Onderrichtingen aan de Werkgevers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderrichtingen aan de Werkgevers"

Transcriptie

1 Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid aan de Werkgevers In het Belgisch Staatsblad van verscheen het Koninklijk Besluit van waarbij de beslissing van het Paritair Comité van de metaal-, machine- en elektrische bouw van betreffende de oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (verder FBZMN genoemd) algemeen bindend wordt verklaard. Het Paritair Comité (verder PC genoemd) heeft sindsdien bij herhaling sommige artikels van de statuten gewijzigd. De onderhavige onderrichtingen zijn opgesteld op grond van de Statuten en van beslissingen van de Raad van Bestuur die statutair gemachtigd is uitvoeringsmaatregelen te treffen. Deze onderrichtingen zijn geldig vanaf het dienstjaar 2012 Uitgave 2012

2 Inhoud I. Algemene inlichtingen 7 II. Verplichtingen van de werkgevers 17 III. Tijdelijke Werkloosheid 27 IV. Volledige Werkloosheid 37 4 Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid Tel /Fax Opgericht bij Koninklijk Besluit van 10 februari 1965 V. Oudere Werklozen 43 VI. Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) 49 VII. Ziekte 71 Verantwoordelijke uitgever VZW Steuncomité Metaal Johan De Hert - Secretaris Ravenstein Galerij 28 / 1000 Brussel VIII. Oudere zieken 75 IX. Grensarbeiders 81 X. Buitenlandse Ondernemingen 83 XI. Pensioenfonds 87 XII. Aanverwante wetgeving 89

3 I. Algemene Inlichtingen 1. Toepassingsgebied. Al de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw nr. 111 (PC111) zijn verplicht onderworpen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN), alsook de door hen in België tewerkgestelde arbeid(st)ers en industriële leerlingen. Het FBZMN behoudt zich alle rechten voor tegenover de ondernemingen, die ressorteren onder het PC111, en toch niet zouden ingeschreven zijn bij het FBZMN. 2. Rechthebbenden. De arbeid(st)ers van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het PC111 hebben recht op de aanvullende vergoedingen toegekend door het FBZMN. Zelfs indien de werkgever die onderworpen is aan het FBZMN zijn bijdragen niet heeft gestort, hebben de arbeid(st)ers, volgens artikel 23 van de statuten, recht op de voorziene aanvullende vergoedingen. 3. Structuren. Behalve de activiteiten die het Nationaal Secretariaat van het FBZMN zelf verricht, wordt aan sommige organisaties de toelating en volmacht verleend bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Daarvoor wordt beroep gedaan op de dienst aansluitingen en de Syndicale Uitbetalingsinstellingen. 7 Algemene inlichtingen

4 4. Taak van de dienst Aansluitingen. dienst Kaarten Aug. Reyerslaan Brussel Tel Fax De dienst aansluitingen is gelast met: Het verzenden van vragenlijsten naar alle (nieuwe) ondernemingen van het PC111 met het oog op de aansluiting bij het FBZMN. het aansluiten bij het FBZMN van alle ondernemingen die behoren tot het PC111 en die arbeid(st)ers en/of leerjongens -meisjes in dienst hebben het uitsluiten van ondernemingen Het uitgeven van kaarten van rechthebbende voor aanvullende vergoedingen in geval van tijdelijke werkloosheid (FM01 FM01/VJ FM01/62 FM01/75 FM01/ SV), volledige werkloosheid (FM11 FM61) en langdurige ziekte (FM04 FM44). Tel Intersyndicale dienst: Uitbetalen van aanvullende vergoedingen aan nietgesyndiceerde arbeid(st)ers Tel Het Nationaal Secretariaat. dienst Verificatie: 8 Algemene inlichtingen Nationaal Secretariaat van het FBZMN Ravenstein Galerij 27 bus Brussel Tel Fax Het Nationaal Secretariaat (NS) is gelast met: algemene coördinatie en begeleiding teneinde een efficiënte samenwerking te kunnen garanderen tussen de verschillende organisaties van het FBZMN, alsook het behandelen van individuele aanvragen die een bijzonder onderzoek vereisen Tel dienst Inningen: De werkgeversbijdragen vorderen en innen Tel Geschillen: het afhandelen van wanbetalingen inzake de werkgeversbijdragen alsook het opvolgen van de dossiers gerechtelijke reorganisaties en falingen Tel Signalitiek: Het up to date houden van de werkgeversgegevens en het afleveren van attesten voor erkenning in orde met betaling aan het FBZMN (op aanvraag) Tel Controle van de uitbetalingen van aanvullende vergoedingen uitgevoerd door de syndicale uitbetalingsinstellingen, zowel in werkloosheid als in ziekte Tel. werkloosheid (tijdelijke, volledige, oudere werklozen, werkloosheid met bedrijfstoeslag) Tel. ziekte (langdurige ziekte, oudere zieken) dienst Procedures: Verantwoordelijk voor de verschillende procedures, aan te vragen door de uitbetalingsinstellingen. FM19 (neutralisaties), FM19bis (achterstallige betalingen), FM8 (mutatie), FM90 (wijzigingen kaart rechthebbende), FM90bis (wijziging persoonsgegevens) en FM16 (aanvraag kaart). Tel Voor wat betreft de procedure FA/FM11 (aanvraag kaarten FM11 FM61 n.a.v. een FALING) Tel Algemene inlichtingen 9

5 dienst Ouderen: Behandelen van alle dossiers werkloosheid met bedrijfstoeslag inzake rechten en plichten van de betrokken partijen en het uitgeven van de kaarten van rechthebbende (FM29 FM 79 FM22 FM72), alsook het behandelen van de dossiers oudere werklozen en oudere zieken en het uitgeven van de kaarten van rechthebbende (FM20 FM70 FM35 FM85 FM34 FM84) Tel financiële dienst: Verantwoordelijk voor de boekhouding en de financiële transacties tegenover de sociale partners van het FBZMN en de financiële instellingen Tel Taak van de syndicale uitbetalingsinstelling. De Syndicale Uitbetalingsinstelling is eraan gehouden enkel via haar beroepscentrale: de uitbetaling te verzekeren aan de arbeid(st)ers die door haar vergoed wensen te worden, en voor wie ze in het bezit is gekomen van de kaarten van rechthebbende de door hen uitbetaalde aanvullende vergoedingen volgens de gegeven onderrichtingen af te rekenen de in hun bezit zijnde kaarten van rechthebbende te verzamelen en te bewaren desgevallend het nodige te doen om deze kaarten van rechthebbende te bekomen de in hun bezit gestelde aanvraagformulieren te bezorgen aan de erom vragende arbeid(st)ers. In geval van aanvullende vergoeding bij ziekte, de nodige kwijtingskaarten FM04bis FM44bis FM34bis FM84bis FM35bis FM85bis (laatste 4 kaarten in geval van oudere zieken) aan de rechthebbende ter invulling door de mutualiteit meegeven en dit op het moment dat hij/zij zich met de kaart van rechthebbende FM04 FM44 FM34 FM84 FM35 FM85 aanbiedt Erkende uitbetalingsinstellingen. De aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid, jeugdvakantie uitkering, senior vakantie uitkering, volledige werkloosheid, ziekte, aan oudere werklozen, oudere zieken en werklozen met bedrijfstoeslag, worden uitbetaald door volgende Uitbetalingsinstellingen: ABVV METAAL (Centrale der Metaalbewerkers van België) MWB-FGTB (Métallurgistes Wallonie Bruxelles) ACV-CSC METEA ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België) Intersyndicale Dienst van het FBZMN (ISD) (ALLEEN voor de niet-gesyndiceerden), Ravenstein Galerij 27 bus 7, 1000 Brussel 11 Algemene inlichtingen Algemene inlichtingen

6 8. Vergoedingen. Momenteel verleent het FBZMN aanvullende vergoedingen: bij tijdelijke werkloosheid,(zie hoofdstuk III.) bij jeugdvakantie uitkering (zie hoofdstuk III.) bij senioren vakantie uitkering (zie hoofdstuk III.) bij volledige werkloosheid (zie hoofdstuk IV.) aan oudere werklozen (zie hoofdstuk V.) aan werklozen met bedrijfstoeslag (zie hoofdstuk VI.) bij ziekte (zie hoofdstuk VII.) aan oudere zieken (zie hoofdstuk VIII.). Verder bestaat er binnen het PC111 sedert eveneens een pensioenfonds, dat aan de arbeid(st)ers bij hun oppensioenstelling een aanvullende vergoeding (rente of kapitaal) toekent. Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk XI. Pensioenfonds. Tel: Arbeid die door het FBZMN wordt aanzien als deeltijdse dienstbetrekking wordt vergoed alsof hij gepresteerd is aan 50% van de voltijdse dienstbetrekking. In geval van betwisting omtrent het statuut van de arbeid(st)er (voltijds of deeltijds), staat het de arbeid(st)er steeds vrij een dossier ter zake in te leiden bij de bevoegde instantie van het FBZMN. De genomen beslissing zal steeds aan de vraagstellende partij worden bekend gemaakt. 10. Bijzondere Werkgevers Bijdragen. Het K.B. van voorziet een bijdrage ten laste van de werkgever, te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Deze bijdrage wordt, mits bepaalde voorwaarden, door het FBZMN, al dan niet volledig, ten laste genomen. De voorwaarden en aanvraagprocedure worden in het hoofdstuk «VI. Werkloosheid met Bedrijfstoeslag» omschreven. 11. Jongeren. 12 Algemene inlichtingen 9. Omschrijving van deeltijdse arbeid. Als deeltijdse dienstbetrekking wordt aanzien de arbeid die niet gepresteerd wordt in een voltijdse arbeidsregeling. Het FBZMN handhaaft in de sectoren werkloosheid dezelfde maatstaven als de RVA om te bepalen of een arbeidsregeling aanzien wordt als voltijds. Een arbeidsregeling wordt dus geacht voltijds te zijn, wanneer zij normaal gemiddeld vijfendertig arbeidsuren per week omvat, op voorwaarde dat het loon overeenstemt met dat verschuldigd voor een volledige werkweek in het bedrijf. Als arbeidsuren worden beschouwd de uren waarmee rekening wordt gehouden voor de berekening van de bijdragen voor de sociale zekerheid. In de sectoren ziekte wordt als voltijdse dienstbetrekking aanzien, de arbeid die ten minste 75% bedraagt van de arbeid die gepresteerd wordt door het voltijds tewerkgesteld personeel van de onderneming. Wanneer het arbeidsregime minder dan 75% van die arbeid bedraagt, wordt het aanzien als deeltijdse dienstbetrekking. De werkgeversbijdrage is verschuldigd voor jongere schoolverlaters, evenals voor jongeren met een industrieel leercontract. Jongeren met een leercontract, een gecontroleerde leerverbintenis en in een stelsel deeltijds werken deeltijds leren, vallen buiten deze bijdragevordering. Algemene inlichtingen 13

7 12. Te gebruiken formulieren. b) Aanvraagformulieren. 14 a) Kaarten van rechthebbende. 1) Algemeen FM01 FM01/VJ FM01/SV Tijdelijke werkloosheid. Jeugdvakantie uitkering Senioren vakantie uitkering FM01/62 Tijdelijke werkloosheid overmacht medische redenen. FM01/75 Tijdelijke werkloosheid in geval van thuisarbeid(st)ers. 2) Voltijdse dienstbetrekking FM04 Ziekte FM11 Volledige werkloosheid. FM20 Oudere werklozen. FM22 Werkloosheid met bedrijfstoeslag (betekening opzeg voor ). FM29 Werkloosheid met bedrijfstoeslag (betekening opzeg vanaf ). FM34 Oudere zieken (M 57j V 55j op eerste ziektedag). FM35 Oudere zieken (tussen 50 en 57 jaar op eerste ziektedag). 3) Deeltijdse dienstbetrekking FM44 Ziekte. FM61 Volledige werkloosheid. FM70 Oudere werklozen. FM24 FM24B FM35B FM25WE FM25WO. FMDT FMDC FMDCplus FMDZbis Aanvraag oudere werklozen zevenenvijftig jaar of meer op de eerste werkloosheidsdag N.S. bezorgt aan arbeid(st)er. Aanvraag oudere werklozen tussen vijftig en zesenvijftig jaar inbegrepen op de eerste werkloosheidsdag N.S. bezorgt aan arbeid(st)er. Aanvraag oudere zieken tussen vijftig en zesenvijftig jaar inbegrepen op de eerste ziektedag N.S. bezorgt aan arbeid(st)er. Werkgeversverklaring in geval van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag. Werknemersverklaring in geval van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (op verzoek van het FBZMN dienst Ouderen). Werkgevers aanvraag FM01 Tijdelijke werkloosheid. Werkgevers aanvraag FM11/FM61 Volledige werkloosheid arbeid(st)er is jonger dan 50 jaar op de dag van de betekening van het ontslag. Werkgevers aanvraag FM11/FM61 Volledige werkloosheid arbeid(st)er is 50 jaar of ouder op de dag van de betekening van het ontslag. Werkgevers aanvraag FM04/FM44 Ziekte en FM34/FM84 Oudere zieken + 57 jaar. 15 Algemene inlichtingen FM72 FM79 FM84 FM85 Werkloosheid met bedrijfstoeslag (betekening opzeg voor ). Werkloosheid met bedrijfstoeslag (betekening opzeg vanaf ). Oudere zieken (M 57j V 55j op eerste ziektedag). Oudere zieken (tussen 50 en 57 jaar op eerste ziektedag). Algemene inlichtingen

8 II. Verplichtingen van de werkgevers 1. Lijst van de verplichtingen. De werkgevers dienen volgende stappen te ondernemen inzake: Patronale bijdragen. elk kwartaal de aangifte doen van de bruto bezoldigingen (100%) op het daarvoor bestemde formulier of bij gebreke hiervan met gewone brief. (Onder bezoldigingen wordt verstaan, de verschillende aan de arbeid(st)ers en industriële leerlingen betaalde lonen, premies en allerlei sommen. Voor de Belgische ondernemingen omvat dit de loonmassa zoals aangegeven bij de RSZ. Voor de buitenlandse ondernemingen geldt de uiteenzetting in hoofdstuk X van deze onderrichting). de statutaire bijdragen te storten aan het FBZMN. Werkloosheid van een arbeid(st)er. bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN de aanvragen indienen, ten gunste van de arbeid(st)ers die de vereiste voorwaarden vervullen, om kaarten van rechthebbende te krijgen voor: aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid met het formulier FMDT aanvullende vergoedingen bij jeugdvakantie uitkering met het formulier FMDT aanvullende vergoedingen bij senioren vakantie uitkering met het formulier FMDT aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid met het formulier FMDC, voor die gevallen waarbij de arbeid(st)er op de dag van de betekening van het ontslag jonger is dan 50 jaar. aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid met het formulier FMDCplus, voor die gevallen waarbij de arbeid(st)er op de dag van de betekening van het ontslag de leeftijd van 50 jaar reeds bereikt heeft. Verplichtingen van de werkgevers 17

9 18 Verplichtingen van de werkgevers Werkloosheid met Bedrijfstoeslag van een arbeid(st)er. Het formulier FM25WE, volledig ingevuld en ondertekend, aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN dienst Ouderen over maken Ziekte van een arbeid(st)er. de kaart van rechthebbende FM04/FM44, FM34/FM84, FM35/FM85 aanvragen bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN met het formulier FMDZbis. 2. Gewone bijdragen. Basis van berekening van de gewone bijdragen. De bijdragen die verschuldigd zijn voor een bepaald kwartaal worden berekend op de onbegrensde bruto bezoldigingen aan 100% van de arbeid(st)ers en industriële leerlingen met uitsluiting van de bezoldigingen van erkende leerlingen en bedienden. Ook op nakomende aanvullende aangiften aan de RSZ dient de bijdrage betaald te worden. Vervaldagen bijdrage vorderingen. De bijdragen zijn elk kwartaal verschuldigd en moeten volgens de Statuten, door de werkgevers uiterlijk vóór de laatste dag van de maand die volgt op dit kwartaal worden gestort, te weten: eerste kwartaal (januari/februari/maart), op 30 april. tweede kwartaal (april/mei/juni), op 31 augustus (ingevolge vakantie). derde kwartaal (juli/augustus/september), op 31 oktober. vierde kwartaal (oktober/november/december), op 31 januari. Dit betekent dat de bijdrage op de hierboven vermelde data in het bezit moet zijn van het FBZMN. De datum die voorkomt op het rekeninguittreksel van de financiële instelling van het FBZMN is uitsluitend bepalend. Overeenkomstig artikel 17 van de Statuten van het FBZMN geldt het feit, niet in het bezit te zijn gesteld van de formulieren voor aangifte van de bijdragen, voor de werkgever niet als een geval van overmacht, noch als een uitzonderlijke omstandigheid die niet-betaling of laattijdige betaling van de bijdragen wettigt. Het laten uitvoeren van de betaling door een sociaal secretariaat of boekhouder ontslaat de werkgever niet van de verantwoordelijkheid over de juistheid van de gegevens en het respecteren van de vervaldatum. Bij ontstentenis zal de dienst «Geschillen» van het Nationaal Secretariaat het dossier verder behandelen. Samenstelling van de bijdrage. Vanaf tot en met bedraagt de totale bijdrage 4,03% onderverdeeld als volgt: VLAANDEREN + ALLE ONDERNEMINGEN PC111.3 (MONTEURS) 0,93% is bestemd voor de eigen activiteiten van het FBZMN 0,85% is bestemd voor de jaarlijkse compensatietoeslag aan de leden van de representatieve interprofessionele organisaties welke op nationaal vlak verbonden zijn 0,10% is bestemd voor de financiering van de kosten voor de vorming van de werkgevers- en werknemersorganisaties 0,10% is bestemd voor beroepsopleiding in het kader van het I.N.O.M. 0,10% is bestemd ter bevordering van initiatieven voor de opleiding en de tewerkstelling van de risicogroepen onder de werkzoekenden 0,10% is bestemd voor de provinciale tewerkstellingsof vormingsinitiatieven, georganiseerd door bestaande of nieuwe fondsen 0,05% is bestemd voor de financiering van de bijzondere werkgeversbijdragen aan de RSZ (zie hoofdstuk VI) 1,80% is bestemd voor het Pensioenfonds (1,70% Pensioenfonds + 0,10% Solidariteitstoezegging). Verplichtingen van de werkgevers 19

10 WALLONIE + BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 0,93% is bestemd voor de eigen activiteiten van het FBZMN 0,85% is bestemd voor de jaarlijkse compensatietoeslag aan de leden van de representatieve interprofessionele organisaties welke op nationaal vlak verbonden zijn 0,10% is bestemd voor de financiering van de kosten voor de vorming van de werkgevers- en werknemersorganisaties 0,10% is bestemd voor beroepsopleiding in het kader van het I.N.O.M. 0,10% is bestemd ter bevordering van initiatieven voor de opleiding en de tewerkstelling van de risicogroepen onder de werkzoekenden 0,10% is bestemd voor de provinciale tewerkstellingsof vormingsinitiatieven, georganiseerd door bestaande of nieuwe fondsen 0,05% is bestemd voor de financiering van de bijzondere werkgeversbijdragen aan de RSZ (zie hoofdstuk VI) 0,10% Provinciale reserve Wallonië + Brussel (bestemming per CAO vast te leggen) 1,70% is bestemd voor het Pensioenfonds (1,60% Pensioenfonds + 0,10% Solidariteitstoezegging). 0,10% is bestemd voor beroepsopleiding in het kader van het I.N.O.M. 0,10% is bestemd ter bevordering van initiatieven voor de opleiding en de tewerkstelling van de risicogroepen onder de werkzoekenden 0,10% is bestemd voor de provinciale tewerkstellingsof vormingsinitiatieven, georganiseerd door bestaande of nieuwe fondsen 0,05% is bestemd voor de financiering van de bijzondere werkgeversbijdragen aan de RSZ 1,80% is bestemd voor het Pensioenfonds (1,70% Pensioenfonds + 0,10% Solidariteitstoezegging). 20 Verplichtingen van de werkgevers Vanaf tot en met bedraagt de totale bijdrage 4,18% onderverdeeld als volgt: VLAANDEREN + ALLE ONDERNEMINGEN PC111.3 (MONTEURS) 0,98% is bestemd voor de eigen activiteiten van het FBZMN 0,95% is bestemd voor de jaarlijkse compensatietoeslag aan de leden van de representatieve interprofessionele organisaties welke op nationaal vlak verbonden zijn 0,10% is bestemd voor de financiering van de kosten voor de vorming van de werkgevers- en werknemersorganisaties WALLONIE + BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 0,98% is bestemd voor de eigen activiteiten van het FBZMN 0,95% is bestemd voor de jaarlijkse compensatietoeslag aan de leden van de representatieve interprofessionele organisaties welke op nationaal vlak verbonden zijn 0,10% is bestemd voor de financiering van de kosten voor de vorming van de werkgevers- en werknemersorganisaties 0,10% is bestemd voor beroepsopleiding in het kader van het I.N.O.M. 0,10% is bestemd ter bevordering van initiatieven voor de opleiding en de tewerkstelling van de risicogroepen onder de werkzoekenden 0,10% is bestemd voor de provinciale tewerkstellingsof vormingsinitiatieven, georganiseerd door bestaande of nieuwe fondsen 0,05% is bestemd voor de financiering van de bijzondere werkgeversbijdragen aan de RSZ 0,10% Provinciale reserve Wallonië + Brussel (bestemming per CAO vast te leggen) 1,70% is bestemd voor het Pensioenfonds (1,60% Pensioenfonds + 0,10% Solidariteitstoezegging). Verplichtingen van de werkgevers 21

11 Vanaf bedraagt de totale bijdrage voor VLAAN- DEREN + ALLE ONDERNEMINGEN PC111.3 (MONTEURS) 4,28% onderverdeeld als volgt: 0,98% is bestemd voor de eigen activiteiten van het FBZMN 0,95% is bestemd voor de jaarlijkse compensatietoeslag aan de leden van de representatieve interprofessionele organisaties welke op nationaal vlak verbonden zijn 0,10% is bestemd voor de financiering van de kosten voor de vorming van de werkgevers- en werknemersorganisaties 0,10% is bestemd voor beroepsopleiding in het kader van het I.N.O.M. 0,10% is bestemd ter bevordering van initiatieven voor de opleiding en de tewerkstelling van de risicogroepen onder de werkzoekenden 0,10% is bestemd voor de provinciale tewerkstellingsof vormingsinitiatieven, georganiseerd door bestaande of nieuwe fondsen 0,05% is bestemd voor de financiering van de bijzondere werkgeversbijdragen aan de RSZ 1,90% is bestemd voor het Pensioenfonds (1,80% Pensioenfonds + 0,10% Solidariteitstoezegging). 0,10% is bestemd voor beroepsopleiding in het kader van het I.N.O.M. 0,10% is bestemd ter bevordering van initiatieven voor de opleiding en de tewerkstelling van de risicogroepen onder de werkzoekenden 0,10% is bestemd voor de provinciale tewerkstellingsof vormingsinitiatieven, georganiseerd door bestaande of nieuwe fondsen 0,05% is bestemd voor de financiering van de bijzondere werkgeversbijdragen aan de RSZ 1,70% is bestemd voor het Pensioenfonds (1,60% Pensioenfonds + 0,10% Solidariteitstoezegging). Volledigheidshalve voegen wij hier aan toe dat een gelijkaardige verhoging zoals in Vlaanderen vanaf voorzien is in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk gewest, maar dat deze verhoging NIET via het FBZMN wordt toegepast. Laattijdige betaling van de bijdrage/sancties. Niet-betaling op de voorziene vervaldag geeft aanleiding tot volgende sancties: automatische verhoging van het bedrag van de bijdragen met 10% nalatigheidsintrest berekend vanaf de vervaldag van het kwartaal waarvoor de bijdrage verschuldigd is, tot aan de datum van de betaling (deze nalatigheidsintrest bedraagt 7% per jaar). Het College der Voorzitters is gemachtigd in uitzonderlijke omstandigheden het bedrag van de verhoging en van de nalatigheidsintrest te verminderen. Loonaangifte. Teneinde het Nationaal Secretariaat toe te laten de juistheid van de bijdragen na te gaan, dient de trimestriële loonaangifte bij het Nationaal Secretariaat toe te komen vóór de betaling van de bijdrage. Deze aangifte moet gebeuren op het formulier dat door het Nationaal Secretariaat elk kwartaal naar de werkgevers of de sociale secretariaten gestuurd wordt. Indien de werkgever (of de sociale secretariaten) het door het Nationaal Secretariaat verzonden formulier niet zou hebben ontvangen, dient hij uit eigen initiatief met een gewoon schrijven de bezoldigingen aan te geven en de bijdrage te betalen. 22 Verplichtingen van de werkgevers Vanaf bedraagt de totale bijdrage voor WALLONIE + BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4,08% onderverdeeld als volgt: 0,98% is bestemd voor de eigen activiteiten van het FBZMN 0,95% is bestemd voor de jaarlijkse compensatietoeslag aan de leden van de representatieve interprofessionele organisaties welke op nationaal vlak verbonden zijn 0,10% is bestemd voor de financiering van de kosten voor de vorming van de werkgevers- en werknemersorganisaties Verplichtingen van de werkgevers 23

12 De loonaangifte moet door de werkgever worden ingevuld, ook als in het bedoelde kwartaal geen bezoldigingen werden betaald. In dit geval vermeldt men «nihil» in het vak van de bruto bezoldigingen. BELANGRIJK!!! Vanaf moeten alle patronale bijdragen bestemd voor het FBZMN uitsluitend betaald worden op volgend bankrekeningnummer van het FBZMN Dienst Inningen: Iban BE Bic GEBABEBB. 3. Bijdrage vervroegd in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag. de arbeidsters op voorwaarde dat de CAO, op basis waarvan de werkloosheid met bedrijfstoeslag werd toegekend, aan de voorwaarden voldoet, gesteld door het FBZMN Deze speciale bijdrage is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand van de afdanking indien de eerste werkloosheidsdag valt op de eerste werkdag van de maand, of, indien dit niet het geval is, vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van afdanking (vooropzegperiode inbegrepen) tot de laatste dag van de maand waarin: de arbeider achtenvijftig jaar wordt de arbeidster zesenvijftig jaar wordt de arbeid(st)er is overleden. Wanneer de werkgever in kennis wordt gesteld van het overlijden van een werkloze met bedrijfstoeslag dient hij het Nationaal Secretariaat daarvan onmiddellijk te verwittigen. Basis van berekening van deze bijdrage. Deze bijdrage wordt berekend op de bruto bezoldiging van de refertemaand, die als basis dient voor de berekening van de werkloosheid met bedrijfstoeslag. De bruto bezoldigingen waarop de speciale bijdrage wordt berekend, worden elk jaar op 1 januari aangepast met een percentage, dat rekening houdt met de index evolutie in de sector en met de coëfficiënt die in het kader van de CAO17 vastgesteld wordt door de Nationale Arbeidsraad. Bedrag van deze bijdrage. De bijdrage vervroegd is vastgesteld op 0,93% tot en met en vanaf wordt dit 0,98%. Aangifte van deze bijdrage. De werkgever moet in feite niet de aangifte doen van de bijdrage zelf. Hij is er wel toe gehouden, voor elke arbeid(st)er die hij in werkloosheid met bedrijfstoeslag stelt, het formulier FM25WE in te vullen en het te zenden naar het Nationaal Secretariaat van het FBZMN (Zie hoofdstuk «VI. Werkloosheid met Bedrijfstoeslag». 24 Verplichtingen van de werkgevers Voorwaarde waaraan de werkloosheid met bedrijfstoeslag moet voldoen. De werkloosheid met bedrijfstoeslag moet worden toegekend in het kader van een CAO waarbij gelijkaardige voordelen worden toegekend als deze voorzien in de CAO17 van , gesloten in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend verklaard bij K.B. van (B.S. van ). De werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend op basis van een provinciale of regionale CAO, ofwel op basis van een CAO op vlak van de onderneming. In dat geval moet een kopie van de CAO, op basis waarvan de werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt verleend, door de werkgever worden overgemaakt aan het Nationaal Secretariaat. Ingeval een reeds overgemaakte CAO wordt verlengd, dan dient een kopie van deze verlenging te worden overgemaakt. Bij de aanvang van de werkloosheid met bedrijfstoeslag moet de arbeid(st)er voldoen aan de bepalingen van de CAO, met dien verstande dat de minimum leeftijd van vijftig jaar steeds dient nageleefd te worden. Duur van de verplichting. De werkgever is ertoe verplicht een speciale bijdrage te betalen aan het FBZMN voor de arbeid(st)ers die in werkloosheid met bedrijfstoeslag werden gesteld en op de eerste werkloosheidsdag minder dan achtenvijftig jaar oud waren voor de arbeiders, en minder dan zesenvijftig jaar oud waren voor Verplichtingen van de werkgevers 25

13 26 Verplichtingen van de werkgevers Inning van de bijdrage. De speciale bijdrage van dit stelsel wordt per kwartaal geïnd door het Nationaal Secretariaat met speciale inningsformulieren. Deze vermelden telkens de overgedragen totalen van het vorig kwartaal, de nieuwe gevallen alsmede de gevallen die uit het stelsel worden gelicht, ofwel omdat arbeid(st)ers overleden zijn, ofwel omdat ze de leeftijd van achtenvijftig jaar voor de arbeiders en zesenvijftig jaar voor de arbeidsters bereikt hebben. Deze bijdrage moet betaald zijn binnen dezelfde termijn als voorzien voor de gewone bijdrage. Bij ontstentenis zal het Nationaal Secretariaat dienst «Geschillen» het dossier verder vorderen. Laattijdige betaling der bijdrage/sancties. De niet-betaling op de voorziene vervaldag geeft aanleiding tot dezelfde sancties als voorzien bij de gewone bijdrage. Gevolgen. Wanneer een werkloze met bedrijfstoeslag in dit stelsel wordt opgenomen, en aan de patronale voorwaarden wordt voldaan, dan garandeert het FBZMN de uitbetaling van de aanvullende vergoeding voorzien in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag na voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking. De werkloze met bedrijfstoeslag heeft recht op de uitkeringen van de in de CAO voorziene werkloosheid met bedrijfstoeslag, zijnde van de werkgever op een vergoeding die gewoonlijk gelijk is aan de helft van het verschil tussen het nettoloon en de officiële werkloosheidsuitkering. De werkgever mag van het door hem verschuldigde bedrag de aanvullende vergoeding aftrekken die aan de werkloze met bedrijfstoeslag door het FBZMN wordt toegekend. 4. Bijzondere Werkgevers Bijdragen. Het gaat om de verplichting die door de wet van opgelegd wordt. Deze verplichting wordt binnen bepaalde grenzen overgenomen door het FBZMN. De voorwaarden en aanvraag procedure worden in het hoofdstuk «VI. Werkloosheid met Bedrijfstoeslag» omschreven. III. Tijdelijke werkloosheid 1. Rechthebbende en voorwaarden. Ongeacht hun leeftijd, de arbeid(st)ers die, terwijl ze tewerkgesteld zijn in het regime van een voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking, tijdelijk werkloos worden gesteld en voldoen aan volgende voorwaarden: Werkloos gesteld zijn door een werkgever die afhangt van het PC111. Werkloosheidsuitkeringen genieten in toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering voor de tijdelijke werkloosheid voorzien in één der volgende situaties tijdelijke werkloosheid of regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk ingevolge economische oorzaken schorsing van de overeenkomst voor gevallen van overmacht schorsing van de overeenkomst voor gevallen van medische overmacht werkloosheid bij sluiting van de onderneming ingevolge jaarlijkse vakantie werkloosheid ingevolge het recht op jeugdvakantie uitkering werkloosheid ingevolge het recht op seniorenvakantie uitkering schorsing van de overeenkomst in geval van technische stoornis in de onderneming weersomstandigheden die het werk beletten op voorwaarde dat de werknemer verwittigd werd dat hij zich niet op het werk moet aanbieden werkloosheid of regeling van gedeeltelijke arbeid in geval van thuisarbeid voor de werkloosheid die het gevolg is van een gedeeltelijke staking in de onderneming, op voorwaarde dat de eis, waarvan de verwerping ten grondslag ligt aan de staking, geen schending van de collectieve overeenkomst vormt en dat de van kracht zijnde verzoeningsprocedure nageleefd werd Tijdelijke Werkloosheid 27

14 en voor de werkloosheid die het gevolg is van een staking buiten de onderneming, op voorwaarde dat het College der Voorzitters van het FBZMN ze vergoedbaar beslist. Niettemin werd voorzien dat onverminderd de bevoegdheid van de eigenlijke rechtsmachten, het College der Voorzitters van het FBZMN in twijfelachtige gevallen oordeelt of de voorwaarden vervuld zijn, voorzien voor de vergoeding van de werkloosheidsdagen wanneer de werkloosheid het gevolg is van een geval van overmacht, voorzien in het eerste lid van artikel 26 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van of van een gedeeltelijke staking in de onderneming. Deze kaart van rechthebbende is slechts geldig tijdens het dienstjaar dat op de kaart vermeld is. De werkgever overhandigt deze kaart van rechthebbende aan de betrokken arbeid(st)er. 4. Aanvullende vergoeding. Het bedrag van de aanvullende vergoeding is vastgesteld als volgt: Voor een hele vergoeding: -- 10,00 vanaf Voor een halve vergoeding: -- 5,00 vanaf De hele aanvullende vergoeding wordt toegekend in aanvulling op een hele officiële werkloosheidsuitkering. De halve aanvullende vergoeding wordt toegekend in aanvulling op een halve officiële werkloosheidsuitkering. Deze aanvullende vergoeding wordt toegekend zonder beperking per dienstjaar, maar binnen de bestaande officiële reglementerig inzake werkloosheid. Het dienstjaar van het FBZMN is gelijk aan het burgerlijk jaar. Wanneer de R.V.A. verscheidene halve werkloosheidsuitkeringen in een maand zou toekennen, dan dienen die samengeteld te worden tot hele werkloosheidsuitkeringen. 2. Kaart van rechthebbende. 28 De aanvraag gebeurt door de werkgever. Op het ogenblik dat de werkgever een arbeid(st)er voor de eerste maal in het kalenderjaar tijdelijk werkloos stelt zal hij, bij het Nationaal Secretariaat dienst Kaarten, een aanvraag voor de kaart van rechthebbende FM01 «Tijdelijke werkloosheid» indienen: met het aanvraagformulier FMDT. De aanvraag kan ook online gebeuren via De aanvraag moet verplicht vermelden: naam, volledig adres, RSZ en ondernemingsnummer van de onderneming en aansluitingsnummer bij het FBZMN de reden van de werkloosheid de begindatum van de werkloosheid voor iedere arbeid(st)er die werkloos gesteld wordt: rijksregisternummer/naam, voornaam en volledig adres/ datum van indiensttreding/regime van de dienstbetrekking. Aangezien deze aanvraag moet gebeuren bij de eerste werkloosheid van de betrokken arbeid(st)er, dient ze slechts éénmaal per dienstjaar te gebeuren. 5. Werkloosheid over twee dienstjaren. 29 Tijdelijke Werkloosheid 3. Uitgifte van de kaart van rechthebbende. Op basis van de ingediende aanvraag zal het Nationaal Secretariaat van het FBZMN aan de kaart een uniek nummer toekennen, de kaart van rechthebbende opmaken en ze overmaken aan de werkgever. De werkgever dient een kaart van rechthebbende aan te vragen aan het Nationaal Secretariaat voor de eerste periode van tijdelijke werkloosheid van het dienstjaar. Wanneer een werkloosheidsperiode in december begint en voortduurt tot in januari, dan wordt deze periode in januari aanzien als een nieuwe werkloosheidsperiode en dan dient daarvoor dus eveneens een nieuwe kaart van rechthebbende te worden aangevraagd. Tijdelijke Werkloosheid

15 6. Tweede periode ,00 per volledige jeugdvakantiedag -- 5,00 per halve jeugdvakantiedag. Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn: minimum één maand tewerkstelling in een onderneming, in het vakantiedienstjaar, zijnde het kalenderjaar waarin betrokkene zijn studies heeft beëindigd of stopgezet. Deze tewerkstelling moet niet verplicht in een onderneming van het PC111 geweest zijn. op het moment van het opnemen van de jeugdvakantie uitkering (na uitputten van de periode van de wettelijk betaalde vakantie) in dienst zijn van een werkgever die ressorteert onder het PC111 (al dan niet dezelfde als deze waar hij/zij in dienst was in het vakantiedienstjaar). Hiervoor wordt een bijzondere kaart van rechthebbende FM01/VJ (Vakantie Jongeren) afgeleverd waarmee maximum 22 dagen (vergoedingen) in het zesdagen stelsel (volgens de R.V.A. formule P X 6: Q) kunnen betaald worden en dit binnen hetzelfde kalenderjaar waarin de eerste voorziene dag van de jeugdvakantie periode valt, zijnde het kalenderjaar volgend op het vakantiedienstjaar. De werkgever vraagt de kaart FM01/VJ aan met het formulier FMDT bij het Nationaal Secretariaat. Hij brengt duidelijk de vermelding «jeugdvakantie» aan en voegt een bewijs toe waaruit blijkt wanneer betrokkene de school verlaten heeft en welke periode van tewerkstelling er geweest is na de studies van de arbeid(st)er tijdens het vakantiedienstjaar, zijnde het kalenderjaar van het verlaten van de school. Volgende bewijzen kunnen hiervoor toegevoegd worden: kopie C103 jeugdvakantie (werkgever + werknemer) school- en tewerkstellingsattest verklaring op eer van de arbeid(st)er elke andere verklaring van welke instantie dan ook, waaruit de gevraagde gegevens met zekerheid blijken De kaart van de rechthebbende FM01/VJ wordt uitgegeven door het Nationaal Secretariaat, steeds met BEGIN GELDIG- HEID van de kaart de eerste dag van de maand waarin de eerste door de R.V.A. vergoede jeugdvakantiedag valt, voor zo ver de betrokkene op dat moment vanzelfsprekend reeds in dienst is in de onderneming. Wanneer een arbeid(st)er in hetzelfde dienstjaar een tweede of volgende maal tijdelijk werkloos wordt gesteld door dezelfde werkgever dan dient de vroeger afgeleverde kaart van rechthebbende, die berust bij de Uitbetalingsinstelling, verder gebruikt te worden voor het ganse dienstjaar. 7. Verandering van werkgever. 30 Tijdelijke Werkloosheid Wanneer een arbeid(st)er in hetzelfde dienstjaar een tweede of volgende maal tijdelijk werkloos wordt gesteld, door een andere werkgever die afhangt van het PC111, zal hij (zij) zich aanbieden met een nieuwe kaart van rechthebbende. Vanaf dat ogenblik gebeuren de uitbetalingen met deze nieuwe kaart van rechthebbende. Er moet overeenstemming zijn tussen de werkgever die de officiële werkloosheid betekent en deze vermeld op de kaart van rechthebbende. Wanneer een arbeid(st)er, titularis van een kaart van rechthebbende, de onderneming verlaat voor een andere onderneming die niet afhangt van het PC111 en er tijdelijk werkloos wordt, heeft hij (zij) geen recht meer op de door het FBZMN toegekende aanvullende vergoedingen. 8. Jongeren. Schoolverlaters die door een werkgever van de sector tijdelijk werkloos worden gesteld, hebben recht op de aanvullende vergoeding op voorwaarde dat ze toelaatbaar worden verklaard door de R.V.A. en ofwel officiële werkloosheidsuitkeringen, ofwel inschakelingsuitkeringen genieten. Jongeren die tijdelijk werkloos worden tijdens een leercontract, tijdens een gecontroleerde leerverbintenis, tijdens het stelsel «deeltijds leren deeltijds werken» of tijdens een industrieel leerlingwezen, hebben geen recht op aanvullende vergoeding. 9. Jeugdvakantie uitkering. Bovendien wordt aan jongeren (schoolverlaters), in het kader van het aanvullend vakantiegeld aan pas afgestudeerde arbeid(st)ers, dat door de R.V.A ten laste wordt genomen (C103-jeugdvakantie), een aanvullende vergoeding van het FBZMN betaald conform de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid, dit wil zeggen: Tijdelijke Werkloosheid 31

16 Nadat het Nationaal Secretariaat de kaart heeft uitgegeven en aan de werkgever heeft toegezonden en de werkgever ze op zijn beurt heeft overgemaakt aan de jongere rechthebbende, kan tot de uitbetaling van de aanvullende vergoeding «jeugdvakantie uitkering» overgegaan worden door de Syndicale Uitbetalingsinstelling van zijn/haar keuze (voor de niet gesyndiceerden wordt deze betaling door de ISD van het FBZMN zelf gedaan). De betaling gebeurt per periode van jeugdvakantie, m.a.w. per formulier C103-jeugdvakantie, met een maximum totaal op jaarbasis van het aantal vermelde dagen op de kaart FM01/VJ (maximum 22 dagen) en op voorwaarde dat er voor elke aanvullende vergoeding van het FBZMN eveneens een uitkering «jeugdvakantie», conform de reglementering van de R.V.A., tegenover staat. De kaart FM01/VJ kan in principe slechts éénmaal per arbeid(st)er worden uitgegeven (in het jaar na het verlaten van de school) tenzij de arbeid(st)er in dat jaar twee (of meerdere) werkgevers in het PC111 heeft en hij/zij bij die verschillende werkgevers jeugdvakantie dagen op neemt. de arbeid(st)er heeft de gewone vakantiedagen waarop, hij/zij eventueel recht heeft reeds volledig uitgeput, hetzij tijdens een periode van tewerkstelling als loontrekkende, hetzij tijdens een periode van vergoedbare volledige werkloosheid. Per seniorvakantie uitkering van de RVA wordt door het FBZMN een aanvullende vergoeding van bruto 10,00 per hele dag en bruto 5,00 per halve dag uitbetaald (bedragen geldig vanaf ). De kaart van rechthebbende die hiervoor dienstig is heet FM01/SV (Senior Vakantie). Met de kaart van rechthebbende FM01/SV, die geldig is tot 31 december van het jaar waarin de eerste dag van de geldigheid valt, kunnen maximum 24 vergoedingen betaald worden. Een arbeid(st)er kan in de duurtijd van zijn/haar loopbaan meerdere kaarten FM01/SV ontvangen. Daarvoor moet hij/zij voldoen aan de hierboven aangehaalde voorwaarden van de RVA. 32 Tijdelijke Werkloosheid 10. Senioren vakantie uitkering. Arbeid(st)ers van 50 jaar of ouder die volgens de hieronder vermelde voorwaarden recht hebben op betaling van de senioren vakantie uitkering van de RVA, hebben eveneens recht op de aanvullende vergoeding van het FBZMN in het kader van de tijdelijke werkloosheid. Voorwaarden: minstens 50 jaar oud zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar (= kalenderjaar dat het vakantiejaar vooraf gaat) recht hebben op minder dan 4 weken betaalde vakantie in het vakantiejaar en dit tengevolge van een periode van volledige werkloosheid, zelfstandige activiteit of invaliditeit na één jaar ziekte in de loop van het vakantiedienstjaar hhlet OP! De regeling van seniorvakantie uitkering is niet van toepassing indien het onvolledige recht op betaalde vakantie het gevolg is van andere onderbrekingen tijdens het vakantiedienstjaar, zoals tijdelijke werkloosheid, onbetaald verlof, loopbaanonderbreking, De te volgen administratieve werkwijze voor het FBZMN: AANVRAAG en UITGIFTE KAART FM01/SV Aanvraag door de werkgever waar de arbeid(st)er van 50 jaar of ouder in dienst is op de eerste dag van het opnemen van de senior vakantie uitkering. Aanvraag online of met het formulier FMDT, aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN. Uitgifte door het Nationaal Secretariaat van het FBZMN en verzenden aan de werkgever die de uitgifte van de kaart heeft gevraagd. Bij de eerste voorziene periode van seniorvakantie uitkering. De kaart vermeldt, naast het type kaart FM01/SV ook het maximum aantal uit te keren vergoedingen (= MAX. 24) en ook het feit dat het recht ten einde loopt aan het einde van het vakantiejaar (31 december van het jaar waarin de eerste dag seniorvakantie uitkering wordt genomen). De kaart FM01/SV moet aan de arbeid(st)er worden bezorgd. Tijdelijke Werkloosheid 33

17 UITBETALING de betaling van de aanvullende vergoeding van het FBZMN gebeurt door de uitbetalingsinstelling die door de arbeid(st)er zelf wordt gekozen en dit per periode seniorvakantie uitkering, zoals vergoed door de RVA BELANGRIJKE MEDEDELINGEN Op het moment van het opvragen van de senior vakantie uitkering moet de arbeid(st)er van 50 jaar of ouder, in dienst zijn van een onderneming van het PC111 om aanspraak te kunnen maken op de aanvullende vergoeding van het FBZMN. Waar betrokkene voordien tewerkgesteld was, doet niet ter zake. Voor elke eerste senior vakantie uitkering per vakantiejaar, moet er een kaart FM01/SV zijn, zelfs indien er voor deze arbeid(st)er voor hetzelfde kalenderjaar reeds een kaart FM01 (of FM01/62 of FM01/75) bestaat. 12. Bijzondere Contracten. De arbeid(st)ers, die tewerkgesteld worden met een contract van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk in een onderneming die afhangt van het PC111, hebben binnen de gewone perken van de reglementering recht op de aanvullende vergoeding voor de dagen waarop ze tijdens het contract tijdelijk werkloos worden gesteld. 34 Tijdelijke Werkloosheid 11. Stagiairs - Startbaanovereenkomsten. De jongeren van minder dan dertig jaar, die op grond van de bepalingen van de herstelwet (B.S ) een stage doen in een onderneming die afhangt van het PC111, of in het kader van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid met een startbaanovereenkomst tewerkgesteld zijn in een onderneming die afhangt van het PC111, hebben binnen de gewone perken van de reglementering recht op de aanvullende vergoedingen van het FBZMN voor de dagen waarop ze tijdens deze tewerkstellingsperiode tijdelijk werkloos worden gesteld. Tot worden de stagecontracten en de startbaanovereenkomsten voor het FBZMN gelijkgesteld met contracten van bepaalde duur. 13. Werkloosheid na ziekte. Wanneer een arbeid(st)er na een ziekteperiode het werk niet kan hervatten en zodoende werkloos wordt wegens overmacht (zoals voorzien in artikel 62 van de R.V.A.) dan wordt hij (zij) door de R.V.A. aanzien als tijdelijke werkloze. De werkgever dient in dit geval een kaart van rechthebbende bij tijdelijke werkloosheid «overmacht ziekte», FM01/62, aan te vragen aan het Nationaal Secretariaat door middel van het formulier FMDT met de bijzondere vermelding «overmacht ziekte», of online via Het Nationaal Secretariaat dient de «bijzondere» kaart van rechthebbende FM01/62 uit te geven en aan de werkgever toe te sturen, die ze op zijn beurt per kerende aan de arbeid(st)er dient over te maken. Indien deze werkloosheid in het volgend kalenderjaar doorloopt, zal het Nationaal Secretariaat van het FBZMN aan de Syndicale Centrale van de Uitbetalingsinstelling van betrokkene, de vraag stellen of er voor het nieuwe kalenderjaar een kaart FM 01/62 dient aangemaakt te worden, en zo ja, tot welke einddatum (maximum 31 december van dat kalenderjaar).deze procedure moet, zolang betrokkene zich in dezelfde situatie bevindt, jaarlijks herhaald worden. De werkgever dient hiervoor niet meer tussenbeide te komen. Het staat het Nationaal Secretariaat van het FBZMN vrij bijkomende bewijzen voor verlenging van de kaart FM01/62 te vragen aan de werkgever of aan de Syndicale Centrale van de Uitbetalingsinstelling van betrokkene. Tijdelijke Werkloosheid 35

18 36 Tijdelijke Werkloosheid 14. Thuisarbeid(st)ers. Wanneer een thuisarbeid(st)er geen contract heeft na minstens drie onafgebroken maanden gewerkt te hebben voor een onderneming die ressorteert onder het PC111, wordt hij (zij) door de R.V.A. voor de tussenliggende periode tussen twee contracten aanzien als volledige werkloze. Teneinde een overbodige administratie door de uitgifte van verschillende op elkaar volgende kaarten van rechthebbende te vermijden en toch de rechten van de thuisarbeid(st)er te vrijwaren, heeft het FBZMN het recht op aanvullende vergoedingen voor thuisarbeid(st)ers toegekend in de sector «tijdelijke werkloosheid». De werkgever dient in dit geval een kaart van rechthebbende bij tijdelijke werkloosheid «thuisarbeider», FM 01/75, aan te vragen aan het Nationaal Secretariaat door middel van het aanvraagformulier FMDT met bijzondere vermelding «thuisarbeid», of online via Het Nationaal Secretariaat dient de «bijzondere» kaart van rechthebbende FM 01/75 uit te geven en aan de werkgever toe te sturen, die ze op zijn beurt per kerende aan de arbeid(st)er dient over te maken. De Syndicale Uitbetalingsinstelling naar keuze van de arbeid(st)er (voor niet gesyndiceerden worden de vergoedingen betaald door de ISD van het FBZMN) kan overgaan tot de uitbetaling aan betrokkene, conform de uitkeringen in het kader van de werkloosheidsreglementering. Daar een kaart van rechthebbende bij tijdelijke werkloosheid slechts geldig is voor één kalenderjaar, dient ook deze kaart FM01/75 voor het volgende kalenderjaar verlengd te worden op aanvraag van de Uitbetalingsinstelling. Deze procedure zal jaarlijks hernieuwd moeten worden indien de betrokken thuisarbeid(st)er verder recht heeft op de werkloosheidsuitkeringen en bijgevolg mogelijk ook op de aanvullende vergoedingen van het FBZMN in de sector FM01/75. De werkgever dient hiervoor niet meer tussenbeide te komen. IV. Volledige Werkloosheid 1. Rechthebbende en voorwaarden. De arbeid(st)ers die volledig werkloos worden na afdanking, nadat ze tewerkgesteld waren in het regime van een voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking en voldoen aan volgende voorwaarden: Ofwel afgedankt zijn wegens economische redenen door een werkgever die afhangt van het PC111. Ofwel volledig werkloos geworden zijn na een stagecontract of een startbaanovereenkomst (tijdelijk tot en met ), na een contract voor bepaalde duur, een vervangingscontract of voor een duidelijk omschreven werk of taak bij een werkgever die afhangt van het PC111, maar op voorwaarde dat dit contract een duurtijd had van minstens drie maanden. Op het ogenblik van de werkloosheid, na een contract van onbepaalde duur, een anciënniteit hebben van vijftien kalenderdagen in de onderneming. Op de dag van de betekening van het ontslag heeft de arbeid(st)er de leeftijd van 50 jaar nog niet bereikt. Werkloosheidsuitkeringen genieten in toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering voor de volledige werkloosheid. Opmerking Voor de arbeid(st)ers die afgedankt werden in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag moet hoofdstuk «VI. Werkloosheid met Bedrijfstoeslag» worden geraadpleegd. Voor de arbeid(st)ers die afgedankt werden wegens economische redenen, en op de eerste dag van de betekening van het ontslag minstens vijftig jaar oud zijn, moet hoofdstuk «V. Oudere werklozen» worden geraadpleegd. Volledige werkloosheid 37

19 2. Kaart van rechthebbende. 4. Aanvullende vergoeding. 38 Volledige werkloosheid De aanvraag gebeurt door de werkgever. Op het ogenblik dat de werkgever een arbeid(st)er, die op de dag van de betekening van het ontslag jonger is dan 50 jaar, volledig werkloos stelt (afdankt) zal hij bij het Nationaal Secretariaat een aanvraag voor de kaart van rechthebbende FM11 «Voltijds Volledige werkloosheid» of FM61 «Deeltijds Volledige werkloosheid» indienen met het aanvraagformulier FMDC. Deze aanvraag kan ook online via gebeuren. De aanvraag moet verplicht vermelden: naam, volledig adres, RSZ en ondernemingsnummer van de onderneming en aansluitingsnummer bij het FBZMN. de reden van de werkloosheid de begindatum van de werkloosheid de periode van opzeg of verbreking voor iedere arbeid(st)er die werkloos gesteld wordt: rijksregisternummer/naam, voornaam en volledig adres/ datum van indiensttreding/regime van de dienstbetrekking. Deze aanvraag dient slechts éénmaal, namelijk bij de afdanking, te gebeuren. 3. Uitgifte van de kaart van rechthebbende. Op basis van de ingediende aanvraag zal het Nationaal Secretariaat een kaart van rechthebbende opmaken, nadat het aan deze kaart een uniek nummer heeft toegekend. Het Nationaal Secretariaat zal ze overmaken aan de werkgever die om de uitgifte van de kaart heeft gevraagd. Deze kaart van rechthebbende draagt de vermelding «Max.120, 210 of 300 vergoedingen vanaf de eerste werkloosheidsdag», afhankelijk van de leeftijd van betrokkene op de eerste werkloosheidsdag (jonger dan 35 jaar, ouder dan 35 jaar maar jonger dan 45 jaar, 45 jaar of ouder). De kaart van rechthebbende is uitsluitend geldig voor de ononderbroken werkloosheidsperiode vanaf de eerste werkloosheidsdag. De werkgever overhandigt de kaart van rechthebbende aan de betrokken arbeid(st)er. De bedragen van de aanvullende vergoeding zijn vastgesteld als volgt: Voor een hele vergoeding: -- 5,80 vanaf Voor een halve vergoeding: -- 2,90 vanaf De hele aanvullende vergoeding wordt toegekend in aanvulling op een hele officiële werkloosheidsuitkering. De halve aanvullende vergoeding wordt toegekend in aanvulling op een halve officiële werkloosheidsuitkering. Volgende bepalingen inzake het recht op onafgebroken kredietdagen zijn van toepassing: Minder dan 35 jaar op de eerste werkloosheidsdag = 120 dagen Van 35 t.e.m. 44 jaar op de eerste werkloosheidsdag = 210 dagen 45 jaar en meer op de eerste werkloosheidsdag = 300 dagen 5. Twee dienstjaren. Aangezien de kaart van rechthebbende geldig is voor een ononderbroken werkloosheidsperiode, heeft het geen belang dat deze twee dienstjaren bestrijkt. 6. Verandering van werkgever. Wanneer een arbeid(st)er in hetzelfde dienstjaar een tweede of volgende maal afgedankt wordt door een andere werkgever die afhangt van het PC111 en voldoet aan de voorwaarden (zie punt 1), moet een nieuwe kaart FM11/FM61 aangevraagd worden (zie punt 2). Deze kaart van rechthebbende is uitsluitend geldig voor de erop vermelde werkloosheidsperiode en alle vroeger uitgegeven kaarten van rechthebbende zijn door de werkhervatting ongeldig geworden. Volledige werkloosheid 39

20 7. Jongeren. 8. Stagiairs - Startbaanovereenkomsten. 40 Volledige werkloosheid a) Schoolverlaters die een anciënniteit bewijzen van minstens vijftien dagen met een contract van onbepaalde duur en door een werkgever van de sector afgedankt worden, hebben recht op de aanvullende vergoeding op voorwaarde dat ze toelaatbaar worden verklaard door de RVA en ofwel officiële werkloosheidsuitkeringen, ofwel inschakelingsuitkeringen genieten van de R.V.A. Dit is eveneens het geval voor jongeren na leercontract, voor jongeren na een gecontroleerde leerverbintenis, na een industrieel leerlingwezen en na het stelsel «deeltijds leren deeltijds werken». b) Jongerenactiva opleidingsplan : inschakelingsuitkeringen IBO. Indien jongeren na een tewerkstelling in een onderneming van het PC111 recht hebben op de kaart van rechthebbende FM11 of FM61, maar geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen van de R.V.A of inschakelingsuitkeringen (onvoldoende toelaatbaarheid schoolverlater uitsluiting langdurige werkloosheid zelfstandige ) en zij een individuele beroepsopleiding in een onderneming volgen en zodoende wel recht zouden hebben op de «inschakelingsuitkeringen IBO» van de R.V.A, kunnen voor de periode van de opleiding maar maximum voor de volgens de leeftijd van de arbeid(st)er aantal vergoedingen met een FM11/FM61 in bepaalde omstandigheden het recht verwerven op de aanvullende vergoedingen van het FBZMN in het kader van de volledige werkloosheid. De aanvraag hiervoor dient door de betrokkene zelf, of diens Uitbetalingsinstelling, individueel te gebeuren aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN. Een kopie van de toelating van de R.V.A (C2) dient bij de aanvraag toegevoegd te worden. De bevoegde instantie van het FBZMN zal elk dossier individueel onderzoeken en aan de vraagstellende partij haar beslissingen betekenen. In geval van een positieve beslissing geldt wat volgt: recht op 5,80 per inschakelingsuitkering IBO ( 2,90 per halve inschakelingsuitkering IBO) maximum geldig gedurende de periode IBO, met dien verstande dat het krediet van de kaart FM11/FM61 nooit kan overschreden worden. Dit uitzonderlijke recht opent nooit het recht op andere aanvullende vergoedingen van het FBZMN in een andere sector. De jongeren van minder dan dertig jaar, die op grond van de bepalingen van de herstelwet (B.S ) een stage doen in een onderneming die afhangt van het PC111, of in het kader van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid met een startbaanovereenkomst tewerkgesteld zijn in een onderneming die afhangt van het PC111, hebben binnen de gewone perken van de reglementering recht op de aanvullende vergoeding voor de dagen van volledige werkloosheid die eventueel vallen voor de normale datum van het beëindigen van de stage of de startbaanovereenkomst. Na de normale datum van het beëindigen van de stage of de startbaanovereenkomst wordt geen vergoeding toegekend, maar tot en met worden de stagecontracten en de startbaanovereenkomsten evenwel gelijkgesteld met contracten van bepaalde duur. 9. Bijzondere contracten. De arbeid(st)ers die tewerkgesteld worden met een contract van bepaalde duur, een vervangingscontract of een contract voor een duidelijk omschreven werk of taak in een onderneming die afhangt van het PC111, hebben binnen de gewone perken van de reglementering recht op de aanvullende vergoeding voor de dagen van volledige werkloosheid die eventueel vallen voor de normale datum van het beëindigen van het contract. Na het beëindigen van een contract van minder dan drie maanden wordt geen vergoeding toegekend. Volledige werkloosheid 41

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie ccent Jaarlijkse vakantie Inleiding Algemene bepalingen 2 Toepassingsgebied 2 Begrippen 4 Tijdstip van de jaarlijkse vakantie 5 - Collectief of individueel akkoord 5 - Regels van toepassing op de collectieve

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Metaalhandel www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen elektriciens www.abvvmetaal.be SAMEN STERK Voorwoord 4 1. Inkomen 6 1.1 Loonvoorwaarden 6 1.1.1 Index 6 1.1.2 Koopkracht 6 1.1.2.1 Ecocheques

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2011-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2011-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2011-01 De bijzondere bijdragen Inhoudstafel Inleiding... 6 Solidariteitsbijdrage

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag.

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag. 3 Meervoudig ontslag buiten collectief ontslag 3.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Bij een herstructurering met meervoudig ontslag, worden werknemers wel ontslagen, maar, tenminste in het onderscheid

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid NIEUWSBRIEF MEI 2014 1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid Sinds 26 maart 2014 zijn alle werkgevers verplicht om bij de mededeling van de eerste werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek de tewerkstellingsplaats

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september 2011 REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie