De Rotterdamse arbeidsmarkt, ontwikkelingen en prognoses

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Rotterdamse arbeidsmarkt, ontwikkelingen en prognoses"

Transcriptie

1 De Rotterdamse arbeidsmarkt, ontwikkelingen en prognoses Speciaal thema: de kwaliteit van de Rotterdamse bedrijvigheid Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Kees Zandvliet (SEOR) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Olivier Tanis (SEOR) Marcel Spijkerman (SEOR) Bureau Louter/SEOR 20 februari 2009 Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam Bureau Louter Rotterdamseweg 183c 2629 HD Delft Telefoon:

2

3 Woord vooraf Momenteel grijpt de economische crisis om zich heen. Deze begint zich steeds duidelijker te vertalen in oplopende werkloosheidscijfers. Op het moment dat dit woord vooraf wordt geschreven zijn net de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau bekend geworden. Die zijn aanmerkelijk pessimistischer dan de ramingen uit december 2008 waarop de analyses in dit rapport zijn gebaseerd. De inhoud van dit onderzoek, dat in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) is uitgevoerd in de tweede helft van 2008, is min of meer meegegroeid met de actualiteit. In eerste instantie stond het thema centraal dat door de toenemende krapte de concurrentie om arbeidskrachten groter wordt. Die vraag was medio 2008 zeer relevant. Het lijkt inmiddels (begin 2009) al een eeuwigheid geleden! De toenemende concurrentie om arbeidskrachten geldt tussen bedrijven, tussen sectoren, maar ook tussen regio s. Dat heeft bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam tot twee hoofdvragen geleid die relevant zijn voor het arbeidsmarktbeleid op middellange en lange termijn. Ten eerste vraagt OBR zich af hoe het is gesteld met het belang van de toegenomen concurrentie en de betekenis voor de arbeidsvoorwaarden van groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ten tweede vraagt OBR zich af hoe het er eigenlijk voorstaat met de aantrekkelijkheid van Rotterdam als werkstad, ook vergeleken met andere delen van Nederland. Sinds september is daar een extra vraag bijgekomen. OBR wenst sindsdien namelijk inzicht in de mate waarin de crisis toeslaat in Rotterdam en voor welke economische sectoren en beroepen dit de grootste gevolgen heeft. Daartoe zijn, aanvullend op het eerste thema, de decemberramingen van het Centraal Planbureau doorgerekend (zie hoofdstuk 3 van dit onderzoeksrapport). Eén van de conclusies is dat het idee dat de economische crisis aan Rotterdam voorbij zal trekken volstrekt onjuist is. Ondanks het feit dat de werkloosheid in Rotterdam de laatste maanden van 2008 nog niet sterk opliep, staan andere arbeidsmarktindicatoren (zoals de ontwikkeling van het aantal vacatures en de op grond van de bedrijvigheidssamenstelling verwachte gevoeligheid van de Rotterdamse economie voor de kredietcrisis) op donkerrood. De ontwikkelingen gaan op dit moment zo snel dat de prognoses die in dit rapport staan inmiddels hopeloos verouderd zijn. De februariramingen van het Centraal Planbureau zijn al weer aanzienlijk pessimistischer dan de decemberramingen van twee maanden geleden. Illustratief is dat de CPB-prognoses voor de economische groei in 2009 binnen een half jaar tijd met 5%-punten naar beneden zijn bijgesteld. Lagere nationale groeiverwachtingen hebben uiteraard invloed op de groeimogelijkheden op lokaal/regionaal niveau. Desalniettemin geven de prognoses in dit rapport de richting aan waarin de grootste klappen gaan vallen wat betreft de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Medio juni 2009, wanneer de nieuwe UWV WERKbedrijf prognoses beschikbaar zijn en gelijktijdig de juniprognoses van het Centraal Planbureau verschijnen, zou een update mogelijk zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zullen dan zowel de nationale als de Rotterdamse werkgelegenheidsontwikkeling naar beneden bijgesteld worden. Er moet daarbij rekening mee worden gehouden dat sommige sectoren, beroepen en opleidingen nog gevoeliger zullen zijn voor een sterkere macro-economische krimp dan andere sectoren, beroepen en opleidingen. De voornaamste doelstelling van dit onderzoek was het blootleggen van facts and figures. Daarnaast zijn diverse analyses uitgevoerd. Diverse daarvan zijn, voor zover wij weten, nog niet eerder uitgevoerd. Zij dragen een experimenteel karakter. Dat geldt vooral voor deel II van dit onderzoek, waarin een poging is gedaan om het begrip aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt te ii

4 operationaliseren, zowel op nationaal als op lokaal/regionaal niveau. Deze experimenten kunnen op bepaalde onderdelen zeker nog worden aangescherpt, uitgebreid en verdiept. Er wordt kort ingegaan op aandachtspunten voor het beleid, maar dat speelde niet de voornaamste rol in dit onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Bureau Louter (hoofdaannemer) en SEOR. Hoewel er sprake is van gedeeltelijke overlap van de kennisvelden van Bureau Louter en SEOR kan in grote lijnen worden gezegd dat SEOR zich heeft toegelegd op algemene (met name nationale) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en dat Bureau Louter zich vooral heeft geconcentreerd op de regionale vertaalslag. Beide elementen zijn onontbeerlijk gegeven de vraagstelling en zijn zo optimaal mogelijk gecombineerd. De paragrafen 3.2, 3.3, het deel persoonlijke dienstverlening in paragraaf 3.4 en de paragrafen 3.5 en 3.6 zijn opgeteld door SEOR. Dat geldt ook voor paragraaf 5.1. Paragraaf 5.2 en 5.3 zijn door SEOR en Bureau Louter gezamenlijk opgesteld, waarbij in paragraaf 5.2 het accent van de werkzaamheden bij SEOR lag en in paragraaf 5.3 bij Bureau Louter. Hoofdstuk 7 is door SEOR en Bureau gezamenlijk opgesteld. De overige hoofdstukken en delen van hoofdstukken vallen onder de verantwoordelijkheid van Bureau Louter. De begeleiding van het onderzoek lag in handen van Willem Hamel en Edith Jacobs, beiden werkzaam bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Wij danken hen voor de prettige en deskundige wijze waarop zij hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit onderzoek. Namens het onderzoeksteam, Peter Louter (projectleider) Februari 2009

5 Inhoud Pagina 1 Inleiding en vraagstelling Onderzoeksvragen Korte uitwerking per vraag Opbouw van het rapport 4 Deel I De onderkant van de arbeidsmarkt 2 Omvang en kenmerken onderkant van de arbeidsmarkt Banen naar opleiding, beroep en sector Vacatures en krapte op de arbeidsmarkt Participatie op de arbeidsmarkt en werkloosheid 27 3 Relevante processen op de arbeidsmarkt Nationale trends op de arbeidsmarkt, Processen op de arbeidsmarkt in vogelvlucht Flexibilisering nader beschouwd De relatie tussen hoog- en laagopgeleiden Werving van personeel Perspectieven en dorstroom onderkant arbeidsmarkt 71 4 Prognoses ontwikkeling banen en baanopeningen Ontwikkeling totaal aantal banen Ontwikkeling banen onderkant arbeidsmarkt 86 Deel II Aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt 5 Verschillen in aantrekkelijkheid van arbeid Wat is kwaliteit van arbeid? Kwaliteit van arbeid gemeten Kwaliteit van arbeid naar sector en beroep Regionale verschillen in kwaliteit van arbeid Analyse van het OSA Aanbodpanel Analyse van de EBB Samenvatting De onderkant van de arbeidsmarkt Aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt Aandachtspunten voor het beleid 156 Bijlage I Statistische bronnen 161 Bijlage II Methodologische aspecten 163 Bijlage III Statistische bijlage 165

6 1 Inleiding en vraagstelling 1.1 Onderzoeksvragen Hoewel op dit moment de economische crisis om zich heen grijpt en zich ook begint te vertalen in oplopende werkloosheidscijfers wordt op langere termijn uitgegaan van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt (onder andere als gevolg van de vergrijzing). Door die toenemende krapte wordt de concurrentie om arbeidskrachten groter. Dat geldt tussen bedrijven, tussen sectoren, maar ook tussen regio s. Dat heeft bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam tot twee hoofdvragen geleid die relevant zijn voor het arbeidsmarktbeleid op middellange en lange termijn (die hieronder zijn onderverdeeld in acht subvragen). Ten eerste vraagt OBR zich af hoe het is gesteld met het belang van de toegenomen concurrentie en de betekenis voor de arbeidsvoorwaarden van groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, omdat het gevaar bestaat dat juist die groepen vergeten dreigen te worden. Ten tweede vraagt OBR zich af hoe het er eigenlijk voorstaat met de aantrekkelijkheid van Rotterdam als werkstad, ook vergeleken met andere delen van Nederland. Daarbij is niet alleen de onderkant van de arbeidsmarkt van belang, maar de totale arbeidsmarkt (onder- en bovenkant). Op korte termijn echter wordt een sterke toename van de werkloosheid voorzien. OBR wenst daarom inzicht in de mate de crisis toeslaat in Rotterdam en voor welke economische sectoren en beroepen dit de grootste gevolgen heeft. Daartoe zijn de decemberramingen van het Centraal Planbureau doorgerekend (zie hoofdstuk 3 van dit onderzoeksrapport) 1. In het onderzoeksvoorstel Rotterdam Aantrekkelijke Werkstad van OBR stonden de volgende acht vragen voor het onderzoek (waarbij de eerste zeven vooral betrekking hebben op de onderkant van de arbeidsmarkt en de laatste op de volledige arbeidsmarkt): 1. Hoeveel banen zijn er aan de onderkant van de arbeidsmarkt volgens verschillende indelingen, zoals bijvoorbeeld naar opleidingsniveau, beroepsniveau en vacatures. 2. In welke economische sectoren is laaggeschoolde werkgelegenheid sterk vertegenwoordigd. Wat zijn de arbeidsvoorwaarden en kenmerken van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En wat is de kwaliteit van het werk? 3. Hoe werven bedrijven die vooral in het segment van laaggeschoolde werkgelegenheid actief zijn (voorbeelden zijn schoonmaakbedrijven, cateraars, uitzendbureaus) personeel? 4. Wat is het toekomstperspectief van laaggeschoolde werkgelegenheid? Er zijn diverse mogelijkheden. Er kan sprake zijn van een afname, of juist van een toename ten koste van banen op middelbaar niveau. Ook kan het aantal gelijk blijven, als saldo van afname in sommige sectoren en toename in andere. Een specifieke vraag hierbij is wat de perspectieven zijn voor persoonlijke dienstverlening (comfortservices). 5. Welke processen spelen een rol bij geconstateerde ontwikkelingen van de werkgelegenheid onder laaggeschoolde werkgelegenheid. Wat is de rol van automatisering, outsourcing en flexiblisering van de arbeidsmarkt? 6. Wat is vanuit de werknemers gezien het perspectief van laaggeschoolde werkgelegenheid? Wat zijn de doorstroommogelijkheden? Kunnen die binnen bedrijven worden gevonden of is men gedwongen tot job-hoppen om verder te komen? 7. Wat is de relatie tussen het hoge segment van de arbeidsmarkt en de banen voor laagopgeleiden? Gaat het daarbij vooral om relaties van toeleveren en uitbesteden tussen bedrijven (hoogwaardige kennisorganisaties hebben behoefte aan 1 Inmiddels zijn er op 17 februari 2009 recentere, nog meer pessimistische ramingen van het CPB verschenen. Deze konden in dit rapport niet meer worden verwerkt. 1

7 schoonmaakwerkzaamheden, bewakingsdiensten, catering, enz.). Of zijn het vooral de bestedingen van de kenniswerkers die voor een impuls voor laaggeschoolde werkgelegenheid zorgen (zowel via consumptieve bestedingen bij winkels en vrijetijdsactiviteiten als via het gebruik maken van persoonlijke dienstverlening, zoals de hulp in de huishouding, de tuinman, de klusser) Tenslotte is het interessant om te weten hoe het is gesteld met de aantrekkelijkheid van de banen bij Rotterdamse bedrijven en instellingen. Bij deze vraag gaat het niet alleen om de laagopgeleiden, maar ook om de middelbaar en hoogopgeleiden. Ook is het de vraag in hoeverre beroepen onderling verschillen in aantrekkelijkheid voor werknemers. Een vergelijking met andere steden of landsdelen in Nederland is hier relevant om de Rotterdamse situatie in perspectief te plaatsen. Het begrip onderkant van de arbeidsmarkt Er zijn verschillende manieren om de onderkant van de arbeidsmarkt af te bakenen. De aandacht gaat in dit onderzoek vooral uit naar de omvang en kwaliteit van banen. Ondanks het feit dat in hoofdstuk 2 ook enige aandacht zal worden besteed aan aspecten als werkloosheid en participatie op de arbeidsmarkt, ligt het accent daarom bij de werkzame beroepsbevolking. De onderkant wordt daarbij afgebakend als werkzamen met een opleidingsniveau op basis- of laag niveau (opleidingsinvalshoek) of een beroep op elementair of laag niveau (beroepeninvalshoek). Door Marlet, Van Woerkens en Zwart 3 wordt onder de onderkant van de arbeidsmarkt verstaan de mensen die niet of niet zonder steun van de overheid deelnemen aan het arbeidsproces. Tot deze onderkant worden gerekend mensen met een WBB-, WW-, WAO-, WAZ- of WWuitkering, mensen met een gesubsidieerde baan en mensen met een WSW-dienstbetrekking (sociale werkplaats). In totaal gaat het om bijna 1.5 miljoen mensen per ultimo Daarnaast schatten Marlet c.s. het aantal nuggers (niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden), een moeilijk exact te meten begrip, op bijna een half miljoen. In Rotterdam behoort 20% van alle inwoners van 15 tot 65 jaar (de potentiële beroepsbevolking) tot de aldus afgebakende onderkant (exclusief nuggers). Slechts in negen gemeenten in Nederland is dat percentage nog hoger (vier in Oost- Groningen en vijf in Zuid-Limburg). Het percentage WWB-ers in de potentiële beroepsbevolking bedraagt in Rotterdam zelfs 10.1% (het hoogste percentage van alle Nederlandse gemeenten). Deze groep mensen heeft een zwakkere positie op de arbeidsmarkt dan de groep die in het onderzoek van Bureau Louter/ SEOR centraal staat, namelijk degenen met betaald werk, echter met een relatief laag opleidings- en/of beroepsniveau. Banen van dit type leveren overigens voor de onderkant van de arbeidsmarkt zoals afgebakend door Marlet c.s. de meeste kansen om actief te gaan participeren op de arbeidsmarkt. Het verschil tussen de twee benaderingen is in feite dat in het onderzoek van Bureau Louter/SEOR wordt uitgegaan van een vraagbenadering (geredeneerd vanuit de behoefte aan arbeidskrachten), terwijl Marlet c.s. uitgaan van een aanbodbenadering, en dan meer specifiek het deel van het aanbod dat op dit moment niet of niet zonder steun van de overheid werkt en dat in principe wel zou willen (hoewel de afstand tot betaald werk voor sommige delen van dit aanbod groter is dan voor andere). Naast dit niet-werkende aanbod is er uiteraard ook werkend aanbod (mensen die op dit moment betaald werk verrichten). 2 3 Met name Saskia Sassen wijst, op basis van onderzoek in Amerikaanse steden op het verband tussen de aanwezigheid van koopkrachtige vraag in een stad en de banen voor laagopgeleiden die dat oplevert. Marlet, G., C. van Woerkens en R. Zwart (2008) De onderkant van de arbeidsmarkt, Atlas voor Gemeenten, Utrecht. 2

8 Dit betreft een zeer breed onderzoek, waarin vele thema s de revue passeren. OBR heeft dan ook in het offerteverzoek aangegeven dat het gaat om een onderzoek waarin per thema de belangrijkste gegevens en feiten worden verzameld 4. OBR ging er daarbij vanuit dat sommige onderdelen van het onderzoek mogelijk in vervolgonderzoek verder zouden kunnen worden uitgediept. Op voorhand dient dan ook gemeld te worden dat sommige onderdelen van hoofdstuk 3 en geheel deel II ( de aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt ) een verkennend karakter hebben, waarin veel informatie wordt geleverd, maar waarbij op een aantal punten nog geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken. Het streven van het onderzoek was om de uitspraken zo veel mogelijk toe te spitsen op de Rotterdamse situatie. Het bleek echter niet altijd mogelijk om een regionale vertaling te maken voor alle thema s. In bijlage I staat een overzicht van gebruikte gegevens. Daaruit blijkt dat het soms niet mogelijk was om gegevens op een gedetailleerder niveau dan provincies te verkrijgen. Naast deze kwantitatieve analyses bestond bij de beantwoording van sommige vragen vooral behoefte aan kwalitatieve analyses. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van literatuuronderzoek. Binnen het kader van dit onderzoek bestonden geen mogelijkheden voor onderzoeksmethoden als het houden van interviews, het organiseren van workshops en expertmeetings en het houden van enquêtes. 1.2 Korte uitwerking per vraag De in paragraaf 1.1 aangegeven onderzoeksvragen worden hier kort besproken. Vraag 1 Aan de hand van een ten behoeve van dit onderzoek opgestelde databank (zie bijlage I) kan hier inzicht in worden gegeven. Het aantal vacatures kan moeilijk exact in beeld worden gebracht omdat het CBS geen gegevens levert voor gebieden en verder nauwelijks onderscheid maakt naar sector, opleiding en beroep. Wel bieden CWI-gegevens hier zicht op. Juist voor laaggeschoolde werkgelegenheid leveren de CWI-gegevens inzichten, onder andere via de door het CWI ontwikkelde krapte-indicator. Vraag 2 Aan de hand van de databank worden deze vragen beantwoord. Hierbij zijn onder andere de 4 A s (arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen) 5 van belang. Vraag 3 In de offerte is al aangegeven dat het niet binnen de mogelijkheden van dit project ligt om hier specifiek onderzoek naar te doen. Hier is gebruik gemaakt van specifieke kennis uit vakliteratuur inbrengen (onder andere uit onderzoek voor CWI Nederland). Vraag 4 Deze vragen worden beantwoord aan de hand van de ten behoeve van dit onderzoek opgestelde databank. Daarin is ook voorzien in prognoses. Bij de vraag of laaggeschoolde werkgelegenheid kan worden gestimuleerd via het instellen van lage schalen, moet uiteraard rekening worden 4 5 Onderdelen van de analyse ten behoeve van het beantwoorden van vraag 8 zijn gebruikt in het themahoofdstuk Kwaliteit van werken, kwaliteit van de economie uit de Economische Verkenning Rotterdam 2008 (opgesteld door OBR, Bureon, Rabobank en Bureau Louter). Deze worden besproken en toegelicht in hoofdstuk 5. 3

9 gehouden met het feit dat Rotterdam daarbij binnen de nationale wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld minimumlonen) moet opereren. SEOR heeft recentelijk een groot onderzoek uitgevoerd naar persoonlijke dienstverlening. Daaruit is geput om zicht te bieden op de perspectieven voor persoonlijke dienstverlening. Vraag 5 Dit is een zeer brede vraag. Het is zeer moeilijk om het afzonderlijke effect van de diverse processen op de werkgelegenheid onder laaggeschoolde werkgelegenheid aan te geven. Wel is, mede op basis van ander bestaand en/of lopend onderzoek aan te geven in hoeverre de verschillende processen een rol spelen en wat de verbanden zijn tussen de onderscheiden processen. Vraag 6 Aan de hand van literatuuronderzoek kan zicht worden gekregen op de mate waarin tussen typen bedrijvigheid verschillen bestaan in de doorstroommogelijkheden en de omvang van het fenomeen job-hoppen. Het is echter binnen het kader van dit project niet mogelijk om deze algemene bevindingen te vertalen naar de specifieke Rotterdamse situatie. Vraag 7 Bij de relaties tussen hoog- en laagopgeleiden worden drie typen over-spill onderscheiden. Ten eerste input-output relaties tussen bedrijven (bedrijfsrelaties), ten tweede consumptieve bestedingen waarbij een bedrijf of instelling bezocht wordt en ten derde consumptieve bestedingen die aan huis van de consument worden verricht (hier verder aangeduid als persoonlijke dienstverlening ). Bij het eerste type spill-over effecten wordt gebruik gemaakt van door Bureau Louter opgestelde interregionale input-output tabellen. Bij het tweede type relaties (consumptieve bestedingen bij bedrijven of instellingen) wordt onderzocht of er sprake is van meer bestedingen naarmate het gemiddeld inkomen hoger is. Dat zal naar verwachting ten goede komen aan sectoren als detailhandel en vrijetijdsactiviteiten. Bij het derde type over-spill tussen laag- en hoogopgeleiden (persoonlijke dienstverlening) worden mensen direct ingehuurd als hulp in de huishouding, klusjesman, hovenier, en dergelijke. Naarmate het inkomen hoger is, zal men zich dit naar verwachting meer kunnen permitteren. Met name voor deze effecten zal gelden dat zij in hoge mate lokaal zijn. Naarmate de koopkrachtigen meer de stad verlaten, zullen deze effecten daarom ook meer buiten de stad terecht komen. Vraag 8 Op basis van de voor dit onderzoek opgestelde databank is deze vraag voor de verschillende opleidingsniveaus beantwoord. Per geselecteerde indicator zijn de scores voor de vier grote steden, voor de vier suburbane gebieden en voor vier landsdelen uitgesplitst. Per indicator kon daardoor worden onderzocht of de Rotterdamse bedrijvigheidsstructuur garant staat voor aantrekkelijke werkplaatsen (vergeleken met andere gebieden) of juist niet. 1.3 Opbouw van het rapport Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel (de hoofdstukken 2, 3 en 4) gaat de aandacht uit naar de onderkant van de Rotterdamse arbeidsmarkt, in het tweede deel (de hoofdstukken 5 en 6)staat de aantrekkelijkheid van de werkgelegenheid in Rotterdam centraal. Eerst wordt in hoofdstuk 2 zicht gegeven op de huidige kwantitatieve kenmerken van de Rotterdamse arbeidsmarkt. Ten eerste wordt ingegaan op de omvang in termen van arbeidsplaatsen, onderverdeeld naar opleiding, sector en beroep, ten tweede op vacatures en op de 4

10 huidige bestaande knelpunten op de arbeidsmarkt, aan de hand van een door het CWI ontwikkelde krapte-indicator.en ten derde aan werkloosheid (vooral op basis van gegevens van het CWI) en participatie op de arbeidsmarkt. In hoofdstuk 3 worden processen achter ontwikkelingen op de arbeidsmarkt beschreven. Daar waar in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 vooral de kwantitatieve ontwikkelingen centraal staan, ligt het accent in hoofdstuk 3 vooral bij kwalitatieve aspecten (waar nuttig aangevuld met onderbouwende statistische gegevens). Het hoofdstuk zal overigens beginnen met enige globale kwantitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sinds het midden van de jaren negentig. Thema s in dit hoofdstuk zijn technologische en organisatorische processen, de relaties tussen ontwikkelingen aan de bovenkant en de onderkant van de arbeidsmarkt, processen die een rol spelen bij de werving van personeel en bestaande processen in de doorstroom van personeel. Dergelijke processen spelen uiteraard op alle niveaus van de arbeidsmarkt een rol. Nagegaan zal worden in hoeverre er kenmerken en ontwikkelingen zijn aan te wijzen die voor de onderkant van de arbeidsmarkt meer relevant zijn dan gemiddeld. Gegeven de huidige situatie (hoofdstuk 2) en blootgelegde processen (hoofdstuk 3), worden in hoofdstuk 4 prognoses gepresenteerd voor de verwachte ontwikkeling op de arbeidsmarkt, met een accent op de onderkant van de arbeidsmarkt. Daarbij staat de ontwikkeling van het aantal banen centraal. Bij de prognoses is een aansluiting gemaakt bij de ramingen uit december 2008 van het Centraal Planbureau voor de jaren 2009 en In deel II wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van de arbeidsmarkt. De analyse vindt plaats voor de totale arbeidsmarkt, waar relevant aangevuld met specifieke aandacht voor de onderkant. In hoofdstuk 5 worden verschillen in kwaliteit van de arbeid eerst op nationaal niveau beschouwd. Aangegeven is hoe het begrip aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt kan worden geoperationaliseerd. Er is een onderscheid gemaakt naar economische sectoren en beroepen (naar niveau en richting). In hoofdstuk 6 vindt een vertaling van het concept aantrekkelijke arbeidsmarkt naar regionaal niveau plaats. Rotterdam wordt daarin voor verschillende aspecten vergeleken met de drie andere grote steden, met de vier suburbane gebieden van de grote steden en met de vier landsdelen. In hoofdstuk 7 tenslotte worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek samengevat en worden enige aandachtspunten voor het beleid beschreven. 5

11 6

12 2 Omvang en kenmerken onderkant van de arbeidsmarkt De omvang van de onderkant van de arbeidsmarkt wordt in dit hoofdstuk op een aantal wijzen inzichtelijk gemaakt. Eerst wordt uitvoerig zicht gegeven op het aantal banen, onderscheiden naar opleiding van de werknemers en naar beroep (zie paragraaf 2.1). Tevens wordt ingegaan op de onderverdeling naar economische sectoren. De aandacht gaat daarbij ook uit naar verschillen tussen sectoren in het aandeel dat de onderkant van de arbeidsmarkt (naar opleiding en beroep) inneemt. In paragraaf 2.2 wordt zicht gegeven op bestaande vacatures en krapte op de arbeidsmarkt. Dat betreft vraag naar arbeid waar op dit moment nog geen arbeidskrachten zijn gevonden. Ook hier gaat de aandacht vooral uit naar beroepen op elementair en laag niveau, met als referentiegroep beroepen op middelbaar niveau. Naast het perspectief vanuit de bedrijven, geeft dit ook aan hoe het staat met de kansen op een nieuwe baan, voor mensen die van baan wisselen of voor mensen die geen werk hadden (schoolverlaters, werklozen, herintreders). Hoewel de werkende onderkant van de arbeidsmarkt centraal staat in dit onderzoek wordt in paragraaf 2.3 ook zicht gegeven op de niet-werkende onderkant van de arbeidsmarkt. Ten eerste door te bepalen welk deel van de potentiële beroepsbevolking participeert op de arbeidsmarkt en ten tweede door te bepalen hoeveel werklozen er zijn, met vooral aandacht voor laag opgeleiden en lage beroepsniveaus. Facts and figures, met een korte interpretatie op hoofdlijnen, vormen de invalshoek van dit hoofdstuk. In hoofdstuk 3 zal worden stilgestaan bij achterliggende processen op de arbeidsmarkt. De gepresenteerde gegevens hebben betrekking op de huidige stand van zaken, soms aangevuld met zeer recente trends. Voor ontwikkelingen op een wat langere termijn wordt verwezen naar de diverse verschenen werkgelegenheidsmonitors 6. Technische details wat betreft statistische bronnen en de wijze waarop de berekeningen zijn gemaakt worden besproken in bijlagen (de statistische bronnen in bijlage I en de methodologie in bijlage II). Daar waar noodzakelijk zal wel een korte duiding worden gegeven van de inhoud van de tabellen en figuren. Ook zullen bepaalde begrippen soms worden toegelicht in grijze kaders. De kenmerken van de onderkant van de arbeidsmarkt in Rotterdam worden op drie manieren in perspectief geplaatst (tenzij geen geschikte gegevens beschikbaar zijn). Ten eerste door de onderkant van de arbeidsmarkt te vergelijken met middelbaar opgeleiden/ middelbare beroepen en de bovenkant van de arbeidsmarkt (mensen met een hoge/ wetenschappelijke opleiding of hoog/wetenschappelijk beroep). Nadere detailleringen (naar sector, opleiding en beroep) beperken zich in dit onderzoek verder veelal tot de onderkant van de arbeidsmarkt, soms aangevuld met een detaillering middelbaar opgeleiden/ middelbare beroepen (het deel van de arbeidsmarkt dat het dichtst bij de onderkant ligt). De tweede manier om de onderkant van de arbeidsmarkt in Rotterdam in perspectief te plaatsen, is een vergelijking met andere gebieden in Nederland. Daarbij zijn drie referentiegebieden onderscheiden, namelijk de drie andere grote steden (Amsterdam, Den Haag en Utrecht), de overige van de regio Groot-Rijnmond (het COROP-gebied exclusief Rotterdam) en Nederland totaal. Incidenteel zullen ook vergelijkingen met andere gebieden plaatsvinden. Ten derde worden de resultaten, om ze vergelijkbaar te maken tussen gebieden, veelal uitgedrukt per duizend inwoners van 15 tot 64 jaar (vooral in paragraaf 2.1). Verschillen tussen gebieden worden op die wijze gecorrigeerd voor absolute omvang van de gebieden. De absolute aantallen kunnen eventueel per gebied worden berekend door te vermenigvuldigen met het aantal inwoners van 15 tot 65 jaar (in duizendtallen) per ultimo 2008 (zie tabel 2.1). 6 Zie de door Bureau Louter in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam verschenen Werkgelegenheidsmonitor Rotterdam voorjaar 2007, najaar 2007, voorjaar 2008 en (als onderdeel van de Economische Verkenning Rotterdam 2008) najaar

13 Tabel 2.1 Inwoners van 15 tot 65 jaar per ultimo 2008 Gebied Inwoners jaar (*1000) Ultimo 2008 Gemiddelde ultimo 2008 en ultimo 2013 Rotterdam Drie grote steden 1, ,119.6 Rest Corop Groot-Rijnmond Nederland 11, ,918.5 Enkele begrippen en indelingen Hier wordt kort ingegaan op de in dit rapport gehanteerde indelingen en de belangrijkste begrippen. Onderscheid wordt gemaakt tussen banen en WBB (werkzame beroepsbevolking). Bij banen wordt de werkgelegenheid gemeten naar werkgebied, bij WBB naar woongebied. Banen: Banen van werknemers naar locatie van bedrijven/instellingen. Exclusief zelfstandigen, inclusief banen minder dan 12 uur per week werkzaam. Uitzendkrachten zijn niet toegerekend aan het inlenende bedrijf, maar staan in een afzonderlijke sector, samen met uitleenbedrijven. WBB Werkzame beroepsbevolking naar woonplaats van werknemers. Evenals banen : Exclusief zelfstandigen, inclusief banen minder dan 12 uur per week werkzaam en exclusief uitzendkrachten (die staan in een afzonderlijke sector, samen met uitleenbedrijven ). Sectoren In de basisgegevens is onderscheid gemaakt naar 137 economische sectoren. In de rapportage zijn deze samengevoegd naar twaalf brede economische sectoren en het aantal uitzendkrachten. Opleiding Er is onderscheid gemaakt naar vijftien opleidingstypen. Daarbinnen zijn er vijf opleidingsniveaus en vier opleidingsrichtingen (zie tabel 2.2). Tabel 2.2 Opleidingstypen, -niveaus en richtingen Opleidingsrichtingen Opleidingsniveaus Technisch Economisch Verzorgend Overig Basis Basisniveau Laag VBO, technisch VBO, economisch VBO, verzorgend Mavo Middelbaar MBO, technisch MBO, economisch MBO, verzorgend Havo/VWO Hoog HBO, technisch HBO, economisch HBO, verzorgend Wetenschappelijk WO, technisch WO, economisch WO, verzorgend Beroep In het basismateriaal wordt uitgegaan van 126 beroepsgroepen. De resultaten worden gepresenteerd voor vijf beroepsniveaus (basis, laag, middelbaar, hoog en wetenschappelijk) en elf opleidingsrichtingen. Bij de opleidingsrichtingen is gebruik gemaakt van de indeling die door het ROA wordt gehanteerd in hun Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA). 8

14 2.1 Banen naar opleiding, beroep en sector Van alle werknemers in Nederland heeft 22.8% een opleiding op basis of laag niveau en oefent 30.3% een beroep uit op elementair of laag niveau (zie tabel 2.2a). In termen van beroepen is de onderkant van de arbeidsmarkt dus groter dan in termen van de opleiding van de werknemers. Er zijn dus meer mensen overgekwalificeerd (het opleidingsniveau ligt boven het beroepsniveau) dan ondergekwalificeerd (het opleidingsniveau ligt onder het beroepsniveau). Hoewel verwacht mag worden dat het opleidings- en het beroepsniveau ongeveer gelijk zijn, geldt dat niet altijd. In Nederland verricht 4.8% van de werknemers werk dat twee of meer niveaus onder hun opleidingsniveau ligt 7 (zie tabel 2.5). Anderzijds werkt 2.4% twee of meer niveaus boven wat op grond van de opleiding verwacht mocht worden. De meest krappe afbakening van de onderkant van de arbeidsmarkt betreft de mensen die zowel laag opgeleid zijn als een beroep op laag niveau uitoefenen. In Nederland is dat 16.3%. De meest ruime afbakening betreft de mensen die laag zijn opgeleid of een beroep op laag niveau uitoefenen. In Nederland is dat 36.6%. De aldus te berekenen range loopt voor Rotterdam van 15.1% tot 32.6%, voor de G3 (Amsterdam, Den Haag en Utrecht) van 11.3% tot 27.2% en voor Groot-Rijnmond exclusief Rotterdam van 20.7% tot 42.2%. In Rotterdam is het aandeel van de onderkant van de arbeidsmarkt dus kleiner dan gemiddeld in Nederland en aanzienlijk kleiner dan in de overige delen van Groot-Rijnmond, maar groter dan in de andere drie grote steden. Benadrukt dient hierbij te worden dat het om de banen bij bedrijven en instellingen in een gebied gaat. Het gaat niet om werklozen. Bovendien kunnen mensen die bij de bedrijven werken buiten het gebied zelf wonen. De werkzame beroepsbevolking in een gebied kan dus gemiddeld minder hoog opgeleid zijn dan de mensen die bij de bedrijven en instellingen in het gebied werken. Tabel 2.2a Verdeling arbeidsplaatsen naar opleidings- en beroepsniveau, Nederland Beroepsniveau Opleidingsniveau Elementair Laag Middelbaar Hoog Wetenschappelijk Totaal Basis Laag Middelbaar HBO WO Totaal Tabel 2.2b Verdeling arbeidsplaatsen naar opleidings- en beroepsniveau, Rotterdam Beroepsniveau Opleidingsniveau Elementair Laag Middelbaar Hoog Wetenschappelijk Totaal Basis Laag Middelbaar HBO WO Totaal Dat kunnen ook mensen zijn die kort zijn afgestudeerd en tijdelijk werk onder hun opleidingsniveau verrichten of uitzendkrachten die tijdelijk werk verrichten onder hun opleidingsniveau. 9

15 Tabel 2.2c Verdeling arbeidsplaatsen naar opleidings- en beroepsniveau, G3 Beroepsniveau Opleidingsniveau Elementair Laag Middelbaar Hoog Wetenschappelijk Totaal Basis Laag Middelbaar HBO WO Totaal Tabel 2.2d Verdeling arbeidsplaatsen naar opleidings- en beroepsniveau, Ov. Gr.-Rijnmond Beroepsniveau Opleidingsniveau Elementair Laag Middelbaar Hoog Wetenschappelijk Totaal Basis Laag Middelbaar HBO WO Totaal Naar aanleiding van tabel 2.2 hebben enige verdere bewerkingen plaatsgevonden. In tabel 2.3 staat per niveau de verhouding tussen het aandeel van beroepen in het totaal en het aandeel van opleidingen in het totaal. Daaruit blijkt dat er in Nederland meer beroepen op elementair en basisniveau zijn dan opgeleiden op basis en laag niveau. Er zijn dus veel mensen overgekwalificeerd (zij werken in een beroep onder het niveau van hun opleiding). In tabel 2.4 is een overkwalificatie-index voor de totale bedrijvigheid berekend. In die tabel staan ook indices voor het gemiddelde opleidings- en beroepsniveau. In Rotterdam blijkt in mindere mate sprake te zijn van overkwalificatie dan gemiddeld in Nederland en dan in de andere drie grote steden. Vooral opvallend is dat de aandelen van opleidingen en beroepen op het laagste niveau (basis/elementair) met elkaar overeenkomen. Elders zijn er meer beroepen op laag niveau. Op laag niveau is in Rotterdam wel sprake van overkwalificatie (een hoger aandeel van opleidingen dan van beroepen), maar is de mate van overkwalificatie nog aanzienlijk groter in de andere drie grote steden. Aan het andere eind van het spectrum is het overigens opvallend dat het aandeel van beroepen op wetenschappelijk niveau in de andere drie grote steden veel lager is dan het aandeel van de wetenschappelijk opgeleiden. Het aantal wetenschappelijk opgeleiden is daar blijkbaar zo hoog dat zij voor een aanzienlijk deel onder hun niveau weken, ondanks het feit dat er toch veel arbeidsplaatsen op wetenschappelijk beroepsniveau beschikbaar zijn. De mate van mismatch tussen beroeps- en opleidingsniveau is in de onderscheiden vier gebieden van dezelfde orde van grootte (zie tabel 2.5). In de indicator voor de mismatch wordt overigens slechts onderzocht of sprake is van een verschil tussen opleidings- en beroepsniveau. Over de richting waarin wordt geen uitspraak gedaan. Uit de gegevens over het percentage overen ondergekwalificeerden blijkt echter de bevestiging van hetgeen al eerder werd geconstateerd: Nationaal gezien, en vooral in de grote steden, wordt de mismatch in meerdere mate dan in Rotterdam, veroorzaakt doordat veel werknemers zijn overgekwalificeerd. Het voert in het kader van dit onderzoek te ver om in te gaan op de exacte redenen voor en de betekenis van de kleinere mate van overkwalificatie in Rotterdam dan in de andere drie grote steden. Er kan op verschillende manieren over worden geoordeeld 8 : 8 Voor een goed oordeel zouden nadere analyses noodzakelijk zijn. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk wat de rol van pas afgestudeerden is. Mogelijk vormen zij met name in Amsterdam en Utrecht een grotere groep op de arbeidsmarkt dan in Rotterdam. 10

16 Positief voor Rotterdam: Hoogopgeleiden hebben op de Rotterdamse arbeidsmarkt blijkbaar een grotere kans op een baan op hun beroepsniveau dan op de arbeidsmarkt van de andere drie groet steden. Negatief voor Rotterdam: Hoogwaardige bedrijven zullen Rotterdam minder snel als vestigingsplaats kiezen omdat in de andere drie grote steden blijkbaar sprake is van een ruimer aanbod aan hoogopgeleiden, waardoor sprake is van een ruimere keuze. Tabel 2.3 Verhouding beroepen versus opleiding per niveau Niveau beroep en opleiding Rotterdam G3 Ov. Gr. Rijnmond Nederland Elementair/ basis Laag Middelbaar Hoog/ HBO Wetenschappelijk/ WO Toelichting: Weergegeven is per niveau het aandeel van beroepen op dat niveau ten opzichte van het aandeel van opleidingen op dat niveau. Tabel 2.4 Index gemiddeld opleidings- en beroepsniveau arbeidsplaatsen Rotterdam G3 Ov. Gr. Rijnmond Nederland Beroepsindex Opleidingsindex Overkwalificatie-index Toelichting: De opleidingsindex en de beroepsindex zijn bepaald door aan de niveaus basis/elementair, laag, middelbaar, hoog en wetenschappelijk respectievelijk de gewichten 0, 1, 2, 3 en 4 te geven. Het gemiddeld niveau is hoger naarmate de score hoger is. De overkwalificatie-index is berekend als de opleidingsindex gedeeld door de beroepsindex. Naarmate de score hoger is, werken meer mensen in een beroep dat onder hun opleidingsniveau ligt. Tabel 2.5 Indicatoren match opleiding en beroep Rotterdam G3 Ov. Gr. Rijnmond Nederland Mismatch % overgekwalificeerd 26.5% 32.7% 28.5% 30.3% % ondergekwalificeerd 20.4% 16.7% 20.4% 18.0% % zwaar overgekwalificeerd 4.1% 5.8% 4.7% 4.8% % zwaar_ondergekwalificeerd 2.9% 2.4% 2.6% 2.4% Toelichting: Er is sprake van een mismatch wanneer het opleidingsniveau niet gelijk is aan het beroepsniveau. Er is sprake van overkwalificatie wanneer het opleidingsniveau hoger is dan het beroepsniveau. Bedraagt het verschil twee niveaus of meer, dan is sprake van zware overkwalificatie. Voor onderkwalificatie geldt het omgekeerde. Dan ligt het opleidingsniveau onder het beroepsniveau. De mismatch is bepaald door het absolute verschil tussen het opleidingsniveau en het beroepsniveau te bepalen. Het is de som over alle 25 cellen van het aandeel van de waarnemingen in het totaal maal het niveauverschil tussen beroep en opleiding. De score is minimaal 0 wanneer alle waarnemingen op de hoofddiagonaal liggen en maximaal 4 wanneer alle waarnemingen in de rechterbovenhoek of de linkerbenedenhoek liggen. Hoe hoger de score op de mismatch, hoe meer verschil er gemiddeld bestaat tussen het opleidingsniveau en het beroepsniveau. Na deze eerste inventarisatie van de omvang van de onderkant van de arbeidsmarkt en de twee invalshoeken (opleiding c.q. beroep) vinden in het vervolg van deze paragraaf de volgende uitwerkingen plaats: 11

17 Een onderverdeling van de totale werkgelegenheid naar economische sector (dertien brede sectoren), opleidingstype, opleidingsniveau, opleidingsrichting, beroepsniveau en beroepsrichting. Dat geeft een beeld van de totale economische structuur van Rotterdam en de drie referentiegebieden. Een nadere beschouwing van werknemers met een opleiding op basis- of laag niveau. Een andere beschouwing van werknemers die een beroep op elementair of laag niveau uitoefenen. Een samenvattend overzicht van het aandeel van de onderkant van de arbeidsmarkt (naar opleiding en beroep) binnen de dertien brede economische sectoren. Tevens vindt een verder detaillering plaats van de in dit rapport veelal gehanteerde indeling in dertien brede economische sectoren. Per fijnmazige sector wordt nagegaan in hoeverre er laagopgeleiden werkzaam zijn en of er sprake is van veel beroepen op laag niveau. In bijlage III staan gedetailleerde tabellen met de achtergrondgegevens. Daar staan ook de absolute aantallen arbeidsplaatsen in Rotterdam. In de figuren in deze paragraaf zijn de aantallen arbeidsplaatsen veelal uitgedrukt per duizend inwoners van 15 tot 65 jaar. Daardoor is duidelijk in hoeverre bepaalde typen bedrijvigheid relatief sterk of relatief zwak zijn vertegenwoordigd in de vier vergeleken gebieden 9. In de staafdiagrammen voor Rotterdam is ook met een symbool de score voor de andere drie grote steden weergegeven. De score van Rotterdam ten opzichte van de andere drie grote steden is daardoor direct duidelijk. Structuur totale werkgelegenheid Per ultimo 2008 zijn er 370 duizend arbeidsplaatsen in Rotterdam 10. De grootste leveranciers van banen zijn kennisdiensten en de zorgsector. Zowel naar opleiding als naar beroep beschouwd vormt het middelbare niveau de grootste groep (zie figuur 2.1; zie tabel III.1 voor de exacte cijfers). Administratief-economische beroepen vormen de grootste beroepsrichting, op afstand gevolgd door de beroepsrichtingen technisch/industrie en verzorgend. Het totaal aantal arbeidsplaatsen per duizend inwoners van 15 tot 65 jaar is in Rotterdam ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de andere drie grote steden. Vergeleken met die andere drie grote steden zijn kennisdiensten, belevingsdiensten en openbaar bestuur in Rotterdam minder sterk vertegenwoordigd, maar materiaalgeoriënteerde activiteiten als industrie, bouwnijverheid, groothandel en transport juist wat sterker. Ook de zorgsector is in Rotterdam relatief sterk vertegenwoordigd. Naar opleiding en beroep beschouwd bestaan er opvallende accentverschillen tussen Rotterdam en de overige grote steden. Beroepen en opleidingen zijn op basis- laag en middelbaar niveau sterker vertegenwoordigd in Rotterdam dan in de andere drie grote steden en beroepen en opleidingen op hoog en wetenschappelijk niveau juist minder sterk (zie ook de analyses in het eerste deel van deze paragraaf). Daarnaast zijn technisch opgeleiden sterker en economisch en verzorgend opgeleiden minder sterk vertegenwoordigd dan in de andere drie grote steden. Een soortgelijk patroon resulteert voor het onderscheid naar beroepsrichting. De richtingen technisch/industrie en transport zijn in Rotterdam sterker vertegenwoordigd dan in de andere drie grote steden, voor de beroepsrichting economisch-administratief, informatica en cultureel geldt het omgekeerde. De weergegeven patronen weerspiegelen economische specialisaties (het haven-industrieel complex in Rotterdam en, in iets mindere mate, het 9 10 Voor de andere drie grote steden, voor de rest van Groot-Rijnmond en voor Nederland kunnen de absolute aantallen arbeidsplaatsen overigens eenvoudig worden berekend door de gegevens in de tabellen in bijlage III te vermenigvuldigen met het aantal inwoners van 15 tot 65 jaar (zie tabel 2.1). Zoals in bijlage III is aangegeven, is dit een schatting die is gebaseerd op gegevens van het CBS over het aantal banen van werknemers per ultimo 2007, opgehoogd met een prognose voor de ontwikkeling gedurende het jaar

18 zorgcomplex; in de andere drie steden economisch-administratief, met name de commerciële kantorensector in Amsterdam en Utrecht, informatica, met name in Utrecht en cultureel, met name in Amsterdam). Het meest opvallend is echter de, vergeleken met de andere drie grote steden, relatief grote omvang van de onderkant van de arbeidsmarkt in Rotterdam. Figuur 2.1 Banen werknemers per gebied, dec Rotterdam Rotterdam G3 Rest Rijnmond Nederland Absoluut Per 1000 inwoners jaar Sector Industrie Bouwnijverheid Groothandel Transport Kennisdiensten Detailhandel Belevingsdiensten Openbaar bestuur Onderwijs Zorgsector Ambulante activiteiten Overig Uitzendkrachten Score G3 Opleidingstype Basisonderwijs MAVO VBO, technisch VBO, economisch VBO, verzorgend HAVO/VWO MBO, technisch MBO, economisch MBO, verzorgend HBO, technisch HBO, economisch HBO, verzorgend WO, technisch WO, economisch WO, verzorgend Opleidingsniveau Basis Laag Middelbaar HBO WO Opleidingsrichting Technisch Economisch Verzorgend Overig Beroepsniveau Basis Laag Middelbaar Hoog Wetenschappelijk Beroepsrichting Pedagogisch Cultureel Agrarisch Technisch/industrie Transport (Para-)medisch Econ.-administratief Informatica Sociaal-cultureel Verzorgend Openbare orde

19 Laag opgeleiden In totaal zijn er bijna 84 duizend arbeidsplaatsen voor laagopgeleiden bij Rotterdamse bedrijven en instellingen. Per duizend inwoners van 15 tot 65 jaar is dat ruim meer dan in de andere drie grote steden (zie tabel III.2). Vooral het aantal banen voor werknemers met een opleiding op basisniveau is in Rotterdam duidelijk hoger dan in de andere referentiegebieden (zie figuur 2.2). Ten opzichte van de andere drie grote steden geldt dat ook voor laag technisch opgeleiden. Ten opzichte van het nationaal gemiddelde is daar echter geen sprake van. Laagopgeleiden werken vergeleken met de andere drie grote steden relatief veel in de industrie, het transport en de zorgsector. Toch moet geconstateerd worden dat industrie en transport in Rotterdam nog slechts 21% van het totaal aantal arbeidsplaatsen voor laagopgeleiden leveren. De decennialange rationalisering en upgrading binnen deze sectoren heeft voor een sterke afname van het aantal banen voor laagopgeleiden gezorgd. Sectoren als de zorgsector, detailhandel en belevingsdiensten leveren in Rotterdam momenteel elk individueel zelfs meer banen voor laagopgeleiden dan industrie. En het aantal laagopgeleiden met een verzorgend beroep is hoger dan het aantal laagopgeleiden met een beroep in de richtingen technisch/industrie en transport gezamenlijk. Figuur 2.2 Banen laagopgeleide werknemers per gebied, dec (*1000) Rotterdam Rotterdam G3 Rest Rijnmond Nederland Absoluut Per 1000 inwoners jaar Sector Industrie Bouwnijverheid Groothandel Transport Kennisdiensten Detailhandel Belevingsdiensten Openbaar bestuur Onderwijs Zorgsector 10 Score 25 G Ambulante activiteiten Overig Uitzendkrachten Opleidingstype Basisonderwijs MAVO VBO, technisch VBO, economisch VBO, verzorgend Beroepsniveau Basis Laag Middelbaar Hoog Wetenschappelijk Beroepsrichting Pedagogisch Cultureel Agrarisch Technisch/industrie Transport (Para-)medisch Econ.-administratief Informatica Sociaal-cultureel Verzorgend Openbare orde

20 Figuur 2.3 Banen werknemers per inwoners jaar naar opleidingstype laagopgeleiden per gebied, dec Basis Mavo VBO, technisch VBO, economisch VBO, verzorgend Industrie Bouwnijverheid Groothandel Transport Kennisdiensten Detailhandel Belevingsdiensten Openbaar bestuur Onderwijs Zorgsector Ambulante activiteiten Overig Uitzendkrachten Pedagogisch Cultureel Agrarisch Technisch/industrie Transport (Para-)medisch Econ.-administratief Informatica Sociaal-cultureel Verzorgend Openbare orde Totaal Nederland Rest corop Groot-Rijnmond Drie grote steden 15

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Economische stijging laagopgeleiden

Economische stijging laagopgeleiden Economische stijging laagopgeleiden Eindrapportage Arjen Edzes Lourens Broersma Marije Hamersma Jouke van Dijk Uitgave: Nicis Institute Platform31 Postbus 30833 2500 GV Den Haag info@platform31.nl www.platform31.nl

Nadere informatie

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten Raadvoor Werk en Inkomen Oranjestraat 4 2514JBDenHaag Postbus 16101 2500 BCDenHaag T070 789 0789 F 0707890790 info@rwi.nl www.rwi.nl LVM&4Qftjr»v***!»*jif " H^KKwCtALE STATED MftffOVSRIJSSEL Nie U \ acfre

Nadere informatie

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kees Zandvliet Met medewerking van: René Blanken Hassel Kroes Peter van Nes

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015

Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015 Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015 Eindrapport Opdrachtgevers: Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en Deltalinqs SEOR Kees Zandvliet Rotterdam, maart 2015 Arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018 ROA-R-2013/11 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Maastricht University School of Business and Economics Maastricht, december 2013 Colofon Researchcentrum

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Doel en vraagstelling. Conclusie

Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Arbeidsmarktpositie van nietwesterse allochtonen Opdrachtnemer RvB: S. Bouma, L. Coenen, A. Kerckhaert Onderzoek arbeidsmarktpositie niet westerse allochtonen Startdatum 1 augustus 2010

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 In cooperation with: Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 November 2012 In cooperation with: Auteurs: I&O Research Capgemini Consulting

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

UWV Kennisverslag 2011-I

UWV Kennisverslag 2011-I UWV Kennisverslag 2011-I Kenniscentrum UWV Directie SBK Maart 2011 Inhoud Belangrijkste signalen uit UKV 2011-I 3 1 Inleiding 5 2 Ontwikkelingen in volumes uitkeringsgerechtigden 7 2.1 Samenvatting volumeontwikkelingen

Nadere informatie

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1. Inleiding en leeswijzer 10 2. Landelijke ontwikkelingen arbeidsmarkt

Nadere informatie

Concept-eindrapportage voor het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag.

Concept-eindrapportage voor het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag. Dubbel delen in de digitale delta Cecile Wetzels en Kea Tijdens Concept-eindrapportage voor het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag. Dit is de afgeronde versie naar aanleiding van de bijeenkomst

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Indicatoren lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat. Bureau Louter

Indicatoren lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat. Bureau Louter Indicatoren lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat Een exploratief onderzoek Bureau Louter Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Pieter Tordoir (Ruimtelijk

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland Uitstroom van personeel onder de loep Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland ZorgpleinNoord Ellen Offers Haren, oktober 2009 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar op www.zorgpleinnoord.nl producten

Nadere informatie

Een leven lang leren in Nederland

Een leven lang leren in Nederland Opdrachtgever SZW Een leven lang leren in Nederland Doel en vraagstelling Opdrachtnemer ROA Onderzoek Leven lang leren enquête 2010 Startdatum 1 september 2010 Einddatum 1 mei 2011 Categorie Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie