UITBESTEDEN VAN IT DIENSTEN? BEZINT EER U BEGINT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITBESTEDEN VAN IT DIENSTEN? BEZINT EER U BEGINT!"

Transcriptie

1 UITBESTEDEN VAN IT DIENSTEN? BEZINT EER U BEGINT! ONDERZOEK NAAR SOURCING MATURITY (ROC/AOC) G. Delen, F.R. van der Feltz, R. Buitendijk, R. de Putter 12 januari 2006 status Definitief versie 1.0 Copyright 2006 Verdonck, Klooster & Associates B.V. en YOU WE I, adviseurs en ondernemers Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2

3 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting 2 2 Inleiding Opdracht Begrippenkader 6 3 Visie en ervaringen van CvB's Onderzoek Resultaten 8 4 Visie en ervaringen van de IT-managers Onderzoek Resultaten 12 5 Visie en ervaringen van de leveranciers Onderzoek Resultaten 18 6 Conclusies en advies van het onderzoeksteam 20 Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 1

4

5 1 Management samenvatting Visies en ervaringen van de betrokken partijen Een aantal ROC's oriënteert zich sinds twee jaren actief op de mogelijkheden en risico's van het uitbesteden van IT-dienstverlening. Binnen ROC-i-partners is een werkgroep outtasking opgericht onder voorzitterschap van Ludo Cuijpers van Leeuwenborgh Opleidingen. Deze werkgroep heeft najaar 2004 samen met Verdonck Klooster & Associates (VKA) in Montfoort een Ronde Tafel conferentie over dit onderwerp belegd waaraan een tiental IT-managers heeft deelgenomen. Begin 2005 is door YOU WE I aan de voorzitter van ROC-i-partners, Jan Bartling, een voorstel uitgebracht om te onderzoeken wat binnen de BVE-sector leeft op het gebied van outsourcing. Als vervolg daarop heeft ROC-i-partners voorjaar 2005 een sessie over dit onderwerp gehouden in de Bilt. Deze sessie heeft geresulteerd in een opdracht aan Floor van der Feltz (YOU WE I) en Guus Delen (VKA) om onderzoek uit te voeren naar de mate waarin de instellingen klaar zijn voor uitbesteding (de zogeheten sourcing maturity). Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Kennisnet. Het onderzoek heeft de visies in kaart gebracht van drie partijen die betrokken zijn bij een uitbesteding: het CvB, de IT-manager en de leverancier. De inventarisatie is op de volgende manier uitgevoerd: - Een interviewronde bij CvB-leden. - Een schriftelijke enquête bij de IT-managers van alle aangesloten ROC's. - Vragen aan de meest bekende leveranciers van de ROC's. De CvB-leden De IT-verantwoordelijke CvB-leden van 9 ROC's 1 die actief over uitbesteding nadenken zijn geïnterviewd. Daaruit kwamen de volgende hoofdpunten naar voren: - De meeste CvB-leden hebben slechts beperkte kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van uitbesteding. - CvB-leden hebben weinig contact met IT-leveranciers, omdat die contacten via hun IT-manager verlopen. - Volgens de CvB-leden schiet de kwaliteit van de huidige interne IT-dienstverlening (ernstig) tekort. De belangrijkste knelpunten zijn: - continuïteit: de IT is te vaak niet beschikbaar; - flexibiliteit: wijzigingen in de IT zijn vaak moeilijk te realiseren; - schaalbaarheid: toe- en afname van het gebruik is slecht te implementeren; - kostentransparantie: er is onvoldoende inzicht in de kosten van IT. Er is veel geïnvesteerd in verbetering, maar resultaten zijn tot zover uitgebleven. - De CvB-leden verwachten op deze punten verbetering door het sharen van IT-diensten met andere ROC's of vergelijkbare organisaties, of door outsourcing aan een grote, externe ITleverancier. - Sommigen willen onmiddellijk uitbesteden of zijn er daar al mee bezig; de meesten willen eerst 'het huis op orde brengen'. 1 Overal waar in dit rapport ROC's staat, wordt bedoeld ROC's en AOC's Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 2

6 - Sommigen geven de voorkeur aan IT-leveranciers met kennis van het onderwijs, voor anderen maakt dat niet uit, of is dat zelfs niet gewenst. De IT-managers Een groot deel van de IT-managers heeft een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Daaruit bleek op hoofdlijnen het volgende: - De IT-managers vinden de ROC's nog niet klaar voor outsourcing. - Grootste problemen zijn het vermogen om een interne of externe IT-leverancier aan te sturen en het gebrek aan kennis over uitbesteding. - Men verwacht van uitbesteding vooral kwaliteitsverbetering van de dienstverlening tegen gelijke of lagere kosten. - Daarnaast verwacht men in een uitbestede situatie een beter inzicht in de opbouw van de ITkosten. Daarmee wordt het mogelijk om de IT-kosten door te belasten aan de gebruikers en zo hun kostenbewustzijn te bevorderen. - Belangrijkste aandachtspunten bij het selecteren van een IT-leverancier zijn: omvang (de leverancier moet groot en stabiel zijn), het kennisniveau van de medewerkers en branchekennis. - De kwaliteit van de huidige IT-dienstverlening binnen de ROC's is onvoldoende, maar de kosten van de dienstverlening komen gemiddeld niet boven de algemene benchmark uit. De leveranciers 7 leveranciers, die overigens nog geen outsourcingservaring met ROC's hebben, hebben een vragenlijst ingevuld. Daaruit bleek het volgende : - Volgens de leveranciers schiet de huidige IT-dienstverlening van de ROC's tekort en zijn de ROC s nog niet rijp voor uitbesteding. - De leveranciers verwachten dat de kwaliteit van de dienstverlening na uitbesteding snel zal verbeteren. - De ROC's zijn zelf slecht in staat de dienstverlening op een goed niveau te brengen. - De CvB-leden die over uitbesteding moeten beslissen hebben daar weinig kennis van. - Het personeel dat (wellicht) moet worden overgenomen heeft een gebrek aan kennis en een onvoldoende klantgerichte attitude. - De IT-managers trachten discussie over uitbesteding te vermijden. - De BVE-sector 2 is een zeer aantrekkelijke maar moeilijke markt. Conclusies en advies van het onderzoeksteam De kwaliteit van de IT voorzieningen moet substantieel toenemen om aan de eisen uit de eigen organisatie te kunnen voldoen. Ondanks de vele investeringen in mensen en middelen is men er onvoldoende in geslaagd om van de IT dienstverlening een nutsvoorziening te maken. Nieuwe vragen vanuit de organisatie kunnen daardoor niet beantwoord worden, oprekking van openingstijden is niet te faciliteren en aan onderwijsinnovatie komt men niet toe. 2 Overal waar in dit rapport BVE-sector staat wordt bedoeld ROC's en AOC's Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 3

7 We adviseren om per instelling: een visie te ontwikkelen op hoe de eisen aan de IT-voorzieningen zich verder zullen ontwikkelen, grondig te inventariseren wat de werkelijke oorzaken zijn van het gebrek aan kwaliteit van de "nutsvoorziening", en te analyseren of revitaliseren dan wel sharen of outsourcen de juiste aanpak is om te komen tot de gewenste kwaliteit. De ROC's zijn op dit moment (nog) niet klaar voor uitbesteding. Het huis is in de meeste gevallen onvoldoende op orde, men heeft onvoldoende kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van uitbesteding en het vermogen om een externe leverancier aan te sturen is onvoldoende. Als serieus aan deze punten wordt gewerkt, ontvouwen zich voor de ROC's - naast het zelf blijven verzorgen van de IT - drie opties: Outsourcing, Outtasking of Shared Services. Bij deze ons advies per optie. 1. Outsourcing De verwachtingen die de ROC's hebben van uitbesteding aan een externe IT-leverancier zijn te hoog gespannen. De huidige generatie IT-leveranciers heeft weinig branchekennis, ze zijn reactief en concentreren zich op het halen van het SLA, waarbij ze er niet aan toe komen om zich pro-actief met de klant bezig te houden. Daar komt nog bij dat de ROC's te weinig ervaring hebben in het aansturen van een dienstverlener, zoals blijkt uit het voorbeeld van noise en de antwoorden van de IT-managers (zie hoofdstuk 4). Wij bevelen aan dat de ROC's zich eerst nader oriënteren op wat de IT-dienstenmarkt werkelijk kan bieden, bijvoorbeeld door referentiebezoeken af te leggen aan organisaties die al hebben uitbesteed aan zo'n leverancier. 2. Outtasking Ook bij outtasking zorgt een externe leverancier voor de IT-dienstverlening. Het personeel wordt echter anders dan bij outsourcing niet overgedragen aan de leverancier. Hierdoor voorkomt men dat IT-personeel dat daar niet geschikt voor is, moet worden overgedragen aan een leverancier. Er komt echter een nieuw probleem voor in de plaats, omdat men binnen het ROC ander werk moet zoeken voor de ex-it medewerkers. 3. Shared Services Met shared services kunnen veel voordelen die men nastreeft met outsourcing, zoals schaalgrootte en continuïteit, bereikt worden zonder de karakteristieke nadelen van outsourcing zoals afhankelijkheid van een externe leverancier of verlies van customer intimacy. Daar staat tegenover dat samenwerking met andere organisaties niet eenvoudig is. Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen tussen de ROC's vrij groot zijn (zie bijvoorbeeld figuur 1), terwijl een minimale vereiste voor het sharen van services toch is, dat de samenwerkende partijen een vergelijkbare maturity en een vergelijkbaar IT-beleid hebben. Indien ROC's kiezen voor shared services bevelen wij aan om dit te doen met een klein aantal spelers op het zelfde niveau van maturity. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken in hoeverre het oprichten van een gezamenlijk ITcentrum door meerdere ROC's de gesignaleerde knelpunten kan oplossen. Gezamenlijk opereren biedt wellicht een betere schaalgrootte om een mobiliteitsregeling voor personeel te treffen. Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 4

8 De (meeste) leveranciers hebben onvoldoende kennis en ervaring met uitbesteden van de IT dienstverlening in de BVE sector. De onderwijsmarkt kenmerkt zich door het soms specifieke gebruik door deelnemers en medewerkers, de meestal gebrekkige IT kennis van het onderwijzend personeel, de specifieke cultuur waarbij begrippen als terechtwijzen, afrekenen en verantwoordelijkheid nemen veelal ontbreken, de specifieke situaties waarin IT van belang is en het ontbreken van duidelijke doelstellingen. Wij adviseren de ROC's om de aandacht eerst te richten op eventuele uitbesteding van de ITinfrastructuur (werkplekken en kantoorautomatisering, netwerken, telefonie, ) en vervolgens op de IT voor ondersteunende processen (financiële administratie, deelnemersadministratie, ). Pas in een later stadium zou gekeken moeten worden naar de IT die in het onderwijsproces zelf wordt ingezet. Dit betekent dat leveranciers op termijn meer kennis van de BVE-sector moeten hebben dan nu het geval is. Wij adviseren de leveranciers om meer aandacht te besteden aan het primaire proces van een ROC, om een scherper beeld te krijgen van de onderwijssituatie en zich meer te verdiepen in de strategie van een ROC. Voorts is het noodzakelijk om kennis te hebben van de kwaliteit van de deelnemers en in te spelen op de cultuur en kwaliteit van het onderwijzend personeel. De leveranciers komen nauwelijks aan tafel bij CvB-leden, hun profiel is slecht bekend bij de beslissers en ze kennen de belangrijkste thema s, die binnen de BVE-sector spelen niet. Leveranciers verdiepen zich onvoldoende in de materie van de BVE-sector, hun profiel wordt voornamelijk bepaald door de diensten, die ze van oudsher leveren en ze hanteren onvoldoende instrumenten om aan tafel te komen van het CvB. Ons advies aan leveranciers is om CVB-leden beter te informeren over uitbesteding, waarbij de IT manager niet uit het oog verloren mag worden. De benadering van CvB-leden moet gericht zijn op het overdragen van kennis en aansluiten op de strategische doelen en bestuurlijke issues van het desbetreffende ROC. De CvB-leden hebben een beperkt beeld van de mogelijkheden om de IT voorzieningen te verbeteren. De beeldvorming van uitbesteding is vooral bepaald door artikelen, seminars, consultatie van het hoofd IT en ervaringen elders. Gebrek aan tijd en prioriteit leidt ertoe dat eventuele keuzen ten aanzien van uitbesteding gebaseerd is op emotionele aspecten in plaats van rationele aspecten. Wij bevelen aan om het thema "uitbesteden" hoog op de agenda te plaatsen en relevante onderlinge ervaringen op dit gebied uit te wisselen. Tot slot zij vermeld dat een belangrijke stakeholder buiten dit onderzoek is gebleven, namelijk het IT-personeel. Volgens de stakeholders waarmee nu wel gesproken is vormt deze groep een knelpunt in iedere discussie over uitbesteding. Het lijkt ons daarom wenselijk om in de toekomst ook hun visie op uitbesteding te inventariseren. Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 5

9 2 Inleiding 2.1 Opdracht Een aantal ROC's oriënteert zich sinds twee jaren actief op de mogelijkheden en risico's van het uitbesteden van IT-dienstverlening. Binnen ROC-i-partners is een werkgroep outtasking opgericht onder voorzitterschap van Ludo Cuijpers van Leeuwenborgh Opleidingen. Deze werkgroep heeft najaar 2004 samen met Verdonck Klooster & Associates (VKA) in Montfoort een Ronde Tafel conferentie belegd over dit onderwerp waaraan een tiental IT-managers heeft deelgenomen. Begin 2005 is door YOU WE I aan de voorzitter van ROC-i-partners, Jan Bartling, een voorstel uitgebracht om te onderzoeken wat binnen de BVE-sector leeft op het gebied van outsourcing. Als vervolg daarop heeft ROC-i-partners voorjaar 2005 een sessie over dit onderwerp gehouden in de Bilt. Deze sessie heeft geresulteerd in een opdracht aan Floor van der Feltz (YOU WE I) en Guus Delen (VKA) om onderzoek uit te voeren naar de mate waarin de instellingen klaar zijn voor uitbesteding (de zogeheten sourcing maturity). Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Kennisnet. Het onderzoek heeft de visies in kaart gebracht van drie partijen die betrokken zijn bij een uitbesteding: het CvB, de IT-manager en de leverancier. De inventarisatie is op de volgende manier uitgevoerd: - Een interviewronde bij CvB-leden (zie hoofdstuk 3). - Een schriftelijke enquête bij de IT-managers van alle aangesloten ROC's (zie hoofdstuk 4). - Vragen aan de meest bekende leveranciers van de ROC's (zie hoofdstuk 5). 2.2 Begrippenkader Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van het begrippenkader en de SourcingFactoren Monitor, die zijn neergezet in het proefschrift 'Decision- en controlfactoren voor IT-sourcing' 3, waarop Guus Delen in 2005 is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Voor een goed begrip van dit onderzoek worden hieronder enkele kernbegrippen geciteerd. IT-Outsourcing is: 1) het overdragen van IT-processen en de daarbij horende IT-middelen en medewerkers aan een externe leverancier en vervolgens 2) het gedurende een bepaald aantal jaren terug ontvangen van IT-diensten van die leverancier op basis van een resultaatverplichting (SLA). Bij de ROC's bestaat veel aarzeling om personeel over te dragen aan een externe leverancier. Wanneer men dat niet doet, is geen sprake van outsourcing, maar van outtasking. (IT-)Outtasking is: 1) het overdragen van IT-processen aan een externe leverancier zonder de bijbehorende IT-middelen en medewerkers en vervolgens 2) het gedurende een bepaald aantal jaren terug ontvangen van IT-diensten van die leverancier op basis van een resultaatverplichting (SLA). 3 'Decision- en controlfactoren voor IT-sourcing'. Dr. G. Delen van Haren Publishing, Zaltbommel Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 6

10 Veel voordelen die men met IT-outsourcing nastreeft, kan men ook bereiken binnen de BVE-sector zonder iets over te dragen aan een externe partij. Door het samenvoegen van de IT-afdelingen van verschillende, maar vergelijkbare organisaties (zoals ROC's) tot een nieuwe IT-organisatie, kan men een schaalvoordeel bereiken en dus meer kwaliteit en continuïteit bieden tegen dezelfde kosten. Zo n samengevoegde IT-organisatie heet een Shared Service Center (SSC). Een SSC is een resultaatverantwoordelijk samenwerkingsverband dat tot taak heeft het leveren van diensten op een specifieke specialisatie aan de afzonderlijke moederorganisaties op basis van een overeenkomst tegen een verrekenprijs 4. 4 'Shared Service Centers'. prof. J. Strikwerda, 2003, Koninklijke van Gorcum, Assen Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 7

11 3 Visie en ervaringen van CvB's 3.1 Onderzoek Voor het onderzoek zijn in december 2005 negen CvB-leden geïnterviewd die verantwoordelijk zijn voor het IT-beleid en waarvan ROC-i-partners aangaf dat ze zich oriënteren op de mogelijkheden van outsourcing van IT. N.B. deze groep is dus niet representatief voor het geheel. Instelling locatie CvB-lid Wellantcollege Houten de heer Verburgh Deltion College Zwolle de heer Uppelschoten (+ de heer Hut, IT-manager) Horizon College Alkmaar de heer van Schalkwijk ROC A12 Ede mevrouw van der Dussen ROC Aventus Apeldoorn de heer van Andel ROC Leiden Leiden mevrouw Jas ROC Mondriaan Den Haag de heer de Bruin ROC West-Brabant Breda de heer Bos ROC Zaanstreek Zaandam de heer van 't Hoff 3.2 Resultaten Voor de interviews is een vaste vragenlijst gebruikt. De antwoorden op deze vragen zijn als volgt samen te vatten: Achtergrond De ROC's zijn betrekkelijk jonge organisaties, die ruim 10 jaar geleden zijn ontstaan uit fusies, maar die soms recent opnieuw gefuseerd zijn tot nog grotere eenheden. Een gemiddelde ROC heeft 300 tot 1000 leraren en stafleden en tienduizenden studenten ('deelnemers'). De meeste ROC's zijn over tientallen locaties verspreid. Op dit moment loopt een aantal nieuwbouwprojecten om ROC's op een kleiner aantal locaties te concentreren. Consolidatie van stafdiensten is ingezet, maar nog niet overal voltooid. Strategische doelen De ROC's willen vooral flexibel kunnen inspelen op de veranderende behoeften van de maatschappij en de deelnemers. Daarbij willen ze ook als ketenpartner aansluiten op andere organisaties, zoals instellingen in het (V)MBO, VO en HBO, brancheorganisaties, etcetera. Verdere strategische doelen zijn het actief inspelen op de vraag uit het bedrijfsleven door het aanbieden van specifieke opleidingen, het verbeteren van het rendement en het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen. Veel van de doelen worden ingegeven door de plaats van het ROC binnen de regio, de bestaande samenwerkingsverbanden met derden en de druk van de lokale markt. IT voor de komende 5 jaar IT is nog niet onmisbaar voor het onderwijs, maar wordt dat wel. Het rendement van investering in IT wordt afgezet tegen investeringen in het onderwijs. Men ziet het als een noodzakelijk middel dat Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 8

12 zich in ieder geval als een nutsvoorziening gedraagt; dus altijd beschikbaar, hoge kwaliteit en eenvoudig toegankelijk voor medewerkers en deelnemers. Kwaliteit huidige IT-diensten De kwaliteit van de IT-diensten wordt unaniem als slecht ervaren. De belangrijkste knelpunten zijn: - continuïteit: de IT is te vaak niet beschikbaar; - flexibiliteit: wijzigingen in de IT zijn vaak moeilijk te realiseren; - schaalbaarheid: toe- en afname van het gebruik is slecht te implementeren; - kostentransparantie: er is onvoldoende inzicht in de kosten van IT. Als belangrijkste oorzaak noemt men het lage opleidings- en kennispeil van het personeel, de inefficiënte werkwijze, de slechte adoptie van IT innovatie en het gebrek aan klantgerichtheid. ITpersoneel is ingeschaald in de schalen 7 t/m 11. Daarom is het moeilijk om de beste medewerkers te binden. En met een opleving van de IT sector vreest men dat deze de stap naar het bedrijfsleven snel zullen maken. Oplossing op termijn De ROC's zoeken schaalvergroting van hun IT-dienstverlening. Sommigen zoeken het aanpakken van bovenstaande knelpunten in het opzetten van shared services met ander ROC's of vergelijkbare organisaties, anderen zien meer heil in uitbesteding aan een grote externe IT-leverancier. Wat is er in de afgelopen 5 jaar gebeurd? Er is veel geïnvesteerd in hardware en software, in het aantrekken van nieuw personeel en het inhuren van externen. Er zijn managers vervangen en er zijn dikke rapporten geschreven door externen, maar per saldo is de kwaliteit van de dienstverlening nauwelijks verbeterd. Wat zijn de diensten die zijn uitbesteed, en welke ervaringen heeft u daarmee? De meeste ROC's hebben goede ervaringen met het uitbesteden van de catering en de schoonmaak en hebben daarom hoge verwachtingen van het uitbesteden van IT-diensten. Anderzijds zijn de ervaringen met het gemeenschappelijk ontwikkelen en beheren van noise (het deelnemersregistratiesysteem voor een groot aantal ROC's) heel matig. Kansen en bedreigingen van uitbesteding van IT-diensten Men verwacht van uitbesteding een betere kwaliteit tegen minimaal dezelfde prijs. Daarnaast meer flexibiliteit en beheersbare en zodanig transparante kosten dat doorbelasting aan de gebruikers mogelijk wordt. Als grootste hindernis om over te gaan tot uitbesteding ziet men het lage opleidings- en kennisniveau van het huidige IT-personeel. Dit niveau is zo laag dat te vrezen valt dat de bestaande IT medewerkers zich niet kunnen handhaven in het bedrijfsleven. Dat weten het personeel zelf en de medezeggenschapsraden ook, zodat men uit die hoek weerstand verwacht. Als alternatief wordt outtasking overwogen. Daarbij worden wel de diensten uitbesteed, maar wordt geen personeel overgedragen. Overwogen om uit te besteden? Vrijwel alle geïnterviewde CvB-leden overwegen om IT-diensten uit te besteden. Daarbij wil een aantal van hen eerst 'het huis zoveel mogelijk op orde brengen' voordat ze hun IT-diensten uit Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 9

13 handen geven. Anderen zijn de mening toegedaan dat het verbeteren van de kwaliteit het beste door het bedrijfsleven uitgevoerd kan worden. Leveranciers De ROC's zoeken over het algemeen zekerheid bij grote en solide leveranciers. Sommigen geven de voorkeur aan leveranciers met kennis van het onderwijs, voor anderen maakt dat niet uit, of is dat zelfs niet gewenst. Er zijn veel contacten geweest met Capgemini (maar Capgemini adviseert naast IT ook inzake de algemene governance van enkele ROC's). Daarnaast werden partijen genoemd als LogicaCMG, Getronics PinkRoccade, Simac, Syntegra (BT) en Centric. In twee gevallen wordt daadwerkelijk uitbesteed, in alle andere gevallen zijn de contacten oppervlakkig en vrijblijvend en heeft men geen zicht op wat die leveranciers werkelijk kunnen bieden. Toch is over het algemeen de kennis over de producten en de diensten van in aanmerking komende leveranciers matig tot slecht. Het merendeel van de CvB-leden heeft nauwelijks contact met de genoemde leveranciers. Is uitbesteding een issue en hoe gaat u het aanpakken? Voor drie van de geïnterviewde CvB-leden is uitbesteding op dit moment een issue. Al deze ROC's willen de regie en het functioneel beheer zelf houden en het technisch beheer uitbesteden. De andere ROC s overwegen hun IT diensten (gedeeltelijk) op termijn uit te besteden, waarbij ze kiezen tussen outtasking, SSC en outsourcing. Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

14 4 Visie en ervaringen van de IT-managers 4.1 Onderzoek Aan de IT-managers van alle instellingen is verzocht om op de site van ROC-i-partners een lijst van 66 vragen in te vullen. De vragen waren ingedeeld in vijf categorieën. 1. Sourcing maturity In vraag 1 t/m 38 is de sourcing maturity uitgevraagd met behulp van de SourcingFactorenMonitor van Delen (2005). Hierbij werden de zes Decisionfactoren (DF's) gescored, die aangeven of een organisatie in staat is om een uitbestedingsrelatie aan te gaan. Bij een totale Decisionscore van 85% of meer is een organisatie gereed voor uitbesteding, bij een score tussen de 50 en de 85% bestaan er risico's die onder controle gebracht moeten worden, voordat men over kan gaan tot uitbesteding en bij een score van 50% of minder is uitbesteding niet verantwoord. 2. Verwachtingen 3. Objecten van uitbesteding 4. Aandachtspunten voor leverancierskeuze 5. Aantallen werplekken, IT'ers etcetera. De vragenlijst is ingevuld door de volgende 23 instellingen. Instelling IT-manager Arcus College N. Spaetjens AOC Clusius College J.W. Schrevel Drenthe College R. Maatjes Graafschap College Th. Vriezen Grafisch Lyceum F.J. van Vliet Horizon College A. Eversdijk Landstede P. Hettema Leeuwenborgh Opleidingen L.H.F. Cuijpers ROC Aventus J.H. Bartling ROC A12 T. Siersema ROC de Leijgraaf J.F. Vossen ROC Eindhoven J. van den Hurk ROC Flevoland C. Klerkx ROC Friese Poort G. Haakma ROC Gilde Opleidingen T. van de Heijden ROC Leiden M.J. Ris ROC Midden Brabant Th. Hoeks ROC Rijn IJssel G.H.H. Tros ROC RIVOR A.G.J.M. op de Weegh ROC Amsterdam H. Doffegnies ROC West-Brabant J. Broeken ROC Zeeland J.J.G. van den Oord SG de Rooi Pannen P. Verhoeven Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

15 Met deze response van meer dan de helft van het aantal instellingen is een zeer representatief beeld ontstaan. 5 instellingen (ROC Aventus, ROC Leiden, ROC West-Brabant, Horizon College en ROC A12) hebben zowel het interview gegeven als de lijst ingevuld. 4.2 Resultaten De vragen waren ingedeeld in vijf categorieën. Hieronder volgen de resultaten per categorie. 1. Sourcing maturity In figuur 1 staan de ROC's gerangschikt in volgorde van opklimmende Decisionscore. Zoals de figuur laat zien, is uitbesteding voor twee ROC's onverantwoord (score < 50%). Voor de andere ROC's is uitbesteding een optie, mits de risico's worden geadresseerd Decisionscore% ROC's Figuur 1: Decisionscore (sourcings-rijpheid) per ROC Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

16 Figuur 2 zoomt nader in op de individuele Decisionfactoren. De gemiddelde score per factor ligt tussen de 46 en de 64%, wat aangeeft dat de ROC's op alle factoren grote tot zeer grote risico's lopen als ze willen uitbesteden score (%) DF 1 Projectmatig werken DF2 Business case ROC DF3 Business case leverancier DF4 Ontvlechtbaarheid DF5 Vermogen tot aansturen DF6 Sourcingkennis Figuur 2: Gemiddelde score per Decisionfactor Commentaar onderzoeksteam De grootste risico's liggen bij factor DF4, de ontvlechtbaarheid (46%) en bij factor DF6, het (gebrek aan) sourcingkennis (49%). Gebrek aan sourcingkennis kan worden gecompenseerd door externe experts in te huren, maar om processen en infrastructuren te kunnen ontvlechten moet men de IT eerst onder een heldere architectuur brengen, en daar is soms een heel migratie- en standaardisatieproces voor nodig. Factor DF5 vermogen tot aansturing is altijd heel kritisch en zit ook in de risicozone. Om die op een aanvaardbaar niveau te brengen zullen de ROC's zelf een grote inspanning moeten plegen. Bij dat laatste gaat het o.a. om: - het inrichten van een kanaal voor demand management, zodat alle vragen uit de organisatie eerst onderling worden afgestemd en geprioriteerd, en daarna als één opdracht worden doorgegeven aan de leverancier; - het afstemmen en vastleggen van de gevraagde diensten in een dienstencatalogus; - het afstemmen en vastleggen van het kwaliteitsniveau van die diensten in SLA's; - het afstemmen en vastleggen van de rapportage door de leverancier over de behaalde serviceniveaus in een maandelijkse Service Level Rapportage (SLR); - het daadwerkelijk bijsturen op die SLR's; - het afstemmen en vastleggen van werkafspraken in procedures voor incidentbeheer (helpdesk), wijzigingsbeheer etcetera. (hiervoor biedt ITIL best practices). Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

17 De inspanning die nodig is om dit allemaal daadwerkelijk tot stand te brengen wordt vaak onderschat. Dit komt omdat het niet alleen een kwestie van documentatie is (die externen kunnen opstellen aan de hand van templates), maar vooral een kwestie van gedragsverandering van zowel management en gebruikers als IT-leveranciers, en dat moet het ROC zelf doen. 2. Verwachtingen 15 van de 23 IT-managers verwachten voordelen van uitbesteding. Zij verwachten vooral veel van het kunnen doorbelasten van IT-kosten aan de gebruikers en het kostenbewustzijn dat daardoor bevorderd wordt (70%). Vervolgens verwachten zij een betere kwaliteit van de dienstverlening (63%). Dit zijn beiden zeer strategische motieven, die passen bij een langdurige relatie, zoals een sourcingrelatie. score (%) gebruiker betaalt betere dienstverlening kostenbesparing aandacht primaire proces flexibele ICT diensten ICT-innovatie Figuur 3: Motieven voor uitbesteding Commentaar onderzoeksteam - Kostendoorbelasting kan ook worden geregeld zonder outsourcing. - De wens tot kwaliteitsverbetering sluit aan op de algemene opinie van CvB-leden dat de huidige kwaliteit tekort schiet. - Het getuigt van realisme dat een operationeel motief als kostenbesparing in de middenmoot scoort. - Het totale verwachtingspatroon komt overeen met dat van de CvB-leden, namelijk: meer kwaliteit voor dezelfde kosten. Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

18 3. Objecten van uitbesteding Figuur 4 geeft aan welke objecten de IT-managers het beste uitbesteedbaar vinden. Daaruit blijkt enerzijds dat zij telefonie en netwerken als absolute commodities beschouwen (77, resp. 73%), terwijl zij de helpdesk minder in aanmerking vinden komen (61%) en er voor uitbesteding van ROCspecifieke applicaties met 50% zelfs geen meerderheid is te vinden. score (%) telefonie technisch beheer netwerken standaard office omgeving technisch beheer werkplekken technisch beheer servers werkplek / hardware technisch beheer databases ontwikkeling nieuwe applicaties helpdesk ROC-specifieke applicaties Figuur 4: Objecten van uitbesteding Commentaar onderzoeksteam Dit beeld sluit goed aan op wat de leveranciers te bieden hebben. Het is begrijpelijk dat men aarzelt over de (1e lijns?) helpdesk, omdat daar het contactpunt ligt met het primaire proces van de ROC's, en over de ROC-specifieke applicaties aangezien de ROC's daar zelf altijd meer verstand van hebben dan externe leveranciers. Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

19 4. Aandachtspunten voor leverancierskeuze De IT-managers vinden alle voorgelegde punten belangrijk, waarbij de top drie wordt gevormd door: Kennisniveau medewerkers (83%), grootte en omvang (83%) en ervaring met het onderwijs (81%). De eerste twee punten komen overeen met de wensen van de CvB-leden. Een vestigingslocatie in de regio van de ROC is kennelijk minder belangrijk, gezien de score van 60%. Kennelijk vindt men beheer op afstand niet zo'n probleem, anderzijds kan een grote afstand wel een probleem vormen bij overdracht van personeel. score (%) grootte en stabiliteit leverancier kennisniveau medewerkers leverancier ervaring leverancier in onderwijs cultuurmix relatie leverancier vestigingslocatie Figuur 5: Aandachtspunten voor leverancierskeuze Commentaar onderzoeksteam Het belang dat men hecht aan het kennisniveau is een afspiegeling van de constatering van CvBleden dat het huidige niveau te kort schiet en dat het moeilijk is om goede IT-medewerkers te binden. Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

20 5. Aantallen werplekken, IT'ers etcetera. Uit de kwantitatieve gegevens die de IT-managers hebben verstrekt, vallen de volgende grove ratio's af te leiden: Item Aantal en bandbreedte Aantal werkplekken leraren en stafleden per technische IT'er Aantal werkplekken leraren en stafleden per functioneel beheerder Aantal werkplekken leraren en stafleden per helpdeskmedewerker Aantal werkplekken deelnemers per technische IT'er Aantal werkplekken deelnemers per functioneel beheerder Wanneer men alle lt-functies (technisch, functioneel en helpdesk) samen neemt worden de getallen: Item Aantal en bandbreedte Aantal werkplekken leraren en stafleden per IT'er Aantal werkplekken deelnemers per IT'er Commentaar onderzoeksteam De Gartner benchmark voor de onderwijssector wordt helaas niet meer gepubliceerd. De benchmark all industries voor 2004 komt uit op 20 gebruikers per IT'er. Dit komt overeen met het gemiddelde van de ROC's als men alleen Onderwijzend Personeel (OP) en Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) neemt en geen rekening houdt met deelnemers. Daarom valt niet te verwachten dat uitbesteding een (aanzienlijke) kostenbesparing oplevert. Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

Symbiosis. Kick-off meeting 14 december 2006

Symbiosis. Kick-off meeting 14 december 2006 Symbiosis Kick-off meeting 14 december 2006 Onderzoekscontext: Symbiosis Onderzoeksprogramma: Jacquard (NWO,STW,EZ) Symbiosis: SYnergy of Managing Business-ITalignment, IT-sourcing and Offshoring Success

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van de sector

ROC Albeda College ten opzichte van de sector ROC Albeda College ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie ROC Landstede ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Oost ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Terra

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden Jaarresultaat jonger dan 2 jaar pag. 7 Jaarresultaat 2 jaar en ouder pag. 8 Jaarresultaat niveau ** pag. 1 Landstede ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

Resultaten ICT Benchmark BVE 2009 Een impressie

Resultaten ICT Benchmark BVE 2009 Een impressie Resultaten ICT Benchmark BVE 2009 Een impressie Resultaten ICT Benchmark BVE 2009 Een impressie Deze rapportage is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de resultaten die de benchmark levert. Dit

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine.

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Businesscase Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Colofon Datum 14 oktober 2010 Referentie Auteur BusinessCase

Nadere informatie

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek Paul Duijvestijn Manja Abraham Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi. Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met IMPRESSIE andere instellingen ICT BENCHMARK BVE 2011 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Shared Service Centers

Shared Service Centers Shared Service Centers Uitdagingen, aandachtspunten en obstakels bij het implementeren van een SSC Studiehandleiding: Shared Service Centra Opleiding: Facility Management Fase: 4 e jaar Jaar: va. 2009

Nadere informatie

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; Een lange aanloop Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop Marto Boes The Outsourcing Day 30-10-2012 I-Kadaster ICT-ontwikkelingen Automatische verwerking van aktegegevens Kadastrale gebieden tbv WKPB

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven 2e2 Group BV Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven Voorstellen Ronald Verweij S&P Simac IT dienstverlening, Manager Operations Services Dynomic IT

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1. EngagementManager UWV Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.1 Doelstelling Het Directie Team van UWV heeft 5 benchmark eisen (A-E) opgesteld

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten

Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten Impressie ICT Benchmark BVE 2010 Vergelijken en leren door benchmarking van ICT-kosten Deze impressie is geschreven

Nadere informatie

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald.

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald. Curriculum Vitae Personalia Naam: Rien Bosma Adres: Verlengde Meeuwerderweg 95 9723 ZM Groningen Telefoonnummer: 06-41 22 60 52 E-mailadres: rien@bosmaconsulting.nl Geboortedatum: 23-01-1979 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie

Business case ICT sourcing

Business case ICT sourcing Business case ICT sourcing College ICP 27 April 2004 27-4-2004 Robert Mooijman Agenda 14.00 14.45 Introductie outsourcing en achtergrond 14.45 15.00 Toelichting case 15.00 15.10 Pauze 15.10 16.15 Nadere

Nadere informatie

De waarde van de IT-organisatie: meetbaar of niet?

De waarde van de IT-organisatie: meetbaar of niet? De waarde van de IT-organisatie: meetbaar of niet? Quintica BV Marconibaan 10b 3439 MS Nieuwegein Tel: 030 630 10 52 Fax: 030 630 13 43 www.quintica.nl info@quintica.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 Agenda : Kadaster en Sourcing Proces Sourcing strategie Meerjaren Beleidsplan Kadaster Verkaveling HR aspecten Marktconsultatie

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Den Haag 9 december 2004 Almar-Wimer Siebenga MBA directeur ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân Taken ISZF Werkplek-, netwerk-

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Begrippenlijst Outsourcing van IT

Begrippenlijst Outsourcing van IT Begrippenlijst Outsourcing van IT Acquisitie Proces van verwerving van systemen en/ of services. Acquisitiedoel Een samenhangend geheel van systeemeisen en service eisen dat voldoet aan de duidelijk afgebakende

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

VO2020- scan. Handleiding bestuursrapportage met bestuursambities. Versie 1.0, april 2015

VO2020- scan. Handleiding bestuursrapportage met bestuursambities. Versie 1.0, april 2015 VO2020- scan Handleiding bestuursrapportage met bestuursambities Versie 1.0, april 201 Copyright 201 Stichting Schoolinfo Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 Kees Woortmeijer en Maurice de Wit Grip op ICT ICT de klok rond Passie voor ICT ICT met een glimlach Kennis van ICT Inhoud ComPromise Strategie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Newway Service Level Agreement Structure

Newway Service Level Agreement Structure Newway Service Level Agreement Structure Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

tot meer vraag naar EVC? Inventarisatie onder EVC-aanbieders

tot meer vraag naar EVC? Inventarisatie onder EVC-aanbieders Leidt de economische recessie tot meer vraag naar EVC? Inventarisatie onder EVC-aanbieders Inleiding Onder EVC-aanbieders is door het Kenniscentrum EVC een korte enquête uitgezet met als doel te inventariseren

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden Succes eerstejaars pag. 1 SG De Rooi Pannen ten opzichte van sectorgemiddelden Succes eerstejaars pag. 1 ROC Noorderpoortcollege ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

UITBESTEDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

UITBESTEDING IN DE PUBLIEKE SECTOR UITBESTEDING IN DE PUBLIEKE SECTOR Colofon Auteurs: Paul de Kort en Teun Putter Eindredactie: Jac Gianotten Opmaak en omslagontwerp: Louise Stavast (Hilversum) Drukwerk: Hoonte Bosch & Keuning (Utrecht)

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Sector Handel en ondernemerschap

Sector Handel en ondernemerschap Sector Handel en ondernemerschap Doelmatigheidsrapportage maart 2013 Sector Handel en ondernemerschap Leeswijzer Inleiding Feiten en cijfers, gelegitimeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zijn essentieel

Nadere informatie

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo. Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.nl) Position Paper We hebben gevraagd te tekenen voor Basis module

Nadere informatie

grip houden op de uitbesteding van it

grip houden op de uitbesteding van it Thema: Finance en IT De regieorganisatie en haar niveaus van inrichten grip houden op de uitbesteding van it Onder druk van slinkende doorlooptijden om nieuwe bedrijfsprocessen te realiseren neemt outsourcing

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud

Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud Remco Rutten 20 september 2012 Naam Functie Cloud cloud cloud dat a explosion Mobile mobile mobile device explosion Go go go st udy + w ork + play

Nadere informatie

Cloud Economics in Education

Cloud Economics in Education Cloud Economics in Education SURFnet Cloud Vendor Dag 21 september 2011 Verdonck, Klooster & Associates (VKA) Sander van Geest Sander.vangeest@vka.nl +31 6 14929834 Wie van u kent (hand omhoog als ja)

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie

Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie 2 I N H O U D S O P G A V E INLEIDING... 4 DOEL... 5 METHODE... 5 CONCLUSIES... 6 Communicatie; begrijpen

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

Gelukkig Nieuwjaar. TweeduizendTwaalf. Transition Experts wenst iedereen een gelukkig, gezond en succesvol. Dat het een goed T&T jaar mag worden!

Gelukkig Nieuwjaar. TweeduizendTwaalf. Transition Experts wenst iedereen een gelukkig, gezond en succesvol. Dat het een goed T&T jaar mag worden! Gelukkig Nieuwjaar Transition Experts wenst iedereen een gelukkig, gezond en succesvol TweeduizendTwaalf Dat het een goed T&T jaar mag worden! Platform Outsourcing Nederland 19 januari 2012 Transitie &

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets SURF als paraplu SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het

Nadere informatie

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 30196-08/05 Scholten Awater / Reclamebureau DplusM BV Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 E: info@sa.nl

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

MBOcloud. Samen slim leren en werken in de cloud. Op weg naar realisatie. MBOcloud

MBOcloud. Samen slim leren en werken in de cloud. Op weg naar realisatie. MBOcloud Samen slim leren en werken in de cloud Op weg naar realisatie Studenten en medewerkers snel en slim toegang geven tot die ICT-diensten en (digitale) leermiddelen die zij nodig hebben voor hun studie of

Nadere informatie

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Shared Service Center ICT Haaglanden en de digitale snelweg van de Rijksoverheid Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Jaarcongres Strategic Sourcing 16 juni 2015 Even voorstellen:

Nadere informatie

Onderzoek uitbesteding werkplekbeheer

Onderzoek uitbesteding werkplekbeheer Login Consultants Onderzoek uitbesteding werkplekbeheer White paper Eigendom en Garantie De informatie, concepten en ideeën beschreven in dit document zijn eigendom van Login Consultants. Zonder beperking

Nadere informatie

Samenwerken! Noodzaak of Kans?

Samenwerken! Noodzaak of Kans? Brug tussen onderwijs en ondernemer Visie op CRM voor onderwijsinstellingen Samenwerken! Noodzaak of Kans? 14 oktober 2011 Samenwerken! Kans of Noodzaak? Overheid HBO instelling WO instelling Netwerk van

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage Vier in Balans-tool Individuele Rapportage 1 Inleiding Deze tool is gebaseerd op het Vier in Balans-model en is aangevuld met elementen uit Didactiek en Leiderschap in Balans. Dit model vat samen wat er

Nadere informatie

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek.

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek. IT Performance Barometer 2010-2011 Jaarlijks IT performance onderzoek. Yorizon BV Wijnhaven 65 3011 WJ Rotterdam P. +31-(0)10-2409088 yorizongroup.com Blinklane Consultancy SPACES Zuidas Barbara Strozzilaan

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN Productinformatie Testen in de logistieke e-commerceketen Inhoudsopgave 1 Waarom testen in de logistieke e-commerceketen?... 4 1.1 Verschillende klantperspectieven...

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie