Algemene voorwaarden ixorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden ixorg"

Transcriptie

1 Versie 15 september 2014 Algemene voorwaarden ixorg 1 Deze voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de (rechts)verhouding tussen u en ixorg. De voorwaarden zijn onder meer van toepassing op de aanvraag om deelnemer aan het mondzorgpakket van ixorg te worden (de fase dat er nog geen overeenkomst is) en op de fase na acceptatie van de aan- vraag door ixorg. Deze voorwaarden geven ook regels voor de beëindiging van de overeenkomst met ixorg. Op het verzekeringsonderdeel van het mondzorgpakket zijn afzonderlijke Verzekeringsvoorwaarden (zie Artikel 19) van toepassing. De Verzekeringsvoorwaarden zijn opgenomen als bijlage bij deze algemene voorwaarden en te vinden op ixorg.nl onder downloads. ixorg gebruikt in deze algemene voorwaarden bepaalde begrippen, die telkens met een hoofdletter worden geschreven. De betekenis van de meeste begrippen volgt uit de tekst van deze algemene voorwaarden. De betekenis van de overige begrippen wordt uitgelegd in Artikel 31. Deze algemene voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden en zijn tevens te raadplegen via 2 Hoe werkt het mondzorgpakket van ixorg? Met het mondzorgpakket van ixorg kunt u (i) maandelijks geld opzij zetten voor uw tandheelkundige kosten, daaronder begrepen de kosten in verband met mondhygiëne en orthodontie, en tegelijkertijd bent u (ii) verzekerd voor de kosten vanwege schade aan uw gebit als gevolg van een ongeval. Het opzij zetten van geld voor tandheelkundige kosten vindt plaats via een maandelijks automatische incasso van het Maandbudget (zie Artikel 11). Het Maandbudget blijft van u totdat ixorg daarmee een rekening van een mondzorgverlener betaalt. Indien het totaal van de geïncasseerde Maandbudgetten niet toereikend is om een rekening te kunnen betalen, biedt het mondzorgpakket een beperkt Krediet (zie Artikel 16). ixorg schiet de rekening dus (deels) voor. Daar zijn voor u geen rente of extra kosten aan verbonden (zie Artikel 16). Met betrekking tot het verzekeringsonderdeel van het mondzorgpakket treedt ixorg op als gevolmachtigd agent van ACE European Group Limited (zie Artikel 19). Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over uw mondzorgverlener, wordt daarmee bedoeld uw tandarts, maar ook uw mondhygiënist, orthodontist, tandtechnicus en/of tandprotheticus voor zover u deze heeft. 3 Wanneer kunt u zich voor het mondzorgpakket van ixorg aanmelden? Deelname aan het mondzorgpakket van ixorg staat alleen open voor natuurlijke personen die in Nederland woonachtig zijn. pagina 1 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

2 4 Hoe neemt u deel aan het mondzorgpakket van ixorg? De eerste stap is uw aanmelding op Tijdens het aanvraagproces vult u onder andere de gegevens van uw bankrekening in. Deze bankrekening moet van een bank in Nederland zijn en (mede) op uw naam staan. De behandeling van uw aanvraag door ixorg kan meerdere dagen duren. De status van uw aanvraag kunt u op uw ixorg portaal volgen. ixorg heeft het recht uw aanvraag af te wijzen indien deze niet voldoet aan de door ixorg gehanteerde acceptatiecriteria. Nadat uw aanvraag door ixorg is geaccepteerd (zie Artikel 8), krijgt u per van ixorg een acceptatiebevestiging. Het aangaan van de overeenkomst met ixorg vindt plaats onder voorbehoud van een succesvolle incasso van de eerste Maandbijdrage. Wanneer de incasso is geslaagd, plaatst ixorg op uw ixorg portaal per (mede-)deelnemer een deelnamecertificaat. In dit deelnamecertificaat staat onder meer de ingangsdatum van het mondzorgpakket. Het deelnamecertificaat geldt ook als bewijs ( polis ) van de Verzekering (zie Artikel 19). 5 Kunt u namens anderen het mondzorgpakket van ixorg aanvragen? Samen met uw eigen aanvraag kunt u meerdere Gezinsleden als mede-deelnemer aanmelden. Dat kan ook als zij één of meer andere mondzorgverleners hebben. U moet van een Gezinslid toestemming hebben (gemachtigd zijn) om namens hem of haar een aanvraag in te dienen. Deze machtiging moet ook gelden voor de verdere communicatie met ixorg namens dat Gezinslid. U moet tijdens het aanvraagproces uitdrukkelijk bevestigen dat u bent gemachtigd. ixorg gaat ervan uit dat u aangemelde Gezinsleden over de aanvraag informeert en dat u hen op de hoogte brengt van berichten die u aan ixorg stuurt of van ixorg ontvangt voor zover die op de Gezinsleden betrek- king hebben of voor hen relevant kunnen zijn. ixorg noemt u de hoofdaanvrager en de door u aangemelde Gezinsleden mede-deelnemers. Tussen u en ixorg komt een individuele overeenkomst tot stand. Daarnaast komt tussen iedere eventuele mede- deelnemer en ixorg een individuele overeenkomst tot stand. Op iedere individuele overeenkomst met ixorg zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Om die reden maakt ixorg in het vervolg van deze voorwaarden geen onderscheid tussen u als hoofdaanvrager en de mede-deelnemer(s), tenzij dat uitdrukkelijk is aangegeven. Voor het aanmelden van Gezinsleden als mede-deelnemers, stelt ixorg wel als voorwaarde dat de door die Gezinsleden verschuldigde Maandbijdragen (zie Artikel 11) door ixorg van de bankrekening van de hoofd- aanvrager mogen worden geïncasseerd. Als voor een Gezinslid de incasso van een andere bankrekening moet plaatsvinden, zal dit Gezinslid zelf als hoofdaanvrager een eigen aanvraag moeten indienen. pagina 2 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

3 6 Kunnen kinderen ook deelnemer worden? Personen jonger dan 18 jaar (kinderen) kunnen alleen deelnemer worden als hun wettelijke vertegenwoordiger hoofdaanvrager is. Het Deelnamebedrag (zie Artikel 11) voor kinderen onder de 18 jaar is gratis. Omdat kinderen via de wettelijk verplichte basiszorgverzekering al zijn verzekerd voor de meeste tand- heelkundige kosten, kan voor hen alleen geld voor orthodontie opzij worden gezet. Vanwege de wettelijk verplichte basiszorgverzekering biedt ixorg kinderen ook geen dekking onder de Verzekering. Tenminste vier weken voordat een mede-deelnemer de leeftijd van 18 jaar bereikt, benadert ixorg u (de hoofdaanvrager) met het verzoek na te gaan of voor die mede-deelnemer het Jaarbudget (zie Artikel 10) verhoogd moet worden. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar krijgt een mede-deelnemer ook dekking onder de Verzekering en heeft ixorg het recht het Deelnamebedrag voor die mede-deelnemer in rekening te brengen. 7 Kunt u de overeenkomst nog herroepen? Wilt u bij nader inzien liever geen deelnemer aan het mondzorgpakket van ixorg zijn, dan kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van de acceptatiebevestiging de overeenkomst met ixorg herroepen. U doet dat door ixorg een te sturen (u vindt de adressen onder de sectie contact op Een tijdige herroeping leidt ertoe dat de overeenkomst tussen u en ixorg en de overeenkomst(en) tussen de eventuele mede-deelnemer(s) en ixorg onmiddellijk eindig(t)(en). De bovenstaande herroepingsmogelijkheid geldt ook voor iedere afzonderlijke mede-deelnemer. Deze mede-deelnemer, of de hoofdaanvrager namens hem of haar, moet in dat geval binnen 14 dagen na ontvangst door de hoofdaanvrager van de acceptatiebevestiging van ixorg de betreffende overeenkomst met ixorg herroepen. Dat kan door schriftelijk met ixorg contact op te nemen. Als ixorg inmiddels bedragen van uw bankrekening heeft geïncasseerd, zullen deze voor zover van toe- passing door ixorg zo spoedig mogelijk worden teruggestort. Als ixorg namens u of een mede-deelnemer bedragen heeft betaald, stuurt ixorg u daarvoor een factuur die u tijdig moet betalen. 8 Wanneer gaat de overeenkomst in? U kunt tijdens het aanvraagproces zelf kiezen op welk moment uw overeenkomst met ixorg moet ingaan. De ingangsdatum moet wel de eerste dag van een maand zijn. De overeenkomst moet ingaan maximaal 12 maanden in de toekomst vanaf de datum van aanvraag. Rekeningen voor tandheelkundige zorg van vóór de ingangsdatum van uw overeenkomst met ixorg neemt ixorg niet in behandeling. Nadat uw aanvraag door ixorg is geaccepteerd, wordt de eerste Maandbijdrage door ixorg van uw bankrekening geïncasseerd. Als deze incasso mislukt, doet ixorg een nieuwe incassopoging voor de eerste Maandbijdrage (de tweede incassopoging). De incassodatum wordt steeds op uw ixorg portaal aangekondigd, ten minste 5 werkdagen voor incasso. Voor zover de tweede incassopoging mislukt, vervalt (vervallen) de overeenkomst(en) met ixorg. Dat geldt ook voor de Verzekering(en). Dit betekent dat u geen rechten aan de overeenkomst(en) of Verzekering(en) kunt ontlenen, ook niet als de tweede incassopoging ná de gewenste ingangsdatum ligt. pagina 3 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

4 9 Wat is de looptijd van de overeenkomst? De looptijd van uw overeenkomst met ixorg en de Verzekering is minimaal één jaar gerekend vanaf de ingangsdatum. In het eerste contractjaar kunt u de overeenkomst behalve vanwege de in Artikel 21 genoemde uitzonderingen niet tussentijds opzeggen. Na het eerste contractjaar wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij u de overeenkomst tijdig heeft opgezegd. Voor een verlenging hoeft u dus geen actie te ondernemen. ixorg zal u vóór het einde van het eerste contractjaar herinneren aan de verlenging en aan uw recht de overeenkomst (inclusief de Verzekering) na het eerste jaar conform Artikel 21 op te zeggen. 10 Wat is het Jaarbudget en het Maandbudget? Uw Jaarbudget bestaat uit de verwachte totale kosten voor tandheelkundige zorg die u het komend jaar denkt te gaan maken. Dit is het bedrag dat u in 12 termijnen via het Maandbudget gaat opbouwen, en waaruit uw mondzorgverlener behandelingen kan declareren. U stelt zelf de hoogte van uw Jaarbudget vast. U vindt op diverse hulpmiddelen daarvoor. Als u een stabiel gebit heeft, kunt u hiervoor kijken naar de kosten die u jaarlijks de afgelopen jaren aan tandheelkundige zorg heeft uitgegeven. Maar u kunt ook met uw mondzorgverlener bespreken welke verrichtingen het komende jaar of jaren naar verwachting zullen worden uitgevoerd. Mogelijk dat de mondzorgverlener daarbij een behandelplan opstelt of een offerte geeft voor specifieke behandelingen. Op basis van de inschatting van uw mondzorgverlener en/of de historische kosten stelt u zelf of in overleg met uw mondzorgverlener uw Jaarbudget voor tandheelkundige zorg vast. Het Jaarbudget is dus afgestemd op de kosten van alle verwachte behandelingen. Onderdeel van dit Jaarbudget is tenminste één (jaarlijks verplicht) periodiek mondonderzoek (ook: de periodieke controle ). Tijdens het online aanvraagproces vult u uw Jaarbudget in. De website van ixorg berekent dan uw Maand- budget als 1/12 e van het Jaarbudget. Als u voor meerdere deelnemers een aanvraag doet, vult u voor iedere deelnemer apart zijn of haar verwachte Jaarbudget in. Het minimale Maandbudget per deelnemer (inclusief hoofdaanvrager) is 2,. 11 Wat is de Maandbijdrage en het Deelnamebedrag? De Maandbijdrage bestaat uit het Maandbudget en het vaste Deelnamebedrag. Een door ixorg van u ontvangen Maandbudget administreert ixorg op uw naam. De ontvangen Maand- budgetten blijven van u en zijn bestemd om daarmee betalingen aan uw mondzorgverlener te kunnen doen. Het Deelnamebedrag betaalt u voor de deelname aan het mondzorgpakket van ixorg. Ook is in dat bedrag de premie voor de Verzekering inbegrepen (dit geldt niet voor personen jonger dan 18 jaar, aangezien zij via de wettelijk verplichte basiszorgverzekering gedekt zijn). Het Deelnamebedrag voor volwassen deelnemers is een vast bedrag per maand. De hoogte daarvan vindt u op de website. pagina 4 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

5 ixorg behoudt zich het recht voor steeds per 1 januari van ieder kalenderjaar het Deelnamebedrag te corrigeren voor inflatie op basis van de dan meest recente Consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook behoudt ixorg zich het recht voor per 1 januari van ieder kalenderjaar het Deelnamebedrag te verhogen indien kostenstijgingen (waaronder verhoging van de premie voor de Verzekering) daartoe aanleiding geven. Indien ixorg op deze grond het Deelnamebedrag verhoogt, informeert ixorg u daarover tenminste één maand van te voren. Daarna is het aangepaste Deelnamebedrag voor u van kracht, tenzij u de overeenkomst met ixorg uiterlijk per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar heeft opgezegd. 12 Welke regels gelden voor de Maandbijdrage? Door de akkoordverklaring tijdens het aanvraagproces geeft u (de hoofdaanvrager) aan ixorg toestemming (een machtiging) de Maandbijdrage maandelijks via een automatische incasso van uw bankrekening te incasseren. Deze machtiging geldt ook voor de incasso van (i) de Maandbijdragen van eventuele mede-deelnemers en (ii) een eventueel negatief Saldo van u of van eventuele mede-deelnemers (zie Artikel 13) bij beëindiging van de overeenkomst. Iedere Maandbijdrage moet bij vooruitbetaling worden voldaan en wordt door ixorg geïncasseerd op of omstreeks de vijfentwintigste dag van iedere maand. De maandelijkse incasso betreft steeds de Maandbijdrage van de volgende maand. De incasso van de eerste Maandbijdrage vindt echter op een ander moment plaats (zie Artikel 8) en zal op uw ixorg-portaal worden aangekondigd, ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de incasso. Bij mede-deelnemers incasseert ixorg de verschuldigde Maandbijdragen tezamen met uw Maandbijdrage middels één totaalbedrag. De hoofdaanvrager is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de Maandbijdragen van iedere mede-deelnemer. Overigens blijft iedere mede-deelnemer wel individueel (in juridische zin) verantwoordelijk voor de betaling van zijn Maandbijdrage en een eventueel negatief Saldo bij beëindiging van de overeenkomst. Dit is van belang als de incasso van de bankrekening van de hoofdaanvrager (meermaals) mislukt of indien een automatische incasso door de bank op verzoek van de hoofdaanvrager wordt teruggedraaid (gestorneerd). Als een incasso mislukt, doet ixorg binnen een tijdsbestek van twee weken nog twee nieuwe incassopogingen voor de verschuldigde Maandbijdrage(n). Mislukt de incasso dan opnieuw, dan stuurt ixorg u (de hoofdaanvrager) een betalingsherinnering met een vervaltermijn van 14 dagen. Wordt een automatische incasso door de bank op verzoek van de hoofdaanvrager teruggedraaid (gestorneerd), dan stuurt ixorg u (de hoofdaanvrager) voor de betreffende Maandbijdrage(n) een factuur met een vervaltermijn van 14 dagen. Indien een betalingsherinnering of factuur van ixorg niet binnen de vervaltermijn van 14 dagen wordt betaald, dan schort ixorg haar verplichtingen tegenover de hoofdaanvrager en iedere mede-deelnemer op. Dit betekent dat ixorg geen declaraties meer voldoet. Ook de dekking onder de Verzekering(en) wordt in dat geval opgeschort met ingang van de eerste dag van de maand waarover de Maandbijdrage van de betalingsherinnering of factuur verschuldigd was. ixorg informeert u hierover per . Bovendien bent u (de hoofdaanvrager) vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn de wettelijke rente over het openstaande bedrag en de maximaal wettelijk toegestane kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) aan ixorg verschuldigd. pagina 5 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

6 13 Wat zijn de Jaarruimte en het Saldo? De Jaarruimte bestaat uit (i) het Saldo dat is overgebleven aan het einde van het vorige contractjaar (indien van toepassing), plus (ii) het Jaarbudget dat u in twaalf termijnen via de Maandbudgetten in het huidige contractjaar bij elkaar gaat brengen, plus (iii) uw eventuele incidentele stortingen. ixorg betaalt declaraties van uw mondzorgverlener volgens de onderstaande regels: ixorg betaalt per contractjaar nooit meer uit aan de mondzorgverlener dan de Jaarruimte. Als er een declaratie van de mondzorgverlener binnenkomt waardoor het totaal van de voor u in het contractjaar gedeclareerde bedragen boven uw Jaarruimte zou uitkomen, wordt deze betaald tot de Jaarruimte op is. Het meerdere zal de mondzorgverlener aan u direct in rekening brengen; en door de betaling door ixorg mag uw Saldo niet lager (negatiever) worden dan 240 negatief. U mag op zich rood staan, wat betekent dat ixorg krediet aan u verleent. Dit krediet (zie ook Artikel 16) gaat tot maximaal 240. Dat betekent dat als de mondzorgverlener een declaratie indient waardoor uw Saldo onder de 240 negatief zou uitkomen, ixorg deze declaratie uitbetaalt tot aan het bedrag waardoor uw Saldo op precies 240 negatief uitkomt. Voor het meerdere bedrag zal de mondzorgverlener u een rekening sturen. Gedurende het contractjaar bestaat uw Saldo uit (i) het saldo dat aan het eind van het vorige contractjaar is overgebleven (indien van toepassing), plus (ii) alle Maandbudgetten tezamen die u tot dan toe dat jaar heeft betaald, plus (iii) uw eventuele incidentele stortingen dat jaar, minus (iv) alle bedragen die ixorg namens u dat jaar aan uw mondzorgverlener heeft betaald en minus (v) eventuele terugbetalingen aan u. Dit werkt net zoals een saldo op een bankrekening. Het Saldo kan dus ook negatief zijn, bijvoorbeeld als er geen saldo van het vorige contractjaar over is, en u een behandeling heeft gehad die duurder is dan wat u tot dan toe heeft bijeen gebracht aan Maandbudgetten. Het Saldo zal gedurende het contractjaar nooit lager mogen zijn dan 240 negatief. U heeft steeds het recht een negatief Saldo in één keer af te lossen door een éenmalige incasso onder vermelding van uw deelnemersnummer. Ook kunt u door bijstorting uw Jaarruimte verhogen. Is het Saldo aan het einde van een contractjaar positief, dan gaat dat Saldo automatisch mee naar het nieuwe contractjaar. Dat contractjaar loopt telkens vanaf de ingangsdatum twaalf maanden. Op uw verzoek kan ixorg het overblijvende Saldo ook met de Maandbijdragen in het nieuwe contractjaar verrekenen. In een kalenderjaar moet u verplicht één periodiek mondonderzoek ondergaan. Betalingen ten laste van het Saldo verricht ixorg aan elke mondzorgverlener die met betrekking tot u een behandeling declareert. ixorg is niet gehouden ten laste van het Saldo betalingen aan u te doen, tenzij uw mondzorgverlener zijn behandeling bij u rechtstreeks in rekening brengt. Of wanneer de overeenkomst in overeenstemming met deze voorwaarden is beëindigd en er een positief saldo is (zie daarvoor Artikel 23). pagina 6 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

7 14 Betalingen ten laste Saldo mede-deelnemer(s) U en de eventuele mede-deelnemer(s) beschikken ieder over een eigen Jaarruimte en een eigen Saldo. Het is mogelijk dat een declaratie van uw mondzorgverlener niet (geheel) door ixorg betaald kan worden, ofwel omdat er geen ruimte meer is in de Jaarruimte, ofwel omdat daardoor ixorg teveel Krediet zou verlenen. Als nu één of meerdere mede-deelnemers (samen) wél voldoende Saldo hebben om deze declaratie geheel of ten dele te betalen, dan kan ixorg uw rekening betalen ten laste van het (gezamenlijke) Saldo van deze mede-deelnemer(s). Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, moet u daar als hoofdaanvrager, mede namens de mede-deelnemer(s), uitdrukkelijk mee instemmen. Doet u dat niet, dan kijkt ixorg bij het betalen van declaraties van uw mondzorgverlener alleen naar uw eigen Jaarruimte en Saldo. U (de hoofdaanvrager) en de mede-deelnemer(s) zullen de gevolgen van eventuele betalingen ten laste van het Saldo van (een) mede-deelnemer(s) voor de onderlinge (financiële) verhouding, voor zover nodig, zelf met elkaar moeten regelen. 15 Wijzigen Maandbudget U kunt uw Maandbudget verhogen of verlagen door contact op te nemen met de servicedesk die dit op uw verzoek kan doorvoeren. Verlaging van uw Jaarbudget en daarmee uw Maandbudget is niet mogelijk zolang uw Saldo negatief is. De wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Bij een aanpassing van het Jaarbudget tijdens een contractjaar gaat er een nieuw contractjaar lopen vanaf het moment dat de wijziging ingaat. Alleen voor de mogelijkheid de overeenkomst na het eerste contractjaar op te zeggen (zie Artikel 9), blijft het oorspronkelijke contractjaar bepalend. 16 Welke regels gelden voor het Krediet? ixorg verleent aan deelnemers met een leeftijd vanaf 18 jaar maximaal 240 Krediet. Dit betekent dat het Saldo maximaal 240 negatief mag zijn. Dit is de kredietlimiet. Het Krediet is echter nooit meer dan het bedrag van de Jaarruimte. U betaalt voor het gebruik van het Krediet geen rente of extra kosten. Via de Maandbudgetten die u betaalt, lost u gebruikt Krediet automatisch binnen maximaal elf maanden weer af. De belangrijkste kenmerken van het Krediet vindt u in de Standaardinformatie inzake consumptief krediet (te vinden op 17 U gaat naar uw mondzorgverlener en dan? Wanneer u tijdens het aanvraagproces daarmee heeft ingestemd, kan uw mondzorgverlener vooraf bij ixorg informeren naar uw beschikbare Jaarruimte en uw Saldo. Na de behandeling stelt uw mondzorgverlener zoals dat nu ook gaat een rekening op. Deze rekening stuurt de mondzorgverlener elektronisch als declaratie naar ixorg. Na controle betaalt ixorg de declaratie uit aan uw mondzorgverlener indien betaling volgens deze algemene voorwaarden mogelijk is. Uw mondzorgverlener en u krijgen in dat geval elektronisch (in uw geval per ) een bevestiging dat ixorg de declaratie heeft voldaan (zie ook Artikel 18). Overigens zal ixorg geen andere (tand)medische gegevens over u bij uw mondzorgverlener opvragen of van uw mondzorgverlener ontvangen, anders dan de declaraties zelf. Het kan zijn dat uw mondzorgverlener declaraties nog niet elektronisch kan of wil aanleveren. In dat geval ontvangt u papieren rekeningen van de mondzorgverlener. Deze dient u zelf aan uw mondzorgverlener te voldoen en kunt u vervolgens indienen bij ixorg. Dat kan gescand, via uw ixorg portaal of anders per post. ixorg hanteert hiervoor een betaaltermijn van maximaal 30 dagen. pagina 7 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

8 Daarnaast kan het zijn dat u buiten kantooruren van een andere dan uw reguliere mondzorgverlener gebruik moet maken omdat de behandeling niet kan wachten. Ook in dit geval kan het zijn dat u gevraagd wordt de behandeling meteen zelf te voldoen. En ook dan kunt u de rekening vervolgens indienen bij ixorg. ixorg hanteert hiervoor eveneens een betaaltermijn van maximaal 30 dagen. ixorg accepteert geen declaraties of rekeningen als deze meer dan een jaar na de behandeldatum worden ingediend. ixorg controleert de declaratie van uw mondzorgverlener op een aantal onderdelen. Het betreft onder meer of de behandeling niet onder de wettelijk verplichte basiszorgverzekering valt en of uw mondzorgverlener niet meer in rekening heeft gebracht dan het maximumtarief dat hiervoor door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld. Indien een declaratie van een mondzorgverlener niet aan de daaraan door ixorg gestelde eisen voldoet, gaat ixorg niet tot betaling over. ixorg zal uw mondzorgverlener van de reden(en) van afwijzing op de hoogte brengen. Uw mondzorgverlener kan een aangepaste declaratie bij ixorg indienen. ixorg zal dan de aangepaste declaratie opnieuw beoordelen. Declaraties van de mondzorgverlener voor behandelingen die onder de wettelijk verplichte basiszorgverzekering vallen, betaalt ixorg niet uit aan de mondzorgverlener. Het zou immers zonde zijn als deze uit uw Jaarruimte en Saldo worden betaald, terwijl deze onder de wettelijk verplichte basiszorgverzekering vallen. 18 U bent het niet eens met een bij ixorg ingediende declaratie Nadat ixorg een declaratie van uw mondzorgverlener voor u heeft betaald, ziet u de specificatie terug op uw ixorg portaal, inclusief de declaratie. Als u het met deze declaratie van uw mondzorgverlener niet eens bent, kunt u dat ixorg binnen 90 dagen laten weten. ixorg corrigeert in dat geval uw Saldo en brengt uw mondzorgverlener ervan op de hoogte dat u niet akkoord gaat met de declaratie. Uw mondzorgverlener is dan gehouden om het ontvangen bedrag aan ixorg terug te betalen. Mocht u er daarna met de mondzorgverlener uit komen, dan kan de mondzorgverlener de (aangepaste) declaratie opnieuw bij ixorg indienen en zal ixorg deze beoordelen. 19 Wat is verzekerd? De Verzekering geeft dekking voor de kosten van tandheelkundige verrichtingen indien u door de gevolgen van een ongeval tandheelkundige schade heeft opgelopen. Op deze dekking zijn de Verzekeringsvoorwaarden van toepassing, die u aantreft in de bijlage bij deze algemene voorwaarden. De Verzekeringsvoorwaarden gelden tussen u en de Verzekeraar. In de Verzekeringsvoorwaarden staat wanneer er wel en niet een schadevergoeding wordt uitgekeerd. De schadevergoeding zal in ieder geval niet hoger zijn dan per ongeval (met een maximum van 2 ongevallen per verzekeringsjaar). De Verzekering geeft geen vergoeding van (kosten van) zorg die in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen, inclusief kosten die onder het eigen risico van de zorgverzekering vallen. ixorg is niet zelf de Verzekeraar, maar gevolmachtigd agent. Dat betekent dat ixorg de bevoegdheid heeft om namens de Verzekeraar op te treden. Kijk in de Verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie over de Verzekering en de Verzekeraar. De Verzekering vormt een onlosmakelijk onderdeel van het mondzorgpakket van ixorg. Eindigt uw over- eenkomst met ixorg, dan vervalt de Verzekering ook op dezelfde datum. pagina 8 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

9 20 Wat moet u doen als u schade heeft? In geval van schade aan het gebit als gevolg van een ongeval, meldt u dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, bij ixorg via Na de behandeling kunt u via een schadeaangifteformulier downloaden, invullen en naar ixorg sturen. Wanneer de schade onder de Verzekering is gedekt, zorgt ixorg ervoor dat u het bedrag terug krijgt, als u dat zelf eerst heeft betaald. Het kan ook zijn dat uw mondzorgverlener dit bedrag al bij ixorg heeft gedeclareerd en dat het uit uw Jaarruimte is betaald. In dat geval zal ixorg na uw schademelding ervoor zorgen dat dit bedrag weer wordt teruggestort ten behoeve van uw Saldo. Wanneer er toch geen sprake is van een gedekt ongeval of er andere redenen zijn waarom de Verzekeraar niet tot schade-uitkering verplicht is, bent u zelf verplicht de rekening van uw mondzorgverlener te betalen. Vanzelfsprekend kunt u wel met ixorg in overleg treden over de dekkingsweigering. Als u er met ixorg niet uitkomt, kunt u zich rechtstreeks tot de Verzekeraar wenden. Mocht u er met de Verzekeraar niet uitkomen en vindt u dat u gelijk heeft, dan kunt u op grond van de klachtenregeling van de Verzekeraar nadere stappen nemen. Die klachtenregeling staat in de Verzekeringsvoorwaarden. 21 Wanneer kunt u de overeenkomst opzeggen? Tijdens het eerste contractjaar kunt u uw eigen overeenkomst alleen opzeggen: (i) (ii) bij emigratie; of op grond van Artikel 11 laatste alinea of Artikel 28 van deze algemene voorwaarden. Bij emigratie dient u wel bewijs van uw emigratie bij ixorg aan te leveren. Mocht u na het eerste contractjaar de overeenkomst met ixorg niet willen voortzetten, dan kunt u deze na het eerste contractjaar dagelijks per of per brief opzeggen (zie voor de contactgegevens). De opzeg- termijn is één maand. Wanneer u de overeenkomst na het eerste contractjaar opzegt, dan geldt de opzegging niet mede namens uw mede-deelnemers, tenzij u de hoofdaanvrager bent en heeft aangegeven de overeenkomsten voor alle deelnemers op te willen zeggen. 22 Wanneer kan ixorg de overeenkomst opzeggen? ixorg kan de overeenkomst (zelfs in het eerste contractjaar) opzeggen op grond van één van de volgende omstandigheden: a) indien u in staat van faillissement bent verklaard; b) indien aan u (voorlopige) surseance van betaling is verleend; c) indien u bent toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; d) indien u onder curatele of onder bewind bent gesteld; e) indien u in verzuim bent in de nakoming van een verplichting onder uw overeenkomst met ixorg; f) bij emigratie; g) bij fraude door de hoofdaanvrager en/of een mede-deelnemer; of h) bij een onvoorziene omstandigheid op grond waarvan van ixorg redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd de overeenkomst voort te zetten. ixorg neemt daarbij een opzegtermijn van twee maanden in acht, met uitzondering van een opzegging op grond van grond van h) in welk geval ixorg met onmiddellijke ingang de overeenkomst kan opzeggen. pagina 9 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

10 23 Wat zijn de gevolgen van opzegging? Het gevolg van een geldige opzegging is dat de overeenkomst onmiddellijk wordt beëindigd, tenzij er een opzegtermijn geldt. In dat geval eindigt de overeenkomst aan het einde van de opzegtermijn. Bij opzegging op grond van Artikel 21 wegens emigratie eindigt de overeenkomst per de datum van emigratie. Bij opzegging op grond van Artikel 11 laatste alinea of Artikel 28 eindigt de overeenkomst aan het einde van de in die artikelen genoemde termijnen. Beëindiging van de overeenkomst leidt ook tot beëindiging van de Verzekering. Na het einde van de overeenkomst maken wij uw Saldo over naar de door u opgegeven bankrekening. Als het Saldo negatief is, zal ixorg het bedrag dat u aan ixorg bent verschuldigd via een automatische incasso incasseren. Slaagt die incasso niet, dan stuurt ixorg u een factuur voor het verschuldigde bedrag. Betaalt u die niet of te laat dan bent u ook de wettelijke rente over het openstaande bedrag en de maximaal wettelijk toegestane kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) aan ixorg verschuldigd. Als alleen de overeenkomst tussen ixorg en de hoofdaanvrager wordt beëindigd, zal één van de mede-deelnemers als hoofdaanvrager moeten gaan fungeren en ixorg toestemming geven voor het incasseren van de Maandbijdragen van zijn of haar bankrekening. Wanneer ook de overeenkomsten met de mede-deelnemers eindigen, zal ixorg de positieve en eventuele negatieve Saldi van de hoofdaanvrager en de mede-deelnemers met elkaar salderen en afrekenen met de hoofdaanvrager. ixorg heeft het recht een Saldo eerst te verrekenen met bedragen die u nog aan ixorg bent verschuldigd. 24 Wat gebeurt er bij overlijden? Bij onverhoopt overlijden eindigt de overeenkomst tussen ixorg en de betreffende deelnemer. Ook de Verzekering eindigt dan. De gevolgen zijn verder dezelfde als genoemd in Artikel 23. De afwikkeling zal plaatsvinden met de erfgenamen of de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de betreffende deelnemer. 25 Hoe moet u veranderingen doorgeven? Veranderingen kunt u per doorgeven aan (Zie Artikel 4). 26 Hoe gaat ixorg om met persoonlijke gegevens en cookies? ixorg verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze Privacy Statement. Voor het gebruik van cookies verwijzen we naar onze Cookie Policy. Hierin staat wat cookies zijn, en hoe ixorg deze gebruikt. Ook wordt daarin uitgelegd hoe u deze eventueel kunt weigeren. Zowel onze Privacy Statement als onze Cookie Policy zijn te vinden op de website van ixorg (www.ixorg.nl). pagina 10 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

Algemene Voorwaarden ixorg mondzorgpakket

Algemene Voorwaarden ixorg mondzorgpakket Versie 16 oktober 2013 Algemene Voorwaarden ixorg mondzorgpakket 1 Deze voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de (rechts)verhouding tussen u en ixorg. De voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade?

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade? Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Versie 1 mei 2017 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Artikel 1 De goederenkredietovereenkomst/toestellening

Nadere informatie

Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink

Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink BTBBVPAK1507 Bruns ten Brink Versie juli 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 3 Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking 3 Hoofdstuk 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06 Polisvoorwaarden Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding Chubb 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding, behalve als er op het certificaat iets anders

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden (PP 8000-01) Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente

Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 1. Wat bedoelen wij met bepaalde begrippen? 3 2. Welk bedrag wilt u verzekeren? 3 3. Wanneer begint uw verzekering?

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening Versie: december 2008 Geachte relatie, Binnen de verzekeringsbedrijfstak hecht men aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 44 44 www.aevitae.com klantenservice@aevitae.com Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Formuliernummer AEVZZP ALG 2018 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente Doorlopend Krediet U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 8,9 % rente Het Doorlopend Krediet van International Card Services (ICS) Het Doorlopend Krediet is een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden Oldtimer motorrijtuigverzekering. Deze voorwaarden vormen één geheel met de aanvullende

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Dave Imming Assurantiën te De Goorn financiële adviezen

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 ExtraTand Basis, ExtraTand, 1, 2, 3 en 4 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369

Nadere informatie

Betalingsvoorwaarden. Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay

Betalingsvoorwaarden. Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay Betalingsvoorwaarden Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina

Nadere informatie

3. De dekking wordt bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct.

3. De dekking wordt bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct. Dienstenwijzer Vomax BV A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor minimaal

Nadere informatie

ALG-0116 ALGEMENE VOORWAARDEN. bij uw verzekeringen van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij

ALG-0116 ALGEMENE VOORWAARDEN. bij uw verzekeringen van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij ALG-0116 ALGEMENE VOORWAARDEN bij uw verzekeringen van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij 1 INHOUDSOPGAVE MIJN VERZEKERINGEN 1. Vanaf wanneer ben ik verzekerd? 4 2. Hoe lang loopt mijn verzekering?

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie februari 2016

Dienstenwijzer Versie februari 2016 ONZE DIENSTVERLENING Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Commandeur Verzekeringen

Dienstverleningsdocument Commandeur Verzekeringen Dienstverleningsdocument Commandeur Verzekeringen Inleiding: Hierbij ontvangt u het dienstverleningsdocument van Commandeur Verzekeringen. Dit document heeft als doel inzicht te geven in onze dienstverlening

Nadere informatie

Knab Verzekeren dienstenwijzer

Knab Verzekeren dienstenwijzer Knab Verzekeren dienstenwijzer Inhoud 1. Dienstenwijzer... 3 2. Over Knab Verzekeren... 3 3. Onze financiële dienstverlening... 3 4. Jouw gegevens... 4 5. Onafhankelijk advies; onze relatie met verzekeraars...

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VISIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VISIE Bijlage 1: ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VISIE 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor al onze dienstverlening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 15-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (ZAW-PV-01-151) Aanhangwagen Algemeen deel Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Algemeen deel 2 Verzekeringnemer en verzekeraar

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Al Barzag Dijkshoornseweg 211 2614 KC Delft. T: 085 0290037 E: info@albarzag.nl W: www.albarzag.nl. Publicatie 22 oktober 2015

Dienstenwijzer. Al Barzag Dijkshoornseweg 211 2614 KC Delft. T: 085 0290037 E: info@albarzag.nl W: www.albarzag.nl. Publicatie 22 oktober 2015 Dienstenwijzer Al Barzag Dijkshoornseweg 211 2614 KC Delft T: 085 0290037 E: info@albarzag.nl W: www.albarzag.nl Publicatie 22 oktober 2015 Pagina 1 van 6 Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Knab Verzekeren. Dienstenwijzer

Knab Verzekeren. Dienstenwijzer Knab Verzekeren Dienstenwijzer Juli 2017 Inhoud Over Knab Verzekeren...2 Onze financiële dienstverlening...3 Jouw gegevens...4 Onafhankelijk advies; onze relatie met verzekeraars...5 Waarop is het advies

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN (Gedeponeerd op 25 juli 2002 bij de Kamer van Koophandel West - Brabant onder nummer 62065) Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden en bepalingen zijn van

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID - VERSIE 5 D.D.

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID - VERSIE 5 D.D. DIENSTENWIJZER Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van hypotheken,

Nadere informatie

Voorwaarden Serviceabonnement Veerman Diensten BV

Voorwaarden Serviceabonnement Veerman Diensten BV Voorwaarden Serviceabonnement Veerman Diensten BV Lees deze Serviceabonnementsvoorwaarden en ontdek hoe eenvoudig het is om gebruik te maken van het Serviceabonnement van Veerman Diensten BV. Hieronder

Nadere informatie

Voorwaarden ZAW-PV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden ZAW-PV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Aanhangwagen - Algemeen deel Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden ZAW-PV-01-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Verzekeringnemer en verzekeraar 1. Met wie sluit u deze verzekering?...3

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Dienstverlenings- voorwaarden

Algemene Dienstverlenings- voorwaarden persoonlijk en dichtbij Algemene Dienstverlenings- voorwaarden 1 Algemene Dienstverleningsvoorwaarden De Vries Verzekeringen De Algemene Dienstverleningsvoorwaarden van De Vries Verzekeringen zijn van

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr. 2200 Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 2. Welke schades vergoeden wij? 3 3. Welke schade vergoeden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Handelsnaam kantoor : Landman Assurantiën b.v. Statutaire naam : Landman Assurnatiën b.v. Adres : Scheldestraat 12 Vestigingsplaats : 1823 WB Alkmaar Land : Nederland E-mail

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN) ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN) 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor al onze dienstverlening.

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie De ondergetekenden 1. Tandartspraktijk A, gevestigd aan [de straatnaam] te [plaatsnaam] en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN Introductie U heeft via ons kantoor één of meerdere (particuliere) schade- of uitvaartverzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. 1. Inleiding

Dienstverleningsdocument. 1. Inleiding Dienstverleningsdocument 1. Inleiding Op grond van de Wet Financiële Dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstekken.

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Geld.nl - TandComfort 2014 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Algemene voorwaarden aanvullende zorgverzekeringen Turien & Co. 1. HOE SLUIT U DE AANVULLENDE

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening Geachte relatie, Binnen de verzekeringsbedrijftak hecht men aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Bovendien geeft de

Nadere informatie

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Advies versie 2010-01 Pagina 1 van 7 U overweegt

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaande Lijfrente Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente Deze voorwaarden zijn op 01-11-2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Een Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering in uw pakket hebben

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V.

Is een merk van: CashWijzer B.V. Is een merk van: CashWijzer B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN CASHWIJZER B.V. ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: Abonnement de doorlopende Opdracht

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Vip

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Vip Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Vip Gastouderbureau Vip (hierna te noemen GOB Vip), Adres Scheumergats 1, 6305 BM te Schin op Geul. Geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel:

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel: ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Vrije keuze verzekerd bedrag tot maximaal 12.630,- afhankelijk van uw leeftijd en de premie die u kiest Lage instappremies; vanaf 4,99 per maand Maximale aanvangsleeftijd

Nadere informatie

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de EffectPlusHypotheek Rekening spaart en of belegt u om (een deel) van de lening

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Voorwaarden Koopsom Garantie Polis

Voorwaarden Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit op de einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Financialis, Vogelenzangweg 6,7071 PT Ulft ingeschreven KvK 09179343

ALGEMENE VOORWAARDEN. Financialis, Vogelenzangweg 6,7071 PT Ulft ingeschreven KvK 09179343 ALGEMENE VOORWAARDEN Financialis, Vogelenzangweg 6,7071 PT Ulft ingeschreven KvK 09179343 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Financialis financiële

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AV-02-171) Algemeen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 1 Wie is de verzekeringnemer? 3 2 Met wie sluit u deze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Admicon Hypotheken en Verzekeringen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen.

Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1a: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw ledenpas afhankelijk van het gekozen abonnement precies 3, 12 of 24 maanden geldig is vanaf de ingangsdatum,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Bas Perik Consult Erkend Hypotheekadviseur Langestraat 64a 7491 AH Delden T: 074-3766060 F: 084-2230474 M: 06-18209342 info@geldmoment.nl www.basperikconsult.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Dienstenwijzer Arci Steenderen BV

Dienstenwijzer Arci Steenderen BV Dienstenwijzer Arci Steenderen BV Dit document wordt u aangeboden door Arci Steenderen BV De Berken 13 Waarom dit document? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie