Trends de komende 5 jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trends de komende 5 jaar"

Transcriptie

1 - Final V1.0 : Trends de komende 5 jaar Auteur: Frank Baldinger, Voorzitter NAF, Document: Final V , aangeboden aan Algemene Leden Vergadering In een brainstormsessie van het NAF bestuur is de vraag gesteld welke trends verwacht je de komende 5 jaar? Dezelfde vraag is op 7 juni 2006 gesteld aan de Algemene Leden Vergadering van het NAF, om de onderwerpen aan te vullen; de resultaten zijn in dit document verwerkt. De antwoorden hierop zijn geclusterd in een aantal onderwerpen: 1. De ontwikkeling van ICT-standaarden (met name open industrie standaarden) 2. Organisatie ontwikkelen zich in de de richting van boundaryless organizations 3. ICT-Governance wordt steeds meer benadrukt 4. Organisaties gaan meer IT activiteiten outsourcen/offshoren 5. De business en IT worden steeds meer opgelijnd of zelfs geïntegreerd 6. Compliance wordt meer en meer een onderdeel van de bedrijfsvoering 7. De overheid en het ontwikkelen van business- en ICT-architectuur 8. Hypes; ze zijn er altijd geweest en er zullen nieuwe komen. Hoe gaan we ermee om? 9. Strategische aanpak van Legacy systemen nog steeds nodig 10. De NAF community en de competentie van de ICT-architect 1. De ontwikkeling van ICT-standaarden In de ICT zullen steeds meer standaarden worden ontwikkeld, Ze kunnen divers van karakter zijn: open industrie standaarden, defacto standaarden, leveranciers afhankelijke standaarden, etc. Door de toename in het aantal standaarden kan het werk van de ICT Architect soms eenvoudiger, soms ingewikkelder worden. In het laatste geval is de roep om meta-standaarden aanwezig. Ook zullen er naast ICT standaarden (zoals bijv. door The Open Group), tevens business standaarden worden ontwikkeld (bijv. verticale branch standaarden zoals in OASIS of UN/CEFACT). Veel van de standaarden hebben betrekking op syntax en semantiek van gegevens in een verticale branche. Ook op ondernemingsniveau speelt de standaardisering van heterogene data nog steeds een belangrijke rol. Er is nog steeds en wellicht steeds meer een behoefte naar integratie, en het ontwikkelen van Meta-modellen voor gegevens. Niet in het minst wordt dit belang onderkend bij het efficiënt beheer van Terabytes aan gegevens die fysiek opgeslagen worden. De roep om stabiliteit waarlangs organisaties zich kunnen ontwikkelen (bijv. via een value netwerk) is groot maar er wordt niet altijd gevolg aan gegeven door de turbulente omgeving waarin we ons bevinden. Open Industrie standaarden lijken een goede weg om te volgen, voor zover ze definitief worden geaccepteerd. Ook het onderwerp Open Source wordt in dit verband genoemd. De vraag is of die Pagina 1

2 - Final V1.0 aanpak dezelfde stabiliteit biedt als de aanpak met open industrie standaarden. Het NAF zal deze ontwikkelingen op de voet volgen om een snelle adoptie te kunnen ondersteunen. 2. De Boundaryless Organization en Agility Het begrip The Boundaryless Organization is beschreven in het boek van Ashkenas, Ulrich, Jick en Kerr. De hoofdideeën voor een dergelijke organisatie zijn snelheid en lenigheid om adequaat te kunnen reageren op veranderingen in de business. Om dit te bereiken is het nodig vier typen grenzen (soms muren) te veranderen: - verticale (hiërarchische niveaus) - horizontale (verzuiling van de organisatie onderdelen) - externe (grenzen naar toeleveranciers, klanten en ander externe groepen) - geografisch (globalisering en culturele aspecten) Deze muren zullen op de gewenste manier doorlaatbaar moeten worden. Informatie over alle grenzen heen wordt steeds belangrijker. Dit laatste heeft een enorme impact op de Business Architectuur en de ICT ondersteuning. De ontsluiting van informatie over de genoemde grenzen heen wordt steeds belangrijker. De ICT Architectuur dient dit adequaat te ondersteunen; service-georienteerdheid en real-time webservice technologie vormen daarbij een essentieel onderdeel. Boundaryless Information Flow in netwerkorganisaties zal waar relevant worden toegepast. At run-time services ontdekken, binden en gelijk gebruiken is een nieuwe technologie, welke in opkomst is en bedrijfsoverschrijdend enorm veel mogelijkheden biedt. Kernprobleem van de nabije toekomst is semantiek: - Begrijpen systeembouwers de mensen die in dat systeem moeten werken - Begrijpen mensen elkaar over bedrijfsgrenzen heen en over culturele grenzen heen Zowel boundaryless information flow als semantische interoperabiliteit in networked organizations zijn de uitdagingen van de komende jaren. Niet altijd gekoppeld aan het onderwerp Boundaryless Information Flow maar soms geheel los daarvan is het onderwerp Agility. Om flexibel te kunnen innoveren wordt als oplossing een agile architecture geïntroduceerd. Een architectuur wordt daarbij ontworpen vanuit innovatie motieven en minder/niet alleen vanuit angst, beheersing of compliance. De onderwerpen daarbij worden meer gevormd vanuit de dynamiek van de organisatie als vanuit het vooraf uitdenken. De interacties tussen stakeholders en hun afspraken zijn daarbij de drijvende krachten. Als extra daarbij is de wens dat goede automatisering ook de bureaucratisering vermindert. Flexibiliteit in zowel ICT-architectuur zelf, als de in de rol en competentie van de ICT-architect, wordt steeds belangrijker; architecten moeten zich positioneren als facilitator van het dynamische proces, anders dreigt voor de ICT-architect het risico als 'politieagent' aan de kant geschoven te worden. Een trend die daarbij genoemd wordt is de zgn. Experience Economy De invloed van het gebruik door de grote massa en/of vaak door een grote groep jonge gebruikers van bijv. Mobile Computing en Gaming heeft een nieuwe benadering opgeleverd van het ontwikkelen van applicaties en systemen. De sterke invloed ontstaan van wat (vaak jonge) gebruikers willen, dient zeer snel en eenvoudig geïmplementeerd te worden op Mobile en niet-mobile Systemen. Een dergelijke ontwikkeling stelt zeer hoge eisen aan de rollen en competenties en zou wel eens Pagina 2

3 - Final V1.0 te ambitieus kunnen zijn. Verdieping in dit thema vereist nog veel onderzoek om leidende principes te ontwikkelen. 3. Business- en ICT-Governance De vraag naar een heldere en sterke Business- en ICT-Governance wordt steeds groter. Deze trend heeft een aantal oorzaken. Voorbeelden van deze oorzaken zijn: - de toenemende vraag naar agility vanuit het bedrijf - (Business- en ICT-)outsourcing en offshoring neemt toe - toenemende wens naar financiële besturing van ICT met behulp van portfolio management - het meten van key performance indicatoren van organisaties en dus ook ICT - enorme druk vanuit externe regelgeving (SOX, Basel 2, etc.) - vanuit de volwassenheids groei m.b.v. maturity models zoals CMM, ITIL, COBIT wordt een sterke governance benadrukt. ICT-Governance is een niet weg te denken onderdeel van ICT-organisaties en heeft een sterke invloed op het functioneren van de Business- en ICT-Architecten. De rollen van ICT-Architecten worden steeds scherper geformuleerd naarmate de volwassenheid, inclusief de governance op een hoger niveau is. 4. Outsourcing en offshoring Het uitbesteden van Bedrijfs- en ICT-activiteiten wordt steeds meer toegepast. Zowel ICTactiviteiten als bedrijfsprocessen soms inclusief personeel en organisatie worden buiten de grenzen van de eigen organisatie gepositioneerd. Het besef dat er bij uitbestedingen en acceptatie, zowel als bij de naleving van de Service Level Agreements een bijzondere plaats voor ICT-Architectuur is weggelegd is nog niet overal in gelijke mate aanwezig. Zeker is dat voor een beheerst uitbesteden via contracten goede requirements nodig zijn. ICT-Architectuur kan daar zijn toegevoegde waarde bewijzen. Scherpe formulering van requirements en rekening houden met langere termijn aspecten komen in de totstandkoming van een contract bij elkaar. Een extra drempel is daarbij het probleem van taal- en cultuur-verschillen. Identificeren van gebruikerseisen kan alleen door iemand die de taal van de gebruiker spreekt. Een tweede argument is dat outsourcing architectuur, geformuleerd als requirements beschrijving, een basis vereiste voor een demand organisatie. Essentieel voor succesvolle outsourcing wordt de demand organisatie incl. georganiseerde besluitvorming structuur en een georganiseerde relatie tussen Business en ICT. Een goede balans tussen in- en outsourcing op basis van objectieve criteria, is een noodzaak voor het nemen van beslissingen. Alleen dan kan een retained organization ontstaan, waar de toegevoegde waarde van de insourcing en outsourcing helder is gemaakt. Deze trend sluit ook aan bij de voorgaande, de netwerkorganisatie. Bij outsourcing en offshoring is er nu nog sprake van een relatief ongelijkwaardige situatie met een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Te verwachten valt dat dit naar meer gelijkwaardige partnerships zal toegroeien. Daarmee zal de rol van architecten ook meer aan beide kanten van de relatie liggen. Niet alles kan uitbesteed worden. Anders gezegd is het probleem tweezijdig. Vanuit de Outsourceorganisatie wordt ge-insourced; daarbij treedt gespiegeld hetzelfde probleem op. Op basis van strategische overwegingen kunnen bedrijven hun outsource-partners verdelen over verschillende landen; de juridische complexiteit wordt dan groter naarmate meer landen met verschillende rechtssystemen betrokken zijn. Als het ICT-domein steeds meer wordt voorzien van commodities (op gebieden als applicaties, infrastructuur, etc) kan het inkoop proces worden begeleid door de ICT-Architecten van de Pagina 3

4 - Final V1.0 aanbieder. De motieven voor offshoring verschuiven van vnl. kostenreductie, naar innovatie. Dat verandert de rol van de ICT-architect. Zijn activiteiten verschuiven naar de business toe, om adequaat op het gebied van innovatie te kunnen adviseren. Het definiëren van een toekomstige architectuur blijft een hulpmiddel om een doel te bereiken. Dit doel kan worden voorzien van bewust gekozen kwaliteitsattributen, zoals kostenverlagingen, flexibiliteit, schaalbaarheid, etc. 5. ICT en Business Integratie Wat nu onder het slagwoord Business en IT-alignment wordt bedoeld zal kunnen veranderen in iets dat omschreven kan worden als Business- en ICT-integratie. In welke snelheid en in welke mate dit zal veranderen is niet te voorspellen. Wel zijn nu al enkele patronen herkenbaar: Het doortrekken van de serviceoriëntatie naar zowel de business als IT is al enige tijd in gang gezet (service centers voor HR, Finance, ICT-Helpdesk, etc.). Deze zgn. atomisering van organisaties en systemen heeft consequenties voor het ICT-Architectuurdenken. Aan de samenwerking tussen strategen, architecten en uitvoerders worden hoge eisen gesteld. De relaties en integratie van bedrijfsprocessen en ICT-processen komt steeds meer op de voorgrond. Door serviceoriëntatie in systemen en bedrijfsprocessen krijgt het onderscheidende vermogen van concurrenten de nadruk op snelheid en lenigheid bij veranderingen in de business en op de beste kwaliteit/prijs verhoudingen. De uitdagingen voor de ICT-Architect worden uitgebreid met vragen over de business-architectuur en bedrijfsstrategie. Besturing van de business en ICT-architectuur als strategic weapon zal steeds vaker als onderwerp terug komen. De waarde van de ICT-architectuur voor de business blijft een dominant onderwerp van discusiie voor de B-Architect ende ICT-Architect. Het blijft overigens een vraag of deze twee rollen in de toekomst in een persoon te verenigen zijn. Door de nauwere interactie tussen technologie en de sociale (netwerk-)structuren wordt het werkveld ongetwijfeld dynamischer, en kan tot grotere veranderingen/omwentelingen leiden. Naast ICT-architect en business-architect kan het werkveld voor een architect voor organisatiestructuren (en businessmodellen) ontstaan, waarin de business en ICT-systemen inspelen op lenigheid en snelle veranderingen. Organisatiestructuren kunnen een onderdeel van de taakomgeving van de business architect worden. De domeinen van de ICT-Architect zij al vele jaren onderwerp van integratie-vraagstukken. Voorbeelden van vraagstukken van integratie zijn: - Front-, Mid- en Backoffice - Ketenintegratie - Hergebruik met componenten-aanpak - Pakketselecties en best-of-breed totaal-oplossing - etc. Een bijzonder punt van aandacht is daarbij dat een goed afgestemde B- en ICT-Architectuur een integratiebevorderaar zijn, maar ook kan vervreemden als mensen zich aan systemen moeten aanpassen op een manier die onaangenaam gevonden wordt. Architectuur beschrijvingen die bestaan uit verschillende samenhangende delen, zoals enterprisearchitectuur, business-architectuur, applicatie-architectuur en technische infrastructuur architectuur, blijft een noodzaak om in relatie tot elkaar te beschouwen. Een universeel metamodel hoe deze entiteiten zijn gedefinieerd en in relatie tot elkaar staan, bestaat niet. Wellicht kan het NAF een poging wagen een dergelijk meta-model te definiëren. Pagina 4

5 - Final V Compliance Vanuit het ontstaan van regelgeving en wetten voor organisatie en ICT, zullen globaal opererende bedrijven een grote hoeveelheid standaards van buiten de organisatie op zich af zien komen. Het voldoen aan deze regelgeving (compliance) is geen eenvoudige zaak. Audits en Assessment die door externe partijen worden uitgevoerd, leveren op dit ogenblik zeer veel punten voor verbetering op. Niet alleen vanwege de grote hoeveelheid regels (vaak niet-smart geformuleerd), maar ook doordat de partijen die de audit of assessment uitvoeren verschillende percepties over de naleving ervan hebben. Er bestaat nu al angst dat de bedrijven en systemen onder invloed van rigide regelgeving zullen verstarren. Het zuiver structureren van regelgeving in algemene SMART-principes die bij het ontwerp van de systemen consequent worden toegepast lijkt daarbij een goede weg om te volgen (xaf gedachtegoed). Wel moet daarbij vermeden worden dat strikte implementatie van die regelgeving leidt tot verstarring en inflexibiliteit van systemen en organisaties; gebruik van business rules kan een manier zijn om regels te ontkoppelen en dergelijke verstarring te vermijden. Een bijzonder onderdeel van de naleving van regelgeving is het onderwerp security. Security is een verbijzondering welke steeds meer aandacht krijgt in het ICT-Architectuur denken. Bij de uitwerking van security in ICT-systemen worden twee wegen gevolgd: - security als aspect bij de ICT-Architectuur - security als driver voor een verbijzonderde security-architectuur Als bepaalde onderdelen van ICT-systemen dedicated voor security-issues kunnen worden ontworpen en door verschillende applicatie-systemen kunnen worden hergebruikt, kan men spreken van een security-architectuur. Ook hier kan men een trend naar commodities ontdekken. 7. Overheid Er hebben de laatste jaren zich enorme ontwikkeling voorgedaan bij het ICT-Architectuurdenken bij de overheid. Bovendien is, door het ontstaan van de EU en haar regelgeving / behoeft aan informatie-uitwisseling het nationale karakter veranderd in een regionaal EU-karakter. De ICTvoorzieningen van de overheid worden steeds meer als een nutsvoorziening gezien, waarbij meer kwaliteits-garanties worden gevraagd. De impact ven de EU-regelgeving (wetgeving, subsidies, etc.) op de nationale ICT-systemen wordt belangrijker. Aangezien het onmogelijk is standaardisatie voor alle EU-landen te bereiken, wordt een hoge druk gelegd op het oplossen van context, semantiek en syntax-problemen (boundaryless information flow). 8. Hypes in de ICT Een aantal onderwerpen uit de ICT uit het verleden kan men achteraf als Hypes bestempelen. Hypes blijven de ICT-wereld domineren. Soms is in meer of mindere mate hype-moeheid vast te stellen bij onderwerpen zoals (Object-orientation, Reuse, Component-based, aspects and services). Om vooraf bij een onderwerp dat bijzondere aandacht krijgt, de kwalificatie Hype mee te geven is niet eenvoudig. Trends vaststellen en/of er (meetbare) doelen aan koppelen is een uitdaging op zich. Huidige onderwerpen zoals SOA, Webservices, Open Source en Connectivity Anywhere ondervinden een groei naar volwassenheid, maar of ze een definitieve oplossing/aanpak voor de langere termijn zullen zijn is niet met zekerheid vast te stellen. Het zou een vraagstelling voor het NAF kunnen zijn: Hoe om te gaan met Hypes en Trends. Behalve hype-debunking kunnen we als NAF naar de onderliggende problemen kijken, waar hypes op inspelen. Hypes hebben een structuur, net zoals ontwerppatronen dat hebben. Er is altijd een nijpend probleem, een technologische oplossing, een aantrekkelijk Pagina 5

6 - Final V1.0 business doel aan de horizon, en een guru die zegt dat je dat doel met die technologie kunt bereiken. Er missen ook altijd dezelfde dingen, m.n. de nuancering onder welke voorwaarden dat doel met die middelen te bereiken is, en in welke mate. 9. Legacy Systemen In zeer veel organisaties wordt meer dan de helft (60%-80%) van het ICT-budget aan het onderhouden en uitbreiden van legacy systemen besteed. Vanuit een strategische en methodische aanpak zouden scenario s kunnen worden geformuleerd, hoe om te gaan met legacy systemen. Veel eindgebruikers zijn op zoek hiernaar. Veel Leveranciers mijden het onderwerp in hun marketing. Wetenschappelijke instituten lijken hun aandacht op nieuwere onderwerpen te richten. Organisaties die niet op tijd de juiste aanpassingen aan hun legacy systemen invoeren, lopen vaak achter in flexibiliteit en lenigheid, die vanuit de markt wordt opgelegd. In sommige gevallen kan dit heftige gevolgen voor de organisatie veroorzaken. Een enorm probleem dat in dit verband te noemen is, is de migratie van de oude naar nieuwe situatie. Uit strategieën als big-bang, evolutionair en plateau-gewijs moet een keus gemaakt worden; de invulling daarvan is een groet uitdaging voor complexe legacy-systemen.. Door de dynamiek in ICT-ontwikkelingen en het niet-structureel oplossen van de legacyproblematiek, wordt de complexiteit groter. Het ontmoeilijken van de ICT-Architectuur of Reductie van Complexiteit wordt een competentie voor de ICT-architect op zich. 10. Architectuur competentie en NAF Community Uit de voorgaande onderwerpen kunnen 2 onderwerpen voor het NAF als relevant worden gezien: Hoe zal de competentie van de ICT-Architect zich (kunnen) ontwikkelen en hoe zal de NAF-community zich moeten ontwikkelen en/of organiseren om aan de verwachtingen van de leden te voldoen? Voor het eerste onderwerp is al enige tijd een werkgroep aan de slag met als tussen resultaat Competenties van de Architect. Het vervolg richt zich op de rollen van de architect. Maar ook vakinhoudelijk heeft het NAF in haar werkgroepen een flink aantal onderwerpen opgepakt. Een voorbeeld is het ontwerpen van systemen met het xaf Raamwerk waar principe en ontologie het sleutelwoord zijn Een ander voorbeeld is de wens voor certificering van de ICT-architect, waar het NAF onderzoek naar doet. De Architectuur competentie is gericht op de architect zelf. Een rol die het NAF ook speelt is het onder de aandacht brengen van (de meerwaarde van) architectuur als instrument bij CIO s en het general management. Gezien de NAF missie, het bevorderen van het werken onder architectuur, zullen we ook (juist) buiten de community van architecten het vak onder de aandacht brengen. Hoe de NAF-community zich verder ontwikkelt heeft eveneens aandacht nodig. Globalisering heeft invloed op een nationaal forum als het NAF. Maar ook kunnen lokale onderwerpen met een lokaal netwerk ontstaan. Competenties in een netwerk-organisatie met het karakter van boundaryless information flow lijken een goede aanpak. De NAF-Community wordt gedreven door het vakmanschap en in het bijzonder door de PASSIE van onze werkgroepleden, die vaak zelfs hun vrije tijd aan het NAF besteden. We zullen deze verenigingscultuur koesteren en verder stimuleren en ontwikkelen. Pagina 6

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Strategische wendbaarheid

Strategische wendbaarheid Strategische wendbaarheid Academy pitch Wil Janssen Wat speelt er zoal? Samenvoegen omgevingsdiensten professionelere uitvoering Wendbaarheid van partners vergroten sneller kansen pakken Opschalen veranderingen

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect State of the Art volgens EAM Partners

De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect State of the Art volgens EAM Partners De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect Track: State of the Art volgens EAM Partners Rob Swinkels - 22 mei 2014 Quint Consulting & Learning Services Government &

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Cloud computing Waar begin je aan? Piloot Martin van den Berg, Sogeti NL 3 Agenda 4 Kijkje achter de wolken Yes, het werken in de cloud heeft

Nadere informatie

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 21 November 2013 Utrecht Agenda Introductie Aanleiding Cloud in het onderwijs Veranderingen voor de organisatie Interactieve workshop Afsluiting 2 Aanleiding

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Statistics. Form name enquete Form title Enterprise Architecture na 2012 Number of questions 24 Total number of submissions 88

Statistics. Form name enquete Form title Enterprise Architecture na 2012 Number of questions 24 Total number of submissions 88 Statistics Form name enquete Form title Enterprise Architecture na 2012 Number of questions 24 Total number of submissions 88 Enterprise Architecture na 2012 Algemene gegevens 1. Functie Als u bij een

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

TAM. Control Model for Effective Testing

TAM. Control Model for Effective Testing TAM Control Model for Effective Testing Test management group Missie Adapteren specifieke context klant Klanten helpen met testuitdaging Resultaatgericht testmanagement Standaardisatie en industrialisatie

Nadere informatie

Consolidatie: buzzword of realisme?

Consolidatie: buzzword of realisme? Consolidatie: buzzword of realisme? Inleiding Vandaag de dag staat het thema consolidatie centraal bij veel bedrijven en organisaties. Gevoed door de bekende internationale analisten (Gartner, IDC en Meta)

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

SOA in het perspectief van Enterprise Architectuur

SOA in het perspectief van Enterprise Architectuur SOA in het perspectief van Enterprise Architectuur Jaap Schekkerman 1 Service Architecture staat volop in de belangstelling en veel IT leveranciers promoten hun SOA oplossingen via diverse kanalen. Wat

Nadere informatie

NAF Opzet Werkgroepen

NAF Opzet Werkgroepen NAF Opzet Werkgroepen Youetta de Jager Frank Luyckx Roland Drijver Denis Hageman Raymond Slot Juni 2016 1 Achtergrond Om een nieuwe start te maken met de werkgroepen, is er vanuit de PC een opzet gemaakt

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Kernwaarden versus principes Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Enkele definities van architectuurprincipes: Fundamentele organisatiespecifieke keuzes Richtinggevende afspraken Regels en richtlijnen

Nadere informatie

Outsourcen, niet meer weg te denken.

Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, een Engelse term, roept vaak in Nederland meteen het beeld op van internationaal en India. De feitelijke betekenis van het woord outsourcen is uitbesteden

Nadere informatie

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY Hans Breukhoven BlinkLane Consulting 18 September 2012 2 Wie ben ik? Partner bij BlinkLane Consulting Interim IT-manager & adviseur

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011 Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Agenda 19.00 19.15 Welkom en inleiding 19.15 19.45 IM Onderzoek 2011 19.45 20.15 Pauze 20.15 21.00 Discussie

Nadere informatie

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Onderwerpen Waarom is architectuur (nu) zo belangrijk? Wat is informatiearchitectuur? Ontwikkelingen in de tijd Structuur applicaties Applicatie-integratie Webservices Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Toegang tot Informatie

Toegang tot Informatie XEROX PROFESSIONAL SERVICES Specialisten in Document Toegang tot Informatie uw informatiestroom in goede handen Huis ter Heideweg 52b Postbus 256 3700 AG Zeist Tel.: 030 698 10 10 Fax: 030 698 10 19 e-mail:

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over Samenvatting 'Informatiemanagement en -beleid' zijn voorwaardelijk voor een gezonde en effectieve informatiehuishouding.

Nadere informatie

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES De klant centraal Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES Om een duidelijk beeld te krijgen van de factoren die de komende drie jaar van invloed zijn op de

Nadere informatie

NS in beweging, Security als business enabler september 2008

NS in beweging, Security als business enabler september 2008 NS in beweging, Security als business enabler september 2008 Rien Dijkstra Enterprise IT Architect Informatiemangement & Technologie .. de noodzaak en uitdagingen van een topvervoerder, onder eigen regie,

Nadere informatie

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Berg Agenda Inleiding Wat is de rol van de provider architect?

Nadere informatie

Stuurgroep Informatievoorziening & ICT tactische architectuur principes versie 1.0

Stuurgroep Informatievoorziening & ICT tactische architectuur principes versie 1.0 Stuurgroep Informatievoorziening & ICT tactische architectuur principes versie 1.0 De strategische I&I -principes Waarover? 0) reikwijdte I&I(-principes) Wat en waarom? 1) behoefte klantdirecties & concern

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Integrating the Healthcare Enterprise

Integrating the Healthcare Enterprise Integrating the Healthcare Enterprise Evert Sanderse User Chair Radioloog Amphia Ziekenhuis Tie Tjee Vendor Chair Business Consultant E-Storage Integrating the Healthcare Enterprise 1 Wat is IHE Integrating

Nadere informatie

Sambo-ICT 27 januari

Sambo-ICT 27 januari Sambo-ICT 27 januari 2017 1 Education Online een robuust KRD met een rijke functionele onderwijsondersteuning Sambo-ICT 27 januari 2017 2 agenda Onze situatie en uitdagingen Onze uitgangspunten Onderzoek

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Cloudsourcing onder Architectuur Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Architectuur en de Cloud 1. Heb je architectuur harder nodig als je services uit de

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau

Nadere informatie

E-Services Economy. prof. dr. Jos van Hillegersberg j.vanhillegersberg@utwente.nl

E-Services Economy. prof. dr. Jos van Hillegersberg j.vanhillegersberg@utwente.nl E-Services Economy prof. dr. Jos van Hillegersberg j.vanhillegersberg@utwente.nl Hoogleraar Ontwerp en Implementatie van Informatiesystemen Management & Governance Universiteit Twente 1 Inhoud Algemene

Nadere informatie

10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden?

10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden? 10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden? Martijn Ruff 30 mei 2012 Agenda Even voorstellen... Introductie 10 Trends Conclusies KETENBEWAKING TM 2 Even voorstellen... KETENBEWAKING

Nadere informatie

NAF Insight ArchiMate. 8 maart 2012

NAF Insight ArchiMate. 8 maart 2012 NAF Insight ArchiMate 8 maart 2012 Programma 14:00 14:30 Opening en introductie Marc Lankhorst, Novay en NAF-bestuur 14:30 16:45 Parallelsessies 1 & 2 16:45 18:00 Netwerken en eten 18:00 19:10 Open Space

Nadere informatie

Gegevensbescherming & IT

Gegevensbescherming & IT Gegevensbescherming & IT Sil Kingma 2 november 2011 Gustav Mahlerplein 2 1082 MA Amsterdam Postbus 75510 1070 AM Amsterdam The Netherlands 36-38 Cornhill 6th Floor London EC3V 3ND United Kingdom T +31

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Travelcard, project Next Peter Latten, Maarten Küppers Peter Latten Peter Latten Scrum Coach / Sr. Project Manager m: +31 (0)6 23

Nadere informatie

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma?

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma? Inkoop Vs. SCM: Zijn dagen CPO geteld? Van Inkoop naar SCM: aar een nieuw managementparadigma? Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management yenrode Business Universiteit EVI Kring

Nadere informatie

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect Roel Wieringa Universiteit Twente 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Twee onderwerpen 1. Informatievoorziening Informatievoorzieningsarchitectuur

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst UC Group Supply chain management als filosofie Hoeveel bedrijven zien supply chain management als onderdeel van

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

Post Graduate IT Audit opleiding

Post Graduate IT Audit opleiding Post Graduate IT Audit opleiding Longitudinaal Colloquium vrije Universiteit amsterdam Drs Y.W. van Wijk RE RA 14 November 2006 1 Longitudinaal Colloquium Post Graduate IT Audit opleiding Overzicht Colloquium

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven?

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Begrippen ICT-strategie ICT-besturing Toekomst van IM NGI, 7 april 2014 Generiek model voor informatiemanagement Bedrijfs- Informatie- ICTdomein domein

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Wie is er bang voor de privacywetgeving? CIP voor NORA 17 januari

Wie is er bang voor de privacywetgeving? CIP voor NORA 17 januari Wie is er bang voor de privacywetgeving? CIP voor NORA 17 januari 2017 1 Wie is er bang voor de privacywetgeving? Marcel Koers - marcel.koers@uwv.nl 2 Grip op privacy: hoe? Een ogenschijnlijk eenvoudige

Nadere informatie

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management.

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management. Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management Geacht lid, In juni 2017 heeft een boek uitgebracht over ondernemend samenwerken,

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

Smart Energy Systems Op weg naar een energiediensten economie

Smart Energy Systems Op weg naar een energiediensten economie Smart Energy Systems Op weg naar een energiediensten economie Suzanne van Kooten 26 november 2012 9 februari 2012 De Energietransitie Vraag naar energie blijft stijgen Aandeel duurzaam moet omhoog De Energietransitie

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional De financial van de toekomst Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional Lectoraat Smart Industry & Human Capital Auteurs: dr. Stephan Corporaal en drs. Peter Sabandar

Nadere informatie