Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden"

Transcriptie

1 JOR 2015/186 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, , /01, ECLI:NL:GHARL:2015:2874 Schorsing van rechtswege ex art. 29 Fw indien op moment van faillietverklaring reeds afwijzend vonnis is gewezen en na uitspreken faillissement tegen curator hoger beroep is ingesteld, Ontvankelijkheid, Curator dient vordering uiterlijk ter verificatievergadering te betwisten, Verwijzing naar HR 16 januari 2009, «JOR» 2009/95 (Wertenbroek/Van den Heuvel c.s.); HR 23 september 2011, «JOR» 2011/354 (Dekker q.q./van Schijndel) en Hof Arnhem-Leeuwarden 28 januari 2014, ECLI:NL:GHARL:2014 Publicatie JOR 2015 afl. 6 Publicatiedatum 04 juni 2015 College Uitspraakdatum 21 april 2015 Rolnummer Rechter(s) Partijen Noot Trefwoorden Regelgeving» Samenvatting Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden /01 LJN ECLI:NL:GHARL:2015:2874 mr. Kuiper mr. Janse mr. Van Rijssen 1. VOF BTH weg te Dalen, 2. C.J.M. van Gorp te Riel, 3. M.J.I. van Gorp-Huijben te Riel, appellanten, advocaat: mr. G.R.A.G. Goorts, tegen mr. M.M.J. Severiens te Enschede, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Biovergisting t Haantje BV, geïntimeerde, niet verschenen. mr. A.C.A.D. Bakker Schorsing van rechtswege ex art. 29 Fw indien op moment van faillietverklaring reeds afwijzend vonnis is gewezen en na uitspreken faillissement tegen curator hoger beroep is ingesteld, Ontvankelijkheid, Curator dient vordering uiterlijk ter verificatievergadering te betwisten, Verwijzing naar HR 16 januari 2009, «JOR» 2009/95 (Wertenbroek/Van den Heuvel c.s.); HR 23 september 2011, «JOR» 2011/354 (Dekker q.q./van Schijndel) en Hof Arnhem-Leeuwarden 28 januari 2014, ECLI:NL:GHARL:2014, Fw - 26 Fw - 29 Fw Het gaat om een concurrente prefaillissementsvordering die voldoening uit de boedel ten doel heeft zodat art. 29 Fw van toepassing is. Op het moment van de faillietverklaring van failliet was de zaak niet aanhangig zodat van schorsing op dat moment geen sprake kon zijn. Na de faillietverklaring hebben appellanten hoger beroep ingesteld tegen de curator. In art. 29 Fw is niet de ontvankelijkheid, maar de schorsing van een aanhangig geding geregeld. Beoogd is aan de curator gelegenheid te geven kenbaar te maken of hij de vordering wil betwisten. Ingeval van betwisting kan de procedure slechts worden voortgezet tegen de curator. In HR 16 januari 2009, «JOR» 2009/95 (Wertenbroek/Van den Heuvel c.s.) heeft de Hoge Raad art. 29 Fw verduidelijkt. De Hoge Raad oordeelde in die zaak, hoewel het ging om een vordering die voldoening uit de boedel ten doel had, over de (niet-)ontvankelijkheid van de curator. De

2 rechtbank had de vordering toegewezen en na bekrachtiging door het hof had de curator beroep in cassatie ingesteld. Schorsing om de curator de gelegenheid te geven tot betwisting was in die zaak niet nodig, zodat art. 29 Fw niet aan de ontvankelijkheid van de zaak of haar onbelemmerde voortzetting in de weg stond. In de onderhavige zaak is het niet de curator, maar zijn het appellanten als schuldeisers die in hoger beroep komen. Voor de vraag of appellanten daarbij ontvankelijk zijn, is maatgevend of zij zich richten tot de juiste (processuele) wederpartij, te weten de curator. Nu dit het geval is, staat art. 29 Fw aan de ontvankelijkheid van appellanten niet in de weg. De vraag of de onderhavige procedure moet worden geschorst, kan evenmin worden beantwoord aan de hand van het arrest Wertenbroek/Van der Heuvel c.s. Zoals overwogen was het daar immers de curator die het hoger beroep en cassatie instelde zodat, anders dan in de onderhavige zaak, de vraag of de curator de vordering wilde betwisten niet aan de orde was. In de onderhavige zaak is de procedure voortgezet alvorens de curator kenbaar heeft gemaakt of hij wenst te betwisten. Het systeem van het faillissementsrecht, waarin art. 29 Fw een rol vervult voor lopende procedures, brengt mee dat de procedure (alsnog) wordt geschorst om de curator degelegenheid te geven zich op dit punt uit te laten. Deze schorsing heeft van rechtswege plaatsgevonden op de eerst dienende dag, te weten 3 september Alle sindsdien verrichte proceshandelingen zijn nietig, waaronder de memorie van grieven en akte. Met betrekking tot de vraag op welk moment de curator de verificatie dient te betwisten, wordt het volgende overwogen. Het procesrecht vraagt voortgang (art. 20 Rv), zodat de curator zo spoedig mogelijk duidelijk moet maken of hij wil betwisten. Het faillissementsrecht daarentegen streeft naar een rechtmatige verdeling van het voorhanden actief. Verkrijging van de daartoe vereiste duidelijkheid over (onder meer) de omvang van het passief zal tijd kosten. De curator zal echter uiterlijk ter verificatievergadering duidelijk moeten maken of hij de verificatie van vorderingen al dan niet wenst te betwisten (HR 23 september 2011, «JOR» 2011/354 (Dekker q.q./van Schijndel)). De procedure aangaande een vordering tot voldoening uit de boedel wordt derhalve geschorst en alleen via verificatie is voldoening uit de boedel vervolgens mogelijk (art. 26 en 29 Fw). De mogelijkheid tot betwisting door de curator is daarbij wezenlijk. Zie in dit verband art. 122 lid 1 Fw waarvan de tekst verwijst naar reeds aanhangige procedures inzake vorderingen die voldoening uit de boedel tot doel hebben. Verwijzing door de rechter-commissaris is dan niet nodig. Het (ongeschorst) doorlopen van die procedures zou de systematiek, nodig voor een goede afwikkeling van het faillissement, doorkruisen. Op grond van het vorenstaande is de curator gehouden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk ter verificatievergadering duidelijkheid te geven over de betwisting van de verificatie. Binnen deze grenzen is het aan de curator op welk moment hij de verificatie van de vordering wenst te betwisten. Zie in dit verband de parlementaire geschiedenis op art. 29 Fw (Parl. Gesch , (MvT) kamerstuknr. 100, nr. 3, p. 31). Deze uitspraak is in lijn met Hof Arnhem- Leeuwarden 28 januari 2014, ECLI:NL:GHARL:2014.» Uitspraak (...; red.) 3. De behandeling van de zaak in hoger beroep Korte weergave het geschil BTH c.s. hebben een vordering ingesteld tegen t Haantje, welke vordering bij vonnis van 24 juli 2013 is afgewezen. Nadat t Haantje op 30 juli 2013 in staat van faillissement is verklaard, hebben BTH c.s. op 12 augustus 2013 hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 24 juli 2013 waarbij de curator als geïntimeerde is aangemerkt. 4. Beoordeling 4.1. Inleidende opmerkingen Het gaat in deze zaak om een concurrente pré-faillissementsvordering die voldoening uit de boedel ten doel heeft zodat artikel 29 Fw van toepassing is. Op het moment van de faillietverklaring van t Haantje was de zaak niet aanhangig zodat van schorsing op dat moment geen sprake kon zijn. Na de faillietverklaring hebben BTH c.s. hoger beroep ingesteld tegen de curator. Het hof ziet zich daarmee ambtshalve voor twee vragen gesteld, te weten: (a) staat artikel 29 Fw in de weg aan de ontvankelijkheid van BTH c.s.? (b) Zo neen, moet de procedure op grond van artikel 29 Fw alsnog worden geschorst? 4.2. De ontvankelijkheid van het hoger beroep

3 In artikel 29 Fw is niet de ontvankelijkheid maar schorsing van een aanhangig geding geregeld. Beoogd is aan de curator gelegenheid te geven kenbaar te maken of hij de vordering wil betwisten. Ingeval van betwisting kan de procedure slechts worden voortgezet tegen de curator (Zie Parl. Gesch (MvT) kamerstuknr. 100, nr. 3, p. 30) In HR 16 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH007 («JOR» 2009/95; red.) (Wertenbroek/Van den Heuvel) heeft de Hoge Raad in r.o. 3.3 artikel 29 Fw als volgt verduidelijkt: 3.3. Zoals is uiteengezet in het arrest van de Hoge Raad van 9 september 1994, nr. 8403, NJ 1995, 5, ziet de in art. 29 F. vervatte schorsingsregeling uitsluitend op de instantie waar het geding aanhangig is op het moment van faillietverklaring. Is op dat moment reeds vonnis gewezen of doet zich het geval van art. 30 lid 1 F. voor, dan geldt voor het voortzetten van het geding in appel of cassatie dat zulks tegen of door de curator moet geschieden. Zoals uit het voorgaande blijkt, is deze laatste regel te dezen in acht genomen: nadat het eindvonnis in eerste aanleg was gewezen en vervolgens het faillissement van [A] B.V. was uitgesproken, heeft de curator hoger beroep ingesteld en het geding in hoger beroep voortgezet. Na het eindarrest heeft de curator het cassatieberoep ingesteld. Een en ander brengt mee dat voor schorsing van rechtswege op de voet van art. 29 F. geen grond bestond en bestaat. Daarom geldt ook geen beperking van het onderzoek in cassatie, zoals bedoeld in het zojuist genoemde arrest. (...) 3.4. Het voorgaande brengt mee dat geen grond bestaat voor niet-ontvankelijkverklaring van de curator in zijn cassatieberoep (...) De Hoge Raad oordeelde in die zaak, hoewel het ging om een vordering die voldoening uit de boedel ten doel had, over de (niet-)ontvankelijkheid van de curator. De rechtbank had de vordering toegewezen en na bekrachtiging door het hof had de curator beroep in cassatie ingesteld. Schorsing om de curator de gelegenheid te geven tot betwisting was in die zaak niet nodig, zodat artikel 29 Fw niet aan de ontvankelijkheid van de zaak of haar onbelemmerde voortzetting in de weg stond. In de onderhavige zaak is het niet de curator maar zijn het BTH c.s. als schuldeisers die in hoger beroep komen. Voor de vraag of BTH c.s. daarbij ontvankelijk zijn, is maatgevend of zij zich richten tot de juiste (processuele) wederpartij, te weten de curator. Nu dit het geval is, staat artikel 29 Fw aan de ontvankelijkheid van BTH c.s. niet in de weg Moet de procedure alsnog worden geschorst? De vraag of de onderhavige procedure moet worden geschorst, kan evenmin worden beantwoord aan de hand van het arrest Wertenbroek/Van der Meulen. Zoals overwogen was het daar immers de curator die het hoger beroep en cassatie instelde zodat, anders dan in de onderhavige zaak, de vraag of de curator de vordering wilde betwisten niet aan de orde was In de onderhavige zaak is de procedure voortgezet alvorens de curator kenbaar heeft gemaakt of hij wenst te betwisten. Het systeem van het faillissementsrecht, waarin artikel 29 Fw een rol vervult voor lopende procedures, brengt mee dat de procedure (alsnog) wordt geschorst om de curator de gelegenheid te geven zich op dit punt uit te laten. Deze schorsing heeft van rechtswege plaatsgevonden op de eerst dienende dag, te weten 3 september Alle sindsdien verrichte proceshandelingen zijn nietig, waaronder de memorie van grieven en akte Met betrekking tot de vraag op welk moment de curator de verificatie dient te betwisten, overweegt het hof het volgende. Het procesrecht vraagt voortgang (artikel 20 Rv), zodat de curator zo spoedig mogelijk duidelijk moet maken of hij wil betwisten. Het faillissementsrecht daarentegen streeft naar een rechtmatige verdeling van het voorhanden actief. Verkrijging van de daartoe vereiste duidelijkheid over (onder meer) de omvang van het passief zal tijd kosten. De curator zal echter uiterlijk ter verificatievergadering duidelijk moeten maken of hij de verificatie van vorderingen al dan niet wenst te betwisten (HR 23 september 2011, NJ 2012, 376 ECLI:NL:HR:2011:BQ8092 («JOR» 2011/354 (Dekker q.q./van Schijndel); red.)) De procedure aangaande een vordering tot voldoening uit de boedel wordt derhalve geschorst en alleen via verificatie is voldoening uit de boedel vervolgens mogelijk

4 (art. 26 en 29 Fw). De mogelijkheid tot betwisting door de curator is daarbij wezenlijk. Zie in dit verband artikel 122 lid 1 Fw: In geval van betwisting beproeft de rechter-commissaris een schikking. Indien hij partijen niet kan verenigen, en voorzover het geschil niet reeds aanhangig is, verwijst hij partijen naar een door hem te bepalen terechtzitting van de rechtbank, zonder dat daartoe een dagvaarding wordt vereist. Het (door het hof) onderstreepte deel van de tekst verwijst naar reeds aanhangige procedures inzake vorderingen die voldoening uit de boedel tot doel hebben. Verwijzing door de rechtercommissaris is dan niet nodig. Het (ongeschorst) doorlopen van die procedures zou de systematiek, nodig voor een goede afwikkeling van het faillissement, doorkruisen Op grond van het vorenstaande is de curator gehouden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk ter verificatievergadering duidelijkheid te geven over de betwisting van de verificatie. Binnen deze grenzen is het aan de curator op welk moment hij de verificatie van de vordering wenst te betwisten. Zie in dit verband de parlementaire geschiedenis op artikel 29 Fw: Behoudens de bepaling van dit artikel en van het toezicht van den rechter-commissaris behoort aan den curator de beslissing te verblijven over hetgeen er voor den boedel moet worden gedaan, of een proces al dan niet ingesteld of voortgezet zal worden, en welke defensies er gevoerd zullen worden (Parl. Gesch , (MvT) kamerstuknr. 100, ondernr. 3, p. 31) Deze uitspraak is in lijn met een op 28 januari 2014 door dit hof gedane uitspraak (ECLI:NL:GHARL:2014:517), waarin werd overwogen: De omstandigheid dat het faillissement is uitgesproken ná het bestreden vonnis en vóór het uitbrengen van de dagvaarding in hoger beroep maakt dit niet anders. Het hoger beroep dient niet alleen om de juistheid van de beslissing van de eerste rechter te beoordelen maar ook, binnen de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep, voor een nieuwe behandeling en beslissing hetgeen neerkomt op een voortzetting van het in eerste aanleg gevoerde debat. Tegen deze achtergrond dient de onderhavige situatie op één lijn te worden gesteld met de situatie van aanhangig zijn als bedoeld in artikel 29 Fw. Dit brengt met zich dat de procedure op grond van artikel 29 Fw van rechtswege is geschorst vanaf 4 december 2012 om alleen dan te worden voorgezet, indien de verificatie van de vordering betwist wordt. 5. Slotsom BTH c.s. zijn ontvankelijkheid in hun hoger beroep maar de vervolgens aangevangen procedure is van rechtswege geschorst op de eerstdienende dag te weten 3 september Alle sindsdien verrichte rechtshandelingen zijn nietig. De schorsing duurt voort tot het moment dat de curator kenbaar maakt dat hij de verificatie van de vordering betwist. Beslissing Het gerechtshof verstaat dat de procedure is geschorst per 3 september 2013 en dat de nadien verrichte rechtshandelingen nietig zijn.» Noot 1. Art. 26 Fw bepaalt dat vorderingen die een voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben, uitsluitend ter verificatie kunnen worden aangemeld. Is op datum faillissement een procedure aanhangig ter zake van een dergelijke vordering, dan is de procedure op grond van art. 29 Fw van rechtswege geschorst om alleen dan te worden voortgezet indien de verificatie van de vordering wordt betwist. Omdat in het overgrote deel van de faillissementen geen verificatievergadering plaatsvindt, is voortzetting van een op grond van art. 29 Fw geschorste procedure zelden aan de orde. 2. Art. 29 Fw is slechts van toepassing als een procedure daadwerkelijk aanhangig is. Een procedure dient als aanhangig te worden beschouwd vanaf de dag der dagvaarding (art. 125 lid 1 Rv). Het voorgaande leidt ertoe dat indien op datum faillissement al wel eindvonnis of -arrest gewezen, maar nog geen rechtsmiddel is ingesteld, géén sprake is van een aanhangige procedure en art. 29 Fw toepassing mist (HR 16 januari 2009, «JOR» 2009/95 (Wertenbroek q.q./erven Van Vlerken)).

5 3. Deze strikte uitleg van art. 29 Fw heeft twee belangrijke nadelen. In de eerste plaats moet de procedure door of tegen de curator tot in hoogste instantie worden voortgezet, terwijl nog geen verificatievergadering heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat de schuldeisers van de failliet niet of nauwelijks invloed op de procedure kunnen uitoefenen. Schuldeisers mogen zich immers weliswaar in de procedure voegen, maar wel pas nadat zij de in het geding zijnde vordering ter verificatievergadering hebben betwist (HR 23 september 2011, «JOR» 2011/354 (Dekker q.q./van Schijndel)). Als wordt doorgeprocedeerd omdat art. 29 Fw niet van toepassing is, is geenszins ondenkbaar dat de procedure zich ten tijde van de verificatievergadering reeds in een vergevorderd stadium bevindt (vgl. Verstijlen in zijn noot onder HR 23 september 2011, NJ 2012, 376). 4. Een tweede nadeel van het oordeel in Wertenbroek q.q./erven Van Vlerken is dat partijen na het instellen van appel door zullen moeten procederen, terwijl veelal niet duidelijk zal zijn of in het faillissement überhaupt een uitkering aan schuldeisers zal plaatsvinden. Is dit niet het geval, dan is de voortzetting van de procedure zinloos gebleken. Vanzelfsprekend kunnen partijen er om die reden voor kiezen geen appel in te stellen. De gevolgen daarvan kunnen evenwel ingrijpend zijn. Mocht het namelijk wél tot een verificatievergadering komen, dan is het vonnis wegens het ongebruikt laten verstrijken van de appeltermijn onherroepelijk (vgl. HR 23 september 2011, «JOR» 2011/354 (Dekker q.q./van Schijndel)). 5. De casus die aan onderhavig arrest ten grondslag ligt, toont grote gelijkenissen met Wertenbroek q.q./erven Van Vlerken. Ook in dit geval is sprake van een procedure die voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft, waarin op datum faillissement eindvonnis is gewezen en (nog) geen appel isingesteld. Er is echter ook een, naar het oordeel van het hof belangrijk, verschil. In het arrest Wertenbroek q.q./erven Van Vlerken ging de curator in appel, in onderhavig arrest de wederpartij van de failliet. Naar het oordeel van het hof rechtvaardigt dit onderscheid dat art. 29 Fw na het instellen van appel door de wederpartij van de failliet alsnog van toepassing is en de procedure van rechtswege is geschorst. 6. Het hof overweegt dat de curator uiterlijk ter verificatievergadering dient te beslissen of hij een vordering al dan niet betwist. Betwisting van een vordering door de curator kan derhalve ook op een eerder moment, vóór de verificatievergadering, plaatsvinden. Door het instellen van appel, zoals in het arrest Wertenbroek q.q./erven Van Vlerken, maakt de curator kenbaar dat hij dat doet. Dit maakt, zo begrijp ik het hof, dat ook de procedure op dat moment, dus vóór de verificatievergadering, kan worden voortgezet. Gaat, zoals in onderhavig geval, echter de wederpartij in appel, dan is de procedure alsnog op grond van art. 29 Fw geschorst, en wel tot het moment dat de curator kenbaar maakt dat hij de verificatie van de vordering betwist, aldus het hof. 7. In het licht van het arrest Wertenbroek q.q./erven Van Vlerken is het oordeel van het hof moeilijk te begrijpen. De vraag die de rechter volgens de Hoge Raad dient te beantwoorden is of op datum faillissement sprake is van een aanhangige procedure. Luidt het antwoord op deze vraag ontkennend, dan mist art. 29 Fw toepassing en wordt doorgeprocedeerd. De argumentatie van het hof dat relevant zou zijn welke partij appel instelt, is bepaald niet overtuigend en niet gebaseerd op de wetgeschiedenis of de jurisprudentie van de Hoge Raad. 8. Voor het geval de wederpartij van failliet in appel gaat, koppelt het hof het al dan niet geschorst zijn van de procedure aan het moment waarop de curator de vordering betwist. Zegt de curator niets, dan blijft de procedure zoals ingesteld door de wederpartij van failliet kennelijk geschorst. Betwist de curator de vordering, in de verificatievergadering of op enig eerder moment, dan wordt voortgeprocedeerd. Dit systeem zou een oplossing kunnen bieden voor de hierboven gesignaleerde problemen met Wertenbroek q.q./erven Van Vlerken in de gevallen dat de wederpartij van de failliet in appel gaat. Voor het welslagen van dit systeem is dan wel vereist dat de curator de vordering niet betwist tot een verificatievergadering plaatsvindt. In veel gevallen zal de wederpartij van de failliet de curator echter vragen of de laatste de vordering al dan niet erkent (zodat de procedure kan worden geroyeerd) en heeft de wederpartij de betwisting al op zak voordat hij in hoger beroep gaat. In de visie van het hof zou dit, geloof ik, betekenen dat de procedure dan toch weer gewoon wordt voortgezet. 9. De poging van het hof om tot een schorsing van de procedure te komen is dapper en te prijzen. Voortprocederen over een concurrente vordering is in de overgrote meerderheid van de gevallen een verspilling van ieders tijd en het leidt er daarnaast toe dat de andere crediteuren de invloed op de procedure wordt ontzegd die ze op basis van het systeem van de Faillissementswet wel zouden moeten hebben. Voor het al dan niet geschorst zijn van een

6 procedure, waarvan op datum faillissement de appeltermijn nog loopt, zou echter niet moeten uitmaken welke partij het rechtsmiddel instelt, noch of de curator deze vordering al dan niet formeel heeft betwist. mr. A.C.A.D. Bakker, advocaat bij BOEKEL

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr...

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr... pagina 1 van 5 JOR 2013/87 Gerechtshof Arnhem, 18-12-2012, 200.099.939, LJN BY7149 Processuele gevolgen faillietverklaring voor aanhangige rechtsvorderingen, Schorsing van geding in conventie ex art. 29

Nadere informatie

200.126.700/01 LJN ECLI:NL:GHDHA:2014:2240 mr. Wattendorff mr. Olthof

200.126.700/01 LJN ECLI:NL:GHDHA:2014:2240 mr. Wattendorff mr. Olthof JOR 2015/50 Gerechtshof 's-gravenhage, 15-07-2014, 200.126.700/01, ECLI:NL:GHDHA:2014:2240 Geen schorsing van rechtswege ex art. 29 Fw indien op moment van faillietverklaring reeds toewijzend vonnis is

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd ECLI:NL:HR:2017:1064 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-06-2017 Datum publicatie 09-06-2017 Zaaknummer 16/04866 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410,

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Faillissementsnummer : 05/61 F - Rechtbank Utrecht Datum vonnis : 9 februari 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

Civiele Procespraktijk

Civiele Procespraktijk Civiele Procespraktijk Nr. 11 maart 2010 De volgende onderwerpen worden behandeld: Schorsing na faillissement en terugverwijzing naar een lagere rechter Alternatieve causaliteit Lastgeving Tussentijds

Nadere informatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523 Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Onteigening. Verzuim tot betekening cassatieverklaring

Nadere informatie

Knowledge Portal JBPR 2011/55

Knowledge Portal JBPR 2011/55 Knowledge Portal JBPR 2011/55 Aflevering JBPR 2011, afl. 5 Publicatiedatum 16-12-2011 Rolnummer 200.017.080/01 Instantie Gerechtshof Leeuwarden 3 mei 2011 (mr. Mollema, mr. Rowel-van der Linde, mr. De

Nadere informatie

Faillissement en lopende procedures (art. 27 t/m 30 Fw): Een drietal draden uit de kluwen

Faillissement en lopende procedures (art. 27 t/m 30 Fw): Een drietal draden uit de kluwen Faillissement en lopende procedures (art. 27 t/m 30 Fw): Een drietal draden uit de kluwen Een onderzoek naar de gevolgen van faillietverklaring op arbitrage- en bindend adviesprocedures, op procedures

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Faillissementsnummer : 05/61 F - rechtbank Utrecht Datum vonnis : 9 februari 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

Appèldagvaarding niet overeenkomstig de Betekeningsverordening betekend? 1

Appèldagvaarding niet overeenkomstig de Betekeningsverordening betekend? 1 UIT DE PRAKTIJK Mr. J.P. Eckoldt * Appèldagvaarding niet overeenkomstig de Betekeningsverordening betekend? 1 Onenigheden in het internationale handelsverkeer leiden regelmatig tot grensoverschrijdende

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=1184...

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=1184... Page 1 of 6 JOR 2013/309 CBB, 14-08-2013, 13/396, ECLI:NL:CBB:2013:160 Overtreding van art. 4:23 Wft, Publicatie van de opgelegde boete, Afwijzing verzoek tot schorsing van publicatie totdat in hoger beroep

Nadere informatie

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB Datum uitspraak: 20-01-2009 Datum publicatie: 04-02-2009 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure:

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

Overheidsaanbesteding. Referentie-eis. Incident in hoger beroep, strekkende tot verbod opdrachtverlening totdat in appel is beslist. Belangenafweging.

Overheidsaanbesteding. Referentie-eis. Incident in hoger beroep, strekkende tot verbod opdrachtverlening totdat in appel is beslist. Belangenafweging. EJEA 16-105 ECLI:NL:GHDHA:2016:1024 Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak19-04-2016 Datum publicatie14-07-2016 Zaaknummer200.186.709/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

SECOND OPINION REGLEMENT. Herbeoordeling op basis van de stukken in de eerste aanleg. april 2013

SECOND OPINION REGLEMENT. Herbeoordeling op basis van de stukken in de eerste aanleg. april 2013 SECOND OPINION REGLEMENT Herbeoordeling op basis van de stukken in de eerste aanleg april 2013 1 INHOUDSOPGAVE Considerans... 3 I. Algemene bepalingen... 4 II. Het verzoek om een second opinion-procedure

Nadere informatie

actualiteiten hoger beroep

actualiteiten hoger beroep actualiteiten hoger beroep 1 april 2015 mr. F.J.P. (Pieter Frans) Lock programma appeltermijn financiële appelgrens hoger beroep van tussenuitspraken doorbreking van het rechtsmiddelenverbod omvang van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 2Se OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissement Faillissementsnummer Surseancedatum : Faillissementsdatum Rechter

Nadere informatie

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T Rolnummer 5678 Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Wetenschap De betwisting van schuldvorderingen door schuldeisers in het faillissement^ 11

Wetenschap De betwisting van schuldvorderingen door schuldeisers in het faillissement^ 11 Mr. dr. R.R. Verkerk Wetenschap De betwisting van schuldvorderingen door schuldeisers in het faillissement^ 11 1. Inleiding In de meeste gevallen is een rechtspersoon of een natuurlijk persoon bevoegd

Nadere informatie

StllJlDe Amstedam BrusseN Luxembeurg Dubsi Horig Kong Londen New York

StllJlDe Amstedam BrusseN Luxembeurg Dubsi Horig Kong Londen New York StllJlDe Amstedam BrusseN Luxembeurg Dubsi Horig Kong Londen New York FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum: 31 maart 2015 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:2726

ECLI:NL:GHARL:2017:2726 ECLI:NL:GHARL:2017:2726 Instantie Datum uitspraak 30-03-2017 Datum publicatie 09-05-2017 Zaaknummer 200.197.064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Personen-

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

PROCESRECHTELIJKE POSITIE FAILLIET

PROCESRECHTELIJKE POSITIE FAILLIET MASTERSCRIPTIE PROCESRECHTELIJKE POSITIE FAILLIET De procesrechtelijke positie van de failliet bij schikkingen in faillissement M. Schroevers Masterscriptie Rechtsgeleerdheid Tilburg University PROCESRECHTELIJKE

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

JAAN 2013/169 27-08-2013, 200.124.231, ECLI:NL:GHARL:2013:6549

JAAN 2013/169 27-08-2013, 200.124.231, ECLI:NL:GHARL:2013:6549 JAAN 2013/169 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem), 27-08-2013, 200.124.231, ECLI:NL:GHARL:2013:6549 Hoger beroep kort geding, Appellant wel belang bij hoger beroep, maar geen belang bij vorderingen

Nadere informatie

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons.

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. GCHB 2012-434 Uitspraak van 2 februari 2012 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. Consument aanvaardt advies van de Geschillencommissie

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 31 maart 2014 Nummer: 16 Gegevens gefailleerden : De besloten vennootschappen

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslag nr. 8 van de curator in het faillissement van Elektrim Finance B.V. d.d. 17 september 2010 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Bewindvoerder/curator

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN

IN NAAM DER KONINGIN 2 januari 1987 Eerste Kamer Nr. 12.932 RF/AT IN NAAM DER KONINGIN Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: "VASTELOAVESVEREINIGING DE ZAWPENSE", gevestigd te Grevenbricht, gemeente Born EISERES

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. VOF. Derdenverzet van de vennoot die niet meer on staat van faillissement is verklaard Ontvankelijkheid (art. 1125 Ger.W.) Datum 10 mei 2010 Copyright

Nadere informatie

eigen aangifte/op verzoek : de verleende surséance van betaling is op grond van artikel 242 Fw ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring

eigen aangifte/op verzoek : de verleende surséance van betaling is op grond van artikel 242 Fw ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring Negentiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap V.D.O. Voorlichtings- en Documentatiecentrum Onderwijs B.V., handelend onder de naam V.D.O.

Nadere informatie

eigen aangifte/op verzoek : de verleende surséance van betaling is op grond van artikel 242 Fw ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring

eigen aangifte/op verzoek : de verleende surséance van betaling is op grond van artikel 242 Fw ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring Twintigste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap V.D.O. Voorlichtings- en Documentatiecentrum Onderwijs B.V., handelend onder de naam V.D.O.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:4798

ECLI:NL:GHARL:2014:4798 ECLI:NL:GHARL:2014:4798 Instantie Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 19-06-2014 Zaaknummer 200.138.115-01 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: Uitspraak 6 februari 2015 Eerste Kamer 14/03627 LH/EE Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. R.J. van Galen, t e g e n BEPRO

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:707

ECLI:NL:GHARL:2017:707 ECLI:NL:GHARL:2017:707 Instantie Datum uitspraak 31-01-2017 Datum publicatie 02-02-2017 Zaaknummer 200.186.790/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d.

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d. LJN: BC8179, Gerechtshof Leeuwarden, 0600557 Datum uitspraak: 12-03-2008 Datum publicatie: 31-03-2008 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Hoger beroep [Naar] het oordeel van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014 Gegevens onderneming : Fitness Drachten BV Faillissementsnummer : F 14/17 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

16 de openbare verslag

16 de openbare verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 16 de openbare verslag Datum 16 februari 2015 Gegevens onderneming Tape Control D&N BV (20074859) Faillissementsnummer F.02/ 10/278 (10/198F Rb Lelystad) Datum

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : hypotheekbemiddeling; het aantrekken van gelden voor beleggingsdoeleinden.

Activiteiten onderneming : hypotheekbemiddeling; het aantrekken van gelden voor beleggingsdoeleinden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 24 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : - de stichting STICHTING DERDENGELDEN SIMOCA LTD - de stichting STICHTING DERDENGELDEN SIMON - de buitenlandse vennootschap CONBAN

Nadere informatie

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1.

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11juni1957, wonende te (1223 NH) Hilversum aan de Anthony Fokkerweg 124 Faillissementsnummer

Nadere informatie

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-hertogenbosch, sector civiel recht, eerste kamer, van 29 mei 2007, gewezen in de zaak van:

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-hertogenbosch, sector civiel recht, eerste kamer, van 29 mei 2007, gewezen in de zaak van: LJN: BA6976, Gerechtshof 's-hertogenbosch, C0501069 Datum uitspraak: 29-05-2007 Datum publicatie: 13-06-2007 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Nu gesteld noch gebleken

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 12. Gegevens onderneming : Vereniging V.V. Young Boys

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 12. Gegevens onderneming : Vereniging V.V. Young Boys OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 12 Datum : 1 februari 2016 Gegevens onderneming : Vereniging V.V. Young Boys Faillissementsnummer : F. 175/2012 Datum uitspraak : 3 april 2012 Curator

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Partijwisseling, schorsing en hervatting tijdens het geding

Partijwisseling, schorsing en hervatting tijdens het geding Partijwisseling, schorsing en hervatting tijdens het geding Enkele beschouwingen naar aanleiding van HR 27 mei 2005, NJ 2006, 598, m.nt. HJS Mr. M. den Besten* 1. Inleidende opmerkingen 1 Op 14 juli 2006

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

25 - De weg naar de Wsnp na eigen aangifte tot faillietverklaring geblokkeerd?

25 - De weg naar de Wsnp na eigen aangifte tot faillietverklaring geblokkeerd? 25 - De weg naar de Wsnp na eigen aangifte tot faillietverklaring geblokkeerd? Hanneke De Coninck-Smolders* De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ( Wsnp ) is een goed instrument voor natuurlijke

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/documents/16298933?srcfrm=ba...

http://www.legalintelligence.com/documents/16298933?srcfrm=ba... pagina 1 van 9 JBPR 2015/70 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-07-2015, 200.140.091/01, ECLI:NL:GHARL:2015:5049 Dwangsom, Verjaring, Stuiting, Afstand van verjaring, Schorsing verjaring, Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

: 04/257 F (Rechtbank Rotterdam) en 04/214 F (Rechtbank Arnhem);

: 04/257 F (Rechtbank Rotterdam) en 04/214 F (Rechtbank Arnhem); Tiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap Stam Educatief B.V., handelend onder de naam Stam Studieboeken inzake faillissementsnummer : de

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2011:BR4259

ECLI:NL:GHSHE:2011:BR4259 ECLI:NL:GHSHE:2011:BR4259 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 02-08-2011 Datum publicatie 05-08-2011 Zaaknummer HD 200.049.675 T Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ1616,

Nadere informatie

JA 2017/99 met annotatie van mr. L. Boersma

JA 2017/99 met annotatie van mr. L. Boersma ECLI:NL:PHR:2017:47 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 03-02-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Zaaknummer 16/01604 Formele relaties Rechtsgebieden Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2017:757, Gevolgd

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Page 1 of 5 ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 13-10-2014 Zaaknummer 200.104.509-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Jaarverslag BJ 2013 SBG. Verslag van de activiteiten van de Stichting Beleggers GIN over het jaar 2013. KvK: 34339723.

Jaarverslag BJ 2013 SBG. Verslag van de activiteiten van de Stichting Beleggers GIN over het jaar 2013. KvK: 34339723. Jaarverslag BJ 2013 Verslag van de activiteiten van de Stichting Beleggers GIN over het jaar 2013. KvK: 34339723 SBG Tel 035 543 1337 Amsterdamsestraatweg 55a 3744 MA Baarn www.beleggersgin.nl www.ginbelangen_2011@hotmail.nl

Nadere informatie

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T Rolnummer 4045 Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 468, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 21

Nadere informatie

Gegevens onderneming Vastgoedontwikkeling HIPhaagdijk B.V. (kvk: )

Gegevens onderneming Vastgoedontwikkeling HIPhaagdijk B.V. (kvk: ) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tiende openbare verslag Datum 27 juli 2016 Gegevens onderneming Vastgoedontwikkeling HIPhaagdijk B.V. (kvk: 20142263) Faillissementsnummer F.02/12/1049 Datum

Nadere informatie

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag.

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Vijftiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap Stam Educatief B.V., handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 20 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 20 februari 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

VIERDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 17 augustus 2011

VIERDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 17 augustus 2011 VIERDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 17 augustus 2011 in het door de rechtbank in Amsterdam op 14 juni 2010 uitgesproken faillissement van: JOMED N.V. te Amsterdam faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 9 augustus 2010 Gegevens onderneming : Quality Planning B.V. Faillissementsnummer : 09/30 Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris : 20 januari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : Vereniging V.V. Young Boys

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : Vereniging V.V. Young Boys OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 11 Datum : 21 augustus 2015 Gegevens onderneming : Vereniging V.V. Young Boys Faillissementsnummer : F. 175/2012 Datum uitspraak : 3 april 2012

Nadere informatie

faillissement 18 Rechtspraak 28

faillissement 18 Rechtspraak 28 28 - De looptijd van de schuldsaneringsregeling na voorafgaand faillissement Eva Timmermans Rechtbank Den Haag 27 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7671 1. Inleiding In de wet staat dat de termijn van de schuldsaneringsregeling

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Faillissementsnummer : 05/61 F - Rechtbank Utrecht Datum vonnis : 9 februari 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

Samenloop van beschermingsbewind en insolventie. Wat als de gefailleerde of schuldenaar onder beschermingsbewind is of wordt gesteld?

Samenloop van beschermingsbewind en insolventie. Wat als de gefailleerde of schuldenaar onder beschermingsbewind is of wordt gesteld? Samenloop van beschermingsbewind en insolventie. Wat als de gefailleerde of schuldenaar onder beschermingsbewind is of wordt gesteld? 1. Inleiding en vraagstelling. Sinds 1 september 1982 bestaat de mogelijkheid

Nadere informatie

De Hoge Raad der Nederlanden,

De Hoge Raad der Nederlanden, 2 januari 1980. nr. 19.623 DG. De Hoge Raad der Nederlanden, Gezien het beroepschrift in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Y B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof

Nadere informatie

Civiele cassatie. vragen en antwoorden

Civiele cassatie. vragen en antwoorden Civiele cassatie vragen en antwoorden Inhoudsopgave Wat is cassatie bij de Hoge Raad? 3 Waarover kan in cassatie worden geklaagd? 3 Tegen welke uitspraken staat cassatieberoep open? 3 Binnen welke termijn

Nadere informatie

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep. Activiteiten onderneming : Verwezen wordt naar het eerste verslag.

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep. Activiteiten onderneming : Verwezen wordt naar het eerste verslag. HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sota Zuideinde B.V. (hierna ook te noemen: curanda )

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sota Zuideinde B.V. (hierna ook te noemen: curanda ) HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum:

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Faillissementsnummer : 05/61 F - Rechtbank Utrecht Datum vonnis : 9 februari 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

allen gevestigd te [vestigingsplaats], Eiseressen tot cassatie, verweersters in het voorwaardelijk incidenteel incidenteel cassatieberoep.

allen gevestigd te [vestigingsplaats], Eiseressen tot cassatie, verweersters in het voorwaardelijk incidenteel incidenteel cassatieberoep. 15 Civiel recht «JIN» Jurisprudentie in Nederland januari 2014, afl. 1 76 15 Hoge Raad 15 november 2013, nr. 12/04150 ECLI:NL:HR:2013:1245 (mr. Numann, mr. Loth, mr. Drion, mr. De Groot, mr. Polak) (concl.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

HR: [X] R.E.M. Holding B.V. DomJur 2012-919. Hoge Raad Zaak-/rolnummer: 11/04582 DV/EP Datum: 14 december 2012. Hoge Raad der Nederlanden.

HR: [X] R.E.M. Holding B.V. DomJur 2012-919. Hoge Raad Zaak-/rolnummer: 11/04582 DV/EP Datum: 14 december 2012. Hoge Raad der Nederlanden. HR: [X] R.E.M. Holding B.V. DomJur 2012-919 Hoge Raad Zaak-/rolnummer: 11/04582 DV/EP Datum: 14 december 2012 Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], Israël,

Nadere informatie

Rolnummer 4471. Arrest nr. 46/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T

Rolnummer 4471. Arrest nr. 46/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T Rolnummer 4471 Arrest nr. 46/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 7 van de wet van

Nadere informatie

Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V.

Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak ECLI:NL:HR:2014:1405 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 13-06-2014 Zaaknummer 13/05858 Formele relaties Rechtsgebieden Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:289 Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Walraven Groep B.V., tevens handelend onder de namen Walraven, Walraven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2 Datum : 21 september 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/documents/14498433?srcfrm=re...

http://www.legalintelligence.com/documents/14498433?srcfrm=re... Page 1 of 7 JOR 2015/49 Gerechtshof Amsterdam, 13-05-2014, 200.119.549/01, 200.119.551/01, ECLI:NL:GHAMS:2014:1755 Internationaal privaatrecht, Faillissement Yukos, Territorialiteitsbeginsel, Beslag op

Nadere informatie

De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht

De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht Hof Arnhem 13 januari 2009, zaaknummer 200.005.438 I. van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 13 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 13 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 13 mei 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dynamion B.V., tevens handelende onder de naam MySolutionStore Veenendaal,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/15/380 NL:TZ:0000001330:F001 13-11-2015 mr. P.T. Bakker mr. A.L. Goederee Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming : Katwijk Infra B.V./ Katwijk Verhuur B.V. Faillissementsnummer : F03/356 en F03/465 Datum uitspraak : 4 juni 2003/ 23 juli 2003

Nadere informatie

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt.

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt. Kort lexicon tot nut van de rechtzoekende, waarin enige uitleg wordt gegeven van de meest gangbare geschreven rechtstaal van het Hof van Cassatie en van het parket bij dit Hof ( 1 ). Dit korte lexicon

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37023

Nadere informatie

SURSEANCEVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 april 2014

SURSEANCEVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 april 2014 SURSEANCEVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De bewindvoerder baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483 ECLI:NL:HR:2014:2652 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 10-09-2014 Zaaknummer 13/01257 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie In cassatie op

Nadere informatie

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. Cogas geïntimeerde DomJur 2002-136 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0000379 Datum: 19-09-2001 Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd

Nadere informatie

Cîvl/S/ Derks Star Busmann

Cîvl/S/ Derks Star Busmann Cîvl/S/ Derks Star Busmann FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 15 april 2OO8 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V.

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 27 Datum: 8 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 27 Datum: 8 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 27 Datum: 8 juni 2016 Gegevens onderneming : Accumulo Groep B.V. Faillissementsnummer : F07/08/68 Datum uitspraak : 5 maart 2008 Curator : mr. B.J. van Dijen R-C : mr. C.P.

Nadere informatie