Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011"

Transcriptie

1 Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011 In dit overzicht vindt u de wijzigingen in de aanspraken van het Vrije Keuze Zorgplan, bestaande uit de Basisverzekering met Reglementen en de aanvullende verzekeringen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of bel het ONVZ Service Center via Wij staan u graag te woord. ONVZ is een traject gestart om de communicatie met haar verzekerden te verbeteren. Hiertoe behoren ook leesbare en begrijpelijke polisvoorwaarden. Daarom zijn de polisvoorwaarden tekstueel herschreven. Hiermee is niet beoogd inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, maar slechts begrijpelijker te formuleren. Bij de nieuwe formulering zijn ook overbodige teksten komen te vervallen, zoals enkele definities en dubbele vermeldingen. Soms zijn begrippen gemoderniseerd, wat gevolgen kan hebben voor de begripsomschrijvingen. Ook kunnen teksten onder een ander lidnummer geplaatst zijn. Inhoudelijk heeft die gewijzigde formulering echter geen consequenties. Deze wijzigingen zijn in het overzicht hieronder dan ook niet verwerkt. Wilt u de voorwaarden 2011 bekijken, dan kunt u ze raadplegen op of downloaden van of opvragen via het ONVZ Service Center. ONVZ ZorgConsulent Sinds 2006 kreeg u bij uw Basisverzekering een gratis aanvullende verzekering ONVZ ZorgConsulent aangeboden. Op grond van die aanvullende verzekering kon u gebruik maken van een aantal diensten van ONVZ. Deze aanvullende verzekering zorgde voor verwarring in de communicatie. De dekking is daarom op een andere wijze vormgegeven. De dienstverlening die opgenomen was in de ONVZ ZorgConsulent is opgenomen in deel C van zowel de Basisverzekering als van alle aanvullende verzekeringen van het Vrije Keuze Zorgplan Naast de diensten had u op basis van de aanvullende verzekering ONVZ ZorgConsulent ook aanspraak op een jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring. De aanspraak op de jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring is opgenomen in de dekking van de aanvullende verzekeringen Extrafit, Benfit, Optifit, Topfit en Superfit. Heeft u geen aanvullende verzekering gesloten, dan vindt u een clausule op uw polisblad op grond waarvan u aanspraak behoudt op de jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring. Overigens vallen de kosten van een second opinion onder de dekking van de Basisverzekering. Algemene bepalingen, deel A-1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van geregistreerd geneesmiddel en zelfzorggeneesmiddel zijn verplaatst van deel A-2 naar deel A-1. De begripsomschrijvingen van eerstelijns gezondheidszorg, ketenzorg, lichamelijke functiestoornis en verminking zijn toegevoegd ter verduidelijking van de aanspraken. Artikel 6 Betalingsverplichtingen

2 De procedure bij wanbetaling is gewijzigd. Als u een betalingsachterstand van twee maandpremies heeft, krijgt u een betalingsregeling aangeboden. Als u niet betaalt en u de betalingsregeling niet accepteert, beëindigen wij de verzekering. Hieraan gaat geen schorsingsperiode meer vooraf. De procedure is weergegeven in lid 5 van artikel 6. Artikel 9 Begin en einde van de Basisverzekering Op basis van een gewijzigde marktafspraak tussen alle verzekeraars over de mogelijkheid om tussentijds over te stappen naar een andere verzekeraar als u verandert van werkgever en collectief verzekerd bent, is lid 8 van artikel 9 aangepast voor wat betreft de opzegdatum. Zowel de opzegging van de oude verzekering als de ingangdatum van de nieuwe verzekering is nu de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin de opzegging en inschrijving zijn gedaan, zodat einddatum van de oude en ingangsdatum van de nieuwe verzekering altijd direct op elkaar aansluiten. Artikel 10 Geschillen Voor de volledigheid is toegevoegd dat ook klachten over bejegening serieus genomen worden door ONVZ. Dit wordt weergegeven in lid 4 van artikel 10. Algemene bepalingen, deel A-2 Artikel 4 Begin en einde van de aanvullende verzekering Door de gewijzigde procedure bij wanbetaling (zie ook artikel 6 van deel A-1) is lid 3 van artikel 4 komen te vervallen. Aan de beëindiging van de verzekering wegens wanbetaling gaat geen periode van schorsing meer vooraf. Artikel 7 Uitsluitingen De regeling voor schade door terrorisme, zoals beschreven in deel A-1 artikel 12 lid 2, is alleen van toepassing voor Nederlands ingezetenen. Omdat dit niet duidelijk was weergegeven in onze polisvoorwaarden is schade door terrorisme voor niet Nederlands ingezetenen nu als uitsluiting expliciet vermeld. ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering Artikel 1 Restitutiebasis Om het restitutiekarakter van onze Basisverzekering te benadrukken is niets meer vermeld over de maximering van de vergoeding tot het tarief dat ONVZ met een zorgverlener overeenkomt. Wanneer een zorgverlener meer in rekening brengt dan hij met ONVZ heeft afgesproken, zullen we dat natuurlijk niet aan hem betalen. Dat is echter een zaak tussen de zorgverlener en ONVZ en hoort daarom niet thuis in onze overeenkomst met u als verzekeringnemer. Artikel 2 Eigen risico Het eigen risico voor 2010 is vastgesteld op 170,-. De kosten die buiten het verplicht en vrijwillig eigen risico vallen, zijn uitgebreid en verduidelijkt: 1. kosten van huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van inschrijving. De kosten van met de zorg samenhangend onderzoek vallen wel onder het eigen risico als dat onderzoek elders wordt verricht en apart in rekening wordt gebracht; 2. kosten van zorg bekostigd volgens de beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen. De beleidsregel heeft betrekking op ketenzorg voor diabetes mellitus type II bij verzekerden van 18 jaar en ouder, cardiovasculair risicomanagement of COPD (chronisch obstructief longlijden); 3. kosten van verloskundige zorg en kraamzorg. Kosten van hiermee samenhangende zorg, zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek en ambulancevervoer vallen wel onder het eigen risico; 4. kosten van nacontrole van de donor nadat de periode, bedoeld in artikel 9, lid 2 is verstreken; 5. kosten van het in bruikleen verstrekken van hulpmiddelen. De kosten van de daarbij behorende verbruiksartikelen en gebruikskosten vallen wel onder het eigen risico. Artikel 3 Preventieve zorg Stoppen met roken

3 Programma s voor begeleiding bij het stoppen met roken zijn door de overheid integraal opgenomen in aanspraken van de Zorgverzekeringswet. In 2010 hadden wij in onze voorwaarden al een aantal mogelijkheden voor begeleiding opgenomen. Nu is er echter een uitgebreidere dekking. U vindt de dekking in onderdeel a van lid 2 van artikel 3. Preventie van overgewicht De aanspraak op preventieve zorg bij overgewicht vanuit de Zorgverzekeringswet is door het CVZ nader uitgewerkt. Er is vastgelegd bij welke indicatie u vergoeding kunt krijgen voor kosten van algemene leefstijladviezen en bij welke (zwaardere) indicatie u vergoeding kunt krijgen voor de kosten van een gecombineerde leefstijlinterventie. Onderdeel c van lid 2 van artikel 3 is hierop aangepast. Artikel 5 Medisch-specialistische zorg Door de overheidsmaatregel om de anticonceptie uit de aanspraken Zorgverzekeringswet te schrappen is in lid 3 een uitsluiting toegevoegd voor de kosten van het plaatsen van hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden bij verzekerden van 21 jaar en ouder. Artikel 7 Geboortezorg Bij een poliklinische bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie geldt een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage bedraagt 15,50 per dag voor zowel moeder als kind met daarbij nog het bedrag waarmee het tarief van het ziekenhuis of geboortecentrum de 111,50 per persoon per dag te boven gaat. Dit laatste bedrag van 111,50 is ten opzichte van 2010 met 1 euro verhoogd. Artikel 16 Paramedische zorg De aanspraak op fysio- en oefentherapie voor volwassenen is van overheidswege aangepast. Enerzijds is een beperking doorgevoerd ten aanzien van het aantal behandelingen dat voor eigen rekening blijft bij fysiotherapie voor een zgn. chronisch indicatie: dit zijn twaalf behandelingen in 2011, terwijl dat er in 2010 nog negen waren. Anderzijds is een uitbreiding doorgevoerd voor bekkenfysiotherapie: de kosten van maximaal negen behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden in 2011 vergoed. Aan de mogelijke behandelaars voor fysiotherapie en oefentherapie heeft ONVZ een nieuwe groep van behandelaars toegevoegd: de geriatriefysiotherapeuten. Deze behandelaar is ook terug te vinden in de begripsomschrijvingen in deel A-1. ONVZ betaalt geen extra kosten voor fysiotherapie of oefentherapie buiten de reguliere werktijden. Hoewel die kosten in 2010 ook niet werden vergoed, hebben we het voor de duidelijkheid nu expliciet in de voorwaarden vermeld. U kunt de gewijzigde aanspraak nalezen in lid 2 van artikel 16. Artikel 17 Mondzorg De leeftijdsgrens voor reguliere tandheelkundige zorg, zoals weergegeven in artikel 17 lid 4, is van overheidswege verlaagd van 22 jaar naar 18 jaar. Op de aanspraken voor mondzorg die in 2010 vanaf 22 jaar golden, kunt u in 2011 vanaf 18 jaar aanspraak maken. Daarnaast is de vergoeding voor de kosten van ongecompliceerde extracties door de kaakchirurg vervallen, zoals u kunt nalezen in lid 5 van artikel 17. Artikel 18 Farmaceutische zorg Bij de herformulering van de voorwaarden is ook gekeken naar het Reglement Farmaceutische zorg. Artikel 18 van de Basisverzekering is aangevuld met bepalingen uit het Reglement Farmaceutische zorg die betrekking hadden op de aanspraak. Het Reglement Farmaceutische zorg bevat nu nog alleen nadere voorwaarden voor doelmatigheid van de zorg en geen aanvullingen meer met betrekking tot de omvang van de aanspraak. De overheid heeft besloten om de vergoeding voor geneesmiddelen voor anticonceptie en geneesmiddelen tegen depressiviteit te beperken. Buiten de voorwaarden is in bijlage 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering geregeld dat de kosten van geneesmiddelen voor anticonceptie zijn

4 uitgesloten voor verzekerden van 21 jaar en ouder en dat de indicaties voor vergoeding van antidepressiva worden beperkt. Bijlage 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering kunnen gedurende het jaar wijzigen. Een actueel overzicht kunt u raadplegen op Vragen hierover kunt u stellen bij het ONVZ Service Center. Artikel 21 Zittend ziekenvervoer De vergoeding per kilometer bij eigen vervoer is van overheidswege verhoogd naar 0,27. De eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer is van overheidswege verhoogd naar 92,-. Omdat hierover verwarring bestond, zijn de situaties waarin deze eigen bijdrage niet van toepassing is, expliciet in de voorwaarden vermeld. U vindt ze terug in lid 6 van artikel 21. Artikel 22 Dyslexiezorg De leeftijd waarop de zorg in 2011 mag aanvangen is verhoogd naar 10 jaar. De dyslexiezorg moet worden verleend door het Regionaal Instituut Dyslexie (RID) of een GZpsycholoog of orthopedagoog-generalist. In 2010 was deze laatste behandelaar per abuis als orthopedagoog aangeduid. Artikel 24 Specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Aan de mogelijke behandelaars voor specialistische GGZ heeft ONVZ een nieuwe groep van behandelaars toegevoegd: de klinisch neuropsychologen. Deze behandelaar is ook terug te vinden in de begripsomschrijvingen in deel A-1. Halverwege 2010 is de vergoeding voor psycho-analyse vervallen. Dit is nu expliciet in de voorwaarden verwerkt als lid 5 in artikel 24. ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering Met het vervallen van de aanvullende verzekering ZorgConsulent is de dienstverlening die in die aanvullende verzekering was opgenomen, nu in de zorgdiensten van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering opgenomen. Het telefoonnummer van de ONVZ Kraamzorg Service is gewijzigd en is nu : of Reglement Hulpmiddelen Het Reglement Hulpmiddelen is veranderd van opzet. Niet alleen is de tekst leesbaarder en duidelijker weergegeven, ook zijn de nadere voorwaarden met betrekking tot voorschriftvereiste, toestemmingsvereiste, gebruikstermijn of maximaal volume, maximale vergoeding of eigen bijdrage in een overzichtelijk schema weergegeven. De overheid heeft de aanspraak op loophulpmiddelen beperkt. De kosten van eenvoudige loophulpmiddelen, zoals krukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens worden in 2011 niet meer vergoed. De kosten van hulpmiddelen ten behoeve van anticonceptie (spiraaltje en pessarium) worden alleen vergoed voor verzekerden jonger dan 21 jaar. Hieronder vindt u de wijzigingen in de maximale vergoedingen en eigen bijdragen. Hulpmiddel Pruiken maximale vergoeding 383,- 386,50 Orthopedische schoenen eigen bijdrage < 16 jr 68,- 68,50 Orthopedische schoenen eigen bijdrage 16 jr 136,- 136,50 Allergeenvrije schoenen - eigen bijdrage < 16 jr - maximale vergoeding < 16 jr 68,- 253,- 68,50 255,50

5 Allergeenvrije schoenen - eigen bijdrage 16 jr 136,- 136,50 - maximale vergoeding 16 jr 321,- 323,50 Verbandschoenen maximale vergoeding 142,50 143,50 Lenzen met gebruiksduur > 1 jr eigen bijdrage per lens 51,- 51,50 Lenzen met gebruiksduur < 1 jr eigen bijdrage per 102,50 103,- kalenderjaar Bij correctie van één oog met lens met gebruiksduur < 1 51,- 51,50 jr eigen bijdrage per kalenderjaar Hoortoestel eerste aanschaf of vervanging < 6 jr 496,50 501,50 maximale vergoeding Hoortoestel vervanging tussen 6 en 7 jr maximale 587,50 592,- vergoeding Hoortoestel vervanging na 7 jr maximale vergoeding 678,- 683,- Hoortoestel in brilmontuur extra vergoeding 64,- 65,- Reglement Farmaceutische zorg Doordat artikel 18 van de Basisverzekering is aangevuld met bepalingen uit het Reglement Farmaceutische zorg die betrekking hadden op de aanspraak, bevat het Reglement Farmaceutische zorg nu nog alleen nadere voorwaarden voor doelmatigheid van de zorg en geen aanvullingen meer met betrekking tot de omvang van de aanspraak. De geneesmiddelen waarvoor een toestemmingsprocedure via de apotheek van toepassing is en de geneesmiddelen waarvoor een toestemmingprocedure via ONVZ van toepassing is, staan met name genoemd in het Reglement. Deze lijst is ten opzichte van 2010 geactualiseerd. ONVZ Vrije Keuze Extrafit Artikel 2 Beweegzorg De dekking voor fysiotherapie en oefentherapie wordt uitgebreid met dekking voor de behandelingen die uit de dekking van de Basisverzekering zijn geschrapt. In 2010 had u dekking voor maximaal negen behandelingen. Naast die negen behandelingen worden in 2011 in geval van een zgn. chronische aandoening drie extra behandelingen vergoed. Tevens zijn als mogelijke behandelaars de geriatriefysiotherapeut en de psychosomatisch fysiotherapeut toegevoegd. Artikel 5 Vaccinaties De dekking voor vaccinaties is uitgebreid met vaccinaties in verband met rabiës. De maximale vergoeding blijft 75,- per kalenderjaar. Artikel 6 Overige hulpmiddelen De dekking is uitgebreid met volledige vergoeding voor een steunpessarium en een vergoeding tot maximaal 50,- per kalenderjaar voor elleboogkrukken. Artikel 7 Overige behandelingen en therapieën Artikel 10 Gezondheidscheck-up De dekking voor de jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring is opgenomen in de aanvullende verzekering Extrafit zoals aangegeven op pagina 1 van dit wijzigingsoverzicht.

6 In de zorgdiensten vindt u alle handige telefoonnummers voor de extra dienstverlening overzichtelijk Het telefoonnummer van de ONVZ Kraamzorg Service is gewijzigd: of ONVZ Vrije Keuze Benfit Artikel 2 Beweegzorg De dekking voor fysiotherapie en oefentherapie is uitgebreid naar maximaal twaalf behandelingen per kalenderjaar. Tevens zijn als mogelijke behandelaars de geriatriefysiotherapeut en de psychosomatisch fysiotherapeut toegevoegd. Artikel 3 Farmaceutische zorg De uitsluiting voor anticonceptiemiddelen in lid 2 is vervallen. De kosten van geneesmiddelen voor anticonceptie zijn nu gedekt tot het genoemde maximumbedrag. Artikel 5 Vaccinaties De dekking voor vaccinaties is uitgebreid met vaccinaties in verband met rabiës. De maximale vergoeding blijft 75,- per kalenderjaar. Artikel 8 Overige hulpmiddelen De dekking is uitgebreid met volledige vergoeding voor een steunpessarium en anticonceptiemiddelen en een vergoeding tot maximaal 50,- per kalenderjaar voor elleboogkrukken. Artikel 9 Overige behandelingen en therapieën Artikel 14 Preventieve zorg De dekking voor de jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring is opgenomen in de aanvullende verzekering Benfit zoals aangegeven op pagina 1 van dit wijzigingsoverzicht. In de zorgdiensten vindt u alle handige telefoonnummers voor de extra dienstverlening overzichtelijk Het telefoonnummer van de ONVZ Kraamzorg Service is gewijzigd: of ONVZ Vrije Keuze Optifit Artikel 1 Geboortezorg Het sensormatje (lid 7) heeft de volgende aanschafperiode: U kunt het matje aanschaffen vanaf vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum tot maximaal 30 dagen na de geboorte. Artikel 6 Vaccinaties De dekking voor vaccinaties is uitgebreid met vaccinaties in verband met rabiës. De maximale vergoeding blijft 100,- per kalenderjaar. Artikel 10 Overige hulpmiddelen

7 De dekking is uitgebreid met volledige vergoeding voor een steunpessarium en anticonceptiemiddelen en een vergoeding tot maximaal 100,- per kalenderjaar voor elleboogkrukken, rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen. Artikel 11 Overige behandelingen en therapieën Voor plastische chirurgie (lid 10) is een brochure opgesteld om de vergoedingsregeling te verduidelijken. U kunt deze opvragen bij het ONVZ Service Center of downloaden van Artikel 15 Mondzorg Een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) is een beugel die beide kaken in een positie dwingt, waardoor er een opening blijft voor de luchtstroom. Het maken en plaatsen van een MRA behoort niet tot de mondzorg. Omdat dit niet duidelijk was, is de uitsluiting expliciet opgenomen in lid 3. Artikel 16 Preventieve zorg De dekking voor de jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring is opgenomen in de aanvullende verzekering Optifit zoals aangegeven op pagina 1 van dit wijzigingsoverzicht. In de zorgdiensten vindt u alle handige telefoonnummers voor de extra dienstverlening overzichtelijk Het telefoonnummer van de ONVZ Kraamzorg Service is gewijzigd: of ONVZ Vrije Keuze Topfit Artikel 1 Geboortezorg Het sensormatje (lid 7) heeft de volgende aanschafperiode: U kunt het matje aanschaffen vanaf vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum tot maximaal 30 dagen na de geboorte. Artikel 8 Overige hulpmiddelen De dekking is uitgebreid met volledige vergoeding voor een steunpessarium en anticonceptiemiddelen en een vergoeding tot maximaal 100,- per kalenderjaar voor elleboogkrukken, rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen. Artikel 11 Mondzorg Een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) is een beugel die beide kaken in een positie dwingt, waardoor er een opening blijft voor de luchtstroom. Het maken en plaatsen van een MRA behoort niet tot de mondzorg. Omdat dit niet duidelijk was, is de uitsluiting expliciet opgenomen in lid 3. Artikel 12 Overige behandelingen en therapieën Voor plastische chirurgie (lid 12) is een brochure opgesteld om de vergoedingsregeling te verduidelijken. U kunt deze opvragen bij het ONVZ Service Center of downloaden van Artikel 17 Preventieve zorg

8 De dekking voor de jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring is opgenomen in de aanvullende verzekering Topfit zoals aangegeven op pagina 1 van dit wijzigingsoverzicht. In de zorgdiensten vindt u alle handige telefoonnummers voor de extra dienstverlening overzichtelijk Het telefoonnummer van de ONVZ Kraamzorg Service is gewijzigd: of ONVZ Vrije Keuze Superfit Artikel 1 Geboortezorg Het sensormatje (lid 7) heeft de volgende aanschafperiode: U kunt het matje aanschaffen vanaf vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum tot maximaal 30 dagen na de geboorte. Artikel 8 Overige hulpmiddelen De dekking is uitgebreid met volledige vergoeding voor een steunpessarium en anticonceptiemiddelen en een vergoeding tot maximaal 200,- per kalenderjaar voor elleboogkrukken, rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen. Artikel 11 Mondzorg De maximale vergoeding in de ongevallendekking is verhoogd naar 500,-. Een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) is een beugel die beide kaken in een positie dwingt, waardoor er een opening blijft voor de luchtstroom. Het maken en plaatsen van een MRA behoort niet tot de mondzorg. Omdat dit niet duidelijk was, is de uitsluiting expliciet opgenomen in lid 5. Artikel 12 Overige behandelingen en therapieën Voor plastische chirurgie (lid 12) is een brochure opgesteld om de vergoedingsregeling te verduidelijken. U kunt deze opvragen bij het ONVZ Service Center of downloaden van Artikel 17 Preventieve zorg De dekking voor de jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring is opgenomen in de aanvullende verzekering Superfit zoals aangegeven op pagina 1 van dit wijzigingsoverzicht. Artikel 20 Privé Kamer De vergoeding voor de kosten van een eenpersoonskamer is niet meer beperkt tot een genoemd aantal specialismen. Als een ziekenhuis eenpersoonskamers heeft die gereserveerd kunnen worden voor geplande meerdaagse opnames en dus niet alleen bestemd zijn voor patiënten die om medische redenen van een eenpersoonskamer gebruik moeten maken, dan vergoedt ONVZ de meerkosten van de eenpersoonskamer of keert ONVZ, als de kamers tijdens uw opnameperiode bezet zijn, een compensatievergoeding uit. Artikel 23 Privékamer in het buitenland Een nieuwe dekking van een eenpersoonskamer in het buitenland is toegevoegd. In de zorgdiensten vindt u alle handige telefoonnummers voor de extra dienstverlening overzichtelijk

9 Het telefoonnummer van de ONVZ Kraamzorg Service is gewijzigd: of ONVZ Tandfit Een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) is een beugel die beide kaken in een positie dwingt, waardoor er een opening blijft voor de luchtstroom. Het maken en plaatsen van een MRA behoort niet tot de mondzorg. Omdat dit niet duidelijk was, is de uitsluiting expliciet opgenomen. Tandfit B en C De dekking van de Tandfit B en C is uitgebreid: consulten en preventieve zorg wordt 100% vergoed. Dat houdt in dat een aantal met name genoemde consulten en behandelingen voor 100% vergoed wordt en de overige algemene tandheelkundige zorg voor 75%. De totale maximale vergoeding blijft 750,- in Tandfit B en 1.500,- in Tandfit C. Ook is de maximale vergoeding voor zorg na een ongeval verhoogd naar 500,-. Tandfit D De maximale vergoeding voor zorg na een ongeval is verhoogd naar 500,-. ONVZ Privé Zorg Pakket De vergoeding voor de kosten van een eenpersoonskamer is niet meer beperkt tot een genoemd aantal specialismen. Als een ziekenhuis eenpersoonskamers heeft die gereserveerd kunnen worden voor geplande meerdaagse opnames en dus niet alleen bestemd zijn voor patiënten die om medische redenen van een eenpersoonskamer gebruik moeten maken, dan vergoedt ONVZ de meerkosten van de eenpersoonskamer of keert ONVZ, als de kamers tijdens uw opnameperiode bezet zijn, een compensatievergoeding uit.

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Wijzigingen in de basisverzekering Nieuwe vergoedingen in 2011 Stoppen-met-rokenprogramma 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie

Nadere informatie

PNO Ziektekosten Wijzigingen per 1 januari 2012

PNO Ziektekosten Wijzigingen per 1 januari 2012 PNO Ziektekosten Wijzigingen per 1 januari 2012 In dit overzicht vindt u de wijzigingen van de Basisverzekering PNO Ziektekosten en bijbehorende reglementen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het

Nadere informatie

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht De beste zorgverzekeraar van Nederland PNO Ziektekosten is al meer dan zestig jaar dé zorgverzekeraar voor de mediasector. En voor de vierde keer op rij

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht 2015 A Alternatieve geneeswijzen Bij arts max. 27 per per dag en max. 20 behandelingen.

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. 2014 De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010

Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010 Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010 In dit overzicht vindt u de aanpassingen in de ONVZ Basisfit Internationaal, de Reglementen en de aanvullende verzekeringen Internationaal.

Nadere informatie

Overzicht veranderingen vergoedingen Interpolis ZorgActief 2011

Overzicht veranderingen vergoedingen Interpolis ZorgActief 2011 Model 95046 Overzicht veranderingen vergoedingen Interpolis ZorgActief 2011 Veranderingen 2011 Wat verandert er voor u? In dit Veranderingenoverzicht 2011 informeren wij u over alle wettelijk bepaalde

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2018

Dit verandert er voor u in 2018 Dit verandert er voor u in 2018 Ook in 2018 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. In dit document vindt u alle wijzigingen op

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekeringen. Wat verandert er in 2011?

OHRA Zorgverzekeringen. Wat verandert er in 2011? OHRA Zorgverzekeringen Wat verandert er in 2011? Inhoud Wat verandert er in 2011? 3 Wat verandert er in de basisverzekering 4 Wat verandert er in de aanvullende verzekeringen 9 Wat verandert er in de tandartsverzekering

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingen in de basisverzekering Wijziging in eigen risico 2012 2013 Eigen risico 220 350 Wijzigingen in eigen bijdrage 2012 2013 Bevalling in het ziekenhuis - Zonder

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht ONVZ Basisfit Internationaal 2017

Wijzigingsoverzicht ONVZ Basisfit Internationaal 2017 Wijzigingsoverzicht ONVZ Basisfit Internationaal 2017 In dit overzicht staan de wijzigingen in de ONVZ Basisfit Internationaal per 1 januari 2017. Het gaat daarbij om de wijzigingen die uw verzekering

Nadere informatie

Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht 2017 ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Voorwaarden Basisverzekering Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit Superfit Veelgevraagde zorg Alternatieve geneeswijzen

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Wijzigingen per 1 januari 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Wijzigingen per 1 januari 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Wijzigingen per 1 januari 2012 In dit overzicht vindt u de wijzigingen in de aanspraken van het Vrije Keuze Zorgplan, bestaande uit de Basisverzekering met reglementen en de aanvullende

Nadere informatie

startfit extrafit benfit optifit topfit

startfit extrafit benfit optifit topfit Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit Acnebehandeling 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift

Nadere informatie

Artikel Situatie 2013 Gevolgen voor u

Artikel Situatie 2013 Gevolgen voor u ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Wijzigingen per 1 januari 2013 In dit overzicht vindt u de wijzigingen in de aanspraken van het Vrije Keuze Zorgplan, bestaande uit de Basisverzekering met reglementen en de aanvullende

Nadere informatie

Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht 2017 ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 Voorwaarden Basisverzekering Startfit Extrafit Benfit Optifit

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2012

Dekkingsoverzicht 2012 Dekkingsoverzicht 2012 Basis ZO R G I N H E T Z I E K E N H U I S Specialistische en 100% - - - - MammaPrint - 100% 100% 100% 100% Plastische chirurgie (Basis)* 100% - - - - Plastische chirurgie (aanvullende

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2011

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2011 Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2011 Altijd zeker van goede Zorg Inhoudsopgave 3 Meer Zorg van Avéro Achmea Wijzigingen in 4 de basisverzekering 6 de aanvullende verzekering Start

Nadere informatie

107,31 p/m 9,06 p/m 22,05 p/m 37,73 p/m 55,12 p/m 113,19 p/m. 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog

107,31 p/m 9,06 p/m 22,05 p/m 37,73 p/m 55,12 p/m 113,19 p/m. 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog Facebook Twitter LinkedIn YouTube Vergoedingsoverzicht Snel inzicht in de vergoedingen van ONVZ, per zorg In het vergoedingsoverzicht staat welke vergoedingen u krijgt per zorg. Zo kunt u heel gemakkelijk

Nadere informatie

Wat verandert er voor jou in 2018? De 6 belangrijkste wijzigingen

Wat verandert er voor jou in 2018? De 6 belangrijkste wijzigingen Wat verandert er voor jou in 2018? De overheid bepaalt elk jaar wat er wijzigt in de vergoedingen van de basisverzekering. Daarnaast wijzigen wij een aantal vergoedingen in de aanvullende opties. Het verplicht

Nadere informatie

Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering 2011

Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering 2011 Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Basis 2011 Anticonceptie Audiologische zorg Beenmergonderzoek kinderen Bevalling ziekenhuis Buitenland Voorziene en niet-voorziene behandelingen Dieetadvisering

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 04 Basis- en Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Overzicht veranderingen in vergoedingen en dekkingen 2018 De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de verzekerde zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. ONVZ Zorgplan Internationaal Vergoedingsoverzicht Internationaal vergoedingsoverzicht 2016 Onderstaande overzichten

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014 Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 Basisverzekering Anticonceptiva (de pil, koperhoudend spiraaltje en pessarium) Eigen risico Eigen bijdrage Vergoeding 100%

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Modulair

Aanvullende verzekeringen Modulair verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

2018 Beknopt Vergoedingsoverzicht

2018 Beknopt Vergoedingsoverzicht 2018 Beknopt Vergoedingsoverzicht Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018 Voorwaarden Basisverzekering Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit Superfit Veelgevraagde zorg Alternatieve

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

De wijzigingen in uw zorgverzekering

De wijzigingen in uw zorgverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Betreft artikel 2012 2013 Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 220 350 Eigen risico lid 2 Nvt De kosten van door PNOzorg

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2018

Dit verandert er voor u in 2018 Dit verandert er voor u in 2018 Ook in 2018 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. In dit document vindt u alle wijzigingen op

Nadere informatie

Wijzigingen in uw zorgverzekering Basis

Wijzigingen in uw zorgverzekering Basis Wijzigingen in uw zorgverzekering Basis Restitutiebasis artikel 1 lid 3 Betreft de bemiddeling verpleging en verzorging zoals bedoeld in artikel 7, VvAA zorgverzekering houdt rekening met eventuele voor

Nadere informatie

2018 Beknopt Vergoedingsoverzicht

2018 Beknopt Vergoedingsoverzicht 2018 Beknopt Vergoedingsoverzicht Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018 Voorwaarden Basisverzekering Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit Superfit Veelgevraagde zorg Alternatieve

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Internationaal vergoedingsoverzicht 2015 Internationaal vergoedingsoverzicht 2015 Onderstaande overzichten geven

Nadere informatie

Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN 2018

Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN 2018 Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 In 2018 verandert er weer het een en ander in je zorgverzekering. Het eigen risico blijft hetzelfde 385. Er veranderen wel een aantal voorwaarden en vergoedingen.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 U kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Wijzigingen Basisverzekering

Wijzigingen Basisverzekering In de zorg en de wetgeving verandert er voortdurend van alles. Daarom zijn er net als vorig jaar ook voor 2008 enkele wijzigingen aangebracht in uw basisverzekering en aanvullende pakketten. In deze brochure

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2018? De 7 belangrijkste wijzigingen

Wat verandert er voor u in 2018? De 7 belangrijkste wijzigingen Wat verandert er voor u in 2018? Elk jaar wijzigen er een aantal vergoedingen in de basisverzekering. Dit wordt door de overheid bepaald. Daarnaast wijzigen er vergoedingen in de aanvullende verzekeringen.

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Internationaal vergoedingsoverzicht 2014 Internationaal vergoedingsoverzicht 2014 Onderstaande overzichten geven

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht ONVZ aanvullende verzekeringen 2017

Wijzigingsoverzicht ONVZ aanvullende verzekeringen 2017 Wijzigingsoverzicht ONVZ aanvullende verzekeringen 2017 In dit overzicht staan de wijzigingen in de aanvullende verzekeringen per 1 januari 2017. Het gaat daarbij om de wijzigingen die uw verzekering echt

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen Belangrijkste wijzigingen Polisvoorwaarden 2015 Internetbasispolis Basispolis Basic en t@ke 1 t@ke 2 t@ke 3 Wat verandert er in 2015 in de basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen? Hier leest

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

Wijzigingen zorgverzekering 2013

Wijzigingen zorgverzekering 2013 Wijzigingen zorgverzekering 2013 Meer weten? Onze website www.nedasco.nl Ons telefoonnummer 033-46 70 870 Bereikbaar: Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur Dit wijzigingsoverzicht is een

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering Ditzo 2015. Geldend vanaf 1 januari 2015

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering Ditzo 2015. Geldend vanaf 1 januari 2015 Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering Ditzo 2015 Geldend vanaf 1 januari 2015 Zorgverzekering Anticonceptiva (de pil, koperhoudend spiraaltje en pessarium) Eigen risico Eigen bijdrage Vergoeding 100% tot

Nadere informatie

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Bij ONVZ staan uw belangen voorop. Daarom werken wij zonder winstoogmerk en bepaalt u bij ons zelf wat voor u de beste zorg is. Zo behoudt

Nadere informatie

Vergoedingsoverzicht Internationaal ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Vergoedingsoverzicht Internationaal ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Vergoedingsoverzicht Internationaal 2017 ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. ONVZ Internationaal Vergoedingsoverzicht 2017 Onderstaande overzichten geven een beknopte omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Veranderingen Wat verandert er voor u? Collectief uitgebreid

Veranderingen Wat verandert er voor u? Collectief uitgebreid Collectief uitgebreid Veranderingen 2011 Wat verandert er voor u? In dit Veranderingenoverzicht 2011 informeren wij u over alle wettelijk bepaalde wijzigingen in de basisverzekering (Beter Af Polis) en

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging per 1 januari 2017 Wat betekent dit voor u Welke rubrieken zijn gewijzigd

Onderwerp Wijziging per 1 januari 2017 Wat betekent dit voor u Welke rubrieken zijn gewijzigd Wijzigingsoverzicht Aanvullende verzekering 2017 Wijzigingsoverzicht aanvullende verzekering PNOzorg 2017 In dit overzicht staan de wijzigingen in de aanvullende verzekeringen van PNOzorg per 1 januari

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan (basisverzekering)

Keuze Zorg Plan (basisverzekering) Keuze Zorg Plan U kunt bij Avéro kiezen uit twee basisverzekeringen: Bij het Zorg Plan moeten de zorgverleners afspraken met Avéro hebben gemaakt. Is dat niet het geval, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering Uw zorgpolis voor 2015 Wijzigingen in uw Basisverzekering Restitutiebasis Artikel 1 lid 3 Nvt Betreft de bemiddeling verpleging en verzorging zoals bedoeld in artikel 7, PNOzorg houdt rekening met eventuele

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari 2014

Wijzigingen per 1 januari 2014 1 De VvAA zorgpas: uw toegang tot fantastische zorg 2 1 8,2 * 3 Vrije keuze van arts en ziekenhuis Uitstekende service Verrassend lage premie VvAA zorgverzekering 2014 Wijzigingen per 1 januari 2014 VvAA

Nadere informatie

Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? Wijzigingen in de basisverzekering

Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? Wijzigingen in de basisverzekering Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? In 2017 verandert er weer het een en ander in je zorgverzekering. Het eigen risico blijft hetzelfde: 385. Er veranderen wel een aantal voorwaarden en vergoedingen.

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 04 en Alles-in- ten Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen 00. een maximum van. een

Nadere informatie

Het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

Het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Het ONVZ Zorgplan Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is ONVZ wil zich ook bij de Basisverzekering blijven onderscheiden als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor de mensen. Wij gaan

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Brochure 2014 ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. ONVZ is in 1933 gestart als zorgverzekeraar zonder

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering Alles over de wijzigingen in uw verzekering Wijzigingsoverzicht SCVOCW Zorgpolis 2013-2014 De voorwaarden en de en van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen veranderen vanaf 1 januari 2014.

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010

Overzicht wijzigingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010 Overzicht wijzigingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010 In dit overzicht beschrijven wij de aanpassingen in de modelovereenkomst bestaande uit de Algemene bepalingen, de polisvoorwaarden van onze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER?

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? PRODUCTWIJZIGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden 5 1. WAT

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú De wijzigingen in de zorgverzekering Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg Plan De basisverzekering is een verplichte

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Extrafit Internationaal

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering Wijzigingen zorgverzekering Nedasco Slimme Keuze 2016 De veranderingen in de vergoedingen en polisvoorwaarden

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg plan De basisverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen in Nederland.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2016) Ik-Zorg Gericht Ik-Zorg Goed Ik-Zorg Beter Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen

Nadere informatie

Wat verandert er in 2016?

Wat verandert er in 2016? Jouw zorgverzekering in 2016 1 Wat verandert er in 2016? Handig om te weten 2 Algemene voorwaarden 3 4 Aanvullende verzekeringen 7 Anderzorg Budget 7 Anderzorg Jong 8 Anderzorg Extra 9 Anderzorg Tand 10

Nadere informatie

Uw verzekering in 2011. 100222-Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in 2011. 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2011 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Aad Ouwendijk Holland = Thuis = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

ZieZo Basis. Vergoedingenwijzer (gecontracteerde zorg) 2015

ZieZo Basis. Vergoedingenwijzer (gecontracteerde zorg) 2015 ZieZo Basis Vergoedingenwijzer (gecontracteerde zorg) 2015 Vergoedingenwijzer 2015 In dit overzicht vind je de vergoedingen 2015 voor ZieZo Basis, Aanvullend 1, 2 en Tand 1, 2. ZieZo Basis Onze basisverzekering

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2014

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2014 Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 204 Univé Zorg Geregeld Polis en Uitgebreid Compleet Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de Univé Zorg Geregeld

Nadere informatie

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 In dit overzicht staan de belangrijkste veranderingen in de polisvoorwaarden van 2018. Het gaat om de veranderingen in de basisverzekering en aanvullende

Nadere informatie

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen De wijzigingen per 1 januari 2014 in uw zorgverzekering voor u op een rij. Bewaar deze bij uw polisvoorwaarden. 1. Wijzigingen in de algemene

Nadere informatie

CZdirect pakketvergelijker 2018

CZdirect pakketvergelijker 2018 pakketvergelijker 2018 welke verzekering past bij jou? als je een nieuwe zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat je een verzekering kiest die past bij jouw situatie. in deze pakketvergelijker

Nadere informatie

2018 Vergoedingsoverzicht Internationaal

2018 Vergoedingsoverzicht Internationaal 2018 Vergoedingsoverzicht Vergoedingsoverzicht 2018 Onderstaande overzichten geven een beknopte omschrijving van de dekking van de Basisfit en de aanvullende verzekeringen. De vergoedingen zijn per verzekerde

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging per 1 januari 2017 Wat betekent dit voor u Welke artikelen zijn gewijzigd. CAK neemt taken van Zorginstituut Nederland over

Onderwerp Wijziging per 1 januari 2017 Wat betekent dit voor u Welke artikelen zijn gewijzigd. CAK neemt taken van Zorginstituut Nederland over Wijzigingsoverzicht ONVZ Basisverzekering 2017 In dit overzicht staan de wijzigingen in de Basisverzekering per 1 januari 2017. Het gaat daarbij om de wijzigingen die uw verzekering echt veranderen. Per

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014)

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2017

Dit verandert er voor u in 2017 Dit verandert er voor u in 2017 VGZ Den Haagpakket Inhoud Dit verandert er voor u in 2017... 1 Wijzigingen Basisverzekering 2017... 3 Automatische Externe Defibrillator (AED)... 3 Betalingsachterstand?...

Nadere informatie

Uitleg belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016

Uitleg belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016 Uitleg belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016 De veranderingen in de basisverzekering De overheid bepaalt welke zorg er in de basisverzekering zit. Voor 2016 zijn er veranderingen. De belangrijkste

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Brochure 2015 ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. ONVZ Zorgverzekeraar is opgericht in 1933 als zorgverzekeraar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE WAT VERANDERT ER IN 2016?

INHOUDSOPGAVE WAT VERANDERT ER IN 2016? PRODUCTWIJZIGINGEN 2016 INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER IN 2016? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering. Beknopt dekkingsoverzicht (vervolg) ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering

Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering. Beknopt dekkingsoverzicht (vervolg) ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Basisverzekering Beknopt dekkingsoverzicht (vervolg) ONVZ Basisverzekering Arts fleboloog/ Proctoloog 100% Psycholoog 8 behandelingen van een 1e lijnspsycholoog, exclusief

Nadere informatie

Menzis korting BV 8 %, AV 10 %, TV 10 %

Menzis korting BV 8 %, AV 10 %, TV 10 % Marktvergelijk 216 Menzis korting BV 8 %, AV 1 %, TV 1 % ONVZ korting BV 8 %, AV 1 %, TV 1 % Premies Basisverzekering / Type verzekering Natura Restitutie Natura Restitutie Vanaf 18 jaar; Wettelijk Eigen

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht VvAA zorgverzekering Basis 2017

Wijzigingsoverzicht VvAA zorgverzekering Basis 2017 Wijzigingsoverzicht VvAA zorgverzekering Basis 2017 In dit overzicht staan de wijzigingen in de zorgverzekering Basis per 1 januari 2017. Het gaat daarbij om de wijzigingen die uw verzekering echt veranderen.

Nadere informatie

In het kort: de belangrijkste vergoedingen*

In het kort: de belangrijkste vergoedingen* In het kort: de belangrijkste vergoedingen* Student Fysiotherapie 100% (maximaal 9 ). Anticonceptie (pil, spiraal, pessarium) volledige vergoeding. Vaccinatie buitenland 100%. Geneesmiddelen maximaal 100,-

Nadere informatie

Vergoedingsoverzicht

Vergoedingsoverzicht Voorwaarden Basisverzekering Start Plus Optimaal Top Excellent Dit vergoedingsoverzicht geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekeringen. De vergoedingen zijn per verzekerde per kalenderjaar,

Nadere informatie

CZ korting BV 7 %, AV 10 %, TV 10 %

CZ korting BV 7 %, AV 10 %, TV 10 % Marktvergelijk 216 CZ korting BV 7 %, AV 1 %, TV 1 % Menzis korting BV 8 %, AV 1 %, TV 1 % Premies Basisverzekering / Type verzekering Natura Restitutie Natura Restitutie Vanaf 18 jaar; Wettelijk Eigen

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2013

Vergoedingenoverzicht 2013 2013 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door VGZ. Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor klanten van ING is er Plus Zorgverzekering van VGZ. Met Plus

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013 Vergoedingenoverzicht 2013 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Benfit Internationaal een

Nadere informatie

Productaanpassingen Jongeren 2014

Productaanpassingen Jongeren 2014 Productaanpassingen Jongeren 2014 In onderstaand overzicht ziet u de wijzigingen in de dekking van uw zorgverzekering. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen. Voor meer informatie over de wijzigingen

Nadere informatie