Dyslexiebeleid. Pius X College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dyslexiebeleid. Pius X College"

Transcriptie

1 Dyslexiebeleid Pius X College

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Dyslexie 4 Definitie 4 Visie op dyslexiebeleid 4 Kenmerken van dyslectische leerlingen 5 Dyslexiebeleid 5 Signalering en begeleiding 6 Voorlichting 6 Ondersteuning van docenten 6 Rechten en plichten 7 Gebruik van Kurzweil 7 Vrijstelling voor tweede moderne vreemde taal 8 Procedure bij het verlenen van vrijstelling 8 Compensatieafspraken bij de talen 9 Nederlands 9 Engels 9 Frans 9 Duits 10 Klassieke talen 10 Protocol uitvoering dyslexiebeleid en gebruik Kurzweil 11 Stappenschema dyslexie/onderzoek 11 Stappenschema gebruik Kurzweil 12 Kurzweil 13 Het downloaden van je boeken 14 Het gebruik van Kurzweil op school 18 Het gebruik van Kurzweil thuis 19 Handleiding voor toepassingen Kurzweil 20 2

3 Inleiding Al jaren voert het Pius X College beleid op het gebied van dyslexie. Dit document is bedoeld om dat wat we impliciet allemaal doen, te expliciteren. Het biedt daarmee houvast voor een ieder die te maken heeft met dyslexie: leerling, ouders en personeelsleden. Ook verantwoorden we hiermee wat we doen. Het biedt ons de gelegenheid om ieder jaar het beleid te bezien en zo nodig aan te passen dan wel te actualiseren. Dit dyslexiebeleidsplan behoort bij het zorgbeleidsplan dat voor de scholengemeenschap is opgesteld. Dit beleid is een uitwerking van hoofdstuk 2, de eerste en tweedelijns zorg op het Pius X College, specifiek van hoofdstuk 2.2.2, onderdeel studiehulp, lid d. Dyslexie. 3

4 Dyslexie Definitie Er bestaan talloze definities van dyslexie. Er zijn definities waarin verklaringen en criteria zijn opgenomen en er zijn definities die puur beschrijvend zijn. In dit dyslexiebeleid kiezen we voor een beschrijvende definitie, zoals die door de Stichting Dyslexie Nederland gehanteerd wordt: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. De definitie heeft uitsluitend betrekking op de stoornis zoals die zich manifesteert op vaardigheidsniveau. Objectief waarneembaar gedrag in lezen en spellen staat centraal. Voor het voortgezet onderwijs betreft dit niet alleen lezen en spellen in het Nederlands, maar ook in de moderne vreemde talen. Visie op dyslexiebeleid Het Pius X College heeft een dyslexiebeleid geformuleerd met als doel de dyslectische leerlingen een eerlijke kans te geven het diploma te halen dat past bij de cognitieve capaciteiten van die leerling. De voorwaarden om een opleiding met goed gevolg af te ronden zijn voor een niet onbelangrijk deel terug te voeren op de capaciteiten en het doorzettingsvermogen van de leerling zelf. Daarnaast zal de school de voorwaarden moeten scheppen om een leerling, die last heeft van dyslexie, zo goed mogelijk te begeleiden. De school zal de leerling in staat moeten stellen om zijn of haar capaciteiten te kunnen laten zien en verder te ontplooien. Wij gaan er hierbij van uit dat de leerling minimaal het diploma kan behalen, dat al door de basisschool geprognosticeerd was en aangegeven stond in het leerlingvolgsysteem van de betreffende leerling. 4

5 Kenmerken van dyslectische leerlingen Dyslexie is niet te verhelpen. Het is veel meer dan alleen het omdraaien van letters. Dyslectische leerlingen kunnen problemen hebben met: woordherkenning (technisch lezen) het onthouden van woordbeelden (spelling); de klankbeelden worden weergegeven (fonetische spelling) het onthouden van losse gegevens (jaartallen, rijtjes, woordjes, muzieknoten, topografische namen, formules) twee dingen tegelijk doen, bv. schrijven en luisteren schriftelijk formuleren (korte zinnen, zinnen lopen niet of zijn onvolledig) de uitspraak in vreemde talen (ze proberen door een fonetische uitspraak de spelling te onthouden) het herkennen van verschillen tussen de klanken in de woorden concentratie: ze kunnen zich niet afsluiten van zaken die niet belangrijk zijn, ze merken veel (storingen) in de omgeving op, ze zien de letters lopen Deze moeilijkheden kunnen consequenties hebben voor alle vakken, vooral die waarbij er veel informatie uit teksten moet worden verworven (zaakvakken, talen). Op grond van deze kenmerken staat op de individuele dyslexieverklaring, die aan dyslectische leerlingen wordt uitgereikt, aangegeven hoe de docent tijdens de les door remediëren, compenseren en dispenseren rekening houdt met de betreffende leerling. Dyslexiebeleid Binnen elke locatie van het Pius X College heeft de zorgcoördinator de coördinatie van de dyslexiebegeleiding. Voor de dyslexiebegeleiding is er op elke locatie een dyslexiecoach aangesteld die de dyslexietraining verzorgt, begeleidingsgesprekken voert, ondersteuning biedt bij het gebruik van hulpmiddelen zoals het programma Kurzweil en er op toe ziet dat de uitvoering van de aanvullende en dispensatiemaatregelen door docenten wordt uitgevoerd. Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs is het uitgangspunt voor het dyslexiebeleid. Dit betekent onder andere dat elke leerling in klas 1 wordt gescreend op dyslexiekenmerken. 5

6 Signalering en begeleiding Aan het begin van de schoolloopbaan op het Pius X College worden alle leerlingen in de brugklas gescreend op spelling en tekstbegrip. Deze screening bestaat uit het afnemen van een dictee, een stil lees test en een onderzoek van het onderwijskundig rapport van de basisschool. De dyslexiecoach selecteert hiermee de leerlingen die uiteindelijk voor een dyslexietest in aanmerking komen. Deze test wordt uitgevoerd door een erkend psycholoog /orthopedagoog. De dyslexiebegeleiding wordt vervolgens in de onderbouw als remedial teaching gegeven aan alle dyslectische leerlingen, in de bovenbouw bij die leerling bij wie dat nodig wordt geacht. Afhankelijk van de uitkomsten van de screening bepaalt de remedial teacher hoe de verdere begeleiding zal zijn van een leerling, bijvoorbeeld extra ondersteuning in de klas en evt. extra begeleiding in groepsverband of individuele begeleiding door de remedial teacher. Deze begeleiding vindt in principe plaats op een vastgesteld moment in het lesrooster. In bijzondere gevallen kan dit ook tijdens een les plaats vinden. De dyslexiecoach meldt de begeleiding aan de ouders. Voorlichting Jaarlijks organiseert elke locatie een informatieavond voor ouders en leerlingen over het thema dyslexie. Tijdens deze avond wordt het proces om te komen tot een dyslexieverklaring behandeld. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de verschillende vormen van begeleiding en de voorzieningen die de school heeft voor dyslectische leerlingen. Het beleid ten aanzien van dyslexie wordt op de website van de school vermeld. Ondersteuning van docenten Ten behoeve van een goede ondersteuning en begeleiding van docenten is op elke locatie van het Pius X College een pakket boeken aanwezig met daarin tips en aanwijzingen voor docenten over een goede aanpak van dyslexie in hun specifieke lessen. Het betreft vak katernen voor de volgende vakkenclusters: de talen de zaakvakken de exacte vakken de praktijkvakken en creatieve vakken Tijdens scholingsmomenten wordt regelmatig (een onderdeel van) de dyslexie aanpak opgenomen in het programma. 6

7 Rechten en plichten Wanneer na begeleiding en vervolgonderzoek door de orthopedagoog is gebleken dat een leerling officieel dyslectisch is, ontvangt de leerling een dyslexieverklaring. OP deze verklaring geeft de orthopedagoog aan welke voorzieningen voor deze leerling relevant zijn en mogelijk beschikbaar gesteld kunnen worden. In overleg tussen de dyslexiecoach en de dyslectische leerling wordt bekeken bij welke faciliteiten de leerling baat heeft. In het dyslexie onderzoek staan duidelijke aanwijzingen voor vakdocenten en remedial teacher wat de specifieke problemen van de leerling zijn en ook adviezen hoe daarmee om te gaan. Voor alle vakken geldt: 1 Extra tijd bij schriftelijk werk indien nodig/gewenst. De maximale verlenging bedraagt 20% van de reguliere tijd die voor het schriftelijke werk gepland was. 2 Als door niet leerstof gebonden fouten niet meer te controleren is of de leerling de leerstof wel of niet begrijpt, kan er mondeling overhoord worden 3 In andere vakken dan de talen worden spelfouten niet meegeteld; als het antwoord van de leerling herkenbaar en juist is, wordt het goed gerekend 4 Voor de talen zijn aparte afspraken gemaakt over de wijze van beoordeling 5 Schriftelijk materiaal vergroten (A3 formaat, grote letters) of op groen papier, indien nodig/gewenst 6 Aantekeningen van medeleerlingen mogen worden gekopieerd op kosten van school 7 Indien nodig kan de leerling gebruik maken van andere ondersteunende middelen zoals gebruik van een computer met spellingcontrole, laptop, Kurzweil 8 Bij eindexamens is het voor dyslectische leerlingen tevens mogelijk te werken met gesproken examens (conform regelingen die door het ministerie van OC&W zijn vastgesteld) Elke leerling die een dyslexietest door een orthopedagogisch onderzoeker zal ondergaan, kan gedurende de indicerende periode gebruik maken van voorzieningen alsof de leerling daadwerkelijk dyslectisch is. Hiervoor ontvangt de leerling een tijdelijke dyslexiepas. Gebruik van Kurzweil Een dyslectische leerling kan onder voorwaarden en tegen betaling gebruik maken van Kurzweil Dit is een digitaal ondersteuningsprogramma voor dyslectische leerlingen waarbij de tekst van de leerstof wordt voorgelezen en tegelijkertijd met kleur wordt gemarkeerd, uittreksels gemaakt kunnen worden enz. Waar nodig wordt de leerling hierin ondersteund door de dyslexiecoach. Daar waar mogelijk kunnen leerlingen ook bij toetsen gebruik maken van het programma Kurzweil. Docenten zullen hiervoor geschoold worden. Centrale examens kunnen zo nodig afgenomen worden met behulp van de computer en het programma Daisy. Ook dit programma leest de teksten voor aan de leerling. 7

8 Vrijstelling voor tweede moderne vreemde taal Vrijstelling verlenen voor een taal is een zeer vergaande maatregel die door de school dan ook alleen wordt toegepast wanneer dat absoluut noodzakelijk is. Onze uitgangspunten hierbij zijn: De school blijft binnen de wettelijke mogelijkheden. Vastgelegd is welke vrijstellingen op grond hiervan verleend worden. In voorkomende gevallen kunnen de ouders of de docent hierover contact opnemen met de teamleider van de betreffende leerling. Vrijstelling van welke aard dan ook wordt alleen verleend, als naar het oordeel van de teamleider schoolintern blijkt dat de betreffende taal een onacceptabel groot probleem vormt voor de betreffende erkend dyslectische leerling en dit oordeel aan de hand van de externe dyslexieverklaring onderbouwd kan worden. Een verzoek tot vrijstelling kan worden gedaan als voldaan wordt aan de volgende criteria: o Uit het dyslexieonderzoek blijkt en in de dyslexieverklaring is opgenomen dat vrijstelling in overweging genomen moet worden o de leerling heeft veelvuldig onvoldoendes gescoord op Frans en Duits en heeft matige resultaten behaald op Nederlands en Engels o bij de advisering wordt de leerling afgeraden talen te volgen in de bovenbouw Volledige of gedeeltelijke vrijstelling is geen automatisme en wordt pas verleend nadat de consequenties voor de verdere schoolloopbaan met de ouders en de leerling besproken zijn. Procedure bij het verlenen van vrijstelling Als de ouders/verzorgers van mening zijn dat vrijstelling overwogen moet worden, nemen zij contact op met de dyslexiecoach van hun zoon/dochter; ook is het mogelijk dat vanuit de rapportvergadering de vraag gesteld wordt vrijstelling te overwegen. Voordat een vrijstelling verleend wordt, heeft de dyslexiecoach, samen met de teamleider een gesprek met de ouders en met de betreffende leerling, met als doel vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van een onacceptabel groot probleem dat alleen opgelost kan worden door de leerling een vrijstelling te verlenen. Voorafgaand aan dit gesprek vraagt de dyslexiecoach/teamleider de betreffende vakdocent(en) om diens mening; tevens zijn de mogelijke consequenties op het gebied van pakketkeuze in hogere leerjaren op een rijtje gezet. Als de teamleider besluit een vrijstelling te verlenen, wordt dit in een brief (zie bijlage) aan de ouders meegedeeld. In deze brief worden de eventuele consequenties van de vrijstelling aangegeven. De ouders dienen de brief voor akkoord te ondertekenen. De teamleider bewaart een kopie van de brief in zijn eigen administratie en doet de mentor een kopie toekomen voor het leerlingendossier. Indien het gaat om een vak waarin centraal examen wordt afgelegd, wordt tevens de inspectie voor het onderwijs in kennis gesteld. 8

9 Compensatieafspraken bij de talen Ten behoeve van dyslectische leerlingen wordt bij de talen tijdens de lessen een afwijkende wijze van beoordelen gevolgd. Voor de centrale examens wordt bij de beoordeling het correctievoorschrift gevolgd. De afwijkende wijze van beoordeling tijdens de opleiding is voor de afzonderlijke talen: Nederlands 1 Bij schrijfopdrachten wordt bij dyslectische leerlingen een maximum voor taalfoutenaftrek gehanteerd 2 Bij de overige toetsen, boekverslagen en werkstukken wordt bij dyslectische leerlingen maximaal 1 punt voor 10 taalfouten afgetrokken 3 Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (duer) worden niet fout gerekend 4 Fouten m.b.t. (mede)klinkerverdubbeling worden niet meegerekend (koopen, verekt). 5 Fouten m.b.t. leerbare regels worden wel meegerekend: bij werkwoordspelling gaat het dus bijvoorbeeld om de goede uitgang: d, t, te(n), tte(n), de(n) en dde(n). Hij heeft zijn spier verekt (i.p.v. verrekt) wordt niet fout gerekend (zie regel 4) 6 Binnen het jaarprogramma is spelling slechts een onderdeel van het vak Nederlands, dus een dyslectische leerling kan dit onderdeel compenseren met andere onderdelen Engels 1 Als een woord fonetisch wordt geschreven, wordt dit goed gerekend als de vertaling correct is. Dit met uitzondering van grammaticale fouten 2 Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (huose) worden niet fout gerekend 3 Overige spelfouten tellen bij dyslectische leerlingen voor 50% van het aantal spelfouten 4 Als een woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt, gelden de bovenstaande regels niet Frans 1 Als een woord fonetisch wordt geschreven, wordt dit goed gerekend als de vertaling correct is. Dit met uitzondering van de grammaticale fouten 2 50% van de fouten m.b.t. accenten wordt niet meegerekend 3 Overige spelfouten tellen bij dyslectische leerlingen voor 50% van het aantal spelfouten 4 Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (puor, juene) worden niet fout gerekend 5 Als een woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt, gelden de bovenstaande regels niet 9

10 Duits 1 Als een woord fonetisch wordt geschreven, wordt dit goed gerekend als de vertaling correct is. Dit met uitzondering van grammaticale fouten 2 Als een Umlaut in de grammatica is behandeld en foutief wordt toegepast geldt dat als een hele fout (bijv. er fährt, dan is fahrt of fehrt etc. fout) 3 Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (Truam) worden niet fout gerekend 4 Overige spelfouten tellen bij dyslectische leerlingen voor 50% van het aantal spelfouten 5 Als een woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt, gelden de bovenstaande regels niet Klassieke talen 1 Spreek & luistervaardigheid noch schrijfvaardigheid is een vaardigheid die bij klassieke talen wordt onderwezen of getoetst, spellingsvaardigheid dus evenmin. De leesvaardigheid van de leerling in de klassieke taal staat centraal 2 De leerling hoeft slechts te spellen in de klassieke taal, wanneer getoetst wordt of hij een bepaalde verbuiging of vervoeging beheerst of kan toepassen 3 Hierbij worden letteromdraaiingen in vaste klinkercombinaties noch in stam (bijvoorbeeld peuro i.p.v. puero ) noch in uitgang (bijvoorbeeld servea i.p.v. servae ) fout gerekend, ongeacht of het woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt 4 Hierbij worden letteromdraaiingen in medeklinkerpatronen (bijvoorbeeld approquinpare i.p.v. appropinquare ) evenmin fout gerekend, ongeacht of het woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt 5 Slechts wanneer een uitgang zodanig verkeerd gespeld wordt dat er een andere bestaande uitgang komt te staan, wordt dit fout gerekend (bijvoorbeeld pueris i.p.v. pueros of clamabatur i.p.v. clamabantur ) 6 Overige spelfouten tellen bij dyslectische leerlingen voor 50% van het aantal spelfouten In voorkomende gevallen kan op grond van de uitkomsten van onderzoek worden overgegaan tot individuele aanpassingen. 10

11 Protocol uitvoering Dyslexiebeleid en gebruik Kurzweil Stappenschema dyslexie/onderzoek Om te beoordelen of een leerling dyslectisch is, wordt de volgende planning gehanteerd Activiteit Actie door Periode (±) Informatie uit het OKR en intakegesprekken met basisscholen: teamleider mei / juni Bij dyslexieproblematiek de vragenlijst van het protocol door de basisschool in laten vullen! Screening van alle leerlingen d.m.v. dictee en stil lees toets. Afname docenten September volgens handleiding Nederlands Correctie dictee en stil lees toets volgens correctiemodel dyslexiecoach/ September docenten Nederlands Selectie van leerlingen op grond van resultaten van het dictee en de stil lees toets. dyslexiecoach september/ oktober Deze leerlingen komen in aanmerking voor het afnemen van de NIO Afnemen van: dyslexiecoach/ Oktober NIO (intelligentietest) zorgcoördinator Bespreking (intern) m.b.t. selecteren van leerlingen dyslexiecoach/ Oktober zorgcoördinator Verzamelen van gegevens: dyslexiecoach Oktober CITO gegevens basisschool Aanmeldingsformulier met onderwijskundig rapport en aanvullende gegevens. (o.a min. 6 maand gerichte begeleiding i.v.m. aantonen van hardnekkigheid van de problematiek) Alle gegevens aanleveren bij zorgcoördinator. dyslexiecoach Geselecteerde leerlingen aanmelden bij orthopedagogisch zorgcoördinator Oktober onderzoeker Verstrekken van een tijdelijke dyslexiepas dyslexiecoach Afnemen persoonlijke dyslexietesten bij de betreffende leerlingen orthopedagogisch onderzoeker oktober/ november Bespreking testuitslagen leerlingen orthopedagogisch onderzoeken en dyslexiecoach november/ december Bespreking testresultaten met ouders dyslexiecoach november/ december Uitgeven van definitieve dyslexiepas en innemen van de tijdelijke pas dyslexiecoach Januari Start remedial teaching voor nieuw geïndiceerde leerlingen dyslexiecoach Januari 11

12 Stappenschema gebruik Kurzweil Wanneer uit de testresultaten of tijdens de begeleiding blijkt dat visuele en auditieve hulpmiddelen worden toegestaan of aanbevolen, volgen we onderstaande werkwijze Actie Aanmelding Overleg met leerling/ouders over gebruik Kurzweil Zorgen voor aanmelding door ouders (aanmeldingsbrief) Aanmeldingsformulier naar mentor (t.b.v. dossier) Kopie van de aanmelding naar administratie i.v.m. betaling Kurzweilgebruik; namen ter informatie doorgeven aan teamleider en zorgcoördinator Aanvraagformulier boeken bestellen naar ouders Bij overgangsrapport meegeven van aanvraagformulier en boekenlijst ten behoeve van de nieuwe cursus Wie - dyslexiecoach - dyslexiecoach - dyslexiecoach - dyslexiecoach - dyslexiecoach - dyslexiecoach Boeken Melding van de leerling bij boekenbeheerder Inventariseren van het boekenpakket van de betreffende leerling Doorgeven van boekenpakket nieuw schooljaar aan leerling Accorderen van rekening door ouders bestelde boeken Niet leverbare boeken in Pdf bestand laten zetten bij Explano Pdf bestanden omzetten in KES bestand - dyslexiecoach - boekenbeheerder - dyslexiecoach - boekenbeheerder - boekenbeheerder - boekenbeheerder ICT Leerling doorgeven aan ICT afdeling i.v.m. aanmaken van accountgegevens en registreren als deelnemer in It s Learning ICT afd. verstrekt accountgegevens en download instructies aan dyslexiecoach en via It s Learning aan de leerling - dyslexiecoach - ICT er Begeleiding Accountgegevens en download instructies naar de leerling Ondersteuning van de leerling bij het installeren van Kurzweil - dyslexiecoach - dyslexiecoach 12

13 Kurzweil De school heeft een aantal licenties voor het programma Kurzweil aangeschaft. Dit aantal is voldoende om alle leerlingen die het nodig hebben gebruik te kunnen laten maken van het programma, echter is er niet per leerling één licentie. De school zorgt er voor dat het programma Kurzweil vanaf elke computer in het schoolnetwerk te gebruiken is en zorgt er voor dat steeds de meest actuele versie van het programma beschikbaar is. Voor thuisgebruik van het programma krijgen de leerlingen instructies via school aangereikt. De benodigde bestanden kunnen zij via het schoolnetwerk downloaden. 13

14 Het downloaden van je boeken Het is praktisch dat je je studieboeken op een usb stick zet zodat je niet steeds hoeft in te loggen in het schoolnetwerk. Bovendien werkt het programma via je usb stick sneller. Wij raden aan een usb stick te gebruiken met een capaciteit van ongeveer 8 GB. Een deel van de leer en tekstboeken voor Kurzweil is beschikbaar op de schoolserver. Boeken die niet in ons bestand zijn opgenomen kunnen besteld worden via Dedicon. Voor het bestellen van boeken bij Dedicon heeft de school gegevens beschikbaar. Zo download je je boeken op school: Log in op het netwerk van school met je gebruikersnaam en wachtwoord. Plaats je USB stick in de computer Klik in de NAL onder x Remedial teaching op Kurzweil Data (Zie afbeelding 1) Log in: o Login: kurzweil o Password: cd (Afbeelding 1) Zoek het boek op dat je wil downloaden. Kurzweil > Leerboeken > PiusX >...!! LET OP!! Dit kan zeer traag zijn! Klik rechtermuisknop op het boek en vervolgens op Download. (Zie afbeelding 2) (Afbeelding 2) Klik op Opslaan Klik links op Deze computer (Zie afbeelding 3) 14

15 (Afbeelding 3) Zoek je USB stick op en klik op opslaan Je boek wordt op je USB stick opgeslagen Als je niet weet in welke map je een boek moet zoeken, kan het ook als volgt: Klik onder aan het scherm in het vakje search en tik in het veld (een deel van) de titel in. Klik op het verrekijkertje achter het zoekveld (let op: het zoeken kan lang duren) Als het boek in onze collectie zit, verschijnt het onder de zoekbalk in beeld. Door er op te klikken ga je naar de betreffende map. Klik op het juiste boek (vergelijk vooral het ISBN nummer op je boek met dat van het bestand) klik met de rechter muisknop op het gekozen boek of dubbelklik op het boek. Kies downloaden. 15

16 Zo download je je boeken thuis: ga op internet naar kurzweil.piuscanisius.nl (Deze link staat ook in de omgeving van Kurzweil op It's Learning) Plaats je USB stick in de computer Log in: (Zie afbeelding 4) o Login: kurzweil o Password: cd (Afbeelding 4) Zoek het boek op dat je wil downloaden. Kurzweil > Leerboeken > PiusX >...!! LET OP!! Dit kan zeer traag zijn! Klik rechtermuisknop op het boek en vervolgens op Download. (Zie afbeelding 5) (Afbeelding 5) Klik op Opslaan 16

17 Klik links op Deze computer (Zie afbeelding 6) (Afbeelding 6) Zoek je USB stick op en klik op opslaan Je boek wordt op je USB stick opgeslagen Als je niet weet in welke map je een boek moet zoeken, kan het ook als volgt: Klik onder aan het scherm in het vakje search en tik in het veld (een deel van) de titel in. Klik op het verrekijkertje achter het zoekveld (let op: het zoeken kan lang duren) Als het boek in onze collectie zit, verschijnt het onder de zoekbalk in beeld. Door er op te klikken ga je naar de betreffende map. Klik op het juiste boek (vergelijk vooral het ISBN nummer op je boek met dat van het bestand) klik met de rechter muisknop op het gekozen boek of dubbelklik op het boek. Kies downloaden. 17

18 Het gebruik van Kurzweil op school Log in op het netwerk van school met je gebruikersnaam en wachtwoord. Plaats je USB stick in de computer Klik in de NAL onder x Remedial teaching op Kurzweil 3000 (Zie afbeelding 1) (Afbeelding 1) Vul bij Gebruikersnaam je Kurzweil gebruikersnaam in en klik vervolgens op OK Klik op Openen Zoek op je USB stick het boek op dat je wilt openen (Zie afbeelding 2) (Afbeelding 2) 18

19 Het gebruik van Kurzweil thuis: Ga op internet naar Kies de gewenste Kurzweilversie (Zie afbeelding 3) (Afbeelding 3) Kurzweil wordt nu op je computer geïnstalleerd Open Kurzweil op je computer Vul bij Gebruikersnaam je Kurzweil gebruikersnaam in en klik vervolgens op OK (Zie afbeelding 4) (Afbeelding 4) Klik op Openen Zoek op je USB stick het boek op dat je wilt openen (Zie afbeelding 5) (Afbeelding 5) 19

20 Handleiding voor toepassingen Kurzweil Op It s Learning vind je ook een uitgebreide handleiding voor de mogelijkheden die Kurzweil je te bieden heeft. Deze kun je downloaden en/of afdrukken. Je kunt de handleiding als volgt vinden: Log in op It s Learning Kies: pi Kurzweil Kies: handleiding Kurzweil ( staat in linker kolom) Kies: Downloaden Kurzweil 3000.pdf Kies: opslaan en/of afdrukken Heb je vragen over het gebruik van het programma of heb je bijvoorbeeld een probleem met het downloaden van studieboeken, dan kun je hiervoor bij je dyslexiecoach terecht. Wij wensen je heel veel succes met het gebruik van het programma Kurzweil en hopen dat het je helpt om je studie tot een groter succes te maken. 20

21 Het personeel van het Pius X College zorgt er voor dat boeken die door Dedicon aangeleverd worden als PDFof KES bestand in het programma herkenbaar worden voor alle leerlingen. Daarvoor volgen zij onderstaande werkwijze: Log in op het netwerk van school met je gebruikersnaam en wachtwoord. Klik in de NAL onder x Remedial teaching op Kurzweil 3000 (Zie afbeelding 1) (Afbeelding 1) Vul bij Gebruikersnaam je Kurzweil gebruikersnaam in en klik vervolgens op OK Klik op Openen Zoek het bestand op dat je wil inlezen (PDF of KES, zie afbeelding 2) (Afbeelding 2) Het bestand wordt nu door Kurzweil ingelezen. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de grootte van het bestand Wanneer het bestand is ingelezen kun je deze opslaan door op Bestand > Opslaan Als te klikken. Klik bij Opslaan in voor: O: > Internet > PiusCanisius > StudentDownloads > Kurzweil > Leerboeken > PiusX > (Kies het juiste vak en leerjaar) 21

22 Kies als bestandstype.kes (zie afbeelding 3) (Afbeelding 3) Sla het bestand op met de volgende naamgeving: o [Vak afkorting]_isbn_[nummer]_[titel van het boek voluit]_ [leerjaar opleiding].kes o (Bijvoorbeeld: EN_ISBN_ _WORLDWIDE_2VMBO/T/H.kes) (Let op: _ betekent een spatie invoeren) Het boek is nu door de leerlingen te downloaden en te gebruiken. 22

Dyslexiebeleid Roelof van Echten College m/h/v

Dyslexiebeleid Roelof van Echten College m/h/v Inhoudsopgave Inleiding 1. Dyslexie 1.1 Definitie 1.2 Kenmerken dyslectische leerlingen 2. Dyslexiebeleid 2.1 Signalering en begeleiding 2.2 Faciliteiten 2.3 Ontheffing tweede moderne vreemde taal atheneum

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Roelof van Echten College m/h/v

Dyslexiebeleid Roelof van Echten College m/h/v Inhoudsopgave Inleiding 1. Dyslexie 1.1 Definitie 1.2 Kenmerken dyslectische leerlingen 2. Dyslexiebeleid 2.1 Signalering en begeleiding 2.2 Rechten en plichten 2.3 Ontheffing tweede moderne vreemde taal

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Zwin College Oostburg

Dyslexieprotocol Zwin College Oostburg Dyslexieprotocol Zwin College Oostburg Dyslexie is een leerstoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Vastgesteld op: 24 mei 2011 Versie: Definitief

Dyslexiebeleid. Vastgesteld op: 24 mei 2011 Versie: Definitief Dyslexiebeleid Vastgesteld op: 24 mei 2011 Versie: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Dyslexie... 3 Definitie... 3 Visie op dyslexiebeleid... 3 Kenmerken van dyslectische leerlingen...

Nadere informatie

toelichting voor leerlingen en ouders / verzorgers dyslexie dyscalculie andere beperkingen

toelichting voor leerlingen en ouders / verzorgers dyslexie dyscalculie andere beperkingen toelichting voor leerlingen en ouders / verzorgers dyslexie dyscalculie andere beperkingen September 2012 Inleiding In deze toelichting, die wordt uitgereikt tegelijk met de groene kaart, wordt uitgelegd

Nadere informatie

Protocol dyslexie Vechtstede College 1-5-2013. A. Verhulst Remedial Teacher

Protocol dyslexie Vechtstede College 1-5-2013. A. Verhulst Remedial Teacher Protocol dyslexie Vechtstede College 1-5-2013 A. Verhulst Remedial Teacher INHOUDSOPGAVE Wat is dyslexie 3 Begeleiding van leerlingen met dyslexie 3 Faciliteiten voor leerlingen met dyslexie 4 Afspraken

Nadere informatie

Johan de Witt-gymnasium, dyslexiebeleid. Dyslexiebeleid. Dyslexieprotocol

Johan de Witt-gymnasium, dyslexiebeleid. Dyslexiebeleid. Dyslexieprotocol Dyslexiebeleid Dyslexieprotocol Johan de Witt-gymnasium 10-9-2013 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1. Beleid 4 2. Het dyslexietraject 5 2.2 Dyslectische leerlingen en het DBC-traject 5 2.3 Aangemelde

Nadere informatie

Ouders van brugklasleerlingen met dyslexie worden in het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieavond Dyslexie op het UC H/V.

Ouders van brugklasleerlingen met dyslexie worden in het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieavond Dyslexie op het UC H/V. 1. Dyslexie 1.1 Wat is dyslexie? Dyslexie is een leerstoornis waarbij de leerling ernstige en hardnekkige problemen bij het automatiseren van het lezen en / of spelling heeft. Dyslexie kan in meer of mindere

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016 Dyslexiebeleid Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen Schooljaar 2015-2016 In het kader van passend onderwijs streeft Scholengemeenschap Sint Ursula voor elke

Nadere informatie

Handboek Dyslexie 2015-2016

Handboek Dyslexie 2015-2016 Handboek Dyslexie 2015-2016 INHOUD INHOUD... 2 1. KORTE OMSCHRIJVING EN TOELICHTING... 3 2. BELEID EN WERKWIJZE VESPUCCI COLLEGE... 3 3. FACILITEITEN DYSLECTISCHE LEERLINGEN... 4 4. EINDEXAMEN... 5 BIJLAGE

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Michaël college

Dyslexieprotocol Michaël college Dyslexieprotocol Michaël college 2016-2017 Doelstelling Doel van dit protocol is de leerlingen, ouders en docenten te informeren over de vastgelegde procedures en afspraken met betrekking tot dyslexie

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Beekdal Lyceum 2012-2013

Dyslexieprotocol. Beekdal Lyceum 2012-2013 Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum 2012-2013 versie november 2012 Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum 2012-2013 Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving leerlingen. Vandaar

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Scala College AA P N OO T M I S. Dyslexieprotocol MR ingestemd op 9-7-13

Protocol Dyslexie Scala College AA P N OO T M I S. Dyslexieprotocol MR ingestemd op 9-7-13 AA P N OO T M I S Dyslexieprotocol MR ingestemd op 9-7-13 Meldpunt Dyslexie - 1-2013 Inleiding Dit dyslexieprotocol is samengesteld om ouders, leerlingen en docenten te informeren over het dyslexiebeleid

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Veurs Lyceum

Dyslexieprotocol Veurs Lyceum Dyslexieprotocol Veurs Lyceum Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat aanleren en/of het vlot toepassen (automatiseren) van het lezen

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum Dyslexieprotocol 2014-2015 Beekdal Lyceum Datum: 14-11-2014 Auteur: Martin Jager Portefeuille: Caroline Herbermann Inleiding Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving

Nadere informatie

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiepasje. Voor elke leerling stelt de school een handelingsplan op.

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiepasje. Voor elke leerling stelt de school een handelingsplan op. 1. Dyslexie 1.1 Wat is dyslexie? Dyslexie is een leerstoornis waarbij de leerling ernstige en hardnekkige problemen bij het automatiseren van het lezen en / of spelling heeft. Dyslexie kan in meer of mindere

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Zaanlands Lyceum augustus 2014

Dyslexiebeleid Zaanlands Lyceum augustus 2014 Dyslexiebeleid Zaanlands Lyceum augustus 2014 1. Inleiding De meest geaccepteerde definitie van dyslexie is: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren

Nadere informatie

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Inleiding Volgens de meest gangbare definitie is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen)

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum Dyslexieprotocol 2015-2016 Beekdal Lyceum Datum: augustus 2015 Auteur: Martin Jager Portefeuille: Caroline Herbermann Inleiding Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving

Nadere informatie

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiepasje. Voor elke leerling stelt de school een individueel handelingsplan op.

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiepasje. Voor elke leerling stelt de school een individueel handelingsplan op. Dyslexie-protocol Udens College sector havo/vwo 1.1 Wat is dyslexie? Dyslexie is een leerstoornis waarbij de leerling ernstige en hardnekkige problemen bij het automatiseren van het lezen en / of spelling

Nadere informatie

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie.

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. 1. Inleiding Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. De volgende punten komen aan de orde: Wat is dyslexie? Signaleringsprocedure dyslexie

Nadere informatie

3. Gevolgen van dyslexie Veel voorkomende belemmeringen die als gevolg van dyslexie kunnen voorkomen zijn:

3. Gevolgen van dyslexie Veel voorkomende belemmeringen die als gevolg van dyslexie kunnen voorkomen zijn: Dyslexiebeleid Berlage Lyceum 1. Inleiding Het Berlage Lyceum is een school waar volop kansen worden geboden. Wij streven ernaar het maximale uit de leerlingen te halen zodat zij hun talenten ten volle

Nadere informatie

S L O E T S W E G H M H E N G E L O

S L O E T S W E G H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud INLEIDING... 3 FACILITEITEN... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen 4

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL. Beekdal Lyceum Datum: Auteur: Martin Jager

DYSLEXIEPROTOCOL. Beekdal Lyceum Datum: Auteur: Martin Jager DYSLEXIEPROTOCOL Beekdal Lyceum 2017 2018 Datum: 26-09-2017 Auteur: Martin Jager Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Signalering en diagnose 4 2. Signalering en diagnose 4 3. Dyslexieverklaring 4 4. Faciliteiten

Nadere informatie

Handboek DYSLEXIE

Handboek DYSLEXIE Handboek DYSLEXIE 2016-2017 Handboek Leerlingbegeleiding onderdeel Dyslexie 2016-2017 LC INHOUD INHOUD... 2 1. KORTE OMSCHRIJVING EN TOELICHTING... 3 2. BELEID EN WERKWIJZE VESPUCCI COLLEGE... 4 3. FACILITEITEN

Nadere informatie

Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs?

Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs? Augustus 2014 Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs? Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Pallas Athene College

Dyslexieprotocol Pallas Athene College Dyslexieprotocol Pallas Athene College 1. Inleiding Doel en uitgangspunten Het Pallas Athene College wil alle leerlingen met dyslexie die ondersteuning en begeleiding bieden die zij nodig hebben om de

Nadere informatie

Titus Brandsmalyceum Oss Molenstraat GD Oss tel Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol september 2017 pagina 1 van 12

Titus Brandsmalyceum Oss Molenstraat GD Oss tel Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol september 2017 pagina 1 van 12 Titus Brandsmalyceum Oss Molenstraat 30 5341 GD Oss tel. 0412-224180 Dyslexieprotocol 2017-2018 Dyslexieprotocol september 2017 pagina 1 van 12 Inhoud: Inleiding augustus 2017 1. Wat is dyslexie? 2. Diagnosetraject

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL Het dyslexieprotocol Wat is dyslexie? Dyslexie Signaleringstoetsen klas 1 De werkwijze is als volgt De dyslexieverklaring

DYSLEXIEPROTOCOL Het dyslexieprotocol Wat is dyslexie? Dyslexie Signaleringstoetsen klas 1 De werkwijze is als volgt De dyslexieverklaring DYSLEXIEPROTOCOL Het dyslexieprotocol Dit document is voor leerlingen, ouders, leerkrachten en belanghebbenden in het kader van het dyslexieprotocol op het Comenius College Nieuwerkerk. Het beschrijft

Nadere informatie

2. Welke leerlingen komen in aanmerking voor deze faciliteiten en begeleiding?

2. Welke leerlingen komen in aanmerking voor deze faciliteiten en begeleiding? Protocol Dyslexie Anna Lyceum: (Versie ouders en leerlingen) 1. Algemeen: Het Anna Lyceum streeft voor leerlingen met dyslexie onderstaande na: Leerlingen met een dyslexieverklaring volgen de opleiding

Nadere informatie

S L O E T S W E G H M H E N G E L O

S L O E T S W E G H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud Inhoud Inleiding... 3 Faciliteiten... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen

Nadere informatie

Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach.

Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach. Dyslexiebeleid Inleiding Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). Dit betekent

Nadere informatie

UITTREKSEL DYSLEXIEPROTOCOL 2015-2016, VESTIGING KAGERSTRAAT.

UITTREKSEL DYSLEXIEPROTOCOL 2015-2016, VESTIGING KAGERSTRAAT. UITTREKSEL DYSLEXIEPROTOCOL 2015-2016, VESTIGING KAGERSTRAAT. Het protocol bevat afspraken m.b.t. leerlingen met dyslexie en is onderdeel van het zorgplan. Doelgroep Dispenserende en compenserende maatregelen

Nadere informatie

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie?

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie? Zorg om je toekomst Wat is dyslexie? 2 Inleiding Dyslexie is een complex probleem. Dyslectische leerlingen zijn niet dom of lui, hun falen is geen onwil. Deze leerlingen doen vaak extra hun best, besteden

Nadere informatie

1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003:

1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003: Dyslexiebeleid op de SSGN (versie januari 2015) 1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003: "Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een

Nadere informatie

Dyslexie op het Augustinianum

Dyslexie op het Augustinianum Dyslexie op het Augustinianum Wat is dyslexie? Dyslexie is een complex probleem op neurologische basis met als gevolg specifieke taalverwerkingsproblemen die zich vooral uiten in problemen met lezen en/of

Nadere informatie

Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen. Bonhoeffer College, Enschede

Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen. Bonhoeffer College, Enschede Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen Bonhoeffer College, Enschede 1.Algemene faciliteiten: Alle leerlingen met een officiële dyslexieverklaring hebben recht op de onderstaande faciliteiten.

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Oranje Nassau College (locatie Parkdreef)

Dyslexiebeleid Oranje Nassau College (locatie Parkdreef) Dyslexiebeleid Oranje Nassau College (locatie Parkdreef) We spreken van dyslexie als er sprake is van een ontwikkelingsstoornis als gevolg waarvan bij een kind sprake is van een niet, onvolledig of zeer

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Mollerlyceum. (Laatste bijstelling: 11 december 2014)

Dyslexieprotocol. Mollerlyceum. (Laatste bijstelling: 11 december 2014) ! Dyslexieprotocol Mollerlyceum (Laatste bijstelling: 11 december 2014)! Inleiding Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Walt Disney en zo kun je nog wel even doorgaan: de dyslect is in goed gezelschap!

Nadere informatie

Dyslexieprotocol 2016-2017 Beekdal Lyceum

Dyslexieprotocol 2016-2017 Beekdal Lyceum Dyslexieprotocol 2016-2017 Beekdal Lyceum Datum: 26-05-2016 Auteur: Martin Jager Portefeuille: Caroline Herbermann Inleiding Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving

Nadere informatie

Probleem bij: Komt tot uiting bij: Consequentie: Fonetische uitspraak (= een woord uitspreken zoals het klinkt)

Probleem bij: Komt tot uiting bij: Consequentie: Fonetische uitspraak (= een woord uitspreken zoals het klinkt) DYSLEXIEPROTOCOL Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische)leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op De RSG Tromp Meesters. Dyslexie Het woord

Nadere informatie

S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O

S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud Inhoud Inleiding... 3 Faciliteiten... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. 1 Wie in het BIG-register staat ingeschreven, valt onder het in de wet BIG geregelde tuchtrecht. De Wet op de

Dyslexieprotocol. 1 Wie in het BIG-register staat ingeschreven, valt onder het in de wet BIG geregelde tuchtrecht. De Wet op de Dyslexieprotocol Een dyslectische leerling is een leerling bij wie officieel dyslexie is vastgesteld. Er is voor hem/haar een rapport gemaakt waarin door een erkend deskundige (een psycholoog of orthopedagoog

Nadere informatie

Dyslexiebeleid 2014-2015

Dyslexiebeleid 2014-2015 Dyslexiebeleid 2014-2015 Dyslexie wordt gedefinieerd als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen

Nadere informatie

Protocol dyslexie en dyscalculie

Protocol dyslexie en dyscalculie Protocol dyslexie en dyscalculie A. Dyslexie Het Emmauscollege biedt begeleiding voor de dyslectische leerling, die eventueel aanvullend is op de begeleiding die een externe deskundige op dit gebied levert.

Nadere informatie

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Coevorden, mei 2014 Wat is dyslexie? De definitie voor dyslexie is: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen of spellen

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach.

Dyslexieprotocol. Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach. Dyslexieprotocol Dit protocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op het Wolfert Lyceum. Het Wolfert Lyceum wil een

Nadere informatie

Regeling Specifieke Faciliteiten binnen de basiszorg

Regeling Specifieke Faciliteiten binnen de basiszorg Regeling Specifieke Faciliteiten binnen de basiszorg Door R van Oorschot Datum juli 2013 Algemene bepalingen 1. Deze regeling wil aangeven binnen welke grenzen er een beroep gedaan kan worden op één of

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL (wordt op dit moment geupdate!)

DYSLEXIEPROTOCOL (wordt op dit moment geupdate!) DYSLEXIEPROTOCOL (wordt op dit moment geupdate!) Dyslexie wordt gedefinieerd als "een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of

Nadere informatie

Bijlage 1 - Gebruik van regelkaarten in klas 1, 2 en 3

Bijlage 1 - Gebruik van regelkaarten in klas 1, 2 en 3 Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op De Capellenborg. De locatie Capellenborg

Nadere informatie

Dyslexieprotocol JenaXL

Dyslexieprotocol JenaXL 1. Dyslexie 1.1 Definitie Dyslexie wordt gedefinieerd als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en / of vlot toepassen van het lezen en / of spellen

Nadere informatie

Zorgbeleid RML 2014 1

Zorgbeleid RML 2014 1 Dyslexie Voor dyslectische leerlingen worden de uitgangspunten uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (KPC groep 2013) zoveel mogelijk nagestreefd. De reguliere exameneisen op het gebied van spelling,

Nadere informatie

samenvatting november 2012 Strabrecht College, Geldrop

samenvatting november 2012 Strabrecht College, Geldrop DYSLEXIEBELEID op het STRABRECHT COLLEGE samenvatting november 2012 Strabrecht College, Geldrop 2012 De visie van het Strabrecht College Goede dyslexiebegeleiding is vooral een attitudekwestie Het Strabrecht

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van het Ludger College

Dyslexiebeleid van het Ludger College Dyslexiebeleid van het Ludger College Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wat is dyslexie? 1.2 Kenmerken van dyslexie 2 2 De procedure 4 2.1 Ouderavond 2.2 Een vermoeden van dyslexie 2.3 De screening 2.4 De

Nadere informatie

Inleiding. Dyslexieprotocol

Inleiding. Dyslexieprotocol Inleiding Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat dyslectische leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op het Technisch College Velsen &

Nadere informatie

INFOR. Dyslexieprotocol INFORMATIE OVER ONS DYSLEXIEBELEID VOOR DOCENTEN, OUDERS EN LEERLINGEN

INFOR. Dyslexieprotocol INFORMATIE OVER ONS DYSLEXIEBELEID VOOR DOCENTEN, OUDERS EN LEERLINGEN INFOR Dyslexieprotocol INFORMATIE OVER ONS DYSLEXIEBELEID VOOR DOCENTEN, OUDERS EN LEERLINGEN 1 Inhoudsopgave Inleiding.. 2 Uitgangspunten.....3 Compenserende en dispenserende maatregelen 4 Dyslexiepas

Nadere informatie

Definitie van dyslexie. Bron: Stichting Dyslexie Nederland, Diagnose van Dyslexie, 2004

Definitie van dyslexie. Bron: Stichting Dyslexie Nederland, Diagnose van Dyslexie, 2004 DYSLEXIEPROTOCOL Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op De Capellenborg. De locatie Capellenborg

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College oktober 2012 1 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Inleiding Sinds een aantal jaren voert het Gerrit Rietveld College een beleid op het gebied van dyslexie.

Nadere informatie

Definitie van dyslexie. Bron: Stichting Dyslexie Nederland, Diagnose van Dyslexie, 2004

Definitie van dyslexie. Bron: Stichting Dyslexie Nederland, Diagnose van Dyslexie, 2004 DYSLEXIEPROTOCOL Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op De Capellenborg. De locatie Capellenborg

Nadere informatie

Betrokkenen Coördinerende functionaris / budgetverantwoordelijke leerlingbegeleiders

Betrokkenen Coördinerende functionaris / budgetverantwoordelijke leerlingbegeleiders protocol dyslexie 1.1 omschrijving Definitie dyslexie, zoals gehanteerd door de Stichting Dyslexie Nederland. Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering

Nadere informatie

Begeleiding van dyslexie

Begeleiding van dyslexie Begeleiding van dyslexie Inhoud Wat is dyslexie?... 3 Wat biedt het HVC?... 4 Onderzoek naar dyslexie in de brugklas... 4 Dyslexiepas... 4 De dyslexiecoach... 5 Dyslexie ondersteuningssoftware... 5 Meer

Nadere informatie

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Coevorden, juni 2016 Wat is dyslexie? De Nederlands definitie voor dyslexie is: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Rijnlands Lyceum Sassenheim. 1. Visie 2. Signalering 3. Begeleiding 4. Organisatie 5. Evaluatie 6. Sterkte-Zwakte analyse 7.

Dyslexiebeleid Rijnlands Lyceum Sassenheim. 1. Visie 2. Signalering 3. Begeleiding 4. Organisatie 5. Evaluatie 6. Sterkte-Zwakte analyse 7. Dyslexiebeleid Rijnlands Lyceum Sassenheim 1. Visie 2. Signalering 3. Begeleiding 4. Organisatie 5. Evaluatie 6. Sterkte-Zwakte analyse 7. Doelen 1. Visie op begeleiding van leerlingen met dyslexie Het

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Cambium College

Dyslexieprotocol Cambium College Dyslexieprotocol Cambium College Inhoud: Wat is dyslexie? Diagnosetraject op het Cambium. De dyslexieverklaring. Overzicht dispenserende en compenserende maatregelen: o Dispenserende maatregelen. (Vrijstellingen)

Nadere informatie

2 Wettelijke kaders m.b.t. het verlenen van ontheffing voor één der twee moderne vreemde talen Frans of Duits in het tweede leerjaar

2 Wettelijke kaders m.b.t. het verlenen van ontheffing voor één der twee moderne vreemde talen Frans of Duits in het tweede leerjaar Protocol vrijstelling van onderwijs Frans of Duits in het tweede leerjaar 1 Inleiding Dit protocol geldt voor de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud, met ingang van het schooljaar 2014-2015 en maakt

Nadere informatie

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Coevorden, mei 2014 Wat is dyslexie? De Nederlands definitie voor dyslexie is: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. De Savornin Lohman

Dyslexiebeleid. De Savornin Lohman Dyslexiebeleid De Savornin Lohman 1. Inleiding 2. Visie en missie 3. Definitie dyslexie 4. Signalering 5. Diagnostiek 6. Begeleiding en ondersteuning 7. Samenwerking met ouders 8. Extra hulp en faciliteiten

Nadere informatie

PROTOCOL ONDERSTEUNING t.b.v. LEERLINGEN MET DYSLEXIE

PROTOCOL ONDERSTEUNING t.b.v. LEERLINGEN MET DYSLEXIE PROTOCOL ONDERSTEUNING t.b.v. LEERLINGEN MET DYSLEXIE november 2015 bijgewerkt december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding p.3 2. Wat is dyslexie? p.4 3. Voor wie is dit ondersteuningsplan bedoeld? p.4 4.

Nadere informatie

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek. 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek. 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek In dit protocol dyslexie schetsen we voor ouders, docenten en leerlingen een duidelijk beeld wat van Groevenbeek verwacht mag worden wanneer een leerling met

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Montessori Vaklyceum Groningen

Dyslexieprotocol. Montessori Vaklyceum Groningen Dyslexieprotocol Montessori Vaklyceum Groningen Dyslexieprotocol Deze brochure beschrijft in het kort hoe er binnen het Montessori Vaklyceum Groningen (MVLG) wordt omgegaan met leerlingen die dyslexie

Nadere informatie

Protocol Dyslexie RLS

Protocol Dyslexie RLS Protocol Dyslexie RLS 1 Inhoudsopgave 1. Visie van het Rijnlands Lyceum Sassenheim 2. Begeleiding van dyslectische leerlingen 3. Aangepaste regelingen voor leerlingen met een dyslexieverklaring Bijlage

Nadere informatie

Protocol vrijstelling van onderwijs in één der drie moderne vreemde talen Frans, Duits of Spaans

Protocol vrijstelling van onderwijs in één der drie moderne vreemde talen Frans, Duits of Spaans Protocol vrijstelling van onderwijs in één der drie moderne vreemde talen Frans, Duits of Spaans 1. Inleiding Dit protocol geldt voor de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud, met ingang van het schooljaar

Nadere informatie

Gedurende de gehele schoolperiode wordt door de docenten zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de volgende punten:

Gedurende de gehele schoolperiode wordt door de docenten zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de volgende punten: Pakket van maatregelen bij Dyslexie en Dyscalculie Dyslexie Algemeen: Gedurende de gehele schoolperiode wordt door de docenten zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de volgende punten: Stimuleren Schriftelijk

Nadere informatie

OSB PROTOCOL DYSLEXIE

OSB PROTOCOL DYSLEXIE OSB PROTOCOL DYSLEXIE Amsterdam, 25 februari 2016 Vastgesteld door de schoolleiding Open Schoolgemeenschap Bijlmer 1 INHOUDSOPGAVE Wat is dyslexie? De OSB & de begeleiding van leerlingen met dyslexie Wederzijdse

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) januari 2016

Dyslexieprotocol Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) januari 2016 Dyslexieprotocol Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) januari 2016 Definitie Dyslexie wordt gedefinieerd als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en

Nadere informatie

C. DYSLEXIE Dyslexie kan worden geconstateerd door een externe ter zake deskundige; er is dan een rapport of dyslexieverklaring aanwezig.

C. DYSLEXIE Dyslexie kan worden geconstateerd door een externe ter zake deskundige; er is dan een rapport of dyslexieverklaring aanwezig. FACILITEITEN VOOR LEERLINGEN MET DYSLEXIE of DYSCALCULIE 2017-2018 DOEL Het doel van het SGC is alle leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen binnen de mogelijkheden en kaders van het St-Gregorius

Nadere informatie

Dyslexiebeleid HNL 2012/2013

Dyslexiebeleid HNL 2012/2013 Dyslexiebeleid HNL 2012/2013 Inhoud Doel van deze brochure 3 Wat is dyslexie? 3 Dyslexie en HNL 3 Screening 3 Remedial teaching 4 Compensatie 5 Dispensatie 7 Naast rechten ook plichten 8 Relevante websites

Nadere informatie

Handboek DYSLEXIE en DYSCALCULIE

Handboek DYSLEXIE en DYSCALCULIE Handboek DYSLEXIE en DYSCALCULIE 2017-2018 Handboek Leerlingbegeleiding onderdeel Dyslexie en Dyscalculie 2017-2018 LC INHOUD INHOUD... 2 1. KORTE OMSCHRIJVING EN TOELICHTING DYSLEXIE... 3 2. KORTE OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Dyslexie. Dyslexieprotocol Sweelinck College 2015-2016

Dyslexie. Dyslexieprotocol Sweelinck College 2015-2016 Dyslexie Dyslexieprotocol Sweelinck College 2015-2016 Wat is dyslexie? Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van

Nadere informatie

Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen?

Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen? Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen? Een veel voorkomende vraag van ouders bij het zoeken naar een geschikte vorm van voortgezet onderwijs, betreft de begeleiding van

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. 1. Algemene inleiding

Dyslexiebeleid. 1. Algemene inleiding Dyslexiebeleid Inhoud: 1. Algemene inleiding 2. Het begin van de brugklas 3. Het begin van de brugklas voor de dyslectische leerling 4. Rol van de dyslexiecoach 5. Ondersteunende technologie voor de dyslectische

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Missie Doelgroep Leerlingen met een dyslexieverklaring Signalering Het wonderlijke weer. : Hoe gevaarlijk is een tekenbeet?

Dyslexieprotocol Missie Doelgroep Leerlingen met een dyslexieverklaring Signalering Het wonderlijke weer. : Hoe gevaarlijk is een tekenbeet? Dyslexieprotocol Missie Het streven om elke leerling in staat te stellen een bij hem passende opleiding te volgen Het leveren van maatwerk d.m.v. goede communicatie tussen ouders, leerling en dyslexiecoach,

Nadere informatie

Het geldende dyslexiebeleid is aangepast op een aantal gebieden. Tijdens de MR-vergadering wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen.

Het geldende dyslexiebeleid is aangepast op een aantal gebieden. Tijdens de MR-vergadering wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen. MR van Schoolleiding datum 1 oktober 2013 vergadering 8 oktober 2013 betreft Dyslexiebeleid Het geldende dyslexiebeleid is aangepast op een aantal gebieden. Tijdens de MR-vergadering wordt een toelichting

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Pieter Nieuwland College

Protocol Dyslexie Pieter Nieuwland College Protocol Dyslexie Pieter Nieuwland College Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op

Nadere informatie

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Bladzijde Inleiding / protocol dyslexie in schema 1 Dyslexie, wat is dat? 2 Dyslexie & het 3 Van signalering tot diagnose 5 Hulp bij dyslexie 7 Dyslexiepas 10 Dispensatie

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. 1 Inleiding

Dyslexiebeleid. 1 Inleiding Dyslexiebeleid 1 Inleiding In 2004 is op initiatief van het ministerie van OC&W, het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs 1 verschenen. Vanwege gewijzigde exameneisen, toepassing van de wet gelijke behandeling

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Dyslexieprotocol. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Dyslexieprotocol Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Actief College Koninginneweg 126 3262 JD Oud-Beijerland T: 0186-612130 E: administratie@actiefcollege.nl W: www.actiefcollege.nl

Nadere informatie

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol 2016-2107 1 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 3. 2. Wat is dyslexie? 4. 2.1 Verklarende dyslexieverklaring 4. 2.2 Onderkennende dyslexieverklaring 4. 3. Procedure 5. 4. Signaleren 5. 4.1

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Greijdanus Enschede

Dyslexiebeleid. Greijdanus Enschede Dyslexiebeleid Greijdanus Enschede 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding dyslexie Pag. 3 1.1. Wat is dyslexie? 1.2. Hoe uit dyslexie zich? 2. Dyslexiescreening en onderzoek Pag. 5 2.1. Screening in klas 1 2.2.

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Zernike College

Dyslexieprotocol. Zernike College Dyslexieprotocol Zernike College Dyslexieprotocol Zernike College Deze brochure beschrijft in het kort hoe er binnen het Zernike College wordt omgegaan met leerlingen die dyslexie lijken of blijken te

Nadere informatie

DYSLEXIE Deels vernieuwde aanpak

DYSLEXIE Deels vernieuwde aanpak DYSLEXIE 2015-2016 Deels vernieuwde aanpak 1 OUDERAVOND DYSLEXIE OP HET SONDERVICK COLLEGE Dyslexie: even ter verduidelijking Voorafgaand van het schooljaar Tijdens het schooljaar Didactische ondersteuning

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL. januari 2015

DYSLEXIEPROTOCOL. januari 2015 DYSLEXIEPROTOCOL 2015 2017 januari 2015 1. Wat is dyslexie? Dyslexie is een complex probleem dat invloed heeft op het gehele functioneren van een leerling. Het komt voor in alle vormen van onderwijs en

Nadere informatie

I Visie van Limes op dyslexie ( )

I Visie van Limes op dyslexie ( ) DYSLEXIE PROTOCOL I Visie van Limes op dyslexie (2015-2020) De school verbindt zich aan de definitie voor dyslexie zoals die geformuleerd is in het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs door Henneman

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen 16.1. Inleiding 215 16.2. Woorden, zinnen, in een vreemde taal laten voorlezen 217 16.3. Uitspraak van woorden leren en controleren 219 16.4. Woorden vertalen

Nadere informatie

ALGEMEEN. Dyslexieprotocol

ALGEMEEN. Dyslexieprotocol ALGEMEEN Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op de Thorbecke Scholengemeenschap,

Nadere informatie

Protocol dyslexie. De Rietlanden

Protocol dyslexie. De Rietlanden Protocol dyslexie De Rietlanden september 2014 Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Cambium College

Dyslexieprotocol Cambium College Dyslexieprotocol Cambium College Inhoud: 1. Wat is dyslexie? 2. Diagnosetraject op het Cambium. 3. De dyslexieverklaring. 4. Overzicht dispenserende en compenserende maatregelen: Dispenserende maatregelen.

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. OSG Schoonoord. www.osgs.nl info@osgs.nl. Postbus 16 3700 AA Zeist. KvK 30250155. Mei 2012. Dyslexiebeleid

Dyslexiebeleid. OSG Schoonoord. www.osgs.nl info@osgs.nl. Postbus 16 3700 AA Zeist. KvK 30250155. Mei 2012. Dyslexiebeleid Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Contactpersoon OSG Schoonoord 2 /

Nadere informatie

... Protocol Dyslexie. Versienummer 2.0 16-10-2014. Vastgesteld door MR. Status document (concept, voorstel, besloten, vastgesteld)

... Protocol Dyslexie. Versienummer 2.0 16-10-2014. Vastgesteld door MR. Status document (concept, voorstel, besloten, vastgesteld) ................................................................. Protocol Dyslexie Naam notitie/procedure/afspraak Protocol Dyslexie Eigenaar/portefeuillehouder Wim Krijbolder Versienummer 2.0 16-10-2014

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL Bonaventuracollege Mariënpoelstraat

DYSLEXIEPROTOCOL Bonaventuracollege Mariënpoelstraat DYSLEXIEPROTOCOL Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Onderstaande afspraken zijn van toepassing gedurende de onderbouwperiode, de leerjaren 1, 2 en 3 van havo en vwo. Leerlingen die een officiële dyslexieverklaring

Nadere informatie