Trefwoorden: gehospitaliseerde patiënten, kwaliteit van dienstverlening, patiëntentevredenheid, vragenlijsten, zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trefwoorden: gehospitaliseerde patiënten, kwaliteit van dienstverlening, patiëntentevredenheid, vragenlijsten, zorg"

Transcriptie

1 ABSTRACT Titel: Het meten van percepties van tevredenheid en kwaliteit van dienstverlening door patiënten: een vergelijkende studie. Doel: Deze masterproef beoogt onderzoek naar de mate van overeenstemming tussen percepties van tevredenheid en kwaliteit van dienstverlening bij gehospitaliseerde patiënten. Methode: Een cross-sectioneel onderzoek werd uitgevoerd bij een steekproef van zeven afdelingen in een Universitair Ziekenhuis in België. Na data-cleaning werden 205 patiënten behouden (respons ratio: 68%). Patiënten werden gevraagd om zowel een vragenlijst die peilt naar kwaliteit van dienstverlening als een vragenlijst die peilt naar patiëntentevredenheid in te vullen. Een exploratieve factoranalyse werd uitgevoerd voor beide vragenlijsten. De Cronbach alpha s werden berekend. Een bivariate correlatie werd uitgevoerd op de factoren van de beide vragenlijsten. Bevindingen: De exploratieve factoranalyse bracht vier factoren naar voor bij de SERVQUALvragenlijst en zes factoren bij de patiënttevredenheidvragenlijst. Het vierfactoren model werd bevestigd met een Cronbach alpha die groter was dan 0,75. Het zesfactor model werd niet helemaal bevestigd met een Cronbach alpha die groter was dan 0,67 voor vijf factoren, één factor had een Cronbach alpha van 0,37; r=0,16 (p=0,078). Er was een significante correlatie tussen verschillende factoren van de twee vragenlijsten, echter niet tussen alle factoren. Onze bevindingen geven aan dat de percepties van kwaliteit en tevredenheid van patiënten allebei belangrijk zijn om te meten. Conclusie: Uit de data kunnen we voorlopig besluiten dat tevredenheid en kwaliteit van zorg gecorreleerd zijn maar elkaar niet kunnen vervangen. Trefwoorden: gehospitaliseerde patiënten, kwaliteit van dienstverlening, patiëntentevredenheid, vragenlijsten, zorg I

2 INHOUDSTAFEL Abstract Inhoudstafel Woord Vooraf I II IV Inleiding 1. Tevredenheid en kwaliteit Meten van tevredenheid en kwaliteit Problemen bij het bevragen Bevragen van de NAHpatiënt. 6 Het onderzoek. 7 Engelstalig artikel 1. Abstract Introduction & Background The study Results Discussion Conclusion References 31 Conclusie 35 Voorstel voor vervolgonderzoek 36 Literatuurlijst 37 Bijlagen Bijlage 1: informatiebrief aan de verpleging. Bijlage 2: informatiebrief aan de patiënt. Bijlage 3: algemene informatie over de patiënt. Bijlage 4: SERVQUAL vragenlijst. Bijlage 5: tevredenheidvragenlijst. II

3 Bijlage 6: officiële vertaling van tevredenheidvragenlijst. Bijlage 7: opvolgdocument 1 Bijlage 8: opvolgdocument 2 Bijlage 9: opvolgdocument 3 Bijlage 10: opvolgdocument 4 Bijlage 11: opvolgdocument 5 Bijlage 12: opvolgdocument 6 Bijlage 13: opvolgdocument 7 Bijlage 14: opvolgdocument 8 Bijlage 15: opvolgdocument 9 Bijlage 16: opvolgdocument 10 Bijlage 17: opvolgdocument 11 Bijlage 18: opvolgdocument 12 Bijlage 19: opvolgdocument 13 Bijlage 20: opvolgdocument 14 III

4 WOORD VOORAF Ik wil hier een woord van dank richten aan mijn promotor Prof Dr Rik Verhaeghe voor het samen zoeken, discussiëren, nadenken over het onderwerp van deze masterproef en voor het nalezen, feedback geven over deelstappen tijdens het wordingsproces van dit geschrift. Ik wil ook Prof Dr Bart Vandekerckhove bedanken voor het accepteren van het co-promotorschap. Mijn dank gaat ook uit naar Prof Dr Dirk De Bacquer voor de goede raad tijdens de statistische verwerking van de data. Gert Lambrecht. IV

5 INLEIDING 1. Tevredenheid en kwaliteit. Kwaliteit van zorg en patiëntentevredenheid over de zorg zijn heel belangrijke begrippen geworden. Door het grote aanbod aan ziekenhuizen, met daardoor ook een mogelijk verloop van patiënten, is het voor ziekenhuizen heel belangrijk om tevreden cliënten te hebben. Een tevreden patiënt zal loyaler zijn, terugkeren, maar ook het ziekenhuis aanbevelen bij anderen (Dagger, Sweeney & Johnson, 2007; Ervin, 2006; Larrabee, 1995; Marley, Collier & Goldstein, 2004). Het is voor het management dus heel belangrijk om tevredenheid te meten bij patiënten, want het kost handenvol geld om klachten (van ontevreden patiënten) te behandelen (Press, Ganey & Malone, 1991). De tevredenheid is tevens een graadmeter voor het al dan niet geslaagd zijn van een doorgevoerde verandering (Avis, Bond & Arthur, 1995; Tasso et al., 2002). Het is echter niet enkel voor het management belangrijk om tevreden cliënten te hebben, ook voor de patiënt zelf is dit zo. Tevreden patiënten zullen zich veel meer aan de opgegeven behandeling houden, zullen meer follow-up afspraken nakomen, zullen ook meer geneigd zijn om veel informatie te verschaffen aan de behandelaar, zodat deze een meer geschikt, aangepast behandelplan kan opstellen (Andaleeb, Siddiqui & Khandakar, 2007; Janssen, Ommen, Neugebauer, Lefering & Pfaff, 2007; O Connor, Shewchuk & Carney, 1994; Orlando & Meredith, 2002). Door het meer compliant zijn aan het individueel aangepaste behandelplan, zal de patiënt een betere outcome hebben (Andaleeb et al., 2007). En aangezien een betere outcome op zijn beurt dan weer leidt tot tevredenheid (Ross, Frommelt, Hazelwood & Chang, 1987), heeft iedereen er alle belang bij om er voor te zorgen dat patiënten tevreden zijn. Zegt tevredenheid iets over de geboden kwaliteit? Kwaliteit wordt gezien als een determinant van tevredenheid (Dagger et al., 2007). Het meten van tevredenheid kan dus enigszins iets zeggen over de geboden kwaliteit. Het is echter mogelijk dat een ontevreden patiënt toch een kwalitatief hoogstaande behandeling heeft gekregen. Om dit 1

6 te begrijpen moeten we op zoek gaan naar de definitie van kwaliteit. Meestal wordt kwaliteit opgesplitst in twee delen: de functionele, technische kwaliteit en de inter-persoonlijke of procesmatige kwaliteit (Donabedian, 1988). Men kan stellen dat dit het onderscheid is tussen WAT gebeurd is een vrij objectief te controleren deel: is de patiënt behandeld volgens de laatste evidence based kennis? (Harvey, 1998) en HOE de zorg werd toegediend een subjectief deel: hoe was de relatie met de zorgverstrekker. In vroegere tijden werd enkel het eerste deel, wat is er gebeurd en wat is daar het gevolg van, als belangrijk gezien. Patiënt was onwetend, kon zich dus ook nergens over uitspreken, en moest enkel ondergaan (Andaleeb, 2001; Larrabee, 1995). Er was vooral een kwantificering van de kwaliteit van de geboden zorg: morbiditeit, mortaliteit, aantal ligdagen, aantal heropnames ten gevolge van medische fouten, (Dagger et al., 2007). Later werd ook het interpersoonlijk aspect als belangrijk genoeg bevonden om te meten (Avis et al., 1995; Sofaer & Firminger, 2005): een goed uitgevoerde operatie met onsympathieke verzorgenden tijdens de voorbereiding en de nabehandeling werd daardoor ook zichtbaar of het onmeetbare werd meetbaar gemaakt (Larrabee, 1995). Naast de indeling van technische- en proceskwaliteit wordt ook de outcome als onderdeel van kwaliteit gezien (Donabedian, 1988; Harvey, 1998; Lam, 1997). Voor sommige auteurs is tevredenheid een onderdeel van de outcome (Heidegger, Saal & Nuebling, 2006). De outcome kan de tevredenheid beïnvloeden. Iemand die veel beter is geworden door een ziekenhuisopname zal eerder geneigd zijn om tevreden te zijn, in vergelijking met de patiënt die gehoord heeft dat men in het ziekenhuis niets meer voor hem/haar kan doen. Echter iemand met een goede outcome kan ook minder tevreden zijn, denken we maar aan de patiënt die goed behandeld geweest is voor dichtslibbende bloedvaten, maar ook gehoord heeft dat hij moet stoppen met roken, op dieet moet, (Ervin, 2006). Kwaliteit van zorg en patiëntentevredenheid over de zorg hebben geen afgebakende definitie (Aspinal, Addington-hall, Hughes & Higginson, 2003; Säilä, Mattila, Kaila, Aalto & Kaunonen, 2008; Sower, Duffy, Kilbourne, Kohers & Jones, 2001). Veelal wordt kwaliteit gedefinieerd als het verschil tussen de ervaringen en de verwachtingen (Hart, 1996; Harvey, 1998; Pakdil & Harwood, 2005; 2

7 Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). Echter dezelfde definitie wordt gebruikt voor tevredenheid (Aspinal et al., 2003). Moeten we daar uit besluiten dat tevredenheid en kwaliteit één en hetzelfde construct zijn? Ons inziens niet: tevredenheid van de patiënt kan enkel gemeten worden bij de patiënt, het technische aspect van kwaliteit kan gemeten worden aan de hand van zeer objectieve standaarden. Meestal is de patiënt daar te onwetend over om dit te kunnen inschatten (Marley et al., 2004). Aangezien tevredenheid iets zeer persoonlijks is, wordt door sommige auteurs in vraag gesteld of het wel moet gemeten worden (Sofaer & Firminger, 2005). Het niet aanwezig zijn van objectieve criteria is naar ons oordeel geen beletsel om over te gaan tot een meting. Het is het kwantificeren van een moeilijk te meten gevoel dat verschillend is van dag tot dag, van persoon tot persoon (Aspinal et al., 2003; Parasuraman et al., 1985; Sofaer & Firminger, 2005). Als men vertrekt van de definitie dat kwaliteit het verschil is tussen perceptie en verwachting, moet men ook vaststellen dat dit heel individueel is (Sofaer & Firminger, 2005). Enerzijds neemt iedereen op zijn eigen manier waar, anderzijds worden verwachtingen bepaald door vroegere ervaringen, beloftes uit advertenties, imago van het ziekenhuis, tradities, ideologie, het soort en de ernst van de noden van de patiënt, de uitgebreidheid of de beperking van de keuze van ziekenhuis (Grönroos, 1993; John, 1992; Parasuraman et al., 1985; Sofaer & Firminger, 2005). Tevredenheid kan ook gezien worden als transactie-specifiek ( would expect ) en kwaliteit als een lange termijn evaluatie ( schould expect ) (Cronin & Taylor, 1992). Men zou dit ook kunnen vertalen als: tevredenheid geeft het gewenste weer, en kwaliteit het ideale (Aspinal et al., 2003); tevredenheid als minimumnorm (Sofaer & Firminger, 2005) en kwaliteit moet dat ietsje meer zijn (Avis et al., 1995). Dit wordt ook de zone of tolerance genoemd (Berry & Parasuraman, 1997). Kwaliteit als cognitief element duidt dan opnieuw op de objectieve criteria, en tevredenheid als affectief element duidt dan op de subjectieve (persoonlijke) invalshoek (John, 1992; Mowen, Licata & McPhail, 1993). 3

8 2. Meten van tevredenheid en kwaliteit. Het meten van tevredenheid en kwaliteit gebeurt meestal aan de hand van vragenlijsten. In de literatuur vonden we ook andere manieren: interviews (Lumby & England, 2000), observaties (Tasso et al., 2002), telefonische enquêtes (Edlund, Young, Kung, Sherbourne & Wells, 2003), vragenlijsten die per post/per mail worden opgestuurd (Kane, Maciejewski & Finch, 1997), focusgroepen (Hart, 1996) Sandra Gaynor (1999) geeft in haar artikel een heel mooi overzicht over de verschillende manieren van bevragen met respectievelijke voor- en nadelen, maar daar gaan we hier niet dieper op in want dat zou ons te ver leiden. Ook het soort vragen kan heel divers zijn, gaande van heel open vragen, tot semigestructureerde interviews, tot gesloten vragen, directe en indirecte vragen (Gaynor, 1999). Bij de gesloten vragen kan een Likert schaal gebruikt worden (Lee & Yom, 2007; Rao, Peters & Bandeen-Roche, 2006), of eventueel verschillende antwoordmogelijkheden naar voor geschoven worden (Gonzalez et al., 2005). Een VAS is een ander veel gebruikt systeem om patiënten te laten scoren (Aspinal et al., 2003). Men kan alle zorgontvangers bevragen of enkel de misnoegden (John, 1992) onder hen of een toevallig gekozen selectie of een groep vrijwilligers. Over het tijdstip van bevragen bestaan er heel uiteenlopende meningen. Sommige auteurs stellen voor om de bevraging van de patiënt te laten doorgaan tijdens de opname, maar na het moment dat de patiënt zijn ontslagdatum te horen heeft gekregen (Chou, Chen, Woodard & Yen, 2005). Anderen schuiven eerder de dag van ontslag naar voor als het meest ideale tijdstip (Andaleeb et al., 2007). In de literatuur vonden we artikels waarbij de bevraging gedaan werd enkele dagen (Mowen et al., 1993), enkele weken (Gonzalez et al., 2005), enkele maanden (Cheng, Yang & Chiang, 2003) tot één jaar (Andaleeb, 2001) na ontslag. Bij de afname van een vragenlijst bij ontslag, heeft men enerzijds nog een heldere kijk op de opname, die misschien wel vertroebeld kan zijn door het terug naar huis moeten, het onbekende dat wacht, eventueel nog pijn die men heeft. Men kan nog geen afstand nemen van de opname. Wacht men 4

9 tot enkele weken na het ontslag, dan kan men makkelijker afstand nemen, alles meer op een rijtje zetten. Het nadeel is echter hier dat er reeds bepaalde feiten zullen vergeten zijn. Heeft men echter een tijdje na de opname een objectiever beeld van de geboden service? Wil men een objectieve evaluatie of wil men net de subjectieve ervaring in kaart brengen (Harvey, 1998)? 3. Problemen bij het bevragen van tevredenheid en kwaliteit. Regelmatig wordt het ceiling-effect (Ross, Steward & Sinacore, 1995) aangegeven als één van de problemen bij een bevraging. Enerzijds is er het sociaal wenselijk willen antwoorden (Avis et al., 1995; Janssen et al., 2007), anderzijds durven patiënten (in hun afhankelijke situatie) niet altijd een slechte score toekennen aan hun behandelaars (Avis et al., 1995; Jenkinson et al., 2002). Er is dikwijls ook het gebrek aan variatie in mogelijke antwoorden dat er voor zorgt dat vragenlijsten moeilijk interpreteerbaar zijn (Avis et al., 1995). Cijfers zeggen ook niet alles: is 7,3 op 9 een goede score? Is goed, goed genoeg? Hoe tevreden is een tevreden patiënt (Berry & Parasuraman, 1997)? De socio-economische status, het geslacht, de leeftijd, de pijn, de fysieke beperkingen, de familiale consequenties van de ziekte kunnen een invloed hebben op de tevredenheid (Cheng et al., 2003; Lumby & England, 2000; Janssen et al., 2007). In verschillende researches wordt dit bevestigd, andere onderzoekers kunnen dit in hun onderzoek niet weerhouden (Chung, Hamill, Kim, Walters & Wilkins, 1999). Tevredenheid kan ook afhankelijk zijn van de outcome. Hoe beter de outcome, hoe meer tevreden. Daarbij wordt het onderscheid gemaakt tussen absolute outcome (wat kan de patiënt nog), en de relatieve outcome (hoeveel beter is de patiënt bij ontslag in vergelijking met de opnamestatus). Men stelt dat de absolute outcome meer de tevredenheid bepaalt dan de relatieve outcome (Kane et al., 1997). Door de mogelijke invloed van al deze variabelen, is bench marking heel moeilijk tussen verschillende diensten of ziekenhuizen, oa door de verschillende severity mix (Kane et al., 1997). Tevredenheidsmetingen kunnen slechts bij cognitief goede en taalvaardige patiënten (Tasso et al., 2002). Mensen met 5

10 psychologische problemen dienen ook uitgesloten te worden van het invullen van vragenlijsten naar patiëntentevredenheid (Cho, Lee, Kim, Lee & Choi, 2004). Dit zorgt voor twee belangrijke problemen: hoe bepaal je wie taalvaardig genoeg is, wie cognitief sterk genoeg is om mee te doen met een tevredenheidonderzoek enerzijds, en anderzijds: het uitsluiten van al deze mensen zorgt voor een verminderde veralgemeenbaarheid. 4. Het bevragen van de patiënt met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Omdat een deel van de bevraging bij mensen met een niet aangeboren hersenletsel zal gebeuren, vonden we het noodwendig om te onderzoeken hoe we de hoger geciteerde problemen kunnen oplossen. Door de aard van de problematiek (NAH), kunnen er motorische, cognitieve en fatische stoornissen zijn. Al deze mogelijke problemen zullen duidelijke consequenties hebben voor het afnemen van een vragenlijst. Hancock, Chenoweth & Chang (2003) beschrijven in hun artikel hoe ze een deel van de problemen oplossen: - Aangezien het zeer kwetsbare patiënten zijn, is het belangrijk om een praatje te maken over het onderzoek, alvorens de toestemming te vragen voor het onderzoek. Dit gesprekje dient ook om het cognitief niveau van de patiënt in te schatten om dan te beslissen welke patiënt mee kan doen met een onderzoek. - Bij visusproblemen kunnen de vragen op een groot bord geschreven worden, en eventueel voorgelezen. - Bij auditieve problemen kunnen de vragen heel traag gelezen worden, en kan men in afzondering gaan om alle achtergrond geluiden te weren. - Omdat veel patiënten last hebben van vermoeidheid is het belangrijk om de vragenlijst te beperken, of in delen af te nemen. Patiënten moeten uitgerust aan de vragenlijst kunnen beginnen, en mogen bvb niet net van therapie komen. - Cognitieve problemen kunnen opgevangen worden door korte, heel duidelijke vragen te stellen. 6

11 - Om het probleem van amnesie zoveel mogelijk te ontwijken, is het beter de vragenlijst af te nemen tijdens de opname en niet (een bepaalde tijd) na het ontslag. De inschatting van het cognitief functioneren van de patiënt door de therapeut is een vrij arbitraire methode. We vonden het daarom beter om op zoek te gaan naar meetinstrumenten die dit cognitieve probleem objectiveren. We vonden enkele mogelijke tests: de Camcog (de Koning et al., 1998), de Wais (Folstein, Folstein & McHugh, 1975), de MMSE (Hancock et al., 2003). Het is vooral Folstein et al (1975) die op dat vlak baanbrekend werk gedaan hebben. De meeste van deze testen, nemen echter (veel) tijd in beslag, en concentratie is net bij vele patiënten met een NAH een probleem. Sommige auteurs (Cheng et al., 2003; Pakdil & Harwood, 2005) ontlopen deze problemen door de familie de vragenlijst te laten invullen. Dit is ons inziens niet de juiste manier van werken: de noden van de familie kunnen verschillend zijn van die van de patiënt (Aspinal et al., 2003). Het zou dan ook kunnen gezien worden als een confounding factor als de familie de vragen beantwoord heeft (O Connor et al., 1994). Om het tijdrovende aspect (van het meten van de cognitieve en taalkundige vermogens van de patiënt) te vermijden, stellen Janssen et al. (2007) voor om de verpleegkundigen de patiënt te laten selecteren waarvan zij denken dat hij/zij in staat zal zijn om een vragenlijst te beantwoorden. HET ONDERZOEK We hebben in ons onderzoek patiënten bevraagd in het UZ Gent op zeven verschillende afdelingen. Een achtste afdeling weigerde zijn medewerking wegens overbevraagd in de periode voorafgaand aan ons onderzoek. Het ethisch comité, de hoofdarts van het ziekenhuis, de directie verpleging van het ziekenhuis, alsook de verschillende hoofdverpleegkundigen van de afdelingen keurden het onderzoek goed. 7

12 Aan de verpleging van vijf van de afdelingen werd gevraagd (door de onderzoeker of door de hoofdverpleegkundige) om de vragenlijsten uit te delen aan de patiënten waarvan zij dachten dat ze cognitief en taalkundig in staat waren om mee te werken. Per afdeling werden drie brieven voorzien met uitleg van het onderzoek en de referenties van de onderzoeker bij mogelijke onduidelijkheden bij de verpleegkundigen. (zie bijlage 1) Er werden per dienst twee dozen voorzien, één voor de uit te delen formulieren, en één voor de ingeleverde formulieren. In het revalidatiecentrum werden de formulieren door de onderzoeker uitgedeeld en door de patiënten rechtstreeks of onrechtstreeks terug bezorgd aan hem. Alle bundels hadden op elke bladzijde en volgnummer, zodat duidelijk werd in welke periode de formulieren ingevuld werden, op welke dienst patiënt verbleef. Dit nummer werd op elke bladzijde herhaald zodat papieren die los kwamen van elkaar toch terug tot één bundel konden samen gebracht worden. Elke bundel bestond uit een eerste blad met uitleg over het onderzoek, de mogelijkheid om niet deel te nemen zonder dat dit invloed had op de behandeling, het anoniem-zijn van de vragenlijst en de referenties van de onderzoeker. (zie bijlage 2) Op een tweede blad werd gevraagd om de demografische gegevens in te vullen (geslacht, leeftijd, afdeling, dagen in het ziekenhuis). (zie bijlage 3) Daarna kwam ofwel een patiënt-tevredenheid-vragenlijst of een vragenlijst naar de perceptie van de kwaliteit van de geboden service. Om bias uit te sluiten werden per dienst evenveel soorten bundels (met eerst de ene of de andere vragenlijst) afgeleverd. Elke bundel bevatte beide vragenlijsten, de verpleging werd niet op de hoogte gebracht van het feit dat de vragenlijsten een verschillende volgorde konden hebben. Dit was nodig om er voor te zorgen dat de lijsten atrandom uitgedeeld werden aan de verschillende patiënten. Als vragenlijst naar de perceptie van kwaliteit van de service door de patiënt werd de SERVQUALvragenlijst (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) gebruikt. Dit is een veelvuldig gebruikt instrument, ook in de gezondheidszorg. De oorspronkelijke vragenlijst werd aangepast: met één item (aangepaste openingstijden) werd geen rekening gehouden in de 8

13 verwerking wegens niet relevant bij opgenomen patiënten. Alle statements werden positief verwoord om verwarring te vermijden. Er werd enkel naar de perceptie gevraagd en niet naar de verwachtingen of de belangrijkheid, wat wel het geval was in de initiële vragenlijst en de Servperf lijst (Cronin & Taylor, 1994). De lijst werd aangevuld met vier vragen: twee vragen naar de aanbeveling en twee naar eventueel hergebruik. Deze vier laatste items werden verder niet gebruikt in het onderzoek. Er werd telkens, volgens een likertschaal op zeven, een score verwacht van de patiënt. (zie bijlage 4) Als patiënt-tevredenheid-vragenlijst werd de enquête gebruikt zoals door Gonzalez et al. (2005) opgesteld. Deze oorspronkelijk Spaanstalige lijst, werd door een officieel vertaalbureau naar het Nederlands vertaald. De scores die naast de verschillende mogelijke antwoorden stonden werden weggehaald, omdat de hoogste score af en toe betekende niet van toepassing. De lijst bestaat uit een aantal vragen en een aantal zinnen die moeten aangevuld worden. Men kan telkens kiezen uit drie, vier of vijf verschillende antwoordmogelijkheden. (zie bijlage 5) Beide inleidingen zoals die op de originele vragenlijsten staan werden herschreven om ook daar geen bias mee te veroorzaken. Er waren twee periodes van twee weken (met enkele weken er tussen) om seizoensinvloeden te vermijden. De onderzoeker heeft alle formulieren verzameld zowel na de eerste als na de tweede periode om aldus de response rate te kunnen berekenen (enkel de niet-teruggegeven formulieren werden meegenomen in de berekening we hebben daardoor geen zicht op het aantal patiënten dat weigerde in te vullen en daardoor geen bundel gekregen had). Alle gegevens werden door de onderzoeker in SPSS15 ingebracht met controle van frequenties, gemiddelden en medianen om fouten uit te sluiten. Er werden gerandomiseerde controles uitgevoerd van de data om mogelijke fouten te kunnen opsporen. Bij de tevredenheidvragenlijst werd aan de hand van een scoreblad, alle antwoorden in cijfers omgezet. Alle niet-ingevulde items, dubbele antwoorden, of niet van toepassing werden in de data verwerkt als missing data. Vraag 34 van de tevredenheidvragenlijst werd gehercodeerd wegens omgekeerde scores. 9

14 Op beide vragenlijsten werd een factoranalyse uitgevoerd (oblimin methode) en de cronbach alpha berekend. Van één factor werd een interne correlatie berekend. Van de gevonden factoren (= constructs) werd de Spearman correlatie coëfficiënt berekend. Ten slotte werd de Spearman correlatie coëfficiënt van de verschillende factoren van de twee vragenlijsten ten opzichte van elkaar berekend. Hierna volgt het Engelstalig artikel, zoals het zal ingediend worden bij de redactie van het Journal of Advanced Nursing. Een A1 tijdschrift met een impactfactor van 1,518 in De indeling en het refereren werd reeds aangepast aan de vereisten van het Journal, zoals te vinden op hun website: http//www.journalof advancednursing.com Na het artikel volgt nog een conclusie met een voorstel van model dat nog openstaat voor verder onderzoek. Er werden twee referentielijsten opgemaakt. Eén die de referenties van de Nederlandstalige delen van deze masterproef weergeeft, en een andere die hoort bij het artikel. 10

15 ABSTRACT Title Measuring patients perceptions of satisfaction and quality of services: a comparative study Aim This paper is a report assessing the similarities and differences between perceptions of satisfaction and quality of services among patients in an inpatient clinic. Background It is widely accepted that measuring quality of services and patient satisfaction is important to attaining improved care. Both are frequently seen as one construct, raising the question: Are they interchangeable? Methods A cross sectional survey was carried out in a convenience sample of seven wards in a university hospital in Belgium over the course of two periods of two weeks in 2009 and Valid responses were obtained from 205 patients (response rate: 68%). Patients were asked to complete a perception of quality of services questionnaire and a patient satisfaction questionnaire. An exploratory factor analysis was carried out for both questionnaires. Cronbach s alpha coefficients were obtained. A bivariate correlation analysis was performed on the factors of both questionnaires. Findings Exploratory factor analysis yielded four factors for the SERVQUAL questionnaire and six factors for the patient satisfaction questionnaire. The four factor model was confirmed by a Cronbach alpha of >0.75. The six factor model was not completely confirmed. Five factors had a Cronbach alpha of >0.67. One factor (2 items) had a Cronbach alpha of 0.37; r=0.16 (p=0.078). There was a significant correlation between several factors in both questionnaires, although not between all of them. We concluded that perceptions of quality and satisfaction with services are both important to measure to attaining improved care. Conclusion Data provided preliminary evidence that satisfaction and quality of care are correlated but not interchangeable. Keywords Patient satisfaction, quality of services, inpatient clinic, nursing 11

16 INTRODUCTION Previous literature is inconclusive as to what extent factors of satisfaction with care are comparable with constructs of quality of care. BACKGROUND In the last decade, quality of care and patient satisfaction received a great deal of attention. Various meanings and definitions exist of these concepts and the link between satisfaction and quality is widely discussed. Donabedian (1988) states that quality has different dimensions: clinical quality and process quality. Grönroos (1993) used the terms technical and functional quality for the same dimensions. High technical process quality arises when actions are carried out according to the latest developments in the field and using state-ofthe-art technology (Harvey, 1998). In other words, this is the objective measure of quality, corresponding to what has been done. This has traditionally been measured using objective criteria, e.g. mortality and morbidity rates (Dagger et al., 2007). Process or functional quality, on the other hand, is subjective, looking at the interpersonal aspects of quality and indicating how are things done. Functional quality should be assessed by the patient, while technical quality should be assessed by the provider (Ward et al., 2005). Beyond these two dimensions, outcome, a result of technical quality, can be seen as a third dimension of quality (Lam, 1997). Dagger et al. (2007) identifies four dimensions: interpersonal quality, technical quality, environment quality and administrative quality. Different authors define quality as the (dis)congruence between experiences and expectations, needs, desires and beliefs. The consumer compares his/her expectations with his/her perception of service received (Hart, 1996; Harvey, 1998; John, 1992; Mowen et al., 1993; Pakdil et al., 2005; Parasuraman et al., 1985; Ross et al., 1987; Sofaer et al., 2005). Expectations are influenced by the image of the service offerer, word of mouth communication, promises, 12

17 traditions, ideology, previous experiences, the nature, number and seriousness of the patient s needs, the extent of choice available, knowledge of what to expect (John, 1992; Parasuraman et al., 1985; Sofaer et al., 2005). If quality is a result of both expectations and experiences, it is difficult to know if variations in ratings from one patient to another are the result of differences in their expectations or experiences (Sofaer et al., 2005). Different customers will value particular quality dimensions differently (Harvey, 1998). Both scales (perception and expectation) can be treated as one-dimensional and the items can be considered one composite set of individual measures (Lam, 1997). Patient satisfaction is also seen as evidence that the service has fulfilled his/her expectations. However, there is a lack of empirical support linking expectation-fulfilment and satisfaction (Avis et al., 1995). Patient satisfaction is an important indicator in the assessment of health care quality (Chung et al., 1999) and is an antecedent (or determinant) of consumer satisfaction (Cronin et al., 1992; Dagger et al., 2007, Marley et al., 2004; Yellen et al., 2002). It is multidimensional (Edlund et al., 2003) and moves beyond purely technical questions about deriving adequate measures (Hart, 1996). Why is measuring patient satisfaction so important? Satisfied patients may be more likely to participate in and comply with treatment and rehabilitation, thus increasing the likelihood of successful outcomes (while successful outcomes, in turn, are more likely to result in satisfied patients) (Janssen et al., 2007; Ross et al., 1987). Patients satisfaction affects future word-of-mouth communications and referrals, which can alter a hospital s revenues and marketing plans (John, 1992; Marley et al., 2004; Goldstein, 2003; Tasso et al., 2002). Satisfied patients tend to feel more confidence and trust in their providers and may be comfortable disclosing their symptoms and experiences. More activated patients can make it easier for care providers to deliver high quality care through better patient cooperation and compliance (Orlando et al., 2002). Measuring patient satisfaction can lead to improvements in care that are fully grounded in patients expressed values and aspirations (Avis et al., 1995). 13

18 As mentioned, satisfaction is a multidimensional construct (Kane et al., 1997). The patient may not have the opportunity, expertise or equipment to properly evaluate clinical quality (i.e. via objective measures) (Marley et al., 2004) and most patients base their evaluations of the medical care process on the functional performance of the medical care provider (Lam, 1997). Further, the manner in which the care was given is a typical subject of evaluation for patients. As care recipients, they are able to judge it based on these characteristics. Some authors view quality and satisfaction as a single construct (Aspinal et al., 2003) and they use the SERVQUAL questionnaire to measure patient satisfaction (Andaleeb et al., 2007; Chou et al., 2005; Uzun, 2001). However, in this paper, we argue that both constructs are interrelated but different. The definition of quality as congruency between expectations and perceptions is also used as the definition for patient satisfaction (Harvey, 1998; John, 1992; Pakdil et al., 2005; Ross et al., 1987; Scardina, 1994; Sofaer et al., 2005). Measuring patient satisfaction is not easy as there exists no widely accepted definition of the term (Aspinal et al., 2003). Chou et al. (2005) use their own definition of satisfaction, calling it conscious evaluation or judgement that both overall hospital service and nursing care have been performed well. However, any single definition is debated, because satisfaction varies over time (Sofaer et al., 2005) depending on care settings and client groups (Aspinal et al., 2003; Parasuraman et al., 1985). Moreover, services, which lead to satisfaction, are intangible, heterogeneous and inseparable, and they cannot be counted, measured, inventoried, tested, or verified in advance. This is partly because production and consumption of services occur simultaneously (Parasuraman et al., 1985). Consequently, there is also no single, universally accepted method for measuring patient satisfaction (Säilä et al., 2008). Because assessing patient satisfaction depends on the way in which quality care is defined (Tasso et al., 2002), it should not been used to measure quality in health care until the concept is clearly defined and understood (Aspinal et al., 2003). 14

19 We designed this study to find out if patient satisfaction and patient perception of quality consist of the same constructs. Our hypothesis is that these constructs are related, but are not the same. While quality focuses on the technical part of the job, satisfaction deals with issues like how was the care delivered (interpersonal matters) or the clinic s food, rooms, parking space, etc. 15

20 THE STUDY AIM: The aim of this study was to find out if constructs of satisfaction are related to constructs of quality of health care, and if quality questionnaires and satisfaction questionnaires can be used interchangeably. We hypothesised that patient satisfaction (with care) and perception of care quality are related but not interchangeable. DESIGN: A cross sectional survey design was used, comparing two questionnaires (patient satisfaction with care and patient perception of care quality) in an inpatient clinic. PARTICIPANTS: Pre-discharged hospital patients were recruited in a large hospital in Belgium. A convenience sample of seven wards was selected. Nurses were asked to hand out questionnaires to the patients. It was up to the nurses to exclude patients who were not capable of filling out questionnaires (Hancock et al., 2003; Uzun, 2001). Patients were asked to complete both questionnaires. The main inclusion criteria were: at least one overnight stay; the mental capacity to consent to and fill out the questionnaires. Assistance in completing the questionnaires was allowed, but only by recording the patient s answers (Aspinal et al., 2003; O Connor et al., 1994). Each set of questionnaires began with an explanation of the study and task, and handing in the questionnaires was seen as informed consent. Exclusion criteria consisted of: an age under 16, no overnight stay, disorientation, severe apraxia or aphasia. During two periods of two weeks each, patients were asked to fill out the questionnaires. A total of 205 completed the questionnaires (response rate: 68%, range from 57% to 92%). Refusals were not taken into account to measure response rate. DATA COLLECTION: Data were collected using two questionnaires. Every patient was asked to fill out both questionnaires. Data were collected from 23 16

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats The Relationship between Physical Health, Resilience and Subjective Wellbeing of Inhabitants

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1 The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety De Rol van Gevarieerd Ontbijten en Consciëntieusheid in Angst

Nadere informatie

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving Relationships between Attachment and Well-being among the Elderly: The mediational Roles of Mindfulness

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten

Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten Smoking Cessation Guidance by Cardiac Nurses: Intention, Behavior and Determining Factors Jan van Riet

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis.

De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis. De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis. The influence of resilience on the relationship between pain and psychological symptoms

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek The Effect of Progress Feedback to Therapists on Psychological Treatment Outcome;

Nadere informatie

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking 2015 Verbanden tussen Coping-Strategieën en Psychologische en Somatische Klachten binnen de Algemene Bevolking Master Scriptie Klinische Psychologie Rachel Perez y Menendez Verbanden tussen Coping-Strategieën

Nadere informatie

Geloof in een Rechtvaardige Wereld en Afkeuring van Geweldsslachtoffers: De Invloed

Geloof in een Rechtvaardige Wereld en Afkeuring van Geweldsslachtoffers: De Invloed Geloof in een Rechtvaardige Wereld en Afkeuring van Geweldsslachtoffers: De Invloed van Sociale Categorisering, Persoons-identificatie, Positie-identificatie en Retributie Belief in a Just World and Rejection

Nadere informatie

De Reactie van Verzorgenden in het Verpleeghuis op Seksueel Ontremd Gedrag: Is Deze Anders voor Demente dan voor Somatische Bewoners?

De Reactie van Verzorgenden in het Verpleeghuis op Seksueel Ontremd Gedrag: Is Deze Anders voor Demente dan voor Somatische Bewoners? De Reactie van Verzorgenden in het Verpleeghuis op Seksueel Ontremd Gedrag: Is Deze Anders voor Demente dan voor Somatische Bewoners? Is er een Verband met de Reactie van de Bewoner? The Reaction of Nursing

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach.

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach. 1 Master Thesis Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models Using an Item Response Approach. Burnout onder Beginnende Nederlandse Verpleegkundigen: een Vergelijking van Theoretische

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Turnover at the Police: the Role of Procedural and Interactional Justice and Commitment Inge E. F. Snyders

Nadere informatie

Running Head: IDENTIFICATIE MET SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS 1. Sociaal-economische Status en Gezondheid:

Running Head: IDENTIFICATIE MET SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS 1. Sociaal-economische Status en Gezondheid: Running Head: IDENTIFICATIE MET SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS 1 Sociaal-economische Status en Gezondheid: Invloed van ervaren Stress en Classificering Gezondheidschadend Gedrag Socioeconomic Status and Health:

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD 1 Opvoedstijl en Externaliserend Probleemgedrag en de Mediërende Rol van het Zelfbeeld bij Dak- en Thuisloze Jongeren in Utrecht Parenting Style and Externalizing Problem Behaviour and the Mediational

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1 Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Fysieke Activiteit bij Ouderen Main Effects and Mediators of a

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping The Relation Between Personality, Stress and Coping J.R.M. de Vos Oktober 2009 1e begeleider: Mw. Dr. T. Houtmans 2e begeleider: Mw. Dr. K. Proost Faculteit

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Falende Interpretatie? De Samenhang van Faalangst met Interpretatiebias

Falende Interpretatie? De Samenhang van Faalangst met Interpretatiebias Falende Interpretatie? De Samenhang van Faalangst met Interpretatiebias Failing interpretation? The Relationship between Test Anxiety and Interpretation Bias Kornelis P.J. Schaaphok Eerste begeleider:

Nadere informatie

Seksdrive, Stresscoping en Extrinsieke Ambitie : De Verschillen tussen Mannen en Vrouwen. Sexdrive, Stresscoping and Extrinsic Ambition :

Seksdrive, Stresscoping en Extrinsieke Ambitie : De Verschillen tussen Mannen en Vrouwen. Sexdrive, Stresscoping and Extrinsic Ambition : Seksdrive, Stresscoping en Extrinsieke Ambitie : De Verschillen tussen Mannen en Vrouwen Sexdrive, Stresscoping and Extrinsic Ambition : The Differences between Men and Women Karine Garcia Eerste begeleider:

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal Running head: momentaan affect en seksueel verlangen bij vrouwen 1 De Samenhang Tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen van Vrouwen en de Modererende Rol van Seksuele Gedachten The Association Between

Nadere informatie

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 (SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 Psychologische Inflexibiliteit bij Kinderen: Invloed op de Relatie tussen en de Samenhang met Gepest worden en (Sociale) Angst Psychological

Nadere informatie

Validatie van een idiografische hechtingslijst. voor volwassenen in relatie tot ZKM-affecten. Validation of an idiographic attachment list

Validatie van een idiografische hechtingslijst. voor volwassenen in relatie tot ZKM-affecten. Validation of an idiographic attachment list Validatie van een idiografische hechtingslijst voor volwassenen in relatie tot ZKM-affecten. Validation of an idiographic attachment list for adults in relation to SCM-affects. Mieke van den Boogaard van

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Het Effect van Online Cognitieve Gedragstherapie op Seksuele Disfuncties bij Vrouwen The Effectiveness of Internet-based Cognitive-Behavioural

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners

Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners van Somatische en Psychogeriatrische Afdelingen Validation of the Depression List (DL) and the Geriatric

Nadere informatie

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Bisexuality: the Invisible Social Identity with Visible Health Consequences Maria Verbeek Eerste begeleidster: dr. N.

Nadere informatie

Running head: INVLOED VAN GENDERROL EN WAARDEN OP FAALANGST 1. Zelf- en Ander-Gerefereerde Faalangst: De Invloed van Genderrol Oriëntatie, Waarden

Running head: INVLOED VAN GENDERROL EN WAARDEN OP FAALANGST 1. Zelf- en Ander-Gerefereerde Faalangst: De Invloed van Genderrol Oriëntatie, Waarden Running head: INVLOED VAN GENDERROL EN WAARDEN OP FAALANGST 1 Zelf- en Ander-Gerefereerde Faalangst: De Invloed van Genderrol Oriëntatie, Waarden en Sekse Self- and Other-Referenced anxiety: The Influence

Nadere informatie

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten The Effect of the Kanker Nazorg Wijzer* on Work-related Problems and Quality

Nadere informatie

WERKZAAMHEID VAN CLIËNTGERICHTE SPELTHERAPIE 1

WERKZAAMHEID VAN CLIËNTGERICHTE SPELTHERAPIE 1 WERKZAAMHEID VAN CLIËNTGERICHTE SPELTHERAPIE 1 Werkzaamheid van cliëntgerichte Speltherapie bij Kinderen met internaliserende Problematiek: Affect als Mediator Effectiveness of Child-Centered Play Therapy

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

Adherence aan HWO en meer bewegen

Adherence aan HWO en meer bewegen Adherence aan HWO en meer bewegen Een experimenteel onderzoek naar de effecten van het motivationele stadium van patiënten en de adherence aan huiswerkoefeningen (HWO) bij fysiotherapie en het meer bewegen.

Nadere informatie

Het Effect van Cliëntgerichte Speltherapie op Internaliserende Problematiek bij. Kinderen: Affect als Moderator

Het Effect van Cliëntgerichte Speltherapie op Internaliserende Problematiek bij. Kinderen: Affect als Moderator 1 Het Effect van Cliëntgerichte Speltherapie op Internaliserende Problematiek bij Kinderen: Affect als Moderator The Effect of Client-Centered Play Therapy on Internalizing Problems of Children: Affect

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit.

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit. Running head: Desistance van Criminaliteit. 1 De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit. The Influence of Personal Goals and Financial Prospects

Nadere informatie

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit Effecten van Gedragstherapie op Sociale Angst, Zelfgerichte Aandacht & Aandachtbias Effects of Behaviour Therapy on Social Anxiety, Self-Focused Attention & Attentional Bias Tahnee Anne Jeanne Snelder

Nadere informatie

De Invloed van Altruïsme op de Samenhang tussen Leeftijd en Mentale Veerkracht

De Invloed van Altruïsme op de Samenhang tussen Leeftijd en Mentale Veerkracht De Invloed van Altruïsme op de Samenhang tussen Leeftijd en Mentale Veerkracht Study of the Influence of Altruism in the Association of Age and Resilience Maik P.W. de Vos Eerste begeleider: Tweede begeleider:

Nadere informatie

Validatie van de Nederlandstalige. Mindful Attention Awareness Scale. Validation of the Dutch

Validatie van de Nederlandstalige. Mindful Attention Awareness Scale. Validation of the Dutch Validatie van de Nederlandstalige Mindful Attention Awareness Scale Validation of the Dutch Mindful Attention Awareness Scale Marie Anne Schulten December 2009 Eerste begeleider: Dr. A. Brouwers Tweede

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

van Werknemers Well-being Drs. P.E. Gouw

van Werknemers Well-being Drs. P.E. Gouw De Invloed van Werk- en Persoonskenmerken op het Welbevinden van Werknemers The Influence of Job and Personality Characteristics on Employee Well-being Drs. P.E. Gouw Eerste begeleider: Dr. S. van Hooren

Nadere informatie

Mindfulness als Aanvullende Hulpbron bij het JD R model voor het. Verklaren van Bevlogenheid bij Werknemers uit het Bankwezen in.

Mindfulness als Aanvullende Hulpbron bij het JD R model voor het. Verklaren van Bevlogenheid bij Werknemers uit het Bankwezen in. Mindfulness als Aanvullende Hulpbron bij het JD R model voor het Verklaren van Bevlogenheid bij Werknemers uit het Bankwezen in Vlaanderen Mindfulness as an Additional Resource for the JD R Model to Explain

Nadere informatie

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname.

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname. De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational Commitment in de Periode na een Overname. The Relation Between Perceived Organizational Culture and Organizational Commitment After an Acquisition.

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners?

Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners? Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners? Are Premorbid Neuroticism-related Personality Traits a

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A.

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A. Bent u gemotiveerd? Een Experimenteel Onderzoek naar de Invloed van een op het Transtheoretisch Model Gebaseerde Interventie op de Compliance bij de Fysiotherapeutische Behandeling van Psychiatrische Patiënten

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

DANKBAARHEID, PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTEN EN LEVENSDOELEN 1

DANKBAARHEID, PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTEN EN LEVENSDOELEN 1 DANKBAARHEID, PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTEN EN LEVENSDOELEN 1 Dankbaarheid in Relatie tot Intrinsieke Levensdoelen: Het mediërende Effect van Psychologische Basisbehoeften Karin Nijssen Open Universiteit

Nadere informatie

Tijdelijk en Toch Bevlogen

Tijdelijk en Toch Bevlogen De Invloed van Taakeisen, Ontplooiingskansen en Intrinsieke Arbeidsoriëntatie op Bevlogenheid van Tijdelijke Werknemers. The Influence of Job Demands, Development Opportunities and Intrinsic Work Orientation

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

De Invloed van Dagelijkse Stress op Burn-Out Klachten, Gemodereerd door Mentale. Veerkracht en Demografische Variabelen

De Invloed van Dagelijkse Stress op Burn-Out Klachten, Gemodereerd door Mentale. Veerkracht en Demografische Variabelen Running head: INVLOED VAN DAGELIJKSE STRESS OP BURN-OUT KLACHTEN De Invloed van Dagelijkse Stress op Burn-Out Klachten, Gemodereerd door Mentale Veerkracht en Demografische Variabelen The Influence of

Nadere informatie

De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1

De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1 De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1 The Role of Sense of Coherence in Glucose regulation among People with Diabetes Type 1 Marja Wiersma Studentnummer:

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis.

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis. Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met een Psychotische Stoornis. The Effect of Assertive Community Treatment (ACT) on

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie