Inleiding SBR-afsprakenstelsel SBR-keteninformatiediensten SBR-verbreding DigiInkoop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding SBR-afsprakenstelsel SBR-keteninformatiediensten SBR-verbreding DigiInkoop"

Transcriptie

1 1 Inleiding Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, die de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven vereenvoudigen. Digipoort is een van de belangrijke generieke bouwstenen die Logius inzet voor dienstverlening aan overheidsorganisaties bij het uitvoeren van processen van gegevensuitwisseling ook wel aangeduid als ketenstandaardisatie. Onderdeel van Digipoort is de Procesinfrastructuur (PI) die met name wordt ingezet voor Standard Business Reporting (SBR), efactureren en DigiInkoop (elektronisch bestellen en factureren). Ook voorzieningen ten behoeve van ontsluiting van basisregistraties Digilevering - kunnen en zullen door Digipoort PI worden ondersteund. Onderstaande figuur geeft een overzicht van het gebruik van Digipoort PI binnen Logius. In mei 2011 hebben de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie besloten om SBR aan te wijzen als het exclusieve kanaal voor de financiële verantwoordingsinformatie van bedrijven aan de overheid voor zover deze plaatsvindt op basis van system2system-communicatie. Het besluit wordt in een aantal stappen geïmplementeerd vanaf 1 januari Inmiddels is door de Stuurgroep SBR een meerjarenplan en begroting vastgesteld, waarin Logius is gevraagd werkzaamheden uit te voeren ten aanzien van: a) Het SBR-afsprakenstelsel: deze hebben betrekking op het totaal van afspraken dat gemaakt en beheerd moet worden om het SBR-stelsel (publiek-privaat) als geheel te kunnen laten functioneren b) De SBR-keteninformatiediensten: deze hebben betrekking op de operationele dienstverlening van Logius aan publieke uitvragende partijen c) SBR-verbreding: deze hebben betrekking op het vergroten van het aantal publieke partijen dat deelneemt aan het SBR-stelsel. d) DigiInkoop: de implementatie en beheer van rijksbrede portal voor e-facturatie.

2 2 Het Expertplatform Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het noodzakelijk om kwantitatief en kwalitatief voldoende capaciteit ter beschikking te hebben om de diensten in het kader van ketenstandaardisatie te vervullen. Door het specialistische karakter van de dienstverlening en de situatie in de markt is Logius voornemens een deel van de deskundigheid in te kopen via een aanbesteding van een of meerdere inhuurdienstverleners. Het doel is om vooraf duidelijke afspraken te maken omtrent tarieven/leveringsvoorwaarden en beschikbaarheid van capaciteit. Omdat sprake is van een kleine en specialistische markt spreekt Logius over het expertplatform. 3 Gevraagde inhuurdiensten Expertplatform 3.1 Kennisgebieden Op de volgende gebieden wordt de inschrijvers om inhuurcapaciteit gevraagd: 3.2 Basiskennis 1. Compliancy: kennis op het gebied van SBR standaarden, NTA regels en juridische compliancy (privacy regelgeving etc) 2. Ontwerpen van informatieketens: kennis van keteninformatieservices tussen bedrijfsleven en overheid 3. Beheersen van de ketens: procesbeheersing, kwaliteitsbeheer en beheer van informatiesystemen (ITIL) 4. Informatiebeveiliging: Risicoanalyse en IB management, bescherming persoonsgegevens en kennis van beveiligingsstandaarden zoals SOX, SAS70, ISO2700x. 5. Gegevens, processen en techniek: Kennis van gegevensmodellen zoals XBLR en techniek zoals koppelvlakken en architectuur. 6. Verandermanagement: Vaardigheden om binnen een bestuurlijk complexe omgeving veranderingen te realiseren binnen een gestelde termijn.

3 3.3 SBR Afsprakenstelsel Binnen dit gebied wordt gevraagd om inhoudelijke expertise op het gebied van XBRL taxonomieën, financiële verslaglegging en projectmanagement. De taken en verantwoordelijkheden van deze personen richten zich op de doorontwikkeling, het controleren en bijdragen aan de Nederlandse taxonomie 1. De in het kader van deze uitvraag verwachte kennis kan als volgt worden geoperationaliseerd: Profielen: - Inhoudelijke XBRL expertise; - Financiële verslaglegging expertise - Projectmanagement (overkoepelend, zowel XBRL, financieel als management, etc.) Taken en verantwoordelijkheden: - Doorontwikkeling van de NT, te weten: o het zich oriënteren op gewenste voorzienbare ontwikkelingen van de XBRL standaard en haar deelspecificaties. o het bijdragen van mogelijkheden tot harmonisatie en normalisatie op basis van analyses van de mogelijkheden op basis van wet- en regelgeving. o het deelnemen aan en voorzitten van bijeenkomsten in het kader van de doorontwikkeling van de NT (Nederlandse Taxonomie) en de NTA (Nederlandse Taxonomie Architectuur); o het uitvoeren van complexe pilot programmas waarin geëxperimenteerd wordt met de verschillende nieuwe technieken; o het bespreken van de NT met (potentiële) uitvragende partijen; o het voeren van overleg met opdrachtgevers, accountmanagers, projectleiders en uitvoerders over de realisatie van de doorontwikkeling van de NT. Houdt daarbij in het oog of één en ander plaatsvindt binnen de kaders die vanuit de architectuur zijn gesteld; o het analyseren van klantwensen en het vertalen naar functionaliteit; o het doen van voorstellen voor verbetering in de NT; o het bijdragen aan de doorontwikkeling van standaarden; - Controleren van de NT, te weten: o Het er voor zorg dragen dat het beheer van de NT conform de overeengekomen procedures is gewaarborgd; o het zorgdragen dat de NT voldoet aan de architectuurkaders van de NTA en het signaleren van afwijkingen; o het adviseren en ondersteunen van klanten en opdrachtgevers over de architectuur van de NT. o het ervoor zorg dragen dat gewerkt wordt volgens de binnen SBR ontwikkelde/afgesproken kaders. - Bijdragen aan de toepassing van de NT, te weten: o Het bijwonen, voorzitten of geven van presentaties over de NT gedurende publiek-private bijeenkomsten; o het acteren als derdelijns helpdesk voor technische vragen van intermediairs, softwareleveranciers of andere marktpartijen; o het adviseren van overheidspartijen op het gebied van XBRL en de toepassing van de NTA; Kennis en vaardigheden: - Academisch werk- en denkniveau; - Aantoonbare kennis op het gebied van XBRL (extensible Business Reporting Language) en al zijn deelspecificaties, zijnde XBRL 2.1, XBRL Dimensional Taxonomies 1.0, Generic Links 1.0, Formula 1.0 en Inline XBRL; - Kennis van andere (internationale) taxonomieën; - Kennis van het beheren van (communicatie) data modellen; - Kennis van data modelleringtechnieken geënt op communicatiestandaarden; - Kennis van de ontwikkelingen rond de Nederlandse Taxonomie; - Kennis van de ontwikkelingen op het gebied van XBRL techniek, waaronder versioning, rendering (table linkbase) en best practices; - Inhoudelijke kennis van het domein van financiële verantwoording, waaronder fiscale en financiële verslaggeving; - Inhoudelijke detail kennis van de verslaggevingstandaarden Dutch GAAP en IFRS; 1 Nederlandse taxonomie is een verzameling van begrippen en hun onderlinge relaties, te gebruiken in het kader van bepaalde rapportages. Opgezet conform een vastgestelde architectuur (NTA)

4 - Adviesvaardigheden; - Vaardigheid in het acteren op MT en directieniveau; - Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal. - Communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling; - Analytisch vermogen; Aantoonbare ervaring: - Ervaring met het realiseren van XBRL taxonomieën; - Ervaring met het beheren van communicatie data modellen; - Ervaring in de (internationale) controlepraktijk als accountant; - Ervaring met diverse GAAP taxonomieën als IFRS, NT, UGT, etc.; - Ervaring met projectmatig werken en met adviestrajecten; - Ervaring in management functies of andersoortige leidinggevende functies; - Ervaring in het domein van fiscale en financiële verantwoording; - Ervaring met het geven van presentaties; - Ervaring in het schrijven van gedetailleerde inhoudelijke notities. - Straalt autoriteit door inhoudelijke expertise; - Is in staat complexe zaken in de NT helder te verwoorden; - Is een teamspeler; - Neemt initiatief; - Heeft gevoel bij de politieke omstandigheden van SBR; - Heeft affiniteit met het financiële domein; - Bezit projectmanagement skills; 3.4 SBR processen en techniek Binnen dit gebied wordt gevraagd om inhoudelijke expertise op het gebied van proces ontwerp en het modelleren van uitvraagprocessen met behulp van BPMM, XBRL expertise en projectmanagement (financieel en technisch). De taken en verantwoordelijkheden van deze personen richten zich op de doorontwikkeling - en controle van de processen en technieken alsmede het leveren van een bijdrage voor de SBR verbreding. De in het kader van deze uitvraag verwachte kennis kan als volgt worden geoperationaliseerd: Profielen: - Proces ontwerp in BPMM - Inhoudelijke XBRL expertise; - Projectmanagement (overkoepelend, zowel XBRL, financieel als management, etc.) Taken en verantwoordelijkheden: - Doorontwikkeling van de Processen& Techniek, te weten: o het zich oriënteren op gewenste voorzienbare ontwikkelingen van de XBRL standaard en haar deelspecificaties. o het bijdragen van mogelijkheden tot harmonisatie en normalisatie op basis van analyses van de mogelijkheden op basis van wet- en regelgeving. o het uitvoeren van complexe pilot programmas waarin geëxperimenteerd wordt met de verschillende nieuwe processen&technieken; o het bespreken van de standdaardisatie binnen Processen& Techniek met (potentiële) uitvragende partijen; o het voeren van overleg met opdrachtgevers, accountmanagers, projectleiders en uitvoerders over de realisatie van de doorontwikkeling. Houdt daarbij in het oog of één en ander plaatsvindt binnen de kaders die vanuit de architectuur zijn gesteld; o het analyseren van klantwensen en het vertalen naar functionaliteit; o het doen van voorstellen voor verbetering binnen processen & techniek; o het bijdragen aan de doorontwikkeling van standaarden; - Controleren van de Processen& Techniek, te weten: o Het bijwonen, voorzitten of geven van presentaties over de NT, Processen& Techniek gedurende publiek-private bijeenkomsten; o het acteren als derdelijns helpdesk voor technische vragen van intermediairs, softwareleveranciers of andere marktpartijen; o het adviseren van overheidspartijen op het gebied van XBRL en de toepassing van Processen& Techniek; - Bijdragen aan de toepassingen, verbreding in Processen& Techniek

5 Kennis en vaardigheden: - Academisch werk- en denkniveau; - Aantoonbare kennis op het gebied van XBRL (extensible Business Reporting Language) en al zijn deelspecificaties, zijnde XBRL 2.1, XBRL Dimensional Taxonomies 1.0, Generic Links 1.0, Formula 1.0 en Inline XBRL; - Kennis van process ontwerp volgens BPMM; - Kennis van het beheren van (communicatie) data modellen; - Kennis van data modelleringtechnieken geënt op communicatiestandaarden; - Kennis van de ontwikkelingen rond de Nederlandse Taxonomie; - Kennis van de ontwikkelingen op het gebied van XBRL techniek, waaronder versioning, rendering (table linkbase) en best practices; - Vaardigheid in het acteren op MT en directieniveau; - Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal. - Communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling; - Analytisch vermogen; Aantoonbare Ervaring: - Aantoonbare ervaring met het realiseren van XBRL taxonomieën, Processen& Technieken; - Ervaring met het beheren van communicatie data modellen; - Ervaring in de (internationale) controlepraktijk als accountant; - Ervaring met diverse GAAP taxonomieën als IFRS, NT, UGT, etc.; - Ervaring met projectmatig werken en met adviestrajecten; - Ervaring in management functies of andersoortige leidinggevende functies; - Ervaring in het domein van fiscale en financiële verantwoording; - Ervaring met het geven van presentaties; - Ervaring in het schrijven van gedetailleerde inhoudelijke notities. - Straalt autoriteit door inhoudelijke expertise; - Is in staat complexe zaken binnen de Processen& Techniek helder te verwoorden; - Is een teamspeler; - Neemt initiatief; - Heeft gevoel bij de politieke omstandigheden van SBR; - Heeft affiniteit met het financiële domein; - Bezit projectmanagement Skills. 3.5 SBR verbreding Binnen dit kennisgebied wordt om ondersteuning gevraagd bij het verkennen en implementeren van nieuwe c.q. SBR domeinen zoals de KvK en het CBS. Ook hier wordt gevraagd om proceskennis met behulp van BPMM, inhoudelijke XBRL expertise en project management vaardigheden. De in het kader van deze uitvraag verwachte kennis kan als volgt worden geoperationaliseerd: Profielen - Proces ontwerp in BPMM - Inhoudelijke XBRL expertise; - Projectmanagement (overkoepelend, zowel XBRL, financieel als management, etc. Taken en verantwoordelijkheden: - Doorontwikkeling van de Processen&Techniek, NTA, te weten: o het zich oriënteren op gewenste voorzienbare ontwikkelingen van de XBRL standaard en haar deelspecificaties o het bijdragen van mogelijkheden tot harmonisatie en normalisatie op basis van analyses van de mogelijkheden op basis van wet- en regelgeving o het deelnemen aan en voorzitten van bijeenkomsten in het kader van de doorontwikkeling van de NT (Nederlandse Taxonomie) en de NTA (Nederlandse Taxonomie Architectuur) o het uitvoeren van complexe pilot programmas waarin geëxperimenteerd wordt met de verschillende nieuwe technieken; o het bespreken van de NT met (potentiële) uitvragende partijen; o het voeren van overleg met opdrachtgevers, accountmanagers, projectleiders en uitvoerders over de realisatie van de doorontwikkeling van de NT. Houdt daarbij in het oog of één en ander plaatsvindt binnen de kaders die vanuit de architectuur zijn gesteld; o het analyseren van klantwensen en het vertalen naar functionaliteit; o het doen van voorstellen voor verbetering in de NT;

6 o het bijdragen aan de doorontwikkeling van standaarden; - Controleren van de Processen&Techniek: o Het er voor zorg dragen dat het beheer van andere stelsels conform de overeengekomen procedures is gewaarborgd; o het zorgdragen dat de stelsel voldoet aan de architectuurkaders van het domein en het signaleren van afwijkingen; o het adviseren en ondersteunen van klanten en opdrachtgevers over de architectuur van het nieuwe stelsel. - Bijdragen aan de toepassingen, verbreding in Processen& Techniek Kennis en vaardigheden: - Academisch werk- en denkniveau; - Aantoonbare kennis op het gebied: o van XBRL (extensible Business Reporting Language) en al zijn deelspecificaties, zijnde XBRL 2.1, XBRL Dimensional Taxonomies 1.0, Generic Links 1.0, Formula 1.0 en Inline XBRL; o andere (internationale) taxonomieën; o het beheren van (communicatie) data modellen; o van data modelleringtechnieken geënt op communicatiestandaarden; o van de ontwikkelingen rond de Nederlandse Taxonomie; o van de ontwikkelingen op het gebied van XBRL techniek, waaronder versioning, rendering (table linkbase) en best practices; - Inhoudelijke kennis van het domein van financiële verantwoording, waaronder fiscale en financiële verslaggeving; - Inhoudelijke detail kennis van de verslaggevingstandaarden Dutch GAAP en IFRS; - Adviesvaardigheden; - Vaardigheid in het acteren op MT en directieniveau; - Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal. - Communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling; - Analytisch vermogen; Ervaring: - Aantoonbare ervaring met: o het realiseren van XBRL taxonomieën; o het beheren van communicatie data modellen; o de (internationale) controlepraktijk als accountant; o diverse GAAP taxonomieën als IFRS, NT, UGT, etc.; o projectmatig werken en met adviestrajecten; o management functies of andersoortige leidinggevende functies; o het domein van fiscale en financiële verantwoording; o met het geven van presentaties; o het schrijven van gedetailleerde inhoudelijke notities. - Straalt autoriteit door inhoudelijke expertise; - Is in staat complexe zaken helder te verwoorden; - Is een teamspeler; - Neemt initiatief; - Heeft gevoel bij de politieke omstandigheden van SBR; - Heeft affiniteit met het financiële domein; - Bezit projectmanagement skills. 3.6 Digi inkoop en E-factureren Binnen dit gebied wordt kennis gevraagd van XBRL, UBL, HRXML en HR SETU. Verder zijn projectmanagement vaardigheden en kennis van inkoopprocessen en facturatie gewenst. Werkzaamheden: Bewaakt architectuur van DigiInkoop/E-factureren incl de berichtenverkeervoorziening via Digipoort Doorontwikkeling architectuur DigiInkoop/E-factureren incl de berichtenverkeervoorziening via Digipoort Overlegt met de inkoopspecialisten (interdepartementaal) over de ontwikkeling van DigiInkoop en vertaalt dit naar processen van de DigiInkoop-applicatie / berichtenverkeer

7 het bespreken van de architectuur; met (potentiële) uitvoerders en het zorg dragen dat de eisen vanuit de architectuur in de deelname verankerd is het voeren van overleg met opdrachtgevers, accountmanagers, projectleiders en uitvoerders over de realisatie van de doorontwikkeling van DigiInkoop. Houdt daarbij in het oog of één en ander plaatsvindt binnen de kaders die vanuit de architectuur zijn gesteld; het analyseren van klantwensen en het vertalen naar functionaliteit; het doen van voorstellen voor verbetering in het productportfolio van Logius het bijdragen aan de doorontwikkeling van standaarden; het er voor zorg dragen dat het beheer van de architectuur van de producten van Logius is gewaarborgd; Het adviseren en ondersteunen van klanten en opdrachtgevers over de (mogelijke) architectuur van de producten. Houdt daarbij de kaders (beveiliging, integriteit, kwaliteit, betrouwbaarheid, kosten, etc.) waarbinnen één en ander gerealiseerd dient te worden in het oog; het ervoor zorg dragen dat gewerkt wordt volgens het binnen de afdeling architectuur ontwikkelde /afgesproken kaders. Kennis van Digipoort Logius Kennis van HR-XML en UBL standaard Kennis van systeemintegratievraagstukken. Kennis van en ervaring met het implementeren van webservices, bij voorkeur middels de EBMS en/of DigiKoppeling standaard. Grondige kennis van het vakgebied ICT beheer. Kennis van beheermethodieken, met name BiSL en ITIL. Kennis van ICT ontwikkelingstrajecten. Kennis van en ervaring met projectontwikkeling. Inhoudelijke affiniteit met het (beleids)onderwerp 3.7 Functieniveaus Voor de voorgaande kennisgebieden worden op 4 niveaus functies uitgevraagd: 1. Expert in opleiding: startende professional met theoretische en praktische kennis ter zake het kennisgebied. 2. Medior niveau: 3 t/m 5 jaar werkervaring in een relevante functie 3. Senior niveau: tussen de 5 en 12 jaar werkervaring in een relevante functie al dan niet aangevuld met management ervaring. 4. Executive niveau: 12 jaar of meer ervaring in een relevante functie en daarnaast aanwijsbare zware management verantwoordelijkheden binnen of buiten de (eigen) organisatie.

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Stages en afstudeeropdrachten met het onderwerp XBRL

Stages en afstudeeropdrachten met het onderwerp XBRL Stages en afstudeeropdrachten met het onderwerp XBRL Opgesteld op: juli 2011 Door: Het expertisecentrum Instant Reporting Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Stage... 4 2. Afstuderen... 5 3. Duale werkplekken...

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid.

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid. Wij komen graag in contact met een Manager Customer Intelligence Opdrachtomschrijving: De manager Customer Intelligence krijgt de opdracht om het data voor de Customer Intelligence Analyse omgeving in

Nadere informatie

Roadmap SBR op weg naar 2020

Roadmap SBR op weg naar 2020 Bewaken toepassen NTA en NPA Roadmap op weg naar 2020 Definitieve versie d.d. 2 juli 2014 Figuur Roadmap 2020 1 Continue 2014 2015-2016 2017-2019 2020 Afsprakenstelsel Assurance oplossing Private extensies

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein

Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein Actielijn 1. Specificaties voor een gemeentelijk regiesysteem Vanuit het veld is de behoefte aan ondersteuning

Nadere informatie

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Referentiemodel tactische regie Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Versie 1.0 Datum 14 september 2010 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Concept Referentiemodel tactische regie 14 september

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl

Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl Auteur Team Collis/HEC Versie 1.0 Datum 8-03-2012 Status Definitief Documentgegevens Opdrachtgever Projectmanager Projectcode Document titel Bestandsnaam

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy. AC-scholenoverleg

Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy. AC-scholenoverleg Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy Datum: Juni 2012 Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy 2 Inhoudsopgave 1 Verantwoording...3 1.1 Verantwoording van de totstandkoming van het beroeps-

Nadere informatie

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Economie en Management SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Dr. Eric Melse MBA en Dr. Jesse Weltevreden COLOFON SBR IN BEDRIJF

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Sturen op Open Standaarden

Sturen op Open Standaarden Een handreiking voor overheidsorganisaties Sturen op Open Standaarden Forum Standaardisatie Managementsamenvatting Deze handreiking beschrijft de hulpmiddelen die een CIO of informatiemanager kan inzetten

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor randvoorwaarden, mogelijkheden en domeinen voor de samenwerking tussen de Operational en de it-auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Samenwerking

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem Document Eigenaar Coördinator Datum integraal management systeem : RegIert Raad van Commissarissen : CEOfI : Corpore Secretary : 25juni2015 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1.1 EBN BV. (EBN) is een onderneming

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

FS-43-04-7A C O N C E P T. Jaarverslag 2012 College en Forum Standaardisatie. Datum maart 2012

FS-43-04-7A C O N C E P T. Jaarverslag 2012 College en Forum Standaardisatie. Datum maart 2012 FS-43-04-7A C O N C E P T Jaarverslag 2012 College en Forum Standaardisatie Datum maart 2012 Colofon Projectnaam Jaarverslag 2012 Versienummer 0.9 Contactpersoon Ludwig Oberendorff Telefoonnummer 06 28237760

Nadere informatie