Schipper/OAZ. berichten. Schipper; nu òòk vergunning voor pensioenadvies. Samenwerking in optima forma. ondernemen doe je samen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schipper/OAZ. berichten. Schipper; nu òòk vergunning voor pensioenadvies. Samenwerking in optima forma. ondernemen doe je samen"

Transcriptie

1 Schipper/OAZ # 38 berichten Nieuwsbrief september 2012 p.1 Samenwerking in optima forma Schipper; nu òòk vergunning voor pensioenadvies pag. 2: Training gespreks - vaardig heden pag. 3: Verhoging btw naar 21% pag. 4: Invoering flex-bv pag. 7: Werkkostenregeling Schipper heeft sinds 30 juli 2012 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om pen - sioen adviezen te mogen geven. Hiermee is Schipper een van de eerste regionale accountants organisa - ties die over een dergelijke vergunning beschikt. Daar zijn we dus best trots op! De wet- en regelgeving is op het terrein van pen - sioenen de laatste jaren steeds ingewikkelder ge - worden. Iedere Nederlander heeft hiermee te kampen. Ondernemers Ook ondernemers hebben hier mee te maken, voor zichzelf of omdat werknemers al dan niet onder een verplichte pensioenregeling vallen. Zij krijgen dus, rechtstreeks of via hun B.V., te maken met pensioenvraagstukken. De geldelijke be lang - en zijn vaak groot en de financiële gevolgen van eenmaal gemaakte keuzes kunnen een enorme impact hebben. Deskundig en zorgvuldig Om misstanden op de markt voor pensioenadvies tegen te gaan, wordt deze nu gereguleerd. Uit slui - tend organisaties met een wettelijke vergun ning zijn gerechtigd om pensioenadviezen te ge ven. Schipper kreeg deze vergunning omdat onze orga - nisatie voldoet aan de eisen van des kun dig heid en zorgvuldigheid. Dit wordt getoetst via exa mens voor alle mensen die op dit terrein werk zaam zijn. >> ondernemen doe je samen

2 p.2 >> vervolg pagina 1 Peter Allemekinders en Leo Cleiren Natuurlijk wisten tal van ondernemers Schipper al te vinden voor advies op het gebied van pen si oenvraagstukken. Echter, door de nieuwe regel geving en de concentratie van onze werk - zaam heden rond pensioenadvies kunnen we u nog beter van dienst zijn. Voor u is het daarbij van belang te weten dat onze adviezen altijd ge garandeerd onafhankelijk zijn. Dit betekent dat wij nooit enig belang hebben bij het pro - duct of de polis waarvoor u uiteindelijk kiest. Financieel inzicht Voor een goed pensioenadvies is een gedegen inzicht in uw financiële situatie, nu en in de toe komst, van essentieel belang. Als accoun - tants organisatie en financieel vertrouwens per - soon kunnen wij ons hierover een nauwkeurig beeld vormen. Dit nemen wij uiteraard mee in onze adviezen. Daarbij speelt aandacht voor de betaalbaarheid van de regelingen, ook op de langere termijn, een belangrijke rol. Ons pensioenadvies Onze dienstverlening op het gebied van pen sioen advies illustreren we graag aan de hand van enkele voorbeelden: û pensioenberekeningen; û begeleiden directeuraandeelhouders op pensioengebied; û beoordelen en adviseren van verzekerde pensioenregelingen; û beoordelen van verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfondsen; û inventariseren van pensioenrisico's; û advies bij pensioen en echtscheidingen. Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leo Cleiren en Peter Allemekinders, tele - foon Natuurlijk kunt u ook bij uw vaste contactpersoon terecht. OAZ training gespreksvaardigheden OAZ heeft een praktische, interactieve training ontwikkeld, die leidinggevenden leert om ade - quaat en assertief te communiceren. Deze training bestaat uit twee modules: û Effectief communiceren; met onder andere aandacht voor gesprekstechnieken, struc - tuur en houding. û Het voeren van functionerings- en beoor de - lingsgesprekken. Het doel van de training is om deelnemers ken - nis en vaardigheden aan te leren waarmee zij op een heldere en prettige manier kunnen com - municeren met behoud van de relatie. Naast een kort zijstapje naar de theorie ligt het accent op oefenen en het uitwisselen van ervaringen. Aanmelden? De training vindt plaats op donderdag 1 no vem - ber en donderdag 8 november 2012 van tot uur op het kantoor van Schipper/OAZ in Goes. Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Joan de Smidt of Astrid de Zeeuw-Beemster, telefoon of via de site

3 p.3 Mensenkennis tips van specialisten Bas van der Hoeven, Manager accountancy Leent u wel eens werknemers uit? Is uw antwoord ja, dan heeft u vanaf 1 juli 2012 te maken met de wijzigingen in de Wet allo ca - tie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Kern van deze wijzigingen is dat de uitlener zich verplicht moet registreren bij de Kamer van Koop handel. Op niet naleving hiervan staat een boete van , per arbeidskracht, voor zo - wel de uitlener als de inlener. De reden van deze registratieplicht is het bestrijden van malafide uitzendondernemingen. Op deze manier wordt duidelijk zichtbaar wie zich in Nederland bezig - houdt met het uitzenden en uitlenen van per - soneel. Voor wie geldt de registratieplicht? Niet alleen uitzend- en uitleenbureaus vallen onder de registratieplicht. Ook ondernemingen die af en toe personeel uitlenen, vallen eronder. Hierbij kunt u denken aan (onder-) aannemers, bouwbedrijven, installatiebedrijven, ICT-onder - ne mingen maar ook accountantskantoren, die tijdelijk personeel op locatie te werk stellen dan wel ter beschikking stellen aan een opdracht - gever. Als u weleens werknemers bij een derde te werk stelt of ter beschikking stelt aan deze derde, adviseren wij u om de bedrijfsom schrij - ving van uw activiteiten in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mo - ge lijk uit te breiden met de volgende tekst: "een van de nevengeschikte/ondergeschikte acti viteiten is het mogelijk/ in voorkomende ge - val len ter beschikking stellen van mede werkers". Mocht u nog nadere vragen hebben, neem dan contact op met de adviseurs arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht van Schipper/OAZ: Liesbeth Mijnsbergen, Dic Oostdam of Jean Pierre Hubregsen, telefoon berichten Verhoging btw naar 21% Het btw-tarief van 19% wordt met ingang van 1 oktober 2012 verhoogd naar 21%. Dit heeft ge - volgen voor prestaties die rondom die datum worden verricht en (vooruit)gefactureerd. Hoofdregel Hoofdregel is dat het tarief, dat geldt op het mo ment dat de prestatie wordt verricht, van toe passing is, ongeacht de datum waarop de factuur wordt uitgereikt. Wordt een prestatie verricht vóór 1 oktober 2012 en de factuur wordt bij voorbeeld pas uitgereikt op 10 oktober 2012 dan is deze prestatie belast met 19%. Om ge - keerd, is voor een prestatie die na 1 oktober 2012 wordt verricht en waarvoor de factuur reeds vóór 1 oktober 2012 is uitgereikt en/of betaald, het tarief van 21% van toepassing. Een voorbeeld U verkoopt nu een auto en spreekt af dat u deze op 15 oktober 2012 levert en de factuur al in sep - tember 2012 verstuurt, dan is dit belast met 21% btw. >> Ondernemers zijn vaak hele dagen druk met ondernemen en het regelen van hun dagelijkse beslommeringen. Het is de taak van de accoun - tants en belastingadviseurs van Schipper om de ondernemer wat betreft zijn financiën bij de les te houden. Niet alleen zakelijk maar ook privé. Periodiek terugkerende zaken als de jaarrekening en aangiften zijn natuurlijk momenten om elkaar te spreken. Gebruik deze mo - men ten ook om naar de toe - komst te kijken, zowel van het bedrijf als privé. Veel scenario s zijn denkbaar; van positief (groei van het bedrijf, trouwen) tot negatief (faillissement, echt - schei ding of overlijden). Hoe staat u ervoor in deze situa - ties? Door de wirwar van jaar - reke ningen met reserves, pen - sioen- en stamrecht overeen kom - sten en de in privé afgesloten ka - pitaal- en lijfrentepolissen kunt u het overzicht wel eens kwijt - raken. Wat is netto privé ver mo - gen en wat wordt later nog be - last in box 1, 2 of 3? Wat helpt is het maken van een privé-vermogensbalans. Dit doen wij aan de hand van jaar reke - ningen en aangiften. In hoofd - lijnen volgt hieruit hoe het netto vermogen zich heeft ont wikkeld. Ik merk dat bespreking hiervan verhelderend werkt voor onder - nemers. Het helpt boven dien bij het filosoferen over diverse toe - komstscenario s.

4 p.4 Fiscaal nieuws Ondernemen Nieuwe fabriek in volste vertrouwen opgestart Kunstmestproducent Yara in Sluiskil nam circa een jaar geleden Uitzonderingen Er zijn enkele uitzonderingen op de hoofdregel die betrek - king hebben op onroerende zaken. Om te voorkomen dat mensen on gewild ge con fron teerd worden met een prijs stij - ging van 2% op een nieuwe woning is bijvoorbeeld gere geld dat als de over eenkomst voor de (op)levering is ge slo ten voor 28 april 2012, de termijnen die ver val len voor 1 oktober 2013 nog belast zijn met 19%. Bij de levering of oplevering van een on roeren de zaak op grond van een voor 1 oktober 2012 ge sloten overeenkomst waarvan de levering of oplevering plaatsvindt na 30 sep tem ber 2012 en de vergoeding vervalt in termijnen, dan zijn de voor 1 oktober 2012 vervallen termijnen belast met 19%. Ter mij - nen die vervallen na 1 oktober 2012 zijn belast met 21%. De hoofdregel heeft tot gevolg dat voor prestaties, die na 1 oktober 2012 plaatsvinden (het verrichten van een dienst of het leveren van een goed) en waar reeds een factuur voor verzonden is met 19% btw, alsnog 2% btw nagefactureerd moet worden. Ook is het mogelijk dat de vergoeding op een factuur moet worden gesplitst in de periode vòòr 1 oktober 2012 en de periode erna. Een jachthavenexploitant die in januari 2012 alle liggelden voor het gehele jaar heeft gefactureerd moet dus 2% btw na - be rekenen over een kwart van de ontvangen vergoe ding en. TIP 1 Ga na of uw facturatie- en boekhoudprogramma de splitsing van 19% en 21% kan verwerken. Wellicht moet dit opnieuw ingericht worden. Overleg hiervoor met uw relatiebeheerder. TIP 2 Kijk of u prestaties naar voren kunt halen om nog met 19% te kun nen facturen. TIP 3 Raadpleeg onze website Hier vindt u een memo waarin wij dieper ingaan op de gevolgen van de een nieuwe Ureum-fabriek in gebruik. Een unieke gebeurtenis; voor Yara zelf, maar ook voor de medewerkers die in deze fabriek aan de slag gingen. Om voor hen de overgang wat makkelijker te maken, schakelde Yara OAZ in. In duidelijke en open workshops leerden we omgaan met veranderingen. Dat werkte voor iedereen bijzonder prettig. Aan het woord is Nancy de Prest, als productiemanager ver ant - woor delijk voor de productie van nitraat en ureum. Zij geeft daar - bij leiding aan een honderdtal medewerkers, waarvan het meren - deel werkzaam is als procesoperator. Yara is een chemisch be drijf dat vanuit lucht en aardgas onder andere ammoniak, salpeter - zuur en ureum produceert. Dit zijn grondstoffen voor kunstmest maar ook voor andere industriële toepassingen. Erg bekend is bijvoorbeeld AdBlue, door Yara op de markt ge - bracht onder de naam Air1. Dit is een ureumoplossing waarmee de uitstoot van stik stofoxiden uit de uitlaat van zware diesel voer - tuigen kan wor den verminderd. Nieuwe Ureum-fabriek Afgelopen jaar nam Yara de nieuwe Ureum 7-fabriek in gebruik. Deze verving de oude Ureum 5- en 6-fabrieken. Hiermee was een investering gemoeid van 400 miljoen euro. Voor Nancy en haar col lega s een bijzondere gebeurtenis. In de aanloop naar de inge bruikname van deze fabriek signa - leerde Nancy bij haar collega s een zekere angst voor verandering. Natuurlijk was iedereen heel trots en blij met deze super moder - ne fabriek. Maar daarnaast realiseerden de mensen zich ook dat wijziging bij de meer bijzondere situaties zoals: û alle uitzonderingen voor onroerende zaken û doorlopende prestaties û onderhouds-en servicecontracten û margeregeling

5 p.5 doe je samen Fiscaal nieuws Invoering flex-bv De invoering van de flex-bv heeft gevolgen voor zowel be - staande als nieuw op te richten B.V. s. De wetswijziging gaat in per 1 oktober Omdat het om belangrijke wijzi gingen gaat, is aandacht hiervoor heel belangrijk. ze het oude vertrouwde zouden moeten loslaten. Om dat te ver - gemakkelijken schakelden wij OAZ in. Workshops Op verzoek van Yara ging Edith Verhoef van OAZ via workshops met de medewerkers aan de slag. In deze workshops stond zij vooral stil bij het accepteren van en leren omgaan met ver an de - ringen. We konden de verandering niet wegnemen maar hebben met deze workshops de twijfels van iedereen bespreekbaar ge - maakt. Dat werkte prettig. Mensen realiseerden zich dat ze niet alleen stonden met dergelijke gevoelens. Ik heb na afloop veel po - si tieve reacties gekregen. Volgens Nancy komt dat voor een groot deel op het conto van Edith. Zij heeft zich verdiept in de ma t e r i e en in de mensen. Ze sprak hun taal. Iedereen begon met het vol - ste vertrouwen. Yara Sluiskil B.V. Industrieweg 10, Sluiskil T Meer weten? Heeft u nog vragen over de tariefswijziging, neem dan gerust con tact op met onze btw-specialisten Peter Raats en Jos Maas - kant op de vestiging in Goes, telefoon Bij hen kunt u uiteraard ook met andere vragen over btw terecht. Wat verandert er? Om een paar voorbeelden te geven: û u kunt makkelijker een B.V. oprichten, onder andere omdat een minimumkapitaal van niet langer verplicht is. U kunt dus met 1 een B.V. oprichten; û het bestuur moet voortaan goedkeuring verlenen voor dividenduitkeringen; blijkt achteraf dat die goedkeuring ten onrechte is verleend, dan kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld; û de blokkeringsregeling bij het overdragen van aandelen verdwijnt; û het is straks mogelijk om aandelen uit te geven zonder stemrecht of zonder winstrecht; û houders van bepaalde aandelen kunnen bestuurders en/of commissarissen benoemen; û de wettelijke geschillenregeling wordt verbeterd. Wat betekent dit voor u? In het algemeen geldt dat de nieuwe wetgeving soepeler is dan voorheen. U bent aan minder regels gebonden en hebt een grotere vrijheid om de B.V. volgens uw eigen wensen in te richten. Bestaande B.V. s kunnen hiervan alleen profiteren als de statuten worden gewijzigd. Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen wat de gevolgen van de flex-bv voor uw onderneming zijn. Het is raadzaam om naast de civiele aspecten ook de fiscale consequenties van de wijzigingen scherp in de gaten te houden. Uiteraard heeft dit onderwerp de voortdurende aandacht van ons kantoor. Wat doen wij voor u? Wij zullen zoveel mogelijk B.V. s van onze cliënten scannen op valkuilen en mogelijkheden. Zodra wij dat nodig achten, nemen wij in de loop van 2012 contact met u op. Het staat u uiteraard vrij om ons te bellen of te mailen als u vragen heeft of als u het idee >>

6 p.6 Fiscaal nieuws heeft dat de statuten van uw B.V. aanpassing be - hoeven. Veel gestelde vragen De flex-bv biedt veel kansen. Wij helpen u graag bij het grijpen van die kansen! Om u meer inzicht te verschaffen, treft u hier onder een aantal veel gestelde vragen en ant woor den. Daarnaast geven wij u graag een aan tal tips. Moet ik de statuten van mijn B.V. aanpassen voor 1 oktober 2012? In beginsel niet. De nieuwe regeling is vooral ruimer dan de huidige, waardoor de bestaande sta tuten in het algemeen ook onder het nieuwe recht gelden. Wie gebruik wil maken van de rui me re mogelijkheden - bijvoorbeeld door niet langer te werken met een blokkeringsregeling - moet de statuten veelal wel aanpassen. Maar dit kan ook na inwerkingtreding van de wet. Blijven onder het huidige recht gesloten aan - deelhouders over een komsten geldig? In beginsel blijven deze overeenkomsten geldig. Ook hiervoor geldt dat het nieuwe recht niet meer beperkingen geeft dan het huidige recht. Ik heb gehoord dat de minimumkapitaaleis ver - valt. Betekent dit dat het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders mag worden uitge keerd? Voor het uitkeren van kapitaal is een wijziging van de statuten noodzakelijk, als de statuten één of meer bepalingen bevatten (zoals een minimale storting) die terugbetaling in de weg staan. Ook na wijzi - ging van de statuten is terugbetaling niet altijd toe gestaan. Onder het nieuwe recht mogen uitke - ringen alleen worden gedaan na toestem ming van het bestuur. Het bestuur mag geen toe stemming geven als het te voorzien is, dat de B.V. na de uit - kering niet meer aan haar schulden kan voldoen. Ik wil mijn eenmanszaak inbrengen in een B.V.. Ik heb gehoord dat ik geen inbrengbeschrijving meer moet laten opstellen. Is dit juist? Dat is niet juist. Onder de nieuwe regeling komt de verplichte - door de accountant af te geven - inbrengverklaring te vervallen. De verplichting om een beschrijving op te maken blijft bestaan. Uiteraard kunnen wij deze voor u verzorgen. Ik heb gehoord dat onder het nieuwe recht een B.V. minder bescherming biedt aan de aan deel - houders of bestuurders. Is dat waar? Op een aantal punten lijkt het risico van aan - sprakelijkheid toe te nemen. Het bestuur moet voordat de B.V. uitkeert aan aandeel houders eerst toetsen of dat financieel verantwoord is. Geeft het bestuur ten onrechte toestemming voor uit - kering aan de aandeel houders, dan zijn de be - stuur ders in beginsel aansprakelijk voor het tekort dat daardoor ontstaat. Is het altijd verstandig gebruik te maken van de ruimere mogelijkheden die de nieuwe wet biedt? Dat is afhankelijk van uw eigen wensen en om - standigheden. Zo kan het zijn, dat u als enige aan deelhouder in een eenmans-b.v. zoveel mo ge - lijk vrijheid wilt hebben, terwijl iemand die deel uitmaakt van een groep aandeel hou ders in een B.V. juist prijs stelt op een strakke regeling. TIP 1 Om gebruik te maken van de ruimere moge lijkheden moeten in veel gevallen de statuten wor den aan ge - past. Dit is sinds 1 juli 2011 een stuk eenvoudiger, om - dat daarvoor de verklaring van geen bezwaar niet meer nodig is. TIP 2 Bent u van plan binnen afzienbare tijd uw onder - neming over te dragen? Denk dan ook aan de mo - gelijkheden die aandelen zonder stem recht en aan - delen zonder winstrecht bieden. TIP 3 Indien u als bestuurder een beslissing moet nemen over het al dan niet goed - keuren van een uitkering, dan kunt u uw risico be - perken door uw accountant hierbij in te schakelen.

7 p.7 Even voorstellen Sigma Personeelsdiensten Werkkostenregeling De werkkostenregeling mag sinds 1 januari 2011 worden toegepast. Dit is een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot 2014 kunt u jaarlijks kiezen om wel of niet mee te doen aan de werkkostenregeling. Dit betekent dat u tot en met 2013 de tijd heeft om u te beraden over een eventueel te vernieuwen arbeidsvoorwaardenbeleid. Vanaf 2014 zal iedere werkgever de gevolgen van de werkkostenregeling gaan merken. Momenteel bestaan er in totaal 29 soorten ver - goedingen en verstrekkingen, variërend van werk kleding, fiets van de zaak, studiekosten tot personeelsfeesten. Dit regime zal vervangen worden door de werkkostenregeling. Met de werkkostenregeling kan maximaal 1,4% van de fiscale loonsom van uw werknemers geza men - lijk worden vrijgesteld van loon heffing. Wegens de uniformering van het loonbegrip zal het per - cen tage van 1,4% per 1 januari 2013 worden aan - g e p a s t n a a r 1,6%. Werkkostenscan Sigma Personeelsdiensten heeft de meest voor - komende vergoedingen en verstrekkingen voor u op een rijtje gezet. Deze zijn gerubri ceerd als werkkosten, nihilwaardering of gerichte vrij - stel ling in de werk kosten scan. Deze kunt u vin - den op personeel.nl. Voor meer informatie kunt u uite raard ook contact met ons op nemen. Let op! Door de grote ver schil len kan de werk - koste nrege ling flink duurder of juist goed koper uit pak ken. Breng daarom nú uw situatie in kaart met behulp van de werk kostenscan. Beoordeel wat in uw geval slim is én of verdere maat rege len nodig zijn om voordelen of kosten be spa ringen te kunnen realiseren. Voorbeeld: Bij een fiscale loonsom van is over het jaar 2013 uw vrije ruimte (1,6%). Besteedt u meer dan dit bedrag aan per so neels - vergoedingen, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing. Geeft u minder uit, dan kunt u deze ruimte gebruiken voor fiscaal vriendelijke beloningen binnen uw onder neming. Marco Hamelink, directeur (links) Telefoon: Mail: Mark Giljam, loonadviseur (rechts) Telefoon: Mail: Maron Gosens (39) Fiscaal directeur Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Maron Gosens en 39 jaar jong. Samen met mijn vrouw en vier kinderen woon ik in Hooge Zwaluwe. Na het VWO heb ik vier jaar fiscale economie gestudeerd in Til burg. Toen ik in 1995 mijn bul op zak had, begon ik mijn actieve loopbaan als fiscalist bij een middelgroot advies - kantoor in het Westland. De daarmee gepaard gaande files was ik echter snel beu. Het was nota bene mijn schoonmoeder die soelaas bood. Zij wees me op de personeelsadvertentie waardoor ik in 1997 kon star - ten bij een klein kantoor in Breda. Dit bleek een goede zet. Al snel kon ik me verder ont - wik kelen, zowel in mijn vak als persoonlijk. Op 1 januari 1999 kreeg ik van mijn toenmalige werkgever Jack Roelands de mogelijkheid om, vanaf de op - richting van ORZ, als vennoot toe te treden. Het kantoor groeit nog steeds. De samen - werking met mijn collega s, inmiddels op vestigingen in Made en Zundert, verloopt uitstekend. Het vertrouwen van de klant in onze organi - satie geeft mij een dienstig en voldaan gevoel. Ik ben er trots op om, binnen de Schipperorganisatie, leiding te mogen geven. Naast onze kennis en aandacht voor het midden- en kleinbedrijf zijn wij, met name binnen de vestiging Zundert, gespecialiseerd in de agro - sector. Werk ze!

8 Ondanks de zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets mis gaan. De redactie, de uitgever en de verspreider kunnen echter niet aanspra kelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventueel onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. Grafische Vormgeving: de Wilde Zeeuw, Terneuzen Tekst: Caroline Houmes, Terneuzen De foto s in deze uitgave zijn afkomstig uit het archief van klanten, de Wilde Zeeuw en Schipper/OAZ. p.8 Informail Peter Klaassen eigenaar PK Chalets te Goes PK Chalets bouwt verder PK Chalets in Goes maakt een bijzondere groei door. Sinds de start in 1998 is de bedrijfsomzet van deze specialist in vakantiechalets en bergingen verdubbeld. Begin dit jaar verruilde het bedrijf zijn loodsen in Wolphaartsdijk voor een nieuw bedrijfspand aan de Columbusweg in Goes. Daarnaast heeft PK Chalets een verkooppunt annex showterrein in Renesse met de naam Relax Chalets. Terugkijkend op sterke groei kan directeur-eige - naar Peter Klaassen niet anders dan trots zijn. Mijn bedrijf is eigenlijk per toeval ontstaan. Een eigenaar van een camping waar ik op bezoek was, liet vallen dat hij tien chalets nodig had. Omdat ik timmerman ben, bood ik aan die te maken. Van het een kwam het ander. Nu werk ik samen met mijn zoon, schoondochter en twee medewerkers en ben ik hier dag en nacht mee bezig. Kwaliteit en service Wat dat laatste betreft, overdrijft Klaassen niet. Service is een van de sleutels tot zijn succes. Bij eventuele, onverhoopte problemen staan wij altijd voor onze klanten klaar. Natuurlijk proberen we deze situaties zo veel mogelijk te voorkomen door altijd te kiezen voor kwaliteit. Kwaliteit in ont werp, bouw, materiaalkeuze en de uit einde - lijke inrichting. Wij realiseren ons dat de houten of kunststof vakantiewoningen en bergingen mini maal 30 jaar moeten kunnen meegaan. Compleet afgeleverd PK Chalets maakt alle chalets volledig op maat van de klant. De keuze is vrijwel onbeperkt. Dat geldt ook voor de afwerking en inrichting. Wij leveren de chalets compleet af, inclusief bedden, gordijnen en (keuken-) apparatuur. Het is al ge - beurd dat we vrijdag opleveren en de klant er de volgende dag al slaapt. Samenwerking Voor de financiële organisatie en ontwikkeling van zijn bedrijf, valt Klaassen altijd terug op zijn vertrouwensman bij Schipper Accountants. Han Goetheer is mijn steun en toeverlaat. Hij is boven - dien altijd bereikbaar, zelfs s avonds. Financiële keuzes maak ik altijd in samenspraak met hem. PK Chalets Columbusweg 25a 4462 HA Goes T E Vestigingen Schipper Accountants Goes Made Middelharnis Oud-Beijerland Rijen Rotterdam Terneuzen Tholen Vlissingen Zierikzee Zundert OAZ Advies Goes OAZ Subsidie Vlissingen Soesterberg Sigma Personeelsdiensten Goes Oud-Beijerland Rijen Terneuzen Schipper Corporate Finance Goes Rijen Rotterdam Website Telefoon ondernemen doe je samen

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

DOEL NIEUWE BV-RECHT

DOEL NIEUWE BV-RECHT ONDERWERPEN Doel nieuwe BV-recht FLEX BV Belangrijke wijzigingen nieuwe BV-recht Moet ik mijn statuten aanpassen? Is de BV iets voor mij? Wat kan de notaris voor mij betekenen? Wat kan ik zelf doen? DOEL

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2014 Voorwoord In deze white paper gaan we in op de actuele fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen. In het voorjaar van

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Inleiding Sinds 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna Waadi) gewijzigd. Deze wetswijziging

Nadere informatie

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012 Special BTW-verhoging Per 1 oktober 2012 Gevolgen van de BTW verhoging per 1 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Facturering en aangifte 4 3. Doorlopende prestaties 4 4. Nieuwbouw/verbouwingen

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011:

Werkkostenregeling 2011: Salarisverwerking Personeelsadministratie Detachering Advisering arbeidsvoorwaarden Van links naar rechts: Erik Willemse, Maarten de Groene, Mark Giljam, Pieter Kole, Brenda Speleman, Marco Hamelink en

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid U kunt boetes en aansprakelijkheid beperken of zelfs voorkomen Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013 Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Huizen, november 2013 1 Introductie Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens

Nadere informatie

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht BV's die na 1 oktober 2012 opgericht worden, zullen meteen met de wijzigingen van de Flex-BV geconfronteerd

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

Werkkostenregeling: bespaar belasting door het aanwijzen van werkkosten

Werkkostenregeling: bespaar belasting door het aanwijzen van werkkosten #1 Werkkostenregeling: bespaar belasting door het aanwijzen van werkkosten In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid DRV Accountants & Adviseurs 30-04-2014 Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Het Flex-BV-congres Nieuwe kansen, maar ook bedreigingen

Het Flex-BV-congres Nieuwe kansen, maar ook bedreigingen Het Flex-BV-congres Nieuwe kansen, maar ook bedreigingen Datum: Locatie: Dinsdag 2 oktober 2012 12.00-17.00 uur Van der Valk Hotel Vianen Prins Bernhardstraat 75 4132 XE Vianen Vanuit Amsterdam/ Den Haag

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen?

Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen? Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen? Sinds 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Werkgevers kunnen nu nog kiezen of ze gebruik willen maken van de werkkostenregeling. Vanaf 1 januari 2015 zijn alle werkgevers echter verplicht

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011 Flex BV Stan Commissaris Jolande van Loon Rotterdam 17 november 2011 Onderwerpen - Inleiding - Stemrechtloze / winstrechtloze aandelen - Uitkeringstest en accountantsverklaring - Positie bestuur - Certificering

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, januari 2016 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum Februari

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld

Nadere informatie

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Page 1 of 2 Zakelijk Btw Btw berekenen Hoe berekent u btw? Btw-tarief Overgangsregelingen 21% Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Het algemene

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Zaken voor de DIRECTEUR GROOTAANDEELHOUDER

Zaken voor de DIRECTEUR GROOTAANDEELHOUDER Zaken voor de DIRECTEUR GROOTAANDEELHOUDER Mozartlaan 27a 1217 CM Hilversum + 31 (0)35-6251040 info@vanderlee-partners.nl www.vanderlee-partners.nl Persoonlijke service voor de directeur grootaandeelhouder.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Definities BV - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten gewijzigd gaan worden Aandeelhouder - de enig aandeelhouder

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

SUMMER COURSE. Van DGA naar collectief. pensioenadvies

SUMMER COURSE. Van DGA naar collectief. pensioenadvies SUMMER COURSE Van DGA naar collectief pensioenadvies In vogelvlucht: de hele adviespraktijk over collectieve pensioenen: in 4 dagen helemaal up-to-date Het is 2015 de wereld van het pensioenadvies is aan

Nadere informatie

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET MKB MKB VANGNET Een nieuw concept voor ondernemers, goedgekeurd door de Belastingdienst, het UWV en De Nederlandse Bank. Het is het meest complete

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht De Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Huizen, november 2013 1 Introductie Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf

Nadere informatie

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel!

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch

Nadere informatie

Hoewel de regeling de eerste drie jaar optioneel is, verdient het nu al aanbeveling om op korte termijn voorbereidingen te treffen.

Hoewel de regeling de eerste drie jaar optioneel is, verdient het nu al aanbeveling om op korte termijn voorbereidingen te treffen. Aan : Werkgevers Van : drs. W.E. Janssen Betreft : De werkkostenregeling Datum : 19 maart 2012 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de zogenoemde werkkostenregeling geïntroduceerd. Door de werkkostenregeling

Nadere informatie

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte?

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten: waar zit je (vrije) ruimte? Alles is loon Alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 M:\ONDERNEMING\BV\FLEXBV\BROCHURE FLEXBV.DOC FLEX BV ALLROUND KANTOOR VOOR PARTICULIER EN ONDERNEMER

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

De werkkostenregeling vanaf 2011

De werkkostenregeling vanaf 2011 De werkkostenregeling vanaf 2011 Vrijheid en verantwoordelijkheid 21 oktober 2010 Onderwerpen Hoe is het nu geregeld? Wat gaat het worden? De werkkostenregeling Wat kunt u het beste doen? Hoe is het nu

Nadere informatie

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets Frank Smets 1 Ondernemingsvormen. Eenmanszaak Vennootschap onder firma -Vof- persoonlijk aansprakelijk schulden Maatschap persoonlijk aansprakelijk voor gelijke delen Commanditaire vennootschap - CV beherende

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

PensioenAdviesProgramma

PensioenAdviesProgramma PensioenAdviesProgramma Word ook exclusief Geselecteerd Pensioenadviseur Met het PensioenAdviesProgramma helpen wij u succesvol te zijn in de collectieve pensioenmarkt. U kunt rekenen op ondersteunende

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING Een must voor iedereen met vermogen en onroerend goed in Spanje. WAAROM FAMILY OFFICE? Family Office betreft een meer complete dienstverlening dan Estate Planning. Estate

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement Dienstverleningsdocument: Frank Verzekeringen en Hypotheken b.v. Achterweg 42 1822 AM Alkmaar www.fdg-online.nl frank@fdg-online.nl tel. 072-5623209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Najaars 2daagse. Van DGA naar collectief. pensioenadvies

Najaars 2daagse. Van DGA naar collectief. pensioenadvies Najaars 2daagse Van DGA naar collectief pensioenadvies In vogelvlucht: de hele adviespraktijk over collectieve pensioenen: in 2 dagen helemaal up-to-date Het is 2015 de wereld van het pensioenadvies is

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

In- of uitlenen van arbeidskrachten

In- of uitlenen van arbeidskrachten In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 Inhoudsopgave Voorwoord... VI Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken 1. De flex-bv: wat betekent dit voor u?... 2 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 2.

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, december 2014 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2015 moet u een werknemer met een contract voor bepaalde tijd

Sinds 1 januari 2015 moet u een werknemer met een contract voor bepaalde tijd De aanzegtermijn Sinds 1 januari 2015 moet u een werknemer met een contract voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer uiterlijk een maand van tevoren laten weten of u zijn contract gaat

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Tarieven Mediation & Scheiding

Dienstenwijzer & Tarieven Mediation & Scheiding Dienstenwijzer & Tarieven Mediation & Scheiding Financialis T 0315-843614 info@financialis.nl Vogelenzangweg 6 7071 PT Ulft KVK 09179343 Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Registratie 3. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-M2 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze

Nadere informatie

Kies voor loonregres. U laat toch geen geld liggen?

Kies voor loonregres. U laat toch geen geld liggen? Kies voor loonregres U laat toch geen geld liggen? Wat is loonregres? Als uw medewerker uitvalt door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, of verzuimt als gevolg van een daad van agressie

Nadere informatie