Nieuwsbrief externe financiering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief externe financiering"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief externe financiering 22 december 2014 Inhoudsopgave Eurostars-programma weer geopend voor aanvragen... 2 Nieuwe call voor Europees onderzoeksprogramma COST... 2 Oproep Erasmus+ voor beleidsexperimenten schoolonderwijs... 3 VWS publiceert regeling overgang kapitaallasten Subsidieplafonds 2014 voor regelingen geluidssanering verhoogd... 4 EZ: openstellingen en plafonds 2015 voor groot aantal regelingen... 5 Brabant stimuleert haalbaarheidsstudies innovatief mkb... 6 Noord-Brabant wijzigt Subsidieregeling verbindingen en landschap... 7 Noord-Brabant ondersteunt infrastructuur professionele kunsten... 7 Nieuwe regeling voor kleine leefbaarheidsprojecten Noord-Brabant... 8 Wet op de bedrijveninvesteringszones gepubliceerd... 9 Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

2 Eurostars-programma weer geopend voor aanvragen Het begin dit jaar vernieuwde Eurostars programma is weer geopend voor het indienen van aanvragen. De (al eerder bekendgemaakte) deadline voor het indienen van aanvragen is 5 maart 2015 (20.00 uur). Aanvragen kunnen alleen worden ingediend wanneer het projectvoorstel is goedgekeurd door de internationale Eurostars-jury. Het budget bedraagt 9,2 miljoen. Het Eurostars-programma heeft tot doel Europees ondernemerschap te stimuleren door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door mkb-bedrijven. Het programma, waaraan 34 landen deelnemen, bundelt de nationale programma's ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de beschikbare gelden beter en efficiënter kunnen worden ingezet. In aanmerking voor ondersteuning komen door mkb-bedrijven geleide internationale O&Oprojecten die openstaan voor andere deelnemers zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote bedrijven. De projecten moeten ook marktgeoriënteerde O&O-activiteiten omvatten, gericht op commerciële resultaten op de korte en middellange termijn. De te ondersteunen mkb-bedrijven moeten minimaal 10% van hun jaaromzet investeren in O&O. Projecten worden ondersteund met behulp van de nationale programma's ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de hoogte van de bijdrage en de subsidiabele kosten variëren per land. Aanvragen kunnen met behulp van het online aanvraagsysteem worden ingediend bij het EUREKA-secretariaat. Ingediende aanvragen worden beoordeeld door technische experts en vervolgens gerangschikt door een onafhankelijk evaluatiepanel. Zie voor meer informatie ook: https://www.eurostars-eureka.eu/ en: %E2%80%93-subsidie-internationale-marktgerichte-rd Nieuwe call voor Europees onderzoeksprogramma COST Er is een nieuwe call gepubliceerd voor het programma Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek (COST). Met COST stimuleert de Europese Commissie nationaal gefinancierd onderzoek voor vreedzame doeleinden. Het doel is internationale vraagstukken te onderzoeken en op te lossen. Deze vraagstukken moeten voor verschillende landen een gelijke strekking hebben en een basis vormen voor harmonisatie en regelgeving. De call staat open voor projectideeën uit alle technologiegebieden. Onderzoekers uit ten minste vijf verschillende COST-landen moeten hun medewerking aan een voorstel toezeggen. Ook zijn de COST-regels ten opzichte van voorgaande jaren iets veranderd. Zo kan vanaf januari 2015 een COST-projectvoorstel van maximaal vijftien pagina's worden ingediend. De call sluit op 24 maart 2015 om uur. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert op 19 februari 2015 een informatiemiddag over het programma Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek (COST). De informatiemiddag duurt van tot uur en zal plaatsvinden bij RVO in Den Haag. Het programma is nog in voorbereiding. Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

3 Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 9 januari 2015 aanmelden door een te sturen naar onder vermelding van COST-infomiddag. Zie voor meer informatie ook: Oproep Erasmus+ voor beleidsexperimenten schoolonderwijs Vanuit het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ is een nieuwe oproep gepubliceerd. Het betreft een oproep voor Kernactie 3: Ondersteuning van beleidshervormingen - Initiatieven voor beleidsinnovatie, Beleidsexperimenten in het schoolonderwijs. Het doel van de oproep met identificatiecode EACEA/30/2014 is het aanmoedigen van de relevante overheidsautoriteiten om voorstellen in te dienen voor het testen van innovatieve beleidsideeën en -hervormingen op het gebied van de werving, selectie en introductie van nieuwe leerkrachten die via alternatieve wegen in de beroepsgroep terechtkomen. Dergelijke nieuwe toetreders kunnen afgestudeerden zijn, maar ook beroepsbeoefenaars in het midden van hun carrière of werklozen zonder formele opleiding op het gebied van onderwijs, die concrete interesse hebben om leerkracht te worden. In aanmerking komen voorstellen van consortia bestaande uit minimaal vier partners uit minimaal drie verschillende landen, waaronder: ten minste één overheidsautoriteit (ministerie of gelijkwaardig) of gedelegeerd orgaan uit drie in aanmerking komende landen, of een wettelijk gevestigd(e) netwerk/vereniging van overheidsautoriteiten uit ten minste drie verschillende in aanmerking komende landen; ten minste één publieke of private entiteit met expertise op het gebied van evaluatie van beleidseffecten. De te financieren activiteiten omvatten minimaal: de ontwikkeling van veldproeven in verband met de tenuitvoerlegging van innoverende maatregelen; de gelijktijdige tenuitvoerlegging van de veldproeven in de verschillende landen die aan het project deelnemen onder leiding van de desbetreffende autoriteiten (ministerie of gelijkwaardig); een analyse en evaluatie; de bewustmaking, verspreiding en exploitatie van het projectconcept en de resultaten ervan op regionaal, nationaal en Europees niveau. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale subsidiabele kosten en kan oplopen tot 2,5 miljoen. Het te verdelen budget is 5 miljoen. Aanvragen moeten vóór de volgende tijdslimieten worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA): preliminaire voorstellen (eform): 20 maart 2015, uur; volledige voorstellen (papieren aanvraagformulier): 1 oktober Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

4 VWS publiceert regeling overgang kapitaallasten Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Subsidieregeling overgang kapitaallasten gepubliceerd. Met deze regeling verstrekt het Rijk subsidies aan organisaties die hun voormalige zorg in de zin van de AWBZ voortzetten onder gemeentelijke verantwoordelijkheid in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Naar verwachting is met deze regeling in miljoen gemoeid. Voor 2016 zal dat circa 60 miljoen zijn en voor 2017 circa 30 miljoen. Per 2015 treedt de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking. Deze wet vervangt de AWBZ. Met de komst van de Wlz wordt een deel van de zorg in de zin van de AWBZ overgeheveld naar taken van de gemeenten uit hoofde van de Jeugdwet en de Wmo. De komst van de Wlz heeft ook gevolgen voor kapitaallasten en vaste activa. Voor zover er zorg wordt verleend die is overgeheveld naar gemeenten, kan geen vergoeding voor kapitaallasten meer worden verstrekt via de beleidsregels van de NZa. En indien een organisatie in het geheel geen zorg in de zin van de Wlz meer verleent, kunnen ook de beleidsregels van de NZa ter compensatie van vaste activa geen toepassing meer vinden. Daarnaast zijn gemeenten niet in staat in zulke vergoedingen te voorzien. De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld op een bedrag dat bestaat uit de werkelijke kosten verminderd met de werkelijke bijdragen van derden en de werkelijke eigen bijdrage. Aanvragen kunnen met een aanvraagformulier vanaf 1 januari 2015 tot uiterlijk 31 oktober voor de aanvang van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, worden ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Aanvragen ten behoeve van 2015 moeten uiterlijk 30 april 2015 zijn ontvangen door de Nederlandse Zorgautoriteit. Subsidieplafonds 2014 voor regelingen geluidssanering verhoogd De subsidieplafonds 2014 voor de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en de Tijdelijke overgangsregeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Geluid zijn verhoogd. Aanleiding voor de verhoging van het plafond van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai zijn wijzigingen in de programmering van spoorsaneringsprojecten waardoor in 2014 behoefte is aan extra subsidiemiddelen. De extra middelen zijn beschikbaar omdat in voorgaande jaren de sanering goedkoper is uitgevoerd dan was geraamd. De verhoging van het plafond heeft tot gevolg dat aan meer positief beoordeelde aanvragen subsidie kan worden verleend. Het betreft een verhoging van naar Het plafond voor de Tijdelijke overgangsregeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Geluid is aangepast is recent al gewijzigd van 10 miljoen naar 13,5 miljoen. Met deze wijzigingsregeling wordt het plafond wederom verhoogd, nu tot Met dit nieuwe subsidieplafond kan aan alle positief beoordeelde subsidieaanvragen subsidie worden verleend. Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

5 EZ: openstellingen en plafonds 2015 voor groot aantal regelingen Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft voor een groot aantal regelingen de openstellingen en subsidieplafonds voor 2015 gepubliceerd. TKI-toeslag Voor de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie zijn twee aanvraagperioden vastgesteld. De aanvraagperiode voor de programmatoeslag (jaarprogramma's) loopt van 6 januari tot en met 15 september De aanvraagperiode voor de projecttoeslag (samenwerkingsprojecten) loopt van 6 januari tot en met 15 oktober Eurostarsprojecten Voor de regeling Eurostarsprojecten is het plafond voor 2015 vastgesteld op Aanvragen kunnen worden ingediend van 18 december 2014 tot en met 5 maart Internationaal innoveren Binnen de regeling Internationaal innoveren is in 2015 een plafond van 10 miljoen beschikbaar voor ITEA3-innovatieprojecten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 14 maart tot en met 3 april Innovatiekredieten Binnen de regeling Innovatiekredieten zijn twee aanvraagperioden en plafonds vastgesteld. Aanvragen voor zowel klinische ontwikkelingsprojecten als technische ontwikkelingsprojecten kunnen het gehele jaar worden ingediend. Voor klinische ontwikkelingsprojecten bedraagt het plafond 20 miljoen, voor technische ontwikkelingsprojecten 40 miljoen. Ook de rentepercentages voor de in 2015 aangevraagde subsidies zijn vastgesteld, deze bedragen: het basispercentage: 2% per jaar; de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2% per jaar; de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5% per jaar; de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3% per jaar. Seed capital technostarters Voor de regeling Seed capital technostarters is in miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 31 maart Borgstelling mkb-kredieten Aanvragen binnen de regeling Borgstelling mkb-kredieten kunnen in 2015 doorlopend worden ingediend. Er zijn twee plafonds vastgesteld: 400 miljoen voor banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES en 25 miljoen voor aangewezen kredietverstrekkers. Groeifaciliteit Aanvragen binnen de Groeifaciliteit kunnen doorlopend worden ingediend. In 2015 is een plafond van 50 miljoen beschikbaar. Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling bankgaranties Voor de Garantie ondernemingsfinanciering en de Garantstelling gericht op bankgaranties kunnen aanvragen doorlopend worden ingediend. Er is een gezamenlijk plafond van 200 miljoen beschikbaar. Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

6 Vroegefasefinanciering Binnen de regeling Vroegefasefinanciering zijn drie aanvraagperioden en budgetten vastgesteld. De aanvraagperioden en budgetten zijn: mkb-ondernemers (budget 1 miljoen): 1 januari tot en met 1 juli 2015; innovatieve starters (budget 2,8 miljoen): 1 januari tot en met 1 juli 2015; academische innovatieve starters ( 1,9 miljoen): 15 januari tot en met 2 maart Indirecte emissiekosten ETS Voor de regeling Indirecte emissiekosten ETS is het plafond voor 2015 vastgesteld op 50 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 januari tot en met 15 april Nationale en grensoverschrijdende parken Binnen dit onderdeel van de Regeling LNV-subsidies kan subsidie worden verstrekt aan de Vereniging voor natuur- en milieueducatie voor projecten gericht op kwaliteitsverbetering, samenwerking, educatie, voorlichting en onderzoek van een nationaal park dan wel nationaal park in oprichting, een door de overheid gezamenlijk met België of Duitsland als grensoverschrijdende park aangewezen of aan te wijzen gebied, waarvoor afspraken gelden met betrekking tot het beheer en de inrichting daarvan of het particuliere nationale park De Hoge Veluwe of Veluwezoom. De tender voor 2015 loopt van 1 januari 2015 tot en met 29 juni Het budget is 1 miljoen. Brabant stimuleert haalbaarheidsstudies innovatief mkb De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord-Brabant gepubliceerd. Het doel van de nieuwe regeling is mkb-ondernemers te stimuleren om hun innovatieprojecten in een vroeg stadium extern te laten toetsen. Innovatieprojecten kunnen zo vroegtijdig worden bijgestuurd wat de slagingskans vergroot en de inzet van kapitaal optimaliseert. De regeling die wordt uitgevoerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is afgebakend tot de zes Brabantse topsectoren: (Agro)food, High Tech Systems & Materials met inbegrip van automotive en solar, Biobased Economy, Life Sciences & Medische Technologie, Maintenance en Logistiek. Subsidie kan worden aangevraagd door kleine of middelgrote ondernemingen (mkb-ondernemingen) met rechtspersoonlijkheid. Subsidie kan worden verstrekt aan projecten gericht op de uitvoering van een haalbaarheidsstudie ter voorbereiding op een innovatieproject (een project gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling). Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet onder meer worden voldaan aan de volgende vereisten: de aanvrager is gevestigd in Noord-Brabant dan wel de activiteiten van de aanvrager komen aantoonbaar ten goede aan de inwoners van de provincie Noord-Brabant; het project wordt uitgevoerd door een daartoe deskundige derde; het project steunt op een marktgedreven verzoek tot het geschikt maken van kennis voor benutting in een nieuw product of nieuwe dienst; het project beoogt innovatieve toepassing van vernieuwende technologie; het project wordt uitgevoerd ter voorbereiding op een innovatieproject; Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

7 het innovatieproject draagt bij aan het vernieuwen en versterken van het innovatieen concurrentievermogen en verduurzaming van één of meer van de Brabantse topsectoren of crossovers tussen één of meer van de Brabantse topsectoren en andere sectoren. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van Indien sprake is van een concreet zicht op vervolgfinanciering, kan de bijdrage met worden verhoogd tot een maximum van Aanvragen kunnen van 16 februari 2015 tot en met 28 februari 2017 worden ingediend bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt 1,5 miljoen. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Noord-Brabant wijzigt Subsidieregeling verbindingen en landschap De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling verbindingen en landschap Noord- Brabant gewijzigd. Het doel van de Subsidieregeling verbindingen en landschap is het stimuleren van het natuur- en landschapsbeleid van de provincie Noord-Brabant. De wijziging betreft onder meer de vaststelling van nieuwe aanvraagperioden en subsidieplafonds voor 2015 en de intrekking van een paragraaf. De aanvraagperioden en subsidieplafonds voor 2015 luiden als volgt: paragraaf 'Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement': 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, ; paragraaf 'Ontsnippering gemeentewegen': 1 januari 2015 tot en met 31 mei 2015 en 1 juli 2015 tot en met 30 november 2015, ( per tenderperiode). De intrekking betreft de paragraaf 'Verwerving en inrichting ecologische verbindingszone'. Deze paragraaf wordt ingetrokken omdat de subsidieverlening voor ecologische verbindingszones sinds de oprichting van het Groen Ontwikkelfonds Brabant niet langer via de provincie Noord-Brabant verloopt. Noord-Brabant ondersteunt infrastructuur professionele kunsten Doel van de nieuwe regeling is het stimuleren van de bovenlokale culturele infrastructuur voor de podiumkunsten in de provincie Noord-Brabant en het behouden van een volledige functieketen in de regio. In aanmerking voor subsidie komen privaatrechtelijke rechtspersonen. Subsidie kan worden verstrekt voor kernactiviteiten (de hoofdactiviteiten van een instelling) die gericht zijn op het invullen van: productie; presentatie door middelgrote festivals (dit zijn festivals waarvan de subsidiabele kosten minimaal en minder dan bedragen); presentatie door grote festivals (dit zijn festivals waarvan de subsidiabele kosten minimaal bedragen). Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

8 De subsidie bedraagt voor: productie: 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van voor productie jeugdtheater en voor productie geïmproviseerde muziek; presentatie door middelgrote festivals: 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van voor presentatie middelgrote festivals wereldmuziek en voor presentatie middelgrote festivals internationaal kamermuziek; presentatie door grote festivals: maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van voor presentatie grote festivals groot wereldmuziek en voor prestentatie grote festivals groot circus. Het beschikbare budget bedraagt , waarvan voor productie, voor presentatie door middelgrote festivals en voor presentatie door grote festivals. Aanvragen kunnen van 6 januari 2015 tot en met 6 februari 2015 worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Nieuwe regeling voor kleine leefbaarheidsprojecten Noord-Brabant De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling doe-budgetten Noord-Brabant gepubliceerd. Met de nieuwe regeling wil de provincie de leefbaarheid versterken door het stimuleren van kleine experimenten waarin burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven ruimte krijgen. In aanmerking voor subsidie komen: verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid met een maatschappelijke doelstelling; dorpsraden met volledige rechtsbevoegdheid; wijkraden met volledige rechtsbevoegdheid. Subsidie is beschikbaar voor projecten gericht op het versterken van de leefbaarheid. Te ondersteunen projecten moeten bijdragen aan een maatschappelijk belang, lokaal draagvlak hebben en startklaar zijn. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van per project. Aanvragen kunnen binnen de volgende tenderperioden worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant: 2 maart 2015 tot en met 1 april 2015; 15 september 2015 tot en met 15 oktober 2015; 1 maart 2016 tot en met 1 april 2016; 15 september 2016 tot en met 14 oktober Per tenderperiode is te verdelen. Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

9 Wet op de bedrijveninvesteringszones gepubliceerd De Wet op de bedrijveninvesteringszones is gepubliceerd. Eerder liep al de Experimentenwet BI-zones, maar deze had slechts een tijdelijk karakter. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2015 in werking. Op basis van de wet wordt het mogelijk bedrijveninvesteringszones (afgekort BIZ) in te stellen. Binnen een BIZ kunnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Voorwaarde is dat de betreffende gemeente met het plan moet instemmen. Op dat moment kan er een heffing (de zogenaamde BIZ-bijdrage) worden ingesteld voor alle ondernemers in het gebied. De BIZ-bijdrage is een bestemmingsheffing die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. De gemeente moet een verordening opstellen waarin wordt bepaald of de BIZ-bijdrage wordt geheven van eigenaren, gebruikers of beiden. De opbrengst van de BIZ-bijdrage wordt als subsidie verstrekt aan een in de gemeentelijke verordening aangewezen vereniging of stichting. Deze gebruikt het geld voor het stimuleren van het ondernemingsklimaat op het betreffende bedrijventerrein of winkelgebied. Zie voor de tekst van de Wet op de bedrijveninvesteringszones: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb html Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Toetsingskader OP-Zuid behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Versie 3.0 Oorspronkelijk vastgesteld op 20 juni 2007 (versie 1.0),

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 13 februari 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 13 februari 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 13 februari 2014 Nieuwsbrief vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Subsidies in bedrijf. Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging

Subsidies in bedrijf. Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging Nummer 48, november 2012, Jaargang 15 Subsidies in bedrijf Nieuwsbrief voor een helder beeld van subsidieregelingen Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging Het is duidelijk dat

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Integrale tekst Toetsingskader Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Oost Nederland

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

Gebruik subsidie- en fiscale instrumenten Agentschap NL in de S&Z-agrosectoren in 2010

Gebruik subsidie- en fiscale instrumenten Agentschap NL in de S&Z-agrosectoren in 2010 Gebruik subsidie- en fiscale instrumenten Agentschap NL in de S&Z-agrosectoren in 2010 Oktober 2011 Datum Oktober 2011 Status Definitief Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Gebruik subsidie- en fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2002;

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2002; Doc.nummer: 2012.0.060.869 Zaaknummer: 2012-05-01072 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem; Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Dit zijn Standaardvragen voor het Aanvraagformulier Kansen voor West II, welke gelden voor elke openstelling. Nummer. Blok Projectkenmerken

Dit zijn Standaardvragen voor het Aanvraagformulier Kansen voor West II, welke gelden voor elke openstelling. Nummer. Blok Projectkenmerken Nummer Dit zijn Standaardvragen voor het Aanvraagformulier Kansen voor West II, welke gelden voor elke openstelling. Toelichting Blok Projectkenmerken 1 Projectnaam 2 Startdatum projectactiviteiten Dit

Nadere informatie

KADERNOTA SUBSIDIEBELEID GEMEENTE HEUSDEN 2008. Versie 28 oktober 08

KADERNOTA SUBSIDIEBELEID GEMEENTE HEUSDEN 2008. Versie 28 oktober 08 KADERNOTA SUBSIDIEBELEID GEMEENTE HEUSDEN 2008 Versie 28 oktober 08 Inhoudsopgave 1. OPZET KADERNOTA SUBSIDIEBELEID 4 1.1 Reikwijdte van deze Kadernota 4 1.2 Wat aan deze kadernota vooraf gaat. 4 1.2.1

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2013 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 66211. Subsidieregelingen Enkhuizen 2016. 21 juli 2015. Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Inleiding

GEMEENTEBLAD. Nr. 66211. Subsidieregelingen Enkhuizen 2016. 21 juli 2015. Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Inleiding GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Nr. 66211 21 juli 2 Subsidieregelingen Enkhuizen 216 Inleiding Subsidies zijn een instrument om beleidsdoelen te realiseren en hebben daarmee een

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

2. De vereniging Netbeheer Nederland, te dezen vertegenwoordigd door de heer P.C. Molengraaf, voorzitter, hierna te noemen: NBNL;

2. De vereniging Netbeheer Nederland, te dezen vertegenwoordigd door de heer P.C. Molengraaf, voorzitter, hierna te noemen: NBNL; Green Deal "Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur" Finale versie 14 april t.b.v. FET 25 april 2015 Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, Staatssecretaris

Nadere informatie

Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN... 2 - definities -... 2 - toepasselijkheid deelreglement -... 3 - subsidiesoorten -... 3 - aanvraag -... 3 - aanvrager -... 3 - subsidievorm -... 3 - beoordeling subsidie voor filmactiviteiten

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Horeca sector

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Horeca sector 20142014 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Horeca sector De overheid ondersteunt de Nederlandse Horeca sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor Toekomstfonds

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor Toekomstfonds Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor Toekomstfonds Inleiding Beschrijving regeling In najaar 2014 is naar aanleiding van de motie Pechtold (mede ondertekend door Zijlstra, Samson, Slob en

Nadere informatie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Januari 2010 2 Inhoudsopgave Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie...5 Annotaties bij de voorbeeld Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Proeftuinen Intelligente Netten. >> Als het gaat om energie en klimaat

Proeftuinen Intelligente Netten. >> Als het gaat om energie en klimaat Proeftuinen Intelligente Netten >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoudsopgave Introductie 3 Subsidieregeling Proeftuinen intelligente netten 4 Voorwaarden en beoordelingscriteria 5 Beoordelingscriteria

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, Verordening van (datum besluit) van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014 (Wijzigingsverordening

Nadere informatie

BROCHURE IMPULSINSTRUMENT S\E\R-B SMART ENERGY REGIONS BRABANT

BROCHURE IMPULSINSTRUMENT S\E\R-B SMART ENERGY REGIONS BRABANT BROCHURE IMPULSINSTRUMENT S\E\R-B SMART ENERGY REGIONS BRABANT d.d. 04-02-2013 HET IMPULSINSTRUMENT Duurzame energie in gebouwen en steden is een hot topic: er komen veel nieuwe technologieën en toepassingen

Nadere informatie

Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout

Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout TRIAS B.V. Venlo, september 2012 Inhoudsopgave Subsidieresultaten...3 1 VSBfonds...3 2 Oranje Fonds...6 3 Rabobank Foundation...8

Nadere informatie

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Lotgenotencontact en informatievoorziening Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Disclaimer Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Retail sector

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Retail sector SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Retail sector 2014 2014 De overheid ondersteunt de Nederlandse retail sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie