INFORMATIEVERPLICHTING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT IN HET KREDIETRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEVERPLICHTING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT IN HET KREDIETRECHT"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar INFORMATIEVERPLICHTING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT IN HET KREDIETRECHT Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door: Carrez Eugénie (studentennr ) (major: sociaal en economisch recht) Promotor: Prof. Steennot R.

2

3 VOORWOORD In dit voorwoord had ik graag iedereen willen bedanken die mij geholpen heeft bij het verwezenlijken van deze masterproef. In de eerste plaats wil ik graag mijn promotor, professor Reinhard Steennot, bedanken voor de goede begeleiding van deze masterproef. Ik kon steeds bij hem terecht met mijn vragen en kreeg altijd een antwoord met de nodige ondersteunde opmerkingen, zodat ik op een kritische wijze het onderwerp van mijn masterproef kon benaderen. Daarnaast wil ik eveneens mijn zus: Pélagie Carrez en Veerle Lemarcq bedanken voor hun hulp en Emily Van Damme voor de collectieve brainstormsessies over de verschillende aspecten van het Consumentenkrediet. Graag had ik mevrouw Laurence Stockman, persoonlijk adviseur bij BNP Paribas, willen bedanken voor de tijd die zij uitrekte om de nodige informatie te verstrekken omtrent de informatieverplichting van de kredietgever bij het hypothecair krediet. Ten slotte, wil ik mijn ouders en mijn vriend bedanken voor hun steun en geduld. Dank u wel. Eugénie Carrez 2

4 VOORWOORD... 2 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK I. Het toepassingsgebied van de Wet op het Consumentenkrediet... 9 AFDELING I. Uitgangspunt... 9 AFDELING II. Definities De consument De kredietgever De kredietovereenkomst Andere definities HOOFDSTUK II. De informatie- en raadgevingsplicht binnen het Consumentenkrediet AFDELING I. De (dubbele) informatieplicht in hoofde van de kredietgever Informatie inwinnen A. Draagwijdte B. Bewijslast en resultaatsverbintenis vs. inspanningsverbintenis Informatie verstrekken A. Draagwijdte B. Bewijslast en resultaatsverbintenis vs. inspanningsverbintenis Sanctie AFDELING II. Informatieverplichting door de consument Juiste en volledige informatie Sanctie De persoonlijke zekerheden AFDELING III. De raadgevingsplicht in hoofde van de kredietgever Het best aangepaste krediet A. Algemeen B. De gewoonlijk aangeboden kredietovereenkomsten C. Type en doel van het krediet D. Financiële situatie Bewijslast en resultaatsverbintenis vs. inspanningsverbintenis Sanctie AFDELING IV. De beoordeling van het krediet en zijn gevolgen

5 1. De kredietbeslissing A. Algemeen B. Kredietwaardigheid Financiële situatie Spaarvermogen Controleverplichting Tijdstip van beoordeling C. Raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren De toekenning De weigering Bewijslast en resultaatsverbintenis vs. inspanningsverbintenis Sanctie HOOFDSTUK III. De kredietbemiddelaar AFDELING I. Definitie AFDELING II. Twee soorten kredietbemiddelaars AFDELING III. De kredietbemiddelaar en zijn verplichtingen Inschrijving Hoedanigheid als kredietbemiddelaar De informatieverplichting AFDELING IV. De aansprakelijkheid van de kredietbemiddelaar Verhouding kredietbemiddelaar - kredietgever Verhouding kredietbemiddelaar - consument HOOFDSTUK IV. Wijziging(en) Wet op het Consumentenkrediet AFDELING I. Inleiding AFDELING II. Harmonisatiekader AFDELING III. Bespreking Wetsontwerp tot wijziging van de WCK Definities A. De consument B. De kredietgever C. De kredietbemiddelaar D. Andere (nieuwe) definities Verplichting tot informatie- en raadgevingsplicht

6 A. Artikel 10 WCK B. Artikel 11 WCK C. Artikel 12 WCK D. Artikel 13 WCK E. Artikel 15 WCK De artikelen aangaande de kredietbemiddelaar Sancties AFDELING IV. Besluit HOOFDSTUK V. De vergelijking met het Hypothecaire Krediet AFDELING I. Toepassingsgebied De kredietnemer De kredietgever De bestemming Het begrip hypothecair krediet AFDELING II. Informatieverplichting in de WHK De reclame De prospectus Het aanvraagformulier Het aanbod Adviesplicht van de kredietgever? Aansprakelijkheid van de hypothecaire kredietgever Sancties AFDELING III. De vergelijking met de Wet op het Consumentenkrediet (WCK) Toepassingsgebied en definities Informatie- en raadgevingsverplichting A. Actieve informatieverplichting B. Raadgevingsverplichting C. Centrale voor Kredieten aan Particulieren AFDELING IV. Europees vlak: een inspiratiebron? De precontractuele informatie A. Inhoud informatie B. Europese Gedragscode inzake woningkredieten C. België

7 2. Financiële educatie A. Inhoud B. België Productgeschiktheid A. Kredietwaardigheid B. Adviesverstrekking C. Gegevensbestanden D. België Toekomstsperspectief AFDELING V. Metamorfose Wet op het Hypothecair Krediet BESLUIT Bijlage(n) Bibliografie

8 INLEIDING Een auto kopen, een droomvakantie boeken of een woning kopen, als consument beschik je niet altijd over het gewenste vermogen om al je dromen te verwezenlijken. Kredietinstellingen bieden hier een oplossing aan onder de vorm van diverse kredietformules. Voor het welslagen van het aangaan en het afbetalen van een krediet, spelen verschillende elementen een belangrijke rol. Twee van de voornaamste factoren zijn de informatie- en raadgevingsplicht van de kredietgever. Deze verplichtingen ter bescherming van de consument vormen, de rode draad doorheen deze masterproef. De informatie- en raadgevingsplicht worden omschreven in de Wet van 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet en vormen een specifieke verplichting in hoofde van de kredietgever. In het eerste hoofdstuk wordt het toepassingsgebied van de Wet op het Consumentenkrediet uiteengezet, de belangrijkste definities worden uitgelegd. De Wet op het Consumentenkrediet is voorzien van uitdrukkelijke wetsbepalingen gerelateerd aan de informatie- en raadgevingsverplichting. In het tweede hoofdstuk worden deze verplichtingen verduidelijkt in hoofde van de kredietgever alsook van de kredietnemer. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Wet op het Consumentenkrediet worden één voor één besproken. Telkens wordt de aard van de verbintenis besproken met de bewijslast en de eventueel geldende sanctie. Daarenboven wordt ieder artikel gekaderd binnen de relevante rechtspraak. Graag wil ik ook de aandacht vestigen in deze masterproef, dat niet alleen de kredietgever kredieten verstrekt binnen het consumentenkrediet, er kan tevens sprake zijn van een kredietbemiddelaar. De verplichtingen, de aansprakelijkheid van de kredietbemiddelaar worden daarom in een derde hoofdstuk toegelicht. De tijd staat niet stil, rechtspraak evolueert in functie van het maatschappelijke kader. Ook binnen het kredietrecht is dit het geval. Opdat de steeds mobielere consument meer en meer bescherming zou kunnen genieten bij het afsluiten van een kredietovereenkomst, moet deze bescherming ook op Europees vlak worden gegarandeerd. De Europese Richtlijn 2008/48/EG voorziet een hoog en gelijkwaardig niveau van bescherming voor de consument en creëert een interne markt. Hoofdstuk 4 van deze masterproef zet de implementatie van deze Richtlijn kort uiteen, wat betreft het harmonisatiekader. Verder in dit hoofdstuk worden de wijzigingen van de huidige Wet op het Consumentenkrediet becommentarieerd en wordt deze argumentatie onderbouwd met aanmerkingen en andere voorstellen. 7

9 Tot slot, wordt in het vijfde hoofdstuk, het hypothecair krediet en de informatie- en raadgevingsverplichting bestudeerd. De Wet op het Hypothecair Krediet voorziet geen uitdrukkelijke wetsbepalingen ten aanzien van deze verplichtingen. Er wordt gekeken op welke manier de Wet op het Hypothecair Krediet toch voorziet in de nodige bescherming ten aanzien van de consument. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met de Wet op het Consumentenkrediet. Een interne markt voor hypothecaire kredieten zou eveneens een voordeel opleveren voor de consument. Er wordt nagegaan welke knelpunten bestaan op Europees vlak omtrent de informatie- en raadgevingsverplichting en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de huidige Belgische context. Als orgelpunt wordt een voorstel tot wijziging van de Wet op het Hypothecair Krediet voorgelegd. 8

10 HOOFDSTUK I. Het toepassingsgebied van de Wet op het Consumentenkrediet AFDELING I. Uitgangspunt 1. De informatie- en raadgevingsverplichting kunnen enkel worden uitgelegd binnen hun wettelijke context. Daarbij is het essentieel de verschillende begrippen, die in dit werkstuk aan bod komen, eerst te definiëren. De consumentenbescherming wordt onder meer verwezenlijkt door het toepassingsgebied van de beschermende wetgeving, hier de Wet van 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet (hierna WCK genoemd). Terwijl de wetgever van zijn kant het toepassingsgebied zo ruim mogelijk heeft willen definiëren, zodat verschillende situaties onder het toepassingsgebied kunnen worden gekwalificeerd, regelt de wet ook de kredietovereenkomst die een kredietgever toestaat aan een consument. Hierdoor gebeurt een precieze afbakening. Wanneer een kredietgever een kredietovereenkomst zou toestaan aan een consument, die niet voldoet aan de definitie zoals omschreven in de wet, is de WCK niet van toepassing. Hierna volgt een bespreking van de drie belangrijkste definities die de toepassing van de WCK bepalen: de consument, de kredietgever en de kredietovereenkomst. AFDELING II. Definities 1. De consument 2. In artikel 1, 1 WCK wordt de consument als volgt gedefinieerd: Elke natuurlijke persoon die ten aanzien van de onder deze wet vallende verrichtingen handelt met een oogmerk dat geacht kan worden vreemd te zijn aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten. 1 De wet voorziet twee criteria waaraan de consument moet voldoen. Hij moet een natuurlijke persoon zijn en hij moet handelen met een oogmerk dat vreemd is aan zijn handels-, beroepsof ambachtelijke activiteit. Volgens de parlementaire voorbereidingen wordt een natuurlijke persoon beschouwd als een consument die hoofdzakelijk voor private doeleinden geld gaat lenen. 2 Rechtspersonen, inclusief VZW s vallen dus niet onder het toepassingsgebied van de WCK. Wanneer een gemengd 1 Artikel 1,1 WCK, BS 9 juli 1991, err., BS 6 augustus Memorie van Toelichting, Parl. St., Senaat, 1989/1990, 916/1, 2. 9

11 gebruik wordt aangewend, zal het gebruik van het krediet voor beroepsdoeleinden ondergeschikt moeten zijn aan dat van de private doeleinden, opdat de WCK bescherming zou bieden. 3 Om na te gaan of de WCK al dan niet van toepassing is, zal de bestemming van het krediet beoordeeld moeten worden bij de totstandkoming van de kredietovereenkomst. 4 Indien tijdens de loop van de overeenkomst blijkt dat de bestemming van het krediet wijzigt of afwijkt van hetgeen dat bij de totstandkoming werd meegedeeld, zal dit zonder gevolg blijven voor de toepassing van de wet. 5 Om dergelijke situaties te vermijden, zal de kredietgever de consument moeten ondervragen naar de bestemming van zijn krediet (zie infra 55). Wanneer de bestemming van het krediet bij de totstandkoming van de overeenkomst niet wordt vermeld, kan de Belgische rechter de interpretatie van het Franse Hof van Cassatie aanwenden dat stelt, dat het doelgebonden criterium en de functionaliteit van het krediet als determinerende elementen worden beschouwd. 6 De kredietnemer zal moeten aantonen dat hij bij de totstandkoming heeft willen handelen voor private doeleinden. 2. De kredietgever 3. In artikel 1, 2 WCK wordt de kredietgever als volgt omschreven: Elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon of elke groep van dergelijke personen, die een krediet toestaat binnen het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten, met uitzondering van de persoon of van elke groep van personen die een verkoop op afbetaling of een financieringshuur aanbiedt of sluit wanneer deze overeenkomst het voorwerp uitmaakt van een onmiddellijke overdracht of indeplaatsstelling ten gunste van een erkende kredietgever aangewezen in de overeenkomst. 7 De kredietgever kan zowel een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een groep van personen zijn, die een krediet verleent in het kader van zijn beroepsactiviteit. De Memorie van 3 Vred. Jumet 23 januari 2001, DCCR 2001, D. BLOMMAERT, De bescherming van de kredietnemer in het kredietrecht, in M.TISON, C. VAN ACKER en J. CERFONTAINE (eds.), Financieel recht op naar evenwicht, Vol. I, Intersentia, 2003, (85) (hierna verkort D. BLOMMAERT, De bescherming ). 5 Rb. Brussel 6 maart 1997, TBBR 1998, Cass. Civ. Fr., 8 juli 1997, Rev.dr.banc.bourse 1997, nr. 62, 163 waar het Hof overweegt: c est a bon droit que la cour d appel a retenu que l application de la loi est déterminée par l objet du prêt et non par la personnalité de ceux qui s engagent. 7 Artikel 1,2 WCK, BS 9 juli 1991, err., BS 6 augustus

12 Toelichting van bepaalt wie als kredietgever in aanmerking komt, onder andere financiële instellingen. 8 Alvorens zij de activiteit van kredietgever kunnen uitoefenen, zijn zij onderworpen aan een voorafgaande erkenning door de Minister van Economische Zaken De kredietovereenkomst 4. In artikel 1, 4 WCK wordt de kredietovereenkomst als volgt gedefinieerd: Elke overeenkomst waarbij een kredietgever een krediet verleent of toezegt aan een consument, in de vorm van uitstel van betaling, van een lening, of van elke andere gelijkaardige betalingsregeling. 10 Bovenstaande definitie omvat alle vormen van krediet die aan de consument kan worden verleend, met inbegrip van de niet-uitdrukkelijke door de WCK benoemde kredietovereenkomsten. 11 Dit betekent dat in principe alle kredietvormen toegestaan aan de consument, ongeacht hun benaming of vorm, onder de toepassing van bovenstaande definitie vallen. Toch voorziet de wet in artikel 3 enkele uitzonderingen. De kredietovereenkomst uit de WCK kan worden gekwalificeerd als een wederkerige overeenkomst. De ene partij (de kredietgever) verricht een prestatie (het ter beschikking stellen van geld, goederen en/of diensten), in ruil voor een uitgestelde tegenprestatie door de andere partij (de consument). De kredietovereenkomst is een consensuele maar eveneens een plechtige overeenkomst. Dit betekent dat naast de wilsovereenstemming van beide partijen, er bovendien bijkomende voorwaarden 12 moeten worden nageleefd, opdat de overeenkomst rechtsgeldig zou zijn. Doorheen de jaren werd er meer en meer gestreefd naar een plechtig contract, op die manier kan de consument, als zwakke partij, genieten van een optimale bescherming. 4. Andere definities 5. De definitie omtrent de kredietbemiddelaar wordt in hoofdstuk 3 uiteengezet (zie infra 108 et seq.). 8 Memorie van Toelichting, Parl. St., Senaat, 1989/1990, 916/1, 3. 9 Artikel 74, eerste lid WCK, BS 9 juli 1991, err., BS 6 augustus Artikel 1,4 WCK, BS 9 juli 1991, err., BS 6 augustus P. LETTANY, Het consumentenkrediet: De Wet van 12 juni 1991, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, Artikel 14 WCK, BS 9 juli 1991, err., BS 6 augustus

13 HOOFDSTUK II. De informatie- en raadgevingsplicht binnen het Consumentenkrediet 7. De informatie- en raadgevingsplicht binnen het consumentenkrediet situeren zich in de precontractuele fase van de kredietovereenkomst. Deze verplichtingen zijn wettelijk vastgelegd in de artikelen 10 tot 13 WCK, alsook in artikel 15 WCK. Deze artikelen worden hierna verder besproken, telkens met de relevante rechtspraak hieromtrent. Wanneer in dit hoofdstuk wordt gesproken over kredietgever kan steeds worden verwezen naar de kredietbemiddelaar, behalve voor de aangehaalde uitzondering(en). AFDELING I. De (dubbele) informatieplicht in hoofde van de kredietgever 8. De informatie uitwisseling die tussen de kredietgever en de consument plaatsvindt, voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst, wordt wettelijk geregeld. De wetgever heeft zowel een informatieplicht voor de kredietgever als voor de consument voorzien. 1. Informatie inwinnen A. Draagwijdte 9. Er wordt, in het kader van een verzoek om een kredietovereenkomst te sluiten, aan de kredietgever en de kredietbemiddelaar de verplichting 13 opgelegd om de juiste en volledige informatie aan de consument te vragen die zij noodzakelijk achten om de financiële toestand, de terugbetalingsmogelijkheden en de lopende financiële verbintenissen van de consument, te kunnen beoordelen. Met deze eerste verplichting wil men vermijden dat een krediet wordt verleend aan een insolvabele consument. Artikel 10, eerste lid WCK (omschrijving van de bovenstaande verplichting) houdt een actieve ondervragingsverplichting 14 van de kredietgever in. Dit betekent dat de kredietgever actief op zoek moet gaan naar informatie over de financiële, de vermogensrechtelijke en economische situatie van de consument. 15 De kredietgever of de kredietbemiddelaar kan op die manier 13 Artikel 10, lid 1 WCK bepaalt: de kredietgever en de kredietbemiddelaar MOETEN aan de consument. 14 Rb. Oudenaarde 4 december 2002, RW , R. STEENNOT, De miskenning van de informatieplichten bij een consumentenkrediet: op wie rust de bewijslast?, T.Vred. 2007, afl. 9-10, 397. (hierna verkort R. STEENNOT, De miskenning ) 12

14 te weten komen welke inkomsten de consument geniet, welke activa hij bezit en welke andere betekenisvolle schulden hij nog heeft lopen. 16 De kredietgever kan deze informatie verkrijgen door enerzijds de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (zie infra 86 et seq.) te raadplegen en anderzijds door aan de consument de nodige vragen te stellen of hem een vragenlijst te laten invullen. 17 Hierbij is de kredietgever bij de ondervraging in de precontractuele fase gehouden, de algemene zorgvuldigheidsnorm van artikel van het Burgerlijk Wetboek na te leven. 18 Hiervoor zal het criterium van de normale zorgvuldige en redelijke kredietgever geplaatst in dezelfde omstandigheden worden gehanteerd. Welke informatie de kredietgever allemaal moet opvragen aan de consument wordt niet in de wet bepaald. De kredietgever en kredietbemiddelaar zullen de omvang van hun onderzoek moeten bepalen in functie van de doelstelling vastgelegd in artikel 10 WCK, namelijk de beoordeling van de financiële situatie en de terugbetalingsmogelijkheden om vast te stellen wat relevant is. In de praktijk gaat de kredietgever vaak met een vragenlijst werken. Op die manier kan hij op latere tijdstippen steeds een bewijs voorleggen. Het niet voorleggen van een dergelijk bewijs, kan zijn aansprakelijkheid in het gedrang brengen (zie infra 30 et seq.) Volgende elementen moeten door de kredietgever en kredietbemiddelaar worden verzameld: - De identiteitsgegevens van de consument en de persoonlijke zekerheidssteller te controleren, volgens artikel 17 WCK. Zolang dit niet is gebeurd, mag de kredietgever geen kredietovereenkomst afsluiten. De identiteitsgegevens worden meestal bewezen aan de hand van een Belgische identiteitskaart. 20 Dit kan eventueel ook worden bewezen aan de hand van een verblijfsvergunning of door een identiteitskaart, paspoort of reisvergunning uitgereikt door de Staat daar waar de consument verblijft. 16 F. VAN DER HERTEN, Informatie- en adviesverplichtingen in E. TERRYN (ed.), Handboek consumentenkrediet, Brugge, die Keure, 2007, (113) 128. (hierna verkort F. VAN DER HERTEN, Informatie- en adviesverplichtingen ) 17 R. STEENNOT, De miskenning, supra noot 15, (397) A. DE BOECK, De aansprakelijkheid van de kredietverlener en de informatieverplichting van de consument (noot onder Vred. Gent 18 juli 1995), RW , nr. 37, (1271) (hierna verkort A. DE BOECK, De aansprakelijkheid ) 19 Rb. Oudenaarde (2de k.) 4 december 2002, RW , nr. 26, Artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende bevolkingsregisters en de identiteitkaarten. 13

15 - De raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, volgens artikel 15 WCK (zie infra 86 et seq.). - De consument moet de bestemming van het krediet meedelen aan de kredietgever, zodat deze op zoek kan gaan naar een aansluitend krediet (zie infra 55 et seq.). 11. De wet voorziet expliciet welke informatie verboden is te vragen aan de consument. In geen enkel geval mag de gevraagde informatie betrekking hebben op het ras, de etnische afstamming, het seksueel gedrag, de gezondheid, de overtuigingen of activiteiten op politiek, levensbeschouwelijk of godsdienstig gebied of het lidmaatschap van een vakbond of van een ziekenfonds. 21 Dit maakt het voor de kredietgever voortaan moeilijker een krediet te weigeren op basis van een gebrekkige morele kredietwaardigheid. 22 Daar er door de consument zou kunnen worden aangevoerd dat de kredietweigering op discriminatoire wijze is gebeurd. De kredietgever zal de gegevens die op eenvoudige wijze kunnen worden gecontroleerd, moeten verifiëren aan de hand van bewijsstukken (zie infra 80 et seq.). Deze controle gebeurt meestal op het ogenblik dat de kredietwaardigheid wordt beoordeeld. De beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument wordt onder randnummer 66 verder behandeld. 12. Meer en meer last de wetgever informatie- en raadgevingsverplichtingen in ter bescherming van de consument. Recent werden specifieke verplichtingen ingevoerd bij het verstrekken van beleggingsdiensten of diensten van vermogensbeheer. 23 Dit is terug te vinden in de Wet van 2 augustus betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en in het Koninklijk Besluit van 27 april tot omzetting van de Europese Richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten en in het Koninklijk Besluit van 6 juni tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. 13. Sinds 1 november 2007 geldt in België een nieuw juridisch kader voor beleggingsdiensten en dit tengevolge van de omzetting van de Richtlijn Markten voor Financiële instrumenten (MiFID). De nieuwe regels behandelen de verhouding tussen de verstrekker van beleggings- 21 Artikel 10, tweede lid WCK, BS 9 juli 1991, err., BS 6 augustus Onder morele kredietwaardigheid kan worden verstaan: de persoonlijke eigenschappen van de kredietnemer (eerlijkheid, karakter, gezondheidstoestand, gezinssituatie, bekwaamheid). 23 Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 september (hierna verkort Wet betreffende het toezicht op de financiële sector) 24 BS 4 september BS 31 mei BS 18 juni

16 diensten en zijn cliënt. Eén van de belangrijkste doelstellingen van MiFID bestaat erin de belegger een uitgebreidere bescherming te bieden. Dit werd verkregen door in MiFID een reeks verplichtingen en gedragsregels op te leggen ten aanzien van de verstrekker. De belangrijkste in het kader van deze masterproef zijn de inform-your-costumer en de know-yourcustomer -beginselen Volgens deze nieuwe Belgische MiFID-regels wordt onder de verstrekker een gereglementeerde onderneming verstaan, die voldoet aan de vergunnings- en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden. 28 Een voorbeeld is een Belgische kredietinstelling. Verder omschrijft de wet de ontvanger als zijnde de cliënt, ofwel iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie een beleggingsonderneming of kredietinstelling beleggingsdiensten en/of nevendiensten verricht. 29 Daarbij wordt, sinds de nieuwe regeling, gewerkt met cliëntenclassificatie. Waarbij een opsplitsing wordt gemaakt tussen professionele cliënten, niet-professionele cliënten of in aanmerking komende tegenpartijen. 30 Deze opsplitsing zal een rol spelen bij het aanleveren van informatie. Bij het verstrekken van beleggingsdiensten of nevendiensten binnen het toepassingsgebied van MiFID, dienen gereglementeerde ondernemingen bepaalde regels na te leven. 31 In het kader van de informatieverplichting zijn dit, zoals eerder werd vermeld, de inform-yourcostumer - en de know-your-customer -gedragsregels. 15. De inform-your-customer -regel houdt in dat de informatieverstrekking ten opzichte van de belegger, volgens de MiFID-wet, op een correcte, duidelijke en niet misleidende wijze moet plaatsvinden. Verder moet de verstrekte informatie voor niet-professionele beleggers accuraat en toereikend zijn en moet deze passende informatie in een begrijpelijke context worden verstrekt. Op die manier kan de belegger de aard en de risico s van de aangeboden beleggingsdienst begrijpen en met kennis van zaken beleggingsbeslissingen nemen. 32 In vergelijking met het consumentenkrediet moet de informatieverstrekking in dit kader veel ruimer 27 P. VAN CLEYNENBREUGEL, Gedragregels in het financieel recht. Enkele beschouwingen over gedragsregels als rechtsbron naar aanleiding van de implementatie van MiFID in het Belgisch recht, Jura Falconis , nr. 1, V. COLAERT en T. VAN DYCK, MiFID en de gedragregels. Een nieuw juridisch kader voor beleggingsdiensten, TBH 2008, afl. 3, (226) 233 (hierna verkort V. COLAERT en T. VAN DYCK, MiFID en de gedragregels ). 29 Artikel 2, 27 van de wet betreffende de toezicht op de financiële sector, BS 4 september Artikel 2, 28, 29 en 30 van de wet betreffende de toezicht op de financiële sector, BS 4 september V. COLAERT en T. VAN DYCK, MiFID en de gedragregels, supra noot 28, Art. 12, 1 van het Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, BS 18 juni 2007 (hierna verkort MiFID-KB). 15

17 worden gezien. De verstrekker moet op gedetailleerde wijze informatie meedelen. 33 De wet en het KB voorzien eveneens in een minimale informatie die voorafgaandelijk aan nietprofessionele beleggers moeten worden meegedeeld, zoals de naam van de gereglementeerde onderneming. 34 De vraag kan worden gesteld, of al deze informatie elementen even relevant zijn voor de consument en of de kwantiteit geen negatief gevolg heeft? In onze maatschappij wordt een consument dagelijks overspoeld door een lawine aan informatie. Dit heeft tot gevolg dat een consument steeds meer selectief wordt bij het lezen van informatie. Het gevaar bestaat erin dat onbelangrijke informatie wordt gelezen en belangrijke informatie wordt overgeslagen. Ingevolge de kwantiteit aan informatie wordt de kwaliteit van deze informatie onderdrukt. Uit voorgaande kan worden geconcludeerd dat de belegger, dankzij de MiFID-wet, beter wordt beschermd dan de consument in het consumentenkrediet. Wat in een bepaalde zin begrijpelijk is, daar de beslissingen die de belegger neemt zware risico s inhouden die hij voor een groot deel zelf niet in handen heeft. Het kopen van aandelen en het mogelijks verwerfbaar rendement is afhankelijk van de volatiliteit van de financiële markten en vereisen dan ook de nodige aandacht en kennis. Daarentegen, heeft de Europese wetgever geen rekening gehouden met de hoeveelheid aan informatie. 16. Een tweede MiFID-gedragsregel is het know-your-customer -principe. Deze ken-uwcliënt -vereiste houdt in dat de gereglementeerde onderneming moet evalueren of de diensten die de cliënt krijgt en/of de transacties die hij vereist, voldoende aansluiten bij zijn beleggersprofiel. 35 De verstrekker van de beleggingsdienst beroept zich hierbij op zeer gerichte vragen, om op die manier zijn cliënt te leren kennen. Dit kan worden vergelijken met artikel 10, eerste lid WCK, het inwinnen van informatie. Afhankelijk van de verstrekte beleggingsdienst, dient de gereglementeerde onderneming een aangepaste beoordeling toe te passen. Dit stemt overeen met artikel 11, tweede lid WCK, namelijk de kredietgever moet een aangepast krediet zoeken (zie infra 52 et seq.). In geval van diensten van vermogensbeheer en beleggingsadvies dient de verstrekker een geschiktheidsbeoordeling te doen. De verstrekker van de beleggingsdienst zal hierbij informatie moeten bekomen betreffende (i) de kennis en ervaring van de cliënt in een specifiek beleggingsgebied 36 (ii) de financiële situatie van de cliënt 37 en (iii) de beleggingsdoelstellingen van 33 Artikel 8 van het MiFID-KB, B..S. 18 juni Artikel 10, 2 van het MiFID-KB, BS 18 juni V. COLAERT en T. VAN DYCK, MiFID en de gedragregels, supra noot 28, (226) Artikel 15, 1, c van van het MiFID-KB, BS 18 juni Artikel 15, 1, b van het MiFID-KB, BS 18 juni

18 de cliënt 38. Op die manier kan de verstrekker een aangepast financieel instrument aanbevelen of op gepaste wijze aan vermogensbeheer doen. Indien de verstrekker onvoldoende informatie van zijn cliënt verkregen heeft, moet hij zich onthouden van het verlenen van een beleggingsadvies. Opnieuw kan een gelijkenis worden gevonden in het consumentenkrediet, zijnde artikel 15 WCK. De kredietgever moet zich onthouden een kredietovereenkomst af te sluiten, indien de consument zijn verplichtingen niet kan naleven (zie infra 66 et seq.). Indien hij over de nodige wettelijke informatie beschikt, mag hij een beleggingsproduct adviseren dat geschikt is voor de belegger. Voor alle andere diensten is de verstrekker slechts bevoegd om een passendheidsbeoordeling te verrichten. Dit houdt in dat hij onderzoekt of de belegger over de nodige kennis en ervaring bezit met betrekking tot de aangeboden beleggingsdiensten- en/of producten. De belegger moet in staat zijn de risico s verbonden aan de aangeboden beleggingsdiensten of producten te begrijpen. Wanneer de verstrekker oordeelt dat het product of de dienst niet passend is, moet hij de belegger waarschuwen. Dit laatste impliceert dat de verstrekker zich niet moet onthouden een beleggingsdienst te verstrekken, indien de consument toch één wenst na waarschuwing. 17. Het consumentenkrediet maakt, in vergelijking met de MiFID, de informatievergaring niet afhankelijk van het soort krediet. De kredietgever moet steeds naar het krediet zoeken dat qua soort en bedrag het best aansluit bij het doel van het krediet en de financiële situatie van de consument. De kennis en de ervaring van de consument worden bij het consumentenkrediet niet gepeild. Wat logisch lijkt, daar, bijvoorbeeld, het aantal keren dat er een krediet wordt aangegaan, niet betekent dat de consument meer ervaring heeft, in tegendeel. Ter illustratie, een zeer zorgvuldige persoon die vóór het aangaan van een krediet alles mooi heeft uitgedokterd en over voldoende vermogen bezit, wordt door onvoorziene omstandigheden een wanbetaler. In het kader van de regulering van het consumentenkrediet zou er eventueel wel een verschillende (precontractuele) informatieverstrekking kunnen gebeuren afhankelijk van het soort krediet. Op die manier zou de kredietgever een betere voeling krijgen met de relevante te verstrekken informatie per kredietsoort. Bijvoorbeeld, wanneer een kredietopening gunstiger kan zijn, dan een lening op afbetaling. 18. Verder valt op te merken dat de inspanningen van de verstrekker van de beleggingsdiensten veel intenser zijn dan bij de WCK. Bijvoorbeeld, wanneer de verstrekker de geschikt- 38 Aritkel 15, 1, a van het MiFID-KB, BS 18 juni

19 heidsbeoordeling nagaat, moet hij om de beleggingsdoelstellingen van de cliënt te beoordelen, verschillende elementen gaan bevragen. De vestrekker moet informatie verkrijgen over onder andere de duur van de periode gedurende de welke de cliënt de belegging wil aanhouden, de mate waarin de cliënt risico s wil nemen, de beleggingsdoel, enz. Daarnaast moet hij de verkregen antwoorden op de verschillende elementen binnen het geheel van de dienstverlening en de portefeuille van de cliënt gaan plaatsen, vooraleer hij uiteindelijk over de geschiktheid kan oordelen. In mijn ogen is dit een veel complexere en meer gedetailleerde analyse dan het onderzoek dat de kredietgever moet uitvoeren. 19. Ten slotte kan worden vastgesteld dat de Wet en het KB specifiekere en duidelijkere omschrijvingen bevatten. Ter illustratie, wanneer de verstrekker van de beleggingsdiensten de financiële situatie van de cliënt moet onderzoeken, wordt in het KB, specifiek omschreven welke gegevens hij moet opvragen. De verstrekker zal informatie verkrijgen over de herkomst en omvang van de cliënt zijn (i) reguliere inkomsten, (ii) vermogen - waaronder liquide middelen - beleggingen en onroerend goed en (iii) reguliere financiële verplichtingen. 39 Dit is in vergelijking met het consumentenkrediet veel concreter en ruimer. De verstrekker weet precies welke gegevens hij moet navragen om de financiële situatie van zijn cliënt te kunnen inschatten. Daarentegen mag de kredietgever, binnen de WCK, een vrije appreciatie doen op voorwaarde dat hij de nodige informatie verkrijgt, om de kredietwaardigheid van de kredietnemer te kunnen beoordelen. De WCK spit niet het volledige vermogen van de consument uit, wat wel het geval is bij MiFID. 20. Het ultieme doel van MiFID-richtlijn namelijk de belegger op een optimale manier beschermen, wordt bereikt door een gedetailleerde uitwerking van de gedragregels binnen Mi- FID. Ook andere doelstellingen, het bewerkstelligen van marktintegriteit en marktintegratie, worden op die manier geïmplementeerd. Zowel MiFID als het consumentenkrediet beogen de bescherming van de consument, maar de stipuleringen onder de MiFID zijn strikter en vergaander. Mijns inziens, is dit het gevolg van de implementatie van een Europese Richtlijn. De Europese wetgever heeft de neiging de consument alsmaar meer te beschermen. Wat een goede zaak is. Daar de consument de nodige bescherming vereist als zwakkere partij, vooral wanneer er veel risico s op het spel worden gezet, zoals het verliezen van eigen vermogen. 39 Aritkel 15, 3van het MiFID-KB, BS 18 juni

20 B. Bewijslast en resultaatsverbintenis vs. inspanningsverbintenis 21. Vooraleer er kan worden bepaald wie de bewijslast draagt binnen het consumentenkrediet, moet er worden nagegaan of er op de schuldeiser, i.e. de kredietgever, een resultaatsverbintenis rust, dan wel een inspanningsverbintenis. Wanneer er sprake is van een inspanningsverbintenis, betekent dit dat de schuldenaar, i.e. de consument, moet bewijzen dat de schuldeiser een fout heeft gemaakt. 40 Dit wil zeggen dat de consument moet bewijzen dat de kredietgever zich niet heeft gedragen als een normale zorgvuldige en redelijke persoon in dezelfde omstandigheden. 22. In de Memorie van Toelichting van , wordt er gesproken over een inspanningsverbintenis, wat betreft de verplichting om informatie na te vragen omtrent de financiële situatie van de consument en zijn terugbetalingsmogelijkheden. Dit betekent dat de consument een negatief feit moet bewijzen, wat een zwaardere bewijslast inhoudt, dan indien er sprake zou zijn van een resultaatsverbintenis. 23. Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie van 10 december 2004, kan voortaan worden aangenomen dat er geen volledige bewijslast meer ligt bij de consument. In dit arrest werd bepaald dat: De bewijslast van het in gebreke blijven door de kredietgever van zijn verplichtingen op de consument rust, onverminderd de verplichting van de kredietgever bij te dragen tot het bewijs binnen de wettelijk bepaalde grenzen. 42 Hieruit volgt dat er voortaan een mogelijkheid bestaat om aan de kredietgever een document te vragen waaruit blijkt dat hij de noodzakelijke vragen heeft gesteld voor zijn onderzoek. Dit lijkt ook logisch, daar de kredietgever door zijn professionele activiteit zich in een betere positie bevindt om dit bewijs te gaan leveren dan de consument. Hij moet tenslotte aan de hand van zijn vragen en ingezamelde informatie bepalen of het krediet al dan niet kan worden toegestaan. Er mag echter niet worden geconcludeerd dat voortaan de kredietgever de bewijslast zal dragen. Zijn verplichting tot het voorleggen van bewijzen, moet worden aanzien als een verplichting om bij te dragen tot het bewijs. 43 Dit arrest zal vooral een rol spelen wanneer de consument elementen kan aanreiken die het waarschijnlijk maken dat de kredietgever tekort is geschoten in zijn informatieverplichting. 44 Dit impliceert dat de kredietnemer verschillende elementen kan inroepen, waarvan er een sterk vermoeden bestaat dat de kredietgever niet correct is opgetre- 40 W. VAN GERVEN, m.m.v. S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, Memorie van Toelichting, Parl. St. Senaat , nr , Cass. AR C N, 10 december 2004 (Europabank / D.E. e.a.). 43 R. STEENNOT, De miskenning, supra noot 15, (397) F. DE PATOUL (noot onder Cass. 10 december 2004), Jaarboek Kredietrecht 2005,

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2010-15 Reinhard STEENNOT Michel TISON De impact van het privaat financieel Challenging the Prudential Supervisor: liability recht op de wilsautonomie, de

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2011-02 Reinhard STEENNOT Michiel DE MUYNCK Reclame en precontractuele informatie onder de wet consumentenkrediet anno 2011 January 2011 WP 2011-02 Reinhard

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2011-04 Reinhard STEENNOT Michel TISON Toepassingsgebied van de Wet Challenging the Prudential Supervisor: liability Consumentenkrediet versus (regulatory)

Nadere informatie

EEN EMPIRISCH JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ANNO 2008

EEN EMPIRISCH JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ANNO 2008 EEN EMPIRISCH JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ANNO 2008 Masterproef van de opleiding Master in de rechten Michiel Vander Beken (studentennr. 20040067) (major:

Nadere informatie

Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid

Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Academiejaar 2009-2010 Verbod op koppelverkoop in verzekeringen Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Rechten Ingediend door:

Nadere informatie

De bescherming van de belegger bij het verwerven van beleggingsdiensten

De bescherming van de belegger bij het verwerven van beleggingsdiensten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 De bescherming van de belegger bij het verwerven van beleggingsdiensten Masterproef voorgelegd tot verkrijging van de graad van Master

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN BIJ DE PLAATSING VAN EFFECTEN Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend

Nadere informatie

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Mystery shopping in de bank

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2012-13

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2012-13 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 EU-HARMONISATIE VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FINANCIËLE INSTELLINGEN TEGENOVER HUN CLIËNTEN IN GEVAL VAN SCHENDING VAN REGLEMENTAIRE GEDRAGSREGELS

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008 L 133/66 NL Publicatieblad van de Europese Unie 22.5.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven HYPOTHECAIR KREDIET Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven 1. Inleiding 1. De meeste hypothecaire kredieten worden beheerst door de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

Nadere informatie

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN Brussel, 30 maart 2011 2 Inhoudstafel Inleidend: behandeling

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie

LEGAL UPDATE VOOR MAB

LEGAL UPDATE VOOR MAB LEGAL UPDATE VOOR MAB Sint-Katelijne-Waver, 27, 28 en 29 maart 2015 Luc STOLLE Meritius Advocaten Gent Onderwerpen (vóór pauze) Wet 21 december 2013 betreffende de financiering voor KMO s + K.B. met gedragscode

Nadere informatie

Discriminatie in de verzekeringen

Discriminatie in de verzekeringen Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-2009 Discriminatie in de verzekeringen Masterproef van de opleiding Master in de Rechten Ingediend door Lien Martens (20030731) (major: Burgerlijk-

Nadere informatie

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET www.dagzonderkrediet.be - 1 - Sommaire 1. INLEIDING 3 2. HALT AAN HET GEMAKKELIJK KREDIET 6 2.1. GOED OPGELEIDE KREDIETBEMIDDELAARS 7 2.1.1. De rol van de kredietbemiddelaars

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER HOOFDSTUK 11 AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER V.M. Neering 1 11.1 Inleiding Wie wil beleggen in financiële instrumenten, heeft daarvoor de tussenkomst van een beleggingsonderneming

Nadere informatie

CONCURRENTIE EN DE ARBEIDSVERHOUDING

CONCURRENTIE EN DE ARBEIDSVERHOUDING Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 CONCURRENTIE EN DE ARBEIDSVERHOUDING Een analyse van het concurrentiebeding in diverse situaties Masterproef van de opleiding Master

Nadere informatie

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten M r. E. N e d e r l o f - W o u t e r s v a n d e n O u d e n w e i j e r e n m r. F. v a n d e

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Jeroen Van

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem

Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem Prof. dr. O.O. Cherednychenko* en J.-M. Meindertsma** WETENSCHAPPELIJK Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem In de nasleep van de recente financiële crisis

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012. Masterproef van de opleiding Master in het Notariaat

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012. Masterproef van de opleiding Master in het Notariaat Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012 PRIJSBEWIMPELING Masterproef van de opleiding Master in het Notariaat Ingediend door MAJA REYNEBEAU 00602079 Promotor: Prof. dr. BAEL

Nadere informatie

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon Een nadere concretisering van de privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon met betrekking tot de verschillende fasen van

Nadere informatie

De gevolgen voor derden-schuldeisers van de achterstelling van een schuldvordering: knelpunten

De gevolgen voor derden-schuldeisers van de achterstelling van een schuldvordering: knelpunten KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2008-2009 De gevolgen voor derden-schuldeisers van de achterstelling van een schuldvordering: knelpunten Promotor: V. SAGAERT Co-promotor:

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

JOAKIM HAELTERMAN. I. Algemeen verzekeringsrecht A. Basiswetgeving Wet 25 juni 1992 (Art. 5)

JOAKIM HAELTERMAN. I. Algemeen verzekeringsrecht A. Basiswetgeving Wet 25 juni 1992 (Art. 5) Wet 25 juni 1992 (Art. 5) Zo bepaalt artikel 54, 1 Marktpraktijkenwet dat de uitvoering van de overeenkomst tijdens de herroepingstermijn enkel mag worden aangevat na toestemming van de consument. Het

Nadere informatie