INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L-11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L-11"

Transcriptie

1 INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L-11 BALLAST EN GRANULATEN VOOR HET SPOOR Naam Datum Handtekening Technisch voorstel E. MOTTE ing (S) Administratief voorstel Voorgesteld op de werkgroep aankopen A-M HENNEBERT ir (S) Nazicht vertaling R. BORNY ing (S) Vrijgave J. MYS, eir (S) UITGAVE 09/2007

2 Tabel der wijzigingen Uitgave Belangrijkste wijzigingen 09/ Aanpassing aan Europese normen - Afschaffing van het kaliber 0/125 voor vormlaag. - Aanvulling met het kaliber 6/14 voor voetpaden op drainerend materiaal - Herziening van hoofdstuk 5 : kwaliteitswaarborg. 09/ Aanpassing van de korrelverdeling van het kaliber ballast 20/32 en van het kaliber drainerend materiaal 20/32 ; - Aanpassing van de frequentie van de autocontroles Pagina 2 van 54

3 Inhoud. 1. ONDERWERP EN TOEPASSINGGEBIED 1.1. Onderwerp 1.2. Toepassinggebied 1.3. Referenties 2. KWALIFICATIE 3. OMSCHRIJVING 3.1 Ballast 31.5/ Oorsprong en samenstelling Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Korrelverdeling Vorm Vlakheidsindex Lange stenen Zuiverheid Bepaling van de fijne deeltjes Intrinsieke karakteristieken 3.2 Ballast 20/ Oorsprong en samenstelling Gelijkvormigheid aan de voorschriften Korrelverdeling Vorm Vlakheidsindex Zuiverheid Bepaling van de fijne deeltjes Intrinsieke karakteristieken 3.3 Fijne steenslag voor gemeten ophoging Oorsprong en samenstelling Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Korrelverdeling Vorm Vlakheidsindex Bepaling van de fijne deeltjes Intrinsieke karakteristieken Pagina 3 van 54

4 3.4 Fijne steenslag 0/8 voor perrons en voetpaden Oorsprong en samenstelling Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Korrelverdeling Bepaling van de fijne deeltjes 3.5 Fijne steenslag 6/14 voor voetpaden op drainerend materiaal Oorsprong en samenstelling Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Korrelverdeling Bepaling van de fijne deeltjes 3.6 Steenslag voor onderlaag 0/ Oorsprong en samenstelling Korrelverdeling Vorm Vlakheidsindex Bepaling van de fijne deeltjes Intrinsieke karakteristieken Gelijkvormigheid aan de voorschriften 3.7 Steenslag voor vormlaag 0/ Oorsprong en samenstelling Korrelverdeling Vormlaag 0/ Eenvormigheid Vorm Vlakheidsindex Bepaling van fijne deeltjes Intrinsieke karakteristieken Gelijkvormigheid aan de voorschriften 3.8 Drainerend materiaal Oorsprong en samenstelling Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Korrelverdeling Bepaling van fijne deeltjes Intrinsieke karakteristieken Pagina 4 van 54

5 3.9 Materiaal voor aanaarding in aanraking met water Oorsprong en samenstelling Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Korrelverdeling Bepaling van fijne deeltjes Intrinsieke kwaliteiten 4. KEURINGSMODALITEITEN 4.1 Tussenkomsten van INFRABEL Monsterneming Proeven in het laboratorium INFRABEL Frequentie van de kontroles 4.2 Onder voorbehoud aanvaard of afgewezen materiaal 4.3 Betwistingen 5. Kwaliteitswaarborg 5.1. Kwaliteitsdocumenten Kwaliteitsaudit Toezicht op de kwaliteit. 6. Levering en verpakking 6.1 Weging van de materialen 6.2 Laden en stockage Pagina 5 van 54

6 Bijlagen 1 tot Dwarsprofiel 2. Ballast 2a. Ballast 31.5/50 2b. Ballast 20/32 3. Fijne steenslag 10/14 voor gemeten ophoging 4. Fijne steenslag 0/8 voor perrons en voetpaden 5. Fijne steenslag 6/14 voor voetpaden op drainerend massief 6. Onderlaag 0/32 7. Vormlaag 0/80 8. Drainerend materiaal 20/32 9. Prijs van de proeven 10. Fiche van kwalificatie Pagina 6 van 54

7 1. INLEIDING nderwerp Onderhavige technische bepaling is van toepassing op alle natuurlijke steenachtige materialen uit steengroeven. De materialen van andere oorsprong worden in deze specificatie niet opgenomen en maken het voorwerp uit van bijzondere voorschriften. Elke levering van materialen vereist de voorafgaande kwalificatie van de leverancier voor het bedoelde product. De kwalificatie zal uitgevoerd worden in overeenstemming met hoofdstuk 2 van deze bepaling Toepassingsgebied Onderhavige technische bepaling bepaalt de karakteristieken van de bestanddelen van : - ballast; - fijne steenslag voor gemeten ophoging; - materialen voor de bedekking van de voetpaden en perrons; - materialen voor de bedekking van de voetpaden op een drainerend massief; - materialen voor onderlagen; - materialen voor vormlagen; - drainerend materiaal; - materialen voor aanvullingen in contact met water; Ze zijn bestemd voor de aanleg, de vernieuwing en het onderhoud van spoorweglijnen van INFRABEL N.V. Zij vernietigt de technische bepaling L11 van Pagina 7 van 54

8 De materialen voor de onder- en vormlagen worden eveneens gebruikt als materiaal voor de aanvulling van de achterzijde van de landhoofden van spoorwegbruggen en rondom hydraulische kunstwerken. De materialen voor vormlagen en aanvulling in aanraking met water kunnen ook gebruikt worden als beschermingslaag voor de uitgravingen, onder voorbehoud van nazicht van hun karakteristieken in functie van het te verwezenlijken type van beschermingslaag (te verduidelijken in de overeenkomstige artikelen van de overeenkomst). Bijlage 1 vermeldt de bestemmingen van deze verschillende materialen. Pagina 8 van 54

9 1.3. Documenten van toepassing Deze bepaling verwijst ondermeer naar de normen : - TB Q-1:Kwalificatiesysteem van een leverancier - NBN EN (2003): Toeslagmaterialen voor spoorwegballast - NBN EN (2003) : Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgelijke bouwkunde en wegenbouw - NBN EN (1996) : Methoden voor monsterneming - NBN EN (1999) : Methoden voor het delen van laboratoriummonsters - NBN EN (2000) : Algemene apparatuur en kalibratie - NBN EN 933-1/A1 (2006) : Bepaling van de korrelverdeling - Zeefmethode Opmerking : In het geval van openingen groter dan 20 mm dient de controlezeef veeleer als kaliber. Een eerste scheiding heeft plaats mechanisch of met de hand door de zeef te schudden; de zeefrest wordt vervolgens met de hand, element per element, gecontroleerd om na te gaan of het mogelijk is de zeefrest doorheen een opening te laten gaan door de standen van het element te wijzigen, maar zonder er enige druk op te oefenen. - NBN EN (1996) : Bepaling van de korrelverdeling Controlezeven,nominale afmetingen van de openingen - NBN EN 933-3/A1 (2003) : Bepaling van korrelvorm Vlakheidsindex - NBN EN (1999) : Beoordeling van fijn materiaal Zandequivalentbeproeving - NBN EN (1998) : Beoordeling van fijn materiaal Methyleenblauwproef Pagina 9 van 54

10 - NBN EN /A1 (2003) : Bepaling van de weerstand tegen afslijting (micro-deval) - NBN EN (1998) : Methoden voor de bepaling van de weerstand tegen verbrijzeling - NBN EN (1999) : Bepaling van het watergehalte door drogen in een geventileerde oven In het geval van onduidelijkheid van de hierboven vermelde normen of in elk geval waarbij de normen geen melding maken van de produkten uit deze bepaling of nog wanneer de normen het toelaten, gelden de bepalingen van de onderhavige specificatie. Pagina 10 van 54

11 2. KWALIFICATIE De leverancier vraagt de kwalificatie van zijn steengroeve aan voor een of meerdere van de produkten vermeld in hoofdstuk 3, conform van de bepaling Q1. Ten dien einde, organiseert hij een volledig bezoek van zijn installaties, legt hij de controle-resultaten, uitgevoerd door zijn tussenkomst, voor en dient hij een volledige beschrijving van zijn productieproces en interne kwaliteitskontrole in. Tijdens het kwalificatiebezoek, neemt INFRABEL één/meerdere monsters van het/de product(en) waarvoor de kwalificatie gevraagd wordt. Een volledige serie proeven (zie hoofdstuk 3) kan uitgevoerd worden. De proeven kunnen uitgevoerd worden in het laboratorium van INFRABEL of in een laboratorium gekozen in gemeenschappelijk akkoord. De kwalificatiekosten zijn ten laste van de vragende partij. Ze behelzen: - het storten van een forfaitaire som voorzien in de bepaling Q1. Deze bijdrage wordt aangerekend voor de opening van het dossier; - de kosten van de proeven (indien uitgevoerd in het laboratorium van INFRABEL), aangerekend volgens bijlage 9; - de kosten voor het bezoek (prestatie, hotelkosten,...) In geval van herhaalde tekortkomingen kan de kwalificatie worden opgeschort of opgeheven door een met reden omklede beslissing INFRABEL, ter kennis gebracht met een aangetekend schrijven aan de betrokken leverancier. De opschorting of de opheffing van de kwalificatie verbiedt elke nieuwe levering van het betrokken product aan INFRABEL en heeft de opschorting of de verbreking van de lopende contracten tot gevolg. Pagina 11 van 54

12 3. OMSCHRIJVING De onder punt 1 hierboven vermelde materialen worden als volgt omschreven : - Ballast : Ballast 31,5/50 type IA, IB, II of III, Ballast 20/32 type IB, II of III ; - fijne steenslag voor gemeten ophoging : "fijne steenslag 10/14"; - materialen voor voetpaden en perrons : "fijne steenslag 0/8 voor voetpaden en perrons"; - materialen voor de bedekking van de voetpaden op een drainerend massief: "fijne steenslag 6/14 voor voetpaden op een drainerend massief; - materialen voor onderlaag : "steenslag 0/32 voor onderlaag type I of II"; - materialen voor vormlaag : "steenslag 0/80 voor vormlaag"; - Drainerend materiaal : "drainerend materiaal 20/32"; - Aanvulling in contact met water : aanvulling in contact met water ; Pagina 12 van 54

13 3.1 Ballast 31.5/50. De ballast 31.5/50 cat. A omschreven volgens de norm NBN EN 13450, wordt onderverdeeld in 4 klassen, namelijk IA, IB, II en III, in functie van de geometrische en fysische karakteristieken Oorsprong en samenstelling. De ballast van spoorwegen is afkomstig van het breken van natuurlijke rotsen, gewonnen uit de gezonde lagen van steengroeven van harde stenen met uitsluiting van alle lagen met onvoldoende dichtheid en door het verwijderen van alle ganggesteente en groeve-korsten, aarde en organische resten, zand en andere vreemde stoffen. Ze mogen geen elementen bevatten waarvan de aard, de afmeting of het gehalte ze ongeschikt kunnen maken voor het gebruik en voor de duurzaamheid die ervan wordt verwacht Gelijkvormigheid volgens de voorschriften De voorschriften die in onderhavig document voorkomen, moeten als van statistische aard worden beschouwd. De gelijkvormigheid van het materiaal mag dan ook slechts worden aangetoond door een doorlopende kontrole van de productie. Het is de taak van de producent INFRABEL een kontroleplan van zijn produktie te overhandigen vergezeld van statistische criteria die de eerbiediging van de voorschriften aantonen met een aanvaardbare graad van vertrouwen Korrelverdeling De korrelgrootte d/d, gecontroleerd door zeven op de genormaliseerse controlezeven, volgens de norm NBN EN 13450, wordt als volgt bepaald : Doorval in % : op zeef van 25 mm : 0 tot 5 % 31.5 mm : 1 à 25 % 40 mm : 30 à 65 % 50 mm : 70 à 99 % 63 mm : 100 % 80 mm : 100 % Pagina 13 van 54

14 Omwille van de specificiteit van het net, zal het percentage van doorval op de zeef van 25 mm begrepen zijn tussen 0 en 3%. Bijlage 2a geeft de korrelverdelingszone van dat materiaal aan. Bovendien zal het voortschrijdend gemiddelde, telkens berekend op basis van de twaalf laaste resultaten met behulp van de zeven 31.5, 40 en 50 mm binnen een omschrijvende liggen waarvan de boven- en benedengrenzen zijn: Vorm. Doorval in % : op zeef van 31.5 mm : 6 à 18% 40 mm : 39 à 56% 50 mm : 77 à 92% Vlakheidsindex. De waarde van deze coëfficiënt gemeten op de roosters met gleuven 16, 20, 25 et 31.5 mm, volgens de norm NBN EN 933-3/A1 mag niet hoger dan zijn : 15 voor de ballast 31.5/50 type IA et IB ; 20 voor de ballast 31.5/50 type II et III; Lange stenen. Het percentage van de lange stenen (> 100 mm) gemeten volgens de norm NBN EN mag niet hoger dan zijn : 4 voor de ballast 31.5/50 type IA; 6 voor de ballast 31.5/50 type IB, II et III; Tijdens deze proef moet het gewicht van het monster, voorzien door de norm NBN EN 13450, tot minimum 30 kg teruggebracht worden Zuiverheid. De materialen moeten ontdaan zijn van organische stoffen, van aarderesten en van alle andere vreemde stoffen. Pagina 14 van 54

15 3.1.7 Bepaling van de fijne deeltjes. Het gehalte fijne deeltje, gecontroleerd door zeven, volgens de normen NBN EN en NBN EN 933-1/A1 mag niet hoger dan zijn : 0.4% voor de ballast 31.5/50 type IA ; 0.7% voor de ballast 31.5/50 type IB ; 1% voor de ballast 31.5/50 type II ; 1.3% voor de ballast 31.5/50 type III ; Tijdens deze proef moet de zeef van mm, voorzien door de normen NBN EN en NBN EN 933-1/A1, door de zeef van 1.6 mm vervangen worden en dit gezien de specificiteit van de zeef. Bovendien moet voor de ballast type IA, het voortschrijdend gemiddelde, telkens berekend op basis van de twaalf laatste resultaten, lager dan of gelijk aan 0.3% zijn. Geen enkele afzonderlijke waarde mag groter zijn dan 0.4% Intrinsieke karakteristieken Deze karakteristieken worden bepaald door het meten van de weerstand tegen verbrijzeling en afslijting. Zij worden bepaald door (respectievelijk) de Los Angeles en micro Deval coëfficiënten volgens de voorschriften van de normen NBN EN en NBN EN /A1. De waarde van de LA coëfficiënt mag niet hoger dan zijn : 12 voor de ballast 31.5/50 type IA ; 16 voor de ballast 31.5/50 type IB ; 20 voor de ballast 31.5/50 type II ; 26 voor de ballast 31.5/50 type III ; De waarde van de mde coëfficiënt mag niet hoger dan zijn : 7 voor de ballast 31.5/50 type IA ; 11 voor de ballast 31.5/50 type IB ; Er wordt geen enkele eis gesteld voor de types II en III. Pagina 15 van 54

16 3.2. Ballast 20/32 : De ballast 20/32 wordt onderverdeeld in 3 klassen, namelijk IB, II en III, in functie van de geometrische en fysische karakteristieken. PS : de ballast 20/32 wordt niet behandeld in een norm van CEN TC Oorsprong en samenstelling. Zie punt hierboven Gelijkvormigheid aan de voorschriften Zie punt hierboven Korrelverdeling De korrelgrootte d/d, nagezien door wassen op de genormaliseerse kontrole-zeven, volgens de norm NBN EN 933-1/A1, wordt als volgt bepaald : Doorval in % : op zeef van 16 mm : 0 tot 5 % 20 mm : 1 à 20 % 25 mm : 25 à 65 % 31.5 mm : 75 à 99 % 40 mm : 100 % Bijlage 2b geeft de korrelverdelingszone van dat materiaal aan Vorm Vlakheidsindex. De waarde van deze coëfficiënt gemeten op de roosters met gleuven 10, 12.5, 16 et 20 mm, volgens de norm NBN EN 933-3/A1 mag niet hoger dan zijn : 15 voor de ballast 20/32 type IB ; 20 voor de ballast 20/32 type II et III; Pagina 16 van 54

17 3.2.5 Zuiverheid. De materialen moeten ontdaan zijn van organische stoffen, van aarderesten en van alle andere vreemde stoffen Bepaling van de fijne deeltjes. Het gehalte fijne deeltje, bekomen door het wassen, volgens de norm NBN EN 933-1/A1 mag niet hoger dan zijn: 0.7% voor de ballast 20/32 type IB ; 1% voor de ballast 20/32 type II ; 1.3% voor de ballast 20/32 type III ; Tijdens deze proef moet de zeef van mm, voorzien door de norm NBN EN 933-1/A1, door de zeef van 1.6 mm vervangen worden en dit gezien de specificiteit van het zeef Intrinsieke karakteristieken Deze karakteristieken worden bepaald door het meten van de weerstand tegen verbrijzeling en afslijting. Zij worden bepaald door (respectievelijk) de Los Angeles en micro Deval coëfficiënten volgens de voorschriften van de normen NBN EN en NBN EN /A1. De waarden worden gemeten op de fractie 31.5/50 : De waarde van de LA coëfficiënt mag niet hoger dan zijn : 16 voor de ballast 20/32 type IB ; 20 voor de ballast 20/32 type II ; 26 voor de ballast 20/32 type III ; De waarde van de mde coëfficiënt mag niet hoger dan zijn : 11 voor de ballast 20/32 type IB ; Er wordt geen enkele eis gesteld voor de types II en III. Pagina 17 van 54

18 3.3 Fijne steenslag voor gemeten ophoging 10/14 NB : de fijne steenslag voor gemeten ophoging 10/14 wordt niet behandeld in een norm van CEN TC Oorsprong en samenstelling De fijne steenslag voor gemeten ophoging komt uitsluitend uit steengroeves die ballast leveren. Zie hierboven Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Zie punt hierboven Korrelverdeling De korrelgrootte van de fijne steenslag voor gemeten ophoging is 10/14. De korrelgrootte d/d, nagezien door zeven op de genormaliseerse kontrole-zeven, volgens de norm NBN EN 933-1/A1, wordt als volgt bepaald : Doorval in % : op zeef van mm : 0 à 2 % 6,3 mm : 0 à 5 % 10 mm : 1 à 20 % 14 mm : 75 à 99 % 20 mm : 100 % Bijlage 3 stelt het korrelverdelingszone voor van dit materiaal Vorm De fijne steenslag heeft een veelzijdige vorm en scherpe kanten en beantwoordt aan de volgende voorschriften : Vlakheidsindex De waarde van deze coëfficiënt gemeten op de roosters met gleuven 6.3 et 8 mm, volgens de norm NBN EN 933-3/A1 mag niet hoger dan 15 zijn. Pagina 18 van 54

19 3.3.5 Zuiverheid De materialen moeten ontdaan zijn van organische stoffen, van aarderesten en van alle andere vreemde stoffen Intrinsieke karakteristieken De fijne ballast voor gemeten ophoging is uitsluitend afkomstig uit de steengroeven die ballast leveren. Deze karakteristieken worden bepaald door het meten van de weerstand tegen verbrijzeling en afslijting. Zij worden bepaald door (respectievelijk) de Los Angeles en micro Deval coëfficiënten volgens de voorschriften van de normen NBN EN en NBN EN /A1. De waarden worden gemeten op fractie 10/14 : De som van de coëfficiënten LA + mde in aanwezigheid van water, gemeten op fractie 10/14, is < 35. Bovendien is de waarde van de LA-coëfficiënt is < 25 en de waarde van de mde-coëfficiënt is < 20 Pagina 19 van 54

20 3.4 Fijne steenslag 0/8 voor perrons en voetpaden NB : de fijne steenslag 0/8 voor perrons en voetpaden wordt niet behandeld in een norm van CEN TC Oorsprong en samenstelling De fijne steenslag voor perrons is afkomstig van het breken van rotsen gewonnen in steengroeven van sedimentaire of metamorfe gesteenten met uitsluiting van leisteen, leiachtige gesteenten, vulkanische gesteenten,... De rotsen worden ontgonnen uit de gezonde lagen van de steengroeve met uitsluiting van alle lagen met onvoldoende vastheid en met uitschakeling van alle ganggesteente en groevekorsten, stof, aardachtige en organische afvalstoffen en andere vreemde stoffen. N.B : De oorsprong en de samenstelling van de steenslag voor een pad zijn dezelfde als deze die hierboven werden beschreven. In dit geval is echter ook stollingsgesteente toegelaten Gelijkvormigheid aan de voorschriften Zie punt hierboven Korrelverdeling De korrelgrootte d/d, nagezien door zeven op de genormaliseerse kontrole-zeven, volgens de norm NBN EN 933-1/A1, wordt als volgt bepaald : Doorval in % : op zeef van 0.25 mm : 5 à 20 % 0.5 mm : 9 à 25 % 1 mm : 15 à 35 % 2 mm : 25 à 52 % 4 mm : 45 à 75 % 6.3 mm : 77 à 95 % 8 mm : 90 à 100 % 10 mm : 100 % Bijlage 4 stelt het korrelverdelingszone voor van dit materiaal. Pagina 20 van 54

21 3.4.4 Bepaling van de fijne deeltjes (NBN EN 933-8) Het equivalent van zand gemeten op fractie 0/2 volgens de norm NBN EN gewijzigd teneinde deze fractie tot 10 % filler terug te brengen, mag niet lager liggen dan 40. Indien deze waarde niet kan worden gerespecteerd, moet het blauwgetal van de proef met methyleen-blauw gemeten volgens de norm NBN EN 933-9, lager liggen dan 2. Pagina 21 van 54

22 3.5 Fijne steenslag 6/14 voor voetpaden op een drainerend massief PS : de fijne steenslag 6/14 voor voetpaden op een drainerend massief wordt niet behandeld in een norm van CEN TC Oorsprong en samenstelling Zie punt hierboven Gelijkvormigheid volgens de voorschriften Zie punt hierboven Korrelverdeling De korrelgrootte d/d, nagezien door zeven op de genormaliseerse kontrole-zeven, volgens de norm NBN EN 933-1/A1, wordt als volgt bepaald : Doorval in % : op de zeef van mm : 0 à 2 % 4 mm : 0 à 5 % 6.3 mm : 1 à 15 % 10 mm : 25 à 70 % 14 mm : 85 à 99 % 20 mm : 98 à 100 % Bijlage 5 stelt het korrelverdelingszone voor van dit materiaal Zuiverheid De materialen moeten ontdaan zijn van organische stoffen, van aardachtig puin en van alle andere vreemde stoffen. Pagina 22 van 54

23 3.6 Steenslag voor onderlaag 0/ Oorsprong en samenstelling De steenslag 0/32 is afkomstig van het breken van rotsen, ontgonnen uit sedimentaire, metamorfe of vulkanische rotsen met uitzondering van leisteen, leiachtige gesteenten en zand. Hij is samengesteld uit een mengsel van deze gesteenten en water. Het watergehalte van de steenslag bij vertrek uit de groeve ligt tussen 2 en 4 % (gemeten volgens de voorschriften van NBN EN ). Dit watergehalte dient bij langdurig opslag behouden te blijven eventueel door een afscherming. De steenslag 0/32 wordt vervaardigd in een centrale of door hersamenstelling op de transportband vertrekkend van tenminste drie elementaire fracties, bekomen tijdens minstens 2 brekingsniveau's. Minder dan 30 % van de materialen mogen rechtstreeks afkomstig zijn van een eerste breking. De bevochtiging gebeurt door middel van gekalibreerde watertoevoeren, geplaatst boven de transportbanden, bij voorkeur vóór de menging van de verschillende gedeelten. Andere bewerkingsprocédés mogen gebruikt worden mits voorafgaande goedkeuring van INFRABEL. Dit materiaal, al of niet behandeld, wordt tevens gebruikt als aanvulling van de achterzijde van de landhoofden van spoorwegbruggen en rondom hydraulische kunstwerken Korrelverdeling Overeenkomstig nota 4 van 4.1 hoofdstuk 4 van de norm NBN EN 13242, de korrelgrootte d/d, nagezien door zeven op de genormaliseerse kontrole-zeven, volgens de norm NBN EN 933-1/A1, wordt als volgt bepaald : Doorval in % : op zeef van 0,063 mm : 3 à 10 % 0,5 mm : 10 à 23 % 2 mm : 18 à 38 % 4 mm : 23 à 46 % 6.3 mm : 30 à 56 % 10 mm : 42 à 68 % 20 mm : 70 à 90 % 32 mm : 88 à 100 % 40 mm : 100 % Bijlage 6 stelt het korrelgrootte-veld voor van dit materiaal. Pagina 23 van 54

24 3.6.3 Vorm Vlakheidsindex De waarde van deze coëfficiënt gemeten op de roosters met gleuven 6.3, 8 et 10 mm, volgens de norm NBN EN 933-3/A1, op de fractie 10/20 mag niet hoger dan 20 zijn Bepaling van de fijne deeltjes De materialen moet ontdaan zijn van stofdeeltjes, van aard- en organische resten en van alle andere vreemde stoffen. Het equivalent van zand gemeten op fractie 0/2, volgens de norm NBN EN gewijzigd teneinde deze fractie tot 10 % filler terug te brengen, mag niet lager liggen dan 45. Indien deze waarde niet kan worden gerespecteerd, moet het blauwgetal van de proef met methyleen-blauw gemeten volgens de norm NBN EN 933-9, lager liggen dan 1, Intrinsieke karakteristieken Deze karakteristieken worden bepaald door het meten van de weerstand tegen verbrijzeling en afslijting. Zij worden bepaald door (respectievelijk) de Los Angeles en micro Deval coëfficiënten volgens de voorschriften van de normen NBN EN en NBN EN /A1. Twee kwaliteitsklassen, I en II genaamd, worden bepaald. De waarden worden gemeten op fractie 10/14 : - voor de kwaliteitsklasse I de som LA + m DE is < 35 met de waarde van de LA-coëfficiënt < 25 en de waarde van de mde-coëfficiënt < 20 - voor de kwaliteitsklasse II de som LA + mde is < 45 met de waarde van de LA-coëfficiënt < 30 en de waarde van mde-coëfficiënt < 25 Pagina 24 van 54

25 N.B. : voor deze laatste mag de steenslagverharding 0/32 ook worden vervaardigd door wedersamenstelling met een lader Gelijkvormigheid volgens de voorschriften De voorschriften die in onderhavig document voorkomen moeten als van statistische aard worden beschouwd. De gelijkvormigheid van het materiaal mag dan ook slechts worden aangetoond door een doorlopende kontrole van de productie. Het is de taak van de producent INFRABEL een kontrole-plan van zijn productie te tonen vergezeld van statistische criteria die het eerbiedigen van de voorschriften aantonen met een aanvaardbare graad van vertrouwen. Pagina 25 van 54

26 3.7 Steenslag voor vormlaag Oorsprong en samenstelling De steenslag 0/80 is afkomstig van het breken van rotsen gewonnen in steengroeven van sedimentaire, metamorfe of vulkanische rotsen met uitzondering van leisteen of leiachtige gesteenten. Hij is samengesteld uit een mengsel van deze gesteenten en water. Het watergehalte van de steenslag bij vertrek uit de groeve ligt tussen 2 en 4 % (gemeten volgens de voorschriften van NBN EN ). Dit watergehalte dient bij langdurige opslag behouden te blijven eventueel door een afscherming. De wijze van bewerking is vrij voor zover dat aan de voorschriften hernomen onder tot voldaan wordt. Dit materiaal, al of niet behandeld, wordt tevens gebruikt als aanvulling van de achterzijde van de landhoofden van spoorwegbruggen en rondom hydraulische kunstwerken Korrelverdeling Overeenkomstig nota 4 van 4.1 hoofdstuk 4 van de norm NBN EN 13242, De korrelgrootte d/d, nagezien door zeven op de genormaliseerse kontrole-zeven, volgens de norm NBN EN 933-1/A1, wordt als volgt bepaald : Vormlaag 0/80 Doorval in % : op zeef van 0,063 mm : 3 à 10 % 0,5 mm : 8 à 24 % 2 mm : 18 à 40 % 4 mm : 25 à 53 % 6.3 mm : 31 à 61 % 10 mm : 39 à 70 % 20 mm : 53 à 83 % 50 mm : 80 à 100 % 80 mm : 94 à 100 % 125 mm : 100 % Bijlage 7 stelt het korrelverdelingszone voor van dit materiaal. Pagina 26 van 54

27 Eenvormigheid Buiten de korrelgrootte-verdeling moet de steenslag voor vormlaag tevens voldoen aan volgende criteria: D CU = eenvormigheids-coëfficient = 60 > 6 D 2 D30 CC = krommings-coëfficient = < 4 D x D Waarbij D i de de maaswijdte voorsteld van een fictieve zeef met een doorval van i % Vorm Vlakheidsindex De waarde van deze coëfficiënt gemeten op de roosters met gleuven 6.3, 8 et 10 mm, volgens de norm NBN EN 933-3/A1, op de fractie 10/20 mag niet hoger dan 20 zijn Bepaling van fijne deeltjes De materialen moeten vrij zijn van stofdeeltjes, aardachtig en organisch afval en van alle andere vreemde stoffen. Het equivalent van zand gemeten op fractie 0/2, volgens de norm NBN EN gewijzigd teneinde deze fractie tot 10 % filler terug te brengen, mag niet lager liggen dan 40. Indien deze waarde niet kan worden gerespekteerd moet het blauwgetal van de proef met methyleen blauw gemeten volgens de norm NBN EN lager liggen dan Intrinsieke karakteristieken Deze karakteristieken worden bepaald door het meten van de weerstand tegen verbrijzeling en afslijting. Zij worden bepaald door (respectievelijk) de Los Angeles en micro Deval coëfficiënten volgens de voorschriften van de normen NBN EN en NBN EN /A1. De waarden worden gemeten op factie 10/ Pagina 27 van 54

28 De som van de waarden, gemeten op fractie 10/14, (Los Angeles + micro Deval in aanwezigheid van water) LA + m DE is < 45. Bovendien is de waarde van de LAcoëfficiënt is < 30 en de waarde van de mde-coëfficiënt is < Gelijkvormigheid volgens de voorschriften De voorschriften die in onderhavig document voorkomen moeten als van statistische aard worden beschouwd. De gelijkvormigheid van het materiaal mag dan ook slechts worden aangetoond door een doorlopende kontrole van de productie. Het is de taak van de producent INFRABEL een kontrole-plan van zijn productie te tonen vergezeld van statistische criteria die het eerbiedigen van de voorschriften aantonen met een aanvaardbare graad van vertrouwen. Pagina 28 van 54

29 3.8 Drainerend materiaal PS : de drainerend materiaal wordt niet behandeld in een norm van CEN TC Oorsprong en samenstelling Het drainerend materiaal is afkomstig van het breken van rotsen gewonnen uit steengroeven van sedimentaire rotsen, metamorfe of vulkanische, met uitsluiting van leisteen en leiachtige gesteenten Gelijkvormigheid aan de voorschriften Zie punt hierboven Korrelverdeling De korrelgrootte van het drainerend materiaal is 20/32. De korrelgrootte d/d, nagezien door zeven op de genormaliseerse kontrole-zeven, volgens de norm NBN EN 933-1/A1, wordt als volgt bepaald : Doorval in % : op zeef van 16 mm : 0 à 5 % 20 mm : 1 à 20 % 25 mm : 25 à 65 % 31,5 mm : 75 à 99 % 40 mm : 100 % Bijlage 8 stelt het korrelverdelingszone voor van dit product Bepaling van fijne deeltjes De doorval bij 63 micronsdoor, wassen, is lager dan 0,5 %. De materialen moeten vrij zijn van zand, van organische stoffen, van aarderesten en van alle vreemde stoffen. Pagina 29 van 54

30 3.8.5 Intrinsieke karakteristieken Deze karakteristieken worden bepaald door het meten van de weerstand tegen verbrijzeling en afslijting. Zij worden bepaald door (respectievelijk) de Los Angeles en micro Deval coëfficiënten volgens de voorschriften van de normen NBN EN en NBN EN /A1. De waarden worden gemeten op fractie 10/14. De som van de waarden, LA + mde is < 45. Bovendien is de waarde van de index LA is < 30. De waarde van de index mde is < 25. Pagina 30 van 54

31 3.9 Materiaal voor aanaarding in aanraking met water NB : het materiaal voor aanaarding in aanraking met water wordt niet behandeld in een norm van CEN TC Oorsprong en samenstelling Dit materiaal is afkomstig van : - het breken van rotsen ontgonnen in de steengroeven van sedimentaire rotsen, metamorfe of vulkanische; - andere oorsprongen : in dit geval, zal de leverancier een volledig dossier indienen, dat de voorgestelde karakteristieken herneemt en beantwoordend aan de onderstaande eisen met de waterbestendigheid als voornaamste eigenschap. Opmerking: De andere aanaardingsmaterialen maken het voorwerp uit van speciale voorschriften en worden niet opgenomen in dit dokument Gelijkvormigheid aan de voorschriften Zie punt hierboven Korrelverdeling (NBN EN 933-1/A1) Dit materiaal heeft een doorgaande korrelgrootte-laag van d/d waarbij D begrepen is tussen 80 en 300 mm. De waarde D mag door de gebruiker worden bepaald in functie van de overwogen toepassingen. In elk geval : - de eenvormigheids-coëfficiënt C u = eenvormigheids-coëfficient = D D60 10 > 4 - de krommings-coëfficiënt C c = krommings-coëfficient = 2 D30 D x D < 3 D i de de maaswijdte voorstelt van een fictieve zeef met een doorval van i %. Pagina 31 van 54

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK NBN/RVB.CA/RM2012-10-02 REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK 1. TOEPASSINGSGEBIED 2. BENOR-MERK 3. DOELSTELLING 4. BASISPRINCIPES VAN HET BENOR-MERK 5. VERLENING VAN

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)*

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* * Aangenomen door de gezamenlijk door de CCR, de Donaucommissie en de ECE/VN georganiseerde Diplomatieke

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u hierbij enkele belangrijke nota

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden.

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. (Deze omzendbrief werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep en

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin Stichting Middin, statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudend aan de Prinses Beatrixlaan 16, 2285 VZ Rijswijk en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie