INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L-11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L-11"

Transcriptie

1 INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L-11 BALLAST EN GRANULATEN VOOR HET SPOOR Naam Datum Handtekening Technisch voorstel E. MOTTE ing (S) Administratief voorstel Voorgesteld op de werkgroep aankopen A-M HENNEBERT ir (S) Nazicht vertaling R. BORNY ing (S) Vrijgave J. MYS, eir (S) UITGAVE 09/2007

2 Tabel der wijzigingen Uitgave Belangrijkste wijzigingen 09/ Aanpassing aan Europese normen - Afschaffing van het kaliber 0/125 voor vormlaag. - Aanvulling met het kaliber 6/14 voor voetpaden op drainerend materiaal - Herziening van hoofdstuk 5 : kwaliteitswaarborg. 09/ Aanpassing van de korrelverdeling van het kaliber ballast 20/32 en van het kaliber drainerend materiaal 20/32 ; - Aanpassing van de frequentie van de autocontroles Pagina 2 van 54

3 Inhoud. 1. ONDERWERP EN TOEPASSINGGEBIED 1.1. Onderwerp 1.2. Toepassinggebied 1.3. Referenties 2. KWALIFICATIE 3. OMSCHRIJVING 3.1 Ballast 31.5/ Oorsprong en samenstelling Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Korrelverdeling Vorm Vlakheidsindex Lange stenen Zuiverheid Bepaling van de fijne deeltjes Intrinsieke karakteristieken 3.2 Ballast 20/ Oorsprong en samenstelling Gelijkvormigheid aan de voorschriften Korrelverdeling Vorm Vlakheidsindex Zuiverheid Bepaling van de fijne deeltjes Intrinsieke karakteristieken 3.3 Fijne steenslag voor gemeten ophoging Oorsprong en samenstelling Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Korrelverdeling Vorm Vlakheidsindex Bepaling van de fijne deeltjes Intrinsieke karakteristieken Pagina 3 van 54

4 3.4 Fijne steenslag 0/8 voor perrons en voetpaden Oorsprong en samenstelling Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Korrelverdeling Bepaling van de fijne deeltjes 3.5 Fijne steenslag 6/14 voor voetpaden op drainerend materiaal Oorsprong en samenstelling Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Korrelverdeling Bepaling van de fijne deeltjes 3.6 Steenslag voor onderlaag 0/ Oorsprong en samenstelling Korrelverdeling Vorm Vlakheidsindex Bepaling van de fijne deeltjes Intrinsieke karakteristieken Gelijkvormigheid aan de voorschriften 3.7 Steenslag voor vormlaag 0/ Oorsprong en samenstelling Korrelverdeling Vormlaag 0/ Eenvormigheid Vorm Vlakheidsindex Bepaling van fijne deeltjes Intrinsieke karakteristieken Gelijkvormigheid aan de voorschriften 3.8 Drainerend materiaal Oorsprong en samenstelling Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Korrelverdeling Bepaling van fijne deeltjes Intrinsieke karakteristieken Pagina 4 van 54

5 3.9 Materiaal voor aanaarding in aanraking met water Oorsprong en samenstelling Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Korrelverdeling Bepaling van fijne deeltjes Intrinsieke kwaliteiten 4. KEURINGSMODALITEITEN 4.1 Tussenkomsten van INFRABEL Monsterneming Proeven in het laboratorium INFRABEL Frequentie van de kontroles 4.2 Onder voorbehoud aanvaard of afgewezen materiaal 4.3 Betwistingen 5. Kwaliteitswaarborg 5.1. Kwaliteitsdocumenten Kwaliteitsaudit Toezicht op de kwaliteit. 6. Levering en verpakking 6.1 Weging van de materialen 6.2 Laden en stockage Pagina 5 van 54

6 Bijlagen 1 tot Dwarsprofiel 2. Ballast 2a. Ballast 31.5/50 2b. Ballast 20/32 3. Fijne steenslag 10/14 voor gemeten ophoging 4. Fijne steenslag 0/8 voor perrons en voetpaden 5. Fijne steenslag 6/14 voor voetpaden op drainerend massief 6. Onderlaag 0/32 7. Vormlaag 0/80 8. Drainerend materiaal 20/32 9. Prijs van de proeven 10. Fiche van kwalificatie Pagina 6 van 54

7 1. INLEIDING nderwerp Onderhavige technische bepaling is van toepassing op alle natuurlijke steenachtige materialen uit steengroeven. De materialen van andere oorsprong worden in deze specificatie niet opgenomen en maken het voorwerp uit van bijzondere voorschriften. Elke levering van materialen vereist de voorafgaande kwalificatie van de leverancier voor het bedoelde product. De kwalificatie zal uitgevoerd worden in overeenstemming met hoofdstuk 2 van deze bepaling Toepassingsgebied Onderhavige technische bepaling bepaalt de karakteristieken van de bestanddelen van : - ballast; - fijne steenslag voor gemeten ophoging; - materialen voor de bedekking van de voetpaden en perrons; - materialen voor de bedekking van de voetpaden op een drainerend massief; - materialen voor onderlagen; - materialen voor vormlagen; - drainerend materiaal; - materialen voor aanvullingen in contact met water; Ze zijn bestemd voor de aanleg, de vernieuwing en het onderhoud van spoorweglijnen van INFRABEL N.V. Zij vernietigt de technische bepaling L11 van Pagina 7 van 54

8 De materialen voor de onder- en vormlagen worden eveneens gebruikt als materiaal voor de aanvulling van de achterzijde van de landhoofden van spoorwegbruggen en rondom hydraulische kunstwerken. De materialen voor vormlagen en aanvulling in aanraking met water kunnen ook gebruikt worden als beschermingslaag voor de uitgravingen, onder voorbehoud van nazicht van hun karakteristieken in functie van het te verwezenlijken type van beschermingslaag (te verduidelijken in de overeenkomstige artikelen van de overeenkomst). Bijlage 1 vermeldt de bestemmingen van deze verschillende materialen. Pagina 8 van 54

9 1.3. Documenten van toepassing Deze bepaling verwijst ondermeer naar de normen : - TB Q-1:Kwalificatiesysteem van een leverancier - NBN EN (2003): Toeslagmaterialen voor spoorwegballast - NBN EN (2003) : Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgelijke bouwkunde en wegenbouw - NBN EN (1996) : Methoden voor monsterneming - NBN EN (1999) : Methoden voor het delen van laboratoriummonsters - NBN EN (2000) : Algemene apparatuur en kalibratie - NBN EN 933-1/A1 (2006) : Bepaling van de korrelverdeling - Zeefmethode Opmerking : In het geval van openingen groter dan 20 mm dient de controlezeef veeleer als kaliber. Een eerste scheiding heeft plaats mechanisch of met de hand door de zeef te schudden; de zeefrest wordt vervolgens met de hand, element per element, gecontroleerd om na te gaan of het mogelijk is de zeefrest doorheen een opening te laten gaan door de standen van het element te wijzigen, maar zonder er enige druk op te oefenen. - NBN EN (1996) : Bepaling van de korrelverdeling Controlezeven,nominale afmetingen van de openingen - NBN EN 933-3/A1 (2003) : Bepaling van korrelvorm Vlakheidsindex - NBN EN (1999) : Beoordeling van fijn materiaal Zandequivalentbeproeving - NBN EN (1998) : Beoordeling van fijn materiaal Methyleenblauwproef Pagina 9 van 54

10 - NBN EN /A1 (2003) : Bepaling van de weerstand tegen afslijting (micro-deval) - NBN EN (1998) : Methoden voor de bepaling van de weerstand tegen verbrijzeling - NBN EN (1999) : Bepaling van het watergehalte door drogen in een geventileerde oven In het geval van onduidelijkheid van de hierboven vermelde normen of in elk geval waarbij de normen geen melding maken van de produkten uit deze bepaling of nog wanneer de normen het toelaten, gelden de bepalingen van de onderhavige specificatie. Pagina 10 van 54

11 2. KWALIFICATIE De leverancier vraagt de kwalificatie van zijn steengroeve aan voor een of meerdere van de produkten vermeld in hoofdstuk 3, conform van de bepaling Q1. Ten dien einde, organiseert hij een volledig bezoek van zijn installaties, legt hij de controle-resultaten, uitgevoerd door zijn tussenkomst, voor en dient hij een volledige beschrijving van zijn productieproces en interne kwaliteitskontrole in. Tijdens het kwalificatiebezoek, neemt INFRABEL één/meerdere monsters van het/de product(en) waarvoor de kwalificatie gevraagd wordt. Een volledige serie proeven (zie hoofdstuk 3) kan uitgevoerd worden. De proeven kunnen uitgevoerd worden in het laboratorium van INFRABEL of in een laboratorium gekozen in gemeenschappelijk akkoord. De kwalificatiekosten zijn ten laste van de vragende partij. Ze behelzen: - het storten van een forfaitaire som voorzien in de bepaling Q1. Deze bijdrage wordt aangerekend voor de opening van het dossier; - de kosten van de proeven (indien uitgevoerd in het laboratorium van INFRABEL), aangerekend volgens bijlage 9; - de kosten voor het bezoek (prestatie, hotelkosten,...) In geval van herhaalde tekortkomingen kan de kwalificatie worden opgeschort of opgeheven door een met reden omklede beslissing INFRABEL, ter kennis gebracht met een aangetekend schrijven aan de betrokken leverancier. De opschorting of de opheffing van de kwalificatie verbiedt elke nieuwe levering van het betrokken product aan INFRABEL en heeft de opschorting of de verbreking van de lopende contracten tot gevolg. Pagina 11 van 54

12 3. OMSCHRIJVING De onder punt 1 hierboven vermelde materialen worden als volgt omschreven : - Ballast : Ballast 31,5/50 type IA, IB, II of III, Ballast 20/32 type IB, II of III ; - fijne steenslag voor gemeten ophoging : "fijne steenslag 10/14"; - materialen voor voetpaden en perrons : "fijne steenslag 0/8 voor voetpaden en perrons"; - materialen voor de bedekking van de voetpaden op een drainerend massief: "fijne steenslag 6/14 voor voetpaden op een drainerend massief; - materialen voor onderlaag : "steenslag 0/32 voor onderlaag type I of II"; - materialen voor vormlaag : "steenslag 0/80 voor vormlaag"; - Drainerend materiaal : "drainerend materiaal 20/32"; - Aanvulling in contact met water : aanvulling in contact met water ; Pagina 12 van 54

13 3.1 Ballast 31.5/50. De ballast 31.5/50 cat. A omschreven volgens de norm NBN EN 13450, wordt onderverdeeld in 4 klassen, namelijk IA, IB, II en III, in functie van de geometrische en fysische karakteristieken Oorsprong en samenstelling. De ballast van spoorwegen is afkomstig van het breken van natuurlijke rotsen, gewonnen uit de gezonde lagen van steengroeven van harde stenen met uitsluiting van alle lagen met onvoldoende dichtheid en door het verwijderen van alle ganggesteente en groeve-korsten, aarde en organische resten, zand en andere vreemde stoffen. Ze mogen geen elementen bevatten waarvan de aard, de afmeting of het gehalte ze ongeschikt kunnen maken voor het gebruik en voor de duurzaamheid die ervan wordt verwacht Gelijkvormigheid volgens de voorschriften De voorschriften die in onderhavig document voorkomen, moeten als van statistische aard worden beschouwd. De gelijkvormigheid van het materiaal mag dan ook slechts worden aangetoond door een doorlopende kontrole van de productie. Het is de taak van de producent INFRABEL een kontroleplan van zijn produktie te overhandigen vergezeld van statistische criteria die de eerbiediging van de voorschriften aantonen met een aanvaardbare graad van vertrouwen Korrelverdeling De korrelgrootte d/d, gecontroleerd door zeven op de genormaliseerse controlezeven, volgens de norm NBN EN 13450, wordt als volgt bepaald : Doorval in % : op zeef van 25 mm : 0 tot 5 % 31.5 mm : 1 à 25 % 40 mm : 30 à 65 % 50 mm : 70 à 99 % 63 mm : 100 % 80 mm : 100 % Pagina 13 van 54

14 Omwille van de specificiteit van het net, zal het percentage van doorval op de zeef van 25 mm begrepen zijn tussen 0 en 3%. Bijlage 2a geeft de korrelverdelingszone van dat materiaal aan. Bovendien zal het voortschrijdend gemiddelde, telkens berekend op basis van de twaalf laaste resultaten met behulp van de zeven 31.5, 40 en 50 mm binnen een omschrijvende liggen waarvan de boven- en benedengrenzen zijn: Vorm. Doorval in % : op zeef van 31.5 mm : 6 à 18% 40 mm : 39 à 56% 50 mm : 77 à 92% Vlakheidsindex. De waarde van deze coëfficiënt gemeten op de roosters met gleuven 16, 20, 25 et 31.5 mm, volgens de norm NBN EN 933-3/A1 mag niet hoger dan zijn : 15 voor de ballast 31.5/50 type IA et IB ; 20 voor de ballast 31.5/50 type II et III; Lange stenen. Het percentage van de lange stenen (> 100 mm) gemeten volgens de norm NBN EN mag niet hoger dan zijn : 4 voor de ballast 31.5/50 type IA; 6 voor de ballast 31.5/50 type IB, II et III; Tijdens deze proef moet het gewicht van het monster, voorzien door de norm NBN EN 13450, tot minimum 30 kg teruggebracht worden Zuiverheid. De materialen moeten ontdaan zijn van organische stoffen, van aarderesten en van alle andere vreemde stoffen. Pagina 14 van 54

15 3.1.7 Bepaling van de fijne deeltjes. Het gehalte fijne deeltje, gecontroleerd door zeven, volgens de normen NBN EN en NBN EN 933-1/A1 mag niet hoger dan zijn : 0.4% voor de ballast 31.5/50 type IA ; 0.7% voor de ballast 31.5/50 type IB ; 1% voor de ballast 31.5/50 type II ; 1.3% voor de ballast 31.5/50 type III ; Tijdens deze proef moet de zeef van mm, voorzien door de normen NBN EN en NBN EN 933-1/A1, door de zeef van 1.6 mm vervangen worden en dit gezien de specificiteit van de zeef. Bovendien moet voor de ballast type IA, het voortschrijdend gemiddelde, telkens berekend op basis van de twaalf laatste resultaten, lager dan of gelijk aan 0.3% zijn. Geen enkele afzonderlijke waarde mag groter zijn dan 0.4% Intrinsieke karakteristieken Deze karakteristieken worden bepaald door het meten van de weerstand tegen verbrijzeling en afslijting. Zij worden bepaald door (respectievelijk) de Los Angeles en micro Deval coëfficiënten volgens de voorschriften van de normen NBN EN en NBN EN /A1. De waarde van de LA coëfficiënt mag niet hoger dan zijn : 12 voor de ballast 31.5/50 type IA ; 16 voor de ballast 31.5/50 type IB ; 20 voor de ballast 31.5/50 type II ; 26 voor de ballast 31.5/50 type III ; De waarde van de mde coëfficiënt mag niet hoger dan zijn : 7 voor de ballast 31.5/50 type IA ; 11 voor de ballast 31.5/50 type IB ; Er wordt geen enkele eis gesteld voor de types II en III. Pagina 15 van 54

16 3.2. Ballast 20/32 : De ballast 20/32 wordt onderverdeeld in 3 klassen, namelijk IB, II en III, in functie van de geometrische en fysische karakteristieken. PS : de ballast 20/32 wordt niet behandeld in een norm van CEN TC Oorsprong en samenstelling. Zie punt hierboven Gelijkvormigheid aan de voorschriften Zie punt hierboven Korrelverdeling De korrelgrootte d/d, nagezien door wassen op de genormaliseerse kontrole-zeven, volgens de norm NBN EN 933-1/A1, wordt als volgt bepaald : Doorval in % : op zeef van 16 mm : 0 tot 5 % 20 mm : 1 à 20 % 25 mm : 25 à 65 % 31.5 mm : 75 à 99 % 40 mm : 100 % Bijlage 2b geeft de korrelverdelingszone van dat materiaal aan Vorm Vlakheidsindex. De waarde van deze coëfficiënt gemeten op de roosters met gleuven 10, 12.5, 16 et 20 mm, volgens de norm NBN EN 933-3/A1 mag niet hoger dan zijn : 15 voor de ballast 20/32 type IB ; 20 voor de ballast 20/32 type II et III; Pagina 16 van 54

17 3.2.5 Zuiverheid. De materialen moeten ontdaan zijn van organische stoffen, van aarderesten en van alle andere vreemde stoffen Bepaling van de fijne deeltjes. Het gehalte fijne deeltje, bekomen door het wassen, volgens de norm NBN EN 933-1/A1 mag niet hoger dan zijn: 0.7% voor de ballast 20/32 type IB ; 1% voor de ballast 20/32 type II ; 1.3% voor de ballast 20/32 type III ; Tijdens deze proef moet de zeef van mm, voorzien door de norm NBN EN 933-1/A1, door de zeef van 1.6 mm vervangen worden en dit gezien de specificiteit van het zeef Intrinsieke karakteristieken Deze karakteristieken worden bepaald door het meten van de weerstand tegen verbrijzeling en afslijting. Zij worden bepaald door (respectievelijk) de Los Angeles en micro Deval coëfficiënten volgens de voorschriften van de normen NBN EN en NBN EN /A1. De waarden worden gemeten op de fractie 31.5/50 : De waarde van de LA coëfficiënt mag niet hoger dan zijn : 16 voor de ballast 20/32 type IB ; 20 voor de ballast 20/32 type II ; 26 voor de ballast 20/32 type III ; De waarde van de mde coëfficiënt mag niet hoger dan zijn : 11 voor de ballast 20/32 type IB ; Er wordt geen enkele eis gesteld voor de types II en III. Pagina 17 van 54

18 3.3 Fijne steenslag voor gemeten ophoging 10/14 NB : de fijne steenslag voor gemeten ophoging 10/14 wordt niet behandeld in een norm van CEN TC Oorsprong en samenstelling De fijne steenslag voor gemeten ophoging komt uitsluitend uit steengroeves die ballast leveren. Zie hierboven Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Zie punt hierboven Korrelverdeling De korrelgrootte van de fijne steenslag voor gemeten ophoging is 10/14. De korrelgrootte d/d, nagezien door zeven op de genormaliseerse kontrole-zeven, volgens de norm NBN EN 933-1/A1, wordt als volgt bepaald : Doorval in % : op zeef van mm : 0 à 2 % 6,3 mm : 0 à 5 % 10 mm : 1 à 20 % 14 mm : 75 à 99 % 20 mm : 100 % Bijlage 3 stelt het korrelverdelingszone voor van dit materiaal Vorm De fijne steenslag heeft een veelzijdige vorm en scherpe kanten en beantwoordt aan de volgende voorschriften : Vlakheidsindex De waarde van deze coëfficiënt gemeten op de roosters met gleuven 6.3 et 8 mm, volgens de norm NBN EN 933-3/A1 mag niet hoger dan 15 zijn. Pagina 18 van 54

19 3.3.5 Zuiverheid De materialen moeten ontdaan zijn van organische stoffen, van aarderesten en van alle andere vreemde stoffen Intrinsieke karakteristieken De fijne ballast voor gemeten ophoging is uitsluitend afkomstig uit de steengroeven die ballast leveren. Deze karakteristieken worden bepaald door het meten van de weerstand tegen verbrijzeling en afslijting. Zij worden bepaald door (respectievelijk) de Los Angeles en micro Deval coëfficiënten volgens de voorschriften van de normen NBN EN en NBN EN /A1. De waarden worden gemeten op fractie 10/14 : De som van de coëfficiënten LA + mde in aanwezigheid van water, gemeten op fractie 10/14, is < 35. Bovendien is de waarde van de LA-coëfficiënt is < 25 en de waarde van de mde-coëfficiënt is < 20 Pagina 19 van 54

20 3.4 Fijne steenslag 0/8 voor perrons en voetpaden NB : de fijne steenslag 0/8 voor perrons en voetpaden wordt niet behandeld in een norm van CEN TC Oorsprong en samenstelling De fijne steenslag voor perrons is afkomstig van het breken van rotsen gewonnen in steengroeven van sedimentaire of metamorfe gesteenten met uitsluiting van leisteen, leiachtige gesteenten, vulkanische gesteenten,... De rotsen worden ontgonnen uit de gezonde lagen van de steengroeve met uitsluiting van alle lagen met onvoldoende vastheid en met uitschakeling van alle ganggesteente en groevekorsten, stof, aardachtige en organische afvalstoffen en andere vreemde stoffen. N.B : De oorsprong en de samenstelling van de steenslag voor een pad zijn dezelfde als deze die hierboven werden beschreven. In dit geval is echter ook stollingsgesteente toegelaten Gelijkvormigheid aan de voorschriften Zie punt hierboven Korrelverdeling De korrelgrootte d/d, nagezien door zeven op de genormaliseerse kontrole-zeven, volgens de norm NBN EN 933-1/A1, wordt als volgt bepaald : Doorval in % : op zeef van 0.25 mm : 5 à 20 % 0.5 mm : 9 à 25 % 1 mm : 15 à 35 % 2 mm : 25 à 52 % 4 mm : 45 à 75 % 6.3 mm : 77 à 95 % 8 mm : 90 à 100 % 10 mm : 100 % Bijlage 4 stelt het korrelverdelingszone voor van dit materiaal. Pagina 20 van 54

21 3.4.4 Bepaling van de fijne deeltjes (NBN EN 933-8) Het equivalent van zand gemeten op fractie 0/2 volgens de norm NBN EN gewijzigd teneinde deze fractie tot 10 % filler terug te brengen, mag niet lager liggen dan 40. Indien deze waarde niet kan worden gerespecteerd, moet het blauwgetal van de proef met methyleen-blauw gemeten volgens de norm NBN EN 933-9, lager liggen dan 2. Pagina 21 van 54

22 3.5 Fijne steenslag 6/14 voor voetpaden op een drainerend massief PS : de fijne steenslag 6/14 voor voetpaden op een drainerend massief wordt niet behandeld in een norm van CEN TC Oorsprong en samenstelling Zie punt hierboven Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Zie punt hierboven Korrelverdeling De korrelgrootte d/d, nagezien door zeven op de genormaliseerse kontrole-zeven, volgens de norm NBN EN 933-1/A1, wordt als volgt bepaald : Doorval in % : op de zeef van mm : 0 à 2 % 4 mm : 0 à 5 % 6.3 mm : 1 à 15 % 10 mm : 25 à 70 % 14 mm : 85 à 99 % 20 mm : 98 à 100 % Bijlage 5 stelt het korrelverdelingszone voor van dit materiaal Zuiverheid De materialen moeten ontdaan zijn van organische stoffen, van aardachtig puin en van alle andere vreemde stoffen. Pagina 22 van 54

23 3.6 Steenslag voor onderlaag 0/ Oorsprong en samenstelling De steenslag 0/32 is afkomstig van het breken van rotsen, ontgonnen uit sedimentaire, metamorfe of vulkanische rotsen met uitzondering van leisteen, leiachtige gesteenten en zand. Hij is samengesteld uit een mengsel van deze gesteenten en water. Het watergehalte van de steenslag bij vertrek uit de groeve ligt tussen 2 en 4 % (gemeten volgens de voorschriften van NBN EN ). Dit watergehalte dient bij langdurig opslag behouden te blijven eventueel door een afscherming. De steenslag 0/32 wordt vervaardigd in een centrale of door hersamenstelling op de transportband vertrekkend van tenminste drie elementaire fracties, bekomen tijdens minstens 2 brekingsniveau's. Minder dan 30 % van de materialen mogen rechtstreeks afkomstig zijn van een eerste breking. De bevochtiging gebeurt door middel van gekalibreerde watertoevoeren, geplaatst boven de transportbanden, bij voorkeur vóór de menging van de verschillende gedeelten. Andere bewerkingsprocédés mogen gebruikt worden mits voorafgaande goedkeuring van INFRABEL. Dit materiaal, al of niet behandeld, wordt tevens gebruikt als aanvulling van de achterzijde van de landhoofden van spoorwegbruggen en rondom hydraulische kunstwerken Korrelverdeling Overeenkomstig nota 4 van 4.1 hoofdstuk 4 van de norm NBN EN 13242, de korrelgrootte d/d, nagezien door zeven op de genormaliseerse kontrole-zeven, volgens de norm NBN EN 933-1/A1, wordt als volgt bepaald : Doorval in % : op zeef van 0,063 mm : 3 à 10 % 0,5 mm : 10 à 23 % 2 mm : 18 à 38 % 4 mm : 23 à 46 % 6.3 mm : 30 à 56 % 10 mm : 42 à 68 % 20 mm : 70 à 90 % 32 mm : 88 à 100 % 40 mm : 100 % Bijlage 6 stelt het korrelgrootte-veld voor van dit materiaal. Pagina 23 van 54

24 3.6.3 Vorm Vlakheidsindex De waarde van deze coëfficiënt gemeten op de roosters met gleuven 6.3, 8 et 10 mm, volgens de norm NBN EN 933-3/A1, op de fractie 10/20 mag niet hoger dan 20 zijn Bepaling van de fijne deeltjes De materialen moet ontdaan zijn van stofdeeltjes, van aard- en organische resten en van alle andere vreemde stoffen. Het equivalent van zand gemeten op fractie 0/2, volgens de norm NBN EN gewijzigd teneinde deze fractie tot 10 % filler terug te brengen, mag niet lager liggen dan 45. Indien deze waarde niet kan worden gerespecteerd, moet het blauwgetal van de proef met methyleen-blauw gemeten volgens de norm NBN EN 933-9, lager liggen dan 1, Intrinsieke karakteristieken Deze karakteristieken worden bepaald door het meten van de weerstand tegen verbrijzeling en afslijting. Zij worden bepaald door (respectievelijk) de Los Angeles en micro Deval coëfficiënten volgens de voorschriften van de normen NBN EN en NBN EN /A1. Twee kwaliteitsklassen, I en II genaamd, worden bepaald. De waarden worden gemeten op fractie 10/14 : - voor de kwaliteitsklasse I de som LA + m DE is < 35 met de waarde van de LA-coëfficiënt < 25 en de waarde van de mde-coëfficiënt < 20 - voor de kwaliteitsklasse II de som LA + mde is < 45 met de waarde van de LA-coëfficiënt < 30 en de waarde van mde-coëfficiënt < 25 Pagina 24 van 54

25 N.B. : voor deze laatste mag de steenslagverharding 0/32 ook worden vervaardigd door wedersamenstelling met een lader Gelijkvormigheid volgens de voorschriften De voorschriften die in onderhavig document voorkomen moeten als van statistische aard worden beschouwd. De gelijkvormigheid van het materiaal mag dan ook slechts worden aangetoond door een doorlopende kontrole van de productie. Het is de taak van de producent INFRABEL een kontrole-plan van zijn productie te tonen vergezeld van statistische criteria die het eerbiedigen van de voorschriften aantonen met een aanvaardbare graad van vertrouwen. Pagina 25 van 54

26 3.7 Steenslag voor vormlaag Oorsprong en samenstelling De steenslag 0/80 is afkomstig van het breken van rotsen gewonnen in steengroeven van sedimentaire, metamorfe of vulkanische rotsen met uitzondering van leisteen of leiachtige gesteenten. Hij is samengesteld uit een mengsel van deze gesteenten en water. Het watergehalte van de steenslag bij vertrek uit de groeve ligt tussen 2 en 4 % (gemeten volgens de voorschriften van NBN EN ). Dit watergehalte dient bij langdurige opslag behouden te blijven eventueel door een afscherming. De wijze van bewerking is vrij voor zover dat aan de voorschriften hernomen onder tot voldaan wordt. Dit materiaal, al of niet behandeld, wordt tevens gebruikt als aanvulling van de achterzijde van de landhoofden van spoorwegbruggen en rondom hydraulische kunstwerken Korrelverdeling Overeenkomstig nota 4 van 4.1 hoofdstuk 4 van de norm NBN EN 13242, De korrelgrootte d/d, nagezien door zeven op de genormaliseerse kontrole-zeven, volgens de norm NBN EN 933-1/A1, wordt als volgt bepaald : Vormlaag 0/80 Doorval in % : op zeef van 0,063 mm : 3 à 10 % 0,5 mm : 8 à 24 % 2 mm : 18 à 40 % 4 mm : 25 à 53 % 6.3 mm : 31 à 61 % 10 mm : 39 à 70 % 20 mm : 53 à 83 % 50 mm : 80 à 100 % 80 mm : 94 à 100 % 125 mm : 100 % Bijlage 7 stelt het korrelverdelingszone voor van dit materiaal. Pagina 26 van 54

27 Eenvormigheid Buiten de korrelgrootte-verdeling moet de steenslag voor vormlaag tevens voldoen aan volgende criteria: D CU = eenvormigheids-coëfficient = 60 > 6 D 2 D30 CC = krommings-coëfficient = < 4 D x D Waarbij D i de de maaswijdte voorsteld van een fictieve zeef met een doorval van i % Vorm Vlakheidsindex De waarde van deze coëfficiënt gemeten op de roosters met gleuven 6.3, 8 et 10 mm, volgens de norm NBN EN 933-3/A1, op de fractie 10/20 mag niet hoger dan 20 zijn Bepaling van fijne deeltjes De materialen moeten vrij zijn van stofdeeltjes, aardachtig en organisch afval en van alle andere vreemde stoffen. Het equivalent van zand gemeten op fractie 0/2, volgens de norm NBN EN gewijzigd teneinde deze fractie tot 10 % filler terug te brengen, mag niet lager liggen dan 40. Indien deze waarde niet kan worden gerespekteerd moet het blauwgetal van de proef met methyleen blauw gemeten volgens de norm NBN EN lager liggen dan Intrinsieke karakteristieken Deze karakteristieken worden bepaald door het meten van de weerstand tegen verbrijzeling en afslijting. Zij worden bepaald door (respectievelijk) de Los Angeles en micro Deval coëfficiënten volgens de voorschriften van de normen NBN EN en NBN EN /A1. De waarden worden gemeten op factie 10/ Pagina 27 van 54

28 De som van de waarden, gemeten op fractie 10/14, (Los Angeles + micro Deval in aanwezigheid van water) LA + m DE is < 45. Bovendien is de waarde van de LAcoëfficiënt is < 30 en de waarde van de mde-coëfficiënt is < Gelijkvormigheid volgens de voorschriften De voorschriften die in onderhavig document voorkomen moeten als van statistische aard worden beschouwd. De gelijkvormigheid van het materiaal mag dan ook slechts worden aangetoond door een doorlopende kontrole van de productie. Het is de taak van de producent INFRABEL een kontrole-plan van zijn productie te tonen vergezeld van statistische criteria die het eerbiedigen van de voorschriften aantonen met een aanvaardbare graad van vertrouwen. Pagina 28 van 54

29 3.8 Drainerend materiaal PS : de drainerend materiaal wordt niet behandeld in een norm van CEN TC Oorsprong en samenstelling Het drainerend materiaal is afkomstig van het breken van rotsen gewonnen uit steengroeven van sedimentaire rotsen, metamorfe of vulkanische, met uitsluiting van leisteen en leiachtige gesteenten Gelijkvormigheid aan de voorschriften Zie punt hierboven Korrelverdeling De korrelgrootte van het drainerend materiaal is 20/32. De korrelgrootte d/d, nagezien door zeven op de genormaliseerse kontrole-zeven, volgens de norm NBN EN 933-1/A1, wordt als volgt bepaald : Doorval in % : op zeef van 16 mm : 0 à 5 % 20 mm : 1 à 20 % 25 mm : 25 à 65 % 31,5 mm : 75 à 99 % 40 mm : 100 % Bijlage 8 stelt het korrelverdelingszone voor van dit product Bepaling van fijne deeltjes De doorval bij 63 micronsdoor, wassen, is lager dan 0,5 %. De materialen moeten vrij zijn van zand, van organische stoffen, van aarderesten en van alle vreemde stoffen. Pagina 29 van 54

30 3.8.5 Intrinsieke karakteristieken Deze karakteristieken worden bepaald door het meten van de weerstand tegen verbrijzeling en afslijting. Zij worden bepaald door (respectievelijk) de Los Angeles en micro Deval coëfficiënten volgens de voorschriften van de normen NBN EN en NBN EN /A1. De waarden worden gemeten op fractie 10/14. De som van de waarden, LA + mde is < 45. Bovendien is de waarde van de index LA is < 30. De waarde van de index mde is < 25. Pagina 30 van 54

31 3.9 Materiaal voor aanaarding in aanraking met water NB : het materiaal voor aanaarding in aanraking met water wordt niet behandeld in een norm van CEN TC Oorsprong en samenstelling Dit materiaal is afkomstig van : - het breken van rotsen ontgonnen in de steengroeven van sedimentaire rotsen, metamorfe of vulkanische; - andere oorsprongen : in dit geval, zal de leverancier een volledig dossier indienen, dat de voorgestelde karakteristieken herneemt en beantwoordend aan de onderstaande eisen met de waterbestendigheid als voornaamste eigenschap. Opmerking: De andere aanaardingsmaterialen maken het voorwerp uit van speciale voorschriften en worden niet opgenomen in dit dokument Gelijkvormigheid aan de voorschriften Zie punt hierboven Korrelverdeling (NBN EN 933-1/A1) Dit materiaal heeft een doorgaande korrelgrootte-laag van d/d waarbij D begrepen is tussen 80 en 300 mm. De waarde D mag door de gebruiker worden bepaald in functie van de overwogen toepassingen. In elk geval : - de eenvormigheids-coëfficiënt C u = eenvormigheids-coëfficient = D D60 10 > 4 - de krommings-coëfficiënt C c = krommings-coëfficient = 2 D30 D x D < 3 D i de de maaswijdte voorstelt van een fictieve zeef met een doorval van i %. Pagina 31 van 54

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE)

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L -88 VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) UITGAVE : 02/2007 Index 1. Voorwerp en toepassingsgebied... 3 2.

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 10 BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN UITGAVE : 2003 Index 1. INLEIDING...3 1.1. ONDERWERP...3 1.2. TOEPASSINGSDOMEIN...3 1.3. DOCUMENTEN

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 90 LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS UITGAVE : 05/2004 Index 1. INLEIDING...3 2. FABRICATIEVOORWAARDEN...3 2.1. VERWERKING VAN HET

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN DE BEKLEDINGSSTOFFEN VOOR DE ZITPLAATSEN VAN HET REIZIGERSMATERIEEL

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN DE BEKLEDINGSSTOFFEN VOOR DE ZITPLAATSEN VAN HET REIZIGERSMATERIEEL NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING I - 16 LEVERING VAN DE BEKLEDINGSSTOFFEN VOOR DE ZITPLAATSEN VAN HET REIZIGERSMATERIEEL STOFFEN VOOR HET NIEUWE MATERIEEL, HET GEMODERNISEERDE

Nadere informatie

Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5

Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5 BRL 2506 Notitie van : Peter Broere Datum : 26 februari 2013 Betreft : Kalibratie advies BRL 2506 Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5 Algemeen:

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 292 Herz. 0 2001/11 TRA 292/0 2001 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 50 RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN (ROLLEND MATERIEEL VOOR REIZIGERS EN LOCOMOTIEVEN) UITGAVE: 09/2012 Pagina 2 van 5 Technische

Nadere informatie

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 302 Herz. 7 2015/6 PTV 302/7 2015 BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE

Nadere informatie

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 63 I LEVERING VAN ONDERLEGGERS VOOR SPOORSTAVEN. Naam Datum Handtekening. ir Dirk Dupont 22-02-08 s 18-02-08.

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 63 I LEVERING VAN ONDERLEGGERS VOOR SPOORSTAVEN. Naam Datum Handtekening. ir Dirk Dupont 22-02-08 s 18-02-08. INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 63 I LEVERING VAN ONDERLEGGERS VOOR SPOORSTAVEN Technisch voorstel Administratief voorstel Voorgesteld op de werkgroep aankopen Nazicht vertaling Vrijgave Naam Datum

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 89 PRODUCTEN EN GEVAARLIJKE PREPARATEN GEKLASSEERD VAN A TOT Z UITGAVE: 03/2003 Index 1. Voorwerp en toepassingsgebied...3 2. Referentiedocumenten...3

Nadere informatie

Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie

Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie Sylvie Smets Head of Certification Body, CRIC-OCCN Olivier Germain Head of Testing Department a.i., CRIC-OCCN Betondag 18-10-2012 Overzicht Introductie

Nadere informatie

CE-markering voor de Branche Breken en Sorteren

CE-markering voor de Branche Breken en Sorteren CE-markering voor de Branche Breken en Sorteren BRBS Recycling CE markering op bouwproducten I. Algemeen II. Informatie CE markering III. Mandaat toeslagmaterialen IV. Prestatieverklaring V. Verplichtingen

Nadere informatie

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA A/G 9 Dit tarief vervangt het vorige van 0-06-00 Geldig vanaf 0-06-00 Goedkeuringskosten A. ATG-goedkeuring Dit

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O-15 HYDRAULISCHE DEMPERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL UITGAVE: 2014 [Tekst] Deze uitgave vervangt elke vorige versie INHOUD Normatieve

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 88 VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC'S (TGV EN GELIJKGESTELDE) UITGAVE : 03/2003 Index 1. Voorwerp en toepassingsgebied...3 2.

Nadere informatie

Hoogwaardig Betongranulaat voor gebruik in beton. Hoogwaardig puinbrekerzeefzand en steenslag voor granulaatcement

Hoogwaardig Betongranulaat voor gebruik in beton. Hoogwaardig puinbrekerzeefzand en steenslag voor granulaatcement Certificatie hoogwaardige gerecycleerde granulaten Hoogwaardig Betongranulaat voor gebruik in beton Hoogwaardig puinbrekerzeefzand en steenslag voor granulaatcement Johny De Nutte Certificatie hoogwaardige

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING CONDENSATOREN GEBRUIKT IN DE STROOMKRINGEN VAN DE SEININRICHTING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING CONDENSATOREN GEBRUIKT IN DE STROOMKRINGEN VAN DE SEININRICHTING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 93 CONDENSATOREN GEBRUIKT IN DE STROOMKRINGEN VAN DE SEININRICHTING Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

VOORSPANSTAAL - STRENGEN

VOORSPANSTAAL - STRENGEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 311 Herz. 5 2012/6 PTV 311/5 2012 VOORSPANSTAAL - STRENGEN HERZIENING 5 BENOR vzw Goedgekeurd

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING I - 16 LEVERING VAN STOFFEN VOOR ZITPLAATSEN IN NIEUW REIZIGERSMATERIEEL UITGAVE: 01/2000 Index ONDERWERP...3 DESIGN EN KLEUREN...3 LEVEREN

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits Technische specificatie 2013/643/PCCB Non-conformiteiten tijdens s versie versie 1 dd 22-04-13 In toepassing vanaf : 15-05-13 Verantwoordelijke administratie : Verantwoordelijke dienst : secretariaat :

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING C - 5 WITMETAAL UITGAVE: 1996 Index 1. Onderwerp...3 2. Eigenschappen...3 2.1. Metaalsoorten...3 2.1.1. Chemische samenstelling (in %)...3

Nadere informatie

Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op fijnkorrelig granulaire materialen

Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op fijnkorrelig granulaire materialen Compendium voor monsterneming en analyse in uitvoering van het Materialendecreet en het Bodemdecreet Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op fijnkorrelig granulaire materialen Versie november

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_85092C.DOC - 2000-01-17 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 2 september 1985

Nadere informatie

KVBG/ /2002

KVBG/ /2002 Versie 10/2002 KVBG/2000.60.01 Lastenboek voor de controle van de dichtheid van de binneninstallaties voor brandbaar gas lichter dan lucht,verdeeld door leidingen, bij de opening van de gasmeter 1/7 1.

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op komkommers van de variëteiten (cultivars)

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU 8 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater ALBERT II, Koning

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 4 KOOLSTOFSTAAL VOOR COURANT GEBRUIK, BESTEMD OM TE WORDEN GESMEED UITGAVE: 02/1979 Index I. ONDERWERP...3 II. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN...4

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

Ongebluste kalk voor Bodembehandeling

Ongebluste kalk voor Bodembehandeling Pagina 1 / 13. Ongebluste kalk voor Overeenkomstig PTV 459 Opgesteld en geldig verklaard door het Bestuurscomité voor de certificatie van Kalk voor bodembehandeling van het OCCN op 7/12/2010 Nationaal

Nadere informatie

Technische specificaties: Verkrijgen van een gelijkvormigheidsattest of goedgekeurd forfait. C4/8 04/2010

Technische specificaties: Verkrijgen van een gelijkvormigheidsattest of goedgekeurd forfait. C4/8 04/2010 Technische specificaties: Verkrijgen van een gelijkvormigheidsattest of goedgekeurd forfait. C4/8 04/2010 copyright SYNERGRID 2010 pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1. TOEPASSINGSDOMEIN... 3 2. PROCEDURE...

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 1998D0598 20/07/2002 Aantal bladzijden: 7 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Sables de construction - Sables pour béton pour travaux de bâtiment. Sables de construction - Sables pour béton pour travaux de bâtiment

Sables de construction - Sables pour béton pour travaux de bâtiment. Sables de construction - Sables pour béton pour travaux de bâtiment NBNNUMBER TITLE NL TITLE FR NBN 589-101: 1969 Bouwzand - Algemeen Sables de construction: généralités LANG UAGE REPLACED BY 13242 NBN 589-102:1969, Bouwzand - Zand voor beton voor bouwwerken Sables de

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BATTERIJ-ELEMENTEN VOOR SEININSTALLATIES

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BATTERIJ-ELEMENTEN VOOR SEININSTALLATIES NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 8 BATTERIJ-ELEMENTEN VOOR SEININSTALLATIES Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out is aangepast UITGAVE : 1984

Nadere informatie

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite:

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite: Wegen, opritten, parkings in asfalt Op volgende pagina een korte samenvatting vanwege het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw aangaande de soorten asfalt, de samenstelling van asfaltverhardingen, de verwerking

Nadere informatie

Grondbank vzw. Certificatiereglement

Grondbank vzw. Certificatiereglement Grondbank vzw Certificatiereglement Bijkomende afspraken bij het Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem

Nadere informatie

11.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/31

11.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/31 11.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/31 VERORDENING (EU) Nr. 1179/2012 VAN DE COMMISSIE van 10 december 2012 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer kringloopglas overeenkomstig

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG

AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG DO S EN DON TS BIJ HET BEHEER VAN AFVALBANDEN Deze brochure is bestemd voor professioneel gebruik binnen de bandensector. Uitgave van vzw Recytyre, het beheersorganisme

Nadere informatie

INDUSTRIELE CICHOREI

INDUSTRIELE CICHOREI 23/05/2002 COMITE VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE NATIONALE RASSENCATALOGUS VOOR LANDBOUWGEWASSEN Criteria voor het onderzoek van rassen met het oog op hun toelating tot de catalogus INDUSTRIELE CICHOREI

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 1999D0089 02/08/2001 Aantal bladzijden: 6 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1273

EINDBESLISSING (B) CDC-1273 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1478

EINDBESLISSING (B) CDC-1478 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING SLEEPSTUKKEN VOOR PANTOGRAFEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING SLEEPSTUKKEN VOOR PANTOGRAFEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING 74710999 SLEEPSTUKKEN VOOR PANTOGRAFEN Nieuwe versie - addendum Wijzigingen tegenover de vorige versie staan aangeduid in het rood UITGAVE:

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort.

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. I. Algemeen Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. Art.2. Onder toestellen wordt in deze tekst uitsluitend

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Module. Productie van belegde broodjes

Module. Productie van belegde broodjes Module Productie van belegde broodjes 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 1.1 Toepassingsgebied 5 1.2 Hoe deze module toepassen? 5 2. Goede hygiënepraktijken 6 3. Processtroomdiagrammen 7 4. Kritische controlepunten

Nadere informatie

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS. Heylen ir Dirk Dupont 05/12/06 s 26/10/06. ing. e.

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS. Heylen ir Dirk Dupont 05/12/06 s 26/10/06. ing. e. INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS Technisch voorstel Administratief voorstel Voorgesteld op de werkgroep aankopen Nazicht vertaling Vrijgave

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Aanwijzingen betreffende het opstellen van de dossiers REGLEMENTERING DE

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

ValReCon20. Valorisation of Recycled Concrete Aggregates in Concrete C20/25. Valorisatie van grove betonpuingranulaten in beton C20/25 & C25/30

ValReCon20. Valorisation of Recycled Concrete Aggregates in Concrete C20/25. Valorisatie van grove betonpuingranulaten in beton C20/25 & C25/30 ValReCon20 Valorisation of Recycled Concrete Aggregates in Concrete C20/25 Valorisatie van grove betonpuingranulaten in beton C20/25 & C25/30 Ing. Luc BOEHME 1,3, Dr. ir. Ann VAN GYSEL 2,3, ir. Jeroen

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

Stenen en bodemvreemde materialen in uitgegraven bodem

Stenen en bodemvreemde materialen in uitgegraven bodem Compendium voor monsterneming en analyse in uitvoering van het Materialendecreet en het Bodemdecreet in uitgegraven bodem Versie september 214 CMA/2/II/A.11 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze procedure vervangt

Nadere informatie

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING Nr. INLO.AO-2013-019-LUX-UTB-02 DIENSTVERLENING

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING DRAAD EN MEERGELEIDERKABEL MET THERMOPLASTISCHE ISOLATIE

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING DRAAD EN MEERGELEIDERKABEL MET THERMOPLASTISCHE ISOLATIE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 52 DRAAD EN MEERGELEIDERKABEL MET THERMOPLASTISCHE ISOLATIE Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out is aangepast

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

AQUAFIN Kennisdagen (feb-mrt 2015) 26/02/2015. Kennisdagen AQUAFIN. BENOR Plastics Sewerage Facilitator. (voorheen Positieve Lijst )

AQUAFIN Kennisdagen (feb-mrt 2015) 26/02/2015. Kennisdagen AQUAFIN. BENOR Plastics Sewerage Facilitator. (voorheen Positieve Lijst ) Kennisdagen AQUAFIN BENOR Plastics Sewerage Facilitator by BCCA (voorheen Positieve Lijst ) Informatiesysteem ter ondersteuning van de beheersing van de conformiteit en de naspeurbaarheid van leveringen

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum:

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum: RAW1040 Bladnr. 1 van 5 CATALOGUS HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 101010 312111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton V Totaal 9 Asfalt AC 6 surf wit met Reflexing White. 9.... Mengseleigenschappen:

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GERECYCLED GRIND VOOR TOEPASSING IN BALLASTLAGEN OP DAKEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GERECYCLED GRIND VOOR TOEPASSING IN BALLASTLAGEN OP DAKEN BRL 9311 d.d. 2008-04-16 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GERECYCLED GRIND VOOR TOEPASSING IN BALLASTLAGEN OP DAKEN EN HET NL BSB PRODUCTCERTIFICAAT VOOR DE MILIEUHYGIËNISCHE

Nadere informatie

TOEPASSING VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN. Kwaliteitsborging bij de productie van hoogwaardig beton met gerecycleerde granulaten. Dirk Vandecappelle

TOEPASSING VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN. Kwaliteitsborging bij de productie van hoogwaardig beton met gerecycleerde granulaten. Dirk Vandecappelle TOEPASSING VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN Kwaliteitsborging bij de productie van hoogwaardig beton met gerecycleerde granulaten Dirk Vandecappelle 1. Inhoud - Eisen gesteld aan de granulaten - Acceptatiebeleid

Nadere informatie

Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK

Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK Het doel van de aanneming is mede, bij de herstelling van wegvakken, de ingebruikname van cementbetonverhardingen te verkorten tot 36 uur na de aanleg door gebruik te maken

Nadere informatie

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal VVSG 19 juni 2012 Antwerpen Koen De Prins OVAM - afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer - Eindverwerking en Bouw Overzicht: 1. Regelgeving 2. Gerecycleerde

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2006 2115 MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST [2006/201750] 4 MEI 2006. Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 (94.774)... 2 Vervoer van de bedienden... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 283 Herz. 4 2013/9 TRA 283/4 2013 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 209: Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

Aanvraag tot hernieuwing van toelating voor het product: Bolfo Fleegard Spray

Aanvraag tot hernieuwing van toelating voor het product: Bolfo Fleegard Spray Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KDN/2009/1111/

Nadere informatie

TECHNISCHE STEEKKAART nr FTS 40/01-A. Bouten, moeren en sluitringen in roestvrij staal

TECHNISCHE STEEKKAART nr FTS 40/01-A. Bouten, moeren en sluitringen in roestvrij staal Belgische Federatie voor de Watersector vereniging zonder winstoogmerk Kolonel Bourgstraat, 127 BE - 1140 Brussel Tel: + 32 (0)2 706 40 90 - Fax: + 32 (0)2 706 40 99 E-mail: info@belgaqua.be http//:www.belgaqua.be

Nadere informatie

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014 BELAC 3-03 Rev 3-2014 INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR CIRCULAIRE. Uitgave : 2

KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR CIRCULAIRE. Uitgave : 2 KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/AIRW-16 Datum : 03/2002 Uitgave : 2 Betreft : Voorschriften inzake het onderhoud van vrije warmerluchtballonnen

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek zelfmengers. Ir. Herman Diricks FAQ.consult Prof. Dr. Piet Vanthemsche

Kwaliteitshandboek zelfmengers. Ir. Herman Diricks FAQ.consult Prof. Dr. Piet Vanthemsche Kwaliteitshandboek zelfmengers Ir. Herman Diricks FAQ.consult Prof. Dr. Piet Vanthemsche Voor wie is het handboek bestemd? Doelgroep zijn de zelfmengers die ofwel een registratie nodig hebben ofwel aanvullende

Nadere informatie

Gedragsregels VTU Kisten commissie

Gedragsregels VTU Kisten commissie Doel/doelstelling Het doel van de gedragsregels m.b.t. kisten die geschikt zijn om te worden gecremeerd, is ervoor te zorgen dat de crematie van een kist kan plaatsvinden zonder problemen, waarbij de getekende

Nadere informatie

1392 S N. Pagina 1 van 7

1392 S N. Pagina 1 van 7 1392 S N Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Suggestie CS/1392/ 11 007 - Stabiliteit bij brand van verlaagde

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Pediline Pro. Geachte mevrouw, Geachte meneer,

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Pediline Pro. Geachte mevrouw, Geachte meneer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/KDN/2008/1625/ Telefoon: 02/524.96.11 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S

Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op paprikavariëteiten

Nadere informatie