Persoonlijk en vertrouwelijk. Businessplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk en vertrouwelijk. Businessplan"

Transcriptie

1 Persoonlijk en vertrouwelijk Businessplan Vrijdag 27 juli 2012 Kredietunie Nederland p/a Mesdagstraat XV DEN HAAG tel: fax:

2 INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SAMENVATTING 3 1 ALGEMEEN 1.1 Concept kredietunies en Kredietunie Nederland Achtergrond Missie, visie en doelstellingen Doelstellingen korte en lange termijn 8 4 FINANCIËLE ANALYSE 4.1 Uitgangspunten Financiële samenvatting Kredietunie Nederland Financiële samenvatting kleine kredietunie Financiële samenvatting middelgrote kredietunie Financiële samenvatting grote kredietunie 30 2 STRATEGISCHE ANALYSE 2.1 Marktbeschrijving Markpositionering en -ontwikkelingen Marktbenadering SWOT Analyse KN / MCF 14 3 BUSINESSMODEL 3.1 Structuren en werkwijze Kredietunie Nederland 17 Bijlagen: I: Bij Kredietunie Nederland betrokken Personen II: Bij Kredietunie Nederland betrokken organisaties III: Schema kredietunie IV: Ontwikkeling ledenaantallen V: totaal ledencertificaten en uitgezet krediet VI: belangrijke artikelen uit de statuten 3.3 MKB Co-Financieringsfonds Kredietunie werkwijze oprichting Kredietunie organen Kredietunie regelgeving Kredietunie - het kredietproces Juridisch kader Vergunningen en registraties 24

3 MANAGEMENT SAMENVATTING In Nederland bestaat al geruime tijd een sterke behoefte aan een voor het MKB gespecialiseerde kredietverstrekker. Deze behoefte is door de crisis toegenomen, nu banken zich behoudender en kritischer opstellen bij het verstrekken van financiering binnen het MKB. Het Kredietunie Nederland initiatief heeft als ambitie om MKB ondernemers blijvend toegang te bieden tot financiering van productiemiddelen en werkkapitaal, door het invoeren van een stelsel van kredietunies naar het Angelsaksisch model. Een kredietunie is een coöperatie tussen enerzijds leden MKB ondernemers die geldmiddelen ter beschikking stellen en anderzijds leden MKB ondernemers die geld lenen. Kredietunies bestaan uit leden met een onderlinge band, zoals een branche of een geografisch gebied en worden democratisch bestuurd. Iedere ondernemer/kredietnemer krijgt toegang tot een kredietgevend lid als coach. Deze zet zich mede in voor het welslagen van de ondernemer en zijn of haar onderneming. Kredietunies zijn aandeelhouder van Kredietunie Nederland, eveneens een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. Zij wordt lid van iedere kredietunie, verwerft daarin ook ledencertificaten, financiert eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten van kredietunies in de opstartfase, fungeert als clearing house voor kredietunies, behartigt belangen van kredietunies, wordt lid van iedere kredietunie en adviseert bij de oprichting en bij het bestuur. Kredietunie Nederland zal in het najaar van 2012 een emissie van cumulatief preferente aandelen plaatsen ad bij institutionele en professionele particuliere beleggers, om de kosten van het opzetten van een stelsel van kredietunies te financieren en om een bankvergunning aan te kunnen vragen bij de Nederlandsche Bank nv. Het is de bedoeling dat iedere kredietunie een aandeel in Kredietunie Nederland verwerft. Kredietunies zullen, zodra de individuele resultaten dat toelaten, bijdragen in de uitkoop van de cumulatief preferente aandelen. Na verloop van tijd zullen de kredietunies hierdoor volledig eigenaar zijn van Kredietunie Nederland. Het MKB Co-financieringsfonds (MCF) kan, via Kredietunie Nederland, door de kredietunies ingeschakeld worden voor financieringsaanvragen boven de Voor het MCF wordt vanaf 2013 een emissie voorgenomen van 30 miljoen, verspreid over 5 jaar in tranches op te nemen. De emissie zal geplaatst worden bij institutionele en professionele particuliere beleggers. Het fonds zal een looptijd hebben van 10 jaar. Het MCF heeft een eigen onafhankelijk bestuur en zelfstandige beslissingsbevoegdheid; het staat los van Kredietunie Nederland en de kredietunies, het is niet in de financiële paragraaf opgenomen.

4 1 - ALGEMEEN

5 1.1 CONCEPT KREDIETUNIES EN KREDIETUNIE NEDERLAND Kredietunies zijn van, voor en door ondernemers Een kredietunie (Engels: credit union) is een coöperatie tussen enerzijds leden MKB ondernemers die, geldmiddelen ter beschikking stellen en anderzijds leden MKB ondernemers die geld lenen. Ieder lid koopt maximaal 1 aandeel in de kredietunie, dit aandeel geeft tevens stemrecht in de Algemene Leden Vergadering (ALV). Kredietunies zijn daarmee eigendom van de Leden kredietgevers en kredietnemers. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en bewaart de balans tussen vrijwilligers en professionals. Dat maakt kredietverlenen weer persoonlijk met een menselijk gezicht. Kredietunies zijn Not for profit, not for charity, but for mutual service. Coaching: ondernemer staat er niet meer alleen voor Iedere ondernemer/kredietnemer krijgt toegang tot een kredietgevend lid als coach. Deze zet zich mede in voor het welslagen van de ondernemer en zijn of haar onderneming. Coöperatieve vereniging u.a. Kredietunies zijn coöperatieve kredietverenigingen op aandelen, met uitgesloten aansprakelijkheid (u.a.) en hebben geen winstoogmerk. Binnen een kredietunie wordt, op democratische wijze, een Bestuur, Coachingscommissie, Kredietcommissie, Raad van Toezicht, Ledenraad en eventueel een Kascommissie gekozen. Ieder lid kan zich voor de verschillende functies beschikbaar stellen. In de Kredietcommissie zit, bij voorkeur, een accountant. Eventuele positieve exploitatiesaldi staan ter beschikking van de Leden en kunnen worden ingezet om de debetrente te verlagen, de creditrente te verhogen of om bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten die in lijn liggen met de doelstelling van de kredietunie. Kredietunie Nederland Kredietunie Nederland is een coöperatieve vereniging van kredietunies, zij faciliteert en begeleidt de invoering van een stelsel van kredietunies in Nederland, ten behoeve van kredietverlening aan MKB ondernemers. Kredietunie Nederland heeft de volgende taken: Adviseren en begeleiden van initiatiefgroepen bij de oprichting van kredietunies; Voeren van administraties ten behoeve van de leden; Bewaren, hetzij doen bewaren van liquiditeiten en ledencertificaten van de leden; Fungeren als clearing house voor haar leden; Initiëren en oprichten van nieuwe kredietunies; Uitvoeren van de bedrijfsvoering en beheren van de kredietprocessen ten behoeve van de kredietunies; Belangen behartigen van kredietunies bij politiek, toezichthouders en andere belangenorganisaties, zowel landelijk, Europees als internationaal; Zorg dragen voor voorlichting, promotie, marketing en communicatie. Zowel voor Kredietunie Nederland alsook voor de kredietunies. De internationale betekenis van kredietunies Het succes van kredietunies in de VS en Ierland wordt grotendeels verklaard uit de wettelijke basis en de fiscale voordelen die geboden worden. Kredietunies worden door de publieke opinie en door de politiek gezien als not for profit organisaties met een maatschappelijk algemeen, publiek doel. Iedere kredietunie veronderstelt een zekere mate van idealisme, omdat samengewerkt wordt tussen vrijwilligers en (betaalde) professionals. Het blijkt steeds weer de kunst om dit evenwicht te bewaren en overigens de wortels met de basis in stand te houden, of dat nu een lokale gemeenschap is of een bedrijfstak. Het feit dat kredietgevers en kredietnemers elkaar kennen geeft een sociale controle aan twee kanten, met een gemeenschappelijk groepsdoel, het welzijn en het realiseren van het doel van de kredietunie.

6 1.2 ACHTERGROND Success story Verenigde Staten Het systeem van kredietunies is in de Verenigde Staten (VS) reeds vergaand ontwikkeld. Kredietunies hebben in de VS de laatste jaren een onveranderd marktaandeel in de totale kredietverlening van 6%. Medio 2011 telden de kredietunies in de VS 93 miljoen leden die samen goed waren voor een totaal spaartegoed van $ 830 miljard. Dat is bijna 10% van het totale spaartegoed van de Amerikaanse bevolking. Ondanks de financiële malaise van de afgelopen jaren laten de Credit Unions toch zwarte cijfers zien (CUNA 2009). Begin 2011 is door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de Expertgroep Bedrijfsfinanciering in het leven geroepen met als voorzitter drs. Tom de Swaan en een diverse groep van deskundigen uit de samenleving. Doel van de expertgroep is het beantwoorden van de vraag of bedrijfsfinanciering in voldoende mate beschikbaar is en blijft in het licht van de recente financiële en economische crisis. Deze successen in de VS waren mede de aanleiding voor de Expertgroep Bedrijfsfinanciering om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van kredietunies in Nederland. Zij brachten het adviesrapport: Naar een gezonde basis: bedrijfsfinanciering na de crisis uit. De conclusie is dat het MKB en startende bedrijven lastig aan financiering kunnen komen. Ook speelt mee dat banken uit oogpunt van kostenbesparing het beoordelen van kredietaanvragen zodanig hebben vereenvoudigd, dat relatie gebaseerd bankieren het veld ruimde voor transactiegebaseerde en op harde informatie gestoelde kredietbeoordeling. Om MKB ondernemers meer en beter toegang te bieden tot financiering stelt de Expertgroep Bedrijfsfinanciering onder meer voor: Een andere mogelijkheid om concurrentie in de MKB-kredietmarkt te verhogen is door het introduceren van de onder andere in Angelsaksische landen bekende kredietunie of credit union en verder: Wij bevelen aan om verder te onderzoeken in hoeverre kredietunies in Nederland een nuttige functie kunnen vervullen en aan welke regelgeving deze kredietunies zouden moet voldoen. Conclusie: In Nederland bestaat al geruime tijd de behoefte aan een voor het MKB gespecialiseerde kredietverlener. Vanuit deze behoefte is het huidige initiatief voor de oprichting van een stelsel van kredietunies ontstaan. World Council of Credit Unions (WOCCU) The Birth of World Council of Credit Unions! The World Council of Credit Unions traces its roots to the humble beginning of credit unions in 19th century Europe. Franz Hermann Schulze-Delitzsch established the first credit unions in the 1850s in Germany to give those lacking access to financial services the opportunity to borrow from the savings pooled by themselves and their fellow members. Friedrich Wilhelm Raiffeisen transported the financial cooperative concept to rural Germany decade later. The credit union idea expanded to North America early in the 20th century. Credit Union National Association (CUNA), the national association for credit unions in the United States, was founded in Twenty years later, Roy Bergengren, CUNA president & CEO, asked representatives to approve an overseas credit union assistance program that would expand the organization s existing outreach to countries outside of North America. Since the 1960s, the U.S. government has encouraged cooperative and credit union development through its foreign assistance legislation. The Foreign Assistance Act in 1961 was amended to encourage the development and use of cooperatives and credit unions in economically developing countries. The move was particularly important because of the formation of a new agency, the United States Agency for International Development (USAID) within the State Department. USAID funded the majority of the department s early credit union development activities. Between 1962 and 1970, credit union movements in the United States, Canada and Australia had generally started the systematic expansion of the international credit union movement.

7 1.3 MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN Missie Het Kredietunie Nederland initiatief heeft als ambitie om MKB ondernemers blijvend toegang te bieden tot financiering van productiemiddelen en werkkapitaal, door het invoeren van een stelsel van kredietunies naar het Angelsaksisch model. Visie In Nederland bestaat al geruime tijd een sterke behoefte aan een voor het MKB gespecialiseerde kredietverstrekker. Deze behoefte is door de crisis toegenomen, nu banken zich behoudender en kritischer opstellen bij het verstrekken van financiering binnen het MKB. Ondanks alle stimuleringsmaatregelen van de overheid stellen ondernemers vast, met name die uit het MKB, dat de bronnen van kredietverlening moeilijker toegankelijk zijn dan ooit. Als gevolg hiervan blijven investeringen achter en stagneert de werkgelegenheid en de economische activiteit. Juist ten tijde van verminderde economische voorspoed moet gezocht worden naar een duurzame manier van financiering van het Midden en Klein Bedrijf, de motor van onze economie. Kredietunies kunnen door haar persoonlijke karakter en onderlinge solidariteit tussen financiers en kredietnemers zorgen voor duurzame financiering in het MKB. Doelstellingen MKB ondernemers (circa ) structureel toegang te bieden tot financiering van productiemiddelen en werkkapitaal Kennis en ervaring van oudere ondernemers mobiliseren om jonge ondernemers te coachen Per bedrijfstak of per regio kredietunies (coöperatieve kredietverenigingen) oprichten, waar de leden (kredietgevers en -nemers) persoonlijk belang hebben bij succesvolle kredietverlening Door lage overhead de kosten van kredietverlening zo laag mogelijk houden. De oprichting van Kredietunie Nederland wordt najaar 2012 afgerond. Het is de ambitie om binnen 5 jaar tot 50 kredietunies te komen in Nederland. Unique Selling Points Kredietunies onderscheiden zich van financiële instellingen doordat zij: van, voor en door ondernemers zijn; gemeenschapszin, sociaal weefsel en de menselijke maat bevorderen; Leden bereid zijn om risico en rendement te delen; Kennis- en ervaringsoverdracht bevorderen door middel van coaching. Relatienetwerk binnen kredietunie, ondernemer staat er niet alleen voor Nieuwe financieringsbron creëren naast bankkrediet; Geld, krediet, rente, aflossing binnen branche of regio blijft; Extra werkgelegenheid scheppen. Dit schept een zeker maatschappelijk rendement.

8 1.4 DOELSTELLINGEN KORTE EN LANGE TERMIJN Doelstellingen op de korte termijn (< 1 jaar) Doelstellingen op de (middel)lange termijn (1 < 15 jaar) Oprichten van 2 tot 4 pilot Kredietunies; Oprichten van Kredietunie Nederland; Uitdragen van de Kredietunie Nederland boodschap; Plaatsen van een emissie van tenminste 5 miljoen voor de ontwikkeling van Kredietunie Nederland en de aanvraag van een bankvergunning; Formatie MKB Co-financieringsfonds (MCF). Oprichten van het MKB Co-Financieringsfonds (MCF) in 2013; Vijf jaar: 50 kredietunies; Vijftien jaar: KN is eigendom van alle kredietunies. Oprichting MCF 500 Kredietunies jaar 10 jaar 15 jaar Oprichting Kredietunie Nederland (KN) en pilot kredietunies 50 Kredietunies KN is eigendom van alle kredietunies

9 2 - STRATEGISCHE ANALYSE

10 2.1 MARKTBESCHRIJVING Algemeen Kredietunie Nederland richt zich op de bedrijfsfinanciering-markt voor het MKB (met name kleinbedrijf) en startende bedrijven. Dankzij een goed eerste half jaar, komt de groei van het MKB in 2011 uit op 2,0%. Vanaf de tweede helft van 2011 is de groei van het MKB sterk teruggelopen. Oorzaken hiervan zijn een teruglopende uitvoergroei en tegenvallende binnenlandse bestedingen. Met name de consument is zeer terughoudend en de overheidsbestedingen lopen terug. Het beeld van de tweede helft van 2011 is doorgezet in het eerste halfjaar van 2012 en zal zich naar verwachting verder doorzetten in de 2 e helft van Dit zal voor het MKB uitmonden in een krimp van de afzet van 1,0% (EIM, dec 2011). Definities MKB onderneming¹ Middelgroot: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van minder dan 50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal kleiner dan 43 miljoen. Klein: minder dan 50 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 10 miljoen of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 10 miljoen. Micro: minder dan 10 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 2 miljoen of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 2 miljoen. Algemene factoren Laag consumentenvertrouwen met als gevolg een terughoudende consument. Aangezien het MKB sterk op de binnenlandse markt is georiënteerd, heeft dit relatief veel invloed op het MKB; Politieke onzekerheid in aanpak van de eurocrisis ; Kleinere ondernemingen hebben over het algemeen meer last van de crisis; Openstelling van de borgstellingsregeling MKB (BMKB) voor alternatieve financiers. Totaal bedrag aan uitstaande leningen in het MKB is over de periode 2010 tot en met 2011 gelijk gebleven. Voor leningen tot geldt dat het totaal bedrag aan uitstaande leningen met 3% is gedaald. Cijfers 99% van alle bedrijven in Nederland zijn MKB bedrijven, dit is gelijk aan circa ondernemingen; 60% van de beroepsbevolking in Nederland is werkzaam binnen het MKB; 58% van de omzet in het bedrijfsleven valt binnen het MKB; De totale behoefte aan financiering vanuit het MKB bedroeg in de 12 afgelopen 12 maanden zoals begin 2012 gemeten circa 12,1 miljard, hiervan is circa 8,5 miljard verleend (EIM Financieringsmonitor, 2012). Verdeling MKB ondernemingen naar aantal medewerkers Ontwikkeling MKB mutatie 2012 mutatie (marktsector) (verwachting) Afzet (in mld) 388,8 396,6 2,00% 392,6-1,00% Werkgelegenheid (x personen) 3576,0 3584,9 0,25% 3558,1-0,75% Winst (in mld) 50,7 51,3 1,25% 49,3-4,00% Bron: EIM, dec 2011, Publicatie: M ) Definities zoals deze in 2003 door de Europese Commissie zijn vastgesteld

11 2.2 MARKTPOSITIONERING EN -ONTWIKKELINGEN Generieke strategie De generieke strategie geeft aan wat voor een entiteit Kredietunie Nederland wil zijn. Deze strategie benut de sterke punten van Kredietunie Nederland en springt in op de kansen in de markt. De generieke strategie geeft ook aan hoe men omgaat met de aandachtspunten binnen Kredietunie Nederland en hoe men bedreigingen uit de weg gaat. Het generieke strategiemodel van Treacy en Wiersema: Operational Excellence Beste prijs Vernieuwend product Operationele competentie Product Leadership Product differentiatie Klant betrokkenheid Customer Intimacy Dicht bij uw klant Waardestrategieën van Treacy en Wiersema Volgens de theorie van Treacy en Wiersema bestaan er drie waardestrategieën waaruit organisaties kunnen kiezen om zich van de concurrentie te onderscheiden en om toegevoegde waarde aan het product of de dienst van de organisatie te leveren: 1. Operational Excellence: hierbij ligt de focus van de strategie op een zo efficiënt en effectief mogelijk productieproces om zo de beste prijs te kunnen aanbieden. De vier pijlers van deze richting zijn: Taak en proces gedreven managen van personeel Afstemmen van processen van leveranciers en de eigen organisatie Het meten en monitoren van processen om efficiëntie en kostenbesparingen te realiseren Het niet of nauwelijks toestaan van veranderingen in assortiment en procedures 2. Product Leadership: hierbij ligt de aandacht op innovatie. De organisatie onderscheidt zich middels de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten. De belangrijkste principes zijn: Innovatie wordt aangemoedigd R&D neemt een centrale positie in binnen de organisatie Flexibele bedrijfscultuur 3. Customer intimacy: de klant staat centraal. Het onderscheidend vermogen zit in het opbouwen van een klantrelatie en alles is op de wens van de specifieke klant afgestemd. De belangrijke principes bij deze waarde discipline zijn: De organisatie is in staat naar wens van de klant te leveren Decentrale beslissingsbevoegdheid. De werknemers die dicht bij de klant staan hebben een hoge mate van beslissingsbevoegdheid De bedrijfscultuur is gericht op langdurige klantrelaties

12 2.2 MARKTPOSITIONERING EN -ONTWIKKELINGEN De generieke strategie van Kredietunie Nederland beschreven middels het model van Treacy en Wiersema: Vernieuwend product Product Leadership Visie In Nederland bestaat al geruime tijd een sterke behoefte aan een voor het MKB gespecialiseerde kredietverstrekker. Deze behoefte is door de crisis toegenomen, nu banken zich behoudender en kritischer opstellen bij het verstrekken van financiering binnen het MKB. Ondanks alle stimuleringsmaatregelen van de overheid stellen ondernemers vast, met name die uit het MKB, dat de bronnen van kredietverlening moeilijker toegankelijk zijn dan ooit. Als gevolg hiervan blijven investeringen achter en stagneert de werkgelegenheid. Wat betekent deze visie nu in de praktijk voor de marktpositionering van Kredietunie Nederland? Kredietunie Nederland wil MKB ondernemers blijvend toegang bieden tot financiering van productiemiddelen en werkkapitaal. Banken sluiten lokale vestigingen, laten kredietaanvragen via een systeem lopen en streven zo steeds meer naar operational excellence. Kredietunies kunnen, doordat ze geen winstoogmerk hebben, een eenvoudig operationeel apparaat, werken met vrijwilligers en een zeer beperkt productenpakket voeren, in principe goedkopere financiering bieden voor ondernemers. Daarnaas t onderscheiden kredietunies zich van banken en informal investors door dicht bij de klant staan. Middels coaching door ervaren ondernemers en het creëren van een gemeenschapszin binnen de kredietunies, wordt het kredietrisico verkleind en de kans van slagen van leden die een krediet aanvragen vergroot. Operational Excellence Beste prijs KN Customer Intimacy Dicht bij uw klant KN = Kredietunie Nederland

13 2.3 MARKTBENADERING Algemeen Via op te richten pilot kredietunies, zal de gedachte van Kredietunie Nederland bij verschillende branches in Nederland onder de aandacht gebracht worden. Zie bijgevoegd Communicatie en Marketingplan. Oprichting regionale/sectorale kredietunies met een voorbeeld-functie. Verbreding van bekendheid en draagvlak door gebruik te maken van seminars, persberichten, nieuwsbrieven, interviews, radio en televisie. Focus op potentiële doelgroepen, informeren en enthousiasmeren vaken brancheorganisaties, KvK s en politieke stakeholders. Focus daarbij ligt op de kernwaarden: solidariteit, individuele betrokkenheid en de ervaring van de kredietgevende leden die hun ervaring zullen inzetten bij het coachen van de kredietnemende leden. Elk succes melden want: Success breeds success. Potentiële leden (kredietgevers) Spreiding van beleggingen en risico s, doordat coaching de kans op succes vergroot en omdat er toegang bestaat tot de BMKB regeling. Bewezen succes in Angelsaksische landen. Naast het financiële marktconforme rendement behalen kredietgevers ook een maatschappelijk rendement. Potentiële leden (kredietnemers) Via brancheverenigingen en regionale ondernemersverenigingen wordt het kredietunie concept onder de aandacht gebracht bij potentiële leden, MKB ondernemers kunnen daardoor toegang krijgen tot krediet. Kredietunies bieden dezelfde of betere kredietvoorwaarden dan banken. Een verschil met banken is dat kedietunies coaching bieden en dat een batig saldo aan het eind van het jaar binnen de gemeenschap van de leden blijft. De bestaande of toekomstige relatie van de MK ondernemer met een bank wordt door coaching door een ervaren ondernemer versterkt. Het risicoprofiel van een kredietnemer verbetert daardoor.

14 2.4 SWOT-ANALYSE KN / MCF Belangrijkste conclusies: De marktontwikkelingen voor kredietunies zijn positief, banken doen weinig in het segment ,- tot ,- de kosten van relatiebankieren voor deze kleine kredieten zijn voor de banken te hoog. Qredits verleent Micro-Financiering tot ,- en bedient dit segment ook niet. Familie en informal investors bieden ongestructureerde financiering en worden niet als concurrent gezien. ¹Bron: Adviesrapport: Naar een gezonde basis: bedrijfsfinanciering na de crisis van de expertgroep bedrijfsfinanciering

15 3 - BUSINESSMODEL

16 3.1 STRUCTUREN EN WERKWIJZE Kredietunie Nederland Kredietunie Nederland zal de komende jaren verschillende kredietunies oprichten volgens het in dit businessplan beschreven model. Om het uitvoeren van haar werkzaamheden en het aantrekken van middelen gemakkelijker mogelijk te maken, zal KN een bankvergunning aanvragen. Kredietunie Nederland zal lid worden van iedere kredietunie door aankoop van een aandeel en zal daarnaast ledencertificaten aanschaffen. Kredietunie Nederland overweegt in het najaar van 2012 een emissie van aandelen te plaatsen bij institutionele en professionele particuliere beleggers ter grootte van ten minste 5 miljoen. Kredietunies kopen een aandeel in Kredietunie Nederland en gebruiken haar winsten deels om samen met KN de hierboven aangekondigde emissie af te lossen. Zij zullen over verloop van tijd volledig eigenaar worden van KN. MKB Co-Financiering Fonds (MCF) Het MCF zal, via KN, door de kredietunies ingeschakeld worden voor financieringsaanvragen boven de Voor het MCF wordt een emissie van 30 miljoen verspreid over 5 jaren voorgenomen. De emissie zal geplaatst worden bij institutionele en professionele particuliere beleggers. Het fonds zal een looptijd hebben van 10 jaar. Het MCF zal volledig los staan van KN en de kredietunies en wordt daarom in de financiële paragraaf niet verder behandeld. Samenwerking Teneinde de organisatie mean en lean te houden en uit kosten efficientie ten behoeve van de leden zal KN waar mogelijk activiteiten uitbesteden bij relevante partners, zoals Qredites Individuele kredietunies Binnen iedere op te richten kredietunie wordt op basis van one man, one vote door de leden een Bestuur, Coachingscommissie, Kredietcommissie, Raad van Toezicht, Ledenraad en eventueel een Kascommissie gekozen. Kredietunies zijn aandeelhouder in KN, KN is lid van iedere kredietunie. Tussen KN en kredietunies worden afspraken gemaakt over onderlinge ondersteuning, diensten, hulp en bijstand. Individuele kredietunies (vervolg) De individueel op te richten kredietunies bestaan uit leden met een onderlinge band, zoals een branche of een geografisch gebied. Alle aanvragen voor financiering tot worden binnen de kredietunies afgehandeld met behulp van Qredits (Almelo) die de kredietanalyse en het kredietbeheer van een groot aantal eerste kredietaanvragen via kredietunies zal afhandelen. Qredits heeft aangegeven na de opstartperiode zijn systemen en kennis ten behoeve van KN ter beschikking te willen stellen en t.z.t. bereid te zijn KN medewerkers op te leiden om de kwaliteit van kredietverlening veilig te stellen. Het Bestuur van iedere kredietunie neemt de kredietbeslissing op voordracht van de Kredietcommissie en na advies van Qredits. Om lid te worden van een kredietunie dient ieder aspirant lid één aandeel in de betreffende kredietunie te kopen. Ieder lid heeft recht op één stem in de Algemene Leden Vergadering. De aandelen zijn niet verhandelbaar, iedere kredietunie kan een aandeel tegen een door het Bestuur vast te stellen prijs (de intrinsieke waarde op dat moment) tijdelijk terugkopen en het weer aan een ander aspirant lid verkopen. Om middelen in te brengen voor kredietverlening kunnen leden ledencertificaten kopen. De certificaten zullen, via een door de toezichthouder erkende bewaarinstelling, verhandelbaar worden, indien daardoor bij de kredietunies geen mismatch ontstaat in aangetrokken en uitgezette middelen. Kredietverstrekkende leden zullen een coachende rol op zich nemen ten aanzien van kredietnemende leden. De Coachingscommissie speelt een dirigerende rol in het opleiden, werven en voordragen van coaches; het Bestuur benoemt iedere coach.

17 3.2 KREDIETUNIE NEDERLAND Hoofdactiviteiten: Advies en begeleiding van initiatiefgroepen bij de oprichting van kredietunies Initiatie en oprichting nieuwe kredietunies Ten behoeve van de kredietunies uitvoeren van de bedrijfsvoering en beheer van de kredietprocessen Belangenbehartiging van de kredietunies bij politiek, toezichthouders, andere belangenorganisaties, landelijk, Europees en internationaal Voorlichting, promotie, marketing en communicatie. Zowel voor Kredietunie Nederland alsook voor de kredietunies Oprichten en begeleiden van kredietunies. Service advisering ondersteuning in de operatie financiën en bedrijfsvoering Doelstellingen: MKB ondernemers (circa ) structureel toegang bieden tot financiering van productiemiddelen en werkkapitaal Kennis en ervaring van oudere ondernemers mobiliseren om jonge ondernemers te coachen Per bedrijfstak of per regio kredietunies (coöperatieve kredietverenigingen) oprichten, waar de leden (kredietgevers en -nemers) persoonlijk belang hebben bij succesvolle kredietverlening Door lage overhead de kosten van kredietverlening zo laag mogelijk houden De oprichting van Kredietunie Nederland wordt in het najaar van 2012 afgerond. Het is de ambitie om binnen 5 jaren tot 50 kredietunies te komen in Nederland Beoogd startkapitaal en rendement: Kredietunie Nederland zal een bankvergunning aanvragen, waarvoor een minimum kapitaal van nodig is, dit bedrag zal geplaatst worden bij financiële aandeelhouders, institutionele en particuliere beleggers. Hiertoe worden 500 cumulatief preferente aandelen uitgegeven, elk met een nominale waarde van Er wordt een maatschappelijk verantwoord rendement voorzien van 4 a 5% p.a. De aandelen geven geen recht op een stem in de ALV Kredietunies kopen bij oprichting een aandeel in Kredietunie Nederland ad Het is de bedoeling dat kredietunies over een periode van jaar volledig eigenaar zijn van Kredietunie Nederland. Er zijn aandelen A (prioritietsaandelen, te houden door de Stichting de Zilveren Eeuw), aandelen B (cumulatief preferente aandelen te houden door investeerders), aandelen C (te plaatsen bij de individuele kredietunies). Organen: Kredietunie Nederland heeft allereerst Leden. Uitsluitend kredietunies kunnen lid zijn van KN. Via de Algemene Leden Vergadering kiezen de Leden: de Raad van Toezicht, het Bestuur en de Ledenraad. De Ledenraad overlegt regulier en regelmatig met het Bestuur, c.q. de directie, van Kredietunie Nederland. Uiteindelijk nemen de Leden besluiten over beleid, strategie, bestemming van het eventuele batige saldo, investeringen, etc. Investeerders: Institutionele en professionele particuliere beleggers die hun maatschappelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van deze alternatieve financieringsbron voor het MKB willen tonen. Voor particuliere beleggers wordt de mogelijkheid van een overheidsgarantie onderzocht

18 3.3 MKB CO-FINANCIERINGSFONDS Hoofdactiviteit: Op verzoek van kredietunies, kredietverlening zonder winstoogmerk boven ,- in combinatie met coaching door ervaren MKB-ondernemers, leden van kredietunies. In de loop van 2013 wordt dit fonds aan de hand van de actuele vraag naar co-financiering opgericht. De administratie van het MKB Co- Financieringsfonds wordt gevoerd door Kredietunie Nederland Het fonds heeft een zelfstandige kredietbeoordelings- en kredietbeslissingsverantwoordelijkheid Beoogd startkapitaal en rente: De totale financieringsbehoefte van het MCF bedraagt 27,5 miljoen en zal in tranches van 2,5 miljoen verspreid worden over een periode van 5 jaren. Bij de oprichting van het fonds in 2013 zal 1 emissie plaatsvinden, vervolgens zal 1 emissie in 2014 worden geplaatst, 2 emissies in 2015, 4 emissies in 2016 en 3 emissies in De timing van de aandelenemissies is afgestemd op de jaarlijkse vraag naar kredieten Alle emissies hebben een looptijd van 5 jaren. Dit betekent dat het fonds na 2022 niet meer actief is. In het 2016 wordt besloten of een tweede fonds wordt opgericht om aan de kredietvraag te kunnen blijven voldoen De aandelen betalen een rente van 4% en geven daarnaast recht op een dividend dat, afhankelijk van het resultaat, tussen de 0,5 en 1% bedraagt Deelnemers: Via kredietunies MKB ondernemers met een kredietbehoefte groter dan Investeerders: Institutionele en professionele beleggers die hun maatschappelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van deze alternatieve financieringsbron voor het MKB willen tonen

19 3.4 KREDIETUNIE WERKWIJZE EN OPRICHTING 1. Kredietunies worden door groepen MKB ondernemers opgericht, die het belang van de bedrijfstak, hetzij de regio, of de stad inzien en die bereid zijn vrijwillig initiatief te nemen 2. Deze ondernemers verenigen zich in een initiatiefgroep 3. Deze initiatiefgroep meldt zich aan bij Kredietunie Nederland 4. Samen met Kredietunie Nederland wordt een vooronderzoek gestart om te bepalen of er voldoende draagvlak is bij kredietvragers en kredietgevers voor de oprichting van een kredietunie 5. Vervolgens wordt voor de kredietunie i.o. een businessplan opgesteld, inclusief financiële prognoses 6. Bij een positieve uitslag van vooronderzoek en businessplan wordt: a) een voorlopig bestuur gekozen b) in overleg met Kredietunie Nederland aan de formaliteiten (statuten, reglementen, randvoorwaarden, contracten, administratie, toezichteisen, kredietproces, regels bedrijfsvoering) voldaan c) een uitvoerings- en actieplan opgesteld d) een oprichtingsvergadering voorbereid e) de bereidheid bij leden getoetst om middelen ter beschikking van de kredietunie te stellen f) geïnventariseerd welke concrete kredietaanvragen er zijn g) de kredietunie bij notariële akte opgericht 7. Het voorlopig bestuur opdracht gegeven de eerste Algemene Leden Vergadering voor te bereiden waarin het eerste bestuur wordt gekozen 8. De eerste kredietaanvragen in behandeling genomen

20 3.5 KREDIETUNIE - ORGANEN * In een verdere fase, wanneer een aantal kredieten zijn verstrekt, zal een aantal taken van het Bestuur gedelegeerd worden aan een geheel of gedeeltelijk Orgaan Functie / Taak Bestaande uit betaalde directeur, die de dagelijkse leiding van de kredietunie op zich neemt. ALV Benoemen, schorsen en ontslaan van leden in het Bestuur, de Raad van Toezicht en de Ledenraad Vaststellen van het te voeren beleid, decharge van bestuur en directie voor het gevoerde beleid Goedkeuring van de jaarrekening, benoemen van kascommissie en/of accountant Besluiten over emissies Kredietgevende en kredietnemende Leden die een aandeel in de kredietunie hebben gekocht Ledenraad Voert, namens de ALV, regelmatig en regulier overleg met het bestuur c.q. de directie Leden die door de ALV zijn benoemd Raad van Toezicht (RvT) Toezicht houden op het Bestuur Tenminste drie personen, leden die door de ALV zijn gekozen en benoemd Bestuur* Kredietcommissie Coachingscommissie Kascontrole commissie Uitvoeren van beleid en toezien op de dagelijkse gang van zaken Benoemen en begeleiden van krediet- en coachingscommissie Vertegenwoordigen van de kredietunie binnen de branche of regio Analyseren en beoordelen van kredietaanvragen Het voeren van kredietbeheer in overleg met Qredits en/of KN De kredietcommissie is onafhankelijk en rapporteert aan het Bestuur Selecteren, benoemen, vervangen, opleiden en trainen van coaches De coachingscommissie is onafhankelijk en rapporteert aan het bestuur Controleren van de penningmeester en de financiële gang van zaken binnen de kredietunie, tenzij een accountant is benoemd Tenminste een Voorzitter, een Penningmeester en een Secretaris, leden die door de ALV zijn gekozen en benoemd Tenminste drie Leden waarvan bij voorkeur tenminste een accountant of een oud-bankier met kredietverleningservaring Tenminste drie Leden met vakinhoudelijke en/of lokale/regionale ondernemersdeskundigheid Tenminste drie Leden, waarvan bij voorkeur tenminste een accountant of een oud-bankier met kredietverleningservaring * In een verdere fase, wanneer een aantal kredieten zijn verstrekt, zal een aantal taken van het Bestuur gedelegeerd worden aan een geheel of gedeeltelijk Betaalde directeur, die de dagelijkse leiding van de kredietunie op zich neemt.

Businessplan. Kredietunie Brabant. Coöperatieve kredietvereniging voor Zuid Oost Brabant. Aangesloten bij de landelijke vereniging van:

Businessplan. Kredietunie Brabant. Coöperatieve kredietvereniging voor Zuid Oost Brabant. Aangesloten bij de landelijke vereniging van: Businessplan Kredietunie Brabant Coöperatieve kredietvereniging voor Zuid Oost Brabant Aangesloten bij de landelijke vereniging van: 17 november 2013 Inhoud 1. Wat is een kredietunie?... 3 2. Markt...

Nadere informatie

Wat is een kredietunie?

Wat is een kredietunie? Wat is een kredietunie? Coöperatieve vereniging Van, voor en door ondernemers Bevorderen gemeenschapszin, sociaal weefsel en menselijke maat Gericht op verstrekken van krediet aan MKB Gericht op een regio

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Prospectus. Financial Services For Developing Markets

Prospectus. Financial Services For Developing Markets Prospectus Financial Services For Developing Markets Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Doelstelling en beleggingsbeleid 3. Financiering 4. Rendement 5. Risico s 6. Structuur en fondsomvang 7. Verslaggeving

Nadere informatie

ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Actief beleggen in Europese vastgoedondernemingen Het copyright op dit Prospectus berust bij ActivInvestor

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S AVALE Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S Den Haag, 10 oktober 2012 Prof. dr. J. Bossert INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SAMENVATTING 1. INLEIDING 1.1 Vraagstelling 1.2 Leeswijzer 2. ANALYSEKADER 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers 20 J A A R V E R S L A G 2 013 B O V E M I J V E R Z E K E R I N G S G R O E P N.V. Bovemij Verzekeringsgroep Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 2 3 4 12 Kerncijfers Voorwoord Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update. Ro Braaksma Lia Smit

Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update. Ro Braaksma Lia Smit Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update Ro Braaksma Lia Smit Zoetermeer, 23 juli 2013 ISBN : 978-90-371-1076-0 Rapportnummer : A201338 Dit onderzoek is

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

MKB EN DE TOEGANG TOT GROEIFINANCIERING

MKB EN DE TOEGANG TOT GROEIFINANCIERING Februari 2013 KEIJSER CAPITAL MKB EN DE TOEGANG TOT GROEIFINANCIERING Keijser Capital N.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam www.keijsercapital.nl Vermogensbeheer MKB Advies & Financiering Effectenhandel

Nadere informatie

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5%

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5% J a a r v e r s l a g 2 0 0 4 Hoofdpunten uit het verslag Overname 50% Unilease Succesvolle aandelenemissie Versterkte balansstructuur Autonome groei leaseportefeuille 4,5% Omzetstijging 10% tot v 1.020

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015. INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud Source Group N.V. Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden het gebruik

Nadere informatie