Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief)"

Transcriptie

1 1 Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures Cicero Zorgservice (lokaal tarief)

2 De cliënteninformatie van Cicero Zorggroep bestaat uit drie delen. Deel 1: Algemene informatie Deel 2: Locatiespecifieke informatie per zorgcentrum Deel 3: Informatie over wet- en regelgeving, financiën en verzekeringen, beleid en procedures Deze brochure is deel 3: Informatie over wet- en regelgeving, financiën en verzekeringen, beleid en procedures Inhoudsopgave Wet- en regelgeving 3 Indicatiestelling 3 Cliëntenrechten 4 Plichten van cliënten en plichten van Cicero Zorggroep (Wettelijke) vertegenwoordiging 8 8 Indicatiestelling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 9 Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) 10 Om in aanmerking te komen voor zorg zwaartepakket. Binnen de verpleging Arbeidsomstandigheden 13 die (deels) vergoed wordt door de en ver zorging zijn er 10 ZZP s, in Financiën en verzekeringen Financiële gevolgen van een opname: Eigen bijdrage AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zwaarte oplopend van 1 (beschut Zorg in natura en PGB (PersoonsGebonden Budget) 18 (AWBZ), zoals zorg in een zorgcentrum, wonen met enige begeleiding) tot en Zorgzwaartepakketten 20 Verzekeringen: moet er een indicatie zijn die goedgekeurd met 8 (beschermd wonen met zeer 2 WA-verzekering, inboedelverzekering en ziektekostenverzekering 20 is door het Centrum Indicatie- intensieve zorg, nadruk op verzorging 3 Beleid en procedures bij Cicero Zorggroep 21 stelling Zorg (CIZ). Voor mensen jonger en ver pleging). ZZP 9 (A en B) en 10 dan 80 jaar dient de indicatie gesteld hebben betrekking op specifieke doelgroepen Kwaliteitsbeleid/afstemmen van zorg Vrijwilligers Cliëntenraden: lokaal en centraal 22 Vertrouwenspersonen 23 te worden door het CIZ, voor mensen (respectievelijk kortdurende ouder dan 80 jaar mag de zorgaanbieder deze indicatie zelf stellen. Het indi- intensief palliatief terminale zorg). Er is herstel-/ geriatrische revalidatiezorg* en Calamiteiten Gedragscode medewerkers Cicero Zorggroep Klachtenregeling 23 Grenzen aan intramurale zorg 26 Zorgleveringsovereenkomst/algemene voorwaarden 25 catie besluit geeft aan welke en hoeveel een eigen bijdrage van toepassing. Grenzen aan extramurale zorg 26 zorg in een bepaalde periode door (Zie verder onder Financiële gevolgen Overplaatsing Ontslag de AWBZ betaald wordt. De indicatie van een opname: Eigen bijdrage Beschikking kamer/appartement na overlijden/vertrek cliënt 27 Ethische aangelegenheden: is vastgelegd in een ZZP, een zorg- AWBZ, pagina 17). wilsverklaring, reanimatie, zorg rondom levenseinde en euthanasie 28 Afkortingen 30 Belangrijke adressen en telefoonnummers 31 Cicero Zorgservice Cicero Thuis CIZ Zorgkantoor Zuid-Limburg CVZ CAK pagina In dit boekje treft u informatie aan over financiën, verzekeringen, wet- en regelgeving in de zorg en over beleid en procedures van Cicero Zorggroep. Kortom, een aantal zaken dat van belang is, maar waarmee u niet dagelijks te maken heeft. Wet- en regelgeving *Geriatrische revalidatiezorg ZZP 9A wordt vanaf 1 januari 2013 gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) door middel van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Zie voor meer informatie pa gina e druk, augustus 2012 Vervolg op pagina 4

3 Clientenrechten Uw rechten als cliënt zijn onder meer vastgelegd in de Wet Geneeskundige De WGBO heeft betrekking op de volgende zaken: leefplan geeft u toestemming voor de uitvoering van de handelingen zoals vastgelegd in het plan. Behandelingsovereenkomst, de WGBO. Het zorgleefplan Het zorgleefplan wordt regelmatig Deze wet garandeert uw rechten Elke cliënt van Cicero Zorggroep heeft (intramuraal 2 x per jaar, extramuraal ten opzichte van hulp-/zorgverleners, zoals artsen. De WGBO geldt voor alle cliënten van Cicero Zorggroep, ook voor cliënten die niet meer voor zichzelf kunnen een eigen, individueel zorgleefplan als onderdeel van het cliëntdossier. Het zorgleefplan komt in overleg met en met instemming van de cliënt tot stand. 1 x per jaar) op initiatief van de cliënt of de zorgaanbieder geëvalueerd, en kan zonodig met wederzijds goedvinden worden gewijzigd. Evaluatie van zorg kan aanleiding zijn om een herindicatie Cicero Zorggroep wil graag zorg- en beslissen, en die een (wettelijk) vertegenwoordiger In dit zorgleefplan worden afspraken aan te vragen. dienstverlening op maat leveren. hebben die hun gemaakt over welke vormen van Daarom is het belangrijk dat mede- belangen behartigt. De WGBO is van toepassing op de relatie tussen cliënten van Cicero Zorggroep en hulp-/zorgverleners verzorging en/of behandeling u nodig heeft, en wanneer u deze zorg krijgt. Door in te stemmen met het zorg- Recht op informatie Als cliënt heeft u recht op informatie over de aard van uw ziekte of aandoening, werkers cliënten informeren, maar ook dat cliënten medewerkers informeren, bijvoorbeeld over veranderingen ten 4 van Cicero Zorggroep, maar ook op de relatie tussen cliënten van Cicero Zorggroep en hun huisarts (bij mogelijke onderzoeken en behandeling, de eventuele bijbehorende risico s en mogelijke alternatieve aanzien van gezondheid of een gewenste verandering van zorg. Als wij ook van cliënten informatie ontvangen, 5 verzorgingshuizen en extramurale zorg) behandelingen. De artsen en het kunnen we de zorg, diensten en of specialist. Voor dit laatste kan Cicero verpleegkundig/verzorgend personeel behandeling optimaal op uw situatie Zorggroep uiteraard niet verantwoordelijk worden gehouden. De WGBO is een dwingend recht, wat betekent dat cliënten en zorgverleners van Cicero Zorggroep zorgen ervoor dat u deze informatie krijgt in begrijpelijke taal, en zullen u de gelegenheid geven vragen te stellen. Het kan handig zijn om vóór een gesprek in dit kader afstemmen. Toestemming voor behandeling Voor de uitvoering van een onderzoek of een behandeling hebben wij uw onderling geen afspraken kunnen enkele vragen op papier te zetten. toestemming nodig (of die van uw maken die van deze wet afwijken. Wellicht vindt u het prettig een familielid of bekende mee te nemen naar het gesprek, die u kan bijstaan of aanvullen waar nodig. [wettelijk] vertegenwoordiger in geval van PG, zie pagina 8 en verder). De arts beoordeelt of een onderzoek of behandeling medisch zinvol is. U bent degene die beslist of er wel of niet behandeld wordt. U heeft altijd het recht een Vervolg op pagina 6

4 behandeling of onderzoek te weigeren, of een eerder gegeven toestemming in te trekken. Toestemming kunt u mondeling of schriftelijk geven. Is een behandeling eenmaal gestart, dan hoeft een hulpverlener niet meer voor elk apart onderdeel toestemming te vragen. Indien nabestaanden en/of derden inzage in het dossier willen na overlijden, dienen zij hiertoe een gemotiveerd verzoek bij de behandelaar in te dienen. De arts zal dan het verzoek om inzage toetsen aan (wettelijk) vastgestelde criteria en op basis hiervan bepalen of inzage toegestaan is. daarvoor in het kader van hun werk door de Raad van Bestuur van Cicero Zorggroep gemachtigd zijn. U heeft recht om kennis te nemen van de op uw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Wanneer het vragen om toestemming Recht op privacy voor een ingrijpende, spoedeisende Cicero Zorggroep staat in voor de bescherming behandeling niet mogelijk is, dan mag van persoonlijke gegevens gehandeld worden zonder uw toestemming. van cliënten, een en ander conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 6 Ook medische gegevens mogen nooit 7 Recht op inzage zonder uw toestemming doorgegeven Elke cliënt van Cicero Zorggroep heeft worden aan derden, ook niet aan andere een cliëntdossier. In dit cliëntdossier artsen of medische hulpverleners zijn alle gegevens van uw behandeling (behalve wanneer er sprake is van opgenomen. U heeft recht op inzage in vervanging). Uw familie mag alleen op deze gegevens, alsmede het recht op de hoogte worden gebracht als u dat een afschrift ervan, recht op aanvulling, Nabestaanden hebben niet automatisch zelf wilt. Medische gegevens zijn dus correctie, afscherming, vernietiging het recht om het dossier van hun vertrouwelijk. Hetzelfde geldt voor en verwijdering van uw gegevens. overleden familielid in te zien. De hoofdregel gesprekken met uw artsen en voor Wanneer dit aan de orde is kunt u hierbij is dat de arts medische medische behandelingen. Deze moeten hiertoe een verzoek indienen. gegevens van een overledene niet aan zo uitgevoerd worden dat anderen ze Wanneer uw familieleden het dossier derden verstrekt. Alleen in uitzonderlijke niet kunnen zien of horen. willen inzien, kan dat nadat u hen gevallen kan hiervan worden Toegang tot uw persoonsgegevens schriftelijk gemachtigd heeft. afgeweken. hebben slechts die personen die Vervolg op pagina 8

5 Plichten van cliënten, plichten van Cicero Zorggroep Plichten van cliënten De cliënt dient de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Om Cicero Zorggroep in staat te stellen cliënten de zorg en behandeling te bieden die voor hen optimaal is, dient de cliënt de adviezen van de hulpverlener binnen redelijke grenzen op te volgen. in voorkomende situaties behartigt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij psychogeriatrische cliënten, of cliënten die in coma liggen. Wanneer u vermoedt (in de toekomst) niet zelf te kunnen beslissen als het nodig is, kunt u al een verklaring laten opstellen waarin u iemand als vertegenwoordiger aanwijst. Deze persoon kan voor u beslissen op momenten dat u dat zelf niet kunt (zie ook Wilsverklaring, pagina 28). Meestal (in zo n 80% van de gevallen) wordt binnen de familie een vertegenwoordiger aangewezen, bijvoorbeeld De wet kent drie vormen van wettelijke vertegenwoordiging, namelijk: 1 Curatele 2 Bewindvoering 3 Mentorschap Curatele is de meest vergaande vorm, waarbij de beslissingen over zowel persoonlijke als financiële zaken worden overgedragen aan een curator. Bij bewindvoering wordt de beslissing over alle financiële zaken overgedragen aan een bewindvoerder. Bij mentorschap wordt de beslissing over persoonlijke zaken, zoals verzorging 8 Cliënten dienen de instelling of hulpverlener de echtgeno(o)t(e)/partner, kind, broer en verpleging, overgedragen aan 9 te betalen, meestal gebeurt of zus. Wanneer er geen familie is een mentor. dit via de ziektekostenverzekering e/o of deze niet in staat of bereid is uw de AWBZ. belangen te behartigen kan het nodig WMO (Wet Maatschappelijke zijn de vertegenwoordiging wettelijk Ondersteuning) Plichten van Cicero Zorggroep hebben ieder één vertegenwoordiger vast te laten leggen. De WMO zorgt ervoor dat iedereen kan Het is de plicht van Cicero Zorggroep in de CCR. meedoen in de maatschappij en dat om goede zorg en behandeling te Meer informatie over de lokale en iedereen zo lang mogelijk zelfstandig verlenen, en de rechten van de cliënten centrale cliëntenraden treft u verderop kan blijven wonen. De gemeenten te kennen. in deze brochure aan. voeren de WMO uit. Een andere plicht van de zorgaanbieder Meedoen in de maatschappij is niet is het instellen van een cliëntenraad. (Wettelijke) vertegenwoordiging voor iedereen altijd vanzelfsprekend. Cicero Zorggroep beschikt over een Wanneer cliënten niet meer over Een handicap of ouderdom bemoeilijken centrale cliëntenraad (CCR). De zorgcentra hun eigen (medische) situatie kunnen dit vaak, en maakt dat burgers hebben daarnaast elk nog beslissen, treedt een vertegenwoor- ondersteuning nodig hebben. Deze een eigen lokale cliëntenraad. Deze diger op, die de belangen van de cliënt kan worden geboden door de WMO. Bij uw gemeente kunt u terecht voor Vervolg op pagina 10

6 Vervolg van pagina 7 CIZ of de cliënt instemt met een opname in het verpleeg- of verzorgingshuis. Er kunnen drie situaties aan de orde zijn: de cliënt stemt in met de opname; de cliënt toont geen bereidheid voor bijvoorbeeld een aanvraag voor hulp bij Wet BOPZ de opname, maar verzet zich ook niet; het huishouden of aanpassingen in huis De Wet Bijzondere Opnemingen de cliënt stemt niet in met de opname (bv. traplift). Voor een aantal WMOvoorzieningen Psy chiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) is én verzet zich hiertegen. heeft u een indicatie van toepassing op cliënten die niet vrij- In de laatste twee gevallen spreken we nodig, en kan tevens een eigen bijdrage willig zorg ontvangen of onvrijwillig in van onvrijwillige opname en geldt de Pas na overleg met de 1 e contactpersoon van toepassing zijn. Het doel van de een instelling verblijven. De Wet BOPZ wet BOPZ. In het laatste geval kan de of de (wettelijk) vertegenwoordiger WMO is, zoals gezegd, dat iedereen beschermt de rechten van gedwongen (gedwongen) opname toch plaatsvinden van de cliënt en de specialist ouderen- kan meedoen in de maatschappij. opgenomen cliënten. De wet bepaalt via een Rechterlijke Machtiging geneeskunde mogen vrijheidsbeper- 10 In de wet staat echter niet concreet wanneer iemand tegen zijn zin opgeno- (RM) of met een In bewaringstelling kende maatregelen toegepast worden. 11 beschreven hoe dat moet. Dit betekent men mag worden en aan welke regels (IBS), de noodzaak tot opname wordt De toepassing van vrijheidsbeperkende dat gemeentes dat voor een groot deel hulpverleners zich dan moeten houden. beoordeeld door de rechter (RM) of de maatregelen wordt geregistreerd in het zelf bepalen. Op de meeste WMOvoorzieningen De wet BOPZ is, behalve in de GGZ en burgemeester (IBS). zorgleefplan en geaccordeerd door is een eigen bijdrage van de gehandicaptenzorg, van toepassing zowel de 1 e contactpersoon of (wettelijk) toepassing. De hoogte van de eigen voor de psychogeriatrische afdelingen Na (al dan niet vrijwillige) opname kan vertegenwoor diger alsook door de bijdrage kan per gemeente verschillen. in het verpleeghuis en de psychogeriatrische blijken dat er voor de veiligheid vrij- specialist ouderengeneeskunde. Tevens Iedereen die via de WMO hulp bij het verpleegunits in het heidsbeperkende maatregelen nodig wordt afgesproken wanneer opnieuw huishouden wil ontvangen moet een ver zorgingshuis. In de nabije toekomst zijn. Te denken valt dan aan het plaatsen beoordeeld wordt of de toepassing van WMO-beschikking hebben. De gemeente wordt de wet BOPZ vervangen door de van bedrekken, in geval de cliënt de vrijheidsbeperkende maatregelen moet de beoordeling (laten) doen, dat Wet Zorg en Dwang. onrustig is. In een ander geval kan het nog noodzakelijk is. wil zeggen de indicatie afgeven. Voor de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis noodzakelijk zijn dat de cliënt in een Alleen in acute noodsituaties mag Voor meer informatie over de WMO wordt door het CIZ (Centrum diepe stoel gezet wordt, zodat hij/zij niet hiervan in overleg met de specia- kunt u terecht bij uw gemeente. Indicatiestelling Zorg) een indicatie komt te vallen. Indien de cliënt niet kan list ouderengeneeskunde afgeweken Cicero Thuis levert in het kader van voor deze zorg vastgesteld. Als een overzien waarom dit gedaan moet worden: in dat geval gebeurt het de WMO de dienst huishoudelijke cliënt volgens het CIZ psychogeriatrische worden, dan mag men dit niet zomaar vragen van toestemming aan de verzorging. zorg nodig heeft, dan vraagt het doen. vertegenwoordiger achteraf. Vervolg op pagina 12

7 Vervolg van pagina 9 De volgende Middelen of Maatregelen mogen volgens de Wet BOPZ in een acute noodsituatie binnen de sector verpleging en verzorging worden toegepast: afzondering: het tijdelijk verblijf in een aparte ruimte; fixatie: het belemmeren van de bewegingsvrijheid (bv. door middel van het plaatsen van bedrekken); toedienen van medicijnen; toediening van voeding of vocht. Als een cliënt of vertegenwoordiger zich verzet, kan ter voorkoming van ernstig Cicero Zorggroep voert een kritisch beleid ten aanzien van het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen, m.a.w. er wordt getracht zo min mogelijk maatregelen toe te passen, en als er een maatregel nodig is, de minst ingrijpende. Met vragen kan cliënt of zijn 1 e contactpersoon of (wettelijk) vertegenwoordiger terecht bij verzorgenden, de arts en de leiding van de afdeling. Bij problemen is het belangrijk deze met hen te bespreken. Indien men niet tot overeenstemming komt kan men terecht bij de BOPZ-klachtencommissie (zie infor- Arbeidsomstandigheden Conform de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) stelt Cicero Zorggroep eisen aan de omstandigheden waaronder de medewerkers werken, zowel intramuraal als extramuraal. Het gaat hierbij om onderwerpen zoals veilig- 12 gevaar toch overgegaan worden tot matiefolder Klachtenregeling Cicero heid, werkomgeving, hygiëne en fysieke het appartement/op uw kamer/in uw 13 het toepassen van deze middelen of Zorggroep ). belasting. Deze onderwerpen worden woning. Indien u zelf of een van maatregelen. Men spreekt dan van een Meer informatie over de wet BOPZ, hieronder nader toegelicht. uw huisgenoten rookt, dan verdwangbehandeling. Deze moet gemeld voor cliënt en familie, kunt u wachten wij dat u hier op een dusworden bij de Inspectie. vinden op en Veiligheid, werkomgeving en hygiëne danige manier rekening mee houdt, op Cicero Zorggroep gaat ervan uit dat u zodat de medewerker er geen hinder Cliënten die opgenomen zijn op een BOPZ-aangemerkte psychogeriatrische afdeling van een verpleeghuis of een BOPZ-aangemerkte verpleegunit in een verzorgingshuis verblijven in principe op een gesloten afdeling. Per cliënt dient individueel beoordeeld te worden of hij/zij zelfstandig de afdeling mag verlaten. Vermelding van de reden wanneer dit niet toegestaan is wordt vastgelegd in het zorgleefplan van de cliënt. Vrijheidsbeperking op niet-bopz-afdelingen Binnen de niet-bopz-afdelingen van Cicero Zorggroep worden geen vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast, tenzij deze noodzakelijk en geschikt zijn om gevaar te voorkomen of af te wenden. In voorkomende gevallen wordt het protocol (Preventie van) tijdelijke inzet vrijheidsbeperkende maatregelen op een niet-bopz-afdeling gevolgd. en de medewerker volgens algemeen aanvaardbare omgangsnormen met elkaar omgaan. Agressief gedrag, seksuele intimidatie en dergelijke zullen leiden tot het onmiddellijk stoppen van de zorg- en/of dienst- verlening conform de procedure grenzen aan zorg. Ingeval een medewerker zich be- dreigd of duidelijk gehinderd voelt door een huisdier zal in overleg met u naar een bevredigende oplossing voor het uitvoeren van de werkzaam- heden worden gezocht. Medewerkers roken niet bij u in van ondervindt. U dient de medewerker op de hoogte te stellen van informatie die van belang kan zijn voor de hygiëne en veiligheid, bijvoorbeeld in geval van besmettingsgevaar (MRSA/TBC). Een besmettelijke ziekte vlak voor of tijdens de periode van zorgverlening dient gemeld te worden aan Cicero Zorggroep, zodat maatregelen ge- troffen kunnen worden. Vervolg op pagina 14

8 woning Fysieke belasting De medewerker verricht de werkzaamheden bij werkzaamheden onder heupwijze. op ergonomisch verantwoorde Deze werkwijze is gebaseerd op de normen uit de Arbeidsomstandighedenwet. Om lichamelijke klachten van de medewerker te voorkómen is het volgende nodig: bij het op bed helpen, moet het hoogte of boven schouderhoogte kunnen per situatie aanpassingen nodig zijn; het kan nodig zijn om hulpmiddelen in te zetten zoals een tillift of een hulpmiddel voor het aan- en uittrekken van steunkousen. bed op heuphoogte (kunnen) worden ingesteld; bij het op bed helpen moet u aan Per situatie kunnen hulpmiddelen nodig zijn. beide kanten van het bed op armlengte bereikbaar zijn; in de (slaap)kamer en/of badkamer Onze paramedici, bijvoorbeeld fysio- 14 moet voldoende bewegingsruimte therapeut of ergotherapeut kunnen u 15 aanwezig zijn om verzorgende han- adviseren over de in te zetten/ Uw appartement/kamer/woning mag niet zodanig vervuild zijn dat de (gezondheid van de) medewerker of Toevoeging voor zorg aan huis: De woning van de cliënt moet essentiële voorzieningen bevatten zoals delingen verantwoord uit te kunnen voeren; aan te vragen hulpmiddelen (zoals een rollator). het zorgverleningsproces worden verwarming, gas, water en elektra geschaad. Cicero Zorggroep kan de en geschikt zijn om noodzakelijke zorg (tijdelijk) weigeren als sprake hulpmiddelen te plaatsen en te is van slechte hygiënische om- gebruiken. standigheden. Cicero Zorggroep kan In de woning moeten algemene bemiddelen tussen u en andere veiligheidsvoorzieningen aanwezig instanties om ervoor te zorgen dat zijn zoals veilige elektrische bede situatie verbetert zodat de zorg- drading en contactdozen. inzet kan worden gecontinueerd. Vervolg op pagina 16

9 Zorg aan huis: De medewerker van zorg aan huis kan u verzoeken hulpmiddelen te lenen, te huren of te kopen. De kosten voor het lenen, huren of kopen van hulpmiddelen zijn voor uw eigen rekening. De medewerker van zorg aan huis kan u adviseren over de in te zetten hulpmiddelen (zoals een tillift of een hulpmiddel voor het aan- en uittrekken van steunkousen). Tevens kan de medewerker u ondersteunen bij het aan vragen/(tijdelijk) verkrijgen van deze hulpmiddelen. dienstverlening conform de procedure grenzen aan zorg. De zorgaanbieder heeft een tweetal mogelijkheden wanneer bepaalde werk materialen ontbreken en de cliënt niet de (financiële) middelen heeft deze aan te schaffen. 1. Bevorderen dat de cliënt de nood- zakelijke materialen toch krijgt door Financiën en verzekeringen Financiële gevolgen van een opname: Eigen bijdrage AWBZ In Nederland is iedereen verzekerd voor een groot deel van de (langdurige en zware) zorg. Dit deel wordt betaald uit de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Om in aanmerking te komen voor zorg die betaald wordt uit de AWBZ moet er een indicatie zijn. Zorg in een zorgcentrum wordt gefinancierd door de AWBZ (of door de ZVW per in geval van geriatrische revalidatie ZZP 9A, zie pagina 20). Meestal wordt door de overheid tevens een eigen bijdrage in rekening gebracht. Vervolg op pagina Werkmaterialen bijvoorbeeld: Deze indicatie wordt gesteld door het 17 De medewerkers zorg aan huis heb - zelf- en mantelzorg te stimuleren: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ben voor een aantal werkzaam heden het informele circuit actief te (voor mensen ouder dan 80 jaar kan bepaalde veilige en deugdelijke werkmaterialen betrekken bij het organiseren van de indicatie voor langdurig verblijf door nodig. Indien deze mate- de materialen; de zorgaanbieder zelf worden gesteld). rialen niet voorhanden zijn, kunnen het georganiseerde vrijwilligers- In een indicatiebesluit is vermeld welke de werkzaamheden niet worden uitgevoerd. circuit in te zetten; zorg iemand nodig heeft, gedurende Deze materialen zijn vermeld de cliënt te verwijzen naar de welke periode en voor hoeveel uren. in de Arbocheck. Het is de bedoeling sociale dienst om te bekijken of dat u in het belang van de gezondheid hij in aanmerking komt voor van onze medewerkers meewerkt aan speciale vergoedingen om in de het creëren van goede arbeidsomstandigheden. aanschaf van de benodigde In situaties waarin u bij de middelen te voorzien. uitvoering van de werkzaamheden de voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden 2. De zorg op die onderdelen, waarkan niet accepteert, voor de noodzakelijke werkmate- in het uiterste geval overgegaan rialen niet voorhanden zijn, te worden tot beëin digen van de zorg- en weigeren.

10 Deze eigen bijdrage gaat niet naar de zorg aan bieder, maar naar de staat. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen. Het Centraal Administratie 18 Kantoor (CAK) berekent deze eigen voor zorg in natura of via een persoonsgebonden verstrekkingen en bijdragen. voorwaarden, de berekening, de hoogte 19 bijdrage, en stuurt u een beschikking, budget (PGB). (Te downloaden via en de inning van de eigen bijdrage. waarin de hoogte van de eigen bijdrage Een vertaling van deze folder voor cliënten van (Te downloaden via vermeld staat. De eigen bijdrage wordt Zorg in natura betekent dat alle zorg jaarlijks bijgesteld. Ook wanneer u extramurale zorg ontvangt (bijvoorbeeld zorg aan huis of dagverzorging/dagbehandeling), dan berekent het CAK over alle uren zorg die u per week ontvangt een eigen bijdrage. Ook deze bijdrage is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen en bovendien gemaximeerd. Regelmatig ontvangt u van het CAK een overzicht. Meer informatie over de eigen bijdrage en de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage vindt u op Op de website van het CAK vindt u tevens een rekenmodule, waarmee u een proefberekening van de hoogte van uw eigen bijdrage kunt maken. Adresgegevens van het CAK zijn op genomen achterin deze brochure. Zorg in natura en PGB (PersoonsGebonden Budget) Na de indicatiestelling kunt u kiezen geregeld en geleverd wordt door de zorgaanbieder, in dit geval Stichting Cicero Zorggroep. Cicero Zorggroep regelt dan dat de juiste zorgverleners de benodigde zorg aan u leveren conform indicatie. Ook helpt Cicero Zorggroep u bij de administratie rondom de zorgverlening, en eventueel bij het aanvragen van een herindicatie. Zorg in natura kunt u ontvangen in een zorgcentrum, maar bijvoorbeeld ook thuis. Bij keuze voor een PGB krijgt u een bepaalde hoeveelheid geld toegewezen, waarmee u zelf de geïndiceerde zorg in kunt kopen. Dit kan bij een zorgaanbieder als Cicero Zorggroep, maar kan ook een bekende zijn. In dit geval houdt u zelf de administratie bij, sluit u zelf overeenkomsten met (een) zorgaanbieder(s) en regelt zonodig zelf een herindicatie. Niet alle soorten zorg kunnen overigens via een PGB ingekocht worden, langdurig verblijf in een zorgcentrum bijvoorbeeld vindt altijd in natura plaats. Heeft u meer informatie nodig over de AWBZ, eigen bijdrage of PGB? De volgende informatie is beschikbaar: Daar hebt u recht op in een AWBZ- instelling Deze folder bevat informatie over Cicero Zorggroep treft u aan als bijlage bij uw zorgleveringsovereenkomst. Eigen bijdrage zorg met verblijf Deze folder bevat informatie over de voorwaarden, de berekening, de hoogte en de inning van de eigen bijdrage. (Te downloaden via Eigen bijdrage zorg zonder verblijf en WMO Deze folder bevat informatie over de Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget Deze folder bevat informatie over de mogelijkheden en beperkingen van een persoonsgebonden budget. (Te downloaden via Vervolg op pagina 20

11 Zorgzwaartepakketten (ZZP s) Zorgzwaartepakketten (ZZP) is een bekostigingssysteem op basis van zorgzwaarte, voor mensen die wonen en zorg krijgen. Voor de sector verpleeg- en verzorgingshuizen geldt dat alle cliënten worden ingedeeld binnen één van de tien ZZP s (of een DBC in geval van geriatrische revalidatie ZZP 9A per ). De ZZP s zijn zodanig opgesteld dat het aantal uren te leveren zorg per ZZP gemaximeerd is, en gemiddeld wordt geleverd. Bij een toekenning van 6 tot 8 uur mag Cicero Zorggroep slechts 7 uur leveren. Op het moment dat iemand meer zorg nodig heeft, moet een nieuwe ZZP-indicatie worden aangevraagd. Deze nieuwe indicatie wordt in overleg met de cliënt of de (wettelijk) vertegenwoordiger door de zorgafdeling aangevraagd. Beleid en procedures bij Cicero Zorggroep 20 Met verdere vragen over de ZZP s kunt systeem beoordeelt het zorgverleningslening voor, en dat vereist een goede 21 u terecht bij Cicero Zorgservice (zie lijst adressen achterin deze brochure). proces vanuit cliëntperspectief, en heeft ook betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem; de mate waarin een organisatie in staat is kwaliteit goed te managen. Een andere kwaliteitsimpuls is de afstemming van zorg. Cicero Zorggroep staat kleinschaligheid in de zorgver- Kwaliteitsbeleid/afstemmen van zorg Cicero Zorggroep wil kwalitatief hoog staande zorg en diensten verlenen, en daarover ook verantwoording af leggen. Cicero Zorggroep is gecer - tifi ceerd voor HKZ*. Binnen dit kwaliteitskeurmerk zijn ook de normen verantwoorde zorg opgenomen. In deze normen komen onderwerpen aan de orde zoals cliënttevredenheid, maar ook zorg inhoudelijke zaken. Het HKZ- Verzekeringen WA-verzekering, inboedelverzekering en ziektekostenverzekering Cicero Zorggroep heeft voor haar intramurale cliënten een centrale WA- en inboedelverzekering afgesloten. Deze verzekeringen worden u gratis aangeboden. Zie bijlage bij uw zorgleveringsovereenkomst. Het afsluiten van een ziektekostenverzekering is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf. *HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector Vervolg op pagina 22

12 afstemming van zorg voor cliënten en hun familieleden. Het gaat hierbij om zaken als begeleiding van cliënten en familie gedurende opname en het extra aandacht voor de cliënten. In de locatiespecifieke brochures vindt u meer informatie over de inzet van vrijwilligers bij de betreffende zorgcentra. voor de totale organisatie. De lokale cliëntenraden behartigen de belangen van de cliënten van het betreffende zorgcentrum. Elke lokale cliëntenraad levert één vertegenwoordiger voor de centrale cliëntenraad. Zo is er sprake van een goede afstemming. De lokale cliëntenraden overleggen met de cluster-/rve-managers, de centrale cliëntenraad met de Raad van Bestuur van Cicero Zorggroep. Voor nadere informatie over taken en Cicero Zorggroep is ervan overtuigd dat het bespreken van informele klachten in een vroeg stadium leidt tot minder formele klachten. Klachtenregeling De medewerkers van Cicero Zorggroep zet ten zich dagelijks in om goede zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal te vreden bent over die zorg, de manier waarop u wordt bejegend of over bepaalde voorzieningen. Het is belangrijk dat u uw onvrede kenbaar maakt, zodat we de :38:39 zorgen voor continuïteit van de uitvoering bevoegdheden van de cliëntenraad klachten kunnen verhelpen en daarmee 22 van het zorgleefplan. Binnen elk Cliëntenraden: kunt u terecht bij de cliëntenraad van de kwaliteit van onze zorg kunnen 23 team is een afstemmer van zorg hiervoor lokaal en centraal een zorgcentrum. verbeteren. De afspraken die binnen verantwoordelijk. De betreffende Cicero Zorggroep streeft ernaar zorg te Cicero Zorggroep locatie van Cicero Zorggroep zal u bieden die kwalitatief goed is, en die Vertrouwelijk De commissieleden zijn tot geheimhouding Vertrouwenspersonenverplicht en zullen alle informatie vertrouwelijk Deze klachtenregeling is van toepassing op de volgende gemaakt zorgcentra: zijn rondom behandelen. nader informeren hierover. door de cliënten ook als zodanig wordt Binnen Cicero Advies en Zorggroep Wanneer u het bijstand moeilijk is vindt om op iemand Zorgcentrum het Ave Maria omgaan Zorgcentrum Aan de Bleek aan Zorgcentrum Bronnenhof te spreken op zijn verantwoordelijkheden of Uitgebreide informatie over de wijze ervaren. Kortom: tevreden cliënten zijn wanneer u advies wilt inwinnen, dan kunt u zich te allen tijde laten bijstaan. Uw adviseur kan iedere locatie een vertrouwens persoon bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het gesprek en/of Zorgcentrum t Brook Zorgcentrum Catharina Daemen met klachten zijn Zorgcentrum Elvira u helpen bij het op schrift stellen van uw klacht. waarop invulling wordt gegeven Cicero Zorggroep heel wat waard. benoemd. De Advies en bijstand kunnen worden verleend door de vertrouwenspersoon. persoon Zorgcentrum Emmastaete Zorgcentrum Huize Louise vastgelegd in de Zorgcentrum Leontine Indienen van een klacht aan kwalititeit binnen Cicero De cliëntenraden van Cicero Zorggroep Een klacht kan worden ingediend door: werkt zelfstandig en onbevooroordeeld, cliënt; Zorgcentrum Op den Toren Zorgcentrum Pius folder Klachtenregeling Zorgcentrum Schuttershof de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt; Cicero de contactpersoon van de cliënt, die als Zorgcentrum Vroenhof zodanig bij de administratie van het Zorggroep vindt u op onze website bewaken en toetsen deze tevredenheid, conform een reglement. Als zorgcentrum taken staat geregistreerd. heeft Heeft u klachten? en komen in actie wanneer ze signalen Klachten, gericht aan de klachtencommissie, dienen bij voorkeur schriftelijk te worden de vertrouwenspersoon het ingediend signaleren bij: De klachtenregeling staat open voor alle cliënten van Cicero Zorggroep, dus ook voor cliënten die Zorggroep. (nog) thuis wonen. Deze Laat het ons weten! Secretariaat Klachtencommissie Cicero Zorggroep t.a.v. mw. R. de Jonge-Hulshof zien of krijgen dat dit niet zo is. en melden van signalen Klachtenregeling p/a van zorgcentrum onvrede, Schuttershof klachten regeling Kochstraat 10, 6442 BE Brunssum Cicero Zorggroep Vrijwilligers het vaststellen van de inhoud van de is als bijlage bij Adres Landelijke Beroepscommissie Klachten: Postbus 8258 Cicero Zorggroep maakt dankbaar Cicero Zorggroep heeft cliëntenraden 3053 RG Utrecht onvrede en wat de cliënt I ermee wenst deze Postbus brochure AB Hoensbroek gevoegd. Adres Inspectie voor de Gezondheidszorg: Zandbergsweg 111 Hoensbroek gebruik van de diensten van zo n op lokaal niveau (verbonden aan de Postbus MA s-hertogenbosch te bereiken. Verder kan hij I advies en T F E I vrijwilligers. Zij ondersteunen de zorgcentra) en één centrale cliëntenraad voorlichting geven en ondersteunen Cicero folder klachtenregeling-41 1 bij medewerkers bij werkzaamheden en (CCR). De centrale cliëntenraad behandelt het zoeken naar c.q. bemiddelen bij een activiteiten en zorgen hiermee voor de zaken die van belang zijn oplossing. Vervolg op pagina 24

13 dacht gedragen verzoeken wij u dit te melden bij een van de mede werkers. Zorginhoudelijke veiligheid Cicero Zorggroep draagt zorginhoudelijke veiligheid hoog in het vaandel. In eerste instantie is Cicero Zorggroep bezig met het voorkómen van val-/, medicatie- en andere incidenten, zoals infecties, decubitus en ondervoeding. Wanneer zich incidenten voordoen zijn er protocollen die voorschrijven wat er dient te gebeuren. Zo is er bijvoorbeeld een legionella- en een MRSA-protocol. ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Een en ander is vastgelegd in het privacyreglement. Persoonlijke levenssfeer De afdeling schept zodanige voorwaarden dat de keuzemogelijkheden voor u ten aanzien van uw eigen leefsituatie zo ruim zijn als redelijkerwijs mogelijk is. De afdeling respecteert en beschermt uw autonomie en uw persoonlijke levenssfeer. In voorkomende gevallen wordt conform 24 deze protocollen gehandeld in Zorgleveringsovereenkomst/ 25 opdracht van de behandelend arts. algemene voorwaarden Calamiteiten Brand één keer per jaar een oefening gehouden. Het kan dus zijn dat u hiervan Gedragscode medewerkers Met alle cliënten van Cicero Zorggroep wordt een zorgleveringsovereenkomst Alle locaties van Cicero Zorggroep iets merkt. Cicero Zorggroep gesloten voordat zij daadwerkelijk zijn voorzien van een geavanceerd In de informatieboekjes van de locaties Medewerkers van Cicero Zorggroep zijn zorg gaan ontvangen. Bij deze zorgleveringsovereenkomst installatiesysteem dat brand in een van Cicero Zorggroep treft u eveneens aanspreekbaar op de kernwaarden zijn tevens de zeer vroeg sta dium ontdekt. Mocht u onverhoopt toch met brand worden gecon fronteerd, waarschuw dan direct één van de medewerkers, en volg hierna hun aan wij zingen op. Medewerkers worden voort durend geschoold, zodat ze direct kunnen handelen in geval van een calamiteit. Om ervoor te zorgen dat tijdens een calamiteit alles goed verloopt wordt op elke locatie minimaal (aanvullende) informatie aan m.b.t. voorkomen van/handelen bij calamiteiten. Diefstal/inbraak Zorgcentra zijn openbaar toegankelijke gebouwen. Het is in uw belang om uw kamer (of kasten) altijd af te slui ten en kostbaarheden goed op te bergen. Wanneer u mensen ziet die zich ver - vriendelijk, vertrouwd en vakkundig. Deze kernwaarden zijn nader omschreven in de algemene informatiebrochure van Cicero Zorggroep. Geheimhouding/privacy Cicero en haar medewerkers en vrijwilligers hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken die u betreffen en die hen uit hoofde van hun functie algemene voorwaarden gevoegd. Cicero Zorggroep is verplicht om bij het ondertekenen van de zorgleveringsovereenkomst een afschrift van een geldig identificatiebewijs (ID-kaart of paspoort) in het dossier op te nemen. Vervolg op pagina 26

14 Grenzen aan intramurale zorg Cliënten in de zorgcentra van Cicero Zorggroep hebben in principe de mogelijkheid om tot het einde van hun leven in het zorgcentrum te verblijven, zolang de benodigde zorg door het betreffende zorgcentrum geleverd kan worden. Eén en ander betekent echter niet dat de mogelijkheden in het zorgcentrum onbegrensd zijn. In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld situaties waarin veiligheid van cliënt, andere cliënten of personeel in gevaar is) zal in redelijkheid in overleg met betrokken partijen een afweging worden gemaakt huis of door middel van dagverzorging/ dagbehandeling te verlenen. Deze grenzen aan extramurale zorg zijn zwaarder worden omdat u door ziekte steeds minder zelf kunt of steeds meer verpleging en behandeling nodig heeft. In beide gevallen voldoet de oorspronkelijke indicatie niet meer aan uw zorgvraag, en zal herindicatie moeten worden aangevraagd. De huisarts of specialist ouderengeneeskunde* zal in het geval van overplaatsing en na afstemming met de verpleging/verzorging en eventuele behandelaar met u en uw familie in gesprek gaan en de actuele stand van zaken met u doornemen. In een dergelijk gesprek kan een overplaat - Ontslag Bij een tijdelijke opname, bijvoorbeeld een opname ter revalidatie, wordt in overleg met de huisarts of specialist ouderen geneeskunde het ontslag bepaald. Aanvullend kan het zijn dat u extra zorg thuis nodig heeft. Hiervoor wordt een nieuwe CIZ-indicatie aangevraagd. Bij een geplande opname, bijvoorbeeld voor vakantie, is de opnamedatum en einddatum van te voren met u afgesproken. Op het moment dat u bent uitbehan- 26 tussen de belangen van de cliënt en beschreven in de algemene voorwaarden sing aan de orde komen en zal de deld wordt de ontslagdatum bepaald. 27 de belangen van de zorgaanbieder. voor zorg zonder verblijf. arts vervolg afspraken maken die zoveel Hierbij is de datum waarop de arts u De procedure grenzen aan zorg De procedure grenzen aan zorg mogelijk met u zijn afgestemd. Vervolgens uitbehandeld acht leidend, en niet de (op verzoek verkrijgbaar bij de RvE- (op verzoek verkrijgbaar bij de RvEmanager) zal wellicht een nieuwe CIZ- einddatum van het indicatiebesluit. beschrijft hoe te handelen manager) beschrijft hoe te handelen indicatie moeten worden aangevraagd. wanneer de grenzen aan zorg bereikt wanneer de grenzen aan zorg bereikt De overplaatsingsdatum zal uiteraard Beschikking kamer/appartement zijn. zijn. met u worden afgestemd. na overlijden/vertrek cliënt Na het overlijden/vertrek van de cliënt Grenzen aan extramurale zorg Overplaatsing worden door Cicero Zorggroep de Ook de zorg die Cicero Zorggroep Het kan na verloop van tijd nodig of volgende ontruimingstermijnen voor extramuraal verleent (dagbehandeling, wenselijk zijn dat u van de ene afdeling kamer/appartement gehanteerd: dagverzorging, zorg aan huis) is niet naar de andere afdeling wordt overgeplaatst. grenzeloos. In bepaalde gevallen kan Dat kan doordat bijvoorbeeld ontruiming van een kamer/appar- het, om uiteenlopende redenen, onmogelijk uw zorgvraag verandert: deze kan tement in een verzorgingshuis: of onverantwoord zijn de zorg aan lichter worden doordat u opknapt, of maximaal 10 dagen; * In een verpleeghuissetting is de specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) medisch eindverantwoordelijke, in een verzorgingshuissetting en een extramurale zorgsetting is dat de huisarts. Vervolg op pagina 28

15 ontruiming van een kamer/appartement in een verpleeghuis/verpleegunit: maximaal 72 uur; ontruiming van een kamer bij tijdelijk verblijf, waaronder revalidatie en herstelzorg: maximaal 24 uur. Bij partneropname is bij overlijden of vertrek van een van de partners, de overblijvende partner verplicht - zodra passende woonruimte beschikbaar komt bij Cicero Zorggroep - binnen één maand te verhuizen naar een ander appartement binnen de instelling. momenten dat het aan de orde is weet hoe te handelen. Wilsverklaring Een wilsverklaring is een verklaring waarmee u uw wensen (op medisch gebied) vastlegt, wanneer u zelf niet meer in staat mocht zijn dit aan te geven. Zaken die in een wilsverklaring opgenomen kunnen zijn: hoe te handelen bij coma; hoe te handelen in geval van allen tijde te herroepen. De artsen zullen de wilsverklaring in principe respecteren, maar hebben niet altijd de mogelijkheid om alles conform uw wens uit te voeren. Reanimatie: vanzelfsprekend of niet? Reanimatie is het overnemen van de ademhaling en het toepassen van hartmassage in het geval van een hartstilstand. Uit onderzoek blijkt dat het reanimeren van cliënten op de chronische psychogeriatrische en chronische somatische Cicero Zorggroep wil het onderwerp graag bespreekbaar maken. Het standpunt van Cicero Zorggroep is dat de wens van de cliënt centraal staat, en dat deze zoveel mogelijk ingewilligd moet worden. Wie onverhoopt in een situatie terechtkomt van ondraaglijk, uitzichtloos lijden kan in een gesprek met de huisarts of specialist ouderengeneeskunde euthanasie bespreekbaar maken. Cicero Zorggroep is van mening dat een verzoek om euthanasie een zaak is tussen de cliënt en de arts. Samen met de arts en eventueel uw 28 dementie; verpleegafdelingen meestal geen positief naasten bespreekt u uw wens. Alleen 29 Bovenstaande termijnen zijn vastgelegd of sedatie toegepast mag worden; resultaat heeft, en een handeling is een arts mag euthanasie toepassen. in de zorgleveringsovereenkomst. onder welke voorwaarden en die in veel gevallen medisch niet zinvol Hij of zij moet vaststellen dat het niet omstandigheden er juist wel of niet wordt geacht. meer mogelijk is om uw lijden te Ethische aangelegenheden: medisch ingegrepen moet worden; Reanimatie is daarom een belangrijk verzachten en moet dit laten toetsen wilsverklaring, reanimatie, uw wensen rondom euthanasie. onderwerp van bespreking bij uw door een collega-arts. zorg rondom levenseinde en intakegesprek. Met een verzoek om euthanasie gaat euthanasie Ook kunt u hierin een vertegenwoordiger Uw medisch behandelaar zal u tijdens Cicero Zorggroep uiterst zorgvuldig om. Zorg rondom het levenseinde, wel of (zie ook pagina 8) benoemen, die dit gesprek informeren over de moge- Wanneer aan alle wettelijke eisen wordt niet reanimeren en nadenken over wie beslissingen voor u neemt wanneer u lijkheden en onmogelijkheden van voldaan, dan accepteert en respecteert belangrijke beslissingen voor u mag dat zelf niet meer kunt. reanimatie. Cicero Zorggroep uw beslissing. nemen op momenten waarop u hier Een wilsverklaring kan in overleg met niet toe in staat bent, zijn waarschijnlijk uw (huis)arts opgesteld worden, en zal Zorg rondom het levenseinde en Meer informatie over dit onderwerp geen zaken waar u dagelijks bij stilstaat. opgenomen worden in het zorgleefplan. euthanasie vindt u in de brochure Levensbeëin- Toch is het belangrijk hierover na Een wilsverklaring is altijd door u Euthanasie is een gevoelig onderwerp, diging op verzoek (euthanasie), die te denken, zodat uw omgeving op zelf ondertekend en gedateerd, en is te dat vaak het liefst wordt vermeden. u kunt opvragen bij de specialist ouderengeneeskunde.

16 Belangrijke adressen en telefoonnummers Cicero Zorgservice Informatie over zorgaanbod, zorgvraag, zorgtoewijzing, wachtlijsten etc. Postbus AB Hoensbroek T (lokaal tarief) (op werkdagen tijdens kantooruren) E College voor Zorgverzekeringen (CVZ) Voor informatie over de AWBZ, de eigen bijdrage en het PGB. Postbus 320, 1110 AH Diemen T I Cicero Thuis CAK (Centraal Administratie Zandbergsweg 111 Kantoor) CC Hoensbroek Voor informatie over de eigen bijdrage 31 Afkortingen T AWBZ/WMO. E I CAK AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Antwoordnummer 1608 BOPZ Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen CIZ (Centrum Indicatiestelling 2509 VB DEN HAAG CAK Centraal Administratiekantoor Zorg) Zuid-Limburg (een postzegel is niet nodig) CCR Centrale cliëntenraad CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg Postbus 6012, 6401 SB HEERLEN T CVZ College voor Zorgverzekeringen T (info zorg zonder verblijf en WMO) GGZ Geestelijke Gezondheidszorg I T HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (info zorg met verblijf) PGB PersoonsGebonden Budget Zorgkantoor Zuid-Limburg Gratis informatienummers, WA Wettelijke Aansprakelijkheid Postadres: ma. t/m vr. van 8.00 tot uur WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen Postbus 5130, 5004 EC Tilburg WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Bezoekadres: I ZVW Zorgverzekeringswet Wilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning T ZZP Zorgzwaartepakket Afdeling zorgadvies T I

17 32 Cicero Zorggroep Postbus AB Hoensbroek Zandbergsweg 111 Hoensbroek T F E I

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22 Bopz beleid Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling vit0032_brochure BOPZ-07.indd 1 16-08-12 14:22 In deze brochure informeren wij u over de Wet Bijzondere

Nadere informatie

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. 24/7 bereikbaar. (gratis)

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. 24/7 bereikbaar. (gratis) 1 Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures Cicero Zorgservice 0900 500 9 500 (gratis) 24/7 bereikbaar De cliënteninformatie van Cicero Zorggroep bestaat uit drie delen. Deel

Nadere informatie

Interzorg en de wet Bopz

Interzorg en de wet Bopz Interzorg en de wet Bopz dicht bij jezelf Interzorg en de wet Bopz Interzorg Noord-Nederland heeft een aantal locaties met een afdeling voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening (meestal dementie).

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen De Wet Bopz i Informatie voor ouders en/of vertegenwoordigers van locatie de Schans in Halsteren Inhoud 1. Inleiding 3 2. Indicatiestelling & opname 4 3. Het

Nadere informatie

Veilige zorg voor mensen met dementie

Veilige zorg voor mensen met dementie Veilige zorg voor mensen met dementie Veilige zorg voor mensen met dementie Mensen met dementie zorg willen wij zorg geven in een veilige omgeving, die zoveel mogelijk recht doet aan de mogelijkheden voor

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Ethische kwesties. bij de Zorgboog. Behandeling en zelfbeschikking. Wat betekent dit voor u?

Ethische kwesties. bij de Zorgboog. Behandeling en zelfbeschikking. Wat betekent dit voor u? Ethische kwesties bij de Zorgboog In deze folder leest u over een aantal levensaspecten die een rol kunnen spelen bij uw behandeling, verzorging en verpleging binnen de Zorgboog. Het gaat hierbij om vragen

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

De wet Bopz voor cliënt en familie

De wet Bopz voor cliënt en familie De wet Bopz voor cliënt en familie Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Zorg met aandacht Deze brochure gaat over de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, de

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

BOPZ. De Wet BOPZ voor cliënt en familie

BOPZ. De Wet BOPZ voor cliënt en familie BOPZ De Wet BOPZ voor cliënt en familie Pagina 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wat is de wet Bopz? 2.1 Indicatiestelling en opname 3. Het ondersteuningsplan 3.1 Uw welzijn, veiligheid en gezondheid staan

Nadere informatie

De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers

De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers versie: augustus 2013 2 1. Inleiding Deze brochure gaat over de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen, de Wet Bopz. Anders dan

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Overeenkomst voor zorg- en dienstverlening

Overeenkomst voor zorg- en dienstverlening Overeenkomst voor zorg- en dienstverlening voor verpleeghuiscliënten Stichting Florence, gevestigd te Rijswijk en hierbij vertegenwoordigd door de heer/mevrouw xxxx in de functie van xxxx, hierna te noemen

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure 1-1-2017 St.- Annaparochie Inhoud Welkom...2 Visie...2 Zorgcentrum het Bildt...2 Keurmerk...2 Zorg- en dienstverlening...3 Intramurale zorg...3 Thuiszorg...3 Groepsverzorging...3

Nadere informatie

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor cliënt en familie. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor cliënt en familie. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Wet Bopz voor cliënt en familie Bopz Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Bopz Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Atlant en de Wet BOPZ*

Atlant en de Wet BOPZ* Atlant en de Wet BOPZ* Alleen als het echt niet anders kan visie wanneer wel, wanneer niet stappenplan klachten * Wet BOPZ - Wet Bijzondere Opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis Atlant en de wet BOPZ

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst voor een arrangement met verblijf, behandeling en Bopz (psychogeriatrische afdeling verpleeghuis)

Zorgleveringsovereenkomst voor een arrangement met verblijf, behandeling en Bopz (psychogeriatrische afdeling verpleeghuis) Zorgleveringsovereenkomst voor een arrangement met verblijf, behandeling en Bopz (psychogeriatrische afdeling verpleeghuis) Naam: Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, locatie verpleeghuis Talma Hof

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Inleiding Het standpunt van de cliënt ten opzichte van een opname Met deze folder

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten. informatie voor cliënten

Zorgzwaartepakketten. informatie voor cliënten Zorgzwaartepakketten informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wat is een zorgzwaartepakket (ZZP)? 1 Wie bepaalt hoeveel zorg ik krijg? 2 Hoe weet ik of ik een ZZP-indicatie moet aanvragen? 2 Zijn

Nadere informatie

Ontevreden of klachten?

Ontevreden of klachten? Ontevreden of klachten? Klachtenregeling voor klanten, familie of vertegenwoordigers Mensen met aandacht Ontevreden of klachten? U ontvangt zorg van MeanderGroep Zuid-Limburg. In onze organisatie is alles

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Bestemd voor Dagverzorging vanuit een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz). Bestemd voor Zorg thuis vanuit de indicatie Wlz., locatie... gevestigd te..., bij het aangaan

Nadere informatie

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten;

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. * Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen deel je leven Uitgave december 2015 Waarom

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Transferbureau Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor U betekenen Thuiszorg Huishoudelijke hulp Hulpmiddelen Tijdelijke opname verzorgingshuis Revalidatie verpleegtehuis 1 2 Transferverpleegkundige

Nadere informatie

Verpleging & Verzorging

Verpleging & Verzorging Verpleging & Verzorging Professionele zorgverlening, gewoon bij u thuis U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg Rechten en plichten Rechten en plichten in de gezondheidszorg Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn

Nadere informatie

Nu afspreken hoe wij u behandelen

Nu afspreken hoe wij u behandelen Nu afspreken hoe wij u behandelen als u straks een slechtere periode hebt Zelfbindingsverklaring Om te kunnen afspreken hoe wij u mogen behandelen als u straks een slechtere periode hebt, is er de zelfbindingsverklaring.

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling.

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. * Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen deel je leven Uitgave april 2014 Waarom

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorg Thuis/ Zorg Thuis+

Zorgovereenkomst Zorg Thuis/ Zorg Thuis+ Zorgovereenkomst Zorg Thuis/ Zorg Thuis+ Partijen bij deze overeenkomst zijn: Cliënt Zorgaanbieder 1. Cliënt Achternaam en voorletters Geboortedatum Man / vrouw (Doorhalen wat niet van is) Burgerservicenummer

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer wordt onvrijwillige zorg toegepast? 4 3. De wetgeving 5 3.1 Wet bijzondere

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zijn onderstaande verplichte onderdelen ingevuld? Datum bij artikel 5.1, pag. 4 Datum bij artikel 5.2,

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opgenomen Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen

Nadere informatie

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige 00 Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige Algemeen Mogelijk heeft u na uw opname in het ziekenhuis aanvullende zorg nodig. Soms is meer zorg nodig dan u

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. IBS en criteria 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen 7 8. Beschikken

Nadere informatie

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Logo Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Versie maart 2014 Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Pag. 2 v. 9 De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder:

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA Inhoud 1. Algemeen... 2 2 Informatie... 3 3. Organisatie... 4 4. Het zorgleefplan... 4 5 Privacy... 6 6 Kwaliteit en klachten... 6 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Volledig Pakket Thuis. Uw zorgcentrum aan huis

Volledig Pakket Thuis. Uw zorgcentrum aan huis Volledig Pakket Thuis Uw zorgcentrum aan huis Inhoudsopgave Afkortingenlijst en begrippen... 4 Volledig Pakket Thuis... 5 Uw zorg in bekende handen... 6 Net even anders dan in het zorgcentrum... 7 Eigen

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. 1. Client

Zorgovereenkomst. 1. Client Dit is een zorgovereenkomst die u samen met Stichting Ela invult. U kunt bij het invullen gebruik maken van de informatie die staat op www.achmeazorgkantoor.nl. Ga naar Zorg in Natura. Leest u deze informatie

Nadere informatie

Wijzigingen Algemene Voorwaarden Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Wijzigingen Algemene Voorwaarden Wet Langdurige Zorg (WLZ) Wijzigingen Algemene Voorwaarden Wet Langdurige Zorg (WLZ) Binnen de algemene voorwaarden WLZ zijn er ten opzichte van de Algemene Leveringsvoorwaarden AWBZ gedateerd op 1 januari 2014 wijzigingen aangebracht.

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17 1 1. Wijziging en einde overeenkomst De overeenkomst kan worden gewijzigd indien beide partijen daarmee instemmen. Wij kunnen de overeenkomst eenzijdig wijzigen indien wijzigingen in wetgeving of regelgeving,

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op AWBZ-zorg. Dat is zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst voor een zorgarrangement zonder verblijf (thuiszorg)

Zorgleveringsovereenkomst voor een zorgarrangement zonder verblijf (thuiszorg) Zorgleveringsovereenkomst voor een zorgarrangement zonder verblijf (thuiszorg) Naam: Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst voor een arrangement met verblijf en behandeling (somatische afdeling verpleeghuis, reactiveringsafdeling De Schakel)

Zorgleveringsovereenkomst voor een arrangement met verblijf en behandeling (somatische afdeling verpleeghuis, reactiveringsafdeling De Schakel) Zorgleveringsovereenkomst voor een arrangement met verblijf en behandeling (somatische afdeling verpleeghuis, reactiveringsafdeling De Schakel) Naam: Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, locatie verpleeghuis

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis

Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis Afdeling transmurale zorg In Máxima Medisch Centrum besteden we veel aandacht aan kwaliteit van zorg. Daar valt ook de zorg onder die

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zijn onderstaande verplichte onderdelen ingevuld? Datum ondertekening, pag. 5 Handtekening onder de ZLO

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW - cliëntversie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW - cliëntversie Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW - cliëntversie Algemene voorwaarden zijn afspraken die vast staan. Deze afspraken gelden voor iedereen die ondersteuning krijgt van SDW. Heb jij de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE. CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam

Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE. CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam 2016 Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam Inleiding Cristal Care Thuiszorg verleent zorg bij mensen thuis. Wij bieden die zorg graag

Nadere informatie

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament? Pagina 1 Het levenstestament De regie zelf in handen houden Wellicht heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie