Platform Financiering van Ondernemingen stelt 10-ledig actieplan op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Platform Financiering van Ondernemingen stelt 10-ledig actieplan op"

Transcriptie

1 Platform Financiering van Ondernemingen stelt 10-ledig actieplan op Michel Vermaerke, Gedelegeerd bestuurder Febelfin. De financiering van ondernemingen ondersteunen: dat is wat voorop staat binnen het Platform Financiering van Ondernemingen. Overleg met het bedrijfsleven speelt hierin een cruciale rol. Tien actiepunten werden uitgewerkt rond de verschillende facetten van de ondernemingsfinanciering. Een sterk signaal om het vertrouwen van de ondernemers in de banken te herstellen. Vertrouwen van de ondernemers in de banken herstellen Naar aanleiding van de financiële crisis heeft Febelfin drie platformen opgericht. Het doel? Het geschonden vertrouwen terugwinnen. Het doelpubliek? De consumenten, de maatschappij en de ondernemingen. Die laatste groep wordt bereikt via het Platform Financiering van Ondernemingen. De eerste doelstelling van het Platform is duidelijk: het vertrouwen van de ondernemers in de banken herstellen. Daarnaast wil het Platform ook aan volgende punten voldoen: - De evolutie van de kredietverlening aan ondernemingen opvolgen. - De financiële vaardigheden van ondernemingen verhogen. - Sensibiliseren van ondernemingen voor bestaande initiatieven voor overheidsteun. - Ondernemingen inzicht verschaffen in de mogelijkheden om hun eigen vermogen te versterken. - Bankiers op hun verantwoordelijkheden wijzen op het gebied van kredietverlening. Het Platform gaat voortdurend de dialoog aan met de verschillende belanghebbenden en luistert naar hun bezorgdheden en problemen. Uiteraard spreken we hier over de ondernemers zelf die, naast Pairi Daiza en Desobry SA die zelf in het Platform zetelen, vertegenwoordigd worden door verschillende ondernemersfederaties maar ook over adviseurs, overheidsorganen en leden van de financiële sector (zie illustratie 1). Het resultaat van dat overleg is een tienledig actieplan, dat als volgt opgedeeld is: - Transparantie en informatie - Green banking solutions - Communicatieplatform - Kredietverzekeringen - Exportfinanciering - Rol en ethiek van adviseur - Ondersteunende overheidsmaatregelen voor de financiering van ondernemingen - Wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO) - Private plaatsingen voor de financieringen van KMO s - Indekking staalprijzen De tien actiepunten in detail

2 1. Transparantie en informatie - Motivering van kredietbeslissing en een tweede kans Conform de Gedragscode tussen banken en ondernemingen in het kader van de kredietverlening 1, zullen de banken de belangrijkste factoren toelichten die hun kredietbeslissing hebben beïnvloed. Het geven van een tweede kans is voor de banken een cruciaal aandachtspunt: wanneer een krediet niet wordt toegekend maar het voorgestelde project wel levensvatbaar is, bekijken de banken uit eigen beweging hoe het voorstel aangepast kan worden. Indien het project niet levensvatbaar zou zijn, moet een nieuw en doorslaggevend element worden aangebracht om de beslissing te kunnen herzien. - Antwoordtijd voor kredietbeslissing De banken streven ernaar om, op basis van een goed gedocumenteerde kredietaanvraag en in normale omstandigheden, binnen de veertien bankwerkdagen een antwoord te geven op een kredietaanvraag. 2 In dit kader werd het document Hoe kan u via een goed gedocumenteerde kredietaanvraag bijdragen tot een snel antwoord? opgesteld. Ondernemers vinden er informatie en tips in terug om hun kredietaanvraag alle kansen te geven aanvaard te worden. Het document kan teruggevonden worden op 3 - Funding loss Ondernemingen zijn zich niet altijd voldoende bewust van de schadevergoeding die zal worden aangerekend wanneer zij hun krediet vervroegd willen terugbetalen, de zogenaamde funding loss. In dat kader heeft het Platform aan de banken gevraagd om, op het ogenblik van het afsluiten van een krediet, transpanter te communiceren over de funding loss en een oplossing te bieden voor de zeer hoge funding loss bedragen die in sommige gevallen worden aangerekend. De bankiers hebben samen met de andere leden van het Platform hiervoor een drieledige oplossing uitgewerkt: Een werkgroep van bankiers heeft een gestandaardiseerd, transparant schema uitgewerkt m.b.t. de vergoeding die wordt aangerekend bij vervroegd terugbetaligen. Het schema heeft de economische logica weer op basis waarvan de funding loss wordt berekend. Febelfin zal haar leden aanbevelen om het gestandaardiseerd, transparant schema op te nemen in hun algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden of kredietbrieven. 1 De Gedragscode is te raadplegen op zie onderdeel Engagementen, Gedragscode. 2 Tenzij een andere termijn werd overeengekomen. 3 Zie onderdeel Kredietaanvraag, Online gids.

3 Op vraag van de Federale Kredietbemiddelaar zal vanuit het Platform een aanbeveling worden verstuurd naar de banken om hen te vragen, vanuit de wil om de goede relatie tussen de bankwereld en de ondernemers te bevestigen, of ze op individuele basis zouden open staan voor een constructieve dialoog met de ondernemers aan wie hoge bedragen aan funding loss worden gevraagd. De banken zullen ook de nodige vorming geven aan de medewerkers die betrokken zijn bij de kredietverlening aan ondernemers. Op die manier kunnen die medewerkers voldoende informatie verschaffen aan de ondernemers zodat deze laatsten met kennis van zaken (inclusief m.b.t. de funding loss) de juiste keuze kunnen maken voor een bepaald kredietproduct. - Ratings Op de website van het Platform 4 werd een document gepubliceerd met de do s ( Wat kan de rating van uw onderneming verbeteren?) en de don t s (Wat kan de rating van uw onderneming verslechten?) voor de rating van ondernemingen. Een voorbeeld van één van de vele do s: de kapitaalstructuur versterken via bijvoorbeeld winstreserveringen. Een voorbeeld van een don t is dan weer: administratief slordig zijn waardoor betalingen te laat betaald worden. 2. Green banking solutions Er werd een groen plan opgesteld dat bestaat uit twee verschillende luiken: het stimuleren van energieefficiënte investeringen door relatief goedkope financiering op basis van een Gewestwaarborg (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, Brussels Waarborgfonds, Sowalfin); en het optimaliseren van de informatiestroom rond groene investeringen. Banken hebben niet altijd de nodige knowhow in huis om in te schatten of energie-efficiënte investeringen effectief het vooropgesteld bedrag aan besparingen zullen opleveren. Om hen te helpen in die oefening hebben Agoria en Febelfin een tool uitgewerkt die hen ondersteunt bij het evalueren van dergelijke kredietaanvragen. De tool bestaat uit een basislijst van technologieën waarbij voor elke technologie een korte omschrijving wordt gegeven, de range van de energiebesparing die de implementatie van de technologie zal opleveren en een indicatie van de maturiteit van de technologie. De tool is publiek toegankelijk via o.m. de website van het Platform Communicatieplatform In de lente van dit jaar (maart 2011) werd de website gelanceerd. Zowel de onderneming (en vooral de KMO s), haar adviseur als de kredietverstrekker 4 zie onderdeel Kredietaanvraag, Kredietrating beheren. 5 zie

4 kunnen er terecht. De verschillende aspecten van kredietverlening worden toegelicht en de buitenwereld wordt geïnformeerd over de standpunten en de resultaten van het Platform. Ondernemers komen er bijvoorbeeld ook te weten hoe ze hun kredietaanvraag moeten versterken of kunnen er de laatste cijfers over kredietverlening inkijken. (zie illustratie 2) 4. Kredietverzekeringen Het Platform wil de communicatie verbeteren tussen de ondernemers en de kredietverzekeraars. Een van de aandachtspunten betreft het motiveren van een intrekking of vermindering van een limiet op een bepaalde debiteur (klant van een verzekerde). Op die manier kunnen de verzekerde ondernemers ook aan hun debiteuren meedelen waarom zijn limiet werd verminderd of ingetrokken. Uiteraard kan de ondernemer zijn debiteur ook doorverwijzen naar de kredietverzekeraar. Een ander aandachtpunt is het verbeteren van de communicatie tussen debiteuren en kredietverzekeraars. Kredietverzekeraars hebben geen commerciële relatie met de debiteuren (klanten van hun verzekerde) en hebben bijgevolg ook geen direct contact met hen. Toch hebben zij informatie over hen nodig om hun limieten op een correcte manier te kunnen vaststellen. Het Platform heeft daarom een onderdeel van haar website 6 gewijd die aan ondernemers uitlegt waarom en hoe ze informatie over hun bedrijf dienen over te maken aan de kredietverzekeraars. 5. Exportfinanciering Het Platform heeft enkele voorstellen op tafel gelegd die de financiering van export van Belgische ondernemingen kunnen faciliteren. Die voorstellen hebben betrekking op twee producten van Finexpo, met name de intereststabilisatie en de intrestbonificatie. Het derde voorstel heeft betrekking op een overheidsgarantie van 100% voor exportkredieten die al door NV Delcredere 7 worden gedekt. Dit laatste zou het voordeel bieden dat die kredieten gemakkelijker kunnen worden ingebracht in effectiseringsvehikels en op die manier kunnen worden geherfinancierd. Hierdoor komen bij de banken middelen vrij die dan kunnen worden ingezet om andere exportkredieten te verstrekken. 6. Rol en ethiek van adviseur Het staat vast dat een adviseur (boekhouder, accountant, fiscalist, belastingsconsulent of bedrijfsrevisor) een belangrijke rol speelt in het proces van kredietaanvraag tot uiteindelijke kredietverlening. Ondernemers moeten hem kunnen vertrouwen en ervan uit kunnen gaan dat hij alle ethische en deontologische grondslagen respecteert. Vanuit deze grondslagen hebben de adviseurs een 6 7 De NV Delcredere heeft tot opdracht haar klanten te beschermen tegen risico s verbonden aan binnenlandse en buitenlandse handelstransacties en de financiering ervan te vergemakkelijken.

5 engagement opgesteld, specifiek voor de financiering van ondernemingen. Het engagement is terug te vinden op Ondersteunende overheidsmaatregelen voor de financiering van ondernemingen In de Gedragscode tussen banken en ondernemingen in het kader van de kredietverlening 9, hebben de banken zich geëngageerd om de bestaande overheidsmaatregelen voor de financiering van ondernemingen bekend te maken in hun netwerk. De ondernemersorganisaties hebben er zich op hun beurt toe verbonden om de maatregelen bekend te maken bij hun leden. Daarnaast wordt ook heel wat overzichtelijke informatie hierover ter beschikking gesteld via de websites van het Platform, de banken, KeFiK (Kenniscentrum voor Financiering van KMO) en de ondernemersorganisaties. Op vraag van het Platform organiseert Febelfin Academy een roadshow om de ondersteunende overheidsmaatregelen beter bekend te maken in het bancaire netwerk. De pilootsessie hiervan vindt plaats in oktober Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO) Het Platform is voorstander om de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen, twee jaar nadat ze in werking is getreden, te evalueren. Hoewel het Platform het principe van de wet niet in vraag stelt (en dus ook de wet zelf niet wil aanpassen), vraagt het wel de toepassing ervan te verbeteren. De voornaamste knelpunten zijn: - De laagdrempelige toegang tot de WCO en het gebrek aan controle tijdens de periode van opschorting levert het gevaar op dat de procedure wordt misbruikt. - Er zijn grote regionale verschillen en inconsistenties tussen de gerechtelijke arrondissementen. - Er is een gebrek aan opleiding bij de gedelegeerde rechters door te weinig tijd en middelen. 9. Private plaatsingen voor de financieringen van KMO s Dit actiepunt werd geïntegreerd in de werkzaamheden van de Febelfin werkgroep SME External Financing. De werkgroep SME External Financing bekijkt of een Closed End Fund (CEF) een alternatief kan zijn voor de financiering van KMO s. Aandachtspunten hierbij zijn : 8 Zie onderdeel Engagementen, Rol en ethiek advisuer. 9 De Gedragscode is te raadplegen op zie onderdeel Engagementen, Gedragscode.

6 - het dient een fonds te zijn dat specifiek kan aangewend worden om de groei te financieren van KMO s, een fonds dat het groeipotentieel van bedrijven wenst te financieren op een andere manier dan de klassieke banklening. - het closed end fund kan een fonds zijn met een ruime activiteitsrange gaande van een gewone obligatielening tot en met een achtergestelde lening (quasi bijna equity). - met een dergelijk fonds: kan ingespeeld worden op de druk vanuit Basel III wordt een aanvullend palet aan financieringsmogelijkheden gecreëerd bovenop de bestaande kredietverlening kan ademruimte gecreëerd worden om herfinancieringen mogelijk te maken - dergelijk fonds mag geen surrogaat zijn van bestaande bankkredieten maar dient eerder gezien te worden in een concept van diversified funding (zoals bij de grotere bedrijven). - het kan een mooi aanvullend alternatief zijn voor enerzijds de banklening en puur private equity anderzijds. - het fonds kan op een onafhankelijke manier beheerd worden met een duidelijk rendementsoogmerk. Volgende stap is deze studie toe te lichten bij de bevoegde beleidsverantwoordelijken. 10. Indekking staalprijzen Naar aanleiding van een vraag van Agoria om een overzicht op te stellen van de financiële instrumenten die de grote afnemers van staal kunnen gebruiken voor het afdekken van het prijzenrisico, vond op 1 december 2010 een workshop plaats met leden van Agoria en Febelfin. Het doel daarvan was te analyseren of een prijsindekking mogelijk zou zijn. Illustratie 1 Deelnemers Platform

7 Paira Daiza* NSZ Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen BVA Belgian Venture Capital & Private Equity Association Essenscia Agoria UWE VOKA VBO UNIZO UCM BECI KBC BNP P Fortis ING KeFiK Federale Kredietbemiddelaar Dexia IBR FMCF Bank J. van Breda BIBF Assuralia IEC-IAB

8 *Eric Domb (Paira Daiza) was tot en met augustus 2011 onafhankelijk voorzitter van het Platform Financiering van Ondernemingen. Illustratie 2

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen jaarverslag ombfin 2010 Ondernemingen 2 inhoud VOORWOORD 4 1. PRAKTISCHE INFORMATIE 6 1.1 WELKE ONDERNEMING KAN EEN BEROEP

Nadere informatie

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39 04 De nodige financiële middelen vinden Startersgids 39 Het opstarten van een onderneming gaat vanzelfsprekend gepaard met een nood aan financiële middelen. Zowel financieringen op lange termijn als financieringen

Nadere informatie

Risicokapitaal in België Hoe kan België zijn positie in risicokapitaal uitbouwen?

Risicokapitaal in België Hoe kan België zijn positie in risicokapitaal uitbouwen? Risicokapitaal in België Hoe kan België zijn positie in risicokapitaal uitbouwen? VOORSTELLING VAN FEBELFIN Voorstelling van Febelfin vzw is de Belgische federatie van de financiële sector. Ze verzoent

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Voorwoord Omdat de overheidsmaatregelen op gebied van financiering nog te weinig bekend zijn, brengt het Agentschap Ondernemen alle bestaande financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 1 2014 16 e jaargang driemaandelijks MAART 2014 afgiftekantoor Gent X P2A80 BZB in de bres voor uw belangen Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen Vertrouw op

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

7 pijlers, die het houvast zijn voor een goede bankrelatie. Dank voor uw vertrouwen.

7 pijlers, die het houvast zijn voor een goede bankrelatie. Dank voor uw vertrouwen. 1 2 Beste klant, Deze gedragscode is een initiatief van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Door deze code te ondertekenen, verbindt uw bank zich ertoe dat zij in haar dagelijks

Nadere informatie

Venture Capital GIDS in België. Sophie Manigart Olivier Witmeur

Venture Capital GIDS in België. Sophie Manigart Olivier Witmeur Venture Capital GIDS in België Sophie Manigart Olivier Witmeur VOORWOORD Beste lezers, Om de activiteiten van hun onderneming te ontwikkelen, moeten ondernemingsleiders hun vak goed beheersen, met name

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR Bankieren voor de samenleving Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector 2012 > Rapport over de maatschappelijke

Nadere informatie

Circulaire. CORP 2013-002 - Aanbod van korte termijn financiering. Bankenplan : vraag van de Vlaamse regering

Circulaire. CORP 2013-002 - Aanbod van korte termijn financiering. Bankenplan : vraag van de Vlaamse regering Circulaire 28/02/2013 P11905 FEB175992 Published CORP 2013-002 - Aanbod van korte termijn financiering To: Banken-leden Contact: Anne-Mie Ooghe AO@febelfin.be In het kader van het Bankenplan van minister-president

Nadere informatie

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL nieuws DRIEMAANDELIJKS JAARGANG 12 MAART - APRIL - MEI 2010 AFGIFTEKANTOOR GENT X - P2A8099 nieuwsbrief België-Belgique P.B. GENT 3/6221 Editoriaal 1 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Nieuwe technologie ten dienste van het beroep p. 4/ 1 jaar e-invoice in de praktijk Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

H I A F n i e u w s b r i e f

H I A F n i e u w s b r i e f 1 3 e jaargang - Nummer 3 - Driemaandelijks - maart - april - mei 2010 Afgiftekantoor: 9000 GENT X - P708235 H I A F n i e u w s b r i e f Financiële beroepen en bedrijven onvoldoende vertrouwd met voordelen

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

Kmo-financiering 2014

Kmo-financiering 2014 Kmo-financiering 2014 Opdrachtgever: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Kmo-observatorium Uitvoerder: UNIZO vzw (m.m.v. Universiteit Antwerpen) Dit verslag werd opgesteld door UNIZO in samenwerking

Nadere informatie

van de WCO beroep Daniël Maes Accountant Belastingconsulent Adviseur studiedienst IAB

van de WCO beroep Daniël Maes Accountant Belastingconsulent Adviseur studiedienst IAB De samenstellingsopdracht in het kader van de WCO Daniël Maes Accountant Belastingconsulent Adviseur studiedienst IAB In de gezamenlijke toelichting werd er voor de toezichts- en/of bijstandsopdracht duidelijk

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling 2011

Duurzame Ontwikkeling 2011 Verslag Duurzame Ontwikkeling 2011 1 Pertinentie Inhoud Identiteit en strategie Bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting bestrijden...p 19 De ontwikkeling van groene groei steunen...p 21 Onze diensten

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

MERGERS & ACQUISITIONS

MERGERS & ACQUISITIONS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Vertrouwen De basis voor elke fusie of overname WCO Wettelijk kader zorgt voor stabiliteit

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie