Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR

2 2

3 Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR 3

4 In dit jaarverslag kijken wij terug op het jaar 2009; een roerig, maar leerzaam jaar. Met de in dat jaar ingezette reorganisatie kunnen we ook weer vooruit kijken naar de toekomstige ontwikkeling van het CBR. De organisatie staat er in 2010 klaar voor, een nieuwe corporate identity is daarvan slechts het begin. Het begin van het CBR als professionele publieke dienstverlener, die het als hoofdtaak ziet mensen op verantwoorde wijze mobiel te laten zijn. 4

5 Inhoud Profiel 7 Kerncijfers 9 Middellange termijn strategie 13 Verslag Raad van Toezicht 17 Verslag Directie 23 Prestaties 2009 Hoofdlijnen 23 Prestaties 2009 Hoofdprocessen: - Rijvaardigheid 26 - Theorie 28 - Rijgeschiktheid 29 - Vakbekwaamheid 35 Prestaties 2009 Ondersteunende processen 37 Interne beheersing en risicobeheersing 41 Governance 43 Financiële resultaten en vooruitzichten 47 Jaarrekening 51 Accountantsverklaring 77 5

6 6 Profiel Het CBR

7 Het CBR is een privaatrechtelijke stichting die namens de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met het bevorderen van de verkeersveiligheid en vakbekwaamheid in de sector verkeer en vervoer. Het CBR geeft hier invulling aan door het afgeven van Verklaringen van rijvaardigheid, vakbekwaamheid en rijgeschiktheid aan particulieren en professionele bestuurders. De diensten van het CBR zijn te verdelen in de hoofdcategorieën: - examens motor, personenauto en bromfiets Het afnemen van de theorie- en praktijkexamens voor motorrijders, automobilisten en bromfietsers, de kernactiviteiten van het CBR. - beroepsexamens Het afnemen van beroepsexamens voor aanstaande en ervaren professionals in wegvervoer, binnenvaart en logistiek, evenals de theorie-examens voor beroeps- en privévliegers. - medische verklaringen Het beoordelen van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van bestuurders en de eventueel voor hen benodigde aanpassingen aan het voertuig. - vorderingen Het onderzoeken van de rijgeschiktheid of rijvaardigheid bij het vermoeden dat iemand ongeschikt is een motorvoertuig te besturen, bijvoorbeeld na een verkeersovertreding. Ook kunnen aanvullende educatieve maatregelen worden opgelegd, onder andere op het gebied van alcohol en verkeer. Het CBR wil bij klanten en partners bekend zijn als hét exameninstituut op mobiliteitsgebied: toegankelijk en met een hoge kwaliteit van dienstverlening. Transparantie, klantgerichtheid en innovatie zijn dan ook kernbegrippen in het beleid van het CBR. Het CBR is een landelijke organisatie met een hoofdkantoor in Rijswijk en 55 examenlocaties in het land. Het CBR heeft ultimo medewerkers (1004,5 fte). Het CBR werkt nauw samen met een groot aantal partners: ook op die manier levert het CBR een bijdrage aan de verkeersveiligheid. - Samen met brancheorganisaties BOVAG en FAM overlegt het CBR regelmatig over lopende activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. - In het Overlegorgaan Verkeersveiligheid en de Regionale Organen Verkeersveiligheid denkt het CBR mee over de nationale verkeersveiligheid. - Met een actieve rol in CIECA (de internationale organisatie van exameninstituten) draagt het CBR bij aan de harmonisatie van regels en richtlijnen in de Europese Unie. - Voor de website werkt het CBR samen met de RDW en het ministerie van Verkeer en Waterstaat; deze site bevat alle informatie over het halen, hebben en behouden van het rijbewijs. - Het CBR onderhoudt intensieve contacten met de politie over de bestuursrechtelijke aanpak van bestuurders die gevaarlijk rijgedrag vertonen. 7

8 8 Kerncijfers Beoordelen in aantallen

9 Toetsen en examens Te land Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagingsafgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage A Theorie , ,2 Praktijk AVD (verkeersdeelneming) Eerste examen , ,7 Herexamen , ,3 Totaal , ,3 Praktijk AVB (voertuigbeheersing) Eerste examen , ,8 Herexamen , ,5 Totaal , ,0 B Theorie , ,2 Praktijk RIS-toetsen RIS praktijkexamen Eerste examen , ,4 Herexamen , ,4 Totaal , ,8 Praktijkexamens RIS + traditioneel Eerste examen , ,6 Herexamen , ,3 Totaal , ,9 BE Praktijk Eerste examen , ,2 Herexamen , ,0 Totaal , ,4 Tussentijdse toets A-B-BE Bromfiets Theorie , ,5 Vervoer en logistiek Theorie, incl. taxi , ,7 Taxi Theorie , ,8 9

10 Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagingsafgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage Praktijk Eerste examen , ,9 Herexamen , ,7 Totaal , ,5 C Praktijk Eerste examen , ,0 Herexamen , ,1 Totaal , ,2 D Praktijk Eerste examen , ,1 Herexamen , ,8 Totaal , ,4 VRP 1, CE, DE, LZV Praktijk Eerste examen , ,9 Herexamen , ,0 Totaal , ,0 Overige Praktijk Eerste examen , ,0 Herexamen , ,7 Totaal , ,5 Nader onderzoek , ,0 Tussentijdse toets Te water Binnenvaart Theorie , ,5 In de lucht Luchtvaart Theorie Beroepsvliegers Niet Niet Privévliegers beschikbaar beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar 10

11 Niet afgenomen theorie-examens totaal² Theorie-examens totaal Niet afgenomen praktijkexamens totaal Praktijkexamens totaal, incl. toetsen Totaal examens motor, auto en bromfiets Totaal alle examens (incl. toetsen) Overige kerncijfers Behandelde Verklaringen van geschiktheid Beoordelingen Eigen verklaringen klein vaarbewijs Afgegeven vaarbewijzen Vorderingsprocedure: onderzoeken Vorderingsprocedure: aantal afgelegde EMA-cursussen Vorderingsprocedure: aantal afgelegde LEMA-cursussen Vorderingsprocedure: aantal afgelegde EMG-cursussen Totale omzet (in miljoen euro s) 106,1 112,1 Aantal medewerkers nominaal ultimo (op fulltime basis) 1.004, ,3 Aantal actieve rijscholen³ Aantal nieuw ingeschreven rijscholen Aantal uitgeschreven rijscholen Bezwaarschriften en Beroepzaken Beroepzaken medisch 81 * vorderingen 295 * Bezwaarschriften medisch 936 vorderingen ¹ VRP = Vakrijproef ² Aangevraagde en betaalde examens die niet zijn afgenomen, bijvoorbeeld wegens verzuim. ³ Peildatum: tweede kwartaal 2009 en * Exclusief hoger beroepzaken en voorlopige voorzieningszaken. 11

12 12 Middellange termijn strategie

13 Alleen met goede prestaties kan het CBR ook in de toekomst zijn belangrijke rol in de maatschappij op het gebied van verantwoorde mobiliteit spelen. Om dat te bereiken is door de directie een strategieproject opgezet met als titel Strategie in uitvoering. Een heldere formulering van de missie, de visie en de ambitie van het CBR is vastgesteld en staat aan de basis van een nieuw CBR. Missie Het CBR is hét exameninstituut voor mobiliteit, dat verkeersveiligheid en vakbekwaamheid in de sector verkeer en vervoer bevordert. Het CBR is een privaatrechtelijke stichting die namens de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met het bevorderen van de verkeersveiligheid en vakbekwaamheid in de sector verkeer en vervoer. Het CBR geeft hier invulling aan door het afgeven van Verklaringen van rijvaardigheid, vakbekwaamheid en rijgeschiktheid aan particuliere en professionele bestuurders. Het CBR voert deze taken uit voor wettelijke publieke examens en voor relevante door de branche gewenste examens, die niet door de markt zelf worden vormgegeven. Deze overige taken vervullen een maatschappelijk belang op het gebied van de verkeersveiligheid en sluiten aan op de publieke taken van het CBR als exameninstituut voor mobiliteit. Het CBR voert zijn kernactiviteiten uit (toetsen rijvaardigheid, vakbekwaamheid en rijgeschiktheid) in het maatschappelijk belang op het gebied van de verkeersveiligheid. Om invulling te kunnen geven aan het publiek belang, is signalering (richting de opdrachtgever en de maatschappij) en ontwikkeling van de kernactiviteiten een integraal onderdeel van de taakuitvoering. Visie Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid en vakbekwaamheid, gestelde eisen aan publieke dienstverlening en relatie tussen rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties zijn van invloed op het functioneren van het CBR. Het CBR speelt op proactieve wijze in op deze ontwikkelingen om zijn exclusieve overheidstaak ook voor de toekomst te rechtvaardigen en zijn positie als hét exameninstituut voor mobiliteit verder uit te bouwen. De belangrijkste ontwikkelingen op bovengenoemde terreinen zijn: - Hogere specifieke eisen aan de rijvaardigheid en vakbekwaamheid van bestuurders. Zowel vanuit EU-wetgeving (zoals de 3e Rijbewijsrichtlijn die onder andere een verdere Europese uniformering tot doel heeft en de Richtlijn vakbekwaamheid beroepschauffeurs) als vanuit de wensen vanuit de Nederlandse politiek (gevaarherkenning in het theorie-examen) worden nieuwe eisen gesteld aan bestuurders. Voor het CBR biedt dit kansen voor verdere uitbreiding (het bromfietspraktijkexamen) en differentiatie van het takenpakket (zoals nieuwe rijexamencategorieën zoals C1 en D1). - Ontwikkeling en handhaving van vergunningseisen rijbewijsbezit. Het rijbewijs wordt steeds minder als een document voor het leven beschouwd maar als een vergunning die kan worden ingetrokken. Voor het CBR heeft dit zowel consequenties voor de geschiktheidbeoordeling als voor de vorderingsprocedure. Een druk op verhoging van de effectiviteit van vorderingsmaatregelen leidt tot een verdere doelgroepdifferentiatie en aanscherping van vorderingsmaatregelen (zoals de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG), de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en 13

14 verkeer (LEMA), het Alcoholslot programma (ASP), het door de deelnemers dragen van de kosten voor het onderzoek met betrekking tot alcohol en drugs, etc.). - Vergroting van transparantie in taakuitvoering. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vraagt om transparantie rondom de taakuitvoering en stelt het CBR onder strenger toezicht. Toekomstige prestaties zullen meer en meer worden bekeken via prestatie-indicatoren. - Vergroting van efficiëntie in taakuitvoering. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vraagt het CBR om zijn taken tegen kostendekkende tarieven uit te voeren. Lastenbeperking voor de burger speelt hierbij een rol. De opgelegde taakstelling van de overheid dwingt alle uitvoeringsorganisaties tot en met 2011 tot een personeelsreductie van 10 procent en daarmee tot een heroverweging van de taken. Een dergelijke taakstelling moet op verantwoorde wijze passen bij de taakuitvoering van het CBR. Oftewel, het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van dienstverlening en het mag niet leiden tot een onacceptabele hoge werkdruk. Daarnaast dient het effect van volumegroei in bestaande taken en de invoering van nieuwe taken buiten de taakstelling te worden gehouden en is de overheid zelf aan zet om regelgeving te vereenvoudigen om besparingen mogelijk te maken. Een slimme inzet van ICT-toepassingen in de publieke dienstverlening draagt hier aan bij. Ambitie Het CBR wil zijn prestaties verbeteren, zijn klantgerichtheid vergroten en de relatie met zijn opdrachtgever professionaliseren. Het CBR levert excellente prestaties in al zijn processen, loopt voorop als het gaat om klantgerichtheid en dienstverlening en wordt breed erkend als het gaat om zijn expertise. Het CBR gaat zich meten met de beste publieke dienstverleners van Nederland. Verbeteren prestaties Het CBR wil de positie bij zijn klanten, (keten)partners en bij zijn opdrachtgever versterken door goede prestaties (kwaliteit en kosten) in alle hoofdprocessen te leveren. Vergroten klantgerichtheid Het CBR wil beter aansluiten op de wensen van zijn klanten en (keten)partners en daarmee de klantgerichtheid vergroten. Het CBR zal zich hiertoe transparanter positioneren, meer de dialoog aangaan en de mogelijkheden voor samenwerking beter benutten. Professionaliseren relatie met opdrachtgever Het CBR wil de positie ten opzichte van zijn opdrachtgever ook in de toekomst kunnen beïnvloeden. Het CBR zal hiertoe de relatie versterken en zelf proactief de scope van zijn maatschappelijke rol (verantwoordelijkheden en functionaliteiten) vormgeven. Goed werkgeverschap Voor de realisatie van de ambitie van het CBR is goed werkgeverschap een belangrijke succesfactor. Het P&O-beleid van het CBR is gericht op het benutten van competenties en deskundigheid van 14

15 medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers en het op een professionele wijze beoordelen van medewerkers. Medewerkers moeten in staat worden gesteld om de van hun verwachte prestaties dagelijks te kunnen leveren. Dit alles dient te resulteren in tevreden en gemotiveerde medewerkers en de juiste man of vrouw op het juiste moment op de juiste plaats. 15

16 16 Verslag Raad van Toezicht

17 Publieke taak CBR naar een hoger niveau Voor de Raad van Toezicht waren evenals voor de directie van het CBR verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en het vergroten van de efficiency en effectiviteit van het CBR in 2009 belangrijke thema s. De Raad van Toezicht vervult in dit proces een belangrijke taak: ze bewaakt het prestatieniveau en het naleven van de afspraken met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en fungeert als sparring partner voor de directie. Op 2 juni 2009 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat de Raad van Toezicht gevraagd om verscherpt toezicht uit te oefenen op de prestaties van de divisie Vorderingen van het CBR. De Raad van Toezicht heeft zich ten doel gesteld om toezicht te houden op een aantal onderwerpen die voor een goede, verantwoorde uitvoering van de publieke taak van het CBR cruciaal zijn, te weten: - verbetering prestaties; - beheersing ICT; - risicomanagement; - financiële resultaten. Werkwijze Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vergaderde in maal. Van de 11 vergaderingen betrof het 5 keer een ingelaste vergadering. Die extra vergaderingen waren noodzakelijk omdat het CBR te maken had met veel interne en externe ontwikkelingen. Daarbij heeft de Raad van Toezicht intensief overlegd om op een juiste wijze te reageren op deze ontwikkelingen. De Raad van Toezicht zag zich daarbij geplaatst voor indringende dilemma s en politieke afwegingen. Op 22 september 2009 heeft een delegatie van de Raad van Toezicht een overlegvergadering met de ondernemingsraad bijgewoond. Op 7 oktober 2009 had de Raad van Toezicht een regulier overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat. De Raad van Toezicht heeft een Auditcommissie die bestaat uit de heren De Lange en Van den Heuvel. De Auditcommissie is 4 maal bijeengekomen in De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2009 was als volgt: - de heer E.A. van Amerongen, voorzitter (aftredend per )* - de heer drs. P.W. Doop, vicevoorzitter (vanaf waarnemend voorzitter) - de heer drs. M.C. van der Harst, lid op voordracht van CCV Examenhuis (aftredend per )** - de heer mr. F.A.M. van den Heuvel, onafhankelijk lid - de heer drs. W. de Lange, lid op voordracht van ANWB - mevrouw drs. J.M. de Vries, lid op voordracht van BOVAG/FAM - vacante zetel, lid op voordracht van de OR*** * met ingang van 1 mei 2010 is de heer prof. drs. G.J. Cerfontaine benoemd als voorzitter ** met ingang van 1 januari 2010 is de heer drs. A.B. Sakkers benoemd als opvolger *** De minister is voornemens de heer mr. P.P.J. Butzelaar te benoemen in de vacature welke in 2007 is ontstaan voor het lid van de Raad van Toezicht welke op voordracht van de ondernemingsraad wordt benoemd. 17

18 Besproken onderwerpen Raad van Toezicht Besproken onderwerpen Raad van Toezicht (in willekeurige volgorde): - Prestaties CBR-organisatie - Reorganisatie (inclusief sociaal plan) - Medezeggenschap OR - Vorderingsprocedure - Verscherpt toezicht - Financiën - Pensioenregelingen - Werving- en selectieprocedure algemeen directeur, directeur Productie en financieel directeur - Beloningsbeleid bestuur CBR - Samenstelling en rol Raad van Toezicht - Introductie bromfietspraktijkexamen - Kaderwet ZBO en instellingswet CBR - Introductie ICT-systeem Dyktion en medisch systeem SCOOP - Aanbesteding accountantsdiensten Prestaties CBR De Raad van Toezicht constateert dat het CBR de in 2008 ingezette lijn van prestatieverbetering in 2009 op alle hoofdprocessen heeft voortgezet. Met de Aanpak reserveringstermijnen zijn de reserveringstermijnen van praktijkexamens beheersbaar en structureel binnen de normen gebracht. ICT-vernieuwing De Raad van Toezicht heeft de implementatie van nieuwe ICT-systemen in 2009 nauwlettend gevolgd. Bij de introductie van de nieuwe ICT-omgeving Dyktion en het nieuwe medische systeem SCOOP hebben zich begin 2009 opstartproblemen voorgedaan. De opzet van een ICT-projectenbureau en de ontwikkeling van een sterke ICT-visie hebben ertoe bijgedragen dat de ICT-prestaties van het CBR in 2009 sterk zijn verbeterd. De Raad van Toezicht is periodiek over de voortgang gerapporteerd. Onderzoek naar beweringen van de ondernemingsraad In opdracht van de Raad van Toezicht deed Ernst & Young (E&Y) onderzoek naar aanleiding van de 5 beweringen van de ondernemingsraad in de context van een adviesaanvraag van de directie, in verband met de voorgenomen reorganisatie. De onderzoekers van E&Y hebben 4 van de 5 beweringen van de OR als niet-gegrond verklaard en 1 bewering als gegrond. Het gaat daarbij om het stopzetten van 262 dossiers inzake onderzoek naar de rijgeschiktheid en de stopzetting van 249 EMA-dossiers. De Raad van Toezicht van het CBR is van mening dat het stopzetten van deze dossiers meer nauwgezet had moeten plaatsvinden en dat ook een goede vastlegging van het proces tot stopzetting noodzakelijk is. Het stopzetten van 12 onderzoeksdossiers had niet mogen plaatsvinden. Het betreft hier 0,05% van meer dan dossiers uit De directie heeft op verzoek van de Raad van 18

19 Toezicht passende organisatorische en personele maatregelen genomen, om deze gang van zaken in de toekomst te voorkomen. Op basis van de bevindingen van E&Y concludeert de Raad van Toezicht, dat het adequaat functioneren van het CBR en het toezicht daarop niet in het geding zijn. Het onderzoek toont echter wel een aantal aandachtspunten en leermomenten aan voor het CBR. Veel van deze onderwerpen waren al bekend bij de directie en maatregelen ter verbetering zijn al genomen en/of worden meegenomen in het lopende reorganisatieproces. Verscherpt toezicht Als gevolg van het feit dat bij de divisie Vorderingen een twaalftal onderzoeksdossiers ten onrechte is gesloten heeft de Raad van Toezicht, op verzoek van de minister van Verkeer en Waterstaat, verscherpt toezicht uitgeoefend. Vanaf het tweede kwartaal 2009 heeft de directie van het CBR aanvullende maatregelen genomen. De Interne audit dienst (IAD) heeft een onderzoek uitgevoerd. De Raad van Toezicht heeft in dit kader ieder kwartaal een rapportage aan de minister van Verkeer en Waterstaat gestuurd. Hierbij is meerdere malen zorg geuit over het feit dat aanhoudingen van bestuurders met een alcoholpromillage boven de 1,3 wel leiden tot strafrechtelijke vervolging, maar dat over de geconstateerde feiten geen mededelingen door de politie bij het CBR worden ingediend. De Raad van Toezicht vindt dit een ongewenste ontwikkeling in het kader van de verkeersveiligheid. De minister van Verkeer en Waterstaat is verzocht om snel afspraken te maken met de ambtgenoten van Justitie en Binnenlandse Zaken, zodat iedere verkeersovertreding waarbij het vermoeden bestaat dat een rijbewijshouder niet meer voldoet aan de eisen voor geschiktheid of rijvaardigheid, aan het CBR wordt gemeld. Financiële resultaten pensioenen CBR Naar aanleiding van financiële tegenvallers op pensioengebied heeft de directie een onafhankelijk feitenonderzoek laten uitvoeren naar de pensioenen. De resultaten van dit onderzoek heeft de Raad van Toezicht in mei 2010 naar de minister van Verkeer en Waterstaat gezonden. Reorganisatie De Raad van Toezicht is in het verslagjaar veelvuldig door de directie geïnformeerd over de voortgang ten aanzien van de voorgenomen reorganisatie. De Raad van Toezicht vindt het van cruciaal belang dat de reorganisatie vóór de zomer van 2010 is afgerond. Met de nieuwe structuur wordt met een adequate borging van de reeds verbeterde prestaties de basis gelegd voor de toekomst van het CBR als publieke dienstverlener. Benoeming en bezoldiging directie Met ingang van 1 juni 2009 is de heer R.A. van Walree teruggetreden als financieel directeur van het CBR. Naast de portefeuille financiën beheerde hij ook de portefeuilles ICT en Vorderingen. Met ingang van 1 juli 2009 is de heer drs. F.I.G. Janssen benoemd tot financieel directeur ad interim van het CBR. Op verzoek van de minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Raad van Toezicht het contract met de algemeen directeur a.i. nogmaals verlengd. Na afronding van de reorganisatie, medio 2010, is zijn opdracht voltooid. De ad interim invulling van de positie van financieel directeur zal eveneens medio 2010 worden beëindigd en de directeur productie zal gebruik maken van de prepensioenregeling. 19

20 Voor de in 2010 geplande werving van de nieuwe directieleden is in 2009 de werving- en selectieprocedure opgestart. De Raad van Toezicht heeft de Algemene Bestuursdienst opdracht verleend voor de werving van een algemeen directeur en financieel directeur. Naar aanleiding hiervan heeft de Raad van Toezicht de functieprofielen van de directieleden en het beloningsbeleid in het najaar van 2009 geactualiseerd. Nieuwe directieleden zullen binnen de Balkenende-norm worden beloond. De beloning van de directieleden wordt conform de Wet Openbaarmaking Publiek gefinancierde Topinkomens (WOPT) in het jaarverslag openbaar gemaakt. Samenstelling en rol Raad van Toezicht Het verlopen van de zittingstermijn van twee leden van de Raad, waaronder de voorzitter, per eind 2009, het verscherpt toezicht en de consequenties van de implementatie van de Kaderwet ZBO hebben ertoe geleid dat zowel de samenstelling als de rol van de Raad van Toezicht herhaaldelijk onderwerp van gesprek zijn geweest. De discussie hierover met het ministerie van Verkeer en Waterstaat is nog niet afgerond. De Auditcommissie heeft in 2009 de start gemaakt met het opstellen van een Reglement Raad van Toezicht en een Reglement Auditcommissie. Dit zal in 2010 worden afgerond. Woord van dank De Raad van Toezicht wil zijn grote waardering uitspreken voor de per 1 januari 2010 vertrokken leden, de heren Van Amerongen en Van der Harst. Met name de heer Van Amerongen heeft in vaak roerige tijden veel tijd en aandacht besteed aan het CBR en de directie met raad en daad bijgestaan. Zij hebben beiden een belangrijke bijdrage geleverd aan het helpen tot stand brengen van reële en werkbare verhoudingen binnen het CBR. Een woord van dank wil de Raad van Toezicht eveneens richten aan de medewerkers van het CBR. Zij hebben zich in 2009 met extra inzet en grote betrokkenheid ingespannen om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. drs. P.W. Doop, waarnemend voorzitter mr. F.A.M. van den Heuvel drs. W. de Lange drs. A.B. Sakkers mevrouw drs. J.M. de Vries 20

21 21

22 22 Verslag Directie

23 2009 was voor het CBR een intensief jaar, waarin veel is gebeurd binnen en buiten het CBR. De implementatie van de strategie en de prestaties van het CBR stonden daarbij centraal. Prestaties 2009 op hoofdlijnen De activiteiten van het CBR in 2009 stonden onder meer in het teken van de verbetering van de prestaties en de voorgenomen reorganisatie. Reserveringstermijnen De normen voor de reserveringstermijnen van 7 weken voor het eerste praktijkexamen en 5 weken voor een herexamen, evenals de norm van 4 weken voor een theorie examen, zijn in het verslagjaar ruimschoots gehaald. De laatste maanden van het jaar waren de reserveringstermijnen met 2 à 3 weken zelfs bijzonder- en voor het CBR uniek- laag. Die verbetering in de reserveringstermijnen is mogelijk geworden door een nieuwe Aanpak reserveringstermijnen die, na intensief overleg met de rijschoolbranche, is opgesteld en vastgelegd in een convenant. De doelstelling van het convenant is tweeledig: 1. Het aanpassen van het reserveringssysteem, zodat rijscholen alleen nog maar op naam kunnen reserveren voor leerlingen die al in opleiding zijn. Kandidaten machtigen hun rijschool om een examen op hun naam aan te vragen. 2. Het CBR zal zorgdragen voor het inzetten van voldoende capaciteit, eventueel door het inzetten van overwerk, om lange reserveringstermijnen te voorkomen. Aangezien hier sprake is van een complete proceswijziging, is besloten tot een invoering in drie fases. Dit is in oktober 2009 succesvol gerealiseerd. Vorderingen Sinds juni 2008 werkt het CBR met succes aan de prestatieverbetering binnen de vorderingsprocedure. Doorlooptijden zijn verkort. Ook de kwaliteit van de procesvoering is verbeterd. In 2008 zijn oude dossiers versneld beoordeeld en afgewikkeld om achterstanden weg te werken. Uit onderzoek van Ernst & Young is gebleken dat dit zorgvuldiger had moeten gebeuren. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat 262 dossiers voortijdig werden afgesloten. Twaalf van deze onderzoeken hadden, met het oog op de verkeersveiligheid, niet mogen worden stopgezet. Dit betreft 0,05 procent van het totaal van meer dan dossiers in Hierop heeft de directie de Interne audit dienst van het CBR opdracht gegeven om de procesvoering door te lichten. Op basis van de aanbevelingen van het IAD-rapport is een Plan van Aanpak opgesteld en worden de voorgestelde verbeteringen op kortst mogelijke termijn doorgevoerd. Zo is er per direct een nieuwe procedure geïmplementeerd waarmee wordt voorkomen dat dossiers ten onrechte worden stopgezet. Medisch Het totaal aantal behandelde Verklaringen van geschiktheid in 2009 bedroeg In de loop van 2009 zijn de achterstanden weggewerkt en bevindt de werkvoorraad zich op een stabiel niveau van 23

24 circa actieve dossiers. Het wegwerken van de opgelopen werkvoorraden had de hoogste prioriteit, waarbij voorrang werd gegeven aan de verklaringen voor het beroepsvervoer. De achterstanden zijn ontstaan mede als gevolg van de tegenvallende implementatie van het nieuwe ICT-systeem SCOOP eind 2008 en de implementatie van de nieuwe ICT-backbone van het CBR, Dyktion. Een belangrijke factor bij de vergroting van de klantgerichtheid van het medische proces was de invoering van een centrale telefonische helpdesk. Per week handelen de medewerkers telefoongesprekken af. In ruim 85 procent van de vragen kan de medewerker zelf de klant direct helpen. In de overige gevallen wordt de expertise van de medewerkers op de medische administraties ingeschakeld. Reorganisatie Gedurende 2009 zijn de voorbereidingen getroffen om per 1 mei 2010 de organisatiestructuur van het CBR aan te passen van een regio- en divisiestructuur met eigen stafafdelingen naar een procesgerichte organisatie met centrale ondersteuning. Met deze nieuwe organisatiestructuur wil het CBR de prestaties verbeteren, de klantgerichtheid vergroten en de relatie met de opdrachtgever professionaliseren. In het nieuwe CBR worden processen landelijk aangestuurd. Dit maakt het mogelijk om meer uniform te werken en de effectiviteit te vergroten. Landelijke aansturing maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om capaciteit in te zetten op die plaatsen waar het nodig is en zorgt ervoor dat ondersteunende activiteiten niet meer dubbel worden uitgevoerd. In het nieuwe CBR wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdprocessen en ondersteunende processen. De hoofdprocessen zijn: - Rijvaardigheid: ontwikkeling van examens en afname van praktijkexamens particulieren. - Vakbekwaamheid (CCV): ontwikkeling van examens en afname van praktijk- en theorie-examens voor professionals. - Theorie: afname van theorie-examens voor particulieren. - Rijgeschiktheid (Medisch en Vorderingen): onderzoek naar rijgeschiktheid en/of rijvaardigheid. Ondersteunende processen, zoals P&O, Finance & Control, ICT en Communicatie worden uniforme processen die volledig ondersteuning bieden aan de vier hoofdprocessen. Sinds juni 2008 zijn verbeterteams actief. Deze teams hebben de landelijke processturing getest en prestatieverbeteringen gerealiseerd, door de uniformering van planningen, aansturing en werkwijze. Met de reorganisatie worden deze verbeteringen structureel geborgd. Over de nieuwe structuur is zeer intensief overleg gevoerd met de ondernemingsraad. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een procedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. De Ondernemingskamer gaf in haar uitspraak aan dat de uitgangspunten voor de reorganisatie, de intensieve wijze van overleg met de medezeggenschap en de manier van aanpak niet ter discussie staan. Desondanks was de Ondernemingskamer van mening, dat de gevolgen van de reorganisatie voor het personeel met betrekking tot het aantal betrokken FTE s beter onderbouwd hadden moeten worden. Vervolgens heeft de directie op 18 januari 2010 een nieuw voorgenomen besluit genomen. De ondernemingsraad heeft vervolgens afgezien van het instellen van beroep bij de Ondernemingskamer tegen dit directiebesluit, waardoor de directie tot uitvoering van het besluit kon overgaan. 24

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 i Verandering en vernieuwing 2012 was voor het CBR een jaar van verandering en vernieuwing. Veranderingen in onze producten, zoals de invoering van begeleid autorijden

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Rijsimulators: verkeerstraining met toekomst

Jaarverslag 2002. Rijsimulators: verkeerstraining met toekomst Jaarverslag 2002 Rijsimulators: verkeerstraining met toekomst Inhoud Deel een, Jaarverslag 2002 5 1 2002 in het kort 6 2 Kerncijfers en examenresultaten 10 3 Financiële resultaten 12 4 Rijvaardigheid 14

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

2012 jaar verslag de huurcommissie

2012 jaar verslag de huurcommissie 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2 de huurcommissie 3 voorwoord Een zorgvuldige en efficiënte dienstverlening, afgestemd op de wensen van

Nadere informatie

RDW jaarverslag 2013 1

RDW jaarverslag 2013 1 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW 5 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 1.4 De omgeving van de RDW 10 2. Directieverslag 11 2.1 Bericht van de directie 11 2.2 Financiële resultaten

Nadere informatie

UWV 2 e kwartaal 2005

UWV 2 e kwartaal 2005 UWV 2 e kwartaal 2005 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, 16 augustus 2005 Inhoud INLEIDING... 2 SAMENVATTING... 3 VOLUMEONTWIKKELINGEN... 5 BELEIDSDOELSTELLINGEN... 7 WERK BOVEN UITKERING...7

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop De klant voorop Inhoudsopgave Bestuursverslag 2010 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 8 3 Verslag Raad van Commissarissen 9 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.2 Juridische

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Beste lezer, Het doet mij genoegen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen Jaarverslag 2014 samen vieren zo deden wij het SAMEN 100 JAAR duurzaam bouwen en onderhouden grote veranderingen 2 1 Voorwoord... 6 2 Bestuurder brengt verslag uit... 7 2.1 Terugblik op jubileumjaar 2014...

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 454 Besluit van 7 oktober 2011, houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met begeleid rijden, en een enkele wijziging van technische

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie