Notitie: Noordtak Achterhoek, vergeet t maar!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie: Noordtak Achterhoek, vergeet t maar!"

Transcriptie

1 Notitie: Noordtak Achterhoek, vergeet t maar! Korte historie Tijdens de besluitvorming over de Betuweroute in de jaren negentig is discussie ontstaan over het afwikkelen van het goederenvervoer per trein bij de grensovergangen Emmerich. Vanwege een beperkte capaciteit op onder andere het baanvak Duitse grens Oberhausen blijft het aantal goederentreinen beperkt (160 in 2020 en 192 in 2030). Extra treinen dienen de grensovergang bij Oldenzaal of Venlo te gebruiken, omdat hier op Duits grondgebied nog voldoende vervolgcapaciteit aanwezig is. Hierover zijn vervolgens afspraken gemaakt in de overeenkomst van Warnemünde. Vervolgens is eind jaren negentig gestart met een studie over de aanleg van een Noord-oostelijke verbinding voor de Betuweroute: de Noordtak. Een van de tracés doorsneed de Achterhoek. Echter in 1999 is door de toenmalige verantwoordelijk minister besloten om geen nieuwe Noordtak aan te leggen, omdat als gevolg van lager groeiprognoses in het goederenvervoer de kosten niet opwogen tegen de baten oftewel nut en noodzaak voor een nieuwe Noordtak ontbrak. Wel werd besloten de goederentreinen, die door of naar noordoost Nederland zouden rijden af te wikkelen op het bestaande spoorwegennet, waaronder onder andere de IJssellijn/Twentelijn. In 2010 heeft de Minister haar voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) vastgesteld, waarbij met name in de Randstad het aantal reizigerstreinen per uur flink wordt verhoogd. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat goederentreinen van en naar Noordoost- Nederland/Duitsland zoveel mogelijk uit de Randstad worden geweerd en omgeleid via de Betuweroute, IJssellijn en vervolgens Twentelijn of Twentekanaallijn naar Duitsland. Een jaar later is gestart met de milieueffectenstudie van deze goederenafwikkeling op bestaand spoor, genaamd PHS Goederenvervoer Oost-Nederland (PHS-GON). Deze studie vindt in twee fases plaats, namelijk eerst een algemene studie naar een keuze voor het gewenste tracé, namelijk IJssellijn-Twentelijn (Elst- Arnhem-Deventer-Enschede-Oldenzaal) of IJssellijn-Twentekanaallijn (Elst-Arnhem-Zutphen-Lochem- Oldenzaal). Tracéalternatieven goederenvervoer Betuweroute-Oldenzaal (uit Quick scan Noordtak Betuweroute)

2 Vervolgens wordt een volledige milieueffectrapport opgesteld. Inmiddels is de eerste effectenstudie gereed en de verantwoordelijk Staatssecretaris wil rond de zomer 2014 hierover een besluit nemen. Door bewonersactiegroepen langs de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn is veel weerstand, omdat zij geluidoverlast, trillinghinder en veiligheidsrisco s verwachten van het aantal treinen over deze lijn. In eerste instantie betrof het twee goederenpaden per uur per richting (bij 75% beschikbaarheid betekent dit maximaal 72 treinen per etmaal), later is dit teruggebracht tot één pad (36 goederentreinen per etmaal). Voor IJssellijn-Twentekanaallijn worden de kosten geschat op 829 miljoen euro, voor de IJssellijn-Twentelijn ongeveer 451 miljoen euro. De verwachting is dan ook dat de minister voor het laatste tracé zal kiezen. Volgens de actiegroepen en de beide betrokken provincies zullen de kosten hoger zijn, vanwege een onderschatting van de negatieve effecten (met name trillingen en geluid). Zij willen dat een alternatief van een nieuwe goederenspoorlijn door de Achterhoek in de verdere planvorming wordt meegenomen. Ook het Havenbedrijf Rotterdam is hier voorstander van, omdat een goederenspoorlijn door de Achterhoek tijdwinst oplevert ten opzichte van huidige in beeld zijnde tracés. Vandaar dat de provincies Gelderland en Overijssel in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam een quick-scan hebben opgesteld, waarin zij de voordelen en de kosten voor een nieuwe goederenspoorlijn door de Achterhoek globaal hebben onderzocht. Quick-scan Op donderdag 15 mei 2014 presenteerden de provincies Gelderland en Overijssel en het Havenbedrijf Rotterdam deze quick-scan Noordtak Betuweroute. In deze quick-scan concluderen zij dat een nieuwe Noordtak door de Achterhoek sneller, veiliger en minder overlast geeft. Ook geven zij aan dat de kosten voor een enkelspoor Noordtak met passeerspoor (over een afstand van 6 km ten zuiden van de spoorlijn Winterswijk-Zutphen) slechts een investering vergt van 1,4 miljard euro, waardoor deze aanzienlijk lager zijn dan de minimaal 2 miljard euro die de Staatssecretaris tot nu toe berekende voor een nieuw enkelspoor door de Achterhoek. Het voorgestelde tracé omvat een lengte van 76,5 km nieuw spoor en volgt vanaf de Betuweroute de huidige A18 aan de zuidzijde, kruist bij Varsseveld de A18 en ligt westelijk van Lichtenvoorde, Lievelde en Groenlo. Vanaf Eibergen wordt westelijk de nieuwe N18 gevolgd en takt tussen Hengelo en Oldenzaal aan op het bestaande spoor. Wat vindt de Werkgroep Noordtak Achterhoek, vergeet t maar! De werkgroep vindt de quick-scan ver onder de maat. Zo wordt in de quick-scan uitgegaan van een sobere inpassing van een Noordtak in de Achterhoek en is niet of nauwelijks rekening gehouden met negatieve effecten als aantasting van het landschap en natuurgebieden, nieuwe doorsnijdingen en barrièrewerking van woonkernen en recreatieve routes. Volgens de quick-scan wordt de Noordtak gebundeld met de A18/N18, maar bijvoorbeeld tussen Varsseveld en Eibergen is bundeling met de bestaande N18 onmogelijk, vanwege de nabijheid van woonkernen. Ook wordt kruisende infrastructuur hoog gepasseerd, zoals de A12 bij Ouddijk, de spoorlijn tussen Doetinchem en Terborg, de A18 bij Varsseveld, de N119 (de weg Groenlo/Beltrum, Eibergen/Borculo), de N822, de N35, de Slinge en Berkel, de spoorlijn Hengelo-Enschede en het Twentekanaal. Hoge passages betekenen dat het spoor, mede vanwege de lage hellingshoek, over honderden meters hoog in het landschap komt te liggen; funest voor het kleinschalige coulisselandschap, waar de Achterhoek om bekend staat. Een betere inpassing van de Noordtak (bijvoorbeeld V-polder, enigszins verdiepte ligging) betekent volgens de quick-scan een extra investering van 660 miljoen (exclusief eventuele zandopbrengsten) en is over een lengte van 51 kilometer mogelijk. Tussen de Betuweroute tot tenminste ten oosten van Doetinchem is dit vanwege de ondergrond en hoge grondwaterstanden echter niet mogelijk. De quickscan geeft niet aan hoe strak met de bestaande A18/N18 zal worden gebundeld. Bij de aanleg van de 2

3 Betuweroute bleek bijvoorbeeld dat een strakke bundeling met de A15 vaak betekent dat er nog een flinke strook grond tussen weg en spoor komt te liggen. Mede hierdoor is het ruimtebeslag dan ook enorm. Ook zullen veel woningen en bedrijven moet verdwijnen en raken buurtschappen nog verder geïsoleerd. En op een aantal locaties is veel te weinig ruimte tussen weg en kernen. Denk bijvoorbeeld aan Rietmolen, waar tussen de nieuwe N18 en de kern nauwelijks nog inpassingsruimte is voor een extra spoorlijn, laat staan voor een fatsoenlijk inpassing, anders dan ondertunneling. Uit de Trajectnota/MER Noord-oostelijke verbinding (december 1998) blijkt dat een Noordtak ook grote negatieve effecten op natuur-, recreatiegebieden en landgoederen (Kemnade) veroorzaakt. Denk aan alleen al de ecologisch waardevolle gebieden in Gelderland zoals bijvoorbeeld de Bijvank, De Zumpe, De Slangenburg of Koolmansdijk. Dit laatste herbergt de grootste blauwgraslandcomplexen van Nederland, dat zeer gevoelig is voor verdroging en bij aanleg van de Noordtak grotendeels verloren gaat. En in de Achterhoek zijn bijna alle ecologische verbindingen, zoals alle beken, oost-west gericht, terwijl een Noordtak hier haaks op staat. Dit betekent een verdere ecologische barrièrevorming, die bij bundeling met N18/A18 nauwelijks nog te slechten is. De quick-scan geeft aan dat het belangrijkste economische effect van een Noordtak door de Achterhoek de bespaarde reis- en wachttijd betreft. Ten opzichte van de route via IJssellijn en Twentelijn (kopmaken in Deventer kost 25 minuten) is de reistijd ongeveer een uur korter. De goederenspoorlijn door de Achterhoek takt gelijkvloers uit de Betuweroute bij Zevenaar, kruist de spoorlijn Winterswijk-Zutphen gelijkvloers en takt gelijkvloers in op de spoorlijn Hengelo-Enschede. Dit betekent dat bij al deze kruisende infrastructuur vertraging kan ontstaan. Daarnaast zullen goederentreinen uit Duitsland op het Duitse traject, vanwege medegebruik door reizigerstreinen, ook gemakkelijk vertraging kunnen oplopen. Omdat goederentreinen op de Noordtak gelijktijdig het 6 km lange passeerspoor moeten bereiken, heeft zelfs een geringe vertraging van één van de goederentreinen al grote gevolgen voor de trein in de andere richting, waarbij de grootste vertraging ontstaat in het afremmen en wederom optrekken van een logge goederentrein. Het oplopen van een vertraging van een halfuur is vanwege het enkelsporig traject dan ook niet ondenkbeeldig. Nut en noodzaak De quick-scan geeft aan dat voor de Noordtak wordt uitgegaan van een gemiddeld (economisch) groeiscenario, waardoor per werkdag in 2030 een vervoersprognose van 36 treinen in beide richting wordt verwacht. 3

4 Weliswaar is mede vanwege de economische crisis het hoge (economische) groeiscenario inmiddels verlaten, maar het gemiddelde groeiscenario is naar onze mening nog veel te optimistisch ingeschat. In het rapport Uitbreiding snelwegen: nodig of overbodig? Review van het gebruik van economische scenario s bij doorrekening van MIRT-projecten (CE-Delft, november 2013) concludeert dat uitgaande van de periode het binnenlands bruto product (BBP) ongeveer gelijk is aan het laagste groeiscenario (zie bovenstaand figuur). Dit betekent dat de vervoersprognoses voor 2030 op een Noordtak waarschijnlijk nog verder naar beneden moeten worden bijgesteld. Uitgaande van een laag groeiscenario zou het aantal treinen in 2030 met 25% moeten worden gereduceerd. Het betreft dan nog maximaal 28 treinen per werkdag (zie ook Verwerking herijkte goederenprognoses PHS, ProRail, maart 2013). In het Tracébesluit Betuweroute is opgenomen dat als gevolg van de gelijkvloerse aantakking van de Betuweroute op de spoorlijn Nijmegen-Arnhem niet meer dan 10 treinen per etmaal per richting, 20 in totaal, mogen rijden. Wij vinden een aantal van 20 treinen het absolute maximum is dat op de IJssellijn mag worden afgewikkeld. Hierbij gaan wij ervan uit dat deze alleen overdag en zoveel mogelijk buiten de spits gaan rijden. Uiteraard zijn hiervoor aanvullende maatregelen nodig om de overlast naar de omgeving te beperken. In werkelijkheid zal het aantal treinen over de IJssellijn lager dan 20 zijn. Immers in 2030 kunnen 192 treinen per etmaal worden afgewikkeld op de grensovergang Emmerich via de Betuweroute ( Verwerking herijkte goederenprognoses PHS ). In een scenario met lage groei kunnen in 2030 alle 20 treinen van de IJssellijn via de Betuweroute worden geleid. In een scenario met gemiddelde groei kunnen 14 treinen niet via de Betuweroute worden geleid. Deze zullen of (deels) via de IJssellijn of deels via de spoorlijnen door de Randstad moeten rijden. In de huidige situatie rijden er enkele goederentreinen over de IJssellijn. Zonder aanvullende maatregelen kunnen er op termijn, waarbij moet worden voldaan aan de geluidseisen, zes treinen per etmaal over de IJssellijn rijden. Dit betekent dat zonder extra investeringen op de IJssellijn nog slechts 8 treinen per etmaal niet kunnen rijden. Het mag duidelijk zijn dat zelfs uitgaande van een gemiddeld groeiscenario nut en noodzaak voor het aanleggen van een nieuwe Noordtak geheel ontbreekt, gezien alle negatieve effecten voor omwonenden, landschap en natuurwaarden en ruimteverspilling en zeer hoge kosten. Daarnaast zijn er ook nog alternatieven om de goederen te vervoeren. Denk hierbij aan vervoer per schip, zowel binnenvaart als short-sea (Scandinavië, Polen of Noord-Duitsland). En uiteraard is er ook nog een mogelijkheid een gedeelte van deze goederen via de weg te transporteren. Zeker wanneer de vrachtwagens voldoen aan de strengste euro-6 norm kunnen schadelijke emissies aanzienlijk worden beperkt. Nu nut en noodzaak voor de aanleg van een nieuwe Noordtak ontbreekt, zal kritisch moeten worden bekeken of en met welke maatregelen de IJssellijn in Gelderland geschikt moet worden gemaakt voor goederenvervoer. Zoals aangegeven betreft het de afwikkeling van maximaal 14 treinen per etmaal (beide richting samen) en in een laag groeiscenario zelfs nul treinen. Investeringskosten De quick-scan berekent voor een enkelspoor (inclusief passeersporen) een investering van 1,4 miljard euro met een marge van +/- 30%. In het rapport Actualisatie Trajectnota/MER Noord Oostelijke Verbinding, Ministerie I&M, d.d. 24 mei 2012, wordt voor een dubbelspoor Noordtak door de Achterhoek uitgegaan van een investering van 2,7 miljard euro (prijspeil 2012) met een marge van +/- 30%. De kosten van enkelspoor bedragen ongeveer 60% van dubbelspoor. Over een afstand van 25% van het traject zijn passeersporen voorzien, waardoor dit gedeelte dubbelspoor is. De kosten van enkelspoor met inhaalsporen bedragen dan ongeveer 70% (0,75*60%+0,25*100%) van de kosten van dubbelspoor. Volgens het actualisatierapport betekent dit voor een Noordtak door de Achterhoek dat de investeringskosten ongeveer 2 miljard zullen bedragen met een marge van +/- 30%. De quick-scan 4

5 gaat uit van een sobere inpassing. Tevens zijn naar onze mening diverse inpassingskosten nog niet meegenomen. Zo wordt in de quick-scan bij toepassing van de V-polder een extra investering voorzien van ruim 600 miljoen euro. Wij constateren dat de quick-scan uitgaat van de ondergrens, die het Ministerie van I&M heeft berekend (2 miljard minus 30% = 1,4 miljard). De investeringskosten van 2 miljard euro is uiteindelijk dan ook meer waarschijnlijk. Maatregelen aan het bestaande spoor In de PHS-GON zijn de kosten voor de IJssellijn-Twentelijn geschat op 451 miljoen euro. Hierbij wordt uitgegaan van 36 treinen per etmaal. Omdat het aantal goederentreinen aanzienlijk beperkt blijft en grotendeels ook in de dagperiode buiten de spits om kan worden afgewikkeld, zullen de kosten aanzienlijk lager zijn dan 451 miljoen. Anderzijds zijn ook wij van mening dat de kosten in de PHS- GON ook onderschat zijn, zodat de kosten verhoudingsgewijs hoger zullen zijn maar lager dan 451 miljoen. Omdat de negatieve effecten van meer goederentreinen het grootst zijn binnen de concentraties woonbebouwing, zal daar het accent moeten liggen. Het gaat dan vooral om maatregelen ter voorkoming van opvulling van de geluidproductieplafonds en maatregelen om een toename van trillinghinder zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is de aanleg van een ongelijkvloerse kruising ten oosten van Arnhem wenselijk. In de plannen voor Rail21 stond deze opgenomen, maar is rond de eeuwwisseling is deze geschrapt. Alleen de ongelijkvloers kruising ten westen van Arnhem en het vierde perron zijn uiteindelijk gerealiseerd. Dus niet alleen voor de goederentreinen, maar ook voor reizigerstreinen is deze ongelijkvloerse kruising wenselijk. Conclusies 1. Nut en noodzaak van een nieuw (enkelspoor) goederenspoorlijn door de Achterhoek ontbreekt. Het hoge economisch groeiscenario is weliswaar verlaten, maar ook het midden economisch groeiscenario is nog te optimistisch ingeschat. Het lage economisch groeiscenario is meer realistisch. 2. Met het lage economisch groeiscenario kunnen in principe alle goederentreinen in 2030 via de Betuweroute en de grensovergang Emmerich worden afgewikkeld. In het midden economisch groeiscenario moet voor 14 goederentreinen per etmaal een alternatieve route worden gevolgd. 3. Vervoer per binnenvaart en short-sea biedt goede mogelijkheden om goederen vanuit Rotterdam te vervoeren van en naar Noord-Oost-Europa (zoals bijvoorbeeld Scandinavië, Noord-Duitsland, Polen). 4. Een nieuwe Noordtak door de Achterhoek leidt tot grote landschappelijke schade en gedeeltelijk geheel nieuwe doorsnijdingen, aantasting van waardevolle en ecologisch kwetsbare natuurgebieden, recreatiegebieden (stedelijk uitloopgebieden) en landgoederen in de Achterhoek. 5. De investeringskosten voor een Noordtak door de Achterhoek worden in de quick-scan veel te laag ingeschat, mede omdat wordt uitgegaan van een sobere inpassing, waarin diverse inpassingsmaatregelen niet zijn meegenomen. De door het Ministerie van I&M ingeschatte kosten van 2 miljard zijn dan ook meer realistisch dan de 1,4 miljard, die in de quick-scan wordt berekend. 6. Vanwege enkelspoor met passeersporen is de betrouwbaarheid en robuustheid van de spoorlijn aanzienlijk minder. Ten opzichte van andere routes zal de tijdwinst dan ook minder groot zijn. 7. Met gerichte investering ter vermindering van de negatieve effecten (geluid, trillingen) op de IJssellijn (en Twentelijn) is het mogelijk een beperkt aantal goederentreinen hierover af te wikkelen. Wij gaan hierbij uit van een maximum van 14 goederentreinen per werkdag, die grotendeels in de dagperiode zullen rijden. De kosten hiervoor zullen dan ook lager zijn dan 451 miljoen euro. 5

6 8. Een nieuwe Noordtak door de Achterhoek biedt geen enkel voordeel (sociaal of economisch) voor de Regio Achterhoek. Medegebruik ten behoeve van reizigersvervoer is niet mogelijk dan wel economisch niet verantwoord. Ook ontwikkeling van bedrijvigheid als gevolg van overslag of toegevoegde waarde via railterminals is niet realistisch, gezien de geringe vervoersstroom en de ligging van andere terminals. Werkgroep Noordtak Achterhoek, vergeet het maar! 26 mei 2014 In de werkgroep Noordtak Achterhoek, vergeet het maar! (in oprichtng). is gestart met de organisaties: - Stichting Twenteroute PLUS - Kernengroep N18 - Gemeenschap Rietmolen - Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie 6

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoor- Goederenroute Oost-Nederland 20 jaar doorschuiven Voor iedereen die denkt: hoe zat het ook al weer

Programma Hoogfrequent Spoor- Goederenroute Oost-Nederland 20 jaar doorschuiven Voor iedereen die denkt: hoe zat het ook al weer Programma Hoogfrequent Spoor- Goederenroute Oost-Nederland 20 jaar doorschuiven Voor iedereen die denkt: hoe zat het ook al weer Om het mechanisme te begrijpen, moet onder ogen worden gezien dat in Duitsland

Nadere informatie

Samen voor Vught. 13 juni 2013

Samen voor Vught. 13 juni 2013 Samen voor Vught 13 juni 2013 Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de aanleiding dat DKC is ingeschakeld Het PHS van het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

1 9 MEI 20U. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Gemeente Woerden 14.008283

1 9 MEI 20U. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Gemeente Woerden 14.008283 Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Lucassen, Milan maandag 19 mei 14 08:54 Stadhuis '.Griffie FW: PHS-GON besluitvorming PHS-GON Hoe zat het ook alweer.pdf; Persbericht Noordtak 15 mei 14.pdf

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 1 oktober 2014 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Presentatie aan bewoners Vughterpoort Vertegenwoordiging gemeente s-hertogenbosch Sonja de Jong, projectmanager Inleiding en rol gemeente Proces en planning

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus niet meer over

Nadere informatie

Kostenonderzoek Noordtak Betuweroute

Kostenonderzoek Noordtak Betuweroute Kostenonderzoek Noordtak Betuweroute Rapport Fout! Schakeloptie-instructie niet opgegeven. Opdrachtgevers: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, Havenbedrijf

Nadere informatie

Project: Derde spoor Duitsland

Project: Derde spoor Duitsland Project: Derde spoor Duitsland Veelgestelde vragen ten behoeve van communicatie in Oost Nederland Versie 27 februari 2015 Over het project... 2 Effect op Nederland (algemeen)... 3 Oost Nederland... 5 Gevaarlijke

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland De effecten van vier routevarianten tussen Zutphen en op mensen, omgeving en economie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers-

Nadere informatie

Veelgestelde vragen PHS

Veelgestelde vragen PHS Veelgestelde vragen PHS Inhoud 1. PHS algemeen 2. Reizigers 3. Goederen 4. PHS Maatregelen 5. Vervolgproces PHS Aanvullend op de informatie op www.rijksoverheid.nl/phs hieronder een overzicht van een aantal

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Geen goede weergave? Klik hier voor de nieuwsbrief op onze website. december 2016 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Planning van het project Het project PHS Meteren-Boxtel duurt meerdere

