Enkele Highlights. Nieuwsbrief December 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enkele Highlights. Nieuwsbrief December 2013"

Transcriptie

1 Enkele Highlights v Eindejaarstips 2013 v Minimumlonen v Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidie v G-rekening wordt depot met ingang van De afdrachtvermindering onderwijs wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Vanaf dat moment geldt een nieuwe regeling: de Subsidieregeling Praktijkleren. De werkgever ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd. Daarmee kan iemand elk moment van het studiejaar starten bij een werkgever. Ook als een leerling, deelnemer, student of promovendus stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft dus geen volledig jaar begeleiding te geven om subsidie aan te kunnen vragen. In aanmerking komen o.a. leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo, deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gaat. De controle en het toezicht wordt gedaan door AgentschapNL. De omzetting van de G-rekening naar het depot doet de Belastingdienst gefaseerd van 1 juli 2014 tot 1 juli Er zijn eerdere berichten dat de Depotservice vanaf januari 2014 de G-rekeningen zou vervangen. Deze datum is verschoven naar 1 juli Als een onderneming personeel uitzendt, uitleent of detacheert op de Nederlandse markt, kan een inlener de onderneming vragen een G- rekening te openen. Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee de ondernemer alleen de loonheffingen en de btw aan de Belastingdienst kan betalen. Het depot komt beschikbaar via de Depotservice op de site van de Belastingdienst. Deze service start op het moment dat met de omzetting van de G-rekeningen wordt begonnen. De fiscus stuurt van te voren bericht wanneer de G-rekening wordt omgezet naar een depot. Bent u een startende of bestaande ondernemer en hebt u krediet nodig? En kunt u hiervoor niet bij de bank terecht? Dan kunt u per 1 november 2013 een MKB-krediet aanvragen. Dit is een zakelijke lening tussen de en Voor een kleiner bedrag kunt u microkrediet aanvragen. Microkrediet (microfinanciering) is een zakelijke lening tot Wanneer komt u in aanmerking? U bent ouder dan 18. U hebt een bestaand bancair krediet van minder dan U wil niet meer dan 40% van het totale kredietbedrag aan werkkapitaal financieren. U kunt voor een krediet niet bij een bank terecht. Hebt u al een ondernemingsplan? Dan kunt u direct MKB-krediet aanvragen bij Qredits Microfinanciering Nederland.

2 U betaalt 1,2 procent vermogensbelasting over uw vermogen boven de (voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag). De peildatum voor de aangifte over 2013 is 1 januari Als u op het punt staat grote uitgaven te doen (auto kopen, huis verbouwen, schenkingen), kunt u die beter het eind van het jaar nog doen. Dat geld telt dan niet meer op mee op 1 januari Dat maakt voor de aangifte over 2013 niet uit, maar in 2015 plukt u daar de vruchten van. Een andere manier om uw box 3 vermogen te drukken, is door uw geld groen te beleggen. U betaalt over door de overheid goedgekeurde groene beleggingen namelijk geen vermogensbelasting (voor beleggingen tot per persoon). Bovendien krijgt u een extra belastingkorting (heffingskorting) van 0,7 procent van uw inleg. In totaal levert groen beleggen dus een belastingvoordeel op van 1.9 procent. Over schenkingen betaalt u schenkbelasting, maar er is altijd een vrijgesteld bedrag. Kinderen hebben in 2013 een vrijstellen van 5.141, anderen U mag uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar bovendien eenmalig belastingvrij scheken. Als een schenking gebruikt voor de eigen woning, is een bedrag van vrij van schenkbelasting (een tijdelijke maatregel die geldt tot 1 januari 2015 en betreft schenkingen aan iedereen). U moet zo'n schenking vastleggen in een overeenkomst: dat hoeft niet bij een notaris. De eenmalige schenking voor de woning kan ook gebruikt worden voor het aflossen op de hypotheek (tot en met de restschuld) Giften aan goede doelen die voorkomen op de lijst van de ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instelling) op de site van de Belastingdienst, zijn aftrekbaar. Bij giften aan culturele instellingen tot mag u zelfs 125 procent van het gegeven bedrag aftrekken van uw inkomen. Een gift van levert dan aan belastingaftrek op. Drempel: er is voor giften een drempel van 1 procent van uw verzamelinkomen ( totaal van box 1,2 en 3) met een minimum van 60. Alleen het bedrag boven deze drempel mag u aftrekken. Voor periodieke giften gedurende minimaal vijf jaar is er geen drempel, mits deze giften zijn vastgelegd bij de notaris. Neemt u een oudere werkloze werknemer in dienst dan kunt u voor de scholing van deze werknemer subsidie aanvragen: een scholingsvoucher. Dat kan met een speciaal aanvraagformulier van de uitvoeringsinstantie UWV. Aan de scholingsvoucher zijn wel behoorlijk wat voorwaarden verbonden. Zo moet het onder meer gaan om een werknemer die 55 jaar of ouder is op de eerste dag van zijn ww-uitkering en minimaal 3 maanden een ww-uitkering hebben ontvangen. Ook moet de opleiding van de werknemer bijvoorbeeld een erkend diploma of certificaat uitreiken en maximaal 1 jaar duren. De subside van de scholingsvoucher is maximaal 750 (inclusief BTW). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen. Tip: U kunt de scholingsvoucher aanvragen tot en met 30 september 2015, maar er is maar een beperkt budget. Hoe eerder u dus de scholingsvoucher aanvraagt, hoe groter de kans dat UWV hem ook aan u toekent. Bij het verstrekken van een geschenk in natura (zoals een kerstpakket) krijgen werknemers te maken met de overgangsregeling voor vrije vergoedingen en ver-

3 strekkingen of de werkkostenregeling. Welke bepaling voor de werkgever van toepassing is hangt af van het regime dat de werkgever toepast. Oude regeling De geschenkenregeling is van toepassing als de werkgever nog steeds van de overgangsregeling voor vrije verstrekkingen en vergoedingen gebruikmaakt. Op basis van deze regeling kan de werkgever bij het verstrekken van een kerstpakket het lage 20%-eindheffingstarief toepassen. Let echter op, dit mag alleen eenmalig en de economische waarde van het kerstpakket (inclusief btw) mag niet meer dan 70 bedragen. Het gebruteerde tabeltarief is van toepassing als de waarde van de verstrekking toch boven de grens van 70 uitkomt. Dat tarief kan oplopen tot 108,3% voor zover de waarde in het economisch verkeer maximaal 136 per verstrekking is en op jaarbasis niet boven 272 uitkomt. Bovendien kan de werkgever tot een bedrag van 200 gebruikmaken van eindheffing voor bovenmatige verstrekkingen. Werkkostenregeling Geschenken in natura zijn onder de werkkostenregeling loon van de werknemer. Als gebruik wordt gemaakt van de werkkostenregeling kan de werkgever maximaal 1,5% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. De werkgever kan de waarde van het kerstpakket dan als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. Komt de werkgever boven de vrije ruimte uit, dan moet hierover loonbelasting worden betaald in de vorm van een eindheffing van 80%. Sluit u een hypothecaire lening voor de eigen woning af bij uw eigen bv of leent u hiervoor geld bij een familielid en wilt u de hypotheekrente opvoeren als aftrekbare kosten, dan bent u verplicht om de Belastingdienst te informeren over deze hypothecaire lening. De Belastingdienst heeft sinds deze week een online formulier ter beschikking gesteld om deze melding te doen. Informatieverplichting Het gaat om alle hypotheekverplichtingen die niet zijn afgesloten bij een bank of een andere financiële instelling. Reden van deze informatieverplichting is dat de Belastingdienst wil nagaan of de lening voor de eigen woning die u heeft afgesloten bij een familielid of de eigen bv wel voldoet aan de nieuwe regels die vanaf begin dit jaar gelden. Voor een nieuwe hypotheek is namelijk alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in dertig jaar minimaal volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Hoeft u niet verplicht af te lossen om hypotheekrente in aftrek te brengen,. bijvoorbeeld omdat u de lening al vóór 1 januari 2013 heeft afgesloten of bij oversluiting van een oude hypotheek, dan is een melding niet nodig In het begrotingsakkoord is voorgesteld om het aanmerkelijk belangtarief tijdelijk (in 2014) te verlagen naar 22%. Door een dividenduitkering of verkoop van uw aandelen uit te stellen tot in 2014 bespaart u dus 3% netto. Bijkomend voordeel van een dividenduitkering na 1 januari 2014 is dat u ook nog eens de box 3 heffing voor een jaar bespaart. Bij inkomstenbelastingondernemers is de winst effectief belast tegen maximaal 44,72%. Dit komt doordat 14% van de fiscale winst is vrijgesteld (MKB winstvrijstelling). Effectief is de marginale belastingdruk dus 44,72% (52% * 86%). Door de vele faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de FOR, wordt de belastingdruk verder verlaagd. Alle winst, of dit nu voortvloeit uit de arbeidsinspanning of uit kapitaal, wordt in de inkomstenbelasting hetzelfde belast. In de B.V. Bedraagt de gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingdruk 40% - 43,75%. Dit betreft echter de winst na aftrek van het loon van de DGA. Dat loon wordt belast tegen maximaal 52%. In de toekomst worden de

4 mogelijkheden voor DGA s om hun (gebruikelijke) loon laag te houden verder ingeperkt. De totale belastingdruk in de BV is vrijwel altijd hoger dan bij ondernemers in de inkomstenbelasting. Uiteraard zijn er vele andere, niet fiscale overwegingen om te (blijven) ondernemen in een B.V. Bij winsten tussen de en dient u de B.V. Echter fiscaal te heroverwegen. Tankt u voor uw auto van de zaak, betaal dan altijd met uw tankpas, pinpas, of creditcard. Bij een contante betaling loopt u het risico om de btw-aftrek op de brandstofkosten te verspelen! Bij een contante betaling kan de fiscus niet nagaan wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is daarvoor onvoldoende. Dat is voor de inspecteur voldoende reden om de btw-aftrek te weigeren. Zelfs als vaststaat dat met de brandstof uitsluitend zakelijke kilometers zijn verreden. Een en ander geldt uiteraard ook voor de tankbeurten van uw medewerkers met een auto van de zaak. Voor auto s van de zaak die zowel voor zakelijke als voor privé-doeleinden worden gebruikt, moet in de laatste aangifte van het jaar btw worden aangegeven en betaald over het privégebruik. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden, afhankelijk van de omstandigheden. In de meeste gevallen moet in de aangifte 2,7% van de cataloguswaarde worden aangegeven. Er lopen nog steeds proefprocedures. Als u over 2012 bezwaar heeft aangetekend en u dit ook wenst te doen over 2013 of als u voornemens bent over 2013 bezwaar aan te tekenen, raden wij aan om tegen dit bedrag bezwaar in te dienen binnen zes weken nadat u de aanslag betaald heeft Ondernemers en belastingplichtigen die resultaat uit overige werkzaamheden genieten, zijn wettelijk verplicht tot het voeren en bewaren van hun administratie. De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bedraagt in het algemeen zeven jaar. Deze bewaarplicht geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens en de loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole. Ook de hiervoor bedoelde gegevens die elektronisch zijn opgeslagen vallen onder de bewaarplicht. Let wel dat bepaalde stukken betrekking kunnen hebben op meerdere jaren en dus pas dienen te worden vernietigd nadat deze hun actualiteitswaarde hebben verloren. Een contract dat ziet op dient daarom pas in 2015 te worden vernietigd. Als DGA wordt u geacht minimaal een gebruikelijk loon te genieten. Een gebruikelijk loon bedraagt minimaal (2013) of het loon van de meestverdienende werknemer zonder aanmerkelijk belang/ Als u aannemelijk maakt dat in het economische verkeer soortgelijke werknemers minder verdienen, kan het gebruikelijke loon gesteld worden op dat lagere salaris. Als soortgelijke werknemers meer verdienen dan wordt het salaris gesteld op ten minste 70% van dat bedrag (maar ten minste ). Bij eenpersoons-bv s kan het gebruikelijk loon bij de DGA ook worden vastgesteld volgens de afroommethode of winstreductiemethode.dat wil zeggen dat het gebruikelijk loon gesteld wordt op het bedrag van de winst van de BV, na aftrek van kosten en een winstopslag. De belastingdienst probeert in veel meer situaties dan dit van de rechter mag, het loon op deze wijze vast te stellen. Daardoor is het gebruikelijk loon hoger dan zou moeten (mogen). Omdat loon (maximaal 52%) veelal hoger belast wordt dan winst in de BV (de gecombineerde vennootschapsbelasting en inkomstenbelastingdruk bedraagt 40% - 43,75%), is het nuttig om jaarlijks te bekijken of uw loon naar beneden kan worden bijgesteld. Bent u minder gaan werken, bestaat het vermoeden dat op de arbeidsmarkt thans lagere lonen worden betaald of is uw onderneming ingekrompen, dan is er vermoedelijk geld te

5 verdienen met een herrijking van het gebruikelijke loon. Een goed pensioen is een waardevolle bezitting. Het geeft financiële rust als u als DGA stopt met werken. Het is dan ook zaak om zorgvuldig om te gaan met uw opgebouwde pensioenrechten in uw pensioen-bv. Ook partnerpensioen moet uiteraard goed geregeld zijn. Een oudedagsvoorziening hoeft echter niet per se via een pensioen plaats te vinden, maar kan ook op een andere wijze worden opgebouwd. Vanuit fiscaal perspectief is pensioen minder aantrekkelijk indien u bij uitkering van het pensioen 52% belasting betaalt. Ingehouden winst kent immers een belastingdruk van 40%-43,75%. Hebt u voldoende pensioen opgebouwd, dan kan het voordelig zijn om daarmee te stoppen. De fiscale wetgeving voor pensioenen wordt gewijzigd per 1 januari De jaarlijkse opbouwmogelijkheden worden wat kleiner. Zorg dat uw pensioenregeling voor dit moment is gewijzigd. Als dit niet voor 1 januari gewijzigd is, is er sprake van een onzuivere pensioenregeling. Dit kan leiden tot het direct afrekenen over de totale pensioenaanspraak. Als u nog een lijfrentepolis heeft van vóór de Brede Herwaardering, kort gezegd van vóór 1 januari 1992, biedt deze lijfrentepolis u veel flexibiliteit. De uitkeringen uit deze verzekering mogen aan anderen toekomen, waarbij een uitkering ineens of in termijnen mogelijk is. Het is ook mogelijk de uitkeringen nog onbeperkt uit te stellen (voor uzelf of voor bijvoorbeeld uw kinderen). ederland gaat op 1 februari 2014 helemaal over op het Europese betalingssysteem SEPA. Daarmee moet in het hele eurogebied op dezelfde manier kunnen worden betaald. Door de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) vervallen de vertrouwde Nederlandse rekeningnummers en worden ze vervangen door hun Europese tegenhanger IBAN. Elke Nederlandse rekeninghouder heeft al een IBAN, die bestaat uit 18 cijfers en letters. Begin op tijd Zaken waaraan u moet denken zijn ondermeer: omzetten van alle rekeningnummers in uw administratie naar IBAN maar ook het aanpassen van uw administratie, software en bedrijfsvoering omdat de standaarden van de meeste betaalmiddelen worden vervangen door nieuwe SEPA standaarden. Het Franse café Petite Syrah in Nice heeft hun prijslijst op ludieke wijze aangepast om onbeleefde klanten te weren. In het café betaalt een nette bezoeker voor een bak zwarte koffie 1,40 euro, waar een onbeschofte bezoeker 7 euro moet neertellen. Dat is op de nieuwe menukaart te lezen. Manager Fabrice Pepino laat aan weten dat het eigenlijk is begonnen als een grap. "We kwamen op het idee door gestresste klanten die tijdens hun lunch snel wat kwamen halen. Omdat ze het druk hebben, zijn ze soms minder beleefd. Er mag dan wel worden gezegd dat mensen in de Franse horeca niet vriendelijk zijn, maar de klanten kunnen er ook wat van. De nieuwe prijzen zijn onze versie van het Britse 'keep calm and carry on'.".

/ Tips voor ondernemers

/ Tips voor ondernemers / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers...2 Voorkom verliesverdamping...2 Wilt u winst uitstellen?...2 Willekeurige afschrijving...2 Houd in december uw werkkapitaal op peil...2

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied?

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied? Horlings nieuwsbrief nr.1-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingdienst blijft controleren op afdracht- vermindering onderwijs Ruim baan voor jonge ondernemers Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 De auto in 2014 Autorijden wordt in 2014 voor veel automobilisten weer een stukje duurder, met dank aan de aanscherpingen in de diverse autobelastingen. Nog altijd luidt het

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee.

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Fiscale eindejaarstips Alle ondernemers Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Uitstel van een desinvestering kan fiscaal soms een goed idee zijn. Voor bedrijfsmiddelen waarvoor bij de aanschaf

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal Nieuwsbrief Uitgave november 2007 Geachte lezer, Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen die elk

Nadere informatie

Fiscale bijtelling auto 14%!

Fiscale bijtelling auto 14%! uitgave november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen

Nadere informatie

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%.

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%. Jaargang 11 november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt ons nieuwsbulletin met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie