Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) (1970) (De Nederlandsche Bank)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) (1970) (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche Bank: Rian Beex; Saideh Hashemi (2011). Nationaal Archief, Den Haag (c) 2009 Copyright: This finding aid is written in Dutch.

2

3 Nederlandsche Bank 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Inhoud en structuur van het archief...9 Selectie en vernietiging...9 Verantwoording van de bewerking...9 Ordening van het archief... 9 Verwant materiaal...10 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 ZA. Bescheiden, niet geordend naar onderwerp...11 ZB. Opbouw en instandhouding...11 ZB.02. Organisatie...11 ZB.03. Financieel beheer...12 ZB Beheer maatschappelijk kapitaal...15

4

5 Nederlandsche Bank 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: De Nederlandsche Bank NV (DNB) Periode: merendeel Archiefbloknummer: P8 Omvang: meter; inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Coöperatieve Credietbank van den Bond van Besturen van Vereenigingen behoorende tot den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand te 's-gravenhage ( ) 's Gravenhaagsche Middenstandsbank ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief:...

6 6 Nederlandsche Bank Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B). Ontheffing mogelijk na schriftelijke toestemming van De Nederlandsche Bank N.V.. Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, De Nederlandsche Bank N.V., Archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, DNB - 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), , inv.nr....

7 Nederlandsche Bank 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De Coöperatieve Credietbank van den Bond van Besturen van Vereenigingen, behoorende tot den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand te s-gravenhage, kortweg genaamd Coöperatieve Middenstandsbank, wordt opgericht op 16 september 1911 te s-gravenhage. Doel is de behartiging van de belangen van haar leden in het algemeen, in het bijzonder de stoffelijke belangen. Lid kunnen worden personen en rechtspersoonlijkheid hebbende verenigingen, die lid zijn van een vereniging, die is aangesloten bij de Bond van Besturen van Vereenigingen, behoorende tot den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand. Ieder lid is verplicht minstens een aandeel van fl. 100,- te nemen. Het bestuur bestaat uit minstens drie leden, gekozen uit en door de Vereniging in een Algemene Vergadering, met uitzondering van een lid die door de Algemene Vergadering wordt benoemd op voordracht van de Bond van Besturen van vereenigingen etc. De Raad van Toezicht kan bestuursleden schorsen en de Algemene Vergadering kan bestuursleden te allen tijde ontslaan. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste 5 leden gekozen door de Algemene Vergadering: zij behoeven geen leden te zijn. De Algemene Vergadering kan de leden te allen tijde ontslaan. De dagelijkse leiding is in handen van een of meer directeuren, benoemd voor een periode van 4 jaar door de Algemene Vergadering, die hen/hem te allen tijde kan ontslaan. Er wordt ook een Spaarbank der Cooperatieve Credietbank opgericht. Op 3 oktober 1919 wordt de Coöperatieve Credietbank omgezet in een NV onder de naam s- Gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi). Doel is onder meer het deelnemen in de Algemeene Nederlandsche Centrale Middenstandscredietbank (ACB) te Amsterdam of in andere centrale kredietinstellingen ten behoeve van de middenstand. Hiervan kwam weinig terecht. In de jaren na de oprichting wordt weliswaar meerdere malen onderhandeld over een mogelijke fusie met de ACB, maar deze kwam midden jaren twintig toch niet van de grond. Het bestuur is in handen van een of meer directeuren die onder het algemeen toezicht staan van een raad van commissarissen. De Raad van Commissarissen benoemt uit haar midden een raad van toezicht welke het dagelijks toezicht op de directie uitoefent. De directeuren en commissarissen worden door de Algemene Vergadering benoemd en ontslagen. Een van de commissarissen wordt aangewezen door de Bond van besturen etc. welke commissaris desgewenst zitting zal hebben in de Raad van Toezicht. Deze provisie vervalt in 1960, en daarmee ook de inmenging van de Bond van besturen in de bank. In de statuten van 1960 wordt het doel van de GraMi omschreven als de uitoefening van het bankiers- en kassiersbedrijf en van het bedrijf van commissionair in effecten; het verlenen van kredieten onder zakelijke of persoonlijke waarborg; het beheren en beleggen van vermogens van anderen en het optreden als trustee; het verlenen van bemiddeling bij het sluiten van assurantiën, het oprichten van, deelnemen in of het voeren van directie over andere ondernemingen met soortgelijk of aanverwant doel. Kort na de viering van het 50-jarig bestaan van de bank wordt begin 1962 de directeur van Bakkers Effectenkantoor Nederland aangehouden op verdenking van fraude. Bakker heeft tevens een meerderheidsbelang in de GraMi, waarvan hij president-commissaris is en in feite het beleid bepaalt. GraMi heeft een grote vordering op het Effectenkantoor en met de faillietverklaring van het kantoor sleept Bakker de GraMi in zijn val mee. Op 19 februari 1962 dient de GraMi een verzoek tot surséance van betaling in. Op 17 mei werd het verzoek afgewezen en het faillissement uitgesproken. Als curators treden twee advocaten van de ABN op. De slotuitkering heeft plaats in 1970

8 8 Nederlandsche Bank Taken van de Coöperatieve Middenstandsbank zijn: a. het verlenen van (kortlopende) kredieten aan haar leden b. het beleggen van bij haar gedeponeerde leden c. het verrichten van alle werkzaamheden hiermee in verband staande Zij is bevoegd ook van niet-leden geld in ontvangst te nemen. Taken van de GraMi zijn: a. het verlenen van krediet aan middenstandskredietbanken, spaar- en voorschotbanken, coöperatieve middenstandsverenigingen en andere middenstandsinstellingen, uitsluiten voor bedrijfskrediet ten behoeve van de middenstand b. het verlenen van bedrijfskrediet aan winkeliers en kleine industriëlen c. het beleggen van gelden d. het incasseren, kopen en verkopen van handelspapier e. het uitoefenen van het bedrijf van commissionair in effecten f. het deelnemen in de Algemeene Nederlandsche Centrale Middenstandscredietbank (ACB) te Amsterdam of in andere centrale kredietinstellingen ten behoeve van de middenstand.

9 Nederlandsche Bank 9 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Gedurende de bewerking is niet vernietigd Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Het archief van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi) maakt deel uit van negentien deelarchieven die in een eerder stadium zijn bewerkt. In 2009 zijn de deelarchieven in één inventaris naar het Nationaal Archief overgebracht. Op verzoek van het Nationaal Archief is de inventaris van 2009 gesplitst in meerdere deelinventarissen. Deze splitsing heeft tot gevolg dat de beschrijvingen van de context van de later bewerkte inventarissen uitgebreider zijn dan die van voor Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF De oude orde van dit archief is terug te vinden in een digitale dossierinventaris, die op zijn beurt is gebaseerd op een oudere papieren dossierinventaris, zie inv.nr. 3604

10 10 Nederlandsche Bank Verwant materiaal Verwant materiaal Voor Jaarverslag en statuten Gravenhaagsche Middenstandsbank, 's-, gevestigd te 's-gravenhage, , zie Archief DNB inv.nr

11 Nederlandsche Bank 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N ZA. Bescheiden, niet geordend naar onderwerp ZA. BESCHEIDEN, NIET GEORDEND NAAR ONDERWERP 10 bestanddelen e.a. Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders bestanddelen , 1 band Presentielijsten en agenda s , 1 band Vaststelling en wijziging van de statuten e.a. Notulenboek van de vergadering van de Raad van Commissarissen bestanddelen dec aug., 1 band sep feb., 1 band Ingekomen correspondentie bij de Raad van Commissarissen Jaarverslagen Jaarverslag over 1954 ontbreekt Ingekomen Jaarverslagen van N.V. Middenstands-Credietbank voor Gorinchem en omstreken, en N.V. Hoornsche Credietbank voor den Middenstand Persoonlijk aantekeningenboek inzake de notulen van de vergadering van de Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1947 feb sep. 1 band Waarschijnlijk betreft het de kladnotulen of de conceptnotulen ZB. Opbouw en instandhouding ZB.02. Organisatie ZB. OPBOUW EN INSTANDHOUDING 79 bestanddelen ZB.02. ORGANISATIE 12 bestanddelen Correspondentie met de afdeling disconto van DNB over toelating van de Coöperatieve Credietbank en de Coöperatieve Middenstandsbank als discontant Correspondentie inzake belangen en hypotheekstellingen op het gebied van erfpacht in grond in binnen- en buitenland

12 12 Nederlandsche Bank Persberichten Afgegeven volmachten tot het verrichten van geldhandelingen Onderzoek door DNB inzake de discontofaciliteiten van de GraMi, na het beëindigen van de discontofaciliteiten bij de firma Scheurleer Betreft archief van DNB Huur van de panden op Parkstraat 36 en Prinsengracht 70 a in 's-gravenhage Verslaglegging inzake het onderzoek door DNB van de jaarlijkse balans en winst- en verliesrekening Betreft archief van DNB Notities en correspondentie inzake de afhandeling van het faillissement Correspondentie ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan van de onderneming Maandstaat over september 1961 bestemd voor toetsing door DNB 1961 sep Rapporten aan de curatoren inzake de stand van afwikkeling van het faillissement Uitdelingslijsten en lijsten van door curatoren erkende concurrente schuldvorderingen met recapitulatiememoriaal ZB.03. Financieel beheer ZB.03. FINANCIEEL BEHEER 67 bestanddelen e.a. Notariële akten van verkoop van huizen en van hypotheekstelling bestanddelen Ten behoeve van de s-gravenhaagsche Middenstandsbank e.a. Notariële akten van verkoop van huizen en van hypotheekstelling, fungerend als onderpand van de kredietverlening bestanddelen Ten behoeve van de Coöperatieve Middenstandsbank en de Coöperatieve Credietbank Ten behoeve van de Coöperatieve Credietbank, de s- Gravenhaagsche Middenstandsbank en de Coöperatieve

13 Nederlandsche Bank 13 Middenstandsbank Ten behoeve van de Utrechtse Hypotheekbank en de s- Gravenhaagsche Middenstandsbank Ten behoeve van de s-gravenhaagsche Middenstandsbank Ten behoeve van de s-gravenhaagsche Middenstandsbank Overzichten van krediteuren, rekening-couranthouders en debiteuren Inwinning van informatie met betrekking tot kredietaanvragen Verklaringen inzake effecten en bezittingen Kredietenboek, chronologisch geordend band Overzichten van effecten en fondsen e.a. Verstrekking van kredieten bestanddelen J.Jonker, G.J. Notenboom, P.J. Smeele, J.F. Peters Weytens Handelsonderneming P. Coenen Machinefabriek N. Nieuwstraten C.A. Henskens L.C. Broers A. P. d Hondt (Drogist De gouden vijzel) H. Houttuin, M.P. Jasper J.H.B. den Drijver P.E.A. Mansvelt Beck W. Schopenhauer, A. Vink, J.C. van Heck E.R. Edwards, Chemische wasserij Edmondo, D. Elkerbout R. Koningen, J.H.C. van der Lubbe W.F. Maul, drukkerij Minerva, H.J. Oosterwijk Afhandeling door GraMi, en controle daarop door de CBE (Centraal Bureau voor Effectenregistratie), van de obligaties en onderaandelen van 's-gravenhage Woonstad, die in 1950 is geliquideerd en wiens obligaties ter incassering ingeleverd zijn bij GraMi e.a. Jaarlijkse balans en winst- en verliesrekening bestanddelen

14 14 Nederlandsche Bank Fiscale Balans Ook van N.V. Mij. 's-gravenhage Woonstad Balansboek , 1 band Maandelijkse balans en Verlies- en winstrekening , 1 band Chronologisch register van de effectenadministratie 1941 apr sep. 1 band Beheer van tegoeden van de Levensverzekering Mij. Nijmegen Grootboek band Debiteuren- en crediteurenboek band Grootboek band Journaal band Overzichten van aandelen en obligaties Overzichten van deposito s Deviezenvergunningen, aangevraagd bij DNB Afhandeling van het failissement van GraMi inzake de leendepots en de controlevoorraad van de depots, opgesteld door DNB e.a. Vonnissen betreffende het definitief verlenen van surséance bij schuldvorderingen die door de curatoren betwist worden bestanddelen

15 Nederlandsche Bank Faillissement van J.P.J. Bakker, president-commissaris van GraMi, en diens Bakker s Effectenkantoor "Nederland" e.a. Ingediende vorderingen bij de curatoren in het faillissement bestanddelen A - K L - Z Jaarlijkse balans en winst- en verliesrekening Kladberekeningen Rekening Courant en Saldi lijsten in geschreven vorm uit het jaar van liquidatie Liquiditeitsoverzicht Verhuur van safeloketten Kwitanties van afgegeven effecten 1962 apr mei Overzichten van de afwikkeling van de liquidatie met betrekking tot de journaalposten ZB Beheer maatschappelijk kapitaal ZB BEHEER MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 6 bestanddelen Bewijzen van aandeel (voorbeeldexemplaren) Register van aandelen band e.a. Overschrijvingen van aandelen bestanddelen Register van aandelen band

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.52 Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004)

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Nummer archiefinventaris: 2.25.20 Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Auteur: SSA-NIVRA Nationaal Archief, Den Haag 2008

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.12 Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Nummer archiefinventaris: 2.14.09.05 Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Auteur: SSA-RAI Nationaal Archief, Den Haag 1991

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Nummer archiefinventaris: 2.18.29 Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Auteur: J. Schilt, M. van der Velden Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: (c) This

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Nummer archiefinventaris: 3.22.22 Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Nummer archiefinventaris: 2.21.314 Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Auteur: S.J. Schipper Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Nummer archiefinventaris: 2.06.176 Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Auteur: Doc-Direkt Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

3.02.05. Inventaris van het archief van het Departementaal Bestuur van de Delf, 1799-1802. Nummer archiefinventaris: Auteur: H.W.

3.02.05. Inventaris van het archief van het Departementaal Bestuur van de Delf, 1799-1802. Nummer archiefinventaris: Auteur: H.W. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Departementaal Bestuur van de Delf, 1799-1802 Auteur: H.W. Dokkum Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991)

Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.19.086 Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991) Auteur: J.A.A. Bervoets, I. Heidebrink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie