Prisma-advies Recherche. Integriteit. Screening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prisma-advies Recherche. Integriteit. Screening"

Transcriptie

1 I KvK: Prisma-advies 1474 HJ OOSTHUTZEN W E T +31(0)6s F +31 (0) ma-advies.com ma-advies.com nning Min.vJustitie Bu n galowpark Schatzen bu rg t.a,v. de heer R,FJ. van Booma Cralda J MENALDUM Onderwerp Datum Kenmerk : Screening Credit Check:J.P.M. Lamers : l4 maart 2013 : Geachte heer Van Booma. In opclracht van de eigenaar van hetbungalowpark Schatzenhurg, gevestig! aan Grald4 5 te 90361J te Menaldum heb ik een Credit Checkuitgevoerd op: J.P.M. Lamers, geboren te Amsterclam op 1g , wonende aan het adres Peppelbeek 44 te 550, EL Veldhoven. Deze screening van de genoemde heer Lamers is door mij zowel privé als {akeltjk uitggvoerd en Pri. ma-advies CreditcheckJ.P,M. Lamers, geboren I 9-04-l 956

2 Pri:;ma-advies 1474 H) OOSTHUTZEN KvK: Vergunning Min.vJustitie: pob I 083 Opdrachtgever: Bungalowpark Risicoanalyse screening t.b.v. credit check : privé I zakelijk Schatzen burg Cralda J Menaldum Te screenen persoon CREDIT CHECK: Lamers, Johannes Petrus Maria echtge noot/ echtge note van Frederi ka van Bu ren Amsterdam op l , te Nederland Peppelbeek EL VELDHOVEN, te Nederland ldentiteitsbewijs: N L-paspoort, num mer: NL4g90g36 burgerservicenummer: 0 I Rubriek B Indicator: Bijzonderheden score Beperkte LD. r' identiteitsbewijzenopgeldigheid r' r' '/ controleren BSN op geldigheid controleren Adresgegevens Telefoongegevens Voldoet aan geldigheidseisen C.f. i nformatiesystemen vast: en Mobiel: Kamer van Koophandet Dir. Multi Mind Services B.V., Kvk: I , deponering. Bestuurder Hotel 'de Hint', Kvk: I 7-l Kadaster Cehuwd met en )zz eigendom woning: F. van Buren, l 951 Financieel/Credit Check { Incassobureau,/ Dossier lc77ol67, gesloten rapport l) Prisma-advies CreditcheckJ.P.M. Lamers, geboren I 9-04-l 956 W

3 Prirma-advies 1474 HJ OOSTHUTZEN KvK: 37'I 0652 Vergunning [/in.vjustitle: pob I 083 Krediet aanvraag Gerechtel ij ke aan kond igingen deurwaarder I ) volgt in principe na incasso aanvragen en niet betalen. s Specifiek WSNP/ Faillissementen Justitiële gegevens, o.a, :,/ Rechtspraak (civielrechtelijke e.d.) n.v.t. Insolventie + Sel"eiding en alim i N Internet gebruik diverse vormen van Sociale media Google Analyse: 1) Uitleel: Dossier nummer, gesloten rapport. De reden dat een rapport in het informatiesysteem van Experianiet beschikbaar is, kan komen doordat het of om een onopgelost verhaalsonderzoek gaat OF omdat de (derde) leverancier van de informatie akkoord is met de registratie van het rapport, maar niet wil dat de inhoud van het rapport beschikbaar is. Het nummer is in het informatiesysteem aanwezig om dit tijdens een Rechtszaak te kunnen constateren. Hier is dus wel degeliik iets negatiefs aan de hand, namelijk dat een lncassobureau bezig is/bezig is geweest om via een incassotraiect bij de heerj,p.m. Lamers het door hem aan een schuldeiser versch uldigde geldbedrag te innen. 81 het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag is de verwachting dat het verschuldigde geldbedrag ter incasso brj de heerj.p.m. l-amers overgaat naar een Gerechtsdeurwaarder. 2) uitleq: Onder kredietaanvragen verstaat Experian alle eerdere toetsingen met Experian Credit Check in het systeem. Een krediet hoeft niet direct een geldelijk krediete zijn, maar kan ook voor een dienst of een product zijn zoals: l. mobiele telefoon abonnementen 2. financiële diensten 3. postorderbestel lingen 4. auto- of vastgoedhuun. In dit geval kan niet t 00% worden vastgesteld in hoeverre deze krediet aanvraag de betalingsmogelijkheden vanj.p.m. Lamers te boven gaat, maar deze krediet druktwel op zijn financiële lasten Pri.' ma-advies CreditcheckJ.P.M. Lamers, geboren I 9-04-l 956

4 Prisma-advies 1474 HJ OOSTHUIZEN KvK: Btw. nr: NL B0'l Vergunníng Min.vJustirie: pob 1083 Kavefs 202,2O3,204 en 205 op Bungalowpark Schatzenburg De heerj.p.m. Lamers, Eeboren op l , is sinds l eigenaarvan een 4-tal kavels op het Bungalowpark Schatzenburg, gevestigd aan Gralda 5, te 90361J Menaldum en wonende aan het adres Peppelbeek 40 te 5501EL Veldhoven. De aankoopprijs op I voor deze vier kavels, na verkoop van 2-eerder aangekochte kavels aan X. Lamers, in de akten worden de kavels genoemd: 202,203,2A4 en 205, bedragen in totaal: ' Het is mij onduidelijk in hoeverre hiervoor enige betaling of hypotheekneming heeft plaatsgevonden door de heerj.p.m. Lamers. Via een zakelijk geschil, tussen de eigenaar van het Bungalowpark Schatzenburg de hiervoor genoemde heerj.p.m. Lamers, eigenaar de kavels 202,203,204 en 205, over de kwaliteit van het beheer van het park Schatzenburg, heeft genoemde heer Lamers thans een betalinqsachterstand over het niet betalen van de verplichte parkbijdrage, zoals genoemd in de akte van levering bu de aankoop, waarvoor (een) juridische procedure(s) loopt/lopen bu de bevoegde rechter. Op l zijn door de gerechtsdeurwaarder Noppe (dossiernummer: l2o00l O0/NN), gevestigd te Leeuwarden, een 4-tal onroerende zaken (kavels), welke eigendonr zijn vanj.p.m. Lamers, geboren op l9 april 1956, gelegen op het park Schatzenburg te Menaldum, executoriaal inbeslaggenomen, ten einde betaling te verkrijgen van het doorj.p.m. Lamers verschqldigde bedrag van 5970,53, vermeerderd met de kosten van het beslag ad 397,5g. Op is door kandidaat deurwaarder Van der Zwaag {dqssiernummer: /NN-pb (4-4)1, bij de banken: Friesland Bank N.V., de ABN AMRO Bank N.V., de tng Bank N.V. en de SNS Bank N,V., executoriaal derdenbeslagelegd, ten einde betaling te verkrijgen van het doorj.p.m. Lamers, geboren op 19 april 1956, verschuldigde bedrag van 6523,99. adres Peppelbeek 44 te 5501 EL Veldhoven: op het adres Peppelbeek 44 te 550lELVeldhoven zijn volgens het ter beschikking staande i nformatiesysteem woonachti g : J.P.M. Lamers (M), geboorredatum l B. Lamers (M), geboortedatum JJ.P.G. Rombouts, geboortedatum 0l Te koop: Peppelbeek 42 te Veldhoven. Links ernaast staat nr.44 Prisma-advies Creditcheck J.P.M. Lamers, geboren I 9-04-l 956

5 Prisma-advies 1474 HJ OOSTHUTZEN KvK: 371 I 0652 Vergunning Min.vJustirie: pob I 083 Incassoaanvragen: Op het adres Peppelbeek 44 te 5501E1Veldhoven staan volgens de beschikbare gegevens in het i nformatiesysteem de vol gende i ncassoaanvragen gereg istreerd : 1. Dossier: 1X065958, op naam van TALLER, S.R., geboren op 18- l I -1946, wonende peppelbeek 44, 550lELVeldhoven,0l lncassobureau. Hier is een gesloten rapportvan beschikbaar, zie: r ). Bij raadpleging het informatiesysteem op naam van Taller, S.R., geboren op lg-li -1946,2ou de persoon op zijn verhuisd naar het adres: De Klokkenmaker 25, 5506CW Veldhoven' Opmerkelijk is dat ruim 2-jaar later een incassobureau een dossier opbouwt op het adres Peppelbeek 44 te 550l EL Veldhoven. Geconcludeerd moet worden dat er een relatie bestaat tussenj.p.m. Lamers en S.R. Taller. 2' Dossier 1C77O167, op naam van LAMERS, J.P.M., geboren op l 956, wonende peppelbeek 44' 550lEL Veldhovern, l incassobureau. Hier is een gesloten rapport van beschikbaar, Zie: I ). Kred ietaanvragen: op het adres Peppelbeek 44 te 550lELVeldhoven is volgens de berschikbare gegevens van het informatiesysteem een kredietaanvraag gedaan door: Lamers,J.P'M., geboortedatum l , aanvraagdatum: l g. Zie: 2), ountz. Kamer van Koophandel: Uit het ter beschikking staande informatiesysteem bleek dat op hel adres Peppelbeek 44 te 550. EL Veldhoven is gevestigd het bedrijf: Multi Mind Services B.V., onder,kvk-nummer: I 70g400g, enig aandeelhouder/directeur is:johannes Petrus Maria LAMERS, geboren te Amsterdam op l Raadpleging van het uittreksel van de inschrijving leverde op: Multi Mind services is een B.V. en valt onder de categorie,klein bedrijf,. Over de boekjaren 1996 t/m 2012ziin de jaarrekeningen gedeponeerd b1 de Kamervan Koophandel, Nadere bestudering levert het volgende op: Termijn deponeren jaarrekening (bron: KvK) Binnen 5 maande na afloop van het boe$aar moet het bestuur de jaarrekening opmaken, Bij BV's geldt in sommige gevallen dat ondertekening van de jaarrekening rineteen leidt tot vaststelling. Deze manier van vaststellen kan alleen gelden voor BV's waarbij alle aandeelhouders tevens bestuurder is. Als het boekjaar gelljk is aan het kalenderjaar is dit 31 juli. By maximaal uitstel is dit 3l januari van het volgende jaar. Omdat de heerj.p.m. als directeur als enig aandeelhouder/directeurr/zelfstandig bevoegd is, dient na het afgesloten boekjaar, binnen 5 maanden de jaarrekening bij de (amer van Koophandelte zijn gedeponeerd. Prir,ma-advies CrqditcheckJ.p,M. Lamers, geboren l

6 PÍi: lïà-àdvies 1474 HJ OOSTHUTZEN KvK: Vergunning Min.vJustitie: pob I 083 Niet vastgestelde (voorlopige) jaarrekening (bron: KvK) Als de jaarrekening niet (op tud) is vastgesteld door de aandeelhouders, dan moet een voorlopige jaarrekening worden gedeponeerd. Deze voorlopige jaarrekening moet 7 maande na het einde van het boekjaar worden gedeponeerd bij de KvK. Als de maximale uitstel van 6 maanden is verleend, dan moet de jaarrekening dus l3 maandena het einde van het boekjaarworden gedeponeerd. wat gebeurt er als de jaarrekening niet op tljd wordt gedeponeerd (bron: KvK) Als een onderneming failliet gaat, dan kunnen de besluurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de jaarrekening niet (op tud) is gedeponeerd. Ook kan de Belastingdienst Holland-Midoen een onderzoek instellen. Hier kan een strafrechterlijkg veroordeling door de rechter uit voortvloeien. Hiervoor kan een boete van enkele duizenden euro's worden opgelegd. Deponeringen jaarrekeni ng : - Boekjaar 1996: deponering op : plm. 7 maanden te laat. Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering is gevraagd en verlpend en een voorlopige deponering hieraan is vooraf gegaan. - Boekjaar 1997: deponering op : É1m.4 maanden te laat. Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering is gevraagd en verleend en een voorlopige deponering hieraan is vooraf gegaan, - Boekjaar 1998 t/m I 9gg: in het qeheel niet qedeponeerd. - Boekjaar 2000: deponering op Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering is gevraagd en verleend en een voorlopige degonering hieraan is vooraf gegaan. Als van de maximale termijn wordt uitgegaan tot en met Bl decembervan het jaar 2001, dan kan worden vastgesteld - Boekjaar 2001: deponering op Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering maximale termun wordt uitgegaan tot en met 3l december van het jaar 2002, dan kan worden vastgesteldat minstens I iaar en ruim I - Boekjaar 2002 tlm 2004: in het geheel niet geideponeerd. - Boekjaar 2005: deponering op Ol 1, Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering maximale termijn wordt uitgegaan tot en met 31 decembervan het jaar 2006, dan kan worden vastgesteld - Boekjaar 2006: deponering op ol 1. Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering maximale termijn wordt uitgegaan tot en met 3l december van het jaar 2007, dan kan worden vastgesteldat minstens 4 jaar te laat is gedeponeerd. - Boekjaar 2007: deponering op l. Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering maximale termijn wordt uitgegaan tot en met 3l december van het jaar 2008, dan kan worden vastgesteldat minstens 3 iaar te laat is oedeponeerd. - Boekjaar 2008: deponering op Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering Prirma-advies Creditcheck J,p.M. Lamers, geboren I g-04-l 956

7 Prir ma-advies Recherche o Integriteit. Screening 1474 HJ OOSïHU ZEN KvK: Vergunning Min.vJustitie: POB I 083 maximale termijn wordt uitgegaan tot en met 3l decembervan het jaar 2009, dan kan worden vastgesteldat minstens 3 iaar en ruim 2 maanden jaar te laat is oedeponeerd. - Boekjaar 2009: deponering op Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering maximale termijn wordt uitgegaan tot en met 3l decembervan het jaar 2010, dan kan worden vastgesteld - Boekjaar 2010: deponering op Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering maximale termijn wordt uitgegaan tot en met 3l decembervan het jaar 20ï l, dan kan worden vastgesteldat mi - Boekjaar 2011: deponering op Niet duidelijk is of een uitstel voor de deponering maximale termijn wordt uitgegaan tot en met 3l december van het jaar 2012, dan kan worden vastgesteldat minstens ruim 6 maanden jaar te laat is qedeponeerd. Van. 996 tot en met 20' I zijn de wettelijke termijnen voor deponering van de jaarrekening structureel ruimschoots overtreden. Verder blijkt uit de Algemene gegevens van de jaarrekeningen over de jaren 2009, 2010 en 20.1, dat een voorzieningroot zichtbaar is ten laste van het eigen vermogen. In dit verband wordt verweze naar 2), punt 2. Daarnaast is waar te nemen dat er nimmer is afgelost om de voorziening op de balans te verlagen. Kadaster: Het adres Peppelbeek 44 te 550lELVeldhoven, staat sinds I , als kadastraal object geregistreerd onder Veldhoven E4071. De eigendomsgerechtigden van dit object zijn: y, de heerjohannes Petrus Maria Lamers, geboren op l Burgerlijke staat: gehuwd Mevrouw Frederika van Buren, geboren op l 951. Hypotheekhouder; Postbank N.V. voor een bedrag van go,z56,00. Hotel 'de Hint'. Blijkens de akte van levering op l , koopt de heerj.p.m. [-amers een 6-tal kavels die op het park Schatzenburg te Menaldumzijn gelegen. De heer Lamers is, zo staat in deze notariële akte, gehuwd met Frederikavan Buren, gevestigd te Eersel, kantoorhoudende Hint l0 te 552lAH Eersel, ingeschreven het Handelsregister onder nummer I Zl O9ggO. Prirma-advies Creditcheck J.P.M. Lamers, geboren I 9-04-t 956 I

8 Pri:ima-advIes Recherche. Integriteit 1474 HJ OOSïHUIZEN reen ing KvK: Rabobanl<: Vergunning Min.vJusririe: pob I 083 Blijkens de beschikbare gegevens uit het inform gevestigd: 1 Een hotel, genaamd 'De Hint', waarvan de gegevens in het dossier bij de KvK. 2. Spaarkasvereniging 't Hint', gegevens in het iesysteem is op het adres Hint l0 te 552lAH Eersel is genaamd: J.P.M. Lamers, verdere ssier bij de KvK. Kred ietaanvragen: Blijkens de gegevens in het informatiesysteem is het adres Hint I AH Eersel, telefoonnu kredietaanvragen gedaan. Zie: z) M.R. WILGEN, geboren op , voor r 06 I , <lp een 2-tal lncasso aanvragen: Bij navraag in het informatiesysteem staan op n wonende Schillerstraat 53, 5924CJ Venlo een 2 l Dossier nr.: 1X093675, hier is een gesloten 2. Dossier nr.: 1X054140, hier is een gesloten r m van M.R. WILGEN, geboren op , dossiers voor incasso aanvragen: van beschikbaar, zie: r). port van beschikbaar, zie: l). Kamer van Koophandel: 1. Uit het ter beschikking staande informat m blijkt dat in het handelsregister van de Kamer van koophandel op het adres Hint I 0, 552. Eersel, is gevestigd een Hotel, genaamd 'De Hint', met KvK-nummer I 7-l De activiteiten zijn: Cafés, Logiesverstrekki Hotel en drankverstrekking. De functionaris is: de heerj.p.m. Lamers, als in functie sinds Pri,ma-advies Creditcheck J.P.M. Lamers, r

9 Pri:,m;r-advies 1474 HJ OOSTHUIZEN KvK: Raboban k: Vergunning Min.vJusririe: POB I 083 2' Uit het ter beschikking staande informatiesysteem blukt dat in het handelsregister van de Kamer van koophandel op het adres Hint 10, 552lAH Eersel, is gevestigd een Spaarkasvereniging't Hint', postadres Marlct lAB Eersel, met vestigingsadres: lhintlo, 552lAH Eersel, met Kvknummer: De (hoofd)activiteiten zij n : verzekeri n gen en pen s ioenfondsen. Opgericht: l. Kadaster: Het adres Hint 10, 552lAH Eersel, staat sinds , als kadastraal object geregisgeerd onder Eersel Fl 593. De eigendomsgerechtigclen van dit object zijn van: Bavaria vastgoed te Lieshout. Op dit kadastrale object zijn een 2-tal hypotheken gevestigd: - Hyp3,. 09 deel 5566(i, nummer en - hyp3, deel 6257E, nummer I 05 Dit zijn vermoedelijk de Kredietaanvragen op naam van M.R. Wilgen, zie hiervoor. Website: Via Coogle.nl is zichtbaar de website: Dit blukt een protestwebsite zijn na het eerder genoernde zakelijke conflictussen de heerj.p.m. Lamers contra de eigenaar van het park Schatzenburg. l-{et postadres is: Schatzenbu rg. nu F{int l0 5521AH Eersel Telefoon: Conclusie: Op basis van de aan mij heschikbaar gestelde gegevens en de hierop geraadpleegde informatiesystemen, concludeer ik het volgende: 1. Deze Creditcheck, ten behoeve van de kredietwaardigheid van de heerj.p.m. Lamers, wordt op basis van de bovengenoemde indicatoren en de hiervoor genoemde analyse bestempeld met een'negatieve uitkomst', watwil zeggen dat de heerj.f.m. l-amers via zijn woon- en werkadres als wanbetaler bekend staat en dat hierdoor aan zlijn kredietwaardigheid ernstig getwufeld moet worden omdat aan hem, J.P.M. Lamers, in hert vervolg hierop geen geldlening(en)/-krediet(en) bu een krediet aanvraag zallzullen worden verstrekt. 2' De heerj.p.m. Lamers heeft een zakelijk conflict over zijn 4 in eigendom zijnde kavels met de eigenaar van het Bungalowpark Schatzenburg. Het conflict betreft de uitgevoerde kwaliteit en Pri,.ma-advies CreditcheckJ,p,M. Lamers, geboren l

10 Pri:,tflê-advies Recherche o Integriteit. Screening Raadhuis:rtraat HJ OOSTHUTZEN KvK: 371 I 0652 Vergunning Min.vJustirie: pob I 083 het beheer ophet bungalowpark Schatzenburg hierdoor is een betalinqsachterstand ontstaan over de verplichte bijdrage aan de parkkosten. Op ;zijn door de gerechtsdeurwaarder Noppe, op een 4-tal onroerende zaken (kavels), welke eigendom zijn vanj.p.m. Lamers, geboren op [9 april 1956, executoriaal inbeslaqoenomen-, ten einde betaling te verkrijgen van het doorj.p.m. Lamers verschuldigde bedrag van 597'0,53, vermeerderd met de kosten van het beslag ad 397.5g. Op is door kandidaat deurwaarder Van der Zwaag bij een 4-tal banken een executoriaal derdenbeslagelegd, ten einde betaling te verkrijgen van het doorj.p.m. Lamers, geboren op l9 aprril 1956, verschuldigde bedrag van De door de heerj.p.m. Lamers in eigendom bezittende kavels 2OZtlm 205 op het Bungalowpark Schatzenburg, die zijn overgebleven na een latere verkoop aan zijn vader X. Lamers van een 2-tal kavels welke toentertud behoorden bij een 6-tal eerder door J.P.M.Lamers aangekochte kavels, blijven in de akte van levering staan voor een bedrag van ,60. Onduidelijk is hoe deze aankoop is gefinancierd door de heerj.p.m. Lamers. 3. De jaarrekeningen van Multi Mind Services 8.V,, waarvanj.p.m. Lamers, geboren. 956, op l9-04- met zelfstandige bevoegdheid als enig aandeelhouder bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd, zijn structureel/langdurig, van. 996 t/m 2Ol l, niet in overeenstemming met de hiervoor oeldende wetteliike regels voor een B.V. gedeponeerd. De meeste jaarrekeningen zijn pas vele jaren later of zelfs in het geheel niet gedeponeerd. Mocht het bedrijf Multi Mind Services 8.V., waarvanjohannes petrus Maria LAMERS, geboren te Amsterdam op , enig aandeelhouder/directeur is, failliet gaan dan is het niet ondenkbaar dat c,onform de wettelijke bepalingen door de strafrechter een geldboete zal worden opgelegd wegens het stelselmatig en aantoonbaar te laat of in het geheel niet deponeren van der jaarrekeningen. Gezien het permanente negatieve vermogen van deze 8.V., in de jaarrekening van 2009, 2010 en 20. I is een voorziening (schuld) zichtbaar ter grote van en hierop wordt, vermoedelijk is dit het (vermoedeluk) hiervoor afgesloten krediet zie: z),punt2, over deze jaren zichtbaar niet ingelost. Door kortlopende schuldeneemt dit bedrag toe. Kennelijk zijn de inkomsten van deze B.V. te laag en is een faillissement van het bedrijf Multi Mind Services B.V niet ondenkbaar. 4. De gehuwde echt<tenote van de heerj,p.m. Lamers, mevrouw Frederikavan Buren, geeft bij de aankoop van 6-kavels op , ten overstaan van notaris Mr. PJ.M. Stouthart het adres Hint 10, 55;2lAH Eersel op, Hierin is gevestigd een hotel/restaurant genaamd,de Hint'. - Blijkens navrailg in de systemen van de Kamervan Koophandel, blijkt datj.p.m. Lamers, geboren op l , bestuurder is van Hotel,De Hint'. - Tevens is sinds op het adres Hint l0 te Eersel gevestigd een verzekering en pensioenfond:;, genaamd: Spaarkasvereniqing,t Hint'. Pri,,ma-advies Creditcheck J.P.M, Lamers, geboren l9-04-l 956 \w l0

11 Prisma-advies 1474 HJ OOSTHUTZEN KvK: Rabobanl<: Vergunning Min.vJustitie: pob I 083 Op het adres Hint t0, 5521AH te Eersel is door M.R. WILGEN, geboren op een 2-tal krediet aanvragen gedaan. Dit komt overeen met de op dat adres gevestigde, via de eigenaar, Bavaria Vastgoed, 2-tal hypotheken. Hogelijk verontrustend is het, dat op naam van dezelfde M.R. wllgen, geboren op door (een) incassobureau(s) een 2-tal incassotraject bu M.R. Wilgen in gang zijn gezet om het door Wilgen aan zijn schuldeiser(s) verschuldigde geldbedrag te innen. Indienbetalinrguitblijft,sindsdebemoeienisopl l en09-ll-20llvan incassobureau(s) is een faillissement op enig moment niet uitgesloten en kan gesteld worden dat de toekomst van Hotel 'De Hint', waarvan J.P,M. Lamers als Bestuurder staat ingeschreven, hoogst onzeker is en met schulden achterblijft. De hiervoor, in punt t, gebezigde term, dat de heerj.p.m. Lamers, geboren te Amsterdam op lg-04- I956, wonende Peppelbeek 44 te 5501E1Veldhoven, vanuit de Credit Check als,wanbetaler bekend staat'wordt in de hierna volgende punten 2tlm 4 + de elementen in de uitgebreide analyse nog eens duidelijk versterkt. De btj de Conclusie betrokken en hiervoor weergegevens gegevens zijn een indicatie, c.q. een momentopname. Datum: I3 maart Pri!,ma-advies Creditcheck J.P.M. Lamers, geboren I g-04-l 956 ll \NA,

12 Prisma-advies 1474 HJ OOSTHUTZEN KvK: 371 I 0652 Vergunning Min.vJustitie: pob I Og3 Biilaqe: qeraadpleegde bronnen l Akte van levering d.d. I Z ; 2. Akte van levering d.d. t ; 3. Executoriale derdenbeslag van /NN-pb dossiernummer (1-4 tlm 4-4\i 4. Executoriale inbeslagname, dossiernummer I 2OOOI 00/NN: 5. Informatiesysteem Autotrace van fa. Experian; 6. Online Handelsregister Kamer van Koophandel; 7. Online bevraging Kadaster; 8. Zoekmachine Google Prilma-advies ry Creditcheck J.P.M. Lamers, O(boren I 9-04-i

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 maart 2015 Curator: mr. H.H. Kreikamp R-C: mr. W. F. Korthals-Altes

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 2581 Email boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

BVA Pensioen & Advies

BVA Pensioen & Advies Dienstenwijzer BVA Pensioen & Advies Graag willen wij u aan ons voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat

Nadere informatie

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRIJN BERNARDUS BLIJLEVEN, VOORHEEN H.O.D.N. MR. K.B. BLIJLEVEN, NOTARIS Faillissementsnummer : F.13/13/496 Naam schuldenaar

Nadere informatie

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst Ken uw klant - Stel een overeenkomst op - Stuur de factuur snel op - Betalingsherinnering - Neem contact op - Aanmaning - Schakel

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Voorwaarden. Financiering Nationaal Restauratiefonds

Voorwaarden. Financiering Nationaal Restauratiefonds Voorwaarden Financiering Nationaal Restauratiefonds Leeswijzer Uw offerte Voor u liggen de Voorwaarden Financiering Nationaal Restauratiefonds d.d. 1 oktober 2013, hierna te noemen: Voorwaarden. Deze

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl P ro s p ectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g Bij een

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het collegevoorstel Beleidsregels,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 11 Datum: 29 juli 2015 Gegevens onderneming: Holding Theunisse B.V. Faillissementsnummer: C/01/10/538 F Datum uitspraak: 13 juli 2010

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar TEN HOLTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 december 2013 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voormalig adres Zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Maria Johanna Verhoeven handelend onder de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Samenlening 2013

Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Artikel 1. Definities Hoofdstuk 1. Definities a. In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: Samenlening B.V. Samenlening Site Lener Investeerder

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Direct Lease

Algemene Bepalingen Direct Lease Algemene Bepalingen Direct Lease ING Lease (Nederland) B.V. Statutair gevestigd te Amsterdam Handelsregister Amsterdam nr. 33151871 Inhoudsopgave I Algemeen Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Deze Algemene

Nadere informatie

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Prospectus huurkoop consumptief

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V.

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014 inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. BRIGHTNL COÖPERATIE U.A. C.G. PETERS A.C. BEIJERINCK-VLEK

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie