C55#9G!D&&4!+5-+#&&.! C97.!:9.!(&!E#&+'&7!1&.!&4%99#!:'4.!+511$-'+&#&-!&-!85#2!;9.!2&2&C&-7! ;99;:&#%&4'(%!F&7+D'%F99#!8'(-!P5G!:5#;&-!2&7.&4;Q<!3&-5&1!5E2&751;&! F&8:9#&-!&-!E#5F4&1&-!&-!8'&!8&!947!99-;9+D.7A!5G!C&#F&.&#E$-.&-!&-!-'&.! 947!HF&#&-!5E!;&!:&2I<!)&-!E#5(&+.!947!;'.!%51.!!E97!C9-!;&!2#5-;!947!944&! '7<!e9-!;99#$'.!%$-!(&!&#!C&#;&#!99-!H7+D9C&-!&-!;5&-I< 11

22 Veranderen 51!947!C&'4'2/!'-.&2&#!&-!F&.#5$:F99#!2&%:94'o+&&#;!.&!:5#;&-/!;9-!'7! D&.!899%!5E!;&!D552.&!.&!8'(-!C9-!944&!C55#:99#;&-!&-!7.9-;99#;&-!;'&! 8'(-!5-.:'%%&4;!5E!D&.!2&F'&;!C9-!TSWAC55#8'&-'-2&-!'-!;&!85#2<!L99#!D&.! '7!D&.!-5;'2!C&#9-;&#'-2&-!'-!2&;#92!&-!+$4.$$#!.&!F&:&#%7.&44'2&-<!w5#.! +#&,#&-<! \=

23 Informeren

24

25 Het hoe en wat van het LSP 2.1 Wat is het LSP? 7+D9%&4E$-.!;99#'-!'7!D&.!MNO!PM9-;&4'(%!N+D9%&4!O$-.Q<!J&.!F&2#'E!MNO!:5#;.! 947!99-;$';'-2!2&F#$'%.!C9-!;&!2&D&4&!85#2'-G#97.#$+.$$#<!T-!D&.!7+D9%&4E$-.! '7!;&!C&#:'(7'-;&v!5E2&-51&-!:99#1&&!;&!($'7.&!85#2C&#4&-&#!C9-!;&! C9-!D&.!$'.:'77&4&-!&-`5G!5E7499-!C9-!;&!2&2&C&-7!;'&!%$--&-!:5#;&-! '-2&8'&-<!J&.!MNO!199%.!947!D&.!:9#&!H8'+D.F99#I!:&4%&!85#299-F'&;&#!'-! 8&4G!F4'(C&-!F'(!;&!85#299-F'&;&#<!"99#1&&!'7!D&.!MNO!'7!-9;#$%%&4'(%!2]]-! 85#299-F'&;&#!C542&-7!:&c&4'(%&!#&2&47!.&-!99-8'&-!C9-!F&.#5$:F99#D&';! &-!C&'4'2D&';!&-!5-;&#!7E&+'o&%&!C55#:99#;&-!.5&29-2!.5.!2&2&C&-7!;'&!C9-! 2.2 Wie zit er achter het LSP? '-!;&!85#2!.&!F&:&#%7.&44'2&-!2&r-C&7.&&#;!'-!;&!D'&#C55#!-55;89%&4'(%&! =>\=!'7!;&!C&#9-.:55#;&4'(%D&';!C55#!;&!2&2&C&-7C&#:&#%'-2!;55#! \d

26 ;&!5C&#D&';!5C&#2&;#92&-!99-!eUeU!Pe&#&-'2'-2!C9-!U5#299-F'&;&#7! ;&!%5&E&47!C9-!D$'79#.7&-!PMJeQ/!D$'79#.7&-E57.&-!PeJ0Q/!9E5.D&%&-! C&#9-.:55#;&4'(%!C55#!D&.!F&D&&#!C9-!;&!'-G#97.#$+.$$#<!"99#-997.!8'&.!eUeU!.5&!5E!&&-!25&;&!:&#%'-2!C9-!D&.!MNO<! 2.3 Wat wordt gecommuniceerd via het LSP? J&.!F&&4;!'7! !;9.!85#2C&#4&-&#7!C'9!D&.!MNO!947!D&.!:9#&!D&.!)O"! %5-;&-!H;5:-459;&-I<!"'.!'7!&&-!1'7C9m-2<!"5%.&#7977'7.&-.&-/!D$'7!9#.7&-/! C&#E4&&2%$-;'2&-/!9E5.D&%&#7!&-!9-;&#&!85#2C&#4&-&#7!-&1&-!-'&.!1&&#! 85#2C&#4&-&#7/!:5#;.!&&-!E#5G&77'5-&4&!791&-C9m-2!2&-5&1;<!3'(!;&!7.9#.! C9-!D&.!MNO!8'(-!&#!.:&&!7&.7Z!;&!D$'79#.7&-:99#-&&12&2&C&-7!PJKRQ!&-!;&! D&.!;577'&#!C9-!;&!D$'79#.7!&-!8'(-!944&&-!F&7+D'%F99#!5E!;&!D$'79#.7&-E57.! '&;&#&!85#2C&#4&-&#!;'&!D&.!#&+D.!D&&6!;&!2&2&C&-7!'-!.&!8'&-!&-!;'&!;&8&! \k

27 Dat er zoveel politieke en maatschappelijke discussies over het LSP zijn gevoerd, begrijp ik best. Het is ook goed. De veiligheid van zo n omvangrijk ICT systeem met betrekking tot gevoelige informatie is al even belangrijk als hygiëne bij een operatie. Datahygiëne noemde iemand het pas... L9#'5-!35#2D$'7/!;'#&+.&$#!STJ0!&-!U)R)0 Wie heeft bedacht om het EPD te noemen weet ik niet. Daarmee is een beeld ont staan waar iedereen tegenaan loopt. Big Brother is watching you, dat idee... Mensen denken ten onrechte dat heel hun dossier ergens wordt opgeslagen en iedereen met een pasje overal bij kan.!j&#19-!m&c&4'-%/!d$'79#.7!&-!f&7.$$#74';!u)r)0

Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste. Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen

Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste. Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen Colofon: Gegevens auteur Naam: Kitty Wouthuysen BAP Adres: IJsvogel 99 3602 XM

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

SynthesHis. Tijdschrift voor huisarts en automatisering

SynthesHis. Tijdschrift voor huisarts en automatisering SynthesHis Tijdschrift voor huisarts en automatisering maart 2014, jaargang 13, nummer 1 Wilna Wind en Wim Daniëls op NedHIS & EZD 2014 Congres Apotheek naar ander AIS UZI-pas in de praktijk Overdracht

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

ZONDER ICT GEEN ZORG. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de boot niet missen. Paul Burger, BovenIJ Ziekenhuis:

ZONDER ICT GEEN ZORG. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de boot niet missen. Paul Burger, BovenIJ Ziekenhuis: 01 Signaal KWARTAALUITGAVE NICTIZ, MAART 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de boot niet missen Sleutelnet: regionale uitwisseling in de praktijk Over vijf jaar geen papieren dossiers meer Paul Burger,

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Omgaan met je manager

Omgaan met je manager Omgaan met je manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Modellen 4 2.1 Spiral Dynamics 7 2.2 Belbin 9 2.2.1 Bedrijfsman 10 2.2.2 Brononderzoeker 10 2.2.3 Monitor 11 2.2.4 Plant 11 2.2.5 Groepswerker

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Huisstijl handboek. Klantgericht werken in het KlantContactCentrum

Huisstijl handboek. Klantgericht werken in het KlantContactCentrum Huisstijl handboek Klantgericht werken in het KlantContactCentrum Samenwerken, Klantgericht, Ondernemend, Omgevingsgericht en Resultaatgericht! SKOOR 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING KLANTGERICHT WERKEN EN

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus

Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING 12 e JAARGANG EDITIE 2 2011 Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus Ab Klink laveert tussen hoop en somberen Social media binnen de zorg: zegen of vloek? Moeten

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Elektronisch Dossier Kinderfysiotherapie

Elektronisch Dossier Kinderfysiotherapie Elektronisch Dossier Kinderfysiotherapie - een kwalitatieve evaluatie middels de PRIMA-Methode onder 18 kinderfysiotherapeuten in Nederland Opgesteld door: Projectgroep EDK Kathrin Jakobs, 129919 (108480@student.saxion.nl)

Nadere informatie

ICT in de zorg: mensenwerk

ICT in de zorg: mensenwerk ICT in de zorg: mensenwerk Inleiding We kunnen er niet omheen: de gezondheidszorg van de 21 e eeuw kan niet verder zonder ict. We willen allemaal dat de patiënt centraal komt te staan, we willen dat de

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Henry Mostert Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: h.mostert@vilans.nl Website:

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie