Werkbezoek NedKad aan GGZ Friesland dd Aanwezig : Debby Brink, VGZ Eindhoven; Maarten Kaarsemaker, Centrum voor Angst en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkbezoek NedKad aan GGZ Friesland dd. 30-10-2012. Aanwezig : Debby Brink, VGZ Eindhoven; Maarten Kaarsemaker, Centrum voor Angst en"

Transcriptie

1 Werkbezoek NedKad aan GGZ Friesland dd Aanwezig : Debby Brink, VGZ Eindhoven; Maarten Kaarsemaker, Centrum voor Angst en Dwangstoornissen Venray; Eric Ruhe, UMCG; Leo Timmerman, GGZ Drenthe (notulen) Vanuit GGZ Friesland: Sybolt Okke de Vries, psychiater, programma directeur Angst en Stemming; Hans Postma, klinisch psycholoog programma specialist Angst; Mirjam Blaauw Smit, psychiater, programma specialist Stemming.

2 Werkbezoek NedKad aan Ggz Friesland oktober 2012 Inleiding: De Zorgprogrammering zoals in dit document beschreven loopt nu 2.5 jaar. In de oude situatie was de onderlinge samenhang tussen de verschillende therapie onderdelen en behandelingen beperkt. Iedereen deed alles te gelijk. Dit maakte het behandelaanbod onoverzichtelijk voor patiënten, zorgverleners en verwijzers. Aanvankelijke pogingen om tot zorgprogrammering te komen strandden op autonomie van de regio`s, onvoldoende centrale sturing en back up. In 2010 is binnen GGZ Friesland een matrix structuur ingevoerd waarin de behandeling centraal is gesteld, de verzekeraars wilden meer inzicht in gegeven behandelingen en hun (outcome) effecten en er kwam concurrentie door andere zorgaanbieders in de provincie. De totstandkoming geschiedde met sterke stimulering door een nieuwe RvB van GGZ Friesland die strak stuurde op implementatie en de financiële aspecten. Plexus werd ingeschakeld bij het implementatie proces., scholing werd georganiseerd en standaardisatie in de behandeling is ingevoerd. Een professioneel statuut werd opgesteld waardoor niet langer Iedereen alles deed Geholpen heeft verandering van imago: Zorgprogrammering is niet primair om te bezuinigen maar om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Binnen GGZ Friesland vindt de basiszorg plaats via DENK. Aanmelding voor de zorgprogramma`s Angst en Stemming gaat in 1 e instantie via een verpleegkundig specialist. De huisarts kan desgewenst ook zelf overleggen met programma specialist. De intake fase is kort (één of twee gesprekken) er wordt een werkdiagnose gesteld en een basis zorgpad opgesteld (maximaal 16 behandelingen in 26 weken), in de 16 afspraken zitten reeds reserve afspraken. De eerste acht afspraken zijn wekelijks de volgende acht twee wekelijks. Tijdens het zorgpad is het aantal modules dat een patiënt kan volgen gemaximeerd tot twee. Halverwege het zorgpad wordt kritisch geëvalueerd, zo nodig eerder. Het blijkt niet altijd nodig dat patiënten 16 behandelingen vol maken. Het is mogelijk zo nodig een client een vervolg zorgpad aan te bieden. Van de beslisboom kan slechts in overleg met de programmaspecialist (een klinisch psycholoog of psychiater) worden afgeweken. Tijdens intake/ behandeling is altijd consultatie mogelijk door een (programma) specialist. Aan het eind van het zorgpad kan de behandeling worden afgesloten of een ander programma geïndiceerd worden. Hierbij dient men als ontvanger De bal aan te nemen, dit voorkomt een nieuw indicatie onderzoek.

3 Informatie van de instelling zelf 1. Algemene organisatie van de instelling (grootte; aantal fte behandelaars; aantal patiënten; indeling in zorgeenheden/groepen; etc). Werknemers GGz Friesland 1536 fte Behandelaren incl. verpleegkundigen & begeleiders 1142 fte Angst en Stemming 54 fte Aantal patiënten Angst en Stemming 3000 GGZ Friesland is ontstaan uit een fusie tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis in Franeker, het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Zuid-Oost Friesland, het RIAGG Friesland, de RIBW Friesland en het Kinder- en Jeugd Psychiatrisch Centrum Het Groene Hart. Hieronder het organogram van GGz Friesland: CCR: centrale cliëntenraad. OR: ondernemingsraad. WO&O: Wetenschappelijk Onderzoek en Opleiding. HR: personeelsafdeling. F&B: financiën en bedrijfsvoering. Denk: anderhalve lijns zorg en preventie. Kinnik: kinder- en jeugdpsychiatrie. De Swaai: psychiatrie & verstandelijke handicap. Mind-Up: rehabilitatie, wonen en werken. Zorgprogramma Spoed: opnameafdelingen en crisisdienst Het Zorgprogramma Angst en Stemming maakt deel uit van het onderdeel Psychiatrie. Iedere programmadirecteur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het behandelaanbod binnen zijn zorgprogramma. Hij stelt de disciplinemix vast die nodig is om het zorgprogramma uit te kunnen voeren, stelt samen met de programmaspecialisten (een psychiater of klinisch psycholoog die inhoudelijk leiding geeft aan een van de teams) jaarlijks een scholingsprogramma op, ziet toe op de toepassing van het zorgprogramma en is betrokken bij de jaargesprekken met de programmaspecialisten. De programmadirecteur is lid van de programmaraad: de verzameling van programmadirecteuren, de A opleider, de geneesheer directeur en de voorzitter van de Raad van Bestuur. De programmaraad toetst

4 de zorgprogramma s op inhoud en vorm en zorgt voor een goede onderlinge afstemming tussen de zorgprogramma s. Het onderdeel Psychiatrie heeft een algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. In formele zin is er sprake van een matrixorganisatie waarbij algemeen directeur en programmadirecteur afzonderlijk rapporteren aan de Raad van Bestuur. 2. Organisatie van de behandeling van Angststoornissen en depressie (opbouw afdeling, bezetting personeel, aantal patiënten, kenmerken patiënten etc) Teams. Het Zorgprogramma Angst en Stemming wordt op 6 locaties aangeboden: Dokkum (polikliniek), Drachten (polikliniek), Heerenveen (polikliniek), Sneek (polikliniek), Leeuwarden HegeWier (polikliniek) en Leeuwarden Jelgerhuis (dagbehandeling). Zo zijn er in totaal 11 teams; 5 poliklinische teams angst, 5 poliklinische teams stemming en een dagbehandeling. De dagbehandeling heeft een bovenregionale functie. Elke team wordt op behandelinhoud aangestuurd door een programmaspecialist: een psychiater of klinisch psycholoog. Zo wordt de behandelplanbespreking voorgezeten door de programmaspecialist. Daarnaast zijn er teammanagers die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Overlegstructuur. Eens in de maand komen de programmaspecialisten bijeen onder voorzitterschap van de programmadirecteur. Dit zgn programmaoverleg zorgt ervoor dat het zorgprogramma wordt aangepast als de ontwikkeling van het vak, of de uitwerking van het programma in de praktijk (kinderziektes) daarom vragen. Ook draagt het zorg voor het opstellen van een scholingsplan dat voorziet in de inhoudelijke ontwikkeling van de medewerkers in dienst van het zorgprogramma. Het programmaoverleg is ook het forum waar implementatieproblemen worden opgelost en waar instellingsbeleid rondom bijvoorbeeld suïcidebeleid, dossiervoering, ROM etc, wordt vertaald in acties. De algemeen directeur neemt ook deel aan dit overleg om de vertaling naar de lijnorganisatie te borgen. Omgekeerd neemt de programmadirecteur deel aan het overleg van de algemeen directeur en de teammanagers. Formatie. Op dit moment is de formatie van het zorgprogramma begroot op 54 fte totaal, inclusief dagbehandeling, in een verhouding van ongeveer 3:5 voor angst vs stemming. Hieronder een overzicht van de disciplinemix Discpline fte Vaktherapeuten psychomotorische therapie 1.98 Vaktherapeuten creatieve therapie 0.67 GGZ vaktherapeuten: systeem therapeut 2.11 GGZ vaktherapeuten: muziek therapeut 0.44 GGZ vatherapeuten: activiteiten begeleider 0.44 Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen Verpleegkundigen 2.33 Arts (agio/agnio) 4.24 Psychiaters 6.04 GZ-psychologen Klinische Psychologen 6.29 Psychotherapeuten Deze disciplinemix is mede gebaseerd op modelmatige doorrekening van het zorgprogramma, rekening houdend met de tijdsinspanning per discipline voor elke module, en een ingeschat gebruik van de verschillende zorgpaden en gemiddeld 80% patiëntgebonden tijd voor behandelaren. Deze disciplinemix wordt o.b.v.

5 managementinformatie t.a.v. geboden behandelingen per jaar doorgerekend en zonodig bijgesteld. Patiëntenaantallen. Per maand worden ongeveer 100 nieuwe patiënten met een stemmingstoornis aangemeld, en 60 nieuwe patiënten met een angststoornis. In juli 2012 waren er in totaal 2000 patiënten met een stemmingsstoornis en 1000 patiënten met een angststoornis in behandeling in het zorgprogramma. 3. Op welke wijze is het personeel geïnformeerd over de beschikbare richtlijnen, hoe worden nieuwe medewerkers geïnformeerd/geïnstrueerd? Het zorgprogramma is voorbereid door multidisciplinaire werkgroepen. Bij de samenstelling ervan is gelet op regionale vertegenwoordiging, vertegenwoordiging per discipline, en op de vraag of de vertegenwoordiger het in zich had om de keuzes uit te dragen in zijn of haar team. Begin 2010 is de implementatie van het zorgprogramma gestart. Alle medewerkers van het zorgprogramma zijn in die periode op scholingsbijeenkomsten op de verschillende locaties uitgebreid geïnformeerd over het zorgprogramma en over de nieuwe manier van werken (zorgpaden, beslisbomen, inrichting van het EPD op zorgprogrammering). Bij de aanpassing van het zorgprogramma in 2011 is opnieuw een scholingsronde opgezet. De programmaspecialist ziet er in de dagelijkse praktijk op toe, onder meer door sturing te geven aan de behandelplanbespreking, dat de richtlijn en het zorgprogramma worden vertaald naar adequate behandelbeslissingen. Voor het werken met het EPD nieuwe stijl zijn sinds de invoering van het zorgprogramma E- learning modules ontwikkeld voor nieuwe medewerkers. 4. Op welke wijze werkt de instelling met de landelijke richtlijnen (hoe zijn deze vertaald naar de werkvloer, welke issues wel overgenomen en welke niet en waarom zijn deze keuzes gemaakt; hoe vindt de registratie plaats)? Stemming. Het Zorgprogramma Stemming is geschreven op de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie tweede revisie uit 2010 en de richtlijn Bipolaire Stoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie uit De zorgpaden voor patiënten met een depressieve stoornis zijn zo gekozen dat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de stappen die worden onderscheiden in de multidisciplinaire richtlijn. We maken, conform de richtlijn, onderscheid naar ernst en duur van de depressieve stoornis, en of er sprake is van een eerste episode of van een recidief. We maken in de zorgpaden ondermeer onderscheid in zogenaamde enkelvoudige behandeling (één verplichte behandelmodule tegelijkertijd, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of farmacotherapie) en complexe behandeling (combinatiebehandeling, bijvoorbeeld een psychologische interventie en farmacotherapie). Laatstgenoemde zorgpaden worden ingezet waar een enkelvoudige aanpak onvoldoende is gebleken, of waar te verwachten is dat deze onvoldoende zal zijn. Aan de verplichte modules kunnen facultatieve modules worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld running of assertiviteitstraining. De verzameling facultatieve modules waaruit gekozen kan worden verschilt per zorgpad en is kleiner bij de enkelvoudige zorgpaden. De eerste stap interventies zoals bibliotherapie, een cursus In de put uit de put en running zijn sinds begin 2012 ondergebracht buiten het zorgprogramma bij een anderhalve - lijns onderdeel van Ggz Friesland (Denk, Korte probleemoplossende gespreksbehandeling wordt geboden door zowel de POH GGz vanuit Denk, als door SPV-en van het zorgprogramma. In aanvulling op de richtlijn depressie hebben de programmaspecialisten zorgpaden gedefinieerd die voorzien in de behandeling van patiënten met een depressieve stoornis en

6 een comorbide persoonlijkheidsstoornis of kenmerken daarvan. Het gaat daarbij om patiënten waarbij we verwachten, of waarbij is gebleken, dat patiënten door de persoonlijkheidskenmerken onvoldoende profiteren van reguliere enkelvoudige interventie (bijv cognitieve gedragstherapie). Deze patiënten wordt in de meeste gevallen een (verkorte) schematherapie geboden naast bijvoorbeeld een farmacotherapietraject. Ook kortdurende steunende psychodynamische psychotherapie (KPSP) is als optie voor deze groep opgenomen in het zorgprogramma. Echter in de praktijk is deze optie bij Ggz Friesland op dit moment nog onvoldoende beschikbaar. Angst. In het ZP Angst is, wellicht sterker nog dan in de multidisciplinaire richtlijn het geval is, voorrang gegeven aan de psychologische interventies. Farmacotherapie kan op indicatie worden toegevoegd als facultatieve module of in uitzondering (bijvoorbeeld vanwege de uitgesproken voorkeur van de patiënt) als monotherapie worden ingezet. De verschillende behandelprotocollen die beschreven zijn in het boek Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg hebben model gestaan voor de inrichting van de zorgpaden. 5. Op welke wijze en hoe vaak wordt de vertaling naar de werkvloer gewaarborgd/gecontroleerd. (wanneer wordt de werkwijze aangepast; als de professionals zich niet conformeren aan de werkwijze, wat gebeurt er dan?) Documentatie. De inhoud van het zorgprogramma wordt beschreven in een set documenten die verschillen in de mate van detail. In de algemene zorgprogrammatekst wordt de landelijke richtlijn vertaald naar een uitwerking in zorgpaden met daarbij een beslisboom (voorbeeld beslisboom zie zorgprogramma Angst en Stemming) die aangeeft wanneer welk zorgpad bij voorkeur wordt ingezet. Deze beslisbomen zijn ook opgenomen in het EPD en worden na intake of na evaluatie van een zorgpad door de behandelaar ingevuld. In het modulenboek zijn de verschillende behandelmodules en de wetenschappelijke achtergrond ervan in meer detail beschreven volgens een vast (Trimbos) format Protocollen beschrijven in nog meer detail hoe bijvoorbeeld een CGT groepsmodule voor depressie per sessie is opgebouwd. Er is een richtlijn psychofarmacotherapie die wordt beheerd door de geneesmiddelencommissie van Ggz Friesland. De laatste versies van deze documenten zijn op het intranet beschikbaar voor alle behandelaren. De zorgprogramma s worden jaarlijks geëvalueerd en aangepast. Sturing door de specialist. De programmaspecialist van het team wijst op basis van de informatie die beschikbaar is bij aanmelding de intake toe aan een van de behandelaren in het team. Bij voorkeur is dat de behandelaar die naar alle waarschijnlijkheid ook de behandeling zal uitvoeren. De complexe problematiek gaat bij voorkeur naar een specialist (psychiater/klinisch psycholoog). Soms wordt er gematchd op persoon. Na afloop van de intake vult de intaker de beslisboom in. Indien de uitkomst van de beslisboom wordt gevolgd kan de behandeling aansluitend worden gepland. Bij afwijking van de beslisboom na de intake moet er overleg plaatsvinden met een programmaspecialist van het team, bij voorkeur de programmaspecialist. Deze beoordeelt of er voldoende grond is om van de beslisboom (=richtlijn) af te wijken. Aan het einde van ieder zorgpad vindt een multidisciplinaire evaluatie plaats. Van tevoren vult de behandelaar samen met de patiënt een evaluatieformulier in. Tijdens de vergadering wordt de casus kort besproken, met speciale aandacht op het vervolgbeleid. Hierna wordt de beslisboom zoals eerder doorlopen bij de intake/vorige evaluatie ingevuld en kan indien

7 nodig i.o.m. de aanwezige programmaspecialist beredeneerd worden afgeweken van de beslisboom. De programmaspecialisten, hebben dus niet alleen een rol als consulent, of behandelaar in geval van complexe casuïstiek, maar ze hebben ook een essentiële rol in het toezien op het gebruik van het zorgprogramma in de dagelijkse praktijk. Wanneer een behandelaar zou weigeren volgens de genoemde principes te werken dan zou bijvoorbeeld een functioneringstraject kunnen worden in gezet. In de praktijk is dit niet aan de orde geweest. 6. Vindt er een resultaatsmeting van de behandeling plaats (hoe vaak; op welke manier; ook tussentijds)? Bij intake en tegen het einde van de behandeling wordt instellingsbreed de OQ45 ingezet. In de zorgprogrammateksten zijn de verschillende stoornisspecifieke instrumenten die worden gebruikt en de frequentie waarmee ze worden gebruikt per zorgpad aangegeven. Alle instrumenten zijn ondertussen online beschikbaar via Roqua en via een koppeling terug te vinden in het EPD. Deze koppeling is nog niet zo lang beschikbaar en de inzet van deze ROM instrumenten begint op gang te komen. Deze metingen zijn (nog) niet standaard onderdeel van de beslisbomen (indicatiestelling/evaluaties). Stemming. IDS-SR (standaard 1x/4wk) en binnenkort ook Life chart online (KenBis). Wordt nu met name nog ingezet in de dagbehandeling, bredere inzet op de polikliniek volgt. Angst. Diverse instrumenten waaronder bijvoorbeeld de YBOCS voor OCD. In november organiseren we een start- en instructiebijeenkomst voor alle behandelaren 7. Hoe vindt behandeling plaats bij patiënten die niet volgens de richtlijnen worden behandeld? Bij afwijking van de richtlijn/beslisboom wordt zo mogelijk een alternatief zorgpad gekozen en worden de overwegingen die hebben geleid tot afwijken van de richtlijn vastgelegd in het EPD. Indien geen van de vooraf beschreven zorgpaden voldoende past bij de aard van de problematiek maar wel een behandeling binnen het desbetreffende zorgprogramma is geïndiceerd kan een zorgpad op maat worden gemaakt. De duur van zo n zorgpad is maximaal 6 maanden. Bij een angststoornis NAO wordt i.o.m. de programmaspecialist een keuze uit de bestaande zorgpaden gemaakt of wordt op aangeven van de programmaspecialist een behandeling gedefinieerd. 8. Zijn er speciale hulpinstrumenten ontwikkeld door de instelling voor de toepassing van de richtlijnen (zowel voor hulpverleners als patiënten)? Zoals ook onder punt 5 beschreven zijn er beslisbomen ontwikkeld die de behandelaar op basis van kenmerken van de stoornis en de patiënt (ernst, duur, recidief, complicerende factoren) toe leiden naar een eerste keus zorgpad, daarbij rekening houdend met eerdere interventies. Deze beslisboom is daarmee een weerslag bijvoorbeeld de richtlijn depressie. Deze beslisboom is geïntegreerd in het EPD, en daarmee wordt (in beginsel) ook vastgelegd in het dossier van de patiënt of de richtlijn is gevolgd of dat daar beredeneerd van wordt afgeweken.

8 De ontwikkeling van een vergelijkbare beslisboom voor verwijzers en patiënten ligt momenteel stil. 9. Welke onderdelen gaan goed(bijvoorbeeld ook issues als commitment hulpverleners; sturing directie; nascholing; registratie; evaluatiemetingen; motivatiebevordering patiënten etc)? Na een tweetal jaren die werden gekenmerkt door rommeligheid die samenhing met de invoering van een geheel nieuwe werkwijze en onzekerheid bij medewerkers samenhangend met een gelijktijdige reorganisatie is het werken met zorgpaden binnen het zorgprogramma voor de meeste behandelaren nu vanzelfsprekend en dagelijkse kost. Dit heeft de visitatiecommissie ook gezien tijdens een behandelplanbespreking van een van de teams. Bij de samenstelling van de teams, dwz de mix van disciplines, is behandelinhoud leidend geweest; dat wat nodig is om het programma optimaal te kunnen aanbieden. We zijn erg tevreden over het scholingsprogramma dat we in gang hebben kunnen zetten. Binnen de organisatie is daar een redelijk ruim budget voor vrijgesteld ( in 2011 voor het zorgprogramma angst en stemming). We kunnen daarmee bijvoorbeeld een flink aantal Gz psychologen de aanvullende VGCT registratie gedragstherapeut laten halen, de SPV-en zijn nu bijna allemaal opgeleid tot gedragstherapeutisch medewerker, en de lithiumverpleegkundigen hebben de masterclass van het KenBis kunnen doen. We zijn ook tevreden over de toegenomen systematiek die we op deze manier in de behandeling hebben kunnen brengen; niet teveel tegelijk, doorpakken als het moet en niet te lang doorgaan met iets dat onvoldoende effect heeft, iedereen doet waar hij of zij goed in is. Verantwoordelijkheden zijn goed geborgd door de combinatie zorgprogramma en professioneel statuut; in het zorgprogramma is bijvoorbeeld vastgelegd wie hoofdbehandelaar is in een bepaald zorgpad, het professioneel statuut regelt wie waarvoor verantwoordelijk kan zijn, en wanneer bijvoorbeeld een specialist moet worden ingeschakeld. Het lijkt erop dat de behandelaren, de patiënten en de verwijzers beter weten wie wat doet en hoe dat tussen de onderlinge hulpverleners afgestemd is, conform de doelstelling voorafgaand aan het opstellen van het zorgprogramma Invoering van het zorgprogramma heeft geleid tot een veel systematische evaluatie van lopende behandelingen en tot een betere berichtgeving aan de verwijzer. Patiënten zijn erg tevreden over de centrale agendaplanning (het afsprakenburo) en het kunnen plannen van series afspraken (gemiddeld rapportcijfer 8.2, n=140). Wij kregen de indruk tijdens de visitatie dat de tevredenheid over de afspraken erg wisselend was. Ik begreep dat vooral de tevredenheid bij de personeelsleden postitief was ten aanzien van planning. De gemiddelde productiviteit is toegenomen en de programmaspecialisten hebben de indruk dat patiënten eerder klaar zijn met hun behandeling dan vroeger het geval was. Hierover zijn nog geen cijfers beschikbaar. Bij nabespreking met de visitatie commissie wordt geconstateerd dat er bij de commissie een zeer positief beeld is ontstaan betreffende de kwaliteit van de zorgprogrammering Angst en Stemming bij GGz Friesland. De discipline mix klopt i.h.a., de functie differentiatie wordt positief ervaren, het multidisciplinaire overleg vloeit helder voort uit de zorgprogrammering en evaluaties. De implementatie van deze zorgprogramma`s is voortreffelijk en wordt goed ondersteund door een op zorgprogrammering toegesneden EPD. Wel werd geconstateerd dat het EPD te traag werkt.

9 Opleiding kan mede door de invoering van zorgprogramma`s adequaat plaats vinden ROM zit standaard in het EPD, waarbij dit nog niet optimaal is geïntegreerd in de beslisbomen. Avond spreekuren zijn in opbouw 10. Op welke onderdelen zijn er nog verbeteringen toepasbaar of welke hobbels zijn te hoog? Er heerste ten tijde van de visitatie een open en oprechte sfeer waarin zowel op bestuurlijk, organisatorisch en inhoudelijk niveau openhartig kon worden gediscussieerd tussen de visitatiecommissie en de vertegenwoordigers van de programmacommissie Angst- en Stemmingsstoornissen van GGZ Friesland. Dit heeft de commissie zeer gewaardeerd. Naast de lof die er bij de commissie bestaat voor het getoonde zorgprogramma en de inzet van de programmaspecialisten en directeur, zijn er - zodoende- verdere verbeterpunten vastgesteld, die voor een groot deel ook al door de programmacommissie van GGZ Friesland zelf waren opgemerkt: De centrale agendaplanning kent nog vele kinderziektes. Het plannen van series afspraken is geen sinecure, zeker wanneer er meerdere behandelmodules tegelijkertijd worden ingeschakeld. Voor sommige zorgpaden, bijvoorbeeld die voor bipolaire patiënten, komt men mogelijk terug op het plannen in serie. Het is zorgelijk dat door ziekte en/of andere capaciteitsproblemen bij de zorgadministratie wachttijden voor behandeling oplopen en/of de capaciteit van behandelaren onvoldoende wordt benut. Door de sterke verankering van het zorgprogramma in het EPD zijn we ook afhankelijker geworden van IT-systemen en haal je meer overhoop als je besluit om het behandelaanbod iets aan te passen aan bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen. Dit zal met name tot problemen lijden bij aanzienlijke wijzigingen in de richtlijnen (die als basis dienen voor de beslisbomen) De visitatie commissie merkt op dat het standaard invoeren van een groot aantal afspraken bij de start van de behandeling leidt tot enige rigiditeit voor patiënt en behandelaar. No show wordt bv. niet altijd goed aan de behandelaar doorgegeven. De behandelaar is hierbij sterk afhankelijk van het afspraken bureau. Er is een procedure voor het doorgeven van no-shows in de maak. Mogelijk kunnen meer behandelingen in groepsverband worden aangeboden. ROM loopt momenteel niet optimaal, en is zoals opgemerkt nog niet geïntegreerd met de beslisbomen. De potentiële flexibiliteit qua aanbod op diverse locaties kan verder worden aangewend om de wachttijden voor de patiënt te bekorten. De commissie merkte op dat bij patiënten bij wie in het team enige twijfel/discussie ontstaat t.t.v. de evaluatie en het opnieuw doorlopen van de beslisboom een nieuwe evaluatie over 6 maanden te lang is. De commissie merkte op dat met het oprekken van de evaluatietermijnen van de multidisciplinaire richtlijn depressie van 4 naar 6 maanden het tempo van de vervolgstappen met een factor 1.5 vertraagd. De logistieke problemen voor deze uitbreiding zijn besproken en herkenbaar, maar wellicht kan eea bekort worden tot cycli van 5 maanden, oa ook door minder geplande sessies in de modules te plaatsen (bijv 12 of 14 i.p.v. 16) De commissie merkt op dat een verdere protocollisering van de psychotherapieen, farmacotherapie mogelijk is, teneinde het aanbod verder te kwalificeren.vooral de initiele zorgpaden zijn beschreven met een eventuele herhaling. De commissie merkt op dat het nog niet zo duidelijk is wanneer medicatie alleen of juist in combinatie met CGT ingezet moet worden. Dit is een ontwikkelpunt voor de toekomst. M.a.w. de indicatiecriteria voor de

10 keuzemomenten in de beslisboom kunnen waarschijnlijk nog verder geëxpliciteerd worden (zie ook punt hieronder t.a.v. profielen; dit zou ook een vraag voor wetenschappelijk onderzoek kunnen zijn) Wetenschappelijk Onderzoek verdient meer aandacht, waarbij er initiatieven liggen om een nadere samenwerking tussen GGZ Friesland en het UMCG te komen. De huidige programmering en de ingerichte zorgpaden geven een goede basis om op de praktijk gerichte onderzoeksvragen en potentieel zelfs interventieonderzoek te gaan doen. De interesse hiervoor bij medewerkers is nog pril maar lijkt in potentie aanwezig. In de toekomst kan verdere differentiatie van profielen van patiënten leiden tot snellere opschaling naar meer intensieve zorg typen.

Werkgroep bedrijfsvoering KenBiS

Werkgroep bedrijfsvoering KenBiS Werkgroep bedrijfsvoering KenBiS K E N B I S, 1 2-12- 2 0 1 4 U M C G, G R O N I N G E N B A R T G E E R L I N G, H O O F D B E D R I J F S V O E R I N G / V E R P L E E G K U N D I G S P E C I A L I S

Nadere informatie

Zorgpad Intake. Aanmelding. Eerste gesprek door behandelaar. Bespreking in team. Psychodiagnostische screening (tweede intake)

Zorgpad Intake. Aanmelding. Eerste gesprek door behandelaar. Bespreking in team. Psychodiagnostische screening (tweede intake) Zorgpad Intake Aanmelding Verwijzing via huisarts, school of jeugdinstelling Aanmelding Bespreking Team Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij nieuwe aanmeldingen en lopende trajecten

Nadere informatie

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Optimaliseren van zorglogistieke processen YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Inhoud Beschrijving afdeling en doelgroep Doel: Grip op proces houden Doelstellingen project Stuurgroep

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Zorgpaden.. en uitkomstmetingen

Zorgpaden.. en uitkomstmetingen Zorgpaden.. en uitkomstmetingen NetQ - Veranderingen in de Zorg 13 oktober 2009 Zorgpaden: Hype! Verzekeraars duwen en duwen Druk op kosten: volgend jaar forse bezuinigingen Druk op kwaliteit: Meer en

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009.

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. Werkafspraken De afdeling psychiatrie, gevestigd in het Academisch Psychiatrisch Centrum van het AMC, kent 4 zorglijnen: 1. Acute zorg 2.

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring Behandeling van verslaving en comorbiditeit de Noord Nederlandse ervaring Gent 14 nov2014 Primaire problematiek naar voorkomen in bevolking en % in behandeling 1 Setting van hulp in VZ VNN 34 ambulante

Nadere informatie

Bijlage 1: Programma van Eisen

Bijlage 1: Programma van Eisen Bijlage 1: Programma van Eisen Functie: Stichting Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid afdeling Jeugd < 18 jaar Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Dag van de zorglogistiek Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Maarssen, 13 december 2012 René Voesenek en Harm Quax Inhoud Voorstellen Uitdagingen voor de GGZ Stip

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Comorbiditeit: Voorkomen van verschillende stoornissen bij 1 persoon. Dubbele diagnose: Verslaving (afhankelijkheid en misbruik

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn Psychologische expertise Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Kwaliteitsstatuut Regionaal Autisme Centrum. Inhoudsopgave

Kwaliteitsstatuut Regionaal Autisme Centrum. Inhoudsopgave Pagina 1 van 5 Kwaliteitsstatuut Regionaal Autisme Centrum Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1. Contactgegevens 1.2. Beschrijving van het zorgaanbod 1.3. Professioneel netwerk en samenwerkingspartners

Nadere informatie

Zorgpad Jeugd Intake

Zorgpad Jeugd Intake Zorgpad Jeugd Intake Aanmelding Verwijzing via huisarts, school of jeugdinstelling Bespreking Team Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij nieuwe aanmeldingen en lopende trajecten

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Polikliniek stemming en stabiliteit

Polikliniek stemming en stabiliteit Polikliniek stemming en stabiliteit Irene Tolner, MANP-GGz F. Verlinden, ouderenpsychiater 1 september 2015 Best Practice project 2006-2007 Realiseren van polikliniek voor ouderen (=60+) met een stemmingsstoornis

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Professioneel Statuut Stichting Sanctuary Kliniek

Professioneel Statuut Stichting Sanctuary Kliniek Professioneel Statuut Stichting Sanctuary Kliniek President Kennedylaan 32 2403 DP Alphen aan den Rijn KvK Nummer: 59443871 AGB Code 22-220670 Auteur(s) Functie(s) Muge Herrewegh en Harold Herrewegh Geneesheer-directeur

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis

Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis Psychiatrie Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY002 / Cognitieve gedragstherapiegroep

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 18 maart 2014 / 1 Indigo Nederland: GBGGZ Direct en dichtbij, geen wachttijden, in de wijk KOP

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Ark n. Wat kunnen wij voor u doen

Ark n. Wat kunnen wij voor u doen Ark n basis GGZ Wat kunnen wij voor u doen Arkin BasisGGz is uw partner in de generalistische basis GGz. Wij bieden een complete dienstverlening van behandeling tot praktijkondersteuning. Centraal in onze

Nadere informatie

Depressief syndroom Persoonlijke Psychiatrie,

Depressief syndroom Persoonlijke Psychiatrie, Depressief syndroom Persoonlijke Psychiatrie, 21-6-2017 Jan Spijker, psychiater, hoogleraar Chronische Depressie, Radboud Universiteit Nijmegen hoofd programma depressie Pro Persona, Nijmegen Indeling

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl Patiënteninformatie Polikliniek psychiatrie rkz.nl U bent verwezen naar de Afdeling Psychiatrie door uw huisarts of een andere hulpverlener/ instantie. De polikliniek Psychiatrie is bedoeld voor onderzoek

Nadere informatie

Zorg en kennis. in beeld. Duurzame transformatie in de zorg voor kind en gezin. Jaarbeeld 2016

Zorg en kennis. in beeld. Duurzame transformatie in de zorg voor kind en gezin. Jaarbeeld 2016 Duurzame transformatie in de voor kind en gezin Zorg en Jaarbeeld in beeld Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie komt in beeld als er een vermoeden bestaat van complexe psychiatrische problematiek bij kinderen

Nadere informatie

Anna Nieuwenhuis Psychologisch Consult. Mw. Drs. A. Nieuwenhuis. Aucubastraat XE Den Haag

Anna Nieuwenhuis Psychologisch Consult. Mw. Drs. A. Nieuwenhuis. Aucubastraat XE Den Haag schuingedrukt Uitleg toetsing vraag 1: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam praktijk/regiebehandelaar, straat en huisnummer praktijkadres, postcode en plaats praktijkadres, telefoonnummer,

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

De komst van Joseph Alexis K.

De komst van Joseph Alexis K. De komst van Joseph Alexis K. Zorgpaden in de psychiatrie Optimalisatie van zorgprocessen binnen GGzE Wat doen we goed? Wat doen we niet goed? Wat doen we niet goed genoeg? Wat doen we goed? Veel mensen,

Nadere informatie

Kwaliteitsstatuut Synaeda

Kwaliteitsstatuut Synaeda Kwaliteitsstatuut Synaeda Algemene informatie 1. Gegevens ggz-aanbieder Synaeda Psychomedisch Centrum BV Hoofdvestiging: Fonteinland 9, 8913 CZ Leeuwarden Tel: 058-82 00 333 KvK: 01122542 AGB:73/730218

Nadere informatie

Kunnen we de tekst nog iets vereenvoudigen. Hij is wel erg compleet. Geen onnodige / onduidelijke afkortingen. dick; 27-2-2013

Kunnen we de tekst nog iets vereenvoudigen. Hij is wel erg compleet. Geen onnodige / onduidelijke afkortingen. dick; 27-2-2013 Verzorgingsgebied Een leuke uitdaging of een mer-à-boire? Het organiseren van de zorg voor bipolaire stoornissen in een fusie-organisatie. Kaspar Ditters en Dick Brouwer Expertkring Bipolaire Stoornissen

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten 2 Deze folder geeft u informatie over het deeltijdprogramma (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten op de zorgeenheid Psychiatrie van het CWZ.

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek Radix Forensisch Poliklinisch U bent aangemeld bij de polikliniek van Radix, onderdeel van Mondriaan. Deze aanmelding is gedaan door uw reclasseringswerker,

Nadere informatie

Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen. GGz Centraal Amersfoort

Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen. GGz Centraal Amersfoort Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen GGz Centraal Amersfoort Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Voor wie? 2 3 Voor de intake 3 4 Intake / diagnostiek 3 5 Behandeling 5 6 Afspraak is afspraak 7 7 Wetenschappelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING 2009 Hierbij hebben wij het genoegen om u het jaarverslag over 2009 te doen toekomen. Statutaire naam Angst Dwang Fobiestichting Vestigingsplaats Driebergen-Rijsenburg

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

De behandeling van chronische angst en depressie (resultaten van de ZemCAD studie)

De behandeling van chronische angst en depressie (resultaten van de ZemCAD studie) Improving Mental Health by Sharing Knowledge De behandeling van chronische angst en depressie (resultaten van de ZemCAD studie) Jan Spijker, Annemein Kemps, Henny Sinnema VGCT najaarscongres 2013 INHOUD

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Centrum Specialistische Behandelingen (CSB)

Centrum Specialistische Behandelingen (CSB) Internet: www.sabn.nl E-mail: info@sabn.nl Centrum Specialistische Behandelingen (CSB) Overige websites: www.eetstoornissen.nl Afdeling Eetstoornissen Informatiefolder voor verwijzers 12 De Afdeling Eetstoornissen

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT GGZON

PROFESSIONEEL STATUUT GGZON PROFESSIONEEL STATUUT GGZON Doel Met dit professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet Zorginstellingen waarin de instelling wordt verplicht om te voorzien in

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Patient met angststoornis(sen) Video - casus

Patient met angststoornis(sen) Video - casus Behandeling van angststoornissen in de eerstelijnszorg; effectiviteit en toepasbaarheid van Begeleide Zelfhulp Christine van Boeijen Symposium Geen paniek 2010 Voorstellen Christine van Boeijen, psychiater

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Hulp bij psychische problemen In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Heeft u last van somberheid, angst of piekeren? Of bent u gespannen of verward?

Nadere informatie

Beleidsplan Suïcidepreventie

Beleidsplan Suïcidepreventie Beleidsplan Suïcidepreventie 2015-2017 Auteur: R. Heukels Functie: Voorzitter beleidscommissie Suïcidepreventie Datum: 1 November 2016 GGZ Drenthe Beleid Status: Vastgesteld Vastgesteld door: Directie

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

PSYQ, HET WERKT! kwaliteit

PSYQ, HET WERKT! kwaliteit kwaliteit ZORGPADEN BINNEN PSYQ, HET WERKT! HOOGWAARDIGE ZORG VOOR SPECIFIEKE PATIËNTENPOPULATIE VERSCHILLENDE BEHANDELPROGRAMMA S VAN PSYQ IN DEN HAAG WERKEN SINDS EEN JAAR MET ZORGPADEN. OP BASIS VAN

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders

Algemene informatie voor ouders Algemene informatie voor ouders Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten - én hun ouders - kunnen terecht bij

Nadere informatie

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers Informatie voor verwijzers INFORMATIEBROCHURE Stichting Centrum '45 Stichting Centrum '45 is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Als TOPGGz instelling richt Stichting Centrum

Nadere informatie

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Mijn naam is Kinnik Ik ben Ik kan Ik doe... Ik werk... er voor ieder kind, van peuter tot jong volwassene. Ik ben volledig gericht op de wereld van kinderen en jongeren. Ik

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

28-10- 2014. Behandelen in een Intensive Home Treatment. Opzet workshop. De kern van IHT

28-10- 2014. Behandelen in een Intensive Home Treatment. Opzet workshop. De kern van IHT Behandelen in een Intensive Home Treatment Team Lianne Boersma - psychiater IHT GGZ Noord-Holland Noord Ruud Zuidmeer SPV IHT Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam Opzet workshop! Wat is de kern van Intensive

Nadere informatie

Informatie deeltijdbehandeling

Informatie deeltijdbehandeling PAAZ Informatie deeltijdbehandeling Voor verwijzers en deelnemers Deze brochure geeft u informatie over de deeltijdbehandeling van de psychiatrische afdeling in ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom.

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V.

PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V. PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V. Met dit professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling wordt verplicht om te voorzien in

Nadere informatie

Werkervaring: Curriculum Vitae. Johanna Catharina Wagner (V) Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal

Werkervaring: Curriculum Vitae. Johanna Catharina Wagner (V) Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal Curriculum Vitae. Naam: Geboortedatum: Johanna Catharina Wagner (V) 20-08- 1961 Adres: Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal Telefoon: 06 48201582 Emailadres: Website: info@lessstress.nu

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 1 2 EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 3 INFORMATIE OVER PSYMENS PsyMens is een kleinschalige GGZ instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Wij bieden een

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Visiedocument FACT GGZ Friesland

Visiedocument FACT GGZ Friesland Visiedocument FACT GGZ Friesland Soort document: Visiedocument Versie: 02 Visie Rehabilitatie begint bij de voordeur! Vanaf het eerste behandelcontact staat het individuele herstelproces van de patiënt

Nadere informatie

Kwaliteitsstatuut GGZ

Kwaliteitsstatuut GGZ Kwaliteitsstatuut GGZ Van: Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie Hagedoorn B.V. Praktijk voor Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) voor jongeren, volwassenen en ouderen.

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Voor HBO-afgestudeerden in de GGZ, zoals verpleegkundigen, sociotherapeuten, vaktherapeuten,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: een interventie (groepsschematherapie) gericht op verminderen van borderline symptomen op herstelt niveau, het terugdringen van bijkomende psychische stoornissen, zinvolle

Nadere informatie

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Een onderzoek naar de behandeling van angst- en stemmingsklachten. Informatie voor deelnemers Drs. L. Kool Dr. A. van Straten

Nadere informatie