Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND"

Transcriptie

1 Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 9e jaargang, nummer 2 april/mei 2007

2 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland Bestuurssamenstelling J.W Zondervan Voorzitter Giessenburg EM Vlissingen A.M van Gessel Secretaris Kleine Beer HP Oostburg G.C Bek 2 e secretaris Adenauwerstede GG Goes J.G Polderdijk Penn.meester Schippersweg VP Nieuwdorp Y.Bliek Lid Nwe Vlissingseweg AE Vlissingen J.L Oosthoek Lid Sterappelstraat KE Kapelle R.J de Groot Lid Koudekerkseweg RB Biggekerke Correspondentieadres: A.M van Gessel Kleine Beer 2, 4501 HP Oostburg Redactie Mededelingenblad Wij van Zeeland : A.M van Gessel, Kleine Beer 2, 4501 HP Oostburg R.J de Groot, Koudekerkseweg RB Biggekerke A.L Minderhoud, Kapelseweg PD Kloetinge Werkgroep Computergenealogie: G.C. Bek Adenauwerstede GG Goes J. Hoornic Notestraat EB Goes A. Maljaars, Majoorwerf CA Zoutelande J.G Polderdijk, Schippersweg VP Nieuwdorp A.Taal J van Reigersbergstr XC Middelburg J van Zweeden, Nassaulaan CB Baarn Cals, afd Zeeland Mw Y.Bliek, Nwe Vlissingseweg AE Vlissingen Telnr Webmaster A.A Bouwens, Waterlooze Werve BG Aagtekerke Haza-21 Helpdesk J. Remijn, Jasmijnstraat NN Goes Afgevaardigde naar de ALV van de NGV R.J. de Groot Koudekerkseweg RB Biggekerke D de Putter, Spoorhaag AB Houten (plaatsverv. afg.) - 2 -

3 Van de Redactie Het eerste nummer van mijn tweede jaargang ligt voor u. Vergelijk ik dit nummer met het eerste nummer van mijn éérste jaargang dan is er toch wel het een en ander veranderd in dat jaar. Ik hoop dat u net zo tevreden bent als ik met de veranderingen. Ik hoop in mijn tweede jaar uw blad weer verder te ontwikkelen naar een tijdschrift met méér-waarde naast het mededelingenorgaan van de afdeling, dat het blad óók moet zijn. Heeft u ideeën voor andere artikelen en andere rubrieken? Laat van u horen!! In dit nummer komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: Bestuursmededelingen. Vergadering 6 februari 2007 Jaarvergadering 24 februari 2007 Uitleg methode uitgaven en ontvangsten van de afdeling. Bestuursvergadering 3 april 2007 Uitleg methode uitgaven en ontvangsten van de afdeling. Verslag genealogische dag Goeree-Overvlakkee. Informatie over de jaarlijkse contactdag. Verslag lezing Cees Bierens Verslag lezing Leo Hollestelle Van onze Zuiderburen Gegevens West Zeeuws Vlaanderen (17e/18e eeuw) op internet Lezers schrijven 1 De protestantse familie van de bisschop van Haarlem 2 De zoektocht naar mijn voorouders door Olive Rasch- Snijders 3 Een boekbespreking van Janny Kloosterman Gelezen in andere bladen 1 Memorie van successie 2 Practisyns Woordenboekje Nieuws van het Internet 1 VOC-opvarenden Nationaal Archief 2 Zeeuws Archief ISIS Evenementenlijst Ledenmutaties En data die u beslist niet mag vergeten!! BESTUURSMEDEDELINGEN Bestuursvergadering NGV afd. Zeeland op 6 februari 2007 te Kapelle. Aanwezig vrijwilligers: Yvonne Bliek, Ad Bouwens, Jan Remijn, Bram Janse en Arjaan Minderhoud. Bestuursleden: Jaap Zondervan, Jan Polderdijk, Jan - 3 -

4 Oosthoek, Rob de Groot, Bram Taal en Gilles Bek (notulen). Met kennisgeving afwezig: Adri van Gessel. Opening en vaststelling van de agenda. De voorzitter heet allen hartelijk welkom, vooral de vrijwilligers en opent de vergadering. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Overleg met de vrijwilligers. De heer Zondervan vindt het een goed gebruik om terug te blikken op het afgelopen jaar en te horen van de vrijwilligers of er eventueel wensen voor de toekomst zijn. Tevens zal dit de laatste keer zijn dat Bram Taal in ons midden is als bestuurslid en mogelijk kan, als zij op de komende jaarvergadering gekozen wordt, Yvonne Bliek op de volgende bestuursvergadering officieel welkom worden geheten. Hierna krijgen alle vrijwilligers gelegenheid om hun zegje te doen. Yvonne Bliek: zij heeft eigenlijk alleen een vraag. Ze krijgt van de ledenadministratie uit Weesp gegevens door en zet dit in een bestand. Is men hierover tevreden? Het aantal personen klopt in ieder geval met de opgave uit Weesp. Jan Polderdijk geeft aan dat hij tevreden is. Er staan nog enkele namen op met een ster of sterren. Dit zijn óf instanties óf personen die vanuit het verleden op de lijst blijven staan. Het idee bestaat dat het momenteel sneller gaat dan in het verleden, hoewel het niet voor alle gevallen lijkt op te gaan. Alle mutaties lopen via Weesp. Als ze ook binnen de afdeling worden doorgegeven blijft men wel verzekerd van de correspondentie van de afdeling. Ad Bouwens: de website is nog steeds erg statisch. Als er iets nieuws is, wordt dit vermeld, alleen is er weinig te melden. Als iemand een tekst heeft die er op kan, is deze welkom. Vanuit Weesp wordt er wel propaganda gemaakt voor de website. Ook de website daar is nu professioneler. Belangrijke berichten stuurt hij steeds door naar de secretaris. Als er van hem gevraagd wordt om de website ook een professioneler zicht te geven, heeft hij wel hulp nodig. Jan Remijn: geen nieuws en hij krijgt vrij weinig respons op de bijeenkomsten. Dit in tegenstelling tot bijeenkomsten o.a. in Vlissingen waar steeds wel veel vragen zijn. Jan Oosthoek denkt dat er onder onze leden weinig Haza 21 gebruikers zijn. Haza 7.2 werkt via Windows XP, of alles nog werkzaam is onder Windows Vista is onzeker. Jan heeft een uitnodiging gekregen voor Goeree-Overflakkee op 3-4 -

5 maart. Mogelijk gaan Jan Polderdijk en Yvonne Bliek daar naar toe. Bram Janse: Bram heeft samen met de andere redactieleden Van Zeeuwse Stam goed op orde. Het jubileumnummer moet nog wel gevuld worden. Hij verwacht van het bestuur eigenlijk nog wel dat zij een stuk geschiedenis de revue laten passeren. Tot nu toe is er slechte één artikel ingeleverd. Op de komende jaarvergadering zal Kees Bierens vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de afdeling. Rob en/of Bram maken hiervan aantekeningen voor een artikel. In het Genealogisch Centrum te Middelburg zijn er nog wel wat foto s van Genealogische Dagen. Ook zijn er wel foto s gemaakt tijdens contactdagen en excursies. Jan Polderdijk zegt dat Adri van Gessel eventueel de bestuurssamenstelling in de loop der jaren kan leveren. Hij weet niet of er in het archief van de afdeling nog zaken zijn, die gebruikt kunnen worden. In de komende uitgave van Wij van Zeeland staat een oproep. Binnenkort belegt de redactie weer een vergadering om te zien of het streven (64 bladzijden) gehaald kan worden. Arjaan Minderhoud: er waren klachten over cellotape als sluiting van Wij van Zeeland. Nu geprobeerd om de etiketten anders aan te brengen. Dit gaat niet altijd goed, vooral niet als de adresgegevens wat groter zijn, dan is er onvoldoende materiaal om goed om te vouwen. De laatste etiketten die vanuit Weesp zijn gekomen waren te klein. Magic tape werkt wel goed. Voor verzending nu wordt nog gewacht op etiketten uit Weesp. Arjaan en Rob houden contact over de verzending. Jan Polderdijk kan eventueel etiketten van de leden leveren. De andere afdelingen van de NGV ontbreken dan wel. Tot slot bedankt Jaap Zondervan nogmaals alle vrijwilligers in het algemeen en zegt dat de samenwerking met het bestuur tot volle tevredenheid is. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 24 FEBRUARI Opening De voorzitter heet de aanwezigen (33) van harte welkom. Hij is blij met de opkomst. Wel moet hij wegens ziekte de afwezigheid van de bestuursleden Polderdijk en Taal melden. Vervolgens opent hij de vergadering en wordt overgegaan tot behandeling van de agenda. 2. Mededelingen en ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer J.G. Polderdijk, A. Taal, mw. J. Janssen-van der Waals en mw. J.H.W. Margés. Verder zijn geen mededelingen te doen. Evenmin zijn er ingekomen stukken

6 3. Verslag jaarvergadering 17 februari 2006 Omtrent het verslag zijn geen op- en/of aanmerkingen. Onder dankzegging aan de secretaris wordt dit verslag vastgesteld. 4. Jaarverslag van de secretaris over 2006 De heer Soeters complimenteert de stichting Genealogisch Centrum met haar werk en haar activiteiten. De voorzitter schetst naar aanleiding hiervan de relatie tussen de Afdeling Zeeland en de stichting. Dit maakt duidelijk waarom het Jaarverslag weinig vermeldt over de Stichting Genealogisch Centrum. Overigens zijn er omtrent het jaarverslag geen op- en/of aanmerkingen. Onder dankzegging aan de secretaris wordt dit verslag ongewijzigd vastgesteld. 5. Financieel verslag van de penningmeester over 2006 Bij afwezigheid van de penningmeester geeft de secretaris een korte toelichting. Naar aanleiding van de vraag waarom de inkomsten van de Afdeling niet zijn vermeld doet de voorzitter de suggestie in Wij van Zeeland een korte toelichting te geven op de systematiek. Immers de inkomsten van de Afdeling vormen de voorschotten die per kwartaal door de penningmeester van het Hoofdbestuur worden betaald. Deze voorschotten zijn dan weer afgestemd op de goedgekeurde begrotingen. Met deze suggestie stemt de vergadering in. Vervolgens worden de financiële jaarstukken 2006 ongewijzigd vastgesteld. 6. Verslag afdelingskascommissie De heer A.N. Janse en de heer A.L. Minderhoud hebben zitting in de kascommissie. De heer Minderhoud deelt namens de commissie mee, dat de boeken zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Waardering wordt uitgesproken over de zorg waarmee de boekhouding geschiedt en de bescheiden worden beheerd. Het voorstel om de penningmeester décharge te verlenen wordt door een ieder ondersteund. 7. Vaststelling begroting 2007 en meerjaringenramingen 2008 en 2009 Naar aanleiding van de begroting wordt de opmerking gemaakt, dat de zaalhuur fors is. Is het wellicht aan te bevelen naar een andere locatie uit te zien. Van de zijde van het bestuur wordt opgemerkt, dat deze zaalhuur in relatie tot de bestuurskosten moet worden gezien. Dan is het zeker geen fors bedrag. Vergeleken met de begroting 2008 is er voorts alleen maar sprake van een normale prijsstijging. De uitgaven zijn voorts afgestemd op de door het Hoofdbestuur gehanteerde en goedgekeurde normen. Bovendien is de aanwezige trein-verbinding zo dichtbij de huidige locatie zeker aan te bevelen. Ook wordt de opmerking gemaakt, dat de kosten voor het afdelingstijdschrift in 2009 wellicht te krap zijn begroot. De suggestie wordt gedaan hier - 6 -

7 nog eens naar te kijken. Ook ten aanzien van de gestelde vragen wordt voorgesteld daar in Wij van Zeeland even op terug te komen en de posten van een nadere toelichting te voorzien. Hiermee wordt ingestemd. Vervolgens wordt met de door de penningmeester opgestelde begroting voor het jaar 2007 akkoord gegaan, zodat deze ongewijzigd wordt vastgesteld. Ook met de meerjarenbegroting voor het jaar 2008 en 2009 wordt ingestemd. Dit betekent, dat er geen extra vergadering in het najaar aan behoeft te worden besteed, omdat deze meerjarenbegroting volgend jaar als jaarbegroting zal kunnen worden vastgesteld. 8. Verkiezing leden kascommissie In de kascommissie 2008 worden gekozen de heer A.L. Minderhoud (voor het tweede jaar) en mw. E. Rentmeester-de Haas (voor het eerste jaar). 9. Bestuursverkiezing Aftredend zijn de heren J.W. Zondervan en de heer A. Taal (tussentijds). Vanwege zijn leeftijd en vanwege gezondheidsredenen treedt de heer Taal tussentijds terug. De voorzitter memoreert het vele werk dat de heer Taal heeft verricht met betrekking tot de ledenadministratie en de CALS. Hij was op dit front een steun en toeverlaat voor anderen. Hij bedankt hem voor zijn inzet en werk voor de Afdeling. Hij onderstreept dit met een kleine attentie, die hij hem zal doen toekomen. In de vacature die ontstaat als gevolg van het terugtreden van de heer Taal draagt het bestuur voor mw. Y Bliek. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat mw. Bliek bij acclamatie wordt gekozen. In het bestuur zal zij zich gaan bezig houden met de ledenadministratie en CALS. Mw. Bliek aanvaardt de verkiezing. De secretaris neemt vervolgens de herverkiezing van de voorzitter over. Hij benadrukt dat het bestuur blij is, dat de heer Zondervan bereid is om een volgende bestuursperiode de Afdeling te leiden. Hij meent te weten dat ook de leden hiermee blij zullen zijn. Er zijn geen tegenkandidaten. Vervolgens wordt de heer J.W. Zondervan bij acclamatie voor een periode van drie jaar als voorzitter van de Afdeling Zeeland herkozen. De heer Zondervan aanvaardt de herverkiezing en dankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. De aanwezigen onderstrepen dit nogmaals met een hartelijk applaus. 10. Benoeming afgevaardigde en plv. afgevaardigde naar Algemene Vergadering NGV Conform het voorstel van het bestuur wordt de heer R.J. de Groot benoemd tot afgevaardigde naar de Algemene Vergadering van de NGV. Aan - 7 -

8 hem wordt volledig mandaat verleend. De heer D.P. de Putter wordt benoemd tot plaatsvervangend afgevaardigde. De voorzitter merkt dienaangaande op, dat het fijn is, dat weer iemand vanuit het bestuur benoemd is kunnen worden. Hij spreekt een woord van dank uit aan het adres van mw. J.H.W. Margés, die gedurende een flink aantal jaren afgevaardigde van de Afdeling Zeeland is geweest. 11. Bestuursmededelingen omtrent het jaarplan Allereerst bedankt de voorzitter de leden, die, hoewel geen bestuurslid zijnde, zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de vereniging. Vervolgens geeft hij aan, dat het bijeenkomstenrooster het komende jaar zal overeenkomen met hetgeen gebruikelijk is. Ook het programma zal op dezelfde leest geschoeid zijn. De Bierensreis zal plaatsvinden op 12 mei De bedoeling is om het Verenigingscentrum te Weesp te bezoeken. Bij een grote deelname zal; daaraan nog iets worden vast-geknoopt. Daar er nog maar een geringe belangstelling is, spoort hij de aanwezigen aan om toch mee te gaan. Op 24 maart 2007 is het de zogenaamde computermiddag. Dan zal de heer Leo Hollestelle van het Zeeuws Archief nadere uitleg geven over het zoeken in de database en over de verschillende bronnen die hierin zijn opgenomen. Daarnaast zal hij vertellen welke andere mogelijkheden er via internet zijn om genealogische gegevens te vinden. Uiteraard staat deze middag ook in het teken van het computergebruik en de digitale verwerking van gegevens via de verschillende programma s over de verzamelingen die aldaar kunnen worden geraadpleegd. Voor de bijeenkomst van 13 oktober 2007 is notaris O.J.A.M.J. Dierickxsens uitgenodigd om een lezing te verzorgen over het notariaat en de notariële akten als genealogische bron. Hij heeft nog niet gereageerd, dus wellicht zal er een andere spreker benaderd moeten worden. Op de bijeenkomst van 24 november 2007 zal de heer mr. A.H.G. Verouden een lezing verzorgen over het belang van belastingarchieven voor genealogen. Op 19 januari 2008 komt prof. dr. J.M.G. Leune een lezing verzorgen over de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek. De Contactdag vindt plaats op 1 september 2007 en zal grotendeels de lijn van voorgaande jaren volgen. Wel is het zeker dat de VVF, afdeling Oost- Vlaanderen aanwezig zal zijn. Ook de fototentoonstelling is aanwezig en dit keer zullen er vanwege de grote belangstelling nog meer advertenties geraadpleegd kunnen worden. In dit verband memoreert hij ook het regelmatige overleg met het Zeeuws Archief en het Genealogisch Centrum. Daarin wordt gepoogd de ontwikkelingen in de komende jaren te sturen. In elk geval wordt gepoogd, dankzij diverse acties de computergenealoog, die nog nooit een archief heeft bezocht, toch dat archief in te loodsen. Het streven is daarop in elk geval gericht

9 Hij besluit met de mededeling, dat het bestuur poogt de nodige variatie in het programma aan te brengen en elke keer weer die sprekers te treffen die zich op verschillende manieren bezig houden met genealogie. Het komende programma bestaat uit zowel regionale als landelijke onderwerpen, terwijl het wellicht toch ook interessant is voor hen, die nog nooit een bijeenkomst of een archief hebben bezocht. Hiermee beëindigen de voorzitter en de secretaris de uiteenzetting over de plannen en ideeën voor het volgende jaar. 12. Rondvraag Mw. Kloosterman vraagt of het mogelijk is in ISIS andere links op te nemen, bijvoorbeeld naar de Afdeling Zeeland. De voorzitter antwoordt dat dit steeds de bedoeling is geweest. Maar tijdens de bijeenkomst van 24 maart a.s. kan deze vraag aan de heer Hollestelle van het Zeeuws Archief worden voorgelegd. De heer Streuper heeft er problemen mee, dat op sommige plekken (bijvoorbeeld Genlias) alleen maar namen vermeld worden. Dit bemoeilijkt het zoeken in grote mate. De voorzitter herkent dit probleem. In het begin waren archieven bang te veel gegevens kwijt te geven, omdat het archiefbezoek hierdoor sterk zou teruglopen. Inmiddels denkt me daar anders over. De huwelijksgegevens zijn uitgebreid. De overlijdensgegevens, die oorspronkelijk bedoeld waren voor een wetenschappelijk project (AKON) waren in het begin erg beperkt. Momenteel vindt er wel een inhaalslag plaats. Hij onderschrijft dat het wel vreemd is dat de provincies niet uniform opereren. De heer Hulstaert vraagt of het mogelijk is in Van Zeeuwse Stam ook de adressen van inzenders te vermelden. De voorzitter zegt, dat dit feitelijk een zaak van de redactie is. Hij weet wel, dat de redactie ook graag de reacties op inzendingen kent, omdat hieruit wellicht nog een publicatie kan voortvloeien. Hij vraagt de hoofdredacteur, die onder de aanwezigen is, aan de vraag van de heer Hulstaert aandacht te besteden. Verder wordt van de Rondvraag geen gebruik gemaakt. 13. Sluiting De voorzitter memoreert, dat het voor de Afdeling in vergelijking met andere afdelingen een rustige periode is. De dingen gaan zijn gang. Het genealogisch gebeuren staat in het middelpunt en daar is het ons toch om te doen. Andere zaken zijn in feite bijzaak. De voorzitter bedankt tenslotte allen die het afgelopen jaar op welke wijze dan ook zich hebben ingezet voor de Afdeling en bedankt de leden voor het in het bestuur gestelde vertrouwen. Hij bedankt voor het hernieuwde mandaat en voor de verkregen zekerheid dat het bestuur op de ingeslagen weg verder kan gaan. Daarna sluit hij de vergadering

10 Aansluitend aan de vergadering zal oud-voorzitter de heer Bierens terugblikken op de oprichting van de Afdeling Zeeland nu 40 jaar geleden en de wederwaardigheden van de Afdeling gedurende die 40 jaar. Tijdens de pauze zal er door de Afdeling op koffie met gebak getrakteerd worden. De secretaris Uitleg methode uitgaven en ontvangsten van de afdeling. Op de jaarvergadering wordt ieder jaar de begroting voor de komende jaren vastgesteld. Als deze begroting ook de goedkeuring van de landelijke penningmeester heeft dan is het begrote bedrag voor dat jaar voor het bestuur taakstellend en behoren we dus binnen dat bedrag het jaar door te komen. Op de laatste jaarvergadering is door mijn afwezigheid op die middag wat onduidelijkheid ontstaan omdat tegenover de uitgaven geen inkomsten posten stonden vermeld. De afdeling heeft namelijk geen andere inkomsten dan het taakstellende begrote bedrag dat van de landelijke penningmeester wordt ontvangen. De afdelingspenningmeester ontvangt aan het begin van het jaar een voorschot van 1000,--. Ieder kwartaal worden de gemaakte onkosten ingediend en verrekend met het voorschot, wat dan weer aangevuld wordt tot weer 1000,-- Op het eind van het jaar wordt er definitief afgerekend en begint de cyclus weer opnieuw. Jan Polderdijk. Penningmeester afdeling Zld NGV Bestuursvergadering NGV afd. Zeeland op 3 april 2007 te Kapelle. Op 3 april 2007 vergaderde het bestuur voor het eerst na de jaarvergadering in de nieuwe samenstelling. Het nieuwe bestuur van de afdeling, Jan Polderdijk ontbreekt wegens ziekte. Allereerst werd het jaarprogramma ingevuld. Daarbij werd na het succes van de jongste bijeenkomst - ook stil gestaan bij de invulling van de computermiddag in Ten behoeve van het jubileumnummer Van Zeeuwse stam / Wij van Zeeland zal de redactie een overzicht van de bestuursleden van de Afdeling Zeeland sedert de oprichting worden toegezonden. Ook werd nog even stil gestaan bij het onverwachte overlijden van de heer R.F. Vulsma, in leven oud-voorzitter van de NGV. Zoals tijdens de jaarvergadering is beloofd, zal de penningmeester in Wij van Zeeland nog wat nadere uitleg over de fi

11 nanciën geven. Het volgende nummer zal binnenkort verschijnen. Er zal nog getracht worden met herkenbare tussenkopjes c.q. rubrieken te werken om zo de leesbaarheid nog te vergroten. Ook zal getracht worden een stand in te nemen op Genealogische Markt tijdens de Genealogische Dag op 26 mei a.s. in Helmond. Ook werd de agenda besproken van de Algemene Vergadering van de NGV op 28 april Deze vergadering zal namens de Afdeling bezocht worden door Rob de Groot. Vervolgens kwam de Bierens-reis aan de orde. Deze zal doorgang vinden op 12 mei a.s. Er zal dan een bezoek worden gebracht aan het Verenigingscentrum in Weesp. Daar de deelname helaas gering is zal met eigen vervoer worden gereden. Gilles Bek zal de aanmelders telefonisch benaderen voor verdere afspraken. De kosten zullen rond de 25,-- per deelnemer liggen. De voorbereidingen voor de 31e Zeeuwse Contactdag op 1 september 2007 zijn in volle gang. Met het oog op de vele advertenties die aanwezig zullen zijn werd het kopieerprobleem uitvoerig besproken. Tijdens de Contactdag zal een stand worden ingenomen door de VVF Oost-Vlaanderen. Verder zal het programma niet al te veel afwijken van hetgeen gebruikelijk is. Eind september zal de Afdeling dan een tegenbezoek aan de VVF Oost-Vlaanderen worden gebracht. De volgende bestuursvergadering is op 5 juni (AvG) Verslag van 6e genealogische dag Goeree-Overflakkee in Middelharnis op zaterdag 3 maart Om 9 uur haal ik Jan Remijn op, want we moeten toch wel tegen 10 uur aanwezig zijn. Het gebouw van het Streekarchief hadden we zo gevonden: een mooi gebouw met ruime parkeergelegenheid. Om 10 uur heet de voorzitter ons allen welkom. Nog snel even een kopje koffie halen voordat alle mensen bij ons aan de tafel staan. Nou die kwamen hoor. Er waren wat vragen waarvoor ik het bestand van de Cals kon raadplegen. Daarnaast ook nog wat vragen van mensen die voor het eerst kwamen en zich nog aan het oriënteren waren. Jan had het ook druk. Er waren toch nog al wat mensen die vragen over Haza-21 hadden. Ook was er nog een man die een back-up bestand van Haza- Data 7.2 in wou lezen in Haza-21, dat gaat dus niet. Hij zou 's middags terugkomen met zijn laptop. Nou 's middags ging hij zeer tevreden weer op huis aan. Alles was goed gelukt

12 Ook was er 's middags nog een lezing (in een andere zaal) van Jeroen Hangoor. Daar was grote belangstelling voor. Naar wat ik hoorde was het ook heel leuk. Ik zelf heb maar een klein stukje gehoord en dat ging over de familie Lampsins en de schilderijen daarvan. Heel interessant en zeer onderhoudend verteld. Er was ook een rondleiding door het gebouw. Wat beslist interessant zou zijn, jammer dat ik niet mee kon. In de grote zaal waren er verder nog een heleboel klappers waar je gegevens in kon zoeken, bv een groot gedeelte rouwbrieven en geboorte-kaartjes. Soms zelfs de orginelen. Vrij om te kopiëren. Echt helemaal geweldig. Wat ik begreep is dat ze niet alle klappers bij zich hadden, omdat het dan veel te veel zou zijn om allemaal neer te zetten. Dan was het 4 uur. De voorzitter dankt ons allen voor onze aanwezigheid. De dag zit er weer op, we kunnen weer op huis aan. Het was een geslaagde dag. Als je connecties hebt met Goeree-Overflakkee is het beslist de moeite waard om daar eens te gaan kijken. Yvonne Bliek Informatie over de jaarlijkse Contactdag. Zeer Geachte Lezer(s), De jaarlijkse Genealogische Contactdag van de afd. Zeeland en het Genealogisch Centrum komt weer snel naderbij. De eerste voorbereidingen zijn al gemaakt en diverse personen zijn weer begonnen om de welbekende Contactdag zijn goede naam te laten behouden. We verwachten weer vele bezoekers die hun Genealogische gegevens op willen zoeken en/of uit te wisselen. De contactdag is gepland op 1 september a.s. en zal weer goed gevuld zijn met allerlei aktiviteiten die voor de bezoeker belangrijk kunnen zijn. Vast is aanwezig het welbekende C.A.R. met een grote hoeveelheid gegevens, die gekopieerd kunnen worden en ook de bekende werkgroepen met vele gegevens die de groepen zelf verzamelen en onderhouden en aan U ter beschikking stellen om over te nemen. Ook is aanwezig de PRAE-1600 club met vele Genealogische uitgaven, de NGV-computergenealogie, de NGV-Cals, de ondersteuning voor HAZA-21, enz, enz En hét sukses van vorig jaar, de ROUW-advertenties zullen ook weer aanwezig zijn met nóg meer gegevens, die ook gekopieerd kunnen worden. SPECIALE GAST UIT BELGIE: V.V.F. afd. OOST VLAANDEREN. De inschrijfformulieren vallen binnenkort bij U in de bus. Verdere informatie bij

13 Verslagen van lezingen De levensloop van de Afdeling Zeeland van de NGV Na afloop van de jaarvergadering op 24 februari 2007 hield oud-voorzitter de heer C.M. Bierens op uitnodiging van het bestuur een korte lezing over de levensloop van de Afdeling Zeeland. Hij doet dit van uit zijn eigen invals- en gezichtshoek. Allereerst spreekt de heer Bierens een woord van waardering uit aan het adres van de heer Paul Harthoorn voor het vele werk, dat hij voor de Zeeuwse genealogen heeft verricht is dan ook op zijn plaats. Hij kan met recht de nestor van de Zeeuwse genealogie genoemd worden. Samen met de heer G.E. op t Hof stond hij aan de wieg van het zogenaamde CAR. Tot op de dag van vandaag weet de heer Bierens niet waar deze afkorting voor staat. Ergens in 1966 las de heer Bierens de aankondiging voor een oprichtingsvergadering voor de Afdeling Zeeland van de NGV. Dit trok zijn belangstelling en zelfs meer dan dat: hij wilde best in het bestuur. De vergadering vond plaats in de Prins van Oranje in Goes en stond onder leiding van de heer Van Hees, destijds voorzitter van de NGV. In die vergadering heeft hij vragen gesteld, waardoor hij door de heer F.G.A. Huber, toen ook burgemeester van Goes, benaderd werd voor het voorlopig bestuur. Hij heeft toen zogenaamd erg over het verzoek nagedacht. Uiteindelijk heeft hij ja, gezegd, hetgeen er ook toe geleid heeft, dat hij in het definitieve bestuur kwam. Hij herinnert zich de eerste afdelingsbijeenkomsten. Sommige waren nog met lichtbeelden. Wat hij zich wel ter harte heeft genomen van deze lezingen is, dat men voorzichtig moet zijn met familiestukken. Doe die niet te snel van de hand. Al snel werd een blad uitgegeven, Van Zeeuwse Stam. Het eerste was van een grote eenvoud. Wie al deze bladen nu nog heeft, heeft een schat aan genealogische informatie. Gelukkig zijn deze gegevens gecomprimeerd op een cd-rom. Ook al vrij snel werd de eerste Zeeuwse Genealogische contactdag georganiseerd. In het begin was deze vooral bedoeld om mensen van veraf de gelegenheid te bieden genealogische informatie te verzamelen, maar ook om contacten op te doen. Honderden kwamen er op af. Ook nu voorziet de Contactdag nog in een behoefte. Hij hoopt dat deze dag, waarvan het karakter dan vanwege de computer wat veranderd mag zijn, nog lang zal bestaan. Dit jaar wordt weer al de 31 e georganiseerd. De heer Bierens geeft nog aan, dat hij zelf nimmer is overgestapt op een computer. Hij maakt nog steeds gebruik van zijn eigen aangeboren computer, die naar zijn zeggen nog steeds goed werkt. Twee keer heeft de Afdeling de Landelijke contactdag mogen organise

14 ren. De eerste vond vele jaren geleden plaats in Goes. De tweede ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Afdeling - vond in 1997 plaats in Zierikzee. Aan de hand van een aantal anekdotes vertelt de heer Bierens over de moeilijkheden die op organisatorisch gebied overwonnen moesten worden. Hij roemt het vele en gedegen werk dat toenmalig secretaris de heer Kees de Bree heeft verricht. Er was sprake van een prima samenwerking met het Hoofdbestuur. De dag zelve was reuze succesvol. De Afdeling heeft voor deze dag veel lof en dankbetuigingen van het Hoofdbestuur mogen ontvangen. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan gaf de afdeling het boek Spelerieë uit. Dit boek bevat verhalen e.d. uit alle delen van Zeeland. De medewerking van de leden was fenomenaal. Er was spontane medewerking van velen om een verhaal te schrijven. De afdelingsbijeenkomst die hieraan was gewijd werd door velen bezocht. Teneinde te voorkomen dat als gevolg van verschillende omstandigheden bezittingen en bescheiden voor Zeeland verloren zouden gaan werd uiteindelijk opgericht de Stichting Genealogisch Centrum Zeeland. De grote voorvechter hiervan was toenmalig secretaris de heer Ad Witte. Vooral dankzij hem is de Stichting een succes geworden. Eerst gehuisvest in Goes, later in Middelburg als buur van het Zeeuws Archief. De heer Bierens vindt deze locatiekeuze uiteindelijk toch wel de juiste. dichtbij het Zeeuws Archief en het Zeeuws Documentatiecentrum. Op een bepaald moment kende de Afdeling vele uitgaven. Ook voor deze uitgaven werd een Stichting opgericht, namelijk de Stichting Genealogische Publikaties. Het zal duidelijk zijn, dat vanwege de nauwe banden in beide stichtingen bestuursleden van de Afdeling vertegenwoordigd zijn. Ook al in het 2 e of 3 e jaar van het bestaan van de Afdeling werd een excursie georganiseerd. In het begin was dat een halve dag ergens op bezoek in Zeeland. Hij herinnert zich nog, dat bij een bezoek aan de kerk in Stavenisse Jan Mondeel spontaan heeft gezongen. Geleidelijk aan ging men verder weg. Al vlug naar België, omdat dit de voorkeur had. In totaal zijn er toch al zo n 35 excursies geweest, waarvan de heer Bierens er 16 heeft mogen leiden. Hij noemt de volgende plaatsen: gegeten op de Kemmelberg, gevaren op de Maas bij Namen, Begijnhof Diksmuide, kerk in Horebeke en Govaertskerke bezocht, de plaats waar de voorouders van de heer Leen Becu (penningmeester Stichting Genealogisch Centrum) vandaan kwamen. Aan deze excursies heeft de heer Bierens vele goede herinneringen. Tot slot noemt de heer Bierens een aantal voor de Afdeling Zeeland markante figuren. Allereerst de heer F.G.A. Huber, de eerste voorzitter, de heer J. Braber, wiens voorouders oorspronkelijk De Vrome waren genaamd. De heer

15 Braber heeft het altijd betreurd dat deze naam vervangen werd door Braber (= afkomstig uit Brabant). Als er een leerstoel genealogie was geweest, dan was de heer Braber de enige die ervoor in aanmerking kwam deze te bekleden. Tenslotte de heer Jan Mol, lange tijd hoofdbestuurslid. Allen hebben veel voor de Afdeling Zeeland betekent. Zijn werk bij en voor de Afdeling hebben hechte vriendschappen opgeleverd, waarvoor hij erg dankbaar is. De heer Bierens besluit zijn terugblik met de wens dat het de Afdeling goed mag blijven gaan. Hij herhaalt dat de echte genealoog gekend is door zijn onderzoek in archieven. Het computergebruik zelf voegt niets toe aan het genealogische volume van boeken en tijdschriften. en daar gaat het toch om. Vandaar ook, dat hij de samenwerking met de VVF, afdeling Oost-Vlaanderen van harte aanbeveelt. Deze afdeling start een project Zeeland en dan zal blijken dat er nog vele Zeeuwse gegevens over de grens liggen. De heer Bierens gaf op humoristische wijze een terugblik op 40 jaar NGV, afdeling Zeeland. De aanwezigen gaven er dan ook blijk van van deze terugblik, met vele herkenningsmomenten, te hebben genoten. Alle waardering en dank gaat dan ook uit naar de heer Bierens. Hopelijk zullen anderen door zijn aansporing de weg naar een archief weten te vinden. Met een kort woord van dank sloot voorzitter de heer J.W. Zondervan vervolgens deze gedenkwaardige en gezellige bijeenkomst. Bijeenkomst werkgroep Computergenealogie 24 maart 2007 (35 bezoekers) Verslag van de lezing van Leo Hollestelle over ISIS Evenals voorgaande jaren organiseerde ook dit jaar de werkgroep Computergenealogie van de NGV, Afdeling Zeeland een bijeenkomst voor de leden. Deze bijeenkomst vond plaats op 25 maart 2006 en werd verzorgd door de heer Leo Hollestelle van het Zeeuws Archief. die uitvoerig inging op de mogelijkheden van de genealogische database Zeeuws Archief ISIS. Hij hield zijn verhaal aan de hand van een beamer-presentatie. ISIS, zo betoogde de heer Hollestelle, is een persoonsnamen-database. Zowel voor genealogisch onderzoek als voor historisch en demografisch onderzoek bewijst deze haar diensten. Op 28 december 2001 kwam de database on line. Zij bevat circa 5 miljoen naamsvermeldingen. Eén persoon komt wel meerdere keren voor (als bruidegom, vader, overledene enz.). De belangstelling is vanaf het begin overweldigend. Dagelijks raadplegen zo n 400 à 500 mensen van over de hele wereld gegevens over hun Zeeuwse voorouders. Het bezoek in de studiezaal van het Zeeuws Archief steekt daar schril bij af. In feite is de studiezaal gelet op het aantal bezoekers inmiddels te groot. Dit blijkt ook uit de aantallen. Van het aantal bezoekers kwam in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw 75% tot 80% voor genealogisch onderzoek. Inmiddels is dat anno 2006 teruggelopen tot circa 55%

16 Uit een enquête in 2006 bleek wat de mensen van ISIS vinden: ideaal voor mensen buiten Zeeland; mensen met Zeeuwse voorouders boffen met zo n website; de beste genealogische site van Nederland. Het sterkste punt van de database is volgens velen de enorme hoeveelheid uitgebreide gegevens. Daarmee steekt Zeeuws Archief ISIS uit boven de vele andere genealogische databases in ons land. De heer Hollestelle zegt dat het Zeeuws Archief met name trots is op mededelingen als de laatste. Hij voegt er echter direct aan toe, dat dit niet kan zonder de hulp van de vrijwilligers. Hen komt ook die lof en die hulde toe. Er is echter ook kritiek. ISIS is traag; ISIS bevat hinderlijke fouten; nog niet alles zit erin. Hij wil hierop als volgt reageren. Het is goedkope kritiek. Vergeten wordt, dat men afhankelijk is van de vrijwilligers. ISIS presenteert de bron. De werkelijkheid is aan de onderzoeker. We hebben de mensen verwend. Het Zeeuws Archief kan echter nog steeds vrijwilligers gebruiken. Voorop staat echter altijd, dat getracht wordt zo goed mogelijke kwaliteit te leveren. Over ISIS kan men contact leggen via de mail of via de ISIS mailinglist. Deze mailinglist kent inmiddels zo n gebruikers. Vervolgens gaat hij in op de werkprocessen, die voorafgaan aan een update. Men moet: invoeren (gebeurt door vrijwilligers en medewerkers); controleren; redigeren; beheren (van de bronbestanden met behulp van Access); converteren (omzetten voor ISIS); importeren (in ISIS); exporteren (voor de internetserver); transporteren (naar de provider); laden (door de provider); publiceren (op internet); reageren; responderen, en

17 corrigeren. Al deze werkzaamheden dienen te gebeuren voordat men ze kan raadplegen. Voor het Zeeuws Archief is het vullen van de database met nieuwe en vernieuwde bestanden een belangrijke taak. ISIS staat voor Internet Studiezaal Informatie Systeem. Het is wel aardig, dat ISIS ook de naam is van de Egyptische moedergodin, symbool van de vruchtbaarheid. Daarna wordt via internet de website bezocht. Uitleg wordt gegeven over het zoekscherm. Allereerst geeft de heer Hollestelle aan, dat ISIS vele genealogische bronnen bevat. Niet alleen huwelijken, overlijdens en geboorten, maar ook gedetineerden in de gevangenissen, de bevolkingslijsten uit de Franse Tijd en de Memories van successie, trouwgeld. Op een vraag hierover antwoordt hij, dat het trouwgeld werd voldaan op de dag van de ondertrouw, d.w.z. drie weken voor de trouwdatum. Vervolgens worden de zoekcriteria getoond en uitgelegd. Men kan niet alleen op de achternaam, zoeken, maar ook op synoniemen, men kan meerdere namen zoeken (bijv. Hollestelle Leerdam), dubbele namen ( Jansen van Rosendaal ). Alle mogelijkheden kan men echter ook zoeken via de helpbutton achter de namen e.d. Na de pauze toont de heer Hollestelle hoe gezocht kan worden op meerder plaatsen, bijvoorbeeld Koudekerke +. Hij toont de mogelijkheden van zoeken op datum en rond een bepaalde datum (bijvoorbeeld r1900). Het zoeken naar de soort vermelding verschilt per bron. De optie woord in tekst biedt vele voordelen. Je kunt op die manier per gezin zoeken, maar ook op beroep zoeken. In de pagina Links zijn opgenomen TOP (= Toegang Op Persoonsnamen). Hieraan nemen diverse archiefdiensten deel. Ook Genlias is opgenomen. Inmiddels zijn sommige archiefdiensten gestopt met ISIS. De redenen zijn divers. Soms omdat het toch een hobbyproduct blijft. Ook omdat geen images kunnen worden toegevoegd.. Andere programma s bieden die mogelijkheid wel. Het Zeeuws Archief gaat de komende tijd gewoon verder met bestanden toevoegen. Binnenkort komt er weer een update. De geboorten Vlissingen worden afgerond. En er wordt verder gewerkt aan de DTB s Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Tenslotte gaat de heer Hollestelle in op de toekomst. Hij verwacht dat Zeeuws Archief ISIS zal opgaan in Zeeland ISIS. Maar mo

18 gelijkerwijs is het Zeeuws Archief gedwongen om te zijner tijd op iets geheel anders over te stappen. Hij zelf is een grote voorstander van TOP. Hiermee sloot de heer Hollestelle zijn interessante lezing af. Voor de ISISgebruikers was zij zeker de moeite waard, omdat de vele mogelijkheden nog eens helder voor het voetlicht werden gebracht. De aanwezigen konden goed geïnformeerd huiswaarts keren. Zijn bijdrage gaf een goed beeld van de mogelijkheden van de digitale ontsluiting van genealogische bronnen. Zowel de heer Hollstelle als de werkgroep computergenealogie verdienen voor deze middag alle waardering. Daarna beëindigde de voorzitter onder dankzegging aan de werkgroep de bijeenkomst. Van onze Zuiderburen! Vlaamse Vereniging voor FAMI- LIEKUNDE Oost-Vlaanderen 23 e OOST-VLAAMSE ONTMOETINGSDAG LAARNE (KALKEN) ZONDAG 30 SEPTEMBER 2007 Zaal Breughel, Kalkendorp 28 te Kalken doorlopend van 10 tot 16 uur THEMA ZEELAND, onze Nederlandse buur met sterke historische en genealogische banden Volgende organisaties zijn aanwezig met een info-, software- of boekenstand: NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING - ZEELAND Genealogie en heraldiek in Nederland Rob Meijerink, Overijssel Oost-Vlaamse VVF afdelingen: Aalst, Deinze, Dendermonde,

19 Gent (met Digitaal Archief), Land van Waas, Meetjesland en Vlaamse Ardennen VVF Genealogie & Computer - infosysteem Ariadne VVF Antwerpen - infosysteem Eureka Genealogische software: Haza-Data, Pro-Gen, Stam, TMG en Reunion Heemkundige kring Land van Rode Heemkundige kring Melle De Gonde Heemkundige kring Laarne Castellum Geschiedkundige Heruitgeverij vzw, Gent Genealogische boeken - Flor Nachtergaele, Ronse Office Généalogique et Héraldique de Belgique Le Parchemin Inlichtingen bij de provinciale secretaris Felix Waldack Jozef Van De Veldestraat 7, 9270 Laarne Tel: Gegevens West Zeeuws Vlaanderen (17e/18e eeuw) op internet. Degenen onder U, die regelmatig de nieuwsgroep soc.genealogy.benelux en/of de Yahoo-groep Zeeland-genealogy volgen, weten inmiddels dat ik op mijn, oorspronkelijk aan Breskens gewijde, website nu ook de nodige gegevens heb staan betreffende andere plaatsen in West Zeeuws Vlaanderen, zoals b.v. lidmatenlijsten, de bevolkingstelling van 1688 van het Vrije van Sluis, en diverse lijsten van Franse vluchtelingen uit de jaren 1685/1686. Verder staat daar ook mijn historische kalenderprogrammaatje Kalcalc, waarmee het mogelijk is vast te stellen op welke dag van de week een bepaalde datum viel (handig bij controle van moeilijk leesbare doop- en trouwdata). Daarnaast worden de christelijke feestdagen (pasen/pinksteren e.d.) aangegeven. Ook de Frans republikeinse kalender zit in het programma verwerkt. Overigens geef ik aanvullingen op mijn site altijd direct door aan Herman de Wit voor zijn site Digitale bronbewerkingen Nederland en België (http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html). Op deze site (die al bijna tien jaar bestaat) staat het grootste overzicht van wat er aan genealogische en historische bronnen digitaal beschikbaar is (zowel internet als b.v. ook op CD), geordend per provincie, en daarna op kleinere eenheden. Deze site is onmisbaar voor de genealogisch onderzoeker. Ook de andere onderdelen van de site zijn zeer de moeite waard. Huib J. Plankeel Opmerking: Voor aanmelden bij Yahoo groepen, zie

20 Lezers schrijven..waarom ú niet een volgende keer? 1 DE PROTESTANTSE FAMILIE VAN DE BISSCHOP VAN HAARLEM. Even voorstellen: P.A. Caljé en E. van den Berg te Amsterdam op zoek naar de connectie van de familie Caljé en Bisschop Callier (Haarlem). Nu er zulke goede banden zijn met de VVF waag ik het u een vraag voor te leggen. Aan het begin van onze speurtocht naar de voorouders wisten we dat de voorouders van de familie Caljé uit Hardinxveld hun oorsprong hadden in Aardenburg, daar vonden we ze ook. Een Fransklinkende naam (in velerlei spelling in documenten te vinden) dus waarschijnlijk Hugenoten. Al speurend werd ons duidelijk dat de familie Rooms-katholiek moet zijn geweest. De nog steeds gebruikte familienamen Johannes Fransiscus en Pieter Antonie duiden daar op. De tak in de Alblasserwaard (Gorkum, Sliedrecht en Hardinxveld) begon met Pieter Antonie ( ), zoon van Johannes Fransiscus ( ), kleermaker te Aardenburg. Johannes Fransiscus was de zoon van een Anthoine Caljé (Calie) 1 die zich in 1769 vestigde in Aardenburg (consent ter inwoning ) evenals een François, mogelijk een broer die daar het jaar daarvoor arriveerde (bron: Notulen Magistratuur). Deze François zou later een herberg in St. Kruis (St. Croix) gehad hebben (mededeling C.du Fossé). Pieter Antonie vertrok als soldaat naar Gorkum, huwde een plaatselijk meisje Aaltje van Meegdenburg en kreeg kinderen die in deze protestantse streek bleven wonen en protestants waren. Via een achternicht (G.A. van der Klis-de Graaff te Gorkum) hoorden we dat de familie in Aardenburg nog pogingen heeft gedaan de kinderen van Pieter, na zijn vroege dood, naar hen te laten overkomen om ze een goede katholieke opvoeding te geven. De overgrootvader van mijn man Johannes Franciscus Caljé ( ) werd in zijnde familie - uitgenodigd voor de begrafenis van Bisschop August Callier van Haarlem. De vader van de bisschop was loods in Vlissingen. Deze heette Johannes Franciscus! ( ) en kwam uit Blankenberge, Vlaanderen. Nu onze vraag: wat was die familieband, hoe zag die er genealogisch uit? Is de grootvader van de bisschop, Jan Callier 2 een oom van de kleermaker uit Aardenburg? De familie Van den Berg. 1 Er is een Anthoine Caillé in Groede begraven geboren te Vilair Plohy (meededeling C. du Fossé). In Noord Frankrijk liggen op het kerkhof van Villers Plouich bij Cambrai Carlier s begraven. 2 In ISIS Zeeland vond ik Jan/Joannes Callier geb. Blankenberge (ca. 1765) gehuwd met Maria Popelier (BS overlijdensaktes Vlissingen no.114)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Gezicht op 's lands zeemagazijn of arsenaal te Veere, met voorbijgangers.

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Gezicht op 's lands zeemagazijn of arsenaal te Veere, met voorbijgangers. Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Gezicht op 's lands zeemagazijn of arsenaal te Veere, met voorbijgangers. WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 15 e jaargang, nummer 1 januari 2013 Wij

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. ZI-II 0211-3 Panorama van Middelburg, met de haven,.(zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. ZI-II 0211-3 Panorama van Middelburg, met de haven,.(zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland ZI-II 0211-3 Panorama van Middelburg, met de haven,.(zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 13 e jaargang, nummer 3 juli 2011 Wij

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND. 17 e jaargang, nummer 2

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND. 17 e jaargang, nummer 2 Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND 17 e jaargang, nummer 2 april 2015 Wij van Zeeland 17 e jaargang nummer 2 INHOUDSOPGAVE Kijk ook op de website van de afdeling: http://zeeland.ngv.nl

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Gezicht op 's lands zeemagazijn of arsenaal te Veere, met voorbijgangers.

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Gezicht op 's lands zeemagazijn of arsenaal te Veere, met voorbijgangers. Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Gezicht op 's lands zeemagazijn of arsenaal te Veere, met voorbijgangers. WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 15 e jaargang, nummer 2 april 2013 Wij van

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. ZI-II 02\11-3 Panorama van Middelburg, met de haven,.(zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. ZI-II 02\11-3 Panorama van Middelburg, met de haven,.(zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland ZI-II 02\11-3 Panorama van Middelburg, met de haven,.(zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 13 e jaargang, nummer 4 Oktober 2011-1

Nadere informatie

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken.

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken. Genealogie, het uitzoeken van je familiegeschiedenis: http://members.ziggo.nl/fklerkx/brabantsegenen/index.html Een jaar nadien, begin het jaar 2014 getotaliseerd en uitgewerkt, om niet tegen iedereen

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. D'Oost-Indische werf tot Middelburgh WIJ VAN ZEELAND. Mededelingenblad 16 e jaargang, nummer 1

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. D'Oost-Indische werf tot Middelburgh WIJ VAN ZEELAND. Mededelingenblad 16 e jaargang, nummer 1 Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland D'Oost-Indische werf tot Middelburgh WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 16 e jaargang, nummer 1 januari 2014 Wij van Zeeland 16 e jaargang nummer 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland D'OOST-INDISCHE WERF TOT MIDDELBURGH WIJ VAN ZEELAND. Mededelingenblad 16 e jaargang, nummer 2

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland D'OOST-INDISCHE WERF TOT MIDDELBURGH WIJ VAN ZEELAND. Mededelingenblad 16 e jaargang, nummer 2 Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland D'OOST-INDISCHE WERF TOT MIDDELBURGH WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 16 e jaargang, nummer 2 april 2014 Wij van Zeeland 16 e jaargang nummer 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND. Mededelingenblad 14 e jaargang, nummer 2

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND. Mededelingenblad 14 e jaargang, nummer 2 Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 14 e jaargang, nummer 2 april 2012 Wij van Zeeland 14 e jaargang nummer 2, INHOUDSOPGAVE Van de Voorzitter pag 1 Van

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Dames en Heren, leden van de NGV, afdeling Drenthe.

Dames en Heren, leden van de NGV, afdeling Drenthe. Dames en Heren, leden van de NGV, afdeling Drenthe. Uit de enquête van enkele jaren geleden is gebleken dat u graag een actieve opstelling van uw bestuur wilt. Zoals u weet loopt in Drenthe al een aantal

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer :

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : 1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : de Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. werd per die datum opgericht! 1992 --- 2012 We lezen in

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Agenda ALV 21-11-2015.docx Verslag ALV 18 april 2015.doc Kort verslag AV 25 april 2015.docx Verkorte landelijke enquête.docx Begroting 2016

Agenda ALV 21-11-2015.docx Verslag ALV 18 april 2015.doc Kort verslag AV 25 april 2015.docx Verkorte landelijke enquête.docx Begroting 2016 Agenda ALV 21-11-2015.docx Verslag ALV 18 april 2015.doc Kort verslag AV 25 april 2015.docx Verkorte landelijke enquête.docx Begroting 2016 NGVD-NWO.xlsx AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 NOVEMBER 2015

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Gezicht op 's lands zeemagazijn of arsenaal te Veere, met voorbijgangers.

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Gezicht op 's lands zeemagazijn of arsenaal te Veere, met voorbijgangers. Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Gezicht op 's lands zeemagazijn of arsenaal te Veere, met voorbijgangers. WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 15 e jaargang, nummer 3 juli 2013 Wij van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Het vormen van groepen en/of afdelingen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Josien de Jonge opent als voorzitter deze vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De secretaris leest als eerste de namen

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

WELKOM. Afd. Noord Brabant Algemene Ledenvergadering

WELKOM. Afd. Noord Brabant Algemene Ledenvergadering WELKOM Afd. Noord Brabant Algemene Ledenvergadering 18-2-2017 Agenda Opening en mededelingen Vaststellen agenda Jaarverslag afd. Noord Brabant Financieel verslag Verslag kascommissie Decharge penningmeester

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. Luc Overman

Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. Luc Overman Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland Locatie: Dorpshuis De Hanswijk te Egmond aan de Hoef Datum: 10 mei 2012 Aanwezig namens PDNH: Adviseurs PDNH: Doarpswurk: Jacques Nagelmaeker,

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, februari 2009 Nieuwsbrief 2009-1 Beste

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

F E R I E N I N G F O A R D O A R P S B E L A N G ALDEGEA

F E R I E N I N G F O A R D O A R P S B E L A N G ALDEGEA F E R I E N I N G F O A R D O A R P S B E L A N G ALDEGEA Bestuursaangelegenheden Om maar direct met de deur in huis te vallen. Per 30 maart is er een nieuwe samenstelling wat het bestuur van Doarpsbelang

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Handleiding Stamboomonderzoek

Handleiding Stamboomonderzoek Handleiding Stamboomonderzoek versie 1.0 Een eigen stamboom Steeds meer mensen vinden elkaar in een zelfde interesse: hun stamboom uitzoeken. De aanleiding kan divers zijn: een jubileum, een mooi familieverhaal,

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015 KCR Kindcentrum THERESIA Kw Huishoudelijk Reglement KCR Kindcentrum Theresia Eindhoven gevormd door MR en LO (bijlage bij Reglement KCR voor SKPO scholen) VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. EHBO Vereniging St Camillus Vogelenzang - De Zilk Datum: 3 februari 2014 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom in de vernieuwde Duinpan Buiten de aanwezigheid

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING. juni 2015 DEFINITIE

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING. juni 2015 DEFINITIE CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING juni 2015 DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad (hierna

Nadere informatie