ICT GEDRAGSCODE Versie 2.0, , Publiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT GEDRAGSCODE Versie 2.0, 14-07-2014, Publiek"

Transcriptie

1 GDF SUEZ Energie Nederland N.V. ICT GEDRAGSCODE Versie 2.0, , Publiek GDF SUEZ Energie Nederland N.V., Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle Handelsregister Zwolle BTW-nr. NL B01 - IBAN NL08 INGB BIC INGBNL2A

2 pagina: 2 van 8 ICT Gedragscode 1. Inleiding Inhoud ICT Gedragscode In deze ICT Gedragscode staat beschreven welke regels en afspraken binnen GDF SUEZ Energie Nederland Holding B.V. en de daaraan verbonden en in Nederland werkzame bedrijven (hierna te noemen GDF SUEZ) gelden voor het gebruik van middelen en gegevens op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). U kunt in deze gedragscode lezen op welke wijze u de ICT-middelen en gegevens opgeslagen op ICT middelen bij GDF SUEZ dient te hanteren en hoe GDF SUEZ het gebruik van ICT-middelen controleert. Wat zijn ICT-middelen en gegevens? Onder ICT-middelen wordt verstaan: Alle middelen die een rol vervullen in informatie- en communicatieprocessen. Het gaat hierbij onder meer om PC s, (mobiele) telefoons, printers, informatiedragers, kopieerapparatuur, scanners, faxapparatuur, modems, internettoegang, en programma s/computersoftware. Onder gegevens wordt verstaan: Alle GDF SUEZ-informatie die zich al dan niet tijdelijk bevindt op ICT-middelen van GDF SUEZ. Dit is alle informatie die u maakt, ontvangt, vermenigvuldigt, wijzigt en/of verstuurt door gebruik te maken van ICT-middelen. Goed gebruik van ICT-middelen noodzakelijk Deze ICT Gedragscode is er op gericht het gebruik van ICT veilig, snel, flexibel en betrouwbaar te houden. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk om met elkaar bepaalde gedragsregels af te spreken. Beheersbaarheid Goed gebruik van ICT-middelen is noodzakelijk uit het oogpunt van kostenbeheersing. Goed gebruik van de ICT-middelen leidt ertoe dat er minder inspanning geleverd moet worden om de ICT-middelen werkend te houden. De middelen worden dus beter beheersbaar. Ook wordt met goed gebruik van de ICT-middelen overmatig gebruik voorkomen, waardoor uitbreiding en vervanging van de ICT-middelen minder snel noodzakelijk is. Betrouwbaarheid Goed gebruik van de ICT-middelen is ook in uw eigen belang. Het leidt namelijk tot betere werking en hogere beschikbaarheid van de ICT-middelen. Bij goed gebruik van de ICT-middelen zult u minder vaak geconfronteerd worden met problemen en uitval. Veiligheid Goed gebruik van de ICT-middelen leidt tot minder risico s op beveiligingsgebied. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan aanvallen van buitenaf via het Internet. Voor wie? Deze gedragscode geldt voor iedereen die binnen GDF SUEZ activiteiten verricht. Hieronder worden naast medewerkers in vaste dienst dus ook stagiairs, ingehuurde krachten, medewerkers in tijdelijke dienst, etc. verstaan.

3 pagina: 3 van 8 2. Algemeen uitgangspunt: eigenlijk en oneigenlijk gebruik De GDF SUEZ ICT-middelen en gegevens mogen alleen gebruikt worden voor doeleinden, die positief bijdragen aan het verrichten van de overeengekomen arbeid. Elke andere vorm van gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan elke vorm van gebruik van ICT-middelen of gegevens waarvan de medewerker weet of behoort te weten dat het voor GDF SUEZ ontoelaatbaar is. Voorbeelden daarvan zijn: Veelvuldig privé-telefoongebruik. Het veelvuldig gebruiken van kopieerapparatuur voor privé-doeleinden. Het veelvuldig verzenden en ontvangen van privé-informatie per . Het veelvuldig via Internet bekijken of downloaden van informatie voor privé-gebruik. Het bekijken, downloaden, verzenden of ontvangen van pornografisch, erotisch, racistisch of discriminerend materiaal. Het veelvuldig gebruiken van PC en printer voor privé-doeleinden. Het verstrekken van privacy of bedrijfsgevoelige informatie vanuit informatiesystemen aan onbevoegden. De direct leidinggevende ziet toe op het oneigenlijke gebruik. Indien de direct leidinggevende oneigenlijk gebruik constateert, onderneemt hij/zij actie overeenkomstig de aard van het geconstateerde feit. Zie ook paragraaf Gedragsregels voor PC s en netwerk Om betrouwbaarheid van de PC s en het netwerk te kunnen garanderen, om uitval te voorkomen en beveiligingsrisico s te verminderen gelden de volgende regels voor het gebruik van PC s en het netwerk: U mag zelf geen programma s op een ICT-middel installeren. U mag zelf geen programma-bestanden (exe, com, dll of bat-bestanden) plaatsen op netwerkschijven. U mag geen programma s opstarten, die de afdeling ICT niet heeft goedgekeurd of aangeboden. U mag de instellingen van de PC niet wijzigen. U mag alleen gebruik maken van ICT-middelen met uw eigen toegangscodes (userid/password). Uw wachtwoord mag u niet aan anderen geven. Bij het verlaten van uw werkplek moet u de schermbeveiliging activeren, hiermee wordt anderen de mogelijkheid ontzegd om uw scherm te lezen en om onder uw naam te gaan werken. Indien u langer dan 15 minuten afwezig bent van uw eigen werkplek, wordt automatisch de schermbeveiliging in werking gesteld 1. U moet uw wachtwoorden minimaal 1 maal per twee maanden wijzigen, hiervan krijgt u elke 2 maanden een melding op uw beeldscherm. U dient een zogenaamd sterk wachtwoord te gebruiken met een combinatie van hoofdletters, kleine letters, leestekens en cijfers. Op GDF SUEZ-locaties mag u voor communicatie met externe partijen alleen gebruik maken van een modem die door de afdeling ICT beheerd wordt. Bij het afsluiten van uw werkdag dient u uw werkstation (desktop, laptop, etc.) volledig af te sluiten en uit te schakelen. Dit met het oogpunt op energiebesparing en veiligheid. Laptops moeten tijdens het werk worden vastgelegd met de speciale beveiligingskabels, dit om diefstal te ontmoedigen. De beveiligingskabels zijn verkrijgbaar bij de afdeling ICT. U dient uw gegevens zo veel als mogelijk op netwerkopslag te plaatsen (eigen of afdelingsshare) en zo min mogelijk op lokale middelen als de D-schijf of mobiele gegevensdragers zoals bijvoorbeeld USB-sticks of CDs. Mocht het toch noodzakelijk zijn om gegevens lokaal op te slaan, dan dient dit tijdelijk te zijn en dient u zelf zorg te dragen voor een regelmatige backup. U dient toegangsmiddelen zoals pasjes voor bankieren, (VPN-)tokens, etc. altijd gescheiden te bewaren van het bijbehorende ICT-middel (paslezer, laptop, etc.) om zodoende bij vermissing of diefstal de risico s beperkt te houden. 1 U kunt de schermbeveiliging handmatig in werking stellen door op een werkstation gelijktijdig de toetsen CTRL, ALT en DEL in te drukken en te kiezen voor Lock Computer. Dit kan ook rechtstreeks door gelijktijdig de windowstoets met de letter L in te drukken

4 pagina: 4 van 8 4. Gedragsregels voor Internet Internettoegang wordt gegeven na goedkeuring van de direct leidinggevende. U gebruikt Internet alleen voor zaken die, in het kader van het uitoefenen van uw functie, van belang zijn. U mag alleen functionele sites benaderen. Uw direct leidinggevende ziet hierop toe. De afdeling ICT maakt de toegang tot bepaalde sites, die niet werkgerelateerd kunnen zijn, zoveel mogelijk softwarematig onmogelijk. Om beveiligingsredenen is toegang tot Internet alleen toegestaan op de manier die de afdeling ICT aanbiedt. 5. Gedragsregels voor U mag de in- en externe faciliteiten gebruiken voor het uitwisselen van werkinhoudelijke informatie. Privé-gebruik van het GDF SUEZ of Electrabel adres dient voorkomen te worden in verband met het ongewenst verspreiden van dit adres en onnodige belasting van de GDF SUEZ systemen. Het is niet toegestaan om vertrouwelijke informatie te verspreiden naar ongeautoriseerde personen buiten de GDF SUEZ bedrijven en/of Electrabel Nederland Retail B.V.. Ongeautoriseerde personen in dit verband wil zeggen: personen die geen (zakelijke) relatie hebben met GDF SUEZ en ook niet anderszins bij GDF SUEZ betrokken zijn (bijvoorbeeld adviseurs en/of deskundigen). Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met uw direct leidinggevende. U maakt alleen gebruik van een mailinglist (een mailinglist is een soort abonnement waarbij men over een bepaald onderwerp automatisch allerlei berichten toegestuurd krijgt) als dit voor uw werk noodzakelijk is. U mag geen persoonlijke meningen ventileren via die het bedrijfsbelang van GDF SUEZ schaden, aangezien in uw adres de naam GDF SUEZ voorkomt. U mag geen bijlagen bij een versturen die groter zijn dan 10 MB. Om veiligheidsredenen worden bepaalde bijlagen zoals.exe,.dll,.com-bestanden e.d. afgevangen door het systeem. Deze s worden direct definitief verwijderd. Er is op navraag een specifiek adres beschikbaar om mails met dergelijke bijlagen te ontvangen. U mag geen virussen verspreiden. Als u een virus ontdekt dient u direct contact opnemen met de helpdesk van de afdeling ICT. Zij toetsen en verspreiden indien nodig een melding. U verstuurt zelf geen meldingen over virussen. U mag geen bijlagen/attachments of programma s uitpakken of installeren, zoals onder meer spelletjes, screen-savers en software zonder toestemming van de afdeling ICT. Stuur berichten niet naar meer geadresseerden dan noodzakelijk, om overbelasting van het netwerk te voorkomen. Verwacht geen reactie van iemand naar wie u een kopie (cc) stuurt. Indien u een bericht naar alle GDF SUEZ collega s wilt sturen, dan kan dit via diverse secretariaten. U maakt geen gebruik van de optie blind-copy (= een kopiegeadresseerde, die door de hoofdgeadresseerde niet gezien wordt), aangezien dit kan leiden tot verwarring. De geadresseerde weet dan niet wie het bericht ontvangen heeft en weet dus niet wie allemaal bekend is met de inhoud van het bericht.

5 pagina: 5 van 8 6. Controle, registratie en rapportage van gebruik van ICT-middelen De taakverdeling ten aanzien van toezicht op het gebruik van ICT-middelen is als volgt: De Directie bepaalt wat wel en niet toegestaan is. De direct leidinggevende houdt het toezicht op zijn of haar medewerkers, voert controles op de afspraken in dit document uit en neemt (indien nodig) maatregelen. De Directie treft voorzieningen voor de positie en integriteit van de systeembeheerder en/of de afdeling ICT en de controle daarop. De afdeling ICT voorziet de direct leidinggevende van hulpmiddelen voor het uitoefenen van het toezicht. Op aanvraag rapporteert de afdeling ICT over het gebruik van ICT-middelen aan de Directie en de direct leidinggevende. Hierbij worden de Wet op Bescherming Persoonsgegevens en de op basis van die wet uitgevaardigde regelgeving van het College Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Het gebruik van de ICT-middelen wordt continu geregistreerd door de afdeling ICT. Het doel hiervan is om de beschikbaarheid en de adequate werking van de ICT-middelen in de gaten te houden, de stabiliteit van het netwerk te waarborgen en oneigenlijke gebruik van ICT-middelen op te sporen. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen controle op verantwoord - en internetgebruik en bescherming van de privacy van werknemers op de werkplek. Structurele registratie en rapportage van globale gegevens over gebruik van de ICT-middelen, zoals bijvoorbeeld hoeveelheid gebruik, bezochte websites, vindt enkel plaats op het niveau van afdeling of locatie (dus niet op medewerkersniveau). Het management van het betreffende organisatieonderdeel ontvangt deze rapportage van de afdeling ICT. Controle beperkt zich in principe tot verkeersgegevens van het gebruik van en het internet. Alleen bij zwaarwegende redenen vindt er controle op de inhoud plaats. Persoonsgegevens gerelateerd aan - en internetgebruik worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een maximum van 6 maanden. Controle en rapportage van gebruik van Voor betekent dit dat de afdeling ICT registreert wie van gebruik maakt, hoeveel een ieder gebruik maakt van en naar wie de gebruikers berichten versturen. De afdeling ICT bekijkt de berichten dus in principe niet inhoudelijk. Controle en rapportage van gebruik van Internet Voor Internet betekent dit dat de afdeling ICT registreert wie gebruik maakt van de Internettoegang, hoeveel men er gebruik van maakt en welke sites men bezoekt. Controle en rapportage vindt in beginsel plaats op het niveau van getotaliseerde gegevens (per afdeling) die niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Registratie en rapportage van telefonie Voor telefonie betekent dit dat de afdeling ICT registreert wie, wanneer, hoe lang en waar naar toe belt. Rapportage vindt in beginsel alleen weer plaats op afdelingsniveau en betreft getotaliseerde, niet tot een individuele persoon herleidbare gegevens. Registratie en rapportage van bestanden en applicaties Voor bestanden en applicaties op PC s en op netwerkschijven betekent dit dat de afdeling ICT kijkt hoeveel bestanden er staan en welke naam en extensie deze bestanden hebben. De afdeling ICT bekijkt in beginsel de inhoud van de bestanden niet.

6 pagina: 6 van 8 Controle en rapportage op individueel niveau Ingeval van zwaarwegende vermoedens van oneigenlijk gebruik kan de afdeling ICT na toestemming van de direct leidinggevende en de betrokken HR adviseur een registratie op individueel niveau en/of een inhoudelijke toetsing plaatsvinden. Dit vindt slechts plaats gedurende een vastgestelde (korte) periode. Indien en voor zover een onderzoek wordt gestart op basis van zwaarwegende vermoedens van oneigenlijk gebruik in de zin van deze ICT gedragscode, wordt het directielid waaronder de afdeling van betrokkene valt, geïnformeerd. Deze informatie zal door het directielid vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer betrokkene een directielid betreft, zal de voorzitter van de Directie worden geïnformeerd. De direct leidinggevende stelt eventueel misbruik vast en bepaalt de eventuele acties conform de geldende CAO-regels. Maatregelen na zwaarwegende vermoedens van oneigenlijk gebruik in de zin van deze ICT gedragscode worden niet eerder vastgesteld, dan nadat betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich mondeling of schriftelijk te verantwoorden ten overstaan van de werkgever of ten overstaan van een door de werkgever aangewezen vertegenwoordiger. Werknemers ten aanzien van wie geconstateerd is dat zij zich niet aan deze ICT-gedragscode houden, worden zo spoedig mogelijk door de direct leidinggevende op hun gedrag aangesproken. berichten van OR-leden voor zover in de hoedanigheid van hun functies als OR-lid zijn in beginsel uitgesloten van registratie op individueel niveau zonder goedkeuring van de voorzitter van de Directie en de voorzitter van de OR (m.b.t. de voorzitter van de OR is goedkeuring van de voorzitter van de Directie en de voorzitter van de Raad van Commissarissen nodig). Dit geldt niet voor controle op de veiligheid van het berichtenverkeer. 7. Toegang tot uw bestanden in nood of tijdens uw afwezigheid U mag uw wachtwoorden niet bekend maken aan Collega s, Externen of Derden. Daarmee kan het echter voorkomen dat in geval van nood en bij afwezigheid van de eigenaar bepaalde documenten niet bereikbaar zijn. In dergelijke gevallen is het aan de direct leidinggevende van de eigenaar toegestaan om door de afdeling ICT het wachtwoord van de betreffende medewerker te laten resetten. Op deze manier kan de direct leidinggevende de inhoud van bestanden en berichten inzien. De direct leidinggevende dient dit echter in principe vooraf met betrokkene overlegd te hebben en betrokkene dient hier toestemming voor gegeven te hebben. Slechts indien betrokkene niet binnen een redelijke termijn bereikt kan worden èn inzage kan naar redelijkheid niet langer wachten, kan de direct leidinggevende in samenspraak met de betrokken HR adviseur inzage krijgen. Indien de afwezigheid voorzien is, kunt u via de Helpdesk van de afdeling ICT voorzieningen laten treffen waarmee de noodzakelijke toegang verkregen kan worden, zonder het afgeven van het userid en password. 8. Mobiele ICT-middelen Ter beschikking stelling mobiele ICT-middelen Werkgever kan werknemer bepaalde mobiele ICT middelen (bijvoorbeeld: een laptop, telefoon, memory stick, printer etc) en eventueel toebehoren (randapparatuur, tas, kabels etc) ter beschikking stellen. De ICT middelen worden alleen verstrekt voor zakelijke doeleinden. Aan de ter beschikking stelling van ICT middelen op enig moment kunnen geen arbeidsvoorwaardelijke rechten worden ontleend. Aanvraag en bestelling De leidinggevende van werknemer beslist of er voldoende redenen zijn tot het ter beschikking stellen ICT middelen. In voorkomend geval dient de leidinggevende uitdrukkelijk akkoord te gaan met de bestelling bij de afdeling ICT. ICT middelen worden geleverd volgens door werkgever bepaalde standaard uitvoering en inrichting die ten tijde van de bestelling gelden. In alle gevallen van ter beschikking stelling van hardware, tenzij uitdrukkelijk uitgezonderd, worden ICT middelen aangeschaft door en voor rekening van de werkgever en blijven zij diens eigendom. Het kan ook voorkomen dat een eerder door een andere werknemer gebruikt en door deze geretourneerd ICT middel aan de werknemer wordt verstrekt; in dat geval geldt hetgeen bepaald is in deze regeling evengoed.

7 pagina: 7 van 8 Voor het (uitzonderlijke) geval dat ICT middelen zelf worden aangeschaft door de werknemer kan mits voorafgaand goedgekeurd door de direct leidinggevende een vergoeding hiervoor worden verstrekt. In dat laatste geval wordt het betreffende ICT middel eigendom van werkgever. Registratie en uitgifte ICT-middelen Bij uitgifte van ICT-middelen registreert de afdeling ICT deze uitgifte (waaronder merk/type, serienummer en additionele kenmerken) en laat de medewerker hier een uitgifteformulier voor tekenen. Deze formulieren worden gearchiveerd. Door de uitgifte te tekenen gaat de medewerker akkoord met de voorwaarden die gelden voor het in bruikleen krijgen van ICT-middelen. Duur en beëindiging De ICT middelen worden ter beschikking gesteld zolang naar het oordeel van werkgever het gebruik hiervan zakelijk vereist is. Bij functiewijziging beoordeelt werkgever of daarvan in de nieuwe functie sprake is. Is op enig moment naar het oordeel van de werkgever een of meerdere ICT middelen niet meer vereist voor een goede invulling van de functie van de werknemer, of als de werknemer al dan niet tijdelijk van diens taak is ontheven of (langdurig) met ziekteverlof is, zal werknemer op eerste verzoek van werkgever, de (het) ICT middel(en) in ordentelijke staat retourneren aan werkgever. Bij beëindiging van het dienstverband of bij wijziging van functie waarvoor deze regeling niet geldt, vervalt het beschikbaar stellen van het ICT middel. De leidinggevende geeft bij beëindiging van het dienstverband deze mutatie door aan de afdeling ICT en zorgt er voor dat de in bruikleen verstrekte ICT middelen worden ingenomen. In alle gevallen waarin inname van het ICT middel gerechtvaardigd is, dient het ICT middel in ordentelijk staat te worden geretourneerd. Indien het ICT middel niet, niet tijdig en/of niet in behoorlijke staat wordt ingeleverd, is werknemer aansprakelijk voor de schade die werkgever hierdoor mocht lijden. Diefstal, vermissing en/of schade Mobiele ICT-middelen zijn gevoeliger voor diefstal en beschadiging. Indien u beschikt over mobiele ICTmiddelen dient u zich aan de volgende regels te houden: u mag mobiele ICT-middelen niet onbeheerd achterlaten. Laptops dienen met een veiligheidskabel aan een bureau o.i.d. vastgemaakt te worden (bij verlies van de sleutel dient u contact op te nemen met de afdeling ICT); u mag mobiele ICT-middelen niet onbeheerd in een auto achterlaten. Ook tijdens vervoer adviseren wij mobiele ICT-middelen niet in het zicht te plaatsen en indien mogelijk vast te leggen met een kabelslot of riem. Laptops dienen in een deugdelijke tas vervoerd te worden; u dient diefstal, vermissing of beschadiging van mobiele ICT-middelen binnen 24 uur aan de afdeling ICT en uw direct leidinggevende door te geven. U dient bij diefstal of vermissing uiterlijk binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en een kopie van die aangifte in te leveren bij de afdeling ICT; U dient al datgene te doen of na te laten om eventuele gevolgschade van de diefstal of vermissing te voorkomen (bijvoorbeeld het stopzetten van een abonnement bij de provider). Voor zover de afdeling ICT acties in dat kader uitvoert geeft de werknemer hieraan volledige medewerking. Bij diefstal, vermissing en/of schade, ontstaan door aantoonbaar nalatig gedrag of opzet van de werknemer, kunnen de kosten die (in-)direct daarvan het gevolg zijn op werknemer worden verhaald, onverminderd het recht van werkgever om de werknemer een disciplinaire straf op te leggen, indien het geval daartoe aanleiding geeft. In elk geval van vermissing en/of diefstal, en voor zover vervanging door leidinggevende noodzakelijk wordt geacht, komt voor vervanging allereerst in aanmerking die ICT middelen die gebruikt zijn en eerder geretourneerd door een andere werknemer. 9. Onderhoud en/of reparaties Technische reparaties dienen uitsluitend te geschieden in of na opdracht van de afdeling ICT. Ten aanzien van mobiele ICT middelen geldt specifiek dat deze op eerste verzoek van de afdeling ICT voor hard- of softwarematig onderhoud, zolang dat redelijkerwijs nodig is, bij deze afdeling wordt ingeleverd. Van de gebruikers van mobiele ICT middelen wordt verwacht dat hij/zij het primaire onderhoud, zoals het schoonhouden/reinigen van de apparatuur zelf ter hand nemen.

8 pagina: 8 van Klachtenprocedure Indien de werknemer meent benadeeld te zijn in zijn rechten op grond van deze gedragscode, kan hij zich richten tot de Directie met een afschrift aan de OR. De Directie stelt vervolgens een Beroepscommissie in. De beroepscommissie bestaat uit de HR-adviseur van het betreffende bedrijfsonderdeel (in de rol van voorzitter), een lid van de Ondernemingsraad, de privacyfunctionaris en een vertrouwenspersoon. De Beroepscommissie vormt zich binnen 4 weken na ontvangst van de klacht een oordeel over de gegrondheid van de klacht en deelt dit schriftelijk mee aan de werknemer. De werknemer en een vertegenwoordiger van de onderneming hebben het recht om hun zienswijze mondeling dan wel schriftelijk toe te lichten. Het oordeel van de Beroepscommissie is een bindende uitspraak. De Beroepscommissie kan alleen bindende uitspraken doen met betrekking tot de naleving van de gedragscode en de zorgvuldigheid van het onderzoek. 11. Slotbepaling Deze gedragscode is tot stand gekomen in overleg met en met instemming van de Ondernemingsraad. En treedt in werking vanaf de datum van het directiebesluit waarbij deze regeling is goedgekeurd en vastgesteld. Deze gedragscode laat elke uit Wet, Collectieve ArbeidsOvereenkomst of andere geldende regeling voortvloeiende bevoegdheid of voorziening door de ondernemingsraad onaangetast. GDF SUEZ Energie Nederland N.V. en de Ondernemingsraad van GDF SUEZ Energie Nederland kunnen deze gedragscode in onderling overleg wijzigen of aanpassen. Deze wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en voorafgaand aan de invoering aan de medewerkers bekend gemaakt. Deze regeling wordt periodiek geëvalueerd door GDF SUEZ en de Ondernemingsraad. Ten behoeven van deze evaluatie zal eveneens periodiek worden gerapporteerd aan de Directie en Ondernemingsraad. In deze rapportage worden de geconstateerde afwijkingen van de gedragcode gemeld.

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

BRUIKLEENOVEREENKOMST / GEBRUIKSVOORWAARDEN ICT APPARATUUR

BRUIKLEENOVEREENKOMST / GEBRUIKSVOORWAARDEN ICT APPARATUUR BRUIKLEENOVEREENKOMST / GEBRUIKSVOORWAARDEN ICT APPARATUUR De Hogeschool van Amsterdam in deze vertegenwoordigd door Naam : verder te noemen de werkgever en Naam : Personeelsnummer : HvA-ID : Organisatie-eenheid

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik Graaf Engelbrecht 1 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers 1. Definitie 2. Algemene uitgangspunten 3. Computer-, telefoon-, e-mail- en internetgebruik

Nadere informatie

Kwaliteitscholen: Communicatie en Marketingbureau C&T, handelend onder de naam Kwaliteitscholen.

Kwaliteitscholen: Communicatie en Marketingbureau C&T, handelend onder de naam Kwaliteitscholen. Interne gedragscode e-mail en internetgebruik Algemeen Kwaliteitscholen stelt haar medewerkers ICT-middelen en voorzieningen ter beschikking, zoals computers met software, internettoegang en e-mail. Het

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei 2004 1 van 10 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers

Nadere informatie

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College Leeuwarden, 19 januari 2016 ICT Gebruiksreglement Nordwin College Belangrijk: Lees de voorwaarden in dit ICT gebruiksreglement aandachtig door. Nordwin College is alleen bereid u toegang tot haar ICT-

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen GEDRAGS- CODE Gebruik van elektronische communicatiemiddelen 2 3 Gedragscode voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen Inhoud 1. Doel van de regeling 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsregels

Nadere informatie

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Woord vooraf Het Jan Tinbergen College stelt haar medewerkers, afhankelijk van de door hen uitgeoefende functies, en leerlingen

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

Gedragscode internet en

Gedragscode internet en Gedragscode internet en e-mail Inleiding Deze gedragscode bevat informatie over de wijze waarop: men in het ziekenhuis omgaat met internet en e-mail; het ziekenhuis omgaat met het registreren, verzamelen

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Regenboog

Vrije Basisschool de Regenboog + Vrije Basisschool de Regenboog Binnen onze school komen steeds meer computers, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten wordt het werken met de computer steeds belangrijker, hierdoor

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Voorwoord. Menterwolde

Voorwoord. Menterwolde Voorwoord Met instemming van de Ondernemingsraad heeft het college op 16 mei 2006 de 'Regeling mobiele telefoon' definitief vastgesteld. Deze Regeling geldt voor alle ambtenaren in dienst van de gemeente.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Privacyreglement en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op:

Privacyreglement  en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op: Privacyreglement e-mail en internetgebruik Gedeputeerde Staten: Gelet op: - het feit dat de provincie Noord-Holland aan degenen die bij haar organisatie werkzaam zijn e-mail- en internetfaciliteiten ter

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

BYOD-Beleid [Naam organisatie]

BYOD-Beleid [Naam organisatie] BYOD-Beleid [Naam organisatie] De werknemer mag gebruik maken van een persoonlijk mobiel apparaat zoals een telefoon, tablet of notebook voor zakelijke doeleinden ten behoeve van [naam organisatie], voor

Nadere informatie

Regeling communicatiemiddelen

Regeling communicatiemiddelen Regeling communicatiemiddelen (mobiele) telefoons, PDA s, faxapparaten, printers, kopieerapparaten en e-mail- en/of internetfaciliteiten Nummer: 09.0000953 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 11 juni

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld.

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld. BIJLAGE V Internet-, email- en telefoongebruik Artikel 1 De regeling bevat afspraken over de wijze van gebruik van internet, e-mail en telefoon welke door Oasen aan haar werknemers ter beschikking zijn

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Studenten. Universiteit Twente

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Studenten. Universiteit Twente Gedragscode ICT- en Internetgebruik Studenten Universiteit Twente 2011 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 3 Woord vooraf Pagina 4 1. Definities Pagina 6 2. Reikwijdte 3. ICT- en Internetgebruik algemeen Pagina 7 4.

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

1 Neem gekozen mogelijkheid op. Vereniging van Oud-medewerkers Rijkswaterstaat

1 Neem gekozen mogelijkheid op. Vereniging van Oud-medewerkers Rijkswaterstaat Dienstverleningsovereenkomst vrijwilligerswerk tussen Rijkswaterstaat, verder te noemen RWS en het lid van de Vereniging van Oud-medewerkers Rijkswaterstaat, verder te noemen. Opdrachtgever namens RWS

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte Deze regeling is van toepassing op de controle van het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen door medewerkers van DNB.

Artikel 2 Reikwijdte Deze regeling is van toepassing op de controle van het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen door medewerkers van DNB. DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling privacy bij controle gebruik digitale bedrijfsmiddelen Interne regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 12 december 2007 houdende regels voor de controle op het gebruik

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden: De ondernemer

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 CVDR Officiële uitgave van Metropoolregio Eindhoven. Nr. CVDR425614_1 28 juni 2017 Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, besluit;

Nadere informatie

Gemeentelijke gedragscode gebruik en Internet

Gemeentelijke gedragscode gebruik  en Internet Gemeentelijke gedragscode gebruik E-mail en Internet 1. Inleiding. Deze gedragscode is opgezet om het gebruik van de voorzieningen e-mail en internet te reguleren. Deze code is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum]

Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum] REGELING MELDEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum] Regeling melden vermoeden

Nadere informatie

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6 Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden Pagina 1 van 6 1. Algemeen Deze Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden, die door de Raad van Bestuur is goedgekeurd, biedt iedere Heijmans medewerker

Nadere informatie

Gedragsregels. ICT-voorzieningen

Gedragsregels. ICT-voorzieningen Gedragsregels ICT-voorzieningen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Jac. P. Thijsse College 1. Algemeen De onderstaande regels zijn geldig voor iedereen die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van

Nadere informatie

Gedragscode computer- en netwerkgebruik

Gedragscode computer- en netwerkgebruik Informatiemanagement Bezoekadres Marten Meesweg 50 3068 AV Rotterdam www.zadkine.nl Auteurs: Lela Draskovic Rien Kinnegin Ellen Slachter Documentcode/versie 1.0 Status Vastgesteld door DT na positief advies

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Universiteit Twente

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Universiteit Twente Gedragscode ICT- en Internetgebruik Universiteit Twente 2009 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Woord vooraf Pagina 5 1. Definities Pagina 7 2. Reikwijdte 3. ICT- en Internetgebruik algemeen Pagina 8 4. Back-ups

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Toegangsmiddelen zijn bijvoorbeeld toegangspassen, sleutels, toegangscodes, wachtwoorden, gebruikerscodes,

Toegangsmiddelen zijn bijvoorbeeld toegangspassen, sleutels, toegangscodes, wachtwoorden, gebruikerscodes, TOELICHTING BIJ INTEGRITEITS- EN GEHEIMHOUDINGSVERKLARING 1. Geheimhouding Vertrouwelijke informatie op schrift is te herkennen doordat er vertrouwelijk op staat. Ook stempels of aantekeningen als geheim

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML Gedragscode ICT Notitie: Gedragscode ICT - Stichting Onderwijs Midden-Limburg Steller, datum: C.B. Hoefnagel, voorzitter College van Bestuur, 30-6-2014 Status, datum: Ingestemd door de GMR, juni 2014 1.

Nadere informatie

Voorwaarden dienst mobiele telefonie en/of apparatuur (ICT-MOB-04)

Voorwaarden dienst mobiele telefonie en/of apparatuur (ICT-MOB-04) Voorwaarden dienst mobiele telefonie en/of (ICT-MOB-04) Document: ICT-MOB-04 Voorwaarden dienst mobiele telefonie en data, en/of Versie: 2.4 Datum: 21 Juni 2016 Eigenaar: Dienst Informatievoorziening &

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

12-5-2011 CAO Artikel 4.9. 4.9. Muziekinstrumenten

12-5-2011 CAO Artikel 4.9. 4.9. Muziekinstrumenten 12-5-2011 CAO Artikel 4.9. 4.9. Muziekinstrumenten a. De musicus is verplicht door de in dienst van de werkgever te bespelen en hen in eigendom toebehorende instrumenten van goede kwaliteit te doen zijn

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Internet- en gebruik

Internet- en  gebruik Internet- en e-mailgebruik Datum opmaak : 1 december 2008 Datum inwerkingtreding : 15 mei 2009 Procedurenummer : 08-002 Het Reynaertcollege gevestigd te Hulst Gelet op Artikel 125ter Ambtenarenwet/ artikel

Nadere informatie

1 Neem gekozen mogelijkheid op. 2 De vergoeding wordt bepaald aan de hand van de tariefbandbreedte en in onderling overleg vastgesteld.

1 Neem gekozen mogelijkheid op. 2 De vergoeding wordt bepaald aan de hand van de tariefbandbreedte en in onderling overleg vastgesteld. Dienstverleningsovereenkomst betaald werk tussen Rijkswaterstaat, verder te noemen RWS en het lid van de Vereniging van Oud-medewerkers Rijkswaterstaat, verder te noemen Opdrachtgever RWS Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, Overwegende dat het wenselijk is een regeling vast te stellen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting Standvast Wonen Klokkenluidersregeling Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 18 september 2014 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen d.d. 26 september 2014 Henri van Hees Controller d.d.

Nadere informatie

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling)

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) GGNet Gelet op het belang dat GGNet hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid,

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente

Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/12/1107/khv Datum: 13 december 2012 Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente Vanuit hun functie hebben ICT-functionarissen vaak verregaande

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Bijlage 4. Aanvraag procedure tot KLIVA netwerk

Bijlage 4. Aanvraag procedure tot KLIVA netwerk Bijlage 4 Aanvraag procedure tot KLIVA netwerk INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 Procedure... 2 2 Formulier 1, Gedragscode toegang door externen tot het KLIVIA netwerk van AAS... 3 3 Formulier 2, Aanvraagformulier

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PROMEN

KLACHTENREGELING PROMEN KLACHTENREGELING PROMEN Klachtenregeling, van toepassing zijnde op klachten over de behandeling door Promen Holding B.V. van haar Cliënten. Artikel 1 Definities Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt,

Nadere informatie

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld.

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld. Gedragscode internet en e-mailgebruik Het bestuur van CSG Het Noordik Gelet op - Artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek - De Wet Bescherming Persoonsgegevens - Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding/beleidslijn Trifolium verwacht dat haar medewerkers zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en afspraken zullen houden.

Nadere informatie

Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand en voor het onderzoek ernaar

Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand en voor het onderzoek ernaar Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand en voor het onderzoek ernaar Strabrecht College, Geldrop Inleiding Een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van: - een schending

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

COMMUNICATIE- MIDDELEN

COMMUNICATIE- MIDDELEN Reglement voor het gebruik van COMMUNICATIE- MIDDELEN op het Fioretti College Vastgesteld in de directievergadering d.d. 07-02-2011 Ter kennisname aangeboden aan de medezeggenschapsraad d.d. 23-03-2011

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet)

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet) REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet) 1. Werkingssfeer van dit Reglement 1.1 Dit Reglement is van toepassing op een ieder die gebruik maakt van de informatie technologie

Nadere informatie

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen.

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen. Preambule Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van Deloitte Holding B.V. (hierna: het Bestuur ) en geldt voor Deloitte Holding B.V. en al haar (directe of indirecte) volledige dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Privacyreglement. van. DoorWerk

Privacyreglement. van. DoorWerk Privacyreglement van DoorWerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 01-01-2010 Dit privacyreglement dient als basis voor het vastleggen door het reïntegratiebedrijf hoe het omgaat met de privacy en de

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO Reglement cameratoezicht CITAVERDE College en SWGO Instemming OR verkregen d.d. 14-03-2017 volgens artikel 27, lid 1, k WOR Instemming DR verkregen d.d. 06-03-2017 volgens artikel 8a.2.2, lid 3, k WEB

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling)

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) Regeling: Klokkenluidersregeling Datum: 24-05-2016 Kenmerk: BGTN7386 Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) De gemeenschappelijke regeling WOZL en de

Nadere informatie

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V.

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND (KLOKKENLUIDERSREGELING) ACCELL GROUP N.V. REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V. Deze regeling is vastgesteld door de raad van bestuur van Accell Group N.V. op 20 februari 2017

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER Deel 1 Internet en e-mail 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS Esprit Vastgesteld d.d. 11 juni 2002 GEBRUIKERSREGLEMENT ICT SCHOLIEREN De Esprit scholengroep stelt aan haar scholieren ICT-voorzieningen (ICT: Informatie-

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Klachtenreglement De Landelijke Expertisebalie BV

Klachtenreglement De Landelijke Expertisebalie BV blad 1 Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen Klachtenreglement De Landelijke Expertisebalie BV Het klachtenreglement geeft de klager een middel iets te ondernemen tegen de bejegening, doen of nalaten

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

Integriteits- en gedragscode ICT-functionarissen UM

Integriteits- en gedragscode ICT-functionarissen UM Integriteits- en gedragscode Datum 1 ste versie Registratie nummer Auteur 20 oktober 2004 ICTS/IS-2006- Bart van den 00124 Heuvel, ICTS STATUS: Definitieve Werkinstructie Wijzigingsbeheer Central Information

Nadere informatie