Algemene Voorwaarden. voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden. voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden voorwaarden

2 Inhoud Algemene Voorwaarden Versie Algemene Bepalingen versie 1.2 Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid 04 Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst Artikel 4 Prijzen en betaling door HW Wonen Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 05 Artikel 6 Nakoming van de Overeenkomst Artikel 7 Overmacht Artikel 8 Aansprakelijkheid HW Wonen 07 Artikel 9 Aansprakelijkheid Contractpartij Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en opschorting 08 Artikel 11 Verantwoordelijkheid voor zaken Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten Artikel 13 Verbod van cessie Artikel 14 Geheimhouding Artikel 15 Beëindiging van de Overeenkomst 09 Artikel 16 Geschillen 10 Module I Inkoop van zaken Artikel 17 Toepasselijkheid Artikel 18 Wijze van levering Artikel 19 Plaats van levering 11 Artikel 20 Tijdstip van levering Artikel 21 Hoeveelheden Artikel 22 Eigendomsovergang Artikel 23 Acceptatie en weigering 12 Module II Nieuwbouw, renovatie en onderhoud Artikel 24 Toepasselijkheid Artikel 25 Aanvullende definitie Artikel 26 Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 27 Algemene uitvoeringsvoorschriften 13 Artikel 28 Over te leggen bescheiden; administratieve verplichtingen en G-rekening 14 Artikel 29 Technische uitvoeringsvoorschriften 15 Artikel 30 Schadelijke stoffen Artikel 31 Afvoer en verwerking van afval en bouwstoffen Artikel 32 Toezicht en oplevering 16 Artikel 33 Verantwoordelijkheid na oplevering Artikel 34 Meer- en minderwerk 17 Artikel 35 Verzekering Artikel 36 Zekerheidsstelling Artikel 37 Onderaanneming 18 Artikel 38 Arbeidsomstandigheden Artikel 39 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 19 Bijlage I Voorwaarden Klantcontacten 20 Bijlage II Reglement Factuurvereisten HW Wonen Algemene Bepalingen versie 1.2 Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van HW Wonen bestaande uit de Algemene Bepalingen en de Module(s); Algemene Bepalingen: de onderhavige algemene bepalingen inclusief Bijlagen; Contractpartij: de Contractpartij van HW Wonen, dan wel voor zover de Overeenkomst nog niet is gesloten de potentiële Contractpartij van HW Wonen. Bijlage: een bijlage bij de Algemene Bepalingen; Module: specifiek onderdeel van de Algemene Voorwaarden dat toepasselijk is op de in de desbetreffende Module omschreven activiteiten; Overeenkomst: een overeenkomst tussen HW Wonen en een Contractpartij; HW Wonen: de stichting HW Wonen, gevestigd te Oud-Beijerland, inclusief alle ondernemingen die in deze rechtspersoon zijn ondergebracht; Werkdag: een dag niet zijnde een zaterdag, zondag en/of een wettelijk erkende feestdag; Zaak: een roerende zaak. Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met HW Wonen, met uitzondering van de situatie dat HW Wonen optreedt als verhuurder. 2.2 Een Contractpartij, ten aanzien waarvan deze voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook bij latere aanbiedingen en overeenkomsten met de toepassing van deze voorwaarden akkoord te gaan, ook indien dit niet expliciet is overeengekomen. Zulks geldt ook indien een groot tijdsverloop plaatsvindt tussen de desbetreffende aanbiedingen en/of overeenkomsten en indien de aard van de latere aanbieding of overeenkomst wezenlijk verschilt van de eerdere. 2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle eerdere aanbiedingen, overeenkomsten met Contractpartij en gedragingen van HW Wonen voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst. Voor zover bij een eerdere overeenkomst tussen Contractpartij en HW Wonen geen algemene voorwaarden zijn overeengekomen, wordt die overeenkomst dus aangevuld met de onderhavige algemene voorwaarden. Voor zover bij een eerdere overeenkomst tussen Contractpartij en HW Wonen wel algemene voorwaarden zijn overeengekomen, worden deze terzijde gesteld en vervangen door de onderhavige. 2.4 Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van degene, zowel in dienst van HW Wonen als derden voor wier handelen danwel nalaten HW Wonen direct dan wel indirect aansprakelijk kan zijn. 2.5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze ondubbelzinnig en schriftelijk door HW Wonen zijn bevestigd. 2.6 HW Wonen is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling geldt ook ten aanzien van reeds gedane aanbiedingen en/of gesloten Overeenkomsten, tenzij de Contractpartij aantoont dat de wijziging en/of aanvulling gelet op de concrete omstandigheden van dat geval tot gevolg heeft dat instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De wijziging en/of aanvulling treedt twee weken na mededeling aan de Contractpartij in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan geldt. Voor zover een wijziging en/of aanvulling niet rechtsgeldig is, geldt de oudere versie van de Algemene Voorwaarden onverkort. 2.7 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen HW Wonen en de Contractpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 2.8 Voor zover (onderdelen van) bepalingen in de schriftelijke Overeenkomst strijdig zijn met (onderdelen van) bepalingen in de Algemene Voorwaarden, prevaleren de (onderdelen van) bepalingen in de schriftelijke Overeenkomst, tenzij in de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders is aangegeven. Voor zover (onderdelen van) bepalingen in een Module strijdig zijn met (onderdelen van) bepalingen in de Algemene Bepalingen, prevaleren de (onderdelen van) bepalingen in de Module, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. HW Wonen Algemene Voorwaarden 03

3 Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst 3.1 Een mondelinge aanbieding of aanvaarding door HW Wonen wordt steeds geacht te zijn gedaan onder uitdrukkelijk voorbehoud van een gelijkluidende schriftelijke bevestiging van HW Wonen. Zij kan te allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd zolang HW Wonen deze aanbieding of aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd. 3.2 HW Wonen is gerechtigd een aanbieding in te trekken totdat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Indien een aanbieding van HW Wonen een termijn voor aanvaarding inhoudt, dan strekt die termijn er niet toe HW Wonen voor de gestelde termijn te binden. 3.3 Alle mondelinge en schriftelijke (waaronder verstaan de schriftelijke bevestiging van een mondeling aanbieding) aanbiedingen van HW Wonen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders aangegeven door HW Wonen. HW Wonen kan zich na aanvaarding door Contractpartij van het vrijblijvende aanbod, binnen een termijn van 5 Werkdagen op de vrijblijvendheid van haar aanbieding beroepen, onverminderd het bepaalde in het eerste lid. Indien door HW Wonen aan verschillende personen een vrijblijvend aanbod is gedaan en HW Wonen zal moeten nagaan wie van hen tot aanvaarding overging en in hoeverre hij jegens hen allen zal kunnen nakomen voordat een beslissing omtrent herroeping van HW Wonen kan worden gevergd, dan zal in afwijking van de tweede zin van dit lid een termijn van 15 Werkdagen gelden. 3.4 De Contractpartij garandeert de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan HW Wonen verstrekte gegevens. 3.5 Alle door HW Wonen in documentatie, drukwerk of foldermateriaal weergegeven tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen en dergelijke vermelde maten en gegevens gelden bij benadering en zijn voor HW Wonen niet bindend, tenzij door HW Wonen schriftelijk anders is aangegeven. 3.6 Indien een aanbieding van HW Wonen niet tijdig is aanvaard, voor de aanvaarding is ingetrokken, geen gelijkluidende schriftelijke bevestiging door HW Wonen is afgegeven van een door HW Wonen mondelinge geuite aanbieding of aanvaarding, HW Wonen zich tijdig op de vrijblijvendheid heeft beroepen, of anderszins geen Overeenkomst tot stand komt, dan kan de Contractpartij jegens HW Wonen geen rechten ontlenen aan de aanbieding en dient de Contractpartij alle in verband met de aanbieding van HW Wonen ontvangen zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens aan HW Wonen te retourneren. 3.7 Indien de Overeenkomst is gesloten tussen HW Wonen en twee of meer Contractpartijen, dan zijn alle Contractpartijen steeds hoofdelijk verbonden jegens HW Wonen voor alle verplichtingen uit hoofde van en voortvloeiende uit (waaronder schadevergoeding) de Overeenkomst, tenzij schriftelijk, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is overeengekomen. Artikel 4 Prijzen en betaling door HW Wonen 4.1 Alle door HW Wonen opgegeven bedragen zijn in euro s, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. 4.2 Indien facturen van Contractpartij naar de mening van HW Wonen niet voldoen aan de eisen als opgenomen in Bijlage II Reglement Factuurvereisten HW Wonen of aan wettelijke vereisten, dan heeft HW Wonen het recht de factuur te weigeren en onder opgaaf van de reden van weigering aan de Contractpartij te retourneren. HW Wonen is in dat geval dus niet gehouden tot betaling van de factuur. Het verstrijken van een betalingstermijn in zulk een factuur kan geen verzuim aan de zijde van HW Wonen creëren en kan HW Wonen evenmin anderszins aansprakelijk doen zijn voor rente of (incasso)kosten. 4.3 HW Wonen betaalt de door haar op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 30 Werkdagen nadat de factuur door haar is geaccepteerd. 4.4 HW Wonen kan te allen tijde enige verplichting, al dan niet opeisbaar, verrekenen met een vordering op Contractpartij. Het recht van Contractpartij om zijn eventuele vorderingen op HW Wonen te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 5.1 Partijen dragen er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de ene partij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de ene partij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een Overeenkomst, tijdig aan de andere partij worden verstrekt. 5.2 Indien de Contractpartij ter uitvoering van een Overeenkomst bepaalde werkzaamheden aan een derde wenst uit te besteden, dan is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van HW Wonen vereist. HW Wonen is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan haar goedkeuring. 5.3 Contractpartij en alle door haar ingeschakelde hulppersonen dienen te voldoen aan de in Bijlage I opgenomen Voorwaarden Klantcontacten in geval van direct contact met bewoners die met HW Wonen een contractuele relatie hebben. 5.4 Communicatie tussen HW Wonen en Contractpartij geschiedt in de Nederlandse taal, tenzij anders overeengekomen. 5.5 Contractpartij ziet erop toe dat alle door haar ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde natuurlijke personen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs als omschreven in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3, van de Wet op de identificatieplicht bij zich hebben en dit op eerste verzoek van HW Wonen, dan wel door HW Wonen ingeschakelde derden, tonen. Voor zover Contractpartij arbeidskrachten ter beschikking stelt aan HW Wonen en/of groepsmaatschappijen van HW Wonen, dient Contractpartij erop toe te zien dat inzake de ter beschikking gestelde arbeidskrachten alle verplichtingen worden nageleefd verband houdende met en/of voortvloeiende uit: a.) de Arbeidstijdenwet. Dit houdt onder meer in dat Contractpartij er steeds op toeziet dat inzake een ter beschikking gestelde arbeidskracht de toegestane arbeidstijden in acht worden genomen en de wettelijk voorgeschreven rusttijden worden nageleefd. Deze verplichtingen gelden voor Contractpartij ook indien de arbeidskracht uitsluitend bij HW Wonen tewerk is gesteld. b.) de Wet Arbeid Vreemdelingen. Dit houdt onder meer in dat Contractpartij er steeds op toeziet dat een ter beschikking gestelde arbeidskracht over een rechtsgeldige verblijfs- en werkvergunning beschikt en dat Contractpartij aan HW Wonen bij aanvang van de arbeid door een arbeidskracht onverwijld afschrift verschaft van een rechtsgeldig identiteitsbewijs van de arbeidskracht, zoals thans omschreven in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3, van de Wet op de identificatieplicht. Contractpartij vrijwaart HW Wonen en haar groepsmaatschappijen voor alle schades, boetes (waaronder van de Arbeidsinspectie), kosten en claims (waaronder van de arbeidskracht) in verband met de niet-naleving van de Arbeidstijdenwet en/of de Wet Arbeid Vreemdelingen inzake de door Contractpartij ter beschikking gestelde arbeidskrachten. Contractpartij zal de verplichtingen en vrijwaringen als vermeld in dit artikel ook opleggen aan de door haar in te schakelen derden ter uitvoering van de Overeenkomst. Artikel 6 Nakoming van de Overeenkomst 6.1 Zodra bij de Contractpartij twijfel ontstaat of behoort te ontstaan dat zij mogelijk tekort zal schieten in de uitvoering van de Overeenkomst, dan stelt zij HW Wonen daarvan onverwijld schriftelijk in kennis waarbij tevens wordt aangegeven welke maatregelen zij gaat treffen om mogelijke schade aan de zijde van HW Wonen voortvloeiende uit de tekortkoming te voorkomen en/of te beperken. 6.2 Contractpartij dient belangrijke wijzigingen in de bedrijfsorganisatie of bedrijfsvoering die van invloed (kunnen) zijn op de Overeenkomst onverwijld schriftelijk aan HW Wonen te melden. Artikel 7 Overmacht 7.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige contractuele verplichting, daaronder begrepen een tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht als omschreven in artikel 6:75 BW. 7.2 Uitsluitend aan de zijde van HW Wonen zal eveneens als overmacht hebben te gelden: werkstakingen of bedrijfsbezetting door haar personeel, ziekte bij het personeel, enige tekortkoming van hulppersonen of leveranciers van HW Wonen, gebrek aan grondstoffen, stroomstoring en/of storing van telefoonlijnen of internetverbindingen. HW Wonen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen zonder schadeplichtig te zijn indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HW Wonen haar verbintenis had moeten nakomen en/ of nadat HW Wonen in verzuim is geraakt. 7.3 Indien HW Wonen een verplichting als gevolg van overmacht niet kan nakomen, dan zal zij dit Contractpartij schriftelijk of per melden. Indien de overmacht aan de zijde van HW Wonen 10 Werkdagen na ontvangst door Contractpartij van de kennisgeving als vermeld in vorige zin nog steeds voordoet, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder jegens de andere partij wegens de ontbinding schadeplichtig te zijn. Artikel 8 Aansprakelijkheid HW Wonen 8.1 HW Wonen kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die met opzet, dan wel met bewuste roekeloosheid is veroorzaakt door een vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van HW Wonen, dan wel een andere leidinggevende van HW Wonen. Voor bewuste roekeloosheid als bedoeld in dit artikel is vereist dat de schadeveroorzaker met een bepaalde subjectieve zekerheid zich bewust moet zijn geweest dat door haar handelen schade zou worden veroorzaakt. 8.2 HW Wonen kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade zoals bijvoorbeeld gederfde winsten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Contractpartij is dus uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van HW Wonen wegens verminking, vernietiging of verlies van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden. 8.3 De aansprakelijkheid van HW Wonen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door HW Wonen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico. 8.4 De aansprakelijkheid van HW Wonen is bovendien 04 HW Wonen Algemene Voorwaarden HW Wonen Algemene Voorwaarden 05

4 beperkt tot het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs, dan wel in geval van een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, de schade gelijk aan het totaal van de vergoedingen exclusief BTW verschuldigd in de periode van één jaar voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit. 8.5 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van HW Wonen méér dan bedragen. 8.6 De Contractpartij dient het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na het intreden van de schade, schriftelijk en gedetailleerd aan HW Wonen te melden op straffe van verval van vergoeding van de schade door HW Wonen en alle overige aanspraken van Contractpartij (waaronder: rente, kosten, beëindiging of ontbinding Overeenkomst) verband houdende met het schadeveroorzakende feit. Indien de Contractpartij een derde inschakelt om te bezien of en in hoeverre schade is geleden, dan leidt zulks niet tot opschorting van de termijnen als in de vorige zin bedoeld en dient Contractpartij dit bovendien onverwijld schriftelijk aan HW Wonen kenbaar te maken. 8.7 De exoneraties als vermeld in de vorige leden van dit artikel gelden ongeacht de juridische grondslag die wordt aangevoerd voor de schadeplichtigheid. Zij gelden ook in geval van een toerekenbare tekortkoming door HW Wonen in de nakoming van een met de Contractpartij in de Overeenkomst overeengekomen garantieverplichting, zodat op dit punt mogelijk anders dan het uitgangspunt in artikel 2.8 van deze Algemene Voorwaarden de exoneraties in dit artikel prevaleren. 8.8 HW Wonen is te allen tijde gerechtigd onderhandelingen af te breken en is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten van een andere partij in verband met of voortvloeiende uit het afbreken van onderhandelingen. 8.9 Tenzij nakoming door HW Wonen blijvend onmogelijk is, kan de aansprakelijkheid van HW Wonen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts ontstaan nadat Contractpartij HW Wonen in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming en deze redelijke termijn is verstreken, terwijl HW Wonen tekort is blijven schieten in de nakoming van haar verplichtingen. Het voorgaande impliceert dat HW Wonen derhalve niet van rechtswege in verzuim kan geraken en bij tijdelijke onmogelijkheid een ingebrekestelling (artikel 6:82 lid 1 BW) in plaats van een aansprakelijkstelling (artikel 6:82 lid 2 BW) is vereist voor het doen intreden van het verzuim HW Wonen geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor een volledige continue beschikbaarheid en storingsvrij functioneren van haar website. Alle afbeeldingen, tekeningen, kleuren of andere hoedanigheden opgenomen op de website van HW Wonen gelden slechts bij benadering. HW Wonen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid of onvolledigheid van de op de haar Website weergegeven informatie Indien de website van HW Wonen een hyperlink (doorklikverbinding) bevat naar de website van derden, dan is HW Wonen niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke sites of voor de op deze sites aangeboden software Indien HW Wonen op haar website de mogelijkheid biedt om software te downloaden, dan staat HW Wonen niet in voor de eventuele geschiktheid van de software voor een specifiek gebruiksdoel, functionaliteit of bruikbaarheid van deze software, noch aanvaardt HW Wonen enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het downloaden, installeren of gebruiken van deze software Het bepaalde in dit artikel alsmede alle eventuele andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen, al dan niet behorende tot de groep van HW Wonen, waarvan HW Wonen zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. Artikel 9 Aansprakelijkheid Contractpartij 9.1 Indien Contractpartij jegens HW Wonen één of meer van haar uit de wet, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Contractpartij steeds, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens HW Wonen gehouden alle (indirecte) schade, waaronder de door HW Wonen gemaakte proceskosten, kosten van rechtsbijstand en buitengerechtelijke kosten, te vergoeden die HW Wonen dientengevolge lijdt. Deze bepaling laat onverlet het recht van HW Wonen om jegens Contractpartij andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen. 9.2 Contractpartij vrijwaart HW Wonen voor eventuele aanspraken van derden (waaronder personeel van HW Wonen of Contractpartij) vanwege het door Contractpartij niet naleven van haar contractuele dan wel wettelijke verplichtingen jegens HW Wonen, dan wel derden, en voor de wettelijke aansprakelijkheid van HW Wonen jegens derden ingevolge artikel 6:171 BW. Alle door HW Wonen in verband hiermee gemaakte kosten, inclusief de door HW Wonen gemaakte proceskosten, kosten van rechtsbijstand en buitengerechtelijke kosten, zullen alsdan onverwijld door Contractpartij aan HW Wonen worden vergoed. 9.3 HW Wonen is gerechtigd om alle door Contractpartij veroorzaakte schade direct na het ontstaan ervan voor rekening en risico van Contractpartij te vergoeden en/of te herstellen. 9.4 Contractpartij is gehouden voor de uitvoering van de Overeenkomst een voor HW Wonen genoegzame verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid en andere mogelijke aansprakelijkheden van Contractpartij af te sluiten. De Contractpartij verleent op verzoek van HW Wonen terstond inzage in de polis(sen) en de bewijzen van de premiebetaling en toont ten genoegen van HW Wonen aan dat eventuele uitkeringen rechtstreeks aan HW Wonen zullen geschieden, bij gebreke waarvan HW Wonen gerechtigd is de Overeenkomst te beëindigen onverminderd de overige rechten van HW Wonen. Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en opschorting 10.1 Alle aan Contractpartij geleverde zaken blijven eigendom van HW Wonen totdat alle bedragen die Contractpartij aan HW Wonen op grond van de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, waaronder eventuele rentes, te vergoeden schades en incassokosten, volledig aan HW Wonen zijn voldaan. Indien Contractpartij (mede) uit door HW Wonen geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Contractpartij die zaak uitsluitend voor HW Wonen totdat Contractpartij alle op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. HW Wonen blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Contractpartij eigenaar van de nieuw gevormde zaak HW Wonen kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Contractpartij alle aan HW Wonen verschuldigde bedragen heeft voldaan. 06 HW Wonen Algemene Voorwaarden HW Wonen Algemene Voorwaarden 07

5 10.3 Het recht van Contractpartij om zich op opschorting te beroepen en/of om retentierechten uit te oefenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 11 Verantwoordelijkheid voor zaken 11.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Contractpartij op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Contractpartij of een hulppersoon van Contractpartij zijn gebracht. Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten 12.1 De tot de Overeenkomst behorende computerprogramma s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, geestesproducten, tekeningen, bestek, constructies, schema s, calculaties en andere bescheiden, die HW Wonen Contractpartij heeft verstrekt of die door Contractpartij in het kader van de Overeenkomst zijn gemaakt danwel door derden op verzoek van Contractpartij zijn vervaardigd, blijven of worden eigendom van HW Wonen. De schriftelijke Overeenkomst zal tevens gelden als een overdracht op voorhand van alle van belang zijnde rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot tekeningen, bestek, modellen, etc. Voor zover niet reeds uit hoofde van voorgaande zin de betreffende rechten eigendom zijn geworden van HW Wonen is Contractpartij op eerste verzoek gehouden aan overdracht van deze rechten aan HW Wonen mee te werken Het is Contractpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder met niet beperkt tot computerprogramma s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, geestesproducten, tekeningen, bestek, constructies, schema s, calculaties en andere bescheiden die Contractpartij ten behoeve van HW Wonen ontwikkelt c.q. ontwerpt, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, exploiteren, verwijderen, wijzigen of aan derden ter beschikking te stellen. De bij de ontwikkeling door Contractpartij verworven kennis staat uitsluitend tijdelijk aan Contractpartij ter beschikking en wordt door Contractpartij niet aan derden bekend gemaakt of ten behoeve van zichzelf en/of derden aangewend dan na schriftelijke toestemming van HW Wonen, tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen Contractpartij vrijwaart HW Wonen voor aanspraken wegens inbreuk op rechten uit intellectuele eigendom van derden ter zake van door haar geleverde zaken/ verrichte werkzaamheden en zal aan HW Wonen alle schade vergoeden, waaronder de door HW Wonen gemaakte proceskosten, kosten van rechtsbijstand en buitengerechtelijke kosten, die HW Wonen lijdt en/of zal kunnen lijden als gevolg van acties jegens haar van gerechtigden met betrekking tot rechten uit intellectuele eigendom. Contractpartij is gehouden om HW Wonen onverwijld schriftelijk te informeren over het bestaan en de inhoud van de rechtsvorderingen. Op verzoek van HW Wonen is Contractpartij gehouden om de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, over te laten aan HW Wonen. Contractpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan HW Wonen verlenen om zich, indien nodig in naam van Contractpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Artikel 13 Verbod van cessie 13.1 Het is Contractpartij verboden haar uit de Overeenkomst jegens HW Wonen voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder schriftelijke toestemming van HW Wonen te bezwaren, geheel of gedeeltelijk over te dragen, dan wel anderszins daarop rechten van derden te vestigen. Artikel 14 Geheimhouding 14.1 Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij te ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard zijn, geheim blijven en deze niet anders worden gebruikt dan voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Informatie geldt eveneens als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de ene partij gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en die partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is die partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de andere partij niet gerechtigd op die grond de Overeenkomst te ontbinden Partijen staan er jegens elkaar voor in dat personen binnen hun organisatie of derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken het bepaalde in dit artikel strikt zullen naleven. Artikel 15 Beëindiging van de Overeenkomst 15.1 Voor zover de Overeenkomst een overeenkomst van opdracht betreft waarbij HW Wonen opdrachtgever is, is HW Wonen gerechtigd in overeenstemming met artikel 7:408 lid 1 BW de overeenkomst te allen tijde (deels) op te zeggen zonder dat loon is verschuldigd in de zin van artikel 7:411 BW. Voor zover de Overeenkomst een overeenkomst van opdracht betreft waarbij HW Wonen opdrachtnemer is, is zij eveneens gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde (deels) op te zeggen zonder dat sprake hoeft te zijn van een gewichtige reden, ook ingeval sprake is van een opdracht voor bepaalde tijd en/of die door volbrenging eindigt. De door HW Wonen in acht te nemen opzegtermijn zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval, doch partijen stellen hierbij vast dat indien HW Wonen een opzegtermijn van 1 maand in acht zal neemt, deze als redelijk heeft te gelden Voor zover de Overeenkomst een niet wettelijk geregelde duurovereenkomst betreft, heeft HW Wonen het recht zonder schadeplichtig te worden de Overeenkomst (deels) op te zeggen. De door HW Wonen in acht te nemen opzegtermijn zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval, doch partijen stellen hierbij vast dat indien HW Wonen een opzegtermijn van 1 maand in acht zal neemt, deze als redelijk heeft te gelden In afwijking van de voorgaande leden is HW Wonen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder dat zij schadeplichtig (op grond van artikel 7:411 BW of anderszins) wordt, indien: a.) Contractpartij surséance van betaling aanvraagt of ten aanzien van Contractpartij toelating tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen wordt aangevraagd; b.) Contractpartij faillissement aanvraagt of zij in staat van faillissement wordt verklaard; c.) executoriaal beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van Contractpartij, conservatoir beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van Contractpartij welk beslag niet binnen 20 Werkdagen is opgeheven of Contractpartij op andere wijze de beschikkingsmacht over (een deel van) haar vermogen verliest; d.) de onderneming of een deel daarvan van Contractpartij wordt gestaakt of geliquideerd; e.) de Contractpartij, dan wel een door haar ingeschakelde hulppersoon zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf (waaronder: bedrog, fraude, diefstal of verduistering) al dan niet tegen HW Wonen; f.) één of meerdere derde partijen gezamenlijk de overwegende zeggenschap verkrijgen over Contractpartij. In dit kader wordt onder overwegende zeggenschap verstaan: de bevoegdheid om meer dan de helft van de bestuurders of commissarissen te benoemen of te ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen. Contractpartij is gehouden onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan HW Wonen indien één of meerdere van de bovengenoemde omstandigheden zich voordoet, dan wel zich dreigt voor te doen Bij beëindiging (waaronder verstaan: ontbinding) van de Overeenkomst dient Contractpartij uiterlijk op de laatste dag van de Overeenkomst alle aan haar ter beschikking gestelde en HW Wonen toebehorende bedrijfsmiddelen en overige (al of niet in de uitoefening van de werkzaamheden vervaardigde) zaken (met inbegrip van maar niet beperkt tot communicatiemiddelen, gegevensdragers, sleutels, laptop, documenten en wachtwoorden, in welke vorm en op welke gegevensdrager dan ook bewaard of opgeslagen) zowel met betrekking tot HW Wonen als met betrekking tot aan haar gelieerde ondernemingen of haar relaties en opdrachtgevers, ongevraagd aan HW Wonen te retourneren Alle kosten van de gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder in ieder geval begrepen de incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand, gemaakt in verband met de beëindiging van de Overeenkomst, zijn voor rekening van de Contractpartij Indien de Overeenkomst door opzegging of ontbinding eindigt, zal Contractpartij op verzoek van HW Wonen zorgen voor een zorgvuldige overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan een door HW Wonen aan te wijzen derde Indien rechtsgeldige opzegging of ontbinding door HW Wonen plaatsvindt of rechtsgeldige opzegging door Contractpartij plaatsvindt met inachtneming van de geldende wettelijke en contractuele beperkingen, is Contractpartij gehouden alle door HW Wonen als gevolg van de opzegging voortvloeiende schade te vergoeden, waaronder gederfde winsten, gemiste besparingen en overige gevolgschade. Artikel 16 Geschillen 16.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, waaronder de totstandkoming, geldigheid, nietigheid of vernietigbaarheid daarvan, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht, dan wel worden beslecht door middel van arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw volgens de statuten en reglementen die gelden 3 maanden voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, één en ander afhankelijk van de aard van het geschil en geheel ter beoordeling van HW Wonen, met dien verstande dat HW Wonen Contractpartij schriftelijk op de hoogte stelt van de door haar gekozen wijze van geschillenbeslechting. Van een geschil is sprake indien tenminste één van de partijen een geschil aanwezig acht en dit schriftelijk kenbaar maakt aan de andere partij Op door deze Algemene Voorwaarden beheerste overeenkomsten en offertes is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 08 HW Wonen Algemene Voorwaarden HW Wonen Algemene Voorwaarden 09

6 Module I Inkoop van zaken Artikel 17 Toepasselijkheid 17.1 Deze Module is bij inkoop van Zaken door HW Wonen toepasselijk naast de Algemene Bepalingen en voor zover toepasselijk: de artikelen in Module II. Artikel 18 Wijze van levering 18.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is overeengekomen, geschiedt de levering franco. De Zaken reizen derhalve voor rekening en risico van Contractpartij De Zaken dienen overeenkomstig de aanwijzingen van HW Wonen worden gelost en opgeslagen. Breuk en/ of beschadiging, ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen en tassen, zijn voor rekening van Contractpartij, ook wanneer de breuk en/of beschadiging later wordt geconstateerd, tenzij de Contractpartij aantoont dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van vertegenwoordigingsbevoegd bestuurders van HW Wonen of haar leidinggevende personeel Lossen en tassen buiten de geldende werktijden van HW Wonen kan alleen plaatsvinden na haar voorafgaande toestemming De Zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt. Contractpartij is aansprakelijk voor schade veroorzaakt na lossing en opslag door onvoldoende verpakking en/of beschadiging of vernieling van deze verpakking. Artikel 19 Plaats van levering 19.1 Contractpartij zal de Zaken leveren op de plaats vermeld in de Overeenkomst. Indien HW Wonen voor de levering echter verlangt dat de Zaken op een andere dan de overeengekomen plaats worden geleverd, zal Contractpartij gehouden zijn hieraan medewerking te verlenen. HW Wonen zal alsdan enkel gehouden zijn daardoor extra transportkosten te vergoeden voor zover Contractpartij kan aantonen dat hij deze kosten daadwerkelijk heeft moeten maken als gevolg van de verandering van de plaats van levering. Slechts extra transportkosten komen voor vergoeding in aanmerking. Andere mogelijk daardoor veroorzaakte extra kosten zal Contractpartij niet in rekening brengen bij HW Wonen. Artikel 20 Tijdstip van levering 20.1 De leveringen dienen op het in de Overeenkomst vastgestelde tijdstip te geschieden en/of plaats te vinden overeenkomstig het door HW Wonen vastgestelde laatst geldende leverschema. Indien HW Wonen om welke reden ook niet in staat is de Zaken op het overeengekomen tijdstip en/of conform het vastgestelde leverschema in ontvangst te nemen, zal Contractpartij nadat HW Wonen daarvan melding heeft gemaakt, de Zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd kunnen worden en vervolgens geleverd zijn De in de Overeenkomst vermelde levertijd en/of het vastgestelde laatst geldende leverschema bindt Contractpartij, met dien verstande dat HW Wonen het recht heeft zonder dat Contractpartij aanspraak heeft op prijswijziging of enige andere vergoeding, het moment van levering nader vast te stellen door afroep HW Wonen is steeds bevoegd de daaropvolgende door Contractpartij te verrichten prestatie nader te bepalen en daarmee in te passen, ook indien de Overeenkomst een andere bepaalde volgorde mocht inhouden. Wat het werk in dit verband verlangt staat uitsluitend ter beoordeling van HW Wonen Indien Contractpartij zijn contractuele prestatie niet op het in de vorige leden bedoelde moment en/of overeenkomstig het in de vorige leden bedoelde tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht HW Wonen hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, onverminderd het bepaalde in artikel 6.1. Artikel 21 Hoeveelheden 21.1 De in de Overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Contractpartij dient echter, zonder prijsaanpassing per eenheid, zoveel meer of minder te leveren als HW Wonen verzoekt. Artikel 22 Eigendomsovergang 22.1 De eigendom en het risico van de Zaken gaat over op HW Wonen direct nadat de Zaken conform de Overeenkomst zijn afgeleverd en goedgekeurd Indien is overeengekomen dat de eigendom van de Zaken reeds voor de aflevering en goedkeuring overgaat, is Contractpartij gehouden deze Zaken afdoende te verzekeren en als een goed huisvader te beheren In geval Zaken teruggezonden en/of niet geaccepteerd worden, worden eigendom en risico geacht nooit op HW Wonen te zijn overgegaan Contractpartij is op eerste verzoek van HW Wonen verplicht bij levering van door hem van derden betrokken Zaken, bij de aflevering een verklaring van deze derde over te leggen, inhoudende dat Contractpartij uitdrukkelijk de bevoegdheid heeft bij aflevering de eigendom van de Zaken aan HW Wonen over te dragen. Zolang een dergelijke verklaring niet is afgegeven, is de koopprijs der geleverde Zaken in ieder geval niet opeisbaar. HW Wonen is overigens niet verplicht een dergelijke verklaring te verlangen. Artikel 23 Acceptatie en weigering 23.1 De levering wordt geacht eerst correct te hebben plaatsgevonden na goedkeuring van HW Wonen Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de geleverde Zaken. Indien de Zaken verpakt en/of gebundeld worden afgeleverd, hebben goedkeuring en aanvaarding slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de colli. In geval van afkeuring zal HW Wonen Contractpartij hiervan in kennis stellen. Contractpartij zal de afgekeurde Zaken op het eerste verzoek afvoeren. Bij gebreke van verwijdering van de afgekeurde Zaken is HW Wonen gerechtigd deze op kosten van en voor risico van Contractpartij retourneren Onverminderd het recht van ontbinding en eventuele schadevergoeding heeft HW Wonen na afkeuring het recht binnen een door haar te stellen termijn levering te verlangen van nieuwe Zaken die wel aan de eisen voldoen. 10 HW Wonen Algemene Voorwaarden HW Wonen Algemene Voorwaarden 11

7 Module II Nieuwbouw, renovatie en onderhoud Artikel 24 Toepasselijkheid 24.1 Deze Module is naast de Algemene Bepalingen en voor zover toepasselijk: de artikelen in Module I, van toepassing op overeenkomsten strekkende tot nieuwbouw, renovatie en/of onderhoud. Artikel 25 Aanvullende definitie Werk: het in de Overeenkomst omschreven werk dat de Contractpartij dient te realiseren en reeds is gerealiseerd. Artikel 26 Uitvoering van de Overeenkomst 26.1 Contractpartij is gehouden de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de in de Overeenkomst en aanvullende overeenkomsten neergelegde afspraken en deze Algemene Voorwaarden. Voor zover geen schriftelijke planning of schriftelijk tijdschema voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, zal Contractpartij HW Wonen op eerste verzoek van HW Wonen en binnen 7 Werkdagen van zulk een schriftelijke planning of schriftelijk tijdschema voorzien Bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden dient Contractpartij gevolg te geven aan orders en aanwijzingen van HW Wonen De werkzaamheden dienen aaneengesloten in tijd te worden uitgevoerd, tenzij zulks ter beoordeling van HW Wonen - in strijd is met de aard van de werkzaamheden. HW Wonen heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen in geval zij dit wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van het Werk, zonder deswege tot vergoeding van schade en kosten te zijn gehouden. HW Wonen zal Contractpartij zo spoedig als mogelijk over een wijziging berichten en desgewenst schriftelijk bevestigen Indien Contractpartij zijn contractuele prestatie niet op het overeengekomen tijdstip danwel binnen het overeengekomen tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 en van deze Algemene Voorwaarden HW Wonen hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en alle maatregelen te treffen teneinde alsnog tijdig in gereedheid te zijn. Wanneer Contractpartij in verband met het vorenstaande extra kosten moet maken zoals overwerkvergoedingen e.d., komen deze kosten uitdrukkelijk voor zijn rekening Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, is Contractpartij ten opzichte van HW Wonen geheel aansprakelijk voor alle kortingen/ kosten/boetes en schadeclaims die door derden ten laste van HW Wonen worden gebracht wegens te late oplevering van het Werk, c.q. de werkzaamheden ten gevolge van door Contractpartij (mede) veroorzaakte stagnatie. Artikel 27 Algemene uitvoeringsvoorschriften 27.1 HW Wonen dient ervoor te zorgen dat de Contractpartij toegang verkrijgt tot de locatie waar de opgedragen werkzaamheden moeten worden verricht De wijze van uitvoering van de werkzaamheden moet zodanig zijn dat voor HW Wonen dan wel voor derden zo min mogelijk hinder is te duchten HW Wonen zal zich in alle kwesties die de uitvoering van de werkzaamheden betreffen, laten vertegenwoordigen door een medewerker van HW Wonen. De naam van deze vertegenwoordiger zal tijdig aan de Contractpartij bekend worden gemaakt Contractpartij is gehouden: (i) aan de door HW Wonen aangewezen medewerker toegang te verlenen tot alle plaatsen, niet zijnde woningen; (ii) aan de door HW Wonen aangewezen medewerker alle inlichtingen te verstrekken die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot eventuele ongevallen, conflicten met bewoners of anderszins ongewone gebeurtenissen in het kader van de opgedragen werkzaamheden; (iii) anderszins (de aangewezen medewerker van) HW Wonen alle gewenste medewerking te verlenen Contractpartij draagt zorg voor de tijdige verkrijging van vergunningen, ontheffingen en dergelijke beschikkingen die eventueel nodig zijn voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden komen in elk geval en niet-limitatief opgesomd de volgende kosten voor rekening van Contractpartij: (i) tijdelijke aansluitingen; (ii) aanleg en verwijderen van terreinleidingen; (iii) verbruik van gas, water, elektriciteit en telefoon; (iv) precariobelasting in verband met artikel 228 Gemeentewet; (v) noodzakelijke herbestrating van openbare bestrating en andere noodzakelijke bijkomende herstelwerkzaamheden Contractpartij is slechts gerechtigd tot gebruik van collectieve voorzieningen na voorafgaande schriftelijke toestemming van HW Wonen. Daarbij kan HW Wonen een vergoeding afspreken die later bij de afhandeling van de factuur op het te betalen bedrag in mindering wordt gebracht Wanneer Contractpartij in het kader van de opgedragen werkzaamheden gebruik wenst te maken van zwaar materieel zoals steigers, opslag en afvalcontainers en dergelijke, dient Contractpartij daarvoor voorafgaande toestemming te verkrijgen van HW Wonen. Op verzoek van HW Wonen zal de Contractpartij een tekening van de bouwplaatsinrichting met daarop alle machines, onderdelen en inrichtingen aan HW Wonen overhandigen Contractpartij mag de opgedragen werkzaamheden alleen uitvoeren op Werkdagen tussen uur s ochtends en uur s avonds, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Contractpartij dient bij de uitvoering van de werkzaamheden in een bewoonde woning het tijdstip van aanvang te overleggen met de bewoner van de betreffende woning en dient HW Wonen van alle nadere werkafspraken in kennis te stellen Contractpartij dient de opgedragen werkzaamheden zoveel mogelijk door dezelfde arbeidskrachten uit te laten voeren. Contractpartij verschaft aan HW Wonen een overzicht van die werknemers met hun naam-, adres- en woonplaatsgegevens, geboortedatum, burgerservicenummer en een kopie van een geldig identiteitsbewijs, onverminderd de verplichtingen als vermeld in artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden Contractpartij dient zich te allen tijde op de hoogte te stellen van de staat en toestand van de omgeving waarin zij de opgedragen werkzaamheden dient te verrichten. Zo nodig neemt zij schadevoorkomende maatregelen en overlast beperkende maatregelen De tijdstippen waarop de Contractpartij wegens vakantieperiodes geen werkzaamheden kan uitvoeren, worden tijdig en schriftelijk aan HW Wonen gemeld. HW Wonen kan eenzijdig voorwaarden opleggen voor (gedeeltelijke) beschikbaarheid van (personeel van) Contractpartij voor (eventuele) noodgevallen Contractpartij draagt er zorg voor dat bij HW Wonen een telefoonnummer bekend is, waarop Contractpartij buiten kantooruren in geval van nood bereikbaar is Onverminderd artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden en onverminderd het recht van HW Wonen tot het vorderen van schadevergoeding en/of het ontbinden van de Overeenkomst, vrijwaart Contractpartij HW Wonen voor alle schade die het gevolg is van het niet voldoen aan het bepaalde in dit artikel. Artikel 28 Over te leggen bescheiden; administratieve verplichtingen en G-rekening 28.1 Contractpartij verstrekt HW Wonen steeds op eerste verzoek terstond ter inzage: (i) Een geldig en origineel door de Kamer van Koophandel afgegeven uittreksel uit het Handelsregister niet ouder dan drie maanden; (ii) Een geldige vestigingsvergunning voor zover wettelijk vereist; (iii) Een geldig en origineel inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging, voor zover die bedrijfsvereniging een dergelijk inschrijvingsbewijs verstrekt; (iv) Kopie van de legitimatiebewijzen van alle op het Werk gewerkt hebbende/werkzaam zijnde personen van Contractpartij, respectievelijk indien toepasselijk en onverminderd artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden diens onderaannemers Contractpartij dient binnen 20 Werkdagen na het verstrijken van elke kalenderkwartaal aan HW Wonen te verstrekken de meest recente en originele verklaringen inzake de afdrachten van loonbelasting en premies volksverzekeringen, als bedoeld in de in het kader van de Weten Ketenaansprakelijkheid vastgestelde (laatste) richtlijn(en) Contractpartij verschaft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 Werkdagen, na het sluiten van de Overeenkomst de gegevens die HW Wonen nodig heeft om te kunnen voldoen aan de haar in de Uitvoeringsregeling 12 HW Wonen Algemene Voorwaarden HW Wonen Algemene Voorwaarden 13

8 ketenaansprakelijkheid premie werknemersverzekeringen opgelegde verplichtingen, in het bijzonder ten aanzien van storting op de G-rekening Contractpartij dient wekelijks een register in te vullen waarin worden opgenomen de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum en het burgerservicenummer van de werknemers die de werkzaamheden uitvoeren, het aantal gewerkte uren per werknemer en het bruto dagloon sociale verzekeringen per werknemer. Van dit register doet de Contractpartij uiterlijk op de dinsdag volgend op de betreffende week een kopie toekomen aan HW Wonen. Tevens verschaft de Contractpartij een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de bij de werkzaamheden betrokken werknemers Van elke factuur van de Contractpartij zal het gedeelte dat betrekking heeft op de in verband met de werkzaamheden verschuldigde loonbelasting en sociale premies, worden gestort op de G-rekening van Contractpartij. Het gedeelte dat op de G-rekening wordt gestort, wordt vastgesteld op een percentage van 40% van de loonsom. Indien geen gegevens worden overgelegd waaruit blijkt welk deel van de factuur betrekking heeft op de loonsom, wordt het percentage vastgesteld op 50% van het factuurbedrag. Wanneer daartoe tijdens de uitvoering aanleiding bestaat is HW Wonen gerechtigd het percentage eenzijdig te wijzigen. HW Wonen is in bijzondere omstandigheden tevens gerechtigd het gedeelte van de facturen, dat betrekking heeft op de door de Contractpartij verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks te storten naar de Belastingdienst. HW Wonen zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aanneemsom. Voordat HW Wonen daartoe overgaat, zal zij de Contractpartij daarover schriftelijk inlichten Het is Contractpartij niet toegestaan het door HW Wonen op de G-rekening te storten gedeelte van de vordering van Contractpartij op HW Wonen, te cederen, te bezwaren, dan wel anderszins daarop enige rechten van derden te vestigen Contractpartij vrijwaart HW Wonen voor alle eventuele aanspraken van de Belastingdienst, het UWV en de Arbeidsinspectie, alsmede voor eventuele uit de Wet Ketenaansprakelijkheid voortvloeiende aanspraken van onderaannemers. Onverminderd artikel 37 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden, dient de Contractpartij voornoemde vrijwaring op te nemen in door hem ter zake van het Werk af te sluiten overeenkomsten met onderaannemers Op eerste verzoek van HW Wonen dient Contractpartij aan HW Wonen ter hand te stellen verklaringen van goed betalingsgedrag aan het UWV en/of de Belastingdienst en afschrift van indien toepasselijk - een VAR-verklaring. Het niet of niet tijdig voldoen aan dit verzoek geeft HW Wonen het recht per direct de betalingen van facturen van Contractpartij op te schorten Contractpartij is gehouden: - Al zijn verplichtingen jegens de door hem te werk gestelde werknemers strikt na te komen, onverminderd artikel 5.5; - Alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van sociale verzekeringspremies en van loonbelasting die verband houden met het opgedragen werk stipt te voldoen; - De toepasselijke CAO stipt na te komen; - Met HW Wonen een overmakingsovereenkomst te sluiten als bedoeld in artikel 3 van het G-rekeningenbesluit Indien Contractpartij (nog) niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de leden 1 en 2 van dit artikel zal HW Wonen eerst tot betaling zijn gehouden zodra zij de ontbrekende gegevens heeft ontvangen en administratief heeft verwerkt en Contractpartij de uit de voorgaande leden voortvloeiende verplichtingen is nagekomen Opdrachtnemer is niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde ( uitgeleende ) arbeidskrachten dan na van HW Wonen voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming. Bij uitbesteding van het werk respectievelijk inlening van arbeidskrachten als hierboven bedoeld, is Contractpartij verplicht de administratieve voorschriften ex artikel 28 Wet op de Loonbelasting 1964 alsook de bepalingen van het G-rekeningenbesluit 1991 stipt en volledig na te leven Contractpartij is gehouden te gedogen dat HW Wonen een onafhankelijke registeraccountant of accountantadministratieconsulent de boeken en de administratie van de opdrachtnemer onverwacht en/ of periodiek laat controleren op naleving van de voor Contractpartij geldende verplichtingen uit dit artikel, de andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst. HW Wonen is tot dergelijke controle nimmer verplicht. Indien het onderzoek oplevert dat een of meerdere verplichtingen niet zijn nageleefd dan komen de kosten van het onderzoek geheel voor rekening van Contractpartij. Artikel 29 Technische uitvoeringsvoorschriften 29.1 De Contractpartij is bij de uitvoering van de werkzaamheden verantwoordelijk voor de kwaliteit van de te leveren en aan te brengen materialen en zal te allen tijde voldoen aan alle daaraan gestelde (wettelijke) eisen. Indien door HW Wonen wordt geconstateerd dat de materialen niet aan deze eisen voldoen, dan dienen de te leveren en aan te brengen materialen op eerste verzoek van HW Wonen direct te worden verwijderd en vervangen door materialen welke wel aan de eisen voldoen Bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden dient de Contractpartij de voorschriften en normen in acht te nemen, zoals die zijn opgenomen in de bij de Overeenkomst behorende werkomschrijving alsmede de technische voorschriften uit de meest recente versie van de STABU-Standaard voorwaarden. Artikel 30 Schadelijke stoffen 30.1 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in de Overeenkomst is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu, brengt de Contractpartij dit onmiddellijk ter kennis aan HW Wonen. De Contractpartij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met HW Wonen, de meest gerede veiligheidsmaatregelen. Artikel 31 Afvoer en verwerking van afval en bouwstoffen 31.1 Contractpartij is verplicht om gedurende en na afloop van de werkzaamheden het terrein waarop de werkzaamheden worden verricht schoon te houden en schoon op te leveren, emballages, puin en afvalstoffen te verwerken conform de vereisten als voortvloeiend uit de wettelijke bepalingen waaronder begrepen onder andere de milieuwetten in het algemeen en de Wet Bodembescherming respectievelijk de Wet Milieubeheer in het bijzonder Bij de prijzen als vermeld in de Overeenkomst zijn, tenzij schriftelijk, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders overeengekomen, eveneens begrepen de kosten van gescheiden afvoer en/of verwerking, respectievelijk verwijdering en/of opslag van alle afvalstoffen die voortkomen uit de werkzaamheden van Contractpartij Contractpartij is verplicht HW Wonen afschriften te verstrekken van de meldingsformulieren in het kader van de Wet Milieubeheer. HW Wonen is gerechtigd haar betaling op te schorten totdat is voldaan aan de verplichtingen als voortvloeiend uit de Wet Milieubeheer en/of andere milieuwetten Indien verwijdering van afval niet op eerste aanzegging van HW Wonen geschiedt, zal het HW Wonen vrij staan de betreffende afvalstoffen voor rekening en risico van Contractpartij te (laten) verwijderen Op verzoek van HW Wonen dient Contractpartij op eerste aanzegging van HW Wonen stortingsbewijzen van het vrijgekomen materiaal te overleggen De verwerking van de bouwstoffen dient te geschieden geheel overeenkomstig de voorschriften en aanwijzingen van de fabrikant/leverancier en eventueel door de overheid te stellen eisen. Afwijking hiervan is alleen mogelijk in overleg met en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door HW Wonen Indien in de Overeenkomst bouwstoffen met een fabrieksnaam staan aangeduid mag de Contractpartij, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van HW Wonen, andere bouwstoffen leveren, mits van overeenkomstige hoedanigheid en van tenminste dezelfde kwaliteit. De hiervoor vereiste toestemming van HW Wonen wordt tijdig en schriftelijk bij HW Wonen aangevraagd, zodat voldoende tijd beschikbaar is om de gelijkwaardigheid van de andere bouwstoffen te kunnen beoordelen. Contractpartij is verplicht de gelijkwaardigheid aan te tonen. De kosten voor het aantonen van deze gelijkwaardigheid komen geheel voor rekening van Contractpartij. Artikel 32 Toezicht en oplevering 32.1 HW Wonen is bevoegd om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden controles uit te (laten) voeren. Een dergelijk toezicht vermindert geenszins de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van de Contractpartij voor de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden Contractpartij dient uiterlijk binnen 4 Werkdagen na voltooiing van de werkzaamheden het Werk bij HW Wonen schriftelijk gereed te melden. 14 HW Wonen Algemene Voorwaarden HW Wonen Algemene Voorwaarden 15

9 32.3 HW Wonen is bevoegd om binnen een redelijke termijn na oplevering van het Werk controles uit te (laten) voeren en het Werk af te keuren. Het in voorkomende gevallen geen gebruik maken van deze bevoegdheid vermindert geenszins de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van de Contractpartij voor de deugdelijkheid van de werkzaamheden Wanneer de opname aanleiding geeft tot gehele of gedeeltelijke afkeuring van het Werk wordt zulks door HW Wonen vastgelegd op een opleveringsformulier. Op het opleveringsformulier worden die gebreken vermeld die aanleiding gaven tot afkeuring en die de Contractpartij nog dient te verhelpen. In geval van planmatig onderhoud, dienen de gebreken zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 Werkdagen na dagtekening van het opleveringsformulier te worden verholpen. In geval van dagelijks onderhoud (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot vandalisme, huurdersonderhoud, serviceabonnementenonderhoud, verbeteronderhoud, mutatieonderhoud, WMO en leefbaarheidsonderhoud) dienen de gebreken zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 Werkdagen na dagtekening van het opleveringsformulier te worden verholpen. HW Wonen controleert of de vermelde tekortkomingen zijn weggenomen en maakt bij goedkeuring een aantekening op het opleveringsformulier Bij te late oplevering die aan Contractpartij dan wel een door Contractpartij ingeschakelde derde is toe te rekenen, is HW Wonen gerechtigd het honorarium te korten met een bedrag per te laat opgeleverde Werkdag en per woning, onverminderd artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden en onverminderd het recht van HW Wonen om nakoming of volledige schadevergoeding te vorderen van de ten gevolge van de te late oplevering geleden schade. Kortingen worden verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen van de bepaalde dag, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is om daarvan te doen blijken. Kortingen en andere bedragen, die ingevolge de Overeenkomst door de Contractpartij verschuldigd zijn, worden bij de eerstvolgende betaling ingehouden. Indien HW Wonen niets meer aan Contractpartij verschuldigd is, is Contractpartij verplicht, binnen 14 dagen na melding door HW Wonen, het bedrag ter grootte van de totale korting aan HW Wonen te voldoen. HW Wonen behoudt zich het recht voor de kortingen op een andere wijze op de Contractpartij te verhalen. Niet als Werkdag in de zin van uitsluitend dit artikellid wordt beschouwd een Werkdag ofwel halve Werkdag waarop de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden ten gevolge van weersomstandigheden gedurende ten minste vijf uur, respectievelijk ten minste twee uur, onmogelijk is geweest, welke onmogelijkheid door Contractpartij dient te worden aangetoond. Artikel 33 Verantwoordelijkheid na oplevering 33.1 Gedurende 3 maanden na de oplevering dan wel na ontvangst door HW Wonen van het door de betrokken bewoner voor akkoord getekende Werk, is de Contractpartij gehouden alle gebreken die zich binnen die periode voordoen, zo snel mogelijk voor eigen rekening te herstellen. Contractpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van de in dit artikel bedoelde gebreken. Het bepaalde in dit artikellid laat onverlet de gelding van de in de Overeenkomst opgenomen garantieperiode ongemoeid. Deze garantieperiode gaat namelijk pas in na het verstrijken van de in de voornoemde periode van 3 maanden na oplevering. De Contractpartij is verbonden om alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzeggen van HW Wonen of diens rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te herstellen. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van Contractpartij Indien in de Overeenkomst is vermeld dat een onderdeel van de werkzaamheden door een onderaannemer of een leverancier moet worden gegarandeerd, draagt de Contractpartij zorg voor het verstrekken van die garantie door die onderaannemer of leverancier, uiterlijk bij het indienen door die onderaannemer of leverancier van de opleveringstermijn van de werkzaamheden. Artikel 34 Meer- en minderwerk 34.1 Indien ingeval van een Overeenkomst strekkende tot onderhoud of reparatie de Contractpartij constateert dat de in de Overeenkomst beschreven werkzaamheden niet toereikend zijn om de geconstateerde gebreken te repareren of te verhelpen, dient hij dat direct te melden aan HW Wonen. Hetzelfde geldt in geval het verhelpen van de geconstateerde gebreken minder inzet van middelen vraagt dan in de Overeenkomst was voorzien Indien de constatering van Contractpartij leidt tot meerwerk, dan verzoekt hij HW Wonen om voorafgaande schriftelijke toestemming voor het verrichten van het meerwerk met vermelding van de kostentechnische consequenties. Gaat Contractpartij over tot het verrichten van meerwerk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HW Wonen, dan is Contractpartij niet gerechtigd tot een vergoeding van het meerwerk Indien de constatering van Contractpartij leidt tot minderwerk, dan informeert hij HW Wonen daarover met vermelding van de kostentechnische consequenties. Laat Contractpartij deze vermelding achterwege, dan is zij slechts gerechtigd tot een vergoeding gelijk aan de vergoeding indien slechts het minderwerk zou hebben plaatsgevonden In geval van meer- of minderwerk dient de daarop betrekking hebbende factuur vergezeld te gaan van de schriftelijke toestemming van HW Wonen, bij gebreke waarvan HW Wonen niet is gehouden de desbetreffende factuur te voldoen. Artikel 35 Verzekering 35.1 De Contractpartij dient alle risico s die samenhangen met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot schade aan eigendommen van HW Wonen en schade aan eigendommen van huurders van HW Wonen, vanaf de aanvang van de werkzaamheden tot en met het einde van de looptijd van de Overeenkomst, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden, minimaal in de vorm van een primaire bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een verzekering conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) Op eerste verzoek dient aan HW Wonen inzage te worden gegeven in de polissen waaruit het betalen van de premie blijkt en de voorwaarden die op de verzekering van toepassing zijn. Tevens dienen op verzoek stukken te worden overgelegd waaruit blijkt dat de in verband met de verzekering verschuldigde premies zijn betaald. Artikel 36 Zekerheidsstelling 36.1 Desverzocht dient de Contractpartij vóórafgaand dan wel na het sluiten van de Overeenkomst ten behoeve van HW Wonen zekerheid te stellen in de vorm van een zogenaamde on demand bankgarantie door een door de Nederlandse overheid erkende kredietinstelling. De hoogte van de bankgarantie dient overeen te komen met tenminste 5% van de overeengekomen prijs In deze bankgarantie dient te zijn opgenomen dat de bank zich verbindt om op eerste schriftelijke verzoek van HW Wonen en zonder nadere voorwaarden te stellen aan HW Wonen betaalt hetgeen HW Wonen verklaart te vorderen te hebben van Contractpartij. De bankgarantie dient te geschieden onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende voorrechten en verweermiddelen. De bankgarantie dient voorts een duidelijke omschrijving te bevatten van de bank die de garantie afgeeft, het Werk en een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden. Ook de tijdsduur van de bankgarantie dient expliciet te worden vermeld. De bankgarantie dient te lopen vanaf de schriftelijke opdrachtverlening totdat de Contractpartij aan al zijn verplichtingen jegens HW Wonen uit hoofde van de overeenkomst en anderszins heeft voldaan, maar tenminste tot drie maanden na het tijdstip van beëindigen van de overeenkomst. Artikel 37 Onderaanneming 37.1 Het is Contractpartij niet toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van onderaannemers, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HW Wonen. Contractpartij ziet erop toe dat elke onderaannemer die zij aan HW Wonen ter goedkeuring voorlegt, beschikt over een geblokkeerde rekening, zoals bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, ketenen opdrachtaansprakelijkheid premie werknemersverzekeringen 2004 ( G-rekening ) Indien HW Wonen goedkeuring verleent voor de inschakeling van een bepaalde onderaannemer, dan laat zulks de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Contractpartij onder de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverlet Indien Contractpartij in strijd met het eerste lid zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring werkzaamheden laat verrichten door een derde, dan is Contractpartij aan HW Wonen een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van , onverminderd het recht van HW Wonen om volledige schadevergoeding te eisen en onverminderd overige remedies van HW Wonen Indien Contractpartij de werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden overdraagt, dan ziet zij erop toe dat een schriftelijke overeenkomst tussen haar en de derde wordt gesloten, waarbij Contractpartij de onderhavige Algemene Voorwaarden toepasselijk heeft verklaard in die zin dat Contractpartij in de rechtspositie treedt van HW Wonen en de derde in die van Contractpartij onder deze Algemene Voorwaarden. Voor zover de derde eigen algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dient Contractpartij deze uitdrukkelijk van de hand te wijzen. Met uitdrukkelijk van de hand van wijzen wordt bedoeld: het voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst in een brief of de derde partij er expliciet op attenderen dat (i) de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van deze derde wordt afgewezen en (ii) uitsluitend op basis van de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt gecontracteerd. Contractpartij dient erop toe te zien dat de onderhavige Algemene Voorwaarden voorafgaand aan of uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst aan de andere partij feitelijk in papieren vorm ter hand zijn gesteld. Ter voorkoming van misverstanden: een verwijzing naar de vindplaats van de Algemene Voorwaarden (bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel, ten kantore van HW Wonen of op internet) is dus onvoldoende. Indien op de Overeenkomst tussen Contractpartij en derde niet uitsluitend de onderhavige Algemene Voorwaarden rechtsgeldig van toepassing zijn, dan geldt hierbij op voorhand dat Contractpartij HW Wonen vrijwaart voor alle schades, kosten, kosten van rechtsbijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten en claims als gevolg daarvan, onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. 16 HW Wonen Algemene Voorwaarden HW Wonen Algemene Voorwaarden 17

10 Artikel 38 Arbeidsomstandigheden 38.1 Contractpartij dient HW Wonen op eigen initiatief jaarlijks aan te tonen dat de door haar op basis van artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet op te stellen algemene risico inventarisatie en evaluatie van bedrijfseigen activiteiten ( RI&E ) mede is afgestemd op de uit de Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden en de daarin verwoorde rechten en verplichtingen. Contractpartij kan dit aantonen door: (i) het ter hand te stellen aan HW Wonen van deze RI&E, of (ii) het verstrekken aan HW Wonen van een schriftelijke verklaring van een gecertificeerde Arbodienst, waarin deze verklaart dat Contractpartij zijn RI&E mede heeft afgestemd op de werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst. Contractpartij zal de werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig de in de RI&E aangegeven procedures en werkwijzen Wanneer in verband met de opgedragen werkzaamheden bij of krachtens de wet een veiligheids- en gezondheidsplan en/of een veiligheids- en gezondheidsdossier dient te worden opgesteld, dan wel coördinatoren dienen te worden aangewezen, zal zulks in de werkomschrijving worden aangegeven. Indien dit niet is aangegeven doch op basis van de Arbowetgeving toch noodzakelijk blijkt te zijn, dan is de Contractpartij op eigen initiatief verplicht een veiligheids- en gezondheidsplan ( V&G-plan ) aan HW Wonen en toetsende instanties aan te bieden Wanneer een V&G is opgesteld, dan staat Contractpartij in voor de tijdige, correcte en volledige uitvoering daarvan Wanneer een coördinator uitvoeringsfase is aangesteld, zal deze er voor instaan, dat de door hem uit te voeren taken tijdig, correct en volledig zullen worden uitgevoerd. De aanwijzing van een coördinator uitvoeringsfase wordt opgedragen aan de Contractpartij Indien de Contractpartij of coördinator uitvoeringsfase tijdens de werkzaamheden signaleert dat er sprake is van bijzondere risico s of bouwkundige en technische kenmerken, die voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bij toekomstige (onderhouds)werkzaamheden van belang zijn en die afwijken van de risico s of kenmerken aangegeven in de Overeenkomst dient hij deze per ommegaande schriftelijk te melden aan HW Wonen. Deze melding is te beschouwen als V&G-dossier-uitvoeringsfase Onverminderd artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden vrijwaart Contractpartij HW Wonen voor alle aanspraken van werknemers van Contractpartij jegens direct dan wel indirect HW Wonen inzake schade die de werknemer van Contractpartij heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Artikel 39 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 39.1 Indien HW Wonen aan Contractpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Contractpartij gehouden het geleverde binnen 10 Werkdagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De termijn van 10 Werkdagen betreft een fatale termijn. Bijlage I Voorwaarden Klantcontacten In de volgende bepalingen is opgenomen aan welke voorschriften Contractpartij dient te voldoen in geval van direct contact met een bewoner van de door HW Wonen beheerde onroerende zaken. De Voorwaarden klantcontacten bestaan uit de volgende onderdelen: A. Soorten Klantcontacten B. Momenten van direct contact tussen Contractpartij en bewoner A. Soorten Klantcontacten Algemeen 1. In geval van persoonlijk contact tussen de Contractpartij en een bewoner, dient de Contractpartij zich te allen tijde vriendelijk, geduldig, behulpzaam, deskundig en respectvol op te stellen. 2. De omgeving, waarin de opgedragen werkzaamheden worden verricht, dient na afronding van de werkzaamheden zoveel mogelijk grondig schoon te worden opgeleverd. 3. De Contractpartij dient de opgedragen werkzaamheden zoveel mogelijk met dezelfde werknemers uit te voeren. 4. De Contractpartij verschaft aan HW Wonen een overzicht van die werknemers met hun naam-, adres-, en woonplaatsgegevens, geboortedatum, burgerservicenummer en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs). Daarnaast dient de Contractpartij, indien de bewoner daarom vraagt, zicht te kunnen legitimeren. 5. Indien relevant voor de werkzaamheden dient de Contractpartij zich voor te stellen aan de bewoner. Schriftelijke contacten 1. Alle correspondentie betreffende het planmatig onderhoud dient, voordat verzending naar de bewoner plaatsvindt, te worden nagezien door de contactpersoon van HW Wonen. 2. In alle correspondentie tussen de Contractpartij en bewoner dient: - de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon van de Contractpartij te worden vermeld; - te worden vermeld dat het mogelijk is een eerder gemaakte afspraak te wijzigen; - correct taalgebruik te worden gebruikt. Telefonische contacten 1. De bewoner dient tijdens openingstijden van Contractpartij, de Contractpartij door middel van persoonlijk contact en telefonisch te kunnen bereiken. 2. Indien Contractpartij een contactpersoon heeft aangewezen, dient deze telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de aan bewoners kenbaar gemaakte tijden. 3. Indien een bewoner een bericht heeft achtergelaten op de voic van de Contractpartij, dient de Contractpartij binnen twee uur contact op te nemen met de bewoner. 4. De Contractpartij dient bij het beantwoorden van de telefoon altijd eerst de bedrijfsnaam, gevolgd door de eigen naam te vermelden. B. Momenten van direct contact tussen de Contractpartij en bewoner 1. Voor zover uit de Overeenkomst voortvloeit dat Contractpartij afspraken met bewoners maakt, dient de datum en het tijdstip van de afspraak in overleg tussen Contractpartij en de bewoner te worden vastgesteld, waarbij het tijdstip van de afspraak zo concreet mogelijk wordt aangegeven, en waarbij de aanduiding van de afspraak niet groter zal zijn dan het betrokken dagdeel van vier uren. Indien het voor de werkzaamheden nodig is een vervolgafspraak te maken tussen de Contractpartij en bewoner, dient deze afspraak op initiatief van Contractpartij binnen vierentwintig uur na het constateren van de noodzaak te worden gemaakt. 2. Alle gemaakte of gewijzigde afspraken tussen de Contractpartij en bewoner dienen door de Contractpartij schriftelijk aan de bewoner te worden bevestigd. 18 HW Wonen Algemene Voorwaarden HW Wonen Algemene Voorwaarden 19

11 Bijlage II Reglement Factuurvereisten HW Wonen In de volgende bepalingen is opgenomen aan welke voorschriften Contractpartij bij facturering aan HW Wonen dient te voldoen. Een ingediende factuur die niet voldoet aan de factuurvereisten, wordt geretourneerd aan de Contractpartij. Het reglement Factuurvereisten HW Wonen bestaat uit de volgende twee onderdelen: A. Algemene voorwaarden facturering B. Factuurvereisten A. Algemene voorwaarden facturering opdrachtnummer worden vermeld. 8. In het geval van planmatig en/of projectmatig onderhoud 1. Bij verzamelfacturen dienen per opdracht de vereiste dient elke factuur vergezeld te gaan van een termijnstaat specificaties op de factuur te worden vermeld. Facturen voorzien van een handtekening en datumvermelding van de dienen gescheiden te worden ingediend per toepasselijk directievoerder en opzichter. BTW-tarief: hoog, laag of 0%-tarief. 9. In het geval van geleverde goederen dient elke factuur 2. In het geval van planmatige- of projectmatige vergezeld te gaan van een originele ondertekende pakbon of werkzaamheden dient de Contractpartij voorafgaand aan de goederen-afgiftedocument, voorzien van een handtekening en werkzaamheden een betaalschema ter goedkeuring aan datum van ondertekening, alsmede een bedrijfsstempel van HW Wonen voor te leggen. HW Wonen. 3. Betaling vindt plaats na ontvangst van de factuur. Betaling 10. Op de factuur mag niet verwezen worden naar de vindt plaats binnen 30 dagen nadat de factuur op het algemene voorwaarden van Contractpartij. factureringsadres is binnengekomen en is vastgesteld dat de desbetreffende opdracht naar prijs en prestatie correct en volgens afspraak is afgehandeld. B. Factuurvereisten 4. Facturering dient plaats te vinden binnen 20 werkdagen na gereedmelding van de werkzaamheden (over de betrokken 1. Op de factuur dienen minimaal de volgende gegevens te periode) of levering van de goederen. worden vermeld: 5. De factuur dient op de factuurdatum te worden verstuurd - De datum van uitreiking; aan de opdrachtgever. Facturen die 5 of meer werkdagen na - Een opeenvolgend nummer met één of meer reeksen; de factuurdatum worden ontvangen, worden geretourneerd - Naam-, adres en woonplaats van Contractpartij; aan de Contractpartij. - Het BTW-identificatienummer van Contractpartij; 6. In het geval van dagelijks onderhoud, vandalisme, - Het BTW-identificatienummer van HW Wonen; huurdersonderhoud, serviceabonnementenonderhoud, - Voor zover toepasselijk: hoeveelheid en aard van de verbeteringsonderhoud, mutatie-onderhoud, WVG en geleverde goederen, de omvang en de aard van de leefbaarheidsonderhoud of reparatieverzoeken dient elke verrichte diensten, de totale verschuldigde som en reeds factuur vergezeld te gaan van de interne werkopdrachtbon van gefactureerde termijnen; Contractpartij. In geval van werkzaamheden aan bewoonde - Datum waarop de levering of de dienst heeft objecten dient de werkopdrachtbon voorzien te zijn van een plaatsgevonden of is voltooid of -indien toepasselijk- de handtekening van de betrokken bewoner. datum waarop Contractpartij ten behoeve van HW Wonen 7. In het geval de factuur betrekking heeft op een reparatie richting een derde een vooruitbetaling heeft gedaan; of onderhoud van een door een bewoner telefonisch - De vergoeding voor elk tarief of vrijstelling, de doorgegeven klacht, dient op de factuur de contactpersoon, eenheidsprijs exclusief BTW, evenals eventuele de datum van de opdracht en indien bekend het vooruitbetalingskortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn inbegrepen; - Het toegepaste BTW-tarief: hoog-, laag of 0%-tarief; - Het te betalen BTW-bedrag; - Enige aanduiding van toepassing van een vrijstelling of verlegging van de heffing naar de opdrachtgever; - Indien wordt geleverd onder de margeregeling: enige aanduiding daarvan; - Als de BTW wordt voldaan door een fiscaal vertegenwoordiger, het BTW-identificatienummer van deze fiscaal vertegenwoordiger, alsmede zijn naam en adres; - De aanduiding Factuur. (De factuur wordt dan als factuur ingeboekt en niet als brief. Dit versnelt de factuurafhandeling); - Afdelingscode of routecode van HW Wonen; - Kenmerk van de Overeenkomst; - Complexnummer en adres levering goed of dienst per opdracht; - Debiteurennummer HW Wonen (door de Contractpartij zelf toewijzen); - De afgesproken krediettermijn en vervaldatum wanneer het factuurbedrag op het bankrekeningnummer moet zijn overgemaakt; - In het geval van afspraken in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid dient tevens te worden vermeld: (i) Het G-(eblokkeerde) bankrekeningnummer, het totale G-rekeningbedrag en de berekening hiervan, door vermelding van na te noemen percentage en de hoogte van het loonsombedrag; Het gedeelte dat op de G-rekening wordt gestort, wordt vastgesteld op een percentage van 40% van de loonsom. Indien geen gegevens worden overgelegd waaruit blijkt welk deel van de factuur betrekking heeft op de loonsom, wordt het percentage vastgesteld op 50% van het factuurbedrag; (ii) De vermelding van BTW-verlegd met vermelding van het BTW-bedrag en het BTW-percentage; (iii) In geval van verlegging, BTW-nummer opdrachtgever; (iv) De datum waarop de Overeenkomst is gesloten; (v) Een duidelijke identificatie (nummer of kenmerk) van de aannemingsovereenkomst; (vi) Het tijdvak of tijdvakken waarin het werk is verricht; (vii) De benaming van het werk waarop de betaling betrekking heeft; (viii) In het geval van termijnfacturering: termijnnummer en termijnbedrag. - In het geval van onderhoudswerkzaamheden aan objecten ouder dan 15 jaar: het bedrag en de omschrijving van werkzaamheden aan objecten ouder dan 15 jaar waarop het verlaagde BTW-tarief van toepassing is. - Bank- en/of girorekeningnummer Contractpartij waarop het totaalbedrag exclusief het G-rekeningbedrag dient te worden overgemaakt. 20 HW Wonen Algemene Voorwaarden HW Wonen Algemene Voorwaarden 21

12 Algemene gegevens Postbus BA Oud-Beijerland Telefoon: (0186) Bezoekadressen Voor bezoekadressen en openingstijden kijk op hwwonen.nl of bel (0186) informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

voorwaarden Algemene Voorwaarden

voorwaarden Algemene Voorwaarden voorwaarden A Algemene Voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Versie 1.3 03 Algemene Bepalingen versie 1.3 Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid 04 Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Algemene inkoopvoorwaarden van COMRON INTERNATIONAL B.V. ( Comron ) gevestigd te (1422 AD) Uithoorn, aan de Amsterdamseweg 20, gedeponeerd in het handelsregister onder dossiernummer

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan. Algemene voorwaarden MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Sittard 1. Algemene definities Opdrachtnemer: MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie, inschrijving KvK;

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

1.3 Ook op offertes van de leverancier worden de onderhavige voorwaarden geacht van toepassing te zijn.

1.3 Ook op offertes van de leverancier worden de onderhavige voorwaarden geacht van toepassing te zijn. Algemene Inkoopvoorwaarden van UW Holding B.V., gevestigd te Utrecht (verder te noemen UW ). Deze voorwaarden gelden ook voor alle dochtervennootschappen van UW (in de zin van artikel 2:24a BW). 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: uzelf respectievelijk uw onderneming(en) 1.2 Opdrachtnemer: PJongenbelastingadvies 1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management Artikel 1 Toepasselijkheid van voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 1.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Artikel 1: definities 1.1 Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie