Schipper/OAZ. berichten. Schipper; nu òòk vergunning voor pensioenadvies. Samenwerking in optima forma. ondernemen doe je samen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schipper/OAZ. berichten. Schipper; nu òòk vergunning voor pensioenadvies. Samenwerking in optima forma. ondernemen doe je samen"

Transcriptie

1 Schipper/OAZ # 38 berichten Nieuwsbrief september 2012 p.1 Samenwerking in optima forma Schipper; nu òòk vergunning voor pensioenadvies pag. 2: Training gespreks - vaardig heden pag. 3: Verhoging btw naar 21% pag. 4: Invoering flex-bv pag. 7: Werkkostenregeling Schipper heeft sinds 30 juli 2012 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om pen - sioen adviezen te mogen geven. Hiermee is Schipper een van de eerste regionale accountants organisa - ties die over een dergelijke vergunning beschikt. Daar zijn we dus best trots op! De wet- en regelgeving is op het terrein van pen - sioenen de laatste jaren steeds ingewikkelder ge - worden. Iedere Nederlander heeft hiermee te kampen. Ondernemers Ook ondernemers hebben hier mee te maken, voor zichzelf of omdat werknemers al dan niet onder een verplichte pensioenregeling vallen. Zij krijgen dus, rechtstreeks of via hun B.V., te maken met pensioenvraagstukken. De geldelijke be lang - en zijn vaak groot en de financiële gevolgen van eenmaal gemaakte keuzes kunnen een enorme impact hebben. Deskundig en zorgvuldig Om misstanden op de markt voor pensioenadvies tegen te gaan, wordt deze nu gereguleerd. Uit slui - tend organisaties met een wettelijke vergun ning zijn gerechtigd om pensioenadviezen te ge ven. Schipper kreeg deze vergunning omdat onze orga - nisatie voldoet aan de eisen van des kun dig heid en zorgvuldigheid. Dit wordt getoetst via exa mens voor alle mensen die op dit terrein werk zaam zijn. >> ondernemen doe je samen

2 p.2 >> vervolg pagina 1 Peter Allemekinders en Leo Cleiren Natuurlijk wisten tal van ondernemers Schipper al te vinden voor advies op het gebied van pen si oenvraagstukken. Echter, door de nieuwe regel geving en de concentratie van onze werk - zaam heden rond pensioenadvies kunnen we u nog beter van dienst zijn. Voor u is het daarbij van belang te weten dat onze adviezen altijd ge garandeerd onafhankelijk zijn. Dit betekent dat wij nooit enig belang hebben bij het pro - duct of de polis waarvoor u uiteindelijk kiest. Financieel inzicht Voor een goed pensioenadvies is een gedegen inzicht in uw financiële situatie, nu en in de toe komst, van essentieel belang. Als accoun - tants organisatie en financieel vertrouwens per - soon kunnen wij ons hierover een nauwkeurig beeld vormen. Dit nemen wij uiteraard mee in onze adviezen. Daarbij speelt aandacht voor de betaalbaarheid van de regelingen, ook op de langere termijn, een belangrijke rol. Ons pensioenadvies Onze dienstverlening op het gebied van pen sioen advies illustreren we graag aan de hand van enkele voorbeelden: û pensioenberekeningen; û begeleiden directeuraandeelhouders op pensioengebied; û beoordelen en adviseren van verzekerde pensioenregelingen; û beoordelen van verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfondsen; û inventariseren van pensioenrisico's; û advies bij pensioen en echtscheidingen. Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leo Cleiren en Peter Allemekinders, tele - foon Natuurlijk kunt u ook bij uw vaste contactpersoon terecht. OAZ training gespreksvaardigheden OAZ heeft een praktische, interactieve training ontwikkeld, die leidinggevenden leert om ade - quaat en assertief te communiceren. Deze training bestaat uit twee modules: û Effectief communiceren; met onder andere aandacht voor gesprekstechnieken, struc - tuur en houding. û Het voeren van functionerings- en beoor de - lingsgesprekken. Het doel van de training is om deelnemers ken - nis en vaardigheden aan te leren waarmee zij op een heldere en prettige manier kunnen com - municeren met behoud van de relatie. Naast een kort zijstapje naar de theorie ligt het accent op oefenen en het uitwisselen van ervaringen. Aanmelden? De training vindt plaats op donderdag 1 no vem - ber en donderdag 8 november 2012 van tot uur op het kantoor van Schipper/OAZ in Goes. Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Joan de Smidt of Astrid de Zeeuw-Beemster, telefoon of via de site

3 p.3 Mensenkennis tips van specialisten Bas van der Hoeven, Manager accountancy Leent u wel eens werknemers uit? Is uw antwoord ja, dan heeft u vanaf 1 juli 2012 te maken met de wijzigingen in de Wet allo ca - tie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Kern van deze wijzigingen is dat de uitlener zich verplicht moet registreren bij de Kamer van Koop handel. Op niet naleving hiervan staat een boete van , per arbeidskracht, voor zo - wel de uitlener als de inlener. De reden van deze registratieplicht is het bestrijden van malafide uitzendondernemingen. Op deze manier wordt duidelijk zichtbaar wie zich in Nederland bezig - houdt met het uitzenden en uitlenen van per - soneel. Voor wie geldt de registratieplicht? Niet alleen uitzend- en uitleenbureaus vallen onder de registratieplicht. Ook ondernemingen die af en toe personeel uitlenen, vallen eronder. Hierbij kunt u denken aan (onder-) aannemers, bouwbedrijven, installatiebedrijven, ICT-onder - ne mingen maar ook accountantskantoren, die tijdelijk personeel op locatie te werk stellen dan wel ter beschikking stellen aan een opdracht - gever. Als u weleens werknemers bij een derde te werk stelt of ter beschikking stelt aan deze derde, adviseren wij u om de bedrijfsom schrij - ving van uw activiteiten in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mo - ge lijk uit te breiden met de volgende tekst: "een van de nevengeschikte/ondergeschikte acti viteiten is het mogelijk/ in voorkomende ge - val len ter beschikking stellen van mede werkers". Mocht u nog nadere vragen hebben, neem dan contact op met de adviseurs arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht van Schipper/OAZ: Liesbeth Mijnsbergen, Dic Oostdam of Jean Pierre Hubregsen, telefoon berichten Verhoging btw naar 21% Het btw-tarief van 19% wordt met ingang van 1 oktober 2012 verhoogd naar 21%. Dit heeft ge - volgen voor prestaties die rondom die datum worden verricht en (vooruit)gefactureerd. Hoofdregel Hoofdregel is dat het tarief, dat geldt op het mo ment dat de prestatie wordt verricht, van toe passing is, ongeacht de datum waarop de factuur wordt uitgereikt. Wordt een prestatie verricht vóór 1 oktober 2012 en de factuur wordt bij voorbeeld pas uitgereikt op 10 oktober 2012 dan is deze prestatie belast met 19%. Om ge - keerd, is voor een prestatie die na 1 oktober 2012 wordt verricht en waarvoor de factuur reeds vóór 1 oktober 2012 is uitgereikt en/of betaald, het tarief van 21% van toepassing. Een voorbeeld U verkoopt nu een auto en spreekt af dat u deze op 15 oktober 2012 levert en de factuur al in sep - tember 2012 verstuurt, dan is dit belast met 21% btw. >> Ondernemers zijn vaak hele dagen druk met ondernemen en het regelen van hun dagelijkse beslommeringen. Het is de taak van de accoun - tants en belastingadviseurs van Schipper om de ondernemer wat betreft zijn financiën bij de les te houden. Niet alleen zakelijk maar ook privé. Periodiek terugkerende zaken als de jaarrekening en aangiften zijn natuurlijk momenten om elkaar te spreken. Gebruik deze mo - men ten ook om naar de toe - komst te kijken, zowel van het bedrijf als privé. Veel scenario s zijn denkbaar; van positief (groei van het bedrijf, trouwen) tot negatief (faillissement, echt - schei ding of overlijden). Hoe staat u ervoor in deze situa - ties? Door de wirwar van jaar - reke ningen met reserves, pen - sioen- en stamrecht overeen kom - sten en de in privé afgesloten ka - pitaal- en lijfrentepolissen kunt u het overzicht wel eens kwijt - raken. Wat is netto privé ver mo - gen en wat wordt later nog be - last in box 1, 2 of 3? Wat helpt is het maken van een privé-vermogensbalans. Dit doen wij aan de hand van jaar reke - ningen en aangiften. In hoofd - lijnen volgt hieruit hoe het netto vermogen zich heeft ont wikkeld. Ik merk dat bespreking hiervan verhelderend werkt voor onder - nemers. Het helpt boven dien bij het filosoferen over diverse toe - komstscenario s.

4 p.4 Fiscaal nieuws Ondernemen Nieuwe fabriek in volste vertrouwen opgestart Kunstmestproducent Yara in Sluiskil nam circa een jaar geleden Uitzonderingen Er zijn enkele uitzonderingen op de hoofdregel die betrek - king hebben op onroerende zaken. Om te voorkomen dat mensen on gewild ge con fron teerd worden met een prijs stij - ging van 2% op een nieuwe woning is bijvoorbeeld gere geld dat als de over eenkomst voor de (op)levering is ge slo ten voor 28 april 2012, de termijnen die ver val len voor 1 oktober 2013 nog belast zijn met 19%. Bij de levering of oplevering van een on roeren de zaak op grond van een voor 1 oktober 2012 ge sloten overeenkomst waarvan de levering of oplevering plaatsvindt na 30 sep tem ber 2012 en de vergoeding vervalt in termijnen, dan zijn de voor 1 oktober 2012 vervallen termijnen belast met 19%. Ter mij - nen die vervallen na 1 oktober 2012 zijn belast met 21%. De hoofdregel heeft tot gevolg dat voor prestaties, die na 1 oktober 2012 plaatsvinden (het verrichten van een dienst of het leveren van een goed) en waar reeds een factuur voor verzonden is met 19% btw, alsnog 2% btw nagefactureerd moet worden. Ook is het mogelijk dat de vergoeding op een factuur moet worden gesplitst in de periode vòòr 1 oktober 2012 en de periode erna. Een jachthavenexploitant die in januari 2012 alle liggelden voor het gehele jaar heeft gefactureerd moet dus 2% btw na - be rekenen over een kwart van de ontvangen vergoe ding en. TIP 1 Ga na of uw facturatie- en boekhoudprogramma de splitsing van 19% en 21% kan verwerken. Wellicht moet dit opnieuw ingericht worden. Overleg hiervoor met uw relatiebeheerder. TIP 2 Kijk of u prestaties naar voren kunt halen om nog met 19% te kun nen facturen. TIP 3 Raadpleeg onze website Hier vindt u een memo waarin wij dieper ingaan op de gevolgen van de een nieuwe Ureum-fabriek in gebruik. Een unieke gebeurtenis; voor Yara zelf, maar ook voor de medewerkers die in deze fabriek aan de slag gingen. Om voor hen de overgang wat makkelijker te maken, schakelde Yara OAZ in. In duidelijke en open workshops leerden we omgaan met veranderingen. Dat werkte voor iedereen bijzonder prettig. Aan het woord is Nancy de Prest, als productiemanager ver ant - woor delijk voor de productie van nitraat en ureum. Zij geeft daar - bij leiding aan een honderdtal medewerkers, waarvan het meren - deel werkzaam is als procesoperator. Yara is een chemisch be drijf dat vanuit lucht en aardgas onder andere ammoniak, salpeter - zuur en ureum produceert. Dit zijn grondstoffen voor kunstmest maar ook voor andere industriële toepassingen. Erg bekend is bijvoorbeeld AdBlue, door Yara op de markt ge - bracht onder de naam Air1. Dit is een ureumoplossing waarmee de uitstoot van stik stofoxiden uit de uitlaat van zware diesel voer - tuigen kan wor den verminderd. Nieuwe Ureum-fabriek Afgelopen jaar nam Yara de nieuwe Ureum 7-fabriek in gebruik. Deze verving de oude Ureum 5- en 6-fabrieken. Hiermee was een investering gemoeid van 400 miljoen euro. Voor Nancy en haar col lega s een bijzondere gebeurtenis. In de aanloop naar de inge bruikname van deze fabriek signa - leerde Nancy bij haar collega s een zekere angst voor verandering. Natuurlijk was iedereen heel trots en blij met deze super moder - ne fabriek. Maar daarnaast realiseerden de mensen zich ook dat wijziging bij de meer bijzondere situaties zoals: û alle uitzonderingen voor onroerende zaken û doorlopende prestaties û onderhouds-en servicecontracten û margeregeling

5 p.5 doe je samen Fiscaal nieuws Invoering flex-bv De invoering van de flex-bv heeft gevolgen voor zowel be - staande als nieuw op te richten B.V. s. De wetswijziging gaat in per 1 oktober Omdat het om belangrijke wijzi gingen gaat, is aandacht hiervoor heel belangrijk. ze het oude vertrouwde zouden moeten loslaten. Om dat te ver - gemakkelijken schakelden wij OAZ in. Workshops Op verzoek van Yara ging Edith Verhoef van OAZ via workshops met de medewerkers aan de slag. In deze workshops stond zij vooral stil bij het accepteren van en leren omgaan met ver an de - ringen. We konden de verandering niet wegnemen maar hebben met deze workshops de twijfels van iedereen bespreekbaar ge - maakt. Dat werkte prettig. Mensen realiseerden zich dat ze niet alleen stonden met dergelijke gevoelens. Ik heb na afloop veel po - si tieve reacties gekregen. Volgens Nancy komt dat voor een groot deel op het conto van Edith. Zij heeft zich verdiept in de ma t e r i e en in de mensen. Ze sprak hun taal. Iedereen begon met het vol - ste vertrouwen. Yara Sluiskil B.V. Industrieweg 10, Sluiskil T Meer weten? Heeft u nog vragen over de tariefswijziging, neem dan gerust con tact op met onze btw-specialisten Peter Raats en Jos Maas - kant op de vestiging in Goes, telefoon Bij hen kunt u uiteraard ook met andere vragen over btw terecht. Wat verandert er? Om een paar voorbeelden te geven: û u kunt makkelijker een B.V. oprichten, onder andere omdat een minimumkapitaal van niet langer verplicht is. U kunt dus met 1 een B.V. oprichten; û het bestuur moet voortaan goedkeuring verlenen voor dividenduitkeringen; blijkt achteraf dat die goedkeuring ten onrechte is verleend, dan kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld; û de blokkeringsregeling bij het overdragen van aandelen verdwijnt; û het is straks mogelijk om aandelen uit te geven zonder stemrecht of zonder winstrecht; û houders van bepaalde aandelen kunnen bestuurders en/of commissarissen benoemen; û de wettelijke geschillenregeling wordt verbeterd. Wat betekent dit voor u? In het algemeen geldt dat de nieuwe wetgeving soepeler is dan voorheen. U bent aan minder regels gebonden en hebt een grotere vrijheid om de B.V. volgens uw eigen wensen in te richten. Bestaande B.V. s kunnen hiervan alleen profiteren als de statuten worden gewijzigd. Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen wat de gevolgen van de flex-bv voor uw onderneming zijn. Het is raadzaam om naast de civiele aspecten ook de fiscale consequenties van de wijzigingen scherp in de gaten te houden. Uiteraard heeft dit onderwerp de voortdurende aandacht van ons kantoor. Wat doen wij voor u? Wij zullen zoveel mogelijk B.V. s van onze cliënten scannen op valkuilen en mogelijkheden. Zodra wij dat nodig achten, nemen wij in de loop van 2012 contact met u op. Het staat u uiteraard vrij om ons te bellen of te mailen als u vragen heeft of als u het idee >>

6 p.6 Fiscaal nieuws heeft dat de statuten van uw B.V. aanpassing be - hoeven. Veel gestelde vragen De flex-bv biedt veel kansen. Wij helpen u graag bij het grijpen van die kansen! Om u meer inzicht te verschaffen, treft u hier onder een aantal veel gestelde vragen en ant woor den. Daarnaast geven wij u graag een aan tal tips. Moet ik de statuten van mijn B.V. aanpassen voor 1 oktober 2012? In beginsel niet. De nieuwe regeling is vooral ruimer dan de huidige, waardoor de bestaande sta tuten in het algemeen ook onder het nieuwe recht gelden. Wie gebruik wil maken van de rui me re mogelijkheden - bijvoorbeeld door niet langer te werken met een blokkeringsregeling - moet de statuten veelal wel aanpassen. Maar dit kan ook na inwerkingtreding van de wet. Blijven onder het huidige recht gesloten aan - deelhouders over een komsten geldig? In beginsel blijven deze overeenkomsten geldig. Ook hiervoor geldt dat het nieuwe recht niet meer beperkingen geeft dan het huidige recht. Ik heb gehoord dat de minimumkapitaaleis ver - valt. Betekent dit dat het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders mag worden uitge keerd? Voor het uitkeren van kapitaal is een wijziging van de statuten noodzakelijk, als de statuten één of meer bepalingen bevatten (zoals een minimale storting) die terugbetaling in de weg staan. Ook na wijzi - ging van de statuten is terugbetaling niet altijd toe gestaan. Onder het nieuwe recht mogen uitke - ringen alleen worden gedaan na toestem ming van het bestuur. Het bestuur mag geen toe stemming geven als het te voorzien is, dat de B.V. na de uit - kering niet meer aan haar schulden kan voldoen. Ik wil mijn eenmanszaak inbrengen in een B.V.. Ik heb gehoord dat ik geen inbrengbeschrijving meer moet laten opstellen. Is dit juist? Dat is niet juist. Onder de nieuwe regeling komt de verplichte - door de accountant af te geven - inbrengverklaring te vervallen. De verplichting om een beschrijving op te maken blijft bestaan. Uiteraard kunnen wij deze voor u verzorgen. Ik heb gehoord dat onder het nieuwe recht een B.V. minder bescherming biedt aan de aan deel - houders of bestuurders. Is dat waar? Op een aantal punten lijkt het risico van aan - sprakelijkheid toe te nemen. Het bestuur moet voordat de B.V. uitkeert aan aandeel houders eerst toetsen of dat financieel verantwoord is. Geeft het bestuur ten onrechte toestemming voor uit - kering aan de aandeel houders, dan zijn de be - stuur ders in beginsel aansprakelijk voor het tekort dat daardoor ontstaat. Is het altijd verstandig gebruik te maken van de ruimere mogelijkheden die de nieuwe wet biedt? Dat is afhankelijk van uw eigen wensen en om - standigheden. Zo kan het zijn, dat u als enige aan deelhouder in een eenmans-b.v. zoveel mo ge - lijk vrijheid wilt hebben, terwijl iemand die deel uitmaakt van een groep aandeel hou ders in een B.V. juist prijs stelt op een strakke regeling. TIP 1 Om gebruik te maken van de ruimere moge lijkheden moeten in veel gevallen de statuten wor den aan ge - past. Dit is sinds 1 juli 2011 een stuk eenvoudiger, om - dat daarvoor de verklaring van geen bezwaar niet meer nodig is. TIP 2 Bent u van plan binnen afzienbare tijd uw onder - neming over te dragen? Denk dan ook aan de mo - gelijkheden die aandelen zonder stem recht en aan - delen zonder winstrecht bieden. TIP 3 Indien u als bestuurder een beslissing moet nemen over het al dan niet goed - keuren van een uitkering, dan kunt u uw risico be - perken door uw accountant hierbij in te schakelen.

7 p.7 Even voorstellen Sigma Personeelsdiensten Werkkostenregeling De werkkostenregeling mag sinds 1 januari 2011 worden toegepast. Dit is een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot 2014 kunt u jaarlijks kiezen om wel of niet mee te doen aan de werkkostenregeling. Dit betekent dat u tot en met 2013 de tijd heeft om u te beraden over een eventueel te vernieuwen arbeidsvoorwaardenbeleid. Vanaf 2014 zal iedere werkgever de gevolgen van de werkkostenregeling gaan merken. Momenteel bestaan er in totaal 29 soorten ver - goedingen en verstrekkingen, variërend van werk kleding, fiets van de zaak, studiekosten tot personeelsfeesten. Dit regime zal vervangen worden door de werkkostenregeling. Met de werkkostenregeling kan maximaal 1,4% van de fiscale loonsom van uw werknemers geza men - lijk worden vrijgesteld van loon heffing. Wegens de uniformering van het loonbegrip zal het per - cen tage van 1,4% per 1 januari 2013 worden aan - g e p a s t n a a r 1,6%. Werkkostenscan Sigma Personeelsdiensten heeft de meest voor - komende vergoedingen en verstrekkingen voor u op een rijtje gezet. Deze zijn gerubri ceerd als werkkosten, nihilwaardering of gerichte vrij - stel ling in de werk kosten scan. Deze kunt u vin - den op personeel.nl. Voor meer informatie kunt u uite raard ook contact met ons op nemen. Let op! Door de grote ver schil len kan de werk - koste nrege ling flink duurder of juist goed koper uit pak ken. Breng daarom nú uw situatie in kaart met behulp van de werk kostenscan. Beoordeel wat in uw geval slim is én of verdere maat rege len nodig zijn om voordelen of kosten be spa ringen te kunnen realiseren. Voorbeeld: Bij een fiscale loonsom van is over het jaar 2013 uw vrije ruimte (1,6%). Besteedt u meer dan dit bedrag aan per so neels - vergoedingen, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing. Geeft u minder uit, dan kunt u deze ruimte gebruiken voor fiscaal vriendelijke beloningen binnen uw onder neming. Marco Hamelink, directeur (links) Telefoon: Mail: Mark Giljam, loonadviseur (rechts) Telefoon: Mail: Maron Gosens (39) Fiscaal directeur Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Maron Gosens en 39 jaar jong. Samen met mijn vrouw en vier kinderen woon ik in Hooge Zwaluwe. Na het VWO heb ik vier jaar fiscale economie gestudeerd in Til burg. Toen ik in 1995 mijn bul op zak had, begon ik mijn actieve loopbaan als fiscalist bij een middelgroot advies - kantoor in het Westland. De daarmee gepaard gaande files was ik echter snel beu. Het was nota bene mijn schoonmoeder die soelaas bood. Zij wees me op de personeelsadvertentie waardoor ik in 1997 kon star - ten bij een klein kantoor in Breda. Dit bleek een goede zet. Al snel kon ik me verder ont - wik kelen, zowel in mijn vak als persoonlijk. Op 1 januari 1999 kreeg ik van mijn toenmalige werkgever Jack Roelands de mogelijkheid om, vanaf de op - richting van ORZ, als vennoot toe te treden. Het kantoor groeit nog steeds. De samen - werking met mijn collega s, inmiddels op vestigingen in Made en Zundert, verloopt uitstekend. Het vertrouwen van de klant in onze organi - satie geeft mij een dienstig en voldaan gevoel. Ik ben er trots op om, binnen de Schipperorganisatie, leiding te mogen geven. Naast onze kennis en aandacht voor het midden- en kleinbedrijf zijn wij, met name binnen de vestiging Zundert, gespecialiseerd in de agro - sector. Werk ze!

8 Ondanks de zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets mis gaan. De redactie, de uitgever en de verspreider kunnen echter niet aanspra kelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventueel onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. Grafische Vormgeving: de Wilde Zeeuw, Terneuzen Tekst: Caroline Houmes, Terneuzen De foto s in deze uitgave zijn afkomstig uit het archief van klanten, de Wilde Zeeuw en Schipper/OAZ. p.8 Informail Peter Klaassen eigenaar PK Chalets te Goes PK Chalets bouwt verder PK Chalets in Goes maakt een bijzondere groei door. Sinds de start in 1998 is de bedrijfsomzet van deze specialist in vakantiechalets en bergingen verdubbeld. Begin dit jaar verruilde het bedrijf zijn loodsen in Wolphaartsdijk voor een nieuw bedrijfspand aan de Columbusweg in Goes. Daarnaast heeft PK Chalets een verkooppunt annex showterrein in Renesse met de naam Relax Chalets. Terugkijkend op sterke groei kan directeur-eige - naar Peter Klaassen niet anders dan trots zijn. Mijn bedrijf is eigenlijk per toeval ontstaan. Een eigenaar van een camping waar ik op bezoek was, liet vallen dat hij tien chalets nodig had. Omdat ik timmerman ben, bood ik aan die te maken. Van het een kwam het ander. Nu werk ik samen met mijn zoon, schoondochter en twee medewerkers en ben ik hier dag en nacht mee bezig. Kwaliteit en service Wat dat laatste betreft, overdrijft Klaassen niet. Service is een van de sleutels tot zijn succes. Bij eventuele, onverhoopte problemen staan wij altijd voor onze klanten klaar. Natuurlijk proberen we deze situaties zo veel mogelijk te voorkomen door altijd te kiezen voor kwaliteit. Kwaliteit in ont werp, bouw, materiaalkeuze en de uit einde - lijke inrichting. Wij realiseren ons dat de houten of kunststof vakantiewoningen en bergingen mini maal 30 jaar moeten kunnen meegaan. Compleet afgeleverd PK Chalets maakt alle chalets volledig op maat van de klant. De keuze is vrijwel onbeperkt. Dat geldt ook voor de afwerking en inrichting. Wij leveren de chalets compleet af, inclusief bedden, gordijnen en (keuken-) apparatuur. Het is al ge - beurd dat we vrijdag opleveren en de klant er de volgende dag al slaapt. Samenwerking Voor de financiële organisatie en ontwikkeling van zijn bedrijf, valt Klaassen altijd terug op zijn vertrouwensman bij Schipper Accountants. Han Goetheer is mijn steun en toeverlaat. Hij is boven - dien altijd bereikbaar, zelfs s avonds. Financiële keuzes maak ik altijd in samenspraak met hem. PK Chalets Columbusweg 25a 4462 HA Goes T E Vestigingen Schipper Accountants Goes Made Middelharnis Oud-Beijerland Rijen Rotterdam Terneuzen Tholen Vlissingen Zierikzee Zundert OAZ Advies Goes OAZ Subsidie Vlissingen Soesterberg Sigma Personeelsdiensten Goes Oud-Beijerland Rijen Terneuzen Schipper Corporate Finance Goes Rijen Rotterdam Website Telefoon ondernemen doe je samen

Hoog anoniementarief bij onjuist kopieëren identiteitsbewijs

Hoog anoniementarief bij onjuist kopieëren identiteitsbewijs Nieuwsbrief - zomer 2012 - nr. 7 Volg ons op Twitter, Linked-In en Facebook Hoog anoniementarief bij onjuist kopieëren identiteitsbewijs Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers vast

Nadere informatie

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Ook de ondernemer krij gt later AOW Interview. De accountant zal in de toekomst, nog meer

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

magazine nr. 02 06 12 Het wordt een ongekende SRA-benchmark 08 Rondetafelgesprek: 24 Subsidie voor project Anders denken, anders werken

magazine nr. 02 06 12 Het wordt een ongekende SRA-benchmark 08 Rondetafelgesprek: 24 Subsidie voor project Anders denken, anders werken desraadviseur Advies Special magazine nr. 02 06 12 Fou-Khan Tsang: Het wordt een ongekende benchmark 08 Rondetafelgesprek: SRA-benchmark is laagdrempelig 14 Promotieonderzoek naar wensen cliënt 24 Subsidie

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 NIEUWSBRIEF Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 In gesprek met René Balvers van Ingenieursburo Balvers over zijn geliefde vak, innovatie en de weerstand die dat oproept. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Lagere premies in 2014 onwaarschijnlijk

Lagere premies in 2014 onwaarschijnlijk Nieuwsbrief - najaar 2013 - nr. 11 Volg ons ook op Twitter, Linked-In en Facebook Veelgestelde vragen en Werkkostenregeling Op onze website vindt u onze antwoorden op veelgestelde vragen, voor en door

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

Reesultaat. De fiscale toekomst van de zeer zuinige auto! Kantoornieuws. Van Beek Kaas

Reesultaat. De fiscale toekomst van de zeer zuinige auto! Kantoornieuws. Van Beek Kaas Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Interview. In ons beroep is het vastleggen van de verrichte werkzaamheden steeds belangrij

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO JULI 2012 werkgever FLEXIBELE WERKTIJDEN NA OUDERSCHAPSVERLOF Een baan in combinatie met de zorg voor jonge kinderen blijft soms ook na het ouderschapsverlof moeilijk. Sinds kort kan

Nadere informatie

je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris

je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris Het notariële magazine voor ondernemers je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris zakelijk en privé goed regelen opstarten & ondernemen met de flexbv je bedrijf een stap voorwaarts brengen inhoud

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juli 2011 2 Geslaagde PrixTDi 3 Congres Register Belastingadviseurs in teken van Horizontaal Toezicht 3 Accountancy iets voor jou? De

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO DECEMBER 2011 werkgever WERKGEVER SNELLER GECON- FRONTEERD MET LOONDOOR- BETALINGSVERPLICHTING Als werkgever heeft u een re-integratieverplichting. U moet er samen met uw zieke werknemer

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55. In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55. In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55 In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Voorwaarden voor afstempelen van uw

Nadere informatie

RISICO S. Nysingh Nieuws. ondernemen in goede en in slechte tijden

RISICO S. Nysingh Nieuws. ondernemen in goede en in slechte tijden Nysingh Nieuws RISICO S MANAGEN ondernemen in goede en in slechte tijden Explosieve groei faillissementen verhoging griffierechten Ondernemerschap in barre tijden Kwaliteit als prioriteit Risicobewust

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie