Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014"

Transcriptie

1 Kwaliteitshandboek Versie 2.0 Oktober

2 Inhoud Somatic Experiencing Nederland (SEN) - Website - Certificaat - Accreditaties - Beroepsvereniging - Beoordelingen studenten opleiding - Klachtenprocedure Medewerkers - Algemeen - Bestuur - Secretariaat - Onderwijscommissie - PR commissie - Coördinator Opleiding - Coördinator workshop - Docent workshop - Assisteren tijdens workshop - Privacy Taakbeschrijving medewerkers - Opleiding tot SEP: o Docent o Assistententeam o Coördinator o Cameraman - Workshops Bijlage 1: Evaluatieformulier Opleiding Bijlage 2: Regels van de FHE betreffende assistenten - Requirements - Assistant Guidelines - Provider Guidelines Bijlage 3: Aanmeldingsprocedure groep C Bijlage 4: Informatie opleiding groep C Bijlage 5: Contract student opleiding groep C Bijlage 6: Formulieren t.a.v. opname en DVD-gebruik Blz

3 Somatic Experiencing Nederland (SEN) Op 21 februari 2008 werd de stichting Somatic Experiencing Nederland opgericht. In de statuten staat het doel beschreven: De stichting heeft ten doel het bevorderen van traumaverwerking met name door het uitdragen van het gedachtegoed van Somatic Experiencing, een visie op het ontstaan en helen van trauma, in Nederland en zo mogelijk daarbuiten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het geven van bekendheid aan de methode SE in Nederland, zowel aan potentiële cliënten, als aan potentiële SE cursisten, als aan beroepsgroepen en opleidingsinstituten in het gezondheidssysteem en andere organisaties die zich bezig houden met traumaverwerking. b. het verzorgen van opleidingen tot SE Practitioner c. het verzorgen van bij- en nascholingscursussen op het gebied van SE d. het onderhouden van relaties met de hiervoor genoemde organisaties en het onderhouden van een relatie met de FHE in de VS *. e. het onderhouden van contacten met afgestudeerde SE Practitioners * De FHE (Foundation for Human Enrichment) heeft inmiddels een nieuwe naam: Somatic Experiencing Trauma Intitute (SETI). Dit document beschrijft het kwaliteitsbeleid van Somatic Experiencing Nederland. Veel van de behandelde onderwerpen komen terug in bijvoorbeeld de Algemene Voorwaarden, de jaarcontracten die met studenten worden gesloten en in het Klachtenreglement. 3

4 Website Het belangrijkste medium om bekendheid te geven aan SE is de website: Hierop staat vermeld wat SE is, de relatie van SEN met SETI, informatie over de opleiding en over workshops. De website valt onder de verantwoordelijkheid van de PR-commissie. Certificaat Na afloop van een workshop ontvangt de deelnemer een certificaat. Dit is een bewijs van aanwezigheid tijdens de workshop. Het certificaat wordt getekend door de docent en door SEN en kan getekend worden door de deelnemer. Na afloop van elk opleidingsjaar alsmede na afloop van de gehele opleiding ontvangt de student een certificaat, uitgegeven en getekend door SETI. Dit op voordracht van het bestuur van SEN, na controle of is voldaan aan alle door SETI vereiste aanwezigheidcriteria en bovendien aan de door SEN gestelde eisen t.a.v. leersessies en supervisie. Accreditaties Bij de volgende organisaties is accreditatie van de opleiding en/of workshops verkregen: VNT (Vereniging Natuurgeneeskunde Therapeuten): opleiding en een- en tweedaagse workshops KNGF (m.b.t. fysiotherapeuten in de psychosomatiek): opleiding Beginning jaar, tweedaagse workshops. Intermediate jaar is in aanvraag. Er is accreditatie van de opleiding aangevraagd bij de VBAG; deze is afgewezen op grond van het gebruik van de Engelse taal in de manuals. Iedere student kan voorstellen om met ons de mogelijkheid tot accreditatie door zijn/haar eigen beroepsvereniging te onderzoeken. Beroepsvereniging Er is (nog) geen beroepsvereniging voor afgestudeerde SEP-ers. SEN ziet de SEP-opleiding als een kopstudie, bovenop een eerdere opleiding of beroep, en niet als een op zichzelf staande therapieopleiding. Dit is in lijn met het beleid van SETI. SEN gaat er van uit dat iedere SEP-er vanuit zijn eigen vakgebied verbonden kan zijn met een eigen beroepsvereniging. Beoordelingen studenten opleiding Tijdens de opleiding worden de studenten doorlopend door de docent en het assistententeam geobserveerd en begeleid, tijdens de oefeningen en tussen de lessen door. Er wordt gelet op: vermogen tot containment en zelfregulatie kennis SE toepassing SE therapeutische vaardigheden. Indien nodig wordt corrigerende feedback gegeven; dit valt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator, i.s.m de docent. Er zijn geen examens of toetsen. Aan het eind van het 1 e en 2 e opleidingsjaar beoordeelt het assistententeam of de student door kan naar het volgende jaar, aan de hand van bovengenoemde criteria. Indien nodig volgt een gesprek met de betreffende student, door de docent en/of coördinator en/of senior/primary assistent. Er kan een negatief (bindend) advies gegeven worden of een advies m.b.t. aanvullende activiteiten, zoals extra leersessies, deelname aan studiegroepen of therapie. 4

5 Aan het eind van het 2 e (Intermediate) jaar, krijgt elke student een feedbackgesprek, gericht op overgang naar het 3 e (Advanced) jaar. Klachtenprocedure Een student van de opleiding of deelnemer van een workshop kan met een vraag of opmerking altijd terecht bij het secretariaat of de coördinator. Mocht dit niet genoeg zijn om onvrede weg te halen, dan kan een klacht ingediend worden. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Bij onvrede wendt de student/deelnemer zich bij voorkeur eerst tot de medewerker van SEN met wie de onvrede is ontstaan en probeert op deze wijze tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt of wanneer de student/deelnemer de medewerker niet rechtstreeks wenst aan te spreken wendt de student/deelnemer zich tot de coördinator van de opleiding/workshop. De coördinator beoordeelt wat nodig is zoals bemiddeling of bepaalde acties en voert deze uit. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie is een onafhankelijke instantie, bestaande uit 3 tot 5 personen, benoemd door het bestuur. Deze personen hebben affiniteit met de SE-opleiding, maar zijn geen lid van het bestuur of medewerker van SEN. De klachtencommissie is bevoegd die informatie in te winnen die zij meent nodig te hebben voor een goede vervulling van haar taak, waaronder ook het horen van de klager, de aangeklaagde en eventueel andere betrokkenen. Ook nu weer zijn er twee stappen: eerst wordt gekeken of bemiddeling kan helpen. Indien de bemiddeling slaagt is de klachtenbehandeling tot een einde gekomen. Indien de bemiddeling niet slaagt, zal de klachtencommissie komen tot een uitspraak over de ontvankelijkheid van de klager, de gegrondheid van de klacht, het advies aan de aangeklaagde en te nemen maatregelen door het bestuur van SEN. Zij bericht dit aan het bestuur, de klager en de aangeklaagde. De uitspraak is bindend. Het bestuur zal de consequenties daarvan op redelijke termijn afhandelen. Bovenstaande is een ingekorte versie van de klachtenprocedure. Het klachtenreglement kan worden gedownload vanaf de website. Elke trainer of assistent bij wie leersessies gedaan worden, is zelf lid is van een beroepsvereniging. Mocht er onvrede zijn over de behandeling door een van hen als therapeut, dan kan men met deze klacht terecht bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging van de betreffende therapeut. 5

6 Verantwoordelijkheden en taakbeschrijvingen Algemeen Het bestuur is verantwoordelijk voor beleidskeuzes en heeft de eindverantwoordelijkheid voor alle uitvoering. De commissies en coördinatoren komen met ideeën, stellen plannen op, laten dit goedkeuren door het bestuur, voeren uit, en koppelen terug aan het bestuur hoe het loopt. In iedere commissie zit een bestuurslid als contactpersoon vanuit het bestuur. In deze paragraaf staan die functies beschreven die niet door SETI zijn vastgelegd voor de opleiding. Bestuur verantwoordelijk voor visie, beleid en strategie: wat willen we wanneer bereiken en hoe; kwaliteit; alsmede verantwoordelijk voor de controle op de uitvoering daarvan. oprichting stichting; statuten vaststellen tarieven voor opleiding en workshops vaststellen accommodatie voor opleiding voordragen en benoemen van docent voor opleiding, assistententeam, coördinatoren, aanbieders van studiegroepen, en andere medewerkers van SEN beoordelingen en bevorderingen medewerkers SEN; voeren van functioneringsgesprekken; bijhouden van functioneringsdossiers (zie bijlage 1) voorzitter: leidt vergaderingen; representeert SEN naar buiten toe secretaris: stelt agenda op voor vergaderingen; maakt notulen; informeert andere SENmedewerkers/onderlinge communicatie penningmeester: beheert financiën, begroting en stand bijhouden; boekhouding bijhouden; ontvangt declaratieformulieren; belasting, ANBI; contracten studenten contactpersoon SETI: onderhoudt contacten met SETI in VS en andere SE- organisaties in Europa t.b.v. goede relatie, financiële zaken, trainers, gezamenlijke belangen contactpersoon secretariaat: 1 e contact t.a.v. aansturing. heeft kennis van alle door SEN georganiseerde activiteiten en weet wie de coördinator of contactpersoon daarvoor is Secretariaat centraal contactpunt SEN: telefoon, staat op website en onderaan brieven/facturen; beantwoordt s/telefoontjes bij voorkeur binnen 24 uur; uiterlijk binnen 3 werkdagen. verwijst door of laat terugbellen/mailen, uiterlijk binnen 3 werkdagen heeft kennis van alle door SEN georganiseerde activiteiten en weet wie de coördinator of contactpersoon daarvoor is verricht uitvoerende werkzaamheden voor bestuur, onderwijscommissie, PR commissie, coördinatoren/projectleiders e.a. waar mogelijk deelnemers opleiding en workshops: inschrijven, houdt gegevens bij, creëert overzicht voor coördinator beheert digitaal archief van s, gegevens studenten en deelnemers, overige contacten SEN verstuurt facturen; checkt betalingen en stuurt herinneringen i.o.m. penningmeester maakt/verstuurt certificaten workshops regelt certificaten opleiding i.s.m. contactpersoon FHE contact met accommodatieruimte opleiding en workshops: regelt data en ruimte i.o.m. coördinator, rekening; regelt overnachtingaccommodatie/dagarrangementen voor staf en studenten/deelnemers verstuurt op aanvraag folders naar potentiële cliënten, studenten; verkoop SE folder aan (aankomende) SEP s kopiëren manuals, artikelen + verkoop 6

7 Onderwijscommissie verantwoordelijk voor inhoud introductieworkshops en overige workshops verantwoordelijk voor onderwijsmiddelen zoals powerpoint presentaties regelt inhoud hand-outs voor workshops; manuals (eventueel vertaling) voor opleiding opstellen intakeprocedure; medebeslisser bij twijfelgevallen accreditaties aanvragen PR commissie opstellen PR beleidsplan, bespreking met bestuur, bestuur keurt goed contact met Bodymind; waar elkaar aanvullen doelgroep bepaling + hoe bereiken PR acties uitvoeren: bepalen welke advertenties, bepalen waar intro s en hoe vaak; mailings; op grond van jaarbudget contacten leggen met voor ons belangrijke instanties; komen tot mogelijkheid van presentaties, workshops etc. maken folder SE maken folder opleiding maken overige informatiefolders website: verantwoordelijk voor inhoud Coördinator Opleiding heeft overzicht van alle activiteiten betreffende een bepaalde opleidingsgroep regelt intake volgens aanmeldingsprocedure van onderwijscommissie (zie bijlage 4) is verantwoordelijk voor communicatie naar studenten, zoals informatie over de opleiding, contracten en betalingen, veelal uitgevoerd door secretariaat (zie bijlagen 5 en 6) heeft overzicht studenten en is eerste aanspreekpunt voor hen, voor, tijdens en na de modules contact accommodatieruimte contact met docent en assistententeam i.v.m. organisatorische zaken financiën opleiding: betaling trainer/assistenten etc. verantwoordelijk voor manuals (inhoud door onderwijscommissie) en ander materiaal tijdens opleiding aanwezig en aanspreekpunt voor alle niet-inhoudelijk-se-zaken Opmerking: deze functie kan gesplitst worden in een 1 e en 2 e coördinator; minstens een van beide is aanwezig tijdens de opleiding. Coördinator workshop zaal regelen, prijzen regelen; contact met verhuurder zaal: vooraf, tijdens, er na PR regelen voor bekendheid van deze workshops: wat maar nodig is: mail (met gebruikmaking van netwerk), brieven, op website contactpersoon met ontvangende of organiserende instantie (overgenomen van PR commissie of bestuur) overzicht financiën communicatie naar docent/assistenten (op voordracht van onderwijscommissie) tijdens workshop aanwezig en aanspreekpunt voor alle niet-inhoudelijk-se-zaken (deze taak kan worden gedelegeerd naar een van de andere aanwezigen zoals een assistent) heeft overzicht van deelnemers: ontvangst, uitleg bij binnenkomst, betaling regelt koffie/lunch/water inrichting zaal: stoelen, tafel voor laptop/beamer, cd-speler, verwarming, bloemen regelt hand-outs waar nodig (inhoud door onderwijscommissie) 7

8 Docent workshop is de docent tijdens de workshop, brengt kennis over, leidt de oefeningen kan gebruik maken van het materiaal van de onderwijscommissie zoals powerpoint presentatie; naar eigen inzicht en smaak aanpassen regelt beamer, laptop, scherm, verlengsnoer leidt tijdens de workshop het team van assistenten/coördinator/gastvrouw Assistenten tijdens workshops tijdens lesgeven aanwezig in de zaal t.b.v. containment tussendoor opvangen/begeleiding van deelnemers waar nodig tijdens pauzes praten met deelnemers, vragen beantwoorden, mensen enthousiast maken tijdens oefeningen begeleiden inspringen bij docent en coördinator waar nodig Privacy Alle medewerkers dragen er zorg voor dat de privacy van studenten en deelnemers gewaarborgd is. Dit houdt in dat niet meer dan nodig is voor een zorgvuldige begeleiding gegevens van de student/deelnemer worden uitgewisseld met andere medewerkers. Adresgegevens worden alleen binnen de betreffende groep inclusief assistententeam bekend gemaakt. Deze gegevens mogen alleen gebruikt worden voor opleidingsdoeleinden. Persoonlijke gegevens die van belang zijn voor een goede psychologische begeleiding van de student of deelnemer worden door de betreffende medewerker uitgewisseld met andere medewerkers binnen het assistententeam/secretariaat, dit ter beoordeling van de medewerker zelf. 8

9 Medewerkers SEN contracteert al het personeel dat nodig is voor een goed verloop van de opleiding en workshops. Afhankelijk van de functie dient dit personeel te beschikken over kwalitatief voldoende kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van: - theorie SE - SE-therapie - didactiek - sociale vaardigheden Dit ter beoordeling door het bestuur, op voordracht van één daartoe aangewezen bestuurslid. Deze is verantwoordelijk voor alle aangelegenheid m.b.t. de medewerkers, zoals aanstelling, beoordelingen, doorgroei en de communicatie daarover. Alle medewerkers dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Opleiding tot SEP Voor elke opleidingsgroep kiest het bestuur een contactpersoon binnen het bestuur, een coördinator, een docent, de samenstelling van het assistententeam en een cameraman. Na elke opleidingsmodule vullen de studenten een evaluatieformulier in betreffende de docent en de organisatie (zie bijlage 2). Het bestuur evalueert na afloop van de modules, stelt eventueel benoemingen bij en evalueert na afloop van elk opleidingsjaar. Docent: het bestuur kiest een docent die door SETI daartoe is gecertificeerd. Het doet dit op grond van eigen ervaringen met deze docent en aanbevelingen van andere SE-organisaties in Europa en de VS. Na elke module geven de student een beoordeling over de docent middels een evaluatieformulier. Assistententeam: Bij de samenstelling van het assistententeam houdt het bestuur zich aan de regels van de SETI (zie bijlage 3) betreffende benodigde kennis, ervaring en lidmaatschap beroepsvereniging. Het assistententeam bestaat uit: - Senior assistent. De senior is de leider van het assistententeam. Vereisten en bevoegdheden volgens de regels van SETI. - Primary assistenten. Het aantal is afhankelijk van het aantal studenten in de groep, volgens een verhouding van ongeveer 1 primary assistent op 5 à 6 studenten. Vereisten en bevoegdheden volgens de regels van SETI. - General assistenten. Vereisten en bevoegdheden van de general assistent volgens de regels van SETI. - Junior assistenten. De junior assistent is een aanloopfunctie tot general assistent. Vereisten zijn dezelfde als bij general assistent; het aantal taken en bevoegdheden is beperkt en bouwt zich op tot general. Na elke module wordt beoordeeld of deze assistent bevorderd kan worden tot general. Het totaal aantal general/junior assistenten is afhankelijk van het aantal primary assistenten: maximaal één general/junior assistent per primary assistent. General en junior assistenten worden tijdens elke opleidingsmodule elk toegewezen aan een eigen primary assistent, die tijdens die module optreedt als coach: dagelijks wordt een kort coachingsgesprek gehouden. Bovendien krijgen zij per module een uur groepscoaching door de senior assistent. Eén lid van het bestuur is met name verantwoordelijk voor alle acties betreffende de aanstelling en evaluatie van assistenten. Primary assistenten dienen een assistententraining te volgen. De Nederlandse primary assistenten zijn ook buiten de opleidingsmodules beschikbaar voor begeleidingsvragen, leersessies en supervisie. 9

10 Coördinator De coördinator is verantwoordelijk voor het overzicht van alle acties die nodig zijn om de opleiding goed te laten verlopen, zowel tijdens de voorbereidingsfase, als tijdens de modules zelf, als tussen de modules in, als de nazorgfase. Hij/zij checkt of alle betrokken personen hun taken uitvoeren, initieert daartoe. Rapporteert aan bestuur en meldt problemen bij bestuur indien nodig. De coördinator kan een deel van het werk uitbesteden aan een 2 e coördinator. De 1 e coördinator is dan verantwoordelijk voor een juiste taakverdeling. Veel van dit werk wordt uitgevoerd door het secretariaat. Cameraman Tijdens de opleidingsmodules worden DVD-opnames gemaakt van de theorielessen en demonstraties. De cameraman maakt deze opnames, die vervolgens uitsluitend door de studenten, docent, assistenten en bestuur gekocht of geleend en bekeken kunnen worden. Vooraf geven studenten schriftelijk toestemming hiervoor (zie bijlage 7). Eigenaarschap en copyright van de opnames ligt bij SETI. Workshops Voor elke workshop kiest het bestuur een docent, de samenstelling van het assistententeam (in overleg met de docent) en een coördinator. Het bestuur evalueert na afloop van de workshop het functioneren van elke medewerker, mede op grond van schriftelijke evaluaties van de deelnemers van de workshop indien aanwezig. Waar mogelijk worden de eisen gevolgd die SETI stelt aan docenten/assistenten voor de opleiding, aangepast aan de omstandigheden van de betreffende workshop (zoals aantal studenten, aantal dagen, beoogde diepgang van het materiaal) en aangepast aan de situatie in Nederland. Over het algemeen zal de taak van docent uitgevoerd worden door een ervaren senior of primary assistent. Voor het assistententeam wordt een mix gekozen van ervaren assistenten en assistenten in opleiding. Evaluatie zal leiden tot keuzes voor assistenten en docenten in de toekomst, zowel voor workshops als de opleiding. Dit wordt vastgelegd in het functioneringsdossier. 10

11 Bijlage 1: Evaluatieformulier Opleiding Somatic Experiencing WORKSHOP EVALUATION LEVEL AND LOCATION OF TRAINING: DATES OF TRAINING: FACULTY MEMBER(S): COORDINATOR: 1. What elements of this training seminar were of particular value to you professionally? Please be specific in your answer. 2. Please list any concepts presented during the seminar that were difficult for you. 3. Are there any concepts presented in the seminar that you feel were inadequately explained, or suggestions you have that would facilitate the clearer presentation of any concept? Please be as specific as possible. 4. Please indicate the effectiveness of the Faculty Member by circling the appropriate number: (1-poor/ineffective, 10=outstanding) Please express any further comments or questions regarding the format or any other aspect of this seminar feel free to use the back of this paper if necessary. Name (optional) 11

12 Bijlage 2: Regels van SETI betreffende assistenten De regel die SETI stelt aan assistenten staan op de website van SETI: Hieronder volgt een bloemlezing als voorbeeld. The Requirements for General Assistant at the Beginning Level are: Must belong to a professional association which has a code of ethics, and provide proof of membership Must carry liability insurance and provide proof of same Must submit a recommendation from a faculty member Must provide a current C.V. Must have completed all modules of the Intermediate year The Requirements for General Assistant at the Intermediate Level are: Must belong to a professional association which has a code of ethics, and provide proof of membership Must carry liability insurance and provide proof of same Must submit a recommendation from a faculty member Must provide a current C.V. Must have completed all modules of the Advanced year Must have assisted at all modules of the Beginning year of training The Requirements for General Assistant at the Advanced Level are: Must belong to a professional association which has a code of ethics, and provide proof of membership Must carry liability insurance and provide proof of same Must submit a recommendation from a faculty member Must provide a current C.V. Must have completed all modules of the Advanced year Must have assisted at all modules of the Intermediate year of training The Requirements for Personal Session Providers at the Beginning Level: Must be an SEP Must belong to a professional association which has a code of ethics, and provide proof of membership Must carry liability insurance and provide proof of same Must submit a recommendation from a faculty member Must provide a current C.V. Must have assisted in all modules of the Beginning Year Must have an active SE practice. An active SE practice means they have provided at least 150 SE sessions to clients, and will document this with a signed statement to that effect. Personal session providers agree to provide sessions to participants at a maximum rate of $100 per session hour. Faculty may charge a maximum of $150 per hour. 12

13 Assistant Guidelines The Guidelines in this section pertain to Assisting in Somatic Experiencing trainings. There are different requirements for each level of assisting. All requirements & applications to assist can be found here: Assistant/Provider Downloads. Assistants, session providers and case consultation providers are an integral part of the overall training experience for SE students. Assistants provide direct learning support at the trainings themselves. Session providers enhance SE class participants learning of SE, as well as provide examples of how Se is incorporated into various practice modalities, by providing direct experience of the SE method in private sessions. Case consultation providers help SE class participants deepen their understanding of SE principles and methods in relation to their own practice modality, help them integrate Se effectively into their particular practice settings, and provide support for developing their individualized practice of SE. Assistants are an important part of the Somatic Experiencing learning support team. They provide support, containment, and feedback for students during practice sessions in class, help out with organizational matters such as setting up breakout rooms, monitoring times and helping prepare snacks, and fulfill faculty support tasks as requested by faculty members. Assistants are strongly encouraged to make a commitment to assist at all modules of the training year for which they will assist. Some faculty members may make this a prerequisite to being accepted to the assisting team for a given training. While we understand that those assisting in SE trainings for the first time may still be learning SE themselves, there are some skills that assistants are expected to have even at the outset of their assisting role. We expect assistants will, to the best of their ability: Develop their capacity for containment and self-regulation Be a cooperative team member Take in constructive feedback and direction Maintain appropriate professional boundaries, including confidentiality Support the faculty teaching function Have a working knowledge of the SE curriculum Assist in providing overall class containment by helping faculty, fellow assistants, participants and class coordinator Each faculty member has his/her own preferences for how assistants are to provide feedback to participants, support the faculty teaching function, etc. As one example of assistant guidelines, the guidelines used for the current advanced trainings are provided in this link. click here>> If the faculty member has not clearly articulated what is expected, we recommend assistants ask the faculty member to outline what is expected of assistants for that particular training. Applicants need to be pre-approved as assistants prior to their initial assisting assignment. It is up to the individual faculty members to make the final decision about which assistants will actually assist at a given training, but faculty must draw from the pool of pre-approved assistants. Faculty have the final say in who assists, not the local organizer. 13

14 Provider Guidelines The Guidelines in this section pertain to Session and Consult Providers. There are different requirements for each level and all requirements & applications to apply to provide sessions/consults can be found here: Assistant/Provider Downloads. Assistants, session providers and case consultation providers are an integral part of the overall training experience for SE students. Assistants provide direct learning support at the trainings themselves. Session providers enhance SE class participants learning of SE, as well as provide examples of how Se is incorporated into various practice modalities, by providing direct experience of the SE method in private sessions. Case consultation providers help SE class participants deepen their understanding of SE principles and methods in relation to their own practice modality, help them integrate Se effectively into their particular practice settings, and provide support for developing their individualized practice of SE. Personal Session Providers Experienced SE Practitioners who have integrated SE into their professional practice modalities contribute an important element of the learning experience for students by providing sessions for credit to class participants. Approved session providers may sometimes offer sessions during the course of a training module to participants in that module, or may provide sessions outside of the class environment to SE learners as they proceed through the SE training. The sessions provided for credit in the training are intended as a support for the students experiential learning process of SE, although it is understood that these sessions may also contribute to the learner s personal change process. Sessions provided in this context may differ from on-going therapy in that providers will not necessarily have a long-term therapeutic relationship with the participant. Since these for-credit sessions are an integral part of the students learning experience, it is expected that approved SE session providers will not only have significant practice experience in their profession, but will also have active professional practices in which they have already integrated the use of SE. It is also expected that approved session providers will stay current with the SE curriculum and vocabulary so they are fully prepared to support the learning experience of students currently enrolled in the program. The sessions provided in this context allow skilled professional practitioners to share knowledge and expertise with SE learners, and should not be viewed as a way to build the provider s practice. In addition to the more formal criteria for becoming an approved session provider, there are additional skills that session providers are expected to have. To the best of their ability, approved sessions providers will: Continue to refine their skills at integrating SE into their professional practice Maintain awareness of scope of practice issues for integrating SE into their practice modality Observe confidentiality and professional boundaries Further develop their capacity for containment and self-regulation Take in constructive feedback and direction Individual Case Consult Provider As an Individual Case Consultant, you are taking on a larger leadership and educational support role within the Somatic Experiencing training program. Individual case consultation is an opportunity for SE course participants to expand their learning in a more personalized setting. Participants may want to present and get feedback on cases they are struggling with, review SE concepts, or explore ideas they are generating from their integration of SE into their practice modality. This is not formal supervision as required in many psychological professions, but rather an opportunity for SE learners to benefit from the knowledge and expertise of other practitioners who have been using SE for an extended period of time within their own practices. Individual case consultants are expected to have a minimum of 5 years of experience in their SE practice, and it is recommended they have a minimum of 10 years of experience in their 14

15 professional practice. Since case consultants are helping students integrate their SE learning into various practice modalities, it is also recommended that case consultants be knowledgeable about scope of practice and ethics boundaries in their area of professional practice. It is important that case consultants stay current with the SE curriculum and vocabulary so they can best support students currently enrolled in the SE program. In addition to the more formal criteria for becoming an individual case consultation provider, there are additional skills that consultation providers are expected to have. To the best of their ability, consult providers will: Develop their ability to identify and highlight what the participant is doing right, as well as ways to share ideas about where the participant faces challenges Maintain awareness of scope of practice issues for integrating SE into various modalities Maintain confidentiality and appropriate professional boundaries Further develop their capacity for containment and self-regulation Take in constructive feedback and direction Group Case Consult Provider As a Group Case Consultant, you are taking on an expanded leadership and educational role within the SE community and are therefore expected to have a leadership and educational role in your professional community. Group case consultations will necessarily have a larger teaching component to them, so it is expected that group case consultants have related teaching and/or group consultation and leadership experience in a related field. Group case consultation provider status is not granted without the candidate demonstrating significant expertise in the use of SE in a professional practice context; candidates are expected to have a minimum of 7 years of experience in active SE practice. In addition to the more formal criteria for becoming a group case consultation provider, there are additional skills that consultation providers are expected to have. To the best of their ability, consult providers will: Develop their ability to assess and manage group dynamics Develop their ability to identify and highlight what the participant is doing right, as well as ways to share ideas about where the participant faces challenges Maintain confidentiality and appropriate professional boundaries Further develop their capacity for containment and self-regulation Take in constructive feedback and direction 15

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding Board of Studies critical conscience of the degree programme 28 april 2015 April 28 th 2015 Alles over de opleidingscommissie Everything about the

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Internationalisering internal audit

Internationalisering internal audit Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2007 thema: Internationalisering internal audit Something completely different: Auditing at Avery Dennison Internal audit bij Ahold: van politieman

Nadere informatie

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld Final Report Action 5 Support for European Cooperation in the youth field Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible in the youth field Version valid as of 1 st of January 2012 Part

Nadere informatie

E-coaching van docenten-in-opleiding in de opleidings- en schoolpraktijk

E-coaching van docenten-in-opleiding in de opleidings- en schoolpraktijk W O R K I N G P A P E R Frits Schulte E-coaching van docenten-in-opleiding in de opleidings- en schoolpraktijk Bevindingen uit de E-coaching pilots van het project E-didactiek van het Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl Consultition 2007 AMSTERDAM, Lydia Havermans Klinkt een baan als strategie consultant jou als muziek in de oren? Heb je eigenlijk niet zo n goed idee wat

Nadere informatie

Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants

Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls Een Impuls voor Plattelandsondernemers Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. version 4 Approved of by the University Council 16-June 2014 CHAPTER 1: GENERAL

Nadere informatie

MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002

MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002 MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002 OPERA-PG-COV002 Ewoud Verhoef 5 juli 2011 COVRA N.V. Inhoudopgave 1. Inleiding... 1 1.1. Achtergrond... 1 1.2. Doelstelling Meerjarenplan... 1 1.3. Totstandkoming Meerjarenplan...

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Product approval proces

Product approval proces Product approval proces Op zoek naar een nieuw evenwicht tussen risico's, rendement en het belang van de klant. Geactualiseerd - januari 2015 Product approval en review procedure 1 Inleiding Productaanbieders

Nadere informatie

AIOS-begeleidingsdocument

AIOS-begeleidingsdocument AIOS-begeleidingsdocument Tbv CAT-project / Bachelor scriptie 3e jaar Geneeskunde e-mail: cat-project@lumc.nl 1 Coördinatoren Dr Saskia Le Cessie Afdeling Medische Statistiek en Klinische Epidemiologie

Nadere informatie

Eindrapportage UvAnalytics

Eindrapportage UvAnalytics Penvoerende instelling: Universiteit van Amsterdam Partner instellingen: Datum: Oktober 2012 Auteurs: Sijo Dijkstra, Nynke Kruiderink, Alan Berg Inhoud 1. Korte Samenvatting... 2 2. Doelstelling en aanpak...

Nadere informatie

Tolken in het publiek domein

Tolken in het publiek domein Tolken in het publiek domein Amsterdam, april 2007 In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) Tolken in het publiek domein Over de vraag, aanbod en de bemiddeling van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie