Bijlage Secretaresse & Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Secretaresse & Management"

Transcriptie

1 Bijlage Secretaresse & Management Praktijkopleiding Management en Organisatie 2 Basiskennis Management 2 Personeelsmanagement 3 Inschrijfformulier 4 Studievoorwaarden 5 Proeflessen bij IPD Opleidingen 6 Notities 7 IPD online 8 Bijlage Secretaresse & Management prijswijzigingen voorbehouden 05/03/2015

2 Praktijkopleiding Management en Organisatie Dag- en zaterdagopleiding Lesnr. Ma avond Di overdag Wo overdag Do avond* 1 26 Jan Jan Jan Jan Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Apr Apr Apr Apr Apr Apr Apr Apr May Apr May Apr Jun May Jun May Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jul Jun 15 Cursusdag Duur cursus start datum Lestijden Plaats Ma avond 18 weken Utrecht Wo overdag 9 weken Utrecht Wo overdag 9 weken Amsterdam Do avond* 18 weken Utrecht *Dining concept: uur: 3,5 uur les; half uur pauze, inclusief gratis broodmaaltijd, koffie, thee en fruit Examen Voor het officiële diploma Management en Organisatie van IPD Opleidingen maakt u elke module een of meer praktijkopdrachten. Per module kost dit examen 95,= en er zijn 3 modules, dus in totaal kost het examen 285,=. U mag er ook voor kiezen om na de opleiding examen te doen bij de externe exameninstituten Stibex (www.stibex.nl) of de Associatie voor Praktijkdiplomas (het zogeheten Nemas-diploma, Zie hun websites voor mee informatie over diploma en examen. Kosten Adviesprijs Cursusgeld: 1763 of 5x 352,99 Cursusgeld Nu van 1763 Voor: 1650 Lesmateriaal 225 (9 inch tablet inbegrepen) Praktijkopdracht: 95,= euro per module (3 modules) Lesmateriaal Het lesmateriaal bestaat uit een hard copy (geprint of gedrukt) van het boek en wordt tevens gratis voor u op een tablet aangeleverd. De digitale klas op de IPDELO krijgt u gratis aangeboden en ook daar vindt u het boek in digitale vorm. De prijs van het lesmateriaal is inclusief 6% BTW. Basiskennis Management Dag- en zaterdagopleiding Lesnr. Dinsdag overdag Woensdag overdag Zaterdag overdag 1 27 Jan Jan Jan Feb Feb Feb Feb Feb Feb Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar 15 Cursusdag Duur cursus start datum Lestijden Plaats di dag 6 weken Utrecht wo dag 6 weken Amsterdam za dag 6 weken Utrecht za dag 6 weken Amsterdam Examen Het examen wordt afgenomen door exameninstantie de Associatie. Voor meer informatie, inschrijving en examengeld, zie 2

3 Kosten Cursusgeld: 730 of 4x 182,99 Lesmateriaal 53 Lesmateriaal Het lesmateriaal bestaat uit een hard copy (geprint of gedrukt) van het boek en wordt tevens gratis voor u op een tablet aangeleverd. De digitale klas op de IPDELO krijgt u gratis aangeboden en ook daar vindt u het boek in digitale vorm. De prijs van het lesmateriaal is inclusief 6% BTW. Personeelsmanagement Lesschema lesnr. Dinsdag overdag Zaterdag overdag 1 27 Jan Jan Feb Feb Feb Feb Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar 15 Locaties en lestijden Personeelsmanagement Cursusdag Duur cursus start datum Lestijden Plaatsen Di dag 7 weken Utrecht Za dag 7 weken Utrecht Examen Zie Kosten Cursus 895,- of 5 x 185,- Lesmateriaal 75,- Examen:voor meer informatie zie: Lesmateriaal Het lesmateriaal bestaat uit een hard copy (geprint of gedrukt) van het boek en wordt tevens gratis voor u op een tablet aangeleverd. De digitale klas op de IPDELO krijgt u gratis aangeboden en ook daar vindt u het boek in digitale vorm. De prijs van het lesmateriaal is inclusief 6% BTW.

4 Inschrijfformulier Persoonlijke gegevens: Naam en voorletter(s): de heer mevrouw Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Geboorteplaats: Telefoonnummer privé: evt. werk: Betaling: Wie betaalt de factuur: U zelf De werkgever Uitkeringsinstantie/Reintgratiebedrijf Gewenste betalingswijze: Ineens via factuur. Ineens via automatische incasso. In termijnen via automatische incasso. Ik verleen IPD opleidingen hierbij toestemming het bedrag maandelijks/ineens van de vermelde bank-/girorekening af te laten schrijven volgens de aangegeven betalings wijze. U heeft recht een afschrijving binnen 30 dagen terug te laten boeken. Ja, handtekening: van rekeningnummer*: (*Bank of giro specificeren en het rekeningnummer duidelijk vermelden alstublieft.) Lesmateriaal/boeken: Ik bestel de boeken via IPD: Ja Nee Indien factuur naar werkgever/uitkeringsinstantie/reintegratiebedrijf gestuurd moet worden: Naam bedrijf/organisatie: T.a.v (werkgever/personeelsmedewerker): de heer mevrouw Afdeling: Functie: Telefoon: Postadres: Postcode en plaats: Handtekening werkgever: Naam: Datum: Ik schrijf me in voor: U gaat akkoord met de in deze bijlage vermelde studievoorwaarden. Handtekening cursist: Datum: / Opsturen naar: IPD, Demkaweg HW Utrecht. Of fax naar

5 Studievoorwaarden IPD Studievoorwaarden Studievoorwaarden De studievoorwaarden van IPD zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode van Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), het platform voor aangewezen/ erkende particuliere onderwijsinstellingen in Nederland. NRTO heeft de voorwaarden gebaseerd op overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad. Op uw verzoek stuurt IPD u deze studievoorwaarden kosteloos toe; ook zijn ze in te zien op De studievoorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Indien u vragen heeft over de voorwaarden, dan lichten wij deze graag toe. Artikel 1. Definities In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a. IPD: Instituut voor Praktijkdiploma s gevestigd aan de Demkaweg 19 te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: b. Cursist: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van IPD afneemt. c. Cursus/Opleiding/Training: vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent en cursist. Artikel 2. Toepasselijkheid Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf tussen IPD en cursist betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en opleidingen. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die voor zijn afgesloten. De studievoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst 3.1 De overeenkomst tussen IPD en cursist komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via post, fax of internet of via telefonische inschrijving. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging. 3.2 Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de cursist in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de cursus door IPD. 3.3 De cursist schrijft zich in voor de gehele cursus, dan wel de op het inschrijfformulier ingevulde modules. 3.4 Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De inschrijving wordt definitief: - wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende cursus te laten doorgaan. - wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende cursus. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke bevestiging. 3.5 Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een cursus vol is, kan de cursist op diens verzoek worden ingeschreven voor een cursus waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende cursus gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke cursus. Artikel 4. Uitvoering cursussen 4.1 IPD verzorgt de cursus zoals deze op de website of in de brochure is omschreven. 4.2 Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg onze website dan ook regelmatig. 4.3 Inhalen/ uitstellen van lessen: De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus. Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd. Verzuimde lessen kunnen in overleg met IPD kosteloos worden ingehaald in andere groepen, voorzover daartoe bij andere cursusgroepen ruimte kan worden geboden. De cursist heeft recht om de les(sen) in te halen vanaf het moment dat het verzuim bij IPD kenbaar is gemaakt. Zie voor de voorwaarden artikel Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal IPD vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. 4.5 Annulering van cursussen door IPD: in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een cursus is IPD gerechtigd de cursus te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Hierbij moet de cursist aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden. De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. IPD zal de cursist een aanbod doen voor het volgen van dezelfde cursus op een andere locatie/ tijdstip, indien daar mogelijkheden voor zijn. Dit artikel is niet van toepassing indien de cursist staat ingeschreven vanuit de uitstelprocedure van artikel IPD is gerechtigd om reeds gestarte opleidingsgroepen samen te voegen, danwel te sluiten bij een cursistenbezetting van vijf of minder. 4.7 In geval van samenvoeging overeenkomstig artikel 4.6 is IPD gerechtigd de indeling van de cursus voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. 4.8 In geval van sluiting van de opleiding overeenkomstig artikel 4.6 zal er restitutie worden verleend van het nog niet geleverde lesmateriaal en de niet gevolgde lessen. IPD zal, indien mogelijk, de cursist een aanbod doen voor het volgen van dezelfde of een vergelijkbare cursus op een andere locatie en/of tijdstip. Artikel 5. Examens 5.1 IPD leidt meestal op voor examens van derden. De cursist dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/ of inschrijving voor het examen bij de examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de examinerende instantie bij de cursist een geldbedrag in rekening voor het examen. 5.2 Op de website en in de brochures wordt kenbaar gemaakt wie de verantwoordelijke exameninstantie is. 5.3 Voor een (mogelijke) vrijstelling dient de website van de exameninstantie geraadpleegd te worden, danwel contact te worden opgenomen met de betreffende exameninstantie. Artikel 6. Annulering cursus (door cursist) 6.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een cursus met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien (14) dagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling: a. annulering voordat de cursus is begonnen geschiedt door middel van een aangetekend schrijven; b. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de cursus is de consument 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van 50,-; c. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de cursus is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van 50,-; d. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de cursus is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van 50,-; e. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de cursus is de consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. f. na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling. 6.2 Bij gelijktijdige inschrijving voor twee of meer cursussen als gecombineerde opleiding geldt artikel 6.1 onverminderd en is de aanvang van het eerste onderdeel van de opleiding de aanvang van de volledige opleiding. 6.3 Overmacht: indien een cursist niet in staat is de cursus te volgen, kan de cursist IPD schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen cursus onder de voorwaarde dat: - het cursusgeld binnen de gestelde termijn is voldaan; - de vervangende cursus, waaraan de cursist wil deelnemen, ruimte biedt; - de cursus doorgang vindt; - maximaal één jaar na datum. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient u dit voor aanvang van de lessen schriftelijk, per of per fax aan IPD door te geven. Er wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht, met een minimum van 50,-. Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting. Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst 7.1 De cursist kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal. 7.2 Gedurende veertien (14) dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een cursus heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De bedenktermijn start op de dag van aanmelding. 7.3.a Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de cursist een termijn van veertien (14) dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. De cursist dient het lesmateriaal aangetekend terug te zenden. 7.3.b Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kan de consument zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden. 7.4 Met inachtneming van het bepaalde in 7.5, heeft de cursist in geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. IPD betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding terug. 7.5 In geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 dient de cursist eventueel van IPD ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan IPD terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de cursist. Het terugzenden geschiedt voor risico van de cursist. 7.6 Indien de consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 7.2 en 7.3 wordt, zonder dat de consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van IPD aan de cursist van rechtswege ontbonden. 7.7 Geen recht op ontbinding overeenkomstig 7.2 bestaat, als het onderwijs door IPD met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken. Het niet annuleren voor de start van de opleiding wordt ook als instemming van de cursist gezien. Artikel 8. Prijzen 8.1 De opgegeven prijzen van cursussen zijn prijzen in euro s en vrijgesteld van BTW. Prijzen van lesmateriaal zijn inclusief BTW. 8.2 De prijzen zoals IPD deze in haar brochures, op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. 8.3 De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd. 8.4 Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien. Artikel 9. Levering lesmateriaal 9.1 IPD levert het lesmateriaal tijdig aan de cursist. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden (e-books) via de digitale leeromgeving. Indien er geen e-book beschikbaar is wordt fysiek lesmateriaal voor zover mogelijk voor aanvang van de cursus verzonden naar het dichtstbijzijnde Kialapunt ten opzichte van het op het aanmeldingsformulier vermelde correspondentieadres, dan wel in de klas uitgedeeld. 9.2 Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door IPD vervangen, indien dit aan IPD toe te rekenen is. 9.3 Indien u geen recht hebt op een tablet zijn de artikelen 9.4 t/m 9.7 niet van toepassing. 9.4 De tablet wordt toegestuurd als de inschrijving definitief is en de opleidingskosten zijn voldaan. Indien er in maandelijkse termijnen wordt betaald, dan wordt de tablet toegestuurd als de inschrijving definitief is en er geen betalingsachterstand is. In verband met beperkte leveringen of beperkte voorraden kan de levertijd langer zijn dan hierboven aangegeven. 9.5 De tablet is persoonlijk gemaakt en kan daarom na ontvangst niet geretourneerd worden naar IPD Opleidingen. 9.6 IPD Opleidingen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de technische werking en inhoud van de geleverde tablet. Mochten er technische problemen zijn dan helpt IPD de cursist om tot een goede oplossing te komen, indien nodig samen met de fabrikant. 9.7 Getoonde afbeeldingen van de tablet kunnen afwijken van de geleverde versie. De cursist kan het actuele tablettype desgewenst telefonisch opvragen bij de klantenservice van IPD. 9.8 Lesmaterialen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals digitaal lesmateriaal, kunnen niet geretourneerd worden en er kan geen restitutie van de kosten worden verleend. Artikel 10. Betaling 10.1 Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier door IPD is de cursist het gehele cursusgeld aan IPD verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door IPD Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld Wanneer het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is IPD gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 13 en 14 bepaalde, zal IPD het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten Indien de cursist op het inschrijfformulier aangeeft het studiemateriaal via IPD te willen bestellen, geldt hetgeen wat in voorgaande leden ten aanzien van de betaling van het cursusgeld is bepaald ook voor de betaling van het boekengeld, met dien verstande dat restitutie van boekengeld mogelijk is, mits deze ongeopend teruggestuurd worden binnen 7 werkdagen na ontvangst Betaling in termijnen is mogelijk voorzover dit op de website en in de brochure staat aangegeven De cursist die het cursusgeld via een automatische incasso in maandelijkse termijnen van zijn/haar giro/ bankrekening laat afschrijven, heeft het recht een automatische afboeking binnen 56 dagen terug te laten boeken. De cursist dient zijn/haar bank daar tijdig opdracht toe te geven. Het onrechtmatig storneren van de betaling bevrijdt de cursist echter niet van de betalingsverplichting. Artikel 11. Privacy Door cursisten verstrekte informatie wordt door IPD, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. IPD zal deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt IPD zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld. Artikel 12. Niet-nakoming van de overeenkomst 12.1 Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt IPD heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de cursist tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Artikel 13. Vragen en klachten 13.1 IPD streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de cursus binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door IPD per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij IPD, nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De cursist maakt haar klacht zo spoedig mogelijk middels een aangetekend schrijven kenbaar, op de in de klachtenprocedure vastgestelde wijze (kijk voor de klachtenprocedure op: php?id=klachten). Alleen dan zal IPD de klacht in behandeling kunnen nemen. IPD zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten terzake verliest. Tijdig is in elk geval binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 14. Artikel 14. Geschillenregeling 14.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus , 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl) De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 (de klachtenprocedure) bij IPD heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd Wanneer de cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is IPD aan deze keuze gebonden Wanneer IPD een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, vraagt zij eerst de cursist schriftelijk zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. IPD kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. Versie

6 Gratis en vrijblijvende proefles De manier om te kijken of de opleiding van IPD bij u past! Voor u als aankomend cursist is het belangrijk om een afgewogen keuze te maken over uw opleiding en over uw opleidingsinstituut. Als u nog twijfelt of de opleiding en het vak wel bij u passen of als u behoefte heeft aan persoonlijke kennismaking met IPD Opleidingen, dan raden wij u aan om een proefles te volgen. Inhoud proefles De proeflessen van IPD zijn gratis en vrijblijvend en vinden plaats op de leslocatie van IPD in Utrecht, naast het kantoor. U krijgt les van een ervaren docent die u een introductie geeft op het vak en de beroepsmogelijkheden. De medewerkers van IPD zijn er voor u om uw individuele vragen te beantwoorden en om u te adviseren. Ook doet u alvast ervaring op met de elektronische leeromgeving (IPDELO) en de tablet. Op die manier krijgt u een goed beeld van het niveau van de opleiding, van de werkwijze van IPD en van uw medecursisten. Aanmelden proefles Aanmelden proefles of Als u een proefles wilt bijwonen of u wilt meer informatie, neemt u dan snel contact op met IPD, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Kijk op voor data op of bel Wij zien ernaar uit om kennis met u te maken. De koffie en hapjes staan klaar! Komt u liever samen met iemand of heeft u vrienden, kennissen, familie of collega's die ook belangstelling hebben? Ook zij zijn welkom! De proeflessen vinden plaats in Utrecht, maar natuurlijk kunt u straks in het hele land terecht en in een studietempo dat bij u past! IPDELO IPD Docenten Beroepsmogelijkheden Proefles Lessen Medecursisten Studieadvies Tablet Bel nu om u aan te melden ( ) of stuur een IPD Opleidingen Demkaweg HW Utrecht T E

7 IPD Opleidingen Demkaweg HW Utrecht T E

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vind IPD online! IPD online Facebook: ipd-opleidingen LinkedIn: ipd-opleidingen Chat: ipd-opleidingen.nl Aanmelden voor een opleiding van IPD kan op drie manieren: Schrijf u direct in! Is uw oog gevallen op een opleiding of training uit deze bijlage en wilt u snel aan de slag in een eigentijds beroep? Speel dan meteen op zeker en meld u vandaag nog aan als cursist! 1. Door te bellen: (ma t/m vrij uur) 2. Door het aanmeldformulier op de website in te vullen: 3. Door schriftelijk in te schrijven via het formulier in deze bijlage Volg IPD op Facebook, Twitter en onze onderwijsblog voor leuke acties, studietips en extra informatie! ipd-opleidingen.nl IPD wenst u een mooie carriere toe! U maakt de juiste keuze door uw opleiding bij IPD te volgen. Wij zijn dagelijks bezig om het opleidingsaanbod actueel te houden. Door de markt nauwlettend te volgen en voortdurend contact te onderhouden met professionals. IPD staat voor hoge slagingspercentages en lage overheadkosten. Kortom, IPD is betrouwbaar, flexibel en betaalbaar. Écht iets voor u. IPD Opleidingen Demkaweg HW Utrecht T E

Bijlage Financiele Administratie en Loonadministratie

Bijlage Financiele Administratie en Loonadministratie Bijlage Financiele Administratie en Loonadministratie BKB + BKC dagopleiding 10 weken 2 BKB + BKC avondopleiding 18 weken 2 Basiskennis Boekhouden (BKB) dagopleiding 5 weken 3 Basiskennis Boekhouden (BKB)

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities:

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities: Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN ARTIKEL 1 - Definities: Onderwijs: Opleiding, minors en modules, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs: Vorm

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING MET OFFICIËLE CERTIFICERING LEAN SIX SIGMA - GREEN BELT UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 2.390,- Studiemateriaal: 125,-

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING MET OFFICIËLE CERTIFICERING LEAN SIX SIGMA - BLACK BELT UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 4.490,- Studiemateriaal: 250,-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v1

Algemene voorwaarden - v1 Algemene voorwaarden - v1 juweliervelthuizen 20-06-2012 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en zilversmeden 2011 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG

Nadere informatie

Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en. zilversmeden 2011 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en. zilversmeden 2011 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en zilversmeden 2011 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers. AV CZ/95 april 2010

Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers. AV CZ/95 april 2010 Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers AV CZ/95 april 2010 Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond

Nadere informatie

Intensieve opleiding. WOZ-Taxateur WOZ

Intensieve opleiding. WOZ-Taxateur WOZ Intensieve opleiding WOZ-Taxateur WOZ WOZ-Taxateur Een opleiding bij IPD volgen heeft veel voordelen:het IPD: 1. leidt op voor beroepen waar veel vraag naar is 2. maakt een snelle afronding van uw cursus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fit!vak Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Het aanbod Artikel 4 De Overeenkomst Artikel 5 Bedenktijd

Algemene voorwaarden Fit!vak Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Het aanbod Artikel 4 De Overeenkomst Artikel 5 Bedenktijd Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kindercentrum Kids Together Januari 2010

Algemene voorwaarden voor Kindercentrum Kids Together Januari 2010 Algemene voorwaarden voor Kindercentrum Kids Together Januari 2010 Deze Algemene Voorwaarden van de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang zijn tot stand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 AV CZ/135 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK NOVEMBER 2011 Copyright Fit!vak Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schoevers

Algemene voorwaarden Schoevers Voor het verrichten van werkzaamheden door Instituut Schoevers B.V. (KvKnr. 27136080 ) en Schoevers Bedrijfsopleidingen B.V. (KvKnr. 27081448) Artikel 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie