BESTEK Procesboek COBIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK Procesboek COBIT"

Transcriptie

1 BESTEK Procesboek COBIT Wijzigingen in: 1 Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 3.1 Bepalen van de opdracht case 1: verschil tussen Cobit 4.1 en Cobit 5 Datum van de openingszitting van de offertes: 26 september 2011 om 10 u.

2 1. Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht Onderverdeling van het project in percelen/opties Identiteit van de aanbestedende overheid Gunningswijze van de opdracht Aard van de opdracht en prijsbepaling Duurtijd van de opdracht en plaats van uitvoering Informatievergadering Vorm en inhoud van de offerte Clausule betreffende de vertrouwelijkheid: Varianten Opties Over de gevolmachtigden: Over de technische documenten Over de prijs van de opdracht Te gebruiken formulieren (als bijlage opgenomen bij dit bestek): Indiening en opening van de offertes Indiening van de offertes Wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte Opening van de offertes Procedure voor de gunning van de opdracht Kwalitatieve selectiecriteria Uitsluitingscriteria Criterium economische en financiële capaciteit Criteria van technische capaciteit Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria Lijst van de gunningscriteria Het criterium "Prijs" Eindresultaat Clausules over de uitvoering van de opdracht Kennisgeving van de gunning van de opdracht Borgtocht Borgtochtstelling Vrijgave van de borgtocht Controle van en toezicht op de uitvoering van de opdracht Personeel van de opdrachtnemer Opvolging van de uitvoering van de opdracht Ingezette middelen Stuurcomité (Steering Committee) Rapporten (reporting) "KICK-OFF"-vergadering Uitvoering van de opdracht Veiligheid en vertrouwelijkheid Publiciteit Referenties Eigendom Praktische regelingen voor de uitvoering van de opdracht Stabiliteit van het personeel Verantwoordelijkheid, informatie van industriële eigendom, octrooien en auteursrechten

3 2.9 Beoordeling van de uitgevoerde diensten en controlewerkzaamheden Voorlopige oplevering Facturatie en betaling Facturatie Betaling Prijsherziening Betwistingen en geschillen Verweermiddelen van de aanbestedende overheid Ambtshalve voorziene maatregelen en boetes voor vertraging Verplichting tot samenwerking Beschrijving van de opdracht Bepalen van de opdracht Context Beschrijving van de IT-organisatie Werking van het PMO Aanpak voor de realisatie, kennisoverdracht en co-sourcing Aanpak voor de realisatie Kennisoverdracht en co-sourcing Cases die de inschrijver in zijn offerte moet geven Bepalen van de gewenste output tijdens de opdracht Beschrijving van de vaardigheden en ervaring Eerste profieltype Tweede profieltype Cv BIJLAGEN BIJLAGE A: Inschrijvingsmodel BIJLAGE B: inventaris prijstabel BIJLAGE C: Tabel Vragen Antwoorden BIJLAGE D: Model van formulier voor de voorstelling van de referenties Bijlage E: Cv-formulier voor de personen die aan de projecten toegewezen worden 45 3

4 Voor meer informatie over dit bestek kunt u contact opnemen met: Naam: Stafdienst ICT Adres: Koning Albert II-laan 33 bus 95 in 1030 Brussel Contactpersoon: mevrouw Nathalie Orban Telefoon: 0257/ Fax: 0257/ Projectauteur Naam: Stafdienst ICT Adres: Koning Albert II-laan 33 bus 95 in 1030 Brussel Contactpersoon: dhr. Arnaud Martens Telefoon: 0257/ Bepalingen die de opdracht regelen Geldende reglementering 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, evenals de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden. Documenten met betrekking tot de opdracht - Dit bestek. - De berichten in verband met de opdracht en de wijzigingsberichten, aangekondigd of gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie, die betrekking op de overheidsopdrachten in het algemeen, evenals de wijzigingsberichten in verband met de onderhavige opdracht die per aangetekende brief of per fax naar de individuele bestemmelingen verstuurd werden. Deze berichten maken wezenlijk deel uit van de contractuele voorwaarden. De inschrijver wordt geacht er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij het opstellen van zijn offerte. - De verduidelijkingen die voortvloeien uit de informatievergadering (gestelde vragen en antwoorden van de aanbestedende overheid). Deze verduidelijkingen maken wezenlijk deel uit van de contractuele voorwaarden. De inschrijver wordt geacht er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden in zijn offerte. - De documenten van de inschrijver - De offerte van de inschrijver. - De verduidelijkingen en verbintenissen die aanvaard werden door de FOD Financiën en die de offerte (met dezelfde referentie) aanvullen naar aanleiding van vragen en verzoeken tot verduidelijking. Afwijkingen, verduidelijkingen en toelichtingen 4

5 1. Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht In de vorige overheidsopdracht van de FOD Financiën met betrekking tot Cobit had de directeur van de stafdienst ICT een prioriteit bepaald. Hij wilde namelijk een dienstverlening waarborgen die beantwoordde aan de noden van de business en bijdroeg tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen. Op basis van deze prioriteit kwamen 7 processen aan bod: AI1, AI2, AI3, AI4, PO1, PO10, DS8. Momenteel zou de stafdienst ICT de assistentie bij de implementatie van Cobit willen voortzetten. Deze opdracht heeft tot doel de bestaande en ontbrekende processen van de stafdienst ICT te beschrijven, op een wijze die strookt met de goede praktijken van Cobit. Het doel bestaat erin te kunnen beantwoorden aan de vereisten inzake feedback met betrekking tot de risico's, de maturiteit van de processen en de RACI, aan de dienst Interne Audit van de voorzitter en aan de dienst Beheerscontrole. Voor de stafdienst ICT bestaat het doel erin de verbetering van de IT-governance mogelijk te maken. De opdrachtnemer moet het procesboek maken door de volgende activiteiten verrichten: Het actieplan met prioriteiten bepalen om de uitvoering van de opdracht binnen twee jaar mogelijk te maken in functie van de business doelstellingen en de bestaande risicoanalyse. Een boek van alle IT-processen van de stafdienst opstellen op basis van het COBIT-referentiekader, versie 4.1 of 5. De stafdienst IT helpen om de processen te bepalen, inclusief de processen die nog niet bestaan en die geformaliseerd moeten worden. De risico's, de maturiteit en de metrieken van de onderzochte processen bepalen en evalueren. De processen geschreven in versie 4.1 van Cobit overbrengen naar versie 5 van Cobit. Het procesboek van de stafdienst ICT up-to-date houden tot het einde van de opdracht. Aanbevelingen doen in verband met de risico's voor elk proces. Aanbevelingen uitvoeren. Alle andere activiteiten verrichten die verband houden met COBIT (voorbeeld: mapping tussen ITIL en COBIT). De kennis overdragen zodat Cobit geïmplementeerd kan worden in de FOD Financiën met het oog op de autonomie nadien. De nodige output leveren (3.7). De verbinding tussen Cobit en Coso tot stand brengen. De aanbestedende overheid adviseren. Het gebruik van Cobit 5 zal een keuze zijn die de Administratie zich voorbehoudt bij het begin van de opdracht. Bovendien zal de beschrijving van de processen tijdens de uitvoering van de opdracht met het instrument ARIS gebeuren en wordt de Prince2 methode voor projectbeheer toegepast. De inschrijver moet rekening houden met deze vereisten. De aanbestedende overheid moet de volgende activiteiten verrichten: De opdrachtnemer helpen om zijn opdracht zo goed mogelijk te vervullen. De nodige informatie aan de opdrachtnemer bezorgen om hem in staat te stellen zijn opdracht te vervullen. De aanbestedende overheid beklemtoont dat deze opdracht niet tot doel heeft een audit uit te voeren. De aanbestedende overheid staat er ten zeerste op dat het prioriteitenplan opgemaakt wordt op basis van de business doelstellingen en de bestaande risicoanalyse. Het prioriteitenplan zal onderverdeeld worden in meerdere clusters. Een cluster is een homogeen geheel van processen, waarvan de werklast equivalent verdeeld is tussen de clusters. De clusters zijn gedefinieerd in functie van de prioritaire doelstellingen van de business en de bestaande risicoanalyse. Met uitzondering van de eerste cluster, bevat iedere cluster eveneens de bijwerking van de voorgaande cluster(s). De aanbestedende overheid verdeelt het procesboek in 4 clusters. 5

6 1.1 Onderverdeling van het project in percelen/opties De opdracht bestaat uit een enkel perceel. 1.2 Identiteit van de aanbestedende overheid FOD Financiën Stafdienst ICT Koning Albert II-laan 33 bus Brussel 1.3 Gunningswijze van de opdracht Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking (art. 53 3, 3 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken). Overeenkomstig artikel 17, 2, 2, b van de wet va n 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om, via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en gedurende een periode van maximum drie jaar na de gunning van de onderhavige opdracht, gelijkaardige diensten aan degene die in het kader van dit bestek uitgevoerd worden aan de opdrachtnemer toe te wijzen. In toepassing van artikel 18 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, kan de aanbestedende overheid afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, indien nodig op een andere wijze. 1.4 Aard van de opdracht en prijsbepaling Opdracht voor de aanneming van diensten. Opdracht volgens prijslijst. 1.5 Duurtijd van de opdracht en plaats van uitvoering De duurtijd van de opdracht bedraagt twee jaar vanaf de kick-off-vergadering. De totale prestaties zijn geraamd op 600 mandagen voor de volledige duur van de opdracht. De prestaties moeten uitgevoerd worden in de lokalen van de FOD Financiën. 1.6 Informatievergadering Gezien de complexiteit van de opdracht heeft de aanbestedende overheid beslist een enkele informatievergadering te organiseren voor de kandidaat-inschrijvers. Vragen die gesteld worden na deze informatievergadering zullen niet beantwoord worden om alle kandidaat-inschrijvers op dezelfde manier te behandelen. Op de informatievergadering zullen uitsluitend de vragen beantwoord worden die uiterlijk op 24 augustus 2011 ingediend werden aan de hand van het vraag- en antwoordformulier dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd (zie bijlage: vraag- en antwoordformulier ). Deze vragen mogen alleen via ingediend worden, in een spreadsheet zoals deze in de bijlage, op het adres De informatievergadering zal plaatsvinden op 25 augustus 2011 om 10 u. op dit adres: FOD Financiën Koning Albert II laan Brussel. C5. Zaal Mandarijn. 6

7 Alle vragen moeten nauwkeurig naar het bestek verwijzen om een snel antwoord mogelijk te maken (bv. deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pagina 1). Wij vragen ook de taal van het gebruikte bestek te vermelden (de paginanummering kan verschillen van taal tot taal). Tijdens deze informatievergadering zal het voorwerp van de opdracht kort voorgesteld worden. De antwoorden op de tijdig ingediende vragen zullen mondeling gegeven worden tijdens de informatievergadering en nadien gepubliceerd worden op de website van de FOD Financiën. Aan de geïnteresseerde ondernemingen wordt gevraagd zich vooraf kenbaar te maken op het adres en de naam en functie mee te delen van de persoon (personen) die de onderneming zal (zullen) vertegenwoordigen op de informatievergadering. Om organisatorische redenen worden er maximum 2 personen per geïnteresseerde onderneming toegelaten. De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om de toegang tot de informatievergadering te weigeren aan personen die zich niet 24 uur op voorhand kenbaar gemaakt hebben. Indien de geïnteresseerde ondernemingen een gebrek aan samenhang, onnauwkeurigheden opmerken in het bestek, wordt hen gevraagd dit vóór de informatievergadering schriftelijk te melden, op dezelfde manier als voor de verzending van de vragen. De FOD Financiën hecht veel belang aan de gelijkheid van de inschrijvers, en stelt de specificaties van zijn bestekken dienovereenkomstig op. Indien een geïnteresseerde onderneming ondanks alles meent dat haar kansen verminderd of zelfs tot nul herleid zijn door bepaalde specificaties van dit bestek, wordt haar gevraagd dit schriftelijk en uiterlijk tijdens de informatievergadering te melden. Als de FOD dat nodig acht zal de dienst desgevallend zijn bestek aanpassen om er rekening mee te houden.vorm en inhoud van de offerte 1.7 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver is verplicht het als bijlage bij dit bestek gevoegde inschrijvingsformulier te gebruiken. Indien echter andere documenten worden gebruikt, moet hij op elk van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek gevoegde inschrijvingsformulier is (art. 89 van het KB van 8 januari 1996). De offerte en de bijlagen bij het inschrijvingsformulier worden in het Frans of het Nederlands opgesteld. De inschrijver moet aangeven welke taal gebruikt moet worden voor de interpretatie van het contract, namelijk het Nederlands of het Frans. Door de indiening van zijn offerte doet de inschrijver automatisch afstand van zijn algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, zelfs als deze vermeld worden in een of andere bijlage bij de offerte. De inschrijvers moeten zich uitdrukkelijk verbinden tot alle administratieve en contractuele clausules van dit bestek. Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis over een van deze clausules kan tot de onregelmatigheid van de offerte leiden.. De offerte van de inschrijver moet voorgesteld worden in de vier volgende delen: Deel 1 Administratief deel A. Inschrijvingsformulier (model: zie hieronder) B. Bevoegdheden van de gevolmachtigden C. Kwalitatieve selectie Uitsluitingscriteria Economische en financiële capaciteit Technische capaciteit D. Informatie over de onderaannemers (indien van toepassing) Deel 2 Financieel deel De antwoorden in de prijstabel: de kosten detailleren en samenvatten (model: zie hieronder) Deel 3 Technisch voorstel De offerte volgt de structuur van deel C van het bestek. 7

8 Deel 4 Bijlagen Bijlage A: Inschrijvingsformulier Bijlage B: Model prijstabel Bijlage C Referenties van recente projecten, zowel in de private als in de overheidssector, die in verband staan met het project Bijlage D: Curriculum vitae Specifieke bijlagen 1, 2, 3, : Andere bijlagen die de inschrijver nuttig acht om bij te voegen Elk voorstel van de inschrijver dat niet de door de aanbestedende overheid opgelegde structuur volgt, kan als onregelmatig beschouwd worden. Het deel 3 - technisch voorstel mag geen administratieve indicatie en/of prijsaanduiding bevatten. Er wordt geen rekening gehouden met administratieve vermeldingen of prijsaanduidingen die voorkomen in een ander deel dan deel 2. De inschrijver moet een ononderbroken nummering aanbrengen op alle pagina's van de offerte en de bijlagen. Er wordt gevraagd om het aantal documenten tot een minimum te beperken. Zo kunnen afzonderlijke documenten gegroepeerd worden tot grotere documenten. Bovendien is het belangrijk dat de volgorde van de documenten duidelijk aangegeven wordt, zodat de structuur van de offerte duidelijk is Clausule betreffende de vertrouwelijkheid: Door de offerte in te dienen wordt de inschrijver automatisch gebonden aan volgende clausule: De persoon of personen die optreden als mandataris/gevolmachtigde en die de offerte elektronisch ondertekend heeft/hebben, garandeert/garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens en van de resultaten van hun verwerking die worden verkregen in het kader van de opdracht beschreven in dit bestek. Er geldt tevens dat: deze gegevens en de resultaten van de verwerking van de bewuste gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden indien zij strikt noodzakelijk zijn voor de realisatie van het voorwerp van de opdracht, ze zullen niet verspreid noch gekopieerd worden, Ze zullen niet langer bewaard worden dan wat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht Varianten Elke inschrijver mag slechts één offerte indienen, varianten zijn niet toegestaan Opties Het is niet toegestaan vrije opties voor te stellen Over de gevolmachtigden: Elke offerte die ingediend wordt door gevolmachtigden moet vermelden in naam van welke entiteit de gevolmachtigden handelen. De persoon die de elektronische offerte ondertekend heeft, moet op de datum van de ondertekening de bevoegdheid hebben om de volmachtgever te verbinden voor het totale bedrag van de offerte. De gevolmachtigden voegen bij de offerte een elektronische kopie van de authentieke of onderhandse akte die hen de machtiging verleent, of een kopie van deze akte. Ze moeten eveneens het nummer vermelden van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de volmachten werden gepubliceerd. 8

9 1.7.5 Over de technische documenten De technische documenten (geen enkele reclamebrochure!) die bij de offerte gevoegd worden (specifieke bijlagen), mogen in het Engels opgesteld zijn, indien er geen vertaling zou bestaan in de taal van de offerte, andere talen zijn niet toegestaan Over de prijs van de opdracht De prijzen moeten in euro (EUR) vermeld worden. De offerte moet een prijsinventaris omvatten, waarvan een model opgenomen is in bijlage B Te gebruiken formulieren (als bijlage opgenomen bij dit bestek): Het inschrijvingsformulier: zie bijlage: "inschrijvingsformulier" Het formulier prijstabel: zie bijlage: prijstabel inventaris Het formulier voor de referenties: zie bijlage: "referentiemodel" Het formulier voor de cv's: zie bijlage: "cv-formulier" 1.8 Indiening en opening van de offertes In het kader van de onderhavige opdracht verplicht de aanbestedende overheid ertoe elektronische middelen te gebruiken om de offertes in te dienen. Indien blijkt dat bepaalde documenten niet met elektronische middelen aangemaakt kunnen worden, of indien dit te complex blijkt, kunnen deze documenten op papier bezorgd worden vóór de uiterste datum voor de ontvangst. Het gebruik van documenten op papier moet vooraf goedgekeurd worden door de aanbestedende overheid. Deze goedkeuring moet gevraagd worden op het volgende adres: FOD Financiën Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning Albert II-laan 33 bus Brussel Om bepaalde risico's op te vangen die verbonden zijn aan de overdracht, ontvangst of opening van de aanvragen tot deelname of van de offertes die elektronisch ingediend werden, laat de aanbestedende overheid toe dat de inschrijvers zowel een offerte indienen via elektronische weg als, bij wijze van reservekopie, een exemplaar opgemaakt met elektronische middelen of op papier. Deze reservekopie wordt in een definitief verzegelde enveloppe gestoken die duidelijk de vermelding "reservekopie" draagt, en wordt binnen de toegestane termijn ingediend. Deze kopie mag enkel geopend worden indien er een defect optreedt bij de overdracht, ontvangst of opening van de aanvraag tot deelneming of de offerte die via elektronische weg werd doorgestuurd. In dit geval vervangt de reservekopie definitief het document dat elektronisch doorgestuurd werd Indiening van de offertes Voordat ze geopend worden, worden de elektronische offertes ingediend via de website e-tendering https://eten.publicprocurement.be/. Deze website waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 81 ter van het KB van 8 januari Merk op dat de verzending van een offerte via niet aan deze voorwaarden voldoet. Het is dan ook niet toegestaan om de offertes op deze manier in te dienen. Los van de eventueel toegestane varianten mag elke inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. De offerte moet vóór de vastgelegde uiterste datum voor de ontvangst van de offertes toekomen bij de aanbestedende overheid. 9

10 Door zijn offerte elektronisch in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die gegenereerd worden door het ontvangstsysteem geregistreerd worden (artikel 81 quinquies van het KB van 8 januari 1996). Indien nodig worden de in het bestek gevraagde attesten gescand om ze bij de offerte te voegen. Meer informatie vindt u op de website: of via het telefoonnummer van de e-procurement helpdesk: FR: Liza Torossian , NL: Peter Christiaens , Wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte Indien de inschrijver een reeds verzonden of ingediende offerte wil wijzigen of intrekken, moet hij dit doen volgens de bepalingen van artikel 105 van het KB van 8 januari Een reeds ingediende offerte kan via elektronische weg gewijzigd of ingetrokken worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 81 van het KB van 8 januari Om een reeds verzonden of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke verklaring vereist die ondertekend is door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. Deze verklaring moet op straffe van nietigheid van de offerte het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen vermelden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook per telegram, telex of telefax worden meegedeeld. De mededeling van intrekking moet bij de voorzitter van de openingszitting van de offertes toekomen vóór de opening van de zitting. Opening van de offertes Opening van de offertes De openbare zitting waarin de elektronische offertes worden geopend, zal plaatsvinden op 26 september 2011 om 10 u., op het volgende adres: FOD Financiën North Galaxy Koning Albert II-laan Brussel C5. Kleine zaal. 1.9 Procedure voor de gunning van de opdracht Enkel de offertes van de inschrijvers die aan de kwalitatieve selectiecriteria voldoen, komen in aanmerking voor de evaluatie van de offertes, op voorwaarde dat deze offertes regelmatig bevonden zijn. Daarom wordt gevraagd bijzondere aandacht te besteden aan de duidelijke en nauwkeurige voorstelling van de gevraagde inlichtingen Kwalitatieve selectiecriteria De aanbestedende overheid gaat over tot de kwalitatieve selectie van de kandidaten op basis van de inlichtingen over de persoonlijke situatie van elke kandidaat en op basis van de informatie en documenten met betrekking tot de evaluatie van de financiële, economische en technische voorwaarden (cf. art. 68 tot 71, KB 8 januari 1996). Deze eerste selectiefase gebeurt op basis van de hierna beschreven kwalitatieve selectiecriteria (technische vaardigheid, personeelscapaciteit, vaardigheden en ervaring in relevante situaties). 10

11 De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om vóór de gunning van de onderhavige opdracht na te gaan of de inschrijvers zich niet in een van de uitsluitingssituaties bevinden vermeld in Administratieve vereenvoudiging Uitsluitingscriteria Door deel te nemen aan de gunningsprocedure van een overheidsopdracht bevestigt de deelnemer dat hij niet in een van de uitsluitingsgevallen verkeert die vermeld worden in de artikelen 17, 43 en 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. De aanbestedende overheid controleert de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord voor de inschrijver van wie de offerte het best gerangschikt is. Met het oog hierop vraagt zij aan de betrokken inschrijver om, via de snelste middelen en binnen de termijn die zij vastlegt, de inlichtingen of documenten te verstrekken die het mogelijk maken zijn persoonlijke toestand na te gaan, vooraleer een beslissing te nemen over de gunning van de opdracht. De aanbestedende overheid zal deze inlichtingen echter zelf via elektronische weg opvragen bij de diensten die deze gegevens beheren, voor zover deze inlichtingen via deze weg gratis toegankelijk zijn. Een inschrijver kan van deelneming aan de overheidsopdracht uitgesloten worden, indien uit deze controles blijkt dat zijn impliciete verklaring op erewoord niet overeenstemt met zijn persoonlijke toestand op de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming in het geval van een beperkte procedure of van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, of op de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes in het geval van een openbare procedure. Een regularisatie achteraf is niet mogelijk. Uitsluiting is ook mogelijk indien blijkt dat de persoonlijke toestand van de kandidaat of van de inschrijver in de loop van de procedure niet meer overeenstemt met de impliciete verklaring op erewoord. In beide gevallen stelt de aanbestedende overheid een gecorrigeerd klassement op, rekening houdend met de mogelijke weerslag van het verwijderen van de aanvraag tot deelneming of van de offerte van de uitgesloten kandidaat of inschrijver, met name in geval van toepassing van de bepalingen met betrekking tot de controle van de abnormale prijzen opgenomen in artikel van het koninklijk besluit van 8 januari De aanbestedende overheid kan de opdracht vervolgens toewijzen aan de inschrijver van wie de offerte onmiddellijk na die van de uitgesloten inschrijver gerangschikt is, nadat hij deze bepalingen ook op hem heeft toegepast. Eerste uitsluitingscriterium.1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, moet vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes in orde zijn met de socialezekerheidsbijdragen. De aanbestedende overheid kan deze informatie rechtstreeks opvragen via het elektronisch loket. De inschrijver voldoet voor de toepassing van dit artikel aan de voorschriften, indien hij volgens de rekening die ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alle vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met degene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan 2500 euro moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de schuld aan bijdragen groter is dan 2500 euro, zal de inschrijver in orde beschouwd worden indien hij, alvorens de beslissing tot het gunnen van de opdracht wordt genomen, aantoont dat hij de dag waarop het attest zijn toestand bepaalt op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot 8 en 10 van de wet of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 26 van die wet, een of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag, op 2500 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdragen. 11

12 2. De buitenlandse inschrijver moet, vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes, volgend document bij zijn offerte voegen of voorleggen aan de aanbestedende overheid: 1 een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Indien een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land; 2 een attest overeenkomstig 1, indien hij person eel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht, inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver. Tweede uitsluitingscriterium De inschrijver mag niet in een van de volgende gevallen verkeren: 1 in staat van faillissement of vereffening verker en, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2 aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig hebben gemaakt of een gelijkaardige procedure lopende hebben bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. Voor de Belgische inschrijver kan de aanbestedende overheid deze informatie rechtstreeks opvragen via het elektronisch loket. Voor de buitenlandse inschrijver moet het attest uitgereikt worden door de bevoegde overheidsinstelling van het betrokken land. Bij gebrek hieraan moet de inschrijver een verklaring op erewoord voorleggen die voor echt verklaard is door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie. Derde uitsluitingscriterium De inschrijver moet voldaan hebben de betaling van de verschuldigde directe belastingen en van de verschuldigde btw. De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een recent attest 276C2 (dat van maximum 6 maanden vóór de datum van opening van de offertes dateert) van de Administratie van de Directe Belastingen, en een recent attest (dat van maximum 6 maanden vóór de datum van opening van de offertes dateert) van de btw-administratie, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van de voormelde administraties. De buitenlandse inschrijver moet bij zijn offerte een of meer recente attesten voegen (die van maximum 6 maanden vóór de datum van de opening van de offertes dateren), die werden uitgereikt door de overheidsdienst(en) die in zijn land bevoegd is (zijn) voor de inning van de directe belastingen en de btw (of van de belastingen die in zijn land de btwvervangen), waarin vermeld wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van de voormelde dienst(en). Indien dit attest of deze attesten niet uitgereikt worden in zijn land, volstaat het een verklaring op erewoord bij te voegen die voor echt verklaard is door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land. 12

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

Referentie: B&O.2014.0045

Referentie: B&O.2014.0045 Federale Overheidsdienst Financiën Personeel en Organisatie Cel Budget en Overheidsopdrachten Referentie: B&O.2014.0045 Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 19 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Open aanbesteding voor administratief drukwerk.

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/D2.2/01. Opdracht van diensten. Open offerteaanvraag

Bestek nr. 2017/D2.2/01. Opdracht van diensten. Open offerteaanvraag 1 2e directie Algemene Zaken Regentschapsstraat 2 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2017/D2.2/01 Opdracht van diensten Open offerteaanvraag Diensten met betrekking tot het ter beschikking stellen van elektronische

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MERKONAFHANKELIJK ONDERHOUD 2 ONDERHOUD COBOL ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MERKONAFHANKELIJK ONDERHOUD 2 ONDERHOUD COBOL ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MERKONAFHANKELIJK ONDERHOUD 2 ONDERHOUD COBOL ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 2 maart 2012 om 10 u. P. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenboek INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp en aard van de opdracht.... 2 2. Duur van de overeenkomst... 2 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN CLIENT LIFECYCLE MANAGEMENT OPEN OFFERTEAANVRAAG Aanpassingen: - II.12.1 - III.3.1.1 - III.4.1.2 - III.4.2.1 - Bijlage A Inventaris Datum van de zitting voor de

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN SHERLOCK OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 december 2013 om 14.30 u Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Bestek S&L/DA/2017/023 1/33

Bestek S&L/DA/2017/023 1/33 Bestek S&L/DA/2017/023 1/33 Bestek: Open aanbesteding met betrekking tot diensten in het kader van de bewaking van de Koninklijke Munt van België, Pachecolaan 32, 1000 Brussel Publicatie op Europees niveau

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Bestek: Open aanbesteding voor het verkrijgen van noodzakelijke gegevens volgens de prijscourant. Bekendmaking op Europees niveau

Bestek: Open aanbesteding voor het verkrijgen van noodzakelijke gegevens volgens de prijscourant. Bekendmaking op Europees niveau Bestek S&L/DA/2017/011 1/32 Bestek: Open aanbesteding voor het verkrijgen van noodzakelijke gegevens volgens de prijscourant Bekendmaking op Europees niveau Bestek nr. S&L/DA/2017/011 Opening van de offertes:

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2017/015 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 22/08/2017 om 10.

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2017/015 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 22/08/2017 om 10. Overheidsopdracht: Kandidaatstelling in het kader van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor juridische dienstverlening door advocaten in de zaak Arco voor rekening van de FOD Kanselarij van

Nadere informatie

BESTEK. Draagbare pc's 2011"

BESTEK. Draagbare pc's 2011 BESTEK Draagbare pc's 2011" Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 4 juli 2011 Laptops 2011 p 1 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN...5 1.1 Beschrijving van de opdracht...5 1.2 Identiteit van de

Nadere informatie

GUNNING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT BIJ OPEN AANBESTEDING MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN PAPIEREN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN

GUNNING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT BIJ OPEN AANBESTEDING MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN PAPIEREN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Bestek: GUNNING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT BIJ OPEN AANBESTEDING MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN PAPIEREN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Bestek n : S&L/OA/444/2015 Opening van de offertes: 08/09/2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN VERNIEUWING VAN DE AIX SERVERS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijzigingen aan het bestek: III.3.1.2.2.7 Netwerkpoorten III.3.1.2.2.10 Schrijfcontroller en schijven III.3.2.2.2

Nadere informatie

BESTEK nr. P&O- HR-Expert 2011

BESTEK nr. P&O- HR-Expert 2011 BESTEK nr. P&O- HR-Expert 2011 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR ADVIES EN BEGELEIDING VAN DE STRATEGISCHE HUMAN RESOURCES-ASPECTEN BIJ DE HERSTRUCTURERING VAN DE Correcties: Pagina s 27 en 28 Datum van de

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN BIJLAGE Bijlage nr. 12/001 Bestek voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een collectief begeleidingstraject bij de opmaak van een preventie- en calamiteitenplan voor erfgoedinstellingen

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2016/062 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 28/07/2016 om 10.

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2016/062 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 28/07/2016 om 10. Overheidsopdracht: Kandidaatstelling in het kader van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de raamovereenkomst voor Juridische dienstverlening door advocaten voor complexe en/of dringende

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

BESTEK SAF-T. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14 juli 2011 om 10 u.

BESTEK SAF-T. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14 juli 2011 om 10 u. BESTEK SAF-T Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14 juli 2011 om 10 u. 1. Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht...5 1.1 Identificatie van de opdracht...5 1.1.1. De

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MY PC 2 OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 3 oktober 2013 om 10 uur Update versie : wijziging datum infosessie naar 28 augustus

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN FISCONET 2 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 22 oktober 2012 om 10 u. CSC-Fisconet-2-NL-09-10-2012 Page 1 sur 160 Inhoudsopgave

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor de bewaking van het gebouw bezet door de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik

Bestek: Open offerteaanvraag voor de bewaking van het gebouw bezet door de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Bestek S&L/AO/371/2014 1/38 Bestek: Open offerteaanvraag voor de bewaking van het gebouw bezet door de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Publicatie op Europees niveau Bestek nr. S&L/AO/371/2014

Nadere informatie

Open aanbesteding met als voorwerp onderhoud en consultancy voor licenties van het planningssysteem Visual TOM (VTOM).

Open aanbesteding met als voorwerp onderhoud en consultancy voor licenties van het planningssysteem Visual TOM (VTOM). Bestek S&L/DA/2016/005 1/49 Bestek: Open aanbesteding met als voorwerp onderhoud en consultancy voor licenties van het planningssysteem Visual TOM (VTOM). Met Europese bekendmaking Bestek nr. S&L/DA/2016/005

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Bestek S&L/AO/432/2015 1/41

Bestek S&L/AO/432/2015 1/41 Bestek S&L/AO/432/2015 1/41 Bestek: Open aanbesteding met als voorwerp de schoonmaak van de ruiten van het gebouw gelegen Rue des Bourgeois 7 te 5000 Namen en rue Courtejoie 17 te 5590 Ciney. Publicatie

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

OPROEP TOT INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLING VOOR BESTEK nr. CC/2015/ ICMS

OPROEP TOT INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLING VOOR BESTEK nr. CC/2015/ ICMS FOD Binnenlandse Zaken AD Crisiscentrum Hertogsstraat 53 1000 Brussel Contactpersoon : Peter Mertens Tel 02 506 47 92 peter.mertens@ibz.fgov.be OPROEP TOT INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLING VOOR BESTEK nr.

Nadere informatie

BESTEK. Laserprinters 2011"

BESTEK. Laserprinters 2011 BESTEK Laserprinters 2011" Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 6 juli 2011 Printers 2011 p 1 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN...5 1.1 Context van de opdracht...5 1.2 Voorwerp van de opdracht...5

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

BB 2015-009. Bijzonder bestek BB2015.009

BB 2015-009. Bijzonder bestek BB2015.009 BB 2015-009 BIJZONDER BESTEK BETREFFENDE de levering van licenties voor Microsoft software voor de behoeften van de opdrachtencentrale van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest 1 Inhoudstafel

Nadere informatie

Titel II Bepalingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen.

Titel II Bepalingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen. 8 JANUARI 1996. - Koninklijk besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. Titel II Bepalingen betreffende de overheidsopdrachten

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

België-Brussel: Testen van software 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Testen van software 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:427530-2016:text:nl:html België-Brussel: Testen van software 2016/S 234-427530 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ONDERWORPEN AAN EUROPESE BEKENDMAKING IN HET BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

Nadere informatie

Algemene Offerteaanvraag

Algemene Offerteaanvraag Bestek pagina 1/26 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Offerteaanvraag Bestek nr : Opening van de offertes : 1 december 2009 om 14u30 Algemene offerteaanvraag voor de verhuis van verschillende

Nadere informatie