Met deskundigheid van FFP ers staat ondernemer privé en zakelijk sterker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met deskundigheid van FFP ers staat ondernemer privé en zakelijk sterker"

Transcriptie

1 Jaargang 2 Nummer 7 oktober 2006 Loek Hermans LOEK HERMANS, VOORZITTER MKB-NEDERLAND Met deskundigheid van FFP ers staat ondernemer privé en zakelijk sterker Driekwart van de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) wil groeien maar heeft moeite daarvoor financiering te vinden, zegt de voorzitter van MKB-Nederland Loek Hermans. Een ander probleem waarmee het bedrijfsleven in toenemende mate kampt, is de bedrijfsopvolging. De deskundigheid van FFP-gecertificeerde financieel planners biedt uitkomst, vindt Hermans. Een vitaal mkb-bedrijfsleven is voor de Nederlandse internationale concurrentiepositie van groot belang, is te lezen in het onafhankelijke middellange termijnadvies Voluit vooruit voor het MKB! dat is opgesteld door prof. dr. Leo Stevens voor de periode van 2006 tot In het advies zijn zestig maatregelen opgenomen ter bevordering van het ondernemingsklimaat en de arbeidsmarkt in ons land. Het mkb omvat 98 procent van het bedrijfsleven. Gemiddeld telt een bedrijf zeven medewerkers. Met ruim drie miljoen werknemers is het mkb daarmee de grootste werkgever in Nederland, goed voor bijna 60 procent van de werkgelegenheid in de particuliere sector. De overheid, schrijft Stevens, moet zich daarom sterker bewust zijn van het belang van de mkb-sector als de dieselmotor van de BV Nederland. Overzicht bewaren Financieel Nederland is volop in beweging. De economie trekt aan en het vertrouwen van de consument groeit, maar ook is er onzekerheid over de financiële toekomst aangezien het politieke spectrum na de parlementsverkiezingen in november wellicht verandert. De komende tijd barst het debat over verschillende actuele financiële thema s daarom weer in alle hevigheid los. Hierbij denk ik aan thema s als de verdere beperking of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, de levensloop- en/of spaarloonregeling en de per 1 januari ingevoerde Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Financiële planning wordt door dit alles niet makkelijker, wél interessanter. Aan de FFP er de taak om in roerige tijden het overzicht te bewaren, en zijn cliënten bij te staan met zijn integrale deskundigheid. Ook de Vereniging FFP is in beweging. Als groeiende beroepsvereniging zoeken we constant naar manieren om de meerwaarde van de FFP-certificering nog beter te communiceren naar zowel financieel dienstverleners als de consument. In het kader van deze zoektocht past ook het positionering- en profileringonderzoek dat wij op dit moment uitvoeren. Ten slotte wil ik u attent maken op het seminar dat de Vereniging FFP houdt in het kader van haar tienjarig bestaan. Het seminar staat in het teken van de komende verkiezingen. Dit spraakmakend politiek debat vindt plaats op woensdag 25 oktober in de Grote Kerk in Den Haag. Het belooft een inspirerende middag te worden. U bent van harte welkom en ik zie ernaar uit u daar persoonlijk te begroeten. Henk Duthler Voorzitter Vereniging FFP

2 FFP Interview Groei realiseren Een probleem is volgens Hermans dat, ofschoon de economie aantrekt en veel bedrijven (willen) groeien, zij worden geremd door het ontbreken van mogelijkheden voor externe financiering. In de Basel 1 en Basel 2-akkoorden zijn er voor banken nieuwe regels bepaald om tot een betere Europese afstemming te komen. Zo moeten banken bij kredietverstrekkingen de solvabiliteitpositie van ondernemingen meer in het oog houden. Echter, bij gebrek aan voldoende eigen vermogen is het vooral voor kleine bedrijven ontzettend lastig vreemd vermogen aan te trekken. Een gemiste kans, meent Hermans, omdat bedrijven daardoor niet de gewenste groei kunnen realiseren. Met als gevolg dat de economische groei in ons land ook niet echt kan doorzetten. Om weer een geoliede economie te krijgen voert MKB- Nederland overleg met het Ministerie van Economische Zaken en de banken. We voeren een tweesporenbeleid, zegt Hermans. Bij het departement Economische Zaken willen we bewerkstelligen dat het aanbod van externe financieringsmogelijkheden wordt vergroot. Bij de banken dringen we erop aan dat ze, ondanks de toegenomen regeldruk, het tempo waar mogelijk willen versnellen waarmee kredietaanvragen worden behandeld. Vanwege de ellenlange procedures is de kans op een succesvolle aanvraag nu zeer klein. Integraal advies Om toch de groeidoelstellingen te verwezenlijken, vindt Hermans dat ondernemers in het mkb, vooral directeurgrootaandeelhouders (DGA s) meer gebruik moeten maken van de kennis van FFP-gecertificeerde financieel planners. Een FFP er overziet het gehele spectrum, privé én zakelijk. In tegenstelling tot een fiscalist of accountant is een FFP er in staat integraal te adviseren. Hermans denkt dat advies van FFP ers ondernemers kan helpen een juiste balans te vinden tussen het privévermogen en het zakelijke vermogen, zodat de fiscale consequenties van persoonlijke gebeurtenissen in het leven van de ondernemer (huwelijk, echtscheiding, overlijden) de continuïteit van de onderneming niet in gevaar brengen. Tegelijkertijd blijft de solvabiliteitspositie van de onderneming gezond, wat bijdraagt aan het succesvol verwerven van externe financieringen. Meer bedrijfsoverdrachten De bedrijfsopvolging is een ander probleem waarmee steeds meer ondernemers in het vergrijzende mkb kampen. Hermans zegt dat in de toekomst jaarlijks tussen de vijftienduizend tot achttienduizend ondernemers in het mkb een geschikte opvolger voor hun bedrijf zullen willen vinden. De kans is groot dat zij geen of niet de meest geschikte opvolger kunnen vinden. Met dat laatste bedoel ik dat een opvolger die veelal in de eigen familiekring wordt gevonden niet altijd de meest geschikte ondernemer is om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, laat staan om groei te verwezenlijken. Een slecht teken voor onze economie. Ook Stevens schrijft in zijn nota dat het belang van de continuïteit van mkb-bedrijven niet mag worden geschaad door stuntelig verlopende overdrachtprocessen. Hij wijst erop dat het risico van een suboptimale afwikkeling groot is. Overdrager en opvolger zijn meestal niet goed voorbereid op de overdracht. Er ligt een spanningsveld tussen de continuïteitswaarde en directe opbrengstwaarde van de onderneming. Het verdient aanbeveling als algemene regel in te voeren dat de continuïteitswaarde van een onderneming (goingconcernwaarde) fiscaal als bepalende waarde geldt, zo betoogt Stevens (zie ook het bericht Knelpunten bedrijfsoverdracht in het mkb ). Nederland kán winnen De beleidsnota van Stevens geeft belangrijke voeding aan de beleidsbrochure Nederland kán winnen, waarin MKB-Nederland samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW de gezamenlijke economische keuzes presenteert voor de komende kabinetsperiode van 2007 tot en met Een belangrijk punt uit het 93 adviezen tellende document luidt dan ook: Eén op de vier ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is bezig met de overdracht van zijn bedrijf. Bedrijfsoverdrachten vormen een essentieel onderdeel van de economische dynamiek. Het is belangrijk dat ze soepel verlopen, ook omdat de goodwill die verdampt bij mislukkingen een aanzienlijk maatschappelijk verlies oplevert. De fiscale faciliteiten die van toepassing zijn bij een bedrijfsoverdracht moeten kritisch worden doorgelicht. De samenhang tussen de verschillende instrumenten is gebrekkig en moet worden verbeterd. Financieel plan Ook op het gebied van bedrijfsopvolging is de integrale deskundigheid van FFP ers daarom gewenst, stelt 2

3 Hermans. Volgens hem komt het regelmatig voor dat ondernemers de waarde van hun onderneming te hoog schatten en daarmee rekening houden in hun pensioenvoorziening zodat later bij verkoop blijkt dat de onderneming veel lager moet worden gewaardeerd. Dan heb je toch een groot probleem, benadrukt Hermans. Het is daarom zaak dat ondernemers zo vroeg mogelijk een financieel plan opstellen, met daarin aandacht voor hun toekomstvoorzieningen, inclusief de bedrijfsopvolging. Maar ook met zaken als het treffen van financiële maatregelen in geval van arbeidsongeschiktheid kan een ondernemer niet vroeg genoeg beginnen, zegt Hermans. Dat is een kwestie van professionaliteit. Bovendien brengt het op hogere leeftijd sluiten van een arbeidsongeschiktheidverzekering hogere kosten met zich mee. Je kunt dus maar beter bijtijds een geschikte verzekering sluiten. Met hun brede visie bieden FFP ers een goed overzicht in het uitdijende aanbod financiële producten, aldus Hermans. Meer informatie De beleidsbrochure Nederland kán winnen waarin VNO-NCW en MKB-Nederland hun gezamenlijke economische keuzes voor de komende kabinetsperiode ( ) presenteren is te downloaden via Geef de zoekopdracht Nederland kan winnen en open de nieuwspagina Overheid moet ondernemers vertrouwen gunnen. Onderaan de pagina kunt u het pdf-bestand van de brochure downloaden. Op is ook Voluit vooruit voor het MKB! MKB-pakket voor de middellange termijn. 60 maatregelen ter bevordering van het ondernemingsklimaat en de arbeidsmarkt, het onafhankelijke advies van prof. dr. L.G.M. Stevens aan MKB-Nederland te downloaden. Geef de zoekopdracht Stevens en open de nieuws-pagina Zestig maatregelen voor een krachtig mkb. Onderaan de pagina kunt u het pdf-bestand van de beleidsnota downloaden. Knelpunten bedrijfsoverdracht in het mkb Volgens het rapport Bedrijfsoverdracht in het mkb, moeilijk of gemakkelijk van onderzoeksbureau Langman Economen zijn er zes markante knelpunten*: 1. De waardering van de onderneming Veel ondernemers overschatten het winstpotentieel van hun onderneming en onderschatten de alternatieve mogelijkheden van potentiële overnemers; 2. Het vinden van een wederpartij Ondernemers zetten hun bedrijf niet graag in de etalage, omdat dit onrust wekt bij werknemers en afnemers. Voor de zittende ondernemer bemoeilijkt dat het vinden van een geschikte koper, voor potentiële kopers bemoeilijkt dat het vinden van een geschikt bedrijf; 3. De emotionele aspecten Veel ondernemers beschouwen hun bedrijf als hun levenswerk. Dat maakt het moeilijk om zelf de nodige afstand te nemen. Die problematiek wordt nog versterkt door de belanghebbende aan de zijlijn; de aanwezigheid van niet-overnemende kinderen bij een familieoverdracht en niet-overnemende werknemers bij een managementbuy-out; 4. De informatieachterstand van de koper Bij familieoverdrachten en management buy-outs kent de koper het bedrijf doorgaans van binnen en van buiten, hoewel ook dan verrassingen niet zijn uit te sluiten. Bij een management buy-in worden de onderhandelingen bemoeilijkt doordat de verkoper een veel beter beeld van de onderneming heeft dan de koper; 5. Het afrekenen met de fiscus Vanuit fiscaal oogpunt is er een groot verschil tussen de overdracht van een IB-onderneming en een BV. De verkopende IB-ondernemer moet over de stakingswinst afrekenen met de fiscus, iets dat de directeureigenaar van een BV bij een goede structurering kan uitstellen. De fiscale claim legt een grote wig tussen koopkosten en verkoopopbrengst. Dit kan de onderhandelingen bemoeilijken en soms zelfs in de weg staan van een geslaagde overdracht; 6. Het verkrijgen van financiering De kopende ondernemer zal financiering moeten vinden voor de koopsom. Het gaat daarbij om inbreng van risico-dragend vermogen, waarvoor banken zoveel mogelijk zekerheden wensen te verkrijgen. Vooral voor zelfstandigen kan dat problemen opleveren, waardoor de overdracht uiteindelijk kan stranden. * Bron: Voluit vooruit voor het MKB! MKB-pakket voor de middellange termijn. 60 maatregelen ter bevordering van het ondernemingsklimaat en de arbeidsmarkt advies door prof. dr. L.G.M. Stevens 3

4 FFP 10 jaar Verkiezingsseminar Vereniging FFP De Vereniging FFP houdt in het kader van haar tienjarig jubileum op 25 oktober in Den Haag een seminar dat volledig in het teken staat van de komende parlementsverkiezingen. De Grote Kerk te Den Haag zal dan het decor zijn voor een spraakmakend politiek debat over drie actuele onderwerpen op het gebied van financiën. De fractiespecialisten van de vijf grootste politieke partijen (CDA, GroenLinks, PvdA, SP en VVD) zullen kort hun visie geven op de belangrijkste dossiers op het terrein van financiën. Aansluitend wordt er ruim de tijd genomen voor een stevig inhoudelijk debat over actuele thema s die veelvuldig onderwerp van gesprek zijn in de landelijke media en bij het grote publiek. Deze thema s zullen onder andere zijn: de verdere beperking of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek in relatie tot het stimuleren van het eigen woningbezit; de levensloopregeling en/of spaarloonregeling met het oog op het sparen voor de oude dag (pensioen); de per 1 januari ingevoerde Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), die de inkomensaan vulling boven het bijstandsniveau regelt in geval van (blijvende) arbeidsongeschiktheid. Het debat zal worden geleid door Matthijs Bouman, econoom, journalist/columnist (RTL-Z en FEM Business) en auteur van de boeken Hollandse Overmoed en Het drama van de Nederlandse economie. Naast een boeiende bijeenkomst wil de Vereniging FFP met dit seminar zowel de leden als de belangrijkste stakeholders en andere relaties een inspirerende en contactrijke middag bieden. Ook zal het evenement de nodige positieve publiciteit in de (landelijke) media opleveren. Het seminar wordt afgesloten met een dinerbuffet, waarvoor alle gasten en sprekers van harte worden uitgenodigd. Kijk om u in te schrijven en voor meer informatie op FFP sterker in de markt Het bestuur van de Vereniging FFP is een belangrijk project gestart met als doel de potentiële doelgroep van een FFP er meer bewust te maken van de mogelijkheden en het belang van een professioneel financieel plan dat is opgesteld door een gecertificeerd financieel planner. Hoewel de Vereniging FFP een groeiende beroepsvereniging is, omdat steeds meer financieel adviseurs tot het inzicht komen dat de FFP-certificering in meerdere opzichten voordelen biedt, laat de realiteit zien dat wij veel (potentiële) klanten niet of onvoldoende bereiken. Zij weten niet waarom zij ervoor zouden moeten kiezen om een FFP er een financieel plan te laten maken en wat dit plan dan voor hen kan betekenen. Noch weten zij waarin een FFP er zich onderscheidt ten opzichte van andere financiële dienstverleners. Om deze reden is de Vereniging FFP gestart met een profileringonderzoek. De markt en de klant zijn elementen die ons allen binden en daarom zullen deze centraal staan in onze profilering. Binnenkort wordt de laatste hand gelegd aan het online marktonderzoek dat is uitgevoerd onder klanten en prospects. Het doel is om te horen wat financiële planning voor hen betekent en wat wij duidelijker voor het voetlicht moeten brengen. Ook wordt de laatste hand gelegd aan het marktonderzoek waarvoor we de medewerking van alle Federatie Financieel Planners hebben gevraagd. Gelukkig hebben velen van hen de enquête ingevuld. Hiervoor zijn we dankbaar, aangezien hun bijdrage zeer belangrijk is. Na afronding van het onderzoekstraject hoort u uiteraard wat de uitkomsten en voorstellen zijn. Noteer in de agenda VFFP seminar verkiezingen Datum: 25 oktober 2006 Locatie: Grote Kerk te Den Haag Aanvang: uur 4

5 Het profiel van... Paul A. Schut Zelfstandig financieel planner, drs. P.A. Schut Financial en Estate Planner Ik heb de deeltijdopleiding fiscale economie gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam, vertelt Paul Schut over zijn vooropleiding. Ik ben met deze opleiding begonnen tijdens mijn werk als private banker bij ABN AMRO. Daar hield ik me vooral bezig met financiële planning en beleggingsadvisering. In 1997 ben ik in dienst getreden bij Van Lieshout & Partners. Ik deed daar overwegend financiële planning. Sinds 2002 werk ik als zelfstandig ondernemer onder de bedrijfsnaam drs. P.A. Schut Financial en Estate Planner. Ik heb me voornamelijk gespecialiseerd in estate planning. Een jaar later, in 2003, ben ik lid van de Vereniging Federatie van Financiële Planners geworden. Vakkennis staat bij mij hoog in het vaandel, vertelt Schut. Ik vind het vakgebied gewoonweg razend interessant. Een brede en actuele vakkennis is essentieel voor het goed uitvoeren van mijn werk. Mijn cliënten profiteren daarvan. Soms komt het voor dat klanten zelf al één en ander gelezen hebben in tijdschriften. Op basis van die artikelen, die vaak oppervlakkig zijn, bepalen ze hun wensen en die zijn dikwijls niet optimaal voor hun persoonlijke financiële situatie. Daarom is vakkennis zo enorm belangrijk. Ik laat de klant alle aspecten van zijn financiële situatie zien. Aan de hand daarvan bepalen we samen zijn mogelijkheden. Vaak ziet hij dan in dat zijn aanvankelijke wensen niet de meest geschikte waren, aldus Schut. Uit mijn jaren bij ABN AMRO heb ik meegenomen dat financiële planning en beleggingsadvies onlosmakelijk Financieel plan en beleggingsplan moeten met elkaar in balans zijn met elkaar verbonden zijn, stelt Paul Schut. Een financieel plan kan nog zo goed uitgedacht zijn, het beleggingsplan moet daarop altijd aansluiten. Ook als er zich renteveranderingen of veranderingen in de privé-sfeer voordoen. Financieel plan en beleggingsplan moeten met elkaar in balans zijn. In alle fases van het leven. Daarom hangen financiële planning en estate planning zo nauw met elkaar samen. Sommige mensen denken dat estate planning pas belangrijk wordt vanaf 55 jaar. Niets is echter minder waar. Estate planning is vanaf de start belangrijk voor de totale financiële planning van een cliënt. Als iemand wil trouwen, zal zijn keuze voor huwelijkse voorwaarden verstrekkende gevolgen hebben voor de rest van zijn leven. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan regelingen voor nalatenschap of vermogensoverdracht. Wanneer iemand daarvoor een bepaalde structuur in het hoofd heeft, kan bij de invulling daarvan blijken dat deze onmogelijk is door de huwelijkse voorwaarden die jaren geleden zijn vastgelegd, legt Schut uit. Een ander voorbeeld is de keuze van ondernemers voor de rechtsvorm van hun bedrijf. Die heeft consequenties voor de bedrijfsopvolging en voor de verkrijging van de erfgenamen na het overlijden van de ondernemer. Het belangrijkste is dat keuzes op elkaar worden afgestemd. Het is waardevol dat de financieel planner vanaf het begin let op de wisselwerking en samenhang. Financiële planning moet niet in mootjes worden gehakt, het gaat namelijk om het complete beeld gedurende het gehele financiële leven van de cliënt, aldus Paul Schut. 5

6 Verenigings nieuws Tweede Algemene Ledenvergadering Op woensdag 14 juni jongstleden vond voor de tweede maal de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging FFP plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaven de bestuursleden een toelichting bij de werkzaamheden binnen hun portefeuille. De vergadering stond vooral in het teken van de verdere profilering van de FFP in de markt. Het bestuur vertelde een groot deel van de inkomsten structureel in te willen zetten voor deze profilering. Verder werden drie nieuwe leden voor de Ledenraad geïnstalleerd: dhr. R. Smits, Directeur grootaandeelhouder Assurantie- en financieringskantoor Wammes BV, dhr. G.N. Kleine, een van de twee firmanten van Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f. en Dintel Pensioenen Inkomensadviseurs en dhr. W. Jansen, Financieel Planner ABN AMRO DGA-Desk. Positionering De vereniging wil enerzijds het strategische marketingconcept aanscherpen en anderzijds autoriteit op de markt claimen met verschillende vormen van in- en externe communicatie. Door middel van het eerder in deze uitgave beschreven onderzoek wordt onder andere bepaald hoe de Vereniging FFP zich moet positioneren, wat de relevante doelgroep is en wat het onderscheidend vermogen van de FFP is. Verder gaat de vereniging zich met het nieuwe beleid vooral inzetten om de autoriteit en naamsbekendheid van de FFP in de markt te vergroten. Door middel van interne communicatie wil de vereniging de betrokkenheid van de leden gaan vergroten. 6

7 MEDEDELINGEN STICHTING CERTIFICERING FFP Stichting Certificering FFP erkend als Wfd-exameninstituut De Stichting Certificering Federatie Financieel Planners is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) erkend als Wfd-exameninstituut. Daarbij is ook de toewijzing bekend gemaakt van de Wfd-modules; Basismodule deskundigheid, Hypothecair krediet, Consumptief krediet, Levensverzekering en Beleggen A. Resultaten FFP-examen 23 juni 2006 Aantal Geslaagd Percentage MC (beide onderdelen MC (herkansers) MC totaal Casus (beide onderdelen) Casus (herkansers) Casus totaal MC en Casus Totaal aantal kandidaten FFP-examen 2006 en 2007 vrijdag 15 december Sluitingsdatum inschrijving: 10 november vrijdag 22 juni Sluitingsdatum inschrijving: 18 mei vrijdag 14 december Sluitingsdatum in schrijving: 9 november Het examen wordt gehouden te Utrecht (Jaarbeurs). Digitale post van VFFP/FFP Algemene berichtgeving en correspondentie worden zoveel mogelijk digitaal verzonden. Bij uw adresgegevens in PER is de optie digitale post van VFFP/FFP opgenomen, om aan te geven of u deze mailings wilt ontvangen op uw privé- of uw zakelijke adres (let op dat deze laatste aan u persoonlijk is gericht). Adresgegevens controleren De bij het secretariaat bekende adresgegevens van (aspirant) gecertificeerden kunt u via PER raadplegen (knop NAW-gegevens ). De zakelijke adresgegevens worden gepubliceerd op de website van de stichting: Wijzigingen kunt u vanuit PER doorgeven via de link wijzigen NAW. Presentielijsten PE-onderwijs Voor het administreren van de deelname aan FFP PEonderwijs in PER, dient elke (aspirant) FFP er de presentielijsten te tekenen: lijst 1 bij aanvang en lijst 2 na afloop van een cursus(onderdeel). Gelieve bij uw naam tevens uw registernummer van de FFP én uw geboortedatum te vermelden. Het FFP-registernummer is vermeld op uw certificaat en in alle correspondentie. Opzegging Een FFP er kan de inschrijving in het register van de stichting opzeggen tegen het einde van een maand met een opzegtermijn van tenminste één maand; de contributie aan de vereniging blijft verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar. Opzegging van de inschrijving impliceert beëindiging van de certificering én van het (aspirant) lidmaatschap van de Vereniging FFP. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Met de opzegging van het verenigingslidmaatschap wordt ook de certificering bij de stichting beëindigd. De opzegging kan alleen schriftelijk worden gedaan aan het secretariaat. Jaaropgave PE-punten 2006 De jaaropgave 2006 met jaarafsluiting via PER kan worden gedaan vanaf begin 2007; de sluitingsdatum is 1 maart Gelieve via PER regelmatig te controleren of alle door u ondernomen FFP PE-activiteiten bij uw gegevens in PER zijn vermeld. Indien er gegevens ontbreken, doe dan tijdig navraag bij de onderwijsinstelling waar u FFP PE-onderwijs heeft gevolgd. Bij andere FFP PE-activiteiten (bijv. docentschap, behaald examen) is tijdige opgave aan het secretariaat gewenst. Zie voorts het Reglement Permanente Educatie (www.ffp.nl/documenten). De Handleiding voor PER is opgenomen in de helpfunctie in PER. Gegevens PER PER: https://per.ffp.nl User-id PER: PL en uw registernummer. Wachtwoord niet meer bekend? U kunt het aanvragen vanuit PER (toezending volgt per ). Voor telefonische hulp bij het invullen van de jaaropgave: PER Helpdesk: (kosten 0,80 cent per minuut). 7

8 Agenda overzicht Dit is een uitgave van de Vereniging FFP Contact Vereniging FFP Postbus 12, 3740 AA Baarn Telefoonnummer: Faxnummer: of Ledenactiviteiten als tafels of projectgroepen: Telefoonnummer: Faxnummer: Meer exemplaren? Wilt u meer exemplaren van deze nieuwsbrief ontvangen? Dat kan. Tot tien exemplaren verzenden we kosteloos. Stuur een mail aan en vermeld daarin het postadres en het aantal exemplaren. Woensdag 25 oktober 2006 Jubileumbijeenkomst Vereniging FFP Verkiezingen 2006 Woensdag 1 november 2006 Vergadering Commissie Marketing Donderdag 2 november 2006 Overleg Stichting met geaccrediteerde onderwijsinstellingen Vrijdag 10 november 2006 Vergadering Commissie Marktordening en Positionering Donderdag 16 november 2006 Vergadering bestuur Vereniging FFP Dinsdag 21 november 2006 Tafel (nader te bepalen, actueel onderwerp) Vrijdag 15 december 2006 Examen Financieel Planner Donderdag 21 december 2006 Vergadering bestuur Stichting Certificering FFP Redactie-adres: Mytylweg 100 a, 3585 LK Utrecht Telefoonnummer: Faxnummer: Concept: Moeskops Communicatie, Utrecht Berichten uit FFP Nieuws mogen worden overgenomen, mits de redactie daarover wordt geïnformeerd. Mail uw mening! Het bestuur van de Vereniging FFP hoort graag úw mening. Wilt u het bestuur een suggestie doen? Heeft u een idee voor een onderwerp voor de tafel? Of voor een nieuwe projectgroep? Of wellicht heeft u een suggestie voor een nieuw op te starten ledenactiviteit? Laat het ons weten en stuur een ! Wij nodigen u uit uw ideeën aan ons kenbaar te maken via:

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium!

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium! J A A R G A N G 9 N U M M E R 4 D E C E M B E R 2 0 1 3 42013 Veel kansen op markt voor Nederbelgen Consumenten empoweren en aanzetten tot actie Klantbeleving, motor van het nieuwe verdienmodel Volgend

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare desraadviseur magazine nr. 03 09 13 Hans Biesheuvel: Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur 06 Hobbels e-factureren moeten worden genomen 14 HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht NIVRA Actualiteiten 3 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder de verantwoordelijkheid van het NIVRA, beoogt registeraccountants ondersteuning

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. FAMILY BUSINESS

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. FAMILY BUSINESS 6426 BTB Corporate advertentie-banner 266x50mm.indd 1 03-05-12 09:18 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Overdracht familiebedrijf De crisis biedt volop

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE REALITEITEN 2 NIEUWSBRIEF VOOR FINANCIEEL ADVISEURS. 2013 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? > zie pagina 4 ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

Nadere informatie

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs MAART 2015 Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren 8 Pensioenwijzigingen

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA Het Verzekeringsblad 96e jaargang 10 mei 2007 nr. 10 Gevaarlijke details banksparen Vanaf 14 mei: VB-Selectie Zorgelijk: 500.000 wanbetalers en onverzekerden mr Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

2 V eren i gi n g FFP Ja a rversl ag 2 011 v1.2

2 V eren i gi n g FFP Ja a rversl ag 2 011 v1.2 Jaarverslag 2011 2 V eren i gi n g FFP Ja a rversl ag 2 011 v1.2 JAARVERSLAG 2011 Vastgesteld door het bestuur op 10 april 2012 Goedgekeurd door de ledenraad op 26 april 2012 3 V eren i gi n g FFP Ja a

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

magazine nr. 03 01 12 Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien 02 De fiscale review is een feit 12 Nieuw convenant met AFM

magazine nr. 03 01 12 Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien 02 De fiscale review is een feit 12 Nieuw convenant met AFM desraadviseur magazine nr. 03 01 12 Gonda Duivenvoorden: Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien 02 De fiscale review is een feit 12 Nieuw convenant met AFM 29 Nader beschouwd: RD-aftrek of RDA

Nadere informatie

Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg

Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg NFO Info jaargang 6 2011 1 IOLAN Etten-Leur innovatief op weg WBSO en Innovatiebox verlagen drempel Een klant van accon avm die met regelmaat gebruik maakt van innovatiestimuleringsregelingen is IOLAN

Nadere informatie