UITBESTEDEN VAN IT DIENSTEN? BEZINT EER U BEGINT!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITBESTEDEN VAN IT DIENSTEN? BEZINT EER U BEGINT!"

Transcriptie

1 UITBESTEDEN VAN IT DIENSTEN? BEZINT EER U BEGINT! ONDERZOEK NAAR SOURCING MATURITY (ROC/AOC) G. Delen, F.R. van der Feltz, R. Buitendijk, R. de Putter 12 januari 2006 status Definitief versie 1.0 Copyright 2006 Verdonck, Klooster & Associates B.V. en YOU WE I, adviseurs en ondernemers Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2

3 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting 2 2 Inleiding Opdracht Begrippenkader 6 3 Visie en ervaringen van CvB's Onderzoek Resultaten 8 4 Visie en ervaringen van de IT-managers Onderzoek Resultaten 12 5 Visie en ervaringen van de leveranciers Onderzoek Resultaten 18 6 Conclusies en advies van het onderzoeksteam 20 Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 1

4

5 1 Management samenvatting Visies en ervaringen van de betrokken partijen Een aantal ROC's oriënteert zich sinds twee jaren actief op de mogelijkheden en risico's van het uitbesteden van IT-dienstverlening. Binnen ROC-i-partners is een werkgroep outtasking opgericht onder voorzitterschap van Ludo Cuijpers van Leeuwenborgh Opleidingen. Deze werkgroep heeft najaar 2004 samen met Verdonck Klooster & Associates (VKA) in Montfoort een Ronde Tafel conferentie over dit onderwerp belegd waaraan een tiental IT-managers heeft deelgenomen. Begin 2005 is door YOU WE I aan de voorzitter van ROC-i-partners, Jan Bartling, een voorstel uitgebracht om te onderzoeken wat binnen de BVE-sector leeft op het gebied van outsourcing. Als vervolg daarop heeft ROC-i-partners voorjaar 2005 een sessie over dit onderwerp gehouden in de Bilt. Deze sessie heeft geresulteerd in een opdracht aan Floor van der Feltz (YOU WE I) en Guus Delen (VKA) om onderzoek uit te voeren naar de mate waarin de instellingen klaar zijn voor uitbesteding (de zogeheten sourcing maturity). Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Kennisnet. Het onderzoek heeft de visies in kaart gebracht van drie partijen die betrokken zijn bij een uitbesteding: het CvB, de IT-manager en de leverancier. De inventarisatie is op de volgende manier uitgevoerd: - Een interviewronde bij CvB-leden. - Een schriftelijke enquête bij de IT-managers van alle aangesloten ROC's. - Vragen aan de meest bekende leveranciers van de ROC's. De CvB-leden De IT-verantwoordelijke CvB-leden van 9 ROC's 1 die actief over uitbesteding nadenken zijn geïnterviewd. Daaruit kwamen de volgende hoofdpunten naar voren: - De meeste CvB-leden hebben slechts beperkte kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van uitbesteding. - CvB-leden hebben weinig contact met IT-leveranciers, omdat die contacten via hun IT-manager verlopen. - Volgens de CvB-leden schiet de kwaliteit van de huidige interne IT-dienstverlening (ernstig) tekort. De belangrijkste knelpunten zijn: - continuïteit: de IT is te vaak niet beschikbaar; - flexibiliteit: wijzigingen in de IT zijn vaak moeilijk te realiseren; - schaalbaarheid: toe- en afname van het gebruik is slecht te implementeren; - kostentransparantie: er is onvoldoende inzicht in de kosten van IT. Er is veel geïnvesteerd in verbetering, maar resultaten zijn tot zover uitgebleven. - De CvB-leden verwachten op deze punten verbetering door het sharen van IT-diensten met andere ROC's of vergelijkbare organisaties, of door outsourcing aan een grote, externe ITleverancier. - Sommigen willen onmiddellijk uitbesteden of zijn er daar al mee bezig; de meesten willen eerst 'het huis op orde brengen'. 1 Overal waar in dit rapport ROC's staat, wordt bedoeld ROC's en AOC's Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 2

6 - Sommigen geven de voorkeur aan IT-leveranciers met kennis van het onderwijs, voor anderen maakt dat niet uit, of is dat zelfs niet gewenst. De IT-managers Een groot deel van de IT-managers heeft een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Daaruit bleek op hoofdlijnen het volgende: - De IT-managers vinden de ROC's nog niet klaar voor outsourcing. - Grootste problemen zijn het vermogen om een interne of externe IT-leverancier aan te sturen en het gebrek aan kennis over uitbesteding. - Men verwacht van uitbesteding vooral kwaliteitsverbetering van de dienstverlening tegen gelijke of lagere kosten. - Daarnaast verwacht men in een uitbestede situatie een beter inzicht in de opbouw van de ITkosten. Daarmee wordt het mogelijk om de IT-kosten door te belasten aan de gebruikers en zo hun kostenbewustzijn te bevorderen. - Belangrijkste aandachtspunten bij het selecteren van een IT-leverancier zijn: omvang (de leverancier moet groot en stabiel zijn), het kennisniveau van de medewerkers en branchekennis. - De kwaliteit van de huidige IT-dienstverlening binnen de ROC's is onvoldoende, maar de kosten van de dienstverlening komen gemiddeld niet boven de algemene benchmark uit. De leveranciers 7 leveranciers, die overigens nog geen outsourcingservaring met ROC's hebben, hebben een vragenlijst ingevuld. Daaruit bleek het volgende : - Volgens de leveranciers schiet de huidige IT-dienstverlening van de ROC's tekort en zijn de ROC s nog niet rijp voor uitbesteding. - De leveranciers verwachten dat de kwaliteit van de dienstverlening na uitbesteding snel zal verbeteren. - De ROC's zijn zelf slecht in staat de dienstverlening op een goed niveau te brengen. - De CvB-leden die over uitbesteding moeten beslissen hebben daar weinig kennis van. - Het personeel dat (wellicht) moet worden overgenomen heeft een gebrek aan kennis en een onvoldoende klantgerichte attitude. - De IT-managers trachten discussie over uitbesteding te vermijden. - De BVE-sector 2 is een zeer aantrekkelijke maar moeilijke markt. Conclusies en advies van het onderzoeksteam De kwaliteit van de IT voorzieningen moet substantieel toenemen om aan de eisen uit de eigen organisatie te kunnen voldoen. Ondanks de vele investeringen in mensen en middelen is men er onvoldoende in geslaagd om van de IT dienstverlening een nutsvoorziening te maken. Nieuwe vragen vanuit de organisatie kunnen daardoor niet beantwoord worden, oprekking van openingstijden is niet te faciliteren en aan onderwijsinnovatie komt men niet toe. 2 Overal waar in dit rapport BVE-sector staat wordt bedoeld ROC's en AOC's Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 3

7 We adviseren om per instelling: een visie te ontwikkelen op hoe de eisen aan de IT-voorzieningen zich verder zullen ontwikkelen, grondig te inventariseren wat de werkelijke oorzaken zijn van het gebrek aan kwaliteit van de "nutsvoorziening", en te analyseren of revitaliseren dan wel sharen of outsourcen de juiste aanpak is om te komen tot de gewenste kwaliteit. De ROC's zijn op dit moment (nog) niet klaar voor uitbesteding. Het huis is in de meeste gevallen onvoldoende op orde, men heeft onvoldoende kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van uitbesteding en het vermogen om een externe leverancier aan te sturen is onvoldoende. Als serieus aan deze punten wordt gewerkt, ontvouwen zich voor de ROC's - naast het zelf blijven verzorgen van de IT - drie opties: Outsourcing, Outtasking of Shared Services. Bij deze ons advies per optie. 1. Outsourcing De verwachtingen die de ROC's hebben van uitbesteding aan een externe IT-leverancier zijn te hoog gespannen. De huidige generatie IT-leveranciers heeft weinig branchekennis, ze zijn reactief en concentreren zich op het halen van het SLA, waarbij ze er niet aan toe komen om zich pro-actief met de klant bezig te houden. Daar komt nog bij dat de ROC's te weinig ervaring hebben in het aansturen van een dienstverlener, zoals blijkt uit het voorbeeld van noise en de antwoorden van de IT-managers (zie hoofdstuk 4). Wij bevelen aan dat de ROC's zich eerst nader oriënteren op wat de IT-dienstenmarkt werkelijk kan bieden, bijvoorbeeld door referentiebezoeken af te leggen aan organisaties die al hebben uitbesteed aan zo'n leverancier. 2. Outtasking Ook bij outtasking zorgt een externe leverancier voor de IT-dienstverlening. Het personeel wordt echter anders dan bij outsourcing niet overgedragen aan de leverancier. Hierdoor voorkomt men dat IT-personeel dat daar niet geschikt voor is, moet worden overgedragen aan een leverancier. Er komt echter een nieuw probleem voor in de plaats, omdat men binnen het ROC ander werk moet zoeken voor de ex-it medewerkers. 3. Shared Services Met shared services kunnen veel voordelen die men nastreeft met outsourcing, zoals schaalgrootte en continuïteit, bereikt worden zonder de karakteristieke nadelen van outsourcing zoals afhankelijkheid van een externe leverancier of verlies van customer intimacy. Daar staat tegenover dat samenwerking met andere organisaties niet eenvoudig is. Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen tussen de ROC's vrij groot zijn (zie bijvoorbeeld figuur 1), terwijl een minimale vereiste voor het sharen van services toch is, dat de samenwerkende partijen een vergelijkbare maturity en een vergelijkbaar IT-beleid hebben. Indien ROC's kiezen voor shared services bevelen wij aan om dit te doen met een klein aantal spelers op het zelfde niveau van maturity. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken in hoeverre het oprichten van een gezamenlijk ITcentrum door meerdere ROC's de gesignaleerde knelpunten kan oplossen. Gezamenlijk opereren biedt wellicht een betere schaalgrootte om een mobiliteitsregeling voor personeel te treffen. Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 4

8 De (meeste) leveranciers hebben onvoldoende kennis en ervaring met uitbesteden van de IT dienstverlening in de BVE sector. De onderwijsmarkt kenmerkt zich door het soms specifieke gebruik door deelnemers en medewerkers, de meestal gebrekkige IT kennis van het onderwijzend personeel, de specifieke cultuur waarbij begrippen als terechtwijzen, afrekenen en verantwoordelijkheid nemen veelal ontbreken, de specifieke situaties waarin IT van belang is en het ontbreken van duidelijke doelstellingen. Wij adviseren de ROC's om de aandacht eerst te richten op eventuele uitbesteding van de ITinfrastructuur (werkplekken en kantoorautomatisering, netwerken, telefonie, ) en vervolgens op de IT voor ondersteunende processen (financiële administratie, deelnemersadministratie, ). Pas in een later stadium zou gekeken moeten worden naar de IT die in het onderwijsproces zelf wordt ingezet. Dit betekent dat leveranciers op termijn meer kennis van de BVE-sector moeten hebben dan nu het geval is. Wij adviseren de leveranciers om meer aandacht te besteden aan het primaire proces van een ROC, om een scherper beeld te krijgen van de onderwijssituatie en zich meer te verdiepen in de strategie van een ROC. Voorts is het noodzakelijk om kennis te hebben van de kwaliteit van de deelnemers en in te spelen op de cultuur en kwaliteit van het onderwijzend personeel. De leveranciers komen nauwelijks aan tafel bij CvB-leden, hun profiel is slecht bekend bij de beslissers en ze kennen de belangrijkste thema s, die binnen de BVE-sector spelen niet. Leveranciers verdiepen zich onvoldoende in de materie van de BVE-sector, hun profiel wordt voornamelijk bepaald door de diensten, die ze van oudsher leveren en ze hanteren onvoldoende instrumenten om aan tafel te komen van het CvB. Ons advies aan leveranciers is om CVB-leden beter te informeren over uitbesteding, waarbij de IT manager niet uit het oog verloren mag worden. De benadering van CvB-leden moet gericht zijn op het overdragen van kennis en aansluiten op de strategische doelen en bestuurlijke issues van het desbetreffende ROC. De CvB-leden hebben een beperkt beeld van de mogelijkheden om de IT voorzieningen te verbeteren. De beeldvorming van uitbesteding is vooral bepaald door artikelen, seminars, consultatie van het hoofd IT en ervaringen elders. Gebrek aan tijd en prioriteit leidt ertoe dat eventuele keuzen ten aanzien van uitbesteding gebaseerd is op emotionele aspecten in plaats van rationele aspecten. Wij bevelen aan om het thema "uitbesteden" hoog op de agenda te plaatsen en relevante onderlinge ervaringen op dit gebied uit te wisselen. Tot slot zij vermeld dat een belangrijke stakeholder buiten dit onderzoek is gebleven, namelijk het IT-personeel. Volgens de stakeholders waarmee nu wel gesproken is vormt deze groep een knelpunt in iedere discussie over uitbesteding. Het lijkt ons daarom wenselijk om in de toekomst ook hun visie op uitbesteding te inventariseren. Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 5

9 2 Inleiding 2.1 Opdracht Een aantal ROC's oriënteert zich sinds twee jaren actief op de mogelijkheden en risico's van het uitbesteden van IT-dienstverlening. Binnen ROC-i-partners is een werkgroep outtasking opgericht onder voorzitterschap van Ludo Cuijpers van Leeuwenborgh Opleidingen. Deze werkgroep heeft najaar 2004 samen met Verdonck Klooster & Associates (VKA) in Montfoort een Ronde Tafel conferentie belegd over dit onderwerp waaraan een tiental IT-managers heeft deelgenomen. Begin 2005 is door YOU WE I aan de voorzitter van ROC-i-partners, Jan Bartling, een voorstel uitgebracht om te onderzoeken wat binnen de BVE-sector leeft op het gebied van outsourcing. Als vervolg daarop heeft ROC-i-partners voorjaar 2005 een sessie over dit onderwerp gehouden in de Bilt. Deze sessie heeft geresulteerd in een opdracht aan Floor van der Feltz (YOU WE I) en Guus Delen (VKA) om onderzoek uit te voeren naar de mate waarin de instellingen klaar zijn voor uitbesteding (de zogeheten sourcing maturity). Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Kennisnet. Het onderzoek heeft de visies in kaart gebracht van drie partijen die betrokken zijn bij een uitbesteding: het CvB, de IT-manager en de leverancier. De inventarisatie is op de volgende manier uitgevoerd: - Een interviewronde bij CvB-leden (zie hoofdstuk 3). - Een schriftelijke enquête bij de IT-managers van alle aangesloten ROC's (zie hoofdstuk 4). - Vragen aan de meest bekende leveranciers van de ROC's (zie hoofdstuk 5). 2.2 Begrippenkader Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van het begrippenkader en de SourcingFactoren Monitor, die zijn neergezet in het proefschrift 'Decision- en controlfactoren voor IT-sourcing' 3, waarop Guus Delen in 2005 is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Voor een goed begrip van dit onderzoek worden hieronder enkele kernbegrippen geciteerd. IT-Outsourcing is: 1) het overdragen van IT-processen en de daarbij horende IT-middelen en medewerkers aan een externe leverancier en vervolgens 2) het gedurende een bepaald aantal jaren terug ontvangen van IT-diensten van die leverancier op basis van een resultaatverplichting (SLA). Bij de ROC's bestaat veel aarzeling om personeel over te dragen aan een externe leverancier. Wanneer men dat niet doet, is geen sprake van outsourcing, maar van outtasking. (IT-)Outtasking is: 1) het overdragen van IT-processen aan een externe leverancier zonder de bijbehorende IT-middelen en medewerkers en vervolgens 2) het gedurende een bepaald aantal jaren terug ontvangen van IT-diensten van die leverancier op basis van een resultaatverplichting (SLA). 3 'Decision- en controlfactoren voor IT-sourcing'. Dr. G. Delen van Haren Publishing, Zaltbommel Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 6

10 Veel voordelen die men met IT-outsourcing nastreeft, kan men ook bereiken binnen de BVE-sector zonder iets over te dragen aan een externe partij. Door het samenvoegen van de IT-afdelingen van verschillende, maar vergelijkbare organisaties (zoals ROC's) tot een nieuwe IT-organisatie, kan men een schaalvoordeel bereiken en dus meer kwaliteit en continuïteit bieden tegen dezelfde kosten. Zo n samengevoegde IT-organisatie heet een Shared Service Center (SSC). Een SSC is een resultaatverantwoordelijk samenwerkingsverband dat tot taak heeft het leveren van diensten op een specifieke specialisatie aan de afzonderlijke moederorganisaties op basis van een overeenkomst tegen een verrekenprijs 4. 4 'Shared Service Centers'. prof. J. Strikwerda, 2003, Koninklijke van Gorcum, Assen Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 7

11 3 Visie en ervaringen van CvB's 3.1 Onderzoek Voor het onderzoek zijn in december 2005 negen CvB-leden geïnterviewd die verantwoordelijk zijn voor het IT-beleid en waarvan ROC-i-partners aangaf dat ze zich oriënteren op de mogelijkheden van outsourcing van IT. N.B. deze groep is dus niet representatief voor het geheel. Instelling locatie CvB-lid Wellantcollege Houten de heer Verburgh Deltion College Zwolle de heer Uppelschoten (+ de heer Hut, IT-manager) Horizon College Alkmaar de heer van Schalkwijk ROC A12 Ede mevrouw van der Dussen ROC Aventus Apeldoorn de heer van Andel ROC Leiden Leiden mevrouw Jas ROC Mondriaan Den Haag de heer de Bruin ROC West-Brabant Breda de heer Bos ROC Zaanstreek Zaandam de heer van 't Hoff 3.2 Resultaten Voor de interviews is een vaste vragenlijst gebruikt. De antwoorden op deze vragen zijn als volgt samen te vatten: Achtergrond De ROC's zijn betrekkelijk jonge organisaties, die ruim 10 jaar geleden zijn ontstaan uit fusies, maar die soms recent opnieuw gefuseerd zijn tot nog grotere eenheden. Een gemiddelde ROC heeft 300 tot 1000 leraren en stafleden en tienduizenden studenten ('deelnemers'). De meeste ROC's zijn over tientallen locaties verspreid. Op dit moment loopt een aantal nieuwbouwprojecten om ROC's op een kleiner aantal locaties te concentreren. Consolidatie van stafdiensten is ingezet, maar nog niet overal voltooid. Strategische doelen De ROC's willen vooral flexibel kunnen inspelen op de veranderende behoeften van de maatschappij en de deelnemers. Daarbij willen ze ook als ketenpartner aansluiten op andere organisaties, zoals instellingen in het (V)MBO, VO en HBO, brancheorganisaties, etcetera. Verdere strategische doelen zijn het actief inspelen op de vraag uit het bedrijfsleven door het aanbieden van specifieke opleidingen, het verbeteren van het rendement en het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen. Veel van de doelen worden ingegeven door de plaats van het ROC binnen de regio, de bestaande samenwerkingsverbanden met derden en de druk van de lokale markt. IT voor de komende 5 jaar IT is nog niet onmisbaar voor het onderwijs, maar wordt dat wel. Het rendement van investering in IT wordt afgezet tegen investeringen in het onderwijs. Men ziet het als een noodzakelijk middel dat Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 8

12 zich in ieder geval als een nutsvoorziening gedraagt; dus altijd beschikbaar, hoge kwaliteit en eenvoudig toegankelijk voor medewerkers en deelnemers. Kwaliteit huidige IT-diensten De kwaliteit van de IT-diensten wordt unaniem als slecht ervaren. De belangrijkste knelpunten zijn: - continuïteit: de IT is te vaak niet beschikbaar; - flexibiliteit: wijzigingen in de IT zijn vaak moeilijk te realiseren; - schaalbaarheid: toe- en afname van het gebruik is slecht te implementeren; - kostentransparantie: er is onvoldoende inzicht in de kosten van IT. Als belangrijkste oorzaak noemt men het lage opleidings- en kennispeil van het personeel, de inefficiënte werkwijze, de slechte adoptie van IT innovatie en het gebrek aan klantgerichtheid. ITpersoneel is ingeschaald in de schalen 7 t/m 11. Daarom is het moeilijk om de beste medewerkers te binden. En met een opleving van de IT sector vreest men dat deze de stap naar het bedrijfsleven snel zullen maken. Oplossing op termijn De ROC's zoeken schaalvergroting van hun IT-dienstverlening. Sommigen zoeken het aanpakken van bovenstaande knelpunten in het opzetten van shared services met ander ROC's of vergelijkbare organisaties, anderen zien meer heil in uitbesteding aan een grote externe IT-leverancier. Wat is er in de afgelopen 5 jaar gebeurd? Er is veel geïnvesteerd in hardware en software, in het aantrekken van nieuw personeel en het inhuren van externen. Er zijn managers vervangen en er zijn dikke rapporten geschreven door externen, maar per saldo is de kwaliteit van de dienstverlening nauwelijks verbeterd. Wat zijn de diensten die zijn uitbesteed, en welke ervaringen heeft u daarmee? De meeste ROC's hebben goede ervaringen met het uitbesteden van de catering en de schoonmaak en hebben daarom hoge verwachtingen van het uitbesteden van IT-diensten. Anderzijds zijn de ervaringen met het gemeenschappelijk ontwikkelen en beheren van noise (het deelnemersregistratiesysteem voor een groot aantal ROC's) heel matig. Kansen en bedreigingen van uitbesteding van IT-diensten Men verwacht van uitbesteding een betere kwaliteit tegen minimaal dezelfde prijs. Daarnaast meer flexibiliteit en beheersbare en zodanig transparante kosten dat doorbelasting aan de gebruikers mogelijk wordt. Als grootste hindernis om over te gaan tot uitbesteding ziet men het lage opleidings- en kennisniveau van het huidige IT-personeel. Dit niveau is zo laag dat te vrezen valt dat de bestaande IT medewerkers zich niet kunnen handhaven in het bedrijfsleven. Dat weten het personeel zelf en de medezeggenschapsraden ook, zodat men uit die hoek weerstand verwacht. Als alternatief wordt outtasking overwogen. Daarbij worden wel de diensten uitbesteed, maar wordt geen personeel overgedragen. Overwogen om uit te besteden? Vrijwel alle geïnterviewde CvB-leden overwegen om IT-diensten uit te besteden. Daarbij wil een aantal van hen eerst 'het huis zoveel mogelijk op orde brengen' voordat ze hun IT-diensten uit Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie 1.0 9

13 handen geven. Anderen zijn de mening toegedaan dat het verbeteren van de kwaliteit het beste door het bedrijfsleven uitgevoerd kan worden. Leveranciers De ROC's zoeken over het algemeen zekerheid bij grote en solide leveranciers. Sommigen geven de voorkeur aan leveranciers met kennis van het onderwijs, voor anderen maakt dat niet uit, of is dat zelfs niet gewenst. Er zijn veel contacten geweest met Capgemini (maar Capgemini adviseert naast IT ook inzake de algemene governance van enkele ROC's). Daarnaast werden partijen genoemd als LogicaCMG, Getronics PinkRoccade, Simac, Syntegra (BT) en Centric. In twee gevallen wordt daadwerkelijk uitbesteed, in alle andere gevallen zijn de contacten oppervlakkig en vrijblijvend en heeft men geen zicht op wat die leveranciers werkelijk kunnen bieden. Toch is over het algemeen de kennis over de producten en de diensten van in aanmerking komende leveranciers matig tot slecht. Het merendeel van de CvB-leden heeft nauwelijks contact met de genoemde leveranciers. Is uitbesteding een issue en hoe gaat u het aanpakken? Voor drie van de geïnterviewde CvB-leden is uitbesteding op dit moment een issue. Al deze ROC's willen de regie en het functioneel beheer zelf houden en het technisch beheer uitbesteden. De andere ROC s overwegen hun IT diensten (gedeeltelijk) op termijn uit te besteden, waarbij ze kiezen tussen outtasking, SSC en outsourcing. Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

14 4 Visie en ervaringen van de IT-managers 4.1 Onderzoek Aan de IT-managers van alle instellingen is verzocht om op de site van ROC-i-partners een lijst van 66 vragen in te vullen. De vragen waren ingedeeld in vijf categorieën. 1. Sourcing maturity In vraag 1 t/m 38 is de sourcing maturity uitgevraagd met behulp van de SourcingFactorenMonitor van Delen (2005). Hierbij werden de zes Decisionfactoren (DF's) gescored, die aangeven of een organisatie in staat is om een uitbestedingsrelatie aan te gaan. Bij een totale Decisionscore van 85% of meer is een organisatie gereed voor uitbesteding, bij een score tussen de 50 en de 85% bestaan er risico's die onder controle gebracht moeten worden, voordat men over kan gaan tot uitbesteding en bij een score van 50% of minder is uitbesteding niet verantwoord. 2. Verwachtingen 3. Objecten van uitbesteding 4. Aandachtspunten voor leverancierskeuze 5. Aantallen werplekken, IT'ers etcetera. De vragenlijst is ingevuld door de volgende 23 instellingen. Instelling IT-manager Arcus College N. Spaetjens AOC Clusius College J.W. Schrevel Drenthe College R. Maatjes Graafschap College Th. Vriezen Grafisch Lyceum F.J. van Vliet Horizon College A. Eversdijk Landstede P. Hettema Leeuwenborgh Opleidingen L.H.F. Cuijpers ROC Aventus J.H. Bartling ROC A12 T. Siersema ROC de Leijgraaf J.F. Vossen ROC Eindhoven J. van den Hurk ROC Flevoland C. Klerkx ROC Friese Poort G. Haakma ROC Gilde Opleidingen T. van de Heijden ROC Leiden M.J. Ris ROC Midden Brabant Th. Hoeks ROC Rijn IJssel G.H.H. Tros ROC RIVOR A.G.J.M. op de Weegh ROC Amsterdam H. Doffegnies ROC West-Brabant J. Broeken ROC Zeeland J.J.G. van den Oord SG de Rooi Pannen P. Verhoeven Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

15 Met deze response van meer dan de helft van het aantal instellingen is een zeer representatief beeld ontstaan. 5 instellingen (ROC Aventus, ROC Leiden, ROC West-Brabant, Horizon College en ROC A12) hebben zowel het interview gegeven als de lijst ingevuld. 4.2 Resultaten De vragen waren ingedeeld in vijf categorieën. Hieronder volgen de resultaten per categorie. 1. Sourcing maturity In figuur 1 staan de ROC's gerangschikt in volgorde van opklimmende Decisionscore. Zoals de figuur laat zien, is uitbesteding voor twee ROC's onverantwoord (score < 50%). Voor de andere ROC's is uitbesteding een optie, mits de risico's worden geadresseerd Decisionscore% ROC's Figuur 1: Decisionscore (sourcings-rijpheid) per ROC Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

16 Figuur 2 zoomt nader in op de individuele Decisionfactoren. De gemiddelde score per factor ligt tussen de 46 en de 64%, wat aangeeft dat de ROC's op alle factoren grote tot zeer grote risico's lopen als ze willen uitbesteden score (%) DF 1 Projectmatig werken DF2 Business case ROC DF3 Business case leverancier DF4 Ontvlechtbaarheid DF5 Vermogen tot aansturen DF6 Sourcingkennis Figuur 2: Gemiddelde score per Decisionfactor Commentaar onderzoeksteam De grootste risico's liggen bij factor DF4, de ontvlechtbaarheid (46%) en bij factor DF6, het (gebrek aan) sourcingkennis (49%). Gebrek aan sourcingkennis kan worden gecompenseerd door externe experts in te huren, maar om processen en infrastructuren te kunnen ontvlechten moet men de IT eerst onder een heldere architectuur brengen, en daar is soms een heel migratie- en standaardisatieproces voor nodig. Factor DF5 vermogen tot aansturing is altijd heel kritisch en zit ook in de risicozone. Om die op een aanvaardbaar niveau te brengen zullen de ROC's zelf een grote inspanning moeten plegen. Bij dat laatste gaat het o.a. om: - het inrichten van een kanaal voor demand management, zodat alle vragen uit de organisatie eerst onderling worden afgestemd en geprioriteerd, en daarna als één opdracht worden doorgegeven aan de leverancier; - het afstemmen en vastleggen van de gevraagde diensten in een dienstencatalogus; - het afstemmen en vastleggen van het kwaliteitsniveau van die diensten in SLA's; - het afstemmen en vastleggen van de rapportage door de leverancier over de behaalde serviceniveaus in een maandelijkse Service Level Rapportage (SLR); - het daadwerkelijk bijsturen op die SLR's; - het afstemmen en vastleggen van werkafspraken in procedures voor incidentbeheer (helpdesk), wijzigingsbeheer etcetera. (hiervoor biedt ITIL best practices). Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

17 De inspanning die nodig is om dit allemaal daadwerkelijk tot stand te brengen wordt vaak onderschat. Dit komt omdat het niet alleen een kwestie van documentatie is (die externen kunnen opstellen aan de hand van templates), maar vooral een kwestie van gedragsverandering van zowel management en gebruikers als IT-leveranciers, en dat moet het ROC zelf doen. 2. Verwachtingen 15 van de 23 IT-managers verwachten voordelen van uitbesteding. Zij verwachten vooral veel van het kunnen doorbelasten van IT-kosten aan de gebruikers en het kostenbewustzijn dat daardoor bevorderd wordt (70%). Vervolgens verwachten zij een betere kwaliteit van de dienstverlening (63%). Dit zijn beiden zeer strategische motieven, die passen bij een langdurige relatie, zoals een sourcingrelatie. score (%) gebruiker betaalt betere dienstverlening kostenbesparing aandacht primaire proces flexibele ICT diensten ICT-innovatie Figuur 3: Motieven voor uitbesteding Commentaar onderzoeksteam - Kostendoorbelasting kan ook worden geregeld zonder outsourcing. - De wens tot kwaliteitsverbetering sluit aan op de algemene opinie van CvB-leden dat de huidige kwaliteit tekort schiet. - Het getuigt van realisme dat een operationeel motief als kostenbesparing in de middenmoot scoort. - Het totale verwachtingspatroon komt overeen met dat van de CvB-leden, namelijk: meer kwaliteit voor dezelfde kosten. Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

18 3. Objecten van uitbesteding Figuur 4 geeft aan welke objecten de IT-managers het beste uitbesteedbaar vinden. Daaruit blijkt enerzijds dat zij telefonie en netwerken als absolute commodities beschouwen (77, resp. 73%), terwijl zij de helpdesk minder in aanmerking vinden komen (61%) en er voor uitbesteding van ROCspecifieke applicaties met 50% zelfs geen meerderheid is te vinden. score (%) telefonie technisch beheer netwerken standaard office omgeving technisch beheer werkplekken technisch beheer servers werkplek / hardware technisch beheer databases ontwikkeling nieuwe applicaties helpdesk ROC-specifieke applicaties Figuur 4: Objecten van uitbesteding Commentaar onderzoeksteam Dit beeld sluit goed aan op wat de leveranciers te bieden hebben. Het is begrijpelijk dat men aarzelt over de (1e lijns?) helpdesk, omdat daar het contactpunt ligt met het primaire proces van de ROC's, en over de ROC-specifieke applicaties aangezien de ROC's daar zelf altijd meer verstand van hebben dan externe leveranciers. Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

19 4. Aandachtspunten voor leverancierskeuze De IT-managers vinden alle voorgelegde punten belangrijk, waarbij de top drie wordt gevormd door: Kennisniveau medewerkers (83%), grootte en omvang (83%) en ervaring met het onderwijs (81%). De eerste twee punten komen overeen met de wensen van de CvB-leden. Een vestigingslocatie in de regio van de ROC is kennelijk minder belangrijk, gezien de score van 60%. Kennelijk vindt men beheer op afstand niet zo'n probleem, anderzijds kan een grote afstand wel een probleem vormen bij overdracht van personeel. score (%) grootte en stabiliteit leverancier kennisniveau medewerkers leverancier ervaring leverancier in onderwijs cultuurmix relatie leverancier vestigingslocatie Figuur 5: Aandachtspunten voor leverancierskeuze Commentaar onderzoeksteam Het belang dat men hecht aan het kennisniveau is een afspiegeling van de constatering van CvBleden dat het huidige niveau te kort schiet en dat het moeilijk is om goede IT-medewerkers te binden. Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

20 5. Aantallen werplekken, IT'ers etcetera. Uit de kwantitatieve gegevens die de IT-managers hebben verstrekt, vallen de volgende grove ratio's af te leiden: Item Aantal en bandbreedte Aantal werkplekken leraren en stafleden per technische IT'er Aantal werkplekken leraren en stafleden per functioneel beheerder Aantal werkplekken leraren en stafleden per helpdeskmedewerker Aantal werkplekken deelnemers per technische IT'er Aantal werkplekken deelnemers per functioneel beheerder Wanneer men alle lt-functies (technisch, functioneel en helpdesk) samen neemt worden de getallen: Item Aantal en bandbreedte Aantal werkplekken leraren en stafleden per IT'er Aantal werkplekken deelnemers per IT'er Commentaar onderzoeksteam De Gartner benchmark voor de onderwijssector wordt helaas niet meer gepubliceerd. De benchmark all industries voor 2004 komt uit op 20 gebruikers per IT'er. Dit komt overeen met het gemiddelde van de ROC's als men alleen Onderwijzend Personeel (OP) en Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) neemt en geen rekening houdt met deelnemers. Daarom valt niet te verwachten dat uitbesteding een (aanzienlijke) kostenbesparing oplevert. Uitbesteden? Bezint eer U begint!, Versie

Shared Services in Den Haag

Shared Services in Den Haag P a g i n a 1 Shared Services in Den Haag Scriptie over de vorming van een Shared Service Center Automatisering bij de gemeente Den Haag Studie Bestuurskunde Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van IT-management en management. Deze uitgaven

Nadere informatie

Aanbevelingen voor de uitbestedende organisatie/ (IT) auditor bij het beëindigen van een uitbestedingscontract

Aanbevelingen voor de uitbestedende organisatie/ (IT) auditor bij het beëindigen van een uitbestedingscontract Aanbevelingen voor de uitbestedende organisatie/ (IT) auditor bij het beëindigen van een uitbestedingscontract Bringing IT Back Home Afstudeerscriptie voor de Post-graduate IT Audit opleiding aan de Vrije

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

ZICHT OP DE KOSTEN VAN ICT. Een vergelijking van de Total Cost of Ownership en beheerprocessen van scholen in het voortgezet onderwijs

ZICHT OP DE KOSTEN VAN ICT. Een vergelijking van de Total Cost of Ownership en beheerprocessen van scholen in het voortgezet onderwijs ZICHT OP DE KOSTEN VAN ICT Een vergelijking van de Total Cost of Ownership en beheerprocessen van scholen in het voortgezet onderwijs ZICHT OP DE KOSTEN VAN ICT Een vergelijking van de Total Cost of Ownership

Nadere informatie

ICT monitor mbo 2013. Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen

ICT monitor mbo 2013. Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen ICT monitor mbo 2013 Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 5 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers.

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers. Besturen van IT-dienstverleners door de klant Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers 3.2 Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers. 127 Nadat in veel organisaties het infrastructuur

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Outsourcing van IT - Management guide Other publications by Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) specializes in titles on Best Practices, methods and standards within IT and business management.

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Slim Samenwerken aan ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Colofon Samenstelling

Nadere informatie

Subtitle (optional) in one line

Subtitle (optional) in one line SERVICE OR INDUSTRY NAME White Waarde papers creëren and met survey informatie titles may extend Omdat het moet? to two Of omdat lines het ertoe doet? Subtitle (optional) in one line AUDIT Advisory OR

Nadere informatie

Regievoering is het nieuwe sexy woord in IT-uitbestedingsland.

Regievoering is het nieuwe sexy woord in IT-uitbestedingsland. Demand: functioneel beheer & regievoering.6 Het belang en de opzet van regievoering in de praktijk Regievoering is het nieuwe sexy woord in IT-uitbestedingsland. Volgens kenners hangt het begrip regievoering

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT VKA white paper Merijn van der Zalm Christ Reniers Pim Schouten September 2007 Samenvatting In de wereld van de gemeenten, provincies en waterschappen zien wij een enorme

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET ICT; HET SHARED SERVICE CENTER

SAMENWERKEN MET ICT; HET SHARED SERVICE CENTER 2 SAMENWERKEN MET ICT; HET SHARED SERVICE CENTER 1 Het CP-ICT is een gezamenlijk initiatief van Divosa en de VNG. CP-ICT Bezoekadres Verenigingsbureau Divosa Oudenoord 174 3513 EV Utrecht Postadres Postbus

Nadere informatie

Projectportfolio management in de financiële sector

Projectportfolio management in de financiële sector Projectportfolio management in de financiële sector Gericht werken aan Customer, Cost & Control Dragen uw projecten bij aan uw bedrijfsstrategie? Overname informatie De auteurs zien graag dat informatie

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie