Beheer van mobiele bereikbaarheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer van mobiele bereikbaarheid"

Transcriptie

1 Beheer van mobiele bereikbaarheid Menno Pieters en Marcel Spruit Nu tegenwoordig mobiele communicatie een enorme vlucht neemt, duikt het begrip bereikbaarheid steeds vaker op. Met name de aanbieders van GSM-abonnementen beweren dat men met een mobiele telefoon beter bereikbaar is. En met voic erbij zou men werkelijk overal en altijd bereikbaar zijn. In werkelijkheid komt er veel meer bij kijken om bereikbaar te zijn en met name om een grote organisatie op een beheer(s)bare manier bereikbaar te laten zijn. Dit artikel gaat in op het inrichten van een organisatie rond en het beheer van mobiele bereikbaarheid. Inleiding Deze tijd kenmerkt zich door een sterke flexibilisering in het werk. De grenzen vervagen tussen de verschillende werkplekken, op kantoor, thuis en onderweg. Communicatiemiddelen spelen daarbij een belangrijke rol, met name ook mobiele communicatiemiddelen. Vraagstukken met betrekking tot de bereikbaarheid van de al dan niet mobiele gebruikers worden belangrijk. Het moet dan eerst duidelijk zijn wat men binnen een organisatie onder (mobiele) bereikbaarheid verstaat, voor wie dat geldt en onder welke omstandigheden. Als men dat weet, dan kan er gewerkt worden aan het inrichten van een situatie waarin tegemoet gekomen wordt aan de eisen die de organisatie op dit gebied stelt. Bovendien dient de invulling van het beheer niet over het hoofd gezien te worden. Een adequaat beheer is noodzakelijk voor het handhaven van de gewenste bereikbaarheid. In het kader van (mobiele) bereikbaarheid onderscheiden we een tweetal hoofdstappen die achtereenvolgens beschouwd zullen worden: Het invullen van bereikbaarheid binnen een organisatie. Het invullen van de processen voor het beheer van bereikbaarheid. Het invullen van bereikbaarheid binnen een organisatie Het invullen van de bereikbaarheid binnen een organisatie kent een aantal stappen (zie Figuur 1): Bepalen beleid, waarin een beleid met betrekking tot bereikbaarheid wordt opgesteld. Inventariseren uitgangssituatie, waarin de bestaande situatie wordt geïnventariseerd. Bepalen eisen en wensen, waarin de functionele eisen en wensen vanuit het gebruik worden bepaald. Figuur 1 1

2 Inventariseren beschikbare technologie, waarin een voorselectie wordt gemaakt van beschikbare technologieën voor (mobiele) bereikbaarheid. Ontwerpen nieuwe situatie, waarin wordt uitgewerkt hoe men, aan de hand van de informatie uit de voorgaande stappen, tot een ontwerp van een nieuwe situatie kan komen. Bepalen beleid Het doel van deze stap is om op hoofdlijnen een eenduidig beleid te formuleren met betrekking tot bereikbaarheid. De resultaten zijn: Een bereikbaarheidsbeleid op hoofdlijnen. Randvoorwaarden voor de bereikbaarheid in de organisatie en voor de keuze van middelen. Bij het opstellen van het beleid kan aandacht worden besteed aan wat er onder bereikbaarheid wordt verstaan en de mate, de vorm en de kwaliteit van bereikbaarheid die vereist is. Hier kan bijvoorbeeld worden bepaald of men gebruik wil maken van voic en doorverbinden en welke (telefoon/fax/semafoon-)nummers naar klanten worden gecommuniceerd, etcetera. Randvoorwaarden kunnen betrekking hebben op: Financiële limieten. Centralisatie en decentralisatie van activiteiten. Standaardisatierichtlijnen en voorkeurkeuzes. Personeelsaspecten, zoals aantallen mensen, kennis en ervaring. Veiligheids- en beveiligingsrichtlijnen. Etcetera. Bereikbaarheidsaspecten mate: na hoeveel keer overgaan wordt de telefoon opgenomen? hoe lang wordt een klant maximaal in de wacht gezet voor deze te woord wordt gestaan? hoe lang duurt het voor een semafoonoproep wordt beantwoord? en voor voic ? of ? vorm: direct vs. indirect (indirect-actief/-passief); persoonlijke vs. functioneel; kwaliteit: wordt de beller door de juiste persoon geholpen? wordt een oproep op de juiste manier beantwoord? Inventariseren uitgangssituatie Om de situatie te kunnen verbeteren, moet duidelijk zijn wat er in huis is en waarvoor dit alles wordt gebruikt. Middelen die slechts sporadisch worden gebruikt, kunnen niet zonder meer worden afgeschaft, want met een lage gebruiksfrequentie is de overbodigheid nog niet vastgesteld (denk bijvoorbeeld aan EHBO-piepers). Het is noodzakelijk om een compleet overzicht te krijgen van de huidige situatie, zowel qua middelen en het gebruik ervan, als qua bereikbaarheid. Dit wordt geprojecteerd op de processen en functies binnen de organisatie. 2

3 Voor het in kaart brengen van de processen binnen een organisatie, kan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden in [Eekeren, Phillips]: Besturingsprocessen, die te maken hebben met de aansturing van de organisatie en de onderliggende processen. Voortbrengingsprocessen, die te maken hebben met de voortbrenging van producten of diensten. Ondersteunende processen, die de besturings- en voorbrengingsprocessen ondersteunen. Figuur 2: Processen binnen een organisatie. Binnen deze processen kunnen functies worden onderscheiden. De verschillende functies dienen eerst te worden gerubriceerd in functietypen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een indeling die opgesteld is door de Zweedse overheidsorganisatie Statskontoret (zie Tabel 1) [SOTIP]. Proces Functie Plaats en omstandigheid van werk Type Besturing Directielid Zeer regelmatig onderweg of in bespreking (niet storen); vrijwel alle communicatie verloopt via een secretaresse Directiesecretaresse Vaste werkplek; tijdens kantoortijd altijd iemand aanwezig; vormt een filterfunctie voor inkomende gesprekken; relatief hoge behoefte aan bereikbaarheid; mag altijd gestoord worden PI1 PF Administratie Manager Administrateur Vrijwel altijd aanwezig; circa 2 keer per week een bespreking van enkele uren; mag gestoord worden voor belangrijke kwesties; communicatie is voornamelijk intern Vaste werkplek; altijd iemand aanwezig tijdens kantooruren; geringe behoefte aan bereikbaarheid; moet af en toe zelf kunnen telefoneren PI3 PI Tabel 1: SOTIP. In het kort worden in SOTIP de volgende categorieën onderscheiden: Individueel: PI1 op eigen initiatief beschikbaar; PI2 permanent beschikbaar; PI3 gedeelde communicatievoorzieningen; 3

4 Functioneel: PF1 groep; PF2 lokale antwoordfunctie; PF3 telemarketing; PF4 centrale telefonist(e). Nadat de functies gerubriceerd zijn kan aan elk type functie een bereikbaarheidsprofiel worden toegekend (zie Tabel 2). Kan communiceren? Ja Beperkt Nee Normaal aan het werk (kantoor/thuis) Op locatie (bij klant) In vergadering (op kantoor of bij klant) Tabel 2: Bereikbaarheidsprofiel. Onderweg, openbaar vervoer Onderweg, auto Vrije tijd, enkele dag Vrije tijd, vakantie Bijzondere situaties Tot slot dient een inventarisatie gemaakt te worden van de reeds in gebruik zijnde middelen (verdeeld over technologie, functionaliteiten, diensten en abonnementen ). Voor elk van deze typen middelen kan een lijst worden opgesteld waarin wordt vermeld, voor zover van toepassing: Identificatie van het middel. Merk, type en/of soort. Wie het middel in gebruik heeft en groei/afname gedurende een voorafgaande periode. Leverancier. Wie ervoor verantwoordelijk is. Kostenplaats. Kostenposten. Gebruiksdoeleinden. 4

5 Bepalen eisen en wensen Voor de in de voorgaande stap onderkende functietypen dient bepaald te worden welke functionaliteiten nodig zijn voor de vereiste mate en vorm van bereikbaarheid. Per functietype kunnen eisen en wensen met betrekking tot bereikbaarheid worden bepaald. Hierbij dient de inventarisatie van de uitgangssituatie als referentie. Eisen en wensen kunnen worden geformuleerd ten aanzien van: Beschikbaarheid en continuïteit van het mobiele communicatiesysteem. Betrouwbaarheid van de werking. Beveiliging van apparatuur. Compatibiliteit van (mobiele en vaste) communicatiesystemen. Controleerbaarheid van mobiele communicatie en wijziging. Flexibiliteit van mobiele communicatiesystemen met betrekking tot aanpassingen. Gebruiksvriendelijkheid van het mobiele communicatiesysteem. Onderhoudbaarheid van mobiele communicatiesystemen. Prestaties van mobiele communicatiesystemen. Robuustheid van apparatuur. Transparantie van verbindingen. Veiligheid van mensen. Vertrouwelijkheid van gegevens. Inventariseren beschikbare technologie Een inventarisatie van de communicatietechnologie, zoals deze beschikbaar is, of op redelijke termijn beschikbaar zal komen, dient als een voorselectie van de uiteidelijk te implementeren technologie. Hierbij wordt vooralsnog niet ingegaan op technische details, maar op basistechnologieën, zoals bijvoorbeeld DECT versus GSM. In deze stap kan gebruik gemaakt worden van onder meer literatuurstudie. Ontwerpen nieuwe situatie Op basis van de resultaten uit de voorgaande stappen kan een invulling gegeven worden aan de communicatiefaciliteiten en de organisatorische maatregelen met betrekking tot (mobiele) bereikbaarheid. Daarvoor zullen eerst keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot de te gebruiken middelen: Technologie Aandachtspunten hierbij zijn: De huidige technische middelen (vervanging, compatibiliteit). Eisen, wensen. Randvoorwaarden. Toekomstverwachting. Kosten en baten. Functionaliteiten De benodigde functionaliteiten zijn eenvoudig te bepalen uit de aanwezige functionaliteiten en de geformuleerde eisen en wensen. 5

6 Abonnementen De selectie van abonnementen zal in het algemeen voornamelijk gebaseerd zijn op kosten. Hierbij spelen een aantal factoren een rol: Mantelovereenkomst. Vaste abonnementsprijs. Kosten voor gebruik. Diensten Aanvullende (beheer-)diensten kunnen nodig zijn om aan de geformuleerde randvoorwaarden te kunnen voldoen. Nadat de middelen geselecteerd zijn, kan voor ieder functietype bepaald worden welke middelen daaraan toegewezen zullen worden en welke procedures gelden. Enkele punten om rekening mee te houden zijn: Procedures Procedures dienen voor de verschillende functietypen onder meer te beschrijven hoe men dient te handelen om, conform het opgestelde beleid, bereikbaar te zijn en hoe oproepen en gesprekken kunnen worden afgehandeld. Tevens kunnen procedures worden opgesteld voor bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld langdurige afwezigheid. Verkeersklassen Afhankelijk van de contacten die personen binnen bepaalde functietypen hebben, kunnen zogenaamde verkeersklassen worden toegekend. Verkeersklassen bepalen naar welke bestemmingen gebeld mag worden door gebruikers. Ook zijn restricties denkbaar op inkomend verkeer. De restricties kunnen worden vastgelegd in een telefooncentrale of door de netwerkbeheerder worden aangemaakt. Nummerplan Uitgangspunt bij het opstellen van een nummerplan is het aantal nummers dat in gebruik is (voor telefoons, faxapparaten, modems, pagers, doorschakelingen, groepen, etc.), de eventuele locatie van de betreffende toestellen en ook wie het betreffende toestel in gebruik heeft. Dat laatste is met name van belang bij het bepalen van verkeersklassen voor de toestellen. Nummers worden toegewezen aan functies, individuele gebruikers en randapparatuur (modem, fax, pager, etcetera), rekening houdend met speciale, gereserveerde of mooie nummers en aan afdelingen en bedrijfsonderdelen toegekende nummerreeksen. Forced on-net Forced on-net wil zeggen dat oproepen altijd via het eigen VPN worden gerouteerd, zowel vanaf mobiele als vanaf vaste toestellen. Zo kunnen telefoongesprekken van een mobiel naar een vast toestel, of naar het buitenland, altijd via de eigen telefooncentrale worden omgeleid, bijvoorbeeld omdat op die manier goedkoper kan worden getelefoneerd. Dergelijke implementaties zijn complex en kostbaar en eigenlijk alleen interessant voor zeer grote organisaties. 6

7 Het invullen van de processen voor het beheer van bereikbaarheid Een tiental beheerprocessen is specifiek van belang voor het beheer van de (mobiele) communicatievoorziening. De meeste van deze processen spelen ook een belangrijke rol binnen het beheer van IT. Veel van de bestaande literatuur over IT-beheer [Looijen, ITIL], is dan ook toepasbaar op het beheer van de communicatievoorziening. Hieronder zullen we beheerprocessen waar het om gaat in het kort de revue laten passeren (in alfabetische volgorde). Bereikbaarheidsbeheer Het bereikbaarheidsbeheer is belast met de zorg voor de optimale bereikbaarheid van de organisatie, de functies en de individuele personen, volgens vooraf opgestelde normen ten aanzien van mate, wijze en kwaliteit van bereikbaarheid. Het bereikbaarheidsbeheer leunt op het beleid met betrekking tot bereikbaarheid dat is opgesteld voor verschillende functies en individuele personen. Op basis daarvan kunnen bijvoorbeeld gespreksroutering, doorschakelprofielen, communicatieprocedures en toetsingscriteria worden ingevuld. Bereikbaarheidsbeheer richt zich zowel op de implementatie van het bereikbaarheidsbeleid en het afsluiten van de daarvoor benodigde contracten, als op de toetsing ervan door middel van metingen en analyses. Het bereikbaarheidsbeheer kan relaties hebben met de volgende beheerprocessen: Configuratiebeheer; Probleembeheer. Beschikbaarheidsbeheer Het beschikbaarheidsbeheer is belast met de zorg voor het beschikbaar zijn en blijven van de communicatievoorziening, rekening houdend met afgesproken kwaliteitsniveaus. Dit omvat onder meer het beheren van afspraken met interne en externe partijen met betrekking tot de beschikbaarheid van communicatienetwerken, functionaliteiten, diensten en de kwaliteit van de geleverde producten. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het maken van afspraken met betrekking tot onderhoud en vervanging van communicatietoestellen. Het beschikbaarheidsbeheer kan relaties hebben met alle andere beheerprocessen. Configuratiebeheer Het configuratiebeheer is belast met het registreren en administreren van de onderdelen van het communicatiesysteem, inclusief de bijbehorende documentatie. Hierbij wordt onder meer opgeslagen uit welke onderdelen het communicatiesysteem bestaat, wie er verantwoordelijk voor is en wie er gebruik van maakt. Tevens kan worden bijgehouden welke kosten voor de betreffende onderdelen worden gemaakt: aanschaf/afschrijving, gebruik, onderhoud en reparaties. Configuratiebeheer voor de communicatievoorziening kan veelal terugvallen op bestaande configuratiebeheersystemen en -processen ten behoeve van andere informa- 7

8 tiesystemen en infrastructuren. Hierbij dient er wel rekening mee gehouden te worden dat bepaalde communicatieapparatuur relaties kan hebben die in andere systemen en infrastructuren niet zo voor de hand liggen. Zo functioneert een GSM-toestel bijvoorbeeld pas in combinatie met een aparte SIM-module die beide niet zozeer locatiegebonden als wel persoonsgebonden zijn, terwijl abonnementen gekoppeld zijn aan de SIM-module en niet aan het GSM-toestel. Het configuratiebeheer kan relaties hebben met de volgende beheerprocessen: Helpdesk; Netwerkbeheer; Wijzigingsbeheer. Helpdesk De helpdesk is belast met het verzamelen van vragen en problemen van gebruikers. Eenvoudige vragen en problemen kunnen door de helpdesk worden beantwoord c.q. opgelost. Een hulpmiddel hierbij kan een lijst met veel voorkomende vragen ('VVV') of een gegevensbestand zijn met bekende problemen en de bijbehorende oplossingen. Vragen of problemen die niet direct opgelost kunnen worden, worden doorgespeeld aan het probleembeheer. De helpdesk voor de communicatievoorziening kan veelal goed gecombineerd worden met een bestaande helpdesk voor IT. Ook kan er voor gekozen worden om gebruik te maken van de helpdesk van de service provider van het gebruikte communicatienetwerk. De helpdesk kan relaties hebben met de volgende beheerprocessen: Configuratiebeheer; Probleembeheer. Infrastructuurbeheer Het infrastuctuurbeheer is belast met de zorg voor het geheel van bouwkundige en technische voorzieningen welke noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van de communicatievoorziening. Te denken valt aan behuizing, koeling, stroomvoorziening, etc. Strikt genomen maakt het infrastructuurbeheer geen deel uit van het beheer van de communicatievoorziening. Bovendien is de infrastructuur niet specifiek voor de communicatievoorziening alleen. Het infrastructuurbeheer kan relaties hebben met de volgende beheerprocessen: Probleembeheer; Risicobeheer. 8

9 Kostenbeheer Het kostenbeheer is belast met het analyseren, controleren en beheersen van kosten en baten van communicatie en bereikbaarheid. Het dient allereerst duidelijk te zijn wat de kosten zijn (bijvoorbeeld aanschaf, afschrijving, huur, abonnementen, servicecontracten, verzekeringen, tikken, onderhoud, reparaties) en de baten (bijvoorbeeld extra binnengehaalde orders, tijdwinst, verhoogd gemak of gemoedsrust). Vervolgens kunnen hier analyses op losgelaten worden. Er kunnen bijvoorbeeld analyses gemaakt worden van communicatiepatronen. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld of de in gebruik zijnde abonnementen nog voldoen en of de juiste personen de juiste communicatieapparatuur en -diensten gebruiken. De gegevens over het gebruik van de diensten kunnen ook gebruikt worden voor doorbelasting van de kosten. Het kostenbeheer kan relaties hebben met alle andere beheerprocessen. Netwerkbeheer Het netwerkbeheer is belast met de operationele besturing van de communicatiemiddelen (communicatietoestellen, basisstations, bekabeling, etc.) en verbindingen. Het draagt zorg voor een correcte werking van de communicatievoorziening, zoals dat volgens de functionele en technische specificaties is vereist. Een belangrijk aspect voor radiotelecommunicatienetwerken is een goede opstelling van basisstations. In het geval van openbare netwerken zal dat met de network provider moeten worden afgestemd. In het geval van private netwerken (bijvoorbeeld DECT) ligt de verantwoordelijkheid bij de eigen organisatie. Tot het netwerkbeheer wordt ook het toewijzen van nummers aan toestellen en schakelingen gerekend, ofwel de nummerplanning. Het netwerkbeheer kan relaties hebben met de volgende beheerprocessen: Configuratiebeheer; Probleembeheer; Wijzigingsbeheer. Probleembeheer Het probleembeheer is belast met het in behandeling nemen, analyseren en proberen te verhelpen van optredende problemen. Deze problemen worden veelal via de helpdesk aangeleverd. Als de afhandeling van een probleem een wijziging in het systeem inhoudt, dan wordt dit doorgespeeld aan het wijzigingsbeheer. Problemen die te maken hebben met onvoldoende handhaving van afgesproken niveaus van diensten worden aan het beschikbaarheidsbeheer doorgespeeld. In het geval van 'publieke' netwerken, zoals bijvoorbeeld GSM, ligt de probleemopvang en -afhandeling bij de betreffende service provider of network operator. Het probleembeheer kan relaties hebben met de volgende beheerprocessen: Configuratiebeheer; Helpdesk; Infrastructuurbeheer; 9

10 Netwerkbeheer; Wijzigingsbeheer. Risicobeheer Het risicobeheer is belast met het in kaart brengen en het onder controle houden van de risico s met betrekking tot de (mobiele) communicatievoorziening. Risico's kunnen veroorzaakt worden door bedreigingen die rechtstreeks inwerken op de communicatievoorziening, maar ook door onvoldoende of onzorgvuldige uitvoering van beheertaken. Belangrijke risico s voor mobiele toestellen (zaktelefoons en semafoons) zijn mechanische schade (vallen en stoten) en vocht (koffie, frisdrank, e.d.). Het risicobeheer kan relaties hebben met de volgende beheerprocessen: Infrastructuurbeheer; Kostenbeheer. Wijzigingsbeheer Het wijzigingsbeheer is belast met het analyseren en uitvoeren van veranderingen in de communicatievoorziening. Veranderingen kunnen nodig zijn voor het oplossen van een probleem (vanuit het probleembeheer), maar bijvoorbeeld ook voor het vervangen van afgeschreven apparatuur. In het geval van publieke netwerken ligt de verantwoordelijkheid voor wijzigingen daarin bij de betreffende service provider of network operator. Het wijzigingsbeheer kan relaties hebben met de volgende beheerprocessen: Configuratiebeheer; Netwerkbeheer; Probleembeheer. Keuze van beheerprocessen Van de hiervoor genoemde beheerprocessen zijn alleen kostenbeheer en risicobeheer optioneel. Kostenbeheer is alleen nodig voor organisaties die inzicht willen krijgen in de kosten en baten die verbonden zijn aan het gebruik van (mobiele) communicatie. Risicobeheer is alleen nodig voor organisaties die belang hechten aan continuïteit van de (mobiele) communicatievoorziening. De overige beheerprocessen zijn allemaal noodzakelijk voor een effectieve uitvoering van (mobiele) communicatie. Voor kleingebruikers is het wellicht niet altijd zinvol om bepaalde processen zoals helpdesk, probleembeheer en wijzigingsbeheer als aparte processen op te nemen. Voor grootgebruikers kan dit daarentegen wel zinvol zijn. Een factor die hierbij een rol speelt is het bestaan van andere infrastructuren, waarvoor reeds een beheerorganisatie bestaat. Er kan worden bekeken of het mogelijk en zinvol is om deze beheerorganisaties geheel of gedeeltelijk te integreren. 10

11 Het is in principe mogelijk om vrijwel alles met betrekking tot het beheer van de communicatievoorziening uit te besteden. Alleen het beschikbaarheidsbeheer, het toezien op het beschikbaar zijn van de telecommunicatie-infrastructuur en het beheer van contracten, ligt dan nog bij de eigen organisatie. Veel service providers bieden voor hun grote klanten een zogenaamde corporate helpdesk aan. Het is de vraag in hoeverre het wenselijk is dat gebruikers zelf contact met een dergelijke helpdesk opnemen, of dat contacten met zo n helpdesk via een eigen centraal aanspreekpunt moeten verlopen. Een voordeel van dat laatste is dat men inzicht kan krijgen in de optredende problemen. Bij sommige systemen, zoals GSM, is het onvermijdelijk dat bepaalde beheertaken (bijvoorbeeld netwerkbeheer) door service providers uitgevoerd worden. Dit kan bijvoorbeeld wettelijke oorzaken hebben. Als service providers geen garanties geven met betrekking tot de beschikbaarheid van hun diensten, wordt (een deel van) het beschikbaarheidsbeheer vleugellam gemaakt. Ten slotte Bereikbaarheid kan worden gerealiseerd met zowel technische als organisatorische maatregelen. Bereikbaarheid is echter voornamelijk een zaak van discipline: het op het juiste moment inzetten van de juiste voorzieningen, aan de juiste mensen laten weten waar je bent en op tijd zaken afhandelen. Het inrichten en beheren van een communicatievoorziening toont veel overeenkomsten met het inrichten en beheren van een andere IT-voorziening. In het algemeen geldt dan ook dat een communicatievoorziening zowel fysiek als beheersmatig te integreren is met reeds aanwezige IT-voorzieningen. In de praktijk zien we echter dat het merendeel van de organisaties hun communicatievoorziening apart ingericht heeft naast hun IT-voorziening. Sommige organisaties maken zelfs onderscheid tussen mobiele communicatie en vaste communicatie en hebben beide apart ingericht. Deze scheiding van infrastructuren heeft zijn langste tijd waarschijnlijk wel gehad. Organisatorisch wordt het steeds belangrijker om de verschillende infrastructuren met elkaar te integreren. Technologische ontwikkelingen (Computer Telephone Integration, Internet Phone, etcetera) maken het ook mogelijk om een dergelijke integratie te bewerkstelligen. Referenties [Eekeren] P.L.T.M. van Eekeren; 'Ondernemen met mobiele communicatie'; Management en Informatie; Samson Bedrijfsinformatie, Alphen aan den Rijn; jaargang 4, september 1996 [ITIL] IT Infrastructure Library, CCTA, London, [SOTIP] [Looijen] [Phillips] Lindskog, Helena; 'Swedish Government Open Telecommunication Systems Interconnection Profile'; Statskontoret 1998, Stockholm Looijen, prof. dr. ir. M.; 'Beheer van Informatiesystemen'; Kluwer Bedrijfs- informatie b.v., Deventer, 1998 Phillips, Robert L.; 'The Management Value Chain', 'perspectives, issue 3'; Decision Focus Incorporated 11

Communicatiebeleid en nummerplan. Een goed doordacht

Communicatiebeleid en nummerplan. Een goed doordacht Pagina 1 van 5 Goede telefonische bereikbaarheid hangt voor een belangrijk deel samen met het communicatiebeleid van uw organisatie. Op basis van dit beleid kan uw organisatie het nummerplan van de telefooncentrale

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel 2016 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe vaste

Nadere informatie

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel November 2014 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe

Nadere informatie

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG Hosted IP Telefonie (HIP Telefonie) is een systeem waarbij U gebruikt kunt maken van een internetverbinding om te telefoneren. De telefooncentrale

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Beheerhandleiding 1 1. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk WebBeheerhandleiding 2. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen.

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. Uw telecom-kosten altijd in de hand met OSCS vanaf 4,95 OSCS is dé oplossing voor bedrijven

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt bedrijven

Mobile2connect. Ontzorgt bedrijven Mobile2connect Ontzorgt bedrijven OfficesConnect is voor alle IT & Communicatie diensten voor op uw kantoor, een totaalconcept. Op een kantoor is het natuurlijk uiterst belangrijk dat u gebruik kunt maken

Nadere informatie

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 E-mail: info@maxitel.nl - Telefoon: 0172-754 000 Fax: 0172-754 010 - ACM Registraties: 942487 / 942488 1/6 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding...

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen Mobile2connect Ontzorgt onderwijsinstellingen SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen

Nadere informatie

ITIL Security Management: een kritische beschouwing

ITIL Security Management: een kritische beschouwing ITIL Security Management: een kritische beschouwing Marcel Spruit, Informatiebeveiliging is een beheerproces dat zich richt op het beschermen van de informatievoorziening. Het ligt voor de hand om voor

Nadere informatie

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL!

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! YES MOBIEL+ BRENGT VAST EN MOBIEL SAMEN IN ÉÉN FLEXIBELE OPLOSSING! Dé Business Provider YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! Voor u als ondernemer kan een gemiste oproep cruciaal

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt maritieme organisaties

Mobile2connect. Ontzorgt maritieme organisaties Mobile2connect Ontzorgt maritieme organisaties MarineConnect is een totaalconcept voor schepen. MarineConnect biedt een totaalconcept met onder andere IP telefonie, IP beveiliging en internettoegang. Ook

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding Tritel Beheer telefooncentrale ipad Beheerhandleiding 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding... 3 3. Telefooncentrale beheer ipad App... 4 4. Telefooncentrale configureren... 5 4.1. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten Pagina 1 van 7 Contractbeheer, goede inkoop en optimaal gebruik maken van de technische mogelijkheden kan aanzienlijke besparingen opleveren! Uw communicatie kosten bestaan niet alleen uit uw tweemaandelijkse

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota PBX: uw eigen fysieke centrale Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw centrale binnen bereik Telefonie kan het hart van uw organisatie vormen. Het is daarom van

Nadere informatie

VAMO. Dienstbeschrijving

VAMO. Dienstbeschrijving VAMO Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel

IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel Innovatief IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel Flexibel Kostenbesparend IP-Telefonie VastMobiel: maakt bellen goedkoper, makkelijker en biedt goede

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS Functionele Modules Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010 Copyright 2010, PRIDIS Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 1. INTRODUCTIE... 2 1.1 INDELING MODULES... 2 2. FLORIN BASIS (TEM)... 3 2.1 KOSTENRAPPORTEN...

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HIPPER

Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Controle over uw telefooncentrale, overal en te allen tijde Datum: 02 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2.

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend ParkingsConnect is een uniek concept voor parkeergarages. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten binnen uw parkeergarage. ParkingsConnect

Nadere informatie

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 4 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht dienst...

Nadere informatie

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system.

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. Over NFON De NFON cloud wordt gebouwd door NFON AG, een toonaangevende aanbieder van cloud telefoniediensten in München,

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Handleiding HIPPER Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2 Installatie... 5

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 3 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld worden...

Nadere informatie

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 HIPPER Gebruikershandleiding Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 Inhoud 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie... 5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 5 2.2 Installeren

Nadere informatie

Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud. Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota

Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud. Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw telefooncentrale in de cloud Steeds meer bedrijven en particulieren bellen via Internet

Nadere informatie

Uw eigen telefooncentrale in de cloud. Cloud VoIP

Uw eigen telefooncentrale in de cloud. Cloud VoIP Uw eigen telefooncentrale in de cloud Cloud VoIP Telefonie en veel functies voor uw onderneming Met Cloud VoIP krijgt uw organisatie in één keer een professionele telefooncentrale met heel veel functies.

Nadere informatie

Stappenplan Oplevering hosted voice

Stappenplan Oplevering hosted voice Stappenplan Oplevering hosted voice Document: Stappenplan oplevering hosted voice Datum: 26-10-2015 Versie: 1.0 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Uw Hosted Voice omgeving... 3

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1027 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst... 3 1.2 Varianten...

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Werkplekbeveiliging in de praktijk

Werkplekbeveiliging in de praktijk Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt makelaars

Mobile2connect. Ontzorgt makelaars Mobile2connect Ontzorgt makelaars RealEstateConnect voor uw makelaarskantoor. In het totaalconcept dat RealEstateConnect biedt zit onder andere IP telefonie, internettoegang, websites en coaching voor

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Mobile. Versie: 2.0 Aantal bladen: 10

Dienstbeschrijving Managed Mobile. Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Dienstbeschrijving Managed Mobile Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Inhoud 1. Inleiding...3 Introductie...3 Positionering dienst Managed Mobile...3 Positionering dienst Managed Mobile Complete...4 2. Overzicht

Nadere informatie

Whitepaper voor startende ondernemers. Vijf essentiële telefoonfuncties voor de startende onderneming

Whitepaper voor startende ondernemers. Vijf essentiële telefoonfuncties voor de startende onderneming Whitepaper voor startende ondernemers Vijf essentiële telefoonfuncties voor de startende onderneming Whitepaper voor startende ondernemers Veel startende ondernemers gebruiken hun eigen mobiele telefoon

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Marcel Spruit Wat is een SLA Een SLA (Service Level Agreement) is een schriftelijke overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten. In een SLA staan,

Nadere informatie

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie?

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? Inleiding Hosted VoIP oplossingen zijn de laatste jaren behoorlijk in opkomst. Hosted VoIP biedt bedrijven namelijk een bijoznder professioneel

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Vast, mobiel of allebei?

Vast, mobiel of allebei? Vast, mobiel of allebei? Wanneer is het zinvol om ze te integreren? Door: Martijn Kregting Vast, mobiel of allebei? Wanneer is het zinvol om ze te integreren? Vast-mobiele convergentie, vaak ook FMC (fixed

Nadere informatie

Bellen via het internet levert DQ&A 20% kostenbesparing op gesprekskosten

Bellen via het internet levert DQ&A 20% kostenbesparing op gesprekskosten Bellen via het internet levert DQ&A 20% kostenbesparing op gesprekskosten De oude telefooncentrale van DQ&A, marktleider op het gebied van online advertentiecampagnes, kon de sterke groei van het bedrijf

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN OVERZICHT

PRODUCTEN & DIENSTEN OVERZICHT PRODUCTEN & DIENSTEN OVERZICHT WAT IS VOIP? VoIP is een afkorting voor Voice over Internet Protocol. Dit houdt in dat je belt via een internetverbinding. Deze manier van telefoneren heeft een aantal grote

Nadere informatie

5 tips voor betere klantenservice

5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice Het geheim van goede service is bereikbaarheid overal en altijd Hoe ziet volgens u een contact center er uit? Denkt u ook direct aan

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

full service en online dienstverlening

full service en online dienstverlening inzicht in belkosten met PhoneConcern Inzicht in belgedrag leidt onmiddellijk tot verandering. PhoneConcern maakt dit inzicht persoonlijk: zowel voor de medewerker als voor de manager. Het brengt de belkosten

Nadere informatie

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 HIPPER Gebruikershandleiding Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 Inhoud 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Instellingen... 3 2 Installatie... 5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 5 2.2

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Twin-tel

Leveringsvoorwaarden Twin-tel Leveringsvoorwaarden Twin-tel Versie: 1.0 Datum: 25-03-2013 Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Scoop... 4 2.1. Binnen scoop van de opdracht.... 4 2.2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beknopte Handleiding Managed VoIP

Beknopte Handleiding Managed VoIP Beknopte Handleiding Managed VoIP Inhoud Inleiding... 3 1. Gebruikersextensie... 4 2. Nummerplannen... 6 3. Systeemnummers... 7 4. Uitleg Gebruik Systeemnummers... 8 901 - Aanmelden... 8 903 - Aanmelden

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18 Handleiding HIPPER Pagina 1 van 18 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 AFSTANDSBEDIENING... 3 2.2 MOBILITEIT... 3 3 INSTALLATIE... 5 3.1 INSTALLEREN HIPPER VOOR IPHONE... 6 3.2

Nadere informatie

Vast Mobiel Integratie (FMC)

Vast Mobiel Integratie (FMC) Kernactiviteiten Support & Beheer Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions Managed Solutions Connectivity WWW.MERICT.NL Whitepaper

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst SB Vast-Mobiel Hosted... 3 1.3 Positionering dienst SB Vast-Mobiel

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Mobiel bellen en Internet 3 2 Specificaties en bijzonderheden 4 Bijlage A: Specificaties

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? ? ü Kostenbesparend ü Gebruiksvriendelijk ü Innovatieve mogelijkheden Wat is VoIP? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk spraak te

Nadere informatie

Kenmerken: - Nummer herhalen - Het laatst gekozen nummer kan herhaald worden.

Kenmerken: - Nummer herhalen - Het laatst gekozen nummer kan herhaald worden. Met Managed VoIP kunt U gebruik maken van een volledig beheerde, digitale telefooncentrale, inclusief zero-touch provisioning van ondersteunde toestellen. Afgestemd op zakelijke, betrouwbare dienstverlening.

Nadere informatie

Waarom telefonie via je ICT-partner?

Waarom telefonie via je ICT-partner? Waarom telefonie via je ICT-partner? De toekomst is begonnen. Iedereen - je concurrent ook - maakt telefonie onderdeel van de totale ICT-infrastructuur. Daarmee ontstaan eindeloze mogelijkheden om de kracht

Nadere informatie

Service Level Agreement Managed Voice

Service Level Agreement Managed Voice Service Level Agreement Managed Voice Dit document beschrijft het Service Level Agreement (SLA) voor de dienst Managed Voice. Het beschrijft de scope van verantwoordelijkheid, de serviceniveaus, de responstijden,

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

Aanpak vervanging bedrijfstelefooncentrale (PABX) Door Cor de Jong, directeur/projectmanager en Gerjon Kunst, consultant bij Shared Values

Aanpak vervanging bedrijfstelefooncentrale (PABX) Door Cor de Jong, directeur/projectmanager en Gerjon Kunst, consultant bij Shared Values VALUE PAPER Aanpak vervanging bedrijfstelefooncentrale (PABX) Door Cor de Jong, directeur/projectmanager, consultant bij Shared Values Inleiding Het vervangen van de bedrijfstelefooncentrale (in vaktermen:

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Mobile

Dienstbeschrijving Managed Mobile Dienstbeschrijving Managed Mobile Inhoud Dienstbeschrijving Managed Mobile... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.2 Positionering dienst Managed Mobile... 3 1.3

Nadere informatie

Dienstbeschrijving HIPPER. RoutIT

Dienstbeschrijving HIPPER. RoutIT Dienstbeschrijving HIPPER RoutIT Datum: 16-09-2016 Versielog RoutIT Startdocument RoutIT 05-10-2011 Aanpassingen door RoutIT 16-09-2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Installatie... 5 2.1 Installatie

Nadere informatie

Uw totale telecompartner

Uw totale telecompartner Zorgeloos communiceren Eén aanspreekpunt Jarenlange ervaring Uw totale telecompartner Totale telecom oplossingen 100% bereikbaar Teleservice is er trots op u een compleet portfolio op het gebied van telecom

Nadere informatie

BedrijfsSelect Het mobiele abonnement op maat voor uw bedrijf

BedrijfsSelect Het mobiele abonnement op maat voor uw bedrijf BedrijfsSelect Het mobiele abonnement op maat voor uw bedrijf BedrijfsSelect, wat betekent dat voor uw bedrijf? Met BedrijfsSelect bent u verzekerd van de juiste mobiele oplossing voor uw bedrijf. Elk

Nadere informatie

Verborgen gebreken in de defence in depth theorie

Verborgen gebreken in de defence in depth theorie Verborgen gebreken in de defence in depth theorie Iedere beveiligingsprofessional kent waarschijnlijk het schillenconcept. Dit staat bekend onder verschillende benamingen zoals defence in depth of layers

Nadere informatie

White Paper Flexibele Kantooromgeving

White Paper Flexibele Kantooromgeving White Paper Flexibele Kantooromgeving Inleiding Binnen de dynamische kantooromgeving is veel behoefte aan flexibiliteit. Werkplekbezetting en de indeling van ruimten moet kunnen variëren en hierin mogen

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES Introductie Wij zijn een full service ICT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op vele vlakken binnen de ICT-branche. Door veel te investeren in de kennis van onze IT-specialisten

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 1.1 Introductie... 3. 2. Functionele eigenschappen... 4. 2.1 Haagcom Mobiel functies... 4. 2.2 Managed VoIP functies...

1. Inleiding... 3. 1.1 Introductie... 3. 2. Functionele eigenschappen... 4. 2.1 Haagcom Mobiel functies... 4. 2.2 Managed VoIP functies... Dienstbeschrijving HAAGCOM Managed Mobiel Inhoud HAAGCOM Managed Mobiel... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 2. Functionele eigenschappen... 4 2.1 Haagcom Mobiel functies... 4 2.2 Managed VoIP functies...

Nadere informatie