Prisma-advies Recherche. Integriteit. Screening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prisma-advies Recherche. Integriteit. Screening"

Transcriptie

1 I KvK: Prisma-advies 1474 HJ OOSTHUTZEN W E T +31(0)6s F +31 (0) ma-advies.com ma-advies.com nning Min.vJustitie Bu n galowpark Schatzen bu rg t.a,v. de heer R,FJ. van Booma Cralda J MENALDUM Onderwerp Datum Kenmerk : Screening Credit Check:J.P.M. Lamers : l4 maart 2013 : Geachte heer Van Booma. In opclracht van de eigenaar van hetbungalowpark Schatzenhurg, gevestig! aan Grald4 5 te 90361J te Menaldum heb ik een Credit Checkuitgevoerd op: J.P.M. Lamers, geboren te Amsterclam op 1g , wonende aan het adres Peppelbeek 44 te 550, EL Veldhoven. Deze screening van de genoemde heer Lamers is door mij zowel privé als {akeltjk uitggvoerd en Pri. ma-advies CreditcheckJ.P,M. Lamers, geboren I 9-04-l 956

2 Pri:;ma-advies 1474 H) OOSTHUTZEN KvK: Vergunning Min.vJustitie: pob I 083 Opdrachtgever: Bungalowpark Risicoanalyse screening t.b.v. credit check : privé I zakelijk Schatzen burg Cralda J Menaldum Te screenen persoon CREDIT CHECK: Lamers, Johannes Petrus Maria echtge noot/ echtge note van Frederi ka van Bu ren Amsterdam op l , te Nederland Peppelbeek EL VELDHOVEN, te Nederland ldentiteitsbewijs: N L-paspoort, num mer: NL4g90g36 burgerservicenummer: 0 I Rubriek B Indicator: Bijzonderheden score Beperkte LD. r' identiteitsbewijzenopgeldigheid r' r' '/ controleren BSN op geldigheid controleren Adresgegevens Telefoongegevens Voldoet aan geldigheidseisen C.f. i nformatiesystemen vast: en Mobiel: Kamer van Koophandet Dir. Multi Mind Services B.V., Kvk: I , deponering. Bestuurder Hotel 'de Hint', Kvk: I 7-l Kadaster Cehuwd met en )zz eigendom woning: F. van Buren, l 951 Financieel/Credit Check { Incassobureau,/ Dossier lc77ol67, gesloten rapport l) Prisma-advies CreditcheckJ.P.M. Lamers, geboren I 9-04-l 956 W

3 Prirma-advies 1474 HJ OOSTHUTZEN KvK: 37'I 0652 Vergunning [/in.vjustitle: pob I 083 Krediet aanvraag Gerechtel ij ke aan kond igingen deurwaarder I ) volgt in principe na incasso aanvragen en niet betalen. s Specifiek WSNP/ Faillissementen Justitiële gegevens, o.a, :,/ Rechtspraak (civielrechtelijke e.d.) n.v.t. Insolventie + Sel"eiding en alim i N Internet gebruik diverse vormen van Sociale media Google Analyse: 1) Uitleel: Dossier nummer, gesloten rapport. De reden dat een rapport in het informatiesysteem van Experianiet beschikbaar is, kan komen doordat het of om een onopgelost verhaalsonderzoek gaat OF omdat de (derde) leverancier van de informatie akkoord is met de registratie van het rapport, maar niet wil dat de inhoud van het rapport beschikbaar is. Het nummer is in het informatiesysteem aanwezig om dit tijdens een Rechtszaak te kunnen constateren. Hier is dus wel degeliik iets negatiefs aan de hand, namelijk dat een lncassobureau bezig is/bezig is geweest om via een incassotraiect bij de heerj,p.m. Lamers het door hem aan een schuldeiser versch uldigde geldbedrag te innen. 81 het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag is de verwachting dat het verschuldigde geldbedrag ter incasso brj de heerj.p.m. l-amers overgaat naar een Gerechtsdeurwaarder. 2) uitleq: Onder kredietaanvragen verstaat Experian alle eerdere toetsingen met Experian Credit Check in het systeem. Een krediet hoeft niet direct een geldelijk krediete zijn, maar kan ook voor een dienst of een product zijn zoals: l. mobiele telefoon abonnementen 2. financiële diensten 3. postorderbestel lingen 4. auto- of vastgoedhuun. In dit geval kan niet t 00% worden vastgesteld in hoeverre deze krediet aanvraag de betalingsmogelijkheden vanj.p.m. Lamers te boven gaat, maar deze krediet druktwel op zijn financiële lasten Pri.' ma-advies CreditcheckJ.P.M. Lamers, geboren I 9-04-l 956

4 Prisma-advies 1474 HJ OOSTHUIZEN KvK: Btw. nr: NL B0'l Vergunníng Min.vJustirie: pob 1083 Kavefs 202,2O3,204 en 205 op Bungalowpark Schatzenburg De heerj.p.m. Lamers, Eeboren op l , is sinds l eigenaarvan een 4-tal kavels op het Bungalowpark Schatzenburg, gevestigd aan Gralda 5, te 90361J Menaldum en wonende aan het adres Peppelbeek 40 te 5501EL Veldhoven. De aankoopprijs op I voor deze vier kavels, na verkoop van 2-eerder aangekochte kavels aan X. Lamers, in de akten worden de kavels genoemd: 202,203,2A4 en 205, bedragen in totaal: ' Het is mij onduidelijk in hoeverre hiervoor enige betaling of hypotheekneming heeft plaatsgevonden door de heerj.p.m. Lamers. Via een zakelijk geschil, tussen de eigenaar van het Bungalowpark Schatzenburg de hiervoor genoemde heerj.p.m. Lamers, eigenaar de kavels 202,203,204 en 205, over de kwaliteit van het beheer van het park Schatzenburg, heeft genoemde heer Lamers thans een betalinqsachterstand over het niet betalen van de verplichte parkbijdrage, zoals genoemd in de akte van levering bu de aankoop, waarvoor (een) juridische procedure(s) loopt/lopen bu de bevoegde rechter. Op l zijn door de gerechtsdeurwaarder Noppe (dossiernummer: l2o00l O0/NN), gevestigd te Leeuwarden, een 4-tal onroerende zaken (kavels), welke eigendonr zijn vanj.p.m. Lamers, geboren op l9 april 1956, gelegen op het park Schatzenburg te Menaldum, executoriaal inbeslaggenomen, ten einde betaling te verkrijgen van het doorj.p.m. Lamers verschqldigde bedrag van 5970,53, vermeerderd met de kosten van het beslag ad 397,5g. Op is door kandidaat deurwaarder Van der Zwaag {dqssiernummer: /NN-pb (4-4)1, bij de banken: Friesland Bank N.V., de ABN AMRO Bank N.V., de tng Bank N.V. en de SNS Bank N,V., executoriaal derdenbeslagelegd, ten einde betaling te verkrijgen van het doorj.p.m. Lamers, geboren op 19 april 1956, verschuldigde bedrag van 6523,99. adres Peppelbeek 44 te 5501 EL Veldhoven: op het adres Peppelbeek 44 te 550lELVeldhoven zijn volgens het ter beschikking staande i nformatiesysteem woonachti g : J.P.M. Lamers (M), geboorredatum l B. Lamers (M), geboortedatum JJ.P.G. Rombouts, geboortedatum 0l Te koop: Peppelbeek 42 te Veldhoven. Links ernaast staat nr.44 Prisma-advies Creditcheck J.P.M. Lamers, geboren I 9-04-l 956

5 Prisma-advies 1474 HJ OOSTHUTZEN KvK: 371 I 0652 Vergunning Min.vJustirie: pob I 083 Incassoaanvragen: Op het adres Peppelbeek 44 te 5501E1Veldhoven staan volgens de beschikbare gegevens in het i nformatiesysteem de vol gende i ncassoaanvragen gereg istreerd : 1. Dossier: 1X065958, op naam van TALLER, S.R., geboren op 18- l I -1946, wonende peppelbeek 44, 550lELVeldhoven,0l lncassobureau. Hier is een gesloten rapportvan beschikbaar, zie: r ). Bij raadpleging het informatiesysteem op naam van Taller, S.R., geboren op lg-li -1946,2ou de persoon op zijn verhuisd naar het adres: De Klokkenmaker 25, 5506CW Veldhoven' Opmerkelijk is dat ruim 2-jaar later een incassobureau een dossier opbouwt op het adres Peppelbeek 44 te 550l EL Veldhoven. Geconcludeerd moet worden dat er een relatie bestaat tussenj.p.m. Lamers en S.R. Taller. 2' Dossier 1C77O167, op naam van LAMERS, J.P.M., geboren op l 956, wonende peppelbeek 44' 550lEL Veldhovern, l incassobureau. Hier is een gesloten rapport van beschikbaar, Zie: I ). Kred ietaanvragen: op het adres Peppelbeek 44 te 550lELVeldhoven is volgens de berschikbare gegevens van het informatiesysteem een kredietaanvraag gedaan door: Lamers,J.P'M., geboortedatum l , aanvraagdatum: l g. Zie: 2), ountz. Kamer van Koophandel: Uit het ter beschikking staande informatiesysteem bleek dat op hel adres Peppelbeek 44 te 550. EL Veldhoven is gevestigd het bedrijf: Multi Mind Services B.V., onder,kvk-nummer: I 70g400g, enig aandeelhouder/directeur is:johannes Petrus Maria LAMERS, geboren te Amsterdam op l Raadpleging van het uittreksel van de inschrijving leverde op: Multi Mind services is een B.V. en valt onder de categorie,klein bedrijf,. Over de boekjaren 1996 t/m 2012ziin de jaarrekeningen gedeponeerd b1 de Kamervan Koophandel, Nadere bestudering levert het volgende op: Termijn deponeren jaarrekening (bron: KvK) Binnen 5 maande na afloop van het boe$aar moet het bestuur de jaarrekening opmaken, Bij BV's geldt in sommige gevallen dat ondertekening van de jaarrekening rineteen leidt tot vaststelling. Deze manier van vaststellen kan alleen gelden voor BV's waarbij alle aandeelhouders tevens bestuurder is. Als het boekjaar gelljk is aan het kalenderjaar is dit 31 juli. By maximaal uitstel is dit 3l januari van het volgende jaar. Omdat de heerj.p.m. als directeur als enig aandeelhouder/directeurr/zelfstandig bevoegd is, dient na het afgesloten boekjaar, binnen 5 maanden de jaarrekening bij de (amer van Koophandelte zijn gedeponeerd. Prir,ma-advies CrqditcheckJ.p,M. Lamers, geboren l

6 PÍi: lïà-àdvies 1474 HJ OOSTHUTZEN KvK: Vergunning Min.vJustitie: pob I 083 Niet vastgestelde (voorlopige) jaarrekening (bron: KvK) Als de jaarrekening niet (op tud) is vastgesteld door de aandeelhouders, dan moet een voorlopige jaarrekening worden gedeponeerd. Deze voorlopige jaarrekening moet 7 maande na het einde van het boekjaar worden gedeponeerd bij de KvK. Als de maximale uitstel van 6 maanden is verleend, dan moet de jaarrekening dus l3 maandena het einde van het boekjaarworden gedeponeerd. wat gebeurt er als de jaarrekening niet op tljd wordt gedeponeerd (bron: KvK) Als een onderneming failliet gaat, dan kunnen de besluurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de jaarrekening niet (op tud) is gedeponeerd. Ook kan de Belastingdienst Holland-Midoen een onderzoek instellen. Hier kan een strafrechterlijkg veroordeling door de rechter uit voortvloeien. Hiervoor kan een boete van enkele duizenden euro's worden opgelegd. Deponeringen jaarrekeni ng : - Boekjaar 1996: deponering op : plm. 7 maanden te laat. Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering is gevraagd en verlpend en een voorlopige deponering hieraan is vooraf gegaan. - Boekjaar 1997: deponering op : É1m.4 maanden te laat. Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering is gevraagd en verleend en een voorlopige deponering hieraan is vooraf gegaan, - Boekjaar 1998 t/m I 9gg: in het qeheel niet qedeponeerd. - Boekjaar 2000: deponering op Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering is gevraagd en verleend en een voorlopige degonering hieraan is vooraf gegaan. Als van de maximale termijn wordt uitgegaan tot en met Bl decembervan het jaar 2001, dan kan worden vastgesteld - Boekjaar 2001: deponering op Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering maximale termun wordt uitgegaan tot en met 3l december van het jaar 2002, dan kan worden vastgesteldat minstens I iaar en ruim I - Boekjaar 2002 tlm 2004: in het geheel niet geideponeerd. - Boekjaar 2005: deponering op Ol 1, Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering maximale termijn wordt uitgegaan tot en met 31 decembervan het jaar 2006, dan kan worden vastgesteld - Boekjaar 2006: deponering op ol 1. Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering maximale termijn wordt uitgegaan tot en met 3l december van het jaar 2007, dan kan worden vastgesteldat minstens 4 jaar te laat is gedeponeerd. - Boekjaar 2007: deponering op l. Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering maximale termijn wordt uitgegaan tot en met 3l december van het jaar 2008, dan kan worden vastgesteldat minstens 3 iaar te laat is oedeponeerd. - Boekjaar 2008: deponering op Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering Prirma-advies Creditcheck J,p.M. Lamers, geboren I g-04-l 956

7 Prir ma-advies Recherche o Integriteit. Screening 1474 HJ OOSïHU ZEN KvK: Vergunning Min.vJustitie: POB I 083 maximale termijn wordt uitgegaan tot en met 3l decembervan het jaar 2009, dan kan worden vastgesteldat minstens 3 iaar en ruim 2 maanden jaar te laat is oedeponeerd. - Boekjaar 2009: deponering op Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering maximale termijn wordt uitgegaan tot en met 3l decembervan het jaar 2010, dan kan worden vastgesteld - Boekjaar 2010: deponering op Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering maximale termijn wordt uitgegaan tot en met 3l decembervan het jaar 20ï l, dan kan worden vastgesteldat mi - Boekjaar 2011: deponering op Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering maximale termijn wordt uitgegaan tot en met 3l december van het jaar 2012, dan kan worden vastgesteldat minstens ruim 6 maanden jaar te laat is qedeponeerd. Van. 996 tot en met 20' I zijn de wettelijke termijnen voor deponering van de jaarrekening structureel ruimschoots overtreden. Verder blijkt uit de Algemene gegevens van de jaarrekeningen over de jaren 2009, 2010 en 20.1, dat een voorzieningroot zichtbaar is ten laste van het eigen vermogen. In dit verband wordt verweze naar 2), punt 2. Daarnaast is waar te nemen dat er nimmer is afgelost om de voorziening op de balans te verlagen. Kadaster: Het adres Peppelbeek 44 te 550lELVeldhoven, staat sinds I , als kadastraal object geregistreerd onder Veldhoven E4071. De eigendomsgerechtigden van dit object zijn: y, de heerjohannes Petrus Maria Lamers, geboren op l Burgerlijke staat: gehuwd Mevrouw Frederika van Buren, geboren op l 951. Hypotheekhouder; Postbank N.V. voor een bedrag van go,z56,00. Hotel 'de Hint'. Blijkens de akte van levering op l , koopt de heerj.p.m. [-amers een 6-tal kavels die op het park Schatzenburg te Menaldumzijn gelegen. De heer Lamers is, zo staat in deze notariële akte, gehuwd met Frederikavan Buren, gevestigd te Eersel, kantoorhoudende Hint l0 te 552lAH Eersel, ingeschreven het Handelsregister onder nummer I Zl O9ggO. Prirma-advies Creditcheck J.P.M. Lamers, geboren I 9-04-t 956 I

8 Pri:ima-advIes Recherche. Integriteit 1474 HJ OOSïHUIZEN reen ing KvK: Rabobanl<: Vergunning Min.vJusririe: pob I 083 Blijkens de beschikbare gegevens uit het inform gevestigd: 1 Een hotel, genaamd 'De Hint', waarvan de gegevens in het dossier bij de KvK. 2. Spaarkasvereniging 't Hint', gegevens in het iesysteem is op het adres Hint l0 te 552lAH Eersel is genaamd: J.P.M. Lamers, verdere ssier bij de KvK. Kred ietaanvragen: Blijkens de gegevens in het informatiesysteem is het adres Hint I AH Eersel, telefoonnu kredietaanvragen gedaan. Zie: z) M.R. WILGEN, geboren op , voor r 06 I , <lp een 2-tal lncasso aanvragen: Bij navraag in het informatiesysteem staan op n wonende Schillerstraat 53, 5924CJ Venlo een 2 l Dossier nr.: 1X093675, hier is een gesloten 2. Dossier nr.: 1X054140, hier is een gesloten r m van M.R. WILGEN, geboren op , dossiers voor incasso aanvragen: van beschikbaar, zie: r). port van beschikbaar, zie: l). Kamer van Koophandel: 1. Uit het ter beschikking staande informat m blijkt dat in het handelsregister van de Kamer van koophandel op het adres Hint I 0, 552. Eersel, is gevestigd een Hotel, genaamd 'De Hint', met KvK-nummer I 7-l De activiteiten zijn: Cafés, Logiesverstrekki Hotel en drankverstrekking. De functionaris is: de heerj.p.m. Lamers, als in functie sinds Pri,ma-advies Creditcheck J.P.M. Lamers, r

9 Pri:,m;r-advies 1474 HJ OOSTHUIZEN KvK: Raboban k: Vergunning Min.vJusririe: POB I 083 2' Uit het ter beschikking staande informatiesysteem blukt dat in het handelsregister van de Kamer van koophandel op het adres Hint 10, 552lAH Eersel, is gevestigd een Spaarkasvereniging't Hint', postadres Marlct lAB Eersel, met vestigingsadres: lhintlo, 552lAH Eersel, met Kvknummer: De (hoofd)activiteiten zij n : verzekeri n gen en pen s ioenfondsen. Opgericht: l. Kadaster: Het adres Hint 10, 552lAH Eersel, staat sinds , als kadastraal object geregisgeerd onder Eersel Fl 593. De eigendomsgerechtigclen van dit object zijn van: Bavaria vastgoed te Lieshout. Op dit kadastrale object zijn een 2-tal hypotheken gevestigd: - Hyp3,. 09 deel 5566(i, nummer en - hyp3, deel 6257E, nummer I 05 Dit zijn vermoedelijk de Kredietaanvragen op naam van M.R. Wilgen, zie hiervoor. Website: Via Coogle.nl is zichtbaar de website: Dit blukt een protestwebsite zijn na het eerder genoernde zakelijke conflictussen de heerj.p.m. Lamers contra de eigenaar van het park Schatzenburg. l-{et postadres is: Schatzenbu rg. nu F{int l0 5521AH Eersel Telefoon: Conclusie: Op basis van de aan mij heschikbaar gestelde gegevens en de hierop geraadpleegde informatiesystemen, concludeer ik het volgende: 1. Deze Creditcheck, ten behoeve van de kredietwaardigheid van de heerj.p.m. Lamers, wordt op basis van de bovengenoemde indicatoren en de hiervoor genoemde analyse bestempeld met een'negatieve uitkomst', watwil zeggen dat de heerj.f.m. l-amers via zijn woon- en werkadres als wanbetaler bekend staat en dat hierdoor aan zlijn kredietwaardigheid ernstig getwufeld moet worden omdat aan hem, J.P.M. Lamers, in hert vervolg hierop geen geldlening(en)/-krediet(en) bu een krediet aanvraag zallzullen worden verstrekt. 2' De heerj.p.m. Lamers heeft een zakelijk conflict over zijn 4 in eigendom zijnde kavels met de eigenaar van het Bungalowpark Schatzenburg. Het conflict betreft de uitgevoerde kwaliteit en Pri,.ma-advies CreditcheckJ,p,M. Lamers, geboren l

10 Pri:,tflê-advies Recherche o Integriteit. Screening Raadhuis:rtraat HJ OOSTHUTZEN KvK: 371 I 0652 Vergunning Min.vJustirie: pob I 083 het beheer ophet bungalowpark Schatzenburg hierdoor is een betalinqsachterstand ontstaan over de verplichte bijdrage aan de parkkosten. Op ;zijn door de gerechtsdeurwaarder Noppe, op een 4-tal onroerende zaken (kavels), welke eigendom zijn vanj.p.m. Lamers, geboren op [9 april 1956, executoriaal inbeslaqoenomen-, ten einde betaling te verkrijgen van het doorj.p.m. Lamers verschuldigde bedrag van 597'0,53, vermeerderd met de kosten van het beslag ad 397.5g. Op is door kandidaat deurwaarder Van der Zwaag bij een 4-tal banken een executoriaal derdenbeslagelegd, ten einde betaling te verkrijgen van het doorj.p.m. Lamers, geboren op l9 aprril 1956, verschuldigde bedrag van De door de heerj.p.m. Lamers in eigendom bezittende kavels 2OZtlm 205 op het Bungalowpark Schatzenburg, die zijn overgebleven na een latere verkoop aan zijn vader X. Lamers van een 2-tal kavels welke toentertud behoorden bij een 6-tal eerder door J.P.M.Lamers aangekochte kavels, blijven in de akte van levering staan voor een bedrag van ,60. Onduidelijk is hoe deze aankoop is gefinancierd door de heerj.p.m. Lamers. 3. De jaarrekeningen van Multi Mind Services 8.V,, waarvanj.p.m. Lamers, geboren. 956, op l9-04- met zelfstandige bevoegdheid als enig aandeelhouder bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd, zijn structureel/langdurig, van. 996 t/m 2Ol l, niet in overeenstemming met de hiervoor oeldende wetteliike regels voor een B.V. gedeponeerd. De meeste jaarrekeningen zijn pas vele jaren later of zelfs in het geheel niet gedeponeerd. Mocht het bedrijf Multi Mind Services 8.V., waarvanjohannes petrus Maria LAMERS, geboren te Amsterdam op , enig aandeelhouder/directeur is, failliet gaan dan is het niet ondenkbaar dat c,onform de wettelijke bepalingen door de strafrechter een geldboete zal worden opgelegd wegens het stelselmatig en aantoonbaar te laat of in het geheel niet deponeren van der jaarrekeningen. Gezien het permanente negatieve vermogen van deze 8.V., in de jaarrekening van 2009, 2010 en 20. I is een voorziening (schuld) zichtbaar ter grote van en hierop wordt, vermoedelijk is dit het (vermoedeluk) hiervoor afgesloten krediet zie: z),punt2, over deze jaren zichtbaar niet ingelost. Door kortlopende schuldeneemt dit bedrag toe. Kennelijk zijn de inkomsten van deze B.V. te laag en is een faillissement van het bedrijf Multi Mind Services B.V niet ondenkbaar. 4. De gehuwde echt<tenote van de heerj,p.m. Lamers, mevrouw Frederikavan Buren, geeft bij de aankoop van 6-kavels op , ten overstaan van notaris Mr. PJ.M. Stouthart het adres Hint 10, 55;2lAH Eersel op, Hierin is gevestigd een hotel/restaurant genaamd,de Hint'. - Blijkens navrailg in de systemen van de Kamervan Koophandel, blijkt datj.p.m. Lamers, geboren op l , bestuurder is van Hotel,De Hint'. - Tevens is sinds op het adres Hint l0 te Eersel gevestigd een verzekering en pensioenfond:;, genaamd: Spaarkasvereniqing,t Hint'. Pri,,ma-advies Creditcheck J.P.M, Lamers, geboren l9-04-l 956 \w l0

11 Prisma-advies 1474 HJ OOSTHUTZEN KvK: Rabobanl<: Vergunning Min.vJustitie: pob I 083 Op het adres Hint t0, 5521AH te Eersel is door M.R. WILGEN, geboren op een 2-tal krediet aanvragen gedaan. Dit komt overeen met de op dat adres gevestigde, via de eigenaar, Bavaria Vastgoed, 2-tal hypotheken. Hogelijk verontrustend is het, dat op naam van dezelfde M.R. wllgen, geboren op door (een) incassobureau(s) een 2-tal incassotraject bu M.R. Wilgen in gang zijn gezet om het door Wilgen aan zijn schuldeiser(s) verschuldigde geldbedrag te innen. Indienbetalinrguitblijft,sindsdebemoeienisopl l en09-ll-20llvan incassobureau(s) is een faillissement op enig moment niet uitgesloten en kan gesteld worden dat de toekomst van Hotel 'De Hint', waarvan J.P,M. Lamers als Bestuurder staat ingeschreven, hoogst onzeker is en met schulden achterblijft. De hiervoor, in punt t, gebezigde term, dat de heerj.p.m. Lamers, geboren te Amsterdam op lg-04- I956, wonende Peppelbeek 44 te 5501E1Veldhoven, vanuit de Credit Check als,wanbetaler bekend staat'wordt in de hierna volgende punten 2tlm 4 + de elementen in de uitgebreide analyse nog eens duidelijk versterkt. De btj de Conclusie betrokken en hiervoor weergegevens gegevens zijn een indicatie, c.q. een momentopname. Datum: I3 maart Pri!,ma-advies Creditcheck J.P.M. Lamers, geboren I g-04-l 956 ll \NA,

12 Prisma-advies 1474 HJ OOSTHUTZEN KvK: 371 I 0652 Vergunning Min.vJustitie: pob I Og3 Biilaqe: qeraadpleegde bronnen l Akte van levering d.d. I Z ; 2. Akte van levering d.d. t ; 3. Executoriale derdenbeslag van /NN-pb dossiernummer (1-4 tlm 4-4\i 4. Executoriale inbeslagname, dossiernummer I 2OOOI 00/NN: 5. Informatiesysteem Autotrace van fa. Experian; 6. Online Handelsregister Kamer van Koophandel; 7. Online bevraging Kadaster; 8. Zoekmachine Google Prilma-advies ry Creditcheck J.P.M. Lamers, O(boren I 9-04-i

Recherche Integriteit Screening

Recherche Integriteit Screening W E T +31(0)653789287 F +31(0)299403230 www.prisma-advies.com paul@prisma-advies.com AAN: Bungalowpark Schatzenburg t.a.v. de heer R.F.J. van Booma Gralda 5 9036JJ MENALDUM Onderwerp : Screening van: A.H.L.N.

Nadere informatie

Datum uitspraak: 11 maart 2014 op verzoek van de Belastingdienst, advocaat mr. E.E. Schipper te Amsterdam. mr. S.J.M. Masselink

Datum uitspraak: 11 maart 2014 op verzoek van de Belastingdienst, advocaat mr. E.E. Schipper te Amsterdam. mr. S.J.M. Masselink FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 8 augustus 2014 Gegevens failliet: R. Smalbrugge Holding B.V. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Molenveld 20, 7245 CA Laren. Faillissementsnummer: C/05/14/279

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 oktober 2012 HET DIGITAAL NOG TE DEPONEREN VERSLAG ZAL IDENTIEK ZIJN AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZULLEN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD WORDEN FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nadere informatie

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder.

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selim Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET 515119 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Hamer Participatie I B.V., Parallelweg 15a, 7271 VB Borculo INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09106028 FAILLISSEMENTSNUMMER

Nadere informatie

Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon.

Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon. Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon. Gegevens gemeente (niet in te vullen door aanvrager) Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend Indienen bij de afdeling V&H In voud Ruimte voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENT HEJA MINERVUM B.V.

FAILLISSEMENT HEJA MINERVUM B.V. FAILLISSEMENT HEJA MINERVUM B.V. EERSTE VERSLAG VAN DE CURATOR EX ART. 73A FW. Kenmerk : F.02/13/9 Datum uitspraak : 2 januari 2013 Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes Curatoren : Mr. J.A. Tiesing

Nadere informatie

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner kandidaat- OFFERTE LEVERING EN HYPOTHEEK De offerte betreft het verzorgen door ons kantoor van een gewone akte van levering in combinatie met een hypotheekakte met een koopprijs tot 1.000.000,00 inzake

Nadere informatie

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner OFFERTE OVERDRACHT BEDRIJFSPAND De offerte betreft het verzorgen door ons kantoor van een gewone akte van levering met een koopprijs tot 1.000.000,00 inzake de aankoop van een bedrijfspand. Bij een koopprijs

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.15/17/143 NL:TZ:0000013355:F001 23-05-2017 Mr. A.C.J. Hanrath mr. K. van Dijk Algemeen Gegevens onderneming Lucca Vastgoed Beheer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kahraman B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te 6827

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De heer mr. Cornelis van de Meent q.q., kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Van Eeghenstraat 98 (1071 GL), te dezen handelend in zijn hoedanigheid van curator

Nadere informatie

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING R17459kad/jij Heden, eenentwintig juni tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam, op verzoek van:----------------------------------

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000074:F001 03-02-2015 Mr. Ineke Grijpma mr. Jakob Smit 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming De besloten vennootschap D.A. Wesseloo Beheer

Nadere informatie

Kamer van Koophandel: Handelsregister Bedrijfsprofiel

Kamer van Koophandel: Handelsregister Bedrijfsprofiel pagina 1 van 5 Bedrijfsprofiel UITTREKSEL Dossiernummer: 20141699 Blad 00001 Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG. In het faillissement van. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG. In het faillissement van. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V. Statutair gevestigd te Werkendam, kantoorhoudende aan de Prinses Christinaweg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENT. Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes

FAILLISSEMENT. Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes FAILLISSEMENT HEJA VASTGOEDCOMBINATIES B.V. EERSTE VERSLAG VAN DE CURATOR EX ART. 73A FW. Kenmerk : F.02/13/114 Datum uitspraak : 31 januari 2013 Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes Curatoren :

Nadere informatie

FAILLISSEMENT HEJA MINERVUM B.V.

FAILLISSEMENT HEJA MINERVUM B.V. FAILLISSEMENT HEJA MINERVUM B.V. DERDE VERSLAG VAN DE CURATOR EX ART. 73A FW. Kenmerk : F.02/13/9 Datum uitspraak : 2 januari 2013 Rechter-Commissaris : Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curatoren : Mr. J.A. Tiesing

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/2 NL:TZ:0000010174:F001 03-01-2017 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming Libbenga Beheer B.V.,

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

Volgens opgave van de bestuurders is er vanaf 2008 tot en met 2014 geen omzet gerealiseerd.

Volgens opgave van de bestuurders is er vanaf 2008 tot en met 2014 geen omzet gerealiseerd. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Belastingvriendin B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Working Kuppens Communicatie B.V., statutair gevestigd te (1185

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

FAILLISSEMENT. Rechter-Commissaris : Mr. I.C. Prenger-de Kwant

FAILLISSEMENT. Rechter-Commissaris : Mr. I.C. Prenger-de Kwant FAILLISSEMENT VAN HETEREN BEHEER B.V. DERDE VERSLAG VAN DE CURATOR EX ART. 73A FW. Kenmerk : F.02/13/91 Datum uitspraak : 29 januari 2013 Rechter-Commissaris : Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curatoren : Mr.

Nadere informatie

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen.

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 14 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Westher Hotel Supply B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1339 HR) Almere, aan de Smaragdhof

Nadere informatie

NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER

NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER Van : René Brinkhuijsen Datum : 24 augustus 2010 Betreft : toelichting op inschrijving VvE s bij KvK Bron: KvK Waarom moet een VvE zich

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 19 oktober 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 19 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 19 oktober 2015 Gegevens failliet: VLA Afbouw B.V. tevens handelende onder de namen Personeelsdiensten Almelo en Adworkpersoneel, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Vragenformulier wet BIBOB Model Rechtspersoon

Vragenformulier wet BIBOB Model Rechtspersoon Vragenformulier wet BIBOB Model Rechtspersoon Gegevens gemeente (niet in te vullen door aanvrager) Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend Indienen bij de afdeling V&H In voud Ruimte voor stempel

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/17/25 NL:TZ:0000010489:F001 17-01-2017 mr. L.A.E. Gloudemans mr. C. Schollen Algemeen Gegevens onderneming J.J.M. Kallen B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 maart 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BWORKING ZUID EN MIDDEN NEDERLAND B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap VEROLME IJSSELMONDE SERVICES B.V.

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap VEROLME IJSSELMONDE SERVICES B.V. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap VEROLME IJSSELMONDE SERVICES B.V. Inzake : de besloten vennootschap Verolme IJsselmonde Services

Nadere informatie

Derde faillissementsverslag ex artikel 73a Fw.

Derde faillissementsverslag ex artikel 73a Fw. De inhoud van het papieren verslag is gelijk aan de inhoud van de digitale versie Advocatenkantoor Loeff Postbus 9 3330 AA Zwijndrecht Fruiteniersstraat 23 3334 KA Zwijndrecht Tel: 078-79 99 920 Fax: 078-79

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

Om welke bouwaanvraag gaat het en wat is het (voorlopige) adres van de bouwactiviteit?

Om welke bouwaanvraag gaat het en wat is het (voorlopige) adres van de bouwactiviteit? BIBOB VRAGENFORMULIER Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (4 juni 2013 nr 389136) Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 2 Datum: 29 maart Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H.

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 2 Datum: 29 maart Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H. Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 2 Datum: 29 maart 2012 inzake Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H. Akbulut Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 11/298 F, 11/299

Nadere informatie

inzake het faillissement van: CANDOR COMPONENTS B.V. faillissementsnummer: C/13/15/384F

inzake het faillissement van: CANDOR COMPONENTS B.V. faillissementsnummer: C/13/15/384F OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: CANDOR COMPONENTS B.V. faillissementsnummer: C/13/15/384F CMS Derks Star Busmann N.V. (Amsterdam Office) Mondriaan Tower, 14th Floor

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/391 NL:TZ:0000007156:F001 05-07-2016 mr. E.H. Bruggink mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HOUSE OF PRESENTS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/306 Rechter-Commissaris: mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/17/241 NL:TZ:0000014396:F001 04-07-2017 mr. M.M. Dellebeke mr. A.M.H. van der Poort-Schoenmakers Algemeen Gegevens onderneming

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/439 NL:TZ:0000007405:F001 26-07-2016 mr. Y.C.M. Heruer mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR H.W.J.M. POLDERMANS FORMULIER S.V.P.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2007. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2007. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2007 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C&F Media B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi- en

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 17 september 2015 Gegevens onderneming: Zernike Group Holding B.V. (KvK nr. 02045193) gevestigd te (9728 BM) Groningen aan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/15/2 NL:TZ:0000000035:F001 06-01-2015 Mr. BTGM Lamers Mr. MM Vanhommerig 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Bemiddeling Venlo

Nadere informatie

Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept

Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept STICHTING HUISVESTING INLOOPHUIS OUDE IJSSEL TE DOETINCHEM Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 3 JAARREKENING 1 Balans per 31

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Big Power B.V., gevestigd te (1055 RD) Amsterdam, aan Willem de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 december 2012 HET DIGITAAL NOG TE DEPONEREN VERSLAG ZAL IDENTIEK ZIJN AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZULLEN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD WORDEN FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 22 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 22 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 22 oktober 2014 Gegevens failliet: de heer P. Botter, geboren op 25 juni 1975 te Almelo en mevrouw J.J. Bos e.v. Botter, geboren op 3 mei 1980 te Almelo, beiden wonende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 september 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 september 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 september 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/16/472 NL:TZ:0000009155:F001 09-11-2016 mr. M.M.J. Severiens mr. M.C. Bosch Algemeen Gegevens onderneming Wieltank BV (KvK-nr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/94 NL:TZ:0000002644:F001 10-02-2015 mr. H.K. Folkerts mr. CTM Luijks Algemeen Gegevens onderneming Invere B.V. Activiteiten

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG De Brink Schoonmaakbedrijf B.V. Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG De Brink Schoonmaakbedrijf B.V. Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap De Brink Schoonmaakbedrijf B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1336 MA) Almere aan het adres André Franquinweg 18, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 juli 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/159 NL:TZ:0000004331:F001 08-03-2016 mr. R. Meulenberg mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/665 NL:TZ:0000009980:F001 13-12-2016 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een horecaonderneming. Omzetgegevens : 146.000,00 (2008) Personeel gemiddeld aantal : 2009: 1 2010: -

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een horecaonderneming. Omzetgegevens : 146.000,00 (2008) Personeel gemiddeld aantal : 2009: 1 2010: - FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 februari 2010 Gegevens onderneming : B.G.S. Horeca Exploitatie B.V. Faillissementsnummer : 10/58 F Datum uitspraak : 02.02.2010 Curator : : mr P.E.A.M. Gerritse

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.C. van der Wel Holding

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 16 september 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Groengewas B.V., voorheen genaamd Ponsstar Genetics B.V., statutair

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap CONCEPT@WORK BV, tevens h.o.d.n. I-Motive Kampen, gevestigd en kantoorhoudende te (8263 AH) Kampen aan de Gildestraat

Nadere informatie

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1. In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow B.V., t.h.o.d.n. Kinderdagverblijf Dribbel en Kinderdagverblijf The Rainbow, statutair

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Handelsregisterhistorie. http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.

Bedrijfsprofiel. Handelsregisterhistorie. http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek. Bedrijfsprofiel UITTREKSEL Dossiernummer: 27117721 Blad 00001 Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam

Nadere informatie

Persoon van wie de gegevens zijn opgevraagd. Overzicht resultaten. AWEV B.V. Kim Hoeven Brugsteen 6 4815PL BREDA

Persoon van wie de gegevens zijn opgevraagd. Overzicht resultaten. AWEV B.V. Kim Hoeven Brugsteen 6 4815PL BREDA Rapportage datum 22-04-2014 om 133942 AWEV B.V. Kim Hoeven Brugsteen 6 4815PL BREDA Dit rapport wordt u STRIKT VERTROUWELIJK verstrekt onder de leveringsvoorwaarden zoals u deze via onze website bekend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 18 april 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Handelsmaatschappij R. Willems B.V.,statutair gevestigd te Stolwijk, vestigingsadres: (2821 LV) Stolwijk,

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Hieronder doe ik u mijn eerste verslag toekomen ex art. 73a Fw.

Hieronder doe ik u mijn eerste verslag toekomen ex art. 73a Fw. E.A. Heer rechter-commissaris Mr M.H.F. van Vugt Rechtbank Utrecht afdeling insolventie Postbus 16005 3500 DA UTRECHT Amersfoort, 2 april 2012 Uw kenmerk Ons kenmerk Inzake F.12/123 993910 faillissement

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Algemeen. Pagina 1 van 7. Nummer: 2 Datum: 21-10-2015. Insolventienummer: F.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Algemeen. Pagina 1 van 7. Nummer: 2 Datum: 21-10-2015. Insolventienummer: F. R-C: Mr. C.P. Lunter Curator: Mr. L. Kuiper Insolventienummer: F.16/15/525 Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000000503:F00 1 Datum uitspraak: 30062015 14,50 uur 8,20 uur Bestede uren totaal 6,30 uur 8,20 uur

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/2 NL:TZ:0000010174:F001 03-01-2017 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming Libbenga Beheer B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENT HEJA / AH PROPERTIES B.V.

FAILLISSEMENT HEJA / AH PROPERTIES B.V. FAILLISSEMENT HEJA / AH PROPERTIES B.V. NEGENDE VERSLAG VAN DE CURATOR EX ART. 73A FW. Kenmerk : F.02/13/113 Datum uitspraak : 31 januari 2013 Rechter-Commissaris : Mr. M.D.E. van der Borst-Leppens Curatoren

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 december 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 december 2012 Gegevens onderneming : Van den Eijkel Restaurant Services B.V., gevestigd te (2121 GR) Bennebroek, Bennebroekerlaan 12 Faillissementsnummer : F12/584

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Allebonneur Beheer B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Allebonneur Beheer B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Allebonneur Beheer B.V. Datum: 2 september 2016 Nummer: openbaar.001 Gegevens onderneming: Allebonneur Beheer B.V. statutair gevestigd te Maastricht KvK-nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 oktober 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 oktober 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ORAN BEHEER B.V., statutair gevestigde en kantoorhoudende te (6883 HT)

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acintya B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 oktober 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 oktober 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 oktober 2005 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handelsonderneming Road Runner Tyre B.V., h.o.d.n. Road Runner Tyre,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 23 juli 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 23 juli 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 23 juli 2010 Gegevens onderneming : B.G.S. Horeca Exploitatie B.V. Faillissementsnummer : 10/58 F Datum uitspraak : 02.02.2010 Curator : : mr P.E.A.M. Gerritse R-C

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BV NEDERLANDSE AUTOMATEN ONTWIKKELING (N.A.O.), statutair gevestigd te Dedemsvaart,

Nadere informatie

Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk)

Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk) Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray Telefoon 0478-51 71 06 Fax 077-463 38 21 Email: info@solventbv.nl www.solventbv.nl Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk) s.v.p. formulier duidelijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/17/168 NL:TZ:0000013739:F001 06-06-2017 mr. Ch.L.J.R. Lückers mr. BRM de Bruijn Algemeen Gegevens onderneming Incasso- en Informatiecentrum

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 20 december 2010 Gegevens onderneming : FATISA DAKWERKEN B.V. Datum uitspraak : 12 oktober 2010 Curator : mr. M.N. de Groot Rechtercommissaris

Nadere informatie

mr. S.A. van Ierssel mr. M.M. Vanhommerig. 12 oktober 2012 t/m 7 december 2012 Bestede uren in verslagperiode. 3 uur en 25 minuten

mr. S.A. van Ierssel mr. M.M. Vanhommerig. 12 oktober 2012 t/m 7 december 2012 Bestede uren in verslagperiode. 3 uur en 25 minuten FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 december 212 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/15/352 NL:TZ:0000000471:F001 16-06-2015 mr. mr. P.C. Rijken Mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/14/855 NL:TZ:0000001290:F001 18-11-2014 mr. G. Barendregt mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Bouwcombinatie

Nadere informatie

toekomst Verzoek om afgifte verklaring WSNP ex art 285 Fw Persoonlijke gegevens Gegevens echtgenoot / echtgenote / geregistreerd partner

toekomst Verzoek om afgifte verklaring WSNP ex art 285 Fw Persoonlijke gegevens Gegevens echtgenoot / echtgenote / geregistreerd partner Verzoek om afgifte verklaring WSNP ex art 285 Fw Persoonlijke achternaam voornamen geboortedatum geboorteplaats adres postcode woonplaats burgerlijke staat telefoonnummer geslacht 0 man 0 vrouw burgerservicenummer

Nadere informatie

Nummer: 006 Datum: 12 augustus 2016

Nummer: 006 Datum: 12 augustus 2016 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 006 Datum: 12 augustus 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NVO AFBOUW B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 2 november Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H.

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 2 november Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H. Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 2 november 2011 inzake Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H. Akbulut Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 11/298 F, 11/299

Nadere informatie