Wi arda. 8 halfvrijstaande woningen. Leeuwarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wi arda. 8 halfvrijstaande woningen. Leeuwarden"

Transcriptie

1 8 halfvrijstaande woningen Leeuwarden

2 8 halfvrijstaande woningen Leeuwarden 2 INHOUD Leeuwarden Locatie Situatie Gevelaanzichten woningen Begane grond woningen Eerste verdieping woningen Zolder woningen Doorsnedes woningen Opties uitbouw Wegwijzer en algemene informatie Technische omschrijving Aannemersbedrijf Dons en Troost b.v. In Leeuwarden ontwikkelt aannemersbedrijf Dons en Troost b.v. 8 halfvrijstaande woningen

3 3 LEEUWARDEN Waterrijk Leeuwarden Leeuwarden is omringd door water en prachtige natuur. Een omgeving die zeer geliefd is bij watersporters, natuurliefhebbers en rustzoekers. Ervaar de weidse natuur van Nationaal Park de Alde Feanen of breng een bezoek aan Grou, de gezellige startplaats van het Skûtsjesilen. De perfecte manier om Leeuwarden, Grou en de Alde Feanen te bezoeken is het fietsen van de pontjesroute de acht van Grou. Het oude centrum bestaat uit vele stadsgrachten. In de twintigste eeuw zijn er wel diverse grachten gedempt, maar het typische karakter van de straten er omheen is gelukkig bewaard gebleven. Het stadshart met grachten en terpen, dateert uit de middeleeuwen. Oude gevels en prachtig gerestaureerde monumenten sieren de stad. Oldehove Oldehove was een Fries terpdorp, dat samen met Nijehove en Hoek in 1435 Leeuwarden werd. In datzelfde jaar kreeg Leeuwarden stadsrechten. Een wandeling door het oude Leeuwarden is nog steeds te maken, met name door vanaf het Oldehoofsterkerkhof door de Grote Kerkstraat en de Grote Hoogstraat te lopen, en daarna naar de Nieuwestad. Op deze manier komt men over de terpen Oldehove en Nijehove. Deze zijn zichtbaar in het straatbeeld van deze straten. De naam Nieuwestad mag trouwens letterlijk genomen worden. Dit was de plaats waar vanaf de groei van de stad de nieuwe stad werd gebouwd. Volgens de volksverhalen zat op het strand van de oude Middelzee, op de terp Oldehove een oud vrouwtje rustig te breien. Tot haar verbazing kwam daar op een stukje land een toren aandrijven. De vrouw vond de toren mooi en riep Ho âlde, ho. De toren legde aan. Sindsdien staat er in Leeuwarden de Oldehove. Op deze manier kwam niet alleen de toren aan haar naam maar ook de terp waar de toren had aangelegd. De bouwmeester die de opdracht kreeg om de Oldehove te bouwens was Jacob van Aaken. Hij kreeg in 1529 van het Leeuwarder stadsbestuur de opdracht een kerk te maken die groter was de de Dom in Utrecht en de Martinikerk in Groningen. Omdat al tijdens de bouw de toren bleek te verzakken hebben de bouwmeesters de toren opnieuw in het lood gezet en zijn verder gaan bouwen. Een tijdje later bleek de toren verder verzakt en is weer opnieuw in het lood gezet. Hierdoor staat tegenwoordig de toren niet alleen scheef, maar heeft ook nog een kromming.

4 8 halfvrijstaande woningen Leeuwarden 4 LOCATIE Leeuwarden Drachten Heerenveen Wolvega

5 5 SITUATIE

6 8 halfvrijstaande woningen Leeuwarden 6 Gevelaanzichten woningen Voorgevel Achtergevel

7 7 Linkergevel Rechtergevel

8 8 halfvrijstaande woningen Leeuwarden 8 Begane grond woningen Bouwnummers 1,3,5 en 7

9 9 Bouwnummers 2,4,6 en 8

10 8 halfvrijstaande woningen Leeuwarden 10 Eerste verdieping woningen Buitenunit warmtepomp Bouwnummers 1,3,5 en 7

11 11 Buitenunit warmtepomp Bouwnummers 2,4,6 en 8

12 8 halfvrijstaande woningen Leeuwarden 12 Zolder woningen ca Bouwnummers 1,3,5 en 7

13 13 ca Bouwnummers 2,4,6 en 8

14 8 halfvrijstaande woningen Leeuwarden 14 Doorsnedes woningen

15 15

16 8 halfvrijstaande woningen Leeuwarden 16 Opties uitbouw Uitbouw 1200 mm Uitbouw 2400 mm

17 17 Uitbouw 2400 mm + geïsoleerde berging

18 8 halfvrijstaande woningen Leeuwarden 18 WEGWIJZER EN ALGEMENE INFORMATIE Algemeen Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door Nutsbedrijven, gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs van het plan. Desondanks moet er een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Eveneens wordt het recht voorbehouden om wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerkingen zonder dat een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit. Waar in de technische omschrijving merknamen worden vermeld dient of gelijkwaardig toegevoegd te worden. De aangegeven plaatsen van (eventueel aanwezige) radiatoren, elektriciteitspunten enz. kunnen in overleg met de installateur nog aan wijzigingen onderhevig zijn. Als er noodzakelijke wijzigingen zijn voordat u de woning koopt, vindt u deze wijzigingen in de verkoopdocumentatie in de vorm van inlegvellen en/of een bijgevoegd erratum. In deze verkoopbrochure treft u tekeningen aan. Hierop staan de gegevens weergegeven ten behoeve van de koop van de door u gekozen woning. De op tekening aangegeven apparatuur en inrichting zijn slechts indicatief en behoren niet tot de standaarduitrusting. Bij de woning behoort alleen hetgeen als zodanig in de technische omschrijving is vermeld. De ingeschreven maten op de tekening zijn circa maten, uitgedrukt in millimeters. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. De op de tekening aangegeven schakelaars, lichtpunten enz. zijn indicatief, de juiste plaats wordt nader bepaald. De kavels aan de noord oost zijde van het plangebied, aangeduid met fase 2, worden in de toekomst uitgegeven door of namens de gemeente. De in de verkoopdocumentatie opgenomen verkaveling op deze kavels is slechts indicatief en daaraan kan geen enkel recht worden ontleend. De eventueel opgenomen perspectieftekeningen zijn artistimpressions. Er kan dus een verschil zijn tussen deze impressies en de daadwerkelijke kleurstelling en uitvoering. Aan de artist impressions kunnen nadrukkelijk geen rechten worden ontleend. De aankleding/inrichting van de tuin en het openbaar gebied is ter illustratie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De inrichting van het openbaar gebied wordt door de gemeente ingevuld. De eventueel getekende voorbeeldinrichting (kasten, stoelen, banken, tuininrichting e.d.) zijn bedoeld om u en idee te geven van de verschillende ruimten en tuinen. De voorbeeldinrichting is niet bij de aanneemsom inbegrepen. Koopsom Vrij Op Naam (VON) De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen woning gemoeid zijn, in de koopsom zijn begrepen, te weten: a. de grondkosten, b. de bouwkosten, c. honorarium architect en constructeur, d. honorarium notaris inzake transportkosten, e. makelaars courtage, f. kosten garantiecertificaat Woningborg, g. de gemeentelijke leges betreffende de bouwvergunning en welstandbeoordeling, h. kadastrale rechten, i. aansluitkosten van gas, water, elektra en riolering, j. B.T.W. dan wel overdrachtsbelasting, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend, Niet in de koopsom begrepen zijn de kosten met betrekking tot de financiering van uw woning, zoals: het eventuele renteverlies over de grond (datum conform de koop- en/ of aannemingsovereenkomst, de rente over eventueel reeds vervallen termijnen (koop-/aannemingsovereenkomst), de notariskosten voor het beschrijven van een hypotheekakte, de kosten verbonden aan het afsluiten van de hypotheek.

19 19 Voorts zijn niet inbegrepen: a. de aanvraag en aansluitkosten inzake de centrale antenne installatie (CAI) en telefoon, internet, ed. b. eventuele droogstookkosten van de woning na oplevering, De V.O.N. verkoopprijzen worden door de makelaar aan u verstrekt. De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom staat vast met uitzondering van wijzigingen in het B.T.W.-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw zijn voor rekening en risico van de ondernemer. De zogenaamde risicoregeling is dus uitgesloten. Kopers wijzigingen Het is mogelijk wijzigingen te laten aanbrengen in de door u gekochte woning. Hiervoor wordt een meerwerk lijst opgesteld. Hierin worden de keuzemogelijkheden aan u voorgelegd met daaraan verbonden eventuele meer- en/of minderwerk prijzen. Het is vanzelfsprekend dat de keuzemogelijkheden en de daarbij behorende prijzen van wijzigingen afhankelijk zijn van het stadium, waarin de bouw zich bevindt op het moment van aankoop van de woning c.q. het moment van opdracht geven tot wijzigingen. U hebt als koper de mogelijkheid gebruik te maken van deze koperswijzigingen tot aan de sluitingsdata. Nadere informatie wordt u door de aannemer verstrekt bij het bezoek aan de showroom. Algemeen geldt dat alle wijzigingen die in opdracht van koper worden uitgevoerd, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorende bij de aannemingsovereenkomst. Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw niet mogelijk en zijn derhalve pas na oplevering toegestaan. Showroom Voor de keuze van het sanitair, wand- en vloertegels en de meerwerk mogelijkheden zijn project opties opgenomen. Voor u als koper is het van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium een afspraak maakt bij de aannemer voor een bezoek aan de showroom en uw keuze hierin bepaald. en de levering van de onderliggende c.q. daarbij behorende grond. Nadat u deze koop-/aannemingsovereenkomst hebt getekend, ontvangt u op korte termijn van de makelaar een door de ondernemer mede ondertekend kopie. De originele akte wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële eigendomsoverdracht kan voorbereiden. Verschuldigde termijnen Mochten er voor datum van notariële eigendomsoverdracht reeds termijn(en) vervallen zijn, dan verleent de verkoper uitstel van betaling tot de datum van deze eigendomsoverdracht. Over de verschuldigde, maar niet betaalde termijn(en) wordt de overeengekomen rente berekend. Deze rente wordt eveneens bij de notariële eigendomsoverdracht met u verrekend. Bij het betalen van de overige nog niet vervallen termijnen dient u te wachten op de desbetreffende nota s. De betalingstermijnen worden nader in de aannemingovereenkomst bepaald. Notaris De notariële eigendomsoverdracht van de te bouwen woning geschiedt door middel van een akte van transport bij de notaris. Ruim voor de datum van notarieel transport ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totaal op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief de bijkomende kosten). Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldgever en welk bedrag u eventueel (tijdig) zelf aan de notaris moet overmaken. Bij de berekening van het bedrag dat u zelf moet betalen, gaat men er meestal vanuit dat het hypotheekbedrag dat in depot blijft, gelijk moet zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Dit betekent dat u eerst uw eigen geld inbrengt voordat u van de hypotheek gebruik gaat maken. Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten: 1. de akte van eigendomsoverdracht (transportakte) van verkoper aan koper; 2. de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van uw geldverstrekker ontvangt. Koop-/aannemingsovereenkomst Bij deze akte gaan koper en verkoper een overeenkomst aan, waarbij de koper zich onder meer verplicht tot betaling van de koopprijs en de verkoper zich verplicht tot de bouw van de woning De notariële eigendomsoverdracht zal plaatsvinden op het kantoor van de in de koop- aannemingsovereenkomst genoemde notaris. Zij kunnen u eventueel ook nader informeren omtrent testament of samenlevingsovereenkomst.

20 8 halfvrijstaande woningen Leeuwarden 20 Situatie De ligging van de kavels is aangegeven op de situatietekening, zoals in de verkoopdocumentatie is weergegeven. De globale grote van de kavels is bepaald op grond van het verkavelingsplan. Om die reden wordt in de koopovereenkomst de grootte van de kavels aangeduid met circa. De aannemer zal bij de oplevering de erf grenzen aangeven. Onder- of overmaat geeft geen aanleiding tot verrekening van de grondkosten. De opgenomen situatie is uitsluitend bedoeld om een indicatie te geven van de ligging van het plan in zijn omgeving en de ligging van de woningen. De kavels aan de noord oost zijde van het plangebied, aangeduid met fase 2, worden in de toekomst uitgegeven door of namens de gemeente. De in de verkoopdocumentatie opgenomen verkaveling op deze kavels is slechts indicatief en daaraan kan geen enkel recht worden ontleend. Opleveringsprognose Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven. Omdat het bouwen van een woning veel, door het weer beïnvloedbaar, werk met zich meebrengt, moeten wij daarbij de nodige reserve in acht nemen. Als het hard vriest, kan er niet gemetseld worden, als het regent kan er niet geschilderd worden, etc. In een later stadium van de bouw kunnen we een nauwkeurigere prognose geven. Daarnaast kan het zijn dat de start van de bouw afhankelijk is van gemeentelijke en/of provinciale procedures. Op het moment van verkoop van de woningen kan het zijn dat er nog bestemmingsplan- en/of bouwvergunningsprocedures lopen. Op de doorlooptijd van deze procedures, alsmede de mogelijke wijzigingen die dit tot gevolg heeft, hebben wij geen invloed. In geval van een opzegtermijn van een huurwoning raden wij u aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Wacht u de opleveringsbrief van de aannemer af, alvorens u definitieve maatregelen treft. Natuurlijk wordt er naar gestreefd de prognose voor de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Echter, tal van omstandigheden kunnen een verschuiving veroorzaken, zeker als de bouw op het moment van de aankoop nog niet is begonnen. Om vervelende miscommunicaties te voorkomen geldt dat alle afspraken met onze verkoopbegeleider, of door de aannemer ingeschakelde derden over datum van oplevering, de betaling, wijzigingen, etc. slechts geldig zijn na schriftelijke bevestiging hiervan door de aannemer. Strikt juridisch genomen is het in de koop- en/of aannemingsovereenkomst vermelde aantal werkbare werkdagen bindend ten aanzien van het opleveringstijdstip. Over het algemeen is deze juridisch vastgelegde termijn ruim genomen. Uitvoeringsduur en Oplevering Wanneer uw woning gereed is, krijgt u een uitnodiging om samen met een eventuele door uzelf ingeschakelde deskundige en de aannemer uw nieuwe woning te inspecteren. De uitvoeringsduur en de oplevering van de woningen zullen plaatsvinden binnen een termijn welke nader in de koopaannemingsovereenkomst zal worden genoemd. Minimaal twee weken vóór oplevering wordt u als koper schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en tijdstip waarop opgeleverd zal worden. De woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, het tegelwerk en beglazing; deze worden schoon opgeleverd. Bij deze oplevering worden de eventueel geconstateerde onvolkomenheden vastgelegd in een proces verbaal van oplevering. Ook wordt u geïnformeerd over de toegepaste materialen, het gebruik van aanwezige apparatuur en installaties en het onderhoud daarvan. Sleutel overdracht Als u aan uw financiële verplichtingen heeft voldaan ontvangt u na de oplevering van uw woning de sleutels. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekend dat de woning aan u is opgeleverd (juridische oplevering). Eventuele geconstateerde onvolkomenheden worden, indien mogelijk, binnen drie maanden hersteld (met uitzondering van het buitenschilderwerk in bepaalde perioden en bestellingen/ leveranties). Hierna zet u uw definitieve handtekening voor de oplevering. De 5%-regeling De wettelijke 5%-regeling geeft u als koper zekerheid dat geconstateerde gebreken bij de oplevering van uw woning verholpen zullen worden, deze regeling werkt als volgt: u dient bij de oplevering van uw woning alle betalingstermijnen (incl. het saldo van eventuele koperswijzigingen) te hebben overgemaakt. Voor deze laatste 5% van de aanneemsom wordt een bankgarantie

21 21 verstrekt. Dat geeft u de zekerheid dat wij de geconstateerde onvolkomenheden c.q. gebreken zullen verhelpen. Zoals eerder omschreven moeten deze, in het algemeen, binnen een termijn van drie maanden zijn opgelost. Pas dan wordt de 5%-regeling ofwel bankgarantie opgeheven. Onderhoudsperiode De onderhoudsperiode duurt drie maanden na de oplevering. Tijdens deze periode kunt u schriftelijk melding maken van eventuele onvolkomenheden waarna zo spoedig mogelijk tot herstel zal worden overgegaan. Mocht u in de onderhoudsperiode slecht sluitende ramen en deuren hebben, kunt u dit melden voor het einde van deze periode. De aannemer zal dit in behandeling nemen en verhelpen. Voor overige zaken geldt de garantietermijn zoals voorgelegd in de garantievoorwaarden. Verzekeringen Tijdens de bouw is de woning verzekerd tegen de risico s van brand- en stormschade. Voor datum van oplevering dient u een opstal- en inboedelverzekering af te sluiten. Controleer voor de opleveringsdatum nog even uw eigen opstal en inboedelverzekering of alles is geregeld. Na sleuteloverdracht valt de woning, inclusief bergingen, geheel buiten de verantwoording van de aannemer. Werkterrein Op het werkterrein zullen tijdens de bouw de benodigde opslagloodsen en schaftlokalen worden geplaatst. De ontwikkelaar, aannemer en zijn onderaannemers zijn gerechtigd een reclamebord te plaatsen. Het is voor u als koper verboden om tijdens de bouw van de woning zich op het bouwterrein te begeven. Om u toch een beeld te kunnen geven, kunt u indien u dit wenst, een afspraak maken met de uitvoerder. Een woning met zekerheid Het kopen van een eigen huis is geen alledaagse bezigheid. Zelfs als het voor u niet de eerste keer is dat u een huis koopt, vinden wij het raadzaam nog enige aspecten onder uw aandacht te brengen. De in deze brochure beschreven woningen worden gebouwd en verkocht met de Woningborg garantie. Dit houdt onder meer in dat u als koper een zekerheid wordt geboden dat de woning voldoet aan de normen en voorwaarden van Woningborg. Als u een woning met Woningborg garantie koopt betekent dat onder andere het volgende: Afbouwwaarborg Gaat de bouwondernemer gedurende de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een schadeloosstelling. Eén en ander conform de in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling vastgestelde regels. Herstelwaarborg De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning. Hoe lang en op welk onderdeel van uw woning garantie zit, kunt u nalezen in de bijlage behorende bij de brochure Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2020 die op uw woning van toepassing is. Het bezit van het Woningborg certificaat geeft u de zekerheid dat deze garantie wordt gewaarborgd. Dat wil zeggen, voldoet de woning niet aan de kwaliteitsnormen en de ondernemer wil of kan niet herstellen, dan wordt op grond van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2012 voor herstel zorg gedragen. Tegenstrijdigheden Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Administratieve bepalingen Van toepassing zijn de voorschriften: Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 1989); Modelbouwverordening, Bouwbesluit; de plaatselijke aanvullende voorschriften; de voorschriften en bepalingen van KPN en het plaatselijk bedrijf voor de centrale antenne- inrichting; bepaling van Nutsbedrijven; Woningborg garantie- en waarborgregeling 2012.

22 8 halfvrijstaande woningen Leeuwarden 22 Verdere voorschriften Tijdens de uitvoering kunnen geringe afwijkingen ten opzichte van deze omschrijving of tekening worden aangebracht na goedkeuring van de opdrachtgever. Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk. Verrekening ten gevolge van bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk. Meer- en minderwerk U dient er rekening mee te houden dat mogelijk niet al uw wensen kunnen worden ingewilligd. Dit vanwege het feit dat uw woning bij oplevering moet voldoen aan de garantienormen en het bouwbesluit. Dit kan ook gelden voor het door u gewenste meerwerk. Om uw garanties ten opzichte van de garantie plichtige ondernemer te waarborgen, kunnen alle meerwerk opdrachten, alleen door onze aannemer, of in zijn opdracht werkende onderaannemers, uitgevoerd te worden. Het is ook van groot belang dat uw keuzes van meer- en minderwerk tijdig door ons worden ontvangen. Het realiseren van een woning is een ingewikkeld proces en vereist een goede voorbereiding en organisatie. Materialen en ook werkzaamheden van onderaannemers moeten al in een vroeg stadium vastgelegd worden, om uw woning binnen de afgesproken tijd te kunnen opleveren. Daarom dienen uw wensen tijdig bij ons bekend te zijn. Volgorde bij de uitvoering De volgorde van de uitvoering wordt bepaald in overleg tussen de directie, aannemer en de gemeente. Verkoopprocedure Als u na het doornemen van deze brochure meer informatie wenst, kunt u een afspraak maken met de makelaar. Die kan u informeren over het project en uw vragen beantwoorden in een persoonlijk, uiteraard voor een vrijblijvend gesprek.

23 23 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, regelementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. 1 Peil van de woning Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Dit peil wordt door de gemeente bepaald. 2 Grondwerk De aannemer dient de nodige graafwerkzaamheden te verrichten voor het maken van de fundering. De uitkomende grond wordt gebruikt voor het aanvullen van de bouwput. Overtollige grond wordt zoveel mogelijk over het terrein geëgaliseerd. 3 Rioleringswerken De riolering wordt aangesloten op het gemeenteriool. De riolering wordt uitge voerd in pvc-buis. Er wordt een gescheiden riolerings systeem toegepast met de nodige beluchting en ontstoppingsmogelijkheden.. 4 Bestratingen Er wordt geen zand en bestrating aangebracht. 5 Terreininventaris De erfafscheiding wordt aangegeven d.m.v. een piket op de hoeken van de kavel. Bij alle woningen een haag aan de voorzijde van het perceel. Bij kavel 3 en 4 aan de achterzijde en kavel 4 aan de zijkant een haag, e.e.a. volgens de situatieschets op pagina 5. 6 Fundering De fundering is op betonpalen. Type, aantal en afmeting van de palen en van de fundatiebalken wordt door de constructeur berekend aan de hand van een sonderingsrapport. De kruipruimte wordt geventileerd d.m.v. muisdichte roosters. 7 Vloeren De geïsoleerde begane grondvloer is als volgt samengesteld: ribcassette vloer met isolatie Rc minimaal 3,5 m 2 /Kw. Ter plaatse van de voordeur wordt in deze vloer een geïsoleerd kruipluik aangebracht in een metalen omranding. De eerste en tweede verdieping is een kanaalplaatvloer. Ter plaatse van het trapgat wordt een metalen raveelijzer toegepast. 8 Metselwerken De geïsoleerde buitenmuren worden uitgevoerd als spouwmuur. In de spouw wordt isolatie van voldoende dikte aangebracht Rc 4,5 m 2 /Kw. Voor de diverse constructie-onderdelen worden de volgende materialen toegepast. buitengevels: baksteen uitgevoerd in halfsteensverband binnenspouwbladen: kalk zandsteenelementen 100 mm, waar nodig (constructief) 120 mm. wo ningschei dende wanden: kalk zandsteenelementen 120 mm lichte schei dingswanden: gasbeton 100 mm Voor de isola tie van de gevels wordt 135 mm steenwol toegepast Het voegwerk van de buitengevels wordt uitgevoerd als een gladde voeg. Er wordt een traditionele voegmortel toegepast, geen prefab mortel. 9 Daken De hellende daken worden uitgevoerd met geprefabriceerde dakelementen Rc 6.0 m 2 /KW, binnenzijde onbehandelde spaanplaat. De hellende dakvlakken worden bedekt met beton dakpannen. Het platte dak van de berging een houten balklaag met beplating daarop en afgewerkt met bitumineuze dakbedekking en aluminium daktrim. 10 Ventilatievoorzieningen en gasafvoerkanalen De ventilatiekanalen worden samengesteld uit spiraalgefelste verzinkt stalen buizen. Er wordt mechanische ventilatie toege past in wc, badkamer en keuken. De ventilatie van de woon- en slaapkamers geschiedt door middel van ventilatieroosters in het glas. 11 Kozijnen en metaalwerken De buitenkozijnen, ramen en deuren worden samengesteld uit kunststof. De buitendeuren worden afgehangen aan 3 veiligheidscharnieren en rondom voorzien van tochtstrippen. Sloten: de voordeur voor zien van een driepuntsluiting, met greep aan de buiten zijde. De overige buitendeuren voorzien van een driepuntsluiting met licht metalen deurkruk ken en veiligheidschilden. De ramen worden afgehangen aan

24 8 halfvrijstaande woningen Leeuwarden 24 draaivalbeslag volgens Politie Keurmerk en rondom voorzien van neoprane tochtstrippen. De binnen deurkozijnen zijn van ver zinkt plaatstaal, kleur wit, met bovenlicht van blank glas m.u.v. het meterkastkozijn, welke wordt voorzien van een dicht bovenpaneel en daarin afgehangen afgelak te witte opdek deuren met roostervulling aan 3 paumelles. 12 Trappen en aftimmerwerk De trap naar de 1 e verdieping en de 2 e verdieping is een open vuren trap met een houten leuning op lichtmetalen leuninghouders en langs de buitenzij de een vuren traphekje langs het trapgat. De trapgaten worden afgetimmerd met multiplex. Ventila tiekanalen op begane grond en 1e verdieping worden afge timmerd met gipsplaat. De buitenkozijnen worden aan de bin nenzijde voorzien van een aftimmerlijst. 13 Vloerplinten Er worden geen vloerplinten geleverd en/of aangebracht. 14 Goten en hemelwaterafvoeren De geveloverstekken worden bekleed met Rockpanel. De goot van de woning is een zinken dakgoot, bekleed met Rockpanel. De hemelwaterafvoeren zijn van grijze pvc buis. 15 Vloer-, wand- en plafondafwerking. Plafondafwerking: De betonplafonds op de begane grond en 1 e verdieping worden afgewerkt met spackwerk, v-naden blijven in het zicht. Wandafwerking: Tegelwerk in badkamer en toilet. De overige wanden behangklaar. Behangklaar is een afwerking welke bedoeld is om wanden te behangen. Vloerafwerking: In alle vertrekken m.u.v. betegelde: begane grond afwerkvloer dik 70 mm. De afwerkvloer op de verdieping en zolder is 50 mm dik en wordt niet aangebracht achter de knieschotten op zolder 16 Tegelwerken Vloertegels volgens monsters 300 x 300 mm in het toilet en de badkamer. Wandtegels volgens monsters 250 x 400 mm in het toilet tot 1200 mm + vloer. In de badkamer tot plafond. 17 Overige voorzieningen Onder de raamkozijnen aan de binnenzijde vensterban ken dik 20 mm en 250 mm breed m.u.v. betegelde wanden in de badkamer, deze wordt met de wandtegels afgewerkt. Onder de deuren van badkamer en wc hardsteen dorpels. Onder de raamkozijnen aan de buitenzijde watersla gen van raamdorpelsteen. 18 Keukeninrichting De keukeninrichting is niet in de koopsom begrepen. 19 Beglazing en schilderwerk Beglazing: Isolerende HR ++ beglazing in alle ramen en deuren van de woning. Schilderwerk: de trapbomen, spillen en traphekken komen fabrieksmatig gegrond aan en worden dekkend afgeschilderd. De traptreden worden fabrieksmatig gegrond en worden niet afgeschilderd. 20 Behangwerk Het behangwerk is niet in de koopsom begrepen. Afwerkstaat Vertrek Vloer Wandafwerking Plafond hal - entree afwerkvloer behangklaar spackwerk toilet tegels tegels tot 1200 mm, de rest spackwerk spackwerk woonkamer afwerkvloer behangklaar spackwerk keuken afwerkvloer behangklaar spackwerk overloop afwerkvloer behangklaar spackwerk badkamer tegels tegels tot het plafond spackwerk slaapkamers afwerkvloer behangklaar spackwerk zolder afwerkvloer behangklaar onbehandelde dakplaten vaste berging afwerkvloer schoonmetselwerk balklaag

25 25 Afgedopte aansluitpunten van Sanitaire genoemde toestellen Aantal Toestel Aansluitpunt voor warm water Aansluitpunt voor koud water Aansluitpunt voor riolering 2x Toilet Nee Ja Ja 1x Fontein Nee Ja Ja 1x Douche Ja Ja Ja 1x Wastafel Ja Ja Ja 1x Spoelbak keuken Ja Ja Ja 1x Wasmachine Nee Ja Ja Afwerkstaat Omschrijving W-installaties: Binnenriolering Er wordt een p.v.c. vuilwater riolering aangelegd vanaf de onder sanitair omschreven toestellen en warmtepomp/boiler. T.b.v. de afvoer van het hemelwater wordt een p.v.c. verzamelleiding rondom de fundering gelegd. Mechanische ventilatie De woning wordt voorzien van mechanische ventilatie. Deze installatie bestaat uit een energiezuinige gelijkstroomunit van Duco type Silent met CO 2 sensor (of gelijkwaardig), een kanalensysteem van spiraalgefelste buis en kunststof ventielen. De ventilatiebox is te bedienen door een draadloze wandschakelaar Hemelwaterafvoeren Vanaf de uitlopen in de goten en/of platte daken worden grijze p.v.c. hemelwaterafvoeren Ø 80 mm gemonteerd en aangesloten met een timerfuctie. De natuurlijke luchttoevoervoorzieningen wordt voorzien d.m.v. ventilatieroosters in het glas volgens berekeningen. op de verzamelleiding van het hemelwaterriool. Centrale verwarming Buitenriolering De vuilwater- en hemelwaterriolering worden gescheiden aangesloten op de gemeenteriolering. Verwarming geschied middels een luchtwarmtepomp met losse boiler van 200 lt. Fabricaat en prestatie volgens de EPC berekening. Positie buitenunit aan buitenmuur boven de garage. Deze unit is per groep inregelbaar en afsluitbaar. De vloerverwarming Waterleidinginstallatie Voor de drinkwaterinstallatie wordt een koudwaterleiding aangelegd vanaf de watermeter, tot aan de onder sanitair genoemde toestellen en het warmwatertoestel. Een warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf het warmwatertoestel tot aan de onder sanitair genoemde wordt gemonteerd in de woonkamer, keuken, entree, toilet, badkamer. De verdeler wordt geplaatst onder de trap begane grond. In de slaapkamers komen verwarmingselementen. Het verwarmingssysteem wordt voorzien van een thermostaat op de begane grond. toestellen met een mengkraan. De waterleidingen worden waar mogelijk aan het zicht onttrokken Ruimtetemperaturen: door ze weg te werken in/onder vloeren en in wanden en worden voorzien van de vereiste beveiligingen. Ruimte Ruimtetemperatuur Afgiftesysteem Hal 15 C Vloerverwarming Sanitair De levering van sanitaire toestellen omvat: 2* wandcloset 1* fontein 1* thermostaatkraan, glijstang en een putje Slaapkamers 20 C Verwarmingselement Woonkamer 22 C Vloerverwarming Woonkeuken 22 C Vloerverwarming Badruimte 22 C Vloerverwarming 1* wastafel, planchet en spiegel Alles keramisch wit projectsanitair

26 8 halfvrijstaande woningen Leeuwarden 26 Berekening: Voor de berekening van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie gelden de volgende normen; buitentemperatuur: -10 C overdag en een windsnelheid van 5 meter per seconde. De genoemde temperaturen kunnen worden behaald bij het gelijktijdig verwarmen van alle te verwarmen vertrekken. In de niet omschreven ruimten wordt geen verwarming aangelegd. Omschrijving elektrotechnische installaties: Badkamer: 1 plafondlichtpunt 1 wandlichtpunt 1 combinatie serieschakelaar/ w.c.d. Aarding metalen delen Slaapkamer (1x): 1 lichtpunt met schakelaar 2 dubbele w.c.d. 1 a.s.p. loze leiding naar meterkast Elektra Aanleg en ontwerp conform NEN 1010 w.c.d. = wandcontactdoos, a.s.p. = aansluitpunt. Slaapkamers (2x): 1 lichtpunt met schakelaar 2 dubbele w.c.d. Hal-entree: 1 lichtpunt 1 combinatie serieschakelaar/wcd standaard 1 buitenlichtpunt met schakelaar 1 eenvoudige belinstallatie 1 hotelschakelaar overloop 1 rookmelder 230V Toilet: 1 lichtpunt met schakelaar Keuken: 1 lichtpunt met 1 schakelaar 2 dubbele w.c.d. 1 w.c.d. wasemkap 1 w.c.d. koelkast 1 w.c.d magnetron 1 w.c.d electrisch koken (kookgroep 400V) 1 w.c.d vaatwasser Woonkamer: 2 lichtpunten met 2 schakelaars 1 buitenlichtpunt met schakelaar 5 dubbele w.c.d. 2 a.s.p. loze leiding naar meterkast (ledig) Zolder: 1 lichtpunt met schakelaar en w.c.d. 1 a.s.p. t.b.v. ventilatie-unit Rookmelder 230V Berging: 1 lichtpunt met schakelaar 1 dubbele w.c.d. Meterkast: 1 groepenkast 3 fase 4 installatieautomaten 1-fase 1 beltrafo 1 centraal aardpunt met aardpen Schakelmateriaal: Standaard wit Hoogte schakelaars 1050 mm Hoogte wcd 300 mm inbouw PV-installatie: Zonnepanelen op het dak voorgevel van de woning, aantal volgens de EPC berekening. Omvormer te plaatsen op zolder. Overloop: 1 lichtpunt met hotelschakelaar 1 enkele w.c.d. 1 rookmelder 230V

27 27

28 8 halfvrijstaande woningen Leeuwarden Verkoop Makelaardij Hoekstra Leeuwarden Willemskade AW Leeuwarden T +31 (0) Architect Huls Architecten Bergerslag DR Staphorst T +31 (0) F +31 (0) Ontwikkeling en realisatie Aannemersbedrijf Dons en Troost b.v. Wethouder Buitenhuisstraat SJ Staphorst T +31 (0)