De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel"

Transcriptie

1 De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1

2 2

3 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang. In 2002 werd een hervormingsbeweging voor het gerechtspersonee geanceerd. Die is ondertussen dees vertaad in regegeving. Het directoraat-generaa Rechterijke Organisatie van de FOD Justitie was de stuwende kracht bij deze hervorming, zowe bij de ontwikkeing as bij de uitvoering ervan. De hervorming bevat verschiende nieuwe principes die perfect aansuiten bij de doesteingen van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterijke Orde. De wetgever vroeg de Commissie Modernisering ae mogeijke initiatieven te nemen die tot een modernisering van het beheer van hoven en rechtbanken kunnen eiden. Zij startte haar activiteiten in maart Het is cruciaa dat het gerechtspersonee goed op de hoogte is van deze hervormingen. Het aangepaste personeesstatuut introduceert nieuwe begrippen. We wien investeren in een goede toeichting van en zefs sensibiisering voor de hervormingen door uit te eggen waarom ze nodig zijn en weke beter resutaten ze zuen opeveren. De FOD Justitie en de Commissie Modernisering hebben besoten hun krachten te bundeen. Deze brochure is dan ook de vrucht van een nauwe samenwerking. De samenwerking tussen de FOD Justitie en de Commissie za in de toekomst nog intenser worden en za zich uiten in diverse reaisaties ten gunste van de rechterijke orde. We zuen u bijgevog stesematig op de hoogte houden van verdere ontwikkeingen, met betrekking tot het statuut en andere moderniseringsinitiatieven. Een overzicht hiervan is te vinden op de respectieveijke sites van de FOD Justitie en de Commissie ( Wij wensen u vee eespezier. Jo Vandeurzen Vice-eerste Minister en Minister van Justitie en Institutionee Hervormingen 3

4 4

5 Inhoud Ineiding... 6 Dee 1. Krachtijnen & begrippen... 8 Vee aspecten van het vroegere personeesstatuut waren voor verbetering vatbaar... 9 Het nieuwe personeesstatuut wi hieraan een opossing geven...10 Dee 2. Bepaingen per niveau...18 Niveau D...19 Opdeing...19 Verschiende functiefamiies...19 Statutaire benoeming...22 Uw oopbaanontwikkeing...25 Uw bezodiging...28 Niveau C...35 Opdeing...35 Verschiende functiefamiies...35 Statutaire benoeming...38 Uw oopbaanontwikkeing...41 Uw bezodiging...44 Het administratief niveau B...49 Opdeing...49 Niveau B: griffiers en secretarissen...66 Opdeing...66 Verschiende functiefamiies...66 Statutaire benoeming...67 Uw oopbaanontwikkeing...69 Uw bezodiging...72 Integratie...77 Niveau A...79 Opdeing...79 Statutaire benoeming...82 Uw oopbaanontwikkeing...84 Uw bezodiging...87 Integratie...91 Verschiende functiefamiies...49 Statutaire benoeming...52 Uw oopbaanontwikkeing...55 Uw bezodiging

6 INLEIDING Het grootste dee van het administratief gerechtspersonee heeft in de praktijk a kunnen kennis maken met een gewijzigd statuut: u bent benoemd in nieuwe niveaus (B, C en D) en graden (deskundige, assistent, medewerker, enz); u bent ingedeed in functiefamiies; aan veen onder u wordt de mogeijkheid geboden om dee te nemen aan een gecertificeerde opeiding; de weddenschaen zijn verhoogd.... Deze wijzigingen zijn het gevog van de inwerkingtreding van de wet van 10 juni en van het koninkijk besuit van 10 november De wet van 25 apri past het statuut aan van gerechtspersonee van niveau A, de griffiers en de secretarissen. Deze za eind 2008 in werking treden. Ta van uitvoeringsbesuiten (vakrichtingen, weging functies, ) moeten nog worden genomen. De brochure bestaat uit twee deen: In het eerste dee worden de krachtijnen van de hervormingen uiteengezet. Het is de bedoeing dat iedereen weet waarom deze hervorming is doorgevoerd: justitie wi beroep kunnen doen op gemotiveerde en bekwame medewerkers die oon naar werk krijgen, die op de juiste paats worden ingezet en die de mogeijkheden krijgen om zich professionee verder te ontwikkeen. In dit dee worden ook nieuwe begrippen omschreven (functiefamiies, gecertificeerde opeiding, functieweging enz.). Het is aangewezen om in eerste instantie het eerste dee door te nemen vooraeer u in het tweede dee uw eigen niveau onder de oep neemt. 1 wet van 10 juni 2006 tot herziening van de oopbanen en de bezodiging van het personee van de griffies en de parketsecretariaten 2 koninkijk besuit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de oopbaan en de bezodigingsregeing van het personee van griffies en parketsecretariaten 3 wet van 25 apri 2007 tot wijziging van het Gerechteijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepaingen inzake het gerechtspersonee van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterijke organisatie 6

7 In het tweede dee worden per niveau de beangrijkste aspecten van het nieuwe statuut behanded; structuur, benoemingsvoorwaarden, oopbaanontwikkeing en bezodiging. De brochure geeft u een agemene eidraad bij uw specifieke persoonijke situatie. De personeesdienst van het Directoraat-generaa Rechterijke Organisatie staat vanzefsprekend kaar om u, bij meer concrete en individuee vragen, met raad en daad bij te staan. De geïndexeerde bedragen in deze brochure zijn berekend op basis van de indexatie van 1 juni De vogende indexatie is voorzien voor de maand oktober

8 8 Krachtijnen en begrippen

9 Vee aspecten van het vroegere personeesstatuut waren voor verbetering vatbaar. 1. Anciënniteit primeerde - overapping van functies Een oopbaan in de rechterijke orde was tot nu toe meer gebaseerd op de jaren van dienst dan op de werkeijke jobinhoud. In de praktijk was er in vee gevaen weinig of geen verschi tussen wat bijvoorbeed een beambte deed of een opsteer. Anderzijds kon het gebeuren dat de functie van de ene opsteer zwaarder was dan van de andere. Er waren bovendien overappingen van bepaade functies; bijvoorbeed tussen griffiers en referendarissen. Er werd weinig rekening gehouden met de investeringen van een personeesid in zijn professionee ontwikkeing (opeiding, enz.). Dit werd trouwens vrij weinig aangemoedigd. Bovendien soten de wedden in de rechterijke orde niet aan bij deze van de privé-sector en de ambtenaren. 2. Starten onderaan de adder - weinig transparante carrièremogeijkheden In vee gevaen begon men zijn oopbaan as beambte. Een externe kon niet meteen aan de sag as griffier of secretaris. Vee hoger opgeeiden werden hierdoor afgeschrikt. Voor een benoeming of een bevordering hing men hoofdzakeijk af van de interne eidinggevenden. 3. Weinig mogeijkheden om op een andere paats of in een andere functie te worden tewerkgested. Eens benoemd op een specifiek parket of griffie was het moeiijk om eders te werken of een ander werk te doen. Er was hee weinig fexibiiteit. 4. Gebrek aan een geschikte structuur en statuut voor (nieuwe) functies Een groot dee van het onthaapersonee, het veiigheidspersonee, de gebouwenbeheerders en het personee dat de korpschef bijstond had geen statuut. Daardoor konden zij enke as contractuee worden tewerkgested. Bij gebrek aan een andere dienst waren ze bovendien in een griffie of een parketsecretariaat ondergebracht terwij ze daar niet echt thuis hoorden. 9

10 Het nieuwe personeesstatuut wi hieraan een opossing geven. 1. Er komt meer aandacht voor de inhoud en de zwaarte van uw functie 1.1 Ae functies worden opgedeed en geordend: U bent met meer dan 9.000, tewerkgested in zeer uiteenopende functies: 9% 54% 23% 2% 1% Administratief personee Bijzondere graden Schoonmaakpersonee Referendarissen Parketjuristen Griffiers Secretarissen 10% 1% Het is de bedoeing dat iedereen, poetsvrouw, chauffeur, hoofdgriffier, referendaris. weet wat van zijn of haar functie wordt verwacht en weke competenties (bekwaamheden: kennis, vaardigheden en houding/gedrag) hiervoor worden vereist. Het is bovendien beangrijk dat u een kare kijk krijgt op de paats die uw functie inneemt in de dienst waar u werkt en binnen de hee organisatie. Daarom worden ae functies opgedeed en geordend in functieniveaus - graden/functiefamiies of vakkassen. Veen onder u beginnen stiaan vertrouwd te geraken met deze opdeing. Voor ae duideijkheid vogt hierna een overzicht: 10

11 a) Vier niveaus: A, B, C en D Een hoger niveau heeft een hogere graad van verantwoordeijkheid en/of hogere vereisten. b) Graden (enke niveau B, C en D) in niveau B: griffier, secretaris, deskundige, administratief deskundige en ICT deskundige in niveau C: assistent in niveau D: medewerker, medewerker keuken/schoonmaak c) De niveau s B, C, en D zijn onderverdeed in functiefamiies Functiefamiie: Het begrip functiefamiie is vrij compex. Laat u zeker en vast niet afschrikken door de hiernavogende theoretische uiteenzetting. Eén en ander za nog duideijker worden wanneer u uw eigen functiefamiie onder de oep neemt. Een functiefamiie is een groep functies die geijkenissen vertoont voor wat betreft de taken (wat moet men doen?) en verantwoordeijkheden en voor wat betreft het competentieprofie (hoe moet men het doen?). Een competentieprofie bestaat uit enerzijds kerncompetenties en anderzijds competeties die aan de functiefamiie en het niveau zijn verbonden. Kerncompetenties: Zij houden in: kunnen samenwerken, oyaa handeen, dienstbaarheid, resutaatgerichtheid tonen en zichzef ontwikkeen.dit zijn bekwaamheden die van ek personeesid binnen de rechterijke orde worden verwacht bij de uitoefening van zijn/haar functie. Competenties verbonden aan het niveau van de functiefamiie: Om na te gaan over weke competenties men moet beschikken per niveau worden vogende vragen gested: Hoe gaat men om met informatie? Hoe gaat men om met taken? Hoe geeft men eiding? Hoe stet men zich op bij interpersoonijke reaties? Hoe functioneert men persoonijk? Deze vragen worden per niveau anders beantwoord; hoe hoger het niveau hoe meer bekwaamheden er worden vereist. 11

12 Voorbeeden: In het niveau D za men informatie moeten kunnen verwerken. In het niveau B za men informatie moeten kunnen anayseren. Opgeet! Het doe en de beschrijving van de functie, ondergebracht in een geijke functiefamiie, respectieveijk voor niveau C of D, ijken vaak sterk op ekaar. U moet deze beschrijving dan ook samenezen met het competentieprofie dat aan die functie verbonden is. Bijkomende info kan u vinden in de omzendbrief nr. 78 van 14 jui d) (Vak)Kassen en vakrichtingen in niveau A De diverse functies in het niveau A zuen worden gegroepeerd in kassen van A1 tot A5. Deze indeing wordt bepaad aan de hand van functiebeschrijvingen en functiewegingen. Het niveau A is daarnaast onderverdeed in vakrichtingen, die functies groeperen die tot een geijkaardig expertisedomein behoren. Opgeet! De regegeving is nog niet in werking getreden en ta van uitvoeringsbesuiten staan nog op stape. 12

13 1.2 De inhoud van uw functie bepaat uw verdere ontwikkeing en uw inkomen Aan uw functie hangt een bepaade bezodiging vast, die stiaan op het zefde niveau komt as die voor geijkaardige functies in de privé of bij de rijksambtenaren. De bezodiging stijgt naargeang u anger werkt (anciënniteit). Voorbeeden: Aan eke graad of kasse (A1 tot A5) is een weddenschaa verbonden. (De weddenschaen zijn opgenomen in dee 2.) As u weet wat van u wordt verwacht, kunt u bewust investeren in uw verdere ontwikkeing. Zo opent u voor uzef oopbaanperspectieven en kan de rechterijke orde beroep doen op medewerkers die aangepast zijn aan de behoeften van de organisatie. U heeft het recht om dee te nemen aan gecertificeerde opeidingen die voor uw functiefamiie of vakkasse door het Opeidingsinstituut voor de Federae Overheid (OFO) worden georganiseerd. As u saagt in de bijhorende test, dan heeft u gedurende een webepaade periode recht op een competentiepremie en/of kunt u bevorderen naar een hogere weddenschaa. U heeft het recht om een erkende beroepsopeiding te vogen die rechtstreeks verband houdt met uw huidige of een toekomstige functie. Bijkomende info Bijkomende info (aanbod, inschrijvingen ) vindt u op de website van de opeidingsdienst voor het gerechtspersonee 13

14 2. Een meer professionee en transparante benadering 2.1. Professionee seectiesysteem De seectie wordt verder geprofessionaiseerd en geobjectiveerd, zowe bij bevordering as bij werving. Agemene en functie-specifieke vergeijkende seecties worden georganiseerd door SELOR, het Seectiebureau van de Federae Overheid, in samenwerking met de verantwoordeijken van de rechterijke orde. Deze seecties aten toe een (wervings)reserve voor betrokken functies samen te steen. As er een paats vacant is kan een bijkomende vergeijkende proef worden georganiseerd, op basis van functiebeschrijvingen en competentieprofieen. Deze proef vervangt de vroegere procedure van adviezen uitgebracht door de personeesverantwoordeijken (hoofdgriffier, hoofdsecretaris ) Aangepaste benoemingsvoorwaarden - meer transparantie Voortaan zijn er binnen eke functie op ek niveau kansen tot bevordering en werving. De Minister van Justitie kiest of een vacante betrekking wordt ingevud door midde van werving of bevordering. Indien u benoemd bent, kunt u uw oopbaan verder uitbouwen: via administratieve bevordering: = een bevordering van een graad in een ager niveau naar een graad in het daarop vogende niveau = een bevordering van een graad van niveau B naar een kasse van niveau A (bijv. van de graad van griffier naar de vakkasse A2 met de tite griffier-hoofd van dienst). = een bevordering naar een hogere kasse (bijv. van A2 naar A3) Voorwaarde: - er is een paats vacant; - u bent gesaagd voor een vergeijkende seectie. Deze wordt, in samenwerking met de verantwoordeijken van de rechterijke orde, georganiseerd door het Seectiebureau voor de Federae Overheid (SELOR). Ze zijn steeds gebaseerd op de functiebeschrijvingen en het competentieprofie. 14

15 via bevordering in weddenschaa: = door het sagen in gecertificeerde opeidingen. As externe kunt u statutair worden benoemd voor eke personeesfunctie in de rechterijke orde. Voorwaarde: - er is een paats vacant; - u beschikt over het gepaste dipoma (niveau D geen dipoma vereist); - u bent gesaagd voor een vergeijkende seectie. Voor eidinggevende functies in niveau A wordt prioriteit gegeven aan de bevordering van interne medewerkers. Zij kennen de organisatie immers a ten gronde. Net zoas in de privé-sector kan men bij de rechterijke orde ook as contractuee personeesid werken. u krijgt een contract van bepaade of van onbepaade duur (+ proefperiode); de seectieprocedure is eenvoudiger dan bij een statutaire functie; de wedde is geijk aan een statutaire wedde; de mogeijkheden tot oopbaanontwikkeing zijn beperkt (er is bijvoorbeed geen bevordering mogeijk). Opgeet! Vanzefsprekend kan ieder contractuee personeesid meedoen aan vergeijkende seecties met het oog op een statutaire benoeming. 15

16 3. Nadruk op fexibiiteit Zowe u as de rechterijke orde zijn gebaat bij mogeijkheden tot fexibiiteit, zowe voor wat betreft uw functie-inhoud as voor wat betreft de paats van uw werk: U kan makkeijker van functie veranderen. U kunt uw werkpaats aanpassen aan uw privé-situatie. De rechterijke orde kan daar waar nodig op een soepee manier de juiste medewerkers inschakeen, Fexibiiteit door uniformisering benoemingsvoorwaarden, niveaus en graden De benoemingsvoorwaarden, de niveaus en de graden voor het administratief personee van griffies en parketsecretariaten worden geijk. As u op een griffie werkt, wordt de overgang naar een parketsecretariaat eenvoudiger en vice versa. De benoemingsvoorwaarden en de weddenschaa worden niet meer gekopped aan het type gerecht. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen deze van griffier bij de rechtbank van eerste aaneg of deze van griffier bij het hof van beroep. Verschiende oude graden smeten samen tot één graad: Voorbeeden: De oude graden van adjunct-griffier en griffier worden opgenomen in de nieuwe graad van griffier De oude (bijzondere) graden van (eerstaanwezend) beambte, (eerstaanwezend) administratief agent, (geschood) arbeider komen in één graad terecht, n. die van medewerker. 16

17 3.2. Fexibiiteit door voorrang aan mutatie As u vast benoemd bent in een griffie of parketsecretariaat, kan u vragen om definitief te worden overgepaatst naar een andere griffie of parketsecretariaat. Van zodra er een paats vacant wordt, wordt uw vraag in overweging genomen. Sechts indien er geen kandidaten zijn voor een mutatie of as bijkt dat niemand van de kandidaten voor een mutatie vodoet aan de functievereisten, wordt de vacante paats opengested voor werving en/of bevordering. Bijkomende info Bijkomende info vindt u in de omzendbrieven nr. 92 dd en nr. 102 dd Fexibiiteit door wederzijdse mobiiteit rechterijke orde federae overheidsdiensten Indien u werkt in de rechterijke orde kunt u - binnen afzienbare tijd - vragen om door midde van mobiiteit een functie te krijgen in hetzefde niveau in de federae overheidsdiensten en omgekeerd. 4. Oprichting steundiensten Binnen afzienbare tijd kan op verzoek van de korpschef een steundienst worden opgericht in een hof, een rechtbank of een parket waarin ae personeeseden worden ondergebracht die niet tot een parket of een griffie behoren (human resources managers, veiigheidspersonee, gebouwenbeheerders..). Zij komen onder het gezag van de korpschef en krijgen een vowaardig statuut. 17

18 18 Bepaingen per niveau

19 Het niveau D Het niveau D wordt opgedeed in: 1. Twee graden: Medewerker: zowe statutaire as contractuee medewerkers kunnen in dienst worden genomen. Medewerker keuken/schoonmaak: enke contractuee personeeseden worden in dienst genomen. 2. Verschiende functiefamiies: 2.1. Doe administratieve ondersteuning: budgetbeheer: dossierbeheer: onthaa: Het verzorgen van een gehee van weomschreven administratieve en uitvoerende taken ter ondersteuning van een dienst of een persoon. Teefonisch inichtingen geven aan personen binnen of buiten de dienst. Instaan voor de administratieve afhandeing van inkomsten en/of uitgaven vogens de procedures die in de dienst werden vastgeegd teneinde bij te dragen tot het wetteijk/regementair correct beheer van budgettaire en financiëe gegevens. Het autonoom beheren en behandeen van de dossiers - of van een aanta opeenvogende fasen. Dit gebeurt binnen een afgebakend kennis- of expertisedomein of op basis van een bepaad dee van de regementering. Instaan voor een correct en persoonijk onthaa, bijstand verenen, informatie verstrekken aan de burger en documenten verwerken over de dienstverening. 19

20 eiding geven: ICT ondersteuning: veiigheid: keuken en bediening: onderhoud: transport: technische ondersteuning: De werkzaamheden van een administratieve of operationee eenheid coördineren en opvogen. Binnen deze groep hebben de medewerkers een geijkaardig niveau. De kemtoon van de functie igt op het coördineren en het superviseren van uitvoerende taken. Op basis van de kennis van het informaticamateriaa (appicaties of machines) instaan voor de bediening of de technische ondersteuning voor gebruikers en/of kanten. Het uitvoeren van taken en werkzaamheden in het kader van de veiigheid en/of beveiiging. Hepen bij het opdienen en het bereiden van dranken en van koude en warme schotes vogens de beschikbare middeen, om tegemoet te komen aan de behoeften in maatijden voor het personee en de bezoekers. De kwaiteits- en hygiënenormen worden hierbij gerespecteerd.. Zorgvudig en vogens precieze instructies gebouwen schoonmaken en/of parken en tuinen onderhouden. Dit houdt eventuee de verwerking van afva in. Instaan voor het veiig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn om ze naar de gewenste paatsen te brengen. Op basis van de technische kennis van materiaa, apparatuur en/of technische uitrusting, instaan voor de bediening, voorbereiding of hersteing ervan voor gebruikers en/of kanten. 20

21 2.2. Competentieprofie a) Functiefamiie gebonden 4 : Niveau D Omgaan met informatie Omgaan met taken Leiding geven Interpersoonijke reaties Persoonijk functioneren Begrijpen Taken uitvoeren Leren Communiceren Inschikkeijkheid tonen Informatie verwerken Werk structureren Ondersteunen Actief uisteren Zich aanpassen Anayseren Probemen opossen Direct aansturen In team werken Betrouwbaarheid tonen Integreren Besissen Motiveren Servicegericht handeen Inzet tonen Vernieuwen Organiseren Coachen / ontwikkeen Adviseren Stressbestendigheid tonen Conceptuaiseren Sturen Teams bouwen Beïnvoeden Zichzef ontwikkeen Inzicht in de organisatie De organisatie besturen Teams aansturen Reaties opbouwen Doesteingen haen Visie ontwikkeen Ondernemen Inspireren Netwerken Organisatie betrokkenheid 4 De vereiste competenties voor niveau D zijn in het grijs gekeurd. Zie ook de informatie p. 11 en 12 21

22 b) Kerncompetenties Samenwerken Dienstbaarheid Loyaa handeen Resutaatsgerichtheid tonen Zichzef ontwikkeen 3. Statutaire benoeming: 3.1. Aan weke voorwaarden moet u vodoen: u bent achttien jaar oud u bent gesaagd voor een vergeijkende seectie van medewerker georganiseerd door SELOR. Deze vergeijkende seectie bestaat uit: - een agemeen dee: beoordeet de agemene competenties eigen aan de functiefamiie waartoe de functie behoort - eventuee een bijzonder gedeete: beoordeet de functie-specifieke competenties enke as u in het agemeen dee 60% heeft behaad Overgangsmaatrege Overgangsmaatrege tot 30 november 2012 As u beschikt over een gedig getuigschrift van het examen van beambte van een zittijd vóór 1997 (en u vroeg verenging aan) of van de zittijd 2005 bent u vrijgested van deze vergeijkende seectie. 22

23 Let op! Niveau D Let we, er is geen dipoma vereist Weke stappen moet u ondernemen na de bekendmaking van een vacature in het Begisch Staatsbad? Vacante paatsen worden, gegroepeerd per graad/functiefamiie en per arrondissement (bijvoorbeed medewerker-administratieve ondersteuning voor vredegerecht X en Y) bekend gemaakt in het Begisch Staatsbad. Indien u vodoet aan de hiervoor vermede voorwaarden stuurt u uw kandidatuur, binnen de maand na de bekendmaking van de vacature(s) in het Begisch Staatsbad, per aangetekende brief aan: De FOD Justitie Directoraat-generaa Rechterijke Organisatie Dienst Personeeszaken / ROJ 212 Waterooaan Brusse U kan tegeijkertijd postueren voor meerdere functies. Indien nodig wordt voor ae kandidaten een bijkomende vergeijkende proef georganiseerd. In een overgangsfase wordt deze bijkomende vergeijkende proef hoe dan ook georganiseerd aangezien er ta van kandidaten zijn die gesaagd zijn voor het examen van beambte (zittijd vóór 1997 of zittijd 2005 ). De Minister van Justitie benoemt uit de kandidaten: ofwe de gesaagde die het hoogst gerangschikt is voor de vergeijkende seectie ofwe de kandidaat die het hoogst gerangschikt is voor de bijkomende vergeijkende proef 23

24 3.3. Vooropige definitieve benoeming U wordt in eerste instantie vooropig benoemd voor 3 maanden. Na 3 maanden wordt u definitief benoemd, tenzij gebeken is dat u niet geschikt was voor de uitoefening van het ambt. 24

25 4. Uw oopbaanontwikkeing 4.1. Uw bevordering in weddenschaa Niveau D a) Er bestaan 5 weddenschaen ( 5 ): Eerste weddeschaa (statutairen + contractueen) Tweede weddeschaa (enke voor statutairen) Derde weddeschaa (enke voor statutairen) Vierde weddeschaa (enke voor statutairen) Medewerker keuken/ schoonmaak D1 ( 5 ) Min ,64 Max ,52 Administratief medewerker D2 Min ,26 Max ,76 D3 Min ,64 Max ,81 D4 Min ,70 Max ,18 D5 Min ,70 Max ,18 b) Hoe verhogen in weddenschaa? Antwoord: door te sagen in een gecertificeerde opeiding U kunt zich inschrijven voor een gecertificeerde opeiding: van zodra u 1 jaar statutair benoemd of contractuee tewerkgested bent in niveau D in de aatste maand van uw vooropige benoeming (inschrijving heeft uitwerking voor zover de vooropige benoeming definitief is geworden op de eerste dag van de maand die er op vogt) Wie reeds in weddenschaa D5 wordt betaad, kan geen gecertificeerde opeiding meer vogen. U kunt, na overeg met uw hiërarchische meerdere, kiezen uit de gecertificeerde opeidingen, die door het OFO voor uw functiefamiie worden georganiseerd. 5 D1 : weddenaanpassing vanaf 1 december 2008 min: ,64 max: ,54 25

26 Indien uw gecertificeerde opeiding wordt afgesoten met een gunstige besissing van het OFO, heeft u recht op: een jaarijkse competentiepremie van eur bruto (geïndexeerd = 1428,2) gedurende 8 jaar een bevordering in een hogere weddenschaa na 8 jaar as u statutair bent Deze 8 jaar gaan in de eerste dag van de maand vogend op uw inschrijving en ten vroegste bij het verstrijken van de gedigheidsduur van uw voorgaande gecertificeerde opeiding. c) Schematisch overzicht oopbaanveroop (statutair) medewerker D2 Niet gesaagd: geen premie Gecertificeerde opeiding 1 Gesaagd: premie 1000 D3: automatisch na een gecertificeerde opeiding en een competentiepremie voor 1000 / jaar à rato van 100% gedurende acht jaar. D3 Niet gesaagd: geen premie Gecertificeerde opeiding 2 Gesaagd: premie 1000 D4: automatisch na een gecertificeerde opeiding en een competentiepremie voor 1000 / jaar à rato van 100% gedurende acht jaar. D4 Niet gesaagd: geen premie Gecertificeerde opeiding 3 Gesaagd: premie 1000 D5 D5: automatisch na een gecertificeerde opeiding en een competentiepremie voor 1000 / jaar à rato van 100% gedurende acht jaar. Geen premie meer 26

27 4.2. Uw administratieve bevordering As u statutair bent, heeft u toegang tot de functies van niveau C as u vodoet aan de vogende voorwaarden: u dient gesaagd te zijn voor een vergeijkende seectie voor het niveau C, er is een vacante paats. Niveau D As statutair hebt u toegang tot de functie van griffier, (adjunct-griffier), of secretaris (adjunct-secretaris), as u uiterijk op vodeed aan de vogende voorwaarden: u hebt een dipoma van het secundair onderwijs; u hebt een getuigschrift van kandidaat-griffier / kandidaat-secretaris; u hebt tenminste 3 jaar het ambt van beambte uitgeoefend bij een griffie of een parketsecretariaat. 27

28 5. Uw bezodiging 5.1. Wedde a) Bedrag ( 6 ) indicie D1* (ODT1) D2 (ODA1) D3 (ODA2) D4 (ODA3) D5 (ODA4) Tussentijdse verhogingen 3/1 x 108,72 10/2 x 58,17 2/2 x 124,89 3/1 x 140,09 5/2 x 194,67 8/2 x 324,11 3/1 x 140,09 5/2 x 213,5 8/2 x 349,05 3/1 x 218,66 4/2 x /2 x 349,05 3/1 x 218,66 4/2 x /2 x 349, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 28

29 , , , , , , , , , ,73 Niveau D , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Voor meer informatie over de berekening van de wedden kunt u terecht op de website van de Centrae dienst voor de vaste uitgaven (C.D.V.U.): 6 * Weddenschaa D1 za vanaf 1/12/2008 worden verhoogd met 382 op eke weddentrap Min: , 64 Max: ,52 29

30 b) Voorwaarden Uw wedde is afhankeijk van: hoe ang u reeds in dienst bent (uw (gedeijke) anciënniteit), uw bevorderingen in weddenschaa. c) Tijdstip betaing De aatste werkdag van de maand, met uitzondering van uw wedde van december, die betaad wordt op de eerste werkdag van de maand januari Voordeen a) Competentietoeage (statutairen/contractueen) Bedrag: - as medewerker/keuken-schoonmaak (schaa D1): jaarijkse toeage van 800 euro bruto (geïndexeerd = 1 165,44) gedurende 8 jaar - as medewerker (in schaa D2, D3 of D4): jaarijkse toeage van euro bruto (geïndexeerd = 1 456,8) gedurende 8 jaar - op basis van de tijdens de 12 voorgaande maanden verrichte prestaties Voorwaarden: uw gecertificeerde opeiding werd afgesoten met een gunstige besissing van het OFO Tijdstip betaing: in de maand september b) Vakantieged (statutairen/contractueen) Bedrag: 92% van de bruto wedde van de maand maart van het vakantiejaar Voorwaarden: Voor de berekening ervan wordt rekening gehouden met de prestaties tijdens het voorgaande jaar. Tijdstip betaing: Het wordt uitbetaad tussen 1 mei en 30 juni van ek jaar. 30

31 c) Eindejaarstoeage (statutairen/contractueen) Bedrag: - een vast gedeete in 2008: 650 euro - een variabe gedeete: 2,5% van de brutojaarwedde die as basis diende voor de wedde van de maand oktober van dat jaar. Niveau D Voorwaarden: voor de berekening wordt rekening gehouden met de prestaties verricht tussen 1 januari en 30 september van het betrokken jaar. Tijdstip betaing: in de maand december d) Integratiepremie (statutairen/contractueen) Bedrag: euro bruto - verminderd bij onvoedige prestaties tussen 1 januari en 30 september - bij haftijdse prestaties (of minder) wordt de heft van de premie betaad. Voorwaarden: - u heeft recht op een eindejaarstoeage - u ontvangt geen competentiepremie Tijdstip betaing: samen met de eindejaarstoeage 31

32 e) Haard- of standpaatstoeage (statutairen/contractueen) Voorwaarden - bedragen: - Afhankeijk van uw persoonijke toestand kan u een haardtoeage of een standpaatstoeage krijgen, as uw bezodiging ager is dan ,27 euro per jaar. U krijgt de haardtoeage: - as u gehuwd bent (tenzij de haardtoeage a aan uw echtgenoot of echtgenote is toegekend) - as u samenwoont (tenzij de haardtoeage a aan de persoon met wie u samenwoont is toegekend) - as u aeen woont en voor een of meerdere kinderen in je gezin kinderbijsag ontvangt. As beide partners recht hebben op een haardtoeage, dan duiden ze via een verkaring op erewoord aan weke partner de haardtoeage ontvangt. De andere partner ontvangt dan een standpaatstoeage. Personeeseden die geen haardtoeage ontvangen, ontvangen de standpaatstoeage. - De haardtoeage bedraagt: 719,89 euro (geïndexeerd = 1 048,73 euro) per jaar, as uw wedde niet hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro); of 359,95 euro (geïndexeerd = 524,37 euro) per jaar, as uw wedde hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro), maar ager dan ,27 euro (geïndexeerd = ,08). De standpaatstoeage bedraagt: 359,95 euro (geïndexeerd = 524,37 euro) per jaar, as uw wedde niet hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro); of 179,98 euro ((geïndexeerd = 262,19 euro) per jaar, as uw wedde hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro), maar ager dan ,27 euro (geïndexeerd = ,08). Tijdstip betaing: samen met de wedde 32

33 f ) Premie voor besturen van een dienstvoertuig Bedrag: maandeijkse forfaitaire toeage van 127,82/maand euro (geïndexeerd = 186,21 euro), verminderd bij onvoedige prestaties. Niveau D Voorwaarden: u bent beast met het besturen van een wagen bestemd voor het vervoer van personen Tijdstip betaing: samen met de wedde g) Taapremie (statutairen/contractueen) Bedrag: - premie van 12,40 euro bruto / maand (geïndexeerd = 18,06 euro) - bij onvoedige prestaties wordt deze premie op basis van de geeverde dienstprestaties uitbetaad Voorwaarden: - u evert het bewijs van kennis van de tweede andstaa - u oefent uw ambt uit bij een tweetaig rechtscoege: d.w.z. een rechtbank of een hof waar tenminste een gedeete van de magistraten of van de eden van de griffie het bewijs moeten everen van kennis van meer dan één andstaa (dit vogens de wetgeving op het taagebruik in gerechtszaken) Tijdstip betaing: samen met de wedde 33

34 h) Premie voor eidinggevenden Bedrag: 500 euro bruto per jaar (geïndexeerd = 728,4 euro) Voorwaarden: - u heeft de dageijkse eiding over een team van minimum tien personeeseden - u heeft de eiding over minder dan tien personen en u bent aangewezen voor deze dageijkse eiding door de directeur-generaa van de rechterijke organisatie van de Federae Overheidsdienst Justitie, op voorste van uw functionee chef Tijdstip betaing: de premie wordt maandeijks betaad, samen met de wedde 34

35 Het niveau C HET NIVEAU C WORDT OPGEDEELD IN: 1. één graad: Assistent Zowe statutaire as contractuee assistenten kunnen in dienst worden genomen. 2. Functiefamiies: 2.1. Doe Administratieve ondersteuning: Budgetbeheer: Dossierbeheer: Documentatiebeheer: Het verzorgen van een veeheid aan verschiende uitvoerende administratieve taken ter ondersteuning van een dienst of van een persoon. Het beheer van het budget van een dienst en het verzorgen van de uitbetaingen teneinde ae rechthebbenden tijdig van de nodige middeen te voorzien. Het beheren en autonoom afhandeen van dossiers of van minstens een aanta opeenvogende stappen binnen een dossier en dit binnen een afgebakend kennis- of expertisedomein, en/ of op basis van een afgebakend dee van de regementering. Instaan voor het beheer van een documentatiecentrum, toegankeijker maken van de documenten, verrichten van opzoekingen teneinde de interne en externe gebruiker er maximaa gebruik van te aten maken. 35

36 Onthaa: Leiding geven: Informaticaassistent Veiigheids- en wezijnsassistent Logistieke ondersteuning Instaan voor het correct en kantvriendeijk onthaa, de begeeiding en de informatieverstrekking aan de burger asook het verwerken van de documenten die betrekking hebben op de dienstverening. Instaan voor de coördinatie en opvoging van de werkzaamheden van een administratieve of operationee entiteit bestaande uit een beperkt team van personeeseden van een geijk of ager niveau. Verzorgen van de technische ondersteuning op het gebied van hardware, software of systemen om de gebruikers in optimae omstandigheden te aten werken. Uitvoeren van taken en werkzaamheden in het kader van veiigheid en of beveiiging. Beheer van ae materiaa en technische uitrusting van een dienst of van een ocatie en het verzorgen van de administratieve procedures ter zake. 36

37 2.2. Competentieprofie a) Functiefamiie gebonden 7 Omgaan met informatie Omgaan met Taken Leiding geven Interpersoonijke reaties Persoonijk functioneren Niveau C Begrijpen Taken uitvoeren Leren Communiceren Inschikkeijkheid tonen Informatie verwerken Werk structureren Ondersteunen Actief uisteren Zich aanpassen Anayseren Probemen opossen Direct aansturen In team werken Betrouwbaarheid tonen Integreren Besissen Motiveren Servicegericht handeen Inzet tonen Vernieuwen Organiseren Coachen / ontwikkeen Adviseren Stressbestendigheid tonen Conceptuaiseren Sturen Teams bouwen Beïnvoeden Zichzef ontwikkeen Inzicht in de organisatie De organisatie besturen Teams aansturen Reaties bouwen Doesteingen haen Visie ontwikkeen Ondernemen Inspireren Netwerken Organisatie betrokkenheid 7 De vereiste competenties voor niveau C zijn in het grijs gekeurd. Zie ook de informatie p. 11 en 12 37

38 b) Kerncompetenties Samenwerken Dienstbaarheid Loyaa handeen Resutaatsgerichtheid tonen Zichzef ontwikkeen 3. Statutaire benoeming 3.1. Aan weke voorwaarden dient u te vodoen: a) In geva van werving: u bent achttien jaar oud u heeft een dipoma van het secundair onderwijs u bent gesaagd voor een vergeijkende seectie van assistent georganiseerd door Seor. Deze vergeijkende seectie bestaat uit: - een agemeen dee: beoordeet de agemene competenties eigen aan de functiefamiie waartoe de functie behoort - eventuee een bijzonder gedeete: beoordeet de functie-specifieke competenties, enke as u in het agemeen dee 60% heeft behaad b) In geva bevordering: u bent vast benoemd as medewerker bij een griffie of een parketsecretariaat u bent gesaagd voor een vergeijkende seectie van assistent georganiseerd door SELOR (zie hierboven). 38

39 Overgangsmaatrege Overgangsmaatrege tot 30 november 2012 As u beschikt over een gedig getuigschrift voor het examen van opsteer van een zittijd voor 1997 (en u vroeg verenging aan) of van de zittijden 1999 of 2001 dan vodoet u aan de tweede voorwaarde en bent u vrijgested van deze vergeijkende seectie. Niveau C 3.2. Weke stappen moet u ondernemen na de bekendmaking van een vacature in het Begisch Staatsbad? Vacante paatsen worden gegroepeerd per graad/functiefamiie en per arrondissement bekend gemaakt in het Begisch Staatsbad. Indien u vodoet aan de hiervoor vermede voorwaarden stuurt u uw kandidatuur, binnen de maand na de bekendmaking van de vacature(s) in het Begisch Staatsbad, per aangetekende brief aan: De FOD Justitie Directoraat-generaa Rechterijke Organisatie Dienst Personeeszaken / ROJ 212 Waterooaan Brusse U kan tegeijkertijd postueren voor meerdere functies. Indien nodig wordt voor ae kandidaten een bijkomende vergeijkende proef georganiseerd. In een overgangsfase wordt deze bijkomende vergeijkende proef hoe dan ook georganiseerd aangezien er ta van kandidaten zijn die gesaagd zijn voor het examen van opsteer (zittijden vóór ). De Minister van Justitie benoemt uit de kandidaten: ofwe de gesaagde die het hoogst gerangschikt is voor de vergeijkende seectie ofwe de kandidaat die het hoogst gerangschikt is voor de bijkomende vergeijkende proef 39

40 3.3. Vooropige definitieve benoeming Bij werving wordt u in eerste instantie vooropig benoemd voor één jaar. Na een jaar wordt u definitief benoemd, tenzij gebeken is dat u niet geschikt was voor de uitoefening van het ambt. 40

41 4. Uw oopbaanontwikkeing 4.1. Bevordering in weddenschaa a) Er bestaan 3 weddenschaen: Assistent Niveau C Eerste weddeschaa (statutairen + contractueen) Tweede weddeschaa (enke voor statutairen) Derde weddeschaa (enke voor statutairen) C1 Min ,70 Max ,02 C2 Min ,00 Max ,38) C3 (Min ,45 Max ,44) b) Hoe verhogen in weddenschaa? Antwoord: Door te sagen in een gecertificeerde opeiding. U kan zich inschrijven voor een gecertificeerde opeiding van zodra u 1 jaar statutair benoemd bent of contractuee tewerkgested in niveau C in de aatste maand van uw vooropige benoeming (inschrijving heeft uitwerking voor zover de vooropige benoeming definitief is geworden op de eerste dag van de maand die er op vogt). Wie reeds in weddenschaa C3 wordt betaad, kan geen gecertificeerde opeiding meer vogen. Aanta gecertificeerde opeidingen: 4, genummerd van 1 tot 4 U kunt, na overeg met uw hiërarchische meerdere, kiezen uit de gecertificeerde opeidingen, die door het OFO voor uw functiefamiie worden georganiseerd. 41

42 Indien uw gecertificeerde opeiding wordt afgesoten met een gunstige besissing van het OFO, heeft u recht op: een jaarijkse competentiepremie van euro bruto (geïndexeerd = 2 476,56 euro) gedurende 8 jaar 8 jaar na het sagen van gecertificeerde opeiding 2, wordt de weddenschaa C2 toegekend as u statutair bent. 8 jaar na het sagen van gecertificeerde opeiding 4 wordt de weddenschaa C3 toegekend as u statutair bent. Deze 8 jaar gaat in de eerste dag van de maand vogend op uw inschrijving en ten vroegste bij het verstrijken van de gedigheidsduur van uw voorgaande gecertificeerde opeiding. Indien u niet saagt in uw gecertificeerde opeidingen 3 of 4 ontvangt u gedurende 12 maanden vogend op de datum van het afsuiten van proces-verbaa van de proef en ten vroegste na het verstrijken van de gedigheidsduur van de voorgaande gecertificeerde opeiding de heft van de competentietoeage. c) Schematisch overzicht oopbaanveroop C1 Gecertificeerde opeiding 1 Gedigheidsduur van een gecertificeerde opeiding: 8 jaar Niet gesaagd: geen premie Gesaagd: premie 1700 Gecertificeerde opeiding 2 Niet gesaagd: 50% premie (1 jaar) Gesaagd C2 C2: toegekend onmiddeijk na het sagen van gecertificieerde opeiding 2 premie 1700 Gecertificeerde opeiding 3 Niet gesaagd: 50% premie (1 jaar) Gesaagd: premie 1700 Gecertificeerde opeiding 4 Niet gesaagd: 50% premie (1 jaar) Gesaagd C3 C3: toegekend onmiddeijk na het sagen van gecertificieerde opeiding 4 Geen premie meer 42

43 4.2 Uw administratieve bevordering As u statutair bent, kunt u toegang hebben tot de functies van niveau B, administratief personee as u vodoet aan de vogende voorwaarden: u moet gesaagd zijn voor een vergeijkende seectie voor het niveau B er is een vacante paats Voor de inwerkingtreding van de regegeving voor niveau A, griffiers en secretarissen: As u statutair bent, kunt u deenemen aan het examen voor kandidaat-griffier en kandidaat-secretaris, om te worden benoemd in een functie van griffier of secretaris. Niveau C Na de inwerkingtreding van de regegeving voor niveau A, griffiers en secretarissen: As u statutair bent, heeft u toegang tot de functies van niveau B voor de nieuwe graad van griffier en secretaris. Ook hier geden voormede voorwaarden. 43

44 5. Uw bezodiging 5.1. Uw wedde a) Bedrag Indicie C1 (OCA1) C2 (OCA2) C3 (OCA3) Tussentijdse verhogingen 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 44

45 , , , , , , , , , , , ,56 Niveau C , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 Voor meer informatie omtrent de berekening van de wedden kunt terecht op de website van de Centrae dienst voor de vaste uitgaven (C.D.V.U.): 45

46 b) Voorwaarden Uw wedde is afhankeijk van: hoe ang u a in dienst bent (uw (gedeijke) anciënniteit) uw bevorderingen in weddenschaa c) Tijdstip betaing De aatste werkdag van de maand, met uitzondering van uw wedde van december, die betaad wordt op de eerste werkdag van de maand januari Voordeen a) Competentietoeage (statutairen/contractueen) Bedrag: euro bruto / jaar (geïndexeerd = 2 476,56 euro) gedurende 8 jaar - op basis van de verrichte prestaties tijdens de 12 voorgaande maanden Voorwaarden: uw gecertificeerde opeiding werd afgesoten met een gunstige besissing van het OFO Tijdstip betaing: in de maand september b) Vakantieged (statutairen/contractueen) Bedrag: 92% van de bruto wedde van de maand maart van het vakantiejaar. Voorwaarden: voor de berekening ervan wordt rekening gehouden met de prestaties geeverd tijdens het voorgaande jaar Tijdstip betaing: het wordt uitbetaad tussen 1 mei en 30 juni van ieder jaar 46

47 c) Eindejaarstoeage (statutairen/contractueen) Bedrag: - een vast gedeete in 2008: 650 euro - een variabe gedeete: 2,5% van de brutojaarwedde die as basis diende voor de wedde van de maand oktober van dat jaar Voorwaarden: voor de berekening wordt rekening gehouden met de prestaties verricht tussen 1 januari en 30 september van het betrokken jaar Niveau C Tijdstip betaing: in de maand december d) Haard- of standpaatstoeage (statutairen/contractueen) Voorwaarden - bedragen: - Afhankeijk van uw persoonijke toestand kan u een haardtoeage of een standpaatstoeage krijgen, as uw bezodiging ager is dan ,27 euro per jaar. U krijgt de haardtoeage: - as u gehuwd bent (tenzij de haardtoeage a aan uw echtgenoot of echtgenote is toegekend) - as u samenwoont (tenzij de haardtoeage a aan de persoon met wie u samenwoont is toegekend) - as u aeen woont en voor een of meerdere kinderen in je gezin kinderbijsag ontvangt. As beide partners recht hebben op een haardtoeage, dan duiden ze via een verkaring op erewoord aan weke partner de haardtoeage ontvangt. De andere partner ontvangt dan een standpaatstoeage. Personeeseden die geen haardtoeage ontvangen, ontvangen de standpaatstoeage. - De haardtoeage bedraagt: 719,89 euro (geïndexeerd = 1 048,73 euro) per jaar, as uw wedde niet hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro); of 359,95 euro (geïndexeerd = 524,37 euro) per jaar, as uw wedde hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro), maar ager dan ,27 euro (geïndexeerd = ,08). 47

48 De standpaatstoeage bedraagt: 359,95 euro (geïndexeerd = 524,37 euro) per jaar, as uw wedde niet hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro); of 179,98 euro ((geïndexeerd = 262,19 euro) per jaar, as uw wedde hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro), maar ager dan ,27 euro (geïndexeerd = ,08). Tijdstip betaing: samen met de wedde e) Taapremie (statutairen/contractueen) Bedrag: -premie van 12,40 euro bruto / maand (geïndexeerd = 18,06 euro) -bij onvoedige prestaties wordt deze premie op basis van de geeverde dienstprestaties uitbetaad Voorwaarden: - u evert het bewijs van kennis van de tweede andstaa: - u oefent uw ambt uit bij een tweetaig rechtscoege: d.w.z. een rechtbank of een hof waar tenminste een gedeete van de magistraten of van de eden van de griffie het bewijs moeten everen van kennis van meer dan één andstaa (dit vogens de wetgeving op het taagebruik in gerechtszaken) Tijdstip betaing: samen met de wedde f ) Premie voor eidinggevenden Bedrag: 1000 euro bruto /jaar (geïndexeerd = 1 456,8 euro) Voorwaarden: - u heeft de dageijkse eiding over een team van minimum tien personeeseden - u heeft de eiding over minder dan tien personen en u bent aangewezen voor deze dageijkse eiding door de directeur-generaa van de rechterijke organisatie van de Federae Overheidsdienst Justitie, op voorste van uw functionee chef Tijdstip betaing: De premie wordt maandeijks betaad, samen met de wedde. 48

49 Het administratief niveau B HET ADMINISTRATIEF NIVEAU B IS OPGEDEELD IN: 1. Drie graden: Deskundige Administratief deskundige ICT deskundige Zowe statutaire as contractuee deskundigen kunnen in dienst worden genomen. 2. Verschiende functiefamiies: 2.1. Doe Niveau B admin. administratieve ondersteuning: budgetbeheer: dossierbeheer: documentatiebeheer: eiding geven: Het verzorgen van een veeheid aan verschiende administratieve taken ter ondersteuning van een dienst of van één of meerdere personen. Coördinatie, ondersteuning, controe en uitvoering van verschiende taken binnen het boekhoudkundig en begrotingsproces van een dienst waarbij de budgetbeheerder een vertegenwoordigende ro heeft. Dossiers uit een bepaad compex kennis- of expertisedomein verwerken met het oog op een besissing, zonder af te wijken van de regementering ter zake. Cruciae en pertinente informatie opzoeken, verzameen, anayseren en kasseren zodat de bevoegde autoriteiten gemakkeijker besissingen kunnen nemen. Verantwoordeijke voor de agemene dageijkse eiding, organisatie, coördinatie en panning van een entiteit met personeeseden van een geijk of ager niveau. 49

50 ICT-deskundige: Veiigheids -en wezijnsassistent: Vertaing: Logistieke ondersteuning: Is verantwoordeijk voor de ontwikkeing, het testen, de impementatie, het documenteren en het onderhoud van programma s, systemen databanken om het beheer van de administratie te onderhouden en te optimaiseren. Uitvoeren van de taken en werkzaamheden verbonden aan de wetteijk voorziene veiigheids- of beveiigingsfunctie. Het verzorgen van correcte vertaingen van en/of naar de moedertaa ten behoeve van verschiende diensten. Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaa en de technische instaaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve procedures gerespecteerd en correct uitgevoerd worden. 50

51 2.2. Competentieprofie a) Functiefamiie gebonden 8 : Omgaan met informatie Omgaan met Taken Leiding geven Interpersoonijke reaties Persoonijk functioneren Begrijpen Informatie verwerken Taken uitvoeren Werk structureren Leren Communiceren Inschikkeijkheid tonen Ondersteunen Actief uisteren Zich aanpassen Niveau B admin. Anayseren Probemen opossen Direct aansturen In team werken Betrouwbaarheid tonen Integreren Besissen Motiveren Servicegericht handeen Inzet tonen Vernieuwen Organiseren Coachen / ontwikkeen Adviseren Stressbestendigheid tonen Conceptuaiseren Sturen Teams bouwen Beïnvoeden Zichzef ontwikkeen Inzicht in de organisatie De organisatie besturen Teams aansturen Reaties bouwen Doesteingen haen Visie ontwikkeen Ondernemen Inspireren Netwerken Organisatie betrokkenheid 8 De vereiste competenties voor niveau B zijn in het grijs gekeurd. Zie ook de informatie p. 11 en 12 51

52 b) Kerncompetenties Samenwerken Dienstbaarheid Loyaa handeen Resutaatsgerichtheid tonen Zichzef ontwikkeen 3. Statutaire Benoeming: 3.1. Aan weke voorwaarden moet u vodoen: a) in geva van werving u bent eenentwintig jaar oud u heeft een graduaatsdipoma u bent gesaagd voor een vergeijkende seectie van (administratief/ict) deskundige georganiseerd door SELOR. Deze vergeijkende seectie bestaat uit: - een agemeen dee: beoordeet de agemene competenties eigen aan de functiefamiie waartoe de functie behoort -eventuee een bijzonder gedeete: beoordeet de functie-specifieke competenties, enke as u in het agemeen dee 60% heeft behaad b) in geva van bevordering u bent vast benoemd as assistent bij een griffie of een parketsecretariaat u bent gesaagd voor een vergeijkende seectie van (administratief/ict) deskundige 52

53 Overgangsmaatrege overgangsmaatrege tot 30 november 2012 As u beschikt over een gedig getuigschrift voor het examen vertaer dat georganiseerd is voor 1 december 2006 bent u vrijgested van de vergeijkende seectie. georganiseerd door SELOR (zie hierboven) Weke stappen moet u ondernemen na de bekendmaking van een vacature in het Begisch Staatsbad? Niveau B admin. Vacante paatsen worden gegroepeerd per graad/functiefamiie en per arrondissement (bijv. administratief deskundige voor de rechtbank van eerste aaneg en de rechtbank van koophande te Mecheen) bekend gemaakt in het Begisch Staatsbad. Indien u vodoet aan de hiervoor vermede voorwaarden stuurt u uw kandidatuur, binnen de maand na de bekendmaking van de vacature(s) in het Begisch Staatsbad, per aangetekende brief aan: De FOD Justitie Directoraat-generaa Rechterijke Organisatie Dienst Personeeszaken / ROJ 212 Waterooaan Brusse U kan tegeijkertijd postueren voor meerdere functies. Indien nodig wordt voor ae kandidaten een bijkomende vergeijkende proef georganiseerd. In een overgangsfase wordt deze bijkomende vergeijkende proef hoe dan ook georganiseerd voor de administratief deskundige aangezien er enke nog kandidaten zijn die gesaagd zijn voor het vroegere examen van vertaer. De Minister van Justitie benoemt uit de kandidaten: ofwe de gesaagde die het hoogst gerangschikt is voor de vergeijkende seectie ofwe de kandidaat die het hoogst gerangschikt is voor de bijkomende vergeijkende proef 53

54 3.3. Vooropige definitieve benoeming Ingeva van werving wordt u in eerste instantie vooropig benoemd voor één jaar. Na een jaar wordt u definitief benoemd, tenzij gebeken is dat u niet geschikt was voor de uitoefening van het ambt. 54

55 4. Uw oopbaanontwikkeing 4.1. Bevordering in weddenschaa a) Er bestaan 9 weddenschaen: Eerste weddeschaa (statutairen + contractueen) Deskundige B1 (Min Max ) Administratief deskundige BA1 (Min Max ) ICT-deskundige BI1 (Min Max ) Niveau B admin. Tweede weddeschaa (enke voor statutairen) B2 (Min Max ) BA2 (Min Max ) BI2 (Min Max ) Derde weddeschaa (enke voor statutairen) B3 (Min Max ) BA3 (Min Max ) BI3 (Min Max ) b) Hoe verhogen in weddenschaa? Antwoord: Door te sagen in de gecertificeerde opeiding U kunt zich inschrijven voor een gecertificeerde opeiding: van zodra u 1 jaar statutair benoemd bent of contractuee tewerkgested in niveau B in de aatste maand van uw vooropige benoeming (inschrijving heeft uitwerking voor zover de vooropige benoeming definitief is geworden op de eerste dag van de maand die er op vogt). Wie reeds in weddenschaa B3, BA3 of BI3 wordt betaad, kan geen gecertificeerde opeiding meer vogen. Aanta gecertificeerde opeidingen: Deskundigen/administratief deskundigen: 5, genummerd van 1 tot 5 ICT-deskundigen: 9, genummerd van 1 tot 9 U kunt, na overeg met uw hiërarchische meerdere, kiezen uit de gecertificeerde opeidingen, georganiseerd door het OFO, die voor uw functiefamiie worden georganiseerd. 55

56 As uw gecertificeerde opeiding wordt afgesoten met een gunstige besissing van het OFO, heeft u recht op: as deskundige en administratief deskundige: - een jaarijkse competentietoeage van 2000 eur bruto (geïndexeerd = 2 913,6 euro) gedurende 5 jaar - 5 jaar na het sagen van gecertificeerde opeiding 2, wordt de weddenschaa B2/ BA2 toegekend as u statutair bent. - 5 jaar na het sagen van gecertificeerde opeiding 5 wordt de weddenschaa B3/ BA3 toegekend as u statutair bent. as ICT-deskundige: - een jaarijkse competentietoeage van 2500 eur bruto (geïndexeerd = 3 642,0 euro) gedurende 3 jaar - 3 jaar na het sagen van gecertificeerde opeiding 4, wordt de weddenschaa BI2 toegekend as u statutair bent. - 3 jaar na het sagen van gecertificeerde opeiding 9 wordt de weddenschaa BI3 toegekend as u statutair bent. Deze 5 en 3 jaar gaan in op de eerste dag van de maand vogend op uw inschrijving en ten vroegste bij het verstrijken van de gedigheidsduur van uw voorgaande gecertificeerde opeiding. As u niet saagt in uw gecertificeerde opeidingen 2, 3, 4 of 5 ontvangt u gedurende 12 maanden vogend op de datum van het afsuiten van het proces-verbaa van de proef en ten vroegste na het verstrijken van de gedigheidsduur van de voorgaande gecertificeerde opeiding de heft van de competentietoeage. Hetzefde gedt voor de ICT-deskundigen die niet sagen in de gecertificeerde opeidingen 2 tot 9. 56

57 c) Schematisch overzicht oopbaanveroop B1 (en BA1) Gecertificeerde opeiding 1 Gedigheidsduur van een gecertificeerde opeiding: 5 jaar Niet gesaagd: geen premie Niet gesaagd: 50% premie (1 jaar) Gesaagd: premie Gecertificeerde opeiding 2 Gesaagd: premie B2 (en BA2) Gecertificeerde opeiding 3 B2: toegekend onmiddeijk na het sagen van gecertificieerde opeiding 2 Niveau B admin. Niet gesaagd: 50% premie (1 jaar) Gesaagd: premie Gecertificeerde opeiding 4 Niet gesaagd: 50% premie (1 jaar) Gesaagd: premie Gecertificeerde opeiding 5 Niet gesaagd: 50% premie (1 jaar) Gesaagd: premie B3 (en BA3) B3: toegekend onmiddeijk na het sagen van gecertificieerde opeiding 5 Geen premie meer 57

58 4.2. Uw administratieve bevordering - verandering van graad Voor de inwerkingtreding regegeving niveau A, griffiers en secretarissen: As u statutair bent kunt u deenemen aan het examen voor kandidaat-griffier en kandidaat-secretaris, om te worden benoemd in een functie van (adjunct-)griffier of (adjunct-)secretaris. Na de inwerkingtreding regegeving niveau A, griffiers en secretarissen: As u statutair bent heeft u toegang tot de functies van niveau B voor de nieuwe graad van griffier en secretaris. Ook deze benoeming is afhankeijk van uw resutaat van een vergeijkende seectie voor een vacante betrekking in een functie van dat niveau. 58

59 5. Uw bezodiging 5.1. Uw wedde a) Bedrag: Deskundigen Administratief deskundigen indicie B1 (OBT1) B2 (OBT2) B3 (OBT3) BA 1 (OBA1) BA 2 (OBA2) BA 3 (OBA3) Tussentijdse verhogingen 3/1 x 253,00 1/2 x 293,00 1/2 x 391,00 2/2 x 673,00 9/2 x 625,00 3/1 x 620,00 7/2 x 793,00 3/2 x 918,00 4/2 x 514,00 3/1 x 620,00 7/2 x 793,00 3/2 x 918,00 4/2 x 514,00 3/1 x 669,00 2/2 x 595,00 2/2 x 421,00 9/2 x 372,00 3/1 x 669,00 3/2 x 868,00 1/2 x 836,00 10/2 x 624,00 3/1 x 694,00 8/2 x 868,00 6/2 x 570, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 59

60 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

61 ICT - Deskundigen indicie BI 1 (OBI1) BI 2 (OBI2) BI 3 (OBI3) Tussentijdse verhogingen 3/1 x 253,00 1/2 x 293,00 1/2 x 391,00 2/2 x 673,00 9/2 x 625,00 3/1 x 372,00 2/2 x 293,00 3/2 x 673,00 1/2 x 992,00 8/2 x 744,00 3/1 x 372,00 2/2 x 293,00 3/2 x 673,00 1/2 x 992,00 8/2 x 744, , , , , , ,00 Niveau B admin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 61

62 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Voor meer informatie omtrent de berekening van de wedden kunt u terecht op de website van de Centrae dienst voor de vaste uitgaven (C.D.V.U.): 62

63 b) Voorwaarden: Uw wedde is afhankeijk van: hoe ang u a in dienst bent (uw (gedeijke) anciënniteit) uw bevorderingen in weddenschaa c) Tijdstip betaing: De aatste werkdag van de maand, met uitzondering van uw wedde van december, die betaad wordt op de eerste werkdag van de maand januari Uw voordeen: a) Competentietoeage (statutairen/contractueen) Niveau B admin. Bedrag: - (administratief) deskundige: euro bruto/jaar (geïndexeerd = 2 913,60 euro) gedurende 5 jaar - ICT-deskundige: euro bruto/jaar (geïndexeerd = 3 642,00 euro ) gedurende 3 jaar - op basis van de tijdens de 12 voorgaande maanden verrichte prestaties Voorwaarden: uw gecertificeerde opeiding werd afgesoten met een gunstige besissing van het OFO Tijdstip betaing: in de maand september b) Vakantieged (statutairen/contractueen) Bedrag: 92% van de bruto wedde van de maand maart van het vakantiejaar. Voorwaarden: Voor de berekening ervan wordt rekening gehouden met de prestaties geeverd tijdens het voorgaande jaar. Tijdstip betaing: Het wordt uitbetaad tussen 1 mei en 30 juni van ieder jaar. 63

64 b) Eindejaarstoeage (statutairen/contractueen) Bedrag: - een vast gedeete in 2008: 650 euro - een variabe gedeete: 2,5% van de brutojaarwedde die as basis diende voor de wedde van de maand oktober van dat jaar. Voorwaarden: voor de berekening wordt rekening gehouden met de prestaties verricht tussen 1 januari en 30 september van het betrokken jaar. Tijdstip betaing: in de maand december c) Haard- of standpaatstoeage (statutairen/contractueen) Voorwaarden - bedragen: - Afhankeijk van uw persoonijke toestand kan u een haardtoeage of een standpaatstoeage krijgen, as uw bezodiging ager is dan ,27 euro per jaar. U krijgt de haardtoeage: - as u gehuwd bent (tenzij de haardtoeage a aan uw echtgenoot of echtgenote is toegekend) - as u samenwoont (tenzij de haardtoeage a aan de persoon met wie u samenwoont is toegekend) - as u aeen woont en voor een of meerdere kinderen in je gezin kinderbijsag ontvangt. As beide partners recht hebben op een haardtoeage, dan duiden ze via een verkaring op erewoord aan weke partner de haardtoeage ontvangt. De andere partner ontvangt dan een standpaatstoeage. Personeeseden die geen haardtoeage ontvangen, ontvangen de standpaatstoeage. - De haardtoeage bedraagt: 719,89 euro (geïndexeerd = 1 048,73 euro) per jaar, as uw wedde niet hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro); of 359,95 euro (geïndexeerd = 524,37 euro) per jaar, as uw wedde hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro), maar ager dan ,27 euro (geïndexeerd = ,08). 64

65 De standpaatstoeage bedraagt: 359,95 euro (geïndexeerd = 524,37 euro) per jaar, as uw wedde niet hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro); of 179,98 euro ((geïndexeerd = 262,19 euro) per jaar, as uw wedde hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro), maar ager dan ,27 euro (geïndexeerd = ,08). Tijdstip betaing: samen met de wedde d) Taapremie (statutairen/contractueen) Bedrag: - premie van 12,40 euro bruto per maand (geïndexeerd = 18,06 euro) - bij onvoedige prestaties wordt dit bedrag op basis van de geeverde dienstprestaties uitbetaad Niveau B admin. Voorwaarden: - u evert het bewijs van kennis van de tweede andstaa: - u oefent uw ambt uit bij een tweetaig rechtscoege: d.w.z. een rechtbank of een hof waar tenminste een gedeete van de magistraten of van de eden van de griffie het bewijs moeten everen van kennis van meer dan één andstaa (dit vogens de wetgeving op het taagebruik in gerechtszaken) Tijdstip betaing: samen met de wedde 65

66 Niveau B : Griffiers - Secretarissen Opgeet! De nieuwe regegeving voor griffiers en secretarissen is nog niet in werking getreden (uiterijk december 2008) en ta van uitvoeringsbesuiten dienen nog te worden genomen. In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de grote ijnen. HET NIVEAU WORDT OPGEDEELD IN: 1. Twee graden griffier (vroegere griffiers en -eerstaanwezend- adjunct-griffiers) secretaris (vroegere secretarissen en -eerstaanwezend- adjunct-secretarissen) Voor deze functies kunnen enke statutairen in dienst worden genomen. 2. Functiefamiies Deze zuen door de Koning worden vastgested. Naar geang van het geva, op advies van het coege van procureurs-generaa of op eensuidend advies van de eerste voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven. 66

67 3. Statutaire Benoeming: 3.1. Aan weke voorwaarden dient u te vodoen: a) In geva van werving u heeft een graduaatsdipoma u bent gesaagd voor een vergeijkende seectie van griffier of secretaris georganiseerd door SELOR. Deze vergeijkende seectie bestaat uit: - een agemeen dee: (supra) beoordeet de agemene competenties eigen aan de functiefamiie waartoe de functie behoort Niveau B Grif. - Sec. - eventuee een bijzonder gedeete: beoordeet de functie-specifieke competenties, enke as u in het agemeen dee 60% heeft behaad b) in geva van bevordering u bent vast benoemd as assistent of deskundige bij een griffie of een parketsecretariaat u bent gesaagd voor een vergeijkende seectie van griffier of secretaris georganiseerd door SELOR. Overgangsmaatrege As u houder bent van een getuigschrift van kandidaat-griffier en van kandidaatsecretaris dat uitgereikt werd op basis van een examen dat georganiseerd is voor of nog in uitvoering is op het ogenbik van de inwerkingtreding van de wet van 25 apri 2007, dan bent u vrijgested van deze vergeijkende seectie. Deze rege gedt ook ingeva u op 1 december 2006 medewerker was en in het bezit bent van voormed getuigschrift. 67

68 3.2 Weke stappen moet u ondernemen na de bekendmaking van een vacature in het Begisch Staatsbad? As u vodoet aan de hiervoor vermede voorwaarden stuurt u, binnen de maand na de bekendmaking van de vacature in het Begisch Staatsbad, uw kandidatuur per aangetekende brief aan: De FOD Justitie Directoraat-generaa Rechterijke Organisatie Dienst Personeeszaken / ROJ 212 Waterooaan Brusse Desgevaend wordt voor ae kandidaten een bijkomende vergeijkende proef georganiseerd. Deze proef wordt steeds georganiseerd indien: Er zowe kandidaten in aanmerking komen voor werving as voor bevordering Er zowe kandidaten zijn die gesaagd zijn in een vergeijkende seectie, as kandidaten die zijn vrijgested van de vergeijkende seectie De Koning benoemt uit de kandidaten: ofwe de gesaagde die het hoogst gerangschikt is voor de vergeijkende seectie ofwe de kandidaat die het hoogst gerangschikt is voor de bijkomende vergeijkende proef 3.3. Vooropige definitieve benoeming Ingeva van werving wordt u in eerste instantie vooropig benoemd voor één jaar. Na een jaar wordt u definitief benoemd, tenzij gebeken is dat u niet geschikt was voor de uitoefening van het ambt. 68

69 4. Uw oopbaanontwikkeing 4.1. Bevordering in weddenschaa a) er bestaan 3 weddenschaen: Eerste weddenschaa (enke statutairen) Bj 1 (Min eur max eur) Tweede weddenschaa (enke statutairen) Bj 2 (Min eur max eur) Derde weddenschaa (enke statutairen) Bj 3 (Min eur max eur) Niveau B Grif. - Sec. b) Hoe verhogen in weddenschaa? Antwoord: Door te sagen in de gecertificeerde opeiding. U kunt zich inschrijven voor een gecertificeerde opeiding: van zodra u 1 jaar statutair benoemd bent in de aatste maand van uw vooropige benoeming (inschrijving heeft uitwerking voor zover de vooropige benoeming definitief is geworden op de eerste dag van de maand die er op vogt). Wie reeds in weddenschaa BJ3 wordt betaad, kan geen gecertificeerde opeiding meer vogen. Aanta gecertificeerde opeidingen: griffier of secretaris: 5, genummerd van 1 tot 5 U kan, na overeg met uw hiërarchische meerdere, kiezen uit de gecertificeerde opeidingen, georganiseerd door het OFO voor uw functiefamiie. As uw gecertificeerde opeiding wordt afgesoten met een gunstige besissing van het OFO, heeft u recht op: een jaarijkse competentietoeage van 2000 euro bruto (geïndexeerd = 2 913,60 euro ) gedurende 5 jaar 5 jaar na het sagen van gecertificeerde opeiding 2 wordt de weddenschaa Bj2 toegekend as u statutair bent. 5 jaar na het sagen van gecertificeerde opeiding 5 wordt de weddenschaa Bj3 toegekend as u statutair bent. 69

70 Deze gedigheidsduur van 5 jaar gaat in de eerste dag van de maand vogend op uw inschrijving en ten vroegste bij het verstrijken van de gedigheidsduur van uw voorgaande gecertificeerde opeiding. As u niet saagt in uw gecertificeerde opeidingen 2, 3, 4 of 5 ontvangt u gedurende 12 maanden vogend op de datum van het afsuiten van het proces-verbaa van de proef en ten vroegste na het verstrijken van de gedigheidsduur van de voorgaande gecertificeerde opeiding de heft van de competentietoeage. c) Schematisch overzicht oopbaanveroop BJ 1 Gecertificeerde opeiding 1 Gedigheidsduur van een gecertificeerde opeiding: 5 jaar Niet gesaagd: geen premie Gesaagd: premie Gecertificeerde opeiding 2 Niet gesaagd: 50% premie (1 jaar) Gesaagd: premie BJ 2 Gecertificeerde opeiding 3 BJ2: toegekend 5 jaar na het sagen van gecertificeerde opeiding 2 Niet gesaagd: 50% premie (1 jaar) Gesaagd: premie Gecertificeerde opeiding 4 Niet gesaagd: 50% premie (1 jaar) Gesaagd: premie Gecertificeerde opeiding 5 Niet gesaagd: 50% premie (1 jaar) Gesaagd: premie BJ 3 BJ3: toegekend 5 jaar na het sagen van gecertificeerde opeiding 5 Geen premie meer 70

71 4.2. Uw administratieve bevordering U heeft toegang tot het ambt van respectieveijk hoofdgriffier of griffier-hoofd van dienst / hoofdsecretaris of secretaris- hoofd van dienst indien u vodoet aan de vogende voorwaarden: U heeft een graadanciënniteit as griffier/secretaris: - van 10 jaar; - van 5 jaar (indien u over een universitair dipoma beschikt). u bent gesaagd in de vergeijkende seectie voor het ambt van hoofdgriffier of griffierhoofd van dienst / hoofdsecretaris of secretaris-hoofd van dienst U kan sechts deenemen aan deze vergeijkende seectie indien u beschikt over een universitair dipoma of indien u de nodige brevetten heeft behaad om over te gaan naar het niveau A. Tot 10 jaar na de inwerkingtreding van de wet van 25 apri 2007 gedt echter as overgangsmaatrege dat de griffiers en secretarissen die reeds 10 jaar het ambt vervuen, vrijgested zijn van het behaen van de brevetten voor de toegang tot niveau A. Niveau B Grif. - Sec. 71

72 5. Uw bezodiging 5.1. Uw wedde a) Bedrag: Griffier - Secretaris Jaren BJ 1 BJ 2 BJ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 72

73 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Niveau B Grif. - Sec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Voor meer informatie omtrent de berekening van de wedden kunt u terecht op de website van de Centrae dienst voor de vaste uitgaven (C.D.V.U.): 73

74 b) Voorwaarden: Uw wedde is afhankeijk van: hoe ang u a in dienst bent (uw (gedeijke) anciënniteit) uw bevorderingen in weddenschaa c) Tijdstip betaing: De aatste werkdag van de maand, met uitzondering van uw wedde van december, die betaad wordt op de eerste werkdag van de maand januari Uw voordeen: a) Competentietoeage (statutairen/contractueen) Bedrag: een jaarijkse toeage van 2000 euro bruto (geïndexeerd = 2 913,60 euro) gedurende 5 jaar Voorwaarden: uw gecertificeerde opeiding werd afgesoten met een gunstige besissing van het OFO Tijdstip betaing: in de maand september b) Vakantieged (statutairen/contractueen) Bedrag: 92% van de bruto wedde van de maand maart van het vakantiejaar Voorwaarden: Bij de berekening wordt rekening gehouden met de prestaties geeverd tijdens het voorgaande jaar. Tijdstip betaing: Het wordt uitbetaad tussen 1 mei en 30 juni van ieder jaar. 74

75 b) Eindejaarstoeage (statutairen/contractueen) Bedrag: - een vast gedeete in 2008: 650 euro - een variabe gedeete: 2,5% van de brutojaarwedde die as basis diende voor de wedde van de maand oktober van dat jaar. Voorwaarden: Bij de berekening wordt rekening gehouden met de prestaties verricht tussen 1 januari en 30 september van het betrokken jaar. Tijdstip betaing: In de maand december Niveau B Grif. - Sec. c) Haard- of standpaatstoeage Voorwaarden - bedragen: - Afhankeijk van uw persoonijke toestand kan u een haardtoeage of een standpaatstoeage krijgen, as uw bezodiging ager is dan ,27 euro per jaar. U krijgt de haardtoeage: - as u gehuwd bent (tenzij de haardtoeage a aan uw echtgenoot of echtgenote is toegekend) - as u samenwoont (tenzij de haardtoeage a aan de persoon met wie u samenwoont is toegekend) - as u aeen woont en voor een of meerdere kinderen in je gezin kinderbijsag ontvangt. As beide partners recht hebben op een haardtoeage, dan duiden ze via een verkaring op erewoord aan weke partner de haardtoeage ontvangt. De andere partner ontvangt dan een standpaatstoeage. Personeeseden die geen haardtoeage ontvangen, ontvangen de standpaatstoeage. - De haardtoeage bedraagt: 719,89 euro (geïndexeerd = 1 048,73 euro) per jaar, as uw wedde niet hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro); of 359,95 euro (geïndexeerd = 524,37 euro) per jaar, as uw wedde hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro), maar ager dan ,27 euro (geïndexeerd = ,08). 75

76 De standpaatstoeage bedraagt: 359,95 euro (geïndexeerd = 524,37 euro) per jaar, as uw wedde niet hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro); of 179,98 euro ((geïndexeerd = 262,19 euro) per jaar, as uw wedde hoger is dan ,84 euro (geïndexeerd = ,25 euro), maar ager dan ,27 euro (geïndexeerd = ,08). Tijdstip betaing: samen met de wedde d) Weddenbijsag griffier - bijstand onderzoeksrechter of jeugdrechter Bedrag: 2 221,91 euro per jaar (geïndexeerd = 3 236,88 euro) Voorwaarden: onderzoeksrechter of jeugdrechter gedurende minstens een maand bijstaan Tijdstip betaing: samen met de wedde e) Premie griffier van het hof van assisen Bedrag: 123,95 euro per zaak (geïndexeerd = 180,57 euro) Voorwaarden: uitoefenen ambt griffier hof van assisen Tijdstip betaing: op het tijdstip van de schudvordering 76

77 f ) Taapremie Bedrag: premie van 110 euro bruto per maand (geïndexeerd = 160,25 euro / maand)bij onvoedige prestaties wordt dit bedrag op basis van de geeverde dienstprestaties uitbetaad. Voorwaarden: - u evert het bewijs van kennis van de tweede andstaa - u oefent uw ambt uit bij een tweetaig rechtscoege: d.w.z. een rechtbank of een hof waar tenminste een gedeete van de magistraten of van de eden van de griffie het bewijs moeten everen van kennis van meer dan één andstaa (dit vogens de wetgeving op het taagebruik in gerechtszaken) Tijdstip betaing: samen met de wedde 6. Integratie Niveau B Grif. - Sec. Indien u momentee de graad bekeedt van (eerstaanwezend) (adjunct-) griffier of (eerstaanwezend) (adjunct-)secretaris, wordt u op het ogenbik van de inwerkingtreding van de wet van 25 apri 2007 geïntegreerd in de nieuwe graden van griffier of secretaris en de daarmee overeenstemmende weddenschaen (tabe: vogende pagina). 77

78 graad schaa minimum maximum Bijsag graad schaa minimum maximum Bijsag Griffier/secretaris (cassatie) , ,79 Griffier/secretaris , ,79 behoud wedde in uitdoving Griffier/secretaris (hof) , ,68 Griffier/secretaris , ,68 behoud wedde in uitdoving Griffier/secretaris (rechtbank) op 12 jaar (bijsag 1001) , , ,50 Griffier/secretaris BJ , ,00 op anciënniteit behoud weddenbijsag in uitdoving Griffier/secretaris (rechtbank) , ,89 Griffier/secretaris BJ , ,00 op anciënniteit mogeijk behoud wedde in vrijwaring Eerstaanwezend adjunct-griffier / adjunct secretaris (+ 5 jaar functie) op 12 jaar (bijsag 1001) , , ,50 Griffier/secretaris BJ , ,00 op anciënniteit behoud weddenbijsag in uitdoving Eerstaanwezend adjunct-griffier/ adjunct secretaris (+ 5 jaar functie) , ,17 Griffier / secretaris BJ , ,00 op anciënniteit Eerstaanwezend adjunct-griffier/ adjunct secretaris (- 5 jaar functie) , ,17 Griffier / secretaris BJ , ,00 op anciënniteit mogeijk behoud wedde in vrijwaring Adjunct-griffier/ Adjunct-secretaris , ,17 Griffier / secretaris BJ , ,00 op anciënniteit mogeijk behoud wedde in vrijwaring 78

79 Het niveau A Opgeet! De nieuwe regegeving voor het niveau A is nog niet in werking getreden (uiterijk december 2008) en ta van uitvoeringsbesuiten dienen nog te worden genomen. In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de grote ijnen. Het niveau A is opgedeed in: 1. Kassen vakrichtingen vakkassen Niveau A Vogende functies worden in het niveau A ondergebracht: de referendarissen; de parketjuristen; de human resources adviseurs; de hoofdgriffiers; de griffiers-hoofden van dienst; de hoofdsecretarissen; de secretarissen-hoofden van dienst; de attachés; de vertaers-revisor; de criminoogen; de informatici; de contractuee personeeseden van niveau 1. Het niveau A bevat vijf kassen, genummerd van A1 tot A5 die de hoogste is. 79

80 1.1. Een kasse: groepeert de functies van vergeijkbare compexiteit, technische expertise en verantwoordeijkheden de definitie van eke kasse steunt op de criteria van een wegingsysteem 1.2. Functie functiebeschrijving - typefunctie Een functie wijst het gehee van taken en verantwoordeijkheden aan die een personeesid op zich dient te nemen. Van eke functie wordt een beschrijving gemaakt aan de hand van standaardmodeen, samengested uit vaste rubrieken. De functiebeschrijvingen vormen de basis voor de functiecassificatie. Type-functies zijn de functies die de meest representatieve zijn van het gehee van de functies voorkomend in de hoven en rechtbanken. Ze worden vastgested door de Koning. Het coege van procureurs-generaa en de eerste voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven geven hiervoor hun advies. Voorbeeden van mogeijke type-functies zouden kunnen zijn: een hoofdgriffier in een griffie bestaande uit maximum 5 personeeseden of een hoofdsecretaris van een parket bestaande uit tenminste 200 personeeseden 1.3. Vakrichtingen = een groep van functies die tot een geijkaardig expertisedomein behoren. Ze werden vastgested door de Koning op advies van het coege van procureurs-generaa en de eerste voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven 1.4. Vakkasse Eke vakrichting kan vijf vakkassen bevatten. Vakkasse = een kasse binnen een vakrichting. De eerste vakkasse kan kasse A1 of kasse A2 zijn. De agemene rege is dat er wordt geworven in kasse A1. Kasse A2 wordt voora voorbehouden as een bevorderingskasse. In de huidige samensteing gedt de kasse A2 as wervingskasse voor de hoofdgriffiers, de hoofdsecretarissen, de griffiers-hoofd van dienst, of secretarissen-hoofd van dienst. De hoogste weddenschaa in de graad van griffier en secretaris van het niveau B is immers hoger dan de eerste kasse van het niveau A. 80

81 Eke functie in niveau A, wordt door de Koning in een vakkasse ingedeed. Eke functie za dus op basis van de wegingsmethodiek worden ondergebracht in een kasse van vakrichting De weging: type-functies worden gewogen op basis van de vogende wegingsmatrix : - technische expertise - omgaan met informatie - omgaan met taken - eiding geven - interpersoonijke reaties De weging van de type-functies gebeurt niet in absoute zin, maar in vergeijking met andere functies. Zo anayseert en waardeert men de toegevoegde waarde van de functie op basis van objectieve, onderbouwde en inzichteijke criteria. De functie wordt gewogen en niet de functiehouder. De manier waarop hij de taken vervut, bijft vostrekt buiten beschouwing. De weging wordt uitgevoerd door het wegingscomité 9 en het uitgebreid wegingscomité. Niveau A 9 het wegingscomité is samengested uit : de voorzitter en de ondervoorzitter van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterijke Orde of hun vertegenwoordiger; vier vertegenwoordigers van het gerechtspersonee van het niveau A, aangewezen door de Minister van Justitie, waarvan twee op voorste van het coege van procureurs-generaa en twee op eensuidend voorste van de eerste voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven ; twee vertegenwoordigers van niveau A van de FOD Justitie, aangewezen door de Minister van Justitie, een vertegenwoordiger van niveau A van de FOD Personee en Organisatie, aangewezen door de minister die de ambtenarenzaken onder zijn bevoegdheid heeft en een vertegenwoordiger van niveau A van de FOD Budget en Beheerscontroe aangewezen door de minister die de begroting onder zijn bevoegdheid heeft; een extern deskundige. het uitgebreid wegingscomité is samengested uit : een magistraat van de zete aangewezen op eensuidend voorste van de eerste voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven en een magistraat van het parket of zijn vertegenwoordiger van dezefde taaro op voorste van het coege van procureurs-generaa; vertegenwoordigers van het gerechtspersonee van niveau A, van ae categorieën van gerechten, geijk verdeed tussen de beide taaroen, aangewezen op voorste naar geang van het geva van de eerste voorzitter van het hof van cassatie, de eerste voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven, de procureurgeneraa bij het hof van cassatie of het coege van procureurs-generaa; één vertegenwoordiger per representatieve vakorganisatie in de zin van artike 7 van de wet van 19 december 1974 tot regeing van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personee en één vertegenwoordiger per representatieve vakorganisatie in de zin van artike 10 van de wet van 25 apri 2007 tot regeing van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterijke orde, referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken. 81

82 2. Statutaire benoeming: 2.1. Aan weke voorwaarden moet u vodoen? a) in geva van werving U heeft een universitair dipoma. Voor bepaade functies is een specifiek dipoma vereist: - voor referendarissen en parketjuristen: master in de rechten - voor attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten van het hof van Cassatie: hetzij master in de rechten, hetzij master in de Romaanse of Germaanse fioogie, hetzij icentiaat vertaer U bent gesaagd voor een vergeijkende seectie voor het desbetreffende ambt georganiseerd door Seor. b) in geva van bevordering Tot hoofdgriffier / hoofdsecretaris: - U bent universitair en u bent 5 jaar vast benoemd as refendaris / parketjurist, griffier-hoofd van dienst / secretaris-hoofd van dienst of griffier, secretaris. Of u behaade de brevetten om toegeaten te worden tot het niveau A en u bent 10 jaar vast benoemd as griffier (secretaris). - U bent gesaagd voor een vergeijkende seectie van hoofdgriffier/ hoofdsecretaris georganiseerd door Seor. Tot griffier-hoofd van dienst/ secretaris-hoofd van dienst - U bent universitair en u bent 5 jaar vastbenoemd as referendaris / parketjurist of griffier / secretaris. Of u behaade de brevetten om toegeaten te worden tot het niveau A en u bent 10 jaar vastbenoemd as griffier / secretaris, - U bent gesaagd voor een vergeijkende seectie van griffier-hoofd van dienst hoofdgriffier / secretaris-hoofd van dienst, georganiseerd door Seor. 82

83 Overgangsmaatrege As u 10 jaar een ambt bekeedt met een oude graad van adjunct-griffier, adjunctsecretaris, eerstaanwezend adjunct-griffier, of eerstaanwezend adjunct-secretaris, of een nieuwe graad van griffier of secretaris bent u tot 10 jaar na de inwerkingtreding van de wet van 25 apri 2007, vrijgested van het behaen van de brevetten voor de toegang tot niveau A Weke stappen moet u ondernemen na de bekendmaking van een vacature in het Begisch Staatsbad? As u vodoet aan de hiervoor vermede voorwaarden stuurt u, binnen de maand na de bekendmaking van de vacature in het Begisch Staatsbad, uw kandidatuur per aangetekend brief aan: De FOD Justitie Directoraat-generaa Rechterijke Organisatie Dienst Personeeszaken / ROJ 212 Waterooaan Brusse Niveau A In sommige gevaen wordt voor ae kandidaten een bijkomende vergeijkende proef georganiseerd. As er een samenoop is van kandidaten die in aanmerking komen voor werving en voor bevordering wordt er atijd een bijkomende proef georganiseerd. De Koning benoemt uit de kandidaten: ofwe de gesaagde die het hoogst gerangschikt is voor de vergeijkende seectie ofwe de kandidaat die het hoogst gerangschikt is voor de bijkomende vergeijkende proef 2.3. Vooropige definitieve benoeming Ingeva van werving wordt u in eerste instantie vooropig benoemd voor één jaar. Na een jaar wordt u definitief benoemd, tenzij gebeken is dat u niet geschikt was voor de uitoefening van het ambt. 83

84 3. Uw oopbaanontwikkeing 3.1. Bevordering in weddenschaa a) er bestaan 14 weddenschaen: Kasse 1 A11 (Min max ) A12 (Min max ) Kasse 2 A21 (Min max ) A22 (Min max ) A23 (Min max ) Kasse 3 A31 (Min max ) A32 (Min max ) A33 (Min max ) Kasse 4 A41 (Min max ) A42 (Min max ) A43 (Min max ) Kasse 5 A51 (Min max ) A52 (Min max ) A.53 (Min max ) b) Hoe verhogen in weddenschaa? Antwoord: door te sagen in de gecertificeerde opeiding. U kunt zich inschrijven voor een gecertificeerde opeiding: van zodra u 1 jaar statutair benoemd bent. in de aatste maand van uw vooropige benoeming (inschrijving heeft uitwerking voor zover de vooropige benoeming definitief is geworden op de eerste dag van de maand die er op vogt); wie reeds in weddenschaa A23, A33 of A43 wordt betaad, kan geen gecertificeerde opeiding meer vogen. In kasse A5 zijn evenmin gecertificeerde opeidingen voorzien. 84

85 U kunt, na overeg met uw hiërarchische meerdere, kiezen uit de gecertificeerde opeidingen, georganiseerd door het OFO voor uw vakrichting. As uw gecertificeerde opeiding wordt afgesoten met een gunstige besissing van het OFO, heeft u recht op de vogende competentietoeage: Bij bezodiging in weddenschaa A11 of A12: euro (geïndexeerd = 2 913,60 euro) Bij bezodiging in weddenschaa A21, A22, A31 of A32: eur (geïndexeerd = 4 370,40 euro) De gedigheidsduur van een gecertificeerde opeiding is 6 jaar. Op het einde van deze gedigheidsduur bekomt u de vogende weddenschaen: A11 wordt A12 A12 wordt A21 A21 wordt A22 Niveau A A22 wordt A23 A31 wordt A32 A32 wordt A33 Deze gedigheidsduur van 6 jaar gaat in de eerste dag van de maand vogend op uw inschrijving en ten vroegste bij het verstrijken van de gedigheidsduur van uw voorgaande gecertificeerde opeiding. 85

86 c) Schematisch overzicht oopbaanoverzicht Kasse5 A51 6 jaar A52 6 jaar A53 2 jaar Kasse 4 A41 GO binnen 6 jaar A42 GO binnen 6jaar A43 Kasse 3 A31 GO 6 jaar met toeage A32 GO 6 jaar met toeage A33 4 jaar Kasse 2 A21 GO 6 jaar met toeage A22 GO 6 jaar met toeage A23 2 jaar Kasse 1 A11 6 jaar A12 GO 6 jaar met toeage GO 6 jaar met toeage Werving, indienstneming Gewaarborgde oopbaan Gedeijke oopbaan Functionee oopbaan (bevordering) 86

87 3.2. Uw administratieve bevordering U kunt toegang hebben tot het ambt in een hogere kasse as vogende voorwaarden vervud zijn: er is een vacante paats u bent gesaagd voor een vergeijkende seectie u heeft de vogende kassenanciënniteit: - 2 jaar in de kasse A1 om te bevorderen tot kasse A2-4 jaar in de kasse A2 om te bevorderen tot kasse A3 - benoemd zijn in de kasse A3 om te bevorderen tot kasse A4-2 jaar in de kasse A4 om te bevorderen tot kasse A5 Uitzondering: as u hoofdgriffier, griffier-hoofd van dienst, hoofdsecretaris of secretarishoofd van dienst bent, moet u niet beschikken over een kassenanciënniteit om te worden bevorderd tot de vakkasse A2 of A3 met de tite van hoofdgriffier, griffier-hoofd van dienst, hoofdsecretaris of secretaris-hoofd van dienst. Afwijking: As u bezodigd bent in de weddenschaa A12 en saagt in een gecertificeerde opeiding dan wordt u bevorderd tot kasse A2 na 6 jaar. Niveau A 4. Uw bezodiging 4.1. Uw wedde a) Bedrag: Zie tabe p

88 Kasse 1 Kasse 2 Kasse 3 Kasse 4 Kasse 5 Indice A11 A12 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43 A51 A52 A53 Verhoging , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 88

89 b) Voorwaarden: Uw wedde is afhankeijk van: hoe ang u a in dienst bent (uw (gedeijke) anciënniteit) uw bevorderingen in weddenschaa c) Tijdstip betaing: De aatste werkdag van de maand, met uitzondering van uw wedde van december, die betaad wordt op de eerste werkdag van de maand januari Uw voordeen: a) Competentietoeage (statutairen/contractueen) Bedrag: - Bij bezodiging in weddenschaa A11 of A 12: euro bruto / jaar (geïndexeerd = 2 913,60 euro) - Bij bezodiging in weddenschaa A21, A22, A31 of A32: euro bruto / jaar (geïndexeerd = 4 370,40 euro) Niveau A Voorwaarden: uw gecertificeerde opeiding werd afgesoten met een gunstige besissing van het OFO. Tijdstip betaing: in de maand september b) Vakantieged (statutairen/contractueen) Bedrag: 92% van de bruto wedde van de maand maart van het vakantiejaar Voorwaarden: Bij de berekening wordt rekening gehouden met de prestaties geeverd tijdens het voorgaande jaar. Tijdstip betaing: Het wordt uitbetaad tussen 1 mei en 30 juni van ieder jaar. 89

90 c) Eindejaarstoeage (statutairen/contractueen) Bedrag: - een vast gedeete in 2008: 650 euro - een variabe gedeete: 2,5% van de brutojaarwedde die as basis diende voor de wedde van de maand oktober van dat jaar. Voorwaarden: Voor de berekening wordt rekening gehouden met de prestaties verricht tussen 1 januari en 30 september van het betrokken jaar. Tijdstip betaing: in de maand december d) Taapremie Bedrag: premie van 110 euro bruto per maand (geïndexeerd = 160,25 euro / maand) Bij onvoedige prestaties wordt zij op basis van de geeverde dienstprestaties uitbetaad. Voorwaarden: - u bent hoofdgriffier, griffier-hoofd van dienst/ hoofdsecretaris, secretaris- hoofd van dienst - u evert het bewijs van kennis van de tweede andstaa - u oefent uw ambt uit bij een tweetaig rechtscoege: D.w.z. een rechtbank of een hof waar tenminste een gedeete van de magistraten of van de eden van de griffie het bewijs moeten everen van kennis van meer dan één andstaa (dit vogens de wetgeving op het taagebruik in gerechtszaken) Tijdstip betaing: samen met de wedde 90

91 5. Integratie Indien u momentee de graad bekeedt van hoofdgriffier, hoofdsecretaris, griffier - hoofd van dienst of secretaris - hoofd van dienst wordt u, op het ogenbik van de inwerkingtreding van de wet , geïntegreerd in kassen en tites en de daarmee overeenstemmende weddenschaen. Statutair: tabe p. 92 en p. 93 Contractuee: tabe p. 94 Niveau A 91

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Formulier. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lenze

Formulier. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lenze Tite: Agemene verkoop- en everingsvoorwaarden Lenze Deze agemene voorwaarden zijn van toepassing op ae overeenkomsten inzake de verkoop en evering van goederen en/of diensten, waaronder in beginse tevens

Nadere informatie

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap brochure voor verwanten en professionee ondersteuners Marian Maaskant & Martin Schuurman Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap 1 Dementie

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Brandweer, een nieuw statuut!?

Brandweer, een nieuw statuut!? Brandweer, een nieuw statuut!? 1 In 2007 werd de wet op de civiele veiligheid een feit. Deze wet gaf aanleiding tot de hervorming van de brandweer en een statuut voor het brandweerpersoneel. Zeven jaar

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie