School- en studietoelagen basis-, secundair en hoger onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs"

Transcriptie

1 School- en studietoelagen basis-, secundair en hoger onderwijs Voor wie? Hoe berekenen? Hoe aanvragen?

2

3 Voorwoord Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat financiële drempels dat recht niet in de weg staan. In deze brochure leest u wie precies voor een toelage in aanmerking komt, hoe u ze kunt berekenen en waar u ze moet aanvragen. U kunt uw aanvraag in één keer doen (dan krijgt u de toelage het snelst uitbetaald), maar u kunt onderdelen van uw dossier ook op verschillende tijdstippen indienen. Zolang we uw aanvraagdossier uiterlijk op 30 juni 2009 ontvangen, kunnen we het behandelen. U doet de aanvraag online of u bezorgt ons de volgende ingevulde formulieren: het formulier Persoon die instaat voor het onderhoud van de leerling of student per leerling of student één formulier De leerling of De student. Ook aanvraag online U kunt uw aanvraag ook online indienen via Als u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer hebt, is dat veruit het gemakkelijkst: de meeste gegevens worden automatisch ingevuld. Maar een aanvraag op papier blijft uiteraard mogelijk. Meer details over de online aanvraag vindt u op p. 52. Aanvragen vóór 30 juni 2009 U komt in aanmerking voor een school- of studietoelage als u aan alle voorwaarden voldoet die op de volgende bladzijden worden beschreven. Dat betekent dat het inkomen van uw leefeenheid niet hoger mag liggen dan een bepaalde inkomensgrens, maar ook dat u Belg moet zijn (of gelijkgesteld), aan een erkende instelling moet studeren, enzovoort. U moet uw aanvraagdossier voor een toelage uiterlijk 30 juni 2009 indienen: online, via via de post (poststempel geldt als bewijs). Aanvragen die u na die datum indient, worden niet meer onderzocht. Uw aanvraag vroeger indienen mag natuurlijk wel. Hoe eerder u uw aanvraag volledig indient, hoe eerder u uw toelage krijgt uitbetaald. het inkomen van uw leefeenheid schooltoelagen & studietoelagen [

4 Inhoud Meer info 4 Het inkomen van uw leefeenheid 5 1 Leefeenheid U bent ten laste U bent gehuwd of woont samen U bent zelfstandig leerling of student U bent alleenstaand leerling of student 10 2 Inkomen 11 Stap 1: bereken uw volledige inkomen 12 Stap 2: forfaitaire aftrek? 13 Stap 3: bereken het aantal punten van de leefeenheid 14 Stap 4: kijk of u binnen de inkomensgrenzen val 15 Stap 5: doe de KI-test 16 De toelage voor leerlingen kleuter- en lager onderwijs 21 1 Voorwaarden De leerling is Belg (of gelijkgesteld) De leerling volgt een voltijdse opleiding aan een erkende onderwijsinstelling 23 2 Berekening van de toelage Minimum-, volledige en uitzonderlijke toelagen Berekening 25 De toelage voor leerlingen secundair onderwijs 27 1 Voorwaarden De leerling is Belg (of gelijkgesteld) De leerling volgt een voltijdse opleiding aan een erkende onderwijsinstelling 29 2 Berekening van de toelage Intern? Minimum-, volledige en uitzonderlijke toelagen Berekening 31 ] schooltoelagen & studietoelagen

5 De toelage voor studenten hoger onderwijs 33 1 Voorwaarden U bent Belg (of gelijkgesteld) U studeert aan een erkende onderwijsinstelling Uw opleiding is erkend Uw opleiding leidt tot een diploma U volgt een financierbare opleiding U hebt nog studietoelagekrediet Als u buiten de Vlaamse Gemeenschap of in het buitenland studeert 40 2 Berekening van de toelage Kotstudent? Studietoelage voor een voltijds studietraject (60 studiepunten) Studietoelage voor minder dan 60 studiepunten 46 Berekeningsvoorbeelden 45 De aanvraag en verdere stappen 51 1 Wanneer en hoe aanvragen? Online aanvraag Aanvraag op papier Bij te voegen documenten 53 2 Na de aanvraag Uw dossier is in orde Uw dossier is onvolledig Hoger onderwijs: voorschot Herziening Terugvordering Beroepsprocedure 56 Deze brochure behandelt: de schooltoelagen van de Vlaamse overheid voor leerlingen in het basisonderwijs, de schooltoelagen van de Vlaamse overheid voor leerlingen in het voltijds secundair onderwijs en het deeltijds leerplichtonderwijs, de studietoelagen van de Vlaamse overheid voor studenten in het hoger onderwijs. Ze is met de grootste zorg samengesteld, maar niet alle bijzonderheden en uitzonderingsgevallen worden vermeld. Alleen de desbetreffende regelgeving heeft rechtskracht. schooltoelagen & studietoelagen [

6 Meer info Meer informatie over de schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamse overheid kunt u krijgen: op de website op 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. U kunt ook altijd terecht bij instanties als de sociale dienst van uw gemeente, het OCMW, de vakbond, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, enzovoort. Provinciale diensten. Leerlingen, studenten en ouders kunnen meer informatie krijgen tijdens de bezoekdagen bij de provinciale meldpunten, op maandag- en woensdagnamiddag van tot 17 uur. Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei Antwerpen Provincie Vlaams-Brabant Philipssite 5, 1ste verdieping 3001 Leuven Provincie Limburg Universiteitslaan Hasselt Provincie Oost-Vlaanderen Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein Gent Provincie West-Vlaanderen Burg Brugge Brussels Hoofdstedelijk Gewest Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan Brussel Studentenvoorzieningen hoger onderwijs. In het hoger onderwijs zijn de studietoelagen van de Vlaamse overheid lang niet de enige (financiële) tegemoetkoming. Aan elke hogeschool of universiteit zijn er studentenvoorzieningen of sociale voorzieningen die studiefinancieringen en studieleningen aanbieden, of overbruggingsleningen als u door omstandigheden tijdelijk meer kosten hebt. Ze betalen waar nodig ook renteloze voorschotten uit op de studietoelagen van de Vlaamse overheid. Het is de moeite waard om eens langs te gaan bij uw studentenvoorziening om te kijken welke diensten ze allemaal aanbiedt. En in elk geval kunt u daar ook terecht als u vragen hebt of als u hulp wilt bij de aanvraag van uw studietoelage. Gebruiksaanwijzing: Deze brochure volgt de logica van uw aanvraagdossier. Eerst bekijken we de leefeenheid: hoeveel mag u verdienen? Die stap is voor alle leerlingen en studenten dezelfde. Als u een toelage aanvraagt voor leerlingen in het basisonderwijs, gaat u vervolgens naar p. 21. Daar vindt u de voorwaarden waar de leerlingen aan moeten voldoen en de berekeningswijze van de toelage. Als u (ook) een toelage aanvraagt voor leerlingen in het secundair onderwijs, gaat u vervolgens naar p. 27. Daar vindt u de voorwaarden waar de leerlingen aan moeten voldoen en de berekeningswijze van de toelage. Als u (ook) een toelage aanvraagt voor studenten in het hoger onderwijs, gaat u daarna naar p. 33. Daar vindt u de voorwaarden waar de studenten aan moeten voldoen en de berekeningswijze van de toelage. Op p. 45 vindt u een paar concrete berekeningsvoorbeelden. Vanaf p. 51 leest u hoe u de aanvraag moet indienen, en wat er daarna met uw aanvraag gebeurt. ] schooltoelagen & studietoelagen

7 Het inkomen van uw leefeenheid [

8 Het belangrijkste criterium om recht te hebben op een toelage is de hoogte van het inkomen. Om dat te bepalen, bekijken we eerst van welk soort leefeenheid u deel uitmaakt. Dat kan een klassiek gezin zijn, maar ook samenwoners of alleenstaande leerlingen of studenten vormen een leefeenheid. Vervolgens berekenen we het inkomen van die leefeenheid. Daarbij houden we onder meer ook rekening met het aantal punten ervan. Hulp nodig? In sommige gevallen is het relatief eenvoudig om de leefeenheid te bepalen en het inkomen te berekenen, in andere gevallen niet. Hebt u twijfels of wilt u hulp? Raadpleeg dan het stukje Meer info op p. 4. U kunt u ook altijd bellen naar het gratis nummer van de Vlaamse overheid: Leefeenheid Om de leefeenheid te bepalen, kijken we naar de situatie op 31 december Er zijn vier mogelijkheden: u bent ten laste van uw ouder(s) of iemand anders, u bent gehuwd of woont samen, u bent zelfstandig leerling of student, u bent alleenstaand leerling of student. 1.1 U bent ten laste Als u op 31 december 2008 bij uw (al dan niet gehuwde) ouders woont, dan gaan we voor de berekening van de toelage uit van beide inkomens. Woont u bij één van beide ouders, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Uw ouder is alleenstaand: we gaan uit van zijn of haar inkomen. Uw ouder is hertrouwd of woont wettelijk samen met een nieuwe partner: we gaan uit van het inkomen van beide partners in het nieuwe huwelijk. Uw ouder woont feitelijk samen: - en u bent fiscaal ten laste van de partner van uw ouder (u staat dus als persoon ten laste op zijn of haar aanslagbiljet vermeld): we gaan uit van het inkomen van beide partners, - en u bent niet fiscaal ten laste van de partner van uw ouder, maar uw ouder en de nieuwe partner hebben samen één of meer kinderen: we gaan uit van het inkomen van beide partners, - en u bent niet fiscaal ten laste van de partner, en uw ouder en de nieuwe partner hebben samen geen kinderen: we gaan uit van het inkomen van uw ouder. ] schooltoelagen & studietoelagen het inkomen van uw leefeenheid

9 Schematisch: U woont bij Statuut Andere criteria twee ouders al dan niet gehuwd gehuwd of wettelijk samenwonend met een nieuwe partner Inkomen van de leefeenheid inkomen beide ouders inkomen ouder + nieuwe partner alleenstaand inkomen ouder één ouder feitelijk samenwonend met nieuwe partner leerling of student fiscaal ten laste van nieuwe partner leerling of student niet fiscaal ten laste van nieuwe partner gezamenlijk één of meer kinderen geen gezamenlijke kinderen inkomen ouder + nieuwe partner inkomen ouder + nieuwe partner inkomen ouder Ten laste? In de meeste gevallen bent u ten laste van uw ouder(s), maar in sommige gevallen is dat iemand anders. Dat kan het geval zijn doordat u op 31 december 2008: fiscaal ten laste bent van die persoon door de beslissing van een rechter of een comité voor bijzondere jeugdzorg, al drie jaar fiscaal ten laste bent van die persoon, al drie jaar bij die persoon woont en een ziekenfonds of kinderbijslagfonds erkent dat u effectief drie jaar van die persoon ten laste bent. We vertrekken dan van het inkomen van de leefeenheid van die persoon: als de persoon gehuwd is of wettelijk samenwoont, dan nemen we zijn of haar inkomen én dat van de partner, als de persoon alleenstaand is, dan nemen we alleen zijn of haar inkomen, als de persoon feitelijk samenwoont met een nieuwe partner, dan nemen we alleen zijn of haar inkomen, als de persoon feitelijk samenwoont met een nieuwe partner met wie hij of zij één of meer kinderen heeft, dan nemen we het inkomen van beiden. het inkomen van uw leefeenheid schooltoelagen & studietoelagen [

10 1.2 U bent gehuwd of woont samen Statuut verkrijgen. Om voor uw toelage te worden erkend als gehuwd of samenwonend leerling of student, moet u aan twee criteria voldoen. Uiterlijk 31 december 2008 bent u gehuwd, hebt u een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekend bij de burgerlijke stand van uw gemeente, of woont u feitelijk samen en hebt u één of meer kinderen met uw partner Tijdens uw huwelijk of samenwoning zijn er ten laatste op 31 december 2009 twaalf maanden geweest waarin u en uw partner samen een inkomen hadden dat in totaal minstens overeenkomt met een jaarinkomen van 5.258,99. Opgelet: voor werknemers is dat niet hetzelfde als het netto inkomen dat uw werkgever op uw rekening stort. In de praktijk betekent dat: - voor werknemers: een bruto belastbaar inkomen (inkomen waarvan alleen de RSZ-bijdragen al afgetrokken zijn) van minstens 6.793,14, - voor zelfstandige beroepen: een netto belastbaar inkomen (inkomen na aftrek van sociale bijdragen en beroepsuitgaven en verliezen) van 5.258,99, - een bruto belastbare werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ander vervangingsinkomen van minstens 5.258,99, - een bruto belastbaar rust- of overlevingspensioen van minstens 5.258,99, - een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten van minstens 5.258,99, - een leefloon van minstens 5.258,99, - een niet-belastbare doctoraatsbeurs van minstens 5.258,99, na aftrek van de rsz-bijdrage, - een combinatie van die inkomens. U bewijst dat inkomen en het aantal maanden waarin u en uw partner het hebben verdiend met attesten van werkgevers, diensten en instellingen. Statuut behouden. Het statuut van gehuwd of samenwonend leerling of student is niet definitief. U behoudt het alleen als u nog altijd met dezelfde partner gehuwd bent of samenwoont en voldoet aan één van de volgende voorwaarden: u woont niet meer bij uw ouders of iemand anders, u woont wel nog bij uw ouders of iemand anders maar u en uw partner hebben in 2008 meer dan netto belastbaar jaarinkomen. Statuut opnieuw verkrijgen. Als u nog altijd met dezelfde partner gehuwd bent of samenwoont maar toch het statuut van gehuwd of samenwonend leerling of student verloren bent, dan kunt u het opnieuw verkrijgen. Daarvoor moeten er in 2007 en 2008 twaalf maanden zijn geweest waarin u en uw partner samen een inkomen hadden dat in totaal minstens overeenkomt met een jaarinkomen van 5.258,99. Om het statuut opnieuw te verkrijgen is het dus niet voldoende dat u ooit twaalf maanden het inkomen van 5.258,99 hebt verkregen: u moet het ook verdiend hebben in 2007 en/of Opgelet! Als u niet voldoet aan de voorwaarden om als gehuwd leerling of student te worden beschouwd, kunt u een toelage aanvragen als zelfstandig leerling of student. Voldoet u niet aan die voorwaarden, dan beschouwen we u als persoon ten laste van uw ouder(s) of van iemand anders, naargelang uw vorige hoofdverblijfplaats. ] schooltoelagen & studietoelagen het inkomen van uw leefeenheid

11 1.3 U bent zelfstandig leerling of student Statuut verkrijgen. Als u financieel onafhankelijk bent en niet erkend bent als gehuwd of samenwonend leerling of student, kunt u een aanvraag indienen als zelfstandig leerling of student. Apart gedomicilieerd zijn, is niet voldoende (en ook geen voorwaarde) om het statuut van zelfstandig leerling of student te verwerven: u moet uw financiële onafhankelijkheid kunnen aantonen. Daarvoor moet u ten laatste op 31 december 2008 twaalf maanden een inkomen hebben gehad dat in totaal minstens overeenkomt met een jaarinkomen van 5.258,99. Opgelet: voor werknemers is dat niet hetzelfde als het netto inkomen dat uw werkgever op uw rekening stort. In de praktijk betekent dat: voor werknemers: een bruto belastbaar inkomen (inkomen waarvan alleen de rsz-bijdragen al afgetrokken zijn) van minstens 6.793,14, voor zelfstandige beroepen: een netto belastbaar inkomen (inkomen na aftrek van sociale bijdragen en beroepsuitgaven en verliezen) van 5.258,99, een bruto belastbare werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ander vervangingsinkomen van minstens 5.258,99, een bruto belastbaar rust- of overlevingspensioen van minstens 5.258,99, een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten van minstens 5.258,99, een leefloon van minstens 5.258,99, een niet-belastbare doctoraatsbeurs van minstens 5.258,99, na aftrek van de rsz-bijdrage, een combinatie van die inkomens. De 12 maanden moeten zich situeren tijdens een periode van twee aaneensluitende kalenderjaren en eindigen op 31 december van het school- of academiejaar waarin u: uw aanvraag indient (dus 31 december 2008), uw studie bent begonnen (dat kan veel vroeger zijn), uw studie bent herbegonnen. U kunt kiezen uit de drie bovenstaande mogelijkheden. U bewijst uw inkomen en het aantal maanden waarin u het hebt verdiend met attesten van werkgevers, diensten en instellingen. Statuut behouden. Het statuut van zelfstandig leerling of student is niet definitief. U behoudt het alleen als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden: u woont niet bij uw ouders of iemand anders en u bent intussen niet gehuwd, u woont wel nog bij uw ouders of iemand anders maar u hebt in 2008 meer dan netto belastbaar jaarinkomen. Statuut opnieuw verkrijgen. Bent u het statuut van zelfstandig leerling of student verloren, dan kunt u het opnieuw verkrijgen als er in 2007 en 2008 twaalf maanden zijn geweest waarin u een inkomen had dat in totaal minstens overeenkomt met een jaarinkomen van 5.258,99. Om het statuut opnieuw te verkrijgen, is het dus niet voldoende dat u ooit twaalf maanden het inkomen van 5.258,99 hebt verkregen: u moet het ook verdiend hebben in 2007 en/of Opgelet! Als u niet voldoet aan de voorwaarden om als zelfstandig leerling of student te worden beschouwd, dan beschouwen we u als persoon ten laste van uw ouder(s) of van iemand anders, naargelang uw hoofdverblijfplaats. het inkomen van uw leefeenheid schooltoelagen & studietoelagen [

12 1.4 U bent alleenstaand leerling of student U wordt beschouwd als alleenstaand leerling of student als u uiterlijk 31 december 2008 niet binnen een van de bovenstaande categorieën valt en u zich in één van de volgende situaties bevindt: uw beide ouders zijn overleden, u bent halve wees: u woonde na de echtscheiding van uw ouders bij een van hen, die ouder is overleden en u bent niet opnieuw bij de andere ouder gaan wonen, het kinderbijslagfonds erkent u als verlaten wees, uw langstlevende ouder of beide ouders zijn ontzet uit het ouderlijke gezag, u bent opgenomen in een begeleidingstehuis, een gezinstehuis of in een dienst voor begeleid zelfstandig wonen, u woont zelfstandig en wordt begeleid door een begeleidingstehuis, een gezinstehuis of een dienst voor begeleid zelfstandig wonen, u valt door uw meerderjarigheid niet langer onder de bevoegdheid van het comité voor bijzondere jeugdzorg of de jeugdrechtbank, en u was in het verleden opgenomen in een begeleidingstehuis, een gezinstehuis, een dienst voor begeleid zelfstandig wonen, een pleeggezin, u was in het verleden opgenomen in een begeleidingstehuis, een gezinstehuis, een dienst voor begeleid zelfstandig wonen of een pleeggezin, en u hebt voortgezette hulpverlening na meerderjarigheid gekregen, u ontvangt een leefloon op basis van een geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie, u bent slachtoffer van mensenhandel, u bent een erkend politiek vluchteling, u bent een buitenlander onder subsidiaire bescherming, dat wil zeggen: met een verblijf van bepaalde duur in België wegens reëel levensgevaar in het land van herkomst, u bent kandidaat-vluchteling van wie de asielaanvraag ontvankelijk is verklaard, u bent een buitenlander (buiten de EER), u voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden (zie p. 22 en 28 voor leerlingen en p. 34 voor studenten) en u behoort niet tot een andere leefeenheid. U hoeft dus geen inkomen aan te tonen om het statuut van alleenstaand leerling of student te verkrijgen. Maar uw toelage wordt uiteraard wel berekend op basis van uw inkomen. Opgelet! U kunt pas worden erkend als alleenstaand leerling of student als u niet voldoet aan de voorwaarden voor leerling of student ten laste, gehuwd of samenwonend leerling of student, of zelfstandig leerling of student. 10 ] schooltoelagen & studietoelagen het inkomen van uw leefeenheid

13 2 Inkomen Zodra we volgens de criteria hierboven uw leefeenheid hebben bepaald, kunnen we het inkomen berekenen. Dat gebeurt aan de hand van het laatste aanslagbiljet van uw leefeenheid: het inkomen van 2006, aanslagjaar Geen aanslagbiljet? Heeft uw leefeenheid een inkomen in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling, dan is er geen Belgisch aanslagbiljet. In dat geval moet u het inkomen bewijzen met attesten van de buitenlandse belastingdienst, werkgevers, diensten of instellingen. Uw leefeenheid wijzigt? Als u na 31 december 2006 tot een andere leefeenheid bent gaan behoren (bijvoorbeeld omdat uw vader of moeder hertrouwd is, of omdat u gehuwd, wettelijk samenwonend, zelfstandig of alleenstaand leerling of student bent geworden), dan bekijken we het inkomen van het eerste jaar waarin u zich in de nieuwe situatie bevindt, of waarin u het nieuwe statuut hebt verkregen. Inkomen gedaald? Het is mogelijk dat het inkomen van uw leefeenheid sinds 2006 is gedaald, bijvoorbeeld door overlijden, ziekte, werkloosheid of echtscheiding. In dat geval hoeft u niet het inkomen uit 2006 als basis te nemen, maar kunt u het vermoedelijk inkomen van 2008 gebruiken. De wijziging in uw leefeenheid moet er wel geweest zijn vóór 1 januari Als uw ouders feitelijk gescheiden zijn, dan moet dat op 31 december 2008 al één jaar het geval zijn. Hetzelfde geldt als u zelf feitelijk gescheiden bent. Als het inkomen van uw leefeenheid gedaald is, meldt u de gewijzigde situatie op het aanvraagformulier. U voegt attesten toe van werkgevers en andere diensten om het vermoedelijk inkomen van 2008 te documenteren. We vergelijken dan het vermoedelijk inkomen van 2008 met dat van 2006 en houden rekening met het inkomen dat de hoogste toelage oplevert. U krijgt uw toelage voorlopig uitbetaald op basis van dat inkomen. In 2009 (als uw toelage voorlopig berekend was op het vermoedelijk inkomen van 2007) of in 2010 (als uw toelage voorlopig berekend was op het vermoedelijk inkomen van 2008) wordt aan de hand van uw aanslagbiljet bepaald of u effectief recht had op een toelage en welk bedrag u moet terugbetalen of bijbetaald krijgt. het inkomen van uw leefeenheid schooltoelagen & studietoelagen [ 11

14 Stap 1: bereken uw volledige inkomen Op p. 17, 18 en 19 vindt u een voorbeeld van een aanslagbiljet. Daarop hebben we de onderdelen aangeduid die meetellen voor de berekening van het inkomen. Daarnaast zijn er nog een paar andere inkomsten die niet op het aanslagbiljet staan, maar voor de berekening van de toelagen wel worden meegerekend. Gezamenlijk belastbaar inkomen leefeenheid Waar te vinden? Aanslagbiljet Plus in ons voorbeeld , ,85 = ,17 Uw inkomen 80 % van de ontvangen alimentatiegelden (als die niet vervat zitten in het gezamenlijk belastbaar inkomen) Rekeninguittreksel Afzonderlijk belastbare inkomsten: vervroegd vakantiegeld, achterstallen, enzovoort Aanslagbiljet 4.865,60 Leefloon Attest Inkomensvervangende tegemoetkomingen aan gehandicapten Niet-belastbare beurs die onderworpen is aan rsz (doctoraatsbeurs) Tweemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen Vreemd Gebruik, dat wil zeggen: het ki van al de onroerende goederen behalve het eigen huis en de onroerende goederen voor eigen beroepsdoeleinden Attest Attest Aanslagbiljet: codes 1106 en 2106: dat getal moet u delen door 1,4 codes 1107, 2107, 1108, 2108, 1109, 2109, 1112 en ,40/1,4 = = = Eenmaal het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden Codes 1105 en 2105 (vindt u niet terug op het aanslagbiljet, maar wel op uw belastingaangifte) Volledig inkomen ,77 12 ] schooltoelagen & studietoelagen het inkomen van uw leefeenheid

15 Stap 2: forfaitaire aftrek? Bestaat het inkomen voor minstens 70 % uit vervangingsinkomsten (werkloosheidsvergoedingen, ziektevergoedingen of brugpensioen)? Dan passen we op die vervangingsinkomsten een forfaitaire aftrek toe. Opgelet: pensioenen zijn geen vervangingsinkomsten, brugpensioenen wel. De forfaitaire aftrek wordt als volgt berekend. Inkomen 2006 (op basis van uw aanslagbiljet) 26,1 % op de eerste schijf van % op het gedeelte tussen en % op het gedeelte tussen en % boven Maximale aftrek: Inkomen 2007 (vermoedelijk inkomen) 27,2% op de eerste schijf van % op het gedeelte tussen en % op het gedeelte tussen en % boven Maximale aftrek: Inkomen 2008 (vermoedelijk inkomen) 27,2% op de eerste schijf van % op het gedeelte tussen en % op het gedeelte tussen en % boven Maximale aftrek: Voorbeeld Uw ouders hebben in 2006 vervangingsinkomens voor en geen andere inkomens. De forfaitaire aftrek berekenen we als volgt. 26,1 % op de eerste schijf van = 1.250,19 10 % op het gedeelte tussen en = 473,00 5 % op het gedeelte tussen en = 124,00 Totaal 1.847,19 We vertrekken dus van een inkomen van ( ,19) = ,81. het inkomen van uw leefeenheid schooltoelagen & studietoelagen [ 13

16 Stap 3: bereken het aantal punten van de leefeenheid Pluspunten (optellen) Minpunten (aftrekken) De personenlast in uw leefeenheid wordt vertaald in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens voor een toelage. Om het aantal punten te bepalen, kijken we naar de toestand op 31 december Elke persoon in de leefeenheid die fiscaal ten laste is van degene(n) op wiens inkomen de toelage wordt berekend Elke leerling of student in de leefeenheid die niet meer fiscaal ten laste is van degene(n) op wiens inkomen de toelage wordt berekend omdat hij of zij bestaansmiddelen heeft gehad, maar die niet voldoet aan de voorwaarden voor zelfstandig, gehuwd of alleenstaand student of leerling Elke persoon in de leefeenheid die onder één van de twee categorieën hierboven valt en die hoger onderwijs volgt, buiten de kandidaat als deze kandidaat hoger onderwijs volgt. Indien de kandidaat secundair onderwijs volgt, wordt een punt geteld voor elke persoon in de leefeenheid die onder één van de twee categorieën hierboven valt en die hoger onderwijs volgt, behalve de eerste student. Met andere woorden: alle studenten in de leefeenheid die onder categorie 1 of 2 vallen, min één Elke persoon die onder één van de twee bovenste categorieën valt en die fiscaal als gehandicapt wordt beschouwd (handicappercentage van minimum 66 %) Elke persoon op wiens inkomen de toelage wordt berekend en die fiscaal als gehandicapt wordt beschouwd (handicappercentage van minimum 66 %) De leerling of student waarvoor u een aanvraag doet is geen zelfstandig(e) of alleenstaand(e) leerling/student Als de leerling of student ten laste is: elke persoon op wiens inkomen de toelage wordt berekend en die zelf studeert (dus: vader of moeder studeren zelf) De leerling of student is ten laste van één ouder die feitelijk samenwoont met een nieuwe partner waarmee hij of zij geen gemeenschappelijke kinderen heeft én de volgende twee voorwaarden zijn vervuld: de leerling of student is niet fiscaal ten laste van de nieuwe partner de nieuwe partner heeft een inkomen. Een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten wordt niet als een inkomen beschouwd: in dat geval hoeft u geen minpunt aan te rekenen Totaal Aantal punten aantal personen Opgelet: voor dezelfde persoon kunt u vaak verschillende punten tellen. Bijvoorbeeld als uw broer fiscaal ten laste is én hoger onderwijs volgt én een handicap heeft, telt hij voor drie punten. 14 ] schooltoelagen & studietoelagen het inkomen van uw leefeenheid

17 Stap 4: kijk of u binnen de inkomensgrenzen valt Kijk in de linkerkolom naar het aantal punten van uw leefeenheid (die u in stap 3 hebt berekend). In de rechterkolom staat de maximuminkomensgrens voor dat aantal punten. Het inkomen van uw leefeenheid (dat u hebt berekend in stap 1 en 2) mag niet hoger liggen dan het cijfer in de rechterkolom. Aantal punten van uw leefeenheid Maximuminkomensgrens ( ) , , , , , , , , , , ,97 Stap 5: doe de KI-test Om na te gaan of u in aanmerking komt voor een toelage, is een KI-test ( kadastraalinkomentest ) ontwikkeld die rekening houdt met de gebouwen en gronden in de leefeenheid. Op die manier wordt vermeden dat wie veel huizen en gronden heeft, toch een toelage krijgt. Niet voor iedereen. De KI-test geldt alleen als er onroerende goederen Vreemd Gebruik zijn: bijvoorbeeld huizen die u al dan niet verhuurt, een vakantiewoning of gronden. Als er geen onroerende goederen in de leefeenheid zijn, hoeft u de KI-test niet uit te voeren. Als er alleen een eigen woning is of een eigen woning plus onroerende goederen voor eigen beroepsgebruik, hoeft u de KI-test ook niet uit te voeren. Als het inkomen geheel of gedeeltelijk uit leefloon bestaat of als minstens 70 % ervan uit vervangingsinkomsten, alimentatiegelden, inkomensvervangende tegemoetkomingen of overlevingspensioen bestaat, hoeft u de KI-test niet uit te voeren. Vervangingsinkomsten zijn werkloosheidsvergoedingen, ziektevergoedingen of brugpensioenen (maar geen pensioenen). De KI-test is ook niet van toepassing op alleenstaande leerlingen of studenten. In de andere gevallen voert u de KI-test uit. het inkomen van uw leefeenheid schooltoelagen & studietoelagen [ 15

18 KI-test 1. Neem het geïndexeerd kadastraal inkomen Vreemd Gebruik op het aanslagbiljet en vermenigvuldig het met 3. Het kadastraal inkomen Vreemd Gebruik omvat de onroerende goederen behalve de eigen woning en wat voor eigen beroepsdoeleinden wordt gebruikt. Op het aanslagbiljet bestaat het kadastraal inkomen Vreemd Gebruik uit: - codes 1106 en Dat getal moet u delen door 1,4, - codes 1107, 2107, 1108, 2108, 1109, 2109, 1112 en Neem het volledige inkomen (dat u hierboven berekend hebt in stap 1 en 2). Trek daarvan de volgende bedragen af: - tweemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen Vreemd Gebruik, - éénmaal het geïndexeerd kadastraal inkomen Eigen Beroep (codes 1105 en 2105 op uw belastingaangifte). Neem nu 20 % van dit getal. 3. Vergelijk het bedrag van puntje 1 (ki Vreemd Gebruik ) met dat van puntje 2 (20 % van het inkomen min beide ki-cijfers). Als cijfer 1 hoger is dan cijfer 2, komt u niet in aanmerking voor een toelage. Gebruiksaanwijzing Leerling basisonderwijs. Als u een toelage aanvraagt voor leerlingen in het basisonderwijs, gaat u naar het volgende hoofdstuk. Daar vindt u de voorwaarden waar de leerlingen aan moeten voldoen en de berekeningswijze van de toelage. Leerling secundair onderwijs. Als u een toelage aanvraagt voor leerlingen in het secundair onderwijs, gaat u naar p. 27. Daar vindt u de voorwaarden waar de leerlingen aan moeten voldoen en de berekeningswijze van de toelage. Student hoger onderwijs. Als u een toelage aanvraagt voor studenten in het hoger onderwijs, gaat u nu naar p. 33. Daar vindt u de voorwaarden waar de studenten aan moeten voldoen en de berekeningswijze van de toelage. 16 ] schooltoelagen & studietoelagen het inkomen van uw leefeenheid

19 legende inkomstenjaar 2006, aanslagjaar 2007 geïndexeerd kadastraal inkomen Vreemd Gebruik (te delen door 1,4) geïndexeerd kadastraal inkomen Vreemd Gebruik 4 afzonderlijk belastbare inkomsten 5 5 gezamenlijk belastbaar inkomen leefeenheid 1 het inkomen van uw leefeenheid schooltoelagen & studietoelagen [ 17

20 ] schooltoelagen & studietoelagen het inkomen van uw leefeenheid

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen)

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.44 Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) brochure bronnen Bureau voor Belgische Zaken, www.svb.nl/bbz Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 INHOUDSTAFEL GEZINSGIDS 1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 2. GEZIN EN WELZIJN 10 2.1. Zwangerschap en geboorte 10 2.2. Wettelijke bescherming van het moederschap 12

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie