GIDS VOOR GRENSARBEIDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIDS VOOR GRENSARBEIDERS"

Transcriptie

1 GIDS VOOR GRENSARBEIDERS Werken in Frankrijk, Wonen in België Met de steun van de Europese Unie

2 INHOUDSOPGAVE Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6.1 Fiche 6.2 Fiche 6.3 Fiche 7 Fiche 8 Fiche 9 Fiche 10 Fiche 11 Fiche 12 Fiche 13 Fiche 14 Fiche 15 Algemeen Inschrijvingsformaliteiten Tenlasteneming van verzorging door de ziekteverzekering Arbeidsongeschiktheid bij ziekte Tenlasteneming van de verzorging bij moederschap Vergoedingen moederschapsverzekering Vergoedingen vaderschapsverzekering Vergoedingen adoptieverzekering Tenlasteneming van geneeskundige verzorging bij arbeidsongevallen en beroepsziekten Arbeidsongeschiktheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten Invaliditeit Werkloosheid Gezinsbijslag Gepensioneerd ex-grensarbeider (ouderdom of invaliditeit) Wijzigingen in de situatie Bijzondere situaties Verblijven in het buitenland

3 1. Algemeen Ben ik grensarbeider? Je hebt het statuut van grensarbeider in de zin van de Europese verordeningen betreffende de sociale zekerheid wanneer je jouw activiteit als werknemer uitoefent in Frankrijk en wettelijk in België woont, waar je dagelijks of minstens één keer per week terugkeert. Bij wie ben ik verzekerd? Je valt onder de Franse sociale zekerheid. Je dossier wordt beheerd door de Caisse primaire d assurance maladie (het plaatselijke ziekenfonds) van de plaats waar je werkt, en dat voor de prestaties van de verzekeringen voor ziekte, moederschap, vaderschap, invaliditeit, overlijden, arbeidsongevallen en beroepsziekten.

4 2. Inschrijvingsformaliteiten Wat moet ik doen in Frankrijk? Er zijn verschillende mogelijkheden, naargelang het gaat om een eerste tewerkstelling, een verandering van adres (van Frankrijk naar België), een verandering van activiteit, enz. Je neemt best contact op met de Caisse primaire d assurance maladie van de plaats waar je werkt. Deze zal je op de hoogte brengen van wat je moet doen en welke documenten je moet indienen. Er zal gevraagd worden naar de officiële documenten met betrekking tot je burgerlijke staat (behalve wanneer je al bent geïdentificeerd in de bestanden van de Caisse primaire), een bankidentiteitsuittreksel (RIB of Relevé d Identité Bancaire) van een in Frankrijk geopende bankrekening en informatie over je gezins- en beroepssituatie. Als het om een eerste tewerkstelling in Frankrijk gaat, maakt je werkgever een eenmalige aangifte van tewerkstelling op. Als je verzekerd was in België, bezorgt het Belgische ziekenfonds je op aanvraag een formulier (SED 040 of 041; vroeger E 104), dat je moet indienen bij de Caisse primaire van de plaats waar je werkt. Wanneer de voorwaarden om rechten te openen zijn vervuld, bezorgt de Caisse primaire je een Carte Vitale en een verklaring van rechten op medische zorg in Frankrijk, evenals een formulier S1 (vroeger E 106) voor de in België verstrekte zorg.

5 Wat moet ik doen in België? Om in België bij geneeskundige verzorging te kunnen genieten van de tussenkomst van de Belgische socialezekerheidsinstelling, bezorg je het formulier S1 (vroeger E 106), dat je van de Caisse primaire d assurance maladie kreeg, aan het Belgische ziekenfonds van jouw keuze. Ben ik verzekerd voor mijn hele gezin? Voor verzorging in Frankrijk: Je geniet verstrekkingen voor jezelf en je gezinsleden die door de Belgische wetgeving worden erkend als rechthebbenden, voor zover zij anders geen aanspraak kunnen maken op sociale dekking. Voor verzorging in België: Als je gezinsleden volgens de Belgische wetgeving geen aanspraak kunnen maken op sociale dekking, kunnen ze als rechthebbende worden erkend voor zover de Belgische wetgeving dat toelaat.

6 3. Tenlasteneming van verzorging door de ziekteverzekering Kan ik me laten verzorgen in Frankrijk en in België? Ja. Ik laat me in Frankrijk verzorgen door een zorgverstrekker: arts, tandarts, kinesitherapeut, verpleegkundige, De zorgverstrekker gebruikt de Carte Vitale: Je betaalt de verstrekkingen en/of hulpmiddelen en je wordt zonder verdere formaliteiten terugbetaald. De zorgverstrekker gebruikt de Carte Vitale niet: Je betaalt de verstrekkingen en/of hulpmiddelen en bezorgt de attesten van verleende zorgen en/of de factuur (samen met het voorschrift en de vignetten) aan je Caisse primaire. Om medisch opgevolgd te worden en een betere terugbetaling te genieten, kan je best een behandelende arts kiezen en dit aangeven (website: ameli.fr). In bepaalde situaties kan je geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de vooruitbetaling van de kosten. Wat als ik in Frankrijk in het ziekenhuis word opgenomen? Je legt je Carte Vitale voor aan de instelling, die op administratief vlak het nodige doet bij de Caisse primaire. Wat moet ik zelf nog betalen? In principe betaalt de patiënt het remgeld. In bepaalde gevallen kan de patiënt aanspraak maken op een volledige tenlasteneming.

7 4. arbeidsongeschiktheid bij ziekte Ik ben ziek en kan niet werken, wat moet ik doen? Stuur binnen de 48 uur het voorschrift voor ziekteverlof van je arts naar de medische dienst van je Caisse primaire. Als je in Frankrijk in het ziekenhuis wordt opgenomen, bezorg dan het door het ziekenhuis uitgereikte attest van opname aan je Caisse primaire. Als je in België in het ziekenhuis wordt opgenomen, zorgt het ziekenhuis voor de formaliteiten. Opgelet: je moet ook je werkgever op de hoogte brengen. Moet ik andere documenten bezorgen? Ja: het loonattest (S 3201) dat je werkgever opstelt bij het begin van je arbeidsonderbreking en het bewijs van fiscale woonplaats. Zodra je het werk hervat: het bewijs van werkhervatting dat je werkgever opstelt. Heb ik andere verplichtingen? Als algemene regel moet de verzekerde thuis zijn tussen 9 en 11 uur en tussen 14 en 16 uur.

8 Vanaf wanneer en hoe word ik vergoed? Wanneer je beantwoordt aan de voorwaarden, worden jouw vergoedingen toegekend vanaf de 4e dag van de arbeidsonderbreking. De voorwaarden zijn: 200 uren gewerkt hebben in de 3 maanden die voorafgaan aan de daadwerkelijke datum van arbeidsonderbreking of bijdragen betaald hebben op een loon dat minstens gelijk is aan keer het bedrag van het minimum uurloon (SMIC - Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) in de loop van de 6 maanden voorafgaand aan de arbeidsonderbreking. Deze vergoedingen zijn verschuldigd voor alle dagen (werkdagen en andere dagen) en worden uitbetaald voor een maximumduur die verschilt naargelang het al dan niet gaat om een langdurige aandoening. In de regel wordt het bedrag van de dagvergoeding berekend op basis van de begrensde brutolonen van de 3 laatste maanden; de dagvergoeding is gelijk aan 1/182,50 van de som van deze 3 lonen. Als je belastbaar ben op het Belgische grondgebied, worden jouw dagvergoedingen niet onderworpen aan de inhoudingen voor de algemene socialezekerheidsbijdrage (Contribution Sociale Généralisée) en voor de terugbetaling van de sociale schuld (Remboursement de la Dette Sociale). Subrogatie In geval van volledig of gedeeltelijk behoud van het loon kan je werkgever, met jouw akkoord, de jou verschuldigde dagvergoedingen ontvangen.

9 5. Tenlasteneming van de verzorging bij moederschap Kan ik worden begeleid in België en in Frankrijk? Ja: jij en jouw gezinsleden (echtgenote en kinderen). Als je enkel in België wil begeleid worden, neem dan contact op met jouw ziekenfonds. Als je enkel of deels in Frankrijk begeleid wil worden, moet je aan je Caisse primaire een medisch attest bezorgen waarop de begindatum van de zwangerschap staat vermeld. Van het begin van de zwangerschap tot het einde van de vijfde maand, worden de verplichte medische onderzoeken voor zwangere vrouwen terugbetaald tegen 100% van het verantwoordelijkheidstarief. Vanaf de eerste dag van de zesde maand van de zwangerschap en tot de twaalfde dag na de bevallingsdatum, wordt alle begeleiding op het Franse grondgebied terugbetaald tegen 100% van het verantwoordelijkheidstarief (met uitzondering van de geneesmiddelen met blauw vignet). Voor alle andere informatie over de tenlasteneming van de begeleiding in Frankrijk of daarbuiten kan je steeds contact opnemen met je Caisse primaire.

10 6.1 Vergoedingen moederschapsverzekering Enkel de verzekerde ontvangt vergoedingen van de Caisse primaire. Onder welke voorwaarden kan ik aanspraak maken op de dagvergoedingen voor moederschap? Gedurende minstens 10 maanden vóór de vermoedelijke bevallingsdatum ingeschreven zijn en minstens 200 uren van activiteit als loontrekkende kunnen aantonen in de 3 maanden of 90 dagen vóór de begindatum van de zwangerschap of de begindatum van de prenatale rustperiode, of bijdragen betaald hebben op een loon dat minstens gelijk is aan keer het bedrag van het minimum uurloon (SMIC - Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) in de loop van de 6 maanden voorafgaand aan de arbeidsonderbreking. Vanaf wanneer en voor hoe lang zal ik vergoedingen ontvangen? Onderstaande tabel geeft meer uitleg: type zwangerschap TOTALE DUUR VAN HET VERLOF* (in weken) PRENATALE PERIODE (in weken) POSTNATALE PERIODE (in weken) De verzekerde of het gezin heeft minstens twee kinderen GEWONE ZWANGERSCHAP De verzekerde of het gezin heeft al minstens twee kinderen ten laste of de verzekerde heeft al minstens twee levensvatbaar geboren kinderen ter wereld gebracht 26 1 (1) ² 18 Tweeling (1) ³ 22 Drieling (of meer) (1) 22 (1) In geval van een door een arts vastgestelde aandoening die het gevolg is van de zwangerschap, kan de prenatale verlofperiode worden verlengd met maximum 2 weken. (2) De prenatale verlofperiode kan zonder medisch attest met maximum 2 weken worden verlengd. De postnatale verlofperiode wordt dan met dezelfde duur verkort. (3) De prenatale verlofperiode kan zonder medisch attest met maximum 4 weken worden verlengd. De postnatale verlofperiode wordt dan met dezelfde duur verkort. *Een arbeidsonderbreking van 8 weken is verplicht.

11 Overdragen moederschapsverlof Je kan vragen om een deel van je prenataal verlof (ten hoogste de 3 eerste weken) over te dragen naar je postnataal verlof. Dat kan ofwel in één enkele keer voor een maximumduur van 3 weken ofwel voor een door jouw arts bepaalde en (één of meerdere keren) hernieuwbare duur binnen de grens van 3 weken. Praktisch Je moet de overdracht schriftelijk aanvragen bij je ziekenfonds. Bij jouw aanvraag voeg je een attest van je arts of vroedvrouw toe dat bevestigt dat je gezondheidstoestand het toelaat om je activiteit vóór de geboorte te verlengen. Jouw aanvraag moet ten laatste worden ingediend de dag vóór de datum waarop jouw prenataal verlof oorspronkelijk zou beginnen. Als je tijdens de periode van overgedragen prenataal verlof stopt met werken, zal het naar het postnataal verlof overgedragen prenataal verlof met dezelfde duur worden verkort, ongeacht of deze stopzetting al dan niet verband houdt met je zwangerschap. Hoeveel bedraagt de dagvergoeding? 84% van het netto basisdagloon. Het netto dagloon wordt berekend op basis van het bruto referentieloon (verminderd met het deel van de wettelijke en conventionele bijdragen) van de drie maanden voorafgaand aan de werkonderbreking. Dit is beperkt tot een bepaald maximumbedrag. Welk bewijsstuk moet ik indienen? Met het door jouw werkgever ingevulde formulier S 3201 kan de Caisse primaire onderzoeken of je recht hebt op dagvergoedingen en bepalen hoeveel die vergoedingen bedragen. Je moet tijdens je verlof vóór en na de geboorte effectief elke arbeid stoppen.

12 6.2 Vergoedingen vaderschapsverzekering Onder welke voorwaarden kan ik aanspraak maken op de dagvergoedingen voor vaderschap? Na de geboorte van je kind kan je 11 opeenvolgende dagen vaderschapsverlof krijgen (18 dagen in geval van de geboorte van meerlingen), zaterdag en zondag inbegrepen. Dat verlof is niet opsplitsbaar en moet verplicht (behalve uitzondering) beginnen binnen de 4 maanden na de geboorte. Je moet voldoen aan dezelfde voorwaarden op het vlak van inschrijving en bezoldiging als voorzien voor het moederschapsverlof (zie fiche 6-1). Je moet je werkgever minstens één maand vóór de gekozen begindatum van dit vaderschapsverlof schriftelijk per aangetekende brief, met ontvangstbewijs, op de hoogte brengen van de door jou gekozen begindatum en duur. Hoeveel bedraagt de daguitkering? Het is hetzelfde bedrag als de moederschapsvergoeding (zie fiche 6-1). Welke bewijsstukken moet ik voorleggen? - Het door de werkgever ingevulde formulier S 3201 (zie fiche 6-1). - De geboorteakte van het kind.

13 6.3 Vergoedingen adoptieverzekering Onder welke voorwaarden kan ik aanspraak maken op de dagvergoedingen voor adoptie? - Gedurende minstens 10 maanden vóór het onthaal van het kind ingeschreven zijn. - Minstens 200 uren van activiteit als loontrekkende kunnen aantonen in de 3 maanden vóór het onthaal van het kind of bijdragen betaald hebben op een loon dat minstens gelijk is aan keer het bedrag van minimum uurloon (SMIC - Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) in de loop van de 6 maanden voorafgaand aan de arbeidsonderbreking. Begindatum van mijn adoptieverlof Het adoptieverlof begint: - ofwel op de dag van het onthaal van het kind in je gezin; - ofwel 7 dagen vóór de voorziene datum van het onthaal van het kind. Duur van het adoptieverlof Je adopteert een kind en hebt na deze adoptie één of twee kinderen ten laste: je hebt recht op 10 weken verlof; Je adopteert een kind en hebt na deze adoptie minstens drie kinderen ten laste: je hebt recht op 18 weken verlof; Je adopteert meerdere kinderen, ongeacht het aantal kinderen ten laste: je hebt recht op 22 weken verlof.

14 De duur van het verlof wijzigt wanneer je het deelt met je echtgenoot: - 11 extra dagen voor de adoptie van één kind extra dagen voor de adoptie van meerdere kinderen. Opgelet: als het wordt gedeeld, moet het adoptieverlof worden opgedeeld in 2 periodes, waarvan de kortste periode minstens 11 dagen moet tellen. Wat is het bedrag van de dagvergoeding? Het bedrag is hetzelfde als dat van de dagvergoeding bij moederschap (zie fiche 6-1). Welke bewijsstukken moet ik voorleggen? Er zal je worden gevraagd naar: - Het door de werkgever ingevulde formulier S Een attest van de adoptieband van de departementale adoptiediensten waarop de begindatum van de aanpassingsperiode staat vermeld of een fotokopie van het paspoort van het kind of een ander officieel document met het visum verleend door de Mission pour l adoption internationale (M.I.A. officiële adoptiedienst van het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken).

15 7. Tenlasteneming van geneeskundige verzorging bij arbeidsongevallen en beroepsziekten Waar ben ik verzekerd in geval van een arbeidsongeval of een beroepsziekte? Net als bij de verzekeringen voor ziekte en moederschap is de Caisse primaire van de plaats waar je werkt bevoegd om jouw dossier te beheren. Wat zijn de formaliteiten in geval van een arbeidsongeval? Wanneer het ongeval zich voordoet (op de werkplaats of op het traject naar of van het werk), verwittig je onmiddellijk jouw werkgever. Hij moet het ongeval binnen de 48 uur aangeven bij jouw Caisse primaire. Hij moet je ook een arbeidsongevallenformulier (formulier S 6201c) bezorgen waarmee je gratis verzorging en geneesmiddelen kunt krijgen op het Franse grondgebied. Jouw arts maakt een eerste medisch attest op dat hij onmiddellijk aan de Caisse primaire moet bezorgen. Welke formaliteiten moeten worden vervuld in geval van een beroepsziekte? De aanvraag tot erkenning van een beroepsziekte gebeurt aan de hand van het formulier S 6100b, waarbij een medisch getuigschrift moet toegevoegd worden. De Caisse primaire bezorgt je een attest voor de toepassing van de derdebetalersregeling (formulier S 6201c). Wat gebeurt er vervolgens? Onder voorbehoud van de erkenning van het arbeidsongeval of de beroepsziekte door de Caisse primaire, word je ten laste genomen aan 100% van het verantwoordelijkheidstarief en word je, op het Franse grondgebied, vrijgesteld van de vooruitbetaling van de zorgen en de hulpmiddelen die verband houden met het arbeidsongeval of de beroepsziekte.

16 En de in België verleende zorgen? De Caisse primaire bezorgt je een formulier DA 1 (vroeger E 123) dat je moet indienen bij jouw ziekenfonds. Hoe lang ben ik verzekerd? Zolang de zorgen die verband houden met het arbeidsongeval of de beroepsziekte worden verantwoord met een medisch attest, worden ze ten laste genomen in de hierboven vermelde gevallen. Wanneer je genezen of hersteld bent, maakt jouw arts een laatste beschrijvend attest op voor de Caisse primaire.

17 8. Arbeidsongeschiktheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten Door wie en hoe wordt mijn loonverlies vergoed tijdens mijn tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid? De dag van het ongeval wordt betaald door jouw werkgever. Je wordt normaal vergoed vanaf de dag na de stopzetting van de activiteit als de twee voorwaarden, stopzetting en voorgeschreven arbeidsonderbreking, gelijktijdig zijn vervuld. Je ontvangt dagvergoedingen gedurende de hele periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Ze worden ten laatste betaald tot de dag van de genezing of het herstel van het letsel of de beroepsziekte, door jouw arts vastgesteld in een laatste beschrijvend attest. De vergoedingen worden berekend op basis van het basisdagloon. Tijdens de eerste 28 dagen, bedraagt de vergoeding 60% van het dagloon, vanaf de 29e dag bedraagt ze 80% van het dagloon. De vergoeding kan niet hoger zijn dan het netto-inkomen uit de activiteit. Na de tijdelijke arbeidsonderbreking Als je aan het ongeval een blijvende gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid overhoudt, kan je een vergoeding in de vorm van een rente of een kapitaal ontvangen.

18 Hoe kan ik deze vergoeding ontvangen? Aan de hand van het medisch attest bepaalt de medische dienst, op basis van verschillende criteria (algemene toestand, aard van het gebrek, leeftijd), jouw arbeidsongeschiktheidsgraad. De Caisse primaire bezorgt je de beslissing. Wat zal ik ontvangen? Als je arbeidsongeschiktheidsgraad lager is dan 10%, ontvang je een kapitaal waarvan het bedrag forfaitair wordt vastgesteld. Als je arbeidsongeschiktheidsgraad gelijk is aan of hoger is dan 10%, ontvang je een rente waarvan het bedrag wordt bepaald op basis van de arbeidsongeschiktheidsgraad en de lonen van de 12 maanden voorafgaand aan de arbeidsonderbreking als gevolg van het ongeval.

19 9. Invaliditeit Wat is een invaliditeitspensioen? Het invaliditeitspensioen is bedoeld om een deel van het loonverlies als gevolg van een aandoening of een ongeval in de privésfeer te compenseren. Het wordt enkel toegekend aan de verzekerde (uitzondering: het invaliditeitspensioen voor weduwen/weduwnaars) en het is tijdelijk. Zijn er voorwaarden om er recht op te hebben? Ja: - leeftijd: jonger dan 60 jaar - inschrijvingsduur: minimum 12 maanden op de 1e dag van de maand tijdens dewelke de arbeidsongeschiktheid gevolgd door de invaliditeit is opgetreden, of op de dag van de medische vaststelling van de invaliderende toestand bij vroegtijdige veroudering van het organisme. - arbeidsduur: 800 uur in loondienst tijdens de 12 kalendermaanden voorafgaand aan diezelfde data, waarvan minimum 200 uur tijdens de eerste 3 maanden. - medische voorwaarde: de arbeidsgeschiktheid of het inkomen moet met minstens 2/3 verminderd zijn ten gevolge van het gezondheidsprobleem: de graad van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door de adviserend geneesheer na onderzoek van de aanvrager en/of na kennisname van de overgemaakte medische gegevens (met inbegrip van deze van de Belgische instelling). Voor het onderzoek van deze voorwaarden, wordt rekening gehouden met je periodes van activiteit in België. Sinds 1/5/2010 kan je, wanneer je in Frankrijk en in België hebt gewerkt, een deel Belgisch pensioen en een deel Frans pensioen ontvangen. Informeer je hierover bij je Caisse primaire.

20 Hoeveel bedraagt het pensioen? Het invaliditeitspensioen wordt berekend op het jaarloon. Het bedrag hangt af van de categorie waarin je ingedeeld wordt. PENSIOEN- CATEGORIEËN 1e categorie 2e categorie 3e categorie MEDISCHE TOEKENNINGSCRITERIA je gezondheidstoestand laat je toe een activiteit uit te oefenen je gezondheidstoestand laat je niet toe een activiteit uit te oefenen je gezondheidstoestand laat je niet toe een activiteit uit te oefenen en je hebt hulp van derden nodig bij je dagelijkse bezigheden BEDRAG: % VAN HET GEMIDDELD JAARLOON 30% 50% 50% + verhoogd voor derden (bedrag bij decreet bepaald) Als je rechten enkel worden geopend rekening houdend met de verzekeringstijdvakken in België, dan zal het bedrag van het pensioen ook worden berekend op basis van je globale verzekeringsduur in Frankrijk. Wanneer wordt het pensioen uitbetaald? Het invaliditeitspensioen wordt na verloop van de termijn waarop het betrekking heeft maandelijks uitbetaald. Je moet ons, op tijdstippen die verschillen naargelang jouw situatie, de vooraf door onze diensten verstuurde verklaring op eer terugbezorgen. Heb ik definitief recht op dit pensioen? Het pensioen wordt altijd tijdelijk toegekend. Het kan omwille van medische of administratieve redenen herzien, opgeschort of ingetrokken worden.

21 Pensionering 6 maanden vóór de wettelijke pensioenleeftijd brengt jouw ziekteverzekeringsfonds je op de hoogte van jouw situatie en van de formaliteiten die moeten worden vervuld: Als je geen beroepsactiviteit uitoefent: je invaliditeitspension wordt vervangen door een ouderdomspensioen op de eerste dag van de maand die volgt op je 60e verjaardag. Als je een beroepsactiviteit uitoefent: in dat geval blijf je je invaliditeitspensioen ontvangen tot wanneer je je ouderdomspensioen aanvraagt, ten laatste op de leeftijd van 65 jaar. Ongeacht je situatie moet je, om een ouderdomspensioen te ontvangen, een pensioenaanvraag indienen bij de Caisse d assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), met vermelding van de gewenste datum van ingang. Heb ik altijd recht op zorgverstrekking in België en in Frankrijk? Ja, als de verstrekkingen ten laste zijn van de Franse staat. In dat geval: - behoud je al jouw rechten voor de zorgen verstrekt op het Franse grondgebied. - bezorgt de Caisse primaire je een formulier S1 (vroeger E 121) dat je, voor de zorgen verstrekt op het Belgische grondgebied, moet inleveren bij je ziekenfonds. Voor de verblijven in een andere staat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland, bezorgt de Caisse primaire je op aanvraag een Europese ziekteverzekeringskaart. Voor alle in het buitenland verstrekte zorgen, bezorg je, als je de kosten hebt betaald, jouw aanvraag tot terugbetaling aan de Caisse primaire.

22 10. Werkloosheid Als ik mijn job in Frankrijk verlies, wie betaalt dan mijn werkloosheidsuitkeringen? Als je je job in Frankrijk verliest, zal je worden vergoed door de RVA in België. Voor het onderzoek van je rechten en de duur en het bedrag van de uitkeringen, zal de RVA rekening houden met je periode van activiteit in Frankrijk (en eventueel met de eraan voorafgaande periode van activiteit in België als je nog niet lang in Frankrijk werkt) en jouw lonen. Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Je moet je inschrijven bij het RVA-kantoor van jouw woonplaats en een formulier U1 voorleggen dat je zal ontvangen van de Direction départementale de l emploi. Zolang je uitkeringen ontvangt, moet je je onderwerpen aan de werkloosheidscontroles en de opvolging van werkzoekenden in België. Je kan je ook in Frankrijk inschrijven bij de Pôle emploi als je in Frankrijk werk wil zoeken; je kan beroep doen op de Franse arbeidsbemiddelingsdiensten. Je ziekteverzekering tijdens je periode van werkloosheid Aangezien je uitkeringen ontvangt van de RVA, ben je verzekerd in België en hang je af van het ziekenfonds dat je hebt gekozen. Je moet de wijziging in je situatie melden aan dat ziekenfonds. Je moet ook onmiddellijk je Caisse primaire inlichten en je Carte Vitale inleveren. De Caisse primaire maakt twee documenten op: - het formulier S016 of E108 om je rechten ten laste van Frankrijk af te sluiten; - het formulier E104 voor het onderzoek van je rechten in België. Deze twee documenten zullen rechtstreeks aan je ziekenfonds worden bezorgd.

23 Kan ik me nog laten verzorgen in Frankrijk? De zorgen die jij (of een gezinslid ten laste) worden verstrekt, zullen enkel door het Franse stelsel ten laste worden genomen op vertoon van de Europese ziekteverzekeringskaart uitgereikt door je Belgische ziekenfonds en voor zover het gaat om medisch noodzakelijke zorgen tijdens een verblijf. In geval van in Frankrijk geplande zorgen, moet je je ziekenfonds contacteren om een eventuele voorafgaande toelating te vragen.

24 11. Gezinsbijslag Je hebt voor je kinderen die in België wonen recht op Franse gezinsbijslag, met uitzondering van de huisvestingspremies en de geboorte- en adoptiepremies. Je moet een aanvraag indienen bij het Franse kinderbijslagfonds (Caisse d allocations familiales). Als je echtgenoot echter een beroepsactiviteit uitoefent in België, dan word je bij voorrang Belgische gezinsbijslag toegekend door het Belgische kinderbijslagfonds. Als het bedrag van de Belgische bijslag lager is dan het bedrag van de Franse bijslag, dan zal het Franse kinderbijslagfonds het verschil bijpassen.

25 12. Gepensioneerd ex-grensarbeider (ouderdom of invaliditeit) Ik ben ex-grensarbeider en ik ben gepensioneerd: heb ik het recht om mij verder te laten verzorgen in Frankrijk? 1) Ik heb als grensarbeider in Frankrijk gewerkt en woon in België Ik val als gepensioneerde enkel onder de Franse regeling Jij en je gezinsleden hebben het recht om zich verder te laten verzorgen in Frankrijk. Ik val als gepensioneerde zowel onder de Franse als onder de Belgische regeling De verstrekkingen zijn ten laste van de Belgische regeling. Jij en je gezinsleden hebben het recht om zich verder te laten verzorgen in Frankrijk wanneer het gaat om de voortzetting van een behandeling die in Frankrijk is begonnen of wanneer je in de loop van de vijf jaar vóór je pensionering minstens twee jaar grensarbeider bent geweest. Je moet bij de Belgische instelling die je verzorging terugbetaalt het document aanvragen dat je moet indienen bij de Caisse primaire, namelijk het formulier S3. Ik val als gepensioneerde onder de Franse regeling en onder de regeling van een andere staat van de Europese Unie Als de verstrekkingen ten laste zijn van de Franse staat Jij en je gezinsleden hebben het recht om zich verder te laten verzorgen in Frankrijk. Als de verstrekkingen ten laste zijn van de andere staat Jij en je gezinsleden hebben het recht om zich verder te laten verzorgen in Frankrijk wanneer het gaat om de voortzetting van een behandeling die in Frankrijk is begonnen of wanneer je in de loop van de vijf jaar vóór je pensionering minstens twee jaar grensarbeider bent geweest.

26 Je moet bij de bevoegde instelling van deze staat het document aanvragen dat je moet indienen bij de Caisse primaire, namelijk het formulier S3. 2) Ik heb als grensarbeider in Frankrijk gewerkt, ik woonde in België en ik vestig mij in Frankrijk Je valt terug onder de Franse regeling. 3) Ik heb als grensarbeider in Frankrijk gewerkt, ik woonde in België en ik vestig mij in een derde staat van de Europese Unie Als de verstrekkingen ten laste zijn van de Franse staat Jij en je gezinsleden hebben het recht om zich verder te laten verzorgen in Frankrijk. Als de verstrekkingen ten laste zijn van de andere staat Jij en je gezinsleden hebben het recht om zich verder te laten verzorgen in Frankrijk wanneer het gaat om de voortzetting van een behandeling die in Frankrijk is begonnen. Je moet bij de bevoegde instelling van deze staat het document aanvragen dat je moet indienen bij de Caisse primaire, namelijk het formulier S3. Je hebt dit recht ook wanneer je in de loop van de vijf jaar vóór je pensionering minstens twee jaar grensarbeider bent geweest en je in Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal of Spanje woont.

27 13. Wijzigingen in de situatie Ik stop met werken in Frankrijk. Ik heb geen ander werk in België of begin een andere activiteit in België. Wat moet ik doen? In beide gevallen moet je de Caisse primaire waarbij je was verzekerd op de hoogte brengen. De Caisse primaire zal je, op vertoon van een attest van je laatste werkgever(s) met de data van in- en uitdiensttreding of op vertoon van je loonfiches van de laatste 6 maanden, het formulier SED 041 (vroeger E 104) bezorgen voor je Belgische ziekenfonds, dat je zal informeren over je nieuwe sociale dekking. Je moet je Carte Vitale inleveren bij je Caisse primaire. Ik verander van werkgever maar blijf in Frankrijk werken. Wat moet ik doen? Contacteer de Caisse primaire waarbij je bent verzekerd. De Caisse primaire zal je informeren of je verder van haar blijft afhangen of je de gegevens bezorgen van de nieuwe Caisse primaire die je dossier zal beheren. Je dient deze Caisse primaire zelf te contacteren (voor een grensarbeider is in Frankrijk de Caisse primaire van de werkplaats bevoegd). Andere wijzigingen - Ik begin een zelfstandige activiteit of een landbouwactiviteit in Frankrijk, - Ik word ambtenaar, - Ik ga met brugpensioen, - Ik ga met pensioen, - Ik kom in Frankrijk wonen, - Mijn gezinssituatie is gewijzigd. Bezorg aan de Caisse primaire die je dossier beheert en aan je ziekenfonds de bewijsstukken met betrekking tot deze wijziging. Deze instellingen zullen je alle nodige informatie bezorgen.

28 14. Bijzondere situaties Loontrekkende activiteit. Wat en hoe? Ik ben loontrekkende in België en in Frankrijk In deze situatie heb je niet het statuut van grensarbeider. Je valt onder de Belgische sociale zekerheid, voor zover je activiteit op dit grondgebied als hoofdactiviteit wordt beschouwd. De bijdragen met betrekking tot je activiteit op het Franse grondgebied moeten worden betaald aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), die een formulier A1 (vroeger E 101) moet opmaken voor je Franse werkgever, waarmee deze bij de Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d Allocations Familiales (URSSAF) kan verantwoorden waarom er geen bijdragen worden betaald voor de Franse regeling. Ik ben loontrekkende in Frankrijk en zelfstandige in België Je hebt niet het statuut van grensarbeider. In deze situatie val je onder de Franse sociale zekerheid (het statuut van werknemer primeert op het statuut van zelfstandige). Ik ben werknemer in België en zelfstandige in Frankrijk Je hebt niet het statuut van grensarbeider. In deze situatie val je onder de Belgische sociale zekerheid (het statuut van werknemer primeert op het statuut van zelfstandige).

GIDS VOOR GRENSARBEIDER

GIDS VOOR GRENSARBEIDER GIDS VOOR GRENSARBEIDER Werken in België, Wonen in Frankrijk Met de steun van de Europese Unie Inhoudsopgave Voorwoord Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 Fiche 7 Fiche 8 Fiche 9 Fiche 10 Fiche

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

5. Werken en zwangerschap

5. Werken en zwangerschap 5. Werken en zwangerschap U bent zwanger, u verwacht een kindje en u kan uw geluk niet op. Maar snel rijzen er op het werk enkele problemen. Misschien is uw baas wel niet even gelukkig Kan hij u zomaar

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië (Inwerkingtreding 01-05-2017, gepubliceerd

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Titel V. De overzeese sociale zekerheid

Titel V. De overzeese sociale zekerheid Titel V. De overzeese sociale zekerheid De twee socialezekerheidsstelsels die door de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) worden beheerd, vallen dan wel onder de Belgische binnenlandse wetten, toch

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? januari 2016

Arbeidsongeschikt? januari 2016 Arbeidsongeschikt? januari 2016 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut Offerte ter attentie van De heer Student Jaar 2014 U Naam : De heer Student Jaar 2014 Adres :, Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd bij onderschrijving

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling RSZ Directie Internationale betrekkingen Onderwerp Sociale zekerheid en werken in het buitenland. Wat moet ik doen? Datum Augustus 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

TITEL I. - Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities

TITEL I. - Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië Bij toepassing van artikel 38 van de Overeenkomst

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief. februari 2014

Arbeidsongeschikt en toch actief. februari 2014 Arbeidsongeschikt en toch actief februari 2014 2 Arbeidsongeschikt en toch actief Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

U bent burger van de Europese Unie. deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners

U bent burger van de Europese Unie. deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners U bent burger van de Europese Unie u b e n t W E L K O M i n L u x e m b u r g deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners S O M M A I R E Wenst u zich in Luxemburg te vestigen : Voor minder

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.12.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.12.2006 MONITEUR BELGE 74955 VLAAMSE OVERHEID [C 2006/37086] Vlaamse Milieumaatschappij. Delegatiebesluit Bij besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 15 december 2006 wordt de heer Dirk Waegeman,

Nadere informatie

Moederschapsbescherming. Toelichting. Infodocument. 201510/Provikmo-I-886

Moederschapsbescherming. Toelichting. Infodocument. 201510/Provikmo-I-886 Moederschapsbescherming - Toelichting Infodocument Moederschapsbescherming - Toelichting 1 Zwangerschapsverlof Indien de werkneemster niet reeds uit het werk verwijderd was, moet de werkgever haar op haar

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Wetgeving Voorwaarden en regels Administratieve en geldelijke toestand Mededeling aan het werkstation Tips en aandachtspunten 2 Wetgeving REGLEMENTERING Arbeidswet

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) ADMINISTRATIEVE SCHIKKING BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE REPUBLIEK ALBANIË (Inwerkingtreding 01-01-2016, gepubliceerd

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

(Inwerking getreden , gepubliceerd in BS van )

(Inwerking getreden , gepubliceerd in BS van ) Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Servië (Inwerking getreden 01-09-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 3 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Hoeveel is de AOW 4 Andere pensioenen

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief. mei 2010

Arbeidsongeschikt en toch actief. mei 2010 Arbeidsongeschikt en toch actief mei 2010 2 Arbeidsongeschikt en toch actief Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg,

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Administratieve schikking houdende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst betreffende de Sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 december 2006 (OR. en) 2005/0258 (COD) PE-CONS 3669/06 SOC 549 CODEC 1331 OC 898 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Waarom deze aangifte? U bent vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een controlekaart indien u: ofwel minstens 60 jaar bent; ofwel

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

internationaal praktisch Werken in het buitenland Europa

internationaal praktisch Werken in het buitenland Europa internationaal praktisch Werken in het buitenland Europa Een publicatie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be > Redactie:

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 10 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 10 3 of 10 Inhoudstafel Grensoverschrijdende tewerkstelling Beginselen Geen akkoord Multi- en bilaterale akkoorden Lidstaten van de Europese

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF AKKOORD VOOR DE TOEPASSING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REPUBLIEK POLEN

ADMINISTRATIEF AKKOORD VOOR DE TOEPASSING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REPUBLIEK POLEN ADMINISTRATIEF AKKOORD VOOR DE TOEPASSING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REPUBLIEK POLEN Krachtens artikel 36, eerste lid, van het Verdrag inzake sociale

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu?

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Alles over ziekte Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Breng je werkgever op de hoogte Eerst en vooral: verwittig je werkgever. Hoe dat precies moet staat niet in de wet: het kan via telefoon,

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ Administratieve schikking betreffende de toepassingsmodaliteiten van artikel 9 van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko (B.S.:07/12/2004)

Nadere informatie