ECLI:NL:GHARL:2014:6938

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:GHARL:2014:6938"

Transcriptie

1 ECLI:NL:GHARL:2014:6938 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: Datum publicatie: Zaaknummer: Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOVE:2014:213, (gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Rechtsgebied: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Uitspraak TEGENSPRAAK Promis Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel van 20 januari 2014 met parketnummer in de strafzaak tegen [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats] thans verblijvende in [detentieadres]. Het hoger beroep De verdachte en de officier van justitie hebben tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. Onderzoek van de zaak Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 15 juli 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg. Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr H. Versluis, naar voren is gebracht. Het vonnis waarvan beroep Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het komt tot een andere bewijsbeslissing onder meer omdat uit de bewezenverklaring van de rechtbank niet volgt welke feiten van de onder 1 cumulatief tenlastegelegde feiten bewezen zijn verklaard -, een andere

2 strafoplegging en een andere beslissing op de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]. Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen. De tenlastelegging Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroeptenlastegelegd dat: 1. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2011 tot en met 30 juni 2012 in de gemeente(n) Twenterand en/of Hof van Twente en/althans (elders) in Nederland en/of in Roemenië, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, een of meer (Roemeense) vrouw(en), te weten: - [slachtoffer 1], en/of - [slachtoffer 2], en/of - [slachtoffer 3], geboren op 14 februari 1996, en/of - [slachtoffer 4] * (sub 1) (telkens) door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkheden en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen met het oogmerk van uitbuiting van die voornoemde vrouw(en), en/of * (sub. 3) (telkens) (in Roemenië) heeft aangeworven, medegenomen en/of ontvoerd, met het oogmerk die voornoemde vrouw(en) in een ander land (Nederland en/of Duitsland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en) met of voor een derde tegen betaling, en/of * (sub. 5) (telkens) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handelingen, met of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van die vrouw, [slachtoffer 3], enige handeling heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen, terwijl die [slachtoffer 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, en/of * (sub. 8) (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit één of meer seksuele handeling(en) van een vrouw, [slachtoffer 3]. met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 3], de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, en/of * (sub. 9) (telkens) door een of meer andere feitelijkheden en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie die voornoemde vrouw(en) heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of zijn

3 mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die vrouw(en) met of voor een derde, hierin bestaande dat verdachte tezamen met zijn mededader(s) en/althans alleen (telkens): - gebruik heeft/hebben gemaakt van het geestelijke en/of lichamelijke overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 4] had(den), en/of - ten aanzien van die vrouw(en) die de Nederlandse taal niet (goed) machtig was/waren en/of onbekend was/waren in Nederland en/of onbekend was/waren met de Nederlandse regels en/of wetten en/of gewoonten en/of (bijna) niemand in Nederland kende(n) en/of/aldus zich in een kwetsbare (financiële) positie bevond(en) voornoemde vrouw(en) heeft benaderd en/of heeft laten benaderen voor prostitutie-werkzaamheden, en/of (vervolgens) - die vrouw(en) vanuit Roemenië naar Nederland en/of Duitsland heeft meegenomen/vervoerd en/of gebracht en/of het vervoer van die vrouw(en)vanuit Roemenië naar Nederland heeft geregeld/georganiseerd/betaald, en/of - de/het paspoort(en)/identiteitsbewijs/zen van die vrouw(en) af heeft genomen en/of in bewaring heeft genomen en/of laten nemen, en/of - ten aanzien van die minderjarige [slachtoffer 3] haar ouder(s) heeft misleid door tegenover die ouders aan te geven dat hun minderjarige dochter vanuit Roemenië naar Hongarije zou gaan om daar te werken, en/of - ten aanzien van die minderjarige [slachtoffer 3] ten behoeve van haar uitreis uit Roemenië een notariële akte heeft geregeld en/of laten regelen, en/of - zijn, verdachtes en/of verdachtes mededaders woning/caravan en/of een door verdachte en/of zijn mededader(s) gehuurde (vakantie)woning/ruimte voor het verrichten van prostitutiewerkzaamheden door die vrouw(en) ter beschikking heeft gesteld, en/of - die woning/ruimte(n) waar die vrouw(en) verbleef/verbleven heeft afgesloten, en/of - erotisch getinte foto( s) van die vrouw(en) heeft gemaakt en/of heeft laten maken en/of (vervolgens) die foto( s) en/of contactadvertentie(s) van die vrouw(en) op internet heeft gezet en/of laten zetten, en/of - die vrouw(en) (mede via verdachtes en/of verdachtes mededaders escortservice) in contact heeft gebracht en/of laten brengen met klant(en)/derde(n) en/of naar die klant(en)/derde(n) heeft vervoerd of laten vervoeren, en/of - controle heeft uitgeoefend en/of laten uitoefenen op de prostitutie werkzaamheden van die vrouw(en), en/of - de verdiensten van die vrouw(en) voor die prostitutie-werkzaamheden (gedeeltelijk) heeft afgenomen en/of laten afgeven en/of bewaard en/of een schuldrelatie met die vrouw(en) heeft laten ontstaan, en/of - een of meer van die vrouw(en) heeft gestompt en/of geslagen en/of gedreigd te slaan/stompen en/of die vrouw(en) met de dood heeft bedreigd/heeft gedreigd dood te schieten, en/of die [slachtoffer 1] de haren (gedeeltelijk) heeft afgeknipt, en/of - ( betaalde) seks met een of meer van die vrouw(en) heeft gehad; 2. hij op of omstreeks 26 juni 2012, althans in de maand juni 2012 in de gemeente(n) Hof van Twente en/of Twenterand, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, één of meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager (te weten een Samsung tablet, beslagcode B ), bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten 8, althans een of meer, foto(s) (telkens) heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad, bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestond(en) uit:

4 - het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een vrouw die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij die vrouw haar borsten met haar handen ondersteunt, en/of - het laten poseren van (diezelfde) vrouw die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij die vrouw gekleed is in een bikini en/of een negligé en/of een jurk en/of waarbij die vrouw poseert in een erotisch getinte/uitdagende houding en/of (waarbij) die afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft/hebben en/of strekt/strekken tot seksuele prikkeling; 3. hij op of omstreeks 30 juni 2012 te [plaats]. in de gemeente Twenterand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een wapen van categorie III, te weten een gaspistool (merk Rohm, serienummer [nummer]), voorhanden heeft gehad; 4. hij op of omstreeks 30 juni 2012 te [plaats], in de gemeente Hof van Twente, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een wapen van categorie 1, onder 3, te weten een ploertendoder, voorhanden heeft gehad. Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging. Overweging met betrekking tot het bewijs en (deel)vrijspraken Het standpunt van de advocaat-generaal De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3 en 4 tenlastegelegde. Het standpunt van de verdediging De raadsman heeft betoogd dat verdachte grotendeels dient te worden vrijgesproken van de onder 1 tenlastegelegde mensenhandel. Volgens de raadsman kan verdachte alleen worden veroordeeld ter zake van het onder 1 sub 5 tenlastegelegde ten aanzien van de minderjarige [slachtoffer 3]. Er is naar het oordeel van de raadsman alleen bewijs voor het onder 2 tenlastegelegde wat betreft de foto waarop [slachtoffer 3] met ontbloot bovenlijf staat afgebeeld. De foto's waarop zij gekleed poseert, kunnen volgens hem niet worden aangemerkt als kinderpornografische afbeeldingen. Verder heeft de raadsman zich aangesloten bij het namens de medeverdachte [medeverdachte 2] door mr Y. Moszkowicz gevoerde verweer strekkende tot integrale vrijspraak van het onder 2 tenlastegelegde. Mr Moszkowicz heeft aangevoerd dat op grond van het proces-verbaal van de verbalisant [verbalisant 1] en het proces-verbaal van twee zedenrechercheurs niet kan worden vastgesteld dat de afbeeldingen betrekking hebben op een persoon die "kennelijk" de leeftijd van 18 jaren nog niet bereikt heeft. Volgens mr Moszkowicz staat evenmin vast dat de foto's die de verbalisanten ter beschikking hebben gekregen, dezelfde foto's zijn als de foto's die door het openbaar ministerie ter terechtzitting als stukken van overtuiging zijn overgelegd. De onder 3 en 4 tenlastegelegde feiten kunnen volgens de raadsman worden bewezen. Het oordeel van het hof

5 Het hof komt tot zijn oordeel op grond van de in de wettelijke vorm opgemaakte processenverbaal en andere wettige bewijsmiddelen die - tenzij anders is vermeld - zijn opgenomen in het dossier van het opsporingsonderzoek "Bahama" dat onder meer bestaat uit de volgende delen: 1. persoonsdossier verdachte [verdachte], p ; 2. persoonsdossier verdachte [medeverdachte 1], p ; 3. persoonsdossier verdachte [medeverdachte 2], p ; 4. zaakdossier [slachtoffer 1], p ; 5. zaakdossier [slachtoffer 3], p ; 6. zaakdossier [slachtoffer 4], p ; 7. zaakdossier [slachtoffer 2], p ; 8. zaakdossier drugs & wapens, p ; beslagdossier, Hieronder wordt telkens verwezen naar de doorlopende paginanummering aan de rechterbovenzijde van de stukken in de deeldossiers voor de vindplaats van de bewijsmiddelen. Uit het dossier blijkt het volgende: Feit 1: mensenhandel Op 28 juni 2012 nam [slachtoffer 1] contact op met de politie. Zij vertelde dat [medeverdachte 2] op zondag 24 juni 2012 een meisje van 16 jaar vanuit Roemenië naar Nederland heeft gebracht. Het zou gaan om een meisje uit een arm gezin. Naar aanleiding van het telefoontje werd door de politie actie ondernomen. Het meisje werd op 30 juni 2012 aangetroffen in een stacaravan in [plaats]. In dezelfde caravan werden [verdachte], [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] aangetroffen. 1 Aangifte en verklaringen [slachtoffer 3] Op 3 juli 2012 deed [slachtoffer 3] (geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Roemenië 2 ) aangifte. Zij heeft verklaard dat zij op haar dertiende een relatie kreeg met [betrokkene 1], die toen 27 was. Voorheen had hij een relatie met [medeverdachte 2]. Hij en [medeverdachte 2] hebben twee kinderen. 3 Over de feiten verklaart zij als volgt. Ongeveer drie à vier maanden geleden hebben [slachtoffer 3] en [betrokkene 1] geld geleend van [medeverdachte 2]. Zij wilde dit geld terug hebben. [betrokkene 1] zei tegen [slachtoffer 3] dat ze geen geld hadden om de schuld terug te betalen en geen geld om de huur te betalen. [betrokkene 1] zei dat ze naar Nederland moest om te werken. Ze moest met mannen mee om te pijpen en te neuken. [medeverdachte 2] had tegen [betrokkene 1] gezegd dat hij dat tegen aangeefster moest zeggen. [betrokkene 1] vroeg haar om dat werk twee maanden te doen. Omdat aangeefster zoveel van [betrokkene 1] houdt, heeft ze met het voorstel ingestemd. [medeverdachte 2] zei tegen aangeefster dat ze onderweg aan aangeefster zou vertellen wat het werk inhield. [medeverdachte 2] had bedacht dat aangeefster tegen haar ouders zou zeggen dat ze naar Hongarije zou gaan om fruit te plukken. 4 Een week geleden is aangeefster met [betrokkene 1] naar het station in [plaats] (Roemenië) gegaan. Daar ontmoetten ze [medeverdachte 2]. Daar kwam ook de chauffeur. Zij stapte samen met [medeverdachte 2] in de auto. 5

6 In Nederland zijn ze ergens gestopt en toen werden ze opgehaald door [verdachte] (het hof begrijpt: verdachte [verdachte]). Zij zag dat [verdachte] en [medeverdachte 2] elkaar op de mond zoenden. Zij en [medeverdachte 2] stapten bij [verdachte] in de auto en ze hebben nog anderhalf uur gereden. Ze kwamen toen bij de caravan, waar ze later door de politie is aangetroffen. In de caravan was een man met de naam [roepnaam medeverdachte 1] (het hof begrijpt: medeverdachte [medeverdachte 1]). De volgende ochtend zei [medeverdachte 2] dat er foto s van aangeefster gemaakt moesten worden, zodat klanten haar op internet konden zien. Zij kreeg kleding van [medeverdachte 2] voor de foto s. Ze kreeg een bikinitopje en een bijpassend broekje. [medeverdachte 2] heeft ook foto van haar blote borsten gemaakt. [medeverdachte 2] zei dat het de bedoeling was dat ze met klanten mee zou gaan om te pijpen en te neuken. Ze zei dat aangeefster het werk niet zonder condoom moest doen. Aangeefster vond het helemaal niet fijn dat ze het werk moest doen. [verdachte] heeft haar identiteitskaart gezien en wist dus dat ze minderjarig was. [verdachte] schreef op een kartonnetje de geboortedatum: [geboortedatum]. De dag nadat de foto s op internet werden geplaatst, werd er door klanten gebeld. [verdachte] nam de telefoon op. 6 Op vrijdag belde er een klant. [verdachte] pakte de telefoon aan. [verdachte] zei het tegen [medeverdachte 2] en [medeverdachte 2] zei het tegen aangeefster. [medeverdachte 2] zei tegen aangeefster dat zij zich moest omkleden. [medeverdachte 2] zei dat de klant met aangeefster naar bed wilde. Aangeefster is samen met [verdachte] en [medeverdachte 2] in de auto vertrokken. Ze hebben gewacht op een plek waar veel geparkeerde auto s stonden. De klant kwam aangereden in een auto. Aangeefster is met [medeverdachte 2] naar de auto toe gelopen. [medeverdachte 2] stapte voorin en aangeefster achterin. De klant gaf het geld aan [medeverdachte 2]. [medeverdachte 2] stapte vervolgens weer uit en ging bij [verdachte] in de auto zitten. De klant reed met aangeefster weg en stopte een eindje verderop. De man wilde dat aangeefster hem ging pijpen. Dat heeft ze gedaan. Daarna werd ze door hem geneukt. Aangeefster vond het verschrikkelijk. 7 Aangifte en verklaringen [slachtoffer 1] Op maandag 28 mei 2012 werd de politie gebeld door ene [roepnaam slachtoffer 1]. Naar aanleiding van een aantal door haar genoemde termen werd onderzoek gedaan in de politiesystemen. Deze [roepnaam slachtoffer 1] bleek [slachtoffer 1], geboren op [geboortedatum] te [plaats] en afkomstig uit Roemenië te zijn. Voorts bleek uit de geraadpleegde systemen dat er op 14 juli 2011 bij de politie anoniem melding was gedaan door een persoon omtrent een Roemeense prostituee. Deze klant was via internetsite Speurders in contact gekomen met een Roemeens meisje. Toen hij belde met het in de advertentie genoemde nummer werd hij te woord gestaan door een man met een Twents accent. Hij kreeg als adres op [adres] [plaats]. Naar aanleiding van deze melding is een controle uitgevoerd op 14 juli 2011 op voornoemd adres. Bij deze controle werd [slachtoffer 1] aangetroffen. Zij was in gezelschap van [medeverdachte 1]. Op 12 april 2012 werd [slachtoffer 1] bij een controle aangetroffen in een recreatiebungalow in [plaats]. Zij was werkzaam als prostituee.

7 Op 29 mei 2012 vond wederom een telefoongesprek plaats tussen [slachtoffer 1] en de politie. [slachtoffer 1] verklaarde dat ze in Nederland voor [medeverdachte 1] en [verdachte] in de prostitutie heeft gewerkt. Zij was door [medeverdachte 2] naar Nederland gehaald. Deze [medeverdachte 2] werkt voor beide mannen en werft vrouwen voor hen in Roemenië. Elke keer nadat de politie een controle had gedaan staakten [verdachte] en [medeverdachte 1] hun activiteiten op die plek en begonnen dan ergens anders weer met hun prostitutiepraktijken. Op 12 juni 2012 vond er een intakegesprek plaats. Tijdens dit intake gesprek vertelde ze dat de klant 100 per uur betaal en 70 per half uur. Volgens afspraak zou ze hier 30 respectievelijk 15 aan overhouden. Zij weet dat een vrouw [slachtoffer 2] lang heeft gewerkt voor [verdachte]. 8 Op 8 en 9 oktober 2012 is [slachtoffer 1] in het kader van een rechtshulpverzoek gehoord. Zij verklaarde dat haar thuissituatie in Roemenië slecht is, dat ze ongeveer per dag 10 te besteden heeft en dat ze drie kinderen heeft. Over de feiten verklaarde ze dat ze door [medeverdachte 2] werd gebeld in de zomer van [medeverdachte 2] was in Nederland en vertelde dat ze werk had voor [slachtoffer 1]. Een paar dagen later kreeg ze bezoek van twee mannen in Roemenië. Eén daarvan was [verdachte]. Deze mannen waren gestuurd door [medeverdachte 2]. Zij is met die mannen in een auto meegereden naar Nederland. 9 [slachtoffer 1] wist dat ze in Nederland net als [medeverdachte 2] in de prostitutie zou gaan werken. [medeverdachte 2] had de reis georganiseerd en [slachtoffer 1] zou daar later, als ze geld had verdiend, 200 voor betalen. Zij kwam terecht in [plaats] bij [medeverdachte 1]. Op 18 augustus 2011 is ze teruggegaan naar Roemenië. De tweede keer toen ze naar Nederland ging, kwam ze terecht in [plaats]. Dat was in januari Het geld dat ze verdiende, legde ze net als [medeverdachte 2] op tafel bij [medeverdachte 1]. Ze heeft een paar keer gezien dat [medeverdachte 1] het geld aan [verdachte] gaf. [slachtoffer 1] is getrouwd met [betrokkene 2], de broer van [betrokkene 1]. [medeverdachte 2] en [verdachte] hebben een relatie. Beiden zijn ze gek op geld. [verdachte] vroeg [medeverdachte 2] om meer meisjes uit Roemenië te brengen. 10 Net als [medeverdachte 2] deed [slachtoffer 1] ook escort. Ze werden gebracht door [getuige] (het hof begrijpt: [getuige]) 11 of [verdachte]. Na een escort gaf [slachtoffer 1] het geld meteen aan [verdachte]. [medeverdachte 1] regelde onderdak en plaats om te werken. [verdachte] was de baas. Hij bepaalde of het geld werd verdeeld of niet. Hij kocht levensmiddelen. [verdachte] stelde de prijzen vast. [slachtoffer 1] kreeg 15 voor elke klant. Het tarief van [slachtoffer 1] was 100 per uur en 70 per half uur. Een ander meisje, [slachtoffer 2], kreeg 110 per uur en 80 per half uur. [slachtoffer 2] was jonger, 18 jaar. Ook zij moest haar geld afstaan. Het was de bedoeling dat er op vrijdag werd uitbetaald. De ene keer kreeg [slachtoffer 1] 150 en de andere keer 200. Eén keer had ze 380 moeten krijgen, maar dat kreeg ze niet. [verdachte] zei dat ze nog schulden had. [slachtoffer 1] heeft uitgerekend dat ze nog van [verdachte] te goed heeft, als ze uitgaat van 15 per klant. 12 In april 2012 was er weer een politiecontrole. [medeverdachte 2] heeft haar toen naar huis gestuurd. [slachtoffer 1] heeft in die maand helemaal geen geld ontvangen. [medeverdachte 2] regelde in Roemenië meisjes om in Nederland in de prostitutie te werken. 13 Toen ze in [plaats] was, waren daar ook [medeverdachte 2], [verdachte], [medeverdachte 1], [slachtoffer 2] en [betrokkene 3]. [betrokkene 3] is het broertje van [medeverdachte 2]. [betrokkene 3] en [slachtoffer 2] hebben een dochtertje.

8 Met [verdachte] heeft [slachtoffer 1] afgesproken dat ze 15 per klant zou krijgen. De rest was voor hem. [slachtoffer 1] heeft gevraagd of ze 20 kon krijgen, maar dat kreeg ze niet. 14 [getuige] regelde klanten. Op internet stonden advertenties met foto s. [verdachte] heeft de foto s gemaakt, op een stickje gezet en aan [getuige] gegeven. De advertenties van [slachtoffer 1], [medeverdachte 2] en [slachtoffer 2] stonden op internet. De roepnaam van [slachtoffer 2] is [roepnaam slachtoffer 2]. 15 [medeverdachte 1] en [verdachte] zijn vrienden. [verdachte] zag voordeel in [medeverdachte 1]. [medeverdachte 1] had geen familie en kon makkelijk een huis huren voor het werk in de prostitutie. 16 Melding overtreding Algemene Plaatselijke verordening 17 Tijdens een controle op de [adres] in [plaats] op 18 juli 2011 werden [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [slachtoffer 1] aangetroffen. [medeverdachte 1] werd mede gedeeld dat zijn woning werd gebruikt voor illegale prostitutie. [slachtoffer 1] verklaarde dat ze op 27 juni naar Nederland was gekomen. Ze zou 2 a 3 klanten per dag hebben. 18 Verklaring [betrokkene 2] In het kader van de uitvoering van een rechtshulpverzoek werd [betrokkene 2] op 9 oktober 2012 gehoord. Hij verklaarde dat hij getrouwd is met [slachtoffer 1]. [medeverdachte 2] heeft [slachtoffer 1], [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] naar Nederland gebracht. [slachtoffer 4] is verstandelijk gehandicapt. In de zomer van 2011 is [slachtoffer 4] naar Nederland gegaan. Ze kwam terug met 100 of 150. [slachtoffer 1] is in januari of februari 2012 opnieuw naar Nederland vertrokken. 19 Aangifte [slachtoffer 4] In het kader van een rechtshulpverzoek werd op donderdag 11 oktober 2012 [slachtoffer 4] gehoord. Zij is op het verhoor voorbereid door een psycholoog. Ook werd ze bijgestaan door haar begeleidster/tante omdat zij vaak de vragen niet begrijpt. [slachtoffer 4] verklaarde dat ze één jaar naar de basisschool is geweest. Toen ze 14 was overleden haar ouders en sindsdien woont ze bij haar tante. Ze komen net rond van hun uitkering. [medeverdachte 2] heeft haar meegenomen naar Nederland. In de auto zaten ook twee mannen. In de woning van [roepnaam medeverdachte 1] (het hof begrijpt: [medeverdachte 1]) moest zij van [medeverdachte 2] seksuele handelingen verrichten. Er werden foto s van haar gemaakt. Als er een man binnen kwam, zag [slachtoffer 4] dat de man geld gaf aan [medeverdachte 2]. [slachtoffer 4] weet niet hoeveel, want ze kan geen geld herkennen. [medeverdachte 2] zei dat [slachtoffer 4] de piemel van de man in de mond of in de vagina moest doen.. [slachtoffer 4] zei dat ze dat niet wilde, alleen in haar vagina. Toen [medeverdachte 2] het geld had ontvangen moest [slachtoffer 4] met de man naar de kamer. In totaal heeft ze met drie mannen seks gehad. Als er mannen kwamen dan ging [medeverdachte 2] mee naar de kamer en vertaalde ze wat de mannen wilden. [slachtoffer 4] zei tegen [medeverdachte 2] dat ze niet wilde, omdat ze menstrueerde. [medeverdachte 2] zei dat ze het toch moest doen. 20 Informatie over en verklaringen van [slachtoffer 2] Op 7 november 2011 kwam er een spoed M melding binnen bij de politie. Volgens die melding was er sprake van mensenhandel in [plaats] (gemeente [plaats]). In [plaats] zou prostitutie bedreven worden in een chalet op een camping aan de [adres]. In het chalet zou een

9 zeer jong meisje werkzaam zijn onder het toeziend oog van een oudere vrouw. Het meisje sprak geen Nederlands en de vrouw die haar leek te bewaken sprak gebrekkig Nederlands. Naar aanleiding van die melding is een controle uitgevoerd op de camping in [plaats]. In het chalet werden [slachtoffer 2], [betrokkene 3], [medeverdachte 2], [medeverdachte 1] en [verdachte] aangetroffen. [medeverdachte 2] vertelde aan de verbalisanten dat zij en haar collega op de camping seks hebben met andere mannen. Met haar collega bedoelt ze [slachtoffer 2]. Een paar weken daarvoor zou [medeverdachte 2] samen met haar collega naar Nederland zijn teruggereisd, aldus [medeverdachte 2] tegen de verbalisanten. [slachtoffer 2] heeft een tatoeage op haar linkerarm met de tekst: [naam]. 21 Op 12 april 2012 werd door de politie een controle uitgevoerd in een bungalow op een recreatieterrein in [plaats], perceel [adres] 3. De aanleiding van deze controle was dat een vrouw zich aanbood op het internet als prostituee en het vermoeden bestond dat er geen vergunning was. Tijdens de controle werd onder meer [slachtoffer 2] aangetroffen. [slachtoffer 2] is onder begeleiding van [medeverdachte 2] naar het politiebureau gebracht om een verklaring af te leggen. 22 Op 13 april 2012 werd [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum] in [plaats], Roemenië) gehoord door de politie. Zij heeft verklaard dat ze thuis heel arm waren en dat ze niet kan lezen en schrijven. Als kind werd ze niet naar school gebracht. (Tijdens het verhoor wordt door de tolk opgemerkt dat de woordenschat van [slachtoffer 2] zeer beperkt is). [slachtoffer 2] heeft verder verklaard dat ze met haar zus, [medeverdachte 2], naar Nederland is gekomen. Als haar een foto van [medeverdachte 2] wordt getoond, zegt [slachtoffer 2] dat dat haar zus is (het hof begrijpt: haar schoonzus; de man/partner van [slachtoffer 2] is [betrokkene 3]) 23, waarmee zij naar Nederland is gekomen. 24 Verklaringen [verdachte] Verdachte [verdachte] heeft op 2 juli 2012 bij de politie verklaard dat hij [alias slachtoffer 3] (het hof begrijpt: [slachtoffer 3]) nog geen week kent. Hij heeft haar en [medeverdachte 2] uit [plaats] opgehaald. Hij heeft ze naar [medeverdachte 1] gebracht. 25 Hij heeft een USB-stick waarop onder meer foto s van [alias slachtoffer 3] staan. Die foto s waren bedoeld voor de reclame. [alias slachtoffer 3] wilde werken in de prostitutie. Verdachte heeft ook reclame gemaakt voor [slachtoffer 1]. Afgelopen zaterdag heeft hij met zijn tablet foto s van [alias slachtoffer 3] op het internet gezet. 26 De caravan waarin [medeverdachte 1] verbleef was van verdachte. [alias slachtoffer 3] heeft in die caravan verbleven. Op 5 juli 2012 heeft [verdachte] bij de politie verklaard dat hij van alle meisjes waarvan de foto s op de USB-stick staan, reclame heeft gemaakt, namelijk voor [medeverdachte 2], [alias slachtoffer 3], [slachtoffer 1], [slachtoffer 4] en [roepnaam slachtoffer 2] (het hof begrijpt: [slachtoffer 2]). 27 [slachtoffer 1] en [slachtoffer 4] heeft hij opgehaald uit Roemenië. [verdachte] maakte teksten bij de advertenties. Hij plaatste de foto s met de tekst er bij op internet. Ieder meisje kreeg een nieuw telefoonnummer. [verdachte] haalde het simkaartje dan op. [verdachte] bracht ze ook wel eens naar [plaats] voor een escort. 28 Het klopt dat hij een klant aan de lijn heeft gehad voor [alias slachtoffer 3]. Op een parkeerplaats zijn [alias slachtoffer 3] en [medeverdachte 2] samen de auto uitgegaan en naar de andere kant van de parkeerplaats gelopen. 29

10 Ter zitting van de rechtbank heeft [verdachte] verklaard dat de meisjes 15 of 30 per klant kregen. 30 USB-stick, aangetroffen bij [verdachte] Op de USB-stick die in de fouillering van [verdachte] is aangetroffen, bevonden zich foto s met daarop gedeeltelijk naakt poserende vrouwen. Bij een aantal van die foto s staat de naam [roepnaam slachtoffer 2]. 31 Bij een foto waarop een vrouw haar borsten omhoog houdt, staat ook [roepnaam slachtoffer 2]. 32 Bij een foto waarop de billen van een vrouw zijn te zien, staat [slachtoffer 1]. 33 Bij een foto waarop een vrouw in bikini is te zien, staat [slachtoffer 4]. 34 Informatie over en verklaringen van [medeverdachte 1] Naar aanleiding van het verhoor van [medeverdachte 1] op 1 en 2 juli 2012, begonnen verbalisanten te twijfelen aan het geestelijk vermogen van [medeverdachte 1]. Na onderzoek bleek dat [medeverdachte 1] een IQ had van 57. Er werd toen besloten [medeverdachte 1] alleen nog te horen door een gecertificeerde medewerker. 35 [medeverdachte 1] heeft 18 september 2012 bij de politie verklaard dat [verdachte] vrouwen ophaalde voor de prostitutie en dat die vrouwen dan in het door [medeverdachte 1] gehuurde huis kwamen. 36 [verdachte] had bedacht om vrouwen uit Roemenië op te halen. 37 [medeverdachte 1] woonde toen nog in [plaats] aan de [adres]. 38 Als er klanten kwamen, ontving [medeverdachte 1] het geld. Vervolgens gaf hij het geld aan [verdachte]. 39 Aan de [adres] is [medeverdachte 1] gepakt met de prostitutie door de politie. [verdachte] keek toen op internet en vond een huis aan de [adres] in [plaats]. Die woning kwam op naam van [medeverdachte 1]. [verdachte] betaalde een deel van de huur. Ook op de [adres] werden ze gepakt voor prostitutie. Ze gingen toen een andere plekje zoeken voor de vrouwen en kwamen toen in [plaats] terecht. Ook dit huis had [verdachte] op internet gevonden. [medeverdachte 1] had wel eens aangekaart dat hij wilde stoppen met zijn werkzaamheden voor de prostitutie, maar [verdachte] is een maat van hem en [medeverdachte 2] kent hij goed en dan deed hij weer mee. 40 Ook in [plaats] werd hij gepakt. Vervolgens zijn ze naar Duitsland gegaan. Na Duitsland is hij weer teruggegaan naar de [adres] in [plaats], maar ook daar werd hij gepakt. 41 [medeverdachte 1] heeft op 19 september 2012 bij de politie verklaard dat hij aan de [adres] heeft gewoond en dat [medeverdachte 2] en [slachtoffer 1] daar in de prostitutie hebben gewerkt. Toen hij aan de [adres] woonde, werkte [medeverdachte 2] niet in de prostitutie. Wel dat kleintje met het lange haar (het hof begrijpt: [slachtoffer 2]). Zij was ook in [plaats]. Zij is toen ook mee geweest naar het politiebureau. Ook [slachtoffer 1] heeft in [plaats] gewerkt. Toen verdachte aan de [adres] woonde, regelde [medeverdachte 2] dingen voor de meisjes. Ze pakte de telefoon op. Zij liet klanten binnen en pakte het geld aan van de klanten. Omdat de meisjes niet goed Nederlands konden spreken, deed [medeverdachte 2] het woord. 42 [alias slachtoffer 3] heeft vanuit de caravan in [plaats] gewerkt. [medeverdachte 1] wist dat [alias slachtoffer 3] naar Nederland zou komen. [medeverdachte 2] wilde iemand ophalen die in de schulden zat en geld terug moest betalen. 43 Toen [alias slachtoffer 3] er was, wist [medeverdachte 1] dat ze nog geen 18 was. Dat had [medeverdachte 2] verteld. [verdachte] was daar ook bij. 44 [roepnaam slachtoffer 2] (het hof begrijpt: [slachtoffer 2]) is in [plaats] begonnen. Ze werkte ook in [plaats], daarna Duitsland en toen weer [plaats]. 45 Op 17 oktober 2012 heeft [medeverdachte 1] verklaard dat hij met [verdachte] en [medeverdachte 2] had afgesproken om niets te zeggen. Hij is in eerdere verklaringen niet eerlijk geweest. Hij had verklaard dat hij bij [medeverdachte 2] hoorde, omdat ze dat zo hadden afgesproken. [verdachte] had wat met [medeverdachte 2], [medeverdachte 1] niet. [medeverdachte 2] en [verdachte] regelden alles. [verdachte] zette alles op internet.

ECLI:NL:GHDHA:2014:3959

ECLI:NL:GHDHA:2014:3959 ECLI:NL:GHDHA:2014:3959 Instantie: Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak: 09-12-2014 Datum publicatie: 09-12-2014 Zaaknummer: 2200224312 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:5910

ECLI:NL:GHARL:2014:5910 ECLI:NL:GHARL:2014:5910 Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Afdeling strafrecht Parketnummer: 21-008836-13 Uitspraak d.d.: 24 juli 2014 TEGENSPRAAK Promis Verkort arrest van de meervoudige kamer voor

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9417

ECLI:NL:GHARL:2014:9417 ECLI:NL:GHARL:2014:9417 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-007629-13 Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:3276,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 Uitspraak RECHTBANK LIMBURG Zittingsplaats Maastricht Strafrecht parketnummer: 03/703222-11 Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 30 januari 2013 in de strafzaak tegen [naam verdachte],

Nadere informatie

LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11

LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11 LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11 Datum uitspraak: 24-05-2011 Datum publicatie: 24-05-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De

Nadere informatie

Ze wilde het zelf. Toch?

Ze wilde het zelf. Toch? Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Jurisprudentie mensenhandel. Minderjarige slachtoffers in strafzaken Ze wilde het zelf. Toch? Mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen en mr. dr.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569

Rapport. Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569 Rapport Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569 2 Klacht Op 1 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer C. te Horst, met een klacht over een gedraging van het

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Drenthe.

Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Drenthe. Rapport 2 p class="c3">rapport Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Drenthe. Datum: 28 april 2011 Rapport: 2011/130 Klacht Verzoekster klaagt over een inmenging van twee politieambtenaren

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN GENT 22 OKTOBER 2007, 19 kamer

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN GENT 22 OKTOBER 2007, 19 kamer CORRECTIONELE RECHTBANK VAN GENT 22 OKTOBER 2007, 19 kamer De rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Gent, negentiende kamer, drie rechters, recht sprekende in correctionele zaken, heeft het

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251 Rapport Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/251 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Groningen hem vanaf maart 2009

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2007:BB9758

ECLI:NL:RBROT:2007:BB9758 ECLI:NL:RBROT:2007:BB9758 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10 12 2007 Datum publicatie 10 12 2007 Zaaknummer 10/750160 06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Hof Amsterdam 21 september 2010; bewijs van whiplashklachten na ongeval geleverd, maar niet doorslaggevend; deskundigenbericht door psychiater

Hof Amsterdam 21 september 2010; bewijs van whiplashklachten na ongeval geleverd, maar niet doorslaggevend; deskundigenbericht door psychiater Hof Amsterdam 21 september 2010; bewijs van whiplashklachten na ongeval geleverd, maar niet doorslaggevend; deskundigenbericht door psychiater Benadeelde wendt zich nadat hij bij een ongeval een whiplash

Nadere informatie

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598 Rapport Naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832

ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832 ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832 Instantie Datum uitspraak 12 12 2012 Datum publicatie 12 12 2012 Zaaknummer 20 003229 11 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROE:2011:BR4339,

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:2919 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 31-07-2015 Datum publicatie 31-07-2015 Zaaknummer 20-000583-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/384

Rapport. Datum: 5 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/384 Rapport Datum: 5 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/384 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Noord- en Oost-Gelderland onvoldoende opsporingsonderzoek heeft gedaan naar de toedracht

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2010, aflevering 12 Nummers: 167 186 Vordering benadeelde partij: JBS 2010, nr. 167 Hof Arnhem 9 december 2010 Gijzeling: immateriële schadevergoeding, i.c. 1.250 per gegijzelde. Brandstichting: dat de

Nadere informatie

De Rode Draad Oktober 2008

De Rode Draad Oktober 2008 Een vergeten groep of Thaise vrouwen in (erotische) salons in Nederland De Rode Draad Oktober 2008 Spirit of Pattaya, schilderij van Ulf Malmberg Met dank aan de kunstenaar: www.malmbergpaintings.se 1

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Sanela Hasanbegovic heeft in haar leven heel wat meegemaakt. Ze kreeg niet alleen te maken met de keiharde praktijk van migratiebeheersing, maar ook met patriarchaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2014 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In dit

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER (VONNIS)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER (VONNIS) AFSCHRIFT RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER (VONNIS) parketnummer 's-gravenhage, 16 februari 2007 De rechtbank 's-gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis

Nadere informatie

De door de Rechtbank aangestelde deskundige benoemt dit als volgt:

De door de Rechtbank aangestelde deskundige benoemt dit als volgt: Rechtbank Amsterdam Meervoudige Strafkamer Zitting d.d. 2 april 2012 Algemene toelichting vordering benadeelde partijen Parketnummers 13/661226-10 & 13/661234-10 Inzake: Zedenzaak Amsterdam Verdachten:

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BM1172, Rechtbank Rotterdam, 10/600204-09 Datum uitspraak: 14-04-2010 Datum publicatie: 14-04-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Cybercrime. ddos

Nadere informatie