Algemene voorwaarden ixorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden ixorg"

Transcriptie

1 Versie 15 september 2014 Algemene voorwaarden ixorg 1 Deze voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de (rechts)verhouding tussen u en ixorg. De voorwaarden zijn onder meer van toepassing op de aanvraag om deelnemer aan het mondzorgpakket van ixorg te worden (de fase dat er nog geen overeenkomst is) en op de fase na acceptatie van de aan- vraag door ixorg. Deze voorwaarden geven ook regels voor de beëindiging van de overeenkomst met ixorg. Op het verzekeringsonderdeel van het mondzorgpakket zijn afzonderlijke Verzekeringsvoorwaarden (zie Artikel 19) van toepassing. De Verzekeringsvoorwaarden zijn opgenomen als bijlage bij deze algemene voorwaarden en te vinden op ixorg.nl onder downloads. ixorg gebruikt in deze algemene voorwaarden bepaalde begrippen, die telkens met een hoofdletter worden geschreven. De betekenis van de meeste begrippen volgt uit de tekst van deze algemene voorwaarden. De betekenis van de overige begrippen wordt uitgelegd in Artikel 31. Deze algemene voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden en zijn tevens te raadplegen via 2 Hoe werkt het mondzorgpakket van ixorg? Met het mondzorgpakket van ixorg kunt u (i) maandelijks geld opzij zetten voor uw tandheelkundige kosten, daaronder begrepen de kosten in verband met mondhygiëne en orthodontie, en tegelijkertijd bent u (ii) verzekerd voor de kosten vanwege schade aan uw gebit als gevolg van een ongeval. Het opzij zetten van geld voor tandheelkundige kosten vindt plaats via een maandelijks automatische incasso van het Maandbudget (zie Artikel 11). Het Maandbudget blijft van u totdat ixorg daarmee een rekening van een mondzorgverlener betaalt. Indien het totaal van de geïncasseerde Maandbudgetten niet toereikend is om een rekening te kunnen betalen, biedt het mondzorgpakket een beperkt Krediet (zie Artikel 16). ixorg schiet de rekening dus (deels) voor. Daar zijn voor u geen rente of extra kosten aan verbonden (zie Artikel 16). Met betrekking tot het verzekeringsonderdeel van het mondzorgpakket treedt ixorg op als gevolmachtigd agent van ACE European Group Limited (zie Artikel 19). Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over uw mondzorgverlener, wordt daarmee bedoeld uw tandarts, maar ook uw mondhygiënist, orthodontist, tandtechnicus en/of tandprotheticus voor zover u deze heeft. 3 Wanneer kunt u zich voor het mondzorgpakket van ixorg aanmelden? Deelname aan het mondzorgpakket van ixorg staat alleen open voor natuurlijke personen die in Nederland woonachtig zijn. pagina 1 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

2 4 Hoe neemt u deel aan het mondzorgpakket van ixorg? De eerste stap is uw aanmelding op Tijdens het aanvraagproces vult u onder andere de gegevens van uw bankrekening in. Deze bankrekening moet van een bank in Nederland zijn en (mede) op uw naam staan. De behandeling van uw aanvraag door ixorg kan meerdere dagen duren. De status van uw aanvraag kunt u op uw ixorg portaal volgen. ixorg heeft het recht uw aanvraag af te wijzen indien deze niet voldoet aan de door ixorg gehanteerde acceptatiecriteria. Nadat uw aanvraag door ixorg is geaccepteerd (zie Artikel 8), krijgt u per van ixorg een acceptatiebevestiging. Het aangaan van de overeenkomst met ixorg vindt plaats onder voorbehoud van een succesvolle incasso van de eerste Maandbijdrage. Wanneer de incasso is geslaagd, plaatst ixorg op uw ixorg portaal per (mede-)deelnemer een deelnamecertificaat. In dit deelnamecertificaat staat onder meer de ingangsdatum van het mondzorgpakket. Het deelnamecertificaat geldt ook als bewijs ( polis ) van de Verzekering (zie Artikel 19). 5 Kunt u namens anderen het mondzorgpakket van ixorg aanvragen? Samen met uw eigen aanvraag kunt u meerdere Gezinsleden als mede-deelnemer aanmelden. Dat kan ook als zij één of meer andere mondzorgverleners hebben. U moet van een Gezinslid toestemming hebben (gemachtigd zijn) om namens hem of haar een aanvraag in te dienen. Deze machtiging moet ook gelden voor de verdere communicatie met ixorg namens dat Gezinslid. U moet tijdens het aanvraagproces uitdrukkelijk bevestigen dat u bent gemachtigd. ixorg gaat ervan uit dat u aangemelde Gezinsleden over de aanvraag informeert en dat u hen op de hoogte brengt van berichten die u aan ixorg stuurt of van ixorg ontvangt voor zover die op de Gezinsleden betrek- king hebben of voor hen relevant kunnen zijn. ixorg noemt u de hoofdaanvrager en de door u aangemelde Gezinsleden mede-deelnemers. Tussen u en ixorg komt een individuele overeenkomst tot stand. Daarnaast komt tussen iedere eventuele mede- deelnemer en ixorg een individuele overeenkomst tot stand. Op iedere individuele overeenkomst met ixorg zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Om die reden maakt ixorg in het vervolg van deze voorwaarden geen onderscheid tussen u als hoofdaanvrager en de mede-deelnemer(s), tenzij dat uitdrukkelijk is aangegeven. Voor het aanmelden van Gezinsleden als mede-deelnemers, stelt ixorg wel als voorwaarde dat de door die Gezinsleden verschuldigde Maandbijdragen (zie Artikel 11) door ixorg van de bankrekening van de hoofd- aanvrager mogen worden geïncasseerd. Als voor een Gezinslid de incasso van een andere bankrekening moet plaatsvinden, zal dit Gezinslid zelf als hoofdaanvrager een eigen aanvraag moeten indienen. pagina 2 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

3 6 Kunnen kinderen ook deelnemer worden? Personen jonger dan 18 jaar (kinderen) kunnen alleen deelnemer worden als hun wettelijke vertegenwoordiger hoofdaanvrager is. Het Deelnamebedrag (zie Artikel 11) voor kinderen onder de 18 jaar is gratis. Omdat kinderen via de wettelijk verplichte basiszorgverzekering al zijn verzekerd voor de meeste tand- heelkundige kosten, kan voor hen alleen geld voor orthodontie opzij worden gezet. Vanwege de wettelijk verplichte basiszorgverzekering biedt ixorg kinderen ook geen dekking onder de Verzekering. Tenminste vier weken voordat een mede-deelnemer de leeftijd van 18 jaar bereikt, benadert ixorg u (de hoofdaanvrager) met het verzoek na te gaan of voor die mede-deelnemer het Jaarbudget (zie Artikel 10) verhoogd moet worden. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar krijgt een mede-deelnemer ook dekking onder de Verzekering en heeft ixorg het recht het Deelnamebedrag voor die mede-deelnemer in rekening te brengen. 7 Kunt u de overeenkomst nog herroepen? Wilt u bij nader inzien liever geen deelnemer aan het mondzorgpakket van ixorg zijn, dan kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van de acceptatiebevestiging de overeenkomst met ixorg herroepen. U doet dat door ixorg een te sturen (u vindt de adressen onder de sectie contact op Een tijdige herroeping leidt ertoe dat de overeenkomst tussen u en ixorg en de overeenkomst(en) tussen de eventuele mede-deelnemer(s) en ixorg onmiddellijk eindig(t)(en). De bovenstaande herroepingsmogelijkheid geldt ook voor iedere afzonderlijke mede-deelnemer. Deze mede-deelnemer, of de hoofdaanvrager namens hem of haar, moet in dat geval binnen 14 dagen na ontvangst door de hoofdaanvrager van de acceptatiebevestiging van ixorg de betreffende overeenkomst met ixorg herroepen. Dat kan door schriftelijk met ixorg contact op te nemen. Als ixorg inmiddels bedragen van uw bankrekening heeft geïncasseerd, zullen deze voor zover van toe- passing door ixorg zo spoedig mogelijk worden teruggestort. Als ixorg namens u of een mede-deelnemer bedragen heeft betaald, stuurt ixorg u daarvoor een factuur die u tijdig moet betalen. 8 Wanneer gaat de overeenkomst in? U kunt tijdens het aanvraagproces zelf kiezen op welk moment uw overeenkomst met ixorg moet ingaan. De ingangsdatum moet wel de eerste dag van een maand zijn. De overeenkomst moet ingaan maximaal 12 maanden in de toekomst vanaf de datum van aanvraag. Rekeningen voor tandheelkundige zorg van vóór de ingangsdatum van uw overeenkomst met ixorg neemt ixorg niet in behandeling. Nadat uw aanvraag door ixorg is geaccepteerd, wordt de eerste Maandbijdrage door ixorg van uw bankrekening geïncasseerd. Als deze incasso mislukt, doet ixorg een nieuwe incassopoging voor de eerste Maandbijdrage (de tweede incassopoging). De incassodatum wordt steeds op uw ixorg portaal aangekondigd, ten minste 5 werkdagen voor incasso. Voor zover de tweede incassopoging mislukt, vervalt (vervallen) de overeenkomst(en) met ixorg. Dat geldt ook voor de Verzekering(en). Dit betekent dat u geen rechten aan de overeenkomst(en) of Verzekering(en) kunt ontlenen, ook niet als de tweede incassopoging ná de gewenste ingangsdatum ligt. pagina 3 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

4 9 Wat is de looptijd van de overeenkomst? De looptijd van uw overeenkomst met ixorg en de Verzekering is minimaal één jaar gerekend vanaf de ingangsdatum. In het eerste contractjaar kunt u de overeenkomst behalve vanwege de in Artikel 21 genoemde uitzonderingen niet tussentijds opzeggen. Na het eerste contractjaar wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij u de overeenkomst tijdig heeft opgezegd. Voor een verlenging hoeft u dus geen actie te ondernemen. ixorg zal u vóór het einde van het eerste contractjaar herinneren aan de verlenging en aan uw recht de overeenkomst (inclusief de Verzekering) na het eerste jaar conform Artikel 21 op te zeggen. 10 Wat is het Jaarbudget en het Maandbudget? Uw Jaarbudget bestaat uit de verwachte totale kosten voor tandheelkundige zorg die u het komend jaar denkt te gaan maken. Dit is het bedrag dat u in 12 termijnen via het Maandbudget gaat opbouwen, en waaruit uw mondzorgverlener behandelingen kan declareren. U stelt zelf de hoogte van uw Jaarbudget vast. U vindt op diverse hulpmiddelen daarvoor. Als u een stabiel gebit heeft, kunt u hiervoor kijken naar de kosten die u jaarlijks de afgelopen jaren aan tandheelkundige zorg heeft uitgegeven. Maar u kunt ook met uw mondzorgverlener bespreken welke verrichtingen het komende jaar of jaren naar verwachting zullen worden uitgevoerd. Mogelijk dat de mondzorgverlener daarbij een behandelplan opstelt of een offerte geeft voor specifieke behandelingen. Op basis van de inschatting van uw mondzorgverlener en/of de historische kosten stelt u zelf of in overleg met uw mondzorgverlener uw Jaarbudget voor tandheelkundige zorg vast. Het Jaarbudget is dus afgestemd op de kosten van alle verwachte behandelingen. Onderdeel van dit Jaarbudget is tenminste één (jaarlijks verplicht) periodiek mondonderzoek (ook: de periodieke controle ). Tijdens het online aanvraagproces vult u uw Jaarbudget in. De website van ixorg berekent dan uw Maand- budget als 1/12 e van het Jaarbudget. Als u voor meerdere deelnemers een aanvraag doet, vult u voor iedere deelnemer apart zijn of haar verwachte Jaarbudget in. Het minimale Maandbudget per deelnemer (inclusief hoofdaanvrager) is 2,. 11 Wat is de Maandbijdrage en het Deelnamebedrag? De Maandbijdrage bestaat uit het Maandbudget en het vaste Deelnamebedrag. Een door ixorg van u ontvangen Maandbudget administreert ixorg op uw naam. De ontvangen Maand- budgetten blijven van u en zijn bestemd om daarmee betalingen aan uw mondzorgverlener te kunnen doen. Het Deelnamebedrag betaalt u voor de deelname aan het mondzorgpakket van ixorg. Ook is in dat bedrag de premie voor de Verzekering inbegrepen (dit geldt niet voor personen jonger dan 18 jaar, aangezien zij via de wettelijk verplichte basiszorgverzekering gedekt zijn). Het Deelnamebedrag voor volwassen deelnemers is een vast bedrag per maand. De hoogte daarvan vindt u op de website. pagina 4 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

5 ixorg behoudt zich het recht voor steeds per 1 januari van ieder kalenderjaar het Deelnamebedrag te corrigeren voor inflatie op basis van de dan meest recente Consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook behoudt ixorg zich het recht voor per 1 januari van ieder kalenderjaar het Deelnamebedrag te verhogen indien kostenstijgingen (waaronder verhoging van de premie voor de Verzekering) daartoe aanleiding geven. Indien ixorg op deze grond het Deelnamebedrag verhoogt, informeert ixorg u daarover tenminste één maand van te voren. Daarna is het aangepaste Deelnamebedrag voor u van kracht, tenzij u de overeenkomst met ixorg uiterlijk per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar heeft opgezegd. 12 Welke regels gelden voor de Maandbijdrage? Door de akkoordverklaring tijdens het aanvraagproces geeft u (de hoofdaanvrager) aan ixorg toestemming (een machtiging) de Maandbijdrage maandelijks via een automatische incasso van uw bankrekening te incasseren. Deze machtiging geldt ook voor de incasso van (i) de Maandbijdragen van eventuele mede-deelnemers en (ii) een eventueel negatief Saldo van u of van eventuele mede-deelnemers (zie Artikel 13) bij beëindiging van de overeenkomst. Iedere Maandbijdrage moet bij vooruitbetaling worden voldaan en wordt door ixorg geïncasseerd op of omstreeks de vijfentwintigste dag van iedere maand. De maandelijkse incasso betreft steeds de Maandbijdrage van de volgende maand. De incasso van de eerste Maandbijdrage vindt echter op een ander moment plaats (zie Artikel 8) en zal op uw ixorg-portaal worden aangekondigd, ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de incasso. Bij mede-deelnemers incasseert ixorg de verschuldigde Maandbijdragen tezamen met uw Maandbijdrage middels één totaalbedrag. De hoofdaanvrager is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de Maandbijdragen van iedere mede-deelnemer. Overigens blijft iedere mede-deelnemer wel individueel (in juridische zin) verantwoordelijk voor de betaling van zijn Maandbijdrage en een eventueel negatief Saldo bij beëindiging van de overeenkomst. Dit is van belang als de incasso van de bankrekening van de hoofdaanvrager (meermaals) mislukt of indien een automatische incasso door de bank op verzoek van de hoofdaanvrager wordt teruggedraaid (gestorneerd). Als een incasso mislukt, doet ixorg binnen een tijdsbestek van twee weken nog twee nieuwe incassopogingen voor de verschuldigde Maandbijdrage(n). Mislukt de incasso dan opnieuw, dan stuurt ixorg u (de hoofdaanvrager) een betalingsherinnering met een vervaltermijn van 14 dagen. Wordt een automatische incasso door de bank op verzoek van de hoofdaanvrager teruggedraaid (gestorneerd), dan stuurt ixorg u (de hoofdaanvrager) voor de betreffende Maandbijdrage(n) een factuur met een vervaltermijn van 14 dagen. Indien een betalingsherinnering of factuur van ixorg niet binnen de vervaltermijn van 14 dagen wordt betaald, dan schort ixorg haar verplichtingen tegenover de hoofdaanvrager en iedere mede-deelnemer op. Dit betekent dat ixorg geen declaraties meer voldoet. Ook de dekking onder de Verzekering(en) wordt in dat geval opgeschort met ingang van de eerste dag van de maand waarover de Maandbijdrage van de betalingsherinnering of factuur verschuldigd was. ixorg informeert u hierover per . Bovendien bent u (de hoofdaanvrager) vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn de wettelijke rente over het openstaande bedrag en de maximaal wettelijk toegestane kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) aan ixorg verschuldigd. pagina 5 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

6 13 Wat zijn de Jaarruimte en het Saldo? De Jaarruimte bestaat uit (i) het Saldo dat is overgebleven aan het einde van het vorige contractjaar (indien van toepassing), plus (ii) het Jaarbudget dat u in twaalf termijnen via de Maandbudgetten in het huidige contractjaar bij elkaar gaat brengen, plus (iii) uw eventuele incidentele stortingen. ixorg betaalt declaraties van uw mondzorgverlener volgens de onderstaande regels: ixorg betaalt per contractjaar nooit meer uit aan de mondzorgverlener dan de Jaarruimte. Als er een declaratie van de mondzorgverlener binnenkomt waardoor het totaal van de voor u in het contractjaar gedeclareerde bedragen boven uw Jaarruimte zou uitkomen, wordt deze betaald tot de Jaarruimte op is. Het meerdere zal de mondzorgverlener aan u direct in rekening brengen; en door de betaling door ixorg mag uw Saldo niet lager (negatiever) worden dan 240 negatief. U mag op zich rood staan, wat betekent dat ixorg krediet aan u verleent. Dit krediet (zie ook Artikel 16) gaat tot maximaal 240. Dat betekent dat als de mondzorgverlener een declaratie indient waardoor uw Saldo onder de 240 negatief zou uitkomen, ixorg deze declaratie uitbetaalt tot aan het bedrag waardoor uw Saldo op precies 240 negatief uitkomt. Voor het meerdere bedrag zal de mondzorgverlener u een rekening sturen. Gedurende het contractjaar bestaat uw Saldo uit (i) het saldo dat aan het eind van het vorige contractjaar is overgebleven (indien van toepassing), plus (ii) alle Maandbudgetten tezamen die u tot dan toe dat jaar heeft betaald, plus (iii) uw eventuele incidentele stortingen dat jaar, minus (iv) alle bedragen die ixorg namens u dat jaar aan uw mondzorgverlener heeft betaald en minus (v) eventuele terugbetalingen aan u. Dit werkt net zoals een saldo op een bankrekening. Het Saldo kan dus ook negatief zijn, bijvoorbeeld als er geen saldo van het vorige contractjaar over is, en u een behandeling heeft gehad die duurder is dan wat u tot dan toe heeft bijeen gebracht aan Maandbudgetten. Het Saldo zal gedurende het contractjaar nooit lager mogen zijn dan 240 negatief. U heeft steeds het recht een negatief Saldo in één keer af te lossen door een éenmalige incasso onder vermelding van uw deelnemersnummer. Ook kunt u door bijstorting uw Jaarruimte verhogen. Is het Saldo aan het einde van een contractjaar positief, dan gaat dat Saldo automatisch mee naar het nieuwe contractjaar. Dat contractjaar loopt telkens vanaf de ingangsdatum twaalf maanden. Op uw verzoek kan ixorg het overblijvende Saldo ook met de Maandbijdragen in het nieuwe contractjaar verrekenen. In een kalenderjaar moet u verplicht één periodiek mondonderzoek ondergaan. Betalingen ten laste van het Saldo verricht ixorg aan elke mondzorgverlener die met betrekking tot u een behandeling declareert. ixorg is niet gehouden ten laste van het Saldo betalingen aan u te doen, tenzij uw mondzorgverlener zijn behandeling bij u rechtstreeks in rekening brengt. Of wanneer de overeenkomst in overeenstemming met deze voorwaarden is beëindigd en er een positief saldo is (zie daarvoor Artikel 23). pagina 6 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

7 14 Betalingen ten laste Saldo mede-deelnemer(s) U en de eventuele mede-deelnemer(s) beschikken ieder over een eigen Jaarruimte en een eigen Saldo. Het is mogelijk dat een declaratie van uw mondzorgverlener niet (geheel) door ixorg betaald kan worden, ofwel omdat er geen ruimte meer is in de Jaarruimte, ofwel omdat daardoor ixorg teveel Krediet zou verlenen. Als nu één of meerdere mede-deelnemers (samen) wél voldoende Saldo hebben om deze declaratie geheel of ten dele te betalen, dan kan ixorg uw rekening betalen ten laste van het (gezamenlijke) Saldo van deze mede-deelnemer(s). Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, moet u daar als hoofdaanvrager, mede namens de mede-deelnemer(s), uitdrukkelijk mee instemmen. Doet u dat niet, dan kijkt ixorg bij het betalen van declaraties van uw mondzorgverlener alleen naar uw eigen Jaarruimte en Saldo. U (de hoofdaanvrager) en de mede-deelnemer(s) zullen de gevolgen van eventuele betalingen ten laste van het Saldo van (een) mede-deelnemer(s) voor de onderlinge (financiële) verhouding, voor zover nodig, zelf met elkaar moeten regelen. 15 Wijzigen Maandbudget U kunt uw Maandbudget verhogen of verlagen door contact op te nemen met de servicedesk die dit op uw verzoek kan doorvoeren. Verlaging van uw Jaarbudget en daarmee uw Maandbudget is niet mogelijk zolang uw Saldo negatief is. De wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Bij een aanpassing van het Jaarbudget tijdens een contractjaar gaat er een nieuw contractjaar lopen vanaf het moment dat de wijziging ingaat. Alleen voor de mogelijkheid de overeenkomst na het eerste contractjaar op te zeggen (zie Artikel 9), blijft het oorspronkelijke contractjaar bepalend. 16 Welke regels gelden voor het Krediet? ixorg verleent aan deelnemers met een leeftijd vanaf 18 jaar maximaal 240 Krediet. Dit betekent dat het Saldo maximaal 240 negatief mag zijn. Dit is de kredietlimiet. Het Krediet is echter nooit meer dan het bedrag van de Jaarruimte. U betaalt voor het gebruik van het Krediet geen rente of extra kosten. Via de Maandbudgetten die u betaalt, lost u gebruikt Krediet automatisch binnen maximaal elf maanden weer af. De belangrijkste kenmerken van het Krediet vindt u in de Standaardinformatie inzake consumptief krediet (te vinden op 17 U gaat naar uw mondzorgverlener en dan? Wanneer u tijdens het aanvraagproces daarmee heeft ingestemd, kan uw mondzorgverlener vooraf bij ixorg informeren naar uw beschikbare Jaarruimte en uw Saldo. Na de behandeling stelt uw mondzorgverlener zoals dat nu ook gaat een rekening op. Deze rekening stuurt de mondzorgverlener elektronisch als declaratie naar ixorg. Na controle betaalt ixorg de declaratie uit aan uw mondzorgverlener indien betaling volgens deze algemene voorwaarden mogelijk is. Uw mondzorgverlener en u krijgen in dat geval elektronisch (in uw geval per ) een bevestiging dat ixorg de declaratie heeft voldaan (zie ook Artikel 18). Overigens zal ixorg geen andere (tand)medische gegevens over u bij uw mondzorgverlener opvragen of van uw mondzorgverlener ontvangen, anders dan de declaraties zelf. Het kan zijn dat uw mondzorgverlener declaraties nog niet elektronisch kan of wil aanleveren. In dat geval ontvangt u papieren rekeningen van de mondzorgverlener. Deze dient u zelf aan uw mondzorgverlener te voldoen en kunt u vervolgens indienen bij ixorg. Dat kan gescand, via uw ixorg portaal of anders per post. ixorg hanteert hiervoor een betaaltermijn van maximaal 30 dagen. pagina 7 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

8 Daarnaast kan het zijn dat u buiten kantooruren van een andere dan uw reguliere mondzorgverlener gebruik moet maken omdat de behandeling niet kan wachten. Ook in dit geval kan het zijn dat u gevraagd wordt de behandeling meteen zelf te voldoen. En ook dan kunt u de rekening vervolgens indienen bij ixorg. ixorg hanteert hiervoor eveneens een betaaltermijn van maximaal 30 dagen. ixorg accepteert geen declaraties of rekeningen als deze meer dan een jaar na de behandeldatum worden ingediend. ixorg controleert de declaratie van uw mondzorgverlener op een aantal onderdelen. Het betreft onder meer of de behandeling niet onder de wettelijk verplichte basiszorgverzekering valt en of uw mondzorgverlener niet meer in rekening heeft gebracht dan het maximumtarief dat hiervoor door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld. Indien een declaratie van een mondzorgverlener niet aan de daaraan door ixorg gestelde eisen voldoet, gaat ixorg niet tot betaling over. ixorg zal uw mondzorgverlener van de reden(en) van afwijzing op de hoogte brengen. Uw mondzorgverlener kan een aangepaste declaratie bij ixorg indienen. ixorg zal dan de aangepaste declaratie opnieuw beoordelen. Declaraties van de mondzorgverlener voor behandelingen die onder de wettelijk verplichte basiszorgverzekering vallen, betaalt ixorg niet uit aan de mondzorgverlener. Het zou immers zonde zijn als deze uit uw Jaarruimte en Saldo worden betaald, terwijl deze onder de wettelijk verplichte basiszorgverzekering vallen. 18 U bent het niet eens met een bij ixorg ingediende declaratie Nadat ixorg een declaratie van uw mondzorgverlener voor u heeft betaald, ziet u de specificatie terug op uw ixorg portaal, inclusief de declaratie. Als u het met deze declaratie van uw mondzorgverlener niet eens bent, kunt u dat ixorg binnen 90 dagen laten weten. ixorg corrigeert in dat geval uw Saldo en brengt uw mondzorgverlener ervan op de hoogte dat u niet akkoord gaat met de declaratie. Uw mondzorgverlener is dan gehouden om het ontvangen bedrag aan ixorg terug te betalen. Mocht u er daarna met de mondzorgverlener uit komen, dan kan de mondzorgverlener de (aangepaste) declaratie opnieuw bij ixorg indienen en zal ixorg deze beoordelen. 19 Wat is verzekerd? De Verzekering geeft dekking voor de kosten van tandheelkundige verrichtingen indien u door de gevolgen van een ongeval tandheelkundige schade heeft opgelopen. Op deze dekking zijn de Verzekeringsvoorwaarden van toepassing, die u aantreft in de bijlage bij deze algemene voorwaarden. De Verzekeringsvoorwaarden gelden tussen u en de Verzekeraar. In de Verzekeringsvoorwaarden staat wanneer er wel en niet een schadevergoeding wordt uitgekeerd. De schadevergoeding zal in ieder geval niet hoger zijn dan per ongeval (met een maximum van 2 ongevallen per verzekeringsjaar). De Verzekering geeft geen vergoeding van (kosten van) zorg die in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen, inclusief kosten die onder het eigen risico van de zorgverzekering vallen. ixorg is niet zelf de Verzekeraar, maar gevolmachtigd agent. Dat betekent dat ixorg de bevoegdheid heeft om namens de Verzekeraar op te treden. Kijk in de Verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie over de Verzekering en de Verzekeraar. De Verzekering vormt een onlosmakelijk onderdeel van het mondzorgpakket van ixorg. Eindigt uw over- eenkomst met ixorg, dan vervalt de Verzekering ook op dezelfde datum. pagina 8 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

9 20 Wat moet u doen als u schade heeft? In geval van schade aan het gebit als gevolg van een ongeval, meldt u dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, bij ixorg via Na de behandeling kunt u via een schadeaangifteformulier downloaden, invullen en naar ixorg sturen. Wanneer de schade onder de Verzekering is gedekt, zorgt ixorg ervoor dat u het bedrag terug krijgt, als u dat zelf eerst heeft betaald. Het kan ook zijn dat uw mondzorgverlener dit bedrag al bij ixorg heeft gedeclareerd en dat het uit uw Jaarruimte is betaald. In dat geval zal ixorg na uw schademelding ervoor zorgen dat dit bedrag weer wordt teruggestort ten behoeve van uw Saldo. Wanneer er toch geen sprake is van een gedekt ongeval of er andere redenen zijn waarom de Verzekeraar niet tot schade-uitkering verplicht is, bent u zelf verplicht de rekening van uw mondzorgverlener te betalen. Vanzelfsprekend kunt u wel met ixorg in overleg treden over de dekkingsweigering. Als u er met ixorg niet uitkomt, kunt u zich rechtstreeks tot de Verzekeraar wenden. Mocht u er met de Verzekeraar niet uitkomen en vindt u dat u gelijk heeft, dan kunt u op grond van de klachtenregeling van de Verzekeraar nadere stappen nemen. Die klachtenregeling staat in de Verzekeringsvoorwaarden. 21 Wanneer kunt u de overeenkomst opzeggen? Tijdens het eerste contractjaar kunt u uw eigen overeenkomst alleen opzeggen: (i) (ii) bij emigratie; of op grond van Artikel 11 laatste alinea of Artikel 28 van deze algemene voorwaarden. Bij emigratie dient u wel bewijs van uw emigratie bij ixorg aan te leveren. Mocht u na het eerste contractjaar de overeenkomst met ixorg niet willen voortzetten, dan kunt u deze na het eerste contractjaar dagelijks per of per brief opzeggen (zie voor de contactgegevens). De opzeg- termijn is één maand. Wanneer u de overeenkomst na het eerste contractjaar opzegt, dan geldt de opzegging niet mede namens uw mede-deelnemers, tenzij u de hoofdaanvrager bent en heeft aangegeven de overeenkomsten voor alle deelnemers op te willen zeggen. 22 Wanneer kan ixorg de overeenkomst opzeggen? ixorg kan de overeenkomst (zelfs in het eerste contractjaar) opzeggen op grond van één van de volgende omstandigheden: a) indien u in staat van faillissement bent verklaard; b) indien aan u (voorlopige) surseance van betaling is verleend; c) indien u bent toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; d) indien u onder curatele of onder bewind bent gesteld; e) indien u in verzuim bent in de nakoming van een verplichting onder uw overeenkomst met ixorg; f) bij emigratie; g) bij fraude door de hoofdaanvrager en/of een mede-deelnemer; of h) bij een onvoorziene omstandigheid op grond waarvan van ixorg redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd de overeenkomst voort te zetten. ixorg neemt daarbij een opzegtermijn van twee maanden in acht, met uitzondering van een opzegging op grond van grond van h) in welk geval ixorg met onmiddellijke ingang de overeenkomst kan opzeggen. pagina 9 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

10 23 Wat zijn de gevolgen van opzegging? Het gevolg van een geldige opzegging is dat de overeenkomst onmiddellijk wordt beëindigd, tenzij er een opzegtermijn geldt. In dat geval eindigt de overeenkomst aan het einde van de opzegtermijn. Bij opzegging op grond van Artikel 21 wegens emigratie eindigt de overeenkomst per de datum van emigratie. Bij opzegging op grond van Artikel 11 laatste alinea of Artikel 28 eindigt de overeenkomst aan het einde van de in die artikelen genoemde termijnen. Beëindiging van de overeenkomst leidt ook tot beëindiging van de Verzekering. Na het einde van de overeenkomst maken wij uw Saldo over naar de door u opgegeven bankrekening. Als het Saldo negatief is, zal ixorg het bedrag dat u aan ixorg bent verschuldigd via een automatische incasso incasseren. Slaagt die incasso niet, dan stuurt ixorg u een factuur voor het verschuldigde bedrag. Betaalt u die niet of te laat dan bent u ook de wettelijke rente over het openstaande bedrag en de maximaal wettelijk toegestane kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) aan ixorg verschuldigd. Als alleen de overeenkomst tussen ixorg en de hoofdaanvrager wordt beëindigd, zal één van de mede-deelnemers als hoofdaanvrager moeten gaan fungeren en ixorg toestemming geven voor het incasseren van de Maandbijdragen van zijn of haar bankrekening. Wanneer ook de overeenkomsten met de mede-deelnemers eindigen, zal ixorg de positieve en eventuele negatieve Saldi van de hoofdaanvrager en de mede-deelnemers met elkaar salderen en afrekenen met de hoofdaanvrager. ixorg heeft het recht een Saldo eerst te verrekenen met bedragen die u nog aan ixorg bent verschuldigd. 24 Wat gebeurt er bij overlijden? Bij onverhoopt overlijden eindigt de overeenkomst tussen ixorg en de betreffende deelnemer. Ook de Verzekering eindigt dan. De gevolgen zijn verder dezelfde als genoemd in Artikel 23. De afwikkeling zal plaatsvinden met de erfgenamen of de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de betreffende deelnemer. 25 Hoe moet u veranderingen doorgeven? Veranderingen kunt u per doorgeven aan (Zie Artikel 4). 26 Hoe gaat ixorg om met persoonlijke gegevens en cookies? ixorg verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze Privacy Statement. Voor het gebruik van cookies verwijzen we naar onze Cookie Policy. Hierin staat wat cookies zijn, en hoe ixorg deze gebruikt. Ook wordt daarin uitgelegd hoe u deze eventueel kunt weigeren. Zowel onze Privacy Statement als onze Cookie Policy zijn te vinden op de website van ixorg (www.ixorg.nl). pagina 10 van 12 Algemene voorwaarden ixorg versie 15 september 2014

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.0 Algemeen. Artikel 1.0 Algemeen 1.1 Algemeen Definities 1.2 Algemeen Rekeninghouder en Partner

Inhoudsopgave. 1.0 Algemeen. Artikel 1.0 Algemeen 1.1 Algemeen Definities 1.2 Algemeen Rekeninghouder en Partner Algemene Voorwaarden LaSer Nederland B.V. Voor de merken Directa, Laser Cards, LaSer Services, PrimeLine en Sygma Finance Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle financieringsvormen en financiële

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden LaSer Nederland B.V. Voor de merken Directa, Laser Cards, LaSer Services, PrimeLine en Sygma Finance Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle financieringsvormen

Nadere informatie

JOOiN Aanvullende Tandzorg. Verzekeringsvoorwaarden 2013

JOOiN Aanvullende Tandzorg. Verzekeringsvoorwaarden 2013 JOOiN Aanvullende Tandzorg Verzekeringsvoorwaarden 2013 I. Algemene gedeelte Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1. Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw aanvullende tandzorgverzekering geeft u recht op

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

BVA Pensioen & Advies

BVA Pensioen & Advies Dienstenwijzer BVA Pensioen & Advies Graag willen wij u aan ons voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 Inhoudsopgave Algemeen 2 Toelichting op een Duurzaamheidslening 3 De lening 3 1. Wat is een Duurzaamheidslening?

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2015. Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Europa Univé Wereld Univé Tand 250 Univé Tand 500

Univé Aanvullende verzekeringen 2015. Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Europa Univé Wereld Univé Tand 250 Univé Tand 500 Univé Aanvullende verzekeringen 2015 Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Europa Univé Wereld Univé Tand 250 Univé Tand 500 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Basisverzekering Uitzendpolis

Basisverzekering Uitzendpolis Basisverzekering Uitzendpolis 2015 Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Uitzendpolis 2015 Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

D0832-201402. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

D0832-201402. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden D0832-201402 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Welkom bij Bewuzt Bewuzt begrijpt dat u niet teveel wilt betalen voor uw zorgverzekering. Daarom bieden we u een lage premie voor de basisverzekering

Nadere informatie

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat

Nadere informatie

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015 HYPOTHEEK Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct - mei 2015 U heeft een offerte aangevraagd voor een Lloyds Bank Hypotheek (1). In dit

Nadere informatie

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Autoverzekering. Deze polisvoorwaarden bestaan

Nadere informatie

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers U hebt of sluit een overeenkomst met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. De belangrijkste

Nadere informatie

Uw voorwaarden voor 2014. Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online)

Uw voorwaarden voor 2014. Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) Uw voorwaarden voor 2014 Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) VERZEKERINGSVOORWAARDEN DFZ 806 01 14 AANVULLENDE VERZEKERING TAND STANDAARD (ONLINE)

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Uw voorwaarden voor 2015

Uw voorwaarden voor 2015 Uw voorwaarden voor 2015 Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) VERZEKERINGSVOORWAARDEN DFZ 806 01 15 AANVULLENDE VERZEKERING TAND STANDAARD (ONLINE)

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115

Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115 Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie