NL 1502 HANDLEIDING. Adiabatisch luchtbevochtigingsysteem Condair DL. Humidification and Evaporative Cooling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2580754 NL 1502 HANDLEIDING. Adiabatisch luchtbevochtigingsysteem Condair DL. Humidification and Evaporative Cooling"

Transcriptie

1 NL 52 HANDLEIDING Adiabatisch luchtbevochtigingsysteem Condair DL Humidification and Evaporative Cooling

2 Hartelijk bedankt dat u Condair heeft gekozen Installatiedatum (DD/MM/YYYY): Inbedrijfnamedatum (DD/MM/YYYY): Locatie: Model: Serienummer: Producent Condair Ltd. Talstrasse 35-37, CH-888 Pfäffikon Ph , Fax Eigendomsrechten Dit document en de daarin aanwezige informatie zijn eigendom van Condair AG. De distributie en verveelvoudiging van de handleiding (ook gedeeltelijk) evenals de toepassing en verspreiding van de inhoud aan derden zijn zonder schriftelijke toestemming van de producent niet toegestaan. Overtredingen zijn strafbaar en verplichten tot schadevergoeding. Aansprakelijkheid Condair AG is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van slecht uitgevoerde installaties, onvakkundige bediening of door gebruik van componenten of uitrusting die niet zijn toegestaan door Condair AG. Copyright Copyright 24, Condair AG, alle rechten voorbehouden Technische wijzigingen voorbehouden

3 Inhoud Introductie 5. Helemaal aan het begin! 5.2 Opmerkingen over de handleiding 5 2 Voor uw veiligheid 7 3 Overzicht producten 9 3. Overzicht modellen Benaming van het model / Welk model heeft u Constructie van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL 3.4 Functiebeschrijving Hydraulisch diagram Overzicht systeem Condair DL Overzicht bevochtigings-unit Condair DL Overzicht besturingsunit Condair DL Overzicht centrale unit Condair DL 9 4 Gebruik 2 4. Eerste inbedrijfstelling Display en bedieningselementen Herstarten na onderbreking Opmerkingen over het functioneren Belangrijke opmerkingen over het functioneren Bedrijfs- en storingsmelding op afstand Controles tijdens bedrijf Handmatige spoeling uitvoeren Drukvermindering Buiten bedrijf stellen 25 5 Werken met de Condair DL besturingssoftware Standaard bedrijfsweergave Weergave bedrijfsstatus Weergave over onderhoud en storingen Navigatie/bediening van de Condair DL-besturingsoftware Informatie functies Supportinformatie vragen Bedrijfsstatus vragen Configuratie Submenu's oproepen Configuration Systeemfuncties activeren/deactiveren en configureren submenu Function Instellingen vochtregeling Submenu Control Settings Basisinstellingen Submenu General Communicatie-instellingen Submenu Communication 37 Inhoud 3

4 5.5 Functies voor onderhoud Submenu oproepen Service Onderhoudsfuncties uitvoeren Submenu Service Diagnosefuncties in het submenu Input Diagnostics Diagnosefuncties in het submenu Output Diagnostics Relaisdiagnose in het submenu Relay Diagnostics Beheerdersfuncties Submenu oproepen Administrator Wachtwoordbeveiliging in-/uitschakelen en software-update-functies - submenu Administrator 44 6 Onderhoud en vervanging van componenten Belangrijke opmerkingen over onderhoud Hygiëne en onderhoud volgens VDI 622 blad Periodieke controle Compleet systeemonderhoud Instructies voor de reiniging en de reinigingsmiddelen Installeren en verwijderen van de componenten Installeren en verwijderen van de keramische platen Monteren en demonteren van de verstuivers Installeren en verwijderen van de verstuiverhouder Zilverionisatiepatroon Hygieneplus vervangen Vervangen van de optionele steriele filter en ontluchten van de filterbehuizing Onderhoudsteller terugzetten Software actualiseren 59 7 Storingen opheffen 6 7. Storingsmeldingen Storingslijst Storingen zonder storingsmelding Lijsten van storings- en onderhoudsgebeurtenissen opslaan op een USB-stick Aanwijzingen voor opheffen van storingen Zekeringen en back-upbatterij in de besturingsunit vervangen Foutweergave terugzetten 69 8 Buiten bedrijf stelling/afvalverwerking 7 8. Buiten bedrijf stelling Afvalverwerking/recycling 7 9 Producten 7 9. Technische informatie Opties 72 Bijlage 73. CE-conformiteitsverklaring 73.2 Elektrisch schema Condair DL 74.3 Bedradingsplan Condair DL 75 4 Inhoud

5 Introductie. Helemaal aan het begin! Hartelijk bedankt dat u het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL heeft gekozen. Het luchtbevochtigingssysteem Condair DL is gebouwd volgens de huidige stand der techniek en de erkende veiligheidstechnische regels. Er kunnen echter door onvakkundige bediening van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL gevaren voor de gebruiker en/of derden ontstaan en/of waardevol materiaal worden beschadigd. Om een veilig, correct en economisch bedrijven van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL te garanderen, bestudeert u alle informatie en volgt u alle veiligheidsinstructies op die in deze documentatie en in de handleidingen van de ingebouwde componenten van het bevochtigingsysteem zijn beschreven. Als u vragen heeft die in deze documentatie niet of niet voldoende worden beantwoord, dan neemt u contact op met uw locale Condair-partner. Wij helpen u graag..2 Opmerkingen over de handleiding Afgrenzingen Deze handleiding beschrijft het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL. Optionele apparatuur en toebehoren zijn zo beschreven dat het voldoende is voor een correct functioneren. Meer informatie over de opties en toebehoren vindt u in de betreffende handleidingen. De toelichtingen in deze handleiding beperken zich tot de inbedrijfstelling, de operationele status, het onderhoud en het opheffen van storingen van het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL en richten zich tot het opgeleide en voor de taken in kwestie voldoende gekwalificeerde personeel. De handleiding wordt aangevuld met diverse andere documentaties (montagehandleidingen, lijst met reserveonderdelen enz.) die eveneens zijn meegeleverd. Waar nodig vindt u in de handleiding betreffende verwijzingen naar deze publicaties. Introductie 5

6 Gebruikte symbolen Opgelet! Het signaalwoord OPGELET samen met het gevaarsymbool in de cirkel beschrijven instructies in deze handleiding die bij niet-navolging een beschadiging en/of storing van het apparaat of ander materiaal tot gevolg kunnen hebben. WAARSCHUWING! Het signaalwoord Warning samen met het algemene gevaarsymbool beschrijven veiligheidsinstructies in deze handleiding die bij niet-navolging verwondingen van personen tot gevolg kunnen hebben. GEVAAR! Het signaalwoord GEVAAR samen met het algemene gevaarsymbool beschrijven veiligheidsinstructies in deze handleiding die bij niet-navolging ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Opbergen De handleiding moet op een veilige plaats worden opgeborgen waar hij steeds bereikbaar is. Als het bevochtigingssysteem naar een nieuwe eigenaar gaat, moet de handleiding aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. Bij verlies van de handleiding neemt u contact op met uw Condair-partner. Talen Deze handleiding is verkrijgbaar in diverse talen. Neemt u hiervoor contact op met uw Condair-partner. 6 Introductie

7 2 Voor uw veiligheid Algemeen Iedere persoon die met het luchtbevochtigingssysteem Condair DL werkt, moet deze handleiding vóór begin van het werk met het apparaat hebben gelezen en begrepen. Kennis van de inhoud van de handleiding is een basisvoorwaarde om het personeel tegen gevaren te beschermen, foute bediening te voorkomen en zo met het luchtbevochtigingssysteem Condair DL veilig en vakkundig te werken. Alle aan de componenten van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL aangebrachte pictogrammen, plaatjes en beschrijvingen moeten ter kennis worden genomen en zich in een leesbare toestand bevinden. Kwalificatie van het personeel Alle in deze handleiding beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door opgeleid en voldoende gekwalificeerd personeel dat door het management is geautoriseerd worden uitgevoerd. Alle andere handelingen mogen om veiligheidsredenen en vanwege de garantie uitsluitend door geautoriseerd vakpersoneel worden uitgevoerd. Voorwaarde is dat alle personen die met het luchtbevochtigingssysteem Condair DL werken de voorschriften over de bedrijfsveiligheid en het voorkomen van ongevallen kennen en opvolgen. Het luchtbevochtigingssysteem Condair DL mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of door personen met gebrek aan ervaring of vakkennis, mits een voor de veiligheid verantwoordelijke persoon toezicht houdt of aanwijzingen geeft aan deze personen over hoe het systeem moet worden gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan om veilig te stellen dat zij niet met het luchtbevochtigingssysteem Condair DL spelen. Reglementair gebruik Het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL is uitsluitend voor luchtbevochtiging in een luchtkanaal of een monoblok conform de gespecificeerde bedrijfsvoorwaarden (zie hoofdstuk 9. Technische informatie) bedoeld. Ieder ander gebruik zonder schriftelijke toestemming van de producent geldt als niet-reglementair gebruik en kan ertoe leiden dat het luchtbevochtigingssysteem Condair DL een gevaar vormt. Tot het reglementair gebruik hoort ook de kennisname van alle informatie in deze handleiding (vooral alle veiligheidsinstructies en opmerkingen over gevaren). Voor uw veiligheid 7

8 Gevaren die van het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL kunnen uitgaan GEVAAR! Elektrische schok De besturingsunit van het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL werkt met netspanning. Bij geopende besturingsunit kunnen onderdelen die onder stroom staan worden aangeraakt. Het aanraken van onder stroom staande onderdelen kan tot ernstige verwondingen of zelfs tot de dood leiden. Daarom: Voor begin met werken aan het luchtbevochtigingssysteem Condair DL moet de besturingsunit worden uitgeschakeld, via de netschakelaar worden gescheiden van het stroomnet en de netschakelaar worden beveiligd tegen onbedoeld inschakelen. GEVAAR! Gevaar voor de gezondheid door onvoldoende hygiëne Onvakkundig bediende of slecht onderhouden adiabatische luchtbevochtigingssystemen kunnen een gevaar zijn voor de gezondheid. Bij onvakkundige bediening of onvoldoende onderhoud kunnen ziekmakende bacteriën (zoals bijv. legionella die de veteranenziekte veroorzaken) zich in het watersysteem en in de omgeving van de bevochtiger van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL vermenigvuldigen en in de omgeving verspreiden. Daarom: Het luchtbevochtigingssysteem Condair DL moet, zoals in deze handleiding is beschreven, correct worden bedreven en onderhouden. Voorkomen van gevaarlijke bedrijfssituaties Als wordt vermoed dat een veilig en hygiënisch werken niet meer mogelijk is, dan moet het luchtbevochtigingssysteem Condair DL zoals beschreven in hoofdstuk 4.5 Buiten bedrijf stellen direct buiten bedrijf worden gesteld en tegen onbedoeld inschakelen worden beveiligd. Dit kan onder de volgende omstandigheden het geval zijn: als componenten van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL niet correct geplaatst, vastgezet en afgedicht zijn. als het luchtbevochtigingssysteem Condair DL beschadigd is. als het luchtbevochtigingssysteem Condair DL niet meer correct functioneert. als aansluitingen of leidingen ondicht zijn. als elektrische installaties beschadigd zijn. Alle personen die met het luchtbevochtigingssysteem Condair DL werken zijn verplicht om veranderingen aan het systeem, die de veiligheid in gevaar brengen, onmiddellijk te melden aan de verantwoordelijke persoon van het management. Niet-toegestane wijzigingen aan het systeem Zonder schriftelijke toestemming van de producent mogen aan het luchtbevochtigingssysteem Condair DL geen bouwtechnische veranderingen worden aangebracht. Voor het vervangen van defecte componenten van het systeem uitsluitend originele toebehoren en reserveonderdelen van uw Condair-partner gebruiken. 8 Voor uw veiligheid

9 3 Overzicht producten 3. Overzicht modellen Het luchtbevochtigingssysteem Condair DL is leverbaar in twee basismodellen type A (met boosterpomp) en type B (zonder boosterpomp) voor verschillende afmetingen van de kanalen. Type A (met boosterpomp) Condair DL. Binnenbreedte van het kanaal W [mm] ** Binnenhoogte van het kanaal H [mm] ** Type B (zonder boosterpomp) Bevochtigingscapaciteit [l/h] 2... ** 2... ** ** Grotere installaties op verzoek Beide basismodellen kunnen met verschillende opties hun functie uitbreiden. Bovendien zijn er verschillende toebehoren leverbaar. 3.2 Benaming van het model / Welk model heeft u De benaming van het product en de belangrijkste gegevens van het systeem vindt u op het typeplaatje dat rechts aan de besturingsunit is aangebracht (zie onderstaand voorbeeld): Apparatenreeks Serienummer Productiedatum maand/jaar Aansluitspanning Capaciteit van de bevochtiger Toegestane druk van de watertoestroom Keurmerkveld Type code Stroomverbruik Condair Ltd. CH-888 Pfäffikon Type: DL Serial: XXXXXXX 9.4 Voltage: 23V ~ / 5...6Hz Power:.55 kw Humidifier capacity: kg/h Code: DL A 8 2 R Water flow pressure: bar Made in Switzerland Overzicht producten 9

10 Type code Voorbeeld: Condair DL A 8 2 R Apparatenreeks Type: A: Standaarduitvoering met boosterpomp B: Uitvoering zonder boosterpomp Monoblok/kanaal binnenbreedte in mm Monoblok/kanaal min. binnenhoogte in mm Bevochtigingscapaciteit in kg/h Plaatsing wateraansluiting aan het rooster (in de richting van de luchtstroom): R: rechts L: links Aantal regeltrappen: 7: 7-trappen 5: 5-trappen Lengte gaten in de wand in mm: 45: 45 mm 75: 75 mm 25: 25 mm Booster: : zonder booster (luchtsnelheid 3m/s) : met booster (luchtsnelheid >3m/s) Type verstuiver: :.5 l/h 2: 2.5 l/h 3: 3. l/h 4: 4. l/h 5: 5. l/h Aantal verstuivers Overzicht producten

11 3.3 Constructie van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL U PS2 M PS Y PS4 4 Lf A Y9 Y8 Y7 Y6 Y5 Y (NO) Besturingsunit 2 Besturingsprint 3 Regelprint met touchscreen 4 Schakelaar <Bevochtiging Aan/Uit> 5 Frequentie-omzetter voor boosterpomp (type A) 6 Schakelaar <Besturingsunit Aan/Uit> 7 Stroomvoorziening via netschakelaar 8 Stroomvoorziening motor boosterpomp 9 Bedrading sensoren en ventielen Optie steriele filter met drukschakelaar PS2 (type A) of optie steriele filter zonder drukschakelaar PS2 (type B) Boosterpomp (type A) 2 Druksensor druk op de verstuiver PS5 (bij installaties type B zonder optie steriele filter niet aanwezig) 3 Inlaatklep Y 4 Druksensor ingangsdruk PS4 5 Zilverionisatie A3 6 Richtwaardesensor Lf 7 Centrale unit 8 Afsluitventiel demi-watertoevoer (taak van de klant) 9 Waterfilter (taak van de klant, maaswijdte.5 mm) 2 Testkraan afvlambaar (taak van de klant) 2 Ventielblok met sproeiventielen Y5-Y9 en sproeiventiel Y 22 Waterstraalpomp (legen van de sproeileidingen) 23 Spoelproces met sifon (taak van de klant) 24 Waterreservoir of bodem-afvoer met sifon (taak van de klant) 25 Kanaalafvoeren met sifon (taak van de klant) 26 Luchtfilter min. F7 c.q. EU7 (taak van de klant) 27 Verstuivers 28 Naverdampings-elementen (poreuze keramiek) 29 Vochtigheidssensor (taak van de klant) 3 Temperatuur- en vochtigheidssensor (taak van de klant) 3 Externe continuregelaar (taak van de klant, bijv. enthalpieregelaar) 32 Luchtkanaal/monoblok Afb. : Schema constructie luchtbevochtigingssysteem Condair DL Overzicht producten

12 3.4 Functiebeschrijving Van de omgekeerde osmose-installatie komt het demi-water (ook DI-water of permeaat genoemd) via een afsluitventiel (8, taak van de klant) en een waterfilter (9, taak van de klant) naar de centrale unit (7). In de centrale unit wordt het demi-water via inlaatklep Y (3), de meting van de geleidbaarheid Lf (6), de zilverionisatie voor het desinfecteren van het water (5) en de optionele steriele filter () naar het ventielblok (2) met de sproeiventielen Y5-Y7 (7-trappen), Y5-Y7+Y9 (7-trappen met dubbele stap), Y5-Y8 (5-trappen) of Y5-Y8+Y9 (5-trappen met dubbele stap) en het sproeiventiel Y geleid. Bij type A is in de centrale unit een boosterpomp () ingebouwd (geregeld via frequentie-omzetter), waarmee de waterdruk vanaf een bepaalde vraag wordt verhoogd tot een werkdruk van ca. 7-9 bar. Bij vochtvraag gaan open, afhankelijk van de benodigde prestatie: een, twee of alle drie sproeiventielen (bij 3 sproeileidingen: Y5-Y7), een, twee of alle vier sproeiventielen (bij 3 sproeileidingen met dubbele stap: Y5-Y7+Y9) of een, twee, of alle vier sproeiventielen (bij 4 sproeileidingen, Y5-Y8) of een, twee, drie of alle vijf sproeiventielen (bij 4 sproeileidingen met dubbele stap, Y5-Y8+Y9). Het water stroomt vervolgens naar de betreffende verstuivers (27) en wordt daar in fijne druppeltjes verspreid. De voorbijstromende lucht absorbeert de druppeltjes en wordt daardoor vochtig. Nietgeabsorbeerde druppeltjes blijven in de naverdampings-elementen achter. Daardoor wordt de door de naverdampings-elementen stromende lucht nog eens bevochtigd. Het teveel aan water vloeit in de naverdampings-elementen naar beneden en wordt via de afvoer in het waterreservoir met sifon (25) in een open afvoertrechter van de aanwezige rioolbuis geleid. Besturing De installatie wordt via een externe regelaar bestuurd (bijv. enthalpie-regelaar) of de in de besturingsunit geïntegreerde P/PI-regelaar. Bij het model met 3 sproeileidingen wordt dit via 7-trappen geregeld, dus /7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 en 7/7 prestatie. Bij installaties met 4 sproeileidingen wordt dit via 5-trappen geregeld met bijbehorende prestatievermindering. Bij type A wordt vanaf ca. 6-7 % vraag (inschakelpunt afhankelijk van de ingangsdruk) de boosterpomp ook ingeschakeld en de prestatie via het toerental traploos tot % vraag geregeld. 2 Overzicht producten

13 Trappen tot 7 (met boosterpomp) Trappen tot 5 (met boosterpomp) Y5 (/7) Y6 (2/7) Y7 (4/7) Y5 (/5) Y6 (2/5) Y7 (4/5) Y8 (8/5) Regelsignaal [%] Beoogde prestatie [%] Regelsignaal [%] Beoogde prestatie [%] Afb. 2: Besturingsdiagrammen luchtbevochtigingssysteem Condair DL type A met boosterpomp Trappen tot 7 (zonder boosterpomp) Y5 (/7) Y6 (2/7) Y7 (4/7) Y5 (/5) Y6 (2/5) Y7 (4/5) Y8 (8/5) Trappen tot 5 (zonder boosterpomp) Regelsignaal [%] Beoogde prestatie [%] Regelsignaal [%] Beoogde prestatie [%] Afb. 3: Besturingsdiagrammen luchtbevochtigingssysteem Condair DL type B zonder boosterpomp Opmerking: Afhankelijk van de configuratie van de besturing (drukadaptie) kunnen de individuele schakelmomenten en trappen vroeger of later eveneens worden geactiveerd. Bewaking De ingangsdruk en de sproeidruk worden met de analoge druksensoren PS4 en PS5 bewaakt. Bij installaties van het type B (zonder boosterpomp) zonder optionele steriele filter komt de sproeidruk overeen met de ingangsdruk, daardoor valt druksensor PS5 weg. De druk na de optionele steriele filter wordt bij installaties van het type A (met boosterpomp) met de drukschakelaar PS2 bewaakt en bij installaties van het type B (zonder boosterpomp) met de druksensor PS5, omdat de druk na de steriele filter overeenkomt met de sproeidruk. De richtwaarde van het demi-water wordt continu gecontroleerd. Als de toegestane richtwaarde (max. 5 μs/cm) van het demi-water hoger is, gaat het spoelventiel Y van het ventielblok open en het demiwatersysteem wordt zolang gespoeld totdat de toegestane richtwaarde weer is bereikt. Als de toegestane richtwaarde in een bepaalde tijd niet wordt bereikt, verschijnt een betreffende foutmelding of de bevochtiger wordt uitgeschakeld (richtwaarde > µs/cm). Overzicht producten 3

14 Hygiënefunctie/Spoeling Om te voorkomen dat water blijft staan, wordt iedere sproeileiding die niet actief is automatisch via het bijbehorende sproeiventiel geleegd (de sproeiventielen zijn in stroomloze toestand verbonden met de afvoer). Als de geleidbaarheid in de toevoerleiding te hoog is of het bevochtigingssysteem langer dan 23 uur geen vraag ontvangt, gaat het spoelventiel Y open en de demi-watertoevoer en de leidingen in de centrale unit worden een bepaalde tijd gespoeld met vers demi-water. Tijdens de spoeling wordt bovendien via de ingebouwde waterstraalpomp (22) eventueel restwater uit de sproeileidingen weggezogen. 4 Overzicht producten

15 3.5 Hydraulisch diagram Optie steriele filter Inlaatklep Y Druksensor Ingangsdruk PS4 Zilver-ionisatie Richtwaardesensor Lf A3 PS2 Druksensor Sproeidruk PS5 Boosterpomp met frequentie-omzetter (Type A) M Drukschakelaar Type A zonder optie steriele filter Type A met optie steriele filter Type B met optie steriele filter Type B zonder optie steriele filter Y8 en Y9 Dubbele stap Y7 en Y9 Dubbele stap Luchtkanaal Y9 Y8 Y7 Y6 Y5 Y (NO) Ventielblok (sproeiventielen Y5-Y9, spoelventiel Y) Waterstraalpomp Afvoer 3 sproeileidingen: Y5, Y6 en Y7 (7-trappen) 3 sproeileidingen met dubbele stap: Y5, Y6, Y7 en Y9 (7-trappen) 4 sproeileidingen: Y5, Y6, Y7 en Y8 (5-trappen) 4 sproeileidingen met dubbele stap: Y5, Y6, Y7, Y8 en Y9 (5-trappen, vanaf 5 kg/h) Afb. 4: Hydraulisch diagram luchtbevochtigingssysteem Condair DL Overzicht producten 5

16 3.6 Overzicht systeem Condair DL 2 3 min. 3 m Netschakelaar stroomvoorziening 2 Besturingsunit 3 Centrale unit 4 Aansluiting watertoevoer (stekkerverbinding ø/2 mm of G /2" buitendraad) 5 Testkraan afvlambaar (aanbevolen, taak van de klant) 6 Waterfilter (aanbevolen, taak van de klant) 7 Afsluitventiel watertoevoer (verplicht, taak van de klant) 8 Slang voor waterafvoer (rubberen slang ø/2 mm) 9 Open trechter met sifon (taak van de klant) Gaten in de wand voor sproeileidingen (ø 8/ mm) Rooster met verstuivers 2 Naverdampingsunit 3 Vochtregelaar (bijv. enthalpieregelaar) of vochtigheidssensor Afb. 5: Overzicht systeem Condair DL 6 Overzicht producten

17 3.7 Overzicht bevochtigings-unit Condair DL Draagconstructie verstuiverunit 2 Verstuivers 3 Zijwaartse afdekplaten 4 Bovenste afdekplaten 5 Draagconstructie naverdampingsunit 6 Keramische platen 7 Afsluitrubber kanaalbodem 8 Gaten in de wand voor sproeileidingen (ø 8/ mm) Afb. 6: Overzicht bevochtigings-unit Condair DL Overzicht producten 7

18 3.8 Overzicht besturingsunit Condair DL Frequentie-omzetter 2 Lekkagebewaking (optie) 3 Bedrijfs- en storingsmeldingsprint op afstand 4 Besturingsprint 5 Printplaat zilverionisatie 6 Printplaat voor bewaking van de richtwaarden 7 BMS-printplaat voor interfaces (optie LonWorks of BACnet) 8 Geheugenkaart 9 Backup batterij (CR 232, 3V) RJ45-aansluiting ethernet-interface USB-aansluiting 2 Schakelaar <Bevochtiger Aan/Uit> 3 Aansluitklemmen stroomvoorziening 4 Ferritkern stroomvoorziening 5 Schakelaar <Besturingsunit Aan/Uit> Afb. 7: Overzicht besturingsunit Condair DL (zonder bedrading) 8 Overzicht producten

19 3.9 Overzicht centrale unit Condair DL Slang voor waterafvoer 2 Inlaatklep 3 Aansluiting watertoevoer - stekkerverbinding ø2 mm of G /2" buitendraad-adapter (bijgevoegd) 4 Aansluiting sproeileiding (Y5) 5 Aansluiting sproeileiding 2 (Y6) 6 Aansluiting sproeileiding 3 (Y7+Y9) 7 Aansluiting sproeileiding 4 (Y8+Y9) 8 Zilverionisatiepatroon 9 Boosterpomp (alleen type A) Drukschakelaar PS2 (alleen type A met steriele filter) Steriele filter (optie) 2 Terugslagsventiel (alleen type A) 3 Spoelventiel Y 4 Druksensor PS5 5 Sproeiventiel Y5 6 Sproeiventiel Y6 7 Sproeiventiel Y7 8 Sproeiventiel Y8 9 Waterstraalpomp 2 Manometer ingangsdruk 2 Druksensor PS4 Afb. 8: Overzicht centrale unit Condair DL Overzicht producten 9

20 4 Gebruik Het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL mag uitsluitend in bedrijf worden genomen door personen die goed met het luchtbevochtigingssysteem Condair DL bekend zijn en voor dit werk voldoende gekwalificeerd. De betreffende kwalificatie van het personeel is de verantwoordelijkheid van het management. 4. Eerste inbedrijfstelling De eerste inbedrijfstelling moet altijd door een onderhoudstechnicus van uw Condair-partner of een opgeleide en voor dit werk geautoriseerde onderhoudstechnicus van de klant worden uitgevoerd. Daarom wordt hier afgezien van een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden voor de inbedrijfstelling. Bij de eerst inbedrijfstelling worden door de onderhoudstechnicus de volgende werkzaamheden in onderstaande volgorde uitgevoerd: Controleer de correcte montage van de bevochtigingsunit, de besturingsunit en de centrale unit. Controleer de elektrische installatie. Controleer de water-installatie. Spoel de watertoevoerleiding en controleer de waterkwaliteit. Controleer de draairichting van de pomp inclusief de instelling van het overdrukventiel van de pomp. Controleer of de sproeileidingen aan de juiste sproeiventielen zijn aangesloten en alle verstuivers correct sproeien. Configureer de besturingsunit en het luchtbevochtigingssysteem Condair DL. Ga proefdraaien. Vul het bericht over de inbedrijfstelling in Opmerking: Een sjabloon voor kopiëren van het bericht over de inbedrijfstelling is bijgevoegd of kan bij uw Condair-partner worden aangevraagd. 2 Gebruik

21 4.2 Display en bedieningselementen Luchtbevochtiger Externe netschakelaar Opmerking: De netschakelaar is bijgevoegd en moet in de stroomvoorziening worden ingebouwd met een maximale afstand van m tot de besturingsunit! 2 Touchscreen Afb. 9: Display en bedieningselementen 3 Status LED brandt groen: Condair DL bevochtigt knippert groen: Condair DL stand-by brandt oranje: Waarschuwing actief of onderhoud is nodig brandt rood: Foutmelding is aan 4 Schakelaar <Bevochtiging Aan/Uit> Opmerking: Met deze schakelaar kan de bevochtiging worden geactiveerd en gedeactiveerd. De functies die de hygiëne betreffen (regelmatig het watersysteem spoelen) blijven ook bij gedeactiveerde bevochtigingsfunctie steeds actief. 5 Schakelaar <Besturingsunit Aan/Uit> (onder aan het apparaat) Opmerking: Met deze schakelaar schakelt u de besturingsunit aan en uit. Als de besturingsunit is uitgeschakeld, zijn alle functies (incl. hygiënefuncties) van het luchtbevochtigingssysteem Condair DL gedeactiveerd. GEVAAR! Gevaar van elektrische schok! Omdat de stroomvoorziening naar de besturingsunit door uitschakelen met de schakelaar <Bevochtiging Aan/Uit> niet wordt onderbroken en ook door uitschakelen met de schakelaar <Besturingsunit Aan/Uit> binnen in de besturingsunit nog steeds stroom aanwezig is, moet voor het openen van de besturingsunit de stroomvoorziening naar de besturingsunit via de externe netschakelaar worden uitgeschakeld. Gebruik 2

22 4.3 Herstarten na onderbreking Hieronder is beschreven hoe een herstart na een onderbreking (bijv. na een onderhoudsbeurt) moet worden aangepakt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de eerste inbedrijfstelling door de onderhoudstechnicus van uw Condair-partner correct werd uitgevoerd en het systeem correct werd geconfigureerd. Om het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL in bedrijf te nemen, gaat u als volgt te werk:. Systeemcomponenten en installaties controleren op beschadigingen. GEVAAR! Beschadigde bevochtigingssystemen of bevochtigingssystemen met beschadigde installaties kunnen een gevaar zijn voor het leven van personen of tot ernstige materiële schade leiden. Beschadigde bevochtigingssystemen of bevochtigingssystemen met beschadigde installaties mogen nooit in bedrijf worden genomen. 2. Controleren of de keramische platen van de naverdampingsunit correct geplaatst en correct afgedicht zijn. WAARSCHUWING! Een ondichte naverdampingsunit kan tot ernstige schade aan het materiaal leiden. Bevochtigingssysteem alleen in bedrijf nemen als de keramische platen van de naverdampings-unit correct geplaatst en correct afgedicht zijn. 3. Netschakelaar in de stroomtoevoer (stroomverzorging naar de besturingsunit) op On zetten. 4. Afsluitventiel in de watertoevoerleiding openen als hij gesloten is. 5. De schakelaar <Besturingsunit Aan/Uit> en <Bevochtiger Aan/Uit> aan de besturingsunit op On zetten en de besturingsunit indien nodig via de externe vrijgave activeren. 6. Als het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL langer dan 48 uur niet aan het stroomnet was aangesloten, verschijnt de melding Commissioning. Ga in dit geval te werk als volgt: Schakel de besturingsunit weer uit met de schakelaar <Besturingsunit Aan/Uit>. Sluit het afsluitventiel in de demi-watertoevoerleiding. Koppel de demi-watertoevoerleiding van de aansluiting aan de centrale unit af. Leid het open einde van de demi-watertoevoerleiding naar een open afvoer (gebouwzijde). Open het afsluitventiel in de demi-watertoevoerleiding en spoel de toevoerleiding minstens 5 minuten. Sluit het afsluitventiel weer, sluit de demi-watertoevoerleiding weer aan de toevoeraansluiting van de centrale unit aan en open het afsluitventiel. Schakel de besturingsunit weer in via de schakelaar <Besturingsunit Aan/Uit>. Opmerking: Na het inschakelen van de besturingsunit verschijnt de melding Commissioning opnieuw. Zet de melding terug via de functie Commissioning Reset in het submenu Onderhoud (zie hoofdstuk Onderhoudsfuncties uitvoeren Submenu Service ). Of nu de melding terug is gezet of niet, na 5 minuten gaat de Condair DL automatisch over in de regulaire bedrijfsmodus. 7. Als de steriele filter werd vervangen, ontlucht u de steriele filter zoals beschreven in Hoofdstuk Gebruik

23 Het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL bevindt zich vervolgens in de regulaire bedrijfsmodus en de standaard bedrijfsstatus wordt weergegeven. Opmerking: Meer informatie over de bediening van de besturingssoftware vindt u in hoofdstuk 5 Werken met de Condair DL besturingssoftware. 4.4 Opmerkingen over het functioneren 4.4. Belangrijke opmerkingen over het functioneren Vanwege de hygiëne wordt in de stand-bystand één keer per 23 uur het spoelventiel ca. 3 seconden geopend en daarmee de toevoer van permeaat gespoeld. Bij een vochtvraag van minder dan % (bij 3 sproeileidingen) resp. minder dan 5,8 % (bij 4 sproeileidingen) wordt de bevochtiging niet geactiveerd Bedrijfs- en storingsmelding op afstand Via het relais op de printplaat van de bedrijfs- en storingsmelding op afstand worden de volgende bedrijfsomstandigheden weergegeven: Geactiveerd Relais voor weergave op afstand Storing Service Bevochtigen Ingeschakeld Wanneer? Er is een storing opgetreden. Het systeem functioneert niet meer of nog maar voor een korte tijd. Een van de onderhoudstellers is afgelopen. De betreffende onderhoudsbeurt moet worden uitgevoerd. Vraag aanwezig/bevochtiging Bevochtigingssysteem is ingeschakeld en staat onder spanning Controles tijdens bedrijf Tijdens bedrijf moet het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL regelmatig worden gecontroleerd. Controleer het volgende: De waterinstallatie op lekkages. De componenten van het luchtbevochtigingssysteem op correcte bevestiging en op beschadigingen. De elektrische installatie op beschadigingen. De display van de besturingsunit op eventuele onderhouds- of storingsmeldingen. Als u onregelmatigheden (bijv. lekkages, storingsmelding) of beschadigde componenten vaststelt, moet het adiabatische luchtbevochtigingssysteem Condair DL zoals beschreven in hoofdstuk 4.5 Buiten bedrijf stellen buiten bedrijf worden gesteld en de betreffende storing worden opgeheven of de defecte componenten worden vervangen met behulp van een gekwalificeerde specialist of een onderhoudstechnicus van uw Condair-partner. Gebruik 23

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL)

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) 02032012 FUAA10011 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Voorwoord 2 3. Conformiteit 2 4. Betekenis van de

Nadere informatie

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03 REMOTE CONTROL Remote Control Center Model No. RCC - 02 RCC - 03 Gebruiksaanwijzing Uitgangspunt Deze handleiding gaat uit van afstandsbedieningen die zijn voorzien van firmwareversie V1.3.1 of hoger.

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro Serie 50

Handleiding Swiss Egro Serie 50 Handleiding Swiss Egro Serie 50 Inhoud 1 Inleiding... 6 1.1 Bescherming van auteursrecht... 6 1.2 Doel van de handleiding... 6 1.3 Garantie... 6 1.4 Kwaliteitsgarantie... 6 1.5 Gebruikte symbolen... 7

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 )

LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 ) LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 ) MEDION LIFE P15105 (MD 30338) Handleiding Mode d emploi Apparaatoverzicht Voorkant NL FR 7 ON/OFF 5 6 1 2 3 4 1) : het volume aanpassen of navigeren door

Nadere informatie

Handleiding. HD Receiver Europe. Innovative Mobile Technology

Handleiding. HD Receiver Europe. Innovative Mobile Technology Handleiding HD Receiver Europe Innovative Mobile Technology Versie: 04/2013 Taal: Nederlands Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Reglementair gebruik 5 1.3 Belangrijke informatie 6 2. Bedieningselementen

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition Gebruiksaanwijzing 2 1 Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Veiligheid en milieu... 7 2.1. Bij dit document... 7 2.2. Veiligheid garanderen...

Nadere informatie

Omschrijving standaard software Carel

Omschrijving standaard software Carel 1 Omschrijving standaard software Carel NL Korte bedieningshandleiding (t.b.v. VKT Basic LBK unit) Verhulst klimaattechniek B.V. Albert Einsteinweg 10 5151 DL Drunen Nederland Tel.: 0416-672200 Fax: 0416-340785

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER IJK Beslist lezen! Op al onze leveringen en diensten aan Nederlandse (contracts)partijen zijn de FME-CWM voorwaarden van toepassing (gedeponeerd bij de

Nadere informatie

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 AHD Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 0309 155 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Installation, User

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding voor de vakman VITOBLOC 200 Type EM-20/39 Best.-nr. 7519058 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas Gelieve te bewaren! Impressum Het toestel voldoet aan de basisvereisten van

Nadere informatie

RGS5000. Bedieningsvoorschrift. Besturing voor omgekeerde osmose installaties. Softwareversie 1.00

RGS5000. Bedieningsvoorschrift. Besturing voor omgekeerde osmose installaties. Softwareversie 1.00 RGS5000 Besturing voor omgekeerde osmose installaties Bedieningsvoorschrift Softwareversie 1.00 Inhoudsopgave 1. Functiebeschrijving... 1 1.1. Algemeen... 1 1.2. Overzicht functionaliteit... 1 1.3. Schematische

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding

Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding STAHLWILLE Elektromechanische moment-/momentsleutel met draaiingshoekfunctie MANOSKOP 714 Stand 04/2014 Inleiding in de handleiding Voorwoord Deze

Nadere informatie

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. IMPRESSA XF50 Type 661 Originele gebruiksaanwijzing K E Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie