Nieuwsbrief externe financiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief externe financiering"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief externe financiering 22 december 2014 Inhoudsopgave Eurostars-programma weer geopend voor aanvragen... 2 Nieuwe call voor Europees onderzoeksprogramma COST... 2 Oproep Erasmus+ voor beleidsexperimenten schoolonderwijs... 3 VWS publiceert regeling overgang kapitaallasten Subsidieplafonds 2014 voor regelingen geluidssanering verhoogd... 4 EZ: openstellingen en plafonds 2015 voor groot aantal regelingen... 5 Brabant stimuleert haalbaarheidsstudies innovatief mkb... 6 Noord-Brabant wijzigt Subsidieregeling verbindingen en landschap... 7 Noord-Brabant ondersteunt infrastructuur professionele kunsten... 7 Nieuwe regeling voor kleine leefbaarheidsprojecten Noord-Brabant... 8 Wet op de bedrijveninvesteringszones gepubliceerd... 9 Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

2 Eurostars-programma weer geopend voor aanvragen Het begin dit jaar vernieuwde Eurostars programma is weer geopend voor het indienen van aanvragen. De (al eerder bekendgemaakte) deadline voor het indienen van aanvragen is 5 maart 2015 (20.00 uur). Aanvragen kunnen alleen worden ingediend wanneer het projectvoorstel is goedgekeurd door de internationale Eurostars-jury. Het budget bedraagt 9,2 miljoen. Het Eurostars-programma heeft tot doel Europees ondernemerschap te stimuleren door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door mkb-bedrijven. Het programma, waaraan 34 landen deelnemen, bundelt de nationale programma's ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de beschikbare gelden beter en efficiënter kunnen worden ingezet. In aanmerking voor ondersteuning komen door mkb-bedrijven geleide internationale O&Oprojecten die openstaan voor andere deelnemers zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote bedrijven. De projecten moeten ook marktgeoriënteerde O&O-activiteiten omvatten, gericht op commerciële resultaten op de korte en middellange termijn. De te ondersteunen mkb-bedrijven moeten minimaal 10% van hun jaaromzet investeren in O&O. Projecten worden ondersteund met behulp van de nationale programma's ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de hoogte van de bijdrage en de subsidiabele kosten variëren per land. Aanvragen kunnen met behulp van het online aanvraagsysteem worden ingediend bij het EUREKA-secretariaat. Ingediende aanvragen worden beoordeeld door technische experts en vervolgens gerangschikt door een onafhankelijk evaluatiepanel. Zie voor meer informatie ook: https://www.eurostars-eureka.eu/ en: %E2%80%93-subsidie-internationale-marktgerichte-rd Nieuwe call voor Europees onderzoeksprogramma COST Er is een nieuwe call gepubliceerd voor het programma Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek (COST). Met COST stimuleert de Europese Commissie nationaal gefinancierd onderzoek voor vreedzame doeleinden. Het doel is internationale vraagstukken te onderzoeken en op te lossen. Deze vraagstukken moeten voor verschillende landen een gelijke strekking hebben en een basis vormen voor harmonisatie en regelgeving. De call staat open voor projectideeën uit alle technologiegebieden. Onderzoekers uit ten minste vijf verschillende COST-landen moeten hun medewerking aan een voorstel toezeggen. Ook zijn de COST-regels ten opzichte van voorgaande jaren iets veranderd. Zo kan vanaf januari 2015 een COST-projectvoorstel van maximaal vijftien pagina's worden ingediend. De call sluit op 24 maart 2015 om uur. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert op 19 februari 2015 een informatiemiddag over het programma Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek (COST). De informatiemiddag duurt van tot uur en zal plaatsvinden bij RVO in Den Haag. Het programma is nog in voorbereiding. Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

3 Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 9 januari 2015 aanmelden door een te sturen naar onder vermelding van COST-infomiddag. Zie voor meer informatie ook: Oproep Erasmus+ voor beleidsexperimenten schoolonderwijs Vanuit het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ is een nieuwe oproep gepubliceerd. Het betreft een oproep voor Kernactie 3: Ondersteuning van beleidshervormingen - Initiatieven voor beleidsinnovatie, Beleidsexperimenten in het schoolonderwijs. Het doel van de oproep met identificatiecode EACEA/30/2014 is het aanmoedigen van de relevante overheidsautoriteiten om voorstellen in te dienen voor het testen van innovatieve beleidsideeën en -hervormingen op het gebied van de werving, selectie en introductie van nieuwe leerkrachten die via alternatieve wegen in de beroepsgroep terechtkomen. Dergelijke nieuwe toetreders kunnen afgestudeerden zijn, maar ook beroepsbeoefenaars in het midden van hun carrière of werklozen zonder formele opleiding op het gebied van onderwijs, die concrete interesse hebben om leerkracht te worden. In aanmerking komen voorstellen van consortia bestaande uit minimaal vier partners uit minimaal drie verschillende landen, waaronder: ten minste één overheidsautoriteit (ministerie of gelijkwaardig) of gedelegeerd orgaan uit drie in aanmerking komende landen, of een wettelijk gevestigd(e) netwerk/vereniging van overheidsautoriteiten uit ten minste drie verschillende in aanmerking komende landen; ten minste één publieke of private entiteit met expertise op het gebied van evaluatie van beleidseffecten. De te financieren activiteiten omvatten minimaal: de ontwikkeling van veldproeven in verband met de tenuitvoerlegging van innoverende maatregelen; de gelijktijdige tenuitvoerlegging van de veldproeven in de verschillende landen die aan het project deelnemen onder leiding van de desbetreffende autoriteiten (ministerie of gelijkwaardig); een analyse en evaluatie; de bewustmaking, verspreiding en exploitatie van het projectconcept en de resultaten ervan op regionaal, nationaal en Europees niveau. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale subsidiabele kosten en kan oplopen tot 2,5 miljoen. Het te verdelen budget is 5 miljoen. Aanvragen moeten vóór de volgende tijdslimieten worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA): preliminaire voorstellen (eform): 20 maart 2015, uur; volledige voorstellen (papieren aanvraagformulier): 1 oktober Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

4 VWS publiceert regeling overgang kapitaallasten Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Subsidieregeling overgang kapitaallasten gepubliceerd. Met deze regeling verstrekt het Rijk subsidies aan organisaties die hun voormalige zorg in de zin van de AWBZ voortzetten onder gemeentelijke verantwoordelijkheid in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Naar verwachting is met deze regeling in miljoen gemoeid. Voor 2016 zal dat circa 60 miljoen zijn en voor 2017 circa 30 miljoen. Per 2015 treedt de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking. Deze wet vervangt de AWBZ. Met de komst van de Wlz wordt een deel van de zorg in de zin van de AWBZ overgeheveld naar taken van de gemeenten uit hoofde van de Jeugdwet en de Wmo. De komst van de Wlz heeft ook gevolgen voor kapitaallasten en vaste activa. Voor zover er zorg wordt verleend die is overgeheveld naar gemeenten, kan geen vergoeding voor kapitaallasten meer worden verstrekt via de beleidsregels van de NZa. En indien een organisatie in het geheel geen zorg in de zin van de Wlz meer verleent, kunnen ook de beleidsregels van de NZa ter compensatie van vaste activa geen toepassing meer vinden. Daarnaast zijn gemeenten niet in staat in zulke vergoedingen te voorzien. De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld op een bedrag dat bestaat uit de werkelijke kosten verminderd met de werkelijke bijdragen van derden en de werkelijke eigen bijdrage. Aanvragen kunnen met een aanvraagformulier vanaf 1 januari 2015 tot uiterlijk 31 oktober voor de aanvang van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, worden ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Aanvragen ten behoeve van 2015 moeten uiterlijk 30 april 2015 zijn ontvangen door de Nederlandse Zorgautoriteit. Subsidieplafonds 2014 voor regelingen geluidssanering verhoogd De subsidieplafonds 2014 voor de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en de Tijdelijke overgangsregeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Geluid zijn verhoogd. Aanleiding voor de verhoging van het plafond van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai zijn wijzigingen in de programmering van spoorsaneringsprojecten waardoor in 2014 behoefte is aan extra subsidiemiddelen. De extra middelen zijn beschikbaar omdat in voorgaande jaren de sanering goedkoper is uitgevoerd dan was geraamd. De verhoging van het plafond heeft tot gevolg dat aan meer positief beoordeelde aanvragen subsidie kan worden verleend. Het betreft een verhoging van naar Het plafond voor de Tijdelijke overgangsregeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Geluid is aangepast is recent al gewijzigd van 10 miljoen naar 13,5 miljoen. Met deze wijzigingsregeling wordt het plafond wederom verhoogd, nu tot Met dit nieuwe subsidieplafond kan aan alle positief beoordeelde subsidieaanvragen subsidie worden verleend. Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

5 EZ: openstellingen en plafonds 2015 voor groot aantal regelingen Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft voor een groot aantal regelingen de openstellingen en subsidieplafonds voor 2015 gepubliceerd. TKI-toeslag Voor de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie zijn twee aanvraagperioden vastgesteld. De aanvraagperiode voor de programmatoeslag (jaarprogramma's) loopt van 6 januari tot en met 15 september De aanvraagperiode voor de projecttoeslag (samenwerkingsprojecten) loopt van 6 januari tot en met 15 oktober Eurostarsprojecten Voor de regeling Eurostarsprojecten is het plafond voor 2015 vastgesteld op Aanvragen kunnen worden ingediend van 18 december 2014 tot en met 5 maart Internationaal innoveren Binnen de regeling Internationaal innoveren is in 2015 een plafond van 10 miljoen beschikbaar voor ITEA3-innovatieprojecten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 14 maart tot en met 3 april Innovatiekredieten Binnen de regeling Innovatiekredieten zijn twee aanvraagperioden en plafonds vastgesteld. Aanvragen voor zowel klinische ontwikkelingsprojecten als technische ontwikkelingsprojecten kunnen het gehele jaar worden ingediend. Voor klinische ontwikkelingsprojecten bedraagt het plafond 20 miljoen, voor technische ontwikkelingsprojecten 40 miljoen. Ook de rentepercentages voor de in 2015 aangevraagde subsidies zijn vastgesteld, deze bedragen: het basispercentage: 2% per jaar; de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2% per jaar; de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5% per jaar; de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3% per jaar. Seed capital technostarters Voor de regeling Seed capital technostarters is in miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 31 maart Borgstelling mkb-kredieten Aanvragen binnen de regeling Borgstelling mkb-kredieten kunnen in 2015 doorlopend worden ingediend. Er zijn twee plafonds vastgesteld: 400 miljoen voor banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES en 25 miljoen voor aangewezen kredietverstrekkers. Groeifaciliteit Aanvragen binnen de Groeifaciliteit kunnen doorlopend worden ingediend. In 2015 is een plafond van 50 miljoen beschikbaar. Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling bankgaranties Voor de Garantie ondernemingsfinanciering en de Garantstelling gericht op bankgaranties kunnen aanvragen doorlopend worden ingediend. Er is een gezamenlijk plafond van 200 miljoen beschikbaar. Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

6 Vroegefasefinanciering Binnen de regeling Vroegefasefinanciering zijn drie aanvraagperioden en budgetten vastgesteld. De aanvraagperioden en budgetten zijn: mkb-ondernemers (budget 1 miljoen): 1 januari tot en met 1 juli 2015; innovatieve starters (budget 2,8 miljoen): 1 januari tot en met 1 juli 2015; academische innovatieve starters ( 1,9 miljoen): 15 januari tot en met 2 maart Indirecte emissiekosten ETS Voor de regeling Indirecte emissiekosten ETS is het plafond voor 2015 vastgesteld op 50 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 januari tot en met 15 april Nationale en grensoverschrijdende parken Binnen dit onderdeel van de Regeling LNV-subsidies kan subsidie worden verstrekt aan de Vereniging voor natuur- en milieueducatie voor projecten gericht op kwaliteitsverbetering, samenwerking, educatie, voorlichting en onderzoek van een nationaal park dan wel nationaal park in oprichting, een door de overheid gezamenlijk met België of Duitsland als grensoverschrijdende park aangewezen of aan te wijzen gebied, waarvoor afspraken gelden met betrekking tot het beheer en de inrichting daarvan of het particuliere nationale park De Hoge Veluwe of Veluwezoom. De tender voor 2015 loopt van 1 januari 2015 tot en met 29 juni Het budget is 1 miljoen. Brabant stimuleert haalbaarheidsstudies innovatief mkb De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord-Brabant gepubliceerd. Het doel van de nieuwe regeling is mkb-ondernemers te stimuleren om hun innovatieprojecten in een vroeg stadium extern te laten toetsen. Innovatieprojecten kunnen zo vroegtijdig worden bijgestuurd wat de slagingskans vergroot en de inzet van kapitaal optimaliseert. De regeling die wordt uitgevoerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is afgebakend tot de zes Brabantse topsectoren: (Agro)food, High Tech Systems & Materials met inbegrip van automotive en solar, Biobased Economy, Life Sciences & Medische Technologie, Maintenance en Logistiek. Subsidie kan worden aangevraagd door kleine of middelgrote ondernemingen (mkb-ondernemingen) met rechtspersoonlijkheid. Subsidie kan worden verstrekt aan projecten gericht op de uitvoering van een haalbaarheidsstudie ter voorbereiding op een innovatieproject (een project gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling). Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet onder meer worden voldaan aan de volgende vereisten: de aanvrager is gevestigd in Noord-Brabant dan wel de activiteiten van de aanvrager komen aantoonbaar ten goede aan de inwoners van de provincie Noord-Brabant; het project wordt uitgevoerd door een daartoe deskundige derde; het project steunt op een marktgedreven verzoek tot het geschikt maken van kennis voor benutting in een nieuw product of nieuwe dienst; het project beoogt innovatieve toepassing van vernieuwende technologie; het project wordt uitgevoerd ter voorbereiding op een innovatieproject; Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

7 het innovatieproject draagt bij aan het vernieuwen en versterken van het innovatieen concurrentievermogen en verduurzaming van één of meer van de Brabantse topsectoren of crossovers tussen één of meer van de Brabantse topsectoren en andere sectoren. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van Indien sprake is van een concreet zicht op vervolgfinanciering, kan de bijdrage met worden verhoogd tot een maximum van Aanvragen kunnen van 16 februari 2015 tot en met 28 februari 2017 worden ingediend bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt 1,5 miljoen. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Noord-Brabant wijzigt Subsidieregeling verbindingen en landschap De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling verbindingen en landschap Noord- Brabant gewijzigd. Het doel van de Subsidieregeling verbindingen en landschap is het stimuleren van het natuur- en landschapsbeleid van de provincie Noord-Brabant. De wijziging betreft onder meer de vaststelling van nieuwe aanvraagperioden en subsidieplafonds voor 2015 en de intrekking van een paragraaf. De aanvraagperioden en subsidieplafonds voor 2015 luiden als volgt: paragraaf 'Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement': 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, ; paragraaf 'Ontsnippering gemeentewegen': 1 januari 2015 tot en met 31 mei 2015 en 1 juli 2015 tot en met 30 november 2015, ( per tenderperiode). De intrekking betreft de paragraaf 'Verwerving en inrichting ecologische verbindingszone'. Deze paragraaf wordt ingetrokken omdat de subsidieverlening voor ecologische verbindingszones sinds de oprichting van het Groen Ontwikkelfonds Brabant niet langer via de provincie Noord-Brabant verloopt. Noord-Brabant ondersteunt infrastructuur professionele kunsten Doel van de nieuwe regeling is het stimuleren van de bovenlokale culturele infrastructuur voor de podiumkunsten in de provincie Noord-Brabant en het behouden van een volledige functieketen in de regio. In aanmerking voor subsidie komen privaatrechtelijke rechtspersonen. Subsidie kan worden verstrekt voor kernactiviteiten (de hoofdactiviteiten van een instelling) die gericht zijn op het invullen van: productie; presentatie door middelgrote festivals (dit zijn festivals waarvan de subsidiabele kosten minimaal en minder dan bedragen); presentatie door grote festivals (dit zijn festivals waarvan de subsidiabele kosten minimaal bedragen). Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

8 De subsidie bedraagt voor: productie: 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van voor productie jeugdtheater en voor productie geïmproviseerde muziek; presentatie door middelgrote festivals: 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van voor presentatie middelgrote festivals wereldmuziek en voor presentatie middelgrote festivals internationaal kamermuziek; presentatie door grote festivals: maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van voor presentatie grote festivals groot wereldmuziek en voor prestentatie grote festivals groot circus. Het beschikbare budget bedraagt , waarvan voor productie, voor presentatie door middelgrote festivals en voor presentatie door grote festivals. Aanvragen kunnen van 6 januari 2015 tot en met 6 februari 2015 worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Nieuwe regeling voor kleine leefbaarheidsprojecten Noord-Brabant De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling doe-budgetten Noord-Brabant gepubliceerd. Met de nieuwe regeling wil de provincie de leefbaarheid versterken door het stimuleren van kleine experimenten waarin burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven ruimte krijgen. In aanmerking voor subsidie komen: verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid met een maatschappelijke doelstelling; dorpsraden met volledige rechtsbevoegdheid; wijkraden met volledige rechtsbevoegdheid. Subsidie is beschikbaar voor projecten gericht op het versterken van de leefbaarheid. Te ondersteunen projecten moeten bijdragen aan een maatschappelijk belang, lokaal draagvlak hebben en startklaar zijn. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van per project. Aanvragen kunnen binnen de volgende tenderperioden worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant: 2 maart 2015 tot en met 1 april 2015; 15 september 2015 tot en met 15 oktober 2015; 1 maart 2016 tot en met 1 april 2016; 15 september 2016 tot en met 14 oktober Per tenderperiode is te verdelen. Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

9 Wet op de bedrijveninvesteringszones gepubliceerd De Wet op de bedrijveninvesteringszones is gepubliceerd. Eerder liep al de Experimentenwet BI-zones, maar deze had slechts een tijdelijk karakter. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2015 in werking. Op basis van de wet wordt het mogelijk bedrijveninvesteringszones (afgekort BIZ) in te stellen. Binnen een BIZ kunnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Voorwaarde is dat de betreffende gemeente met het plan moet instemmen. Op dat moment kan er een heffing (de zogenaamde BIZ-bijdrage) worden ingesteld voor alle ondernemers in het gebied. De BIZ-bijdrage is een bestemmingsheffing die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. De gemeente moet een verordening opstellen waarin wordt bepaald of de BIZ-bijdrage wordt geheven van eigenaren, gebruikers of beiden. De opbrengst van de BIZ-bijdrage wordt als subsidie verstrekt aan een in de gemeentelijke verordening aangewezen vereniging of stichting. Deze gebruikt het geld voor het stimuleren van het ondernemingsklimaat op het betreffende bedrijventerrein of winkelgebied. Zie voor de tekst van de Wet op de bedrijveninvesteringszones: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb html Nieuwsbrief Externe Financiering 22 december

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 19797 22 december 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2009, nr. WJZ/9162315, houdende

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26512 20 december 2012 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012, nr. WJZ/12347494, tot vaststelling

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones)

Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones) Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23199 21 december 2011 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 december 2011, nr.

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief externe financiering

Nieuwsbrief externe financiering Nieuwsbrief externe financiering 30 juli 2014 Ruim 300 miljoen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking Het samenwerkingsprogramma 'Interreg Vlaanderen-Nederland' voor de periode 2014-2020 is officieel ingediend

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling economie en innovatie Noord- Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Bijlage(n) - Gelet op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15825 20 maart 2017 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 maart 2017, nr. WJZ/17031858, tot wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65 65 33april 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 maart 2009, nr. WJZ / 9057818, tot wijziging

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies; Besluit: Artikel I

CONCEPT. De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies; Besluit: Artikel I CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ/17038299, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodules PPS-toeslag onderzoek

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 maart 2016, nr. 773758/773770 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 CVDR Officiële uitgave van Limburg. Nr. CVDR367335_3 9 maart 2017 Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 1575 18 maart 2016 Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 Gedeputeerde Staten van Zeeland; Gedeputeerde

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt:

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt: Regeling van 26 april 2016 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen. Gedeputeerde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2365 23 december 2008 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2008, nr. WJZ/8184558, houdende vaststelling

Nadere informatie

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur MD Zaaknummer: 583313 Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, overwegende: dat de gemeenteraad in de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Tweede tranche, september 2013

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Tweede tranche, september 2013 MIT-regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Tweede tranche, 2013 9 september 2013 Regeling MKB Innovatiestimulering Topsector T&U Proces: Topteam T&U stelde een plan op voor Innovatiestimulering

Nadere informatie

Regeling van 15 december 2015 tot wijziging van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân.

Regeling van 15 december 2015 tot wijziging van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân. Regeling van 15 december 2015 tot wijziging van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, besluiten:

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17949 30 juni 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 juni 2014, nr. WJZ / 14104796, tot wijziging

Nadere informatie

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen Artikel I A. aan artikel 6:1 begripsbepalingen wordt toegevoegd: : t. cultuurnota: het document met de titel Cultuurstad Groningen,

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Groningen Nr. 2790 28 juni 2017 Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de subsidieverlening Pronkjewail

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering Een beknopt overzicht van de financieringsmogelijkheden die de overheid u kan bieden. Ondernemingsfinanciering Introductie Als ondernemer moet u snel en eenvoudig kunnen zien hoe de overheid kan helpen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. 22 maart 2013. Rolinde Oosterheert

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. 22 maart 2013. Rolinde Oosterheert MIT-regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 22 maart 2013 Rolinde Oosterheert Feiten en getallen Subsidie aangekondigd april 2012: meerjarige regeling! Budget 2013: 22 M! Per topsector 2,0 M Uitzonderingen:

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling leefbaarheid@brabant Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.

Regeling van <datum GS> tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Haalbaarheidsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving Subsidieregeling DHK: ondersteunt MKB ondernemingen bij export en internationalisering in 3 soorten landen De DHK-regeling staat open voor 88 landen. Afhankelijk van het land en het beschikbare budget

Nadere informatie

Workshop Projectvoorbereiding

Workshop Projectvoorbereiding Regionale voorlichtingsbijeenkomst OPZuid 2014-2020 Workshop Projectvoorbereiding Inhoud Subsidieaanvraag in detail Beoordelingsproces Subsidieaanvraag in detail Uit welke documenten bestaat de aanvraag?

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

gelet op de Kaderverordening subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000; besluiten

gelet op de Kaderverordening subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000; besluiten Verordening van 20 mei 2015, 26 mei 2015 en 27 mei 2015 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp

Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp nr Vraag Antwoord 1. Is het mogelijk dat een gemeentelijke dienst (bv Vraagwijzer) (mede)-aanvrager is van de subsidie? Nee,

Nadere informatie

Verordening van 11 maart 2014 tot wijziging van de uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 11 maart 2014 tot wijziging van de uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Jaargang 2014 Nr. 127 Te raadplegen sinds vrijdag 21 maart 2014 11:56 Inhoudsopgave Verordening van 11 maart 2014 tot wijziging van de uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016;

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016; Subsidieregeling van 20 december 2016 houdende regels betreffende de subsidiering van kennisontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Gedeputeerde staten

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 55

Provinciaal blad 2012, 55 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 55 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BFD9C0, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (Geconsolideerde versie van de reeds op 3 februari 2015 vastgestelde beleidsregel en de op 21 april 2015 vastgestelde wijziging van deze

Nadere informatie

Informatiesessie. OPZuid 2014-2020. Workshop Projectvoorbereiding

Informatiesessie. OPZuid 2014-2020. Workshop Projectvoorbereiding Informatiesessie OPZuid 2014-2020 Workshop Projectvoorbereiding Pieter Liebregts, programmamanager Stimulus Programmamanagement Terneuzen, 3 maart 2015 Inhoud Subsidieaanvraag in detail Beoordelingsproces

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling Mijn Mooi Brabant Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant; Besluit Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Onderwerp Subsidieregeling duurzaam bouwen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13377 14 maart 2016 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 maart 2016, nr. WJZ/16019228, houdende wijziging

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10567 16 april 2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 april 2015, nr. WJZ/15047601, tot wijziging

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. 2 april 2013

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. 2 april 2013 MIT-regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2 april 2013 Regeling MKB Innovatiestimulering Topsector T&U Proces: Topteam T&U stelde een plan op voor Innovatiestimulering MKB in de sector: een keuze

Nadere informatie

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân:

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân: Subsidieregeling van 13 december 2016, nr. 1372808, betreffende de subsidiëring van projecten inzake de realisatie van sociale huurwoningen in de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 juni 2015, nr. 567111/635618, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen voor het subsidiëren van algemene

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 1-1-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant

Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR338892_5 6 december 2016 Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1055 30 juni 2014 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND Gedeputeerde

Nadere informatie

Overheidsregelingen. bij zakelijke kredietverlening. Borgstellingskrediet. De Europese Investeringsbank (EIB)

Overheidsregelingen. bij zakelijke kredietverlening. Borgstellingskrediet. De Europese Investeringsbank (EIB) Overheidsregelingen bij zakelijke kredietverlening De Europese en Nederlandse overheden helpen ondernemers op verschillende manieren om zo economische groei en innovatie te stimuleren. Enkele subsidies

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR424025_2 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer

Nadere informatie

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van [datum], [registratienummer/kenmerk], tot wijziging van de Subsidieregeling asbest eraf zonnepanelen erop Zuid- Holland Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Nadere informatie

Subsidieregeling professionalisering Drentse musea 2006-2008

Subsidieregeling professionalisering Drentse musea 2006-2008 Subsidieregeling professionalisering Drentse musea 2006-2008 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 19-7-2006 tot 1-1-2009) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2015/0083118

Provinciaal blad nr. 2015/0083118 Provinciaal blad nr. 2015/0083118 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 24 maart 2015 kenmerk: 2015/0053579 gepubliceerd op: 25 maart 2015 inwerkingtreding

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14536 17 juli 2012 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 juli 2012, nr. WJZ / 12079119,

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Het Bestuur van Stichting Brabant C Fonds; Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Het Bestuur van Stichting Brabant C Fonds; Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Ontwerp Financieringsreglement Stichting Brabant C Fonds JLAGE 3.2 Het Bestuur van Stichting Brabant C Fonds; Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Overwegende dat de Stichting een bijdrage

Nadere informatie

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 Het bestuur van het AFK, gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese programma s 2014-2020 Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3002 11 juni 2015 Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland provincie Groningen Besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN)

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) Behorende bij Budget 4, Kennis Werkt P-4.2 Landbouw, 440179 Landbouw structuurversterking 1, Inleiding De primaire agrarische

Nadere informatie

2004-171. Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 15 december 2004 - fatale beslisdatum: 31 december 2004. Voorgestelde status: A-stuk

2004-171. Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 15 december 2004 - fatale beslisdatum: 31 december 2004. Voorgestelde status: A-stuk 2004-171 Wijziging Subsidieregelingen Human Resource Management 2001, kwaliteitsinvesteringen in de toeristische sector 2000 en Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2000 Voorgestelde behandeling:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

RVO.NL-regelingen voor zon-pv en zonthermisch:

RVO.NL-regelingen voor zon-pv en zonthermisch: RVO.NL-regelingen voor zon-pv en zonthermisch: SDE+, TKI en experimenten E-wet 15 april 2015 16 april 2015 Wido van Heemstra Karin Keijzer Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Wat doen wij: (RVO.nl)

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015

PROVINCIAAL BLAD. Wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 1576 18 maart 2016 Wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 Gedeputeerde Staten van Zeeland;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 32, onderdeel a en b, 4 en 6 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 32, onderdeel a en b, 4 en 6 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2002 16 april 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 7 april 2015, nr.814d6d30, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening Economic

Nadere informatie

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 4-8-2004 tot 1-1-2006) Gegevens

Nadere informatie

gelet op het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland besluiten

gelet op het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland besluiten Verordening van 23 september 2015 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten ten behoeve van ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling professionele kunsten Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Bijlage(n) Gelet op artikel 2 en artikel 15 van

Nadere informatie