Dyslexiebeleid. Pius X College

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dyslexiebeleid. Pius X College"

Transcriptie

1 Dyslexiebeleid Pius X College

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Dyslexie 4 Definitie 4 Visie op dyslexiebeleid 4 Kenmerken van dyslectische leerlingen 5 Dyslexiebeleid 5 Signalering en begeleiding 6 Voorlichting 6 Ondersteuning van docenten 6 Rechten en plichten 7 Gebruik van Kurzweil 7 Vrijstelling voor tweede moderne vreemde taal 8 Procedure bij het verlenen van vrijstelling 8 Compensatieafspraken bij de talen 9 Nederlands 9 Engels 9 Frans 9 Duits 10 Klassieke talen 10 Protocol uitvoering dyslexiebeleid en gebruik Kurzweil 11 Stappenschema dyslexie/onderzoek 11 Stappenschema gebruik Kurzweil 12 Kurzweil 13 Het downloaden van je boeken 14 Het gebruik van Kurzweil op school 18 Het gebruik van Kurzweil thuis 19 Handleiding voor toepassingen Kurzweil 20 2

3 Inleiding Al jaren voert het Pius X College beleid op het gebied van dyslexie. Dit document is bedoeld om dat wat we impliciet allemaal doen, te expliciteren. Het biedt daarmee houvast voor een ieder die te maken heeft met dyslexie: leerling, ouders en personeelsleden. Ook verantwoorden we hiermee wat we doen. Het biedt ons de gelegenheid om ieder jaar het beleid te bezien en zo nodig aan te passen dan wel te actualiseren. Dit dyslexiebeleidsplan behoort bij het zorgbeleidsplan dat voor de scholengemeenschap is opgesteld. Dit beleid is een uitwerking van hoofdstuk 2, de eerste en tweedelijns zorg op het Pius X College, specifiek van hoofdstuk 2.2.2, onderdeel studiehulp, lid d. Dyslexie. 3

4 Dyslexie Definitie Er bestaan talloze definities van dyslexie. Er zijn definities waarin verklaringen en criteria zijn opgenomen en er zijn definities die puur beschrijvend zijn. In dit dyslexiebeleid kiezen we voor een beschrijvende definitie, zoals die door de Stichting Dyslexie Nederland gehanteerd wordt: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. De definitie heeft uitsluitend betrekking op de stoornis zoals die zich manifesteert op vaardigheidsniveau. Objectief waarneembaar gedrag in lezen en spellen staat centraal. Voor het voortgezet onderwijs betreft dit niet alleen lezen en spellen in het Nederlands, maar ook in de moderne vreemde talen. Visie op dyslexiebeleid Het Pius X College heeft een dyslexiebeleid geformuleerd met als doel de dyslectische leerlingen een eerlijke kans te geven het diploma te halen dat past bij de cognitieve capaciteiten van die leerling. De voorwaarden om een opleiding met goed gevolg af te ronden zijn voor een niet onbelangrijk deel terug te voeren op de capaciteiten en het doorzettingsvermogen van de leerling zelf. Daarnaast zal de school de voorwaarden moeten scheppen om een leerling, die last heeft van dyslexie, zo goed mogelijk te begeleiden. De school zal de leerling in staat moeten stellen om zijn of haar capaciteiten te kunnen laten zien en verder te ontplooien. Wij gaan er hierbij van uit dat de leerling minimaal het diploma kan behalen, dat al door de basisschool geprognosticeerd was en aangegeven stond in het leerlingvolgsysteem van de betreffende leerling. 4

5 Kenmerken van dyslectische leerlingen Dyslexie is niet te verhelpen. Het is veel meer dan alleen het omdraaien van letters. Dyslectische leerlingen kunnen problemen hebben met: woordherkenning (technisch lezen) het onthouden van woordbeelden (spelling); de klankbeelden worden weergegeven (fonetische spelling) het onthouden van losse gegevens (jaartallen, rijtjes, woordjes, muzieknoten, topografische namen, formules) twee dingen tegelijk doen, bv. schrijven en luisteren schriftelijk formuleren (korte zinnen, zinnen lopen niet of zijn onvolledig) de uitspraak in vreemde talen (ze proberen door een fonetische uitspraak de spelling te onthouden) het herkennen van verschillen tussen de klanken in de woorden concentratie: ze kunnen zich niet afsluiten van zaken die niet belangrijk zijn, ze merken veel (storingen) in de omgeving op, ze zien de letters lopen Deze moeilijkheden kunnen consequenties hebben voor alle vakken, vooral die waarbij er veel informatie uit teksten moet worden verworven (zaakvakken, talen). Op grond van deze kenmerken staat op de individuele dyslexieverklaring, die aan dyslectische leerlingen wordt uitgereikt, aangegeven hoe de docent tijdens de les door remediëren, compenseren en dispenseren rekening houdt met de betreffende leerling. Dyslexiebeleid Binnen elke locatie van het Pius X College heeft de zorgcoördinator de coördinatie van de dyslexiebegeleiding. Voor de dyslexiebegeleiding is er op elke locatie een dyslexiecoach aangesteld die de dyslexietraining verzorgt, begeleidingsgesprekken voert, ondersteuning biedt bij het gebruik van hulpmiddelen zoals het programma Kurzweil en er op toe ziet dat de uitvoering van de aanvullende en dispensatiemaatregelen door docenten wordt uitgevoerd. Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs is het uitgangspunt voor het dyslexiebeleid. Dit betekent onder andere dat elke leerling in klas 1 wordt gescreend op dyslexiekenmerken. 5

6 Signalering en begeleiding Aan het begin van de schoolloopbaan op het Pius X College worden alle leerlingen in de brugklas gescreend op spelling en tekstbegrip. Deze screening bestaat uit het afnemen van een dictee, een stil lees test en een onderzoek van het onderwijskundig rapport van de basisschool. De dyslexiecoach selecteert hiermee de leerlingen die uiteindelijk voor een dyslexietest in aanmerking komen. Deze test wordt uitgevoerd door een erkend psycholoog /orthopedagoog. De dyslexiebegeleiding wordt vervolgens in de onderbouw als remedial teaching gegeven aan alle dyslectische leerlingen, in de bovenbouw bij die leerling bij wie dat nodig wordt geacht. Afhankelijk van de uitkomsten van de screening bepaalt de remedial teacher hoe de verdere begeleiding zal zijn van een leerling, bijvoorbeeld extra ondersteuning in de klas en evt. extra begeleiding in groepsverband of individuele begeleiding door de remedial teacher. Deze begeleiding vindt in principe plaats op een vastgesteld moment in het lesrooster. In bijzondere gevallen kan dit ook tijdens een les plaats vinden. De dyslexiecoach meldt de begeleiding aan de ouders. Voorlichting Jaarlijks organiseert elke locatie een informatieavond voor ouders en leerlingen over het thema dyslexie. Tijdens deze avond wordt het proces om te komen tot een dyslexieverklaring behandeld. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de verschillende vormen van begeleiding en de voorzieningen die de school heeft voor dyslectische leerlingen. Het beleid ten aanzien van dyslexie wordt op de website van de school vermeld. Ondersteuning van docenten Ten behoeve van een goede ondersteuning en begeleiding van docenten is op elke locatie van het Pius X College een pakket boeken aanwezig met daarin tips en aanwijzingen voor docenten over een goede aanpak van dyslexie in hun specifieke lessen. Het betreft vak katernen voor de volgende vakkenclusters: de talen de zaakvakken de exacte vakken de praktijkvakken en creatieve vakken Tijdens scholingsmomenten wordt regelmatig (een onderdeel van) de dyslexie aanpak opgenomen in het programma. 6

7 Rechten en plichten Wanneer na begeleiding en vervolgonderzoek door de orthopedagoog is gebleken dat een leerling officieel dyslectisch is, ontvangt de leerling een dyslexieverklaring. OP deze verklaring geeft de orthopedagoog aan welke voorzieningen voor deze leerling relevant zijn en mogelijk beschikbaar gesteld kunnen worden. In overleg tussen de dyslexiecoach en de dyslectische leerling wordt bekeken bij welke faciliteiten de leerling baat heeft. In het dyslexie onderzoek staan duidelijke aanwijzingen voor vakdocenten en remedial teacher wat de specifieke problemen van de leerling zijn en ook adviezen hoe daarmee om te gaan. Voor alle vakken geldt: 1 Extra tijd bij schriftelijk werk indien nodig/gewenst. De maximale verlenging bedraagt 20% van de reguliere tijd die voor het schriftelijke werk gepland was. 2 Als door niet leerstof gebonden fouten niet meer te controleren is of de leerling de leerstof wel of niet begrijpt, kan er mondeling overhoord worden 3 In andere vakken dan de talen worden spelfouten niet meegeteld; als het antwoord van de leerling herkenbaar en juist is, wordt het goed gerekend 4 Voor de talen zijn aparte afspraken gemaakt over de wijze van beoordeling 5 Schriftelijk materiaal vergroten (A3 formaat, grote letters) of op groen papier, indien nodig/gewenst 6 Aantekeningen van medeleerlingen mogen worden gekopieerd op kosten van school 7 Indien nodig kan de leerling gebruik maken van andere ondersteunende middelen zoals gebruik van een computer met spellingcontrole, laptop, Kurzweil 8 Bij eindexamens is het voor dyslectische leerlingen tevens mogelijk te werken met gesproken examens (conform regelingen die door het ministerie van OC&W zijn vastgesteld) Elke leerling die een dyslexietest door een orthopedagogisch onderzoeker zal ondergaan, kan gedurende de indicerende periode gebruik maken van voorzieningen alsof de leerling daadwerkelijk dyslectisch is. Hiervoor ontvangt de leerling een tijdelijke dyslexiepas. Gebruik van Kurzweil Een dyslectische leerling kan onder voorwaarden en tegen betaling gebruik maken van Kurzweil Dit is een digitaal ondersteuningsprogramma voor dyslectische leerlingen waarbij de tekst van de leerstof wordt voorgelezen en tegelijkertijd met kleur wordt gemarkeerd, uittreksels gemaakt kunnen worden enz. Waar nodig wordt de leerling hierin ondersteund door de dyslexiecoach. Daar waar mogelijk kunnen leerlingen ook bij toetsen gebruik maken van het programma Kurzweil. Docenten zullen hiervoor geschoold worden. Centrale examens kunnen zo nodig afgenomen worden met behulp van de computer en het programma Daisy. Ook dit programma leest de teksten voor aan de leerling. 7

8 Vrijstelling voor tweede moderne vreemde taal Vrijstelling verlenen voor een taal is een zeer vergaande maatregel die door de school dan ook alleen wordt toegepast wanneer dat absoluut noodzakelijk is. Onze uitgangspunten hierbij zijn: De school blijft binnen de wettelijke mogelijkheden. Vastgelegd is welke vrijstellingen op grond hiervan verleend worden. In voorkomende gevallen kunnen de ouders of de docent hierover contact opnemen met de teamleider van de betreffende leerling. Vrijstelling van welke aard dan ook wordt alleen verleend, als naar het oordeel van de teamleider schoolintern blijkt dat de betreffende taal een onacceptabel groot probleem vormt voor de betreffende erkend dyslectische leerling en dit oordeel aan de hand van de externe dyslexieverklaring onderbouwd kan worden. Een verzoek tot vrijstelling kan worden gedaan als voldaan wordt aan de volgende criteria: o Uit het dyslexieonderzoek blijkt en in de dyslexieverklaring is opgenomen dat vrijstelling in overweging genomen moet worden o de leerling heeft veelvuldig onvoldoendes gescoord op Frans en Duits en heeft matige resultaten behaald op Nederlands en Engels o bij de advisering wordt de leerling afgeraden talen te volgen in de bovenbouw Volledige of gedeeltelijke vrijstelling is geen automatisme en wordt pas verleend nadat de consequenties voor de verdere schoolloopbaan met de ouders en de leerling besproken zijn. Procedure bij het verlenen van vrijstelling Als de ouders/verzorgers van mening zijn dat vrijstelling overwogen moet worden, nemen zij contact op met de dyslexiecoach van hun zoon/dochter; ook is het mogelijk dat vanuit de rapportvergadering de vraag gesteld wordt vrijstelling te overwegen. Voordat een vrijstelling verleend wordt, heeft de dyslexiecoach, samen met de teamleider een gesprek met de ouders en met de betreffende leerling, met als doel vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van een onacceptabel groot probleem dat alleen opgelost kan worden door de leerling een vrijstelling te verlenen. Voorafgaand aan dit gesprek vraagt de dyslexiecoach/teamleider de betreffende vakdocent(en) om diens mening; tevens zijn de mogelijke consequenties op het gebied van pakketkeuze in hogere leerjaren op een rijtje gezet. Als de teamleider besluit een vrijstelling te verlenen, wordt dit in een brief (zie bijlage) aan de ouders meegedeeld. In deze brief worden de eventuele consequenties van de vrijstelling aangegeven. De ouders dienen de brief voor akkoord te ondertekenen. De teamleider bewaart een kopie van de brief in zijn eigen administratie en doet de mentor een kopie toekomen voor het leerlingendossier. Indien het gaat om een vak waarin centraal examen wordt afgelegd, wordt tevens de inspectie voor het onderwijs in kennis gesteld. 8

9 Compensatieafspraken bij de talen Ten behoeve van dyslectische leerlingen wordt bij de talen tijdens de lessen een afwijkende wijze van beoordelen gevolgd. Voor de centrale examens wordt bij de beoordeling het correctievoorschrift gevolgd. De afwijkende wijze van beoordeling tijdens de opleiding is voor de afzonderlijke talen: Nederlands 1 Bij schrijfopdrachten wordt bij dyslectische leerlingen een maximum voor taalfoutenaftrek gehanteerd 2 Bij de overige toetsen, boekverslagen en werkstukken wordt bij dyslectische leerlingen maximaal 1 punt voor 10 taalfouten afgetrokken 3 Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (duer) worden niet fout gerekend 4 Fouten m.b.t. (mede)klinkerverdubbeling worden niet meegerekend (koopen, verekt). 5 Fouten m.b.t. leerbare regels worden wel meegerekend: bij werkwoordspelling gaat het dus bijvoorbeeld om de goede uitgang: d, t, te(n), tte(n), de(n) en dde(n). Hij heeft zijn spier verekt (i.p.v. verrekt) wordt niet fout gerekend (zie regel 4) 6 Binnen het jaarprogramma is spelling slechts een onderdeel van het vak Nederlands, dus een dyslectische leerling kan dit onderdeel compenseren met andere onderdelen Engels 1 Als een woord fonetisch wordt geschreven, wordt dit goed gerekend als de vertaling correct is. Dit met uitzondering van grammaticale fouten 2 Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (huose) worden niet fout gerekend 3 Overige spelfouten tellen bij dyslectische leerlingen voor 50% van het aantal spelfouten 4 Als een woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt, gelden de bovenstaande regels niet Frans 1 Als een woord fonetisch wordt geschreven, wordt dit goed gerekend als de vertaling correct is. Dit met uitzondering van de grammaticale fouten 2 50% van de fouten m.b.t. accenten wordt niet meegerekend 3 Overige spelfouten tellen bij dyslectische leerlingen voor 50% van het aantal spelfouten 4 Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (puor, juene) worden niet fout gerekend 5 Als een woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt, gelden de bovenstaande regels niet 9

10 Duits 1 Als een woord fonetisch wordt geschreven, wordt dit goed gerekend als de vertaling correct is. Dit met uitzondering van grammaticale fouten 2 Als een Umlaut in de grammatica is behandeld en foutief wordt toegepast geldt dat als een hele fout (bijv. er fährt, dan is fahrt of fehrt etc. fout) 3 Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (Truam) worden niet fout gerekend 4 Overige spelfouten tellen bij dyslectische leerlingen voor 50% van het aantal spelfouten 5 Als een woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt, gelden de bovenstaande regels niet Klassieke talen 1 Spreek & luistervaardigheid noch schrijfvaardigheid is een vaardigheid die bij klassieke talen wordt onderwezen of getoetst, spellingsvaardigheid dus evenmin. De leesvaardigheid van de leerling in de klassieke taal staat centraal 2 De leerling hoeft slechts te spellen in de klassieke taal, wanneer getoetst wordt of hij een bepaalde verbuiging of vervoeging beheerst of kan toepassen 3 Hierbij worden letteromdraaiingen in vaste klinkercombinaties noch in stam (bijvoorbeeld peuro i.p.v. puero ) noch in uitgang (bijvoorbeeld servea i.p.v. servae ) fout gerekend, ongeacht of het woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt 4 Hierbij worden letteromdraaiingen in medeklinkerpatronen (bijvoorbeeld approquinpare i.p.v. appropinquare ) evenmin fout gerekend, ongeacht of het woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt 5 Slechts wanneer een uitgang zodanig verkeerd gespeld wordt dat er een andere bestaande uitgang komt te staan, wordt dit fout gerekend (bijvoorbeeld pueris i.p.v. pueros of clamabatur i.p.v. clamabantur ) 6 Overige spelfouten tellen bij dyslectische leerlingen voor 50% van het aantal spelfouten In voorkomende gevallen kan op grond van de uitkomsten van onderzoek worden overgegaan tot individuele aanpassingen. 10

11 Protocol uitvoering Dyslexiebeleid en gebruik Kurzweil Stappenschema dyslexie/onderzoek Om te beoordelen of een leerling dyslectisch is, wordt de volgende planning gehanteerd Activiteit Actie door Periode (±) Informatie uit het OKR en intakegesprekken met basisscholen: teamleider mei / juni Bij dyslexieproblematiek de vragenlijst van het protocol door de basisschool in laten vullen! Screening van alle leerlingen d.m.v. dictee en stil lees toets. Afname docenten September volgens handleiding Nederlands Correctie dictee en stil lees toets volgens correctiemodel dyslexiecoach/ September docenten Nederlands Selectie van leerlingen op grond van resultaten van het dictee en de stil lees toets. dyslexiecoach september/ oktober Deze leerlingen komen in aanmerking voor het afnemen van de NIO Afnemen van: dyslexiecoach/ Oktober NIO (intelligentietest) zorgcoördinator Bespreking (intern) m.b.t. selecteren van leerlingen dyslexiecoach/ Oktober zorgcoördinator Verzamelen van gegevens: dyslexiecoach Oktober CITO gegevens basisschool Aanmeldingsformulier met onderwijskundig rapport en aanvullende gegevens. (o.a min. 6 maand gerichte begeleiding i.v.m. aantonen van hardnekkigheid van de problematiek) Alle gegevens aanleveren bij zorgcoördinator. dyslexiecoach Geselecteerde leerlingen aanmelden bij orthopedagogisch zorgcoördinator Oktober onderzoeker Verstrekken van een tijdelijke dyslexiepas dyslexiecoach Afnemen persoonlijke dyslexietesten bij de betreffende leerlingen orthopedagogisch onderzoeker oktober/ november Bespreking testuitslagen leerlingen orthopedagogisch onderzoeken en dyslexiecoach november/ december Bespreking testresultaten met ouders dyslexiecoach november/ december Uitgeven van definitieve dyslexiepas en innemen van de tijdelijke pas dyslexiecoach Januari Start remedial teaching voor nieuw geïndiceerde leerlingen dyslexiecoach Januari 11

12 Stappenschema gebruik Kurzweil Wanneer uit de testresultaten of tijdens de begeleiding blijkt dat visuele en auditieve hulpmiddelen worden toegestaan of aanbevolen, volgen we onderstaande werkwijze Actie Aanmelding Overleg met leerling/ouders over gebruik Kurzweil Zorgen voor aanmelding door ouders (aanmeldingsbrief) Aanmeldingsformulier naar mentor (t.b.v. dossier) Kopie van de aanmelding naar administratie i.v.m. betaling Kurzweilgebruik; namen ter informatie doorgeven aan teamleider en zorgcoördinator Aanvraagformulier boeken bestellen naar ouders Bij overgangsrapport meegeven van aanvraagformulier en boekenlijst ten behoeve van de nieuwe cursus Wie - dyslexiecoach - dyslexiecoach - dyslexiecoach - dyslexiecoach - dyslexiecoach - dyslexiecoach Boeken Melding van de leerling bij boekenbeheerder Inventariseren van het boekenpakket van de betreffende leerling Doorgeven van boekenpakket nieuw schooljaar aan leerling Accorderen van rekening door ouders bestelde boeken Niet leverbare boeken in Pdf bestand laten zetten bij Explano Pdf bestanden omzetten in KES bestand - dyslexiecoach - boekenbeheerder - dyslexiecoach - boekenbeheerder - boekenbeheerder - boekenbeheerder ICT Leerling doorgeven aan ICT afdeling i.v.m. aanmaken van accountgegevens en registreren als deelnemer in It s Learning ICT afd. verstrekt accountgegevens en download instructies aan dyslexiecoach en via It s Learning aan de leerling - dyslexiecoach - ICT er Begeleiding Accountgegevens en download instructies naar de leerling Ondersteuning van de leerling bij het installeren van Kurzweil - dyslexiecoach - dyslexiecoach 12

13 Kurzweil De school heeft een aantal licenties voor het programma Kurzweil aangeschaft. Dit aantal is voldoende om alle leerlingen die het nodig hebben gebruik te kunnen laten maken van het programma, echter is er niet per leerling één licentie. De school zorgt er voor dat het programma Kurzweil vanaf elke computer in het schoolnetwerk te gebruiken is en zorgt er voor dat steeds de meest actuele versie van het programma beschikbaar is. Voor thuisgebruik van het programma krijgen de leerlingen instructies via school aangereikt. De benodigde bestanden kunnen zij via het schoolnetwerk downloaden. 13

14 Het downloaden van je boeken Het is praktisch dat je je studieboeken op een usb stick zet zodat je niet steeds hoeft in te loggen in het schoolnetwerk. Bovendien werkt het programma via je usb stick sneller. Wij raden aan een usb stick te gebruiken met een capaciteit van ongeveer 8 GB. Een deel van de leer en tekstboeken voor Kurzweil is beschikbaar op de schoolserver. Boeken die niet in ons bestand zijn opgenomen kunnen besteld worden via Dedicon. Voor het bestellen van boeken bij Dedicon heeft de school gegevens beschikbaar. Zo download je je boeken op school: Log in op het netwerk van school met je gebruikersnaam en wachtwoord. Plaats je USB stick in de computer Klik in de NAL onder x Remedial teaching op Kurzweil Data (Zie afbeelding 1) Log in: o Login: kurzweil o Password: cd (Afbeelding 1) Zoek het boek op dat je wil downloaden. Kurzweil > Leerboeken > PiusX >...!! LET OP!! Dit kan zeer traag zijn! Klik rechtermuisknop op het boek en vervolgens op Download. (Zie afbeelding 2) (Afbeelding 2) Klik op Opslaan Klik links op Deze computer (Zie afbeelding 3) 14

15 (Afbeelding 3) Zoek je USB stick op en klik op opslaan Je boek wordt op je USB stick opgeslagen Als je niet weet in welke map je een boek moet zoeken, kan het ook als volgt: Klik onder aan het scherm in het vakje search en tik in het veld (een deel van) de titel in. Klik op het verrekijkertje achter het zoekveld (let op: het zoeken kan lang duren) Als het boek in onze collectie zit, verschijnt het onder de zoekbalk in beeld. Door er op te klikken ga je naar de betreffende map. Klik op het juiste boek (vergelijk vooral het ISBN nummer op je boek met dat van het bestand) klik met de rechter muisknop op het gekozen boek of dubbelklik op het boek. Kies downloaden. 15

16 Zo download je je boeken thuis: ga op internet naar kurzweil.piuscanisius.nl (Deze link staat ook in de omgeving van Kurzweil op It's Learning) Plaats je USB stick in de computer Log in: (Zie afbeelding 4) o Login: kurzweil o Password: cd (Afbeelding 4) Zoek het boek op dat je wil downloaden. Kurzweil > Leerboeken > PiusX >...!! LET OP!! Dit kan zeer traag zijn! Klik rechtermuisknop op het boek en vervolgens op Download. (Zie afbeelding 5) (Afbeelding 5) Klik op Opslaan 16

17 Klik links op Deze computer (Zie afbeelding 6) (Afbeelding 6) Zoek je USB stick op en klik op opslaan Je boek wordt op je USB stick opgeslagen Als je niet weet in welke map je een boek moet zoeken, kan het ook als volgt: Klik onder aan het scherm in het vakje search en tik in het veld (een deel van) de titel in. Klik op het verrekijkertje achter het zoekveld (let op: het zoeken kan lang duren) Als het boek in onze collectie zit, verschijnt het onder de zoekbalk in beeld. Door er op te klikken ga je naar de betreffende map. Klik op het juiste boek (vergelijk vooral het ISBN nummer op je boek met dat van het bestand) klik met de rechter muisknop op het gekozen boek of dubbelklik op het boek. Kies downloaden. 17

18 Het gebruik van Kurzweil op school Log in op het netwerk van school met je gebruikersnaam en wachtwoord. Plaats je USB stick in de computer Klik in de NAL onder x Remedial teaching op Kurzweil 3000 (Zie afbeelding 1) (Afbeelding 1) Vul bij Gebruikersnaam je Kurzweil gebruikersnaam in en klik vervolgens op OK Klik op Openen Zoek op je USB stick het boek op dat je wilt openen (Zie afbeelding 2) (Afbeelding 2) 18

19 Het gebruik van Kurzweil thuis: Ga op internet naar Kies de gewenste Kurzweilversie (Zie afbeelding 3) (Afbeelding 3) Kurzweil wordt nu op je computer geïnstalleerd Open Kurzweil op je computer Vul bij Gebruikersnaam je Kurzweil gebruikersnaam in en klik vervolgens op OK (Zie afbeelding 4) (Afbeelding 4) Klik op Openen Zoek op je USB stick het boek op dat je wilt openen (Zie afbeelding 5) (Afbeelding 5) 19

20 Handleiding voor toepassingen Kurzweil Op It s Learning vind je ook een uitgebreide handleiding voor de mogelijkheden die Kurzweil je te bieden heeft. Deze kun je downloaden en/of afdrukken. Je kunt de handleiding als volgt vinden: Log in op It s Learning Kies: pi Kurzweil Kies: handleiding Kurzweil ( staat in linker kolom) Kies: Downloaden Kurzweil 3000.pdf Kies: opslaan en/of afdrukken Heb je vragen over het gebruik van het programma of heb je bijvoorbeeld een probleem met het downloaden van studieboeken, dan kun je hiervoor bij je dyslexiecoach terecht. Wij wensen je heel veel succes met het gebruik van het programma Kurzweil en hopen dat het je helpt om je studie tot een groter succes te maken. 20

21 Het personeel van het Pius X College zorgt er voor dat boeken die door Dedicon aangeleverd worden als PDFof KES bestand in het programma herkenbaar worden voor alle leerlingen. Daarvoor volgen zij onderstaande werkwijze: Log in op het netwerk van school met je gebruikersnaam en wachtwoord. Klik in de NAL onder x Remedial teaching op Kurzweil 3000 (Zie afbeelding 1) (Afbeelding 1) Vul bij Gebruikersnaam je Kurzweil gebruikersnaam in en klik vervolgens op OK Klik op Openen Zoek het bestand op dat je wil inlezen (PDF of KES, zie afbeelding 2) (Afbeelding 2) Het bestand wordt nu door Kurzweil ingelezen. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de grootte van het bestand Wanneer het bestand is ingelezen kun je deze opslaan door op Bestand > Opslaan Als te klikken. Klik bij Opslaan in voor: O: > Internet > PiusCanisius > StudentDownloads > Kurzweil > Leerboeken > PiusX > (Kies het juiste vak en leerjaar) 21

22 Kies als bestandstype.kes (zie afbeelding 3) (Afbeelding 3) Sla het bestand op met de volgende naamgeving: o [Vak afkorting]_isbn_[nummer]_[titel van het boek voluit]_ [leerjaar opleiding].kes o (Bijvoorbeeld: EN_ISBN_ _WORLDWIDE_2VMBO/T/H.kes) (Let op: _ betekent een spatie invoeren) Het boek is nu door de leerlingen te downloaden en te gebruiken. 22

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie Nanda van Oorschot (KPC) Monique Sanders (APS) Suzanne Sjoers (APS) projectleider VSLPC is een samenwerkingsverband van APS, CPS en

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Dr. Judith Bekebrede Bekebrede Onderwijsconsulent in opdracht van het Masterplan Dyslexie Amsterdam, maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College

Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College Inleiding Dit protocol geldt voor het Strabrecht College, met ingang van het schooljaar 2010/2011. Scholen zijn verplicht

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt..

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. Zorgplan Theresialyceum Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. INHOUD Inleiding... 2 Visie op zorg... 3 0 Leerlingen uit groep 8... 4 I De zorg en begeleiding specifiek voor leerjaar 1.. 4 I.I Coaching

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 SEPTEMBER 2014 Centrale examens VO 2 Inhoud Inleiding 3 1 Kaders en verantwoordelijkheden 4 1.1 De zorgplicht van de school 4 1.2

Nadere informatie

Leerlingenzorg Zorgboekje voor docenten/mentoren. Citadel College Lent

Leerlingenzorg Zorgboekje voor docenten/mentoren. Citadel College Lent Leerlingenzorg Zorgboekje voor docenten/mentoren Citadel College Lent Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Inleiding pag. 4 Hoofdstuk 1 Rol van de mentor pag. 5 1.1 Zorgtaken van de mentor algemeen pag. 6 1.2

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek Samen Reizen en Ontdekken Het uitgangspunt is dat elk kind uniek is met een eigenheid aan ontplooiingsmogelijkheden en een individueel talentenbezit.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing !! De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing Schoolgids 2015 2016 De Rode Leeuw p/a Western Academy of Beijing #10 Lai Guang Ying Dong Lu Chao Yang District Beijing 100103 People s Republic of China

Nadere informatie