Nadere informatie

Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel

Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel 17 december 2015 1/9 Inhoudsopgave 1. Algemeen.3 2. Goederenvervoer 4 3. Veiligheid..5 4. Schade en waarde..6 5. Trillingen en geluidsoverlast..7 6. Ruimtebeslag...8

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage 1 e fase Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland Aanvulling op het MER 1 e fase MER 1 e fase Goederenroute Oost-Nederland Programma

Nadere informatie

Informatiemarkt Vught 19 mei 2016 Informatie in het kort

Informatiemarkt Vught 19 mei 2016 Informatie in het kort Informatiemarkt Vught 19 mei 2016 Informatie in het kort Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Waarom PHS? Het reizigers- en goederenvervoer over het spoor in Nederland groeit. Die groei is voor de

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Zienswijzen van de verenigde D66-fracties Langs de Lijn

Zienswijzen van de verenigde D66-fracties Langs de Lijn De Minister van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent spoorvervoer T.a.v. Mw. C. van Schaik Kamer D03.13 Postbus 20901 2500EX DEN HAAG Onderwerp Zienswijzen van de verenigde D66-fracties Langs

Nadere informatie

De Velpse Betuweroute

De Velpse Betuweroute De Velpse Betuweroute Stichting Spoorhinder 3 maart 2014 Historie Vergaderjaar 1998 1999 22 589 Betuweroute 26 373 Trajectnota/MER Noordoostelijke verbinding Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN

Nadere informatie

Spoorverbetering Arnhem - Winterswijk Technische briefing 23 mei 2018

Spoorverbetering Arnhem - Winterswijk Technische briefing 23 mei 2018 Spoorverbetering Arnhem - Winterswijk Technische briefing 23 mei 2018 Kees den Otter (Arriva), Marc Bijlsma (ProRail), Cor Hartogs en Martijn Post (Gelderland) Dubbelspoor komt altied weer terug! 1988

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), tracé Meteren-Boxtel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken en het vervolgproces

Nadere informatie

Aan de minister van infrastructuur en milieu te Den Haag

Aan de minister van infrastructuur en milieu te Den Haag Aan de minister van infrastructuur en milieu te Den Haag Geven te kennen: De stichting Stichting Burgerinitiatief No Rail (hierna te noemen No Rail), gevestigd te Hengelo, postadres: Enschedesestraat 116

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Algemeen: PHS Om de groei van goederenverkeer en de toename van personenvervoer over het spoor tot en na 2020 het hoofd

Nadere informatie

Minder treinen over Betuweroute

Minder treinen over Betuweroute transport 33 EVO magazine november 2014 ZORGEN OVER SPOORCAPACITEIT DOOR AANLEG DERDE SPOOR Minder treinen over Betuweroute Door werkzaamheden aan het zogeheten derde spoor in Duitsland kunnen er de komende

Nadere informatie

B en W-voorstel. Ter kennisneming

B en W-voorstel. Ter kennisneming B en W-voorstel portefeuillehouder J.C. Elsenaar begrotingsprogramma 4. Bereikbaarheid b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) rol raad Ter kennisneming onderwerp Ontwikkelingen gebruik IJssellijn, de

Nadere informatie

Actualisatie Trajectnota / MER Noord Oostelijke Verbinding

Actualisatie Trajectnota / MER Noord Oostelijke Verbinding Actualisatie Trajectnota / MER Noord Oostelijke Verbinding 24mei 2012 figuur S1: alternatieven D, E en F zoals opgenomen in deze actualisering figuur S2: overzicht inpassing nieuwe traces legenda bestaand

Nadere informatie

Informatiedocument. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland

Informatiedocument. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland Informatiedocument Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland Ten behoeve van besluitvorming variantenkeuze en vervolgplanning Zutphen Hengelo Informatiedocument Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

Meerjarenprogramma infrastructuur en transport

Meerjarenprogramma infrastructuur en transport vra2000vw.004 Meerjarenprogramma infrastructuur en transport 2000 2004 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Aanleg 3 e spoor Duitsland 2016-2022

Aanleg 3 e spoor Duitsland 2016-2022 Aanleg 3 e spoor Duitsland 2016-2022 Aanpak gevolgen bouwwerkzaamheden Eric Bezem 21 november 2013 Spoorcafé Aanleg 3 e spoor Duitsland Succesvolle jarenlange lobby Financieringsbesluit Duitsland zomer

Nadere informatie

Basisnet Spoor. Informatiebijeenkomst over route Elst - Oldenzaal

Basisnet Spoor. Informatiebijeenkomst over route Elst - Oldenzaal Basisnet Spoor Informatiebijeenkomst over route Elst - Oldenzaal Doel Basisnet Garanderen van het op de lange termijn bereikbaar blijven van de zeehavens en de belangrijkste industriële locaties in Nederland

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage 1 e fase Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland MER 1 e fase Goederenroute Oost-Nederland Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013

Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013 Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013 Vragen Nut en noodzaak Waarom is programma Hoogfrequent Spoorvervoer nodig? Waarom zouden wij extra hinder moeten accepteren terwijl het voor

Nadere informatie

Samenvatting van de zienswijzen

Samenvatting van de zienswijzen Samenvatting van de zienswijzen Trajectnota/milieueffectrapport (TN/MER) van de planstudie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen Van 16 augustus tot en met 26

Nadere informatie

Project: Derde spoor Duitsland

Project: Derde spoor Duitsland Project: Derde spoor Duitsland Veelgestelde vragen ten behoeve van communicatie langs de Brabantroute Versie 21-4-2016 Over het project... 2 Effect op Nederland (algemeen)... 3 Brabantroute... 6 Effect

Nadere informatie

Vooraf We maken kennis met (nieuw klankbordgroeplid) Frans Spoor, en de heer De Kort.

Vooraf We maken kennis met (nieuw klankbordgroeplid) Frans Spoor, en de heer De Kort. Verslag Klankbordgroep Den Bosch, project PHS Meteren-Boxtel Datum overleg: 5 februari 2015 Deelnemers Diana van Lieshout klankbordgroep Annemarie Bon Dhr. Grefkens Jan Verkuylen Sander de Kort Frans Spoor

Nadere informatie

Toelichting locatiekeuze nieuwe sluis

Toelichting locatiekeuze nieuwe sluis Bijlage 2 Toelichting locatiekeuze nieuwe sluis Bijlage 2 : Toelichting locatiekeuze nieuwe sluis Locatieafweging tweede Sluis Eefde Uitgangspunten en werkwijze Een extra sluiskolk kan op verschillende

Nadere informatie

Informatieavond Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. s-hertogenbosch. 27 november 2017

Informatieavond Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. s-hertogenbosch. 27 november 2017 Informatieavond Programma Hoogfrequent Spoorvervoer s-hertogenbosch 27 november 2017 Via deze link kunt u de animatie van het project bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=g7kyzfy6m6w meer reizigerstreinen:

Nadere informatie

ons kenmerk 14UIT00522 doorkiesnummer fase PHS Goederenroutering Oost Nederland en de Reactienota MER 1 ste

ons kenmerk 14UIT00522 doorkiesnummer fase PHS Goederenroutering Oost Nederland en de Reactienota MER 1 ste Centrum Publieksparticipatie PHS GON aanvulling MER eerste fase Postbus 30316 2500 GH 'S-GRAVENHAGE, I II I, I T I,I, I,I IENM/BSK- 2103/266002 14UIT00522 2 3 JAN. 20M contactpersoon J. Wissink doorkiesnummer

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de Betuweroute tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 22 589 Betuweroute 26 373 Trajectnota/MER Noordoostelijke verbinding Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar 25 november 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Besluitvorming corridor Alkmaar

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel. Klankbordgroep Meteren 26 juni 2014

PHS Meteren-Boxtel. Klankbordgroep Meteren 26 juni 2014 PHS Meteren-Boxtel Klankbordgroep Meteren 26 juni 2014 1 Inhoud Opening: Erik Opdam Besluit Staatssecretaris: Bert Kingma, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Variant Zuidwest boog Meteren : Ton Bierbooms,

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

Project: Derde spoor Duitsland

Project: Derde spoor Duitsland Project: Derde spoor Duitsland Veelgestelde vragen ten behoeve van communicatie langs de Brabantroute Versie 1-4-2016 Over het project... 2 Effect op Nederland (algemeen)... 3 Brabantroute... 5 Effect

Nadere informatie

Geen prestige maar prestaties Kies voor regionaal spoor

Geen prestige maar prestaties Kies voor regionaal spoor Geen prestige maar prestaties Kies voor regionaal spoor Farshad Bashir SP-Tweede Kamerlid December 2010 Investeren in het spoor, buitengewoon nuttig De SP kiest voor het regionale spoor. De afgelopen jaren

Nadere informatie

Capaciteitsanalyse Zuidelijke Maaslijn

Capaciteitsanalyse Zuidelijke Maaslijn Capaciteitsanalyse Zuidelijke Maaslijn conflict goederentreinen en reizigerstreinen Van Eigenaar Vervoer en Dienstregeling - VACO Hans Westerink Kenmerk Versie 1.0 T20160204-1304387649-35192 Datum 13 juli

Nadere informatie

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel 19:00 19:15 Presentatie IenM 19:15 20:00 Presentatie ProRail 20:00 21:00 Informatie markt 21:00 Gelegenheid tot plenair aandragen zorgen en belangen

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 127/2015 Datum : 13 augustus 2015 B&W datum : Beh. ambtenaar : G. Sikking Portefeuillehouder : D.W. Luiten Onderwerp : Stukken Noordtak ter informatie Aanleiding In

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Reg.nr.P5/iU> 12./*^ 1-ZMRT 2012

PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Reg.nr.P5/iU> 12./*^ 1-ZMRT 2012 PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Reg.nr.P5/iU> 12./*^ Dat. 1-ZMRT 2012 ontv.: a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038499 88 99 _ Fax 038425 48 88 o.nl postbus(g>o. nl RABO Zwolle

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren - Boxtel

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren - Boxtel Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren - Boxtel Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer:

Nadere informatie

7 maart

7 maart Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Minister van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Ter adres de heer J. Fukken Postbus

Nadere informatie

Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kv Oost (13 april 2017)

Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kv Oost (13 april 2017) Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kv Oost (13 april 2017) Inleiding Het Rijk en TenneT zijn voornemens om de Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg

Nadere informatie

Directie participatie t.a.v. Ontwerptracébesluit PHS Meteren-Boxtel Postbus GH DEN HAAG. Geachte mevrouw Van Veldhoven van der Meer,

Directie participatie t.a.v. Ontwerptracébesluit PHS Meteren-Boxtel Postbus GH DEN HAAG. Geachte mevrouw Van Veldhoven van der Meer, Directie participatie t.a.v. Ontwerptracébesluit PHS Meteren-Boxtel Postbus 30316 500 GH DEN HAAG Uw brief van : 23 maart 2018 Ref. : mw. C. Vleer Uw kenmerk : Tel. : (073) 615 93 73 Afdeling : SO/MIL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 652 Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS) Nr. 45 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 17 juni 2014 Betreft Besluiten PHS. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 17 juni 2014 Betreft Besluiten PHS. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D ONDERWERP Samenvatting Akoestisch onderzoek Zevenaar-Didam-Wehl DATUM 25-8-2016 PROJECTNUMMER D02131.000095 ONZE REFERENTIE 078983752 D VAN Johan Christen AAN ProRail Het spoortraject Arnhem-Winterswijk

Nadere informatie

ICE Amsterdam- Frankfurt: sneller, vaker, betrouwbaarder

ICE Amsterdam- Frankfurt: sneller, vaker, betrouwbaarder ICE Amsterdam- Frankfurt: sneller, vaker, betrouwbaarder De ICE tussen Amsterdam en Frankfurt is een onmisbare schakel voor het personenvervoer tussen Nederland en Duitsland. En de treinverbinding heeft

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland

Programma Hoogfrequent spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland Programma Hoogfrequent spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland Benodigde procedures en tijd tot en met realisatie van een Noordtak 4 november 2014 Kenmerk: P933569 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Afbakening

Nadere informatie

zeeland seaports ...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012

zeeland seaports ...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012 zeeland seaports...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012 Inhoud 1. Overslag 2011 zeevaart 2. Modal split 3. Herkomst en bestemming 4. Spoorinfrastructuur 5. Transittijden

Nadere informatie

Spoorverbetering Zevenaar Didam

Spoorverbetering Zevenaar Didam Spoorverbetering Zevenaar Didam De spoorlijn tussen Arnhem en Winterswijk is de ruggengraat van het openbaar vervoer in de Liemers en de Achterhoek. Ruim 18.000 forensen, scholieren en studenten maken

Nadere informatie

Vught Jp. ovb Ũ 7 MEI 2015. kopie ļ. afd. Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL

Vught Jp. ovb Ũ 7 MEI 2015. kopie ļ. afd. Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Vught Jp Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL afd. Ũ 7 MEI 2015 ovb kopie ļ m Uw kenmerk Ons kenmerk BMO/PB I ZÍ5-065514 I UIT/15-121144 Behandeld door P.M. van den

Nadere informatie

/ Beschrijvende fiche

/ Beschrijvende fiche / Beschrijvende fiche Beschrijvende fiche spoorinvesteringsproject Vlaanderen Ontwerpinvesteringsprogramma 2016-2020 Nieuwe Vlaamse spoorprioriteiten Project V-129: Spoorlijn 19 Mol Neerpelt - Hamont mow.vlaanderen.be

Nadere informatie

Rijkswe Varssev i m * JP. 4HBK

Rijkswe Varssev i m * JP. 4HBK C12043 RWS Rijkswe Varssev i m * JP. 4HBK Rijksweg 15: wat vindt u ervan? Hoe ziet Rijksweg 15 er straks uit? Wat moet er tussen Varsseveld en Enschede veranderen aan de weg om economische groei de ruimte

Nadere informatie

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht Roland Jansen - ProRail Spoorontwikkelingen in omgeving Tricht Vervangen Lingebrug Nieuwe stationstraverse Spoorvernieuwing Proef Elke Tien

Nadere informatie

MER-Knelpuntanalyse buisleidingenstrook Laarbeek Echt- Susteren

MER-Knelpuntanalyse buisleidingenstrook Laarbeek Echt- Susteren Milieu-effectrapport Structuurvisie Buisleidingen Paragraaf 7.11.4 (pag. 239-244) MER-Knelpuntanalyse buisleidingenstrook Laarbeek Echt- Susteren Deze notitie geeft een toelichting op paragraaf 7.11.4

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost-Nederland

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost-Nederland Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost-Nederland Notitie Reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 23 september 2016 Betreft Uitrolstrategie ERTMS

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 23 september 2016 Betreft Uitrolstrategie ERTMS > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

11 JUN Geachte gedeputeerde,

11 JUN Geachte gedeputeerde, Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: StichtingSpoorhinder. [spoorhinder@gmail.com] woensdag 11 juni 2014 8:01 Conny Bieze; Bakker, IA (Ineke) Statengriffie; Griffie commissies Prov. Gelderland; Mekers

Nadere informatie

Stichting Spoorhinder

Stichting Spoorhinder Even voorstellen Stichting Spoorhinder Lokaal initiatief naast andere en regionale initiatieven Speelt in op de verschillen in problematiek tussen de verschillende sporen Een ander geluid tussen meerdere

Nadere informatie

Opheffen overweg Beuvinkweg

Opheffen overweg Beuvinkweg Opheffen overweg Beuvinkweg gemeente Dinkelland, geo 026, km. 21.857 Hf Vaan ProRail Kenmerk 370441 8-v2 Datum 18 februari 2015 O n d e r w e r p Opheffen overweg Beuvink w e g Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

taakstelling Reeerakkoord 59,5

taakstelling Reeerakkoord 59,5 ^^ym >* BIJLAGE 1 Bijlage bij antwoord op vraag 1 IenM/BSK-2011/165813 Vereenvoudiaina Omaevinasrecht Ruimte voor de Rivier Hoogwaterbeschermingsprogramma Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Monitor Derde Spoor. - Panteia onderzoek Monitor Derde spoor 2016 en Lo&3Co onderzoek Monitor Derde Spoor Q1 en Q2 2018

Onderzoeksresultaten Monitor Derde Spoor. - Panteia onderzoek Monitor Derde spoor 2016 en Lo&3Co onderzoek Monitor Derde Spoor Q1 en Q2 2018 Onderzoeksresultaten Monitor Derde Spoor - Panteia onderzoek Monitor Derde spoor 2016 en 2017 - Lo&3Co onderzoek Monitor Derde Spoor Q1 en Q2 2018 Monitor Derde spoor Inleiding In Duitsland wordt het Derde

Nadere informatie

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN HOOFDSTUK 3.1 INLEIDING 3Generiek Programma van Eisen Dit Programma van Eisen geldt voor het opnieuw in dienst stellen van de spoorverbinding tussen en zoals omschreven in hoofdstuk 2. Aan de hand van

Nadere informatie

Visie ESLG: Beter uitnutten van spoorlijn Leeuwarden - Groningen Bijlagen:

Visie ESLG: Beter uitnutten van spoorlijn Leeuwarden - Groningen Bijlagen: Roo, Marijke de Van: Werkgroep Spoor in Friesland Verzonden: woensdag 02 oktober 2013 14:56 Aan: staten; Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Visie ESLG: Beter uitnutten

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage 1 e fase Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland Consultatienota Aanvulling MER 1 e fase MER 1 e fase Goederenroute Oost-Nederland

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Raadscie Stadsontwikkeling Heerhugowaard 3 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Nadere informatie

Informatiedocument. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren Boxtel. Ten behoeve van besluitvorming variantenkeuze

Informatiedocument. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren Boxtel. Ten behoeve van besluitvorming variantenkeuze Informatiedocument Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren Boxtel Ten behoeve van besluitvorming variantenkeuze PHS Meteren Boxtel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Informatiedocument ten behoeve

Nadere informatie

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Nieuwsbrief 4 07 april 2008 Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Nieuwsbrief 4 07 april 2008 Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel Inhoud Het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen streeft een duurzame oplossing voor het spanningsveld tussen vervoer, ruimte en veiligheid na. Een belangrijk onderdeel zijn de Basisnetten voor

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station Zwolle: animatie Vernieuwing station Zwolle Aanpassen sporen in

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

N18 Varsseveld Enschede. De Nieuwe Twenteroute

N18 Varsseveld Enschede. De Nieuwe Twenteroute N18 Varsseveld Enschede De Nieuwe Twenteroute Veiliger voor weggebruiker én omgeving De N18 tussen Varsseveld en Enschede is een drukke weg in de Achterhoek en Twente. De weg loopt door de bebouwde kom

Nadere informatie

Zienswijze gemeente Hengelo [Zienswijze ontvangen ; reacties afgerond ].

Zienswijze gemeente Hengelo [Zienswijze ontvangen ; reacties afgerond ]. Zienswijze gemeente Hengelo [Zienswijze ontvangen 14-03-2012; reacties afgerond 05-09-2012]. De zienswijze van de gemeente Hengelo op de Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau is samengevat in 38 reactiepunten

Nadere informatie

Amsterdam. Den Haag. Rotterdam

Amsterdam. Den Haag. Rotterdam Amsterdam Den Haag Rotterdam Deventer Hengelo Zutphen Arnhem Betuweroute Best Noordtak Amsterdam Zutphen Den Haag Arnhem Rotterdam HSL-Zuid Best Betuweroute Best Noordtak Amsterdam Bestaand spoor door

Nadere informatie

Derde Spoor Duitsland. Bestuurlijk Overleg 3 september 2014

Derde Spoor Duitsland. Bestuurlijk Overleg 3 september 2014 Derde Spoor Duitsland Bestuurlijk Overleg 3 september 2014 Concept agenda Doel: toetsen maatregelenpakket 1. Achtergrond 2. Maatregelen: a) Herrouteren b) Benutting c) Overig 3. Effecten a) Basisnet b)

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost Nederland Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage

Nadere informatie

Vergadering Spoorhinder in Zutphen op maandag 24 februari 2014.

Vergadering Spoorhinder in Zutphen op maandag 24 februari 2014. Vergadering Spoorhinder in Zutphen op maandag 24 februari 2014. Overzicht van vragen en antwoorden. ATB veiligheidssysteem. ATB begrenzing?: 130 km per uur maximum. Geluid. Geluidwering: Waar komt het

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Documenten aanvullende onderzoeken PHS Meteren Boxtel 1 april 2019

Documenten aanvullende onderzoeken PHS Meteren Boxtel 1 april 2019 Documenten aanvullende onderzoeken PHS Meteren Boxtel 1 april 2019 De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, heeft in april 2018 aangegeven dat ze maatregelen laat onderzoeken

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Goederenroutering Oost Nederland

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Goederenroutering Oost Nederland Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Goederenroutering Oost Nederland Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 27 februari 2012 / rapportnummer 2620 74 1. Hoofdpunten van het

Nadere informatie

Zienswijze op ontwerp notitie R&D Goederenroutering Oost Nederland 1

Zienswijze op ontwerp notitie R&D Goederenroutering Oost Nederland 1 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Mevrouw C. van Schaik Postbus 20901 2500 EX 'S-GRAVENHAGE 2500EX20901 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum verzending contactpersoon

Nadere informatie

Voorkeursbeslissing. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Voorkeursbeslissing. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Extra ruimte op het spoor Er gaan 6 intercity

Nadere informatie

Financieel-economische haalbaarheid

Financieel-economische haalbaarheid Z33-f71 In twee voorgaande brochures is informatie gegeven over het lopende onderzoek naar een verbinding van de Twenthekanalen met het Duitse Mittellandkanaal. De Duits-Nederlandse haalbaarheidsstudie

Nadere informatie

Voorkeursbeslissing. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Voorkeursbeslissing. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Extra ruimte op het spoor Er gaan 6 intercity

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Gemeenteraad Castricum 25 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Maatregelen

Nadere informatie

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Pagina 1 Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Milieufederatie Flevoland Milieufederatie Noord- Holland

Nadere informatie

1. Dienstregeling 2009: aanvullingen op het Ontwerp 2007

1. Dienstregeling 2009: aanvullingen op het Ontwerp 2007 NS Reizigers Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in het LOCOV Directie Hoofdgebouw IV Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland www.ns.nl Datum Ons kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch PHS Meteren - Boxtel Bijeenkomst 7 maart 2016 In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Doelstellingen:

Nadere informatie