Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011"

Transcriptie

1 Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011 In dit overzicht vindt u de wijzigingen in de aanspraken van het Vrije Keuze Zorgplan, bestaande uit de Basisverzekering met Reglementen en de aanvullende verzekeringen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of bel het ONVZ Service Center via Wij staan u graag te woord. ONVZ is een traject gestart om de communicatie met haar verzekerden te verbeteren. Hiertoe behoren ook leesbare en begrijpelijke polisvoorwaarden. Daarom zijn de polisvoorwaarden tekstueel herschreven. Hiermee is niet beoogd inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, maar slechts begrijpelijker te formuleren. Bij de nieuwe formulering zijn ook overbodige teksten komen te vervallen, zoals enkele definities en dubbele vermeldingen. Soms zijn begrippen gemoderniseerd, wat gevolgen kan hebben voor de begripsomschrijvingen. Ook kunnen teksten onder een ander lidnummer geplaatst zijn. Inhoudelijk heeft die gewijzigde formulering echter geen consequenties. Deze wijzigingen zijn in het overzicht hieronder dan ook niet verwerkt. Wilt u de voorwaarden 2011 bekijken, dan kunt u ze raadplegen op of downloaden van of opvragen via het ONVZ Service Center. ONVZ ZorgConsulent Sinds 2006 kreeg u bij uw Basisverzekering een gratis aanvullende verzekering ONVZ ZorgConsulent aangeboden. Op grond van die aanvullende verzekering kon u gebruik maken van een aantal diensten van ONVZ. Deze aanvullende verzekering zorgde voor verwarring in de communicatie. De dekking is daarom op een andere wijze vormgegeven. De dienstverlening die opgenomen was in de ONVZ ZorgConsulent is opgenomen in deel C van zowel de Basisverzekering als van alle aanvullende verzekeringen van het Vrije Keuze Zorgplan Naast de diensten had u op basis van de aanvullende verzekering ONVZ ZorgConsulent ook aanspraak op een jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring. De aanspraak op de jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring is opgenomen in de dekking van de aanvullende verzekeringen Extrafit, Benfit, Optifit, Topfit en Superfit. Heeft u geen aanvullende verzekering gesloten, dan vindt u een clausule op uw polisblad op grond waarvan u aanspraak behoudt op de jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring. Overigens vallen de kosten van een second opinion onder de dekking van de Basisverzekering. Algemene bepalingen, deel A-1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van geregistreerd geneesmiddel en zelfzorggeneesmiddel zijn verplaatst van deel A-2 naar deel A-1. De begripsomschrijvingen van eerstelijns gezondheidszorg, ketenzorg, lichamelijke functiestoornis en verminking zijn toegevoegd ter verduidelijking van de aanspraken. Artikel 6 Betalingsverplichtingen

2 De procedure bij wanbetaling is gewijzigd. Als u een betalingsachterstand van twee maandpremies heeft, krijgt u een betalingsregeling aangeboden. Als u niet betaalt en u de betalingsregeling niet accepteert, beëindigen wij de verzekering. Hieraan gaat geen schorsingsperiode meer vooraf. De procedure is weergegeven in lid 5 van artikel 6. Artikel 9 Begin en einde van de Basisverzekering Op basis van een gewijzigde marktafspraak tussen alle verzekeraars over de mogelijkheid om tussentijds over te stappen naar een andere verzekeraar als u verandert van werkgever en collectief verzekerd bent, is lid 8 van artikel 9 aangepast voor wat betreft de opzegdatum. Zowel de opzegging van de oude verzekering als de ingangdatum van de nieuwe verzekering is nu de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin de opzegging en inschrijving zijn gedaan, zodat einddatum van de oude en ingangsdatum van de nieuwe verzekering altijd direct op elkaar aansluiten. Artikel 10 Geschillen Voor de volledigheid is toegevoegd dat ook klachten over bejegening serieus genomen worden door ONVZ. Dit wordt weergegeven in lid 4 van artikel 10. Algemene bepalingen, deel A-2 Artikel 4 Begin en einde van de aanvullende verzekering Door de gewijzigde procedure bij wanbetaling (zie ook artikel 6 van deel A-1) is lid 3 van artikel 4 komen te vervallen. Aan de beëindiging van de verzekering wegens wanbetaling gaat geen periode van schorsing meer vooraf. Artikel 7 Uitsluitingen De regeling voor schade door terrorisme, zoals beschreven in deel A-1 artikel 12 lid 2, is alleen van toepassing voor Nederlands ingezetenen. Omdat dit niet duidelijk was weergegeven in onze polisvoorwaarden is schade door terrorisme voor niet Nederlands ingezetenen nu als uitsluiting expliciet vermeld. ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering Artikel 1 Restitutiebasis Om het restitutiekarakter van onze Basisverzekering te benadrukken is niets meer vermeld over de maximering van de vergoeding tot het tarief dat ONVZ met een zorgverlener overeenkomt. Wanneer een zorgverlener meer in rekening brengt dan hij met ONVZ heeft afgesproken, zullen we dat natuurlijk niet aan hem betalen. Dat is echter een zaak tussen de zorgverlener en ONVZ en hoort daarom niet thuis in onze overeenkomst met u als verzekeringnemer. Artikel 2 Eigen risico Het eigen risico voor 2010 is vastgesteld op 170,-. De kosten die buiten het verplicht en vrijwillig eigen risico vallen, zijn uitgebreid en verduidelijkt: 1. kosten van huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van inschrijving. De kosten van met de zorg samenhangend onderzoek vallen wel onder het eigen risico als dat onderzoek elders wordt verricht en apart in rekening wordt gebracht; 2. kosten van zorg bekostigd volgens de beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen. De beleidsregel heeft betrekking op ketenzorg voor diabetes mellitus type II bij verzekerden van 18 jaar en ouder, cardiovasculair risicomanagement of COPD (chronisch obstructief longlijden); 3. kosten van verloskundige zorg en kraamzorg. Kosten van hiermee samenhangende zorg, zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek en ambulancevervoer vallen wel onder het eigen risico; 4. kosten van nacontrole van de donor nadat de periode, bedoeld in artikel 9, lid 2 is verstreken; 5. kosten van het in bruikleen verstrekken van hulpmiddelen. De kosten van de daarbij behorende verbruiksartikelen en gebruikskosten vallen wel onder het eigen risico. Artikel 3 Preventieve zorg Stoppen met roken

3 Programma s voor begeleiding bij het stoppen met roken zijn door de overheid integraal opgenomen in aanspraken van de Zorgverzekeringswet. In 2010 hadden wij in onze voorwaarden al een aantal mogelijkheden voor begeleiding opgenomen. Nu is er echter een uitgebreidere dekking. U vindt de dekking in onderdeel a van lid 2 van artikel 3. Preventie van overgewicht De aanspraak op preventieve zorg bij overgewicht vanuit de Zorgverzekeringswet is door het CVZ nader uitgewerkt. Er is vastgelegd bij welke indicatie u vergoeding kunt krijgen voor kosten van algemene leefstijladviezen en bij welke (zwaardere) indicatie u vergoeding kunt krijgen voor de kosten van een gecombineerde leefstijlinterventie. Onderdeel c van lid 2 van artikel 3 is hierop aangepast. Artikel 5 Medisch-specialistische zorg Door de overheidsmaatregel om de anticonceptie uit de aanspraken Zorgverzekeringswet te schrappen is in lid 3 een uitsluiting toegevoegd voor de kosten van het plaatsen van hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden bij verzekerden van 21 jaar en ouder. Artikel 7 Geboortezorg Bij een poliklinische bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie geldt een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage bedraagt 15,50 per dag voor zowel moeder als kind met daarbij nog het bedrag waarmee het tarief van het ziekenhuis of geboortecentrum de 111,50 per persoon per dag te boven gaat. Dit laatste bedrag van 111,50 is ten opzichte van 2010 met 1 euro verhoogd. Artikel 16 Paramedische zorg De aanspraak op fysio- en oefentherapie voor volwassenen is van overheidswege aangepast. Enerzijds is een beperking doorgevoerd ten aanzien van het aantal behandelingen dat voor eigen rekening blijft bij fysiotherapie voor een zgn. chronisch indicatie: dit zijn twaalf behandelingen in 2011, terwijl dat er in 2010 nog negen waren. Anderzijds is een uitbreiding doorgevoerd voor bekkenfysiotherapie: de kosten van maximaal negen behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden in 2011 vergoed. Aan de mogelijke behandelaars voor fysiotherapie en oefentherapie heeft ONVZ een nieuwe groep van behandelaars toegevoegd: de geriatriefysiotherapeuten. Deze behandelaar is ook terug te vinden in de begripsomschrijvingen in deel A-1. ONVZ betaalt geen extra kosten voor fysiotherapie of oefentherapie buiten de reguliere werktijden. Hoewel die kosten in 2010 ook niet werden vergoed, hebben we het voor de duidelijkheid nu expliciet in de voorwaarden vermeld. U kunt de gewijzigde aanspraak nalezen in lid 2 van artikel 16. Artikel 17 Mondzorg De leeftijdsgrens voor reguliere tandheelkundige zorg, zoals weergegeven in artikel 17 lid 4, is van overheidswege verlaagd van 22 jaar naar 18 jaar. Op de aanspraken voor mondzorg die in 2010 vanaf 22 jaar golden, kunt u in 2011 vanaf 18 jaar aanspraak maken. Daarnaast is de vergoeding voor de kosten van ongecompliceerde extracties door de kaakchirurg vervallen, zoals u kunt nalezen in lid 5 van artikel 17. Artikel 18 Farmaceutische zorg Bij de herformulering van de voorwaarden is ook gekeken naar het Reglement Farmaceutische zorg. Artikel 18 van de Basisverzekering is aangevuld met bepalingen uit het Reglement Farmaceutische zorg die betrekking hadden op de aanspraak. Het Reglement Farmaceutische zorg bevat nu nog alleen nadere voorwaarden voor doelmatigheid van de zorg en geen aanvullingen meer met betrekking tot de omvang van de aanspraak. De overheid heeft besloten om de vergoeding voor geneesmiddelen voor anticonceptie en geneesmiddelen tegen depressiviteit te beperken. Buiten de voorwaarden is in bijlage 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering geregeld dat de kosten van geneesmiddelen voor anticonceptie zijn

4 uitgesloten voor verzekerden van 21 jaar en ouder en dat de indicaties voor vergoeding van antidepressiva worden beperkt. Bijlage 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering kunnen gedurende het jaar wijzigen. Een actueel overzicht kunt u raadplegen op Vragen hierover kunt u stellen bij het ONVZ Service Center. Artikel 21 Zittend ziekenvervoer De vergoeding per kilometer bij eigen vervoer is van overheidswege verhoogd naar 0,27. De eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer is van overheidswege verhoogd naar 92,-. Omdat hierover verwarring bestond, zijn de situaties waarin deze eigen bijdrage niet van toepassing is, expliciet in de voorwaarden vermeld. U vindt ze terug in lid 6 van artikel 21. Artikel 22 Dyslexiezorg De leeftijd waarop de zorg in 2011 mag aanvangen is verhoogd naar 10 jaar. De dyslexiezorg moet worden verleend door het Regionaal Instituut Dyslexie (RID) of een GZpsycholoog of orthopedagoog-generalist. In 2010 was deze laatste behandelaar per abuis als orthopedagoog aangeduid. Artikel 24 Specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Aan de mogelijke behandelaars voor specialistische GGZ heeft ONVZ een nieuwe groep van behandelaars toegevoegd: de klinisch neuropsychologen. Deze behandelaar is ook terug te vinden in de begripsomschrijvingen in deel A-1. Halverwege 2010 is de vergoeding voor psycho-analyse vervallen. Dit is nu expliciet in de voorwaarden verwerkt als lid 5 in artikel 24. ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering Met het vervallen van de aanvullende verzekering ZorgConsulent is de dienstverlening die in die aanvullende verzekering was opgenomen, nu in de zorgdiensten van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering opgenomen. Het telefoonnummer van de ONVZ Kraamzorg Service is gewijzigd en is nu : of Reglement Hulpmiddelen Het Reglement Hulpmiddelen is veranderd van opzet. Niet alleen is de tekst leesbaarder en duidelijker weergegeven, ook zijn de nadere voorwaarden met betrekking tot voorschriftvereiste, toestemmingsvereiste, gebruikstermijn of maximaal volume, maximale vergoeding of eigen bijdrage in een overzichtelijk schema weergegeven. De overheid heeft de aanspraak op loophulpmiddelen beperkt. De kosten van eenvoudige loophulpmiddelen, zoals krukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens worden in 2011 niet meer vergoed. De kosten van hulpmiddelen ten behoeve van anticonceptie (spiraaltje en pessarium) worden alleen vergoed voor verzekerden jonger dan 21 jaar. Hieronder vindt u de wijzigingen in de maximale vergoedingen en eigen bijdragen. Hulpmiddel Pruiken maximale vergoeding 383,- 386,50 Orthopedische schoenen eigen bijdrage < 16 jr 68,- 68,50 Orthopedische schoenen eigen bijdrage 16 jr 136,- 136,50 Allergeenvrije schoenen - eigen bijdrage < 16 jr - maximale vergoeding < 16 jr 68,- 253,- 68,50 255,50

5 Allergeenvrije schoenen - eigen bijdrage 16 jr 136,- 136,50 - maximale vergoeding 16 jr 321,- 323,50 Verbandschoenen maximale vergoeding 142,50 143,50 Lenzen met gebruiksduur > 1 jr eigen bijdrage per lens 51,- 51,50 Lenzen met gebruiksduur < 1 jr eigen bijdrage per 102,50 103,- kalenderjaar Bij correctie van één oog met lens met gebruiksduur < 1 51,- 51,50 jr eigen bijdrage per kalenderjaar Hoortoestel eerste aanschaf of vervanging < 6 jr 496,50 501,50 maximale vergoeding Hoortoestel vervanging tussen 6 en 7 jr maximale 587,50 592,- vergoeding Hoortoestel vervanging na 7 jr maximale vergoeding 678,- 683,- Hoortoestel in brilmontuur extra vergoeding 64,- 65,- Reglement Farmaceutische zorg Doordat artikel 18 van de Basisverzekering is aangevuld met bepalingen uit het Reglement Farmaceutische zorg die betrekking hadden op de aanspraak, bevat het Reglement Farmaceutische zorg nu nog alleen nadere voorwaarden voor doelmatigheid van de zorg en geen aanvullingen meer met betrekking tot de omvang van de aanspraak. De geneesmiddelen waarvoor een toestemmingsprocedure via de apotheek van toepassing is en de geneesmiddelen waarvoor een toestemmingprocedure via ONVZ van toepassing is, staan met name genoemd in het Reglement. Deze lijst is ten opzichte van 2010 geactualiseerd. ONVZ Vrije Keuze Extrafit Artikel 2 Beweegzorg De dekking voor fysiotherapie en oefentherapie wordt uitgebreid met dekking voor de behandelingen die uit de dekking van de Basisverzekering zijn geschrapt. In 2010 had u dekking voor maximaal negen behandelingen. Naast die negen behandelingen worden in 2011 in geval van een zgn. chronische aandoening drie extra behandelingen vergoed. Tevens zijn als mogelijke behandelaars de geriatriefysiotherapeut en de psychosomatisch fysiotherapeut toegevoegd. Artikel 5 Vaccinaties De dekking voor vaccinaties is uitgebreid met vaccinaties in verband met rabiës. De maximale vergoeding blijft 75,- per kalenderjaar. Artikel 6 Overige hulpmiddelen De dekking is uitgebreid met volledige vergoeding voor een steunpessarium en een vergoeding tot maximaal 50,- per kalenderjaar voor elleboogkrukken. Artikel 7 Overige behandelingen en therapieën Artikel 10 Gezondheidscheck-up De dekking voor de jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring is opgenomen in de aanvullende verzekering Extrafit zoals aangegeven op pagina 1 van dit wijzigingsoverzicht.

6 In de zorgdiensten vindt u alle handige telefoonnummers voor de extra dienstverlening overzichtelijk Het telefoonnummer van de ONVZ Kraamzorg Service is gewijzigd: of ONVZ Vrije Keuze Benfit Artikel 2 Beweegzorg De dekking voor fysiotherapie en oefentherapie is uitgebreid naar maximaal twaalf behandelingen per kalenderjaar. Tevens zijn als mogelijke behandelaars de geriatriefysiotherapeut en de psychosomatisch fysiotherapeut toegevoegd. Artikel 3 Farmaceutische zorg De uitsluiting voor anticonceptiemiddelen in lid 2 is vervallen. De kosten van geneesmiddelen voor anticonceptie zijn nu gedekt tot het genoemde maximumbedrag. Artikel 5 Vaccinaties De dekking voor vaccinaties is uitgebreid met vaccinaties in verband met rabiës. De maximale vergoeding blijft 75,- per kalenderjaar. Artikel 8 Overige hulpmiddelen De dekking is uitgebreid met volledige vergoeding voor een steunpessarium en anticonceptiemiddelen en een vergoeding tot maximaal 50,- per kalenderjaar voor elleboogkrukken. Artikel 9 Overige behandelingen en therapieën Artikel 14 Preventieve zorg De dekking voor de jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring is opgenomen in de aanvullende verzekering Benfit zoals aangegeven op pagina 1 van dit wijzigingsoverzicht. In de zorgdiensten vindt u alle handige telefoonnummers voor de extra dienstverlening overzichtelijk Het telefoonnummer van de ONVZ Kraamzorg Service is gewijzigd: of ONVZ Vrije Keuze Optifit Artikel 1 Geboortezorg Het sensormatje (lid 7) heeft de volgende aanschafperiode: U kunt het matje aanschaffen vanaf vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum tot maximaal 30 dagen na de geboorte. Artikel 6 Vaccinaties De dekking voor vaccinaties is uitgebreid met vaccinaties in verband met rabiës. De maximale vergoeding blijft 100,- per kalenderjaar. Artikel 10 Overige hulpmiddelen

7 De dekking is uitgebreid met volledige vergoeding voor een steunpessarium en anticonceptiemiddelen en een vergoeding tot maximaal 100,- per kalenderjaar voor elleboogkrukken, rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen. Artikel 11 Overige behandelingen en therapieën Voor plastische chirurgie (lid 10) is een brochure opgesteld om de vergoedingsregeling te verduidelijken. U kunt deze opvragen bij het ONVZ Service Center of downloaden van Artikel 15 Mondzorg Een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) is een beugel die beide kaken in een positie dwingt, waardoor er een opening blijft voor de luchtstroom. Het maken en plaatsen van een MRA behoort niet tot de mondzorg. Omdat dit niet duidelijk was, is de uitsluiting expliciet opgenomen in lid 3. Artikel 16 Preventieve zorg De dekking voor de jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring is opgenomen in de aanvullende verzekering Optifit zoals aangegeven op pagina 1 van dit wijzigingsoverzicht. In de zorgdiensten vindt u alle handige telefoonnummers voor de extra dienstverlening overzichtelijk Het telefoonnummer van de ONVZ Kraamzorg Service is gewijzigd: of ONVZ Vrije Keuze Topfit Artikel 1 Geboortezorg Het sensormatje (lid 7) heeft de volgende aanschafperiode: U kunt het matje aanschaffen vanaf vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum tot maximaal 30 dagen na de geboorte. Artikel 8 Overige hulpmiddelen De dekking is uitgebreid met volledige vergoeding voor een steunpessarium en anticonceptiemiddelen en een vergoeding tot maximaal 100,- per kalenderjaar voor elleboogkrukken, rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen. Artikel 11 Mondzorg Een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) is een beugel die beide kaken in een positie dwingt, waardoor er een opening blijft voor de luchtstroom. Het maken en plaatsen van een MRA behoort niet tot de mondzorg. Omdat dit niet duidelijk was, is de uitsluiting expliciet opgenomen in lid 3. Artikel 12 Overige behandelingen en therapieën Voor plastische chirurgie (lid 12) is een brochure opgesteld om de vergoedingsregeling te verduidelijken. U kunt deze opvragen bij het ONVZ Service Center of downloaden van Artikel 17 Preventieve zorg

8 De dekking voor de jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring is opgenomen in de aanvullende verzekering Topfit zoals aangegeven op pagina 1 van dit wijzigingsoverzicht. In de zorgdiensten vindt u alle handige telefoonnummers voor de extra dienstverlening overzichtelijk Het telefoonnummer van de ONVZ Kraamzorg Service is gewijzigd: of ONVZ Vrije Keuze Superfit Artikel 1 Geboortezorg Het sensormatje (lid 7) heeft de volgende aanschafperiode: U kunt het matje aanschaffen vanaf vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum tot maximaal 30 dagen na de geboorte. Artikel 8 Overige hulpmiddelen De dekking is uitgebreid met volledige vergoeding voor een steunpessarium en anticonceptiemiddelen en een vergoeding tot maximaal 200,- per kalenderjaar voor elleboogkrukken, rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen. Artikel 11 Mondzorg De maximale vergoeding in de ongevallendekking is verhoogd naar 500,-. Een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) is een beugel die beide kaken in een positie dwingt, waardoor er een opening blijft voor de luchtstroom. Het maken en plaatsen van een MRA behoort niet tot de mondzorg. Omdat dit niet duidelijk was, is de uitsluiting expliciet opgenomen in lid 5. Artikel 12 Overige behandelingen en therapieën Voor plastische chirurgie (lid 12) is een brochure opgesteld om de vergoedingsregeling te verduidelijken. U kunt deze opvragen bij het ONVZ Service Center of downloaden van Artikel 17 Preventieve zorg De dekking voor de jaarlijkse gezondheidscheck-up of beweegkeuring is opgenomen in de aanvullende verzekering Superfit zoals aangegeven op pagina 1 van dit wijzigingsoverzicht. Artikel 20 Privé Kamer De vergoeding voor de kosten van een eenpersoonskamer is niet meer beperkt tot een genoemd aantal specialismen. Als een ziekenhuis eenpersoonskamers heeft die gereserveerd kunnen worden voor geplande meerdaagse opnames en dus niet alleen bestemd zijn voor patiënten die om medische redenen van een eenpersoonskamer gebruik moeten maken, dan vergoedt ONVZ de meerkosten van de eenpersoonskamer of keert ONVZ, als de kamers tijdens uw opnameperiode bezet zijn, een compensatievergoeding uit. Artikel 23 Privékamer in het buitenland Een nieuwe dekking van een eenpersoonskamer in het buitenland is toegevoegd. In de zorgdiensten vindt u alle handige telefoonnummers voor de extra dienstverlening overzichtelijk

9 Het telefoonnummer van de ONVZ Kraamzorg Service is gewijzigd: of ONVZ Tandfit Een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) is een beugel die beide kaken in een positie dwingt, waardoor er een opening blijft voor de luchtstroom. Het maken en plaatsen van een MRA behoort niet tot de mondzorg. Omdat dit niet duidelijk was, is de uitsluiting expliciet opgenomen. Tandfit B en C De dekking van de Tandfit B en C is uitgebreid: consulten en preventieve zorg wordt 100% vergoed. Dat houdt in dat een aantal met name genoemde consulten en behandelingen voor 100% vergoed wordt en de overige algemene tandheelkundige zorg voor 75%. De totale maximale vergoeding blijft 750,- in Tandfit B en 1.500,- in Tandfit C. Ook is de maximale vergoeding voor zorg na een ongeval verhoogd naar 500,-. Tandfit D De maximale vergoeding voor zorg na een ongeval is verhoogd naar 500,-. ONVZ Privé Zorg Pakket De vergoeding voor de kosten van een eenpersoonskamer is niet meer beperkt tot een genoemd aantal specialismen. Als een ziekenhuis eenpersoonskamers heeft die gereserveerd kunnen worden voor geplande meerdaagse opnames en dus niet alleen bestemd zijn voor patiënten die om medische redenen van een eenpersoonskamer gebruik moeten maken, dan vergoedt ONVZ de meerkosten van de eenpersoonskamer of keert ONVZ, als de kamers tijdens uw opnameperiode bezet zijn, een compensatievergoeding uit.

De beste zorgverzekeraar van Nederland

De beste zorgverzekeraar van Nederland Vergoedingswijzer 2013 1 2 De beste zorgverzekeraar van Nederland PNOzorg is al meer dan 60 jaar de specialist in zorgverzekeringen voor de mediasector. We werken zonder winstoogmerk en vinden persoonlijke

Nadere informatie

Wijzigingen Basisverzekering

Wijzigingen Basisverzekering In de zorg en de wetgeving verandert er voortdurend van alles. Daarom zijn er net als vorig jaar ook voor 2008 enkele wijzigingen aangebracht in uw basisverzekering en aanvullende pakketten. In deze brochure

Nadere informatie

voorwaarden HEMA Zorgverzekering

voorwaarden HEMA Zorgverzekering voorwaarden HEMA Zorgverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! Contact en service website: www.hemaverzekeringen.nl Klantenservice e-mail: info@hemazorgverzekering.nl telefoonnummers: klantenservice

Nadere informatie

voorwaarden HEMA Zorgverzekering

voorwaarden HEMA Zorgverzekering voorwaarden HEMA Zorgverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! Contact en service website: www.hemaverzekeringen.nl Klantenservice e-mail: info@hemazorgverzekering.nl telefoonnummers: algemeen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5 POLISVOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering MODEL F 03.2.45 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 2 Artikel

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2011 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket 1 iza vergoedingen 2011 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Bij ONVZ staan uw belangen voorop. Daarom werken wij zonder winstoogmerk en bepaalt u bij ons zelf wat voor u de beste zorg is. Zo behoudt

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2011

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2011 Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie Geldig vanaf 1 januari 2011 1 Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw zorgverzekering in vraag en antwoord. Trefwoordenregister PNO ZorgConsulent Vergoedingsvoorwaarden

Inhoudsopgave. Uw zorgverzekering in vraag en antwoord. Trefwoordenregister PNO ZorgConsulent Vergoedingsvoorwaarden Vergoedingswijzer 2015 1 2 Fijn dat u bij ons verzekerd bent. In deze Vergoedingswijzer kunt u lezen welke behandelingen en verstrekkingen wij vergoeden. Het gaat om alle vergoedingen, zowel die uit de

Nadere informatie

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basispakket, variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basispakket, variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen Verzekeringsvoorwaarden IZZ Basispakket 2012, variant restitutie Algemeen gedeelte 1 Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2012 IZZ Basispakket, variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor de zorg

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen Verzekeringsvoorwaarden IZZ Basispakket 2012, variant restitutie Algemeen gedeelte 1 Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2013 IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor

Nadere informatie

VvAA zorgverzekering 2015

VvAA zorgverzekering 2015 VvAA zorgverzekering 2015 Vrije keuze en uitstekende service VvAA biedt vrije keuze, ook in 2015 De keuzevrijheid in de zorg wordt steeds meer aan banden gelegd. VvAA is van mening dat u zelf moet kunnen

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Geregeld polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Vrij polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan 2014 Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar

Nadere informatie

Wijzigingen zorgverzekering 2013

Wijzigingen zorgverzekering 2013 Wijzigingen zorgverzekering 2013 Meer weten? Onze website www.nedasco.nl Ons telefoonnummer 033-46 70 870 Bereikbaar: Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur Dit wijzigingsoverzicht is een

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Gewoon ZEKUR Zorg Gewoon ZEKUR Zorg Vrij Aanvullende verzekeringen - Extra ZEKUR Zorg - Aanvullend ZEKUR Tand - Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie - Aanvullend ZEKUR Buitenland

Nadere informatie

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg Al vanaf 68,50 per maand De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg 2014 voor de zorg Stichting IZZ Zorg voor de zorg Stichting IZZ is ruim 36 jaar geleden opgericht door werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012 Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. IZA Zorgverzekering

Verzekeringsvoorwaarden. IZA Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IZA Zorgverzekering Welkom bij IZA Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw zorgverzekering bij IZA. U kunt voor meer informatie, bijvoorbeeld over declareren

Nadere informatie