ICT GEDRAGSCODE Versie 2.0, , Publiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT GEDRAGSCODE Versie 2.0, 14-07-2014, Publiek"

Transcriptie

1 GDF SUEZ Energie Nederland N.V. ICT GEDRAGSCODE Versie 2.0, , Publiek GDF SUEZ Energie Nederland N.V., Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle Handelsregister Zwolle BTW-nr. NL B01 - IBAN NL08 INGB BIC INGBNL2A

2 pagina: 2 van 8 ICT Gedragscode 1. Inleiding Inhoud ICT Gedragscode In deze ICT Gedragscode staat beschreven welke regels en afspraken binnen GDF SUEZ Energie Nederland Holding B.V. en de daaraan verbonden en in Nederland werkzame bedrijven (hierna te noemen GDF SUEZ) gelden voor het gebruik van middelen en gegevens op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). U kunt in deze gedragscode lezen op welke wijze u de ICT-middelen en gegevens opgeslagen op ICT middelen bij GDF SUEZ dient te hanteren en hoe GDF SUEZ het gebruik van ICT-middelen controleert. Wat zijn ICT-middelen en gegevens? Onder ICT-middelen wordt verstaan: Alle middelen die een rol vervullen in informatie- en communicatieprocessen. Het gaat hierbij onder meer om PC s, (mobiele) telefoons, printers, informatiedragers, kopieerapparatuur, scanners, faxapparatuur, modems, internettoegang, en programma s/computersoftware. Onder gegevens wordt verstaan: Alle GDF SUEZ-informatie die zich al dan niet tijdelijk bevindt op ICT-middelen van GDF SUEZ. Dit is alle informatie die u maakt, ontvangt, vermenigvuldigt, wijzigt en/of verstuurt door gebruik te maken van ICT-middelen. Goed gebruik van ICT-middelen noodzakelijk Deze ICT Gedragscode is er op gericht het gebruik van ICT veilig, snel, flexibel en betrouwbaar te houden. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk om met elkaar bepaalde gedragsregels af te spreken. Beheersbaarheid Goed gebruik van ICT-middelen is noodzakelijk uit het oogpunt van kostenbeheersing. Goed gebruik van de ICT-middelen leidt ertoe dat er minder inspanning geleverd moet worden om de ICT-middelen werkend te houden. De middelen worden dus beter beheersbaar. Ook wordt met goed gebruik van de ICT-middelen overmatig gebruik voorkomen, waardoor uitbreiding en vervanging van de ICT-middelen minder snel noodzakelijk is. Betrouwbaarheid Goed gebruik van de ICT-middelen is ook in uw eigen belang. Het leidt namelijk tot betere werking en hogere beschikbaarheid van de ICT-middelen. Bij goed gebruik van de ICT-middelen zult u minder vaak geconfronteerd worden met problemen en uitval. Veiligheid Goed gebruik van de ICT-middelen leidt tot minder risico s op beveiligingsgebied. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan aanvallen van buitenaf via het Internet. Voor wie? Deze gedragscode geldt voor iedereen die binnen GDF SUEZ activiteiten verricht. Hieronder worden naast medewerkers in vaste dienst dus ook stagiairs, ingehuurde krachten, medewerkers in tijdelijke dienst, etc. verstaan.

3 pagina: 3 van 8 2. Algemeen uitgangspunt: eigenlijk en oneigenlijk gebruik De GDF SUEZ ICT-middelen en gegevens mogen alleen gebruikt worden voor doeleinden, die positief bijdragen aan het verrichten van de overeengekomen arbeid. Elke andere vorm van gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan elke vorm van gebruik van ICT-middelen of gegevens waarvan de medewerker weet of behoort te weten dat het voor GDF SUEZ ontoelaatbaar is. Voorbeelden daarvan zijn: Veelvuldig privé-telefoongebruik. Het veelvuldig gebruiken van kopieerapparatuur voor privé-doeleinden. Het veelvuldig verzenden en ontvangen van privé-informatie per . Het veelvuldig via Internet bekijken of downloaden van informatie voor privé-gebruik. Het bekijken, downloaden, verzenden of ontvangen van pornografisch, erotisch, racistisch of discriminerend materiaal. Het veelvuldig gebruiken van PC en printer voor privé-doeleinden. Het verstrekken van privacy of bedrijfsgevoelige informatie vanuit informatiesystemen aan onbevoegden. De direct leidinggevende ziet toe op het oneigenlijke gebruik. Indien de direct leidinggevende oneigenlijk gebruik constateert, onderneemt hij/zij actie overeenkomstig de aard van het geconstateerde feit. Zie ook paragraaf Gedragsregels voor PC s en netwerk Om betrouwbaarheid van de PC s en het netwerk te kunnen garanderen, om uitval te voorkomen en beveiligingsrisico s te verminderen gelden de volgende regels voor het gebruik van PC s en het netwerk: U mag zelf geen programma s op een ICT-middel installeren. U mag zelf geen programma-bestanden (exe, com, dll of bat-bestanden) plaatsen op netwerkschijven. U mag geen programma s opstarten, die de afdeling ICT niet heeft goedgekeurd of aangeboden. U mag de instellingen van de PC niet wijzigen. U mag alleen gebruik maken van ICT-middelen met uw eigen toegangscodes (userid/password). Uw wachtwoord mag u niet aan anderen geven. Bij het verlaten van uw werkplek moet u de schermbeveiliging activeren, hiermee wordt anderen de mogelijkheid ontzegd om uw scherm te lezen en om onder uw naam te gaan werken. Indien u langer dan 15 minuten afwezig bent van uw eigen werkplek, wordt automatisch de schermbeveiliging in werking gesteld 1. U moet uw wachtwoorden minimaal 1 maal per twee maanden wijzigen, hiervan krijgt u elke 2 maanden een melding op uw beeldscherm. U dient een zogenaamd sterk wachtwoord te gebruiken met een combinatie van hoofdletters, kleine letters, leestekens en cijfers. Op GDF SUEZ-locaties mag u voor communicatie met externe partijen alleen gebruik maken van een modem die door de afdeling ICT beheerd wordt. Bij het afsluiten van uw werkdag dient u uw werkstation (desktop, laptop, etc.) volledig af te sluiten en uit te schakelen. Dit met het oogpunt op energiebesparing en veiligheid. Laptops moeten tijdens het werk worden vastgelegd met de speciale beveiligingskabels, dit om diefstal te ontmoedigen. De beveiligingskabels zijn verkrijgbaar bij de afdeling ICT. U dient uw gegevens zo veel als mogelijk op netwerkopslag te plaatsen (eigen of afdelingsshare) en zo min mogelijk op lokale middelen als de D-schijf of mobiele gegevensdragers zoals bijvoorbeeld USB-sticks of CDs. Mocht het toch noodzakelijk zijn om gegevens lokaal op te slaan, dan dient dit tijdelijk te zijn en dient u zelf zorg te dragen voor een regelmatige backup. U dient toegangsmiddelen zoals pasjes voor bankieren, (VPN-)tokens, etc. altijd gescheiden te bewaren van het bijbehorende ICT-middel (paslezer, laptop, etc.) om zodoende bij vermissing of diefstal de risico s beperkt te houden. 1 U kunt de schermbeveiliging handmatig in werking stellen door op een werkstation gelijktijdig de toetsen CTRL, ALT en DEL in te drukken en te kiezen voor Lock Computer. Dit kan ook rechtstreeks door gelijktijdig de windowstoets met de letter L in te drukken

4 pagina: 4 van 8 4. Gedragsregels voor Internet Internettoegang wordt gegeven na goedkeuring van de direct leidinggevende. U gebruikt Internet alleen voor zaken die, in het kader van het uitoefenen van uw functie, van belang zijn. U mag alleen functionele sites benaderen. Uw direct leidinggevende ziet hierop toe. De afdeling ICT maakt de toegang tot bepaalde sites, die niet werkgerelateerd kunnen zijn, zoveel mogelijk softwarematig onmogelijk. Om beveiligingsredenen is toegang tot Internet alleen toegestaan op de manier die de afdeling ICT aanbiedt. 5. Gedragsregels voor U mag de in- en externe faciliteiten gebruiken voor het uitwisselen van werkinhoudelijke informatie. Privé-gebruik van het GDF SUEZ of Electrabel adres dient voorkomen te worden in verband met het ongewenst verspreiden van dit adres en onnodige belasting van de GDF SUEZ systemen. Het is niet toegestaan om vertrouwelijke informatie te verspreiden naar ongeautoriseerde personen buiten de GDF SUEZ bedrijven en/of Electrabel Nederland Retail B.V.. Ongeautoriseerde personen in dit verband wil zeggen: personen die geen (zakelijke) relatie hebben met GDF SUEZ en ook niet anderszins bij GDF SUEZ betrokken zijn (bijvoorbeeld adviseurs en/of deskundigen). Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met uw direct leidinggevende. U maakt alleen gebruik van een mailinglist (een mailinglist is een soort abonnement waarbij men over een bepaald onderwerp automatisch allerlei berichten toegestuurd krijgt) als dit voor uw werk noodzakelijk is. U mag geen persoonlijke meningen ventileren via die het bedrijfsbelang van GDF SUEZ schaden, aangezien in uw adres de naam GDF SUEZ voorkomt. U mag geen bijlagen bij een versturen die groter zijn dan 10 MB. Om veiligheidsredenen worden bepaalde bijlagen zoals.exe,.dll,.com-bestanden e.d. afgevangen door het systeem. Deze s worden direct definitief verwijderd. Er is op navraag een specifiek adres beschikbaar om mails met dergelijke bijlagen te ontvangen. U mag geen virussen verspreiden. Als u een virus ontdekt dient u direct contact opnemen met de helpdesk van de afdeling ICT. Zij toetsen en verspreiden indien nodig een melding. U verstuurt zelf geen meldingen over virussen. U mag geen bijlagen/attachments of programma s uitpakken of installeren, zoals onder meer spelletjes, screen-savers en software zonder toestemming van de afdeling ICT. Stuur berichten niet naar meer geadresseerden dan noodzakelijk, om overbelasting van het netwerk te voorkomen. Verwacht geen reactie van iemand naar wie u een kopie (cc) stuurt. Indien u een bericht naar alle GDF SUEZ collega s wilt sturen, dan kan dit via diverse secretariaten. U maakt geen gebruik van de optie blind-copy (= een kopiegeadresseerde, die door de hoofdgeadresseerde niet gezien wordt), aangezien dit kan leiden tot verwarring. De geadresseerde weet dan niet wie het bericht ontvangen heeft en weet dus niet wie allemaal bekend is met de inhoud van het bericht.

5 pagina: 5 van 8 6. Controle, registratie en rapportage van gebruik van ICT-middelen De taakverdeling ten aanzien van toezicht op het gebruik van ICT-middelen is als volgt: De Directie bepaalt wat wel en niet toegestaan is. De direct leidinggevende houdt het toezicht op zijn of haar medewerkers, voert controles op de afspraken in dit document uit en neemt (indien nodig) maatregelen. De Directie treft voorzieningen voor de positie en integriteit van de systeembeheerder en/of de afdeling ICT en de controle daarop. De afdeling ICT voorziet de direct leidinggevende van hulpmiddelen voor het uitoefenen van het toezicht. Op aanvraag rapporteert de afdeling ICT over het gebruik van ICT-middelen aan de Directie en de direct leidinggevende. Hierbij worden de Wet op Bescherming Persoonsgegevens en de op basis van die wet uitgevaardigde regelgeving van het College Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Het gebruik van de ICT-middelen wordt continu geregistreerd door de afdeling ICT. Het doel hiervan is om de beschikbaarheid en de adequate werking van de ICT-middelen in de gaten te houden, de stabiliteit van het netwerk te waarborgen en oneigenlijke gebruik van ICT-middelen op te sporen. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen controle op verantwoord - en internetgebruik en bescherming van de privacy van werknemers op de werkplek. Structurele registratie en rapportage van globale gegevens over gebruik van de ICT-middelen, zoals bijvoorbeeld hoeveelheid gebruik, bezochte websites, vindt enkel plaats op het niveau van afdeling of locatie (dus niet op medewerkersniveau). Het management van het betreffende organisatieonderdeel ontvangt deze rapportage van de afdeling ICT. Controle beperkt zich in principe tot verkeersgegevens van het gebruik van en het internet. Alleen bij zwaarwegende redenen vindt er controle op de inhoud plaats. Persoonsgegevens gerelateerd aan - en internetgebruik worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een maximum van 6 maanden. Controle en rapportage van gebruik van Voor betekent dit dat de afdeling ICT registreert wie van gebruik maakt, hoeveel een ieder gebruik maakt van en naar wie de gebruikers berichten versturen. De afdeling ICT bekijkt de berichten dus in principe niet inhoudelijk. Controle en rapportage van gebruik van Internet Voor Internet betekent dit dat de afdeling ICT registreert wie gebruik maakt van de Internettoegang, hoeveel men er gebruik van maakt en welke sites men bezoekt. Controle en rapportage vindt in beginsel plaats op het niveau van getotaliseerde gegevens (per afdeling) die niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Registratie en rapportage van telefonie Voor telefonie betekent dit dat de afdeling ICT registreert wie, wanneer, hoe lang en waar naar toe belt. Rapportage vindt in beginsel alleen weer plaats op afdelingsniveau en betreft getotaliseerde, niet tot een individuele persoon herleidbare gegevens. Registratie en rapportage van bestanden en applicaties Voor bestanden en applicaties op PC s en op netwerkschijven betekent dit dat de afdeling ICT kijkt hoeveel bestanden er staan en welke naam en extensie deze bestanden hebben. De afdeling ICT bekijkt in beginsel de inhoud van de bestanden niet.

6 pagina: 6 van 8 Controle en rapportage op individueel niveau Ingeval van zwaarwegende vermoedens van oneigenlijk gebruik kan de afdeling ICT na toestemming van de direct leidinggevende en de betrokken HR adviseur een registratie op individueel niveau en/of een inhoudelijke toetsing plaatsvinden. Dit vindt slechts plaats gedurende een vastgestelde (korte) periode. Indien en voor zover een onderzoek wordt gestart op basis van zwaarwegende vermoedens van oneigenlijk gebruik in de zin van deze ICT gedragscode, wordt het directielid waaronder de afdeling van betrokkene valt, geïnformeerd. Deze informatie zal door het directielid vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer betrokkene een directielid betreft, zal de voorzitter van de Directie worden geïnformeerd. De direct leidinggevende stelt eventueel misbruik vast en bepaalt de eventuele acties conform de geldende CAO-regels. Maatregelen na zwaarwegende vermoedens van oneigenlijk gebruik in de zin van deze ICT gedragscode worden niet eerder vastgesteld, dan nadat betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich mondeling of schriftelijk te verantwoorden ten overstaan van de werkgever of ten overstaan van een door de werkgever aangewezen vertegenwoordiger. Werknemers ten aanzien van wie geconstateerd is dat zij zich niet aan deze ICT-gedragscode houden, worden zo spoedig mogelijk door de direct leidinggevende op hun gedrag aangesproken. berichten van OR-leden voor zover in de hoedanigheid van hun functies als OR-lid zijn in beginsel uitgesloten van registratie op individueel niveau zonder goedkeuring van de voorzitter van de Directie en de voorzitter van de OR (m.b.t. de voorzitter van de OR is goedkeuring van de voorzitter van de Directie en de voorzitter van de Raad van Commissarissen nodig). Dit geldt niet voor controle op de veiligheid van het berichtenverkeer. 7. Toegang tot uw bestanden in nood of tijdens uw afwezigheid U mag uw wachtwoorden niet bekend maken aan Collega s, Externen of Derden. Daarmee kan het echter voorkomen dat in geval van nood en bij afwezigheid van de eigenaar bepaalde documenten niet bereikbaar zijn. In dergelijke gevallen is het aan de direct leidinggevende van de eigenaar toegestaan om door de afdeling ICT het wachtwoord van de betreffende medewerker te laten resetten. Op deze manier kan de direct leidinggevende de inhoud van bestanden en berichten inzien. De direct leidinggevende dient dit echter in principe vooraf met betrokkene overlegd te hebben en betrokkene dient hier toestemming voor gegeven te hebben. Slechts indien betrokkene niet binnen een redelijke termijn bereikt kan worden èn inzage kan naar redelijkheid niet langer wachten, kan de direct leidinggevende in samenspraak met de betrokken HR adviseur inzage krijgen. Indien de afwezigheid voorzien is, kunt u via de Helpdesk van de afdeling ICT voorzieningen laten treffen waarmee de noodzakelijke toegang verkregen kan worden, zonder het afgeven van het userid en password. 8. Mobiele ICT-middelen Ter beschikking stelling mobiele ICT-middelen Werkgever kan werknemer bepaalde mobiele ICT middelen (bijvoorbeeld: een laptop, telefoon, memory stick, printer etc) en eventueel toebehoren (randapparatuur, tas, kabels etc) ter beschikking stellen. De ICT middelen worden alleen verstrekt voor zakelijke doeleinden. Aan de ter beschikking stelling van ICT middelen op enig moment kunnen geen arbeidsvoorwaardelijke rechten worden ontleend. Aanvraag en bestelling De leidinggevende van werknemer beslist of er voldoende redenen zijn tot het ter beschikking stellen ICT middelen. In voorkomend geval dient de leidinggevende uitdrukkelijk akkoord te gaan met de bestelling bij de afdeling ICT. ICT middelen worden geleverd volgens door werkgever bepaalde standaard uitvoering en inrichting die ten tijde van de bestelling gelden. In alle gevallen van ter beschikking stelling van hardware, tenzij uitdrukkelijk uitgezonderd, worden ICT middelen aangeschaft door en voor rekening van de werkgever en blijven zij diens eigendom. Het kan ook voorkomen dat een eerder door een andere werknemer gebruikt en door deze geretourneerd ICT middel aan de werknemer wordt verstrekt; in dat geval geldt hetgeen bepaald is in deze regeling evengoed.

7 pagina: 7 van 8 Voor het (uitzonderlijke) geval dat ICT middelen zelf worden aangeschaft door de werknemer kan mits voorafgaand goedgekeurd door de direct leidinggevende een vergoeding hiervoor worden verstrekt. In dat laatste geval wordt het betreffende ICT middel eigendom van werkgever. Registratie en uitgifte ICT-middelen Bij uitgifte van ICT-middelen registreert de afdeling ICT deze uitgifte (waaronder merk/type, serienummer en additionele kenmerken) en laat de medewerker hier een uitgifteformulier voor tekenen. Deze formulieren worden gearchiveerd. Door de uitgifte te tekenen gaat de medewerker akkoord met de voorwaarden die gelden voor het in bruikleen krijgen van ICT-middelen. Duur en beëindiging De ICT middelen worden ter beschikking gesteld zolang naar het oordeel van werkgever het gebruik hiervan zakelijk vereist is. Bij functiewijziging beoordeelt werkgever of daarvan in de nieuwe functie sprake is. Is op enig moment naar het oordeel van de werkgever een of meerdere ICT middelen niet meer vereist voor een goede invulling van de functie van de werknemer, of als de werknemer al dan niet tijdelijk van diens taak is ontheven of (langdurig) met ziekteverlof is, zal werknemer op eerste verzoek van werkgever, de (het) ICT middel(en) in ordentelijke staat retourneren aan werkgever. Bij beëindiging van het dienstverband of bij wijziging van functie waarvoor deze regeling niet geldt, vervalt het beschikbaar stellen van het ICT middel. De leidinggevende geeft bij beëindiging van het dienstverband deze mutatie door aan de afdeling ICT en zorgt er voor dat de in bruikleen verstrekte ICT middelen worden ingenomen. In alle gevallen waarin inname van het ICT middel gerechtvaardigd is, dient het ICT middel in ordentelijk staat te worden geretourneerd. Indien het ICT middel niet, niet tijdig en/of niet in behoorlijke staat wordt ingeleverd, is werknemer aansprakelijk voor de schade die werkgever hierdoor mocht lijden. Diefstal, vermissing en/of schade Mobiele ICT-middelen zijn gevoeliger voor diefstal en beschadiging. Indien u beschikt over mobiele ICTmiddelen dient u zich aan de volgende regels te houden: u mag mobiele ICT-middelen niet onbeheerd achterlaten. Laptops dienen met een veiligheidskabel aan een bureau o.i.d. vastgemaakt te worden (bij verlies van de sleutel dient u contact op te nemen met de afdeling ICT); u mag mobiele ICT-middelen niet onbeheerd in een auto achterlaten. Ook tijdens vervoer adviseren wij mobiele ICT-middelen niet in het zicht te plaatsen en indien mogelijk vast te leggen met een kabelslot of riem. Laptops dienen in een deugdelijke tas vervoerd te worden; u dient diefstal, vermissing of beschadiging van mobiele ICT-middelen binnen 24 uur aan de afdeling ICT en uw direct leidinggevende door te geven. U dient bij diefstal of vermissing uiterlijk binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en een kopie van die aangifte in te leveren bij de afdeling ICT; U dient al datgene te doen of na te laten om eventuele gevolgschade van de diefstal of vermissing te voorkomen (bijvoorbeeld het stopzetten van een abonnement bij de provider). Voor zover de afdeling ICT acties in dat kader uitvoert geeft de werknemer hieraan volledige medewerking. Bij diefstal, vermissing en/of schade, ontstaan door aantoonbaar nalatig gedrag of opzet van de werknemer, kunnen de kosten die (in-)direct daarvan het gevolg zijn op werknemer worden verhaald, onverminderd het recht van werkgever om de werknemer een disciplinaire straf op te leggen, indien het geval daartoe aanleiding geeft. In elk geval van vermissing en/of diefstal, en voor zover vervanging door leidinggevende noodzakelijk wordt geacht, komt voor vervanging allereerst in aanmerking die ICT middelen die gebruikt zijn en eerder geretourneerd door een andere werknemer. 9. Onderhoud en/of reparaties Technische reparaties dienen uitsluitend te geschieden in of na opdracht van de afdeling ICT. Ten aanzien van mobiele ICT middelen geldt specifiek dat deze op eerste verzoek van de afdeling ICT voor hard- of softwarematig onderhoud, zolang dat redelijkerwijs nodig is, bij deze afdeling wordt ingeleverd. Van de gebruikers van mobiele ICT middelen wordt verwacht dat hij/zij het primaire onderhoud, zoals het schoonhouden/reinigen van de apparatuur zelf ter hand nemen.

8 pagina: 8 van Klachtenprocedure Indien de werknemer meent benadeeld te zijn in zijn rechten op grond van deze gedragscode, kan hij zich richten tot de Directie met een afschrift aan de OR. De Directie stelt vervolgens een Beroepscommissie in. De beroepscommissie bestaat uit de HR-adviseur van het betreffende bedrijfsonderdeel (in de rol van voorzitter), een lid van de Ondernemingsraad, de privacyfunctionaris en een vertrouwenspersoon. De Beroepscommissie vormt zich binnen 4 weken na ontvangst van de klacht een oordeel over de gegrondheid van de klacht en deelt dit schriftelijk mee aan de werknemer. De werknemer en een vertegenwoordiger van de onderneming hebben het recht om hun zienswijze mondeling dan wel schriftelijk toe te lichten. Het oordeel van de Beroepscommissie is een bindende uitspraak. De Beroepscommissie kan alleen bindende uitspraken doen met betrekking tot de naleving van de gedragscode en de zorgvuldigheid van het onderzoek. 11. Slotbepaling Deze gedragscode is tot stand gekomen in overleg met en met instemming van de Ondernemingsraad. En treedt in werking vanaf de datum van het directiebesluit waarbij deze regeling is goedgekeurd en vastgesteld. Deze gedragscode laat elke uit Wet, Collectieve ArbeidsOvereenkomst of andere geldende regeling voortvloeiende bevoegdheid of voorziening door de ondernemingsraad onaangetast. GDF SUEZ Energie Nederland N.V. en de Ondernemingsraad van GDF SUEZ Energie Nederland kunnen deze gedragscode in onderling overleg wijzigen of aanpassen. Deze wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en voorafgaand aan de invoering aan de medewerkers bekend gemaakt. Deze regeling wordt periodiek geëvalueerd door GDF SUEZ en de Ondernemingsraad. Ten behoeven van deze evaluatie zal eveneens periodiek worden gerapporteerd aan de Directie en Ondernemingsraad. In deze rapportage worden de geconstateerde afwijkingen van de gedragcode gemeld.

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML Gedragscode ICT Notitie: Gedragscode ICT - Stichting Onderwijs Midden-Limburg Steller, datum: C.B. Hoefnagel, voorzitter College van Bestuur, 30-6-2014 Status, datum: Ingestemd door de GMR, juni 2014 1.

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet Persoons Registraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen aan een Europese Richtlijn.

Nadere informatie

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Gedragscodes Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Algemeen: Internet Ethiek : hoe gaan we met elkaar om op het web? De toename van het gebruik van internet roept niet alleen

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

Wie leeft, leert Privacyreglement

Wie leeft, leert Privacyreglement Wie leeft, leert Privacyreglement Stichting Praktijk Onderwijs Regio Nijmegen Definitieve versie Vastgesteld te Nijmegen 1 september 2014 E.F.A. Bouwens Bestuurder INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Deel I Omgang

Nadere informatie

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik.

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik. PROTOCOL ELEKTRONISCH COMMUNICATIEVERKEER EN COMPUTERFACILITEITEN Aan het gebruik van internet, intranet en e-mail zijn risico s verbonden. Deze risico s maken het noodzakelijk om gedragsregels met betrekking

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Inleiding. Spelregels computergebruik Inleiding 1

Inleiding. Spelregels computergebruik Inleiding 1 Inleiding Het schoolnetwerk van Carmelcollege Gouda. De aandacht voor het netwerk van Carmelcollege Gouda richt zich niet alleen op de continuïteit van het schoolnetwerk, maar ook op het gebruik van alle

Nadere informatie

Privacyreglement Inclusief Groep NV

Privacyreglement Inclusief Groep NV Privacyreglement Inclusief Groep NV februari 2011 februari 2011 versie 1.4 1/16 Privacyreglement Inclusief Groep NV Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Inclusief

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER Deel 1 Internet en e-mail 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

Dé Business Provider

Dé Business Provider SNEL STARTEN Dé Business Provider VERLIES OF DIEFSTAL VAN UW MOBIELE TELEFOON Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk contact

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie-

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen is de grootste centrale ondernemingsorganisatie

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Compliance Manual Finles Capital Management: Juni 2015 2

Inhoudsopgave. Compliance Manual Finles Capital Management: Juni 2015 2 Compliance Manual Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Finles Code of Conduct... 4 3. Regeling aanname personeel en integriteitsgevoelige functies... 5 4. Regeling Privé Beleggingstransacties... 6 5. Tegengaan

Nadere informatie

Gedragscode en Interne Regelingen. Gezamenlijke principes en uitgangspunten

Gedragscode en Interne Regelingen. Gezamenlijke principes en uitgangspunten Gedragscode en Interne Regelingen Gezamenlijke principes en uitgangspunten MN November 2013 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en definities 4 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 2 Voorkomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie